Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0019(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0496/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0496/2007

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0613

Συζητήσεις
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0496/2007) της κ. Corbey, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 98/70/ΕΚ σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό του πετρελαίου, του πετρελαίου ντίζελ και του πετρελαίου κίνησης και εισάγοντας ένα μηχανισμό για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και τροποποιώντας την οδηγία του Συμβουλίου 1999/32/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργώντας την οδηγία 93/12/ΕΟΚ (COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey, εισηγήτρια. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αύριο σηματοδοτείται το τέλος μιας μακροχρόνιας διαδικασίας. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στους σκιώδεις εισηγητές, σε όλα τα μέλη του προσωπικού, στην Επιτροπή και στη Γαλλική Προεδρία για τις προσπάθειές τους, το έργο τους και την προθυμία τους για συνεργασία.

Αύριο θα είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε μια συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση και κάνοντάς το αυτό δίνουμε το πράσινο φως σε μια ειδική οδηγία. Για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις του CO2 θα συνδέονται με κάποιο προϊόν και με κάποια διαδικασία παραγωγής. Το Κοινοβούλιο δεσμεύθηκε να βελτιώσει περαιτέρω την οδηγία.

Η οδηγία θα ενθαρρύνει θετικά τη χρήση πράσινων και μη κατακριτέων βιοκαυσίμων και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις οδικές μεταφορές – κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες εξοικονομήσεις απόδοσης – και θα αποθαρρύνει την πρακτική της καύσης αερίων μεθανίου. Αυτά είναι θαυμάσια αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη ακολουθεί βιώσιμη πορεία.

Ωστόσο, ας επιστρέψουμε στην αρχή. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων έχει δύο στόχους: την ποιότητα του αέρα και τη μείωση των εκπομπών του CO2. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα, υπάρχουν τρεις βελτιώσεις στην αρχική πρόταση. Καταρχάς, θα εισαχθούν γρηγορότερα καθαρότερα καύσιμα στη ναυτιλία. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, την εξαίρεση της αιθανόλης, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση της μέγιστης πίεσης ατμού όταν αναμειγνύεται η αιθανόλη. Αυτό ήταν το θέμα πολλών συζητήσεων. Οι χώρες του νότου ιδιαίτερα, θέλουν να διαπιστώσουν τις εξαιρέσεις για τη μίξη της αιθανόλης, αλλά ακριβώς οι χώρες του νότου υποφέρουν από το πρόβλημα του επιβλαβούς όζοντος. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε είναι ότι μια τέτοια εξαίρεση θα επιτρέπεται μόνο εάν εκπληρώνονται οι απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα.

Ένα τρίτο σημείο αφορά το μεθυλοκυκλοπεντοδιενύλιο-μαγγάνιο-τρικαρβονύλιο (MMT), ένα πρόσθετο καυσίμων που είναι το ίδιο επιβλαβές για την υγεία καθώς και για τα αυτοκίνητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορεύεται, τείνει να σκεφτεί κάποιος. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι μια απλή πράξη λόγω των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Γι’ αυτόν το λόγο, έχει θεσπιστεί τώρα μια οριακή αξία, η οποία ωφελεί σαφώς την υγεία και βοηθά στη μείωση των νευροτοξικών ουσιών.

Τώρα θέλω να προχωρήσω στο δεύτερο βασικό στόχο, δηλαδή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όπως ανέφερα πριν από λίγο, σε αυτό το σημείο βελτιώθηκε σημαντικά αυτή η νομοθεσία. Για πρώτη φορά, η συγκεκριμένη απαίτηση για το CO2 θα συνδέεται με τη διαδικασία παραγωγής. Τα επόμενα έτη, η πετρελαιοβιομηχανία θα πρέπει να αναφέρει το επίπεδο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την εξαγωγή πετρελαίου, από τη μεταφορά, τη διανομή, τη διύλιση και τη χρήση του ντίζελ ή του πετρελαίου. Τότε καθιερώνεται μια τυπική τιμή, με βάση αυτή την ανάλυση κύκλου ζωής. Επιπλέον, όλη η αλυσίδα θα πρέπει να έχει εκπομπές μικρότερες κατά 10% μέχρι το 2020.

Ασφαλώς, συζητήσαμε λεπτομερέστατα αυτόν το στόχο της τάξης του 10%. Το έξι τοις εκατό αυτού του στόχου είναι δεσμευτικό και κάποιο μέρος του μπορεί να επιτευχθεί βελτιώνοντας την απόδοση σε όλη την αλυσίδα, με λιγότερη καύση, περισσότερο αποδοτικά διυλιστήρια και επιδιορθώνοντας τις διαρροές. Ένα ακόμη μέρος μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα βιοκαύσιμα, εφόσον χρησιμοποιείται το πιο αποδοτικό είδος. Η καλλιέργεια των βιοκαυσίμων, τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις, είναι μόνο λίγο καλύτερα, δεν έχουν καμία αξία για εμάς. Θα κάναμε ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω, εάν καταστρέφαμε τα τροπικά δάση για να καλλιεργήσουμε βιοκαύσιμα.

Επομένως, πρέπει να θεσπίσουμε αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας. Τώρα αυτές οι απαιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στην οδηγία. Καλύπτουν την απόδοση του CO2, τη βιοποικιλότητα, καθώς επίσης τα κοινωνικά κριτήρια. Το υπόλοιπο ποσοστό της τάξης του 4% της μείωσης του 10% αρχικά δεν είναι δεσμευτικό. Αυτό το ποσοστό της τάξης του 4% με τη σειρά του αποτελείται από δύο συνιστώσες. Το 1ο μέρος αφορά τα έργα του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) στην αλυσίδα. Η καύση μικρότερης ποσότητας αερίου είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμο στο πετρέλαιο ή στο ντίζελ που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Γι’ αυτόν το λόγο, επιτρέπονται τα έργα του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης, υπό την επιφύλαξη της επαλήθευσης.

Το υπόλοιπο ποσοστό της τάξης του 2% έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα με τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα (ΔΑΑ), καθώς επίσης και με την ηλεκτρική ενέργεια στις οδικές μεταφορές. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ελπιδοφόρα, αλλά η τεχνολογία πρέπει να αποδείξει την αξία της, προτού μπορέσει να εφαρμοσθεί εμπορικά σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέχρι το 2014, όταν οι ενδεικτικοί στόχοι καταστούν δεσμευτικοί.

Εν πάση περιπτώσει, έχω την άποψη ότι αυτή η οδηγία θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του CO2 που παράγεται από τις οδικές μεταφορές. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαδίζει με τις επιλογές που γίνονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πρότυπο Καυσίμων Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα που έχει θεσπίσει η Καλιφόρνια αντιγράφεται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για άλλη μια φορά πρέπει να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τη συμβολή τους και για την άριστη ομαδική προσπάθεια και ανυπομονώ να ξεκινήσει η συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, Προεδρεύων του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κ. Corbey για το έργο της, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο από τεχνική άποψη, αλλά ταυτόχρονα απολύτως ουσιαστικό για το μέλλον των εκπομπών.

Έχει επιτευχθεί ένας συμβιβασμός σχετικά με το ποσοστό 6+4, για να το θέσω απλά. Το ποσοστό έξι τοις εκατό είναι άμεσα δεσμευτικό και το τέσσερα τοις εκατό στο πλαίσιο μιας περιοδικής ρήτρας αναθεώρησης. Έχει σημειωθεί επίσης πρόοδος, ιδιαίτερα σχετικά με τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων στην ίδια την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την οποία θεωρήσαμε σημαντική και ελάχιστη. Ωστόσο, νομίζω ότι πετύχαμε έναν ιδιαίτερα σωστό συμβιβασμό, για τον οποίο θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EL) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, που διατηρεί τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής ενώ συνιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Dorette Corbey για το ρόλο της στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Βασικό στοιχείο της συμβιβαστικής συμφωνίας είναι η υποχρέωση την οποία θα έχουν οι προμηθευτές ενέργειας να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των καυσίμων. Πρόκειται για σημαντική συμβολή στην κλιματική μας πολιτική. Θα προαγάγει την τεχνολογική πρόοδο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το πρώτο από τα υπό έγκριση συμπληρωματικά μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.

Με την ενσωμάτωση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα όχι μόνο θα προσφέρουμε κίνητρα για τη χρήση των βιοκαυσίμων εκείνων που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θα αποτρέψουμε συγχρόνως σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή τους. Επιπλέον, η συμβιβαστική συμφωνία θα επιτρέψει τη μείωση των εκπομπών ρύπων ιδίως με τη θέσπιση χαμηλότερων ορίων για το θείο και τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, θα διευκολύνει τη χρήση της αιθανόλης, θα βελτιώσει την ενημέρωση του καταναλωτή και καθιερώνει σχετικό όριο για το πρόσθετο MMT. Εν ολίγοις, η συμβιβαστική συμφωνία αφενός εντάσσεται στην παραδοσιακή πολιτική μας για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, αφετέρου συνιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου στην κλιματική μας πολιτική. Σας καλώ λοιπόν να ψηφίσετε υπέρ της συμφωνίας αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή ήταν μια εμπεριστατωμένη πρόταση υπό τη μορφή με την οποία προήλθε από την Επιτροπή, όχι μόνο λόγω των μειώσεων του θείου, αλλά επίσης λόγω του νέου Άρθρου 7α που θέσπισε, με το οποίο ζητήθηκε βαθμιαία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τους προμηθευτές και διότι έλυσε το παλαιό πρόβλημα της πίεσης ατμού για τα μίγματα πετρελαίου-βιοαιθανόλης σε χώρες όπως η δική μου που έχουν καλοκαίρια με υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό αφαιρέθηκε στην ψηφοφορία που διεξάχθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προκαλώντας προβληματισμούς σε πολλούς από εμάς.

Σήμερα έχει υποβληθεί μια συμφωνία που ελαττώνει την εφαρμογή του Άρθρου 7α και αποκαθιστά την παραίτηση από το δικαίωμα για την πίεση ατμού, ενώ βέβαια ενισχύει τις συνθήκες για τη χρήση αυτής της εξαίρεσης. Όπως συμβαίνει και με το υπόλοιπο πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές, δεν θα το θεωρήσουν όλοι εντελώς ικανοποιητικό, αλλά είναι κάτι που όλοι μπορούν να αποδεχθούν.

Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Corbey για το άρτιο έργο της και για τη δεκτικότητά της να επιλύει προβλήματα και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Turmes και ασφαλώς τη Γαλλική Προεδρία, η οποία απέδειξε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους πολλοί από εμάς αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι ο πλανήτης μας δεν είναι άφθαρτος και ότι πράγματι έχει ημερομηνία λήξης την οποία εμείς οι άνθρωποι, μέσω των όχι τόσο συνετών πράξεών μας, συντομεύουμε δραστικά. Βέβαια υπάρχουν ακόμη κάποιοι άπιστοι Θωμάδες, τουλάχιστον όχι στο δικό μας Σώμα, αλλά ο αριθμός μικραίνει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ξεπερνούν τους περιορισμούς του ακραίου δογματισμού που επιβάλλουν οι ίδιοι ή απελευθερώνονται από ύποπτους, μερικές φορές, χειρισμούς τρίτων.

Η ΕΕ πρέπει να είναι και είναι μπροστά στον αγώνα για τη διάσωση του περιβάλλοντος και οι σειρές από τα νομοθετικά μέτρα που έχουν σκοπό την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών που τώρα συζητούνται στο Κοινοβούλιο το αποδεικνύουν περίτρανα. Ωστόσο, για είναι πραγματικά ωφέλιμα, αυτά τα νομοθετικά σώματα πρέπει να είναι ουσιώδη και να επιβάλλονται αποτελεσματικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όπως πάντα, πρέπει να γίνονται ορισμένοι συμβιβασμοί κι αυτό ίσχυσε επίσης με την έκθεση Corbey για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η εισηγήτρια πρόβαλλε αξιοζήλευτη και συνεχή αντίσταση, προκειμένου να εξισορροπήσει τις λιγότερο δραστικές συνέπειες των θέσεων του Συμβουλίου και σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ ότι το πέτυχε. Γι’ αυτό το επίτευγμα, την συγχαίρω. Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των επίπονων διαπραγματεύσεων, η εισηγήτρια συνέχιζε να ενημερώνει πλήρως και σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους σκιώδεις εισηγητές και με αυτόν τον τρόπο η συνεργασία που προέκυψε ήταν τέτοια που βοήθησε σημαντικά την κ. Corbey στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το πακέτο των συμβιβασμών κατόρθωσε να επιτύχει συμφωνίες, αρκετά ικανοποιητικές υπό τις παρούσες συνθήκες, αναφορικά με τα πιο επίμαχα σχετικά θέματα, όπως τα βιοκαύσιμα, τα μεταλλικά πρόσθετα και το θείο που περιείχαν ορισμένα καύσιμα και η ομάδα μου το υποστηρίζει πλήρως.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Corbey, και τη Γαλλική Προεδρία για τις τεράστιες προσπάθειές τους για την διασφάλιση της συμφωνίας σχετικά με αυτό το νεωτεριστικό θέμα ως μέρος της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Θέλω επίσης να τιμήσω τον Joseph Daul, τον οποίο αντικαθιστώ, για το δύσκολο έργο του κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την έκθεση Corbey για την ποιότητα των καυσίμων.

Τελικά, η συμφωνία που επιτεύχθηκε γι’ αυτή την έκθεση και η στενά συνδεδεμένη έκθεση Turmes για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι οι εκθέσεις με τις οποίες εμείς στον αγροτικό τομέα μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι η βιώσιμη βιομηχανία των βιοκαυσίμων έχει μέλλον και ότι αυτές οι δύο οδηγίες παρέχουν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, προκειμένου να αναπτυχθεί η βιομηχανία ώστε να επιτρέπεται στο μέλλον η μετάβαση σε περισσότερα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Χαιρετίζω το γεγονός ότι τώρα δεσμευόμαστε στο στόχο του ποσοστού 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μίγμα της ΕΕ. Χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στην κ. Dorette Corbey. Ήταν ζωτικής σημασίας για εμένα, ως εισηγητή στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συνεργαστούμε στενά για να διαφυλάξουμε ιδιαίτερα τα κριτήρια βιωσιμότητας και να τα διαφυλάξουμε με τον ίδιο τρόπο στις δύο οδηγίες. Χάρη στη μαχητικότητα της κ. Corbey, τελικά διασφαλίσαμε ότι στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων τώρα υπάρχει πλήρης αντιγραφή των κριτηρίων βιωσιμότητας κι αυτό είναι σημαντικό για την αναγνωσιμότητα και τη δημοσιότητα της νομοθεσίας της ΕΕ.

Αναφορικά με αυτό το θέμα των κριτηρίων βιωσιμότητας, νομίζω ότι τώρα έχουμε σημαντικές βελτιώσεις σε αυτό που πρότεινε η Επιτροπή. Τα ίχνη άνθρακα τώρα καθορίζονται ιδιαίτερα σωστά, όχι μόνο για άμεση, αλλά επίσης για έμμεση χρήση της γης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον. Θεωρώ ότι διασφαλίσαμε επίσης ότι οι ειδικοί για το περιβάλλον και την ενέργεια – Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών και Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον σε επίπεδο Επιτροπής, καθώς επίσης ειδικοί σε εθνικό επίπεδο από τους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας – θα συνεργαστούν γι’ αυτά τα κριτήρια βιωσιμότητας κι αυτό επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κύριε Πρόεδρε, επί του παρόντος εφιστάται πολλή προσοχή στο τεχνολογικό σκέλος της μετρίασης των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών με την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου γι’ αυτή την προσπάθεια και θέλω να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο πετρέλαιο από φύκια, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο, αντικαθιστώντας το ορυκτέλαιο. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τύπος καυσίμων από τον οποίο ωφελούνται όλες οι πλευρές, διότι απορροφά το CO2 με την παραγωγή του, συνεπώς το καθιστά μια θετική πηγή ενέργειας από άνθρακα. Επιπλέον, αντίθετα με τα συνεχώς αμφισβητήσιμα βιοκαύσιμα, δεν εκτοπίζει την παραγωγή τροφίμων. Πράγματι, μπορεί να αναπτυχθεί σε φυσικές λίμνες ή σε τεχνητές. Επίσης, θεωρείται ότι από αυτό ωφελούνται όλοι, διότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παραγωγή σε παράκτιες κοινότητες, όπου τα προβλήματα που δημιουργούνται στη βιομηχανία της αλιείας μας αναγκάζουν να βρούμε νέες βιομηχανίες.

Με δεδομένα αυτά τα γεγονότα, συνιστώ στην Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το πετρέλαιο από φύκια. Επίσης, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ένα καύσιμο υψηλής ενέργειας με χαμηλό βάρος και ένα από τα ελάχιστα καύσιμα που υπόσχεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τα καύσιμα πυραύλων και τα καύσιμα για αεροπλάνα.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey, εισηγήτρια. (NL) Κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά πιστεύω ότι η σωστή εργασιακή σχέση που απολαμβάνουμε μεταξύ μας ευθύνεται για το αποτέλεσμα. Μόνο εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να είμαστε δυνατοί και σε αυτή την περίπτωση το πετύχαμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων να εξετασθεί υπό το πρίσμα της συνολικής δέσμης μέτρων για το κλίμα.

Καταρχάς, ασφαλώς η έκθεση Turmes είναι σημαντική σε αυτό το πλαίσιο, με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποδεχόμαστε τα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας, τα οποία, κατά την άποψή μου, θα συμβάλλουν σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, κατά την άποψή μου, ότι αύριο πρέπει να τα θεσπίσουμε από κοινού.

Συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της κ. Sinnott σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο από φύκια. Πράγματι, είμαι το ίδιο ενθουσιασμένη με εκείνη. Αυτό που υπερέχει σε αυτή την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων είναι ότι ακριβώς δίνεται τεράστια ώθηση στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό κίνητρο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας με φύκια. Αρχικά, κατά τη διάρκεια της παραγωγής πετρελαίου από φύκια, εμπεριέχεται πολύ λιγότερη ποσότητα CO2 και γι’ αυτό είναι τόσο ελκυστική λύση ώστε οι εταιρείες πετρελαίου και άλλοι φορείς να επενδύσουν σε αυτές ακριβώς τις τεχνολογίες.

Σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων για το κλίμα, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει σχέση με την επόμενη έκθεση, την έκθεση Sacconi για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Αγωνιστήκαμε ειδικά για να συμπεριληφθεί η ηλεκτρική ενέργεια σε αυτή την οδηγία. Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι το μέλλον. Η ηλεκτρική ενέργεια στις οδικές μεταφορές πολλές φορές είναι πιο αποδοτική από τη χρήση του πετρελαίου ή του ντίζελ. Συνεπώς, πραγματικά πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρατηρώ ότι η έκθεση του κ. Sacconi περιέχει πολλά κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε το δίλημμα ποιος τομέας έχει προτεραιότητα. Τα σωστά κίνητρα πρέπει να δίνονται στον τομέα των αυτοκινήτων και στον τομέα των καυσίμων, προκειμένου να επιτύχουμε πραγματικά πιο καθαρές οδικές μεταφορές και πιο καθαρά καύσιμα. Ελπίζω ότι, με αυτές τις συνιστώσες της δέσμης μέτρων για το κλίμα και τις μεταφορές, σε κάθε περίπτωση μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου