Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0016(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0369/2008

Predkladané texty :

A6-0369/2008

Rozpravy :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Hlasovanie :

PV 17/12/2008 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0609

Rozpravy
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa (A6 – 0369/2008) pána Clauda Turmesa v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore používania energie z obnoviteľných zdrojov (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, smernica o obnoviteľnej energii je míľnikom v európskej energetickej politike. Nielenže táto smernica zabezpečí elektrickú energiu, vykurovanie a dopravu v Európe šetrnejšie k životnému prostrediu, ale bude aj našou vlastnou domácou energiou, a tak pracovné miesta a peniaze ostanú v Európe. Vybudujeme popredný trh a zaujmeme vedúce postavenie v oblasti technológií a tiež si zabezpečíme vývozné trhy. Dalo by sa urobiť niečo lepšie v dnešných časoch krízy?

Tento úspech je spoločným úspechom tých, ktorí tu nie sú: Lise, Aris, Hans, Paul, Michel, Fred – všetci ľudia zo zákulisia. Je to úspech tohto Parlamentu. Ešte raz by som chcel poďakovať Fione Hallovej, Britte Thomsenovej, Umbertovi Guidonimu, Wernerovi Langenovi a Andersovi Wijkmanovi za dôveru, ktorú mi dali pri vedení rokovaní. Predovšetkým by som chcel poďakovať pánovi Jeanovi-Louisovi Borloovi. Bez jeho osobného prínosu, bez prispenia jeho úradu a francúzskeho predsedníctva, by sme napríklad nezabezpečili prítomnosť pána Berlusconiho počas celého minulého víkendu a nedotiahli by sme túto smernicu do úspešného konca. Je to teda spoločný úspech a to je presne to, čo Európa môže dosiahnuť.

Stručne k obsahu smernice. Po prvé, smernica zaručí bezpečnosť investície, keďže máme záväzné ciele najmenej 20 %. Máme záväzné vnútroštátne ciele, veľmi podrobné vnútroštátne plány a čiastkové ciele, ktoré bude Komisia dôsledne monitorovať. Toto vytvorí dostatočný tlak na 27 členských štátov, aby sa vo veľkej miere sústredili na veternú, slnečnú a vodnú energiu a na energiu z biomasy.

Ustanovenie o revízii v roku 2014 je vágne. Toto ustanovenie o revízii nespochybňuje ciele, ani nespochybní nástroje spolupráce. Taliansky priemysel s obnoviteľnou energiou mi dnes ďakuje za to, že vďaka Európe teraz môžeme dosiahnuť pokrok v obnoviteľnej energii aj v krajine ako je Taliansko.

Tieto vnútroštátne ciele – 34 % pre Rakúsko, 17 % pre Taliansko, 23 % pre Francúzsko – je možné splniť aj pomocou nástrojov spolupráce. Toto bol jeden z bodov, ktoré sme museli zmeniť v návrhu Komisie. Chceme spoluprácu a nie špekulácie na trhu s obnoviteľnou energiou. Toto je dôvod, prečo sme protestovali proti návrhu o obchodovaní so zárukami pôvodu.

Infraštruktúra je takisto obnoviteľná. Pamätali sme na to, že elektrické siete by mali byť otvorené, že plynovodné siete by mali byť otvorené, že by sa mali uskutočniť zásadné investície do vykurovacích sietí a že budovy, napríklad strechy verejných budov, by v budúcnosti mali využívať obnoviteľnú energiu.

Bod, s ktorým som ako spravodajca menej spokojný, je časť o obnoviteľnej energii v odvetví dopravy. Naša planéta má obmedzenia. Máme obmedzené zdroje ropy, ale máme aj obmedzené množstvo poľnohospodárskej pôdy. Preto sme zastavili šírenie mýtu o „obrovských limuzínach a autách s pohonom štyroch kolies na pseudozelený benzín“.

Sústredíme sa aj na automobily na elektrický pohon a zameriame svoju pozornosť na využitie biomasy z hľadiska trvalej udržateľnosti. Spolu s hnutím za životné prostredie a rozvoj bude Skupina zelených/Európska slobodná aliancia odteraz bojovať proti uvádzaniu šialených agropalív na trh.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tiež by som chcel poďakovať viacerým ľuďom, podobne ako pán spravodajca, a skutočne ide o oveľa viac ako len o zdvorilostné gesto, úprimne povedané ich práca bola vynikajúca.

Na začiatku, samozrejme, boli neuspokojivé body. Čiastočne boli opravené vzhľadom na zapracovanie palív, jednoducho povedané a mierne pozmenené, pokiaľ ide o prideľovanie pozemkov. Čo sa týka zvyšku, rozdiel v úsilí požadovanom od jednotlivých krajín, ktorý nebol skutočným predmetom diskusie, chcel som povedať predmetom skutočných námietok, dokazuje, čo je v skutočnosti európska solidarita.

Pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu, niektorí musia urobiť oveľa viac, pretože na to majú možnosti. Ďalší vyvíjajú úsilie v iných oblastiach zmien. Myslím si, že toto je úplne výnimočná smernica.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poďakovaním pánovi spravodajcovi Turmesovi, tieňovým spravodajcom a všetkým ľuďom, ktorí bojovali za obnoviteľnú energiu. Spomínam si na rozpravu o obnoviteľnej energii, vykurovaní a chladení a o všetkých otázkach, o ktorých sme diskutovali. Myslím si, že sme zvládli smernicu, ktorú máme pred sebou. Záväzná povaha cieľa znamená, že opatrenia a programy podpory pre členské štáty používajúce obnoviteľnú energiu budú predvídateľné a dlhodobé. To umožní, aby nové technológie prenikli na trh a aby neboli okrajové. Navrhujeme zásadnú zmenu.

Je pravda, že rôzne krajiny majú rôzne ciele, ale chcel by som tiež spomenúť jeden konkrétny aspekt, o ktorom sa rokovalo v Rade. S výnimkou jedinej krajiny všetky ostatné krajiny súhlasili, že by mohli dosiahnuť tento cieľ, pre ktorý majú dva dodatočné nástroje. Po prvé by sme mali výrazne investovať do energetickej účinnosti, pretože tiež pomáha dosiahnuť ciele v oblasti obnoviteľnej energie. Po druhé by sme nemali zabúdať na žiadne z odvetví, pretože by sme chceli riešiť všetky odvetvia, nie iba odvetvie elektrickej energie, ale aj odvetvie vykurovania, chladenia a dopravy. Z tohto dôvodu som presvedčený, že vzhľadom na veľmi dobrý postoj členských štátov by sme mohli tento cieľ vidieť optimisticky.

Domnievam sa, že navrhované nástroje flexibility možno nie sú najideálnejšie. Ale súhlasím s Parlamentom a s Radou, že v tomto štádiu musíme investovať do mnohých technológií. Najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať, je, že zabrzdíme rozvoj niektorých konkrétnych technológií, napríklad solárnej energie, ktorá je dnes drahšia v porovnaní s veternou energiou. Myslím si, že zabezpečenie programov podpory je správny prístup, ale zároveň umožnime spoluprácu medzi členskými štátmi. Rád by som spomenul investíciu českej spoločnosti do veternej energie v Rumunsku. Toto je to, čo očakávame. Očakávame významné investície tam, kde je to lacnejšie, ale nemusí to nevyhnutne znamenať, že akákoľvek technológia by sa mala vylúčiť.

Považujem za dôležité, že existujú sprievodné opatrenia a že je možné riešiť dohodnuté administratívne bariéry, ako aj niektoré ďalšie opatrenia, ktoré sú absolútne potrebné na dosiahnutie úspechu v tejto oblasti.

V otázke dopravy som optimistickejší ako pán spravodajca, pretože považujem za veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali kritériami trvalej udržateľnosti. Máme kritériá trvalej udržateľnosti súvisiace so skleníkovými plynmi. Niektorí by povedali, že by mali byť vyššie, ja sa domnievam, že sú vysoké a že sú silnou motiváciou. Po druhé, definovali sme kategórie, ktoré nemajú zelenú, čo takisto považujem za revolučnú zmenu. Napokon zaoberáme sa aj otázkami, ktoré sa týkajú priamych a nepriamych zmien vo využívaní pôdy. Vieme, že vedecké dôkazy ešte nie sú dostatočné na jednoznačné rozhodnutie v tejto otázke, ale jednoznačne ukazujú cestu k dosiahnutiu záväzných opatrení aj v týchto oblastiach. Domnievam sa, že dokonca aj táto časť smernice je veľkým úspechom, pretože je to po prvýkrát, čo sú definované kritériá udržateľnosti, a to v takej podobe, v ktorej sa budú uplatňovať. Domnievam sa, že zdroje obnoviteľnej energie potrebujú nielen vykurovanie, chladenie a elektrická energia, ale aj odvetvie dopravy.

Som veľmi hrdý na prácu, ktorú vykonali naši spravodajcovia spolu s Radou a francúzskym predsedníctvom. Som presvedčený, že nebudeme mať iba 20 % obnoviteľnej energie z celkovej spotreby energie do roku 2020, ale omnoho viac. Dnes si teda môžeme byť istí tým, že v roku 2020 budeme celkom spokojní.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder, spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko.(HU) Výbor pre medzinárodný obchod sa zaoberal najmä otázkou biopalív, pretože úvisia s medzinárodným obchodom. Výbor pre medzinárodný obchod je toho názoru, že medzinárodný obchod s biopalivami – ktorý z tohto hľadiska v zásade znamená dovozy z tretích krajín – nesmie viesť k zničeniu životného prostredia alebo k zvýšeniu počtu hladujúcich ľudí na celosvetovej úrovni. Preto Výbor pre medzinárodný obchod odporúča, aby sa členským štátom pri plnení cieľov v súvislosti s biopalivami neumožnilo zohľadniť tie dovezené biopalivá, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s odlesňovaním alebo ktoré sú dovezené z krajín, ktoré dostávajú medzinárodnú potravinovú pomoc, alebo ktoré uložili spotrebné dane alebo iné obmedzenia na vývoz poľnohospodárskych výrobkov. Podľa môjho názoru je Európa takisto schopná vyrábať biopalivá a našu závislosť na energii sa nám podarí zmenšiť iba vtedy, keď začneme používať biopalivá vyrobené v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Mariela Velichkova Baeva, spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko.(BG) Chcela by som zablahoželať pánovi spravodajcovi k vynikajúcim výsledkom. Aby sme dosiahli ciele smernice o obnoviteľnej energii, musíme vytvoriť právny rámec, ktorý zaručí dlhodobé investičné rozhodnutia.

Predpokladaný dopyt po energii z obnoviteľných zdrojov a po biopalivách vytvorí množstvo príležitostí, napríklad na poskytnutie rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky na uvedenie nových technológií na trh.

Finančné inštitúcie dokonca aj v súčasnom zložitom období zohrajú kľúčovú úlohu pri vytváraní a obchodovaní s nástrojmi určenými na financovanie projektov na podporu obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a ostatných cieľov. Toto je možné dosiahnuť zavedením regulačného rámca s dlhodobou víziou na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni, sústredením sa na úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri ovplyvňovaní politiky podporujúcej používanie energie z obnoviteľných zdrojov.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko. – Vážená pani predsedajúca, súhlasím s tým, že smernica o obnoviteľnej energii je najlepšou súčasťou balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky. Som mimoriadne spokojný s tým, že sa podarilo výrazne vylepšiť kritériá udržateľnosti pre biopalivá. Myslím si, že pán spravodajca odviedol vynikajúcu prácu.

Mali by sme si zablahoželať k tejto smernici, pretože ostatné časti balíka majú ďaleko k dokonalosti. Keď sa plná dražba odloží na rok 2027 – o celú generáciu – a bude možné uskutočniť viac ako 60 % zníženia emisií v tretích krajinách, kde je potrebný tlak a kde sú potrebné stimuly pre transformáciu výroby energie, dopravy, priemyselnej výroby atď.? Toto je závažné pre naše dlhodobé úsilie o zníženie emisií, ale aj pre priemysel. Potrebujeme inováciu. Keby som bol vami, páni komisári, trochu by som sa znepokojoval nad rizikom zrútenia trhu s emisiami v dôsledku kobinovaného účinku nízkych požiadaviek na domáce opatrenia a recesie.

Považujem smernicu o obnoviteľnej energii za vynikajúci príklad. Poskytne stimuly potrebné na vývoj technológií, vytvorí nové pracovné miesta a zníži našu závislosť na vonkajšom svete, a to všetko zúfalo potrebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, spravodajkyňa Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.(ES) Vážená pani predsedajúca, takisto schvaľujem výsledky týchto rokovaní týkajúce sa smernice o obnoviteľnej energii. Predovšetkým z hľadiska dopravy sa domnievame, že cesta je teraz jasne vytýčená. Priemysel to žiadal kvôli právnej istote. Podarilo sa nám aj zaviesť dostatočné podmienky a rozmanitosť na tejto ceste, takže nielen biopalivá, ale aj ostatné faktory, ako napríklad vodík alebo elektrická energia z obnoviteľných zdrojov tvoria súčasť kombinácie potrebnej na splnenie cieľa 20 %, ako aj cieľa 10 % v rámci týchto 20 %.

Základný bod, ktorý považujem za mimoriadne dôležitý, je zavedenie kritérií udržateľnosti. Tieto, samozrejme, musia zahŕňať environmentálne kritériá, ako je využívanie pôdy a jeho dôsledky v krajinách tretieho sveta, ale myslím si tiež, že rozhodujúce sú sociálne kritériá. Žiadam Komisiu o zvlášť citlivý prístup k tejto otázke, keďže sociálne kritériá sú presne tým, čo od nás ľudia v dnešných časoch recesie a všeobecnej neistoty žiadajú.

Vzhľadom na ustanovenia o revízii sa domnievam, že môžeme prispieť k rozvoju a vylepšeniu tejto cesty okrem iného pomocou nových legislatívnych návrhov. Spoločný formát taktiež pomôže členským štátom, aby ich vnútroštátne akčné plány plnili ciele, ktoré sme stanovili.

Na záver by som sa chcela opýtať Komisie, aké má plány pre distribučnú infraštruktúru a logistiku a...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(FI) Vážený pán predsedajúci, rád by som pánovi spravodajcovi poďakoval za rozsiahlu prácu, ktorú vykonal.

Trvalo udržateľné a zvýšené používanie obnoviteľných zdrojov energie je pozitívnym riešením pre regióny. Vytvorí to nové pracovné miesta, zlepší sebestačnosť v odvetví energetiky a zároveň významne prispeje k obmedzeniu zmeny klímy. Navyše to podporí celosvetový trh strojov a zariadení, ktoré sa používajú na výrobu obnoviteľnej energie.

Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku zdôraznil zásadnú dôležitosť zamerania sa na regionálnu a miestnu úroveň pri vykonávaní tejto smernice. V tejto oblasti je potrebná veľká spolupráca. Potrebujeme aj výmenu dobrých skúseností, výskum a vývoj výrobkov a pilotné projekty.

Podmienky a klimatické faktory sa medzi členskými štátmi a regiónmi veľmi líšia. Toto je zrejmé aj z kompromisného návrhu, ktorý by nášmu výboru umožnil napríklad navrhnúť trvalo udržateľné používanie rašeliny vo výrobnom procese, ale v malom rozsahu.

Je dôležité, aby sme mohli prijať kompromis dosiahnutý v otázke tejto smernice ako súčasť historického balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, spravodajca Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadaného o stanovisko. (HU) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi, pánovi Turmesovi, keďže toto je najdôležitejšia smernica. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka teší to, že Európska komisia dodržala slovo, pretože pred rokom, keď Parlament prijal moju správu o bioplyne, sme súhlasili s pani Fischerovou-Boelovou, že nebude osobitá smernica o biomase, ale že sa otázkou biomasy budeme zaoberať v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie. Ďakujem Európskej komisii za rešpektovanie tohto rozhodnutia. Výbor pre poľnohospodárstvo považuje úlohu biomasy a bioplynu za kľúčovú medzi obnoviteľnými zdrojmi energie, avšak v prípade biomasy je neprijateľné, aby to znamenalo ničenie lesov alebo zaberanie pôdy, ktorá je vhodná na produkciu potravín. Preto biopalivá a výroba biomasy za žiadnych okolností nemôžu byť na úkor výroby potravín. Americký bioetanolový program je negatívnym príkladom rozsahu, v akom tento program založený na kukurici ovplyvnil zvýšenie cien. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel povedať, že Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov súhlasí s dohodnutým kompromisom. Rokovania boli ťažké a pán Claude Turmes im venoval veľa práce. Vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku sme mali 1 500 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorými sme sa zaoberali, a myšlienok bolo tak veľa, že stále prichádzali nové návrhy. Medzi nami, predsa sme to dotiahli do úspešného konca a chcel by som poďakovať najmä hlavnému vyjednávačovi, francúzskemu stálemu zástupcovi pánovi Léglisemu-Costovi, ktorý si zachoval potrebnú rozvahu a sebakontrolu počas týchto mimoriadne zložitých rokovaní, ktoré sa odohrávali minimálne v desiatich kolách. Pán Claude Turmes nakoniec dohodol kompromis, ktorý môžeme plne podporiť, keďže poskytuje všetky príležitosti pre účelné používanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pán komisár Dimas povedal, aby sme odsúhlasili celý balík, hoci na určitých bodoch sa nám niečo nepáči. Návrh, ktorý prišiel od pána komisára Piebalgsa, bol skutočne užitočný. Z tohto hľadiska sme mohli vyjednávať na pevných základoch a nemuseli sme robiť tak veľa zmien na rozdiel od niektorých iných otázok, o ktorých ešte budeme musieť viesť rozpravu. Na tomto základe môžeme spoločne dosiahnuť pokrok v obnoviteľnej energii, môžeme dosiahnuť, aby členské štáty vykonali svoju povinnosť rozvíjať moderné technológie a tým dosiahnuť náš spoločný cieľ minimálne 20 % obnoviteľnej energie do roku 2020.

Bohužiaľ, v celom kompromise je jeden bod, ktorý pokladám za menej ako optimálny, a to návrh Komisie zaviesť nástroje flexibility. Tu sa Parlament a Rada zastavili. Z môjho pohľadu by bolo oveľa lepšie, keby sme poskytli nové príležitosti v členských štátoch. Avšak napriek tejto výhrade k jednému bodu naša skupina úplne súhlasí s týmto balíkom. Ďakujem veľmi pekne pánovi Claudovi Turmesovi, francúzskemu predsedníctvu a Komisii.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, v mene skupiny PSE.(DA) Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Pred dvadsiatimi dvoma mesiacmi nebolo veľa ľudí, ktorí verili tomu, že EÚ sa zaviaže získavať 20 % svojej spotreby energie v roku 2020 z obnoviteľných zdrojov energie. Právne predpisy, o ktorých budeme zajtra rozhodovať tu v Európskom parlamente, sú najdôležitejšie právne predpisy o energii na svete. Vďaka nim sa konečne skončí niekoľko storočí závislosti na rope a plyne, závislosti, ktorá narušila našu klímu a spôsobila vojny, nepokoje a nerovnosť na celom svete. Cesta k tomuto cieľu bola hrboľatá a plná prekážok, ale ako tu dnes stojíme, uvedomujeme si skutočnosť, že jednoducho už nemôžeme nechať veciam voľný priebeh. Musíme konať a touto smernicou o obnoviteľnej energii robíme prvý krok smerom k čistejšiemu a lepšiemu svetu.

Naša spotreba energie je základným kameňom, keď hovoríme o tom, že treba niečo urobiť so zmenou klímy, pretože ak sa nám podarí zmeniť našu spotrebu energie a prestať používať fosílne palivá, podarí sa nám urobiť niečo aj so zmenou klímy. Dohoda, ktorú sme dosiahli s Radou, je dobrým výsledkom z pohľadu Skupiny socialistov v Európskom parlamente, pretože sme zachovali základné záväzné ciele, takže bez ohľadu na to, s koľkými vyhýbavými stratégiami prišli niektoré krajiny, 20 % spotreby energie EÚ v roku 2020 bude pochádzať zo zelenej energie. Zabezpečili sme záväzné ciele pre najmenej 10 % spotreby energie v odvetví dopravy, ktorá bude z obnoviteľných zdrojov energie, a takisto sme zabezpečili to, že biopalivá sa budú vyrábať zodpovedným a trvalo udržateľným spôsobom, a my v Skupine socialistov sme tiež zdôrazňovali potrebu sociálnej trvalej udržateľnosti. Teší nás aj to, že druhá generácia biopalív má dvojnásobné hodnotenie vo výkazoch, a teda existuje stimul na rozvoj nových energetických technológií. Na záver by som chcela povedať, že sme položili základy pre priemysel s dvoma miliónmi nových pracovných miest v Európe a pre výskum zelených energetických technológií, preto dnes právom cítim hrdosť. Hrdosť, že Európsky parlament ukázal, že je schopný konať, a spokojnosť, že Skupina socialistov mala rozhodujúci vplyv, takže zajtra môžeme podporiť tieto právne predpisy. Rada by som veľmi pekne poďakovala všetkým svojim kolegom za ich výnimočnú spoluprácu na tejto téme.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, som sklamaná, že došlo k zmierneniu požiadaviek na zníženie úrovne emisií v rámci balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky. EÚ potrebuje rozhodne nasmerovať svoj vývoj k budúcnosti s nízkymi úrovňami emisií CO2, inak ju predbehnú ostatné krajiny, ktoré sa teraz veľmi snažia dobehnúť stratený čas. Myslím si, že možno raz budeme ľutovať túto stratenú príležitosť získať náskok pred zvyškom sveta.

Ale pri smernici o obnoviteľnej energii sa Parlamentu podarilo presvedčiť členské štáty o potrebe radikálnej zmeny zdrojov, z ktorých získavame našu energiu. Chcem sa poďakovať pánovi Claudovi Turmesovi: jeho odhodlanie umožnilo dosiahnuť tento úspešný výsledok.

Pre priemysel s obnoviteľnou energiou táto smernica ponúka právnu istotu a odstránenie bariér pokroku, ako napríklad pripojenie k rozvodnej sieti elektrickej energie. Pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu v doprave, v tomto priemysle sme nastavili prísne kritériá pre biopalivá, ktoré vítam. Som spokojná s tým, že konečné znenie chráni krajinu s veľkou biodiverzitou a veľkými zásobami uhlíka a že požiadavka na zníženie emisií skleníkových plynov sa zvýšila z 35 %, ktoré pôvodne navrhla Komisia, na 60 % pre nové zariadenia od roku 2017. Rozhodne sa odteraz budú brať do úvahy účinky nepriamych zmien vo využívaní pôdy pri výpočtoch zníženia emisií skleníkových plynov a biopalivá bez rizika vedľajších účinkov budú vo výhode. Vplyv na cenu potravín sa bude sledovať a bude predmetom pravidelných správ a revízie v roku 2014.

Ak by to Parlament urobil po svojom, určité kroky by boli účinnejšie a rýchlejšie. Napriek tomu si toto konečné znenie zaslúži podporu tohto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánovi spravodajcovi za jeho správu. Rád by som pripomenul Parlamentu, že pred zasadnutím Rady sa dosiahol kompromis v troch zo šiestich správ o balíku opatrení v oblasti klímy a energetiky. Nebol to bezchybný kompromis. V tom čase by sa dalo povedať, keďže sa dohodlo spoločné stanovisko o polovici smerníc, že pohár európskej energie a priemyslu bol poloplný. A predsa by skeptik musel poukázať na to, že tento pohár ostal poloprázdny. Avšak teraz po samite je pohár Únie vrchovato naplnený.

Nie je to jednoduchý kompromis. Zaväzuje členské štáty vrátane tých nových, aby vynaložili obrovské hospodárske úsilie bez ohľadu na okolnosti. Normy v kompromisnej verzii sa sprísnili a pre náš región sa stanovila vysoká úroveň. Mali by sme mať na pamäti, že všetky tieto čísla a ukazovatele, ktoré sa tak jednoducho dávajú na papier, budú mať vplyv na konkrétne finančné prostriedky pochádzajúce z našich daní. Budú tiež rozhodovať o osude reálnych pracovných miest, ktoré sú ohrozené.

 
  
MPphoto
 

  Umberto Guidoni, v mene skupiny GUE/NGL.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, stojíme pred kompromisom dôležitým pre Európu, hoci Európsky parlament musel prehltnúť horkú pilulku.

V prvom rade text smernice o obnoviteľnej energii, ktorý je výsledkom trojstranného rokovania, obsahuje jasnú definíciu jej cieľov a najmä uvádza, že sú povinné. Ustanovenie o revízii v roku 2014 je potrebné vnímať ako kľúč k väčšej flexibilite v plnení cieľa znižovania emisií, ktorý ostáva na úrovni 20 %, a ak budú vhodné podmienky, treba sa snažiť dostať ho na 30 % do roku 2020. Je potrebné poznamenať, že najúčinnejším a hospodársky najvýhodnejším spôsobom zavedenia flexibility pre členské štáty je stanoviť vnútroštátne ciele účinnosti pre odvetvia stavebníctva, dopravy a priemyslu a pre lepšie využívanie elektrickej energie.

Povinný cieľ 10 % pre biopalivá by sa mal vymedziť požiadavkami na účinnosť pre výrobné procesy prostredníctvom environmentálnych a sociálnych kritérií udržateľnosti. Používanie biomasy by sa malo orientovať na nekontroverzné oblasti a smerom k efektívnejším konverzným technológiám s ohľadom na prvú a druhú generáciu biopalív. Dohoda dosiahnutá v Rade a vôľa Európskeho parlamentu vysielajú pozitívne posolstvo: nemôžeme vyriešiť túto závažnú hospodársku krízu, ak nezmeníme našu stratégiu. Ukázalo sa, že takí ako pán Berlusconi, ktorí zosmiešňovali európsku smernicu o „troch vetroch“ a nazvali ju donkichotským plánom, sa mýlili.

Balík, ktorý má tento Parlament prijať, hoci oslabený kvôli sebeckosti členských štátov, prispieva do istej miery k zabezpečeniu inovatívnych riešení na zmiernenie vplyvu zmeny klímy. Ak nebudeme konať pohotovo, tento problém výraznejšie zaťaží európske hospodárstvo a predovšetkým životy európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI).(CS) Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, o ktorej práve vedieme rozpravu, je súčasťou balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky. A proti tomuto balíku budem zajtra hlasovať. Som totiž presvedčená, že právne predpisy, ktoré nám predkladajú ako ťažko získanú dohodu 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, sú nezrozumiteľné, zbytočné a potenciálne nebezpečné. A dúfam, že sa nikdy plne nezrealizujú.

Vznik celého balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky a proces rokovania zo všetkého najviac pripomína rozprávku Hansa Christiana Andersena Cisárove nové šaty. Členovia vlád, ktorí nakoniec smršť chaotických predpisov, príkazov, sankcií a pokút jednohlasne v Bruseli schválili, sa vo svojim krajinách netaja opačným názorom. V súkromných rozhovoroch dokonca vypočítavajú negatíva klimatického šialenstva a priznávajú, že táto zelená bublina poškodí hospodárstva ich krajín. Boja sa ale využiť právo veta a odmietnuť právne predpisy, ktoré neprinesú Únii nič okrem ďalšieho poklesu konkurencieschopnosti.

Nikto z politikov zodpovedne nepovedal, o koľko nové smernice a nariadenia zdražia teplo a elektrinu. Načo budeme potrebovať nové registre a výročné správy záruk pôvodu? Prečo má mať rozmarná veterná kilowatthodina v rozvodnej sieti prednosť pred spoľahlivou jadrovou kilowatthodinou? Kto z poslancov vie vypočítať napríklad normalizačné pravidlo na zohľadnenie elektriny vyrobenej z vodnej energie, ktoré chce tento Parlament zajtra vo forme veľmi zložitého vzorca nariadiť všetkým vodným elektrárňam v Únii? A kto okrem pána spravodajcu a niekoľkých úradníkov vôbec vie, o čom práve teraz hovorím?

Pokiaľ chceme konať v prospech našich občanov a zaručiť trvalo udržateľný rozvoj, nemôžeme predsa všetku priemyselnú výrobu vyhnať z Únie, rozkazovať vetru, dažďu, blokovať jadrovú energetiku a donekonečna zbytočnou administratívou energiu predražovať. Preto by sme mali celý balík opatrení v oblasti klímy a energetiky zajtra odmietnuť.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE).(ES) Musíme uznať skutočnosť, dámy a páni, že dnešná rozprava aj zajtrajšie hlasovanie v tomto Parlamente majú trochu sladkotrpkú príchuť, aj určité pozitíva a negatíva.

Negatívom je, že intenzita a rýchlosť procesu, ktorý prebehol, spôsobili, že viacerí poslanci tohto Parlamentu sa cítia vynechaní a vylúčení z veľkej časti rozpravy o balíku opatrení, o ktorom všetci s istotou vieme, že je najdôležitejším v tomto volebnom období.

Pozitívom je, že som presvedčený o tom, ako v konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že výsledok tohto maratónu rokovaní je uspokojivý.

Toto je spoločná rozprava o celom balíku, ale práve teraz hovoríme o smernici o obnoviteľnej energii a rád by som poukázal na niektoré body týkajúce sa konkrétne tejto problematiky.

Po prvé, správne zachováva podiel biopalív na úrovni 10 %, pretože ak máme v Európe problém, je to problém so spoľahlivým zabezpečením dodávok.

Vnútroštátne podporné plány, ktoré takisto pokračujú, boli veľmi úspešné v určitých členských štátoch, najmä v Španielsku. Skutočnosť, že sa zachovali, je preto z môjho pohľadu dobrou správou.

Cieľom nástrojov flexibility je pomôcť tým členským štátom, ktoré majú menší potenciál zúčastniť sa na tomto ambicióznom projekte na podporu obnoviteľnej energie, aby sa zapojili s pomocou tých členských štátov, ktoré majú veľký potenciál. Toto je rovnako veľmi pozitívny prínos.

Navyše táto smernica o obnoviteľnej energii určite vysiela európskemu priemyslu veľmi silné a jednoznačné posolstvo, na základe ktorého môžu konať s dôverou a istotou. Toto otvorí dvere obrovskému obchodu a príležitostiam na vytvorenie pracovných miest nielen v Európe, ale aj na celom svete.

Skrátka, týmto balíkom právnych predpisov začína nová éra záväzkov v oblasti environmentálnej kvality takejto veľkosti a rozsahu...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Mechtild Rothe (PSE).(DE) Vážený pán predsedajúci, najprv by som rada pochválila pána spravodajcu za vynikajúcu prácu. Drahý Claude, chcem vám vysloviť najúprimnejšiu vďaku! Tieto usmernenia nám teraz ponúkajú obrovskú príležitosť presadiť nový stimul pre energetické zmeny, ktoré Európa potrebuje.

Vieme, že zmena klímy, ktorá dramaticky postupuje, si vyžaduje jednoznačné zameranie sa na obnoviteľnú energiu a na energetickú účinnosť. To, čo nám dnes bolo predstavené ako kompromis s Radou, je veľmi dobrý výsledok. Ohrozenie úspešných vnútroštátnych programov podpory kvôli obchodovaniu s certifikátmi, ktoré navrhuje Komisia, bolo zrušené. Flexibilitu, ktorá je nevyhnutná, ak máme spoločne dosiahnuť a verím, že aj prekonať cieľ 20 %, dosiahneme pomocou skutočných nástrojov spolupráce. Navyše vnútroštátne akčné plány, ktoré stanovujú stratégiu na zvýšenie obnoviteľnej energie, sa výrazne sprísnili.

Na jednej strane Európsky parlament podstatne zlepšil ekologické kritériá pre biopalivá a na druhej strane pridal sociálne kritéria. Preto ďakujem pánovi spravodajcovi a ďakujem celej delegácii za tento výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (UEN).(LV) Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi poslancovi Turmesovi a všetkým zúčastneným na trojstranných rokovaniach za dosiahnutú dohodu. Podľa môjho názoru je kompromis o smernici o obnoviteľnej energii dôležitý, lebo sme sa neodklonili od cieľov a záväzkov, ktoré sme presadili v minulosti, bez ohľadu na finančnú a hospodársku krízu a na skutočnosť, že ceny fosílnych palív krátkodobo klesajú. Čo sa týka dopravy, chcel by som zdôrazniť, že je dobré presadzovať tieto trvalo udržateľné kritériá a je dobré, že sa našiel mechanizmus na podporu biopalív novej generácie, ktorý podľa môjho názoru predstavuje vhodný kompromis pre túto kritickú situáciu týkajúcu sa výroby potravín a biopalív. Na záver chcem pvedať, že ma teší aj to, že bol vypočutý názor takých malých európskych štátov, ako je Lotyšsko a že cieľ pre Lotyšsko, ktorý stanovoval mimoriadne vysoký podiel obnoviteľnej energie, ktorý je už teraz najvyšší v Európskej únii, bol dosiahnutý a zredukovaný. Toto dokazuje, že aj malé štáty sa môžu spoľahnúť na to, že Európa chápe ich situáciu. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pán predsedajúci, v týchto dňoch, keď sme všetci znepokojení nad energetickou bezpečnosťou, je jednoznačne správne, že by sme mali presadzovať obnoviteľnú energiu, ale táto obnoviteľná energia musí byť ekologicky aj hospodársky trvalo udržateľná. V tejto súvislosti ma veľmi znepokojuje obrovský záujem o veternú energiu, najmä v mojej krajine, kde sme stanovili nadmieru optimistické a absolútne nedosiahnuteľné ciele pre veternú energiu. Nie je jasné, či vietor splní tieto kritériá, veterná energia je veľmi drahá a už teraz tlačí nahor ceny elektriny pre rodiny v tiesni a pre podniky.

Výroba, vybudovanie, doprava a vztýčenie veterných turbín si vyžaduje obrovské množstvo energie. Pri výkopových prácach na zakladaní, infraštruktúre, cestách a kábloch sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo CO2. Vážený pán predsedajúci, mojou najväčšou obavou dnes nie sú tieto otázky, ale vplyv na miestne spoločenstvá: veterné farmy vyrastajú v našom regióne, Leicestershire a Northamptonshire, ako huby po daždi, zasahujú do vzhľadu krajiny, znižujú hodnotu majetku, poznačujú životy, domovy a spoločenstvá. Čoraz viac nás znepokojuje vplyv nízkofrekvenčného zvuku na zdravie, najmä v noci, ktorý narúša spánkové zvyklosti miestnych obyvateľov. Nastal čas, aby sme chránili ľudí, ktorých zastupujeme. Domnievam sa, že by sme mali mať povinnú minimálnu vzdialenosť nových veterných turbín od obytných zón minimálne tri kilometre.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE).(FI) Vážený pán predsedajúci, ďakujem všetkým spravodajcom.

Deje sa toho veľa. Únia sa angažuje za zastavenie vojny v Gruzínsku, pokúšame sme sa zvládnuť celosvetovú finančnú krízu a teraz pripravujeme balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, čo takisto nie je jednoduchá vec.

Dohodlo sa, ktoré priemyselné odvetvia dostanú emisné kvóty. Je dôležité, aby nedošlo k výraznému prepadu investícií a následnej nezamestnanosti. Keby sa to pridružilo k náhlemu prepadu finančného odvetvia, vznikla by fatálna kombinácia. Zároveň sa zvyšuje nezamestnanosť, pretože priemysel sa nepresúva do iných krajín a stúpa energetická účinnosť a na to sú potrebné technológie.

Teší ma, že náš návrh použiť obdobie rokov 2005 – 2007 ako základné referenčné obdobie bol prijatý, pretože je spravodlivý. Európa dnes stojí pred zmenou. Ide o zmenu založenú na solidarite, ktorá sa týka aj tých, ktorí dnes ešte nemajú takú energetickú účinnosť.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi a podporiť kompromisný návrh smernice o obnoviteľnej energii. Rád by som pri tejto príležitosti predniesol zopár doplňujúcich pripomienok.

Keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, máme na mysli využívanie veternej energie, solárnej energie, geotermálnej energie, energie prílivu, riek, biomasy a bioplynu. Bohužiaľ, zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie a obmedziť výrobu potravín, hoci to nemusí byť nevyhnutne tento prípad. Preto je dôležité pri všetkých rozhodnutiach používať zdravý rozum a vykonávať hĺbkové štúdie. Mali by sme sa snažiť aj o zníženie nákladov na využívanie obnoviteľnej energie hľadaním inovatívnych riešení. Obnoviteľná energia skutočne nemusí byť drahá. Okrem toho by sme mali vyčísliť dodatočné náklady a zohľadniť aj ekologické škody spôsobené využívaním tradičných zdrojov energie.

V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť potrebu zapojiť miestne orgány najmä v mestských oblastiach. Mali by sme tiež spoločnosti poskytnúť zrozumiteľné informácie o tejto problematike. Úspora energie a jej racionálne využívanie sú ďalšie veľmi dôležité kroky. Nesmieme mrhať pokladmi matky Zeme.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade mi dovoľte poznamenať, že na mňa urobili veľký dojem argumenty prednesené v tejto rozprave o jednom zo základných kameňov európskej politiky týkajúcej sa zmeny klímy a energetiky.

V týchto pohnutých časoch pre naše hospodárstva musím vyjadriť obdiv francúzskemu predsedníctvu za jeho úsilie v spolupráci s pánom prezidentom Berlusconim, ktorý si za to zaslúži vďaku a uznanie, pri riešení problematiky, ktorá nepochybne prispieva k poškodzovaniu a znečisťovaniu planéty, pričom zabezpečilo rozumné podmienky pre prežitie našich priemyselných odvetví. Správa pána spravodajcu Turmesa zásadným spôsobom zlepšuje naše vyhliadky, pričom nie sú pochybnosti o tom, že budeme potrebovať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Súhlasím so všeobecným smerovaním v zmysle správy a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, najmä s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 1, 2, 4, 5 a 7, a chcem hlasovať za správu, hoci by som si želal, aby sa určité nástroje na výrobu obnoviteľnej energie hodnotili inak vzhľadom na to, že ich vplyv ešte nebol riadne vyhodnotený a prediskutovaný. Navrhované ciele však musia zohľadniť sociálnu, ako aj ekologickú trvalú udržateľnosť, a teda trvalú udržateľnosť všetkých aspektov nášho výrobného priemyslu.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (PSE).(ES) Vážený pán predsedajúci, táto správa nepochybne predstavuje veľmi dôležitý krok k bezpečnejšiemu, konkurencieschopnejšiemu a trvalo udržateľnejšiemu energetickému systému. Chcela by som preto zablahoželať pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu, ktorou umožnil Parlamentu zohrať hlavnú úlohu v tomto procese.

Ľutujem však, že ustanovenie o revízii v roku 2014 bolo ponechané. Je pravda, že sa zaviedli isté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby to neovplyvnilo ani cieľ 20 % ani kontrolu členských štátov nad ich vnútroštátnymi systémami podpory, ale mne sa nezdajú dostatočné.

Pri súčasnom znení by sa niektoré členské štáty mohli sťažovať, že sa obnovilo obchodovanie s certifikátmi obnoviteľnej energie, nebezpečenstvo, ktorému sme sa tak veľmi snažili zabrániť počas rokovaní o tejto smernici.

Úlohou Parlamentu je zabezpečiť, aby sa pri dosahovaní cieľov nerobili ústupky, a tiež povzbudiť Úniu, aby podporovala obrovský potenciál obnoviteľnej energie aj inde vo svete.

Preto vítame iniciatívu založenia Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné energie so zámerom podporovať obnoviteľnú energiu aj mimo Európy.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Dámy a páni, z môjho pohľadu veľmi vítam skutočnosť, že sa dosiahla jednomyseľná dohoda o balíku opatrení v oblasti klímy a energetiky, keďže je jasné, že pokrok dosiahneme iba s jednotnými pravidlami. Najprv vám chcem pripomenúť, že v znení kompromisu sa našlo riešenie pre tie členské štáty, ktoré znížili svoje emisie v období od roku 1990 do roku 2005 minimálne o 20 %. Riešenie by však malo byť odvážnejšie, pretože napríklad v mojej krajine, v Lotyšsku, zníženie emisií od roku 1990 do roku 2005 bolo až 57 % a celkové financovanie z aukcií, ktoré je k dispozícii na realizáciu balíka, sa výrazne znížilo. Po druhé, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020, musíme vytvoriť účinný celoeurópsky systém stimulov podporujúci podniky a jednotlivcov, ktorí používajú alebo zavádzajú používanie obnoviteľných zdrojov energie. Mohli by sme to dosiahnuť tak, že by sme financovali časť nákladov potrebných na vykonanie zmien. Inak by táto úloha mohla byť nesplniteľná pre členské štáty, ktoré nemajú k dispozícii adekvátne rozpočtové zdroje. Európska komisia by mala tiež venovať viac úsilia hľadaniu zdrojov na vývoj efektívnejších a lacnejších technológií pre obnoviteľnú energiu. Aby sme zlepšili situáciu s klímou na celom svete, je potrebné zabezpečiť tieto technológie za prijateľné ceny...

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Dvadsať percent používanej energie by sa malo získavať z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Toto je veľmi ambiciózny cieľ vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe. V súčasnosti tvorí energia z obnoviteľných zdrojov 8,5 % z celkového množstva používanej energie. Každá krajina by mala hľadať zdroje, ktoré bude vedieť najlepšie využívať na svojom území.

Stojí za povšimnutie, že miestne orgány sú čoraz ochotnejšie využívať obnoviteľnú energiu. Domnievam sa, že budúcnosť tohto odvetvia skutočne závisí od miestnych iniciatív. Tieto iniciatívy môžu počítať so silnou vnútroštátnou a európskou podporou vrátane finančnej podpory.

Preto je nevyhnutné podporovať takéto aktivity s cieľom ukázať výhody, ktoré prinesú, a podporiť už prebiehajúce iniciatívy. Výhody sú rozsiahle: viac pracovných miest, viac príjmov, viac príjmov z daní a v prvom rade, čo je najdôležitejšie, viac obnoviteľných zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Vážený pán predsedajúci, páni komisári, dámy a páni, táto správa je nepopierateľným úspechom Európskeho parlamentu. Faktom je, že musíme nájsť zlatú strednú cestu medzi výrobou energie zo všetkých možných zdrojov vrátane obnoviteľných a alternatívnych na jednej strane a výrobou a spotrebou energie a ochranou životného prostredia na druhej strane.

Táto smernica je dôležitým nástrojom, aby sme to dosiahli. Je dôležité zavádzať hospodársky účinné pravidlá a opatrenia s cieľom minimalizovať zaťaženie spotrebiteľov energie a v prospech spoločnosti. Avšak podpora smernice znamená tiež podporu tradičných technológií používaných na výrobu energie, ak sú bezpečné, trvalo udržateľné a spoľahlivé, čo je dôležitý faktor napríklad v prípade jadrovej energie. To znamená, že potrebujeme flexibilitu.

Z tohto dôvodu chcem opäť upriamiť pozornosť na problém s jadrovými reaktormi odstavenými v jadrovej elektrárni v Bulharsku, ktoré potrebuje dodatočne primeranú kompenzáciu, aby sa krajina naďalej mohla efektívne zúčastňovať…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE).(SL) Dámy a páni, minulý týždeň v Poznani som bola svedkom veľkých nádejí, ktoré zvyšok sveta vkladá do Európskej únie. Dostali sme podporu, aby sme si aj naďalej uchovali svoje popredné postavenie v oblasti zmeny klímy. Zaznamenali sme aj náznaky od Spojených štátov a Austrálie, že sa vydajú podobnou cestou ako je tá, ktorou kráčame my.

Prirodzene je to pre nás obrovská zodpovednosť. Zodpovednosť prijať dobré zákony a uplatňovať ich. Táto zodpovednosť je o to väčšia, že naše právne predpisy neumožňujú sankcie. Z toho dôvodu by som chcela vyzvať národné vlády, ako aj poslancov a poslankyne EP, aby zabezpečili skutočné plnenie našich cieľov.

Rada by som zdôraznila dve ďalšie veci: potrebujeme investovať do dopravných sietí a do výrobných kapacít v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Inteligentné siete v tomto smere zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu, pretože umožňujú distribuovanú výrobu elektrickej energie. Okrem toho by sme mali zvýšiť používanie biomasy...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Rada by som zablahoželala pánovi spravodajcovi Turmesovi. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov si vyžaduje pevné odhodlanie členských štátov zmodernizovať svoju infraštruktúru pre dodávky energie, zaviesť funkčné rozdelenie a prepojiť jednotlivé energetické rozvodné sústavy v Európe, aby výrobcovia obnoviteľnej energie mali prístup k energetickej dopravnej a distribučnej sieti.

Plán hospodárskej obnovy Európy poskytuje veľa financií na energetickú účinnosť, obnoviteľnú energiu, prepojenie jednotlivých energetických rozvodných sústav a na zvýšenie energetickej účinnosti. To znamená, že podpora obnoviteľnej energie môže vytvoriť nové pracovné miesta a pomôcť hospodárskemu rozvoju.

Vyžadujú sa zásadné investície s cieľom postupne znížiť závislosť na fosílnych palivách, ako aj zmodernizovať a zefektívniť existujúce zariadenia na výrobu energie. Pokiaľ ide o biopalivá, EÚ musí investovať do výskumu druhej generácie biopalív…

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE).(HU) Chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko myšlienok o biopalivách. Vieme, že ide o veľmi kontroverznú formu energie, pretože ak ju budeme dovážať z rozvojových krajín, hrozí zničenie dažďových pralesov alebo hladomor na mnohých miestach. Zároveň môže byť predovšetkým tretia generácia biopalív užitočná pre našu celkovú energetickú rovnováhu, a preto si myslím, že v princípe by sme mali biopalivá vyrábať z našich vlastných domácich zdrojov, inými slovami, pre tento účel by sa mali využívať prebytkové kapacity európskeho poľnohospodárstva. Uvediem len jeden príklad: v Maďarsku je približne 1 milión hektárov nevyužitej pôdy. Keby sme mohli využiť túto pôdu inovatívnym spôsobom na výrobu biopalív a zároveň zachovať jej prirodzené hodnoty, inými slovami využívať ju bez intenzívnej kultivácie, potom by sme mohli súčasne pomôcť životnému prostrediu a tiež prispieť k cieľu, ktorý spomenul pán Turmes, a to spoliehať sa hlavne na naše vlastné zdroje v rámci Európy pri získavaní...

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám všetkým a ďakujem aj za kvety, bolo mi potešením pracovať s vami. Rád by som sa s vami podelil o dve alebo tri krátke pripomienky.

Po prvé, Andris, pán komisár, máte úplnú pravdu. Hovoríme tu o 20 %, ale ja vnímam 20 % ako minimum. Som si istý, že v roku 2020 budeme na tom lepšie ako 20 %, pretože náklady na technológiu sa znížia a pretože celý systém a celé hospodárstvo bude založené na zdrojoch obnoviteľnej energie.

Pozrite sa na elektrinu: chceme sa dostať z dnešných 15 % zelenej elektriny na 35 % v roku 2020. Čo nám bráni dostať sa na 50 % od roku 2025 do roku 2030? Vďaka tejto smernici sa preto od zajtra začne zelená revolúcia a myslím si, že na budúci rok ju budeme musieť podporiť dvoma opatreniami. Po prvé, viac peňažných prostriedkov z Európskej investičnej banky.

Po druhé, keď Komisia v budúcom roku predloží akčný plán pre obnoviteľnú energiu, bol by som rád, keby veľmi pozorne zvážila regionálnu spoluprácu: spoluprácu medzi Severným morom a Baltickým morom, regionálnu spoluprácu v otázke solárneho plánu, ktorý spustilo Francúzsko, a tiež regionálnu spoluprácu v otázke biomasy. Prečo nezaložíme centrum excelentnosti v Poľsku na urýchlenie používania biomasy v celej východnej Európe v kombinácii s vykurovacími sieťami?

Zelená revolúcia teda už začala. Teraz sa môžeme zamerať na energetickú účinnosť. V posledných mesiacoch sa dostatočne často nehovorilo o 20 % pre energetickú účinnosť. Nemohli sme robiť všetko. Znamená to, že energetická účinnosť, budovy, logistika dopravy, elektronika, elektrické motory, všetky tieto veci sa teraz musia stať stredobodom našej pozornosti v rokoch 2009 a 2010. Aj Švédsko, Španielsko a Belgicko, ktoré budú predsedať EÚ, sa musia v spolupráci s Parlamentom a Komisiou postarať o to, aby energetická účinnosť bola ďalším úspechom Európskej únie tak, aby sme išli správnou cestou.

Ďakujem vám všetkým. Bolo mi skutočným potešením. Bolo to niečo ako životný sen, istým spôsobom, sen, ktorý sa mi podarilo uskutočniť, a preto vám všetkým ďakujem za spokojnosť, ktorú ste mi umožnili dosiahnuť vďaka tomuto projektu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pán Turmes, a gratulujem k úspechu, ktorý sa dosiahol v tejto rozprave a ktorý sa dosiahne pri zajtrajšom hlasovaní.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), písomne.(RO) Európska rada nedávno diskutovala o balíku v oblasti zmeny klímy. Hlavným bodom bola finančná a hospodárska kríza. Nemôžeme však prehliadať potravinovú krízu, ktorá s týmto súvisí. V dnešnej Európe je hospodársky životaschopné poľnohospodárstvo podmienkou na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti pre svojich obyvateľov.

Rozumiem obavám môjho kolegu pána Turmesa, čo sa týka biopalív a jeho nesúhlasu s cieľom, ktorý podporuje Komisia, aby tieto biopalivá tvorili 10 % z celkovej spotreby palív. Sú takí, ktorí považujú energetické plodiny za príčinu potravinovej krízy a zvýšenia cien potravín. Avšak tieto plodiny predstavujú menej ako 2 % súčasnej poľnohospodárskej výroby v Európe.

Existuje riziko, že neodôvodnené zvýšenie výroby biopalív bude konkurovať výrobe potravín. Tomuto riziku je možné predísť jasným definovaním právnych predpisov a stanovením presných cieľov vo vnútroštátnych akčných plánoch.

Nesmieme ignorovať prínosy používania biopalív, ako napríklad zníženie závislosti na fosílnych palivách a emisií skleníkových plynov. V krajinách s významným poľnohospodárskym potenciálom, ako je Rumunsko, Bulharsko alebo Poľsko, predstavuje používanie biopalív životaschopnú sociálno-hospodársku alternatívu na rozvoj vidieckych oblastí a na podporu ochrany životného prostredia využitím ponúkaného potenciálu prostredníctvom energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne.(RO) Prijatím tejto smernice sa zvýši dôvera investorov a zavedie sa právny rámec, ktorý je nevyhnutný pre plánovanie budúcich investícií so zámerom dosiahnuť ambiciózne ciele do roku 2020. Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ponúka hospodárske príležitosti pre rozvoj nových priemyselných odvetví a približne 2 milióny pracovných miest, ktoré budú vytvorené do roku 2020. Toto je mimoriadne dôležitá úloha vzhľadom na súčasnú finančnú a hospodársku krízu.

Návrh smernice o podpore používania energie z obnoviteľných zdrojov stanovuje právne záväzné ciele pre každý členský štát, čo sa týka celkovej miery používania energie z obnoviteľných zdrojov. V dôsledku toho sa od Rumunska očakáva zvýšenie spotreby obnoviteľnej energie v pomere od 17,8 % z celkovej konečnej spotreby energie v roku 2005 do 24 % v roku 2020. V roku 2010 bude 11 % hrubej spotreby energie domácností z obnoviteľných zdrojov.

Počas nasledujúceho obdobia sa splní vnútroštátny cieľ stanovený pre používanie energie z obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektrickej energie, ak sa uskutočnia nasledujúce opatrenia:

– zvýšenie investícií do zlepšovania energetickej účinnosti v rámci celého reťazca vrátane zdrojov, výroby, dopravy, distribúcie a spotreby,

– podpora používania tekutých biopalív, bioplynu a geotermálnej energie,

– podporné aktivity vrátane výskumu a vývoja a distribúcie výsledkov relevantného výskumu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia