Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0019(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0496/2007

Esitatud tekstid :

A6-0496/2007

Arutelud :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2008 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0613

Istungi stenogramm
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

14. Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelvalve ja vähendamine (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel esitatud Dorette Corbey raport (A6-0496/2007) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse autotranspordis kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey, raportöör. (NL) Austatud juhataja ja volinik, kallid kolleegid, homne päev tähistab ühe pika protsessi lõppu. Avaldan südamlikult tänu variraportööridele, kogu personalile, komisjonile ja eesistujariik Prantsusmaale jõupingutuste, töö ja koostöövalmiduse eest.

Homme suudame me esimesel lugemisel kokkuleppe heaks kiita ja seda tehes näidata rohelist tuld erilisele direktiivile. Esimest korda seotakse CO2 nõuded toote ja tootmisprotsessiga. Parlament on lubanud direktiivi edaspidigi parandada.

Direktiiv soodustab aktiivselt roheliste ja kiiduväärsete biokütuste kasutamist ja elektri kasutamist maanteetranspordis, see on midagi, mis võib kaasa tuua tohutu tõhususe kokkuhoiu ja see pidurdab metaani ärapõletamise tava. Need on imelised tulemused, mis tõestavad, et Euroopa on valinud säästva tee.

Pöördugem siiski tagasi alguse juurde. Kütuse kvaliteedi direktiivil on kaks eesmärki: õhu kvaliteet ja CO2 heitkoguste vähendamine. Õhu kvaliteedi osas on algses ettepanekus tehtud kolm parandust. Esiteks, laevanduses võetakse puhtamad kütused varem kasutusele. Mis puudutab teist punkti, erandit etanoolile, siis komisjon pani ette suurendada aururõhu ülempiiri, juhul kui etanooli juurde lisatakse. Selle üle on palju vaieldud. Eriti lõunapoolsed riigid sooviksid näha erandeid etanooli lisamisele, kuid need ongi just nimelt need lõunapoolsed riigid, kes kannatavad kahjuliku osooni probleemi tõttu. Saavutatud kompromiss oli selline, et erand on lubatud ainult siis, kui nõuded õhu kvaliteedile on täidetud.

Kolmas punkt puudutab metüültsüklopentadienüülmangaan-trikarbonüüli (MMT) – kütuselisandit, mis on kahjulik ühtmoodi nii tervisele kui autodele. Seepärast võiks arvata, et see tuleks ära keelata. Kahjuks pole see Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite tõttu niisama lihtne. Seetõttu on nüüd sätestatud piirväärtus, mis on selgelt tervisele kasulik ja aitab vähendada neurotoksilisi aineid.

Nüüd sooviksin edasi liikuda järgmise võtmetähtsusega eesmärgi, nimelt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, juurde. Nagu ma äsja ütlesin, on see koht, kus käesolevat õigusakti on kõvasti paremaks muudetud. Esimest korda on konkreetne CO2 nõue seotud tootmisprotsessiga. Järgmise paari aasta jooksul on naftatööstus kohustatud andma aru nafta tootmisest, transpordist, jaotamisest, rafineerimisest ja diislikütuse või bensiini kasutamisest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguste taseme kohta. Seejärel määratakse kindlaks standardväärtus, lähtudes tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni kulgeva tarneahela analüüsist. Lisaks sellele peab kogu ahel õhku paiskama 10% vähem aastaks 2020.

Ütlematagi on selge, et oleme seda 10% eesmärki arutanud väga üksikasjalikult. Kuus protsenti sellest on siduv ja osa sellest on võimalik saavutada, suurendades kogu ahela tõhusust väiksemate ärapõletatavate kogustega, tõhusamate rafineerimistehaste ja lekete parandamisega. Veel ühe osa võib saavutada biokütuste kasutamisega, tingimusel et kasutatakse kõige tõhusamaid sorte. Selliste biokütuste, mis lõppkokkuvõttes on ainult natuke paremad, tootmine ei oma meie jaoks mingit väärtust. Kui langetaksime biokütuste tootmiseks troopikametsi, siis astuksime tohutu sammu tagasi.

Seepärast on vaja, et oleksid olemas ranged säästvuse nõuded. Nüüd on need nõuded direktiivi lisatud. Nad hõlmavad CO2 tõhusust, bioloogilist mitmekesisust, kuid ka sotsiaalseid kriteeriume. Ülejäänud neli protsenti kümneprotsendilisest vähendamisest ei ole esimeses etapis siduv. See 4% koosneb omakorda kahest komponendist. 1. osa puudutab ahela puhta arengu mehhanismi projekte. Väiksema gaasikoguse ärapõletamine on üks kõige tõhusamaid kasvuhoonegaaside vähendamise viise, kuid seda pole alati võimalik kokku viia Euroopa turule viidud bensiini või diislikütusega. Seetõttu on puhta arengu mehhanismi projektid lubatud tingimusel, et neid kontrollitakse.

Ülejäänud 2% on seotud uute tehnoloogiatega, näiteks süsiniku kogumise ja säilitamisega ning samuti elektriga maanteetranspordis. Elekter on paljutõotav, kuid see tehnoloogia peab oma väärtust tõestama, enne kui seda saab suuremahuliselt äriliselt rakendada. See peaks selguma 2014. aastaks, ajaks, kui orienteeruvad eesmärgid võivad muutuda siduvateks.

Kokkuvõttes olen seisukohal, et käesolev direktiiv annab märkimisväärse panuse maanteetranspordi poolt tekitatud CO2 vähendamisse. Hea on teada, et see on kooskõlas praegu Ameerika Ühendriikides tehtavate valikutega. Kõikjal Ameerika Ühendriikides kopeeritakse praegu California vähese süsinikuheitega kütuse standardit.

Sooviksin veel kord tänada variraportööre nende panuse ja esmaklassilise koostöö eest ning jään ootama arutelu.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, nõukogu eesistuja.(FR) Austatud juhataja, kallid kolleegid, sooviksin õnnitleda raportöör Dorette Corbeyt töö puhul, mis tehnilisest vaatepunktist on väga keeruline, kuid samal ajal saasteainete heitkoguste tuleviku jaoks absoluutselt keskse tähtsusega.

Lihtsalt väljendudes on kuus pluss nelja osas saavutatud kompromiss. Kuus on kohe siduvad ja neli perioodilise läbivaatamise klausli kontekstis. On ka edusamme, eriti biokütuste säästvuse vallas taastuvenergia direktiivis endas, mida pidasime põhimõtteliselt tähtsaks ja miinimumtasemeks. Siiski arvan, et me saavutasime väga hea kompromissi, mille eest sooviksin tänada ka komisjoni.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. (EL) Austatud juhataja, komisjon tervitab kokkulepet kütuse kvaliteedi direktiivi suhtes, millega säilitatakse komisjoni ettepaneku peamised elemendid, kuid mis on tähtis samm edasi keskkonnakaitse sektoris. Seepärast sooviksin tänada raportöör Dorette Corbeyt panuse eest lõpliku kokkuleppe saavutamisel. Kompromisskokkuleppe peamine element on kohustus energiatarnijatele piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu kütuste elutsükli vältel. See on tähtis panus meie kliimapoliitikasse. See edendab tehnoloogilist progressi ja samal ajal on see esimene heakskiidetavatest täiendavatest meetmetest, mis on sätestatud autode süsinikdioksiidi heite läbivaadatud strateegia raames.

Biokütuste säästvuse kriteeriumide lisamisega õigusakti me mitte ainult ei stimuleeri kasvuhoonegaaside heite seisukohalt parimate biokütuste kasutamist, vaid väldime samal ajal ka nende tootmisega seotud tõsiseid keskkonnariske. Lisaks sellele võimaldab kompromisskokkulepe saasteainete heitkoguseid vähendada peamiselt selle kaudu, et võetakse vastu madalamad piirväärused väävlile ja polütsüklilistele aromaatsetele süsivesinikele, soodustatakse etanooli kasutamist, parandatakse tarbijate teavitamist ja kehtestatakse suhteline piirväärtus lisaainele MMT (metüültsüklopentadienüülmangaan-trikarbonüül). Lühidalt öeldes on kompromisskokkulepe meie traditsioonilise saasteainete atmosfääri paiskamise kontrollimise poliitika osa ning on tähtis samm edasi meie kliimapoliitikas.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, fraktsiooni PPE-DE nimel.(ES) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, komisjonilt saabunud kujul oli see hea ettepanek mitte ainult väävli vähendamise tõttu, vaid ka tänu uuele artiklile 7a, milles nõuti tarnijatelt kasvuhoonegaaside heitkoguste järkjärgulist vähendamist ning sellepärast, et sellega lahendati vana aururõhu probleem bensiini ja bioetanooli segude puhul riikides, kus nagu minu kodumaal, on kuumad suved.

Meist paljude meelehärmiks filtreeriti see välja hääletusel keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonis.

Täna on meie ees kokkulepe, millega pehmendatakse artikli 7a kohaldamist ja taastatakse aururõhu erand, karmistades samal ajal muidugi erandi kasutamise tingimusi. Nagu ka kliimamuutuste paketi ülejäänud osade puhul, ei jää kõik sellega täiesti rahule, kuid see on miski, millega kõik suudavad nõustuda.

Soovin tänada Dorette Corbeyt suurepärase töö eest ning avatuse eest probleemide lahendamisel, samuti soovin tänada Claude Turmes’i ja muidugi eesistujariik Prantsusmaad, kes ka selles valdkonnas näitas end äärmiselt tõhusana.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja, paljud meist hakkavad lõpuks mõistma, et meie planeet ei ole hävitamatu ja et tegelikult on sel aegumise kuupäev, mida meie, inimesed, oma mitte nii targa tegevuse kaudu dramaatiliselt lähemale toome. Muidugi on veel mõned uskumatud Toomad, mitte viimases järjekorras siinsamas parlamendis, kuid nende arv väheneb kiiresti sedamööda, kui nad ületavad ise endale pealesurutud äärmise dogmatismi piirangud või vabastavad end kolmandate osapoolte mõnikord kahtlustäratavatest manipulatsioonidest.

Euroopa Liit peaks olema ja ongi meie keskkonna päästmise eest peetava võitluse esirinnas ja kliimamuutustega võitlemisele suunatud õigusaktide seeria, mida parlamendis praegu arutatakse, on selle väga teretulnud tõestuseks. Kuid selleks, et olla tõeliselt kasulikud, peavad sellised õigusaktid olema sisulised ja neid tuleb rakendada asjakohase aja jooksul. Nagu alati, tuleb teha mõnesid kompromisse ja nii on see olnud ka Corbey raporti puhul selles osas, mis puudutab kütusest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalvet ja vähendamist.

Peab ütlema, et raportöör on pidanud kadestusväärselt visa võitlust et seista vastu nõukogu seisukohtade lahjendavale mõjule ja ma usun, et ta on olnud paljuski edukas. Õnnitlen teda selle saavutuse puhul. Peab samuti ütlema, et raskete läbirääkimiste ajal hoidis raportöör kõiki variraportööre regulaarselt ja täielikult asjaga kursis ning selle tulemuseks olnud koostöö oli selline, mis andis Dorette Corbeyle läbirääkimiste laua taga tugeva positsiooni.

Saavutatud kompromisspakett käsitleb olukorda arvestades piisavalt rahuldavalt enamikku asjassepuutuvaid vaidlusküsimusi, näiteks biokütused, metallilised lisaained ja mõnede kütuste väävlisisaldus ning minu fraktsioon toetab seda täielikult.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Austatud juhataja, esmalt soovin tänada raportöör Dorette Corbeyt ja eesistujariik Prantsusmaad nende tohutute jõupingutuste eest selle murrangulise ettepaneku osas kokkuleppe saavutamisel kliimamuutustega võitlemise osana. Samuti soovin tunnustada Joseph Dauli, keda ma asendan, tema raske töö eest käesolevat Corbey raportit ja kütuse kvaliteeti käsitleva põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostamisel.

Lõppkokkuvõttes on käesoleva raporti ja sellega tihedalt seotud taastuvenergiat käsitleva Turmes’i raporti suhtes saavutatud kokkulepe selline, millega meie, kes me põllumajandusega seotud oleme, võime väga rahul olla. Ma usun, et säästvate biokütuste tööstusel on tulevikku ja et need kaks direktiivi annavad vajaliku õigusliku raamistiku, et see tööstus saaks areneda, võimaldamaks tulevikus ulatuslikumat üleminekut teise põlvkonna biokütustele. Tervitan asjaolu, et me oleme nüüd endale võtnud 20% sihtmärgi taastuvenergia osakaalu suhtes kogu Euroopa Liidu energiaallikate jaotuses. Tervitan palavalt käesolevat raportit.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Austatud juhataja, esmalt minu õnnesoovid Dorette Corbeyle. Mulle kui taastuvate energiaallikate direktiivi raportöörile oli eluliselt tähtis, et me töötaksime tihedalt koos, et saada säästvuse kriteeriumid neis kahes direktiivis hästi sätestatud ja sarnasel viisil sätestatud. Tänu Dorette Corbey võitlusvalmidusele tagasime me lõpuks, et nüüd korratakse kütusekvaliteedi direktiivis kõiki säästvuse kriteeriumide üksikasju, mis on tähtis Euroopa Liidu õigusaktide loetavuse ja nähtavuse seisukohalt.

Säästvuse kriteeriumide kohta arvan ma, et nüüd on komisjoni poolt pakutut palju paremaks muudetud. Süsiniku jalajälg on nüüd väga hästi määratletud ja mitte ainult otsese, vaid ka kaudse maakasutuse puhul. See on tuleviku seisukohalt eluliselt tähtis. Ma arvan, et me oleme taganud ka selle, et keskkonna- ja energeetikaeksperdid – komisjoni tasandil transpordi ja energeetika peadirektoraat ja keskkonna peadirektoraat, kuid ka riikliku tasandi eksperdid keskkonna ja energiasektoritest – hakkavad nende säästvuse kriteeriumide osas koos töötama, ja ka see on eluliselt tähtis.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Austatud juhataja, praegu pööratakse palju tähelepanu kliimamuutuste mõju leevendamise tehnoloogilisele küljele alternatiivsete kütuste arendamise kaudu. Esitan selle lähenemise puhul oma õnnesoovid ja sooviksin arutelusse oma panuse anda.

Sooviksin juhtida tähelepanu vetikaõlile, mida on võimalik muundada kütuseks fossiilse nafta aseainena. Seda võib pidada kütuseks, mille puhul mõlemad pooled võidavad, sest see seob süsinikdioksiidi kogu tootmistsükli vältel, mis teeb sellest süsiniku heitega energiaallika. Veelgi enam, vastupidiselt järjest enam vaidlusi põhjustavatele biokütustele, ei asenda see toidu tootmist. Tegelikult on seda võimalik kasvatada looduslikes tiikides või kunstlikel struktuuridel. Selle puhul võidavad mõlemad pooled ka seetõttu, et see on eriti sobiv tootmiseks rannikukogukondades, kus kalandussektori probleemid muudavad vajalikuks uute tööstusharude leidmise.

Neid asjaolusid arvestades kutsun komisjoni tungivalt üles vetikaõli väga tõsiselt võtma. Samuti on selle eeliseks see, et tegemist on suure energiamahutavusega kerge kütusega ja ühega vähestest, mis võib olla võimeline asendama raketikütust ja lennukikütuseid.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey, raportöör. (NL) Austatud juhataja, lugupeetud komisjoni ja nõukogu esindajad, kallid kolleegid, tänan teid heade sõnade eest. Ma tõesti usun, et tulemuse taga on meievahelised head töösuhted, mida me nautisime. Ainult siis, kui me oma jõud ühendame, saame olla tugevad ja käesoleval juhul see töötas. On väga tähtis, et kütuse kvaliteedi direktiivi käsitletaks kogu kliimapaketi kontekstis.

Eelkõige on selles kontekstis muidugi tähtis Turmes'i raport koos taastuvenergia direktiiviga. Me jagame samu säästvuse kriteeriume, mis minu arvates annab eluliselt tähtsa panuse kogu maailmas. Minu arvates on äärmiselt tähtis, et me seda homme üheskoos kinnitaksime.

Ma jagan Kathy Sinnotti entusiasmi seoses vetikaõliga. Olen tegelikult just niisama põnevil kui tema. Kütuse kvaliteedi direktiivi ilu seisneb selles, et just nimelt uutele tehnoloogiatele antakse tohutu tõuge, millest võib saada reaalne stiimul vetikate tehnoloogia arendamiseks. Põhimõtteliselt kaasneb vetikaõli tootmisega palju vähem süsinikdioksiidi ja seetõttu on just nimelt need tehnoloogiad naftafirmadele ja teistele atraktiivseks investeerimiskohaks.

Kliimapaketi kontekstis on samuti äärmiselt tähtis, et loodaks seos järgmise raportiga, Sacconi raportiga uute sõiduautode kohta. Me oleme spetsiaalselt võidelnud, et see direktiiv hõlmaks elektrit. Elektriautode päralt on tulevik. Elekter on maanteetranspordis mitu korda tõhusam kui bensiini või diislikütuse kasutamine. Peaksime seepärast tõesti selles suunas liikuma.

Ma panen tähele, et härra Sacconi raport sisaldab mitmeid sellesuunalisi stiimuleid ja just nii saame lahendada muna ja kana probleemi. Nii autosektorile kui ka kütusesektorile tuleb anda õiged stiimulid selleks, et tõeliselt saavutada puhtam maanteetransport ja puhtamad kütused. Ma loodan, et nende transpordi komponentidega kliimapaketis saame me igal juhul anda positiivse panuse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse. Sooviksin veel kord tänada kõiki nende koostöö eest.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub kolmapäeval, 17. detsembril 2008.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika