Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 1390k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 3. Време за гласуване
  3.1. Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  3.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  3.3. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  3.4. Споразумение между ЕО и Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (гласуване)
  3.5. Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (гласуване)
  3.6. Oпределяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (гласуване)
  3.7. Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  3.8. Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  3.9. Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  3.10. Медали и символи, подобни на евромонети (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (гласуване)
  3.11. Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (гласуване)
  3.12. Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (гласуване)
  3.13. Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (гласуване)
  3.14. Влияние на туризма върху крайбрежните райони: Аспекти на регионалното развитие (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (гласуване)
  3.15. Медийна грамотност в дигиталния свят (A6-0461/2008, Christa Prets) (гласуване)
  3.16. Европейска фондация за обучение (преработена версия) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (гласуване)
  3.17. Адаптиране на някои актове съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол (четвърта част) (А6-0301/2008, József Szájer ) (гласуване)
  3.18. Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (гласуване)
  3.19. Европейски работнически съвет (преработена версия) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (гласуване)
  3.20. Трансфер на продукти, свързани с отбраната (A6-0410/2008, Heide Rühle) (гласуване)
  3.21. Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели (A6-0329/2008, Matthias Groote) (гласуване)
  3.22. ЕФРЗ, ЕСФ, Кохезионен фонд (проекти, генериращи приходи) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (гласуване)
  3.23. Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (гласуване)
  3.24. Технически разпоредби относно управлението на риска (B6-0623/2008) (гласуване)
  3.25. Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (гласуване)
 4. Обяснение на вот
 5. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 6. Резултати от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. - Обобщение на дейността на френското председателство (разискване)
 7. Програма „Еразмус Мундус“ (2009-2013 г.) (пдписване на акта)
 8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9. Изменението на климата и енергията (introduction)
 10. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (разискване)
 11. Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (разискване)
 12. Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (разискване)
 13. Съхраняване на въглероден двуокис в геоложки обекти (разискване)
 14. Спецификация на бензина, дизеловото гориво и газьола (разискване)
 15. Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили (разискване)
 16. Changement climatique et énergie (Conclusion)
 17. Състав на Парламента: вж. протокола
 18. Законодателен процес по 3-тия енергиен пакет (разискване)
 19. Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата (разискване)
 20. Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити (разискване)
 21. Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (разискване)
 22. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23. Закриване на заседанието


  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(La séance est ouverte à 9 h 00)

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, since we last met, reports have been published of a meeting between the political group leaders and the President of the Czech Republic at which some of the group leaders expressed themselves with a discourtesy and boorishness that, I think, bring a measure of disgrace on us all. I wonder if you would care to take this opportunity to say that you, as the deputy speaker today, confirm that this House values all opinions, be they for or against the Lisbon Treaty, and that we respect the dignity of that office of the Czech Republic.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Il ne m'appartient pas, cher collègue, de confirmer quoi que ce soit, et je vous rappelle d'ailleurs que nous ne sommes pas à un moment où notre Parlement délibère sur ce sujet. Mais je suis sûr que vous interviendrez en temps et heure pour interpeller les organes compétents sur cette question.

 

2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола

3. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

3.1. Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)

3.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)

3.3. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)

3.4. Споразумение между ЕО и Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (гласуване)

3.5. Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (гласуване)

3.6. Oпределяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (гласуване)

3.7. Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (гласуване)

3.8. Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (гласуване)

3.9. Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (гласуване)

3.10. Медали и символи, подобни на евромонети (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (гласуване)

3.11. Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (гласуване)

3.12. Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (гласуване)

3.13. Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (гласуване)

3.14. Влияние на туризма върху крайбрежните райони: Аспекти на регионалното развитие (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (гласуване)

3.15. Медийна грамотност в дигиталния свят (A6-0461/2008, Christa Prets) (гласуване)

3.16. Европейска фондация за обучение (преработена версия) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (гласуване)

3.17. Адаптиране на някои актове съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол (четвърта част) (А6-0301/2008, József Szájer ) (гласуване)
  

- Avant le vote

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the agreement reached in first reading on the last of our four proposals on the alignment of existing legislative acts in the new comitology procedure with scrutiny.

In the framework of this agreement, the Commission would like to make two statements, the text of which I will hand over to your services in order to include them in the record of this sitting.

The first statement concerns a commitment of the Commission concerning the transmission of draft measures to the European Parliament when the time limits have been curtailed, and the second statement relates to the application of the regulatory procedure with scrutiny as regards the procedural rules for the updating of the Community blacklist of air carriers subject to an operating ban.

Commission statements

Transmission of draft measures to the European Parliament

The time-limits within which the European Parliament and the Council may oppose a draft measure, according to Article 5a(3)(c) of Council Decision 1999/468/EC, have been curtailed to four weeks or one month, in some provisions of the following basic acts: Directive 2004/17/EC, Directive 2004/18/EC and Regulation (EC) No 2111/2005. When transmitting draft measures to the European Parliament and to the Council in application of those provisions, the Commission commits itself, except during the European Parliament’s periods of recess, to take into account the necessity for the European Parliament to hold a plenary session before the expiration of the relevant curtailed time-limits, and reiterates its commitments under the Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, in particular in respect of the early warning system provided for in paragraph 16 thereof.

Application de la procédure de réglementation

La Commission prend note avec regret de la décision d’appliquer la PRAC à l’article 8.1 du règlement 2111/2005. Elle tient à souligner à cet égard que les règles de mise en œuvre auxquelles il est fait référence sont de nature procédurale et administrative et détaillent les règles déjà contenues dans l’acte de base. La Commission rappelle l’importance de garantir le plus haut niveau de sécurité aérienne. Pour atteindre cet objectif, elle se base sur des critères stricts, internationalement reconnus, appliqués de façon objective. Ceci a toujours été le cas lors des mises à jour de la liste noire qui ont eu lieu depuis que le règlement 2111/2005 est entré en vigueur. La Commission considère qu’il faut poursuivre le travail dans ce dossier exclusivement sur base de critères techniques. La Commission estime par conséquent que les règles de procédure doivent en tout état de cause continuer à garantir un niveau élevé de sécurité et d’efficacité.

 

3.18. Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (гласуване)

3.19. Европейски работнически съвет (преработена версия) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (гласуване)
  

- Avant le vote

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, rapporteur. − Mr President, I would like to make a very small point but an important point of principle. The committee has come up with an agreement in trialogue, and subject to the will of the House that should go through. It is not a bad agreement, but it has raised an important issue of principle which I think I should bring before the presidency regarding future dossiers.

It is important that we recognise that a rapporteur when appointed is not just appointed as rapporteur for the committee but appointed for Parliament as a whole. To my surprise, because the Council wanted to have a trialogue and the committee rules allowed it, a trialogue was going to take place, if necessary without the rapporteur if I had not supported going ahead with it.

In my view, in order for a rapporteur to be the rapporteur for Parliament, Parliament should be allowed to express its whole view on a report before committing to a trialogue. It is called democracy, and I recommend the idea to the Bureau.

(Applause)

 

3.20. Трансфер на продукти, свързани с отбраната (A6-0410/2008, Heide Rühle) (гласуване)

3.21. Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели (A6-0329/2008, Matthias Groote) (гласуване)

3.22. ЕФРЗ, ЕСФ, Кохезионен фонд (проекти, генериращи приходи) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (гласуване)

3.23. Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (гласуване)
  

– Avant le vote (amendements oraux sur les amendements 62, 65 et 75)

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, io in qualità di relatore propongo tre emendamenti orali: all'emendamento 62 - sulla lista di voto, se potete seguire - concernente il considerando 12, l'inciso a partire da "gli importi annuali" fino a "bilancio annuale", tutto il periodo è soppresso. Questa è la mia proposta.

All'emendamento 65, sulla lista di voto, che concerne il considerando 12 quater, la mia proposta è che fra le parole "assistenza parlamentare" e "coprono la totalità dei costi" è inserito il seguente inciso: "il cui ammontare per anno sarà determinato nel quadro della procedura annuale di bilancio".

All'emendamento 75, che concerne l'articolo 131, la proposta di emendamento orale è: alle parole "quadro di riferimento" si aggiunge la parola "trasparente", quindi "quadro di riferimento trasparente".

Questi sono gli emendamenti orali che propongo all'Assemblea in qualità di relatore auspicando che siano accettati.

 
  
 

(Les amendements oraux sont retenus)

- Avant le vote final

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, io chiedo alla Commissione formalmente se, rispetto a tutti questi emendamenti approvati, è d'accordo.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission is pleased that an agreement has been reached between the institutions on a joint text for a statute for parliamentary assistants.

On behalf of the Commission, I can confirm today our agreement on this text, which preserves the full substance of our initial proposal. The Commission prepared this proposal in response to a request from the European Parliament to the Commission in a letter from President Pöttering to President Barroso. Only eight months after this request, you have now endorsed the result of the very constructive discussions between Parliament, the Council and the Commission. With this proposal, for the third time in 10 years, the Commission took the initiative of addressing the issue of a statute, and we firmly believe that this time we will succeed. We now have to use this window of opportunity. Therefore, I also give a commitment on behalf of the Commission to defend this text until its final approval by the Council.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Je crois, Madame Wallström, que le Parlement ne peut qu'apprécier votre déclaration.

Nous allons donc maintenant procéder à un vote par appel nominal qui va clore un dossier de près de trente ans.

Laissez-moi savourer ce moment.

- Après le vote

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre ringrazio il rappresentante della Commissione, chiedo qualche minuto di attenzione, perché devo leggere una dichiarazione politica, una dichiarazione istituzionale politica concordata con il Consiglio.

"Il Parlamento europeo e il Consiglio, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio, convengono che la transizione verso il nuovo regime per gli assistenti parlamentari accreditati non comporterà di per sé un aumento degli stanziamenti iscritti nella sezione Parlamento europeo del bilancio generale dell'Unione europea e destinati a coprire l'assistenza parlamentare, rispetto agli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio per l'esercizio 2008, salvo indicizzazione.

Il Parlamento europeo richiama l'attenzione sull'articolo 69, paragrafo 2, delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo - adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 17 luglio 2008 - il quale dispone che l'importo delle spese rimborsate per tutti gli assistenti parlamentari può essere indicizzato ogni anno dall'Ufficio di presidenza del Parlamento.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che qualora la Commissione dovesse proporre, in conformità con l'articolo 96, paragrafo 11 del RAA, un adeguamento del contributo al regime di assicurazione contro la disoccupazione, in ragione dell'inclusione degli assistenti accreditati in quel regime, i pagamenti necessari del Parlamento europeo dovrebbero essere finanziati a titolo di un'apposita linea di bilancio e prelevati dagli stanziamenti globali destinati alle sezioni del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano che, conformemente all'articolo 248, paragrafo 4, comma 2, TCE, la Corte dei conti può presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma di relazioni speciali o dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Il Parlamento europeo si impegna a consultare il futuro organismo di rappresentanza degli assistenti parlamentari accreditati in merito a qualsiasi modifica venga apportata alla decisione interna di cui all'articolo 125, paragrafo 1 del RAA."

Questa è la dichiarazione concordata con il Consiglio e mentre io chiedo al Consiglio se è d'accordo - mi pare in qualche modo scontato - voglio solo dedicare due minuti per dire una considerazione, una riflessione al Parlamento. Noi abbiamo portato in porto un lavoro che, come il Presidente ha ricordato, è annoso e da tanti anni si discute, ma la commissione giuridica che è stata incaricata in pochi giorni di dover tener conto di una proposta che veniva dalla Commissione, ma che era stata in qualche modo elaborata dalla commissione Roure - presidente Roure a cui va il mio ringraziamento - ha fatto un lavoro approfondito. Io devo dire con grande orgoglio che la commissione giuridica ha approfondito un problema che i miei colleghi sanno che è difficile.

Noi abbiamo posto e ottenuto un equilibrio tra la libera fondamentale scelta del deputato di scegliere il proprio assistente - questo è detto in tutto il contesto - che determina trasparenza, che dà delle regole e che quindi modifica questa situazione sulla quale c'era incertezza. Io ho difeso la commissione giuridica, signor Presidente, ho scritto anche una lettera al Presidente Pöttering, per dire che la commissione, siccome aveva il diritto-dovere di fare una grande discussione l'ha fatta, e credo che abbia trovato un giusto equilibrio. Io devo ringraziare nel trilogo la Commissione e il Consiglio che hanno collaborato, ma devo ringraziare soprattutto i coordinatori e i colleghi e il Segretariato, la signora Maria José che ha dato un contributo eccezionale sul quale noi oggi ci attestiamo.

Io spero che i colleghi del Parlamento vogliano votare, sperimenteremo nei prossimi due anni se questa normativa può essere di grande aiuto al nostro lavoro parlamentare.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Merci infiniment, Monsieur Gargani.

Permettez-moi également de féliciter – parce que c'est un travail d'équipe – Martine Roure pour l'excellent travail qu'elle a fourni au sein du groupe de travail, en le présidant de manière très déterminée.

Je voudrais associer à ces remerciements, bien évidemment, notre secrétaire général, qui a été un redoutable négociateur dans cette affaire – et sans sa détermination, rien n'aurait été possible – mais également les quatre présidents précédents du Parlement européen, M. Pöttering, qui a voulu conclure ce dossier, M. Borrell, qui avait permis de faire un pas décisif, avec l'adoption du codex, M. Pat Cox, qui avait permis le découplage entre les différents statuts, et, bien évidemment, Nicole Fontaine, qui avait donné le signal de départ, il y a près de dix ans, pour que nous puissions enfin aujourd'hui disposer de ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scusi questa può sembrare una specie di piaggeria, però i colleghi mi perdoneranno perché forse ancora qualcuno non lo sa, ma chi ha portato nel Bureau negli anni passati questo dossier è stato proprio lei, quindi lei non lo poteva dire, lo dico io, quindi ringrazio a nome del mio gruppo, ma penso oltre al mio gruppo anche il suo lavoro nella vicepresidenza del Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Merci à tous, je crois que notre nouveau statut servira d'exemple dans de nombreux parlements de par le monde.

 

3.24. Технически разпоредби относно управлението на риска (B6-0623/2008) (гласуване)
  

- Avant le vote

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE-DE). − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur feststellen, dass das Parlament heute erstmals im Rahmen des neuen Regelungsverfahrens mit Kontrolle über die Ablehnungen eines legislativen Kommissionsvorschlags abstimmen wird. Als Berichterstatter der zugrunde liegenden Eigenkapital-Richtlinie ersuche ich Sie um Unterstützung für die Entschließung, die im Ausschuss Wirtschaft- und Währung einstimmig angenommen wurde.

Damit werden wir als Europäisches Parlament der Kommission ein klares Signal setzen. Wir fordern eine angemessene Balance zwischen Materien, die von der Kommission in der Mitentscheidung vorgeschlagen werden, und Materien, die von der Kommission im Rahmen des Komitologieverfahrens allein behandelt werden.

Konkret schlägt uns die Kommission im Komitologieverfahren Regelungen zu Kredit-Ratingagenturen vor, die weit über den technischen Bereich hinausgehen und daher ins Mitentscheidungsverfahren zurückgeholt werden müssen.

Wir müssen auch für eine kohärente Gesetzgebung sorgen. Wir haben derzeit die Berichte zu den Ratingagenturen, zur Eigenkapitalrichtlinie und einen Komitologievorschlag. Wir wollen alles gemeinsam mit einer klaren Linie in der Mitentscheidung diskutieren, und daher bitte ich Sie um Unterstützung.

(Beifall)

 

3.25. Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (гласуване)
  

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Mr President, while the Vice-President of the Commission is in her seat could I pass on a request to her in her position as Commissioner responsible for communication? A month ago Parliament’s Baltic Europe Intergroup passed a resolution on the EU-Russia Summit, a matter of great importance to this House. We have not yet received an acknowledgement, never mind a reply. Could she perhaps raise this with colleagues in the Commission? It is a matter of great importance to this House.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Mr President, yes, of course I will follow up on that. I will make sure that you get a reply as soon as possible.

 

4. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - Herr Präsident! Seit 14 Jahren gibt es den Europäischen Betriebsrat, und es ist höchste Zeit, dass hier eine Modifikation vorgenommen wird. Ich habe daher für den Bericht gestimmt, weil jetzt endlich eine Anpassung des Europäischen Betriebsrates an die tatsächlichen neuen Gegebenheiten erfolgt. Wir haben eine Fülle von sogenannten europäischen, das heißt grenzüberschreitend arbeitenden Betrieben. Es war daher die Notwendigkeit gegeben, die Aufgabenstellungen des Europäischen Betriebsrates an diese neuen Erfordernisse anzupassen. Es ist notwendig, diesen Bericht schon deshalb zu unterstützen, weil damit gewährleistet ist, dass tatsächlich in all den Betrieben, wo es grenzüberschreitende Arbeit gibt und wo es um grenzüberschreitende Angelegenheiten der Arbeitnehmer geht, diese auch tatsächlich mit sogenannten Europäischen Betriebsräten vertreten sind.

 
  
  

- Rapport: Guiseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, on occasions like this it is sometimes worth going back to first principles and asking why it is we need European regulation in this field at all. If you want to sell me something and I want to buy it from you and both customer and retailer are content with the units of measurement, surely it is not for any national government, let alone the European Union, to come between them and declare their transaction illegal? That may sound like an abstruse or academic point, but in my home country there have been legal actions that have taken up an enormous amount of time and caused huge distress to people, because they have been dealing with their customers in units with which those customers are comfortable. This is another example of how power has shifted away from the nation states and towards those whom we cannot vote for in European institutions.

I should just like to repeat our call for a referendum on the Lisbon Treaty: Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). - Monsieur le Président, en effet c'est un jour historique pour notre Parlement. Nous avons beaucoup travaillé. Je dirai même que c'est un dossier de plus de 15 ans.

Vous connaissez bien l'histoire puisque vous-même, vous avez été président d'un groupe de travail qui considérait justement que le statut des assistants était quelque chose d'important. Pour nous, c'est l'aboutissement de tout un travail. Vous l'avez déjà dit, les autres présidents qui ont précédé M. Pöttering ont tous largement contribué à cet aboutissement. J'ai d'ailleurs remercié Nicole Fontaine, tout à l'heure, lorsque je l'ai rencontrée dans les escaliers.

Mais je dois dire aussi que je voudrais remercier le groupe de travail auquel vous-même vous avez participé. Dans ce groupe de travail, nous avions M. Friedrich, Mme Lulling, M. Nicholson, Mme De Vits, Mme Wallis - j'en oublie peut-être - et je veux dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de solidarité au sein de ce groupe de travail, c'est pourquoi nous y sommes arrivés. Je voudrais aussi saluer la commission juridique, qui a su reprendre le flambeau, relever le défi et travailler dans l'urgence, je la remercie beaucoup.

 
  
  

- Rapport: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on this report. I voted in support of his recommendations, because I have had literally hundreds of constituents from across the East Midlands, from Nottingham to Daventry, Glossop to Lincoln, who have been caught out by one of the directories that he is trying to get rid of: the European City Guide. The company in question essentially scams people by sending invoices and threatening legal action should they not pay them for advertisements that simply never appear in the product they pretend to sell.

The European City Guide has been one of the largest causes of complaints that I have received in my 10 years in this House. Indeed, the first complaints came in the first batch of letters after I was elected, and the latest hit my in-box this morning. I am therefore very pleased to have been able to support something in this House for a change.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Mr President, like the previous speaker, I would also like to pay tribute to the rapporteur for his report on this subject, because it is clearly quite important. A number of us have received letters from our constituents asking about this particular scam. Some very worried people, including many small businesses right across the EU, have written to me in my constituency of London telling me that they are very concerned that they have to pay this amount of money and that they do not want to face legal action.

This is one of the things that the EU does well. I know I am critical about further political and economic integration, but I am also pleased to point out when the European Union works well. Sometimes we should focus on what we do well and try to forget some of the stuff that we do not do so well, such as the one-size-fits-all mentality.

This is being called one of the first Euro-scams, but it is not really the first Euro-scam. If you want to look for other Euro-scams, you can look at the European Constitution and at the Lisbon Treaty. We are being told that the Lisbon Treaty is completely different to the European Constitution, but in effect it is exactly the same thing, and to deny the people of Britain the right to vote is truly a scam and a denial of democracy.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). - Panie Przewodniczący! Kiedy sprawa nieuczciwych praktyk firm reklamujących w rodzaju City Guide wpłynęła do Komisji Petycji, której jestem przewodniczącym, bardzo ucieszyliśmy się, kiedy przyjęto naszą propozycję, by przygotować w tej sprawie sprawozdanie. Przygotował go pan Busuttil, któremu gratuluję tego sukcesu. Pracowała nad tym cała Komisja Petycji, a także sekretariat Komisji Petycji. Dziś Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej sprawie. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego: panu Busuttilowi najpierw, a następnie wszystkim tym parlamentarzystom, a byli to prawie wszyscy członkowie tego Parlamentu, którzy poparli tę rezolucję.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Panie Przewodniczący! To nie jest jedyny obszar, w którym spotyka się żądania płacenia za usługi nieświadczone. Dlatego popieram gorąco to sprawozdanie, dlatego głosowałam za nim. Chciałam jednocześnie powiedzieć, że nie miałam możliwości głosowania w sprawie pierwszych sprawozdań, które dziś były poddane głosowaniu albowiem blokada przed Parlamentem uniemożliwiła dotarcie tu, nie tylko mnie, ale wielu innym parlamentarzystom. Protestuję przeciw takim sytuacjom.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Mr President, I am so pleased that the report on the City Guide and business directories has received enormous support, and I congratulate the rapporteur on the work. This is an issue which arose from the ground and which Parliament has responded to. It involves individuals, clubs, schools and businesses being ripped off by companies which thrive on a lack of coordination.

I hope that the vote today will bring the message that people should be very careful about signing and that Parliament is listening to their concerns, and that we will be demanding that action be taken in Member States and at European level which stops the practice of extracting money from businesses under false pretences.

This is a very good day for Simon Busuttil, the rapporteur, and a very good day too for the Committee on Petitions, which has pushed this issue at every step. I look forward to reporting back to my constituents – the hundreds of them who have contacted me about this – and reporting on real progress here.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Wyjaśnienie natury ogólnej: ja także nie mogłem uczestniczyć dzisiaj w pierwszych głosowaniach z uwagi na blokadę dojazdu do Parlamentu. Wydaje się absolutnie niedopuszczalne, aby żandarm policji francuskiej nie przepuszczał do Parlamentu pojazdu oznakowanego jako pojazd parlamentarny. To zdarza się wyłącznie w Strasburgu. Jeżeli ta sytuacja ma się powtarzać, dołączę do grupy tych, którzy są przeciwnikami siedziby Parlamentu w Strasburgu, bowiem w Brukseli podobne sytuacje nie mają miejsca.

 
  
  

- Rapport: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, I asked for the floor to give an explanation of vote on the protection of the euro. Is that due to come?

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Étant donné qu'il n'y a pas eu de débat, notre règlement dit qu'il n'y a pas d'explications orales. Vous avez donc deux possibilités: soit vous nous faites parvenir votre déclaration par écrit, soit, comme il nous reste un petit peu de temps, vous la faites oralement et elle sera transcrite par écrit.

Faites-la oralement donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, you are too kind, and I hope you do not live to regret that one day!

British Conservatives abstained in the votes concerning the illustrious euro. We do this because we believe it is an honourable position for those who do not wish to join the currency to leave decisions about that currency to the countries that are in it. However, over the past few months it has become increasingly obvious that some quite senior Members of this House choose not to act in honourable or respectful ways. Recent actions by some of our group leaders when visiting the President of the Czech Republic fell well short of the respect that should have been shown to the president of a democratic European country.

As the European elections draw near, many Members present here will moan that they feel they are not being taken seriously or given the respect they deserve by their voters. Perhaps they should reflect on the point that you can only earn respect if you also choose to show it, especially to those who have a principled view that you disagree with. It seems that old revolutionaries never die: they just forget what they were fighting for!

 
  
  

- Rapport: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - Herr Präsident! Ich habe beim Bericht Gargani mit Nein gestimmt, weil ich das, was hier auf dem Tisch liegt und in einer Verordnung des Rates niedergelegt ist, bei der wir ja nur ein Anhörungsrecht haben, für einen weitreichenden Eingriff in die Freiheit der Abgeordneten halte. Ich möchte darauf hinweisen – und ich will die Arbeit des Rechtsausschusses überhaupt nicht schmälern –, dass es zahlreiche offene Punkte und Probleme bei der Frage der Auswirkungen dieser Ratsverordnung auf unsere Assistenten gibt.

Ich bin als Haushaltskontrolleurin immer schon der Ansicht gewesen, dass bei der Frage des Assistentenstatuts dringend etwas hätte getan werden müssen. Ich habe immer zu jenen gehört, die ihre Leute auch sozialversichert und zu anständigen Bedingungen beschäftigt haben. Die Kollegen von uns, die das nicht getan haben, haben jetzt diese Ratsverordnung sozusagen erzwungen. Es wäre besser gewesen, die Parlamentsverwaltung hätte rechtzeitig reagiert und dem bisherigen Modell, das so schlecht gar nicht ist und das wir ja auch für die lokalen Assistenten beibehalten wollen, zur Durchsetzung verholfen. Es wäre besser gewesen für unser aller Freiheit.

 
  
  

- Rapport: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Mr President, I just want to add my voice to those who congratulate Mr Busuttil on his reports and deplore the antics of the various directory guides.

One aspect which is often not known is the way in which these guides follow up their demands for payments in an aggressive way. Victims of the European City Guide and other guides have set up a website called ‘Stop the European City Guide’ to help spread awareness of the dangers of these scams and to help small businesses, sports clubs, charities etc. who are the victims to fight back and not to be conned by them. Yet the owners of these guides have bullied them and tried to have that website pulled by the internet service provider that gives them this facility. As a result of that, I now host that website on my own website, because they apparently do not dare to attack a Member of the European Parliament.

But I would urge those who are victims or potential victims of this scam to make use of that organisation to coordinate their activities and to work with us to plug the legislative loopholes that will finally bring an end to all of these scams.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Recommandation: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto a favore di questo accordo che si inserisce all'interno di una interazione tra la nostra Europa ed il Maghreb.

Tuttavia, anche in questa occasione vorrei sottolineare la ripetuta violazione dei diritti umani ed il mancato rispetto degli obblighi internazionali da parte del Marocco sulla questione Saharawi: ciò che si chiede è semplicemente di seguire quanto stabilito dalle varie risoluzioni ONU in materia. Va ribadito il diritto del popolo Saharawi nel suo complesso a dire la sua in materia di autodeterminazione: si tratta dell'ultimo caso di colonialismo in Africa e la comunità internazionale non può continuare a rimanere silente. L'Europa, in questo contesto, si assuma le proprie responsabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Naqbel ħafna mal-importanza li għandha tingħata lir-relazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea għandha mal-ġirien tagħha, speċjalment fil-Mediterran. Ir-Renju tal-Marokk dejjem saħaq li jkollu l-eqreb relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea u għandu jkun id-dmir tagħna li nassiguraw li din il-kooperazzjoni tkompli dejjem tikber u tissaħħaħ.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteranean între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Marocului, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, având în vedere dezvoltarea relaţiilor instituţionale şi comerciale cu Marocul.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. − Om det inte vore för Marockos agerande i Västsahara skulle jag ha röstat för resolutionen. Jag har ingenting emot en associering och utbyte mellan EU och Marocko. För att få mitt stöd måste Marocko dock först respektera de mänskliga rättigheterna och sluta förtrycka Västsaharas folk.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I abstained on the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the EC and Morocco. My reason for doing so was nothing to do with the technicalities of Mr Saryusz-Wolski’s report, but rather political. Morocco’s occupation of the Western Sahara’s Saharan Arab Democratic Republic, its war against the resistance fighters trying to liberate their country and the human rights violations against the civilian population make it essential to make at least some minor gesture of protest. I only wish it could have been more.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi, mi esprimo in favore della raccomandazione dell'Onorevole Saryusz-Wolski relativa alla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra Stati membri e Regno del Marocco. Ritengo che il Parlamento debba concedere il suo parere favorevole alla conclusione di tale accordo in seguito all'ingresso di Bulgaria e Romania nel territorio dell'Unione; é necessario effettuare un adattamento dello stesso, il quale permetterà al Marocco di proseguire nell'abolizione accelerata del regime tariffario su alcuni dei prodotti che il Paese importa.

 
  
  

- Recommandation: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto a favore di questa relazione del collega Saryusz-Wolski che prevede una maggiore sinergia con l'Albania.

Il territorio albanese geograficamente appartiene all'Europa ed è nostro dovere favorire in questa nazione, che ha affrontato tali ingenti difficoltà, un avvicinamento progressivo alle istituzioni comunitarie. Questa relazione va in tale direzione. Ho incontrato nei mesi scorsi a Tirana gli studenti universitari: sento crescere una grande voglia di Europa tra le nuove leve albanesi che comprendono la necessità di uscire dall'isolamento storico che il Paese ha sempre vissuto e l'opportunità di condividere un percorso comune con i 27 partner europei. Lavoriamo per raggiungere tale obiettivo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Nemmen li huwa importanti ferm illi pajjiżi bħall-Albanija jingħataw l-inkoraġġament neċessarju ħalli jkomplu għaddejjin fit-triq tal-preparamenti li ser twassalhom għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. L-istabilizzazzjoni tal-patt t'assoċjazzjoni hija pass ferm tajjeb lejn din-id-direzzjoni.

 
  
  

- Recommandation: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Meta wieħed jikkunsidra li l-Kroazja hija pajjiż kandidat sabiex issir membru tal-Unjoni Ewropea naħseb li l-patt ta' Assoċjazzjoni huwa pass importanti li jkompli jqarreb lil dan il-pajjiż lejn il-familja Ewropea.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, având în vedere dezvoltarea relaţiilor instituţionale şi comerciale cu Croaţia.

 
  
  

- Rapport: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Indijos oro eismo rinka šiuo metu yra viena iš sparčiausiai augančių pasaulyje. Rinkos atvėrimas ir mėginimai į Indijos aviacijos rinką pritraukti privatų ir užsienio kapitalą laikomi vienomis iš priemonių, būtinų siekiant plėtoti ir modernizuoti Indijos aviacijos sektorių bei patenkinti augančią paklausą ir vartotojų lūkesčius. Nors ilgą laiką Indijos aviacijos sektoriui ir buvo būdingas ribojantis požiūris – buvo ribojamas patekimas į rinką ir taikoma tvirta valstybės kontrolė – Indija pastaraisiais metais ėmėsi ryžtingų žingsnių siekdama atviresnės ir konkurencingesnės aviacijos rinkos.

Esant nepaprastam augimo tempui, palaipsniui atverdama rinką Indija siūlo Europos oro linijoms, orlaivių gamintojams ir paslaugų teikėjams naujas verslo ir augimo galimybes.

Nors siekiai ir turėtų būti dideli, visiškai atviros aviacijos su Indija sritis plėtosis palaipsniui, ir ją geriausia plėtoti etapais tam, kad perėjimas būtų sklandus, o rinkos integracija būtų paremta laipsnišku naujųjų taisyklių įgyvendinimu vienodomis sąlygomis. Todėl pritariu Bendrijos ir Indijos horizontaliojo susitarimo pasirašymui.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Dan huwa rapport li jiċċara ċerti aspetti li qabel ma kienux ċari u għaldaqstant setgħu jiġu miżinterpretati. Il-provvedimenti l-ġodda jiggarantixxu aktar trasparenza fil-proċeduri u jassiguraw li l-volum tat-traffiku u l-bilanċ ma jiġix affettwat. Huwa ftehim li ser jirregolarizza bi proviżjonijiet speċjali fejn qabel kien hemm ksur tal-liġi tal-kompetittività permezz ta' ftehim bilaterali separat.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru acest raport deoarece:

- articolul 2 din acord înlocuiește clauzele naționale de desemnare tradiționale cu o clauză comunitară de desemnare care permite tuturor transportatorilor comunitari să beneficieze de dreptul de stabilire;

- articolul 4 armonizează dispozițiile acordurilor bilaterale care sunt anticoncurențiale (de exemplu, acordurile comerciale obligatorii între companiile aeriene) cu legislația comunitară în domeniul concurenței.

La negocierea acordului orizontal cu guvernul Republicii India, s-a subliniat faptul că acordul nu afectează volumul sau echilibrul drepturilor de trafic. În acest scop, a fost stabilit conținutul unei scrisori adresate Indiei de către Comunitatea Europeană și statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Pan Albertini słusznie zauważa, że należałoby zmienić dotychczasową umowę pomiędzy Wspólnotą a Republiką Indii. Podzielam jego poglądy, że szersze porozumienie powinno uregulować kwestie, takie jak współpraca legislacyjna z zakresu bezpieczeństwa naziemnego i bezpieczeństwa lotów, zarządzanie trasami i kontrola lotów, środowisko, technologie i badania, a także zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i współpracą przemysłową.

Uważam również, że dobrym przykładem jest powołanie się na indyjskie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Zgadzam się z sugestią, aby to Komisja Transportu i Turystyki w pierwszej kolejności wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy horyzontalnej pomiędzy Wspólnotą a Republiką Indii.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto favorevole alla relazione del collega Albertini sull'accordo tra la Comunità Europea e l'India in materia di alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Concordo con il relatore nel ritenere che la positiva esperienza dell'accordo bilaterale tra Stati Uniti e India firmato nel 2005 e la conseguente eliminazione delle restrizioni sulla capacità, sulle tariffe e sui controlli quantitativi di accesso al mercato sia da prendere ad esempio da parte dell'Unione, poiché un simile accordo favorirebbe non solo le imprese europee operanti nel settore aereo ma anche i fruitori del servizio aereo. Tuttavia credo sia opportuno sottolineare il fatto che tale accordo debba costituire, per ora, un punto di partenza e che, per una completa liberalizzazione nel settore del trasporto aereo con l'India si dovrà attendere l'attuazione delle misure attualmente previste, per non rischiare, come spesso succede, che la cooperazione economica corra più velocemente rispetto allo sviluppo sociale.

 
  
  

- Rapport: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Naqbel mar-rapporteur dwar l-importanza li għandna nagħtu fir-rigward tas-sigurta`u tal-ġlieda kontra min jipproduċi flus foloz. Din hija ġlieda li trid tiġi miġġielda kuljum għaliex flus foloz fl-idejn idgħajjfu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea kollha, mhux biss ta' dawk il-pajjiżi li huma imsieħba fiz-zona Ewro. Sfortunatament dawk il-kriminali li jagħmlu parti min din l-attivita' hekk illeċita ta' kuljum jaġġornaw ruħhom b' teknoloġija u għodda oħra ġdida, għalhekk huwa ferm importanti li nagħtu l-għajnuna kollha u r-riżorsi li għandna għad-dispożizzjoni sabiex l-awtoritajiet, kemm konġunti Ewropej u kemm ta' kull pajjiz individwali, ikollhom dak kollu neċessarju ħalli jkomplu jiġġieldu din il-ġlieda.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării deoarece este o propunere realistă şi eficientă pentru lupta împotriva fraudării monedei euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I welcome both of these reports, the first on ‘measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting’ and ‘extending the measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting’. As I have said on a number of previous occasions, the decision to issue EUR 500 and EUR 200 notes, which are five times larger than and twice as large as the largest dollar or yen note in general circulation, makes the euro potentially the currency of choice both for money-laundering and counterfeiting. Here at least we are taking action to deal with the latter, even if further steps are required to deal with the former.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Betänkandet vill ändra en tidigare förordning, förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning, och utöka befogenheterna för att underlätta och tillåta överföring mellan medlemsstaterna av penningförfalskningar som ska användas för att justera kontrollutrustning på området. Enligt gällande lagstiftning är sådan överföring förbjuden.

Junilistan håller med om att det är av stor vikt att skydda euron mot förfalskning. Vi anser dock att denna fråga bör skötas av de länder som har euron som sin valuta. Sverige och andra medlemsländer som står utanför eurozonen bör inte lägga sig i euroländernas hantering av frågan. Vi har därför valt att lägga ner våra röster i detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Sein großes Verwendungsgebiet macht den Euro für Fälscher zum lohnenden Objekt. Die Blüten werden in derart hochwertiger Qualität hergestellt, sogar Sicherheitsmerkmale imitiert, dass der Laie nur allzu leicht auf die falschen 50-er und Co. reinfällt, und auch Automaten sind nicht vor Betrug gefeit. Aufgrund der Turbulenzen einzelner Währungen in der jüngsten Zeit wird der Euro wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und kriminelle Banden werden versuchen, daraus Kapital zu schlagen.

Wenn wir einen möglichst sicheren Euro haben wollen, werden wir unsere Anstrengungen also auf mehreren Seiten noch verstärken müssen. Zum einen an der Währung selbst arbeiten, zum anderen mehr über die Sicherheitsmerkmale aufklären, denn der sicherste Euro nutzt nichts, wenn die Menschen mit dem Geld nach wie vor nicht so vertraut sind. Schlussendlich werden wir auch unsere Bemühungen zur Bekämpfung der Fälscherbanden verstärken müssen, und da muss die bisherige Aushungerungspolitik im Exekutivbereich endlich ein Ende haben. Der vorliegende Bericht kann also nur ein erster Schritt zu einem sichereren Euro sein; ich habe ihm jedenfalls zugestimmt.

 
  
  

- Rapport: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon collègue Belge Gérard Deprez, j’ai voté le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement de 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, tel que modifié par le Conseil. Devant la nécessité d’adopter une législation contraignante rendant obligatoire la vérification de l’authenticité des billets et pièces en euros en circulation par les établissements de crédits qui a été soulignée tant par les experts nationaux que par les institutions communautaires, il devenait urgent d’agir. Je soutiens ce projet de règlement qui prévoit l’obligation, pour les établissements de crédit et autres établissements concernés, de vérifier l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils ont reçus avant de les remettre en circulation, conformément aux procédures respectivement définies par la BCE pour les billets en euros et par la Commission pour les pièces en euros. Il faut souligner que les modifications s’appliqueront automatiquement aux États membres qui ne font pas partie de la zone euro ; et c’est un excellent point.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică, deoarece această extindere este benefică în lupta împotriva falsificarii monedei euro pe întreg teritoriul UE.

 
  
  

- Rapport: Diana Wallis (A6-0465/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, complimenti alla collega Diana Wallis per l'ottimo lavoro portato avanti. Siamo in una contingenza economica particolarmente delicata in cui purtroppo la crisi partita dagli Usa, che in un primo periodo aveva investito solo la finanza, sta ora arrivando all'economia reale a livello planetario. La gravità del contesto è confermata dal fatto che per la prima volta il capitalismo invoca l'aiuto dello Stato, fino a poche settimane fa considerato il nemico storico.

Lo Stato ha semplicemente il compito di dettare le regole. Ben venga dunque l'attuale relazione che prevedere una nuova, più stringente regolamentazione relativa alle garanzie richieste alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora.

Totodată, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

 
  
  

- Rapport: Diana Wallis (A6-0466/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de directivă a Consiliului privind scutirile de taxe aplicabile introducerii permanente de bunuri personale ale persoanelor fizice dintr-un stat membru deoarece, cu ocazia examinării propunerii de directivă a Consiliului care vizează codificarea Directivei 83/183/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat membru, grupul a constatat de comun acord că propunerea se limitează efectiv la o simplă codificare, fără nicio modificare de substanță a documentelor care fac obiectul acesteia.

 
  
  

- Rapport: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Esama rizikos, kad į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai gali būti naudojami sukčiavimo tikslais: pirma, piliečiai gali manyti, kad metaliniai objektai yra teisėtos atsiskaitymo priemonės. Antra, medaliai ir žetonai, jeigu jų dydis ir metalo savybės būtų panašios į euro monetų, galėtų būti naudojami sukčiavimo tikslais automatuose, kuriuose atsiskaitoma monetomis. Todėl yra būtina, kad būtų aiškiau apibrėžiami kriterijai, dėl medalių ir žetonų panašumo į euro monetas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Naqbel perfettament mar-rapporteur li għandna kemm jista' jkun nillimitaw iċ-ċans ta' dawk li jridu jiffrodaw billi nagħmlu proviżjoni sabiex naċċertaw li jkun hemm distinsjoni ċara bejn il-muniti ta' valuri legali u muniti oħrajn, b'hekk inkunu qiegħdin nillimitaw kemm nistgħu l-abbuż.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Natürlich ist es wichtig, dass sich die EU darum kümmert, dass keine dem Euro-Kleingeld ähnlichen Münzen und Medaillen nachgeahmt werden. Schon vor Jahren etwa sind in Österreich türkische Lira-Münzen mit Euro-Merkmalen aufgetaucht. Leider scheint die EU Symbolik nicht wirklich ernst zu nehmen. So hat man sich etwa bei der Gestaltung der nationalen Seiten der Euro-Münzen nicht zuständig gefühlt, als Slowenien die Verwendung österreichischer Symbole plante – eine Provokation par excellence.

Und auch als der georgische Staatspräsident Michail Saakaschwili im Zuge der Kaukasuskrise bei verschiedenen Fernsehansprachen immer wieder vor der EU-Fahne aufgetreten ist – ganz so, als wäre sein Land Mitglied der Europäischen Union – kam seitens der Europäischen Union keine Kritik. Immerhin scheint sich dieses Desinteresse nicht auf alle Gebiete zu erstrecken. Jedenfalls ist wichtig, dass keine den Euro-Münzen ähnlichen Gebilde vom Bürger mit dem Euro verwechselt werden können, weshalb ich auch für den Bericht Ryan gestimmt habe.

 
  
  

- Rapport: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Meta wieħed jikkunsidra iż-żmien ħażin li għaddiet minnu l-ekonomija mondjali in generali, partikularment l-ekonomija Ewropea wieħed għandu jassikura li jittieħdu l-provvedimenti neċessarji kollha sabiex insibu l-istabbilità li tista' tgħinnha nkomplu nimxu 'l quddiem u nirkupraw minn din is-sena negattiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage and Jeffrey Titford (IND/DEM), in writing. − UKIP voted in favour of this report because EUR 4.9 billion of unspent appropriations will be returned to the national governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Det är positivt att ekonomiska medel återbetalas till medlemsstaterna när genomförandegraden är låg i strukturfonderna.

I den andra delen av denna ändringsbudget handlar det om katastrofbistånd och inrättandet av en snabbinsatsmekanism för att hantera stigande livsmedelspriser i utvecklingsländerna. Vi ställer oss tveksamma till det föreslagna anslaget på 262 miljoner euro. Frågan är mer komplicerad än så. Det finns många exempel på hur EU har dumpat livsmedelspriserna och slagit ut lokala livsmedelsproducenter i utvecklingsländerna. EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Nu vill man alltså rycka in med katastrofbistånd som en kortsiktig klösning. Det som behövs är att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och EU:s exportbidrag för jordbruksprodukter. Vi kan därför i detta nu inte stödja denna del av ändringsbudgeten.

Då återbetalningen av oanvända strukturfondsanslag till medlemsstaterna utgör den allra största delen av ändringsbudget nr 9/2008 har vi valt att rösta ja till förslaget i dess helhet. Det innebär inte att vi stödjer förslaget om katastrofbiståndet i denna ändringsbudget.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A anulação de 4,5 mil milhões de euros referentes aos Fundos Estruturais e de Coesão no Orçamento comunitário para 2008 justifica o nosso voto contra.

O Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013 não é cumprido desde o início, nomeadamente quanto à utilização dos meios financeiros para a política de coesão.

As "justificações" - como o atraso na adopção e implementação dos programas - não explicam por que razão, em dois anos consecutivos, esses montantes ou não são inseridos no orçamento comunitário ou são posteriormente anulados. Para mais, quando o orçamento comunitário para 2009 prevê verbas para a política estrutural e de coesão inferiores ao adoptado para o ano de 2007. E isto num ano de crise.

A existirem dificuldades na implementação dos programas operacionais de cada Estado-Membro, estas deverão ser superadas (inclusive com o aumento das taxas de co-financiamento comunitário).

O que é inaceitável é que se utilizem as "dificuldades" para anular montantes que deveriam ser utilizados para apoiar os sectores produtivos e promover o emprego com direitos nos países da "coesão", onde se inclui Portugal.

Por outro lado, vão-se acumulando verbas que correrão o risco de não vir a ser utilizadas devido à aplicação da regra N+2 e N+3 e às dificuldades de estas serem co-financiadas em parte pelos orçamentos nacionais destes países.

 
  
  

- Rapport: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Įskaitant visų 27-ių valstybių narių pakrančių zonas, Europos Sąjungos pakrantės zona tęsiasi daugiau kaip 89 000 km. Vis dėlto ši Europos pakrantės zona pasižymi didele įvairove, nes joje įsikūrę didmiesčiai ir Europos šalių sostinės.

Kai kurie regionai negalėtų egzistuoti be juos supančių pakrančių, pavyzdžiui, atokiuose pakraščiuose esantys regionai, gyvenantys vien iš turizmo ir iš su jūra susijusios veiklos, tačiau yra ir tokių regionų, kurių pakrantės zonų geografinis reljefas lemia jų ekonominio vystymosi nepriklausomumą nuo turizmo arba kuriuose turizmas yra mažai reikšmingas, atsižvelgiant į jų bendrąjį vidaus produktą. Remiantis kai kuriomis prognozėmis, 2010 m. apie 75 % žmonijos gyvens pakrančių zonose. Ši didelė gyventojų koncentracija pakrantėje jau savaime gana gerai rodo, kad būtina pragmatiškai analizuoti turizmo poveikį pakrančių zonoms, konkrečiau kalbant, jo poveikį nacionalinei, regionų ir vietos ekonomikai.

Todėl yra būtinas teisės aktas dėl darnaus pakrančių turizmo reglamentavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. O Turismo é um factor essencial para o desenvolvimento socioeconómico das regiões costeiras da UE.

Por essa razão, apoio a criação de instrumentos específicos que possam levar a uma estratégia de desenvolvimento mais integrada e sustentável, atenuando o carácter sazonal do turismo nessas regiões, pois só assim se poderá incentivar a competitividade económica, dar resposta às necessidades sociais (criação de emprego mais estável e melhoria da qualidade de vida), ao mesmo tempo que se deve dedicar uma especial atenção à preservação dos recursos naturais e culturais e à promoção de modelos de turismo mais responsável.

Ainda que o Turismo não esteja no âmbito da competência comunitária, é importante evitar que, ao nível europeu, exista uma acção fragmentada, sectorial e por vezes incoerente. Desta forma, deverá ser assegurada uma abordagem geral e integrada no âmbito das diversas políticas conexas (ex. coesão, ambiente, marítima, social, etc).

Não tenho dúvidas de que os Fundos Estruturais contribuem em muito para o desenvolvimento das regiões costeiras. Porém, é pena que não se saiba qual o verdadeiro impacto desses investimentos, devido à falta de informação.

É igualmente lamentável que os programas operacionais, para 2007-2013, não possuam quase nenhuma referência específica para o caso das áreas costeiras. Apoio a intenção da Relatora no sentido de se proceder a uma revisão no sentido de alterar esta situação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. − Betänkandet av Jamila Madeira om europeisk kustturism är besvärligt och komplicerat utan konkreta och tydliga mål, men med ett tydligt och konkret ovanifrånperspektiv. Jag kan inte se hur turistnäringen i unionen skulle få bättre förutsättningar genom att Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anlägga cykelbanor (punkt 7) eller sänka flygplatsskatterna (punkt 32). Förutsättningarna för kustnära turism ser olika ut i länder som Grekland och Sverige. Därför röstade jag mot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. As questões relacionadas com o desenvolvimento sustentado das zonas costeiras são de extrema importância para os países da UE que, tal como Portugal, possuem regiões fortemente dependentes de algumas actividades marítimas.

De entre o rol dessas actividades, o turismo costeiro é um pilar fundamental para a prossecução dos actuais objectivos da estratégia europeia de aproximação da Europa ao Mar. Nesse sentido, a UE deve incluir o turismo costeiro na lista das  suas prioridades políticas. Apesar da sua indubitável riqueza, as regiões costeiras, na Europa e em particular em Portugal, padecem de constrangimentos graves ditados por uma deficiente abordagem, planificação e intervenção por parte do poder decisório.

A UE deverá criar uma política que trate especificamente as questões relacionadas com o turismo, integrando-as em quadros mais alargados, nomeadamente: Política Marítima Europeia, Directiva para o Meio Marinho, Estratégia relacionada com a Gestão Integrada das Zonas Costeiras, Rede Transeuropeia de transportes e Política Ambiental da Rede Natura 2000, entre outras.

Este relatório integra estas e outras propostas que considero fundamentais para o desenvolvimento do turismo nas zonas costeiras da UE, pelo que merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan motsätter sig alla försök av EU-institutionerna att inlemma turistnäringen i sin lagstiftningskompetens. Turistsektorn och investeringar till gagn för näringens utveckling är en fråga som uteslutande bör hanteras av de enskilda medlemsländerna.

Junilistan anser således att ekonomiska investeringar i exempelvis infrastruktur och fasta transportförbindelser ska hanteras av de berörda medlemsstaterna och inte belasta skattebetalare i andra delar av EU.

Junilistan ifrågasätter därtill föredragandens uppmaning till Europaparlamentet om att ”främja insatser för att upprätthålla den ekonomiska verksamheten utanför turismens högsäsong”, ett förslag som svårligen kan beskrivas som något annat än en strävan att inrätta ett gränsöverskridande sysselsättningsskydd.

Till skillnad från föredraganden motsätter vi oss också regionkommitténs önskan att inrätta en europeisk kustfond.

Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i sin helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apesar de discordamos claramente de alguns aspectos contidos no relatório, valorizamos a generalidade do seu conteúdo, nomeadamente a inclusão de muitas propostas que apresentámos e defendemos, e que é exemplo o ponto que: "Sublinha a necessidade de salvaguardar os direitos dos trabalhadores do sector, promovendo empregos de qualidade e a sua qualificação, o que implica, entre outros aspectos, uma formação profissional adequada, a promoção de vínculos contratuais estáveis e um nível de remunerações salariais equitativo e dignificante, a melhoria das condições de trabalho".

No entanto lamentamos que tenham sido rejeitadas outras propostas que:

- Consideravam que "o sector do turismo deverá ser um factor que contribua para a coesão territorial, para o desenvolvimento económico e para o emprego no plano regional, e sublinha a necessidade de uma abordagem transversal relativamente ao sector nas políticas e fundos comunitários, nomeadamente pela criação de um programa comunitário específico, em complemento da acção dos Estados-Membros, para promover o sector e as sinergias entre os diversos agentes económicos e sociais envolvidos";

- E que recordavam "que regiões litorais, caracterizadas pela actividade turística, foram injustamente penalizadas pelo denominado “efeito estatístico” no actual quadro financeiro 2007-2013, pelo que exorta à adopção de medidas de compensação a nível comunitário dirigidas a estas regiões", como o Algarve.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Este relatório sobre os aspectos de desenvolvimento regional do impacto do turismo nas zonas costeiras sublinha que este é um factor essencial para o desenvolvimento socioeconómico destas regiões da União Europeia.

Este tema é de grande importância, visto que a União Europeia conta nos seus Estados-Membros com mais de 89000 km de zona costeira e que, por outro lado, as ilhas, os Estados-Membros insulares e as Regiões Ultraperiféricas têm uma elevada dependência do sector do turismo.

Assim, revela-se essencial que os Estados-Membros costeiros concebam estratégias específicas e planos integrados a nível nacional e regional que atenuem o carácter sazonal do turismo nas regiões costeiras e garantam às comunidades locais um emprego mais estável e uma melhor qualidade de vida.

Votei favoravelmente este relatório que salienta a necessidade de uma abordagem integrada do turismo costeiro no contexto das políticas de coesão marítima, das pescas, ambiental, transportes, energia, social e de saúde da União Europeia, por forma a criar sinergias e a evitar intervenções contraditórias.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Se pensarmos na importância que tem para a Europa a ideia de uma estratégia global que aproveite o potencial do mar, e se pensarmos no vigor económico que o turismo tem e pode ter para as economias europeias, e se, a estas considerações, somarmos a necessidade de responder, não só à preocupação suscitada pela deslocalização de diversas actividades económicas, como aos desafios colocados pela actual crise económica, facilmente se entenderá a importância de uma estratégia específica para o turismo nas zonas costeiras, no quadro das estratégias globais para o turismo e para o mar.

Tendo em conta estas considerações, ambas presentes em dois relatórios em que fui parte (relator no relatório sobre o futuro do turismo sustentável, relator-sombra no relatório sobre a estratégia marítima europeia), este relatório é bem-vindo. Todavia, devemos reconhecer que não basta ter uma estratégia para o turismo nas zonas costeiras que reúna o máximo denominador comum das duas estratégias globais referidas. Num ponto de vista mais geral, é necessário estimular um ambiente económico que seja propício ao empreendedorismo, que tire partido deste enorme potencial – destes enormes potenciais – explorando-o hoje e fazendo-o de forma a que essa exploração seja duradoura e, portanto, sustentável e responsável.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto in favore della relazione della collega Madeira sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo nelle regioni costiere. Credo che, sebbene il turismo non sia tra le competenze dell'Unione Europea e, di conseguenza, non esistano strumenti finanziari specificamente destinati a questo settore, sia necessario provvedere alla valutazione dell'impatto di un settore tanto importante quale il turismo costiero sullo sviluppo regionale e sulla coesione economica, sociale e territoriale di tutti gli Stati membri. Concordo con la collega nel ritenere che si debba agire in maniera integrata e prevedere un approccio coerente nelle strategie delle politiche ambientale, energetica, marittima e dei trasporti affinché i vari provvedimenti a favore del turismo vadano nella stessa direzione, a beneficio della popolazione residente nelle aree costiere dell'economia europea in generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – Dans les régions côtières, particulièrement dans les régions ultrapériphériques, le tourisme, souvent principale activité économique, peut avoir des effets négatifs en raison de la saisonnalité et du manque de qualifications, la faible intégration entre le littoral et l'intérieur, la faible diversification économique et l'appauvrissement du patrimoine naturel et culturel. Des solutions existent, sous la forme des actions qui suivent.

Lutter contre la saisonnalité, en proposant d'autres formes de tourisme (d'affaires, culturel, médical, sportif, rural), tout en protégeant le patrimoine côtier.

Rechercher une approche intégrée entre le tourisme côtier et les politiques communautaires de cohésion, maritime, de la pêche, environnementale, des transports, de l'énergie, afin de créer des synergies et renforcer la cohérence des projets.

Améliorer la qualité des infrastructures en facilitant l'accessibilité en dehors de la haute saison, tout en luttant contre les effets du changement climatique en développant des moyens de transports publics locaux durables.

Renforcer la qualité du service par une meilleure formation professionnelle et promouvoir une offre touristique répondant à l'évolution du marché afin de se distinguer de la concurrence.

Promouvoir de nouvelles destinations touristiques, parmi lesquelles les RUP et faire du tourisme côtier l'axe principal de la Journée maritime européenne (20 mai) ou du projet "Destinations européennes d'excellence".

 
  
  

- Rapport: Christa Prets (A6-0461/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Globalizacijos ir labai greitos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) plėtros amžiuje vis labiau į visas gyvenimo sritis skverbiasi ir naujos technologijos, ir žiniasklaidos priemonės. Visuomenė kaip niekada anksčiau turi žengti koją į koją su šiuo greitu technologiniu kitimu ir mokytis elgtis su informacijos srautu. Kartu žiniasklaidos priemonės atlieka vartininko funkciją pasirenkant svarbias temas ir taip daro poveikį politikos ir kasdienio gyvenimo darbotvarkei. Tačiau šis pasirinkimas vyksta tik remiantis individualiu požiūriu ir todėl yra tik apytikriai objektyvus. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas turi padėti žmonėms įveikti šiuos iššūkius ir padėti jiems tapti sąmoningais žiniasklaidos vartotojais.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi röstade emot Prets (PSE, AT) rapport om mediekunskap i en digital värld (A6-0461/2008). Rapportens förslag bryter mot subsidiaritetsprincipen. Vi vill inte ha en Europeisk gemensam medieutbildning för alla barn i medlemsstaterna. Enskilda medlemsstater skall utforma sina läroplaner enligt nationella förutsättningar.

Vi anser inte heller att föräldrar och äldre generellt har dålig mediekunskap.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), par écrit. – Qu’ils soient traditionnels ou nouveaux, les médias occupent une place importante dans notre quotidien. Face à ce constat, il convient de permettre aux citoyens européens de comprendre, d’analyser et d’évaluer l'afflux d'informations et d'images qu'ils reçoivent afin qu'ils puissent les exploiter au mieux. Ces compétences sont d’autant plus nécessaires aujourd’hui que l’usage d’Internet s'est généralisé et que le consommateur n’est plus simple spectateur mais devient de plus en plus acteur de ce processus.

Le rapport qui nous est soumis, et que personnellement je soutiens, s’inscrit dans ce contexte. Il traduit la volonté politique d’agir pour sauvegarder les droits et libertés de tout un chacun évoluant dans l'environnement numérique.

Incluant tous les citoyens, en particulier les plus jeunes, ce rapport plaide pour la mise en place d'un niveau élevé d’éducation aux médias. Il vise une formation adaptée à chaque type de média tout en réaffirmant le droit d'accès pour tous aux technologies de l'information et de la communication. Il encourage une formation de qualité qui privilégie une attitude responsable et respectueuse vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle. Contribuant par ailleurs à la réalisation des objectifs de Lisbonne, cette éducation aux médias constitue un atout indispensable pour le développement d’une citoyenneté consciente et active.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. − Föredraganden vill införa en europeisk medieutbildning på olika nivåer, riktad till familjer, skolor, äldreboenden och funktionshindrade. Det är naturligtvis en god tanke, men den hör inte hemma på EU-nivå. Som förespråkare för ett smalare, men vassare EU anser jag att detta borde vara något som ligger på varje medlemsstat att själv organisera. Därför röstade jag mot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei a favor do relatório Christa Prets sobre a literacia mediática num mundo digital por me rever na urgência de enfrentar este problema. Nesta idade da informação digital, a info-exclusão pode transformar-se numa nova forma de discriminação e de desigualdade. Concordo com os objectivos traçados no relatório, nomeadamente com o incentivo à democratização do acesso à Internet de banda larga, com a luta para diminuir as assimetrias neste domínio entre os diversos Estados-Membros, bem como com a necessidade de investir no ensino e formação neste sector.

Julgo também que é preciso acompanhar e monitorizar com alguma cautela a tendência de concentração de empresas neste sector, tendo em vista evitar situações de oligopólio, o que poderia comprometer a transparência e o pluralismo da informação.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vi anser att mediekunskap är en fråga för medlemsstaterna. Det förslag till uttalande som föreligger här i Europaparlamentet kommer visserligen med en del goda råd (och en del mindre goda råd för den delen), men detta är en fråga exklusivt för medlemsstaterna.

Förslaget till betänkande går också in på läroplanerna i medlemsstaternas utbildning. Junilistan har tidigare påpekat i detta parlament, och gör det igen, att medlemsländerna har ett exklusivt ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll.

I festtalen talas det vitt och brett om subsidiaritet, men verkligheten ser annorlunda ut. EU ska ägna sig åt gränsöverskridande frågor, men hålla sig borta från det som de enskilda medlemsstaterna kan besluta om själva eller som redan reglerats i andra internationella fördrag.

Vi har med denna motivering röstat nej till resolutionsförslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Media literacy is increasingly important in our digital era. Whilst our cultures are increasingly subjected to globalisation, the Prets report rightly recognises it is local entities which have a key role in media literacy. Local facilities have a major contribution to make and I welcome this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), în scris. − Eram convins de faptul că Raportul Doamnei Christa Prets va obţine un vot favorabil.

Consider că este nevoie de "Media literacy" pentru ca receptorii să înţeleagă mai bine toate produsele media şi să ştie să se ferească de posibilele lor efecte negative. Însă, pentru aceasta, au nevoie de informaţiile şi cunoştinţele pe care alfabetizarea media le oferă.

Orice membru al comunităţii trebuie să fie capabil să caute şi să utilizeze informaţia, să comunice liber, deschis, fără teama confruntării cu o realitate pentru care nu este pregătit.

Chiar din şcoala primară ar trebui să se aplice măsuri prin care să se garanteze o educaţie adecvată în domeniul media, pentru obţinerea unor seturi de abilităţi necesare unei implicări active în viaţa societăţii.

Media literacy îşi propune să ofere membrilor comunităţii posibilitatea de a analiza critic produsele mass-media pentru ca, astfel, aceştia să devină mai puţin vulnerabili în faţa celor care deţin controlul informaţional.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto favorevole alla relazione della collega Prets sull'alfabetizzazione mediatica in un ambiente digitale. Considerando il sempre più massiccio utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, le quali pervadono anche i più basilari aspetti della vita quotidiana, e le enormi opportunità che tali strumenti incorporano, diventa necessario da parte della popolazione possedere non solo la capacità di utilizzare tali strumenti per godere dei loro potenziali vantaggi ma anche, e soprattutto, la capacità di guardarsi dai rischi di manipolazione delle informazioni e dalle omissioni e incompletezze che spesso caratterizzano le informazioni reperite sulla rete telematica in confronto a quelle fornite dai tradizionali mezzi di comunicazione. Apprezzo dunque il lavoro dell'Onorevole Pretz e auspico che i provvedimenti presi saranno coerenti con essa.

 
  
  

- Recommandation: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermo il mio voto favorevole alla relazione Lehideux che va oggi al voto dopo un lungo dibattito che ha visto il Parlamento protagonista di un tentativo di migliorare l'atto finale.

Ci troviamo in un contesto economico particolarmente complicato in cui la crisi economico-finanziaria che ci investe sembra destinata a durare per tutto l'anno 2009. Oggi l'Europa dà un segnale importante con l'istituzione di una fondazione europea per la formazione professionale, l'obiettivo è di fare in modo che questa istituzione rappresenti un valido strumento non solo per la formazione dei giovani in cerca di prima occupazione, ma anche di tutti coloro che, purtroppo numerosi, vengono espulsi dal mondo della produzione e del lavoro. Al Parlamento europeo il compito di continuare a controllare sulla efficacia e sul raggiungimento degli obiettivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare deoarece poziția comună include multe dintre amendamentele comisiei EMPL. Principalele modificări aduse propunerii Comisiei privesc domeniul de aplicare al prezentului regulament, funcțiile agenției, dispozițiile generale, consiliul de conducere și numirea directorului ETF. De asemenea, problemele legate de modalitatea de consolidare a relației dintre EP și agenție, precum și a reprezentării PE în consiliul de conducere al agenției au fost rezolvate.

Articolul 7 prevede, ca parte a consiliului de conducere, „trei experți fără drept de vot numiți de Parlamentul European”. Parlamentul poate numi fie persoane din exterior, fie deputați în PE, rămânând la latitudinea acestuia să își aleagă nivelul preferat de reprezentare în consiliul de conducere. În plus, înainte de a fi numit în funcție, candidatul selectat de către consiliul de conducere este invitat să se adreseze comisiei/comisiilor competente a (ale) Parlamentului European și să răspundă întrebărilor puse de membrii acesteia/acestora (articolul 10).

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Les européistes considèrent le recours à l'immigration de travail et de peuplement comme la solution miracle aux problèmes du manque de main d'œuvre et à la dénatalité observée dans tous les États membres. Cette folie est un aveu d'impuissance. L'Europe actuelle ne propose rien qui puisse relever les défis auxquels elle est confrontée.

L'Europe nouvelle doit au contraire favoriser une politique économique et sociale de protection et de préférences nationale et communautaire, une politique familiale et nataliste, une politique étrangère d'aide au développement des pays tiers afin de permettre à ces pays, source d'émigration massive, de fixer leurs populations grâce à l'amélioration sensible de leur niveau de vie.

La Fondation européenne pour la formation est une agence de l'Union européenne qui a pour but de contribuer au développement des systèmes d’éducation et de formation des pays partenaires de l’Union. Celle-ci serait fortement louable si elle ne consistait pas en réalité à préparer ces pays non européens à leur accès au marché de l'emploi européen. Nous ne voulons pas d'immigration supplémentaire venant des pays tiers ni même de pays candidats non européens tels que la Turquie, pays asiatique et musulman que nous refusons de voir entrer dans l'Union européenne.

 
  
  

- Rapport: Ona Juknevičiené (A6-0457/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Apoio esta proposta que tem como objectivo melhorar o funcionamento da Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial, e fico contente por se ter conseguido chegar a um acordo em primeira leitura.

Sempre encorajei o estabelecimento de laços mais fortes entre os Magistrados e os mecanismos institucionais da cooperação judiciária europeia, de forma a facilitar o acompanhamento, por aqueles profissionais, das diversas etapas do processo de construção da Europa judiciária, contribuindo, deste modo, para a consolidação do Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça e para a criação de uma cultura judiciária europeia.

Esta Rede é formada por pontos de contacto (juízes) que cooperam entre si de forma a fazer face às dificuldades que eventualmente surjam no âmbito da cooperação judiciária entre Estados-Membros, abrangendo todos os domínios, isto é, matérias de Direito civil e matérias de Direito comercial. Considero que deverá ser aberta de forma a permitir a participação das ordens profissionais, ao mesmo tempo que se devem envidar esforços no sentido de se reforçar a informação ao público em geral.

Estas melhorias trarão benefícios claros para o reconhecimento mútuo das decisões, que é, no fundo, a pedra angular da cooperação judiciária.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 2001/470/CE a Consiliului privind crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, deoarece crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială între statele membre prin Decizia nr. 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001(4) decurge din ideea că crearea unui spațiu de libertate, de securitate și de justiție în cadrul Comunității necesită îmbunătățirea, simplificarea și accelerarea cooperării judiciare efective între statele membre, precum și accesul efectiv la justiție al persoanelor implicate în litigii transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – S'il est un domaine où la coopération entre les États membres de l'Union européenne est importante et doit être soutenue de tous nos efforts, il s'agit bien de celui de la justice et de la police.

Les récents résultats obtenus par l'équipe commune d'enquête franco-belge, qui après des mois de surveillance a réussi à procéder à l'arrestation de seize jeunes fanatiques du Djihad et au démantèlement d'un réseau de terroristes islamistes basé à Bruxelles, sont la preuve de la nécessité de collaboration entre les polices d'Europe.

Le crime organisé, la corruption, les trafics de drogue et le terrorisme, nous le savons tous, ne connaissent pas de frontières.

Les États membres de l'Union collaborent déjà dans le cadre de la coopération intergouvernementale depuis plusieurs années. Péché d'orgueil, l'Union européenne veut prendre le train en marche et cherche à mettre en place sous sa férule ce type de rapports au sein d'un Réseau Judiciaire européen organisé autour de points de contacts nationaux.

Favorables à la coopération, nous le restons. Et nous soutenons cette initiative sous réserve que les États membres ne soient pas dessaisis de leurs légitimes compétences régaliennes au profit d'une nouvelle entité européenne bureaucratique.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), în scris. − Îmi exprim regretul pentru faptul că raportul Jukneviciene nu a fost supus unei dezbateri în Parlament, anterior adoptării. Grupul PPE-DE susţine acest raport, însă am fi dorit să atragem atenţia asupra unor probleme în domeniu pentru care este nevoie de noi soluţii: cunoştinţele cetăţenilor europeni cu privire la drepturile lor în procesele transfrontaliere, cunoştinţele practicienilor dreptului, ale judecătorilor, care sunt extrem de precare.

Sper ca aceste probleme, care constituie preocupări ale Parlamentului, să se regăsească în mai mare măsură pe agenda viitoare a Comisiei şi a Consiliului.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie ustanowienia europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiony przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych projekt jest odpowiedzią na konieczność uproszczenia i przyspieszenia współpracy sądowej pomiędzy państwami członkowskimi. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Program sprawozdawcy koncentruje się na promowaniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, których zadaniem na przyszłość jest określenie najlepszych praktyk. Ponadto, na podstawie sprawozdania Komisji na temat funkcjonowania sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych stwierdzono, iż wykorzystuje ona swój potencjał w bardzo niewielkim stopniu, a to z powodu braku krajowych punktów kontaktowych.

Postulowane stworzenie takich punktów pośredniczących oraz stopniowe wdrażanie europejskiego systemu elektronicznego wymiaru sprawiedliwości zwiększyłoby dostępność obywateli UE do ogólnych informacji z zakresu prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 
  
  

- Rapport: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − The recast version of the European Works Council Directive provides for increased information and better consultation procedures for workers within the EU and I would like to publically support it. The proposal aims to amend the Council Directive 94/95/EC of 22 September 1994 for the purpose of informing and consulting employees. The subsequent discussions with social partners combined with the reviewed recast versions provide an improved structure for increased dialogue between employers and employees, allowing for in depth assessments of proposed changes, and means for workers representatives to promote their interests.

I support the introduction of a tri-annual review of the directive post its implementation to ensure that it remains responsive and adequate for its purpose.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − A clara falta de vontade política da maioria do Parlamento Europeu em aprofundar a directiva actual e melhorar os direitos e o papel do Conselho de Empresa Europeu ficou mais uma vez patente na votação em plenário. Todas as propostas do nosso Grupo foram rejeitadas, incluindo a proposta que previa uma revisão profunda e completa da presente directiva a iniciar, o mais tardar, cinco anos após a data de entrada em vigor das pequenas alterações agora introduzidas. Apenas aceitaram que seja apresentado pela Comissão um relatório de aplicação das disposições da presente directiva. E, então, se verá. Já sabemos que o reforço dos direitos dos trabalhadores dependerá da evolução da luta de classes.

Ao contrário de outros momentos, em que o Parlamento Europeu já aceitou em deliberações não vinculativas o princípio do direito de veto dos representantes dos trabalhadores, como no meu relatório sobre o papel das mulheres na indústria, agora, recusou a sua inclusão na directiva sobre o conselho europeu de empresa, o que é lamentável. Daí o nosso voto de abstenção final.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), in writing. − I voted in favour of this report because in these difficult times, it is vital that we, as socialists, strive to protect workers.

Consultation and information are two fundamental rights for workers, and European Works Councils are a great European initiative. However, jobs in my region as well as in the rest of Europe are being lost because councils do not work closely together across borders.

I therefore welcome proposals to ensure the effectiveness of Works Councils and the extension of their application. This is an issue that affects many of my constituents. I hope that our vote will mean that more firms and workers in the West Midlands will benefit from these rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Bushill-Matthews report. The Parliament has voted in favour of effective and dissuasive sanctions against employers for non-compliance with the rules and accordingly will improve the situation of workers across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − In view of the looming global economic crisis, this Directive will give a bigger say to the workers in the future of their workplace, providing the revision to the European Works Council which is necessary. I welcome the advice of the European social partners which is now included in the directive, I also welcome the updating of the Directive in order to take into account recent court cases which have given greater legal clarity to the two sides of industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − I support any work which strengthens the work of the European Works Councils.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιτροπές επιχειρήσεων αξιοποιείται από την εργοδοσία για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης και η εταιρική ευθύνη αποτελούν φορείς για την εμπέδωση του κοινωνικού εταιρισμού και τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος.

Γι’ αυτό καταψηφίζουμε την πρόταση της ΕΕ για την αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης.

 
  
  

- Rapport: Heide Rühle (A6-0410/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Poparłem sprawozdanie Pani Heide Ruhle dotyczące uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ze względu na wiele ułatwień, jakie wprowadza ono w funkcjonowanie rynku zbrojeniowego.

Dodatkowo, stworzenie wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie obronności, eliminuje ryzyko pomówienia o nielegalny transport broni jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej. Jak wiadomo, ostatnio kilka państw Wspólnoty zostało pomówionych o nielegalną sprzedaż broni do Gruzji. Wspólne prawo w tym zakresie dla 27 państw Unii Europejskiej ma szanse zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I supported MEP Ruhle's proposal as part of the Commission adopted Defence package from December 2007. The proposal entails the creation of a transparent market in the EU for defence equipment, replacing the existing 27 separate licensing regimes and harmonizing the licensing requirements for the transfer of these products between Member States. This modification of the control regime which currently exists brings not only more transparency, but strengthens existing practices and procedures, while saving billions on compliance costs. Administrative reform of this kind increases the clarity and simplicity of the procedures concerned, strengthening the internal market while maintaining control over subsequent export outside the EU. The introduction of general and global licenses, which remain defined by each Member State, provides a decent balance between national and community interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A "simplificação da transferência intracomunitária de produtos relacionados com a defesa", não é um processo neutro. O reforço das normas do mercado interno num domínio que era até agora competência exclusiva dos Estados-Membros constitui também mais um passo no rumo federalista, reforçando o poder das grandes potências, em prejuízo da soberania nacional. No contexto de uma grave crise económica internacional, o desenvolvimento do complexo militar-industrial na UE abre novas perspectivas de lucros para os grandes grupos económicos e o reforço da capacidade de intervenção militar da UE no âmbito da PESC. O objectivo é assegurar o domínio sobre mercados, recursos energéticos finitos e outros recursos naturais determinantes para o modo de produção capitalista, num quadro de maior competitividade ao nível internacional.

O caminho a percorrer deveria ser bem diferente, designadamente: no esforço para a diminuição dos arsenais nucleares e das armas convencionais em todo o mundo, na resolução pacífica dos conflitos, no respeito pelo direito internacional e pela soberania dos países.

O caminho da Humanidade deve ser o do desarmamento e não o do relançamento da corrida ao armamento que a presente proposta de directiva visa potenciar. Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan stödjer förverkligandet av den fria inre marknaden. Vi anser emellertid inte att EU ska lagstifta om hur handeln med försvarsmateriel inom Europas gränser ska regleras. Försvarsmateriel kan inte betraktas som andra varor och tjänster. I likhet med exportpolitiken bör lagstiftningen på detta område uteslutande vara en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om behov föreligger för ett gränsöverskridande samarbete bör det ske på mellanstatlig nivå.

Eftersom Junilistan starkt motsätter sig varje slags försök att inom ramen för EU-samarbetet bygga upp en militär förmåga är vi starkt kritiska till kommissionens förslag. Föredragandens ändringsförslag gör inte saken bättre. Junilistans val att rösta nej till betänkandet är därför inte bara ett nej till utskottets resolution, utan också ett tydligt avvisande av alla former av militarisering av EU-samarbetet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm och Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Vi anser att EU-kommissionens strategi för en mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU helt leder i fel riktning. Det är ännu ett steg mot militärt samarbete i EU, med målet att bygga ett gemensamt försvar. Det är en utveckling som vi i grunden är emot. Vi värnar om en oberoende och militärt alliansfri utrikespolitik.

Värnandet av folkrätten, demokrati och de mänskliga rättigheterna nämns inte med ett ord i EU-kommissionens förslag. Vi menar att fred, demokrati och mänskliga rättigheter väger tyngre än att skapa en ny marknad för krigsmateriel. Det är även ett område som rör säkerhetspolitik. Sverige har enligt EU-fördraget den beslutande makten. På denna punkt menar vi att  EU-kommissionens lagförslag strider emot EUs fördrag. Av dessa skäl  röstar vi emot förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση οδηγίας για τη διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς στρατιωτικών προϊόντων στο εσωτερικό της ΕΕ, μέσω της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης από τις χώρες μέλη, εντάσσεται στη γενικότερη επιδίωξη στρατιωτικοποίησης της Ένωσης για την εξυπηρέτηση των επιθετικών αντιλαϊκών σχεδίων της.

H συγκεκριμένη πρόταση καθώς και η σχετική έκθεση που τη συνοδεύει, αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση της δυνατότητας χάραξης αυτόνομης αμυντικής πολιτικής των κρατών μελών, στην ενίσχυση των μεγάλων στρατιωτικών βιομηχανιών της Ένωσης, ώστε με τη μείωση των διοικητικών εμποδίων στη διακίνηση και πώληση των προϊόντων τους να κυριαρχήσουν ακόμη περισσότερο στην ευρωενωσιακή και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά, εκτοπίζοντας αντίστοιχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται και στην ίδια την έκθεση.

H πρόταση αυτή, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τον πραγματικό, φιλοπόλεμο χαρακτήρα της ΕΕ, την αναγκαιότητα ρήξης με την πολιτική της και συνολικά με το αντιλαϊκό οικοδόμημα της, παραπέρα της πάλης για την εγκαθίδρυση της λαϊκής εξουσίας, ώστε η χώρα μας να καθορίζει το είδος και τις πηγές των εξοπλισμών της αποκλειστικά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της άμυνάς της και όχι με βάση τα επιθετικά σχέδια της ΕΕ και του NATO και τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών ή αμερικανικών βιομηχανιών όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag vill inte ha en inre marknad för vapen. Alla länder ska kunna stoppa import och export av vapen om de så vill. Vapen ska inte kunna exporteras utan hinder, inte heller inom EU. Tyvärr förlorade vi omröstningen om det ändringsförslag som uttryckte detta. Jag lade därför ned min röst i slutomröstningen, eftersom det även fanns positiva aspekter av betänkandet, såsom en stärkt kontroll för att stoppa export till tredjeland samt ökad öppenhet och informationstillgång för folkrörelser och andra.

 
  
  

- Rapport: Matthias Groote (A6-0329/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I welcome MEP Groote's report on the regulation of motor vehicles and engines with respect to curbing emissions as a step forward in ameliorating air quality across Europe and combating climate change. The introduction of community wide technical rules for trucks, lorries and buses will provide an effective means of tackling pollution. The proposed reduction of nitrogen oxides by 80% and of particulate matter by 66% represent considerable progress and brings us closer in line to levels similar to those established in the US. The report also establishes a clearer system of legislation as directives will be replaced by directly applicable regulations. As Rapporteur on EU - ETS, I am only too aware of the steps we need to take to combat climate change; the combined harmonization and reduction of emissions proposed in the report are issues I fully support.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Matthias Groote sobre a homologação de veículos a motor e de motores, pois considero que o desenvolvimento de regras comuns, que limitem a emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos veículos a motor, contribuirá significativamente para a protecção do ambiente e também para o bom funcionamento do mercado único da União Europeia.

Concordo com a proposta do relator, que preconiza o estabelecimento de valores-limite mais ambiciosos para as emissões de partículas poluentes (indo além do proposto pela Comissão Europeia), tendo em vista garantir a elevada protecção da saúde humana e do meio ambiente, designadamente, no que respeita à mitigação das alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Concordo com a harmonização das regras para a construção de veículos a motor pesados, no que respeita às emissões de poluentes atmosféricos, porque entendo que é a melhor forma de evitar que os Estados-Membros apliquem prescrições divergentes e de assegurar a protecção do ambiente.

O sistema comunitário geral de homologação de veículos a motor existe para assegurar o funcionamento do mercado interno, que, nunca devemos esquecer, é um espaço sem fronteiras internas, onde há livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Há a necessidade de actualizar as normas, torná-las mais exigentes, para que todos os Estados-Membros assegurem a produção de veículos pesados menos poluentes e tenham acesso às informações relativas às reparações e manutenção desses mesmos veículos pesados em formato normalizado.

Em matéria de combate às alterações climáticas, a UE tem mostrado muita vontade de liderar. Este relatório não é mais do que uma nova alavanca para complementar a luta contra a deterioração do ambiente. A nova redução de valores-limite de emissões nocivas de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de azoto e partículas é o principal aspecto desta regulamentação e proporcionará com certeza uma melhoria da qualidade do ar na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Przyjęte dzisiaj sprawozdanie wprowadza zharmonizowane przepisy techniczne dla pojazdów ciężarowych tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Wprowadzone zostały w szczególności przepisy zapewniające wysoki poziom ochrony środowiska poprzez wprowadzenie wartości granicznych dla szkodliwych emisji tlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych.

Wniosek przewiduje także środki pozwalające na dostęp do informacji dotyczących napraw, które są takie same jak w przypadku norm przyjętych w Euro 5 i Euro 6.

Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia niezależnym podmiotom rynkowym ustandaryzowanego dostępu do informacji dotyczących napraw. Informacje przekazywane niezależnym warsztatom naprawczym muszą być bowiem takie same, jakimi dysponują autoryzowani dilerzy oraz warsztaty samochodowe. Przepisy te umożliwią wykonywanie napraw bez problemu przez niezależne podmioty rynkowe, dzięki czemu dostęp do regularnej obsługi technicznej staje się łatwiejszy, a ceny na rynku bardziej konkurencyjne.

Bez wątpienia dostęp do informacji technicznych sprawi, iż wszystkie pojazdy, bez względu na to gdzie dokonywany jest ich przegląd, będą bezpieczne dla ruchu drogowego oraz przyjazne dla środowiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Groote report and welcome Europe-wide action to limit emissions from heavy duty vehicles.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I support this report which will provide harmonized technical rules for trucks, lorries and buses, which they would have to comply with in order to get the necessary type approval. The report will see a reduction of the particle mass by 66% and NOx emissions by 80%. I support this report because of the balance it strikes between CO2 emissions and associated emission reductions. The proposal includes a number of measures relating to access to repair information for new cars, so as to ensure effective competition in the repair market, so that small businesses will not suffer as a result of the report.

 
  
  

- Rapport: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistans mandat i Europaparlamentet bygger på ett löfte till väljarna att arbeta för större insyn och klok hushållning av EU:s ekonomiska resurser. Nu föreslår rådet att sådana EU-insatser som inte överstiger ett värde av 1 miljon euro och som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden eller Europeiska socialfonden i fortsättningen ska undantas från övervakning och kontroll. Detta är helt enkelt oacceptabelt.

Vi har förståelse för att den administrativa bördan måste ställas i relation till de belopp det handlar om. Icke desto mindre är vi kritiska till att rådet föreslår att fältet ska lämnas fritt för missbruk av EU:s resurser på det föreslagna sättet. Junilistan har av dessa skäl valt att rösta nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Os Estados-Membros têm evidenciado que se tem revelado difícil aplicar eficientemente este artigo. As principais dificuldades são um encargo administrativo desproporcionado em relação aos montantes em causa e um importante factor de risco na execução dos programas.

É neste âmbito que votei favoravelmente esta proposta que visa modificar e simplificar este artigo e que incide em dois pontos: a exclusão das operações co-financiadas pelo FSE das disposições do artigo 55.º e a fixação de um limiar - 1 milhão de euros - abaixo do qual os projectos co-financiados pelo FEDER ou pelo Fundo de Coesão seriam excluídos destas mesmas disposições, tanto no que se refere ao cálculo da despesa elegível como ao acompanhamento. As outras disposições do artigo 55.º não são alteradas.

 
  
  

- Rapport: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), in writing. − I and my British Conservative colleagues are supportive of improvements regarding the conditions of employment for accredited parliamentary assistants working within the premises of the European Parliament in Brussels, Strasbourg and Luxembourg and, in principle, can see the case for a Statute for Assistants.

However, we are concerned that the Statute remains vague in a number of important respects and would have wished there to be greater clarity on a number of the provisions. For example, on the recruitment of non-EU citizens, the second language requirement and the suggested pay grades.

In view of these concerns, we have abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tanti anni di lavoro che hanno coinvolto questo Parlamento, andiamo oggi ad approvare, con soddisfazione unanime, un provvedimento destinato ad incidere profondamente sui lavori all'interno delle istituzioni comunitarie.

In particolare vorrei sottolineare la positività della nuova regolamentazione del regime destinato agli assistenti parlamentari, che sarà improntato a regole di trasparenza e di equilibrio, nel rispetto della scelta discrezionale che rimane in capo al deputato. È un significativo passo avanti e, al contempo, un segnale positivo che lanciamo all'esterno.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene deoarece contractele asistenților locali urmează să fie administrate de agenți de plăți al căror rol va fi să asigure buna gestiune a indemnizației pentru asistență parlamentară alocată fiecărui deputat, pentru care își vor asuma răspunderea, punând astfel capăt incertitudinilor și ambiguității care caracterizează regimul actual și care au făcut obiectul mai multor critici.

Asistenții parlamentari acreditați vor face, dimpotrivă, obiectul unui regim special în cadrul Statutului funcționarilor și mai precis în cadrul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (RAA). Propunerea de regulament pe care Comisia a înaintat-o în urma negocierilor purtate pe baza constatărilor unui grup de lucru al Biroului PE prezidat de deputata Martine Roure are un caracter excepțional și este, de asemenea, complexă și, în multe privințe, complicată. Aceste aspecte au fost luate în considerare în raport și au făcut obiectul unor discuții îndelungate și detaliate în cadrul Comisiei pentru afaceri juridice.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Giusepe Gargani sobre o regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, pois considero que a proposta de criação de uma nova categoria de pessoal específica do Parlamento Europeu, abrangendo os assistentes parlamentares que desempenham funções num dos três locais de trabalho do Parlamento Europeu (Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo), permitirá clarificar e melhorar a situação actual destes assistentes, respeitando a especificidade das funções que exercem.

O novo sistema de contratação dos assistentes parlamentares ora proposto, que cria um regime único em que o vínculo laboral passa a ser feito por via de contrato directo com o Parlamento Europeu, é essencial para garantir o respeito pelos princípios de igualdade, não discriminação e transparência nas contratações, bem como a segurança jurídica destes trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vi har röstat nej till betänkandet om en ändring av anställningsvillkoren för assistenter till EU-parlamentariker. Vi har absolut inget emot att man ser till att assistenterna i Europaparlamentet har rimliga löner och arbetsvillkor. Men lika litet som i fallet med EU-parlamentarikernas överförande till ett lönesystem i EU med en förmånlig EU-skatt vill vi överföra ledamöternas assistenter till ”EU-skattefrälset”.

Såväl ledamöterna som deras assistenter måste vara förankrade i sin nationella verklighet. Löner och förmåner ska vara kopplade till förhållandena i deras medlemsstater eller i assistenternas fall till förhållandena på den arbetsort där de lever och verkar. Varken ledamöter eller assistenter ska isoleras i en ”EU-bubbla” med höga löner och förmåner långt ifrån den verklighet de medborgare som de ska representera lever i.

Vi har därför röstat nej till detta förslag om en EU-stadga för assistenter. Det är för oss en principfråga som inte handlar om assistenters ekonomiska villkor i sig.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Przyjęte dzisiaj sprawozdanie przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia asystentów parlamentarnych akredytowanych i wykonujących swoje obowiązki w jednym z trzech miejsc pracy Parlamentu Europejskiego. Jest to długo oczekiwana zmiana, zarówno przez samych asystentów jak i posłów do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie wprowadza rozróżnienie pomiędzy asystentami krajowymi a asystentami akredytowanymi, ze względu na specyficzny charakter pracy tej ostatniej grupy asystentów.

Za sprawą jasno sformułowanego statusu asystenckiego, akredytowani asystenci parlamentarni uzyskują wiele przywilejów zastrzeżonych dotychczas jedynie dla pracowników pozostałych instytucji europejskich, przede wszystkim zyskują oni jednak przywileje, które wyeliminują niepotrzebną niepewność związaną m.in. z miejscem płacenia podatków, opieką zdrowotną czy zabezpieczeniem społecznym. Statut ponadto położy kres wątpliwościom, co do wynagrodzeń przyznawanych asystentom, za sprawą sprecyzowanych grup zaszeregowania asystentów oraz jasno określonych stawek wynagrodzenia podstawowego.

Statut jest także korzystny dla samych posłów. Praca posłów i ich relacje z zatrudnionymi asystentami oparte są, bowiem w dużej mierze na wzajemnym zaufaniu. Statut nie ogranicza możliwości dokonywania przez posłów Parlamentu Europejskiego wolnego wyboru asystentów, z którymi chcą oni współpracować, niezagrażającym tym samym niezależności mandatu pełnionego przez posłów Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − The new harmonisation rules for parliamentary assistants (‘other civil servants’) are not satisfactory from a Nordic employee perspective. We consider that the new rules will lower social standards as regards family benefits and social benefits for the care of sick children, etc. There are also serious concerns about how the new rules will affect pension rights, unemployment benefits and the protection of employees against dismissal.

However, one should remember the background for the proposal. There are serious problems for assistants on unregulated contracts at the European Parliament. They are at times working in appalling conditions. This new regulation will put an end to that practice. We voted in favour of the proposal in solidarity with assistants who are exploited by greedy MEPs/employers.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Podczas dzisiejszych głosowań opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania Giuseppe Garganiego w sprawie warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Sprawozdanie rozróżnia asystentów krajowych i akredytowanych asystentów parlamentarnych.

Należy wyraźnie stwierdzić, iż akredytowani asystenci parlamentarni, którzy wykonują zadania na rzecz posła lub posłów mają wobec nich szczególne obowiązki wynikające z relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.

Odróżnia to asystentów akredytowanych od pracowników UE, których stosunki pracy oparte są na kryteriach przejrzystości, obiektywnej oceny i lojalności wobec instytucji.

Szczególna sytuacja asystentów nie oznacza, iż uzyskują oni jakikolwiek, uprzywilejowany bądź bezpośredni dostęp do stanowisk urzędniczych czy innych kategorii pracowników Wspólnot Europejskich.

Przyjęcie przez Parlament niniejszego sprawozdania oznacza, iż w następnej kadencji Parlamentu w 2009 roku wszyscy akredytowani asystenci parlamentarni zatrudniani przez posłów do Parlamentu Europejskiego staną się beneficjentami praw socjalnych i podatkowych odnoszących się do funkcjonariuszy wspólnotowych.

 
  
  

- Rapport: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − As a member of the Committee on Petitions I welcome the report by my colleague Simon Busuttil on misleading directory companies. The companies are nasty parasites on small- and medium-sized enterprises (SMEs) in the Union. They write deeply ambiguous letters to SMEs inviting them to complete or update their business name and contact details, giving them the false impression that they will be listed in a business directory free of charge. As such, these are often dealt with by junior members of staff.

Signatories and companies consequently discover they have unintentionally signed up to a contract, normally binding for a minimum period of three years, at an annual cost of EUR 1 000 plus.

The 400 petitions received from SMEs detail the harassment, stress, embarrassment, frustration and financial loss suffered because of the actions of these conmen and women. This report rightly applauds the action by the Austrian Government to outlaw these practices. What this report demands is that the Commission and the other 26 Member States follow Austria’s example and root out the activities of these fraudsters.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vi har valt att rösta ja till detta uttalande från Europaparlamentet. Vi är dock tveksamma till förslaget i punkt 13 om att utöka direktiv 2005/29/EG.

Det är bra att uttalandet framhåller Österrike och Belgien som goda exempel i arbetet med att få bukt med oseriösa katalogföretag. Vi tror att det kan vara tillräckligt att i Europa framhålla dessa länder som goda exempel. Medlemsstaternas lagstiftare är säkerligen kompetenta nog att notera andra länders goda exempel och själva fatta beslut om nya lagar som åtgärdar de problem som finns inom detta område för företagare i deras respektive medlemsstater. Institutionell konkurrens mellan medlemsstaterna är grundläggande för att lösa just problem av det slag som detta uttalande behandlar.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Businesses across Europe have fallen victim to scams such as the European City Guides. Legal measures to prevent these scams are essential and the Busuttil report is accordingly to be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in favour of this report in response to the many constituency concerns that have been raised with me over misleading companies. Many enterprises, mostly small businesses in Scotland, have suffered financially, and have been harassed and threatened with legal action. This report will raise awareness on the issue so that fewer businesses fall victim to scams, urging EU countries to tighten national laws and ensure that existing EU law on misleading advertising and unfair commercial practices is adequately enforced. I support this report because it urges the commission to step up its monitoring of the implementation of EU law and improve existing EU law where it is established that it is not adequate in order to stop these scams once and for all.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. − Am susţinut adoptarea raportului Busuttil întrucât acesta cere Comisiei să aducă îmbunătăţiri legislaţiei UE în vigoare prin care să se asigure protecţia firmelor şi persoanelor fizice în faţa publicităţii înşelătoare.


Odată cu intrarea în vigoare a acestui raport autorităţile din statele membre vor putea întreprinde o acțiune comună pentru a preveni pe viitor răspândirea practicilor înșelătoare la care recurg societățile producătoare de anuare, precum și să introducă măsuri eficiente care să permită sistarea activității societăților respective și sancționarea celor responsabili. De asemenea, victimele înşelăciunilor, care sunt în general IMM-uri, vor deţine o cale de atac eficientă în vederea anulării contractelor încheiate în urma publicităţii înşelătoare şi a recuperării daunelor suferite.


Am primit numeroase scrisori şi din partea unor întreprinderi româneşti care au fost victime ale acestui gen de escrocherii. Odată cu adoptarea raportului Busuttil, opinia publică va fi sensibilizată în legătură cu acest subiect şi sper ca astfel numărul întreprinderilor care cad victime acestor practici să scadă.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − I am pleased that today the European Parliament has acted to combat the fraud which is the European City Guide. Many of my Scottish constituents were the victims of this scam and found themselves facing bills which they had not signed up for. These misleading sales techniques which involve ordinary people are wrong and need to be stopped. The Committee on Petitions should be congratulated for putting this on today’s agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. − I voted in favour of this report to stop misleading advertising by business directory companies such as the European City Guide. Over the last few years I have been contacted by a wide range of small businesses across the East Midlands, from Nottingham to Northampton. These businesses have been taken in by what is clearly a scam and I strongly support the creation of a European blacklist and action to put an end to misleading advertising.

 

5. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 

(La séance, suspendue à 9 h 50, est reprise à 10 heures)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

6. Резултати от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. - Обобщение на дейността на френското председателство (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zu den Ergebnissen des Europäischen Rates vom 11. und 12. Dezember sowie die Erklärung des amtierenden Ratsvorsitzenden zum Tätigkeitsbericht der französischen Ratspräsidentschaft.

Ich möchte den Präsidenten des Europäischen Rates, den Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy, sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zum dritten Mal während der französischen Präsidentschaft hier im Europäischen Parlament!

Ebenso herzlich begrüße ich den Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Durão Barroso, mit Vertretern der Kommission. Ich freue mich, dass auch mehrere Kommissare heute bei uns sind. Herzlich willkommen!

(Beifall)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist die Aufgabe der Fraktionsvorsitzenden und Ihre Aufgabe, soweit Sie für Ihre Fraktion das Wort ergreifen, eine Bewertung vorzunehmen. Aber ich möchte doch einige wenige einleitende Bemerkungen meinerseits machen.

Herr Präsident Sarkozy, Sie haben die Präsidentschaft übernommen in einer ereignisreichen Zeit, die entschlossenes Verhandeln und Handeln gefordert hat. Sie haben sich diesen Herausforderungen gestellt – ob es Georgien war, die Finanzkrise, die Herausforderungen wirtschaftlicher Art oder andere Probleme. Sie sind heute zum dritten Mal in Ihrer Eigenschaft als Präsident des Europäischen Rates hier im Parlament, und Sie waren bereits vor Ihrem Amtsantritt als Präsident des Europäischen Rates hier und haben gesprochen.

Sie haben mehrfach die Konferenz der Präsidenten in Ihrem Amtssitz im Élysée-Palast empfangen, und Sie haben in einer beeindruckenden Feier am 1. Juli, dem Tag der Übernahme Ihrer Präsidentschaft, sowohl die Kommission als auch das Parlament in die Hauptstadt Ihres Landes zu einer beeindruckenden Manifestation Ihres Willens zur Einigung Europas eingeladen.

Wir haben uns dann erneut gesehen in der Hauptstadt Ihres Landes am 13. und 14. Juli – am 13. Juli aus Anlass des Mittelmeergipfels zur Begründung der Union für den Mittelmeerraum, und am 11. November, 90 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, haben Sie zum Gedenken nach Verdun eingeladen.

Damit bringen Sie Ihre Wertschätzung gegenüber dem Europäischen Parlament zum Ausdruck. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken. Nun bitte ich Sie, zum Europäischen Parlament zu sprechen.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Sarkozy, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens, lorsque la France a commencé à exercer sa présidence, la situation en Europe était marquée par l'interruption du processus de ratification du traité de Lisbonne, à la suite du vote de nos amis irlandais rejetant ledit traité.

On n'imaginait pas à l'époque qu'une guerre éclaterait entre la Géorgie et la Russie et on n'imaginait pas, non plus, la violence de la crise financière, d'abord, de la crise économique ensuite, que l'Europe aurait à affronter.

La Présidence française, Monsieur le Président, a essayé d'organiser toute son action autour de deux convictions: le monde a besoin d'une Europe forte, première conviction; deuxième conviction, il ne peut pas y avoir d'Europe forte si l'Europe est désunie. Naturellement, j'imagine que ces idées ne sont pas originales, elles n'en sont pas moins nécessaires.

Nous avons essayé de faire en sorte, tout au long de ces six mois, que l'Europe soit unie et que l'Europe soit forte, qu'elle pense par elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe forte? C'est une Europe qui pense, qui a des convictions, qui a ses réponses et qui imagine. C'est une Europe qui ne se contente pas de suivre, c'est une Europe qui refuse un consensus fondé uniquement sur le non-dit, sur l'évacuation des problèmes et sur le temps censé tout arranger, alors que ma conviction, c'est que plus on attend, plus on complique.

Finalement, cette Présidence s'est déroulée au rythme d'événements internationaux qui ont bouleversé l'organisation de nos travaux. Ce n'est certainement pas à moi de faire un bilan. Je voudrais simplement vous dire comment nous avons affronté ces différentes épreuves.

Quand, au mois d'août, le 8 août, s'est présentée la crise géorgienne, nous avons eu à l'esprit une obsession: arrêter la guerre et ne pas tomber dans ce qui s'était passé au moment de la Bosnie. Franchement, sans porter de jugement cruel, quand le conflit s'est déroulé en Bosnie - nous sommes en Europe -, l'Europe a été absente. Ce sont les États-Unis, nos alliés, nos amis, qui ont pris leurs responsabilités et l'Europe qui a dû suivre.

L'obsession qui a été celle de la Présidence, c'est que l'Europe prenne ses responsabilités et, en ce mois d'août, nous avons d'abord négocié le cessez-le-feu, le 12 août, puis un accord de retrait, le 12 septembre. Finalement, la guerre fut évitée, le retrait fut engagé et, par-dessus tout – et hommage en soit rendu à tous les pays membres de l'Union –, l'Europe est restée unie.

Ce n'était pas si évident car, compte tenu de l'histoire de nos différents pays, une histoire douloureuse pour ceux des Européens qui ont vécu tant de décennies derrière le rideau de fer, dans une Europe humiliée, dans une Europe divisée, dans une Europe martyrisée, il est normal que certains pays aient une sensibilité, à l'endroit de nos voisins russes, différente de ceux qui n'ont connu que la liberté.

Malgré cela, l'Europe est restée unie, la Présidence, avec le président de la Commission européenne, a tout fait pour éviter l'engrenage de la guerre. Le 8 août, les forces russes étaient à 40 km de Tbilissi; aujourd'hui, la quasi-totalité des forces russes ont évacué le territoire de la Géorgie, hors Ossétie et Abkhazie.

L'Europe a répondu présente, sans pour autant s'engager dans une politique agressive à l'endroit de nos voisins russes. Ma conviction, c'est que nous n'avons pas d'avenir autre que de trouver, avec nos voisins, les conditions du développement économique, de la sécurité et de la paix en leur expliquant que, s'ils veulent compter dans le monde – et la Russie est un grand pays –, ils doivent respecter des valeurs, des pratiques et des comportements qui ne doivent plus être ceux qui étaient les leurs, à une autre époque, en Europe.

(Applaudissements)

Mais l'Europe a existé. Puis la crise financière est arrivée. La crise financière n'est pas née au mois d'août 2007, comme je l'entends dire parfois. Le mois d'août 2007 a marqué le début des ennuis. Mais la crise financière systémique que nous avons connue dans le monde a commencé lorsque les Américains ont pris la décision, qui s'est avérée gravissime, d'accepter la faillite de Lehman Brothers le 18 septembre 2008. C'est à partir de ce moment-là, et de ce moment-là seulement, que nous sommes rentrés dans une crise financière d'une ampleur inédite dans le monde.

Nous avons essayé, avec le président Barroso, d'obtenir deux choses. La première, l'unité de l'Europe que nous avons construite progressivement: d'abord, en réunissant les quatre plus grands pays d'Europe, avec la Commission, avec la Banque centrale, avec le président de l'Eurogroupe; ensuite, en réunissant, pour la première fois depuis 2000, les pays de l'Eurogroupe, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et, enfin, en réunissant, au mois de septembre, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, nous avons obtenu un plan de redressement des banques européennes porté par tous les États d'Europe, avec les difficultés que l'on connaît puisque la violence de la crise avait conduit certains pays à prendre des décisions anticipées – sans doute, d'ailleurs, ne pouvaient-ils faire autrement, je pense à nos amis irlandais, submergés par des attaques contre l'ensemble de leur système bancaire.

À l'arrivée, un mois après, toute l'Europe était réunie autour du même plan de soutien aux banques, et nous avons essayé, avec le président Barroso, de faire en sorte que ce plan européen de soutien pour éviter l'explosion de notre système bancaire devienne le plan mondial, alors que les Américains passaient du plan Paulson I au plan Paulson II, pour arriver au plan Paulson III, qui n'est rien d'autre que l'inspiration du plan européen I.

Je ne dis pas que les choses sont arrangées, je dis simplement que si les États d'Europe, la Commission, les institutions européennes, n'avaient pas pris, à l'époque, leurs responsabilités, Mesdames et Messieurs, nous nous serions trouvés face à un fait sans précédent, le collapse ou la faillite d'un certain nombre d'États membres, la destruction du système bancaire européen.

L'Europe a manifesté son unité et sa solidarité. Je pense notamment à ce fameux week-end où il a fallu mobiliser 22 milliards d'euros de crédit pour la Hongrie, attaquée elle-même, à son tour, après qu'il a fallu mobiliser 17 milliards d'euros pour l'Ukraine et qu'aujourd'hui encore, nous devons nous occuper d'un certain nombre de pays baltes, sans compter les autres problèmes que nous avons à gérer dans le monde.

Dans la crise financière, l'Europe a été unie, l'Europe a demandé le sommet de Washington, l'Europe a demandé le G20 et l'Europe organisera à Londres, le 2 avril prochain, le sommet de la réforme de la gouvernance mondiale. L'Europe a dit, d'une seule voix, qu'elle voulait d'un capitalisme d'entrepreneurs et non pas d'un capitalisme de spéculateurs, qu'elle voulait la réforme du système financier, qu'elle voulait une autre place pour les pays émergents, qu'elle voulait la moralisation du capitalisme; l'Europe a essayé de défendre, d'une seule voix, ses convictions.

S'agissant de la crise économique, le débat n'a pas été simple, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Il n'a pas été simple pour deux raisons. La première, c'est que la situation financière de nos pays n'est pas la même. La seconde, c'est que notre culture économique, notre identité politique, n'est pas la même; pourtant, à l'arrivée, tout le monde s'est retrouvé sur la nécessité d'une relance concertée aux environs d'un point et demi de PIB, comme l'a recommandé la Commission.

On peut toujours, et je le comprends parfaitement, s'étonner des désaccords ici ou là, des hésitations, des incompréhensions ou des malentendus. Je voudrais rappeler à ceux qui regardent l'Europe que nous sommes 27 pays et que ce n'est pas facile de donner à ces 27 pays la même politique, au même moment, alors que chacun peut être pressé par des contraintes électorales – parce que nos élections n'ont pas lieu le même jour – et, devant cette Assemblée, temple de la démocratie européenne, chacun peut comprendre que la proximité d'une campagne électorale n'est pas un facteur déterminant pour obtenir le consensus. Eh bien, l'Europe, malgré tout, après avoir défini une politique commune dans la crise financière, a réussi à définir, tant bien que mal, une politique commune face à la crise économique.

Il y a également eu le temps de l'Union pour la Méditerranée. J'assume, bien volontiers, qu'il a fallu concerter, qu'il a fallu faire des compromis, pour faire comprendre deux choses. Que si l'Europe ne prend pas sa part de la paix au Moyen-Orient, personne ne le fera à notre place. Il n'y a pas un seul pays au monde qui soit capable de favoriser la paix entre les Israéliens et le monde arabe. L'Europe doit jouer sa partition, l'Europe doit être présente pour éviter un tête-à-tête frontal entre le monde arabe, d'un côté, et la première puissance du monde, les États-Unis, de l'autre.

Et l'Union pour la Méditerranée? C'est l'organisation d'un dialogue constant entre l'Europe et la Méditerranée, donc les pays arabes, dialogue dont nous avons besoin, dont les Arabes ont besoin, dont l'Europe a besoin pour que l'Europe cesse d'être uniquement un bailleur de fonds et que l'Europe ait des convictions politiques au service de la paix et que l'Europe ne se contente pas de payer, qu'elle demande également que la paix ait lieu, une paix équilibrée, notamment entre les Palestiniens, qui ont le droit à un État moderne, un État démocratique, un État sûr, et Israël, qui a le droit à la sécurité pour ce pays qui est un miracle de démocratie.

S'agissant de l'Union pour la Méditerranée, il a fallu convaincre. Convaincre de quoi? Que l'Union pour la Méditerranée ne mettait pas en cause l'unité de l'Europe et qu'au contraire, elle la renforcerait. Et finalement, Mesdames et Messieurs, soyons fiers, nous les Européens, l'Union pour la Méditerranée est coprésidée par la Présidence européenne et par l'Égypte, elle compte cinq secrétaires généraux adjoints, dont un Israélien et un Palestinien. C'est la première fois que les pays arabes acceptent qu'un Israélien soit membre de l'exécutif d'une organisation régionale comme l'Union pour la Méditerranée, c'est un succès historique.

Je voudrais rendre hommage à Bernard Kouchner qui, au sommet de Marseille, a négocié brillamment pour obtenir ce résultat absolument inespéré. En échange, les Israéliens ont accepté la participation de la Ligue arabe aux travaux de l'Union pour la Méditerranée, laquelle union ne fait nullement obstacle à ce que la Présidence tchèque, puis la Présidence suédoise développent, demain, les partenariats orientaux dont l'Europe a besoin.

Et puis, il y a l'énergie-climat. Sur l'énergie-climat, que les choses soient claires. La bataille fut fameuse et je suis bien persuadé que chacun a des motifs d'insatisfaction. Pour les uns, on demande trop à l'industrie; pour les autres, on ne demande pas assez; pour les troisièmes, il fallait passer par ici, pour les autres par là-bas; à l'arrivée, la Présidence allemande avait fixé un calendrier avant la fin 2008. La Présidence allemande avait fixé trois objectifs: le triple 20. Et, au fond, l'accord que nous avons scellé au Conseil européen, qui, je l'espère, sera décidé par le Parlement européen demain, respecte les objectifs que vous vous étiez donnés.

Je dois à la vérité de dire que chacun a dû être mis devant ses responsabilités. Il eût été insensé, au moment où un nouveau président des États-Unis d'Amérique fixait pour la première puissance du monde des objectifs ambitieux en matière de défense de l'environnement, que l'Europe renonçât aux siens. Irresponsable, car si l'Europe ne faisait pas son unité sur la paquet énergie-climat de la Commission, comment imaginer que l'Europe soit entendue des Indiens, des Chinois, des Brésiliens, de tous les pays du monde qui, maintenant, doivent prendre en charge les équilibres environnementaux de la planète.

Pour y arriver, il a fallu convaincre et il a fallu trouver des voies de compromis. Quelles voies de compromis? J'avais indiqué que, jamais, nous ne renoncerions au calendrier et à l'objectif des trois 20. Mais chacun doit le comprendre ici. Des pays comme les nouveaux pays de l'Est rentrés dans l'Union, dont l'industrie lourde a été sacrifiée par le passage du système communiste au système de l'économie de marché, ont accepté que nous gardions la référence à l'année 2005 alors qu'il y avait des raisons, pour eux, de demander que soit retenue une autre référence, par exemple l'année 1990, ce qui n'eût pas été choquant compte tenu de ce qui s'est passé dans ces pays-là et de ce qu'ils ont subi. Je parle sous le contrôle du ministre Jean-Louis Borloo, qui a été un soutien total, constant et efficace dans cette négociation. J'ai voulu que le volontarisme en matière environnementale ne se fasse pas au détriment d'une politique sociale qui fasse exploser ces nouveaux adhérents de l'Union.

Aux intégristes, je veux dire que la question, pour moi, n'a jamais été de ne pas imposer à la Pologne, à la Hongrie et aux autres des obligations environnementales, mais de ne pas mettre ces pays en situation d'explosion sociale et de ne jamais les mettre en situation de choisir entre la protection de l'environnement et la croissance. C'est une nouvelle croissance, une croissance durable, une croissance verte que nous leur avons proposée mais qui évite une explosion des prix ou des conséquences sur les ouvriers polonais, les ouvriers hongrois, les ouvriers de l'Est, qu'aucun pays démocratique au monde ne pourrait supporter.

J'ajoute, enfin, que j'ai bien entendu vos inquiétudes lors de ma dernière venue au Parlement. Certains d'entre vous – et je les comprends – m'ont dit: "Vous avez renoncé à vos objectifs, Monsieur le Président, puisque vous avez accepté l'unanimité pour la décision au Conseil". J'ai accepté l'unanimité pour une raison simple, c'est que le choix environnemental que fait l'Europe ne doit pas être un choix subi, il doit être un choix revendiqué. Imaginez la faiblesse d'un accord obtenu à la majorité, avec une partie des pays qui n'auraient pas adhéré au pacte! Quelle aurait été la crédibilité du paquet énergie-climat ratifié à la majorité alors que chacun voit bien que c'est l'unanimité qui était la garantie du respect de nos engagements politiques?

(Applaudissements)

J'ajoute qu'un certain nombre d'entre vous m'ont rappelé qu'il s'agissait de la codécision et je veux dire que je m'en suis servi. Dans les discussions avec mes collègues chefs d'État et de gouvernement, je dois à la vérité de dire, Monsieur le Président, que la présence vigilante d'un Parlement déterminé à obtenir un accord sur le paquet énergie-climat a été un puissant facteur de mobilisation pour les chefs de gouvernement ou les chefs d'État qui avaient moins envie d'aboutir que d'autres.

En tout cas, aujourd'hui, je vous apporte – vous en ferez ce que vous voudrez – l'accord unanime des vingt-sept chefs d'État sur le paquet énergie-climat.

Je terminerai par deux points que j'évoquerai rapidement. La politique migratoire: comment imaginer qu'une Europe – dont la plupart des pays sont dans l'espace de Schengen, qui pose comme postulat la libre circulation des personnes et des biens – puisse continuer sans se doter de principes communs pour élaborer une politique d'immigration commune? Ce travail a été fait et je dois le dire, il a été fait sans outrance. Et vous, au Parlement européen, vous avez beaucoup contribué à apaiser un débat sur les politiques d'immigration qui, sur le plan national, ne donnent pas toujours l'exemple du respect des personnes, du calme, de la pondération et de l'esprit de responsabilité. Nous avons maintenant les bases d'une politique d'immigration commune, à l'unanimité.

Juste un mot sur la défense. J'aurai l'occasion, l'année prochaine, avec la chancelière Merkel, d'organiser le sommet de l'OTAN Kehl-Strasbourg, et je crois que ce qui est important dans ce que nous avons décidé, c'est que, désormais, les vingt-sept comprennent que c'est la politique de sécurité et de défense de l'Europe et de l'OTAN, que la politique de défense et de sécurité de l'Europe est complémentaire de celle de l'OTAN et qu'il n'y a pas lieu d'opposer l'une à l'autre.

Enfin, le problème institutionnel. Lorsque le vote "non" est intervenu en Irlande, je me suis rendu à Dublin avec Bernard Kouchner, à l'invitation de Brian Cowen, le premier ministre irlandais, et j'ai indiqué, même si ça a choqué à l'époque, que la seule façon de sortir du problème, c'était que nos amis irlandais soient à nouveau consultés. Cette déclaration a provoqué débat, comme s'il n'était pas respectueux d'un peuple que de demander que ce peuple puisse à nouveau se prononcer!

Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, vingt-cinq pays ont quasiment terminé le processus de ratification de Lisbonne. Le vingt-sixième, la Tchéquie, vient de prendre une décision importante, puisque la Cour constitutionnelle a indiqué que le processus de ratification de Lisbonne pouvait avoir lieu, et le premier ministre Topolanek, dans une déclaration courageuse et responsable, a indiqué que son ambition était de proposer la ratification du traité de Lisbonne. Reste donc le cas irlandais.

Voilà l'accord que nous avons trouvé à l'unanimité. Cet accord est très simple. Il consiste, premièrement, à garantir à chaque État membre, si le traité de Lisbonne entre dans les faits, un commissaire par État membre. Je sais que c'est un effort pour un certain nombre d'entre vous, comme c'est un effort pour un certain nombre de gouvernements qui croyaient à la nécessité d'une Commission plus restreinte pour être plus efficace. J'en appelle cependant à la réflexion de chacun d'entre vous. Si l'on veut Lisbonne – et l'Europe a besoin d'institutions fortes et durables – on ne peut l'avoir que si nos amis irlandais votent et disent oui. Pour qu'ils disent oui, il faut un fait nouveau. Ce fait nouveau, le Conseil européen propose qu'il s'agisse d'un commissaire par État membre.

Deuxième élément. Nous avons pris un certain nombre d'engagements politiques tenant à la spécificité du débat irlandais, la neutralité, la fiscalité, la famille. Ces engagements politiques n'ont pas posé de problème à prendre. Quel est le problème? Il vaut mieux que tout soit mis sur la table. Le problème, c'est la force juridique de ces engagements politiques. Car en Irlande, il existe une Cour constitutionnelle et personne ne doute que les partisans du non – et c'est leur droit – saisiront la Cour constitutionnelle irlandaise pour demander la force des engagements politiques qui ont été pris.

Voilà le compromis que la Présidence a proposé: pas de reratification du traité de Lisbonne par tous ceux qui l'ont fait, pas de modification du traité de Lisbonne. On n'a pas intérêt, me semble-t-il, à résoudre un problème pour en créer vingt-six autres! La chose est claire. En revanche, au moment du prochain élargissement de l'Europe, vraisemblablement la Croatie, vraisemblablement en 2010 ou en 2011 – si les choses vont comme elles doivent aller –, à ce moment-là, Monsieur le Président, il faudra un nouveau traité pour élargir l'Europe au nouvel entrant. Nous avons donc proposé qu'au moment de l'élargissement de l'Europe, et à ce moment seulement, nous rajoutions au traité d'adhésion de la Croatie deux éléments: premier élément, le protocole dit "irlandais" et, deuxième élément, la question du nombre de parlementaires. Les élections européennes auront lieu sur la base du traité de Nice – je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Or, un certain nombre d'États se sont vu octroyer, dans le cadre de Lisbonne, plus de parlementaires. On pourrait également régler, à l'occasion du premier élargissement, ce problème.

Sur cette base, le gouvernement irlandais, courageusement, s'est engagé à consulter à nouveau les Irlandais sur le traité de Lisbonne, avant la fin de l'année 2009. Ce qui veut donc dire que, si les choses se passaient comme je souhaite qu'elles se passent – mais c'est aux Irlandais d'en décider –, le traité de Lisbonne entrerait dans les faits avec une année de retard seulement.

Mesdames et Messieurs, là aussi, ce ne fut pas simple à discuter, ce ne fut pas aisé à organiser, ce ne fut pas non plus, ni pour les Irlandais, ni pour les autres, quelque chose de facile mais l'esprit européen, c'est d'abord un esprit de compromis. Si, à vingt-sept, on n'est pas capable de faire de compromis, ce n'est pas la peine d'avoir un idéal européen. L'idéal européen, c'est d'écouter l'autre et d'essayer ensemble de trouver les voies communes pour surmonter les problèmes.

Enfin, je voudrais terminer en adressant mes remerciements d'abord au Parlement européen. Je voudrais d'ailleurs vous dire que ce fut pour la Présidence très facile, très agréable et très utile d'entretenir des contacts nombreux avec la totalité des groupes de votre Assemblée, quel que soit leur engagement politique, droite ou gauche, libéraux ou verts, souverainistes ou fédéralistes. Tous, vous avez montré une volonté de faire progresser, à votre manière, l'Europe. Je dois à la vérité de dire que pour la Présidence, le Parlement a été un élément décisif pour obtenir, Monsieur le Président, des résultats. Je voudrais même dire que ça a été plus facile de discuter, de travailler, de négocier avec le Parlement européen qu'avec – je ne rentre pas dans les détails – tel ou tel autre interlocuteur. À la fin d'une Présidence, on précise ses compliments, on n'adresse pas ses regrets.

Je voudrais également dire qu'avec le président de la Commission, et que justice lui soit rendue, nous avons essayé de faire un tandem, chacun conscient de ses responsabilités, et jamais nous n'aurions pu obtenir les résultats que la Présidence a obtenus sans le travail, main dans la main, avec le président Barroso. Je tiens à le dire parce que c'est la vérité, en tout cas, telle que je l'ai vécue.

Enfin, je voudrais remercier les chefs d'État et de gouvernement. Mesdames et Messieurs, on ne construira pas l'Europe contre les États. C'est une évidence. Aussi Européens que vous le soyez, l'Europe n'est pas l'ennemie des nations et les nations ne sont pas les ennemies de l'Europe. Je veux vous dire une chose, si nous n'avions pas cherché à comprendre les problèmes de chaque gouvernement démocratique, on n'y serait pas arrivé. Vouloir passer par-dessus la tête de ceux qui sont élus dans leur pays, c'est une erreur. Ça ne s'appelle pas un idéal européen, ça s'appelle un intégrisme, et les intégrismes, je les ai toujours combattus dans ma vie, même l'intégrisme européen. Parce que dans l'intégrisme européen, j'oublie le mot Europe et j'entends le mot intégrisme, et jamais l'intégrisme n'est de bon conseil. Vouloir construire l'Europe contre les nations serait une erreur historique. Chaque chef de gouvernement a pris ses responsabilités, chaque nation les a assumées.

Enfin, je voudrais vous dire, à titre personnel, que cette Présidence de six mois m'a beaucoup appris et que j'ai beaucoup aimé ce travail. Je comprends que les parlementaires européens soient passionnés par ce qu'ils font. Parce que lorsque l'on a la chance, pendant six mois, de connaître et d'avoir à trancher des problèmes de vingt-sept pays, on gagne en tolérance, on gagne en ouverture d'esprit et on comprend que l'Europe, c'est sans doute la plus belle idée qui ait été inventée au 20e siècle et que cette Europe on en a plus que jamais besoin. J'ai essayé de faire bouger l'Europe, mais l'Europe m'a changé! Je veux dire une chose parce que je le pense profondément.

(Applaudissements)

Je crois vraiment que chaque chef d'État et de gouvernement gagnerait à exercer de temps à autre cette responsabilité. D'abord parce qu'il comprendrait que les problèmes qu'il connaît dans son pays ne peuvent bien souvent trouver de solution qu'en accord avec nos voisins. Il comprendrait qu'au-delà de ce qui nous différencie, il y a tellement de choses qui nous rapprochent, et il comprendrait surtout quelque chose de plus important: c'est que c'est plus facile pour l'Europe d'avoir de grandes ambitions que de toutes petites ambitions.

La dernière chose que je crois au plus profond de moi-même, c'est qu'au Conseil européen, au Parlement européen, à la Commission européenne, il est plus facile de faire aboutir des grands projets que des petits projets, parce que les petits projets n'ont pas le souffle ni la force nécessaires pour faire reculer les égoïsmes nationaux. Les grands projets, les grandes ambitions, les grandes idées, au nom de ces grandes idées et de ces grandes ambitions, on peut surmonter les égoïsmes nationaux. Alors que l'Europe reste ambitieuse et que l'Europe comprenne que le monde a besoin qu'elle prenne des décisions! Quand on met la poussière sous le tapis, on se prépare des lendemains difficiles. Les problèmes, il faut les régler tout de suite et maintenant, et ce n'est pas vrai que les institutions européennes empêchent la prise de décisions. Ce qui empêche la prise de décisions, c'est le manque de courage, le manque de volontarisme, c'est l'affadissement d'un idéal. Les décisions, on ne doit pas attendre Lisbonne! On ne doit pas attendre demain, on doit les prendre maintenant et je fais toute confiance à la Présidence tchèque pour assumer le continuum de la Présidence française.

(Vifs applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Präsident des Europäischen Rates! Wir danken Ihnen – und der Beifall hat es zum Ausdruck gebracht – für Ihre Rede, aber insbesondere für Ihren Mut und Ihren Willen, Europa zu dienen.

Bevor ich das Wort jetzt dem Präsidenten der Kommission gebe, möchte ich sehr herzlich auch die beiden Minister Bernard Kouchner und Jean Louis Borloo unter uns begrüßen, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Präsidentschaft erfolgreich war. Beide Minister heiße ich herzlich willkommen.

Ich darf erstmalig Herrn Europaminister Bruno Le Maire bei uns begrüßen, der die Nachfolge von Herrn Jean-Pierre Jouillet antritt. Jean-Pierre Jouillet ist jetzt der Präsident der Finanzkontrolle in Frankreich, und wir haben wunderbar mit ihm zusammengearbeitet. Ich möchte ihm von diesem Platz ein aufrichtiges Wort des Dankes sagen.

Gestatten Sie mir in Anwesenheit der anderen Europäischen Institutionen – ich weiß, es ist hier nicht üblich – einen Glückwunsch auszusprechen zu einem ganz besonderen Geburtstag, denn gestern feierte der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, Klaus Hänsch – der von 1994 bis 1997 Präsident des Europäischen Parlaments war, dem Parlament seit seiner ersten Direktwahl angehörte – seinen 70. Geburtstag. Ich möchte ihm für seinen großen Einsatz für das Parlament, für die Europäische Union, ein aufrichtiges Wort des Dankes und der Anerkennung sagen.

Jetzt darf ich bitten, dass der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Durão Barroso, zum Europäischen Parlament spricht.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, président de la Commission. − Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, le bilan du dernier Conseil européen restera dans l'histoire de l'Union. Rarement, un Conseil européen avait eu à prendre autant de décisions sur des enjeux politiques aussi fondamentaux. Rarement, l'Europe a pu se prévaloir de résultats aussi positifs et même d'un triple succès. Dans une situation de difficulté, de crise et même d'urgence, nous avons arraché des avancées considérables pour l'avenir de l'Europe et des Européens. L'Europe que nous avons tous dans le cœur, c'est cette Europe-là: l'Europe capable du meilleur.

Au-delà d'autres conclusions importantes, notamment dans les domaines de la politique de sécurité et de la défense, de l'Union de la Méditerranée et du nouveau partenariat oriental, je souhaite relever trois domaines en particulier: traité de Lisbonne, relance économique, énergie-climat.

Vingt-sept États membres ont travaillé ensemble pour définir un chemin commun pour poursuivre le processus politique sur la voie du traité de Lisbonne. Nous, Commission européenne, nous avons toujours soutenu ce traité, nous avons eu raison de penser qu'en prenant le temps d'écouter les préoccupations de nos amis irlandais, nous trouverions ensemble les éléments d'une solution.

Répondant positivement à l'initiative de la Commission du 26 novembre, vingt-sept États membres ont décidé de coordonner leurs plans de relance économique pour faire face à une tempête d'une rare gravité. Nous avons aujourd'hui un accord pour un effort de stimulation de l'économie de l'ordre de 1,5 % du PIB de l'Union, comme la Commission l'avait préconisé. Ce plan coordonné va s'attaquer à la récession, notamment avec des efforts plus importants pour les plus vulnérables de nos sociétés. En même temps, il va nous permettre d'investir dans nos économies pour les adapter aux défis de demain. Cela veut dire que nous aurons dans cette crise l'opportunité pour investir encore davantage dans l'Europe sociale et l'Europe des réformes.

Donnant suite aux propositions législatives présentées par la Commission le 23 janvier 2008, et sur la base d'une contribution forte du Parlement européen, vingt-sept États membres, unanimement, ont pris l'engagement de transformer l'Europe en une économie verte et peu énergivore pour les générations futures. L'accord sur notre politique énergétique et climatique reste fidèle à l'objectif de parvenir à réaliser les "3 fois 20 %" en 2020. Cette percée historique, si elle est confirmée demain dans cet hémicycle, signe une victoire de l'Europe partenaire, c'est-à-dire d'institutions européennes qui ont travaillé main dans la main, avec les États membres, dans un esprit constructif et avec la ferme volonté commune d'aboutir.

Dans la réussite de l'Europe partenaire, je veux redire ici notre reconnaissance à la Présidence française du Conseil. Monsieur le Président, cher ami, votre présidence a traversé des circonstances politiques d'une exceptionnelle intensité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure: la crise financière, sans précédent, et la guerre entre la Russie et la Géorgie. Votre présidence les a affrontées avec efficacité, avec sang-froid et, pourquoi ne pas le dire, avec maestria et panache. La France est de retour en Europe, disiez-vous le soir de votre élection. Nous n'en doutons pas une seconde. Je dirai même que nous n'avons pas eu une seconde pour en douter, et nous nous en félicitons!

C'est donc très sincèrement que j'adresse mes félicitations au président Sarkozy et à toute l'équipe de la Présidence française, aux membres de son gouvernement, aux diplomates, aux experts. Vous avez fait un travail remarquable.

Merci au nom de l'Europe.

(Applaudissements)

Dans la réussite de l'Europe partenaire, je veux dire que je suis aussi très fier du rôle central qu'a joué la Commission, de sa capacité d'initiative politique ancrée dans une solide préparation technique et de la pertinence de ses propositions. La Commission a prouvé qu'elle reste le levier indispensable pour transformer des aspirations politiques en actions concrètes. C'est autour des propositions de la Commission sur le climat-énergie, commençant avec Hampton Court en automne 2005, passant par l'accord politique sur les objectifs en mars 2007 et sous la Présidence allemande, et aboutissant aux propositions législatives de janvier 2008, que les États membres ont pu trouver un accord à l'unanimité. C'est aussi autour des propositions que la Commission a faites le 29 octobre et le 26 novembre que les États membres se sont mis d'accord sur un plan de relance commune.

La forte adhésion qui les accompagne nous permet d'ouvrir une ère nouvelle en Europe et je tiens à souligner que, sans l'engagement politique de la présidence pour une Europe plus politique, il serait très difficile, voire impossible, d'aboutir à ces engagements. Je le dis après avoir travaillé avec neuf présidents du Conseil européen et je peux vous dire à quel point il est difficile de trouver, aujourd'hui, des consensus entre 27 États membres qui ont, naturellement, des priorités parfois différentes. C'est pourquoi nous avons besoin de cet esprit de partenariat en Europe.

Enfin, dans la réussite de l'Europe partenaire, je veux rendre aussi un hommage appuyé au travail tout à fait remarquable que le Parlement européen a accompli tout au long de ces derniers mois, notamment sur le "paquet climat". Rien n'aurait été possible sans l'engagement du Parlement et sans le travail acharné de vos rapporteurs, présidents de commissions parlementaires et coordonnateurs de groupes politiques. Le compromis final tel qu'il ressort des trilogues de ce week-end porte à l'évidence la marque de cet engagement, que ce soit sur le système d'échange des droits d'émission, la répartition des efforts, les énergies renouvelables ou la capture et le stockage du carbone, où les arguments avancés par votre Assemblée ont permis de porter à 300 millions de tonnes le volume des quotas disponibles pour ces financements.

Dès le début, le Parlement européen a montré sa compréhension du contexte global: il s'agit d'un projet pour l'Europe, certes, mais aussi d'une contribution aux efforts mondiaux et de la pierre angulaire de notre stratégie en vue des négociations de Copenhague, l'année prochaine.

J'espère donc que la session plénière de demain approuvera le résultat de ces travaux à une très large majorité. Vous, Parlement européen, vous détenez la dernière clé qui va ouvrir la dernière porte pour permettre à l'Europe du 21e siècle de prendre son envol. L'Europe sera le premier acteur mondial à accepter des règles juridiquement contraignantes pour réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 tout en prenant clairement l'engagement de passer à 30 % dans le cadre d'un accord international.

En votant cet accord à une très large majorité, votre Assemblée enverra un message très fort à nos partenaires. Il nous faut aussi l'engagement de nos partenaires, notamment de nos partenaires américains. C'est pourquoi, comme je l'ai dit à la fin du Conseil européen, maintenant nous, Européens, qui assumons le leadership de cet agenda, nous sommes en mesure de dire à nos amis américains: "Yes, you can! We can, yes, you can!". C'est le message que nous devons transmettre aux Américains pour qu'avec nous, ils puissent travailler pour qu'on ait véritablement un accord global.

The world around us is changing and so is Europe. Together we have taken a number of crucial decisions in order to give the European Union the means to succeed in the age of globalisation, to protect citizens from the fallout of an economic and financial crisis, to create the conditions for a return to sustainable growth and also to lead the efforts for a reform of the financial system and for global governance. We have come a long way over the last few months in addressing these challenges but – let us be clear – a lot still remains to be done in the weeks and months to come.

On climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen. On global governance, and especially on the reform of the financial system, we need to prepare the G20 summit in London. On the economic recovery plan, we need to translate political agreement into concrete action. In all these areas, continued close cooperation between the Community institutions will remain key to success. In particular, with regard to the financial and economic crisis, we will need the backing of Parliament and Council as co-legislators and budgetary authority. I will have the opportunity to discuss this in more detail with the European Parliament’s Conference of Presidents tomorrow morning, but let me now give you a brief glimpse of what lies ahead.

With regard to the Community budget, we will step up advance payments from early 2009 so that Member States have earlier access to up to EUR 1.8 billion. Today the Commission will adopt a proposal to adapt the European Globalisation Adjustment Fund to the current situation and to facilitate access. With regard to the use of unspent money from the Community budget, the European Council has given the Commission the green light to propose a reallocation for trans-European energy interconnection and broadband infrastructure projects and to promote energy efficiency. We envisage an amount of EUR 5 billion for 2009 and 2010. An important sum will be reserved for the demonstration projects in carbon capture and storage, complementing financing under the emissions trading system.

I rely on this Parliament’s support to convince all those who still resist the use of these unspent funds. I trust the French presidency to turn the clear political conclusions of the European Council into reality. Let us be clear about this. It is important that the ambition that was shown by the European Council is now accepted at all levels of the decision-making process.

In order to accelerate investments by Member States, the Commission will also this week propose a temporary exemption of two years beyond the de minimis threshold for state aid, up to EUR 500 000. I would also like to mention the use for 2009 and 2010 of accelerated procedures in the public procurement directives, given the current exceptional circumstances. But let me be clear. While the current crisis calls for an acceleration of procedures, it can under no circumstances serve as a pretext for suspending competition or state aid rules, which are the backbone of our single market. We need to keep the integrity of our internal market. This is one of the most important European achievements – as is, by the way, the euro. That is why we need to keep the Stability and Growth Pact and the internal market rules if we want to have a European response that is really European.

The Commission will also make sure that Member States respect their commitment to pursue their national efforts in a coordinated manner. We will do so via our well-tested instruments – the Lisbon Strategy for Growth and Jobs, and the Stability and Growth Pact.

We are living in extraordinary times which require extraordinary measures. The French presidency has played a crucial role in short-term crisis management, as well as in putting Europe on the path towards long-term recovery and a return to sustainable growth, but a lot remains to be done over the coming months. I trust that, by maintaining a Europe of partnership between the European Commission, the European Parliament and the Council, we will succeed, to the benefit of all Europeans.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Kommissionspräsident! Wir danken Ihnen für Ihre Rede, aber insbesondere auch für Ihr Engagement.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission européenne, chers collègues, je veux tout d'abord saluer l'action remarquable menée par la Présidence du Conseil au cours des six derniers mois.

Monsieur le Président, en peu de temps, vous êtes parvenu à faire naître une véritable Europe politique, une Europe qui s'est affirmée face à la Russie, qui a rendu possible la réunion du G20, une Europe qui est désormais un acteur écouté et respecté dans la réforme de l'architecture financière mondiale, et une Europe qui s'est dotée d'une politique d'immigration pragmatique et ambitieuse. Une Europe, enfin, qui s'accorde sur les modalités de réponse coordonnée à la crise économique et qui prend le leadership des négociations internationales sur la lutte contre le changement climatique.

Monsieur le Président, vous illustrez, par le bilan de votre Présidence, la conception même de l'action politique que le centre-droit a toujours défendue. Ce qu'attendent nos concitoyens, ce sont des actions concrètes, ce sont des solutions pragmatiques et rationnelles prises par des dirigeants qui savent garder leur sang-froid. C'est ce qu'ont su faire conjointement la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sous l'égide de la Présidence française.

Face à la crise financière, la politique de garantie des dépôts bancaires, de recapitalisation des établissements à risque et d'injection de liquidités pour relancer le crédit, tout cela de façon coordonnée, a permis d'éviter des réactions en chaîne et des milliers de pertes d'emploi en Europe.

Les derniers mois ont démontré que seule une Europe unie et forte peut apporter des réponses à un défi tel que celui de la crise financière et économique, et les derniers mois ont montré que seul notre modèle de société, l'économie sociale de marché, peut garantir un bon équilibre entre salariés et entrepreneurs, permettre à chacun de profiter du fruit de son travail, de réaliser ses ambitions sans charges ni entraves inutiles, et assurer une vraie solidarité. C'est ce modèle de société que nous, famille politique du centre-droit, entendons continuer de bâtir.

Messieurs les Présidents, chers collègues, je veux saluer le résultat obtenu lors du Conseil européen sur le paquet climat-énergie, un résultat qui fait de l'Europe la pionnière dans ce domaine et qui montre que nous pouvons, sur un enjeu aussi complexe, nous mettre d'accord à vingt-sept, à l'unanimité, en un temps record.

Le paquet adopté vendredi au Conseil, et samedi en trilogue, concilie l'urgence du défi climatique et la défense de nos intérêts économiques et sociaux.

Nous arrivons au bout du chemin d'une longue négociation dont je veux féliciter tous les acteurs, et en particulier ceux du Parlement de mon groupe politique. Il n'y a ni vaincu, ni vainqueur, il y a un accord entre les trois institutions, et l'Union européenne a démontré sa capacité à prendre le leadership de cette lutte contre le changement climatique. Elle doit aussi en retirer ses avantages en développant fortement ses efforts de recherche et en promouvant l'innovation et les nouvelles technologies.

Nous devons également pousser nos partenaires commerciaux, y compris les pays émergents, qui sont parmi les premiers pollueurs, à assumer leurs responsabilités. Nous attendons notamment de la prochaine administration Obama des éléments tangibles en la matière.

Messieurs les Présidents, chers collègues, comment ne pas constater en ces temps de turbulences la nécessité pour l'Europe de plus de stabilité politique et d'efficacité dans ses décisions. Oui, nous avons avancé ces derniers mois en dépit de l'unanimité, mais rien ne nous dit que nous pourrons facilement rééditer ce succès.

Et les membres PPE de mon groupe appellent chaque pays, chaque citoyen consulté, à prendre ses responsabilités et à se prononcer sur la ratification du traité de Lisbonne en toute connaissance de cause. Nous leur demandons de faire la part entre les slogans faciles et la réalité, entre le populisme et la responsabilité.

Que veulent nos concitoyens? Veulent-ils un plan climat dont ils puissent être fiers, un modèle social qu'ils puissent léguer à leurs enfants, ou bien des propositions démagogiques qui ne leur feront que perdre du temps? Poser la question, c'est y répondre. Dire "oui" au traité de Lisbonne, c'est se donner les moyens de ses ambitions. Je conclurai, encore une fois, en remerciant la Présidence française pour son travail politique, et j'attends de la prochaine Présidence le même engagement. C'est le vœu pour l'année 2009.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous avez conclu votre discours, Monsieur le Président, en disant que vous avez essayé de faire bouger l'Europe mais que l'Europe vous a changé. Vous n'êtes pas le seul.

La Présidence française en a aussi changé d'autres, par exemple Daniel Cohn-Bendit. En quittant l'Élysée la semaine dernière, lors de notre rencontre là-bas, vous aviez mis à notre disposition une escorte de la police avec des gyrophares et j'étais en voiture avec Dany derrière la police. Je lui ai dit: "Regarde comment les temps changent! En 68, c'était la police qui courait derrière toi, aujourd'hui, c'est toi qui court à Paris, derrière la police".

(Applaudissements)

Les temps changent et la Présidence française change aussi beaucoup de choses.

Monsieur le Président, la semaine dernière, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié un portrait de vous, sous le titre "L'omniprésident". C'est vrai, vous êtes un peu omniprésent. Un jour à Paris, l'autre jour à Bruxelles, aujourd'hui à Strasbourg, un jour à Londres, même si Angela n'était pas invitée. Ce n'est pas à moi de faire le bilan de vos actions à Paris, parce que ce n'est pas à moi de discuter des déséquilibres sociaux ou de la politique des médias, c'est à mes collègues à Paris d'en discuter.

En revanche, c'est à moi de discuter, de parler et de faire un bilan de votre Présidence de l'Union européenne, et ce bilan n'est pas mauvais du tout.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass man über die französische Präsidentschaft eine positive Bilanz ziehen kann. Ja, das Klimapaket ist ein großer Erfolg! Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie dem Europäischen Parlament den Tribut gezollt haben, der uns zusteht, denn ohne dieses Parlament hätte es diesen Erfolg nicht gegeben. Ich danke auch unseren Berichterstatterinnen und Berichterstattern ausdrücklich: Im Gegensatz zur Kommission mit ihren 22.000 Beamtinnen und Beamten, im Gegensatz zu den großen Regierungsapparaten, über die Sie verfügen, haben unsere Berichterstatter 3, 4 oder 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Qualität der abgelieferten Arbeit ist erstklassig, weil sie aus dem Europäischen Parlament kommt! Gut, dass Sie das erkannt haben.

(Beifall)

Nehmen wir das Beispiel der CO2-Automobil-Richtlinie: Darin steckt ganz viel Sacconi, und ein kleines bisschen Sarkozy, aber insgesamt ist es ein großer Erfolg. Das ist ein Erfolg meiner Fraktion, weil wir uns als Sozialdemokratische Fraktion große Mühe gegeben haben dazu beizutragen, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen den ökonomischen Notwendigkeiten, die wir nicht ausblenden können, und der ökologischen Verpflichtung, der wir uns alle stellen müssen. Ich glaube, dass die Kritik, die wir gerade von den Seiten, die Sie beschrieben haben, einfahren, zeigt, dass wir auf einem guten, richtigen Weg sind. Deshalb wird unsere Fraktion diesem Paket auch in großer Geschlossenheit zustimmen. Ich hoffe, lieber Joseph, die EVP-Fraktion auch! Oder müssen wir fürchten, dass jetzt der Änderungsantrag kommt, das Emissionshandelssystem ETS zu verschieben? Wir verstehen in den letzten Tagen ein bisschen besser, was EVP-ED heißt. EVP können wir ja noch übersetzen, aber ED scheint uns europäische Diffusität zu bedeuten. Entscheidet Euch, was Ihr wollt! Wollt Ihr Sarkozy loben, aber nicht unterstützen, oder wollt Ihr am Ende dieses Paket mit uns gemeinsam verabschieden? Wir sind gespannt, wie die EVP abstimmen wird.

Ich möchte hinzufügen, dass das first reading agreement eine Ausnahme ist. Wir werden als Parlament nicht zulassen, dass der nächste Rat wieder kommt und sagt: „Ihr habt das beim Klima-Paket so schön gemacht.“ Wenn Sie klar gemacht haben, dass die erste Lesung ein Druckmittel war, um obstinate Staatsoberhäupter oder Regierungschefs zur Räson zu bringen, ist das gut – in diesem Fall. Aber nicht für alle anderen Fälle als eine Präzedenzlösung.

Sie haben bei der Finanzkrise richtig gehandelt. Aber lassen Sie mich noch einmal in Erinnerung rufen, was mein Freund Poul Nyrup Rasmussen und ich zu Beginn Ihrer Präsidentschaft, bei der Debatte im Juli, hier gesagt haben. Wir haben gesagt: Die sozialen Ungleichgewichte in Europa als Resultat der falschen Gewinnverteilung, der falschen Reichtumsverteilung in Europa sind eine tickende Zeitbombe. Daraufhin haben wir von der französischen Präsidentschaft gehört: „Das ist aber nicht unsere oberste Priorität.“ Im Verlauf der sechs Monate haben Sie gesehen, dass es eine oberste Priorität ist. Denn Sie haben dann richtig gehandelt. Wenn man aber früher gehandelt hätte, hätte man vieles von dem, was man heute reparieren muss, verhindern können. Also gut gemacht, aber vielleicht ein wenig zu spät!

Wir haben den Vertrag von Lissabon nicht, und nun haben wir gehört, was der Rat beschlossen hat. Damit müssen wir leben, das müssen wir akzeptieren. Aber all das, was Sie zur Kommission, zu den Sitzen im Parlament, zu den Zugeständnissen an die irische Bevölkerung beschlossen haben, wird uns nichts nutzen, wenn nicht ein Regierungschef, eine Regierung in Irland mutig hingeht und den Bürgerinnen und Bürgern auf der Insel sagt: „Schaut euch doch an, was passiert ist! Schaut euch doch die Solidarität der Europäer, der europäischen Staaten mit Irland an oder stellt euch vor, was gewesen wäre, wenn Irland in dieser Finanzkrise alleine gestanden hätte!“ Wenn der Regierungschef in Irland seinem Volk nicht sagt: „Jetzt müsst Ihr in Eurem eigenen Interesse in Solidarität mit den Europäern zusammenarbeiten!“, dann wird das wieder nichts werden. Dann liefern wir das ganze europäische Projekt diesen Leuten, diesem Herrn Ganley und seinen Machenschaften aus. Nein, wir brauchen eine mutige irische Regierung, die nicht irgendwelche verquasteten Kompromisse aushandelt, sondern die sagt: „Wir wollen Europa, wir wollen diesen Vertrag!“.

(Beifall)

Die französische Präsidentschaft war ein Erfolg! Ich gratuliere Ihnen vor allen Dingen deshalb, weil Sie sich als Pro-Europäer geoutet haben, weil Sie gesagt haben: „Ich stehe zu diesem europäischen Projekt.“ Manchmal in der Vergangenheit hatte ich meine Zweifel. Ich kenne viele Reden von Ihnen. Sie haben als Präsident gezeigt: Sie stehen zu dem, was Sie zu Beginn gesagt haben. Wenn die nächste Präsidentschaft das genau so macht, dann wäre ich froh. Vielen Dank! Sie haben vieles gut gemacht, manches defizitär, aber das vergessen wir heute. Denn insgesamt glaube ich, hat die europäische Präsidentschaft Europa weitergebracht, und darum ging es. Es ging nicht allein um Frankreich, sondern es ging insgesamt um Europa, und da ist die Bilanz gut. Vielen Dank!

(Heftiger Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the qualities of this French Presidency have been almost fairytale: a bold prince riding out on the mythical white stallion of EU military deterrence to save our Lady of Georgia, the Cinderella from London finally admitted to the ball and a fair princess in Berlin learning, in response to a note from the Kanzleramt to the Élysée, that, if she wants to be with Prince Charming, she must be ready to kiss a frog.

(Laughter)

President-in-Office, I imagine you would not have chosen the challenges which confronted your presidency, but you have tackled them with energy, with enthusiasm and with creativity, and you have shown the power of European solidarity. We congratulate you on the success of last week’s Council. Your timetable for economic recovery will help restore confidence in the markets. Your parrying of protectionism is admirable. Your concessions on state aid and public procurement are reasonable, alongside your commitment to accompany them with the structural reforms laid down in the Lisbon Strategy.

The summit’s conclusions allow scope to reduce VAT. Liberal Democrats urge Ecofin to cut VAT now on energy-saving and renewable energy equipment, in order to help industry and the environment. We also welcome the renewed commitment to sustainable public finances and a rapid return to medium-term budgetary targets. Our response to the recession must be based on solidarity and sound economics.

You appear to have found a practical answer to Ireland’s worries about the new Treaty. It may not be elegant, but it is worthy of Henry IV of France: Si Paris valait une messe, Dublin vaut un commissaire. On security and defence policy, real progress has been made: the creation of a single planning structure for ESDP missions, a structured form of cooperation with NATO and a declaration of our aims and objectives in the struggle for security.

It is, however, on climate change that you may be more harshly judged. A blizzard of corporate concessions has been written into the Council conclusions; new Member States will be bought off with a solidarity slush fund; cap-and-trade emissions permits will be given away when they should have been auctioned, and major players like electricity companies will get derogations that amount to super-subsidies. All of this pushes down the cost of carbon, cuts the cash raised and makes the emissions targets harder to hit. What is more, the emissions trading system will not even come into effect until 2013.

Nonetheless, my group recognises your achievement in reaching that deal. We welcome the agreements on energy saving, on earmarking half the revenues from emissions to further reduce greenhouse gas emissions and on carbon capture and storage. We will support it in tomorrow’s vote.

One can always wish for more from any presidency. On CAP reform, we have seen movement. We wanted to see opening-up. On immigration, the Blue Card comes wrapped in red tape and, on trade, the cancellation of this week’s Doha talks leaves little hope for progress. But this presidency has been a success for Europe, and you, President-in-Office, deserve the credit.

After these six months you probably also deserve a break. You do not need to do everything. Leave the finance ministers to Jean-Claude Juncker. Leave the euro to Jean-Claude Trichet. End a fairytale presidency with a fairytale ending. Follow the advice of your favourite singer: C’est le temps du départ, retournez à d’autres étoiles et laissez-nous la fin de l’histoire.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, oui, nous reconnaissons votre volontarisme, oui, vous avez voulu faire avancer l'Europe. Seulement moi, comme on a eu plusieurs Nicolas ici, moi, je suis pour Nicolas le Premier, Nicolas le Premier nous a déclaré ici, en juillet 2008, devant des parlementaires ahuris, "l'unanimité tue la démocratie". C'était le discours de Nicolas le Premier, juillet 2008, au Parlement européen! Nicolas le Premier avait raison, Nicolas Trois a tort!

Et c'est ça mon problème avec la Présidence française. C'est une girouette qui, à un moment, dit une chose qui est vraie, et, à un autre moment, dit une chose qui est fausse, et quand on fait après un bilan, eh bien je dis, je prends tout ce qui est vrai, et je laisse à la girouette tout ce qui n'a pas marché. Car nous avons quelque chose qui nous différencie.

Vous réduisez le Parlement européen à un viagra pour gouvernements. Ce n'est pas notre rôle d'être utilisés pour que les autres fassent ce qu'ils ne veulent pas faire. Et personne ici n'a dit que nous voulons faire une Europe contre les nations, personne ne l'a dit. Les institutions communautaires sont justement une Europe des Nations et des peuples et nous, ici, nous représentons les peuples. Vous voulez faire ratifier le traité de Lisbonne, et le traité de Lisbonne, c'est justement réduire les possibilités de l'unanimité. Pourquoi? Parce que l'unanimité tue la démocratie, et que si nous continuons comme cela, nous tuons nos possibilités de faire de la politique européenne.

Évidemment, vous avez raison de dire que les présidents ou les présidentes devraient faire leurs expériences, mais Mme Merkel, qui a été présidente ici, cette chancelière du climat, une fois qu'elle est redevenue uniquement chancelière de l'Allemagne, elle s'est mise sous la coupe de l'industrie allemande et non pas de l'intérêt européen. Voilà la chose à laquelle vous avez été confrontés, vous, au Conseil européen! Et vous avez dû faire de l'égoïsme national des uns et des autres un compromis, un compromis que nous allons juger, que nous allons juger d'une certaine manière. Ce qui est bon, nous allons voter pour, et ce qui n'est pas bon, nous allons voter contre, et nous n'acceptons pas le chantage.

Oui, je crois que la première lecture est un chantage parce que le processus démocratique d'un Parlement c'est de prendre, de contredire et de repasser à des négociations. C'est pour cela que, même sur le paquet climatique, moi, j'ai mes doutes sur les règlements en première lecture.

Et alors, et alors..., je sais que vous aimez la chanson française, mais alors vraiment, votre duo Françoise Hardy et "la main dans la main, et les yeux dans les yeux, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain", Sarkozy et Barroso, à d'autres! À d'autres, pas à nous, parce que qu'est-ce que vous avez fait? Vous réduisez la Commission à un secrétariat pour le Conseil. Voilà à quoi a servi la Commission de M. Barroso, et pas à autre chose, et pas à autre chose!

Oui, Messieurs, nous avons bientôt des élections et on parlera de ces sujets, comment vous, d'un côté comme de l'autre, vous vous couchez devant vos gouvernements. Ce n'est pas notre rôle, ici, au Parlement, de se coucher devant nos partis nationaux, mais de défendre l'intérêt européen, l'intérêt communautaire et non pas les intérêts nationaux. Voilà, ce que je voulais vous dire, à droite comme à gauche.

Sur le paquet climatique, nous étions forts, nous étions à la pointe, et c'est vrai que même si c'était insuffisant comme on nous l'a dit à l'époque, les "3x20", c'était juste. Mais on est passé du "3x20" à la légitimité de l'économie "4x4". Voilà où on est atterri après le paquet climatique. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que, dans le plan de relance, tel que vous l'avez imaginé ... Et ce n'est pas de votre faute, je ne dis pas ça, parce qu'il y a des choses que même vous n'arrivez pas à faire, vous, Monsieur Sarkozy! Même vous, vous n'y arrivez pas!

Et par exemple, contre le nationalisme économique allemand, vous avez cané. Vous nous dites, Monsieur Barroso et vous, 1,5 % du PIB, mais enfin, tout le monde sait que le plan de M. Obama, c'est 3 à 4% du PIB de relance écologie et de relance économie. Et nous n'y arriverons pas. Vous savez ce qu'il va vous dire, M. Obama, il va vous dire: "No, you cannot, you are not able, it is not enough", comme M. Krugman l'a dit à M. Steinbrück, un prix Nobel, il est prix Nobel d'économie M. Krugman, si ce n'était que moi, vous diriez il ne comprend rien – eh bien, même M. Krugman l'a dit.

Pour finir, une chose. Cela ne suffit pas, je vous l'ai dit, le plan de relance écologie parce qu'on ne n'y met pas assez. Ce n'est pas seulement de votre faute, et ce n'est pas un plan européen.

Mais maintenant je voudrais dire ceci. Il y a une semaine a été arrêté le grand dissident, Liu Xiaobo, à Pékin. Nous avons vu votre politique en face de la Chine, ici vous nous avez dit, il ne faut pas humilier les Chinois. Vous n'avez pas humilié les Chinois, ce sont les Chinois qui vous ont humilié! Ce sont les Chinois qui vous ont marché dessus! Après, vous nous avez dit, ah mais personne ne m'empêchera de revoir en catimini le Dalaï Lama à Gdansk. Eh bien, non! Moi, je suis fier que ce Parlement ait donné le prix Sakharov à un dissident, Hu Jia, et je suis fier qu'on n'ait pas subi ce que la Présidence a voulu faire, se mettre à genoux devant les Chinois qui, quotidiennement, mettent en taule, torturent, alors que l'Union européenne ne dit rien. Tout comme l'Union européenne n'a rien dit alors que M. Poutine vient d'arrêter des tas de manifestants qui demandaient quoi? L'égalité sociale! C'est ça la politique, quand les grands sont devant nous, on se met à genoux, et c'est pour cela que nous disons non à cette politique, lorsqu'elle s'exprime de cette façon!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie anche perché essendo io in un gruppo che si chiama Unione per l'Europa delle Nazioni non posso che apprezzare particolarmente le sue parole.

La sua Presidenza ha dimostrato che ci può essere il progetto di una politica europea, di un'Europa politica, basta avere il coraggio che è stato dimostrato nel conflitto tra Russia e Georgia, basta avere la capacità di gestire la crisi finanziaria con nuovi metodi di lavoro e interpretazioni aperte contro la rigidità del patto di stabilità. Abbiamo apprezzato e sostenuto la visione politica di una Presidenza che ha riposizionato la politica al centro del dibattito e di conseguenza ha riposizionato l'Europa al centro del dibattito mondiale.

Siamo convinti che l'indipendenza della BCE deve significare il suo dovere di confrontarsi più tempestivamente con le istituzioni. Infatti è ormai dimostrato che le crisi non possono essere risolte dalle banche centrali se non c'è a monte una chiara visione politica e una condivisa strategia di sviluppo. La definizione del "pacchetto clima-energia" con il superamento delle risorse problematiche nazionali è un grande successo e una speranza per il futuro, insieme all'Unione per il Mediterraneo, strada maestra per la pace e lo sviluppo.

Ma rimangono aperte alcune priorità che ci auguriamo possano essere risolte in collaborazione dalla troika e dalla prossima Presidenza. Tra queste, oltre all'immigrazione e al controllo alle frontiere e al rilancio dell'agricoltura, anche la reale parità salariale tra uomo e donna. Oggi l'Europa parla di equiparazione tra uomo e donna attraverso l'età pensionabile, penso sarebbe opportuno cominciare a ottenere la parità salariale.

Presidente, credo che la soluzione di un Commissario per ogni paese sia quella più giusta, lo avevamo già detto nella Convenzione, ringraziamo la Presidenza francese per aver riportato in vita questa proposta. E per finire lei ha definito questa crisi sistemica e perciò, Presidente, siamo con lei per chiedere una riforma del sistema, una riforma del sistema che si basi sulla capacità di far prevalere l'economia reale sulla finanza, i beni effettivi rispetto ai beni di carta.

 
  
MPphoto
 

  Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, incontestablement, on retiendra cette Présidence française. On la retiendra du fait de la gravité des événements survenus durant le semestre et de la portée exceptionnelle de certains dossiers inscrits à son agenda, mais on la retiendra aussi, j'en conviens tout à fait, en raison du style assez inusité du président du Conseil en exercice, fait de volontarisme, de réactivité, de méthodes iconoclastes par rapport aux canons communautaires, toutes choses qui ne sont pas faites pour me déplaire. Et, par-delà le style, on retiendra surtout le mode de gouvernance de l'Union qu'il a inauguré, en particulier l'irruption de la politique dans un univers où elle n'a traditionnellement pas droit de cité, ce que j'ai, pour ma part, toujours appelé de mes vœux.

Aussi suis-je convaincu que le président du Conseil sinon appréciera, du moins acceptera de meilleure grâce que lors de sa dernière intervention au Parlement européen, que je sorte des discours convenus et lénifiants, cette fois au sujet du dernier Conseil européen, pour pointer quelques problèmes car la politique vraie suppose la confrontation d'idées respectueuses mais franches.

À propos du paquet énergie-climat, tout d'abord. Il aurait été évidemment dramatique que le Conseil européen soit en échec sur cette question de civilisation. Je comprends donc que l'on souligne l'intérêt que représente, pour l'autorité de l'Union européenne et surtout pour la suite du processus, le fait qu'existe un compromis entre les 27.

Doit-on pour autant parler d'accord historique faisant de l'Union un modèle? Je ne le crois pas. Ce compromis risque-t-il ou non d'aboutir à l'exonération des industriels européens dans leur plus grand nombre de toute contrainte écologique? L'Europe risque-t-elle ou non de ne réduire qu'une faible part de ses propres émissions en se contentant de contribuer à les réduire hors d'Europe par le biais du mécanisme de compensation? Les pays en développement expriment-ils légitimement ou non leur amertume devant l'absence de mécanisme contraignant de solidarité financière à leur égard?

Si ce modèle se généralisait tel quel, il serait impossible d'atteindre les objectifs pourtant impératifs fixés par la communauté scientifique mondiale. Donc, c'est bien qu'il existe un accord européen mais sa portée à ce stade n'est pas à la hauteur des attentes, ni des besoins.

(Applaudissements)

Je prônerai la même lucidité en ce qui concerne l'appréciation du plan de relance adopté à Bruxelles. S'en féliciter bruyamment constituerait à mes yeux un message contre-productif adressé à nos concitoyens. Au moment où la consommation des ménages chute, où des plans de suppression d'emplois déferlent, où l'angoisse sociale s'exacerbe - voyez la Grèce -, ce plan suscite beaucoup de questions.

La relance pour qui? Qui va payer cette nouvelle valse de milliards? À quels résultats va-t-elle conduire? Pourquoi, dans le cadre d'un même plan, tel État augmente-t-il le pouvoir d'achat des populations et tel autre n'aide-t-il que les entreprises? Comment se fait-il que les crédits accordés aux banques n'aillent pas aux entreprises puisqu'il faut à présent aider directement celles-ci? Pourquoi les États qui renflouent les banques n'en prennent-ils pas systématiquement le contrôle en proportion, pour y créer les conditions d'une gestion responsable orientée vers la création d'emplois et de richesses utiles à la société? Autant de questions de bon sens auxquelles il serait fort judicieux de répondre avant toute autre considération.

Enfin, cela n'étonnera personne que mon groupe ne félicite pas le Conseil pour sa pression sur le peuple irlandais. Vous n'ignorez pas que les attentes de changement du peuple irlandais, comme des peuples européens en général, sont beaucoup plus profondes que celles que vous avez évoquées. Vous en aurez d'ailleurs tout à l'heure une nouvelle illustration dans les rues de Strasbourg. Il faut les entendre et il faut y répondre car, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, quand on met la poussière sur le tapis, on se prépare des lendemains difficiles.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, Mr Sarkozy has brought energy and dynamism to his presidency, but made clear at all stages that he wants more power for the Union and that he wants the Lisbon Treaty.

Now, with the Czech presidency about to take over, I think we have seen the true face of this modern-day European Union with the appalling attack on President Klaus. I am going to ask you, President Sarkozy: what kind of European Union do you want? Because what we have here is a Union that treats democracy with contempt.

Brian Crowley said to President Klaus that the Irish wish for the Lisbon Treaty. Well, I am sorry, old son, but they said ‘no’! Please accept the result! In previous times, Martin Schulz has stood up and said that a ‘no’ vote will lead to fascism and that we must not bow to populism. So this is a Union that despises democracy, and it is a Union that cannot cope with any alternative point of view. ‘I do not care about your opinions,’ is what Danny Cohn-Bendit said to President Klaus. In previous times Mr Cohn-Bendit has said in this Chamber that opponents of this Treaty are mentally ill.

This is a very dangerous step for this Union to be taking. It is a Union that behaves like a thug and a bully, and when Mr Cohn-Bendit put the European flag on President Klaus’s desk and told him to fly it from the Castle, he could just as well have been a German official from 70 years ago or a Soviet official from 20 years ago. Danny the libertarian, who is now the authoritarian, the man who has turned into everything he said he was opposed to 40 years ago – and this is the face, President Sarkozy, of this European Union. And all of it egged on by President Pöttering, who in previous times has fined Members of this House for insulting other heads of state.

Mr Sarkozy, is this the kind of Union that you want, or will you join me in condemning the absolutely appalling treatment of President Klaus in Prague last week?

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, la crise actuelle est la crise du système euromondialiste. Elle a été l'occasion de beaucoup d'efforts de votre part, mais le cadre même de ces efforts témoigne de l'inadaptation de l'Union européenne.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'exprimer, les mesures qui ont été prises l'ont été en effet soit dans un cadre national, soit dans un cadre de diplomatie multilatérale classique. Cadre national: il en va ainsi pour les mesures de relance de l'économie, différentes d'un État à l'autre – ce qui n'a rien, en soi, de scandaleux – et validées ensuite en commun pour la forme. Tout le monde le sait. Vous avez réussi à habiller en politique européenne les politiques différentes, voire opposées, de M. Gordon Brown, de Mme Merkel et d'autres, mais l'habit ne fait pas le moine. Cadre national, c'est donc bien que les frontières protègent, que les États sont nécessaires et que les souverainetés permettent d'agir rapidement et efficacement.

Cadre diplomatique classique, bi- ou multilatéral, qui fut celui de vos efforts pour juguler la crise géorgienne, ou, pour la crise économique, de la réunion à Washington du G20, dont un petit nombre d'États européens seulement, avec les USA, la Chine, l'Inde, le Japon, le Canada, l'Arabie saoudite et d'autres. C'est bien la preuve que l'Union est un espace trop étriqué pour résoudre les graves problèmes qui se posent à nous.

Beaucoup de choses ont été portées au crédit de l'Union dans une euphorie artificielle, mais il faut relativiser. Le paquet énergie-climat, par exemple, a été entouré de tant de dérogations qu'il est en pratique vidé de sa substance, crise oblige. On a dispensé de l'application des nouvelles contraintes les industries dont les coûts augmenteraient de plus de 30 % ou qui exportent plus de 30 % de leur production, c'est-à-dire les trois-quarts des industries concernées. Le plan de relance économique, comme il a été dit, c'est 1 %, 1,5 % du PIB, contre 4 % aux USA, plus de 10 % en Chine. À peine signé, le pacte sur l'immigration est déjà violé par le gouvernement italien, qui vient d'annoncer la régularisation de 170 000 immigrants illégaux. Où iront-ils? Et il est évident que la prétendue immigration choisie et autre carte bleue européenne n'auront d'autre effet que de priver les pays du tiers-monde des cadres dont ils ont le plus besoin pour leur développement. Ces mesures ne se substitueront donc pas à l'immigration subie, elles s'y ajouteront et elles les aggraveront.

Enfin, sur le plan international, nous condamnons la détestable pratique qui consiste, quand les peuples refusent les évolutions désastreuses d'une Union dont ils perçoivent plus les servitudes que les bienfaits, à les faire revoter indéfiniment jusqu'à ce qu'ils se soumettent sans jamais aucune remise en cause des dérives de cette Union.

Vous savez très bien, Monsieur le Président, que le traité de Lisbonne n'est ni mini, ni simplifié, que c'est la Constitution européenne rejetée par les Français et par les Hollandais. Un super-État européen de plus en plus autoritaire, totalitaire, si j'en juge par les injonctions péremptoires de M. Cohn-Bendit à votre successeur, ou les initiatives liberticides de M. Barrot proposant de généraliser, à toute l'Europe, des lois que notre collègue Toubon qualifiait de staliniennes lors de son adoption.

Cette Union-là, c'est bien, quoi que vous en ayez dit, l'ennemie des nations. Elle est un vecteur des pouvoirs mondialistes, elle prépare notre subversion économique, morale et culturelle. Elle n'est pas l'espace de protection et de liberté auquel nos peuples ont droit et que nous ne cesserons de réclamer.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE). - Herr Präsident! Ich bitte Sie um Entschuldigung, wenn ich Ihre Zeit in Anspruch nehme. Ich habe mich zu der persönlichen Erklärung gemeldet wegen der Äußerung des Kollegen Farage. Er ist ja Gott sei Dank noch im Saal, deshalb kann ich ihm antworten. Sonst geht er nach seinen Reden immer direkt raus, aber jetzt ist er noch hier geblieben.

Ich stelle fest: Erstens: ich habe noch nie die Behauptung aufgestellt, das Nein würde zu irgendeinem Faschismus führen. Noch nie! Diese Aussage, die Sie dort vorgetragen haben, ist schlicht und ergreifend falsch.

Zweitens: Der Kollege Cohn-Bendit, der Kollege Watson und ich selbst, Präsident Pöttering und Brian Crowley waren Teilnehmer an einem Gespräch auf der Burg in Prag.

(Zwischenruf)

Wer? Frau Belohorská.

Bei diesem Gespräch wurde uns vorher nicht angekündigt, dass das Gespräch per Tonband aufgezeichnet wird. Jeder von uns, der in diesem Raum war, musste von einem vertraulichen Gespräch ausgehen, so wie in der vergangen Woche z.B. im Elysée-Palast die Fraktionsvorsitzendenkonferenz mit Herrn Sarkozy vertraulich beraten hat.

Wir haben die Inhalte dieses Gespräches, die ohne unser Wissen durch Staatspräsident Klaus veröffentlicht wurden, in der tschechischen Presse wiedergefunden. Ich weiß nicht, zu welchem System so etwas passt, zu einem demokratischen Rechtsstaat in jedem Fall nicht.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Außerdem war die Gesprächswiedergabe unvollständig und damit nicht korrekt, weil viele Zusammenhänge nicht dargestellt wurden, die auch dort geäußert wurden. Aber wir wollen die Situation nicht eskalieren lassen, deswegen habe ich mich dazu bisher in der Öffentlichkeit nicht geäußert. Aber die Gesprächswiedergabe war nicht vollständig und deswegen nicht korrekt.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Sarkozy, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président Daul, la Présidence française a d'autant plus apprécié le soutien constant de votre groupe que cela n'a pas été si facile, à l'intérieur même de votre groupe, d'arbitrer, de trouver des compromis et de mettre tout le monde d'accord sur une ligne politique raisonnable et crédible. Je sais parfaitement le rôle que vous avez joué, Monsieur le Président, c'est un atout décisif pour nous.

Je dois à la vérité de dire, par ailleurs, que votre groupe, dans son soutien au traité de Lisbonne, voit l'Europe de façon cohérente, une Europe puissante avec des institutions stables et une présidence pour 2 ans et demi qui ne se consacrera qu'à la présidence de l'Europe.

Je pense que ce sont des idées de bon sens qui permettront de donner du concret à tous ceux dont nous sommes, Monsieur le Président Daul, avec votre groupe, qui veulent une Europe qui protège, qui prépare l'avenir, et non pas une Europe qui inquiète et qui est frileuse vis-à-vis de l'avenir. Sachez en tout cas que le soutien constant de votre groupe a été décisif pour la Présidence et pour les résultats que nous avons obtenus.

Monsieur le Président Schulz, il faut du courage pour accepter de parler avec quelqu'un qui n'appartient pas à votre famille politique. Lorsque nous nous sommes vus avec le président Daul et vous-même, nous nous sommes dit au début que cela n'allait pas être si facile, parce qu'il y a la perspective des élections européennes qui tendent forcément les choses. Je dois à la vérité de dire que vous avez été pour nous, pour la Présidence, Monsieur le Président, vous et votre groupe, un partenaire exigeant - qui peut vous reprocher de défendre vos idées de façon exigeante? - mais un partenaire parfaitement responsable. Sur le plan personnel, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, mais, en même temps, j'ai été bien inspiré à chaque fois que j'ai pu écouter les conseils du président Daul ou les vôtres, parce que je sais parfaitement qu'on n'aurait pas obtenu ces résultats si nous n'avions pas travaillé ensemble. Je dirai à Monsieur Cohn-Bendit qu'il faut beaucoup plus de courage pour faire un pas vers l'autre que pour s'agiter sur son siège et faire l'imprécateur.

Le courage, il est dans celui qui construit, pas dans celui qui accuse. Le président Schulz et le président Daul nous ont permis de construire, de faire avancer l'Europe. Il y en a d'autres ici qui nous ont accompagnés, sans partager nos points de vue. Je veux dire à Madame De Sarnez, par exemple, que j'ai apprécié quand elle nous a soutenus; cela ne retire rien des convictions des uns et des autres, Monsieur Schulz et Madame De Sarnez. Simplement, c'est ça la civilisation européenne: des femmes et des hommes raisonnables et de bonne volonté qui essayent de faire avancer les dossiers. Vous ne m'avez pas choisi, Monsieur Schulz, je ne vous ai pas choisi, mais notre devoir, c'était de travailler ensemble, nous l'avons fait, et je voudrais vous dire que, de ce point de vue, cela restera pour moi une grande expérience.

Par ailleurs, changer l'Europe, c'est possible, il faut qu'on continue. Vous avez dit que j'avais beaucoup voyagé, mais enfin, quand on est Président du Conseil, si on n'aime pas voyager, il vaut mieux passer son tour parce que la seule façon, me semble-t-il, de rapprocher l'Europe des citoyens, c'est que les citoyens européens, que les Européens voient que ceux qui sont provisoirement en charge des institutions viennent, discutent, et qu'on mette un visage sur ces institutions. Je crois, voyez-vous, Monsieur le Président Schulz, que j'ai bien senti, au cours de mon voyage, notamment à Dublin, mais aussi quand j'ai été à Gdańsk, à Varsovie ou bien ailleurs, que ce qui manque à l'Europe, ce ne sont pas tant des institutions que des visages. Il faut que les gens puissent s'incarner et se dire que l'Europe, ce n'est pas simplement un monstre institutionnel dont on ne sait pas qui c'est, mais des personnes, avec leurs faiblesses. Il ne s'agit pas, bien sûr, de personnaliser les choses, ça ne fait pas avancer. Mais peut-être a-t-on été trop loin dans le caractère impersonnel des responsabilités des uns et des autres.

Enfin, je voudrais vous dire une chose, peut-être que vous allez trouver cela naïf, j'ai profondément aimé ce travail et je pense qu'il faut que les responsables européens aiment ce qu'ils font. Comment faire aimer l'Europe si soi-même on n'aime pas ce qu'on fait? En France, j'ai eu l'occasion de dire à l'un de mes ministres que le Parlement européen, c'était extrêmement important, que l'Europe, c'est extrêmement important. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux, fiers, passionnés par ce qu'on fait - comme vous l'êtes les uns et les autres - comment voulez-vous que les Européens se passionnent pour l'Europe?

Finalement, il y avait une façon de construire l'Europe un peu lointaine, on a dit un peu technocratique. Mais ce qui est technocratique, ce n'est pas de connaître la technique, c'est de ne jamais mettre de sentiment. L'Europe mérite qu'on mette, me semble-t-il, des sentiments. En tout cas, j'apprécie votre appréciation, nous aurions pu nous disputer, Monsieur le Président Schulz, nous nous sommes additionnés. Vous n'avez renoncé en rien à vos convictions, je n'ai pas renoncé aux miennes. On a simplement montré que, pour construire, on a besoin de l'autre, et cela restera pour moi un grand moment de démocratie.

Monsieur le Président Watson, la dernière fois, je me souviens très bien, vous m'avez parlé de Carla. Aujourd'hui, vous m'avez parlé d'Angela. Vous êtes un homme de goût, Monsieur Watson. J'apprécie vos références!

(Rires)

(Applaudissements)

J'ai beaucoup apprécié, je dois le dire, de travailler avec le président Watson qui est un homme très exigeant. J'apprécie beaucoup la conscience qui est la vôtre, la connaissance de vos dossiers, et votre précision. J'ai dû faire des compromis, vous avez dit qu'ils sont raisonnables. Ce n'est pas moi qui viendrai contester devant le Parlement européen qu'on a fait des compromis. Qui peut dire en Europe qu'il arrive à la table du Conseil, qu'il n'écoute pas les autres et qu'il s'en va en ayant obtenu satisfaction sur tout? La seule question, ce n'est pas la question du compromis, elle est inscrite dans la construction européenne. La seule question est de savoir s'il est raisonnable?

Je m'aperçois que j'avais omis - et je m'en excuse - de parler d'un sujet: la TVA. Il est quand même étrange - je parle sous le contrôle du président Barroso - que lorsqu'un pays veut baisser la TVA sur tous les produits, il peut le faire par une décision absolument solitaire. Mais lorsqu'un pays veut baisser la TVA sur une seule catégorie de produits, il doit attendre l'accord de tous les autres. Comprenez-moi, Monsieur Watson, je veux simplement essayer de mettre chacun d'entre nous devant ses responsabilités. Quel citoyen européen peut comprendre cela?

Je n'ai pas porté de jugement sur la décision de Gordon Brown, qui est un chef de gouvernement que j'apprécie et qui a été d'une aide extraordinaire dans la lutte contre la crise financière, mais il décide, pour son pays, de baisser la TVA. L'ensemble des citoyens européens - chacun peut avoir son opinion là-dessus - regarde cela et interroge ses propres gouvernements. Quand l'un d'entre nous veut baisser la TVA sur un seul produit, il doit répondre aux mêmes citoyens européens: "Excusez-nous, il faut l'unanimité!". Je le dis, cette règle ne pourra pas durer. La règle doit être la même pour tous. Et je le dis à la Commission, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de garder l'unanimité. On a le droit d'avoir des idées et ne soyez pas effrayés à chaque fois qu'il y a une idée nouvelle. J'ai été sollicité par le président Watson, je veux aller jusqu'au bout et dire les choses.

Nous avons, avec le président Barroso, proposé une décision au Conseil. C'est important, cela fait trois ans qu'on parle des problèmes de TVA à taux réduit. On a décidé - c'est d'ailleurs un accord que j'ai proposé avec la chancelière, Mme Merkel - qu'on arrête d'en parler et qu'on prenne une décision au mois de mars prochain, au cours de l'Ecofin. Je trouve que c'est un accord raisonnable, il faut maintenant décider.

Il y a tout le problème des produits propres. Je voudrais dire, Monsieur le Président Watson, qu'il n'est pas raisonnable que les produits propres coûtent plus cher que les produits polluants, et que si des pays veulent appliquer une TVA à taux réduit pour favoriser la construction de haute qualité environnementale, pour favoriser les voitures qui polluent moins, pour favoriser les produits écologiques, on doit pouvoir le faire. Je voudrais dire une petite chose, c'est que la TVA sur le chocolat noir est une TVA à taux réduit, et que sur le chocolat au lait, c'est une TVA à 19,6 %. Qui peut y comprendre quelque chose? J'éprouve un regret puisque je préfère le chocolat au lait au chocolat noir, je parle naturellement pour moi.

La situation des livres et des produits culturels est pire. L'Europe serait bien inspirée de parler davantage de culture et de sport. En ce qui concerne les produits culturels, la TVA sur les livres - et c'est une très bonne décision - est à 5,5 %. Qui peut comprendre que la TVA sur les vidéos et sur les disques soit à 19,6 %? Ce sont des produits culturels, bientôt on ne vendra plus de vidéos - elles seront piratées - ni de disques en Europe. Nous avons tout intérêt à nous ouvrir aux problèmes de la culture. Le même raisonnement vaut pour les services à création d'emplois. J'espère que les ministres des finances au Conseil Ecofin du mois de mars entendront le message des chefs d'État et de gouvernement.

Un mot, Monsieur le Président Watson, sur le nombre de commissaires. Je vais donner mon opinion. Que la Commission ait 24 commissaires, 27, demain 33, ne change rien à l'affaire. Je suis persuadé qu'à l'arrivée, il conviendra de renforcer le pouvoir du président de la Commission. C'est un avis personnel que je vous livre. Pourquoi? Parce que seul le président de la Commission peut donner une doctrine commune à l'ensemble des commissaires confrontés, dans le même marché, à des situations diverses.

J'ajoute un dernier point. Il me semblait peu raisonnable d'expliquer aux États membres qu'on aura un président élu pour 2 ans et demi, donc que la Présidence du Conseil, tous les six mois, restera mais sera virtuelle et que, dans le même temps, on leur retire un commissaire européen par pays. Je ne pense pas qu'on renforce la Commission en faisant cela, c'est donc un compromis que j'ai négocié et proposé d'autant plus facilement que je le crois utile pour l'avenir.

Cher Président Cohn-Bendit. C'est toujours étrange avec vous! Vous êtes une personne courtoise, tolérante, sympathique lorsqu'on vous rencontre en privé, lorsqu'on vous invite à déjeuner, vous comprenez l'argument de l'autre. On se dit, on a envie de le revoir, et dès qu'il y a une caméra de télévision sous votre nez, on a l'impression que vous devenez comme fou. Le même homme que l'on comprend dans le privé…

(Applaudissements)

… que l'on a plaisir à fréquenter, ce même homme se transforme soudainement, et je veux dire au public qui nous regarde: "Ne croyez pas un mot des images que vous venez de voir: Daniel Cohn-Bendit vaut bien mieux que cela, il ne ressemble pas à la caricature qu'il vient de donner".

Je vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président Cohn-Bendit, parce que, moi, je vous connais depuis longtemps. On se téléphone souvent, vous êtes venu déjeuner trois fois à l'Élysée; certes, une fois vous êtes arrivé en retard, je ne vous avais pas mis les motards, et pour que vous ne soyez pas en retard au prochain rendez-vous, je vous les ai mis. Vous ne les avez d'ailleurs pas refusé, ce qui montre une capacité à se mettre dans l'ordre républicain, mais, surtout, Monsieur le Président Cohn-Bendit, vous êtes un vrai Européen lorsque vous parlez de l'Europe. Mais quand vous parlez comme vous m'avez parlé, vous n'êtes pas européen parce que l'outrance n'est pas européenne, parce que l'outrance, c'est le contraire de l'Europe. Restez celui qu'on aime et qu'on connaît, ce qui me permet de dire à M. Schulz: "Vous voyez, j'ai pu un peu changer l'Europe, pas Daniel Cohn-Bendit".

(Applaudissements)

Madame Muscardini, merci de votre soutien. Je voudrais d'ailleurs dire une chose, c'est que, après avoir parlé de l'Allemagne qui nous a soutenus et de la Grande-Bretagne, j'ai apprécié le soutien de l'Italie qui n'était pas si évident que cela au paquet énergie-climat, je parle sous le contrôle du président de la Commission. Il y avait des positions de départ d'un certain nombre de pays, et je dois dire que le gouvernement italien et M. Berlusconi nous ont facilité la tâche au dernier Conseil européen. Je le dis parce que c'est la vérité, je le dis non pas pour prendre position pour tel ou tel. Je le dis parce que pour construire un consensus en Europe, il faut que chacun soit assuré d'être considéré non pas en fonction des luttes nationales mais de l'intérêt européen. Vous avez parfaitement raison, Madame Muscardini, l'économie réelle doit maintenant devenir notre priorité, nous verrons d'ailleurs, tout au long de l'année 2009, s'il ne faut pas faire davantage que ce que nous avons décidé, en fonction de la gravité de la crise et sur un certain nombre de secteurs industriels.

Monsieur le Président Wurtz, j'ai apprécié les contacts que nous avons eus ensemble et j'ai notamment apprécié le fait que vous souteniez que l'on ait le droit de faire de la politique en Europe. Et, au fond, faire de la politique en Europe, redonner aux Européens des choix politiques, tout en respectant la tolérance et l'ouverture des uns envers les autres, mais c'est bien ce qui manquait. La politique doit être de retour en Europe! Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est proposer des choix! Ce n'est pas mettre les gens devant le choix unique, et cela me permet, en répondant à M. Wurtz, d'évoquer ce qu'a dit M. Farage. Il faut que les choses soient claires!

Il y a un pays qui a refusé Lisbonne. On entend ce refus, on essaie de le comprendre et d'y apporter des réponses. Vous dites attention, c'est quasiment dictatorial. Mais ne serait-ce pas dictatorial qu'un seul pays puisse imposer aux 26 autres une situation, une politique dont ils ne voudraient pas?

(Applaudissements)

Je me suis, Monsieur Farage - et je le dis à M. Wurtz - trouvé dans la même situation en France. La France avait refusé la Constitution à 55 %. Il a bien fallu que la France fasse l'effort de revenir. Quel effort? Je me suis engagé pendant la campagne - j'étais le seul parmi les candidats - à ne pas organiser de référendum. J'en assume la responsabilité politique, je me suis engagé sur le traité de Lisbonne. Comment est-il possible de dire que ce serait quasiment fasciste de demander à nos amis irlandais de revoter? Mais alors, que dire des 26 autres pays qui ont ratifié le traité, certains par référendum eux aussi, et qui devraient, de ce point de vue, renoncer?

La vérité, c'est que l'Europe a besoin de l'Irlande. C'est que nous sommes à 27 et que nous voulons amener les 27 sur le traité de Lisbonne. Chacun, maintenant, est face à ses responsabilités. Si les Irlandais veulent un commissaire européen, eh bien il y a Lisbonne, parce qu'avec Nice, il n'y aura pas de commissaire européen pour tout le monde. Si les Irlandais ont bien compris la situation, c'est qu'ils ont été, me semble-t-il, heureux que toute l'Europe se range aux côtés de l'Irlande quand la tempête financière manquait d'emporter l'Irlande, et bien heureux que le président de la Commission trouve une solution -  ce n'était pas si facile - lorsque dans un premier jet, le gouvernement irlandais avait été jusqu'à garantir toutes les banques, tous les produits des banques, omettant, l'espace d'un instant, que les banques étrangères installées en Irlande devaient être traitées de la même façon que les banques irlandaises, elles aussi installées en Irlande.

Je pense que la crise, de ce point de vue, oblige les opinions publiques à réfléchir. Monsieur Wurtz, on ne peut pas rester seuls dans la tourmente. Il me semble que c'est important que les Irlandais revotent, je me battrai de toutes mes forces aux côtés du gouvernement irlandais pour qu'ils disent "oui". S'ils devaient dire "non", c'est un choix politique qu'ils assumeraient; faudra-t-il pour autant que les 26 autres renoncent à leurs ambitions? C'est un sujet dont nous aurions à débattre, malgré tout, si on se trouvait dans cette situation.

Enfin, Monsieur Farage, je voudrais vous dire que j'ai approuvé l'attitude courageuse et raisonnable du Président Pöttering avec le président Klaus. Chacun veut être respecté, mais pour être respecté, encore faut-il respecter les autres et on est parfois un peu étonnés de certaines déclarations du président d'un grand pays de l'Union européenne. Il veut être respecté, je le comprends parfaitement, mais, franchement, pour les Européens qui sont ici, on a été blessés quand on a vu que tous les drapeaux européens étaient strictement retirés des édifices publics dans ce grand pays qu'est la Tchéquie. Ce n'était à l'honneur de personne d'agir ainsi et je me réjouis que le premier ministre Topolánek ait le courage de ne pas se laisser emporter dans ces tendances.

Le Président Pöttering et les présidents de groupe peuvent en tout cas compter sur le soutien total de la Présidence. On ne traite pas des présidents de groupe ainsi, on ne traite pas le Président du Parlement européen ainsi, on ne traite pas les symboles de l'Europe ainsi, quel que soit, par ailleurs, son engagement politique, cela n'existe pas et cela ne devrait pas exister.

(Applaudissements)

Enfin, Monsieur Gollnisch, vous dites que l'Europe est inadaptée, c'est une position constante, et je la respecte bien sûr, mais vous voyez que les États aussi, seuls dans leur coin, c'est inadapté. Vous dites qu'on a réagi seuls, non. Si chacun d'entre nous avait décidé seul de soutenir nos banques, on n'aurait soutenu aucune banque. Aucune, pour une raison très simple, c'est que les banques européennes ont mutualisé les crédits et mutualisé les risques. Si chacun de notre côté, on avait dit: "On peut s'en sortir tout seul", c'est l'ensemble du système qui aurait été emporté sans aucune chance de soutien, de réussite ou de tranquillité. Bien sûr, c'est aux États de prendre les décisions parce que ce sont les États qui font voter leur budget mais, ces décisions, on a dû les prendre de façon coordonnée.

Et j'en terminerai par là, l'Europe est forte quand elle s'appuie sur des États responsables et forts, et parce que ces États sont forts, ils acceptent de faire des compromis au nom de l'intérêt européen. La grande erreur, c'est de penser que pour avoir une Europe forte, il faut des États faibles. Moi, je pense qu'il faut des États forts pour construire une Europe forte parce qu'il n'y a que les forts qui sont capables de tendre la main et de faire des compromis. Il n'y a que les faibles qui sont sectaires et qui se replient sur eux-mêmes. Cette leçon de la crise doit, me semble-t-il, nous servir.

Et je terminerai par là, cela veut dire que les grands pays de l'Europe n'ont pas plus de droits que les plus petits pays mais ils ont peut-être plus de responsabilités. Ce qui n'a pas marché ces dernières années, c'est que les grands pays ont voulu s'excuser et, parfois, ne pas prendre des responsabilités qu'il était de leur devoir d'assumer. Et dans la crise, ce n'est pas la Présidence seulement qui a pris ses responsabilités, ce sont tous les grands pays qui ont pris les leurs, on a tous les mêmes droits mais certains ont plus de devoirs que d'autres. Je le dis parce que je le pense au plus profond de mes convictions européennes.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, président de la Commission. − Monsieur le Président, je souhaiterais évoquer deux ou trois points, très brièvement. D'abord en ce qui concerne l'ambition du paquet: je tiens à souligner que l'ambition du paquet climatique, que la Commission a présenté, est conservée dans le compromis final approuvé par le Conseil européen.

Certes, il y a eu certaines concessions à l'intérieur des objectifs. Ces concessions étaient nécessaires pour répondre à certaines demandes de certains États membres, mais nous avons réussi, et je crois qu'on doit s'en féliciter, car ce n'était pas évident quand on considère la situation de crise économique et financière. Nous avons réussi, je le répète, à conserver l'ambition des objectifs de 20 % pour 2020.

D'ailleurs, vous êtes sans doute au courant que la décision historique de l'Union européenne a été saluée par le Secrétaire général des Nations unies, par la Conférence à Poznań, et j'aimerais donc suggérer que l'Europe ne fasse pas encore une fois l'expérience du masochisme. Nous sommes maintenant les leaders au niveau mondial sur ce dossier. Aucun autre pays, aucune autre région du monde, que ce soient les Américains, les Latino-américains, les Asiatiques, n'a rien fait de comparable ni de semblable. Par conséquent, si quelqu'un veut demander plus, on peut le faire en demandant surtout aux autres de suivre l'exemple européen, et non en remettant en cause un accord qui est vraiment un exemple pour le reste du monde.

Bien sûr, la Commission a présenté un paquet ambitieux, nous le savions dès le début, mais je peux dire qu'avec l'esprit du compromis, nous avons réussi à maintenir ces grands objectifs du paquet climatique.

En ce qui concerne aussi la récupération de l'économie et le plan de relance économique, par rapport aux États-Unis, il faut corriger quelques déclarations qui ont été faites. La vérité, c'est que les Américains n'ont rien présenté jusqu'à présent. Il y a des idées qui circulent. On va encore voir ce qui va être présenté. Permettez-moi de vous dire aussi qu'en matière de politique économique et monétaire, ce n'est pas sûr que les Américains puissent nous donner les meilleures suggestions. Nous sommes d'ailleurs convaincus que cette crise, à part les questions d'ordre financier, a eu, à son origine, certains déséquilibres macroéconomiques fondamentaux. La politique monétaire et budgétaire américaine a été pour le mois irréaliste. Je voudrais donc mettre en garde contre l'idée qui pourrait venir – je la vois déjà venir – que l'on doit faire exactement comme les Américains. Nous ne sommes pas dans la même situation et, d'ailleurs, je trouve qu'un peu de prudence serait utile, si on pense aussi en termes de soutenabilité à moyen et à long termes.

Cela dit, le président de la Banque centrale européenne l'a d'ailleurs dit au Conseil européen, en Europe, nous pouvons penser qu'au moins 1,2 % de notre PIB correspond à l'effet des stabilisateurs automatiques. Cela veut dire que, si vous ajoutez le rôle des stabilisateurs économiques au 1,5 % qui a été adopté par le Conseil européen, on n'est pas tellement loin des intentions annoncées – et je dis bien annoncées – par le président élu des États-Unis.

En tout cas, je soutiens de tous mes vœux une plus grande coordination avec les Américains dans le domaine économique. C'est évident – c'étaient les conclusions du G20 – qu'il faut un effort global pour relancer l'économie globale. Cette crise a montré à quel niveau nos économies sont aujourd'hui interdépendantes. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons proposé un agenda commun pour la mondialisation, pour qu'on travaille à la relance de l'économie, aussi dans l'espace atlantique.

S'agissant de la question de la Commission et du rôle de la Commission dans les institutions, je voudrais exprimer clairement mon idée là-dessus. Je suis de ceux qui pensent qu'en Europe, on n'est pas plus fort parce que les autres sont plus faibles, et je trouve que c'est une erreur fondamentale de certains analystes et de certains de mes amis européens, d'ailleurs – je le dis franchement –, de ceux qui sont le plus convaincus parmi les Européens, de penser que le rôle de la Commission souffre lorsqu'il y a une présidence forte du Conseil. C'est exactement le contraire. Je peux vous dire maintenant, avec l'expérience qui est la mienne pour avoir travaillé avec neuf présidences du Conseil différentes.

Si quelqu'un pense que le Parlement est plus fort parce que la Commission est plus faible, ou que la Commission est plus forte parce que le Conseil est plus faible, il se trompe radicalement. Tout d'abord, c'est une vision mesquine. Et je ne souscris pas à cette vision.

D'autre part, l'Union européenne, aujourd'hui, est d'une telle complexité, avec vingt-sept États membres, avec des priorités tellement différentes, que seul un esprit de partenariat où l'on se renforce mutuellement permettra aux institutions européennes d'arriver à des résultats. C'est pourquoi, par exemple, en matière de changement climatique, c'étaient des propositions que la Commission avait faites il y a déjà quelques années.

Bien sûr, c'est dans notre intérêt qu'il y ait une Présidence forte du Conseil qui arrive à trouver des consensus avec les États membres. Bien sûr, l'action, l'initiative, le travail du Parlement européen sur ce dossier sont importants. Là, je crois effectivement qu'il faut, pour certains, changer de paradigme. Nous sommes dans une situation où les institutions doivent affirmer leur autorité, leur rôle de leadership, non en diminuant le rôle des autres institutions mais, au contraire, en renforçant la capacité à trouver des compromis positifs, des compromis qui font avancer l'idée européenne.

Pour terminer, et à propos de certaines déclarations de certains responsables politiques tchèques, laissez-moi simplement vous dire que, lorsque quelqu'un établit une comparaison entre l'Union soviétique et l'Union européenne, ce quelqu'un montre trois choses. Premièrement, il ne comprend pas ce qu'a été l'Union soviétique; deuxièmement, il ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne; troisièmement, il a une très faible idée de la démocratie et des principes de la démocratie, notamment la liberté et la solidarité qui sont nos principes européens.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). - Mr President, I want to begin by acknowledging the role that President Sarkozy has played during his time as President of the Council. His time at the helm has undoubtedly been high profile and focused, and we particularly recall his contribution to the peace process in Georgia in the aftermath of the invasion by Russian forces. We also recall his determination to secure a deal on the vital climate change and energy package, which is something that British Conservatives fully support, even though I regret we cannot offer the same support to the Lisbon Treaty.

We believe that the EU should continue to take a lead in relation to climate matters. However, the financial and economic crisis has inevitably dominated the last six months. Despite the claims made by the British Prime Minister that his response to the crisis is widely shared, let us not forget the remarks made by the German Finance Minister last week, who said of the British Government that the ‘same people who would never touch deficit spending’ in the past are now ‘tossing around billions’ and ‘the switch from supply-side politics all the way to crass Keynesianism is breathtaking’. Also, referring to the UK VAT rate, he said that ‘all this will do is raise Britain’s debt to a level that will take a whole generation to work off’. I regret that, because he was absolutely right: the British economy is heading for probably the longest and deepest recession of all the major EU economies, and the British Prime Minister has lost any claim to fiscal prudence and sound economic management.

President Sarkozy, here was a situation where the British Prime Minister should have followed the lead of other European leaders, and indeed followed the discipline that other countries have shown in economic management. May I again congratulate you on your six months in office. I hope that the next six months will be good for the people of Europe.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Poignant (PSE). - Monsieur le Président, ce serait abusif de trouver votre Présidence parfaite, mais malhonnête de la trouver ratée. J'en tire deux ou trois leçons.

C'est un temps de conversion, parce qu'à partir de cette Présidence, quand le marché a un problème, l'État est la solution. J'espère que cette conversion est sincère et durable, et comme je suis socialiste français, quel plaisir de découvrir que ce ne sont pas les 35 heures qui sont à la source de nos problèmes, mais les banques, et qu'il vaut mieux "Madame des 35 heures" que "Monsieur Madoff".

Deuxième leçon: je pense qu'au terme de cette Présidence, vous aurez à renouer une relation franco-allemande meilleure, car elle a été ébranlée au début par l'Union pour la Méditerranée. La chancelière n'a pas été invitée à un grand rendez-vous, et là, on lui demande de payer, à l'Allemagne. Comme en 1918, pour les réparations, comme en 1945 pour les reconstructions, comme en 1955 pour les contributions, comme en 1990 pour les réunifications. Oui, je défends l'Allemagne, Martin, tu vois? Je la défends. Et vous connaissez ce proverbe: "On ne grimpe pas au cocotier quand on a un trou à son pantalon". Je pense qu'il y a un peu d'ordre à mettre chez nous et qu'il faut rétablir la relation franco-allemande.

Enfin, pour réussir – quelle belle leçon – une présidence, il faut s'entourer de deux socialistes: de Bernard Kouchner, ministre de Mitterrand, de Jouyet, collaborateur de Jospin, et de Delors. Je m'adresse à Bruno Lemaire, nouveau ministre, attention Monsieur Sarkozy, c'est un "villepiniste". Vous connaissez cet autre dicton: "Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé", mais je garde la liste!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank, Bernard Poignant! Man müsste ja fast fragen, ob sie nicht einen Auftrag annehmen wollen, sich an der Regierung zu beteiligen.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, on va revenir à l'Europe peut-être.

Crise régionale, financière, économique, sociale, climatique, l'agenda du monde a bousculé la Présidence française. Celle-ci a su y répondre, et sous votre impulsion, la Présidence française a été à la hauteur des enjeux, et je crois qu'il est juste et utile de le dire. Mais il est utile aussi que nous regardions tous ensemble ce qui nous reste à accomplir pour que les réponses à ces crises soient les plus complètes possible.

Nous avons réagi de façon coordonnée et plutôt bien inspirée à la crise financière, mais nous devons maintenant, me semble-t-il, passer aux actes et poser les premières pierres d'un système de gouvernance mondiale, pas seulement en matière de régulation. L'affaire Madoff démontre à l'évidence qu'on a aussi besoin de contrôles et qu'on a aussi besoin de sanctions. Il nous faut un régulateur européen, et il nous faudra un jour un parquet européen.

De même, il nous reste beaucoup à faire pour répondre à la crise économique et sociale. Le plan européen, vous le savez bien, est malheureusement bien en deçà du plan américain. Nous avons besoin de grands projets, d'innovation, de recherche, d'infrastructures, d'adaptation au durable. Cette question doit être à l'agenda européen dans les prochains mois.

De même, il nous faudra tirer les enseignements de cette crise pour l'avenir, en travaillant à une meilleure cohérence financière et monétaire, notamment au sein de la zone euro, ce qui, au passage, aidera à lever les malentendus entre la France et l'Allemagne, en se créant des marges de manœuvre qui sont bien utiles en période de récession, quand la croissance sera, je l'espère, le plus vite possible de retour, et en recentrant le rôle de la Commission qui ne doit en aucun cas abandonner son droit d'initiative. En période de crise, c'est plutôt un devoir d'initiative, me semble-t-il, que vous devriez avoir.

Enfin, sous votre Présidence, nous avons trouvé un compromis sur la crise climatique. C'est un compromis, il n'est pas parfait, mais il existe. J'ai un regret, c'est qu'il laisse de côté, pour le moment, la question cruciale de l'aide aux pays en voie de développement qui eux, ne cessent de subir les conséquences d'un dérèglement climatique dans lequel ils n'ont aucune part de responsabilité.

Voilà, Monsieur le Président, sur toutes ces questions, je forme le vœu que l'Europe, demain, soit à la hauteur de l'attente de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). - Mr President, the French presidency has indeed faced many challenges, though it is debatable whether the recent Council adequately addressed the challenge of combating climate change.

On the economy, I note that Mr Sarkozy acknowledged that Ireland was the first to support its banks, and now the whole of the European Union is following, which is more accurate, I think, than Gordon Brown’s recent slip-of-the-tongue statement that he had himself saved the world single-handedly.

I should like to thank the Irish Government for once again demonstrating how influential small Member States can be in the European Union. However, I thank the Irish people too for ‘interrupting’, as President Sarkozy put it, the Lisbon ratification process. The assurances given to Ireland will help my country, Scotland, as well, by underlining that there is fiscal independence in Europe and that we, as an independent Member State, could nominate a Commissioner.

Mr Sarkozy said that we cannot have a strong Europe if Europe is not united. Please let us remember that ‘unity in diversity’ is not just a slogan but something we must aspire to: we must not lose sight of that which makes us proud to be Scottish, Welsh, Irish, French, Czech, or whatever, as well as citizens – not subjects – of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (UEN). - A Uachtaráin, ba chruinniú an-dearfach é Cruinniú Mullaigh Cheannairí an Aontas Eorpaigh an tseachtain seo caite ó thaobh na hÉireann agus na hEorpa de.  Tá an Plean Eorpach don aisghabháil eacnamaíochta, ar a bhfuil luach EUR 200 billiún, formheasta ag an gComhairle Eorpach.

It is essential that, when we look at the results of the European Council, we give credit where credit is due. Finding solutions and compromises to what were – or appeared to be – intractable problems suddenly arose like the cream rising to the top of milk. I congratulate you, President Sarkozy, on your efforts, including with regard to Ireland. We greatly appreciate the compromise that has been reached to allow for a second decision from the Irish people with regard to the Lisbon Treaty.

I would like very briefly to point out to certain colleagues who spoke today and yesterday on what I am attributed as having said in Prague last week. Firstly, I never mentioned my father, as was indicated in the transcript that President Klaus released. Secondly, I never said that the Irish wished for Europe. I said that it was up to the Irish people to determine what will happen with the Lisbon Treaty.

In the light of our experience over the last six months in particular, what is really needed, as we move forward, is a Europe that cooperates, coordinates and works together to achieve common goals on a basis of understanding and tolerance for the differing opinions and the different economic cycles that exist within the European Union.

Monsieur le Président, mon français est très nul, pardonnez-moi. Votre Présidence a reconstruit le grand projet européen, le projet d'une Union européenne au grand cœur, fondée sur l'égalité et l'effort, en Europe et aussi dans le monde. Merci et bonne chance!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - A Uachtaráin, ba chóir d’Éirinn a bheith san Aontas Eorpach. Tá comhoibriú lenár gcomhpháirtithe Eorpacha thar a bheith luachmhar. Ach níl an dóigh ar déileáladh leis an vóta ‘Níl’ in Éirinn ag spreagadh dea-thoil. Thiocfadh leis fiú cur leis an seasamh in aghaidh an AE, agus ní hamháin in Éirinn.

Dhiúltaigh an Chomhairle athrú ar bith a dhéanamh ar Chonradh Liospóin féin. Ina áit sin táthar ag iarraidh focail spreagthacha a thabhairt do dhaoine in Éirinn agus táthar ag insint dóibh gur chóir dóibh athchomhairle a dhéanamh.

Ní dheachaigh an Chomhairle i ngleic le fíor-imnithe mhuintir na hÉireann maidir le míleatú an AE, cearta lucht oibre agus seirbhísí poiblí. Agus tá an bhearna idir cheannairí an Aontais agus na saoránaigh ag éirí níos doimhne mar gheall ar an fhreagairt don vótaí ‘Níl’ in Éirinn agus in áiteanna eile.

Ní thugann Conclúidí na Comhairle ráthaíochtaí inchreidte sna háiteanna ina bhfuil gá leo. Teipeann orthu cúiseanna dearfacha a thabhairt lenar féidir vótáil i bhfabhar Chonradh Liospóin. Ina áit sin ligeann siad don eagla a bheith ann. Tá roinnt saincheisteanna á gcur trína chéile. Beidh an eagla agus an mhífhaisnéis i mbarr réime in athdhéanamh an reifrinn.

Ó thaobh Conclúidí na Comhairle maidir leis an bpacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide, tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil reachtaíocht le bheith ann le spriocanna atá ina gceangal dlí. Tá cuid den phacáiste míshásúil, áfach, agus níl sé chomh láidir agus is cóir dó a bheith.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - Panie Prezydencie! Już w październiku tego roku pojawiły się na łamach prasy informacje, że prezydencja czeska może być ignorowana. Mówiło się też o Pana propozycji objęcia prezydencji w grupie państw euro jako o próbie pośredniego, w ten sposób, kontrolowania Czechów. Chciałbym zatem od Pana usłyszeć jak ustępująca prezydencja zamierza zachować się wobec tej nowej czeskiej prezydencji?

Panie Prezydencie, w tej izbie dwa miesiące temu, w odpowiedzi na moje pytanie o prezydenta Kaczyńskiego powiedział Pan, że będzie Pan go przekonywać i że umów się dotrzymuje. Nikt nie podejrzewał jednak, że Kaczyński będzie sugerował się opinią nie brata, a obywateli irlandzkich. Czy jednak podobnie będzie Pan przekonywał prezydenta Klausa? Czy też rozmów w ogóle już nie będzie? I na zakończenie, Panie Prezydencie, życzę miłego słuchania Elvisa.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI). - Szanowny Panie Prezydencie! Jestem jednym z tych posłów tej izby, którzy nie będą Panu gratulować sukcesów w tej półrocznej prezydencji. Uważam bowiem, że dwa sztandarowe projekty, które forsował Pan przez ostatnie pół roku są po prostu szkodliwe. W dodatku szkodliwe nie tylko dla mojego kraju, ale także dla całej Europy. Przyjmowanie obecnie pakietu klimatycznego, nawet w nieco bardziej akceptowalnym, lecz wciąż złym kształcie jest po prostu absurdem. Reanimacja traktatu lizbońskiego, który został odrzucony w ogólnonarodowym referendum w Irlandii jest z kolei kpiną z demokracji. I proszę nie mieć złudzeń, że kupi Pan w Polsce większe poparcie dla Lizbony dzięki jednemu dodatkowemu miejscu w Parlamencie Europejskim.

Panie Prezydencie! Nawet jeśli dzięki talentowi dyplomatycznemu skłonił Pan w zeszłym tygodniu w Brukseli pozostałych szefów państw i rządów, aby poparli Pana kontrowersyjne pomysły, mam nadzieję, że obywatele suwerennych państw w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego powiedzą tym pomysłom: nie!

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - Meine Herren Präsidenten! Wenn selbst der Herr Abgeordnete Schulz der Präsidentschaft ein Gut attestiert, dann muss diese Präsidentschaft in Wirklichkeit brillant gewesen sein. Denn die Sozialisten haben sich bisher ja nicht als überschwängliche Bewunderer von Herrn Präsident Sarkozy hervorgetan.

Ich möchte Ihnen, Herr Präsident Sarkozy, namens der EVP-Fraktion versichern: In der Tat, Sie haben eine herausragende und überaus erfolgreiche Präsidentschaft geführt! Sie haben in den beiden Krisen dieses Jahres entschlossen und erfolgreich agiert. Sie haben der Europäischen Union mehr politisches Gewicht und mehr Ansehen in der Welt verschafft. Sie haben zweifellos ein Stück Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewonnen, und Sie haben nicht zuletzt deutlich machen können, welch heilsam stabilisierende Wirkung in dieser Zeit unsere gemeinsame Währung, der Euro, hat. Kurz und gut: Sie sind zu unserem Glück der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz! Ich wünschte mir, dass wir diese Feststellung nach der nächsten Präsidentschaft auch treffen könnten.

Mit dem Klimapaket hat der Rat einen Erfolg errungen. Allerdings sollten wir uns bewusst sein: Es ist eine Entscheidung, die weit in die Zukunft hineinreicht, deren volle Wirkungen dann eintreten werden, wenn kaum einer derjenigen, die jetzt in der Verantwortung sind, noch im Amt ist und für die Folgen einstehen kann. Wir werden eine schwierige Abwägung zu treffen haben zwischen den klimapolitischen Zielen, die wir uneingeschränkt unterstützen, und dem, was wir der Wirtschaft unvermeidlicherweise an Belastungen zumuten müssen.

Wenn der Kollege Schulz die EVP auffordert, diese Entscheidung zu treffen: Natürlich werden wir diese Entscheidung treffen, aber wir versuchen vorher zu lesen, was dort zu entscheiden ist. Wenn Sie die Entscheidung schon gestern getroffen haben, können Sie nicht einmal die Texte zur Kenntnis genommen haben. Sie haben „blind links“ entschieden! Und was Ihre Kritik an dem first reading agreement angeht – auch der Kollege Cohn-Bendit hat Krokodilstränen vergossen –, so teile ich diese Kritik voll inhaltlich. Aber wer hat uns denn dazu gezwungen? Hat der Rat uns geknebelt in dem Verfahren? Hat die Kommission uns erpresst? Es war die Mehrheit des Parlaments, die so entschieden hat! In der Konferenz der Präsidenten hat nur Joseph Daul für eine erste Lesung gestimmt, die ein geordnetes Verfahren gewesen wäre. Ich hoffe, dass wir daraus den Schluss ziehen, in Zukunft first reading agreements wenigstens bei solch entscheidenden Projekten nicht mehr zu akzeptieren!

 
  
MPphoto
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). - Mr President, I should like to say to President Sarkozy:

"être proactif dans la politique, c’est l’exercice le plus difficile."

You and I both know that, President.

As you said yourself, Europe is about compromises but also ensuring dynamics. That is my point. I think you took Europe as far as you could go and as far as you could get the 27 prime ministers and heads of state, but please do not oversell the results. That goes especially for President Barroso. Do not oversell the result. If you do so, this will backfire against ordinary people’s trust in the European Union. We have an economic crisis at the moment and it is not over. As you said, it is not over. Please do not tell people that the economic stimulus package corresponds to 1.5% of GDP. It is not. If we take away the credit guarantees from this calculation for the moment and look at the real investments and the real demand, we are down to an average of about 0.6% of the European Union’s GDP. Yes we are, Mr Barroso. The economic calculations from Brueghel and from Copenhagen University confirm it. So be careful here.

The only two countries – and Britain has been criticised by Germany – that are reaching 1% of GDP in real economic stimulus are Gordon Brown’s country and Zapatero’s country. France is coming close. But the real difficulty for the time being lies in Berlin. I simply do not understand how Angela Merkel, the German Chancellor, can tell people that what they are doing for employment in Europe at the present time is sufficient. That is not the case.

Mr President, I disagree with what Graham Watson said. You should not just relax. You should keep your energy because we need another stimulus package and we will need it quite soon, already by the spring. I hope that you will be active on 2 April in London and certainly also at the spring summit. As you said yourself, bringing Europe closer to people is about ensuring jobs for people.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Präsident Sarkozy muss uns gleich verlassen. Er bekommt jetzt noch einmal das Wort, aber die Minister Borloo und Le Maire werden bei uns bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Sarkozy, président en exercice du Conseil. − Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur Kirkhope, merci de votre soutien. Cela me permet de m'adresser à un conservateur britannique pour dire combien nous avons besoin en Europe que ce grand parti qu'est le parti conservateur britannique reste profondément engagé dans la construction européenne.

Je n'ai pas à faire de la politique en Grande-Bretagne. Vous avez un jeune leader, Monsieur Cameron, vous êtes un parti qui a une longue histoire. Nous avons besoin de vous à l'intérieur de l'Europe, et nul, Monsieur Kirkhope, en Europe, ne peut réussir seul. Je ne sais pas quel sera l'avenir de M. Gordon Brown, quel sera l'avenir de M. Cameron, mais quel que soit celui qui dirige la Grande-Bretagne, il aura besoin des autres pour avancer, pour faire défendre ses intérêts, pour triompher en Europe. On ne peut pas le faire seul, et je voudrais vous dire une chose, j'ai toujours été convaincu que la Grande-Bretagne avait un rôle particulier à jouer en Europe. Cela m'a parfois été reproché parce que la Grande-Bretagne, c'est la première langue du monde, parce que c'est une économie dynamique, mais réfléchissez. Regardez ce que coûte à la Grande-Bretagne d'avoir été trop exclusivement ouverte sur les États-Unis, regardez ce qu'il lui en coûte d'avoir été trop exclusivement engagée sur les services financiers; regardez, l'Europe a besoin de la Grande-Bretagne mais je reste convaincu que la Grande-Bretagne a besoin de l'Europe.

En allant en Grande-Bretagne, j'avais dit que l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne n'était pas suffisante. Gordon Brown avait dit une entente formidable; moi, je pense vraiment qu'on a pu sortir du plus fort de la crise financière parce que la Grande-Bretagne a choisi clairement l'Europe. Permettez-moi de dire qu'on n'avait pas toujours été aussi bien habitués dans le passé, et sans faire de politique interne, je veux dire que c'est la vérité.

Monsieur Poignant, alors, la Présidence française n'est ni parfaite, certes, ni ratée, et vous, vous êtes fidèle à M. Mitterrand, c'est le "ni-ni" parfait. Vous ne pensez donc ni du bien, ni du mal. La seule chose que vous pensez au fond, c'est que si j'ai réussi, c'est parce que j'avais deux bons socialistes... Jamais deux sans trois, Monsieur Poignant: Jouyet, Kouchner... je discerne un peu d'envie dans tout cela! Plus sérieusement, je voudrais, si vous me permettez, m'inscrire en faux contre tous ceux qui ont pensé qu'il y avait des désaccords structurels entre l'Allemagne et la France. C'est l'occasion pour moi de m'en expliquer, et je le dis également à Mme Marielle De Sarnez.

L'axe franco-allemand, l'amitié entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas un choix, c'est un devoir absolu. Nos deux pays ont été au cœur de la plus grande tragédie du 20e siècle. Ce n'est pas un choix, non pas parce que je n'y adhère pas, c'est un devoir à l'endroit du monde et à l'endroit de l'Europe. Nous devons marcher main dans la main. J'en suis totalement convaincu, et c'est une responsabilité, Monsieur Poignant, qui va bien au-delà de Mme Merkel, de moi-même, hier de M. Schröder ou de M. Chirac, c'est une réalité historique. Nous ne pouvons pas nous séparer, justement parce que notre histoire pendant un siècle a été ce qu'elle a été.

Mais, dans le même temps, ce n'est faire injure à personne que de dire que l'axe franco-allemand ne peut pas être de la même nature dans une Europe à vingt-sept que dans une Europe à six. Dans une Europe à six, à neuf, peut-être même à douze, il suffisait que l'Allemagne et la France se mettent d'accord, et tout le monde suivait.

Je l'affirme: ce n'est pas l'Europe d'aujourd'hui, et c'est pour cela que j'ai appelé à la refondation de cet axe franco-allemand, en bilatéral. On en a besoin, mais on ne peut pas porter l'axe franco-allemand comme si nous étions toujours douze. Je me souviens, quand l'Allemagne et la France se sont mises d'accord – ce n'était pas à mon époque – sur un candidat à la présidence de la Commission, c'est l'autre qui est sorti, parce que cela donnait une impression d'arrogance. Eh bien, l'amitié entre la France et l'Allemagne, indispensable, n'est pas exclusive d'autres accords, d'autres amitiés. C'est la première remarque, je veux le dire parce que j'ai parfois l'impression que certains regardent l'Europe avec les lunettes d'il y a trente ans, alors qu'il faut la regarder par rapport à ce qu'elle sera dans trente ans.

La deuxième chose: Mme Merkel défend avec force les intérêts de l'Allemagne. Et si elle ne le faisait pas, qui le ferait à sa place? On ne va quand même pas le lui reprocher! Elle le fait avec talent, elle le fait avec force, elle le fait avec détermination. Je défends aussi les intérêts de mon pays. N'ai-je pas été élu pour cela?

Alors, parfois, on n'est pas d'accord tout de suite, et alors? Quoi de plus normal? La démocratie, le sens du compromis seraient-ils donc impossibles, parce que c'est l'Allemagne et parce que c'est la France? Oui, j'ai dû faire des pas vers la chancelière; oui, elle a fait des pas vers moi, et alors? C'est pour le plus grand bénéfice de l'Allemagne. Faut-il simplement que, parce que c'est l'Allemagne et parce que c'est la France, on ne débatte de rien, on ne discute de rien. Nos amis allemands n'étaient pas enthousiastes sur l'Union pour la Méditerranée. Il y avait des malentendus. J'ai levé ces malentendus en discutant. Où est le problème?

En tout cas, je n'ai pas l'intention de donner des justifications à chaque fois que Mme Merkel et moi, nous nous entendons, nous nous soutenons, nous nous aidons. Mais je n'oublie pas une chose: c'est que l'Allemagne est fédérale, alors que la France est beaucoup plus centralisée malgré la décentralisation. Le rythme, le temps de la décision n'est pas le même. Cela n'a rien à voir avec la qualité de Mme Merkel ou les défauts qui sont les miens, cela a à voir avec la structure de deux États qui ne sont pas les mêmes. Et puis, l'Allemagne est en coalition. Je ne suis pas sûr que Mme Merkel ait spontanément choisi les socialistes de son gouvernement. J'assume d'avoir choisi les socialistes de mon gouvernement. C'est une deuxième différence, mais qui explique aussi le temps des décisions.

Mais soyez assurés en tout cas que l'Allemagne n'est pas attaquée. L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe. Nous avons besoin de l'Allemagne, l'Allemagne a besoin de l'Europe. Mais que les choses soient dites aussi, la France et l'Allemagne n'ont pas plus de droits que les autres, nous avons plus de responsabilités, et c'est cela aussi que nous devons porter ensemble. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pleinement conscience.

Madame De Sarnez, vous avez raison, il reste beaucoup à accomplir. Je ne reviens pas sur les appréciations que vous avez portées sur la Présidence. Il reste beaucoup à accomplir. Vous avez parlé de la nécessité d'un régulateur européen, vous avez totalement raison. Disons les choses comme elles sont. On n'y est pas arrivés pour l'instant parce qu'un certain nombre de pays plus petits par la taille estiment qu'être privés d'un régulateur national leur pose un problème de souveraineté nationale. On doit tenir compte de cela, mais de mon point de vue, je pense qu'au minimum on doit avoir un collège des régulateurs européens.

Deuxièmement, faut-il un procureur européen? C'est un débat passionnant qui implique encore d'autres éléments, en tout cas une meilleure collaboration.

Sur les grands projets, à mon tour de vous dire de ne pas être sévère avec nous parce que cinq milliards d'euros ont été débloqués par le président de la Commission. Ce fut une fameuse bataille, Madame De Sarnez, parce que tous les pays n'étaient pas d'accord là-dessus, justement pour financer des grands projets, et la vérité m'oblige à dire que la Commission a été beaucoup plus ambitieuse que certains États. Simplement, pour que la Commission puisse utiliser les cinq milliards au service de grands projets, encore faut-il que tous les États donnent l'autorisation. On l'a obtenue, il y a quand même ces cinq milliards.

Enfin, sur l'aide aux pays en voie de développement, permettez-moi de ne pas partager votre point de vue. Avec M. Barroso, nous avons utilisé le milliard d'euros que certains États, une fois encore, ne voulaient pas, et au sommet d'Hokkaido, j'ai dû convaincre mes partenaires européens de donner l'autorisation à M. Barroso d'utiliser ce qui n'avait pas été dépensé au service des objectifs du Millénaire, et c'est un milliard d'euros qu'on a mis.

Au Sommet de Doha, j'ai été stupéfait, Madame De Sarnez, d'être le seul chef d'État occidental présent autour de la table. Sur l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du G20, nous étions deux: le président d'Afrique du Sud et le président du Conseil européen, ainsi que M. Barroso; les autres n'étaient pas là. Imaginez ce que vous auriez pu me dire si je n'avais pas fait le déplacement! Nous y avons été parce que la crise ne doit pas servir de prétexte à faire des pays les plus pauvres ceux qui paient le plus cher une crise dans laquelle ils ne sont pour rien. Je crois que ça peut être un point de désaccord où nous nous retrouvions.

Monsieur Hudghton, diversité et unité, rassurez-vous, du point de vue de la diversité on n'a aucun progrès à faire! Honnêtement, si j'avais à mettre mon énergie au service d'un projet, je la mettrais plutôt au service de l'unité car j'observe que personne autour de la table du Conseil n'oublie d'où il vient. C'est un peu plus compliqué pour savoir où on va. Il y a un grand ethnologue français, Lévi-Strauss, qui a dit une phrase définitive, qui était extraordinaire quand il l'a dite lui-même: "L'identité n'est pas une pathologie". L'identité n'est pas une pathologie en Europe mais enfin, vraiment, le surcroît d'énergie, il faut le mettre sur l'unité.

Monsieur Crowley, merci de votre soutien lors du dernier Conseil européen. J'avais eu le plaisir de vous recevoir à l'Élysée en tant que représentant de votre groupe, je dois dire que j'apprécie beaucoup le courage et la droiture dont vous avez toujours su faire preuve.

Madame de Brún, oui, il faut rassurer et convaincre les Irlandais. Vous me dites qu'on n'a pas été assez loin. Pardon de le dire, on ne peut pas aller plus loin, parce que sinon, on met immédiatement la pagaille dans les autres pays. Si, pour régler le problème irlandais, on rouvre un débat sur la ratification dans d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, on se met dans une situation impossible, et le plus difficile du compromis, ça a été la discussion tôt, très tôt, le vendredi matin du Conseil européen, entre le premier ministre irlandais et le premier ministre de Grande-Bretagne, pour trouver un accord. M. Brown - ce que je comprends - ne souhaitait pas non plus qu'on rouvre le débat sur la ratification en Grande-Bretagne alors que chacun sait qu'il avait été extrêmement douloureux. Donc je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin. Mais franchement, on va quand même assez loin de promettre un protocole au premier traité d'adhésion, dans deux ans.

Monsieur Wojciechowski, on aidera la Présidence tchèque. Ça ne doit pas faire de doute de votre part. Que m'a dit le président Kaczynski? J'ai peine à vous le dire puisque la dernière fois qu'il m'a dit quelque chose, il ne l'a pas tenu. Il a dit à la table du Conseil européen qu'il ne ferait pas obstacle à la ratification du traité de Lisbonne si les Irlandais votaient oui. Je lui ai simplement rappelé une chose – et je le fais sans me mêler du débat avec le premier ministre Tusk –, à savoir que c'est dans mon bureau, à trois heures du matin, au mois de juillet 2007, sous la Présidence allemande, avec le premier ministre Zapatero, avec Tony Blair, avec le premier ministre Juncker, que nous avons obtenu la signature du président polonais sur ce qui allait devenir le traité de Lisbonne, alors qu'il s'entretenait avec son frère jumeau, premier ministre à l'époque, à Varsovie.

Je respecte le président polonais, mais permettez-moi de m'étonner que quelqu'un ait pu signer à Bruxelles un traité et refuser de signer à Varsovie le même traité. Quand même! Je dis simplement que quand on engage la signature d'un État, enfin, c'est une parole! Vous le comprendrez. Je ne veux pas en dire plus, mais c'est quand même cela qui m'a été dit. Le traité de Lisbonne n'a pas été négocié par le premier ministre Tusk, il a été négocié par le président polonais Kaczynski et son frère jumeau, à l'époque premier ministre. Voilà, c'est tout. Enfin, il n'a pas été totalement ratifié puisqu'il manque une signature, mais il a été ratifié par le parlement. C'est tout.

Dire cela, ce n'est pas faire de la politique interne, c'est être honnête, et je dois, avec les responsabilités qui sont les miennes, être honnête, dire exactement ce qui s'est passé, avec qui on a négocié et quand. Parce que sinon, il n'y a plus de confiance possible. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, ce n'est pas une question de pays de l'Est ou de pays de l'Ouest, c'est simplement une question de respect de la parole donnée. Sans respect de la parole donnée, il n'y a pas d'État de droit, il n'y a pas d'Europe. Dire cela, c'est simple.

(Applaudissements)

Monsieur Chruszcz, vous savez que, franchement, j'ai tout fait pour que la Pologne trouve les voies d'un compromis. Au Conseil européen de juillet 2007, sous la Présidence allemande, on n'était pas loin de passer à côté d'un drame, alors qu'un certain nombre d'États membres disaient qu'on allait continuer sans la Pologne. Et ça a été au dernier moment que le compromis a pu être trouvé sur le traité de Lisbonne! C'est la vérité de le dire. Personne n'a voulu laisser tomber la Pologne. La Pologne, c'est 38 millions d'habitants, c'est un des six pays les plus importants d'Europe sur le plan démographique. Nous avons besoin de vous. Dans le compromis, j'ai été à Gdańsk négocier avec la Pologne et huit autres États. On a compris les problèmes de la Pologne. On va accompagner la Pologne, mais la Pologne doit aussi comprendre qu'en tant que grand pays de l'Europe, elle a des droits, mais elle a aussi des devoirs.

Parce que la contrepartie des droits, ce sont des devoirs, et c'est un mauvais service que de dire que parce qu'on est dans l'Union européenne depuis moins longtemps que les autres, on a moins de devoirs. La Pologne, c'est un grand d'Europe. Ne nous reprochez pas de la traiter comme un grand, c'est-à-dire de lui en demander un peu plus, justement parce que la Pologne est grande. Voilà très exactement ce que j'ai voulu faire et j'espère que les Polonais le comprennent.

Monsieur Nassauer, merci de votre soutien en tant que parlementaire très expérimenté, en tant que parlementaire allemand. Je n'ai pas été choqué qu'on défende l'industrie en général et l'industrie allemande en particulier. Parce que je vois trop – et je le dis au président Schulz, comme au président Daul – je vois trop les ravages que fait le désastre de la finance dans des pays qui n'ont pas défendu avec suffisamment de force leur industrie. Je pense que ça transcende les clivages qui existent entre nous, parce que nous ne voulons pas que l'Europe devienne un désert industriel. Parce qu'un désert industriel, ça veut dire des millions de chômeurs de plus, parce que si on laisse partir nos emplois industriels, on laissera partir après les emplois dans les services. C'est une erreur de dire qu'on défend les services et qu'on ne défend pas l'industrie.

Ce qu'on a voulu dire, c'est que défendre l'industrie, c'est l'obliger à se moderniser, parce que les Européens n'accepteront plus des industries qui polluent. Voilà l'équilibre qu'on a essayé de trouver. Ça a été douloureux, ça a été difficile parce que l'Allemagne est un grand pays industriel et, forcément, un grand pays industriel est plus concerné qu'un pays qui n'a plus d'industrie. Votre pays est voisin de la Pologne. Si on créait les conditions d'une dérogation 2013-2020 pour la Pologne, on ne pouvait pas ne pas poser la question des nouvelles centrales en Allemagne, de façon à ce qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence entre deux pays si proches. Là aussi, j'ai pensé que c'était honnête.

Monsieur Rasmussen, il ne faut pas s'accaparer les résultats. Vous avez parfaitement raison. N'oubliez pas, quand même, les stabilisateurs sociaux, parce que nos amis américains ont le fantastique génie de la communication, d'annoncer des chiffres extraordinaires. Pour l'instant, ce sont des annonces. Je me souviens du plan Paulson I. On était tous stupéfaits. Tout d'un coup, le secrétaire d'État au trésor nous annonçait 700 milliards! Et tout le monde de se dire: est-ce que l'Europe sera capable de faire aussi bien? Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Trois jours après, ce n'était pas voté par le Congrès et les Américains revenaient à la case départ.

Qu'est-ce qu'on a vu après? Que malgré tout, cette somme, ce n'était pas ce qui était prévu. Le système social aux États-Unis n'a rien à voir avec le système social en Europe, dans chacun de nos pays. Il faut rajouter à l'argent qu'on met dans la relance les stabilisateurs sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des prestations, ce qu'on fait pour les couvrir de l'évolution de l'inflation, et ce qu'on met en plus au pot. Mais, de grâce, ne soyons pas ceux qui ne croient pas au plan qu'on met en œuvre! Peut-être que la crise sera si grave qu'il faudra faire autre chose. Mais enfin, quand même! Ce qu'on a obtenu, ce n'était pas rien. Vous me dites que le Royaume-Uni et l'Espagne ont fait le plus. Mais l'Espagne avait un budget excédentaire et se trouve face à une crise immobilière sans précédent. M. Zapatero a fort bien réagi. Mais enfin, n'envions pas non plus la situation de l'économie espagnole!

Quant au Royaume-Uni, sur les banques, on me dit souvent: "M. Brown a fait plus que vous". Oui mais la différence, c'est que, comme les banques anglaises étaient totalement engagées sur la place américaine, il y avait un risque de faillite qu'on ne retrouvait pas avec la même puissance – ce qui a été un débat entre la Commission et nous d'ailleurs – dans les autres États membres. Il faut qu'on ait la sagesse d'attendre un peu l'évolution de la mise en œuvre de ces différents plans. Je reste optimiste sur la capacité de l'Europe à travailler ensemble.

Enfin, dernier point, vous m'appelez à continuer, Monsieur Rasmussen. Oui, à continuer comme je suis! Alors il faut que je vous rassure. Il n'y a aucun risque.

(Applaudissements)

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE). - Herr Präsident, meine sehr verehrten Herren Minister! Die EU hat sich in den vergangenen Monaten in hohem Maße bewährt. Das ist auch Ihr Verdienst, der Verdienst der französischen Präsidentschaft!

Gerne hätte ich Präsident Sarkozy persönlich dafür gedankt, dass er auch unbequem war, nämlich als er der deutschen Bundeskanzlerin in klaren Worten gesagt hat, was er von der Lethargie der Bundesregierung hält; dass die anderen Europäer handeln, um die Krise zu verhindern, dass Deutschland aber wartet, bis die Krise da ist bzw. die nächsten Bundestagswahlen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der EU, und deshalb ist es gut, dass die EU-Partner die Bundesregierung an ihre Verantwortung erinnert haben – Präsident Sarkozy hat es hier eben noch einmal getan.

Wenn es die EU nicht schon gegeben hätte, hätte man sie spätestens aus Anlass der Finanzkrise erfinden müssen. Kein EU-Land allein wäre in der Lage gewesen bzw. ist in der Lage, der Krise etwas entgegenzusetzen. Auch der Euro ist ein entscheidender Stabilitätsanker. Es hat sich wieder gezeigt, wie wichtig der gemeinsame Markt für Wohlstand und Stabilität in Europa ist. Die Finanzkrise darf aber nicht zur Entschuldigung dafür werden, das gemeinsam Erreichte aufs Spiel zu setzen. Deshalb darf die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank nicht verhandelbar sein. Einen Rückfall in Protektionismus dürfen wir nicht zulassen, und auch eine erneute Abschottungspolitik oder ein Subventionswettlauf zwischen den EU-Staaten hätten katastrophale Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger.

Auch die EU-Wettbewerbs- und Beihilferegeln dürfen unter keinen Umständen aufgeweicht werden, genauso wenig wie der Stabilitätspakt mit den Maastricht-Kriterien. Diese Errungenschaften gilt es zu bewahren. Aber die EU muss gemeinsam, abgestimmt und entschlossen handeln, um das Schlimmste abzuwenden. Das ist eine Chance für Europa. Präsident Sarkozy hat sie genutzt. Er hat den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt, was Europa tun kann und hat Europa ein Gesicht gegeben. Herzlichen Dank dafür!

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (UEN). - Panie Przewodniczący! Prezydencja francuska przypadła na niełatwy czas - światem, w tym również Unią Europejską wstrząsnął potężny kryzys finansowy. Na szczęście prezydent Sarkozy nie twierdził jak niektórzy politycy europejscy, że kryzys nas nie dotknie. Bardzo szybko zaczął działać i za to chciałbym mu bardzo gorąco podziękować.

Ale te sześć miesięcy to również czas innego kryzysu - czas inwazji Rosji na naszego wschodniego sąsiada - Gruzję. I w tej sprawie przy całej mojej sympatii do prezydenta Sarkoziego muszę powiedzieć, że nie stanął na wysokości zadania. Jego pierwszym błędem było zmuszenie prezydenta Saakaszwiliego do podpisania niedobrego porozumienia z Rosją. Niedobrego, bo niegwarantującego Gruzji podstawowej rzeczy, a mianowicie integralności terytorialnej. Pan prezydent Sarkozy nie słuchał wówczas kolegów, których sam dzisiaj określił jako tych, którzy mieli doświadczenia dziesiątków lat spędzonych za żelazną kurtyną. Nie słuchał ich, bo gdyby ich słuchał, to wiedziałby, na podstawie ich doświadczeń, że takie ustępstwa Rosjanie odbiorą jako oznakę słabości. I dokładnie tak się stało. Przecież nawet to niedobre porozumienie jest zupełnie przez Rosjan nieprzestrzegane. Kilka dni temu prezydent Polski został ostrzelany na terytorium Gruzji, a Rosjanie zajęli gruzińską wioskę Perewi. Mimo to prezydent Sarkozy kontynuował politykę obłaskawienia Rosji, choćby poprzez wznowienie negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy.

Pan prezydent Sarkozy za dwa tygodnie przestanie pełnić rolę przewodniczącego Unii Europejskiej, ale przecież nie zniknie z polityki europejskiej. Będzie dalej w niej odgrywał dużą rolę, dlatego życzę mu dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że wyciągnie w przyszłości wnioski z popełnionych błędów.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Mr President, I would like to take the opportunity to offer some friendly advice, because many Irish voters are impatient with the Treaty debate. A poll two weeks ago showed that an overwhelming number of voters do not want a second referendum. They have made their decision and it makes no sense to them to continue the debate in the middle of a global economic meltdown. They are concerned with unemployment and with budget cuts that are affecting the most vulnerable. They feel alone in these problems, with their leaders chasing the Lisbon phantom.

It is especially annoying because the issues that brought about the ‘no’ vote, starting with the lack of democracy in the Treaty itself, have not been addressed; rather we have been told that the Treaty will remain unchanged and that what is offered is cosmetic.

We are an island nation, yet our fish and fishing industry are vanishing. Pro-life people remain concerned about the destruction of embryos in research funded by the EU. In voting ‘no’, voters voted to protect their jobs, their farms, their families and their constitution.

You talk about uniting Europe, but I put to you that what should unite us is democracy and what divides us is Lisbon.

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). - Veľmi ma potešili návrhy Európskej únie, aby sa do reformy medzinárodného finančného systému prioritne zahrnula potravinová bezpečnosť. V záveroch Rady sa však takáto priorita nezdôrazňuje.

Upozorňujem preto na to, že pribúdajú signály o zhoršovaní financovania farmárov. V Európskej únii ide najmä o nové členské štáty, inde ide o Južnú Ameriku, ale aj iné časti sveta. Medziročný, až 50 % pokles farmárskych cien pri dvojnásobnom zdražení hnojív, pri zároveň drahších a menej dostupných úveroch, povedie k podstatnému zníženiu úrody.

Keďže zásoby potravín sú kriticky nízke, reálne hrozí potravinová kríza s nepredstaviteľnými dôsledkami. Potravinovej kríze treba zabrániť prioritne, treba zvýšiť zásoby, preto treba viac vyrobiť, a to treba riadne prefinancovať. Apelujem preto na Radu, aby dostatočné prefinancovanie úrody a zásob potravín brala ako svoju najvyššiu prioritu.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE-DE). - Monsieur le Président, c'était une grande Présidence, non parce que comme le disait le président Sarkozy, il y a des grands et des petits pays, mais parce que M. Sarkozy, président, était personnellement à la taille des défis.

La Présidence française n'a pas eu la vie facile, loin de là: la crise géorgienne, la crise financière, entre autres problèmes, y compris le traité de Lisbonne. Tout cela a exigé une réponse, une action, et c'est ce qui est le plus difficile à un leadership. Ce leadership fut assuré. La Présidence a prouvé qu'elle en était capable, c'est à son honneur et pour le bien de l'Union.

Je vais évoquer trois points, autres que ceux de la Géorgie et de la crise économique: voisinage, climat, sécurité et défense. La politique de voisinage a reçu un coup d'envoi puissant tant dans sa dimension méditerranéenne, avec l'Union de la Méditerranée, que dans sa dimension orientale, avec le partenariat oriental qui mérite autant d'attention que la dimension Sud.

Il était temps de dépasser le stade des discours sur le voisinage et de passer aux actes énergiques. Il fallait donner aux citoyens de ces pays un signal fort de soutien pour leurs efforts de réforme et leurs ambitions d'une vie meilleure. La consolidation de la paix, la stabilité, la bonne gouvernance dans les régions près de nos frontières sont essentielles, et je dirais même existentielles pour notre projet d'intégration.

Sur le climat-énergie, je voudrais juste remercier la Présidence française pour son empathie et sa compréhension par rapport aux sensibilités des nouveaux pays membres.

Le troisième dossier qui a été traité par la Présidence et le Conseil, c'est le renforcement de la politique de sécurité et de défense, notamment par l'amélioration substantielle des capacités civiles et militaires. Félicitations.

Pour conclure, savoir y faire, c'est s'en donner les moyens. Voilà le défi de la Présidence et du sommet. Mais que ce soit sur le paquet énergie-climat, la relance économique ou la politique de sécurité, il faut nous appliquer tous d'une manière coordonnée à ces efforts, nous, c'est-à-dire les institutions, et les citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). - Herr Präsident! Ich möchte zuerst Herrn Minister Borloo herzlich für sein Engagement danken, was das Klimapaket betrifft, weil es wirklich eine sehr gute Lösung ist, die wir auch mit aller Kraft verteidigen können.

Ich möchte aber zur Außenpolitik etwas sagen und dabei auch den neuen Europaminister ansprechen. Der Rat hat die Östliche Partnerschaft in den Grundsätzen angenommen. Präsident Sarkozy hat bereits gesagt, dass wir, wenn wir da erfolgreich sein wollen, im Schwarzmeerraum natürlich auch Russland berücksichtigen müssen. Sicherlich, ein Russland, das auch die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit der Länder respektiert und das bereit ist mitzuhelfen, die Probleme im Schwarzmeerraum zu lösen.

Wir brauchen allerdings auch die Türkei. Ich wundere mich eigentlich, warum die Türkei hier nirgends erwähnt worden ist! Wie will man denn in dieser Situation in dieser Region etwas lösen ohne die Türkei? Ich habe vor kurzem eine Delegation dieses Parlaments in die Türkei geleitet. Michel Rocard, der Mitglied war, hat immer gefragt: „Und wie steht es mit der französischen Präsidentschaft? Verhält sie sich objektiv?“ Und das ist auch bestätigt worden, die französische Präsidentschaft hat sich objektiv verhalten. Nur, wenn wir so weitermachen mit dem Verhalten Frankreichs, was Frankreich als Mitgliedstaat betrifft, dann werden wir bald nichts mehr zu verhandeln haben mit der Türkei, weil die Kapitel ausgeschöpft sind.

Was machen wir aber dann mit einer Türkei, die wir in dieser Region als Partner brauchen? Ich will Ihnen keine Antwort vorschreiben, aber Herr Minister, Sie müssen sich überlegen, wie wir uns weiter verhalten. Denn wenn wir in dieser Region etwas erreichen wollen an Stabilität und die Krisen lösen wollen, dann brauchen wir eine Kooperation mit der Türkei und müssen die Türkei als einen wichtigen Partner Europas anerkennen. Hier ist nicht mehr die französische Präsidentschaft, sondern Frankreich als Land gefordert.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE). - Monsieur le Président, pendant que les chars menaçaient Tbilissi et que la Présidence française entraînait l'Europe dans le rôle de médiateur de paix qu'elle n'aurait jamais dû délaisser, j'ai relu un auteur hongrois, Sándor Márai.

Il décrit les causes des malheurs qui ont détruit à deux reprises la Hongrie, la moitié de l'Europe, et finalement l'Europe entière, et bousculé le monde, à savoir le nazisme et le stalinisme. L'histoire et ses violences sont maintenant de retour et, naturellement, la crise de la Géorgie, la crise financière et ses conséquences sociales ou politiques prévisibles sont des fondamentaux graves.

La volonté politique européenne doit être à la hauteur de cette histoire et de ces nouvelles violences, et nous sommes reconnaissants à la Présidence française et à toutes les institutions d'avoir traité à cette hauteur les questions qui menacent notre stabilité et notre paix. Bien sûr, la crise financière n'est pas résolue définitivement, elle n'est pas terminée. Bien sûr, les relations avec la Méditerranée ont un nouveau cadre institutionnel. Mais on ne peut pas nier le virage historique que constitue le plan climatique. L'Europe devient incontestablement leader, même si tout n'est pas satisfaisant.

L'Europe a besoin d'un sursaut politique régulier et de haut niveau, au-dessus des droites, au-dessus des gauches, au-dessus des extrêmes centres pour combattre des menaces qui reviennent avec une violence que nous avons déjà connue.

Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la revivre, dit le philosophe. Cette crise nous a rappelé que ce sont les hommes qui font l'histoire et non pas l'histoire qui fait les hommes.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre (UEN). - Hr. Minister, jeg skal på dette sene tidspunkt indskrænke mig til en enkelt sag. Jeg er sikker på, at De er opmærksom på den afgørelse som De Europæiske Fællesskabers Domstol – Retten i Første Instans – traf den 4. december ved for tredje gang at annullere opførelsen af den iranske frihedsbevægelse på EU's terrorliste. Jeg vil bede Dem om at bekræfte, at organisationen PMOI nu ikke længere er på listen, og jeg vil bede formandskabet om at respektere de tre afgørelser fra Retten og dermed medvirke til, at vi ikke igen stempler det iranske folks frihedsbevægelse som terrorister. Det vil ikke tjene Europas interesse i en demokratisk fremtid for det iranske folk.

 
  
MPphoto
 

  Margie Sudre (PPE-DE). - Monsieur le Président, ce fut une très belle Présidence française. Il y a eu très peu de voix discordantes pour ne pas en convenir. Les 27 ont passé outre à leurs divergences pour parvenir à une série de décisions qui ont été exemplaires.

Sur le paquet énergie-climat, l'Europe fait un premier pas et, en cela, ce premier pas est immense. Elle a désormais les moyens d'assumer sa responsabilité environnementale sans toutefois sacrifier son économie. Elle peut dorénavant prendre le leadership en la matière pour entraîner les autres continents sur la voie d'un développement durable.

Par ailleurs, l'Irlande propose un scénario pour sortir de son isolement. Nos amis irlandais se prononceront une nouvelle fois sur le traité de Lisbonne avec toutes les cartes en mains puisque pratiquement tous les autres membres se seront définitivement prononcés.

Les crises actuelles nous démontrent que l'Union a plus que jamais besoin des meilleurs outils institutionnels pour être efficace. Le Conseil européen a adopté un plan de relance économique massif et coordonné, basé sur l'investissement productif à long terme et le soutien ciblé aux secteurs industriels les plus durement touchés.

Le président Sarkozy a soulevé le problème de la réduction de certains taux de TVA et je partage totalement son point de vue. Espérons que les ministres de l'économie et des finances parviendront en mars à un accord qui a paru impossible aux chefs d'État et de gouvernement le week-end dernier. Les épreuves auxquelles les Européens sont confrontés donnent l'occasion à l'Union de se révéler à leurs yeux plus unie, plus réactive, plus soucieuse de les protéger.

Nous sommes reconnaissants à la Présidence française d'avoir insufflé cette nouvelle dynamique. Nous souhaitons, comme Nicolas Sarkozy, ne plus revoir de sitôt les Conseils d'hier qui se terminaient à 4 heures du matin pour négocier trois cacahuètes. Au cours des six derniers mois, l'Europe a bel et bien changé de mentalité, d'envergure, de crédibilité. Nous devons en remercier la Présidence française, nous sommes bien conscients qu'elle n'y est pas tout à fait étrangère.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - Monsieur le Président, on prête à un Président écorné par l'histoire, je parle de Mao, pas de Sarkozy, la maxime suivante: "Aussi longtemps qu'on tombe, on n'a pas encore atteint le fond." L'économie mondiale n'a pas encore atteint le fond. La crise financière joue les prolongations. Un nouveau scandale financier démontre l'incroyable légèreté des banquiers face au capitalisme de spéculation, alors que les mêmes banquiers redécouvrent toute leur rigueur sourcilleuse face aux demandes de crédit des consommateurs et des entrepreneurs.

Au fur et à mesure que la Banque centrale baisse le loyer de l'argent, les banques augmentent leur marge. Les États qui viennent de renflouer leurs banques devraient imposer à celles-ci de répercuter immédiatement les baisses importantes du taux directeur de la BCE. Ce serait une mesure de relance qui ne coûterait rien aux budgets nationaux. Le plan de relance économique adopté par le Conseil européen est insatisfaisant. Mis à part les crédits additionnels de la Banque européenne d'investissement, il n'y a pratiquement pas d'argent supplémentaire.

Les États-Unis vont injecter dans leur économie des sommes plus conséquentes. Ils peuvent le faire parce que le reste du monde continue à leur faire crédit malgré les déficits abyssaux de l'État, des entreprises et des citoyens américains. L'Europe paie très cher l'absence d'une politique macroéconomique véritablement commune. La frilosité de la BCE et des États de l'eurozone nous empêche de financer une politique de relance économique plus efficace par l'émission d'euro-obligations garanties par une Union européenne dont la capacité de financement reste intacte.

Oui merci, Monsieur le Président, je m'arrête, mais le Président Sarkozy a parlé pendant 72 minutes et nous avons 90 secondes pour nous exprimer.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - Mr President, the package on the Treaty should be sufficient to persuade the Irish to change their minds. I was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound. What conclusions were reached on the concept of ‘crass Keynesianism’ peddled by Mr Steinbrück, a party colleague of Martin Schulz?

I suspect that Mr Sarkozy would describe himself, following this experience of the financial crisis, as a Keynesian. In the absence of a prudent stimulus to productive employment from Germany, I suspect that there cannot be a sure recovery from the economic recession.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). - Paldies, prezidenta kungs! Pēc Padomes vienošanās par Klimata paketi 2008. gads izrādījās nozīmīgākais klimata pārmaiņu novēršanā pēc 2001. gada, kad tika pieņemts Kioto protokols. Klimata paketes pieņemšana iezīmē arī pagriezienu uz jaunu ekonomisko domāšanu, kas mazinās Eiropa Savienības atkarību no importētajiem energoresursiem un ar apgādes nedrošību saistītos ekonomiskos un politiskos riskus. Ekonomisko grūtību laiks, ko šobrīd piedzīvojam, ir brīdis, kad esam gatavi fundamentāli lauzt savas līdzšinējās izpratnes un visvairāk atvērti inovācijām. Apsveicam, ka izdevies panākt kompromisu par nozarēm, kurām pielāgošanās jauniem nosacījumiem prasīs laiku. Taisnīgi, ka papildus atbalsts tiek sniegts tām valstīm, kas laikā no 1990. gada samazinājušas CO2 izmešus par vairāk nekā 20 %. Par prezidentūru. Pēdējās Eiropadomes rezultāti ir uzlūkojami kā prezidentūras panākums, līdzīgi kā prezidentūras aktīvā loma Krievijas – Gruzijas konflikta noregulējumā, ja vien Eiropas Savienība nebūtu nodevusi ar tās gādību slēgtā līguma izpildes interpretācijas tiesības Krievijai. Ne visas vecās kaites prezidentūrai izdevās pārvarēt. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - Noriu pasveikinti Prancūziją puikiai pirmininkavusią šį pusmetį. Pasaulio finansų krizė, Rusijos ir Gruzijos karas, ES ir Kinijos santykiai – tai tik keli iššūkiai. Toks šio pusmečio kontekstas, ir, reikia pripažinti, Prancūzija efektyviai ir efektingai atliko ES pirmininkės vaidmenį.

Noriu pasakyti kelias mintis apie Europos kaimynystės politiką, Rytų partnerystę, apie ką buvo kalbama ES Taryboje spalio mėnesį ir praėjusią savaitę Briuselyje. Įvykiai Gruzijoje – ryškus pavyzdys, kaip Europos Sąjunga gali veikti įvykių epicentre, kaip gali rezultatyviai juos įtakoti. Ir svarbiausia, kokia vieninga ir solidari gali būti Europos Sąjunga.

Kitas pavyzdys – Baltarusija, kuri jau daug metų negali naudotis Europos kaimynystės politikos galimybėmis. Noriu pažymėti, kad šį rudenį ir Baltarusijoje pastebimi pokyčiai, kurie teikia vilties, kad ES ir Baltarusijos santykiai gali būti kokybiškai kitokie, jie gali būti tikros kaimynystės santykiai.

Galimybės bendradarbiauti yra visiškai realios, jei Baltarusijos vadovybė realizuos savo įsipareigojimus dėl spaudos laisvės, rinkimų, interneto ir kitus, atsiųstus mums.

Šiandien Prezidentas N. Sarkozy pasakė (cituoju): „Aš pabandžiau pajudinti Europą, tačiau per pastarąjį pusmetį Europa pakeitė mane patį. Aš tapau tolerantiškesnis, atviresnis“ (citatos pabaiga). Kolegos, o man atrodo, kad Europa padeda keistis daugybei žmonių, taip pat ir mums. O kalbant apie Baltarusiją, ir šios šalies lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Ir tai yra puiku.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE). - Monsieur le Président, gouverner c'est prévoir. On peut vouloir réécrire l'histoire et mettre en scène l'histoire pour faire commencer la crise à la chute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Mais tout le monde sait que c'est en août 2007 que tous les clignotants se sont allumés et qu'il était temps, à ce moment-là, de faire de la question de la supervision des marchés financiers, de la gestion de cette crise, une des priorités de la Présidence française.

Malheureusement, il a fallu attendre effectivement la chute de Lehman Brothers pour que le président Nicolas Sarkozy se saisisse de ce dossier pour sauter de sommet en sommet. La réalité des propositions et des solutions qui ont été apportées, c'est un plan de soutien aux banques sans condition avec, en appui, une politique monétaire aujourd'hui accommodante.

Or, que voit-on? Des banques qui, plutôt que de faire leur métier, c'est-à-dire de financer l'économie et l'investissement utiles, reconstituent leur marge. Ce n'est pas ce dont l'Europe a besoin. Nous avons besoin d'une action européenne mobilisée pour avoir un secteur bancaire au service de l'économie et je pense que, dans les temps qui viennent, nous allons en avoir rudement besoin. Je ne suis pas certaine que nous ayons, aujourd'hui, des bases assez solides pour cela.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, the Irish ‘no’ to Lisbon was never just an Irish issue: it needed to be dealt with as a European issue, and that is what has happened.

One of the responsibilities of any politician is to find solutions. The Irish Government listened to the concerns of the Irish people and, in partnership with their European colleagues, has drawn up a number of legal guarantees that will address the core concerns of Irish citizens.

Subject to satisfactory conclusions, the Irish Government will run a second referendum, and that is the essence of democracy: politicians working to produce a solution and then asking the people for their consent.

However, I have a very strong word of warning: we must not, again, underestimate the forces at play here. We must pay very careful attention to those who are trying to influence the outcome and those who are funding part of the ‘no’ campaign. We must fully understand that some on the ‘no’ side, who profess to be pro-European, want to see an unravelling of the EU and its institutions. Ireland was and will be a battleground for the heart and soul of Europe. That is what is at stake – nothing less – and it is worth all our cooperation, all our commitment and all our efforts.

To those, like Nigel Farage, who lecture us on democracy and others who say that the people of Europe, given a chance in a direct vote, would say ‘no’ to Lisbon, I want to say: you have neglected to check the facts and figures. The results from five direct votes – four on the Constitution and one on Lisbon – have yielded 27 million EU citizens voting ‘yes’ and 23 million voting ‘no’, so the majority of EU citizens who have voted directly have voted ‘yes’.

Finally, even though Mr Sarkozy has left, I want to thank him for his energy, his commitment to the EU and his efforts to find solutions to difficult problems.

 
  
MPphoto
 

  Jana Hybášková (PPE-DE). - Dovolte mi poděkovat jménem předsedkyně Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem francouzskému předsednictví za mimořádný výkon v oblasti povýšení vztahů mezi Izraelem a Evropskou unií. Jedním z důsledků irácké války bylo, že Izrael pochopil, že přestává být exkluzivním spojencem USA na Blízkém východě. Proto se rozhodl diverzifikovat svoji bezpečnost a úžeji se navázat na Evropu.

14. června t.r. jsme byli mile překvapeni, když Rada přidružení zohlednila výsledky reflexní skupiny a vyjádřila vůli k povýšení vztahů. Bylo jen na francouzském předsednictví, jak naloží s přípravou nového akčního plánu EU-Izrael, ale především s dosažením politického konsenzu v Radě. Závěry Rady ve vztahu ke Středozemí, Maroku a Izraeli jsou ohromující. Vyjadřují opravdovou politickou vůli ke spolupráci, setkávání ministrů zahraničních věcí, spolupráci v Politickém a bezpečnostním výboru (COPS), možnou účast Izraele v misích ESDP, ad hoc politické konzultace až po summit. Povýšení vztahů dává Evropě možnost většího vlivu hodnoty za peníze, možnost příměji ovlivňovat blízkovýchodní mírový proces.

Vážený pane prezidente, pevně věřím, že i náš Parlament potvrdí svým souhlasem v nejbližší době pro Izrael možnost účastnit se komunitárních programů. Podmínka zlepšení situace v Gaze je surrealistická a ukazuje na nepochopení odpovědnosti a role Evropy. Doufám, že to v brzku napravíme a podpoříme svým důstojným jednáním konsenzus Rady i práci Komise. Doufám, že české předsednictví bude moci na základě společné politické práce dospět k evropsko-izraelskému summitu, prvnímu summitu v dějinách mezi Evropou a Izraelem od 2. světové války.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (PSE). - Dovolte, abych i já popřál francouzskému předsednictví k velmi dobře odvedené práci. Evropská unie pod vedením Francie zvládla společně a efektivně gruzínskou krizi, koordinovaně a solidárně řeší těžkou finanční a hospodářskou krizi. Podařilo se uzavřít dobrý a vyvážený kompromis v otázkách energeticko-klimatického balíčku a podařilo se rovněž společně s irskou vládou najít řešení problému ratifikace Lisabonské smlouvy v Irsku.

Lisabonská smlouva však ještě nemá vyhráno. Země, která se za 14 dní ujme předsednictví Unie, Česká republika, Smlouvu ještě neratifikovala. Její premiér Topolánek, o kterém se prezident Sarkozy vyjádřil jako o odvážném muži, nesplnil slib, který dal a dal jej i prezidentovi Sarkozymu, totiž, že Praha ratifikuje Lisabonskou smlouvu do konce tohoto roku. Praha neratifikovala a s ratifikací má obrovské problémy. Poslanci a senátoři Občanské demokratické strany, kteří jsou též členy EPP-ED, Smlouvu odmítají. Toto bude velký problém českého předsednictví. Francouzskému předsednictví bych však chtěl ještě jednou poděkovat.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE). - Herr Präsident, meine Herren Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wenn wir ein Fazit ziehen, dann war es eine wirklich erfolgreiche französische Ratspräsidentschaft. Herr Minister Borloo, ich erinnere mich, zu Beginn war ich noch sehr skeptisch, ob dieses ehrgeizige Programm durchgeführt werden kann. Wenn ich auch nicht mit allen Teilen einverstanden bin das Resultat ist wirklich gut. Frankreich hat mit seiner Beamtenschaft, mit seinen Ministern hervorragende Arbeit geleistet, und das bezieht sich nicht nur auf die Person des Präsidenten, sondern auf alle, die daran beteiligt waren. Das ist wirklich lobenswert.

Wir haben hier Diskussionen erlebt – Herr Rasmussen hat Angela Merkel angegriffen. Wir wissen alle, dass Konjukturprogramme der herkömmlichen Art verpuffen, die Staatsverschuldung erhöhen und keine langfristige Wirkung haben. Herr Rasmussen hat hier den Wahlkampf eröffnet, aber er hat vergessen, dass der deutsche Finanzminister Steinbrück heißt und Sozialist ist. Er ist derjenige, der mit Nachdruck darauf besteht, dass im Augenblick keine weiteren Konjunkturprogramme angesetzt werden, weil man die Dimension der Krise noch überhaupt nicht überschauen kann.

Es ist im Gegenteil notwendig, dass sich die Staaten an die Haushaltsdisziplin halten, dass sie den Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten. Darin habe ich die Vorschläge des französischen Präsidenten zu diesen Themen habe ich nicht verstanden, dass er nämlich einfach den Stabilitäts- und Wachstumspakt kassieren wollte, um Aktivismus zu zeigen. Deshalb ist es auch richtig, dass einzelne Staats- und Regierungschefs gebremst haben, dass dieser übersprühende Tatendrang des französischen Präsidenten in Europa relativiert wurde. Unsere Stärke ist, dass wir – Krisenzeiten sind Handlungszeiten der Regierungen – in Europa entschleunigen, dass wir diskutieren im Europäischen Parlament, dass wir nichts überstürzen, dass wir die Identität der Mitgliedstaaten, ihre Geschichte und ihre unterschiedlichen politischen Gestaltung voll und ganz akzeptieren. Und das ist der Erfolg!

Das Paket insgesamt ist gut, und der Dank an die französische Ratspräsidentschaft ist voll und ganz gerechtfertigt. Herr Minister, überbringen Sie dies bitte an alle Institutionen! Herzlichen Dank!

 
  
MPphoto
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). - Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, bravo a la Presidencia francesa. El Presidente Sarkozy ha sido un mosquetero por Europa, en la mejor tradición francesa, y ha actualizado el lema de los mosqueteros diciendo que el mundo necesita una Europa fuerte y que Europa no es fuerte si está desunida. Yo añadiría algo más, y es que Europa funciona mejor con el método comunitario, y creo que el Presidente Sarkozy lo va comprendiendo y lo va adoptando.

Señor Presidente, llevo 22 años en el Parlamento Europeo. Es la primera vez que veo que los Presidentes de las tres Instituciones —Consejo, Comisión y Parlamento— lanzan una seria advertencia a la Presidencia entrante. El Gobierno checo ha aplazado la ratificación del Tratado de Lisboa. Además, hay que añadir algo, y es que hasta 2010 no habrá una nueva Presidencia de un país del euro.

Creo que, para que la labor de la Presidencia francesa tenga futuro, es muy importante que haya una continuidad, y apelo a la responsabilidad del Gobierno checo en este sentido.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Mr President, the Irish Government has managed to spin a successful story detailing its valiant efforts to defend the rights of the Irish electorate at the recent European Council summit. It has championed the will of the people of Ireland in Brussels and has secured legally binding assurances on all sensitive issues for Ireland.

The key point is this: the concerns expressed during the Lisbon referendum in relation to taxation, military neutrality and abortion were largely based on misinformation. The reality is that either these issues are unaffected by the Lisbon Treaty or protocols safeguarding Ireland’s position are already attached. For example, Protocol 35 to the present Lisbon Treaty protects Ireland’s stance on abortion.

My party, Fine Gael, has recently made a number of concrete suggestions, following the subcommittee’s report on its analysis of the Irish ‘no’. With these proposals Fine Gael is attempting to address the root causes of the Irish ‘no’. Legal assurances will not be enough for the Irish to vote ‘yes’ in the autumn of next year. There must also be a meaningful engagement with the Irish people, to rebuild understanding of and support for the European process.

Voter research after the referendum revealed a very low level of public understanding of the role and functions of the European Union. This disengagement is a major challenge for both the European Union itself and for the national political system and should not be underestimated again by the Irish Government.

Among our suggestions we propose a constitutional change to allow future international treaties to be referred to the Irish Supreme Court when they are agreed, to establish which provisions should be put to the Irish people. Such a mechanism would tease out the issues in need of debate in Ireland, would let the Irish electorate have their say and would finally allow Ireland to ratify the spirit of such treaties overall without stalling progress for other concerned parties.

We also propose the establishment of a new constitutional office of European Union Citizens’ Officer. The appointee would act as an independent advisory officer on all aspects of EU legislation, including its transposition into Irish law. This individual would be responsible for providing impartial information on the facts about European issues, including when conflicting arguments arise.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Mr President, with regard to the Irish agreement at the European Council, I must say that this is a huge success for Irish diplomacy. I was, frankly, surprised that the other Member States conceded so quickly on the size of the Commission, reverting to one Commissioner per country. I know that many Member States had reservations about that. But the fact that they did so shows the willingness of other Member States to move to meet the concerns that were expressed in the Irish ‘no’ campaign and the ‘no’ vote. This is not an attempt to ignore the Irish ‘no’ vote. It is an attempt to respond to the ‘no’ vote, to move to meet halfway and to try and find a solution that is acceptable to all 27 countries.

In this Union, when there is a divergence like that, we try to bridge the gap. The other Member States have shown their willingness to move to meet Irish concerns. I very much hope that will be sufficient to enable a positive result in a new referendum to be held next year, when it is up to the Irish people to make their choice.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE-DE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io vorrei fare i complimenti alla Presidenza francese o meglio ai pochi sopravvissuti del Consiglio dopo il nostro lungo dibattito, ma anche alla nostra Commissaria che ha dimostrato più grande resistenza.

Devo dire che effettivamente si è respirato in questi sei mesi un'aria del tempo dei padri fondatori, vale a dire profonde convinzioni che ci hanno dimostrato che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide. Credo sia questa una lezione importante che è venuta dalla Presidenza francese, che ci ha anche aperto un orizzonte molto interessante, ci ha fatto cioè capire che l'integrismo europeo non è un'opportunità e il modo equilibrato con cui è stato gestito il "pacchetto clima", questo infatti ci dice che l'integrazione non è un valore in sé, ma per la visione che è capace di riportarci tutti quanti ad obiettivi comuni.

Mi permetto semplicemente di osservare in questa circostanza che se questi insegnamenti sono stati così importanti vale la pena seguire la lezione di coraggio e andare fino in fondo. In particolare sul tema della crisi economica e finanziaria, varrebbe la pena che avessimo più coraggio e che quindi le misure che abbiamo adottato finora venissero corredate da iniziative più decise, come ad esempio l'adozione degli eurobond, credo che sia il modo migliore per completare fino in fondo la prospettiva data dalla Presidenza francese.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Mr President, I welcome the decisions on the Lisbon Treaty by the European Council. Unsurprisingly, the Europhobic ‘no’ campaigners continue to prattle on with their threadbare arguments, reflected here today by Ms de Brún, Ms Sinnott and Mr Farage.

The right of each Member State to nominate a Commissioner has been secured; the guarantees have been negotiated to address other concerns, the content and nature of which have still to be negotiated. Workers’ rights issues arising from the Laval and other judgments must be comprehensively addressed. But these ECJ judgments are based on the Posting of Workers Directive, not the Lisbon Treaty; that is the directive that needs not only to be amended but also comprehensively implemented by the Member States.

The content of the guarantees has to satisfy the broad majority of the Irish and European citizenship. They must not be used to freeze social progress in Ireland or Europe or to deny any of us the benefits of the Charter of Fundamental Rights. This Parliament and all politicians in Ireland have a responsibility to participate in shaping the content of those guarantees and to ensure that the conclusions are not regressive.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - Nixtieq nifraħ jien ukoll lill-Presidenza Franċiża speċjalment għall-kisba tagħha fuq it-Trattat ta’ Liżbona. Nirreferi biss għall-kwistjoni dwar in-numru ta’ Kummissarji u nixtieq nilqa’ bil-ferħ id-deċiżjoni li jkun hemm Kummissarju minn kull pajjiż membru u li din tiddaħħal bħala prinċipju. L-ewwelnett, tajjeb li niftakru li t-tnaqqis tan-numru ta’ Kummissarji kien diġà miftiehem fis-sena 2000 fit-Trattat ta’ Nizza u ma kienx qiegħed jiddaħħal għall-ewwel darba fit-Trattat ta’ Liżbona. Għaldaqstant naħseb li dan il-qbil huwa importanti u għandna nilqgħuh għax huwa importanti li kull pajjiż iħoss li għandu membru fil-Kummissjoni. Għaliex? L-ewwelnett, minħabba l-fiduċja li kulħadd għandu jkollu fil-Kummissjoni. It-tieninett, il-kontribut li kull pajjiż, żgħir kemm hu żgħir, kbir kemm hu kbir għandu jagħti fil-Kummissjoni. Mhux għaliex il-Membru tal-Kummissjoni qed jirrappreżenta l-interessi ta’ pajjiżu iżda għaliex il-Membru tal-Kummissjoni jrid jara li l-ebda interess tal-ebda pajjiż ma jiġi mwarrab. Fl-aħħarnett għaliex l-effiċjenza tal-Kummissjoni tiddependi mhux daqstant fuq in-numru ta’ kummissarji imma fuq l-organizzazzjoni interna. Jiena jidhirli li l-Kummissjoni preżenti b’27 Membru uriet li hija effiċjenti fl-organizzazzjoni li għandha. Għaldaqstant naħseb li kull deni wieħed jista’ jieħdu b’ġid. F’ċertu sens, grazzi għall-poplu Irlandiż, illum għandna qbil dwar il-prinċipju ta’ Kummissarju wieħed għal kull pajjiż membru. Għaldaqstant issa nittama li l-poplu Irlandiż jagħti l-appoġġ tiegħu ukoll għal dan il-prinċipju.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (PSE). - Herr Präsident! Es ist eine gute Nachricht, dass der Ratifizierungsprozess zu Lissabon mit dem zweiten Referendum vorangeht und wir vielleicht nach acht Jahren – im Jahr 2009 – diesen Vertrag bekommen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir einen hohen Preis bezahlen, ich meine, an einer Stelle einen zu hohen Preis.

Die Reform der Kommission ist vorerst gestorben. Die Reform der Kommission war Teil eines Pakets der Reform der Institutionen. Ich meine, in einigen Jahren wird das, was hier beschlossen worden ist, ein Bumerang. Wenn die sieben Staaten Ex-Jugoslawiens Mitglied der EU werden, dann hat Ex-Jugoslawien mehr Mitglieder der Kommission als die sechs großen Mitgliedstaaten in der EU. Da ist eine Balance verletzt. Dieses Thema ist nur verschoben, aber nicht gelöst.

Ich vermisse auch eine Führung in dieser Frage. Die Ratspräsidentschaft hat – ebenso wie die Kommissionspräsidentschaft – darin versagt, rechtzeitig Grenzen zu setzen. Wir sehen ja bei den Gegnern, dass sie nicht zufrieden sind; sie werden neue Themen erfinden.

Jetzt geht es darum, wirklich eine Kommunikationsoffensive zu starten und nicht den Populisten das zweite Referendum zu überlassen. Das ist jetzt die Aufgabe!

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). - Señor Presidente, estamos todos de acuerdo en que la crisis actual es mucho más grave y mucho más profunda de lo que se había previsto: tiempos extraordinarios que requieren acciones excepcionales, y la Presidencia francesa lo ha sabido hacer.

Nos toca ahora a nosotros, fundamentalmente al Parlamento y a la Comisión, vigilar que estas ayudas extraordinarias no provoquen daños colaterales irreversibles en la arquitectura europea.

En primer lugar, en la política de competencia. Estamos en tiempos de guerra. Rigen leyes de guerra, pero incluso en tiempos de guerra rige la Convención de Ginebra y, desde luego, eso no ampara que bancos recapitalizados por el Estado se aprovechen de estas ayudas para comprar otros bancos, y el señor Ministro sabe a qué me estoy refiriendo.

En segundo lugar, en el Pacto de Estabilidad, que yo considero un elemento clave de la arquitectura europea. Estamos ante un esfuerzo fiscal que yo aplaudo, pero no aplaudo que el Tesoro público se considere una especie de piñata que puede ser destrozada con los ojos cerrados para que el dinero caiga donde tenga a bien. Esto no es un plan Marshall que paga el Tío Sam, esto es un plan de recuperación económica que van a tener que pagar los contribuyentes del mañana.

No olvidemos, por tanto, que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. El criterio aquí no es que es mejor el que gasta más sino el que gasta con más sentido. El único criterio para ver si se gasta bien o mejor es si eso ayuda a recuperarse de la crisis económica y fundamentalmente a crear empleo.

No puedo, por tanto, compartir el criterio del señor Rasmussen de que los más listos de la clase son los que se han apresurado a gastar más.

Queda finalmente el tema de la estabilidad financiera, al que se ha referido el Presidente de la República. Estoy de acuerdo en que hay que reformar, hay que revisar el marco regulador y hay que hacer un enorme esfuerzo para que haya una mayor cooperación entre los supervisores europeos, mientras no lleguemos al supervisor económico europeo único.

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley (PSE). - Mr President, rather like Mr Schulz, I was concerned at the beginning of this presidency at the slowness to react to the looming financial crisis. I think Europe as a whole was guilty of complacency in thinking that this was not our problem, but an American problem.

However, since that financial tsunami has hit us, I welcome the response we have had; I welcome the leadership we have had from my own Prime Minister, Gordon Brown, and from President Sarkozy.

What we have learned is that Europe stands or falls together. If we act individually we are lost, and events have proved that. We are in a situation we have never been in before, and that is why I welcome the dynamic leadership we have had, in contrast with Mr Kirkhope’s party, whose members, like rabbits paralysed in the headlights, think that doing nothing is the only solution to our great crisis.

I note that President Sarkozy talked about ‘our friends, the Americans’. The West as a whole faces a huge crisis. We can only come out of it if we make working together a priority. So we must emphasise the importance of Europe’s working with the new administration in January, so that we have a united front to the great challenges such as climate change and the financial crisis.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE-DE). - Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Herr amtierender Ratspräsident! Zwei Ereignisse haben gezeigt, dass Europa eine Rolle spielen und Einfluss haben kann. In Georgien waren es die Europäer, die den Krieg gestoppt haben, und bei der Finanzkrise waren es die Europäer, die die anderen in der Welt gezwungen haben, über G 8 und G 20 in Regelungen einzuwilligen und zu verhandeln, damit so etwas in Zukunft nicht mehr möglich sein wird.

Aber können wir es in Zukunft dem glücklichen Zufall überlassen, die aktive Ratspräsidentschaft eines großen Landes zu haben? Denn Frankreich und Präsident Sarkozy haben das in einer hervorragenden Art und Weise gemacht. Ich glaube, wir brauchen stabilere institutionelle Hintergründe, damit es in Zukunft funktionieren kann. Deswegen ist die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon aus vielen Gründen so wichtig, und das ist das dritte Ereignis, wozu ich die französische Präsidentschaft beglückwünschen möchte, dass sie eine Einigung erzielt hat, auf der Grundlage dessen, was das irische Parlament erarbeitet hat, Lösungen vorzuschlagen bezüglich der Erklärungen – oder wie man das nennen wird –, der Kommissarfrage und manches anderen mehr.

Ich glaube, dass es jetzt an Irland ist, dies positiv zu beantworten. Wie manche von uns schon gesagt haben, sind diese Dinge – insbesondere in der Kommissarfrage – vielen nicht leicht gefallen. Aber ich glaube, dass auf andere Weise doch die Effizienz hergestellt werden kann.

Eins ist dabei auch wichtig festzustellen: Die Reaktion der Gegner des Vertrags von Lissabon zeigt, dass sie, nachdem ihnen die Argumente des ersten Referendums weggenommen wurden, neue erfinden. Das heißt, das sind keine Freunde Europas, die ein besseres Europa wollen, sondern sie sind insgesamt gegen die europäische Einigung und sie suchen sich immer neue Argumente, um dieses Ziel zu erreichen.

Dies sollte Ansporn genug sein, hier voranzukommen und es zu Ende zu bringen. Ich bin sicher, dass die tschechische Ratspräsidentschaft – die die erste Ratspräsidentschaft aus einem früheren Warschauer-Pakt-Land sein wird – dies mit besonderem Verantwortungsbewusstsein in Angriff nehmen und in Zusammenarbeit mit den französischen und schwedischen Freunden zu einem erfolgreichen Ende führen wird.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (PSE). - Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelles sont les leçons de la Présidence française? En voilà trois.

Première leçon. L'Union européenne a besoin d'une présidence forte, exercée pour un délai plus long par rapport aux processus qu'elle doit gérer, et par une personnalité dynamique et compétente qui peut se dédier entièrement aux intérêts et affaires européens. Donc, nous avons besoin au moins du traité de Lisbonne. L'Europe ne doit pas être personnalisée, c'est vrai, mais il faut qu'elle soit personnifiée.

Deuxième leçon. L'Union européenne a besoin d'une présidence qui soit capable de forger les compromis entre les représentants des nations en s'appuyant sur les représentants des citoyens européens. Donc, nous avons besoin d'un Parlement plus fort car l'Europe unie ne menace pas les États-nations. Ce sont l'anarchie et la fragmentation néoféodale qui constituent l'alternative inévitable de l'intégration européenne et qui menacent l'intégrité des nations.

Troisième leçon. L'Union européenne a besoin d'une gouvernance économique en mesure d'équilibrer la croissance durable avec la solidarité et la cohésion sociales, et si une Europe à plusieurs vitesses, même indésirable, s'avére inévitable, cette Europe doit se structurer en suivant la différence des volontaristes politiques et pas celle qui concerne le niveau de développement économique.

Pour le reste, félicitations et remerciements. À tout seigneur, tout honneur.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - Panie Przewodniczący! Ostatni szczyt europejski przechodzi do historii jako przełomowy, a dla nowych krajów członkowskich porównywany jest, ze względu na wagę pakietu energetyczno-klimatycznego, z negocjacjami i traktatami akcesyjnymi.

Ucieszyły mnie informacje dotyczące jedności Unii, zdolności do zawarcia trudnego kompromisu w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego. Chcę jednak w tym miejscu przestrzec, że kompromis jest dopiero początkiem drogi. Dopiero w 2020 r. będziemy wiedzieć czy odnieśliśmy sukces klimatyczny i energetyczny, czyli tzw. cel 3 x 20% i czy gospodarki nowych krajów członkowskich, a w szczególności Polski, skutecznie zmodernizowały swój sektor energetyczny bez ponoszenia nadmiernych i drastycznych kosztów gospodarczych i społecznych.

Optymizmem napełniają postanowienia dotyczące ratyfikacji traktatu lizbońskiego, ale rozczarowują propozycje w sprawie wspólnych działań zwalczających kryzys finansowy, a szczególnie pogłębiający się i odczuwalny przez obywateli kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. Apeluję więc do Komisji i kolejnej prezydencji o przedstawienie realnego programu wspólnych działań, które zapobiegną zwiększeniu stopy bezrobocia i spadkowi wzrostu gospodarczego w Unii.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). - Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cette Présidence fera date. Réussir à faire parler l'Europe d'une seule voix ce n'est pas rien, mais dans le domaine des droits de l'homme, vous avez déçu, vous avez choqué.

Le dernier reniement concerne le upgrading politique d'Israël mené en toute célérité au Conseil. Or, vous savez qu'à Gaza, même l'aide européenne ne parvient plus. Vous savez que le commissaire Michel parle de punition collective. Des centaines de mails sont parvenus au Parlement européen l'adjurant de conditionner le upgrading au respect du droit international. Nous postposons notre vote et vous, que faites-vous? Vous forcez le "oui" sans condition, en avançant comme justification que nous aurons ainsi plus d'influence sur Israël. Mais je rêve! Depuis juillet, Israël a eu un accord de principe et, d'ailleurs, la vice-présidence de l'Union pour la Méditerranée.

Mais a-t-il gelé les colonies, réduit les checkpoint ou desserré l'étranglement de Gaza? Non. Alors, pour donner un coup de pouce électoral à Mme Livni, vous balayez d'un revers de main les droits de l'homme et vous confortez ceux qui, sur le terrain, croient, dans les deux camps, que seuls le crime et la violence paient, et recherchent l'affrontement. Ce n'est plus de la réalpolitique, Monsieur le Ministre, c'est un aveuglement ou alors c'est un cynisme inacceptable.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Mr President, I admire the French presidency for its determined leadership. This is also needed to counter the aspirations of a militant Iranian regime which has been terrorising its own nation for years and is exporting terrorism massively – and, I am afraid, in the future, also weapons of mass destruction. Ironically, the EU Council continues to keep the only serious opposition force on the list of presumed terrorist organisations. That is the PMOI, whose goal is to bring about a secular and democratic Iran by non-violent means.

On 4 December 2008, the European Court of Justice delivered its third verdict declaring invalid and unjustified the European Council’s July decision to keep the PMOI on that list. I count on the statesmanship of the French presidency to respect the verdicts of the European judiciary and to give the Iranian opposition a chance to bring about real change.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Mr President, I fully support the last statement by Tunne Kelam.

It was an important summit with an important agenda. I would like to acknowledge and thank the French presidency for its untiring work on the recovery package and the climate and energy package. But for now I would like to concentrate on a third important agenda item.

Last week at the summit, our Taoiseach and Minister for Foreign Affairs secured a positive response from all the other heads of government to the concerns expressed on 12 June 2008 by a majority of Irish voters when they said ‘no’ to the question of ratifying the Lisbon Treaty. To those Member States which had doubts about aspects of what we were seeking, as our Minister Martin put it, I thank you for making the effort to accommodate us, with a Commissioner all round and legal guarantees on taxation, neutrality, the right to life, education and the family. There will still be those who continue to argue against a second referendum. However, the majority of the Irish continue to acknowledge and fully appreciate our EU membership, particularly at this time of unprecedented global economic difficulty, when marginalisation and loss of influence cannot be an option for us and when unfettered access to the single market of 500 million consumers is critical for Irish exports – including our delicious pig meat by the way – so we can trade our way back into growth.

There is a ‘but’ and that is that our increasingly hapless and rudderless government will have to do what it failed to do in June, which is to put its collective shoulder to the wheel and explain the Treaty, its purpose and its benefits. If not, its members’ realisation that they will otherwise be out of the door will perhaps their concentrate minds.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - Monsieur le Président, je voudrais féliciter la Présidence française qui a été très ambitieuse, très conséquente et très efficace.

Premièrement, j'apprécie beaucoup votre action en vue de maîtriser la crise financière et économique. Je voudrais remercier personnellement M. Sarkozy et M. Barroso, au nom du peuple hongrois, de l'aide accordée à mon pays.

Deuxièmement, je voudrais vous féliciter de votre démarche dans le domaine agricole. L'adoption du bilan de santé et le début de la période de réflexion sont des initiatives très positives. Il faudrait les continuer sous le patronage français.

Troisièmement, le paquet énergie-climat est le résultat d'un compromis historique. La compensation accordée aux nouveaux pays membres ne peut pas totalement dissiper notre sentiment d'être discriminés.

Enfin, le traitement de la crise entre la Géorgie et la Russie a été très positif et a permis d'éviter un refroidissement des relations entre la Russie et l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vorrei pregare di riferire al Presidente, Primo ministro Sarkozy, che Carlo Fatuzzo è completamente d'accordo con quanto ha fatto la Presidenza francese in questi sei mesi, al cento per cento.

Vorrei anche che gli riferisse che sono giunto in Aula nel momento in cui il Presidente Sarkozy diceva che l'impegno per grandi progetti favorisce l'accordo e facilita il loro raggiungimento. Lo ringrazio perché mi ha incoraggiato a raggiungere un mio grande progetto, un mio grandissimo progetto come rappresentante dei pensionati eletto in questo Parlamento per la seconda volta, e cioè che i cittadini europei da pensionati, da anziani stiano meglio di come stavano quando erano lavoratori. Più soldi, più rispetto, più dignità quando sono pensionati. È un grandissimo progetto, ma sono ancora più incoraggiato dalle parole che ho sentito quest'oggi dal Presidente Sarkozy.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Mr President, I would just like to say that President Sarkozy has a great deal to answer for because the Irish Times today is reporting that the whirlwind six-month tenure as EU President is coming to an end, leaving diplomats and journalists in dire need of a holiday! Can I also add that as Christmas approaches we all need a holiday, not least those of us who are approaching a European election and a second referendum on the Lisbon Treaty. On that issue there will be much debate into the future.

The problem for Ireland is not so much the contents of the Treaty – we know that from the first vote – it is in dealing with the issues that people have concerns about, and the Council has done that. What the Council cannot do for Ireland is convince the public who are disaffected by their government at the moment to support this Treaty. It rests, therefore, on those of us who fully back the Treaty and the legal arrangements which we hope will be in place to canvas widely for the values that are in the Treaty and to divide the issues of national concern from those at European level. It will be a tough job, I think you know that, but with the support of this House it can be done.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). - Elsőként szeretnék gratulálni a francia elnökség történelmi jelentőségű munkájához. A 200 milliárdos gazdaságfejlesztési terv, a szabályok egyszerűsítése, az intézményrendszer gyorsabb működtetése olyan változtatások, amelyek hatékonyak. Ezek azok az intézkedések, amelyek alkalmasak lehetnek az európai gazdaság élénkítésére.

A szociális egyensúly hiánya azonban eddig is komoly problémát jelentett Európának. A válság hatása pattanásig feszíti a szociális különbségeket sok országban. Emblematikus és hatékony lépéseket kell tennünk a legkiszolgáltatottabb állampolgárok érdekében, a további társadalmi feszültségek kezelésére és az agresszió terjedésének megakadályozására. Örülök annak, hogy a szociális bérlakások felújítását kiterjeszthetjük az alacsony jövedelmű panellakásokban élők lakásainak felújítására, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy olyan vidéki, elszegényedett telepek alakultak ki, amelyek felújítása hiba lenne, ezért lehetővé kell tennünk a szegregált telepek felszámolását. Tennünk kell a nyomor felszámolásáért, különben a gazdasági válság veszélyes társadalmi fordulatot is vehet.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Le Maire, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est un grand honneur pour moi de m'exprimer pour la première fois devant le Parlement européen. Vous savez que je suis issu du parlement national français, temple de la démocratie française, c'est donc un grand honneur de m'exprimer devant le temple de la démocratie européenne.

Il est tard, vous l'avez dit, Monsieur le Président, donc je m'en tiendrai à quatre points sur les quatre grands types d'intervention qui ont été faites précédemment à la fois sur l'économie, sur le paquet climat, sur les questions politiques et enfin sur le traité.

Sur l'économie, je crois que l'Union européenne a montré qu'elle était capable de prendre ses responsabilités et, face à une crise économique importante qui touche tous nos concitoyens, de mettre en œuvre un plan de relance qui protège les salariés, qui protège notre industrie et qui permet d'affronter la crise.

Ich möchte einige Worte an Frau Koch-Mehrin richten: Wir müssen die europäische Industrie unterstützen, und wir müssen auch Solidarität zwischen den europäischen Staaten zeigen. Das ist sehr wichtig.

Sur la crise financière, M. Goebbels l'a très bien dit, nous avons besoin d'une meilleure coordination économique, mais aussi de règles plus sûres en matière de réglementation bancaire. Je crois qu'il faudra que l'année prochaine nous avancions dans cette direction.

Quelques critiques ont été émises, par Mme Bérès notamment, et également, tout à l'heure, par le président Schulz. "War es zu spät?", c'est la question.

Moi, je crois que surtout ce qui importe, c'est d'avoir réussi à réagir. En 2007, peu d'observateurs avaient vu que la crise allait venir. Peut-être que plus tôt aurait été mieux. L'essentiel c'est d'avoir agi, Madame Bérès.

Sur la réponse strictement financière qui a été soulevée par M. Titley et M. Duff, je suis tout à fait d'accord avec eux.

The financial crisis is not behind us and we must keep in mind that nothing will be solved until everything has been solved.

Je crois qu'il faut que nous restions très précautionneux pour l'année prochaine, que nous gardions l'initiative et que nous imposions les règles financières nécessaires.

Sur le paquet climat, j'irai rapidement, parce que le ministre d'État, Jean-Louis Borloo, qui a fait un travail exceptionnel avec sa secrétaire d'État, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous répondra davantage cet après-midi, mais je tiens à remercier Mme Sudre, M. Krasts, M. Langen, M. Szejna et également Mme Doyle, qui a beaucoup contribué au travail sur ce plan climat. Je tiens à les remercier de l'appréciation positive qu'ils ont portée sur ce plan.

Je crois que ce plan climat est le plan le plus important depuis Kyoto et, surtout, qu'il fait de l'Europe un continent exemplaire avant la conférence de Copenhague.

Sur les questions politiques, notamment sur la question de la Russie et de la Géorgie, c'est vrai que tout n'est pas réglé. Mais demander à l'Union européenne de tout régler dans une des régions les plus compliquées du monde qu'est la région du Caucase, je crois que c'est beaucoup demander. L'essentiel a été réglé. Et l'essentiel, c'est la paix. C'est l'essentiel pour cette région et c'est l'essentiel pour l'Union européenne parce que l'Union européenne c'est d'abord et avant tout la paix.

Et je dois dire qu'en tant que citoyen européen, j'ai été particulièrement fier que le Président de la République, la Présidence française, prenne l'initiative, avec l'ensemble des pays européens pour imposer la paix là où il y aurait pu y avoir la guerre. Et je le dis pour faire écho à ce qu'ont pu dire M. Cavada ou Mme Andrikiené, ça me paraît très important, comme il me paraît important que la force de stabilité européenne, qui est présente aujourd'hui en Géorgie, occupe toute sa place et défende ses responsabilités.

Cela me conduit à un deuxième point qui a été soulevé précédemment, notamment par M. Saryusz-Wolski, qui est la question de la défense européenne. Je crois que nous avons obtenu de bons résultats en matière de défense européenne, pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des résultats concrets. Ce n'est pas du papier, ce sont des soldats qui sont sur le terrain, qui sont présents et qui garantissent la stabilité du territoire.

Et ce sont de bons résultats également parce qu'ils ont été obtenus en bonne et étroite coordination avec l'OTAN. Il faut cesser d'opposer la défense européenne à l'OTAN. Les deux sont complémentaires, nous avons besoin d'une défense européenne autonome, comme nous avons besoin d'une OTAN qui occupe toute sa place.

Sur la question de la Turquie, qui a été soulevée par M. Swoboda, le processus se poursuit naturellement, conformément à ce qui a été fixé par les règles européennes. Nous aurons un CAG vendredi sur ce sujet, nous examinerons les chapitres correspondants. Je crois que tout cela suit son cours, conformément à ce qui a été adopté par l'ensemble des pays européens.

La question du Proche-Orient a été soulevée par plusieurs orateurs, notamment par Mme Hybášková et Mme De Keyser. C'est un conflit majeur. C'est probablement le nœud de toutes les violences au Proche et au Moyen-Orient, et l'Union européenne a une responsabilité à exercer parce qu'elle est le premier donateur, le premier fournisseur d'aides aux Territoires palestiniens et, par conséquent, elle doit, en retour, pouvoir assumer ses responsabilités.

Je crois qu'effectivement, si nous pouvons avancer dans cette direction avec l'ensemble des pays européens, nous serons à la hauteur de ce que le Proche-Orient, Israël, les Territoires palestiniens peuvent attendre de notre part et, si nous pouvons ramener, là où il y a de la violence, la paix et la stabilité, l'Europe aura joué son rôle.

Sur la question du traité, pour terminer sur ce dernier sujet, Mme Sinnott l'a très bien dit, nous avons besoin de l'Irlande en Europe. Nous avons besoin également de respecter le choix démocratique qui a été fait par les Irlandais et donc de redonner une chance à l'expression démocratique. Il n'y a pas d'autre voie pour adopter le traité. Nous avons besoin, M. Brok l'a dit, du traité de Lisbonne.

"Wir brauchen den Vertrag von Lissabon. Es gibt keinen Zweifel daran."

J'en suis intimement convaincu.

Nous avons besoin également de progresser, avec beaucoup de méthode, beaucoup d'ouverture, beaucoup de dialogue, pour permettre au peuple irlandais de se prononcer. Cela me paraît tout à fait indispensable. Monsieur Corbett, Monsieur Burke, vous avez fait part de quelques doutes sur ce sujet, c'est normal. Un référendum c'est toujours un pari.

And you are right: we should not underestimate the political difficulties. On the other hand, however, we should not underestimate our willingness to help the Irish people, because, in the end, the choice will remain in the hands of the Irish people.

Sur le nombre de commissaires, sujet qui a été évoqué notamment par M. Leinen, nous nous reverrons plus tard cet après-midi pour en rediscuter. Je crois que ce n'est pas la question la plus importante.

La question la plus importante est double. C'est d'abord que chaque nation ait le sentiment d'être correctement représentée au sein de cette Commission et, s'il faut évoluer pour parvenir à ce sentiment, eh bien évoluons. Je crois que la décision qui a été prise est la bonne.

Et la deuxième chose qui est importante, c'est évidemment, comme le Président de la République l'a dit à plusieurs reprises, que la Commission soit dirigée avec la fermeté nécessaire, qu'il y ait un président fort, parce que c'est ça aussi qui garantira la légitimité de la Commission.

"Das ist jetzt die Aufgabe."

Je crois que c'est M. Burke qui a dit ça tout à l'heure. Eh bien nous devons avancer dans cette direction.

Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en réponse aux interventions qui ont été faites. Je veux profiter aussi de cette occasion pour vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'avoir cette charge qui m'a été confiée par le Président de la République. Je veux vous dire que je suis à votre entière disposition – matin, midi et soir – pour travailler main dans la main avec le Parlement européen, qui occupe désormais une place essentielle, non seulement dans nos institutions, mais également dans le cœur de nos concitoyens. La démocratie européenne se construira avec vous.

(applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Mr President, I should like to say thank you for this very interesting debate – at least most of the time I found it very interesting – and I think we have heard the most relevant arguments being presented. I will restrict myself to just making a few telegrammatic comments and I will mention a few things that I did not hear in the debate.

Firstly, I would like to say that, no, the Commission is not a secretariat for the Council. I deny that is the case. Do not confuse the fact that we have been working very closely with the French presidency – we have had good cooperation with the French presidency – with our being a secretariat. By presenting the energy package, the climate package, the economic recovery plan, being ambitious and taking the initiative, we have proven that we are not a secretariat but a Commission with the right of initiative, and we will continue to act in that way.

Concerning the Lisbon Treaty: I can add to the arguments being presented here that I think that the Council – with the Commission, of course – has been presented with a long list of the problematic issues of concern to the Irish people so the concerns of the Irish people can be respected. We have been able to study that in detail. Together we have looked at solutions, and the Council, as you know, has now agreed to take a decision on the number of Commissioners. I have always advocated having one Commissioner per Member State, even though I have been loyal to the position of the Commission. To put it simply, I think that what you might lose in efficiency – and I am not so sure that you would lose something in efficiency, for instance I think the French Government has about 33 members – you win in legitimacy. We need legitimacy more than ever and it is very important that we keep a Commissioner per Member State. I welcome this decision. But we have also gone through the rest of the list of concerns and there are ways to address these.

What we will contribute is to make sure that as soon as possible we can sign a memorandum of understanding with the Irish Government on how to provide better information. That includes making sure that young people and women in Ireland are able to form their own opinions and that they can say that they have at least had a chance to get all the information necessary. That is what we will contribute in the near future.

I did not hear any arguments about an energy package also offering a number of opportunities for Europe. I think that investing in more energy-efficient industries or an electricity grid offers us fantastic opportunities, not only to create jobs and bridge the recession but also for sustainable development. I think that this cannot be repeated enough. We should be the ones to point to the European value added of acting together now.

Some of you mentioned poor countries and the developing world, because we must not forget that they are the first victims and are the ones most affected by this. We must not give up on our target to implement the Millennium Development Goals and we must not lose sight of the rest of the world when we are busy trying to fight recession and the problems arising from the economic crisis.

Let me add that a little piece of history has been written during the French presidency. With Vice-President Vidal-Quadras and Mr Jouyet, we were able to sign a partnership on communication, an agreement to communicate in partnership with the Member States, the European Parliament and the Commission. This will be a valuable tool and we have to use it first and foremost to make sure we mobilise the voters now that the European elections are coming up. I must say how much I have appreciated working with both Mr Vidal-Quadras and Mr Jouyet, and I am sure that we will also achieve good cooperation for the future.

I think all the praise lavished on the French presidency is because we appreciate true leadership, engaged leadership, when we see it. Even though we do not belong to the same political family, we prefer people who are clear about their values, who are willing to put a lot of energy and their own ideas into the debate about Europe, and we see somebody defending Europe in all of this. This is what we appreciate and value.

Finally, let me wish you all a merry Christmas and a happy New Year.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Mes premiers mots seront pour exprimer ma fierté d’être Français au terme de la présidence de l’Union européenne exercée par la France en la personne de son président de la République française, Nicolas Sarkozy. Qu’il s’agisse des relations Euro – Méditerranée, de la guerre dans le Caucase, des efforts pour faire face aux crises mondiales financières et économiques ou des dossiers majeurs tels que la réglementation (paquet énergie/climat) visant à avoir une économie non carbonée du 21 è siècle, l’immigration, l’agriculture etc… tout démontre la qualité de la présidence française de l’Union, celle de son administration et la remarquable action des ministres qui ont présidé le conseil au premier rang desquels il faut citer Jean-Pierre Jouyet. Cette présidence montre, s’il en était besoin, combien nous avons besoin d’une présidence stable de l’Union européenne face aux défis planétaires d’aujourd’hui et, donc, de la ratification du traité de Lisbonne et je salue la sagesse des chefs d’Etat et de gouvernement qui ont trouvé un bon compromis avec nos amis Irlandais. Je forme le vœux que la présidence tchèque soit à la hauteur des enjeux européens et montre son attachement à l’Union en commençant par ratifier définitivement, en République Tchèque, le traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE) , în scris. – Actuala criză economică impune măsuri extraordinare în condiţiile în care tot mai mulţi europeni se confruntă cu spectrul şomajului şi recesiunii finananciare. Ridicarea plafonului de garantare a depozitelor bancare pentru populaţie este o măsură binevenită pentru conservarea încrederii în sistemul bancar. Un plafon iniţial de 50.000 de euro şi ulterior de 100.000 este cu atât mai nimerit pentru statele cu un sistem bancar fără tradiţie, cum este cazul României şi al altor state fost comuniste. În acest moment este important ca fiecare stat să-şi asume masura pentru că altfel există riscul instalării panicii în rândul populaţiei. România nu se află în rîndul statelor cu multe depozite de peste 50.000 de euro. Însă psihologic vorbind, ridicarea sumei garantate nu poate produce decât efecte pozitive având în vedere că depozitele populaţiei au scăzut faţă de luna septembrie cu 6 la sută numai în Bucureşti. Asta înseamnă că au fost retrase circa 600 de milioane de euro în decurs de numai câteva săptămâni, situaţie fără precedent în ultimii ani.

Pe de altă parte, ca parlamentar european atrag atenţia că această măsură trebuie completata cu revizuirea policilor de acordare a creditelor precum şi nivelul de risc pe care şi-l asumă.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. Ţin să felicit în primul rând preşedinţia franceză pentru modul în care a gestionat perioada dificilă prin care a trecut Uniunea Europeană în întregul ei. Modelul pe care îl lăsaţi în urmă va deveni un model de referinţă pentru preşedinţiile Uniunii Europene care vor urma, prin răspunsurile rapide, flexibilitate şi adaptarea la situaţiile dificile interne şi externe. Abordarea problematicilor interne, referitoare la dinamica construcţiei europene, dezvoltarea durabilă economică şi socială a Uniunii şi politica externă fundamentată pe piatra de temelie a Uniunii Europene - promovarea păcii -, este definitorie pentru viitorul Europei şi totodată în concordanţă cu principiile fundamentale ale construcţiei europene.

În al doilea rând, subliniez importanţa celor 3C, respectiv comunicarea, colaborarea şi compromisul, elemente definitorii în politica europeană, instrumente care au fost folosite cu eficienţă maximă în perioada preşedinţiei franceze, având în vedere perioada dificilă cu care ne-am confruntat, din perspectiva relaţiei cu cele mai democratice instituţii din UE, Parlamentul European şi Parlamentele Naţionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. Panie Przewodniczący PE, Panie Przewodniczący Rady Europejskiej, Koleżanki Koledzy, pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu za udaną francuską prezydencję. I to zarówno za udane działania podejmowane na forum globalnym (kryzys gruziński), jak i za zaangażowanie w tak wielu sprawach ważnych dla zwykłego obywatela. Osobiście wyrażam zadowolenie, iż to prezydencja francuska zamknęła prace nad rozporządzeniem w sprawie transgranicznych zobowiązań alimentacyjnych UE. Pracowałam nad nim długo i cieszę się, iż po akceptacji przez Radę będziemy mogli wreszcie zapewnić właściwe zabezpieczenie finansowe tym dzieciom, o których jedno z rodziców, przebywające poza swym krajem, chyba po prostu „zapomniało”.

Z drugiej strony, jako członek komisji AFCO, wyrażam zaniepokojenie ustępstwami i obietnicami instytucjonalnymi poczynionymi wobec Irlandii, przywracającymi zasadę „jedno państwo, jeden komisarz”. Oczekiwane rozszerzenie UE do 30 lub więcej państw członkowskich sprawi, że taka sama liczba komisarzy jeszcze bardziej zbiurokratyzuje prace Komisji Europejskiej, rozproszy kompetencje desygnowanych komisarzy, a ją samą uczyni bardziej kosztowną, mniej efektywną i trudniejszą w zarządzaniu. Oczekiwałabym także, że debata poprzedzająca kolejne referendum w Irlandii będzie prowadzona w duchu europejskiej solidarności, z uwzględnieniem dobrze wyjaśnianych wątków merytorycznych Traktatu Lizbońskiego (w tym zmian instytucjonalnych) ważnych zarówno Irlandczyków, jak i dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. As decisões do Conselho Europeu - para além de toda a retórica e demagogia que sempre as acompanham - colocam a nu os reais objectivos e políticas da UE.

Depois de terem impedido os restantes povos de se expressarem em referendo, agora impõem um novo referendo ao povo que rejeitou, de forma soberana e democrática, esta proposta de tratado.

Mais, o povo irlandês irá ser confrontado com um referendo ao mesmo (conteúdo de) tratado, acompanhado, por ora, de um "compromisso político" a ser concretizado juridicamente aquando da futura adesão da Croácia, em 2010 ou 2011.

Desta forma se procura impor um salto qualitativo no neoliberalismo, no federalismo e no militarismo, em benefício dos interesses do grande capital e das grandes potências, que esta proposta de tratado representa.

Aliás, no mesmo Conselho Europeu avança-se para uma nova etapa de militarização da UE e das relações internacionais, preparando a próxima Cimeira da NATO (Abril de 2009) e alicerçando a UE como seu pilar europeu.

Como anteriormente sublinhámos, tais decisões colocam em evidência o carácter antidemocrático da UE, que é inseparável da sua afirmação como bloco imperialista.

Sobre o denominado "plano de relançamento da economia europeia": a mesma política, dando prioritariamente resposta aos interesses das grandes potências e do capital financeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. – Olen iloinen, että valtionpäämiehet löysivät järkevän ja ainoan oikean ratkaisun komissaariasiaan. Oma komissaari on erityisesti pienemmille jäsenmaille merkittävä yhteydenpitoväylä komissioon.

Ranskassa asuu reilut 60 miljoonaa ihmistä, ja Ranskan hallituksessa on 38 ministeriä. EU:ssa asuu lähes 500 miljoonaa kansalaista. Miten on mahdollista, että komissioon ei mahtuisi jokaiselle maalle omaa komissaaria, vaikka jäsenvaltioita tulisikin muutamia lisää?

Kiitos!

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), írásban. 2007 decemberében az Európai Tanács felhívta az Európai Bizottságot, hogy értékelje a romák társadalmi befogadására rendelkezésre álló eszközöket. A közzétett munkadokumentum a várakozásokkal ellentétben megmaradt a már létező közösségi politikák értékelésének szűk keretei között. Szeptemberben sor került az első Európai Roma Csúcstalálkozóra, amely semmiféle kézzelfogható ajánlást, vagy menetrendet nem fogalmazott meg. December 8-án az Általános Ügyek Tanácsa felszólította a Bizottságot, hogy 2010 elejéig tegyen jelentést az elért eredményekről.

Egy progresszív közösségi stratégia kialakítását a legszélesebb fórum, a roma és nem roma civiltársadalmat egyaránt megszólító kezdeményezések, a tudomány, az egyházak, és a gazdasági élet képviselőinek összefogása alapozhatja meg. A túlzottan pozitívan értékelt jó gyakorlatok bemutatásánál jóval többre van szükség: a romákat érintő összes területet együttesen kezelő átfogó stratégiára, amely világos képet ad arról, hogy a közösségi kezdeményezések miként realizálódnak helyi szinten, miként képesek azok ösztönözni és támogatni a társadalmi befogadás szempontjából leglényegesebb lokális kivitelezést. Olyan kikényszeríthető jogi alapokon nyugvó útitervet kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani, amely világos és ellenőrizhető célkitűzéseit akár szankciók révén is biztosítja. A stratégiának továbbá érintenie kell a romák társadalmi befogadásával szorosan összefüggő olyan kérdéseket is, mint a környezetvédelem, az egészségügyi helyzet, a többszörös diszkrimináció, vagy a médiában és a társadalmi élet egyéb területein tapasztalható roma-ellenesség elleni fellépés.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), schriftlich. Herr Präsident! „Europa trat einig auf“, das war die Hauptbotschaft, mit der soeben Nicolas Sarkozy die Bilanz der französischen Ratspräsidentschaft vorlegte. Zweifellos hat er den Takt der Dynamik vorgegeben, was eindeutig zum Erfolg dieses halben Jahres beigetragen hat.

Ich begrüße, dass er als EU-Ratspräsident beim Treffen der Friedensnobelpreisträger in Danzig/Polen mit dem Dalai Lama zusammentraf. Wir im Europäischen Parlament erlebten Seine Heiligkeit vor zwei Wochen in Brüssel, als der Dalai Lama vor dem Plenum sprach. Mit einer Fastenaktion, die über 500 Unterschriften erhielt, ebenso mit tibetischen Schals, dokumentierten wir unsere Solidarität mit dem Dalai Lama und dem tibetischen Volk. Wir unterstützen seinen mittleren Weg, seine Dialogfähigkeit und seine unbeirrte Gewaltfreiheit. Er hat sich stets für die Autonomie Tibets ausgesprochen und keineswegs für einen Separatismus, der ihm von chinesischer Seite unterstellt wird.

Die letzten Monate haben bewiesen, dass sich Rat, Kommission und Parlament darin einig sind: Dieser Weg ist alternativlos. Meine Frage lautet: Was werden die Europäer nach der Absage der offiziellen EU-China-Gespräche durch Peking unternehmen? Wie kann es dem Rat gelingen, China endlich in die Verwirklichung von Menschenrechten einzubinden? Die dortige Regierung versucht doch, Menschenrechte als „westliche Werte“ kleinzureden, anstatt sie in ihre Politik zu integrieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), na piśmie. Uczestników dzisiejszej debaty oceniającej prezydencję francuską można podzielić na trzy grupy: na tych, którzy prezydencję bezkrytycznie chwalą, na tych, którzy ją krytykują i na tych, którzy milczą. Niezależnie od tego w której grupie dziś jesteśmy, odpowiedzialność za przyszłe losy narodów Europy ponosimy wszyscy.

Odpowiadamy więc i za prezydencję francuską, która mimo dużej aktywności i zmasowanej propagandy tak naprawdę nic dobrego nie wniosła. Gorzej, prezydent Sarkozy domagając się uznania odrzuconego w referendum przez naród irlandzki Traktatu z Lizbony, wywierając presję na władze Irlandii i przywódców innych suwerennych państw i narodów, pogwałcił głoszoną przez siebie demokrację.

Brak demokracji w UE wyraźnie obrazuje pakiet klimatyczny, który wykłada rozwijające się gospodarki, w tym polską w imię ratowania pogrążonych w kryzysie starych krajów członkowskich. Cynizmem prezydenta Sarkoziego jest przemilczenie, że człowiek powoduje emisję zaledwie kilku procent CO2, w tym Europa kilkunastu. Tak więc bez rozwiązania tego problemu z udziałem innych kontynentów i krajów, w tym Indii i Chin, efektu nie było i nie będzie. Będzie to tylko nowy podatek, kara za przystąpienie do Unii dla nowych krajów członkowskich, w tym Polski.

I na koniec: demokracja jest świadomym wyborem. Narzucanie wolnym krajom szkodliwych rozwiązań kojarzy się z totalitaryzmem, a więc drogą donikąd.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. La bilanţul mandatului preşedinţiei franceze putem afirma fără ezitare că aceasta a fost una de mare succes. Programul său de acţiune a combinat în mod reuşit determinarea politică, pragmatismul şi tactul diplomatic, absolut necesare pentru depăşirea crizelor apărute.

Liniile sale de acţiune au fost foarte ambiţioase, permiţând adoptarea unor decizii importante la nivelul UE: adoptarea pactului european pentru imigraţie şi azil, acordul asupra pachetului energie/ schimbări climatice, Uniunea pentru Mediterană, un nou acord asupra politicii agricole comune. Agenda sa a fost marcată de trei evenimente neprevăzute, care însă au demonstrat forţa de acţiune mobilizatoare în numele UE: respingerea TL de către cetăţenii irlandezi, conflictul din Georgia (8 august) şi falimentul băncii Lehman Brothers, care a marcat începutul actualului marasm financiar şi economic (15 septembrie).

Felicit preşedinţia franceză pentru acest mandat de succes. A reuşit gestionarea consecinţelor NU-ului irlandez (la Consiliul European din 11-12 decembrie, Irlanda s-a angajat să supună încă o dată ratificării TL, înainte de sfârşitul anului 2009) şi a condus misiunea de mediere între Moscova şi Tbilisi, un succes diplomatic care a readus însă în atenţie necesitatea unei PESC eficiente şi coerente la nivelul UE. Nu în ultimul rând, a reuşit obţinerea acordului statelor membre pentru o serie de proiecte comunitare de mare importanţă, precum cele în domeniul protecţiei mediului şi cele privind imigraţia.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Unia Europejska w czasie prezydencji francuskiej w obszarze gospodarczym była zdominowana działaniami związanymi z pakietem klimatyczno-energetycznym oraz kryzysem finansowym.

Europa poprzez swoje duże rozszerzenie stała się bardzo zróżnicowana i specyficzna. To nie dotyczy tylko poziomu rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Stąd też bardzo trudno jest znaleźć jednolite instrumenty dla rozwiązania tak różnych problemów z którymi borykają się poszczególne gospodarki krajów członkowskich.

Działania antykryzysowe wymagają bowiem pakietu zróżnicowanych instrumentów na okres walki z kryzysem np. możliwość obniżki wysokości VAT czy odejście od niektórych wymogów pakietu stabilizacji i wzrostu.

Pakiet klimatyczno-energetyczny powinien być dopasowany do poziomu i specyfiki poszczególnych gospodarek i jej sektorów. W mojej ocenie to zróżnicowanie działań w ramach pakietu nie jest adekwatne do panującej rzeczywistości.

Ustępstwa i korzyści jakie otrzymały poszczególne państwa nie będą w stanie wyrównywać szans ich rozwoju, bo mamy tak różny poziom startu. Stąd jestem zwolennikiem systematycznego przeglądu tego pakietu z analizą jego stanu oraz przebiegu i na tej podstawie wprowadzać niezbędne korekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , în scris. – Felicit presedintia franceza pentru munca depusa care a facut posibila ajungerea la un compromis acceptabil in cazul pachetului energie-schimbari climatice. Adoptarea acestuia confera Uniunii Europene o pozitie de lider in lupta impotriva schimbarilor climatice prin forta exemplului si prin angajamentul asumat. Uniunea Europeana va avea, la Copenhaga, argumente cu care sa negocieze cu celelate state ale lumii pentru ca, la nivel global, sa contribuim, printr-un efort comun, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Felicit presedintia franceza pentru implicarea sa in adoptarea, prin conciliere, a celui de-al trailea pachet maritim "Erika III". Pornind de la invatamintele desprinse in urma accidentelor maritime din ultimii ani, UE a inasprit regulile privind siguranta transportului maritim si a stabilit masuri specifice si raspunderi clare in caz de accidente maritime. Desi nu suficiente, s-au facut progrese si in privinta transportului durabil, al Cerului Unic European si al sigurantei rutiere. As fi dorit ca pe parcursul presedintiei franceze, sa progresam si in privinta pachetului rutier, a pachetului energetic si pachetului telecom.

De asemenea, dezbaterile ample din Parlament si Consiliu privind impactul cresterii preturilor la energie si la alimente a aratat cetatenilor europeni ca pentru Uniunea Europa, agenda sociala este una dintre prioritati.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), na piśmie. Panie Przewodniczący! Patrząc na dokonania prezydencji francuskiej, chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii, które rzutują na jej całościową ocenę. Co prawda sierpniowa interwencja prezydenta Sarkoziego w sprawie Gruzji wstrzymała działania wojenne, lecz jej zatrzymanie wynikało bardziej z interesów gospodarczych Rosji i jej stosunków z Francją niż z rzeczywistej chęci uregulowania problemów, które doprowadziły do wojny.

Kolejną sprawą, która wskazuje na kierunki rozwoju i zarządzania UE, jest kwestia podejścia do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Przypadek Irlandii, gdzie ma się organizować referenda aż do pozytywnego rozstrzygnięcia dla największych państw Wspólnoty pokazuje, że interesy Niemiec, Francji i kilku innych krajów są ważniejsze niż przyjęte zasady i demokratyczna debata. Także fakt przekupywania społeczeństwa Irlandii odstępstwami od Traktatu pokazuje, iż w UE można każdy kraj traktować różnie i kupić. Ta decyzja potwierdza coraz powszechniejszą praktykę panującą w instytucjach Wspólnoty polegającą na manipulowaniu prawem.

Przypomnę, że za tej prezydencji zapadła decyzja o zniszczeniu przez UE polskich stoczni w sytuacji, gdzie we Wspólnocie rozwija się renacjonalizacja przemysłu i banków, w tym w Pana kraju. Nie było także zgody ze strony kierowanej przez Pana prezydencji w sprawie zrównania dopłat w rolnictwie do równego poziomu. Utrzymaliście je państwo w bardzo niekorzystnej relacji w stosunku do nowych państw członkowskich.

Panie Prezydencie, dbał Pan o interesy Francji, a nie o interesy wszystkich członków UE.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 14.10 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

7. Програма „Еразмус Мундус“ (2009-2013 г.) (пдписване на акта)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wir werden nun gemeinsam mit dem Rat die Rechtsakte über das Aktionsprogramm Erasmus Mundus zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung und zur Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten unterzeichnen.

Herr Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Herr Minister Bruno Le Maire, Herr Kommissar Ján Figel’, der der maßgebliche Vater des ganzen Erasmus-Programms ist, liebe Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Parlaments! Es ist eine große Freude, heute einen wichtigen Beschluss, der die Verlängerung des Programms Erasmus Mundus ermöglicht, gemeinsam mit dem Rat zu unterzeichnen. Dies ist der Höhepunkt der entschlossenen Arbeit, die wir zusammen mit dem Rat und der Kommission geleistet haben. Ich möchte Herrn Kommissar Ján Figel’ nochmals meinen ausdrücklichen Dank dafür aussprechen, dass er dieses Programm vorangetrieben hat und damit ermöglicht hat, dass wir es am Ende heute gemeinsam durch unsere Unterschrift zwischen Rat und Parlament besiegeln.

Diese öffentliche Unterzeichnung wird dazu beitragen, die Bedeutung europäischer Rechtsvorschriften für die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu unterstreichen. Mit dem Programm Erasmus Mundus wird das ursprüngliche Erasmus-Programm der Kommission, das vor 21 Jahren begründet wurde, ausgeweitet. Dieses Programm gibt Studentinnen und Studenten überall in der Welt die Chance, in der Europäischen Union zu studieren, und spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des europäischen Hochschulwesens als Symbol wissenschaftlicher Spitzenleistung.

Mit erhöhten Mitteln – nahezu 950 Millionen Euro für fünf Jahre – ist die Europäische Union jetzt in der Lage, die wachsende Nachfrage nach dem Programm Erasmus Mundus zu decken. Dies ermöglicht es uns, die Unterstützung gemeinsamer Programme in Europa mit Stipendien für die begabtesten Studenten und Professoren aus Drittländern fortzuführen. Wir werden außerdem den Geltungsbereich des Programms auch auf die Promotionsstudiengänge ausweiten und europäischen Studenten so noch mehr finanzielle Unterstützung bieten können.

Dank dieses Programms werden die Teilnehmer und vor allem die Studenten zu wahren Botschaftern der Offenheit und des interkulturellen Dialogs; sie werden einen Beitrag zu einer besseren Zusammenarbeit und zur gegenseitigen Verständigung überall in der Welt leisten.

Gestatten Sie mir abschließend, der französischen Präsidentschaft, der Kommission und den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Bildung – ich freue mich, dass Frau Vorsitzende Katerina Batzeli hier bei uns ist – und allen Mitgliedern des Ausschusses sowie auch der Berichterstatterin, Marielle De Sarnez, die alle intensiv an diesem wichtigen Rechtsetzungsakt mitgearbeitet haben, meinen Dank auszusprechen.

Jetzt darf ich Herrn Minister Le Maire bitten, mit mir gemeinsam das Dokument zu unterzeichnen, und ich darf Herrn Kommissar Figel’ bitten, sozusagen die Aufsicht darüber zu übernehmen.

(Die Präsidenten unterzeichnen die Rechtsakte.)

(Beifall)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 

8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията
  

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (IND/DEM). - Madam President, concerning personal statements, in the debate we had this morning with Mr Sarkozy, I made a number of comments about the European Union’s attitude towards democracy. In particular, I talked about the leader of the Socialist Group, Martin Schulz, having made some disparaging and derogatory comments in the debate in June of this year. He was allowed by the President, Mr Pöttering, to get up and to say that my comments had been untrue and that he had never in any way suggested that the ‘no’ side could be linked in the future with fascism. I would like, please, to set the record straight.

On 18 June, in this place, when talking about the ‘no’ vote in Ireland, this is exactly what Martin Schulz said. He said, ‘The passion has migrated to the other side, the side which speaks ill of Europe, on the right wing of the political spectrum. It lies with those who speak ill of Europe, and who do so simply because they are afraid. In Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism.’

Mr Schulz may not like what I have to say. He may profoundly disagree with what I say. However, I would say to you, Mr Schulz, when I get up in this place, I always research very thoroughly what I say. I never stand up here and tell lies. What I said, I believed to be entirely true. I am not asking for an apology or anything of that kind. I do this to put the matter straight, and I regret that our President, Mr Pöttering, chose to use Rule 145 to allow Martin Schulz to take the floor this morning but not to allow me to take the floor this morning, which in fact was the very point of the speech I made this morning. It is not a level playing field in the European Union. It is as though you are the good guys if you are pro-Treaty and you are the bad guys if you are opposed to the Treaty. That, to me, is not very democratic.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Farage, θα καταγραφούν αυτά που είπατε.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE). - Frau Präsidentin! Der Kollege Farage hat heute Morgen die Behauptung aufgestellt, ich hätte in diesem Hause gesagt: „Das Nein führt zum Faschismus“. “In previous times Martin Schulz has stood up and said that a ‘no’ vote will lead to fascism”. Das habe ich nie gesagt! Nie! Und ich will das jetzt auch ein für alle Mal klarstellen.

Ich glaube nicht, dass das Nein irgendeines Volkes – also z. B. das des irischen Volkes – zu Faschismus führt. Das glaube ich nicht. Das ist ein für alle Mal geklärt. Ich glaube allerdings sehr wohl, dass das Gespür bei uns allen dafür da sein muss, dass das Spielen mit den Gefühlen von Menschen, die von Ängsten um sozialen Abstieg bedroht sind, immer dann gefährlich wird, wenn es in die Hände von Brandstiftern gerät. Ich weiß nicht, ob von den Brandstiftern welche unter Ihnen sind. Ich hoffe nicht. Aber dass es diese Brandstifter gibt, das weiß ich sehr wohl.

Und einer Sache können Sie sicher sein, Herr Farage: Gegen Leute wie Sie und Ihre Politik werde ich kämpfen, bis ich nicht mehr kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Δόθηκαν οι εκατέροθεν εξηγήσεις και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

 

9. Изменението на климата и енергията (introduction)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs.

Je reviens devant vous quelques semaines – très peu de semaines – après notre dernier échange et après, notamment, un moment important, où un pacte de confiance a été passé entre le Parlement et le Conseil, sous l'œil vigilant de la Commission, pour tenter de trouver, à l'unanimité, comme le disait le Président Sarkozy ce matin, un ensemble de dispositifs qui permettent d'engager l'économie de 27 pays dans une économie durable, de réduire les émissions de CO2, de préparer Copenhague, d'améliorer et de préparer la compétitivité de nos économies pour le siècle qui vient.

Je reviens devant vous après un Conseil européen qui a pris une décision à l'unanimité, en ayant le sentiment de ne pas avoir trahi ce pacte de confiance qui avait été scellé entre nous grâce aux différents trilogues, très nombreux, un peu uniques dans l'histoire – je parle du trilogue du week-end dernier concernant un certain nombre de directives – et je crois que, par rapport à ce qui était connu lorsque nous nous sommes vus il y a un mois, les écarts sont extrêmement faciles à identifier.

Il n'y a aucun écart si Copenhague est un succès. Il y a une appréciation si Copenhague n'est pas un succès, c'est-à-dire si seule l'Europe est engagée. Les efforts demandés à l'industrie vont jusqu'à la meilleure compétitivité des technologies les plus performantes en matière environnementale.

La deuxième appréciation concerne la solidarité et la troisième concerne l'énergie. L'énergie et les allocations sur l'énergie sont un des grands fondements de ce paquet, avec les énergies renouvelables, les automobiles, etc.

Sur ce sujet-là, je crois qu'en notre âme et conscience, nous pouvons tous accepter qu'il y ait une période de transition pour les économies qui ont le plus de charbon, quand on sait à quel point ces transitions sont compliquées sur le plan social. Nous, qui les avons vécues dans un certain nombre de nos pays – en Belgique, dans le Nord–Pas-de-Calais, en France –, nous savons qu'elles sont complexes. Rien n'est changé sur l'essentiel. Il y a un temps de transition, et ce temps de transition est financé par une amélioration de la solidarité.

Car au fond, la seule vraie discussion de la semaine dernière au Conseil n'a absolument pas porté sur ce que je lis ou entends ici et là, mais essentiellement sur le fait que 2 % de solidarité aient été affectés strictement et directement aux pays plus récemment arrivés dans l'Union, c'est-à-dire à ceux auxquels on demande la plus grande transition énergétique. C'est cette partie de la solidarité qui a été essentiellement marquante.

Sur le reste, vous connaissez les textes qui sont soumis, depuis longtemps, grâce aux différents travaux des commissions et des rapporteurs. Sur la qualité des carburants, le texte est plus ambitieux que celui de la Commission. Sur l'énergie renouvelable, il est globalement conforme à celui de la Commission. Sur le partage de l'effort, à peu de choses près, il est identique. Il est un petit peu plus contraignant sur le long terme concernant les émissions de CO2 d'automobiles.

Au fond, et enfin, l'équilibre général du paquet, tel qu'il a été proposé, et des ambitions prévues au Conseil européen de mars, est parfaitement respecté. Nous sommes dans une période de discussions mondiales. Le groupe Europe, le continent Europe, enfin, du moins, l'Union, est la première organisation mondiale à mettre en place un système d'objectifs clairement chiffrés, de modalités d'application, de capacités d'évaluer, année après année, secteur après secteur, directive après directive, la réalité de ses évolutions, dans le respect de l'application de nos directives, c'est-à-dire sous le contrôle, d'une part, de la Commission et, d'autre part, de la Cour de justice.

Je crois que nous sommes dans un schéma de mutations profondes, évaluable, contraignant, conforme à nos objectifs et à nos ambitions. Je pense que, grâce au trilogue, le point où nous sommes arrivés la semaine dernière au Conseil est conforme aux ambitions de l'Europe. Restera à l'Europe à mener le débat de Copenhague, à s'y préparer dès maintenant, sous l'autorité de la Commission, d'une part, de la République tchèque et de la Suède, d'autre part, et avec le pays hôte qu'est le Danemark pour cette grande conférence, ce grand rendez-vous de l'humanité.

Voilà, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ce que je souhaitais vous dire en introduction, en vous disant vraiment que les travaux du Parlement ont été un atout absolument décisif, non pas, comme je l'ai entendu, comme seule manière d'exercer une pression sur les gouvernements, mais tout simplement pour leur qualité générale.

Enfin, vous avez pu observer que, par exemple sur le CCS cher à M. Davies, le Conseil a bougé dans les dernières heures pour essayer de s'approcher le plus près possible des souhaits qui avaient été émis.

Voilà le travail qui a été fait. Il y a ces six textes qui sont soumis aux débats. Nous sommes, bien entendu, à votre disposition pour vous apporter tout éclaircissement nécessaire.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, Member of the Commission. − Madam President, today and tomorrow are one of those very rare occasions when politicians can write history. The energy and climate package that you are going to vote on tomorrow is a landmark package of legislation which is significant not only for the European Union, but for the international efforts to address climate change, and will have consequences within the European Union and internationally.

I would like to thank the French presidency for its dedication and the work it has done to reach a compromise, but mainly I would like to express my sincere thanks and appreciation to the European Parliament for the work it has done all this time, to all the political groups and to the rapporteurs. Everybody has contributed constructively in bringing the compromise to the level where a vote tomorrow will be promising.

I think that although a lot of concerns were expressed – there were a lot of proposals, and many of these were taken on board – and everybody is a little bit dissatisfied, this does not mean that the package is not equitable and is not ambitious. It is ambitious, equitable, fair, and it is going to deliver the environmental objective we have set by reducing by 20% the greenhouse emissions in the European Union by 2020. So the architecture of the package remains as it was in our proposal and the environmental integrity of the package has been fully preserved and also the fair distribution of the efforts amongst the various parties.

The package before you contains a set of measures which is the most ambitious in the world. Only recently some voices around the world have claimed they would imitate our package, and this is very encouraging.

The European Union is leading the world as regards climate change and, by adopting this package through your vote tomorrow, we shall confirm our international role in leading the world in addressing climate change, and at the same time we shall ensure that the benefits to our countries from the early move to a low-carbon economy will indeed come.

The European Union is the first region in the world that has reduced emissions. We are going to deliver on our Kyoto Protocol targets, both as the EU-15 and as the EU-27, we are going to achieve the 8% reduction target; indeed, due to the efforts of the new Member States, as the EU-27 we are even going to overshoot the 8% reduction target.

We are the only region in the world where there is an emissions trading system that works well and where we have put a price on carbon. The European Union is the region in the world investing most in the developing countries, in clean development projects, which are useful not only because we get credit for the investments made in those countries, but also because we reduce global greenhouse emissions and because we help in transferring technology in those developing countries, investing there and creating jobs.

The European Union is the region of the world that invests most heavily in research, and by our package and by the provision that Mr Borloo referred to previously of investing the proceeds from auctioning 300 million tonnes of carbon dioxide by 2015, which could be about EUR 9 billion, we are going to invest even more in research. The European Union is also the only region in the world that will have set a 20% unilateral target by adopting this package tomorrow, and our leaders have reconfirmed our 30% reduction, which is necessary in order to effectively fight climate change (according to the most recent scientific information, even this 30% will perhaps not be enough).

By adopting this package tomorrow we will have made not just a step forward, but a leap forward in fighting climate change and also setting the example for other countries, other regions of the world to follow us. Some have already done so. Yesterday, Australia announced a package to fight climate change. It is not as ambitious as ours but still very important. It has set a unilateral target, it is introducing a cap-and-trade system and it is very ambitious about the medium- and long-term targets. It has underlined its willingness to work together with us in reaching an international agreement in Copenhagen. Everybody now knows what President-elect Obama has set as priorities – energy security, climate change – and he repeated this again yesterday.

The European Union is leading by producing various papers and studies, which will be very useful in our negotiations next year. It was apparent in Poznań last week that the countries of the world are determined to work hard next year in order to secure an ambitious international agreement in Copenhagen and the European Union will contribute to this objective by producing papers on how this agreement should be, what the basic elements should be, what the structure should be and also how we can finance this agreement.

When we were discussing this package, various concerns were expressed: concerns about carbon leakage, which is whether carbon-intensive industries, because of the emissions trading system and mainly because of the auctioning, will move to countries without carbon restraints and will continue emitting carbon dioxide in those countries which do not have any limitations (which will also be detrimental to the European Union because we shall lose jobs).

Concerns were expressed by some Member States which rely heavily on coal regarding auctioning in the power sector and some other countries expressed their concern regarding flexibility in the effort-sharing proposal. By the compromise reached all those concerns will be taken care of. For industry, long-term predictability has been assured and free allowances will be given and the competitiveness question will be taken care of. At the same time, it should be stressed that these industries will still make their fair contribution to reducing emissions in the European Union because they are not only subject to the cap in the emissions trading system, but also they have to comply with the benchmark of best available technologies. So, even these industries are going to make reductions.

Let me turn to auctioning in the energy sector, because I have heard a lot of complaints and dissatisfaction that we have allowed some Member States an opt-out regarding this sector. Firstly, it should be underlined that this is an option for the Member States because they were very concerned about the social impact of our proposal. We should listen to those concerns, and we did listen. However, in my opinion, when the time comes they will not use this opt-out for the simple reason – especially for those countries in which the energy sector is privately owned and prices are unregulated – that they will have the dilemma of whether to give the money to the finance ministry – to the state – to be used for good causes or to permit the private sector to make windfall profits, profits without any reason. This is something we shall see; it could become a political question in the future. So, I would say to those who object to our agreement on this particular point that they have the possibility in their own countries to persuade their governments not to exercise this option when the time comes. At the same time, if those Member States consider that it is important for social or other reasons to use this opt-out, they are able to do so.

Concerning flexibility on the CDMs and the effort-sharing there: firstly, there are many numbers floating around at the moment as to how much of the effort of reducing emissions will be done domestically and how much will be permitted to be done abroad. I should underline that all these comparisons refer to 2005. The actual reductions which should be carried out domestically are much larger, because they should be compared to 2020 and to the business as usual. The actual reductions will be much larger in the European Union. I have asked my services to provide me with an analysis and for the total effort-sharing and ETS the efforts within the European Union will be about 60%; 41% could be abroad, in developing countries.

Let us not forget that we need investment in developing countries. This is one of those issues that are being brought up all the time by our international partners and also here in the European Union by all those who are interested in transferring technology and making investments and reducing carbon dioxide emissions in developing countries.

Why is it bad? We must have a balance, because otherwise, if we make too much effort abroad and not domestically, it would mean that all the benefits for our business and industry in the European Union would be lost, because our package is not only about fighting climate change but also about creating a more efficient economy. We are going to provide the incentives to make our business and industry more resource- and energy-efficient, and an energy-efficient, resource-efficient business means an economically efficient business – a more competitive business – which, in turn, means innovation in the European Union. So we do need more effort in the European Union. This is something that we should try to do.

Again, for all those who are complaining about this point of compromise, there is a great possibility: go to your countries and ask the governments of Austria, Sweden, Denmark, Finland and the other countries – there are 12 of them listed – which have asked for this one additional per cent, and tell them not to use the CDMs that are permitted under this compromise. It is up to you. Do it there, not here. Here you should vote for the package. The package comes together: it is not one proposal here and one proposal there; one affects the other. So, do not make the mistake. If you have objections, do it in your countries, do it in the countries that have this possibility to get the one per cent additional CDM.

I am not going to speak about the fourth concern, which was solidarity. Mr Borloo gave the answer and the solution reached by the French presidency was very wise.

I do not want to take up any more time, because I have already spoken too much. What is important now is to look forward. We should look to Copenhagen. We have a year of tough negotiations ahead of us. Let us work together again – the European Parliament, the Council and the Commission – in order to persuade our international partners to reach an agreement in Copenhagen. Thirty per cent is the minimum that we have to agree in Copenhagen in order to fight climate change effectively. We should start working now. At the same time, we have to continue to take care of our industries.

Coming back to the question of carbon liquids, this is not only a question of preserving our jobs, employment and competitiveness, but also an environmental question. I do not want to see companies reallocating and emitting in countries without carbon constraints. So it is an environmental, a social and an economic issue, and our compromise balances all those issues: the social issues, the economic issues and the environmental issues. I think that we should continue on this path. In implementing this package, we should also continue our cooperation, of course with the Council, of course with the European Parliament, but also let us bring the social partners into this discussion. We should work together because this is very important for Europe; it is very important for the world.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Madam President, the proposals that we will be discussing today make a revolutionary change in the way we produce and consume energy. Fewer CO2 emissions also mean more energy efficiency and more sustainable energy sources. Market-friendly ETS will be the main driving force of change in technology in the years to come. CO2 targets in non-ETS sectors are in reality binding energy-efficiency targets in Member States. The Directive on CCS, actually on CO2 geological storage, means that none of the energy sources will be discriminated against as long as they correspond to the interests of society.

Limits for CO2 emissions from cars will actually limit our growing dependency on oil. Twenty per cent of renewable energy in 2020 in final energy consumption means that we will be able to say that we have new energy sources – not only in electricity, but also in heating and cooling and in transport. We should never forget the energy challenge that we face. The International Energy Agency has been saying for four years that we are on a potentially unsustainable path in the energy sector economically, globally, environmentally and socially. This stems from the risky supply/demand balance. On the price level, we should not be misled by the oil price that we have today, which is due to the economic downturn; we should always remember where the oil price was only a couple of months ago.

The most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth. If wealth leaves the European Union, so also do jobs. So it very important to see that the global environment is so challenging in the energy sector that we must respond to it. For the EU this is a particular challenge because our import dependency, if no measures are taken, will grow from 50% to 70%. For oil and gas it will be close to 90% or even 100%. This means that we will face a challenge of security of supply and, very clearly, job losses. The proposed package means a profound change that will make our import dependency still reasonable, around 50% in 2030, and brings to the European Union competitive advanced technologies for the production or consumption of energy. It will also make it possible for us to help the sustainable development of the world. We cannot imagine, with the volatility of hydrocarbons that we have today, good and healthy development in today’s poorest regions. This is the only change that is possible.

I believe that the measures to be taken are difficult. It is not simple to make a change in the energy sector, and it always takes many years. But we do not have any choice because we are strengthened, not only by the anticipation of the political leaders, but also by basing our proposal on scientific evidence and on the evidence of the global institutions that monitor our situation in global oil markets.

I would like to thank Parliament, the rapporteurs in particular, and the French presidency, which through very difficult negotiations did not diminish our ambition but improved our proposal so that it is more balanced and stronger. I believe that we can be proud of the results that we have achieved in the form of the trialogue. So again I would like to thank the rapporteurs, who really did a huge job in putting forward Parliament’s opinion and getting the agreement of the presidency, with the help of the Commission, on the most ambitious set of proposals, which will revolutionise the energy sector.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you, Commissioner.

 

10. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του Claude Turmes, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)) (A6-0369/2008).

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Die Richtlinie über die erneuerbaren Energien ist ein Meilenstein in der europäischen Energiepolitik. Diese Richtlinie wird nicht nur dafür sorgen, dass Strom, Wärme, Transport in Europa umweltfreundlicher werden, es wird auch einheimische Energie sein, Jobs und das Geld bleiben in Europa! Wir werden einen lead market, eine Technologieführerschaft in Europa aufbauen und auch unsere Exportmärkte sichern. Gibt es in diesen Krisenzeiten etwas Besseres zu tun?

Dieser Erfolg ist ein kollektiver Erfolg. Der kollektive Erfolg von denen, die niemand hier sieht: Lise, Aris, Hans, Paul, Michel, Fred, alle die Mitarbeiter, die im Hintergrund gearbeitet haben. Es ist ein Erfolg dieses Parlaments. Ich möchte mich noch einmal herzlich bei Fiona Hall, Britta Thomsen, Umberto Guidoni, Werner Langen, Anders Wijkman für das Vertrauen bedanken, das sie in meine Verhandlungsführerschaft gesetzt haben. Und ich möchte hier einem Mann besonders danken, Jean-Louis Borloo. Ohne seinen persönlichen Einsatz, den seines Kabinetts und auch den der französischen Präsidentschaft hätten wir zum Beispiel Herrn Berlusconi nicht am Wochenende vor einer Woche eingefangen und diese Richtlinie zuwege gebracht. Also ein kollektiver Erfolg, und das ist genau das, was Europa fertigbringt!

Kurz zum Inhalt: Erstens: Diese Richtlinie bringt Investitionssicherheit. Denn wir haben verbindliche Ziele von mindestens 20 %. Wir haben verbindliche nationale Ziele, sehr detaillierte nationale Aktionspläne, Zwischenziele, die von der Kommission streng überwacht werden. Und das wird genug Druck auf die 27 Mitgliedstaaten ausüben, jetzt massiv auf Wind, Solar, Wasser, Biomasse zu setzen.

Die Revisionsklausel 2014 ist butterweich. Diese Revisionsklausel stellt die Ziele nicht in Frage und wird auch die Kooperationsmechanismen nicht in Frage stellen. Die italienische Industrie für erneuerbare Energie dankt mir schon heute dafür, dass wir über Europa jetzt auch in einem Land wie Italien bei den erneuerbaren Energien vorankommen.

Diese nationalen Ziele – 34 % für Österreich, 17 % für Italien, 23 % für Frankreich – können auch über Kooperationsmechanismen wahrgenommen werden. Das war einer der Punkte, wo wir gegenüber dem Kommissionsvorschlag eine Korrektur vornehmen mussten. Wir wollen Kooperation und keine Spekulation auf dem Markt der erneuerbaren Energien! Deshalb waren wir gegen den Vorschlag dieser guarantees of origin for trade.

Erneuerbar ist auch die Infrastruktur. Wir haben dafür gesorgt, dass Stromnetze offen sind, Gasleitungen offen sind, dass wir massiv in Wärmenetze investieren und dass Gebäude, z. B. die Dächer öffentlicher Gebäude, in Zukunft für erneuerbare Energien genutzt werden.

Der Punkt, wo ich als Berichterstatter persönlich weniger zufrieden bin, ist der Teil über erneuerbare Energien im Transportbereich. Unser Planet hat Grenzen. Wir haben begrenzte Ölressourcen, aber wir haben auch begrenzte Agrarflächen. Deshalb haben wir den Mythos „große Luxuskarossen und Geländewagen mit pseudogrünem Benzin“ ausgebremst.

Wir werden auf Elektromobilität setzen, und wir werden die Biomasse viel stärker der Nachhaltigkeit gegenüberstellen. Die Grünen werden weiterhin mit der Umwelt- und Entwicklungsbewegung dafür kämpfen, dass unsinnige Agrotreibstoffe nicht auf den Markt kommen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'associer aux propos de M. le rapporteur sur les différents remerciements, qui dépassent vraiment la courtoisie aux unes et aux autres et de dire que le travail, franchement, a été exceptionnel.

Bien sûr, il y avait des points d'insatisfaction au départ. Ils ont été en partie corrigés, à propos de l'incorporation des carburants, pour dire les choses simplement, un peu modifiés sur l'affectation des terres. Pour le reste, la différence d'efforts demandés aux pays, qui n'a pas fait l'objet de vraies discussions – j'allais dire de vraies contestations – prouve bien ce qu'est la solidarité européenne.

En matière d'ENR, certains doivent faire beaucoup plus, parce qu'ils en ont les capacités. D'autres font d'autres efforts dans d'autres domaines de la transition. Je trouve que c'est une directive tout à fait exceptionnelle.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Madam President, I would like to start by thanking the rapporteur, Mr Turmes, the shadow rapporteurs, and all those people who have been fighting for renewable energy. I still remember the debate on renewable energy, heating and cooling and all the issues we discussed. I think we have mastered the directive in front of us. The binding nature of the target will mean measures and support schemes for Member States using renewable energy will be predictable and long term. That will allow new technologies to penetrate the market and not be marginal. We are proposing a profound change.

It is true that different countries have different targets, but I would also mention one particular aspect that came up in the Council. With the exception of only one country, all countries understood that they could achieve this target, and for this they have two additional instruments. Firstly we should invest strongly in energy efficiency because it also helps achieve renewable targets. Secondly we should not forget any of the sectors, because we would like to address all sectors, not just electricity, but also heating and cooling and transport. For this reason I believe that, with the very good spirit coming from the Member States, we could look optimistically towards this target.

I believe that the flexibility mechanisms proposed are perhaps not the most ideal. But I agree with Parliament and the Council that we need to invest in a number of technologies at this stage. The worst thing that could happen is that we hamper development of some particular technology, for example, solar energy, that today is more costly compared with wind technology. I believe it is the right approach to guarantee support schemes but at the same time allow Member States to cooperate. I should mention one investment by a Czech company in wind energy in Romania. This is what we are looking for. We are looking for massive investments where it is cheaper, but it does not necessarily mean that any technology should be excluded.

I believe it is important that flanking measures are in place and there is access to dealing with the agreed administrative barriers, as well as some other measures absolutely needed to be successful in this area.

On transport I am more positive than the rapporteur because I believe it is very important that we address the sustainability criteria. We have sustainability criteria concerning greenhouse gases. Some would say they should be higher; I believe they are high and there is a strong motivation. Second, we have defined no-go areas; I think this is also a revolutionary change. Lastly, we also address issues involving direct and indirect land-use changes. We know that scientific evidence is not yet sufficient to take a very clear decision on it, but clearly it sets out a path towards achieving binding arrangements in these areas also. I believe even this part of the directive is a huge success because it is the first time ever that sustainability criteria are defined and in a form that will be implemented. I believe that the transport sector needs renewable energy sources, not only heating and cooling and electricity.

I am very proud of the work that our rapporteurs have done together with the Council and with the French presidency. I am convinced that we will have not only 20% of renewable energy in consumption in 2020, but much much more. So today we can be sure, and we will be quite happy in 2020.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder, A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság fogalmazója. − A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elsősorban a bioüzemanyagok kérdésével foglalkozott, hiszen ennek van nemzetközi kereskedelmi összefüggése. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság úgy véli, hogy a bioüzemanyagok nemzetközi kereskedelme – ami alapvetően harmadik országokból származó importot jelenthet ebben az összefüggésben – nem vezethet globális szinten a környezet pusztításához és az éhínség növekedéséhez. Ezért a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok ne vehessék figyelembe a bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzés teljesítésénél az olyan importált bioüzemanyagok felhasználását, amelyeknek közük van az erdő-irtáshoz – közvetve vagy közvetlenül –, amelyeket olyan országokból importáltak, amelyek egyébként nemzetközi élelmiszersegélyben részesülnek, vagy olyan országokból importáltak, amelyek a mezőgazdasági termékekre exportadót vagy más exportkorlátozást vetettek ki. Úgy vélem, hogy a bioüzemanyagok előállítására Európa is képes és az energiafüggőségünk csökkentése elsősorban akkor valósul meg, ha Európában előállított bioüzemanyagokat használunk föl.

 
  
MPphoto
 

  Мариела Величкова Баева, докладчик по становището на комисията по икономически и парични въпроси. − Поздравявам докладчика за оптималните резултати. С оглед постигането на целите на директивата относно възобновяемите енергийни източници е необходимо създаването на законодателна рамка за осигуряване на дългосрочни инвестиционни решения.

Прогнозируемото търсене на енергия от възобновяеми източници и биогорива открива възможности, сред които, например, осигуряване на рисков капитал за малките и средни предприятия за внедряването на нови технологии на пазара.

Финансовите институции имат ключова роля дори и в текущия период на трудности да структурират и търгуват инструменти за финансиране на проекти за възобновяема енергия, енергийна ефективност и други. Това е възможно чрез регулаторна рамка с дългосрочна визия на общностно и на национално ниво и с фокус върху ролята на местните и регионалните власти да влияят върху политиките на насърчаване приложенията на енергия от възобновяеми източници.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. − Madam President, I agree that this Renewables Directive is the best part of the energy and climate package. I am particularly happy that they managed to vastly improve the sustainability criteria for biofuels. I think the rapporteur has done an excellent job.

We should congratulate ourselves on this directive because other parts of the package leave a lot to be desired. When full auctioning is postponed to 2027 – a generation from now – and more than 60% of emissions reductions can be made in third countries, where is the necessary push and where are the necessary incentives for the transformation of energy production, transportation, industrial production, etc.? This is serious for our long-term efforts to cut emissions but also for industry. We need innovation. If I were you, Commissioners, I would be a bit worried about the risk of a collapse of the ETS market as a combined effect of the low requirements for domestic action and the recession.

I think this Renewables Directive is an outstanding example. It will give the necessary incentives for technology development, it will create new jobs and it will reduce dependency on the outside world, all of which we desperately need to happen.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, Ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. − Señora Presidenta, yo también aplaudo la conclusión de esta negociación en relación con la Directiva sobre energías renovables. Sobre todo, desde el punto de vista del sector del transporte, creemos que se ha marcado claramente una dirección, una tendencia que la industria, por una parte, estaba reclamando en cuanto a seguridad jurídica y que, por otra parte, hemos podido condicionar y diversificar de manera suficiente para que no solamente los biocarburantes, sino también otros aspectos como el hidrógeno o la electricidad procedente de fuentes renovables, formen parte del «mix» necesario para llegar al objetivo del 20 % y del 10 % dentro de ese 20 %.

Creo que es fundamental y me parece muy importante la introducción de los criterios de sostenibilidad, por supuesto los medioambientales, con el tema de los usos del suelo y las repercusiones en países terceros, pero también me parecen fundamentales, y le pido especial sensibilidad respecto a ello a la Comisión, los criterios sociales, que son precisamente aquellos que en este momento de recesión y de grandes interrogantes nos está reclamando la ciudadanía.

En los aspectos de cláusulas de revisión, creo además que con nuevas propuestas legislativas se puede ayudar a profundizar y a mejorar la tendencia —también con propuestas legislativas— y que en los planes de acción nacionales ese formato común va a ayudar también a los Estados miembros a cumplir los objetivos que nos marcamos.

Finalmente, querría preguntar a la Comisión qué tiene previsto para las infraestructuras y la logística de la distribución y la …

(El Presidente interrumpe a la oradora.)

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo, aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelija. − Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään suuresta työstä.

Uusiutuvien energialähteiden kestävä ja lisääntyvä käyttö on alueiden kannalta myönteinen asia. Se tuo uusia työpaikkoja, parantaa energiaomavaraisuutta, ja samalla se on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hallintaa. Lisäksi se edistää uusiutuvan energian tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden maailmanlaajuisia markkinoita.

Aluekehitysvaliokunta korosti lausunnossaan alueiden ja paikallisen tason ratkaisevaa merkitystä direktiivin täytäntöönpanossa. Tässä työssä tarvitaan paljon yhteistyötä, hyvien kokemusten vaihtoa ja myös tutkimusta, tuotekehitystä ja pilottihankkeita.

Olosuhteet ja ilmastolliset tekijät vaihtelevat paljon eri jäsenvaltioissa ja alueilla. Tämäkin käy ilmi kompromissiehdotuksesta, mikä mahdollistaa mm. valiokuntamme esittämän turpeen kestävän käytön pienessä määrin tuotantoprosesseissa.

On tärkeää, että voimme hyväksyä tästä direktiivistä saavutetun kompromissin osana historiallista ilmasto- ja energiapakettia.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, A Mezőgazdasági Bizottság fogalmazója. −

Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Turmes úrnak, hiszen ez egy rendkívül fontos irányelv. A Mezőgazdasági Bizottság örül annak, hogy az Európai Bizottság betartotta a szavát, mert egy évvel ezelőtt, amikor a biogázról szóló jelentésem elfogadta a Parlament, megállapodtunk Fischer-Boel asszonnyal, hogy nem lesz a biomasszáról egy külön irányelv, hanem a megújuló energiaforrások keretében rendezzük a biomassza kérdését is. Köszönöm, hogy az Európai Bizottság ezt korrekten betartotta. A Mezőgazdasági Bizottság úgy ítéli meg, hogy a biomasszának és a biogáznak kiemelt szerepe van a megújuló energiaforrások keretében, de a biomassza esetében elfogadhatatlan, ha ez az erdőknek a kiirtását jelenti, illetve elvesz területeket az élelmiszertermelésre alkalmas kultúrák elől. Tehát a bioenergia, a biomassza termelés semmiképpen sem mehet az élelmiszertermelés rovására. Az Amerikai Egyesült Államok bioetanol programja egy negatív példa arra, milyen árfelhajtó szerepe van az amerikai bioetanol programnak, amely a kukoricára épül. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte zuerst sagen, dass die EVP-ED-Fraktion diesem ausgehandelten Kompromiss zustimmen wird. Wir haben hart verhandelt, Claude Turmes hat viel Arbeit geleistet. Wir hatten mit den Stellungnahmen 1.500 Änderungsanträge im Industrieausschuss, und sein Einfallsreichtum war so groß, dass er immer wieder neue Vorschläge unterbreitet hat. Wir haben es trotzdem gut miteinander zu Ende gebracht, und ich möchte mich insbesondere beim französischen Verhandlungsführer, dem zuständigen Botschafter Léglise-Costa, bedanken, der bei diesen sehr schwierigen Verhandlungen – immerhin waren es zehn Verhandlungsrunden – die notwendige Ruhe und Übersicht bewahrt hat. Claude Turmes hat am Ende einem Kompromiss zugestimmt, den wir voll und ganz mittragen können, weil er alle Möglichkeiten eröffnet, erneuerbare Energien zielgerichtet zu nutzen.

Der Kommissar Dimas hat gesagt: Ja, stimmt dem Gesamtpaket zu, auch wenn euch an der einen oder anderen Stelle etwas nicht gefällt. Der Vorschlag, der aus dem Hause Piebalgs kam, war wirklich brauchbar. Insofern haben wir auf einer guten Grundlage verhandeln können und haben gar nicht mehr so viel ändern müssen – im Gegensatz zu einigen anderen Dossiers, über die wir noch debattieren werden. Auf dieser Grundlage können wir gemeinsam die erneuerbaren Energien voranbringen, die Mitgliedstaaten in die Pflicht nehmen, moderne Technologien entwickeln und damit unser gemeinsames Ziel – mindestens 20% erneuerbare Energien im Jahr 2020 – erreichen.

Lediglich ein Punkt gefällt mir im Gesamtkompromiss nicht optimal, das ist der Vorschlag der Kommission, flexible Instrumente einzusetzen. Hier haben das Parlament und der Rat gebremst. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir dort in den Mitgliedstaaten neue Möglichkeiten eröffnet hätten. Aber trotz dieser Bedenken in diesem einzelnen Punkt stimmt meine Fraktion dem Paket voll und ganz zu. Vielen Dank an Claude Turmes, die französische Ratspräsidentschaft und die Kommission!

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, for PSE-Gruppen. – Tak hr. formand. For 22 måneder siden var der ikke mange, der troede, at EU ville forpligte sig til, at 20 % af vores energiforbrug i 2020 skulle komme fra vedvarende energikilder. Det er intet mindre end verdens mest betydningsfulde energilovgivning, som vi skal vedtage her i Europa-Parlamentet i morgen. Med den kan vi endelig se enden på flere hundrede års afhængighed af olie og gas – en afhængighed der har skadet vores klima og skabt krige, ufred og ulighed over alt i verden. Vejen hertil har da også været bumpet og fuld af forhindringer, men når vi står her i dag, så er det i erkendelse af, at vi ikke længere kan lade stå til. Vi bliver nødt til at handle, og med direktivet for vedvarende energi tager vi det første skridt hen imod en renere og bedre verden.

For vores energiforbrug er hjørnestenen når vi taler om at gøre noget ved klimaforandringerne. For hvis det lykkes os at omstille vores energiforbrug og få kvittet brugen af de fossile brændstoffer, så vil det også lykkes os at gøre noget ved klimaforandringerne. Aftalen, vi har nået med Det Europæiske Råd, er et godt resultat set fra den socialistiske gruppes side, for vi har fastholdt de overordnede bindende mål, så uansat hvor mange krumspring nogle af landene har gjort, vil 20 % af EU's energiforbrug i 2020 komme fra grøn energi. Vi har sikret bindende mål, som at mindst 10 % af energiforbruget i transportsektoren skal komme fra vedvarende energikilder, og så har vi sikret, at biobrændstoffer bliver produceret på en forsvarlig og bæredygtig måde, og vi har fra den socialistiske gruppe også betonet nødvendigheden af den sociale bæredygtighed. Vi er også glade for at andengenerationsbiobrændstoffer tæller dobbelt i regnskabet, så der er motivation til at udvikle nye energiteknologier. Og endelig har vi sikret fundamentet for en industri med to millioner nye job i Europa og forskning i grønne energiteknologier, så jeg tillader mig at være stolt i dag. Stolt over at Europa-Parlamentet har vist handlekraft og glad for, at den socialistiske gruppe har haft afgørende indflydelse, så vi i morgen kan bakke op om denne lov. Og mange tak til alle kollegerne for det her exceptionelt fantastiske samarbejde.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I am disappointed that there has been a loosening of emission-reduction requirements in part of the climate package. The EU needs to set its course firmly towards a low-carbon future; otherwise it will be overtaken by other countries that are now keen to make up for lost time. I think we may come to regret this missed opportunity to get our own house in order ahead of the rest of the world.

But on the Renewable Energy Directive, Parliament has succeeded in persuading Member States to embrace the need for radical change in the way we source our energy. I want to thank Claude Turmes: his determination made this successful outcome possible.

For the renewable energy industry, the directive offers legal certainty and the sweeping away of barriers to progress such as connection to the grid. On renewables in transport, industry has been set stringent criteria for biofuels, which I welcome. I am relieved that the final text protects land with high biodiversity and high carbon stock and that the requirement on greenhouse gas savings has been increased from the Commission’s original proposal of 35% up to 60% for new installations from 2017. Crucially, the effects of indirect land-use change will now be factored into the calculation on greenhouse gas savings, and biofuels with no risk of side effects will receive a bonus. Food price effects will be monitored and tackled through regular reporting and the 2014 review.

If Parliament had had its way, certain actions would have been stronger and more immediate. Nevertheless, this is a final text which deserves the support of this House.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Dziękuję sprawozdawcy za sprawozdanie. Przypomnę, że przed posiedzeniem Rady w przypadku trzech spośród sześciu sprawozdań pakietu klimatyczno-energetycznego osiągnięto kompromis i był to kulawy kompromis. Można było wówczas powiedzieć, że skoro w 50% dyrektyw uzgodniliśmy wspólne stanowisko, to europejska szklanka ekologiczno-przemysłowa była w połowie pełna. Sceptyk jednak zauważyłby, że ta szklanka wciąż do połowy była pusta. Po szczycie Unii szklanka jest już w całości pełna.

Ten kompromis jest niełatwym kompromisem. Zmusza kraje członkowskie, zwłaszcza nowe do mimo wszystko olbrzymiego wysiłku ekonomicznego. Standardy zawarte w wersji kompromisowej są wyśrubowane, zawieszają gospodarkom państw naszego regionu poprzeczkę na bardzo wysokim poziomie. Musimy pamiętać, że wszystkie te liczby i wskaźniki, które tak łatwo umieszczamy na papierze, będą decydować o realnych, namacalnych pieniądzach generowanych z naszych podatków i o równie realnych miejscach pracy, które możemy stracić.

 
  
MPphoto
 

  Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte a un compromesso importante per l'Europa, anche se il Parlamento europeo ha dovuto ingoiare qualche rospo.

Nel merito il testo sulle rinnovabili uscito dal trilogo contiene una definizione chiara degli obiettivi e soprattutto della natura obbligatoria degli stessi. La clausola di revisione del 2014 è da intendersi in chiave di maggiore flessibilità per centrare l'obiettivo di riduzione, che resta del 20%, e se ci sono le condizioni per spingerlo fino al 30% entro il 2020. Occorre sottolineare che lo strumento di flessibilità più potente ed economicamente più vantaggioso per gli Stati membri sta nelle misure degli obiettivi nazionali di efficienza nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dell'industria e nel migliore uso dell'elettricità.

L'obiettivo obbligatorio del 10% per i biocarburanti va qualificato con richieste di efficienza nei processi di trasformazione mediante notazione dei criteri di sostenibilità ambientali e sociali. L'uso delle biomasse va orientato verso aree non controverse e verso tecnologie di conversione più efficaci rispetto ai biocarburanti di prima e seconda generazione. L'accordo raggiunto dal Consiglio e la volontà del Parlamento europeo danno un messaggio positivo: non si può affrontare la gravissima crisi economica senza cambiamenti di strategia. Chi, come Berlusconi, si prendeva gioco della direttiva europea dei "tre venti" definendoli un piano donchisciottesco è uscito sconfitto.

Il pacchetto che questo Parlamento è chiamato ad approvare, pur con l'annacquamento dovuto agli egoismi degli Stati membri, va nella direzione di dare risposte innovative per alleviare l'impatto dei cambiamenti climatici. Se non sapremo agire in fretta questo problema peserà di più sull'economia europea, ma soprattutto sulla vita dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI). - Směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů, kterou právě projednáváme, je součástí klimaticko-energetického balíčku. A proti tomuto balíčku budu zítra hlasovat. Jsem totiž přesvědčena, že legislativa, která je nám předkládána jako těžce dojednaná shoda dvacetisedmi hlav států, je nesrozumitelná, zbytečná a ve svém důsledku nebezpečná. A doufám, že nikdy nebude beze zbytku naplněna.

Vznik celého klimatického balíčku a proces jeho projednávání ze všeho nejvíce připomíná pohádku Hanse Christiana Andersena Císařovy nové šaty. Členové vlád, kteří nakonec smršť chaotických předpisů, příkazů, sankcí a pokut jednomyslně v Bruselu schválili, se ve svých zemích mnohdy netají názorem opačným. V soukromých hovorech dokonce vypočítávají negativa proklimatického šílenství a přiznávají, jak tato zelená bublina ekonomiku jejich země poškodí. Bojí se ale využít práva veta a odmítnout legislativu, která nepřinese Unii nic kromě dalšího poklesu konkurenceschopnosti.

Nikdo z politiků zodpovědně neřekl, o kolik nové směrnice a nařízení zdraží teplo a elektřinu. K čemu budou nové rejstříky a výroční zprávy záruk původu? Proč má mít rozmarná větrná kilowatthodina v rozvodné síti přednost před spolehlivou kilowatthodinou jadernou? Kdo z poslanců umí spočítat např. normalizační pravidlo pro zohlednění elektřiny vyrobené z vodní energie, které chce tento Parlament zítra ve formě složitého vzorce nařídit všem vodním elektrárnám v Unii? A kdo kromě zpravodaje a několika úředníků vůbec ví, o čem teď právě mluvím?

Pokud chceme jednat ve prospěch občanů a zajistit trvale udržitelný rozvoj, nemůžeme přece veškerou průmyslovou produkci vyhnat mimo Unii, poroučet větru, dešti, blokovat jadernou energetiku a do nekonečna zbytečnou administrativou energii prodražovat. Proto bychom měli celý klimatický balíček zítra odmítnout.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). - Hemos de reconocer, queridos colegas, que en el debate de hoy y en la votación de mañana existe en la Cámara un cierto sabor agridulce, luces y sombras.

Sombras, porque este procedimiento que hemos seguido, tan intenso, tan acelerado, ha hecho que un número importante de diputados y diputadas de esta Cámara se sintieran aparte, se sintieran excluidos de gran parte del debate sobre un paquete de medidas que todos sabemos que es, seguramente, el más importante de la legislatura.

Y luces, porque estoy convencido de que el resultado obtenido tras estas negociaciones maratonianas, podemos decir al final, que es satisfactorio.

Este es un debate conjunto, de todo el paquete, pero ahora estamos hablando de la Directiva sobre energías renovables, y sobre este tema en concreto quisiera destacar algunas cosas.

En primer lugar, el acierto que representa el mantenimiento del 10 % de biocombustibles, porque en Europa, si tenemos un problema, es el de la seguridad del suministro.

Los planes de apoyo nacionales, que también continúan, han dado grandes éxitos en determinados Estados miembros, en particular en España. Por tanto, el hecho de que sigan allí también me parece una muy buena noticia.

Los mecanismos de flexibilidad, para facilitar que aquellos Estados miembros con menos potencial puedan formar parte de este ambicioso proyecto de impulso a las energías renovables, combinando sus esfuerzos con aquellos Estados miembros que sí tienen un gran potencial, también es una contribución muy positiva.

Y, sin duda, con esta Directiva sobre energías renovables la industria europea recibe un mensaje muy fuerte, muy claro, que la va a impulsar a actuar con confianza, con seguridad; esto abre grandes oportunidades de negocio y de creación de empleo, tanto en Europa como a nivel global.

En definitiva, este paquete legislativo abre una nueva era, una era de compromiso con la calidad del medio ambiente, de una dimensión y de un alcance …

(El Presidente interrumpe al orador)

 
  
MPphoto
 

  Mechtild Rothe (PSE). - Herr Präsident! Zunächst meine Anerkennung für die hervorragende Arbeit des Berichterstatters. Lieber Claude, herzlichen Dank dafür. Diese Richtlinie bietet nun die große Chance, dass die notwendige Energiewende in Europa mit neuem Elan vorangetrieben werden kann.

Wir wissen, dass der dramatisch voranschreitende Klimawandel die klare Fokussierung auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz erfordert. Das, was uns heute als Kompromiss mit dem Rat vorliegt, ist ein sehr gutes Ergebnis. Die Gefährdung erfolgreicher nationaler Fördersysteme durch den von der Kommission vorgeschlagenen Zertifikatehandel ist gestrichen. Durch wirkliche Kooperationsmechanismen ist die notwendige Flexibilität gegeben, um gemeinsam das 20 %-Ziel zu erreichen und, ich hoffe, auch zu übertreffen, und auch die nationalen Aktionspläne, die die Strategie für den Ausbau der erneuerbaren Energien darstellen, wurden erheblich geschärft.

Zum einen hat das EP die ökologischen Kriterien für Biotreibstoffe deutlich verbessert und zum zweiten hat es soziale Kriterien hinzugefügt. Also Dank an den Berichterstatter, Dank an die gesamte Delegation für dieses Ergebnis.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (UEN). - Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms vēlos pateikties C. Turmes kungam un visiem trialogā iesaistītiem par panākto vienošanos. Manuprāt, kompromiss par atjaunojamo enerģētikas avotu direktīvu ir būtisks tamdēļ, ka mēs nenovirzījāmies no mērķiem un apņemšanās, kas tika izteikti iepriekš, un tas viss neskatoties uz finanšu un ekonomikas krīzi, uz to, ka fosilo kurināmo cenas īstermiņā krītas. Par transportu runājot, es tiešām gribētu pateikt, ka ir labi, ka ir izvirzīti šie ilgtspējīgie kritēriji un ka tika atrasta arī nākamo paaudžu biodegvielas veicināšanas shēma, kas, manuprāt, šai krīzei starp pārtikas ražošanu un biodegvielu ir atrasts kā labs kompromiss. Un, visbeidzot, mani arī gandarī tas, ka tika sadzirdēts tādu nelielu Eiropas valstu kā Latvijas [viedoklis], kurai īpaši liels atjaunojamo resursu īpatsvars jau tā ir augstākais Eiropas Savienībā, ka tika sasniegts un pazemināts viņas mērķis, kas parāda uzticību Eiropas izpratnei par arī mazas valsts situāciju. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). - Mr President, in these days when we are all concerned about energy security it is clearly right that we should pursue renewable energy, but that renewable energy must be both environmentally and economically sustainable. In this context, I am very worried about the rapid dash for wind energy, especially in my own country, where we have established over-optimistic and wholly unachievable targets for wind. It is not clear that wind meets those criteria, it is very expensive and it is already forcing up the costs of electricity for hard-pressed families and for businesses.

There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines. There are substantial amounts of CO2 which are emitted in the excavation of foundations, infrastructure, roads and cablings. But, Mr President, my main concern today is not those questions, but the impact on local communities: wind farm applications are breaking out like a rash in my region, Leicestershire and Northamptonshire; the wind farms bring visual intrusion, they lower property values, they are blighting lives and homes and communities. We are increasingly concerned about the health effects of low-frequency sound, especially at night, which is disturbing the sleep patterns of local residents. The time has come for us to protect the people we represent. I believe that we should have a statutory minimum distance from new wind turbines to established dwellings of at least three kilometres.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE). - Arvoisa puhemies, kiitoksia kaikille esittelijöille.

Paljon on tapahtumassa: unioni on ollut lopettamassa Georgian sotaa, me olemme aloittaneet laajan finanssikriisin hallinnan, ja nyt laadimme energiapakettia, joka ei myöskään ole pieni asia.

On sovittu siitä, mitkä teollisuudenalat saavat päästöoikeuksia. On tärkeää, ettei synny investointilamaa ja sen myötä työttömyysseurauksia. Se olisi tapahtunut rahoituslaman lisäksi, mikä olisi ollut kohtalokas yhdistelmä. Samalla työllisyys saa uutta pontta, koska teollisuus ei siirry muihin maihin ja energiatehokkuus lisääntyy, ja siihen tarvitaan teknologioita.

Olen iloinen siitä, että ehdotuksemme kauden 2005–2007 käyttämisestä perusviitekautena hyväksyttiin, koska sillä luodaan oikeudenmukaisuutta. Eurooppa johtaa nyt muutosta, joka perustuu solidaarisuuteen myös niitä kohtaan, jotka eivät ole niin energiatehokkaita vielä tänä päivänä.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - Panie Przewodniczący! Dziękując sprawozdawcy i popierając kompromis w projekcie dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej, chciałbym przedstawić kilka uwag.

Odnawialne źródło energii jest takim, które wykorzystuje wiatr, energię słoneczną, geotermię, fale morskie, spadek rzek, biomasę i biogazy. Niestety, niekiedy instalacje do produkcji energii odnawialnej mogą, choć nie muszą, powodować szkody ekologiczne czy ograniczenie w produkcji żywności. We wszystkich działaniach musimy więc zachować rozsądek i prowadzić systematyczne analizy. Należy również doprowadzić, poprzez rozwiązania innowacyjne, do obniżenia kosztów pozyskiwania energii odnawialnej. Ona naprawdę nie musi być droga. Przy czym powinniśmy tu liczyć koszty ciągnione, uwzględniające także zniszczenie środowiska przy wykorzystaniu źródeł klasycznych.

W tym kontekście chciałbym podkreślić znaczenie zaangażowania samorządów, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Musimy także prowadzić systematyczną edukację społeczeństwa w tym zakresie. Bardzo ważnym działaniem jest, nadto, oszczędność i racjonalizacja w użytkowaniu energii. Nie marnujmy skarbów naszej Matki Ziemi.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizio con complimentarmi per come una delle chiavi di volta delle politiche europee sul cambiamento climatico e sull'energia è stata da poco discussa con interessanti argomentazioni.

Ora in tempo di grave crisi per le nostre economie non posso che apprezzare quanto la Presidenza francese abbia inteso di concerto anche con il Presidente Berlusconi - è bene ringraziarlo e sottolinearlo - concludere in materia sì di contributo all'abbattimento e all'inquinamento del pianeta, ma anche in termini ragionevoli di sopravvivenza delle nostre industrie. La relazione Turmes in fondo integra le prospettive, visto che le energie da fonti rinnovabili rappresentano indiscutibilmente una frontiera ineludibile.

Condivido il senso generale della relazione e gli emendamenti, in particolare 1, 2, 4, 5 e 7 che voterò, anche se vorrei vi fosse una diversa valutazione su alcuni strumenti di produzione dell'energia rinnovabile, il cui impatto è ancora effettivamente da valutare e discutere. Gli obiettivi proposti non possono comunque ignorare, oltre alla sostenibilità ambientale, anche quella sociale e se permettete quindi quella di tutti i fattori delle nostre produzioni.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). - Señor Presidente, este informe supone, sin duda, un paso muy importante hacia un sistema energético más seguro, más competitivo y más sostenible. Quisiera, por tanto, felicitar al ponente porque, con su excelente trabajo, ha conseguido que el Parlamento liderase este proceso.

Lamento, sin embargo, que se haya mantenido la cláusula de revisión en el 2014. Es cierto que se han introducido cautelas para asegurar que no afecte ni al objetivo del 20 % ni al control de los Estados miembros sobre sus sistemas nacionales de apoyo, pero no me parecen suficientes.

Con la redacción actual, algunos Estados miembros podrían reclamar que se resucitara el poner en marcha un comercio de certificados de origen renovable, peligro que, con tanto esfuerzo, hemos conjurado en el proceso de negociación de esta Directiva.

Como Parlamento nos queda estar vigilantes para que no se produzca ninguna relajación en el cumplimiento de los objetivos y también alentar a la Unión para que fomente en el exterior el enorme potencial de las energías renovables.

Aplaudimos por ello la iniciativa de impulsar una Agencia internacional de energías renovables para promover dichas energías también fuera de Europa.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). - Godātie kolēģi! Manuprāt, augstu vērtējams fakts, ka vienošanās par klimata pārmaiņu paketi ir panākta vienbalsīgi, jo ir skaidrs, ka virzīties efektīvi uz priekšu mēs varēsim tikai tad, ja valdīs vienprātība. Pirmkārt, atzīmēšu, ka kompromisa redakcijā ir rasts risinājums tām dalībvalstīm, kuru emisiju samazinājums laikā no 1990. līdz 2005. gadam ir vismaz 20 %. Tomēr risinājumam jābūt vēl drosmīgākam, jo, piemēram, manas valsts — Latvijas — gadījumā 2005. gadā samazinājums pret 1990. gadu jau ir 57 %, pie tam kopējais finansējums no izsolēm, kas pieejams, lai paketi ieviestu, ir būtiski samazinājies. Otrkārt, lai tiktu sasniegti 2020. gada mērķi, ir jāizveido efektīva Eiropas Savienības mēroga stimulēšanas sistēma, kas atbalstītu uzņēmumus un privātpersonas, kuri kā enerģijas avotus izmanto vai ievieš atjaunīgos energoresursus. To varētu izdarīt, sedzot daļu no ieviešanas izmaksām. Dalībvalstīm, kuru rīcībā nav pietiekamu budžeta līdzekļu, šis uzdevums citādi var izrādīties nepaveicams. Eiropas Komisijai vairāk pūļu jāpieliek arī, lai rastu līdzekļus efektīvāku un lētāku atjaunīgo enerģijas avotu tehnoloģiju izstrādei. Lai uzlabotu klimata situāciju pasaulē, šīs tehnoloģijas par pieņemamām cenām jāpiedāvā...

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - W 2020 r. 20% zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. Jest to założenie ambitne w świetle aktualnie panującej w Europie sytuacji. Dziś energia odnawialna stanowi 8,5% całkowitego zużycia. Każde z państw powinno poszukiwać takich zasobów, które w największym stopniu będzie w stanie wykorzystać na swoim terytorium.

Na uwagę zasługuje fakt, że coraz częściej i chętniej wykorzystywaniem energii odnawialnej zajmują się samorządy lokalne. Myślę, że to właśnie w inicjatywach lokalnych tkwi przyszłość tego sektora. Takie inicjatywy mogą liczyć na szerokie wsparcie, także finansowe, zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich.

Dlatego konieczne jest zachęcanie do podejmowania takich działań, ukazywanie korzyści z nich płynących i wspieranie przedsięwzięć już podjętych. Korzyści są wielorakie: dodatkowe miejsca pracy, dochody, podatki, a przede wszystkim odnawialne źródła energii.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE). - Г-н Председател, господа Комисари, колеги, докладът е безспорно достижение за Европейския парламент. Факт е, че трябва да търсим два баланса: между производството на енергия от всички възможни източници, в това число - възобновяеми и алтернативни, между производството и потреблението на енергия и опазването на околната среда.

Директивата е важен инструмент за това. Важно е въвеждането на икономически ефективни политики и мерки, за да се сведе до минимум тежестта на потребителите на енергия и за обществото. Подкрепата за Директивата, обаче, е и подкрепа на традиционно използваните технологии за енергопроизводство, когато те са безопасни, устойчиви и сигурни, което е важно, например, при атомните енергийни източници. Това означава гъвкавост.

Затова искам отново да обърна внимание на проблема със затворените атомни реактори на българската електроцентрала, която трябва да получи достатъчно еквивалентна компенсация, за да може страната да продължи ефективно да участва...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - Spoštovani kolegi, pretekli teden sem se lahko v Poznańu tudi sama prepričala, kako veliko upanje predstavlja Evropska unija za ostali svet. Spodbujali so nas, naj ohranimo vodilno vlogo na področju podnebnih sprememb. Dobili smo glasove iz Združenih držav Amerike, iz Avstralije, da bodo krenili po podobni poti kot stopamo sedaj mi.

To pa je seveda velika odgovornost za nas. Odgovornost, da sprejemamo dobro zakonodajo in da jo tudi uresničimo. In še posebej velika odgovornost zaradi tega, ker v zakonodajnem dokumentu nismo predvideli kazni. Zaradi tega pozivam nacionalne vlade in tudi poslance, da bodo skrbno pazili, da bomo cilje res uresničili.

Poudariti želim še dvoje: da je poleg vlaganja v proizvodne kapacitete na področju obnovljivih virov energije, potrebno vlagati tudi v transportna omrežja. Tu je izredno velik pomen pametnih omrežij, ki omogočajo decentralizirano proizvodnjo elektrike. In druga stvar, pospešujemo uporabo biomase ...

(govor prekinjen s strani predsedujočega)

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Îl felicit pe domnul raportor Turmes. Promovarea energiei provenite din surse regenerabile necesită un angajament ferm al statelor membre pentru modernizarea infrastructurii energetice, pentru separarea funcţională şi pentru interconectarea reţelelor energetice europene, astfel încât producătorii de energie din surse regenerabile să poată avea acces la reţeaua de transport şi distribuţie a energiei.

Planul european de redresare economică prevede sume importante pentru eficienţa energetică, energia provenită din surse regenerabile, interconectarea reţelelor energetice şi creşterea eficienţei energetice. Iată, deci, că promovarea energiei provenită din surse regenerabile poate crea noi locuri de muncă şi dezvoltare economică.

Sunt necesare investiţii substanţiale pentru reducerea graduală a dependenţei de combustibilii fosili şi pentru modernizarea şi eficientizarea instalaţiilor existente în domeniul producţiei de energie. În ceea ce priveşte biocarburanţii, Uniunea trebuie să investească în cercetarea pentru a doua generaţie de biocarburanţi ...

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). - A bioüzemanyagokkal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot mondani. Tudjuk, hogy ez egy nagyon ellentmondásos energiaforma, hiszen ha a harmadik világból importáljuk, akkor az esőerdő kiirtásával fenyeget, vagy pedig éhséget indukál nagyon sok helyen. Ugyanakkor főleg a harmadik generációs bioüzemanyag hasznára is lehet az egész energiamérlegünknek, ezért alapvetően azt gondolom, hogy házi, tehát saját forrásból kéne a bioüzemanyagokat megtermelni, alapvetően az európai mezőgazdaságnak a felesleges kapacitásait kellene ilyen célra használni. Hogy egyetlen példát mondjak: Magyarországon, mintegy 1 millió hektár termőföld hever parlagon. Amennyiben ezeken úttörő módon tudnánk bioüzemanyagokat termelni, hogy ugyanakkor az ottani természeti értékeket is megőrizzük – tehát ne intenzív műveléssel kerüljön erre sor – akkor egyszerre szolgálnánk a környezet ügyét és azt a célt, amit Turmes úr mondott, hogy elsősorban saját forrásból, Európán belül szerezzük be...

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, rapporteur. − Monsieur le Président, merci à tous, merci aussi pour les fleurs, c'était un plaisir de travailler avec vous. Je voulais juste commenter deux ou trois petites choses.

Premièrement, Andris, cher Commissaire, vous avez tout à fait raison: on parle ici de 20 %, mais pour moi, 20 % est un minimum. Je suis sûr qu'en 2020, nous ferons mieux que les 20 %, parce que les coûts pour la technologie vont diminuer, parce que tout le système et toute l'économie seront construits autour des énergies renouvelables.

Regardez l'électricité, on va passer de 15 % d'électricité verte aujourd'hui à 35 % en 2020. Qui va nous empêcher d'être à 50 % entre 2025 et 2030? Donc, cette directive déclenche, à partir de demain, la révolution de l'énergie verte et il faudra l'accompagner l'année prochaine, à mon avis, par deux mesures. Premièrement, plus d'argent de la Banque européenne d'investissement.

Deuxièmement, quand la Commission présentera le plan d'action énergies renouvelables l'année prochaine, j'aimerais qu'elle réfléchisse bien à la coopération régionale: coopération mer du Nord - mer Baltique, coopération régionale autour du plan solaire lancé par la France et, aussi, coopération régionale sur la biomasse. Pourquoi ne pas instaurer un centre d'excellence en Pologne pour accélérer l'utilisation de la biomasse dans tout l'Est de l'Europe, en combinaison avec les réseaux de chaleur?

Donc, la révolution verte est en marche. Ce sur quoi nous pouvons nous concentrer maintenant c'est l'efficacité énergétique. Les 20 % d'efficacité énergétique n'ont pas été assez évoqués ces derniers mois. On ne pouvait pas tout faire. Mais donc l'efficacité énergétique, bâtiments, logistique des transports, électronique, moteurs électriques, tout cela doit maintenant, en 2009 et 2010 être au centre de notre attention. Et il faudra que la Suède, l'Espagne et la Belgique, qui assureront la présidence de l'Union, en collaboration avec le Parlement et la Commission, fassent de l'efficacité énergétique l'autre "success story" de l'Union européenne pour que l'on soit sur la bonne route.

Merci à tous. C'était un vrai plaisir. C'était presque un projet de vie, en quelque sorte, un rêve que j'ai pu réaliser et, donc, je vous remercie pour toute la satisfaction que vous m'avez permis d'éprouver grâce à ce dossier.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Gracias y felicidades, colega, por el éxito que se ha logrado en este debate y se logrará mañana en la votación.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), în scris. De curând, Consiliul European a dezbătut pachetul legislativ Energie-schimbări climatice. Preocuparea principală a fost criza financiară şi economică. Nu putem trece cu vederea criza alimentară aferentă. Astăzi, în Europa, o agricultură viabilă economic este o condiţie necesară pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei sale.

Înţeleg îngrijorările colegului meu, domnul Turmes, cu privire la combustibilii biologici şi opoziţia faţă de obiectivul utilizării acestora în proporţie de 10% din totalul de combustibili, susţinut de Comisie. Există voci care consideră culturile energetice responsabile pentru criza alimentară şi pentru creşterea preţurilor alimentelor. Totuşi, aceste culturi nu reprezintă decât 2% in producţia agricolă actuală în Europa.

Există riscul ca o creştere nejustificată a producţiei de biocombustibili să intre în competiţie cu producţia alimentară. Acest risc poate fi contracarat printr-o legislaţie bine definită şi prin stabilirea unor obiective precise în planurile de acţiune naţionale.

Nu trebuie să ignorăm avantajele folosirii combustibililor biologici, precum reducerea dependenţei de combustibilii fosili, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. În ţări cu mare potenţial agricol, precum România, Bulgaria sau Polonia, utilizarea biocombustibililor reprezintă o alternativă economico-socială viabilă de dezvoltare a spaţiului rural şi de protecţie a mediului, prin exploatarea potenţialului eficienţei energetice şi al energiilor regenerabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. Adoptarea acestei Directive va determina o încredere sporită a investitorilor şi un cadru stabil de reglementare, care este esenţial pentru o programare a viitoarelor investiţii în vederea atingerii ţintelor ambiţioase până în 2020. Directiva privind energiile din surse regenerabile creează oportunităţi economice pentru dezvoltarea unor noi ramuri industriale şi aprox. 2 milioane de locuri de muncă ce se vor înfiinţa până în 2020. Acest lucru este foarte important în timpul actualei crize financiare şi economice.

Propunerea de Directivă privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

prevede obiective obligatorii din punct de vedere juridic privind ponderea generală a energiei regenerabile pentru fiecare stat membru. Astfel, pentru România se prevede creşterea ponderii energiei regenerabile din totalul consumului final de energie, de la 17,8% în anul 2005, la 24% în anul 2020. Din consumul intern brut de energie, 11% vor fi asigurate din surse regenerabile în anul 2010.

În perioada următoare, ţinta naţională stabilită privind utilizarea surselor regenerabile de energie în producţia de energie electrică se va îndeplini dacă se vor lua măsuri pentru:

-stimularea investiţiilor în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ resurse, producţie, transport, distribuţie, consum;

-promovarea utilizării biocombustibililor lichizi, biogazului şi a energiei geotermale;

-susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor aplicabile.

 

11. Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Avril Doyle, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) (A6-0406/2008).

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle, rapporteur. − Mr President, the cost of reducing carbon emissions and decoupling our economies from our fossil fuel dependency will be about 1% of GDP if we act and act decisively over the next 10 years.

If we postpone the decisions that we as politicians have been told by peer review scientists are essential to reach the 2°C maximum increase in global temperature, the cost will be at least 10% of GDP by 2020 and increase steeply as environmental tipping points will be tracked by financial ones.

Yes, energy-efficient and resource-efficient industries are also economically efficient and, yes, revolutionary change in the energy sector is what we need. We have absolutely no choice at all on that matter. The EU is the only region in the world that currently has a functioning emissions trading system and which has put a price on carbon and which is committed to a 20% unilateral reduction in our CO2 emissions.

Effectively we have been the pilot project for the rest of the world, for other regions. Those other regions were developing their cap-and-trade systems and I look forward to the new US Administration’s proposal based on President-elect Obama’s election manifesto early in the New Year. It was confirmed to us by Senator John Kerry last week in Poznań that it would be no later.

I also welcome today’s draft ETS proposal from the Australian Government, using our ETS as a template, and I sincerely wish them well also.

I welcome the resolve and intent of the Chinese, the Indians and so many other countries in the industrialised and less-developed parts of the world to achieve the target of a serious reduction in carbon dioxide emissions, as opposed to business as usual.

It has been almost a year since the Commission adopted the climate and energy package and we have come a long way in those 11 months. The French presidency announced in July that this package would be their priority, and we have been working hard to deliver a deal together by the end of this year.

We are now within sight of the finishing line. Exceptional circumstances called for exceptional measures. All those involved in the EU institutions have clearly understood the need for Europe to drive this process forward and deliver it in time for the 15th meeting of the United Nations Convention on Climate Change next year in Copenhagen.

First-reading agreements, particularly on such complicated and technical issues, must not become the norm. I have great sympathy for colleagues who are criticising the timetable, as distinct from the substance of what we do. I am quite sure that, if the subject matter was otherwise, I would probably find myself agreeing with a lot of what they say. But in this instance we all know why. We have no choice; we know why the timetable is as it is.

The preparations for reaching the all-important international deal have already begun and the signing off of this climate package would restate the EU’s strong commitments to its targets and to living up to its responsibility to the developing world.

I have reiterated many times to the French presidency and there has always been a clear understanding between us that we would never let Parliament be presented with a fait accompli from the European summit. That was clear leading up to it. As rapporteur of the review of the European Union’s emissions trading system I would like to acknowledge the fact that the French presidency and the excellent team led by Ambassador Léglise-Costa understood that from day one. The issues that went in square brackets to the summit were within the parameters of what would have been acceptable to the European Parliament and to myself as rapporteur for the lead committee, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

So, for colleagues who doubt that codecision has been honoured, not only in the spirit of the law but in the letter of the law, let me assure them there were no surprises in what came back from the summit because all the issues and the parameters had been thoroughly thrashed out in five or six trialogues in advance of the summit.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de dire que le travail qui a été fait, par Mme Doyle et l'ensemble des députés sur cette directive, et qui était objectivement difficile, est absolument crucial et essentiel. Oui, Madame Doyle, nous avons, je crois, respecté le pacte de confiance. Il y avait deux sujets vraiment essentiels.

La première question était: est-ce que nous sommes toujours dans la codécision du fait du calendrier? J'affirme qu'on est dans une vraie codécision. Le temps était court pour tout le monde, à cause des événements internationaux, qui ne sont le fait de personne, ni du Parlement, ni du Conseil, ni de la Commission. À cause de Copenhague et du rythme démocratique européen.

Pour vous dire vrai, je ne suis pas sûr que, si nous avions eu beaucoup plus de temps, nous aurions fait beaucoup mieux. Il y a un moment où la vitesse permet d'être plus manœuvrant. C'est une vérité bien connue des skieurs et je pense que vous avez, Madame la rapporteure, trouvé les moyens d'apporter la puissance du Parlement dans les trilogues, notamment sur la question essentielle de la deuxième étape. Le reste est dans le texte.

La vraie question est 20 à 30 % et comitologie ou codécision, à un moment où il faudra que l'Europe soit manœuvrante dans la négociation. Et il y aura probablement à inventer un processus de trilogue itinérant un peu informel autour de Copenhague, un peu avant, un peu après, pour que Copenhague soit une vraie réussite internationale et qu'il y ait de vraies conditions d'échange.

Et, en tout état de cause, vous savez que sur ce point nous avons abandonné la comitologie pour la codécision qui est, je crois, pour ce rapport particulier comme pour cette directive, indispensable.

Un dernier mot. Vous souhaitiez, nous souhaitions que l'affectation des enchères ait une substance plus affirmée, plus importante dans le cadre des trilogues, ce pour quoi, au fond, nous avions un soutien clair de la Commission. Au passage, nous sommes passés de 20 à 50 % de capacité, dans les déclarations des États membres, pour l'utilisation de ces enchères.

Voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire. Je crois que le calendrier n'a, en aucun cas et en aucune manière, affecté la réalité de la codécision, qui est aussi indispensable que l'unanimité, qui n'était pas obligatoire, était indispensable pour le Conseil de chefs d'État et de gouvernement.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ικανοποιητικά, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη πόσο περίπλοκο και τεχνικό είναι το σύστημα αυτό. Όταν η Επιτροπή υπέβαλε πριν από ένα έτος την πρότασή της, στόχευε αφενός στη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, ώστε να δώσει τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στους στόχους της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου στο να αποτελέσει τον πυρήνα, το πρότυπο για άλλα συστήματα εμπορίας των αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συμβιβαστική συμφωνία διατηρεί όλα τα σχετικά σημαντικά σημεία της πρότασης και ειδικότερα το συνολικό ανώτατο όριο εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα με τη γραμμική μείωση, ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της μείωσης του 20%. Επίσης, διατηρεί τη σταδιακή υιοθέτηση της πλήρους δημοπράτησης. Πρέπει να σημειώσω ότι στην πρώτη και δεύτερη περίοδο εμπορίας το συνολικό ποσοστό της δημοπράτησης ήταν περίπου 5%. Τώρα στην τρίτη περίοδο από το 2013 τουλάχιστον 50% των δικαιωμάτων θα δημοπρατούνται και σταδιακά αυτό θα αυξάνεται κατ' έτος. Επιπλέον, η συμβιβαστική πρόταση έχει ως αποτέλεσμα να εναρμονιστούν οι κανόνες κατανομής, ώστε να υπάρξουν ίδιες δυνατότητες για όλους, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό επίτευγμα. Με τη συμβιβαστική πρόταση διαφυλάσσεται απόλυτα η περιβαλλοντική ακεραιότητα και στόχευση της πρότασης, αντιμετωπίζονται επίσης οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες της βιομηχανίας μέσω της διασφάλισης βεβαιότητας σε μακροπρόθεσμη βάση και της ενσωμάτωσης ειδικών διατάξεων για όσες βιομηχανίες διατρέχουν τον κίνδυνο της μετεγκατάστασης, λόγω του ότι δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία για τον περιορισμό της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου.

Το σύστημα εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο και βεβαίως με τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει και που διορθώνουμε με αυτή την πρόταση θα γίνει ακόμη αποτελεσματικότερο και ικανό να συνδεθεί με τα διάφορα άλλα συστήματα τα οποία δημιουργούνται διεθνώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τη Γαλλική Προεδρία για τις μεγάλες προσπάθειές της αλλά ιδιαίτερα την εισηγήτρια κ. Doyle για την πολύ σημαντική συμβολή της στη διαμόρφωση της συμβιβαστικής συμφωνίας και βέβαια σας καλώ όλους να ψηφίσετε υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, Rapporteur voor advies van de Commissie internationale handel. − Voorzitter, als eerste zou ook ik graag onze rapporteur, de Commissie en - last but not least - het Raadsvoorzitterschap van harte willen gelukwensen met het bereikte resultaat. De ambitie, de doelstellingen zijn overeind gebleven, maar de aanpak is veel verstandiger.

Daar hebben we juist in de Commissie internationale handel aandacht voor gevraagd. Voor de zware last die dreigde gelegd te worden op de Europese industrie, die moet concurreren op de mondiale markt. Dan zouden we bereiken dat delen van de industrie gaan verdwijnen uit Europa in plaats van wat we willen: schonere productie in Europa en ook buiten Europa. Daarom is het goed dat het veilen in hoge mate plaats heeft gemaakt voor benchmarks. Hulde dus voor het eindresultaat, want dat was ook waar de Commissie internationale handel voor heeft gepleit.

Ten tweede wil ik toch graag aandacht vragen voor de wereldwijde aanpak en de inzet daarop. In Poznan is aarzelend voortgang geboekt. We moeten echt samen met de nieuwe president van de Verenigde Staten zien op te trekken, zodat we een wereldwijde overeenkomst krijgen, want pas dan kunnen we écht onze wereldwijde doelen bereiken.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, relatora de parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. − Senhor Presidente, apesar da crise financeira e económica, a União Europeia não vacilou nos seus compromissos em matéria climática, e as declarações do Presidente eleito dos Estados Unidos e, em Poznań, a postura da China, do Brasil, do México, etc. provam que o pioneirismo ambiental europeu começa a dar frutos. Este Parlamento trouxe um claro valor acrescentado à proposta da Comissão e agradeço à relatora Doyle o facto de ter tido um espírito de abertura relativamente às sugestões do Comité ECON. Trouxe a este Parlamento soluções de bom senso para os problemas das fugas de carbono na indústria, introduziu critérios de qualidade e um limite de 50% na utilização dos mecanismos de off-setting e desenvolvimento limpo e procurou condicionar em cerca de 50% a liberdade dos Estados na utilização das receitas dos leilões.

Muito há ainda para fazer, espero eu que com a participação activa deste Parlamento. Em particular, há que detalhar os critérios de classificação na prática dos sectores sujeitos a fugas de carbono, as consequências para a economia e para os cidadãos do aumento do preço da energia e, acima de tudo, há que usar todo o poder diplomático europeu para que os compromissos ambientais dos nossos principais parceiros sejam sérios, mensuráveis e equiparáveis aos nossos. Os acordos sectoriais poderão ser uma peça fundamental deste processo. Para já, no entanto, continuamos no bom caminho e penso que fizemos um bom trabalho.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, föredragande av yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. − Vi har ett system med handel med utsläppsrätter på plats i Europa sedan 2005. Den här förhandlingen har handlat om en förbättring av dessa regler. Ändå har det känts som att delta i filmen Killing fields med eld och moteld från alla håll.

Mycket av förhandlingarna har gjorts i industriutskottet och några av de saker som finns med i slutförhandlingsresultatet vill jag särskilt nämna. Prioriteringen för en global överenskommelse är oerhört viktig. Det faktum att vi får listan på den konkurrensutsatta industrin efter Köpenhamn är väldigt viktig. Vi har fått igenom enklare regler och mindre byråkrati för små företag. Systemet har blivit mer öppet och transparent med förbud mot insiderhandel, och detta säkrar trovärdighet och effektivitet. Vi har infört incitament för industrin att tillvarata överskottsgas och värme i kraftvärmeproduktion. Vi har fått mer sjöfart och vi har möjlighet att förhandla med länderna omkring oss om utsläppshandel.

Strukturen är kvar, miljömålen är där, verktygen har blivit svagare genom medlemsländernas agerande. Det beklagar jag, men jag vill ändå rekommendera att ni röstar ja, eftersom kostnaden för att låta bli och inte ha ett klimatpaket på plats är oändligt mycket större. Tack herr ordförande!

 
  
MPphoto
 

  John Bowis, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, we have rightly been having bouquets sent to the French presidency for its work here. It is Jean-Louis le Roi-Soleil down there, and I hope that in accepting that title he will share a little bit of it with our rapporteur on this dossier, Avril Doyle. Of all the dossiers in the climate package – and I support them all – that is the one that has been the most difficult to tackle. I think she has had the toughest job. In Poznań last week it was the one that was in question but we achieved it; the results have come by trust and by hard work.

Some in my group think that here and in other parts of the package we may be going too far, too fast and at too great a cost. Others, including my own party, think we could perhaps have gone further in many respects. We and our British Confederation of British Industry wanted a bolder policy on auctioning. We wanted earmarking of revenues to eco-innovation and new technology. We wanted to support low-income countries. We wanted revenues for forest protection and enhancement and we wanted clear performance standards for new power stations so that no coal-fired power stations could be opened without a CO2 capture technology in place.

But we have achieved funding for demonstration projects for CCS. We have achieved rigorous criteria for biofuels. We have protected small firms, we have exempted hospitals and we have given industry that certainty that they asked for as they set out to meet the challenges that we have set them. Copenhagen is 12 months away. We have made a start. Copenhagen must take it on from there.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I would like to start with ‘thank you’. I would like to thank Commissioner Dimas, his team and Jos Delbeke. They did a good job; they gave us a good proposal in the first place. I thank Avril Doyle, who is tough, you know, and has a lot of tenacity and determination. It has not been easy, as John Bowis has just said. I thank all the shadows, who worked with us, Virpi Köykkä from the secretariat of the committee, Ulrike Schöner from the Socialist Group and Elizabeth Colebourn, my assistant. These people have done inhuman amounts of work in the last few weeks to make tomorrow’s vote possible – and they are nearly all women! We had a few men who helped us along the way. We had a good team and worked well together. I thank the Minister, his team and Léglise Costa because we have got a good package tomorrow.

What have we achieved? Well, John Bowis said ‘some of it’. But it is an achievement that we are here today and are going to vote tomorrow. That has not been easy, as there are some in this House who did not want us to vote tomorrow – who did not want us to vote at all before the elections. We are going to vote on a package that is balanced, which balances the environment with jobs. Yes, we have made some concessions on auctioning, but the auctioning is the ‘how’ – it is not the ‘whether’ – we tackle climate change. We have the cap and the downward trajectory and those are the key things that guarantee that we will deliver the 20/20/20 target.

I do not want anybody to leave this Parliament when they go home on Thursday saying that we have let industry off the hook – that is not the case. These are tough targets for industry and we are, as the Commission has said, the first group of countries in the world to have such a comprehensive emissions trading scheme. It will have the support of my political group, and I hope it will have the support of the whole House tomorrow.

At the beginning of this process I said that Europe had talked the talk under the German presidency, and now we had to walk the walk by taking these tough decisions on this legislation and the rest of the package. Tomorrow I hope we will make that decision, we will start the walk towards Copenhagen and along the way we will get some other people to join us and, at the end of the day, deliver a climate change package that is worthy of the effort that has been put into this by everybody in this House.

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, för ALDE-gruppen. – Den svenska författarinnan och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf inleder en av sina mest berömda romaner med utropet ”Äntligen!”, och det är väl vad vi allihopa kan säga som har arbetat med de här olika ärendena i klimatpaketet. Ett stort tack naturligtvis till det franska ordförandeskapet, till kommissionen och till kommissionär Dimas som personligen har lagt så mycket arbete i detta, till Avril Doyle naturligtvis, och till alla kolleger, och inte minst till personalen som har jobbat så mycket.

Vi är många som skulle vilja gå längre men låt oss komma ihåg att det samtidigt är många som inte tror på klimateffekten, som inte vill ha något beslut och som gärna hade skjutit upp all hantering, all handläggning och framför allt omröstningen som vi ska ha i morgon, och det är den situationen som vi ska jämföra med. I den bästa av världar skulle jag önska att fler utsläppsminskningar skedde i Europa, att färre utsläppsrätter delades ut gratis, men samtidigt kan jag konstatera att vi har fått igenom en rad positiva saker som ökad öppenhet, enklare regler, undantag för småföretag, morötter, incitament för energieffektivitet i industrin och en skamgräns för stödet till u-länder. Sjöfarten kommer att komma in i systemet om några år. Det är klart att fler utsläppsrätter kommer att säljas på auktion. Tyvärr blev det ingen öronmärkning av inkomsterna till viktiga investeringar och projekt. Däremot har medlemsstaterna lovat att genom insyn visa att minst hälften av inkomsterna ska användas till att hjälpa u-länderna, satsa på skog, investera i ny forskning och satsa på ny teknik. Det är ett löfte som medlemsländerna måste hålla. Från parlamentets sida kommer vi att ha dem under uppsikt, och de som sviker sina löften här kommer vi att jaga med blåslampa.

Det vi nu röstar om i morgon är inte någon perfekt överenskommelse men om vi säger nej till detta så röstar vi samtidigt ja till ingenting. Då har vi ingenting att börja med vid förhandlingarna i Köpenhamn i december. Om vi inte börjar detta arbete nu blir kostnaderna enorma, och det vi har att göra nu är att ta vårt ansvar vid omröstningen i morgon, för miljön, för industrin och för Europas invånare. ALDE-gruppen kommer att stödja samtliga förslag som ingår i paketet. Tack, fru ordförande!

 
  
MPphoto
 

  Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, my thanks to Mrs Doyle for all her hard work. This morning President Sarkozy said that compromise is the spirit of Europe. Well, unfortunately I do not think that sentiment will be much of a consolation in just a few decades from now, when people look back at 2008 and ask themselves what on earth were politicians thinking about. Knowing what they knew then, why on earth did they not do more to save all of us from the unbearable impacts of a warming planet? Why did they not act with more urgency and determination?

I think that is a question we should be asking ourselves, because the science is very clear: that 20% emission reductions by 2020 is simply no way near ambitious enough to give us any serious likelihood of avoiding a 2°C temperature increase. And scandalously looking at the package as a whole, well over half of that utterly inadequate emissions reduction could in any case be outsourced to developing countries. That is not only scientifically unsound, it is also ethically wrong.

Meanwhile the emissions trading system is itself being turned into a windfall profit machine for Europe’s most polluting industries. Instead of learning from the first phases of the ETS, we appear to be creating laws that would subsidise these industries and delay still further our transition to a more sustainable economy. So I am afraid I cannot share Mr Sarkozy’s celebration of compromise, not when that compromise is made up of countless corporate concessions which put the profits of industry literally before the liveability of this planet. Not when that compromise means that sectors representing fully 96% of the non-power emissions are to be given 100% free allocation of permits. Not when that means the carbon price will be driven so low that there will be nothing like the necessary stimulus for investment in green energy alternatives.

This is not a day for celebration: it is a day to reflect on how much more is needed to generate the political will to stand a chance of avoiding the worst of climate chaos. And a day to reflect that yet another opportunity for real change has sadly been lost.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarei così pessimista come la collega Lucas che mi ha preceduto, io farei i complimenti alla relatrice, al Commissario Dimas e alla Presidenza francese perché innegabilmente questo è un ulteriore successo di questo semestre.

Io credo che l'approvazione del pacchetto clima-energia e di questa direttiva sia un fatto estremamente positivo. Credo che da oggi l'Europa può chiamarsi in prima fila nel mondo nella lotta al cambiamento climatico. Abbiamo le carte in regola per presentarci a Copenaghen l'anno prossimo con autorevolezza e con forza, potendo chiedere a tutti gli altri paesi del mondo di fare come ha fatto l'Europa.

Io vorrei sottolineare in modo particolare il ruolo positivo giocato dall'Italia e non sembri una contraddizione: l'Italia non ha voluto sottrarsi e non ha voluto ostacolare gli obiettivi ambiziosi che tutti insieme ci siamo dati, ma allo stesso tempo avevamo il dovere di difendere il nostro sistema produttivo nazionale. Come ha detto stamattina il Presidente Sarkozy, l'Europa non può nascere contro gli Stati e contro gli interessi nazionali, era necessario un compromesso e siamo certi di averlo conseguito.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, för GUE/NGL-gruppen. – Utsläppen ökar i en tidigare icke skådad hastighet. Ökningen med 2,2 miljondelar koldioxid per år är den snabbaste ökningen av koldioxidutsläpp på 650 000 år. Vi måste stoppa detta. Vi måste ner på högst 350 miljondelar koldioxid i atmosfären. Utsläppshandelssystemet är EU:s viktigaste instrument för att få ner utsläppen. Hur vi konstruerar systemet är alltså helt avgörande.

Därför är jag besviken över att så mycket som hälften av EU:s utsläppsminskningar kommer att göras i andra länder genom så kallade flexibla mekanismer. Detta har aldrig varit klimatkommissionens tanke som talar om de flexibla mekanismerna som endast komplementerande åtgärder. Jag är också besviken över att det dröjer innan auktioneringsförfarandet träder i full kraft och att redan kapitalstarka energibolag ska få gratis tilldelning om de bygger försöksanläggningar för koldioxidlagring, så kallad CCS.

Trots detta kommer jag och vänstergruppen att stödja förslaget. Förslaget innebär i alla fall en förbättring av det illa fungerande system som finns i dag. Vi har fått in en övre gräns för CDM-projekten samt kvalitetskriterier för dem. Auktionering av utsläppsrätterna blir trots allt den dominerande principen. Det övre taket för utsläppen kommer också successivt att pressas ner. Det innebär att Europas utsläpp hela tiden måste minska.

För att avsluta, det är ett steg i rätt riktning men jag hade önskat att vi hade kommit längre. I vanlig ordning har industrins lobbyister och konservativa medlemsländer varit framgångsrika i sina försök att vattna ur klimatambitionerna. Det är EU i ett nötskal. Mycket snack men lite verkstad då det verkligen gäller. Tack!

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, in de eerste plaats wil ik rapporteur Avril Doyle van harte bedanken voor het doorzettingsvermogen en het uiteindelijk bereikte resultaat tijdens de onderhandelingen. Het is een resultaat waarmee we weliswaar niet geheel tevreden kunnen zijn. Wat mij betreft, had de volledige veiling van emissierechten al mogen plaatsvinden in 2013, maar ik vind het nu voorliggende compromis nog wel acceptabel.

Waar ik verheugd over ben, is dat is vastgelegd dat de 300 miljoen emissierechten voor CCS-demonstratieprojecten beschikbaar worden gesteld. Daarmee beschikken we over een goede stimulans om deze overbruggingstechnologie uit te testen. Verder hoop ik van harte dat de lidstaten daadwerkelijk een flink deel van de veilingopbrengsten besteden aan klimaatdoeleinden. Dat kan enerzijds door fondsen te vullen, zoals het adaptatiefonds van de Verenigde Naties, anderzijds kan het geld ook indirect teruggesluisd worden naar het bedrijfsleven door innovatie en onderzoek te bevorderen.

Alles overziend, kan ik morgen instemmen met het voorliggende akkoord. Het is een stap op de goede weg. Jean-Louis Borloo moest een kruiwagen met 26 kikkers, waar er geen uit mocht springen, aan de overkant brengen, en Avril Doyle had een hele kruiwagen met honderden bijtende kikkers aan de overkant te brengen, en ook zij is daarin geslaagd. Van harte gefeliciteerd daarmee.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). - Madame la Présidente, nous avons désormais un compromis et j'en profite pour féliciter la rapporteure, Mme Doyle. L'Europe ne sera donc pas ridicule à Copenhague. Je retiens cependant un peu mon souffle jusqu'à demain en espérant que nos collègues voteront correctement. Je déplore encore que certains d'entre eux critiquent la procédure qui a été utilisée. Je trouve même que cela est une injure pour la rapporteure et pour le Parlement lui-même.

Je veux rappeler aussi qu'après le Conseil, un nouveau trilogue a eu lieu avec le Parlement européen samedi et qu'un certain nombre de choses ont évolué encore à ce moment-là. C'est bien la preuve que le Parlement occupe ici toute sa place dans le processus de codécision. Je demande donc à mes collègues de rester objectifs. Nous n'aurons pas un meilleur accord dans un an ou dans deux ans. Nous n'avons pas non plus le luxe de prendre notre temps d'ici 2013. Les industriels veulent prévoir dès aujourd'hui, ils veulent s'organiser dès maintenant.

Tous les aménagements nécessaires sont là. Ils permettent de soutenir la recherche, l'innovation, d'aider nos entreprises et notre économie à passer cette période de transition d'une révolution industrielle durable de la manière la moins douloureuse possible. Ils permettent aussi de mieux se préparer face à la crise économique sans remettre pour autant en cause l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Alors, je demande à mes collègues qui hésitent encore de revenir à la raison, en leur disant que je ne peux imaginer le ridicule de la situation d'un Parlement européen incapable de se mettre d'accord et qui voudrait néanmoins convaincre l'année prochaine, à Copenhague, qu'il a raison. Ce qui s'est passé vendredi dernier est historique. Il n'y a pas un continent au monde qui se soit doté de règles contraignantes, aussi contraignantes que celles qui ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil et approuvées lors du trilogue. L'Europe, aujourd'hui, est en mouvement parce qu'elle a rencontré ce qui lui faisait défaut: une puissante volonté politique.

Alors, ne nous bornons pas à de simples considérations institutionnelles. Soyons au-dessus de tout cela. L'Union européenne, sous l'impulsion de la Présidence française, vient de redessiner son avenir économique et énergétique en réaffirmant son statut international de leader en matière de lutte contre les changements climatiques. Les choses n'étaient pas simples. Réunir vingt-sept États membres autour de la table pour se mettre d'accord sur des règles contraignantes, cela, c'était un véritable défi. Alors bravo à la Présidence française et bonne chance pour Copenhague.

 
  
MPphoto
 

  María Sornosa Martínez (PSE). - Señora Presidenta, señor Dimas, señor Borloo, colegas, es hora de actuar. El paquete legislativo que estamos debatiendo nos lo permite y, aunque el resultado de este paquete legislativo no es excepcional, debemos sentirnos razonablemente satisfechos.

Si mañana se aprueba, proporcionará una señal clave a otros países en el sentido de que la Unión Europea está comprometida y lidera la lucha contra el cambio climático.

Abordar este cambio climático y la transición hacia una sociedad de bajo consumo y de bajo nivel de carbono es una prioridad global clave y esta legislación permitirá planificar inversiones futuras que reduzcan las emisiones, especialmente mediante la eficiencia energética y el desmantelamiento paulatino de aquellas industrias obsoletas que emiten cantidades ingentes de CO2.

Quisiera darles las gracias a todos aquellos −sobre todo a la señora Doyle− que han permitido que en este momento estemos aquí felicitándonos y teniendo un paquete legislativo que yo espero que aprobemos mañana.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis (IND/DEM). - Madame la Présidente, chers collègues, respect de l'environnement et compétitivité ne doivent pas être dissociés. Ensemble, ils sont sources de performance. Malheureusement, le dispositif présenté par notre Assemblée restera un compromis peut-être inefficace car il lui manque deux choses.

Il manque la mise en place de droits compensateurs aux frontières. Sans cette clé de voûte, nos exigences ne sont pas compensées au niveau mondial. Elles deviennent des coûts de production supplémentaires, des freins à l'expansion, des accélérateurs de fuite de carbone, des importations détruisant nos emplois. Sans droits compensateurs aux frontières de l'Union, nos qualités risquent de devenir des défauts.

Il manque également une politique audacieuse d'affectation des droits carbone à la forêt et à la filière bois. Cette prise en compte aurait valorisé les forêts des pays en voie de développement, limité les émissions de CO2 et promu le plus élémentaire des puits à carbone.

Ces deux remarques de bon sens font que ce rapport plein de bonnes intentions pourrait n'être qu'un grand gaspillage d'énergie.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE-DE). - Señora Presidenta, señor Comisario, esta propuesta salió de la Comisión hace más de un año con unos objetivos realmente muy ambiciosos. En este tiempo han ocurrido convulsiones financieras en el mundo que parecía que iban a hacer naufragar estas medidas, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo equilibrado, que no satisface a casi a nadie al 100 %, pero que es un buen acuerdo que mantiene los objetivos finales y, al mismo tiempo, hace más asequibles a las empresas los medios para alcanzarlos.

Por eso tenemos que agradecer muy especialmente y felicitar a la ponente, señora Doyle, a los ponentes de los otros Grupos políticos y a la Presidencia francesa muy especialmente también, porque su trabajo ha hecho que se consiguiera un buen resultado para todos.

Confío en que, en un futuro próximo, las circunstancias nos permitan ser mucho más ambiciosos y en que haya otros países que también se unan a esta cruzada de lucha contra el cambio climático que tanto queremos llevar a cabo en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Атанас Папаризов (PSE). - Уважаема г-жо Председател, уважаеми представители на Европейската комисия и на Председателството, позволете ми най-напред да изразя подкрепа за постигнатото в рамките на Европейския съвет и на триалога споразумение по пакета „Енергетика и климатични изменения“.

То потвърждава ролята на Европейския съюз като водеща сила в борбата срещу климатичните изменения. Същевременно, то отчита нуждата Европа да остане конкурентоспособна и да съхрани работните места в период на дълбока, глобална икономическа криза.

В областта на търговията с емисии постигнатото съгласие за солидарност с новите страни членки от Централна и Източна Европа и за отчитане на техните усилия в периода след 90-та година е доказателство за жизнеспособността на европейските ценности, които направиха Европа притегателна сила за множество народи.

По отношение съхраняването и улавянето на въглеродния двуокис, бих искал да се обърна към Европейската комисия да допълни постигнатото съгласие за използване на 300 млн. тона квоти въглеродни емисии с предложения за съфинансиране от бюджетния остатък за 2008 г., както и за благоприятни кредити от страна на Европейската инвестиционна банка.

Надявам се, г-жо Председател, климатичният пакет да стане основа за едни бъдещи положителни промени както по отношение на климата, така и по отношение на икономическото развитие в страни като моята България и другите страни от Централна и Източна Европа.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - Pani Przewodnicząca! Cały system redukcji emisji dwutlenku węgla oparty na niezweryfikowanych hipotezach nie poprawi środowiska i warunków życia człowieka. Celem dokumentu stała się maksymalna redukcja dwutlenku węgla wraz z wymuszeniem niebezpiecznej, nieuzasadnionej z ekologicznego punktu widzenia technologii CCS.

Nie chcemy niszczyć środowiska z bezsensownym robieniem śmietnika z formacji geologicznych oraz zniszczeniem gospodarek, które stracą konkurencyjność wobec krajów trzecich pogrążając je w recesji. Polskę pakiet może kosztować minimum 500 mld złotych. Proponowany system aukcji dla przydziałów emisji jest skrajnie kosztowny.

Ponadto system ETS rozprzestrzeniając się na kolejne sektory gospodarek państw członkowskich stanowi wygodne narzędzie konwersji tych gospodarek w kierunku przejmowania kompetencji władz państw członkowskich w zakresie polityki skarbowej poprzez stopniowe wypieranie dotychczasowych podatków wraz z zastępowaniem ich arbitralnie ustalonymi podatkami środowiskowymi.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - Pani Przewodnicząca! Propozycja Komisji Europejskiej zakładała, że wielkie zakłady przemysłowe i elektrownie, które emitują dwutlenek węgla do atmosfery będą musiały na specjalnych aukcjach kupować na to pozwolenia. Gdyby rzeczywiście wprowadzono system w tym kształcie, to mielibyśmy falę bankructw. Udało się uniknąć tego katastroficznego scenariusza i wprowadzić takie rozwiązania, które doprowadzą, co prawda, do podwyżek energii, ale nie aż tak wielkich.

Ważne jest, aby kwestię energii postrzegać całościowo. Dlatego już wcześniej Parlament zaproponował utworzenie stanowiska urzędnika wysokiego szczebla do spraw polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki, który byłby odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich strategii politycznych obejmujących zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa energetycznego, np. energia, środowisko, handel, transport i konkurencja.

Dziś jawi się pytanie o rolę Komisji Europejskiej, która w sposób całkowicie tendencyjny przygotowała swoją propozycję, bez uwzględnienia sytuacji krajów, których energetyka jest oparta na węglu, czyli jednej trzeciej krajów Unii Europejskiej. Za słuszne uważam więc pytanie do Pani Przewodniczącej: czy wspólna Europa to Europa dyktatu czy porozumienia? Według mnie komisarz Dimas nie zdał egzaminu. W decydującym momencie negocjacji pan komisarz nie miał nic do powiedzenia, powtarzając jedynie ogólnie słuszne twierdzenia, które nie były w żadnej mierze podstawą kompromisu. Podważył tym samym wiarygodność wspólnotowego podejścia do problemów europejskich. To prezydencja francuska uratowała wspólne podejście do spraw zmian klimatycznych. To prezydencja francuska pozwoliła na zawarcie porozumienia energetycznego i za to dziękuję panu ministrowi Borloo oraz pani minister Kosciuszko-Morizet.

Obecnie należy wspierać rządy krajów członkowskich, aby wykorzystały najnowsze zdobycze technologiczne w dziedzinie energii. Temu powinien służyć niedawno powołany Europejski Instytut Technologiczny z siedzibą w Budapeszcie.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE). - Frau Präsidentin! Der morgen zur Abstimmung stehende Kompromiss zum Emissionshandelssystem trägt eindeutig die Handschrift des Europäischen Parlaments. Dafür haben zum einen die Berichterstatterin und zum anderen die Schattenberichterstatter gesorgt. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.

Die Revision des Emissionshandelssystems und das gesamte Klimapaket sind das ehrgeizigste und ambitionierteste Schutzpaket für das Weltklima, das jemals auf den Weg gebracht wurde. Darauf können wir stolz sein. Diesen Erfolg sollten wir auch nicht kleinreden, sondern einmal innehalten und durchatmen.

Wir dürfen uns aber auch nicht auf dem Erreichten, was wir morgen zur Abstimmung stehen haben, ausruhen, sondern wir müssen genau schauen, wie sich das Klima entwickelt und welche ökonomischen Folgen diese Entwicklung für uns hat. Darum meine Bitte an die Kommission, dass wir auch für die Europäische Union eine Art Stern-Report auf den Weg bringen, dass wir genau anschauen, welche finanziellen Folgen der Klimawandel für die Europäische Union hat und welche Maßnahmen wir in Zukunft einleiten müssen, um dieser globalen Krise Herr zu werden.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube nicht, dass es uns besonders gut gelungen ist, die wirkliche Bedeutung, die diesem gesamten Paket zukommt, zu erklären. Viele Menschen glauben, wir wollten Industriepolitik bestrafen. Es geht aber vielmehr darum, die CO2-Politik und insbesondere die Nachhaltigkeitspolitik in dieser Welt zu verändern. Dazu braucht man Mittel! Das ist schmerzhaft, aber wenn wir diese Mittel nicht haben, können wir die großen CO2-Senken dieser Welt – und die gibt es nun einmal, das kann man nicht wegreden – nicht bearbeiten. Dazu gibt es Instrumente, über die ich auch nicht sehr glücklich bin, ebenso wenig wie über das Ergebnis. Aber ich werde dennoch zustimmen.

Carbon leakage ist ein Eingangstor in eine Befreiung. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Industrie, von der wir glauben, dass sie befreit wird, von der Kommission auch wirklich befreit wird! Das Gleiche gilt auch für das Benchmark-System. Herr Minister, bei allem Respekt und aller Achtung, auch vor Frau Doyle, wir werden da höllisch aufpassen müssen, dass unsere Kommission nicht in Zukunft der Herrgott der Wirtschaftspolitik in Europa wird. Das darf niemals in einer Institution allein bleiben! Deshalb habe ich da meine Zweifel, will aber gerne dem Bericht am Ende zustimmen, weil es im Nachhinein eben nicht nur um CO2 geht, sondern um die Nachhaltigkeit. Darüber wird in diesem Hause zu wenig gesprochen! Wir verheizen in hundsmiserabler Qualität die Ressourcen unserer Kinder und gefährden damit diesen Planeten. Das muss umgebaut werden in eine neue Politik der Industriegesellschaft. Das ist eine Chance!

Wenn wir klagen, dass das Parlament hier nicht genügend Kompetenz einbringen konnte, dann ist das richtig. Aber, meine lieben sozialdemokratischen Freunde, Sie haben in der Konferenz der Präsidenten mit Mehrheit und gegen uns diese Eile beschlossen. Wir wollten ein anderes Verfahren, und der Rat hätte da sicherlich mitmachen können. Also, wenn Sie klagen, klagen Sie bitte an der richtigen Stelle.

Am Ende kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen klügeren Vorschlag und eine dazu passende Mehrheit gibt. Deswegen sollten wir zustimmen!

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira (PSE). - Madame la Présidente, un accord a été trouvé sur le paquet climat et nous en sommes tous soulagés.

Mais permettez-moi de mettre un bémol à l'enthousiasme de certains sur ce dossier. Un accord était une condition nécessaire pour envisager un après-Kyoto, mais pas suffisant pour dire qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de relever le défi du changement climatique.

Ce texte d'ailleurs présente, pour ma part, plusieurs points faibles. D'abord, je regrette que le taux d'enchères ait été ramené à 70 % en 2020, alors que la proposition initiale proposait 100 %.

Ensuite, en acceptant que 50 % des efforts de réduction puissent être compensés par des projets dans les pays en voie de développement, on réduit fortement la responsabilité de l'Union européenne dans le dérèglement climatique.

Troisième exemple, la faiblesse des recettes et le manque d'engagements fermes pour investir dans la lutte contre le changement climatique, que ce soit au sein de l'Union européenne ou en faveur des pays en développement.

Je doute que de telles dispositions, et plus largement celles contenues dans le paquet énergie-climat incitent l'économie européenne à réaliser sa nécessaire mutation et qu'elles engagent l'Union européenne sur la voie d'une société sobre en carbone.

Nous voterons malgré tout ce texte, mais je pense que nous aurons besoin d'autres initiatives pour donner plus de poids à l'engagement européen.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE-DE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che l'accordo raggiunto sul pacchetto clima-energia sia un accordo ambizioso, perché da un lato rispetta gli obiettivi dati in termini di tutela ambientale, ma allo stesso tempo indica le strade per coniugarli con la sostenibilità economica. E lo ritengo anche un successo italiano, perché l'Italia ha negoziato alcuni aspetti critici del pacchetto e i risultati sono positivi.

Il testo approvato, infatti, è molto migliorato rispetto alla versione uscita dalla commissione ENVI e soprattutto è molto più vicino alla posizione della nostra famiglia politica. La clausola che prevede ad esempio una revisione nel 2010, anche alla luce dei risultati della conferenza di Copenaghen, concordata su proposta del Presidente Berlusconi, è un punto qualificante e il fatto che sia passata all'unanimità credo sia un bel segnale di sensibilità al sistema industriale, così com'è importante che sia stata accettata l'introduzione graduale del sistema delle aste in settori industriali non esposti alla competitività internazionale, permettendo e consentendo invece ai comparti a rischio "carbon leakage" di beneficiare dell'attribuzione di quote gratuite.

Questo però non vuol dire che sarà una passeggiata, che sarà un percorso facile, perché questo pacchetto provoca comunque un sensibile aumento dei costi sul sistema paese. Infatti anche la gratuità si applica al numero di quote coerente con gli ambiziosi benchmark fissati dalla direttiva in esame e quindi i rischi di delocalizzazione non sono eliminati del tutto. Per cui torniamo all'importanza della clausola di revisione: lì si potrà valutare se il sistema sta pagando troppo e si potranno apportare correzioni e riallineare gli sforzi.

Il Parlamento, io credo, dovrà vigilare sull'implementazione dell'accordo e in particolare su come avverranno le aste, quello secondo me sarà il vero banco di prova. Noi stiamo chiedendo un grande sforzo all'economia reale e come abbiamo sempre sostenuto non vogliamo che questo sforzo si traduca in una finanziarizzazione eccessiva scollegata dall'economia reale.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson (PPE-DE). - Madam President, thanks and congratulations to Mrs Doyle, but I think that tomorrow will be a sad day for democracy in the European Parliament.

We are invited to endorse a deal agreed with the Council behind closed doors. We have knowingly thrown overboard our chance to dig away at the Council position through the full codecision process. I see no point in Parliament pressing for more, new powers, if we are not prepared to exercise those we have.

Because we have been hurried along in accordance with a false timetable we have omitted our responsibility to ensure that there is a complete assessment of the impact of the climate change package by impartial authorities. For example, I was the rapporteur recently on the Waste Framework Directive. It promotes the idea of energy-efficient combined heat and power stations, but such plants may be penalised under the revised ETS. Was there any discussion on this important point? What happened to it?

Broadly speaking we have accepted what has been said by those states who are most alarmed by the package. We have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price. Nor do we have the slightest idea whether the targets set in the package are really going to be met. Are we convinced that there will be strong enough oversight of implementation, despite what Mr Dimas has said, and rapid action against states that do not put into operation even this weakened package?

How will we control all those effort-sharing projects in developing countries? If climate change is so important, we need a much more active approach to implementation than has been the case on environmental policies anywhere so far, and we have heard nothing about that. If anything good comes out of this, it must be a new resolve to secure watertight guarantees on implementation and a standardised system of impartial impact assessment such as they have in the US Congress.

Someone said that this rushed first-reading agreement was not to be seen as a precedent for Parliament’s willingness to give in to the Council and throw away its powers, the powers it has under codecision. But it will Mr Borloo, will it not? And future Parliaments will live to regret it.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Kommissar! Die EVP-ED-Fraktion begrüßt die Einigung von Rat und Parlament im Trilog, die neuen Vorschriften der Revision des generellen Emissionshandelssystems nicht auf den Luftverkehr auszudehnen, sondern es bei den neuen, noch nicht einmal veröffentlichten speziellen Vorschriften für den Luftverkehr zu belassen.

Die speziellen ETS-Regeln für den Luftverkehr, auf die sich Parlament und Rat im Sommer geeinigt haben und die bereits zum 1. Januar 2012 zur Anwendung kommen werden, sind die weltweit ersten Vorschriften, die auch den Luftverkehr in ein Emissionshandelssystem miteinbeziehen und somit die Fluggesellschaften in die Pflicht nehmen, die Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Umwelt zu begrenzen. Das ist richtig. Die Folgen, nämlich die Kosten für die Fluggesellschaften, die Flughäfen und letztlich für die Passagiere, die sich in einem globalen Wettbewerb befinden, sind gerade noch verkraftbar aufgrund der Regelungen, die wir im Sommer beschlossen haben.

Eine Verschärfung durch die neuen generellen ETS-Vorschriften wäre nicht nur ungerechtfertigt, sondern hätte die europäischen Fluggesellschaften auch in äußerste finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Insofern sind wir Ihnen sehr dankbar, Parlament und Rat. Es ist auch richtig, denn mit den speziellen ETS-Regeln für den Luftverkehr haben wir Chancen, durchaus vergleichbare Regelungen mit Drittstaaten auszuhandeln und so weltweite Konflikte zu vermeiden. Denn weltweite Konflikte könnten auch zu Retorsionsmaßnahmen gegen europäische Fluggesellschaften führen. Ehrlich gesagt, globale Lösungen oder zumindest Teillösungen für einen vernünftigen Umweltschutz im Luftverkehr auf der Welt sind allemal besser als überscharfe Regelungen, die nur in der EU gelten. Insofern sind wir sehr zufrieden. Sie wissen, 2014 steht ohnehin die Sonderregelung für ETS im Luftverkehr auf dem Prüfstand.

Insofern bedanke ich mich bei der Berichterstatterin Frau Doyle und bei der französischen Präsidentschaft – wenn sie zuhören würde –, dass sie den Luftverkehr ausgenommen haben. Das war eine richtige Entscheidung, die uns voranbringen wird. Vielen Dank!

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Ich stehe nicht an, der französischen Präsidentschaft zu diesem Verhandlungserfolg zu gratulieren. Trotzdem bleibt der bittere Nachgeschmack, dass das Europäische Parlament nicht ordentlich eingebunden wurde. Das ist schade, gerade bei diesem Dossier. Die Eile, die hier an den Tag gelegt wurde, ist nicht ganz verständlich, weil fast alle Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der bereits jetzt übernommenen Verpflichtungen nach dem Kyoto-Protokoll säumig sind.

Wir sind immer sehr gut darin, Ziele zu beschließen, die weit in der Zukunft liegen. Das ETS beginnt am 1. Januar 2013. Die Verpflichtungen haben wir für diesen Zeitraum beschlossen und weiter bis 2020 und in die weitere Zukunft. Es wäre besser gewesen, die Mitgliedstaaten dazu zu bringen, die eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und in einem sauberen, demokratiepolitisch ordentlichen Verfahren auch das Europäische Parlament richtig einzubinden.

Des Weiteren glaube ich, dass jetzt auf die Kommission große Herausforderungen zukommen, weil es ein Gesamtrahmen ist, den wir beschlossen haben. Aber insbesondere bei der Definition einzelner Punkte wie beispielsweise der Anwendung der flexiblen Instrumente wird es sehr darauf ankommen, wie die Kommission die konkreten Rahmenbedingungen setzt. Auch hier muss man sagen, dass im ETS-Sektor 50 % mehr oder weniger in andere Weltregionen auslagerbar sind, beim effort sharing sind es 70 %. Hier haben sich die Mitgliedstaaten recht ordentlich bedient. Auch hier wieder die Bitte an die Kommission, an Herrn Kommissar Dimas, dass er die Einhaltung sehr genau kontrolliert und auch die Mitgliedstaaten an ihre Verantwortung erinnert, die sie übernommen haben, um dem Weltklima zu helfen.

Weiters haben wir sicher noch das Problem der genauen Definition von carbon leakage. Es ist richtig, Sektoren hier auszunehmen, doch weiß bisher noch keiner, welche Sektoren davon betroffen sind. Hier wird die Kommission deshalb ein transparentes Verfahren kreieren müssen, damit die Akzeptanz sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Mitgliedstaaten gegeben ist. Denn es handelt sich hier um sehr große Summen. Es ist wichtig, dass wir hier in einem transparenten Verfahren eine gute Basis finden.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - Arvoisa puhemies, haluan lausua kiitokseni kaikille, jotka ovat tehneet parlamentissa suuren urakan ilmastopaketin parissa. Etenkin ylistän sihteeristöä, jonka ahkeruus on ollut vaikuttavaa ja jonka työtaakka on ollut valtava eikä mitenkään mahtuisi inhimillisen työaikalainsäädännön rajoihin.

Meillä on nyt käsissämme varsin tyydyttävä ja ympäristön kannalta kunnianhimoinen tulos, ja kuten aina välillä käy, siitä on kiittäminen neuvostoa, ei niinkään parlamenttia. Neuvosto korjasi muutaman vakavan ongelman, jotka piilivät komission esityksessä. Tosin vieläkin paljon jää avoimeksi, ja vain aika paljastaa loput.

Oma ryhmämme vaikutti merkittävästi lopputulokseen, vaikka se ei näkynytkään ympäristövaliokunnan kannassa. Nyt se näkyy neuvoston kannassa ja lopputuloksessa. Vaihtoehtoinen päästökauppamallimme mahdollisti yleisen mielipideilmaston muutoksen ja vapaan keskustelun. Näin me autoimme ja rohkaisimme neuvostoa löytämään linjansa benchmark-metodin suuntaan.

Haluan siksi kiittää jäsenvaltioita, mukaan lukien oma maani Suomi, siitä, että ne ovat seuranneet parlamentin monipuolisia äänenpainoja herkällä korvalla ja havainneet sen muutoksen, joka parlamentissa tapahtui. Neuvoston pyrkimykset saivat täällä paljon enemmän tukea, kuin miltä päältä katsoen näytti.

Ilmastopolitiikan tärkein tavoite on saada aikaan tasatahtinen, koko maailman kattava sopimus. Mikään muu ei ole ympäristön kannalta vastuullinen lähtökohta. Siten voimme varmistaa, etteivät vähennykset yhtäällä saa aikaan päästöjen kasvua toisaalla, sillä silloin uhraukset menisivät hukkaan.

Valitettavasti ympäristöliikkeessä kuuluu nyt äänenpainoja, jotka olisivat valmiita menemään tälle hukkaamisen tielle. Kokemus on osoittanut, että ympäristö ei kiitä yksipuolista jyrkkyyttä ja ilmastopuritanismia, sillä se ei tuota tulosta. Tarvitaan laaja rintama ja oikeudenmukaiset pelisäännöt. Tarvitaan lainsäädäntöä, joka voi motivoida yritykset kilpajuoksuun vähäpäästöisimmästä tekniikasta ja joka palkitsee, eikä rankaise niitä siitä.

Erityisesti haluan ilmaista iloni siitä, että me pidämme kiinni 20 prosentin päästövähennystavoitteesta, ja silloin voimme todeta, ettei parlamentti eikä myöskään neuvosto ole vesittänyt yhtään mitään.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - Fru ordförande, jag måste säga att under de här åren som jag har varit i Europaparlamentet har jag lärt mig att det inte alltid blir precis som man vill. Allting bygger på kompromisser, men det blir faktiskt oftast ganska bra ändå. Det är just nu många som gnäller, både de som tycker vi borde ha beslutat om mer ambitiösa regler, men också de som tycker att de här reglerna är på tok för ambitiösa. Jag tycker dock att vi i grunden ska vara väldigt nöjda med att vi faktiskt lyckas åstadkomma en kompromiss över huvud taget. Det här är ett steg i rätt riktning, och det är ett steg som gör åtminstone mig stolt. Jag är stolt över att det här bekräftar att Sverige fortsatt är det land som tar störst ansvar i Europa, men också att Europa är den del av världen som tar störst ansvar totalt. Som moderat har vi arbetat hårt för att få den här kompromissen till stånd, såväl i rådet som här i Europaparlamentet.

Det finns mycket att kommentera i detta, men om jag skulle kommentera det som jag är mest nöjd med så skulle jag vilja lyfta fram det som vi har gjort med bilarna, att vi tar hänsyn till den miljönytta bilarna gör, men också att vi ger bilföretagen rimlig tid att utveckla nya bilmodeller. Som sagt var, vi får dock inte luras att tro att det här är slutsteget på processen. Det här är bara upptakten till det viktiga arbete som behöver ske i Köpenhamn. Där tror jag nu att vi har en bra bas lagd. Tack så mycket!

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - Pani Przewodnicząca! Dla mnie ta dyrektywa jest przykładem dobrego, skutecznego dialogu w Unii Europejskiej. To była najtrudniejsza chyba dyrektywa jaką mieliśmy w tej kadencji. Zgłoszone poprawki nie były dla wszystkich jasne. W końcu wysłuchaliśmy się nawzajem. Najpierw w Parlamencie, a potem przyznam, że prezydencja francuska wykazała nadzwyczajną rzetelność w podejściu do sprawy. Dziękuję także panu komisarzowi Dimasowi i Piebalgsowi za udział w dyskusji.

Teraz najważniejsze jednak, że tę dyrektywę musimy wdrożyć. Musimy o 20% obniżyć emisję gazów cieplarnianych do roku 2020, co najmniej o 20%! My stworzyliśmy w ten sposób wspólną klimatyczną politykę Unii Europejskiej. Jeszcze o tym nie mówiliśmy tak jasno, ale ta dyrektywa mówi o naszej wspólnej polityce. Będzie to wymagało systematycznych działań, monitoringu, jakby kontrolowania się nawzajem, jak w każdej polityce wspólnej. Musimy także sfinansować strategiczny program technologii energetycznej. To jest odpowiedź na ocenę emisji CO2. To będzie wspólny początek naszej wspólnej polityki energetycznej. Tego potrzebuje Unia Europejska.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Singura opţiune pe care o avem este, nu de a produce mai puţin, ci de a produce mai inteligent şi mai ecologic. Este important să reducem emisiile poluante, dar să asigurăm dezvoltare economică şi păstrarea locurilor de muncă.

Faţă de reducerea de 8% stabilită prin Protocolul Kyoto, România şi-a redus între 1990 şi 2005 cu 43% emisiile de gaze cu efect de seră, din păcate datorită proceselor de restructurare ale întreprinderilor din industria grea şi în ciuda dependenţei de combustibilii fosili. Deşi ar fi fost mai avantajoasă raportarea la 1990, salut flexibilitatea şi solidaritatea acordată noilor state membre prin perioada de tranziţie necesară realizării de investiţii importante în eficientizarea întreprinderilor.

Am obţinut prin amendamente alocarea de cote gratuite pentru încălzirea centralizată a locuinţelor şi pentru instalaţiile de încălzire sau răcire realizate prin cogenerare eficientă, sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici din veniturile obţinute din licitarea cotelor de emisie şi excluderea spitalelor şi instalaţiilor mici din schema de comercializare a certificatelor de emisie. Vă mulţumesc.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Madam President, one of the achievements of these negotiations has been to establish a funding mechanism for carbon catchment storage demonstration projects and I shall refer to this later. But while I have been CCS negotiator, rapporteur, it has been through revision of the ETS directive that we have achieved success. I have been at best a back-seat driver. Sometimes you need luck and I think I have been lucky in having Linda McAvan, Lena Ek and others – shadow rapporteurs – on the ETS directive. I think I have been lucky in having a presidency that was open to explore new ideas and I have been particularly lucky in being able to work with Avril Doyle, the rapporteur for this legislation, who has achieved an enormous amount. I would just point out one thing, Mr President, which is that there have not been many rapporteurs in the history of this Parliament who have tabled an initial proposal that would at best have raised EUR 1.5 billion worth of funding and ended up with a package worth five or six times that much.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, de doelstelling om tegen 2020 20% minder broeikasgassen uit te stoten is gevrijwaard. Maar laat ons wel wezen, die doelstelling was eigenlijk al ondermaats. De wetenschap zegt ons dat we tot -25, -40% moeten gaan. Ik betreur dat het systeem van veiling is uitgehold wat de niet-elektriciteitssector betreft. In 2020 zullen we straks nog steeds 30% gratis emissierechten uitdelen en de 100%-veiling komt er pas in 2027.

Dit is echt een slecht signaal aan degenen die over het wereldklimaatakkoord van Kopenhagen moeten onderhandelen en dat, terwijl het beste antwoord op CO2-lekkage eigenlijk een wereldwijd akkoord is. Geen wereldwijd akkoord betekent dan weer een verdere ondermijning van het veilingsysteem door verdere gratis toekenning van emissierechten aan 96% van de bedrijven. Minder opbrengst uit veilingrechten betekent minder investeren in duurzame energie, minder investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Aan de rapporteur zou ik willen vragen: mevrouw de rapporteur, mevrouw Doyle, hebt u enig inzicht in wat de verwachte mindere opbrengst van de veiling zal zijn, nu dit systeem totaal is uitgehold?

 
  
MPphoto
 

  President. − I am very sorry, because of time constraints I cannot take any more. So we now go back to the rapporteur, the much-praised Mrs Doyle.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle, rapporteur. − Madam President, I should like to make a few quick points.

The environmental integrity of the excellent original proposal stands up, especially in a minus 30% scenario. There will be no point us going to Copenhagen with our legislation unless it is accompanied by serious funds next December – over to you, Commission.

The CCS agreement on 300 million allowances is possibly transformational in this whole debate on carbon dioxide reductions if the technology is proven through the 12 plants in question.

The agreement we have on the table now gives the EU a clear mandate to negotiate with third countries in the run-up to next year’s agreement. We cannot afford to fail, as the finger of history will indict us for reneging on our responsibility as a generation of political leaders who knew the problem, who knew the peer-reviewed science, but failed to act.

For some my final report goes too far; for others it does not go far enough. But even with benchmark-free allowances, the reduction in targets will not be easy for industry. Let us not make the best the enemy of the good. This, considering all, is a good result. It is the best in the world, after all, as it is the only ETS in the world to date. I invite the US and Australia to do better and to embarrass us in the EU into upping our game in Copenhagen next year.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow, Wednesday 17 December 2008.

Written statements (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, Wolf Klinz, Holger Krahmer, Alexander Graf Lambsdorff und Willem Schuth (ALDE), schriftlich. Frau Präsidentin, die Einigung zum Klimapaket ist ein bescheidenes Ergebnis.

Die EU setzt sich ein Reduktionsziel von 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990. Knapp die Hälfte davon haben wir schon erreicht: Stichwort Osterweiterung, dort sind die Emissionen in absoluten Zahlen geringer. Es bleibt ein Reduktionsziel von 12 Prozent gegenüber 1990.

Die EU darf drei bis vier Prozent der Reduktion in Entwicklungsländern realisieren, bleiben knapp neun Prozent. Die Verfehlung der Ziele um bis zu fünf Prozent ist erlaubt. Es bleiben vier Prozent.

Normalerweise sollte man an dieser Stelle sagen: Gut, Glück gehabt, die EU hat beschlossen, ihre Volkswirtschaft nicht gleich ganz nach Asien zu exportieren. Der Kompromiss ist deutlich billiger als der Kommissionsvorschlag. Das ermöglicht die Zustimmung der FDP.

Dafür spielt die EU jetzt die eigenen Mitgliedsstaaten gegeneinander aus: Wegen Energiemix, Ausnahmeregelungen und schlauer Verhandlung sind einige Mitgliedsstaaten gegenüber anderen im Vorteil. Für deutsche Energieversorger könnte es sich bald rechnen, in Polen statt zu Hause Strom zu produzieren, wenn sie nicht von den Französischen gekauft werden.

Dass die EU-Staaten solchen Kuhhandel treiben, lässt für ein weltweites Abkommen wenig erwarten. Außerdem stellt sich die Frage nach der Effizienz der Mittel.

Regierungen, Rat und der EU-Kommission sinf aufgerufen für Effizienz sowohl im Umweltschutz als auch für Wirtschaft und Wachstum zu sorgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), in writing. Last week, the Council and the EP negotiators reached a historic agreement on the climate change package. I welcome the compromise with a bit of a heavy heart as the package has been significantly watered down compared with the initial proposal of the Commission and the vote of the EP committees. At a time when urgent and consistent action is needed to tackle climate change, Europe opted for a slow transition to a low carbon economy by means of derogations and free carbon allowances. Despite these drawbacks, the compromise is an important breakthrough that will set the foundations of a more sustainable economy. The biggest achievement is the fact that the objectives and implementing principles are enshrined in legislation and everyone acknowledged the need to embark on a cleaner path of development. Furthermore, fighting climate change effectively can only happen if everyone is on board and this compromise gives the EU more bargaining power to bring the international partners on board. Last but not least, I will support the agreement because I truly believe that this is not a compromise of empty words but a compromise that can actually be achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), în scris. – Rezultatele negocierilor pe Pachetul Climă între cele trei instituţii reprezintă un compromis echilibrat care va ajuta Uniunea Europeană să aducă o contribuţie semnificativă la măsurile de combatere a încălzirii globale, fiind primul bloc de state care îşi asumă acest angajamente prin obligativităţi juridice. Asistăm în momentul de faţă la o criză financiară la nivel global care a indus temeri majorităţii statelor membre în ceea ce priveşte obiectivul de reducere a emisiilor de carbon, însă rezultatele pe care le-am obţinut în urma Summit-ului reprezintă un acord echilibrat între nevoia de a proteja clima şi necesitatea trecerii peste acest impas economic. În opinia mea, utilizarea argumentelor legate de această criză nu trebuie să împiedice adoptarea Pachetului şi sper ca toate grupurile politice din Parlament să îi acorde un vot pozitiv. Sunt mulţumită de faptul că ţărilor care şi-au redus cantităţile de emisii în perioada 1990-2005, inclusiv România, le-a fost recunoscut acest efort prin modificarea grilei de distribuire a veniturilor din licitaţii fără a modifica structura generală a Pachetului. Totodată, consider că majoritatea elementelor din directiva ETS care au creat probleme semnificative ţărilor membre au fost adresate în mod corect şi că rezultatul final a fost unul echitabil care va lansa Uniunea Europeană într-o misiune reală de combatere a schimbărilor climatice.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjallinen. Parlamentin käsittelyssä oleva päästökauppadirektiivi edustaa kapitalismin viherpesua ja on siitä huolimatta sitä itseään: kasinokapitalismia ja keinottelun legalisoimista. Kun komission alkuperäistä esitystä on krjattu siihen suuntaan, että eurooppalainen teollisuus ei joudu keinottelun suoranaiseksi maksajaksi muuta kuin sähkön hinnan kautta, äänestän esityksen puolesta vaikka päästökauppaa vastustankin. Päästötavoitteita kannatan, mutta niihin piti päästä verolla eikä keinottelulla.

 

12. Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the report by Satu Hassi, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) (A6-0411/2008).

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, esittelijä. − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Lämmin kiitos varjoesittelijöille erinomaisesta yhteistyöstä ja kiitos myös komissiolle ja kiitos neuvoston puheenjohtajavaltiolle Ranskalle suuresta työstä.

Minun on kuitenkin sanottava, että en ole täysin tyytyväinen. Tällä ilmastopaketilla EU:n piti osoittaa vahvaa globaalia johtajuutta. Valitettavasti johtajuus vesittyi pahasti, kun Ranska puheenjohtajavaltiona alisti päätöksen jäsenvaltioiden yksimielisyydelle. Melkein jokainen pääministeri lähti huippukokoukseen kansallisena tavoitteenaan vesittää ilmastopaketti ja onnistui siinä. Lopputulos on toki askel eteenpäin, mutta paljon, paljon pienempi askel, kuin tiede neuvoo meitä tekemään.

Effort sharing -päätöksen suurimpana ongelmana on, että jäsenvaltiot saavat aivan liian väljät oikeudet laiminlyödä päästövähennykset kotimaassa ja hyvittää sen rahoittamalla hankkeita kehitysmaissa. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa vain kotimaisten päästöjen stabiloimiseen, pitämiseen ennallaan.

Neuvottelutuloksessa säilytetään kuitenkin komission ehdotuksen hyvä perusrakenne: lineaarinen päästöura ja sitovat vuotuiset päästökatot, mikä on ensimmäinen kerta EU:n lainsäädännössä.

Lisäksi parlamentti sai vietyä läpi joukon tärkeitä parannuksia, jotka perustuivat ympäristövaliokunnan lähes yksimieliseen mietintöön. Mainitsen seuraavaksi joitakin kyseisistä parannuksista. 30 prosentin päästövähennystavoite kansainvälisen sopimuksen jälkeen tulee nyt lakitekstiin. Jäsenvaltioiden on aloitettava vaativampien päästövähennystoimien suunnittelu heti ja myös raportoitava niistä. Jäsenvaltioille tulee selkeä kannuste pysyä lainmukaisissa päästörajoissa, koska rajan ylittäminen johtaa seuraavan vuoden kiintiön leikkaamiseen korotetulla määrällä. CDM-päästöhyvitysten laadullisia kriteereitä tiukennetaan. Kansainvälisen sopimuksen jälkeen EU sitoutuu avustamaan kehitysmaiden päästövähennyksiä tavalla, joka vastaa ilmastonmuutoksen rajoittamista alle kahden asteen. Merenkulun päästöjen rajoittamiselle tulee aikaraja. Jos kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ei saa aikaan kansainvälistä sopimusta vuoteen 2011 mennessä, EU ryhtyy omiin lainsäädäntötoimiin.

Nämä kaikki ovat merkittäviä parannuksia, ja ne perustuvat parlamentin vaatimuksiin. Niiden vuoksi suosittelen kuitenkin tämän kokonaisuuden tukemista loppuäänestyksessä, vaikka toisaalta tuen myös oman ryhmäni ja GUE-ryhmän muutosehdotuksia CDM-päästöhyvitysten kiintiön pienentämiseksi sillä tavalla, että taattaisiin, että enemmistö päästövähennyksistä tehtäisiin Euroopassa.

Kaikkine hyvine ja huonoine puolineen tämä päätös tarkoittaa sitä, että varsinainen kädenvääntö siitä, tekeekö EU päästövähennyksiä tavalla, joka vastaa ilmastotutkimuksen viestiä, käydään vasta kansainvälisten sopimusneuvottelujen jälkeen. Toiseksi tämä päätös tarkoittaa, että jää jäsenvaltioiden omalle poliittiselle vastuulle, miten paljon päästöjä todella vähennetään Euroopassa.

Vetoankin jäsenvaltioihin, jotta ne eivät ulkoistaisi valtaosaa päästövähennyksistään kehitysmaihin, vaan tekisivät kotimaassa vihreät investoinnit joukkoliikenteeseen, rautateihin ja energiatehokkaampiin rakennuksiin ja luovat samalla viherkaulustyöpaikkoja Eurooppaan.

Meidän on muistettava, että maapallo ei tee kompromisseja, planeetan määräajat ovat ehdottomia ja taloudellisesti kaikkein kalleinta on vesittää ja lykätä päästövähennyksiä.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord remercier vraiment Mme Hassi pour le travail difficile qui a été fait et, pourquoi ne pas le dire, pour son sens du compromis qui a permis de converger vers l'essentiel.

Nul n'ignore qu'elle aurait pu souhaiter que sur certains sujets, le système soit plus contraignant, mais je crois que nous parvenons, dans ce processus de trilogue et de codécision, à quelque chose qui, aujourd'hui, est aussi abouti que possible.

Deux points, d'abord sur la trajectoire des réductions, les flexibilités et les sanctions, qui a notamment fait l'objet du trilogue de ce week-end. Cette flexibilité était nécessaire pour certains États membres. Le Parlement a souhaité qu'elle soit accompagnée d'un renforcement des mécanismes correcteurs; je crois que nous y sommes parvenus.

Ensuite, le recours au mécanisme de développement propre a bougé marginalement pour quelques États seulement et dans quelques cas seulement, notamment à l'égard d'un certain nombre de territoires en réel développement: les moins avancés ou les petites îles. Le débat, à mon avis, restera ouvert dans chaque pays et mon sentiment est que c'est le débat général sur les mécanismes de développement propres et la capacité à les absorber et à les orienter dans de bonnes conditions, indépendamment de ce texte, qui est en cause.

Enfin, je rappelle que le passage, après Copenhague, à un engagement plus élevé fera l'objet d'une codécision. Je crois donc, Madame Hassi, que le risque d'une situation à la baisse n'est pas possible.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Hassi για την εξαιρετική εργασία την οποία έκανε και για την προσπάθεια να διατηρηθούν οι βασικές αρχές και η αρχιτεκτονική της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, οι οποίες κατά τη γνώμη μου έχουν διατηρηθεί και στη συμβιβαστική συμφωνία για την απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών. Πρέπει επίσης να τονίσω ξανά ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20% το 2020 θα επιτευχθούν με το πακέτο και βεβαίως η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην επιτυχία του στόχου μας. Δεν έχουμε κάνει κανένα συμβιβασμό στην επιτυχία των στόχων.

Ελέχθη και προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο μέρη του πακέτου. Μπορούμε να τα διακρίνουμε σε περιβαλλοντικούς στόχους -και εκεί δεν έγινε καμία αλλαγή· θα τους πετύχουμε όπως τους είχαμε προγραμματίσει- και σε όλα τα άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η δημοπράτηση ή το κατά πόσον μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και εκεί υπάρχουν ορισμένες αλλαγές οι οποίες όμως δεν αλλάζουν ούτε τη βασική αρχιτεκτονική του πακέτου ούτε τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Ειδικότερα για την απόφαση, οι εθνικοί στόχοι που προβλέπονται από την πρόταση για τα κράτη μέλη διατηρούνται όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων στο διάστημα μεταξύ 2013-2020 σύμφωνα με μια γραμμική συνάρτηση με δεσμευτικούς ετήσιους στόχους. Έτσι θα είναι βέβαιο ότι τα κράτη μέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας θα συμβάλουν όσο τους αναλογεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών κατά 20% το 2020.

Ένα από τα κύρια προβλήματα στις συζητήσεις για τον επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών ήταν η ανάγκη εξισορρόπησης των κρατών μελών στην επίτευξη των στόχων τους με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων παρακολούθησης και συμμόρφωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των εν λόγω στόχων. Η συμβιβαστική συμφωνία σχετικά με τον επιμερισμό των προσπαθειών είναι ισορροπημένη. Προσφέρει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας στα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους με ένα τρόπο οικονομικώς αποδοτικό εξασφαλίζοντας εκ παραλλήλου την εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης και συμμόρφωσης. Εξάλλου έχουν διατηρηθεί και ενισχυθεί οι διατάξεις που προτείνονται από την Επιτροπή για την παρακολούθηση της δράσης των κρατών μελών καθώς και τη βοήθεια που τους παρέχεται κατά τη λήψη των τυχόν αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Η επίτευξη της συμβατικής συμφωνίας σχετικά με την απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τις σύντονες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα της εισηγήτριας Satu Hassi. Σας καλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε την συμφωνία όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, Rapporteur voor advies van de Commissie economische en monetaire zaken. − Voorzitter, we zijn blij met het resultaat van het klimaatpakket. We zien hier duidelijk het CDA/EVP-standpunt in terug. Het is belangrijk dat Europa zich ook een doel stelt van -20% in 2020, dat kan oplopen tot -30% in het geval van een internationaal akkoord.

Waar we wel op moeten letten, is dat het evenredig wordt ingevoerd in de lidstaten. Dat alle lidstaten het op dezelfde manier nakomen. De reductieverplichtingen zijn neergelegd voor alle lidstaten apart. Dit geeft in principe een eerlijke verdeling en het blijft belangrijk om die te handhaven. Anders is er sprake van te veel vrijheden voor de lidstaten. Wanneer de ene lidstaat het akkoord wel naleeft en de andere niet, ontstaan er risico's voor concurrentieverstoring.

Dus niet alleen het klimaat lijdt eronder, ook de concurrentieomstandigheden voor bedrijven en industrieën tussen de verschillende lidstaten hebben eronder te lijden. Hier heb ik in het verslag van de Commissie ECON volop aandacht voor gevraagd; de Commissie moet de naleving streng controleren en hier, wanneer nodig, aanvullende eisen stellen. We zullen dat vanuit het Parlement nauwkeurig volgen.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. − Frau Präsidentin! Der Ausschuss für Beschäftigung begrüßt die Ziele und Maßnahmen, die mithelfen, den Klimawandel einzubremsen und die Auswirkungen zu lindern.

Ich beschränke mich hier auf einen sozialpolitischen Aspekt: Der Wohlstand der sogenannten Ersten Welt, die Überproduktion und der überzogene Konsum – vor allem der Verkehr mit einem enormen Verbrauch von fossilen Brennstoffen – sind die Hauptursachen für die Zunahme der klimaschädlichen Treibhausgase. Andererseits sind die sozial Schwächsten und die Ärmsten am meisten von den Folgen der sich anbahnenden Klimakatastrophe betroffen. Ihnen fehlen die Mittel, sich anzupassen. Die Energie- und Lebensmittelpreise treffen sie viel, viel schwerer als die Reichen. Bereits existierende Hungersnöte werden sich noch drastisch verschlimmern.

Wir brauchen daher eine globale Offensive gegen den Hunger in der Welt. Unsere Forderung: Die Lasten bei der Einsparung der Treibhausgasemissionen müssen sozialverträglich aufgeteilt werden.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO MAURO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, rapporteur pour avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. − Monsieur le Président, la procédure choisie pour discuter le paquet énergie-climat a empêché le Parlement de faire son travail d'une manière réellement démocratique.

Un trilogue informel a accouché d'un compromis qu'il faudra bien accepter. Je reste convaincu qu'une première lecture aurait permis au Parlement d'imposer au Conseil de meilleures solutions, notamment en ce qui concerne les transferts technologiques vers les pays sous-développés.

Les réductions d'émissions doivent être globales, ce qui revient à accepter l'apport des mécanismes de développement propre, instruments reconnus par le protocole de Kyoto.

Le rapport de la commission de l'environnement était déraisonnable à beaucoup d'égards et relevait de l'intégrisme dénoncé par le président Sarkozy. La rapporteure a dû battre en retraite et s'est contentée de 20 considérants. Le rapport de la commission de l'industrie était beaucoup plus proche du résultat finalement obtenu. Le résultat aurait pu être amélioré si le Parlement avait pu travailler dans la transparence démocratique.

Le paquet énergie-climat laisse finalement un goût amer parce qu’il a été négocié en coulisse et en l'absence d'un véritable débat public.

 
  
MPphoto