Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1755k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ώρα των ψηφοφοριών
  3.1. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  3.2. Πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Αλβανίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  3.3. Πρωτόκολλο στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Κροατίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  3.4. Συμφωνία ΕΚ/Ινδίας για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)
  3.5. Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  3.6. Αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  3.7. Εγγυήσεις που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  3.8. Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  3.9. Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  3.10. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (ψηφοφορία)
  3.11. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (εφαρμογή στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη) (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (ψηφοφορία)
  3.12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)
  3.13. Μονάδες μέτρησης (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (ψηφοφορία)
  3.14. Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (ψηφοφορία)
  3.15. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (A6-0461/2008, Christa Prets) (ψηφοφορία)
  3.16. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (ψηφοφορία)
  3.17. Προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος τέταρτο (A6-0301/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  3.18. Δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (ψηφοφορία)
  3.19. Ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης (Αναδιατύπωση) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (ψηφοφορία)
  3.20. Μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (A6-0410/2008, Heide Rühle) (ψηφοφορία)
  3.21. Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων (A6-0329/2008, Matthias Groote) (ψηφοφορία)
  3.22. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (ψηφοφορία)
  3.23. Καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (ψηφοφορία)
  3.24. Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κίνδυνου (B6-0623/2008) (ψηφοφορία)
  3.25. Παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
 4. Αιτιολογήσεις ψήφου
 5. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)
 7. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) (υπογραφή της πράξης)
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια (εισαγωγή)
 10. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (συζήτηση)
 11. Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)
 12. Επιμερισμός της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)
 13. Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (συζήτηση)
 14. Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα) (συζήτηση)
 15. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (συζήτηση)
 16. Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια (κλείσιμο)
 17. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Νομοθετική διαδικασία για την Τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ενέργειας (συζήτηση)
 19. Διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας (συζήτηση)
 20. Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (συζήτηση)
 21. Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (συζήτηση)
 22. Ημερήσια διατάξη της επόμενης συνεδρίασης: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00 π.μ.)

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Κύριε Πρόεδρε, από την τελευταία μας συνάντηση, έχουν δημοσιευθεί εκθέσεις από μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των πολιτικών ομάδων και του Προέδρου της Τσεχικής Δημοκρατίας στην οποία ορισμένοι από τους ηγέτες των ομάδων εκφράστηκαν με τόσο αγενή και άξεστο τρόπο που νομίζω ότι μας ντροπιάζει όλους. Αναρωτιέμαι αν θα μεριμνήσετε να αδράξετε αυτή την ευκαιρία για να πείτε ότι εσείς, ως αναπληρωτής ομιλητής σήμερα, επιβεβαιώνετε ότι αυτό το Σώμα εκτιμά όλες τις απόψεις, είτε είναι υπέρ είτε κατά της Συνθήκης της Λισαβόνας και ότι σεβόμαστε την αξιοπρέπεια αυτού του αξιώματος της Τσεχικής Δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Δεν εξαρτάται από εμένα, κ. Hannan, να επιβεβαιώσω οτιδήποτε και θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο δεν συζητά αυτό το θέμα αυτήν τη στιγμή. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα πάρετε το λόγο την κατάλληλη στιγμή για να καλέσετε τους αρμόδιους φορείς να λογοδοτήσουν γι’ αυτό το ζήτημα.

 

2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Για λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

3.1. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

3.2. Πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Αλβανίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

3.3. Πρωτόκολλο στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Κροατίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

3.4. Συμφωνία ΕΚ/Ινδίας για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)

3.5. Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)

3.6. Αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)

3.7. Εγγυήσεις που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

3.8. Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

3.9. Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

3.10. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (ψηφοφορία)

3.11. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (εφαρμογή στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη) (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (ψηφοφορία)

3.12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)

3.13. Μονάδες μέτρησης (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (ψηφοφορία)

3.14. Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (ψηφοφορία)

3.15. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (A6-0461/2008, Christa Prets) (ψηφοφορία)

3.16. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (ψηφοφορία)

3.17. Προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος τέταρτο (A6-0301/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την τελευταία από τις τέσσερις προτάσεις μας για την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας με έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Επιτροπή θα ήθελε να κάνει δύο δηλώσεις, το κείμενο των οποίων θα παραδώσω στις υπηρεσίες σας για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης.

Η πρώτη δήλωση αφορά τη δέσμευση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβίβαση σχεδίων μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έχουν συντομευθεί τα χρονικά όρια και η δεύτερη δήλωση αφορά την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες για την ενημέρωση της κοινοτικής μαύρης λίστας των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας.

Δηλώσεις της Επιτροπής

Διαβίβαση σχεδίων μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα χρονικά όρια εντός των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε ένα σχέδιο μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 5α(3)(γ) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, έχουν περιοριστεί σε τέσσερις εβδομάδες ή ένα μήνα, σε ορισμένες διατάξεις των εξής βασικών πράξεων: οδηγία 2004/17/ΕΚ, οδηγία 2004/18/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Κατά τη διαβίβαση σχεδίων μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, η Επιτροπή δεσμεύεται, με εξαίρεση τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να συγκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ολομέλεια πριν από την εκπνοή των σχετικών περιορισμένων χρονικών ορίων και επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 16 αυτής.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. −(FR) Εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας

Η Επιτροπή σημειώνει με λύπη την απόφαση να εφαρμοστεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στο άρθρο 8(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Θα ήθελα να τονίσω, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο είναι διαδικαστικής και διοικητικής φύσεως και ότι παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με κανόνες που ήδη προβλέπονται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας. Για να επιτύχει αυτό το στόχο χρησιμοποιεί αυστηρά, διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, που εφαρμόζονται αντικειμενικά. Αυτό πάντα συνέβαινε όταν ενημερωνόταν η μαύρη λίστα από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι εργασίες σε αυτό το θέμα πρέπει να εξακολουθήσουν να βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικά κριτήρια και κατά συνέπεια εκτιμά ότι οι διαδικαστικοί κανόνες πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να εξακολουθήσουν να εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

 

3.18. Δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (ψηφοφορία)

3.19. Ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης (Αναδιατύπωση) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή, αλλά σημαντική παρατήρηση αρχής. Η επιτροπή έχει καταλήξει σε μια συμφωνία σε τριμερή διάλογο και υποκείμενη στη βούληση του Σώματος, η οποία πρέπει να περάσει. Δεν είναι κακή συμφωνία, αλλά έχει θέσει ένα σημαντικό ζήτημα αρχής το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να φέρω ενώπιον της προεδρίας σχετικά με μελλοντικούς φακέλους.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ένας εισηγητής όταν προσλαμβάνεται δεν προσλαμβάνεται μόνο ως εισηγητής της επιτροπής, αλλά διορίζεται για το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Προς έκπληξή μου, επειδή το Συμβούλιο ήθελε να κάνει τριμερή διάλογο και οι κανόνες της επιτροπής το επέτρεπαν, επρόκειτο να γίνει τριμερής διάλογος, αν ήταν απαραίτητο χωρίς τον εισηγητή, αν δεν είχα υποστηρίξει να τον προχωρήσουμε.

Κατά τη γνώμη μου, για να μπορεί ένας εισηγητής να είναι ο εισηγητής για το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να επιτρέπεται να εκφράσει ολόκληρη την άποψή του για μια έκθεση πριν δεσμευτεί για τριμερή διάλογο. Αυτό ονομάζεται δημοκρατία και προτείνω την ιδέα στο Προεδρείο.

(Χειροκροτήματα)

 

3.20. Μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (A6-0410/2008, Heide Rühle) (ψηφοφορία)

3.21. Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων (A6-0329/2008, Matthias Groote) (ψηφοφορία)

3.22. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (ψηφοφορία)

3.23. Καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία (προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 62, 65 και 75)

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, εισηγητής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως εισηγητής θα ήθελα να υποβάλω τρεις προφορικές τροπολογίες: στην τροπολογία 62 – στον κατάλογο ψηφοφορίας, αν μπορείτε να παρακολουθήσετε – όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 12, προτείνω να διαγραφεί ολόκληρη η παρενθετική ρήτρα από τα «ετήσια ποσά» έως το «ετήσιος προϋπολογισμός».

Στην τροπολογία 65 στον κατάλογο ψηφοφορίας, σχετικά με την αιτιολογική σκέψη 12c, προτείνω να εισαχθεί η ακόλουθη παρενθετική ρήτρα ανάμεσα στις λέξεις «επικουρία των βουλευτών» και «κάλυψη του συνολικού κόστους»: «τα ετήσια ποσά που απαιτούνται θα καθοριστούν στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού».

Στην τροπολογία 75, η οποία αφορά το άρθρο 131, η προφορική τροπολογία μου είναι να προστεθεί η λέξη «διαφανές», στις λέξεις «πλαίσιο αναφοράς», για να προκύψει «διαφανές πλαίσιο αναφοράς».

Αυτές είναι οι προφορικές τροπολογίες που καταθέτω στο Σώμα ως εισηγητής. Ελπίζω να γίνουν δεκτές.

 
  
 

(Οι προφορικές τροπολογίες έγιναν δεκτές)

– Πριν από την τελική ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, εισηγητής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ρωτήσω επίσημα την Επιτροπή αν συμφωνεί σε σχέση με όλες αυτές τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη που έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με ένα κοινό κείμενο για το καθεστώς των κοινοβουλευτικών βοηθών.

Εξ ονόματος της Επιτροπής, μπορώ να επιβεβαιώσω σήμερα τη συμφωνία μας σχετικά με αυτό το κείμενο, το οποίο διατηρεί την πλήρη ουσία της αρχικής μας πρότασης. Η Επιτροπή προετοίμασε την παρούσα πρόταση ως απάντηση σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σε μια επιστολή του Προέδρου Pöttering προς τον Πρόεδρο Barroso. Οκτώ μόλις μήνες ύστερα από αυτό το αίτημα, τώρα έχετε εγκρίνει το αποτέλεσμα των πολύ εποικοδομητικών συζητήσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Με αυτή την πρόταση, για τρίτη φορά σε 10 χρόνια, η Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να αντιμετωπίσει το ζήτημα του καθεστώτος και πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτήν τη φορά θα επιτύχουμε. Τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνω επίσης τη δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής να υπερασπιστώ αυτό το κείμενο μέχρι την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Wallström, είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη δήλωσή σας.

Θα προχωρήσουμε τώρα σε ονομαστική ψηφοφορία για να κλείσει ένα ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Επιτρέψτε μου απλώς να απολαύσω αυτήν τη στιγμή.

– Μετά την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν και είμαι ευγνώμων προς τον Επίτροπο, θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή σας για μια στιγμή διότι πρέπει να διαβάσω μια πολιτική δήλωση, μια θεσμική πολιτική δήλωση που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, παρά τις αρμοδιότητες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, συμφωνούν ότι η μετάβαση στις νέες συνθήκες απασχόλησης των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών δεν απαιτεί από μόνη της αύξηση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο σχετικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζεται να καλύψει την επικουρία των βουλευτών, σε σχέση με τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το αυτό σκοπό στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2008 και υπόκεινται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή στο άρθρο 69(2) των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008, το οποίο ορίζει ότι οι συνολικές δαπάνες που καταβάλλονται σε όλους τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς μπορούν να αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά κάθε χρόνο από το Προεδρείο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι, όταν η Επιτροπή έχει να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 96(11) του Καθεστώτος πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (CEOS), μια προσαρμογή της εισφοράς στο καθεστώς ασφάλισης για ανεργία, ως αποτέλεσμα της ένταξης των διαπιστευμένων βοηθών στο εν λόγω καθεστώς, οι απαραίτητες πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω του κατάλληλου κονδυλίου του προϋπολογισμού και να προέρχονται από τις συνολικές πιστώσεις που προορίζονται για τα τμήματα του προϋπολογισμού που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 248(4)(2) της Συνθήκης ΕΚ, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει τα πορίσματά του σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα με τη μορφή ειδικών εκθέσεων ή να γνωμοδοτεί κατόπιν αιτήματος ενός από τα άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να συμβουλευτεί το μελλοντικό όργανο που θα εκπροσωπεί του διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς σε σχέση με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στην εσωτερική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 125 (1) του CEOS.»

Αυτή είναι η δήλωση που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, και ενώ θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο αν συμφωνεί – νομίζω ότι είναι αρκετά ασφαλές να πούμε ότι συμφωνεί – θα ήθελα απλώς να αφιερώσω μερικά λεπτά για να μοιραστώ μια σκέψη, μια ιδέα, με το Κοινοβούλιο. Έχουμε ολοκληρώσει μια εργασία η οποία, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος, είναι πανάρχαια και συζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Εντούτοις, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, στην οποία είχε ανατεθεί το καθήκον να εξετάσει, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, μια πρόταση που προήλθε από την Επιτροπή, αλλά είχε κατά κάποιο τρόπο συνταχθεί από την επιτροπή Roure – αναφέρομαι στην πρόεδρο, κ. Roure, την οποία ευχαριστώ – έχει κάνει εκτενή εργασία. Πρέπει να πω με μεγάλη υπερηφάνεια ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει ερευνήσει διεξοδικά ένα πρόβλημα το οποίο οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο.

Έχουμε βρει ισορροπία όσον αφορά την ελεύθερη και θεμελιώδη επιλογή των βουλευτών να επιλέγουν τους δικούς τους βοηθούς – αυτό αναφέρεται σε ολόκληρο το πλαίσιο – μια ισορροπία που δημιουργεί διαφάνεια, παρέχει κανόνες και κατά συνέπεια αλλάζει αυτή την κατάσταση για την οποία υπήρχε αβεβαιότητα. Έχω υποστηρίξει την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κύριε Πρόεδρε. Έχω επίσης γράψει μια επιστολή στον κ. Pöttering, για να πω ότι, αφού η επιτροπή είχε το καθήκον και το δικαίωμα να διεξαγάγει συζήτηση μεγάλης κλίμακας, το έπραξε, και πιστεύω ότι έχει βρει τη σωστή ισορροπία. Στον τριμερή διάλογο πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο που συνεργάστηκαν, αλλά, πάνω απ’ όλα, πρέπει να ευχαριστήσω τους συντονιστές, τους συναδέλφους μου και τη Maria José από τη Γραμματεία, η οποία έδωσε μια εξαιρετική συνεισφορά, την οποία αποδεικνύουμε σήμερα.

Ελπίζω οι συνάδελφοί μου να ψηφίσουν υπέρ. Θα δούμε στα επόμενα δύο χρόνια κατά πόσο αυτή η νομοθεσία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις κοινοβουλευτικές μας εργασίες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστώ πολύ, κύριε Gargani.

Θα ήθελα επίσης, αφού αυτό ήταν το αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας, να πάρω το θάρρος και να συγχαρώ τη Martine Roure για την εξαιρετική εργασία της στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας, της οποίας προήδρευσε με μεγάλη αποφασιστικότητα.

Θα ήθελα επίσης, φυσικά, να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στο Γενικό Γραμματέα μας, ο οποίος ήταν τρομερός διαπραγματευτής σε αυτό το θέμα – και χωρίς την αποφασιστικότητά του, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό – καθώς επίσης στους τέσσερις τελευταίους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ. Pöttering, ο οποίος θέλησε να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα, τον κ. Borrell, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός με την έγκριση του κώδικα, τον κ. Cox, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα να διαχωριστούν τα διάφορα καθεστώτα, και, φυσικά, την κ. Fontaine, η οποία έδωσε το σήμα εκκίνησης πριν από σχεδόν 10 χρόνια, για να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους αυτή την έκθεση που έχουμε σήμερα μπροστά μας.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λυπάμαι, αυτό μπορεί να φαίνεται σαν κολακεία, αλλά οι συνάδελφοί μου θα με συγχωρήσουν, αφού μερικοί μπορεί ακόμη να μη γνωρίζουν ότι το πρόσωπο που προέβαλε αυτό το θέμα εντός του Προεδρείου τα περασμένα χρόνια ήσασταν στην πραγματικότητα εσείς, και αφού δεν μπορούσατε να το πείτε, θα το πω εγώ. Άρα, εξ ονόματος της ομάδας μου και των ατόμων εκτός της ομάδας μου, σας ευχαριστώ επίσης για το έργο σας κατά την αντιπροεδρία του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι το νέο καταστατικό θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα σε άλλα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο.

 

3.24. Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κίνδυνου (B6-0623/2008) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλώς να πω ότι το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για πρώτη φορά σήμερα στο πλαίσιο της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για το αν θα απορρίψει μια νομοθετική πρόταση της Επιτροπής. Ως εισηγητής για την οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις η οποία αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της ψηφοφορίας, θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την πρόταση ψηφίσματος, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Αυτό θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή. Απαιτούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και των θεμάτων που εξετάζονται από την Επιτροπή μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Η Επιτροπή έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας σχετικά με τους οργανισμούς πιστωτικής βαθμολόγησης οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις τεχνικές πτυχές και κατά συνέπεια πρέπει να επανέλθουν στη διαδικασία συναπόφασης.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκδίδουμε συνεκτική νομοθεσία. Αυτήν τη στιγμή έχουμε μπροστά μας τις εκθέσεις για τους οργανισμούς πιστωτικής βαθμολόγησης και για την οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και μία πρόταση επιτροπολογίας. Στόχος μας είναι να συζητήσουμε τα πάντα από κοινού στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης με σαφή γραμμή και γι’ αυτό ζητώ την υποστήριξή σας.

(Χειροκροτήματα)

 

3.25. Παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ενώ η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, είναι στην έδρα της, θα μπορούσα να της διαβιβάσω ένα αίτημα στη θέση της ως Επιτρόπου αρμόδιας για τις επικοινωνίες; Πριν από ένα μήνα η διακομματική ομάδα για τη Βαλτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, ένα θέμα μεγάλης σημασίας για το Σώμα. Δεν έχουμε λάβει ακόμη βεβαίωση λήψης, πόσο μάλλον απάντηση. Θα μπορούσε μήπως να θέσει αυτό το θέμα στους συναδέλφους της στην Επιτροπή; Είναι θέμα μεγάλης σημασίας γι’ αυτό το Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, ναι, βεβαίως θα παρακολουθήσω το θέμα. Θα εξασφαλίσω ότι θα λάβετε απάντηση το συντομότερο δυνατό.

 

4. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

– Έκθεση: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης υφίσταται εδώ και 14 χρόνια και είναι πια καιρός να τροποποιηθεί. Υπερψήφισα την έκθεση, διότι θα επιτρέψει επιτέλους να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης στις νέες συνθήκες. Έχουμε αφθονία των αποκαλούμενων ευρωπαϊκών εταιρειών, δηλαδή εκείνων που λειτουργούν διασυνοριακά. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να προσαρμοστούν οι αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης για να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες απαιτήσεις. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση, μόνο και μόνο διότι εγγυάται ότι, σε όλες τις εταιρείες όπου υπάρχει διασυνοριακή απασχόληση και όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διασυνοριακές ανησυχίες των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι πράγματι εκπροσωπούνται στις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης.

 
  
  

– Έκθεση: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, σε περιπτώσεις όπως αυτή, μερικές φορές αξίζει να επιστρέφουμε στις πρώτες αρχές και να διερωτώμαστε γιατί να χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτό τον τομέα. Αν εσείς θέλετε να μου πουλήσετε κάτι και εγώ θέλω να το αγοράσω από εσάς και τόσο ο πελάτης όσο και ο λιανοπωλητής είναι ικανοποιημένοι με τις μονάδες μέτρησης, βεβαίως δεν εναπόκειται σε οποιαδήποτε εθνική κυβέρνηση, πόσο μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπουν ανάμεσά τους και να κηρύξουν παράνομη τη συναλλαγή τους. Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν ένα δυσνόητο ή ακαδημαϊκό σημείο, αλλά στην πατρίδα μου έχουν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη που ήταν φοβερά χρονοβόρες και έχουν προκαλέσει τεράστια θλίψη σε ανθρώπους, διότι συναλλάσσονταν με τους πελάτες τους σε μονάδες με τις οποίες αυτοί οι πελάτες είναι εξοικειωμένοι. Αυτό είναι ακόμα ένα παράδειγμα του πώς η εξουσία έχει μετατοπιστεί από τα εθνικά κράτη προς εκείνους τους οποίους δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω την έκκλησή μας για δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας: Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι πράγματι μια ιστορική ημέρα για το Κοινοβούλιό μας. Έχουμε δουλέψει σκληρά για να φτάσουμε εδώ. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτός ο φάκελος φτιάχνεται εδώ και 15 χρόνια.

Γνωρίζετε καλά την ιστορία ο ίδιος, αφού ήσαστε πρόεδρος μιας ομάδας εργασίας που, πολύ σωστά, έκρινε ότι το καθεστώς των βοηθών ήταν ένα σημαντικό θέμα. Για μας, είναι η κατάληξη μιας μεγάλης δουλειάς. Όπως είπατε, οι άλλοι πρόεδροι πριν από τον κ. Pöttering συνέβαλαν όλοι πολύ σε αυτό το αποτέλεσμα: μόλις τώρα ευχαρίστησα την κ. Fontaine, όταν τη συνάντησα στις σκάλες.

Πρέπει όμως να πω επίσης ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας στην οποία εσείς ο ίδιος συμμετείχατε. Αυτή η ομάδα εργασίας περιελάμβανε τον κ. Friedrich, την κ. Lulling, τον κ. Nicholson, την κ. De Vits και την κ. Wallis – ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανέναν – και πρέπει να πω ότι υπήρξε μεγάλη αλληλεγγύη στο πλαίσιο αυτής της ομάδας εργασίας, γι’ αυτό πετύχαμε. Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η οποία μπόρεσε να πάρει τη σκυτάλη, να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να εργαστεί γρήγορα: σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

– Έκθεση: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή γι’ αυτή την έκθεση. Υπερψήφισα τις συστάσεις του, διότι είχα κυριολεκτικά εκατοντάδες ψηφοφόρους από όλα τα East Midlands, από το Nottingham μέχρι το Daventry, από το Glossop μέχρι το Lincoln, που έχουν πιαστεί από έναν από τους καταλόγους που προσπαθεί να ξεφορτωθεί: τον European City Guide. Η εν λόγω εταιρεία ουσιαστικά εξαπατεί τους ανθρώπους στέλνοντας τιμολόγια και απειλώντας με προσφυγές στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν πληρώσουν για διαφημίσεις που απλά ποτέ δεν εμφανίζονται στο προϊόν που προσποιούνται ότι πωλούν.

Ο European City Guide υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες αιτίες των καταγγελιών που έχω λάβει στα 10 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το Σώμα. Πράγματι, οι πρώτες καταγγελίες ήρθαν στην πρώτη παρτίδα επιστολών μετά την εκλογή μου και το πιο πρόσφατο εύρημα στα εισερχόμενά μου ήταν σήμερα το πρωί. Γι’ αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπόρεσα να υποστηρίξω σε αυτό το Σώμα κάτι για αλλαγή.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω τον εισηγητή για την έκθεσή του σε αυτό το θέμα, διότι είναι σαφώς πολύ σημαντικό. Ορισμένοι από εμάς έχουμε λάβει επιστολές από ψηφοφόρους μας που ρωτούν για τη συγκεκριμένη απάτη. Μερικοί πολύ ανήσυχοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, μου έχουν γράψει στην εκλογική μου περιφέρεια του Λονδίνου, λέγοντας μου ότι ανησυχούν ιδιαίτερα που πρέπει να πληρώσουν αυτό το χρηματικό ποσό και ότι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που η ΕΕ κάνει καλά. Ξέρω ότι είμαι επικριτικός για την περαιτέρω πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση, αλλά χαίρομαι επίσης όταν επισημαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί καλά. Μερικές φορές πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε καλά και να προσπαθούμε να ξεχνάμε μερικά από τα πράγματα που δεν κάνουμε και τόσο καλά, όπως η νοοτροπία «για όλα τα μεγέθη».

Αυτή είναι μία από τις πρώτες ευρωαπάτες, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα η πρώτη ευρωαπάτη. Αν θέλετε να αναζητήσετε άλλες ευρωαπάτες, μπορείτε να κοιτάξετε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Μας λένε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι εντελώς διαφορετική από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και το να αρνηθούμε στο λαό της Βρετανίας το δικαίωμα ψήφου είναι πραγματικά απάτη και άρνηση της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, μπορώ να πω ότι η επιτροπή χάρηκε πολύ, όταν έγινε δεκτή η πρότασή μας να συντάξουμε έκθεση για τις αθέμιτες πρακτικές εταιρειών διαφήμισης, όπως ο City Guide, αφού λάβαμε πληροφορίες για τέτοιες πρακτικές. Η έκθεση προετοιμάστηκε από τον κ. Busuttil, και θα ήθελα να τον συγχαρώ γι’ αυτή την επιτυχία. Ολόκληρη η Επιτροπή Αναφορών και η γραμματεία της εργάστηκαν πάνω στην έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν, πρώτα απ’ όλα τον κ. Busuttil, αλλά και όλους τους βουλευτές που υποστήριξαν αυτό το ψήφισμα. Πράγματι, το ψήφισμα έλαβε σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτός δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο ζητούνται πληρωμές για υπηρεσίες που δεν παρέχονται. Γι’ αυτό υποστηρίζω ένθερμα αυτή την έκθεση και την υπερψήφισα. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι δεν μπόρεσα να ψηφίσω για τις πρώτες εκθέσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία σήμερα. Ο αποκλεισμός μπροστά από το Κοινοβούλιο εμπόδισε εμένα και πολλούς άλλους βουλευτές να φθάσουμε στην αίθουσα. Διαμαρτύρομαι γι’ αυτή την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι τόσο πολύ που η έκθεση για το City Guide και τους καταλόγους επιχειρήσεων έχει λάβει τεράστια υποστήριξη και συγχαίρω τον εισηγητή για την εργασία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ξεκίνησε από χαμηλά και στο οποίο ανταποκρίθηκε το Κοινοβούλιο. Αφορά άτομα, σωματεία, σχολεία και επιχειρήσεις που χρεώνονται υπερβολικά από εταιρείες που ευδοκιμούν λόγω έλλειψης συντονισμού.

Ελπίζω ότι η σημερινή ψηφοφορία θα δώσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν υπογράφουν και ότι το Κοινοβούλιο ακούει τις ανησυχίες τους και ότι θα ζητήσουμε να αναληφθεί δράση στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να σταματά την πρακτική της απόσπασης χρημάτων από επιχειρήσεις με απατηλά μέσα.

Είναι μια πολύ καλή ημέρα για το Simon Busuttil, τον εισηγητή και μια πολύ καλή ημέρα και για την Επιτροπή Αναφορών, η οποία έχει προωθήσει αυτό το ζήτημα σε κάθε βήμα. Ανυπομονώ να δώσω αναφορά στους ψηφοφόρους μου – στους εκατοντάδες από αυτούς που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου γι’ αυτό το θέμα – και να δώσω αναφορά για πραγματική πρόοδο εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Ούτε εγώ δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στις πρώτες ψηφοφορίες σήμερα, λόγω του αποκλεισμού της πρόσβασης στο Κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς απαράδεκτο ένας Γάλλος αστυνομικός να εμποδίζει να φθάσει στο Σώμα ένα όχημα που φέρει σήμανση ως κοινοβουλευτικό. Αυτό συμβαίνει μόνο στο Στρασβούργο. Αν αυτό πρόκειται να επαναληφθεί, θα συνταχθώ με εκείνους που αντιτίθενται στο να είναι η έδρα του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Στο κάτω κάτω, καταστάσεις όπως αυτή που περιέγραψα δεν εμφανίζονται στις Βρυξέλλες.

 
  
  

– Έκθεση: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να δώσω μια αιτιολόγηση ψήφου για την προστασία του ευρώ. Αναμένεται να συμβεί αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι δεν υπήρξε συζήτηση, ο Κανονισμός ορίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν προφορικές αιτιολογήσεις. Άρα έχετε δύο επιλογές: είτε μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας γραπτώς, είτε, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μπορείτε να την κάνετε προφορικά και θα μεταγραφεί γραπτώς.

Τότε κάντε τη προφορικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, είστε πολύ ευγενικός, και ελπίζω να μην το μετανιώσετε μια μέρα!

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί απείχαν από την ψηφοφορία σχετικά με το περίφημο ευρώ. Το κάνουμε διότι πιστεύουμε ότι είναι έντιμη θέση για εκείνους που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νόμισμα να αφήνουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με το εν λόγω νόμισμα οι χώρες που βρίσκονται σε αυτό. Εντούτοις, κατά τους περασμένους μήνες γίνεται ολοένα και πιο προφανές ότι μερικά αρκετά υψηλόβαθμα μέλη αυτού του Σώματος επιλέγουν να μην ενεργούν με αξιοπρεπή ή γεμάτο σεβασμό τρόπο. Πρόσφατες πράξεις από μερικούς από τους ηγέτες ομάδων μας όταν επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν έδειξαν το σεβασμό που έπρεπε να είχαν δείξει στον πρόεδρο μιας δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας.

Καθώς πλησιάζουν οι ευρωπαϊκές εκλογές, πολλοί βουλευτές που είναι εδώ παρόντες θα παραπονεθούν ότι αισθάνονται ότι δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ή δεν τους δίνεται ο σεβασμός που τους αξίζει από τους ψηφοφόρους τους. Ίσως θα πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα ότι μπορείς να κερδίσεις το σεβασμό μόνο αν επιλέξεις επίσης να τον δείχνεις, ειδικά σ’ εκείνους που έχουν μια άποψη αρχών με την οποία διαφωνείς. Φαίνεται ότι ποτέ δεν πεθαίνουν οι παλιοί επαναστάτες: απλά ξεχνούν για ποιο πράγμα μάχονταν!

 
  
  

– Έκθεση: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Gargani, διότι πιστεύω ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, και σε κανονισμό του Συμβουλίου, όπου έχουμε μόνο δικαίωμα ακρόασης, είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην ελευθερία των βουλευτών. Θα ήθελα να επισημάνω, και δεν θέλω με κανένα τρόπο να μειώσω το έργο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, ότι υπάρχουν πολλά άλυτα θέματα και προβλήματα όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτού του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τους βοηθούς μας.

Ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ανέκαθεν ήμουν της γνώμης ότι κάτι έπρεπε να γίνει επειγόντως για το ζήτημα του καθεστώτος των βοηθών. Πάντα ανήκα σε εκείνους που πλήρωναν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των υπαλλήλων τους και τους απασχολούσαν κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Εκείνοι οι συνάδελφοι βουλευτές που δεν το έχουν πράξει μας έχουν, κατά κάποιο τρόπο, επιβάλει αυτό τον κανονισμό του Συμβουλίου. Θα ήταν καλύτερα αν η διοίκηση του Κοινοβουλίου είχε αντιδράσει νωρίτερα και είχε βοηθήσει να εφαρμοστεί το σημερινό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο δεν καθόλου άσχημο και θέλουμε να το διατηρήσουμε ούτως ή άλλως για τους τοπικούς βοηθούς. Αυτό θα ήταν καλύτερη λύση για την ελευθερία όλων.

 
  
  

– Έκθεση: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να προσθέσω τη φωνή μου σε εκείνους που συγχαίρουν τον κ. Busuttil για τις εκθέσεις του και εκφράζω τη λύπη μου για τα καμώματα των διαφόρων οδηγών καταλόγων.

Ένα ζήτημα που συχνά παραμένει άγνωστο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω οδηγοί παρακολουθούν τις απαιτήσεις τους για πληρωμές με επιθετικό τρόπο. Θύματα του European City Guide και άλλων οδηγών έχουν δημιουργήσει έναν ιστότοπο που ονομάζεται «Stop the European City Guide», για να βοηθήσουν τη διάδοση της ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους από αυτές τις απάτες και για να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις, τα αθλητικά σωματεία, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λπ. που είναι θύματα να αντισταθούν και να μην εξαπατηθούν από αυτούς. Εντούτοις, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οδηγών τούς έχουν εκφοβίσει και έχουν προσπαθήσει να αποσύρουν τον εν λόγω ιστότοπο από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που του δίνει αυτήν τη διευκόλυνση. Ως αποτέλεσμα αυτού, εγώ τώρα φιλοξενώ τον εν λόγω ιστότοπο στο δικό μου ιστότοπο, διότι προφανώς δεν τολμούν να επιτεθούν σε ένα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αλλά θα ήθελα να παροτρύνω όσους είναι θύματα ή δυνητικά θύματα αυτής της απάτης να κάνουν χρήση του εν λόγω οργανισμού, για να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να συνεργαστούν μαζί μας, για να καλύψουμε τα νομοθετικά κενά, πράγμα που θα δώσει επιτέλους ένα τέλος σε όλες αυτές τις απάτες.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

– Σύσταση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψηφίζω αυτή τη συμφωνία, η οποία αποτελεί μέρος της σχέσης μεταξύ της Ευρώπης και του Μαγκρέμπ.

Θα ήθελα εντούτοις να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να τονίσω την επανειλημμένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Μαρόκο και την παράλειψη να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του σε σχέση με το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό που χρειάζεται είναι, απλά, η τήρηση των διατάξεων των διαφόρων ψηφισμάτων του ΟΗΕ για το θέμα. Πρέπει να επιβεβαιωθεί το δικαίωμα του λαού της Δυτικής Σαχάρας στο σύνολό του να εκφράσει τη γνώμη του όσον αφορά την αυτοδιάθεση. Είναι η τελευταία περίπτωση αποικιοκρατίας στην Αφρική και η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Συμφωνώ πλήρως με τη σημασία που πρέπει να αποδώσουμε στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της, ιδίως στη Μεσόγειο. Το Βασίλειο του Μαρόκου πάντα τόνιζε την ανάγκη να προωθηθούν στενότεροι δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ενισχύεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, με στόχο την ανάπτυξη των θεσμικών και των εμπορικών σχέσεων με το Μαρόκο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. – (SV) Αν δεν υπήρχαν οι ενέργειες του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα θα είχα υπερψηφίσει αυτό το ψήφισμα. Δεν έχω τίποτα εναντίον της σύνδεσης και ανταλλαγής μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου. Για να λάβει όμως την υποστήριξή μου, το Μαρόκο πρέπει πρώτα να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σταματήσει να καταπιέζει το λαό της Δυτικής Σαχάρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. Απείχα από το πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και του Μαρόκου. Ο λόγος που το έπραξα δεν είχε τίποτα να κάνει με τις τεχνικές λεπτομέρειες της έκθεσης του κ. Saryusz-Wolski, αλλά ήταν μάλλον πολιτικός. Η κατοχή της Αραβικής Δημοκρατίας της Σαχάρας στη Δυτική Σαχάρα από το Μαρόκο, ο πόλεμος που διεξάγει κατά των αγωνιστών της αντίστασης που προσπαθούν να απελευθερώσουν τη χώρα τους και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του άμαχου πληθυσμού καθιστούν αναγκαίο να γίνει τουλάχιστον κάποια μικρή χειρονομία διαμαρτυρίας. Μακάρι να ήταν μεγαλύτερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω τη σύσταση του κ. Saryusz-Wolski για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου. Θα υποστήριζα ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην επικράτεια της Ένωσης, η οποία απαιτεί τροποποίηση της συμφωνίας. Αυτό θα επιτρέψει στο Μαρόκο να προχωρήσει πιο γρήγορα στην άρση των δασμών σε ορισμένα από τα προϊόντα που εισάγει η χώρα.

 
  
  

– Σύσταση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψηφίζω αυτή την έκθεση του κ. Saryusz-Wolski, η οποία προβλέπει τη βελτίωση της συνεργασίας με την Αλβανία.

Γεωγραφικά η επικράτεια της Αλβανίας ανήκει στην Ευρώπη και είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε αυτό το έθνος, το οποίο έχει αντιμετωπίσει τέτοιες τεράστιες δυσκολίες, να προσεγγίσει σταδιακά τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην έκθεση. Τους τελευταίους μήνες έχω συναντήσει στα Τίρανα φοιτητές: μπορώ να νοιώσω ότι μεταξύ των νεότερων γενεών στην Αλβανία αυξάνεται η μεγάλη επιθυμία να ενταχθούν στην Ευρώπη, οι οποίες κατανοούν την ανάγκη να ξεφύγουν από την ιστορική απομόνωση από την οποία πάντα υπέφερε η χώρα και την ευκαιρία να μοιραστούν ένα κοινό ταξίδι με τους 27 Ευρωπαίους εταίρους. Εργαζόμαστε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Πιστεύω ότι είναι άκρως σημαντικό να προσφέρουμε σε χώρες όπως η Αλβανία την απαραίτητη ενθάρρυνση για να τους βοηθήσουμε στις προετοιμασίες τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθιέρωση της συμφωνίας σύνδεσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
  

– Σύσταση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι η Κροατία είναι υποψήφια χώρα για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι η συμφωνία σύνδεσης είναι ένα σημαντικό βήμα που συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εν λόγω χώρας και της ευρωπαϊκής οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανάπτυξη των θεσμικών και εμπορικών σχέσεων με την Κροατία.

 
  
  

– Έκθεση: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Η αγορά αεροπορικών μεταφορών της Ινδίας είναι ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Το άνοιγμα της αγοράς και οι προσπάθειες προσέλκυσης ιδιωτικών και ξένων κεφαλαίων στην αγορά αεροπορικών μεταφορών της Ινδίας θεωρούνται ως τμήμα των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εν λόγω τομέα με σκοπό την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών. Ενώ ο τομέας αεροπορικών μεταφορών της Ινδίας διέπεται εδώ και πολύ καιρό από μία περιοριστική προσέγγιση με περιορισμένη πρόσβαση και ισχυρό κρατικό έλεγχο, η Ινδία τα τελευταία χρόνια έκανε αποφασιστικά βήματα προς μία πιο ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά αεροπορικών μεταφορών.

Λόγω του τεράστιου ρυθμού ανάπτυξης και του βαθμιαίου ανοίγματος της αγοράς, η Ινδία προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ισχυρό δυναμικό απασχόλησης για αύξηση επίσης και στις αερογραμμές, τους κατασκευαστές αεροσκαφών και τους παρόχους υπηρεσιών της Ευρώπης.

Ενώ οι φιλοδοξίες πρέπει να παραμείνουν υψηλές, θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί ένας πλήρως ανοικτός χώρος αερομεταφορών με την Ινδία και ίσως θα ήταν καλύτερο να αναπτυχθεί σταδιακά ώστε να μπορέσει να υπάρξει ομαλή μετάβαση και ολοκλήρωση της αγοράς με ίσους όρους πρόσβασης επί τη βάσει βαθμιαίας εφαρμογής νέων διατάξεων. Κατά συνέπεια συμφωνώ με τη σύναψη οριζόντιας συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ινδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Αυτή η έκθεση ρίχνει φως σε ορισμένες πτυχές που προηγουμένως ήταν ασαφείς και θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε παρερμηνείες. Οι νέες διατάξεις εγγυώνται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία και εξασφαλίζουν ότι τόσο ο όγκος μεταφορών όσο και η ισορροπία δεν διαταράσσονται. Ενώ παλαιότερα υπήρχαν παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, αυτή η ξεχωριστή διμερής συμφωνία έχει τώρα ενσωματώσει ορισμένες ειδικές διατάξεις που θα συστηματοποιήσουν το σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι:

- Το άρθρο 2 της συμφωνίας αντικαθιστά τις ρήτρες περί εθνικότητας που συνήθως περιέχονται στις σχετικές διμερείς συμφωνίες από μια ρήτρα που αποκλείει τη διάκριση μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων, επιτρέποντας σε όλους τους κοινοτικούς αερομεταφορείς να επωφελούνται του δικαιώματος εγκατάστασης.

- Το άρθρο 4 εναρμονίζει με το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού τις διατάξεις των διμερών συμφωνιών οι οποίες είναι αντίθετες με τους κανόνες ανταγωνισμού (π.χ. υποχρεωτικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών).

Κατά τη διαπραγμάτευση της οριζόντιας συμφωνίας με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας, τονίστηκε ότι η συμφωνία δεν θίγει τον όγκο ή την ισορροπία των δικαιωμάτων μεταφοράς. Προς το σκοπό αυτό, ορίσθηκε το περιεχόμενο επιστολής που θα στείλουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην Ινδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ο κ. Albertini ορθώς πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας. Συμμερίζομαι την άποψή του ότι μια ευρύτερη συμφωνία θα έπρεπε να ρυθμίζει ζητήματα όπως η νομοθετική συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας εδάφους και της ασφάλειας των πτήσεων, της διαχείρισης της διαδρομής, της παρακολούθησης της πτήσης, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και της έρευνας. Μια τέτοια συμφωνία θα έπρεπε να καλύπτει επίσης ζητήματα που αφορούν την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και τη βιομηχανική συνεργασία.

Πιστεύω επίσης ότι θα ήταν σκόπιμο να αναφερθώ στη συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χρήσιμο παράδειγμα για μας. Υποστηρίζω την πρόταση να είναι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού η πρώτη που θα εκδώσει θετική γνώμη σχετικά με τη σύναψη οριζόντιας συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την έκθεση του κ. Albertini σχετικά με τη συμφωνία ΕΚ/Ινδίας για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι η θετική εμπειρία από τη διμερή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας το 2005 και η επακόλουθη κατάργηση των περιορισμών στη χωρητικότητα, τα τιμολόγια και τους ποσοτικούς ελέγχους για την είσοδο στην αγορά, θα έπρεπε να ληφθεί ως παράδειγμα από την ΕΕ, αφού μια παρόμοια συμφωνία θα ήταν επωφελής όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών, αλλά και για τους χρήστες των αεροπορικών υπηρεσιών. Εντούτοις είναι σκόπιμο να τονιστεί το γεγονός ότι προς το παρόν αυτή η συμφωνία θα έπρεπε να αποτελέσει αφετηρία και ότι, για την πλήρη απελευθέρωση του τομέα των αεροπορικών μεταφορών με την Ινδία, θα πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται για να μην διατρέξουμε τον κίνδυνο, όπως συμβαίνει συχνά, η οικονομική συνεργασία να προχωρήσει γρηγορότερα απ’ ό, τι η κοινωνική ανάπτυξη.

 
  
  

– Έκθεση: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στο ζήτημα της ασφάλειας και του αγώνα κατά των παραχαρακτών. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να διεξάγουμε καθημερινά, διότι τα παραχαραγμένα χρήματα που κυκλοφορούν έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στις χώρες της ευρωζώνης. Δυστυχώς, εκείνοι οι εγκληματίες που ασχολούνται με αυτή την παράνομη καθημερινή δραστηριότητα διαρκώς αναβαθμίζουν την τεχνολογία τους και επινοούν νέες συσκευές. Άρα έχει πρωταρχική σημασία να προσφέρουμε όλη τη βοήθειά μας και να κάνουμε χρήση των διαθέσιμων πόρων, για να παρέχουμε τόσο στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές όσο και σε κάθε μεμονωμένη χώρα τα απαραίτητα εργαλεία για να συνεχίσουν να δίνουν αυτήν τη μάχη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία διότι είναι μια ρεαλιστική και αποτελεσματική πρόταση για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. Χαιρετίζω και τις δύο αυτές εκθέσεις, την πρώτη για τα «αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία» και «την επέκταση των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία». Όπως έχω πει σε πολλές προηγούμενες περιπτώσεις, η απόφαση να εκδοθούν τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ και των 200 ευρώ, τα οποία είναι πέντε φορές μεγαλύτερα από το μεγαλύτερο τραπεζογραμμάτιο δολαρίου ή γεν σε γενική κυκλοφορία, καθιστά το ευρώ δυνητικά το νόμισμα επιλογής τόσο για το ξέπλυμα χρημάτων όσο και για την παραχάραξη. Εδώ τουλάχιστον αναλαμβάνουμε δράση για την αντιμετώπιση της δεύτερης, έστω και αν απαιτούνται περαιτέρω βήματα για την αντιμετώπιση του πρώτου.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η πρόθεση της έκθεσης είναι η τροποποίηση ενός προηγούμενου κανονισμού, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και την αύξηση των εξουσιών για να διευκολυνθεί και να επιτραπεί η μεταφορά μεταξύ των κρατών μελών παραχαραγμένων χρημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του σχετικού εξοπλισμού ελέγχου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εν λόγω μεταφορά απαγορεύεται.

Η Λίστα Ιουνίου συμφωνεί ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατευτεί το ευρώ από την παραχάραξη. Εντούτοις πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις χώρες που έχουν το ευρώ ως νόμισμά τους. Η Σουηδία και άλλα κράτη μέλη εκτός της ευρωζώνης δεν θα έπρεπε να εμπλακούν στο χειρισμό του θέματος από τις χώρες της ευρωζώνης. Άρα έχουμε επιλέξει να απέχουμε από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η μεγάλη περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται το ευρώ το καθιστά χρήσιμο στόχο για τους πλαστογράφους. Παράγουν πλαστογραφημένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα τόσο υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν ακόμη και απομιμήσεις των χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε ο μη ειδικός ξεγελιέται εύκολα από τα πλαστογραφημένα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ. Ούτε οι αυτόματοι πωλητές δεν είναι ασφαλείς από την απάτη. Η αναταραχή την οποία έχουν υποστεί πρόσφατα ορισμένα νομίσματα είναι πιθανό να αυξήσει τη σημασία του ευρώ και οι εγκληματικές συμμορίες θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν.

Αν θέλουμε το ευρώ να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας σε διάφορα μέτωπα. Αφενός πρέπει να εργαστούμε στο ίδιο το νόμισμα και αφετέρου πρέπει να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, διότι το να κάνουμε το ευρώ πιο ασφαλές δεν ωφελεί αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Τέλος, θα πρέπει επίσης να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε τις συμμορίες παραχαρακτών. Από αυτή την άποψη, η τρέχουσα πολιτική πείνας εντός του εκτελεστικού πρέπει να λήξει μια για πάντα. Αυτή η έκθεση είναι μόνο το πρώτο βήμα προς ένα πιο ασφαλές ευρώ, εγώ πάντως την υπερψήφισα.

 
  
  

– Έκθεση: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Βάσει της έκθεσης του Βέλγου συναδέλφου μας κ. Deprez, υπερψήφισα το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Δεδομένης της ανάγκης θέσπισης δεσμευτικής νομοθεσίας που να καθιστά υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα την επαλήθευση της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ που κυκλοφορούν, όπως τονίστηκε τόσο από εμπειρογνώμονες σε εθνικό επίπεδο όσο και από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, πρέπει να αναλάβουμε δράση το επειγόντως. Υποστηρίζω αυτό το σχέδιο κανονισμού, το οποίο απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλα σχετικά ιδρύματα να ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ τα οποία λαμβάνουν πριν τα θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την Επιτροπή για τα κέρματα ευρώ. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν αυτόματα σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν είναι στην ευρωζώνη του ευρώ. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα, διότι αυτή η επέκταση είναι ευεργετική στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

– Έκθεση: Diana Wallis (A6-0465/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ την Diana Wallis για την εξαιρετική εργασία που έχει εκτελέσει. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη οικονομική συγκυρία κατά την οποία, δυστυχώς, η κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας στην αρχή μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει τώρα αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σοβαρότητα της κατάστασης επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο καπιταλισμός κάνει έκκληση για βοήθεια από το κράτος, το οποίο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, θεωρείτο ο ιστορικός εχθρός.

Καθήκον του κράτους είναι απλά να υπαγορεύει τους κανόνες. Πρέπει λοιπόν να χαιρετίσουμε την παρούσα έκθεση η οποία προβλέπει μια νέα, αυστηρότερη ρύθμιση των εγγυήσεων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά την σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της.

Ταυτόχρονα, ύστερα από εξέταση της πρότασης, η συμβουλευτική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα, με κοινή συναίνεση, ότι η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

 
  
  

– Έκθεση: Diana Wallis (A6-0466/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες, διότι, εξετάζοντας την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες, η ομάδα εργασίας διαπίστωσε, με κοινή συναίνεση, ότι η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση και δεν κάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις των εν προκειμένω πράξεων.

 
  
  

– Έκθεση: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Υπάρχει κίνδυνος μετάλλια και μάρκες που ομοιάζουν με κέρματα ευρώ να χρησιμοποιηθούν από απατεώνες: πρώτον, οι πολίτες μπορεί να πιστέψουν ότι τα μεταλλικά αντικείμενα είναι νόμιμο χρήμα. Δεύτερον, τα μετάλλια και οι μάρκες μπορεί να χρησιμοποιηθούν δολίως σε αυτόματους πωλητές που δέχονται κέρματα, αν το μέγεθος και οι μεταλλικές ιδιότητες τους είναι παρόμοια με εκείνα των κερμάτων ευρώ. Άρα είναι σημαντικό ότι τα κριτήρια σχετικά με την ομοιότητα των μεταλλίων και των μαρκών με τα κέρματα ευρώ να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, καταρτίζοντας ένα κανονισμό που να εξασφαλίζει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των κερμάτων ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα και τα άλλα κέρματα, για να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση όσο περισσότερο μπορούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Φυσικά είναι σημαντικό για την ΕΕ να διασφαλίσει ότι δεν παράγονται κέρματα και μετάλλια παρόμοια με κέρματα. Πριν από αρκετά χρόνια, για παράδειγμα, κέρματα τουρκικής λίρας με χαρακτηριστικά του ευρώ εμφανίστηκαν στην Αυστρία. Δυστυχώς, η ΕΕ δεν φαίνεται να παίρνει σοβαρά τα σύμβολα. Για παράδειγμα, κατά το σχεδιασμό των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ δεν αισθάνθηκε υπεύθυνη για το σχέδιο της Σλοβενίας να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Αυστρίας, πράγμα που ήταν καθαρή πρόκληση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άσκησε επίσης κριτική στον Πρόεδρο της Γεωργίας Mikhail Saakashvili που εμφανίστηκε σε αρκετές τηλεοπτικές συνεντεύξεις μπροστά από τη σημαία της ΕΕ, σαν η χώρα του να ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος δεν φαίνεται ότι εκτείνεται σε όλους τους τομείς. Είναι σημαντικό οι πολίτες να μη μπορούν να μπερδέψουν μάρκες παρόμοιες με τα κέρματα ευρώ με το ίδιο το ευρώ και γι’ αυτό το λόγο υπερψήφισα την έκθεση Ryan.

 
  
  

– Έκθεση: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (MT) Αν λάβετε υπόψη τις δύσκολες ώρες που έχει περάσει η γενική παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δημιουργηθεί η σταθερότητα που απαιτείται για να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά και να ανακάμψουμε από αυτό το αρνητικό έτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage και Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου υπερψήφισε αυτή την έκθεση, διότι ανεκτέλεστες πιστώσεις ύψους 4,9 δις ευρώ θα επιστραφούν στις εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είναι θετικό να επιστρέφονται οικονομικοί πόροι στα κράτη μέλη, όταν το ποσοστό εκτέλεσης είναι χαμηλό στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Το δεύτερο μέρος αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού ασχολείται με την επείγουσα βοήθεια και τη δημιουργία ενός μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε τις αμφιβολίες μας για την προτεινόμενη πίστωση ύψους 262 εκατ. ευρώ. Το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς η ΕΕ έχει κάνει ντάμπινγκ στις τιμές των τροφίμων και έχει βγάλει εκτός αγοράς τοπικούς παραγωγούς τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ έχει παρεμποδίσει την τοπική προμήθεια τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα θέλει να εισβάλει με επείγουσα βοήθεια ως βραχυπρόθεσμη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι η τροποποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και των εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το μέρος του διορθωτικού προϋπολογισμού σε αυτό το θέμα.

Αφού η επιστροφή των αχρησιμοποίητων πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων προς τα κράτη μέλη αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008, επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση στο σύνολό της. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την πρόταση σε αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό για επείγουσα βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η μείωση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ύψους 4,5 δις ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2008 δικαιολογεί την ψήφο μας κατά αυτής της έκθεσης.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 δεν έχει τηρηθεί από την αρχή, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής.

Οι «δικαιολογίες», όπως η καθυστέρηση στην έγκριση και εφαρμογή προγραμμάτων, δεν εξηγούν γιατί, σε δύο διαδοχικά έτη, αυτά τα ποσά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ είτε στη συνέχεια έχουν μειωθεί. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2009 περιλαμβάνει πιστώσεις για τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής που είναι χαμηλότερες από εκείνες που εγκρίθηκαν για το 2007, και αυτό γίνεται σε έτος κρίσης.

Αν υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων κάθε κράτους μέλους, τότε αυτές θα πρέπει να ξεπεραστούν (μεταξύ άλλων με την αύξηση των ποσοστών της κοινοτικής συγχρηματοδότησης).

Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι «δυσκολίες», για να μειωθούν ποσά που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη παραγωγικών τομέων και την προώθηση της απασχόλησης με δικαιώματα στις χώρες «συνοχής», που περιλαμβάνουν την Πορτογαλία.

Εξάλλου, σωρεύονται πιστώσεις που θα διατρέχουν τον κίνδυνο να μην χρησιμοποιούνται λόγω της εφαρμογής των κανόνων n+2 και n+3 και λόγω των δυσκολιών που προκαλούνται από τη μερική συγχρηματοδότησή τους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς αυτών των χωρών.

 
  
  

– Έκθεση: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Αν συμπεριλάβουμε τις παράκτιες ζώνες και των 27 κρατών μελών, η παράκτια ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτείνεται σε πάνω από 89.000 km. Αυτή η ευρωπαϊκή παράκτια ζώνη είναι γνωστή για την τεράστια ποικιλομορφία της, αφού μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται μέσα σε αυτήν.

Ορισμένες περιφέρειες δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς τις ακτές που τις περιβάλλουν, για παράδειγμα, απομακρυσμένες περιοχές που ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό και από δραστηριότητες που συνδέονται με τη θάλασσα. Όμως υπάρχουν επίσης ορισμένες περιφέρειες όπου το γεωγραφικό ανάγλυφο της παράκτιας ζώνης καθορίζει την ανεξαρτησία της οικονομικής τους ανάπτυξης από τον τουρισμό, ή όπου ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός από την άποψη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους. Βάσει ορισμένων προβλέψεων, το 2010 περίπου το 75% του πληθυσμού θα ζει σε παράκτιες ζώνες. Από μόνη της αυτή η μεγάλη συγκέντρωση κατοίκων κοντά στην ακτή απεικονίζει πολύ καλά ότι πρέπει να αναλύσουμε ρεαλιστικά τις επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες ζώνες. Για την ακρίβεια, την επίπτωσή του στην εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομία.

Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη νομική πράξη για την αρμονική ρύθμιση του παράκτιου τουρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γι’ αυτόν το λόγο, υποστηρίζω τη δημιουργία των μέσων πολιτικής που θα βοηθήσουν να συμβάλλουμε σε πιο ολοκληρωμένες και βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης, με μείωση του εποχιακού στοιχείου του τουρισμού σε αυτές τις περιφέρειες, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομική ανταγωνιστικότητα και να ικανοποιήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες (πιο σταθερή δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής). Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και στην προώθηση προτύπων υπεύθυνου τουρισμού.

Παρόλο που αυτήν τη στιγμή ο τουρισμός δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να αποφευχθεί η αποσπασματική, τομεακή και μερικές φορές μη συνεκτική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πλαίσιο των διαφόρων συναφών πολιτικών (όπου περιλαμβάνονται η πολιτική συνοχής, η περιβαλλοντική, η θαλάσσια και η κοινωνική).

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Εντούτοις είναι κρίμα που, λόγω της έλλειψης πληροφόρησης, δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων.

Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι πρακτικά δεν υπάρχει ειδική μνεία στις παράκτιες περιοχές στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Υποστηρίζω την πρόθεση της εισηγήτριας για την πραγματοποίηση αναθεώρησης για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση της κ. Madeira, για τον ευρωπαϊκό παράκτιο τουρισμό είναι κουραστική και πολύπλοκη και στερείται συγκεκριμένων και σαφών στόχων, αλλά έχει μια σαφή και συγκεκριμένη συγκαταβατική προσέγγιση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βελτιωνόταν η τουριστική βιομηχανία εντός της Ένωσης από την προτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα κράτη μέλη να κατασκευάσουν ποδηλατοδρόμους (παράγραφος 7) ή να μειώσουν τους αερολιμενικούς φόρους (παράγραφος 32). Οι προϋποθέσεις για τον παράκτιο τουρισμό είναι εντελώς διαφορετικές στην Ελλάδα σε σύγκριση π.χ. με τη Σουηδία. Γι’ αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών είναι εξαιρετικά σημαντικά για εκείνες τις χώρες της ΕΕ, όπως η Πορτογαλία, που έχουν περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορισμένες θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ο κατάλογος αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τον παράκτιο τουρισμό, που αποτελεί βασικό πυλώνα για την επίτευξη των τρεχόντων στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προσέγγιση της Ευρώπης στη θάλασσα. Από αυτή την άποψη, η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει τον παράκτιο τουρισμό στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων της. Παρά τον αναμφισβήτητο πλούτο τους, οι παράκτιες περιοχές της Ευρώπης, και ιδιαίτερα της Πορτογαλίας, υποφέρουν από σοβαρούς περιορισμούς λόγω της λανθασμένης προσέγγισης, σχεδιασμού και δράσης των φορέων λήψης αποφάσεων.

Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει μια πολιτική που να ασχολείται ειδικά με ζητήματα τουρισμού και να τα ενσωματώνει εντός ευρύτερων πλαισίων, όπως: Η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, η στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και η περιβαλλοντική πολιτική του δικτύου Natura 2000, μεταξύ άλλων.

Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αυτές και άλλες προτάσεις τις οποίες θεωρώ θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ. Γι’ αυτόν το λόγο ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς.(SV) Η λίστα του Ιουνίου αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απόπειρα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να συμπεριλάβουν την τουριστική βιομηχανία στη νομοθετική αρμοδιότητά τους. Ο τομέας του τουρισμού και οι επενδύσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης αυτής της βιομηχανίας είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από τα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Επομένως η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι οι χρηματοδοτικές επενδύσεις σε υποδομές και μόνιμες συνδέσεις μεταφορών, για παράδειγμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν των φορολογουμένους σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Λίστα του Ιουνίου αμφισβητεί επίσης την έκκληση της εισηγήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενθαρρυνθεί η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας εκτός της τουριστικής περιόδου, μια πρόταση που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι άλλο από μια προσπάθεια για τη δημιουργία διασυνοριακής προστασίας της απασχόλησης.

Σε αντίθεση με την εισηγήτρια, είμαστε επίσης αντίθετοι στην επιθυμία της Επιτροπής Περιφερειών δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Παράκτιο Ταμείο.

Γι’ αυτό οι βουλευτές της Λίστας Ιουνίου καταψήφισαν αυτή την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρόλο που διαφωνούμε σαφώς με ορισμένες πτυχές της έκθεσης, υποστηρίζουμε το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, ιδίως τη συμπερίληψη πολλών τροπολογιών τις οποίες καταθέσαμε και υπερασπιστήκαμε, όπως το ακόλουθο σημείο: «τονίζει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου, μέσα από την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και την απόκτηση δεξιοτήτων, πράγμα που συνεπάγεται μεταξύ άλλων την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, την ευρύτερη σύναψη σταθερών συμβάσεων εργασίας, ένα δίκαιο και αξιοπρεπές μισθολογικό επίπεδο, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας».

Λυπούμαστε όμως που απορρίφθηκαν άλλες τροπολογίες, όπως:

- «Πιστεύει ότι η τουριστική βιομηχανία πρέπει να είναι παράγοντας που συμβάλλει στην εδαφική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο, και τονίζει την ανάγκη για μια εγκάρσια προσέγγιση στον τομέα από την άποψη των κοινοτικών πολιτικών και πόρων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού κοινοτικού προγράμματος που να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, για την προώθηση του κλάδου και την ενθάρρυνση των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που εμπλέκονται».

- «Υπενθυμίζει ότι ορισμένες παράκτιες περιοχές προσανατολισμένες στον τουρισμό έχουν τιμωρηθεί από το αποκαλούμενο «στατιστικό φαινόμενο» στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, και γι’ αυτό το λόγο κάνει έκκληση αντισταθμιστικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι’ αυτές τις περιφέρειες», όπως το Algarve.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές υπό το πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αυτών των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πάνω από 89.000 χλμ. ακτογραμμής και αφού, επιπλέον, τα νησιά, τα νησιωτικά κράτη μέλη και οι εξόχως αποκεντρωμένες περιφέρειες έχουν μεγάλη εξάρτηση από τον τομέα του τουρισμού.

Τα παράκτια κράτη μέλη πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουν συγκεκριμένες στρατηγικές και ολοκληρωμένα σχέδια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για να αντισταθμίσουν τον εποχικό χαρακτήρα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και να εξασφαλίσουν πιο σταθερή απασχόληση και καλύτερη ποιότητα ζωής για τις τοπικές κοινότητες.

Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, η οποία τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάμεσα στον παράκτιο τουρισμό και τις πολιτικές της ΕΕ για τη συνοχή, τη θάλασσα, την αλιεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία και για την κοινωνική πολιτική, κατά τρόπον ώστε να δημιουργεί συνέργειες αποφεύγοντας τις αντιφατικές παρεμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αν σκεφτούμε ότι είναι σημαντική για την Ευρώπη μια συνολική στρατηγική που να αξιοποιεί τις δυνατότητες της θάλασσας, αν σκεφτούμε την οικονομική δύναμη την οποία ο τουρισμός μπορεί να δώσει και δίνει στις ευρωπαϊκές οικονομίες και αν προσθέσουμε σε αυτές τις σκέψεις την ανάγκη να απαντήσουμε, όχι μόνο στις ανησυχίες που δημιούργησε η μετεγκατάσταση των διαφόρων επιχειρήσεων, αλλά και στις προκλήσεις που θέτει η παρούσα οικονομική κρίση, είναι εύκολο να κατανοήσουμε τη σημασία μιας ειδικής στρατηγικής για τον τουρισμό στις παράκτιες ζώνες, στο πλαίσιο των παγκόσμιων στρατηγικών για τον τουρισμό και για τη θάλασσα.

Έχοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις, οι οποίες υπάρχουν σε δύο εκθέσεις στις οποίες συμμετείχα (ως εισηγητής της έκθεσης σχετικά με το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και ως σκιώδης εισηγητής της έκθεσης για την ευρωπαϊκή θαλάσσια στρατηγική), αυτή η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, ωστόσο, ότι δεν αρκεί να έχουμε μια στρατηγική για τον τουρισμό στις παράκτιες ζώνες που αποτελείται από το μέγιστο κοινό παρονομαστή των δύο προαναφερόμενων συνολικών στρατηγικών. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα οικονομικό περιβάλλον που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα και να αξιοποιεί αυτό το τεράστιο δυναμικό – ή αυτά τα τεράστια δυναμικά – αξιοποιώντας το σήμερα και εξασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να αξιοποιείται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Madeira σχετικά με τον αντίκτυπο του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές υπό το πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Παρόλο που ο τουρισμός δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα που να στοχεύουν ειδικά σε αυτό το τομέα, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που έχει ένας τομέας τόσο σημαντικός όσο ο παράκτιος τουρισμός στην περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή όλων των κρατών μελών. Συμφωνώ με την κ. Madeira ότι πρέπει να δράσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο και να κάνουμε συνεκτική προσέγγιση στις στρατηγικές σε πολιτικές για το περιβάλλον, την ενέργεια, τη θάλασσα και τις μεταφορές, με τρόπο ώστε τα διάφορα μέτρα για την προώθηση του τουρισμού να είναι συνεπή, να ωφελούν εκείνους που ζουν σε παράκτιες περιοχές και την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Στις παράκτιες περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ο τουρισμός, ο οποίος συχνά είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, λόγω του εποχιακού, ανειδίκευτου χαρακτήρα της εργασίας, της ανεπαρκούς σύνδεσης μεταξύ της ακτής και της ενδοχώρας, της περιορισμένης οικονομικής διαφοροποίησης και της υποβάθμισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχουν λύσεις, με τη μορφή των ακόλουθων δραστηριοτήτων.

Καταπολέμηση του προβλήματος της εποχικότητας, προσφέροντας άλλες μορφές τουρισμού (επιχειρηματικός, πολιτιστικός, ιατρικός, αθλητικός, αγροτικός), προστατεύοντας ακόμη την κληρονομιά των ακτών μας.

Αναζήτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάμεσα στον παράκτιο τουρισμό και τις κοινοτικές πολιτικές για τη συνοχή, τη θάλασσα, την αλιεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια, κατά τρόπον ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να βελτιωθεί η συνοχή των σχεδίων.

Η βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα εκτός της περιόδου αιχμής, με ταυτόχρονη καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων τοπικών δημόσιων μεταφορών.

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, με τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και την προώθηση ευκαιριών τουρισμού που να ταιριάζουν με τις αλλαγές στην αγορά, για να ξεχωρίζει κανείς από τον ανταγωνισμό.

Προώθηση νέων τουριστικών προορισμών, περιλαμβανομένων των εξόχως αποκεντρωμένων περιφερειών και καθιστώντας τον παράκτιο τουρισμό επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας στις 20 Μαΐου και του προγράμματος «Εξέχοντες ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί».

 
  
  

– Έκθεση: Christa Prets (A6-0461/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο οι νέες τεχνολογίες όσο και οι συσκευές μέσων διεισδύουν όλο και περισσότερο σε όλες τις πτυχές του βίου. Η κοινωνία όπως ποτέ πριν πρέπει να παρακολουθεί αυτή την ταχεία τεχνολογική αλλαγή και να μαθαίνει να χειρίζεται το χείμαρρο πληροφοριών. Οι συσκευές μέσων διαδραματίζουν επίσης το ρόλο του «πυλωρού», επιλέγοντας σημαντικά ζητήματα, και αυτό έχει επιπτώσεις στην ατζέντα της καθημερινότητας. Αυτή η επιλογή όμως γίνεται μόνο με βάση μια ατομική άποψη κι έτσι είναι ελάχιστα αντικειμενική. Ο γραμματισμός στη χρήση των μέσων επικοινωνίας πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις και να τους βοηθήσει να γίνουν σοφοί χρήστες των μέσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε την έκθεση της κ Prets (Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, AT) σχετικά με το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (A6-0461/2008). Οι προτάσεις της έκθεσης παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Δεν θέλουμε μια κοινή ευρωπαϊκή εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας για όλα τα παιδιά στα κράτη μέλη. Τα μεμονωμένα κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν τα προγράμματα διδασκαλίας τους, ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες.

Ούτε πιστεύουμε ότι οι γονείς και οι ηλικιωμένοι γενικά έχουν ελλιπή γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Τόσο τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας όσο και τα νέα μέσα επικοινωνίας έχουν σημαντική θέση στην καθημερινή μας ζωή. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη το γεγονός, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοούν, να αναλύουν και να αξιολογούν τον κατακλυσμό πληροφοριών και εικόνων που λαμβάνουν, για να μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση τους. Τέτοιες δεξιότητες είναι ακόμη πιο ζωτικές τώρα που η χρήση του Διαδικτύου είναι τόσο διαδεδομένη και οι καταναλωτές των μέσων δεν είναι πλέον απλά θεατές, αλλά συμμετέχουν όλο περισσότερο ενεργά στη διαδικασία.

Η έκθεση που μας υποβλήθηκε, την οποία εγώ προσωπικά υποστηρίζω, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι μια έκφραση της πολιτικής βούλησης να αναληφθεί δράση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτών, ιδίως των πολύ νεότερων, αυτή η έκθεση κάνει έκκληση για τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας. Στοχεύει σε εκπαίδευση ειδική για κάθε τύπο μέσου και επιβεβαιώνει ότι καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ενθαρρύνει την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που προωθεί μια υπεύθυνη και γεμάτη σεβασμό στάση προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτή η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, η οποία θα βοηθήσει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την ανάπτυξη ενεργών πολιτών με γνώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Η εισηγήτρια επιδιώκει να θεσπίσει ευρωπαϊκή εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, που στοχεύει στις οικογένειες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Αυτό φυσικά είναι καλή ιδέα, αλλά δεν ταιριάζει σε επίπεδο ΕΕ. Ως υπέρμαχος μιας στενότερης, αλλά πιο εστιασμένης ΕΕ, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να οργανώσει το ίδιο. Γι’ αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Christa Prets για γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο, αφού πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα επειγόντως. Σε αυτή την εποχή των ψηφιακών πληροφοριών, ο αποκλεισμός από την πληροφόρηση μπορεί να γίνει μια νέα μορφή διακρίσεων και ανισότητας. Συμφωνώ με τους στόχους που διατυπώνονται στην έκθεση, ιδίως με την υποστήριξη για τη διεύρυνση της πρόσβασης στο ευρυζωνικό Διαδίκτυο, τις προσπάθειες να μειωθούν οι διαφορές σε αυτό τον τομέα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αυτό τον τομέα.

Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε προσεκτικά την τάση συγχώνευσης εταιρειών σε αυτό τον τομέα για να αποφευχθούν ολιγοπωλιακές καταστάσεις, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την διαφάνεια και τον πλουραλισμό των πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Πιστεύουμε ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι ζήτημα των κρατών μελών. Το σχέδιο δήλωσης που έχουμε ενώπιόν μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει βεβαίως μερικές καλές συμβουλές (και μερικές όχι και τόσο καλές συμβουλές όσον αφορά αυτό), αλλά αυτό είναι θέμα των κρατών μελών και μόνο.

Οι προτάσεις της έκθεσης εισέρχονται επίσης στον τομέα των προγραμμάτων διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Η Λίστα Ιουνίου έχει επισημάνει στο παρελθόν σε αυτό το Κοινοβούλιο – και τώρα το πράττει πάλι – ότι τα κράτη μέλη είναι τα μόνα υπεύθυνα για την οργάνωση της διδασκαλίας και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Σε μεγαλοπρεπείς ομιλίες λέγονται πολλά για την επικουρικότητα, αλλά η πραγματικότητα είναι μάλλον διαφορετική. Η ΕΕ πρέπει να επεμβαίνει σε διασυνοριακά ζητήματα, αλλά να μένει έξω από θέματα για τα οποία τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια ή τα οποία ήδη ρυθμίζονται σε άλλες διεθνείς συνθήκες.

Γι’ αυτόν το λόγο, καταψηφίσαμε την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην ψηφιακή εποχή μας. Ενώ οι πολιτισμοί μας υπόκεινται όλο και περισσότερο στην παγκοσμιοποίηση, η έκθεση Prets ορθώς αναγνωρίζει ότι οι τοπικοί φορείς είναι εκείνοι που παίζουν βασικό ρόλο στο γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Οι τοπικές εγκαταστάσεις έχουν να κάνουν σημαντική συνεισφορά και χαιρετίζω αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ήμουν βέβαιος ότι η ψηφοφορία θα κατέληγε υπέρ της έκθεσης της κ. Christa Prets.

Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε όσοι λαμβάνουν πληροφορίες να μπορούν να έχουν καλύτερη κατανόηση όλων των προϊόντων μέσων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα και να μαθαίνουν πώς να αποφεύγουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που έχουν. Εντούτοις, για να μπορέσουν να το πράξουν, χρειάζονται τις πληροφορίες τις γνώσεις της οποίες προσφέρει ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας.

Όλα τα μέλη της κοινότητας πρέπει να μπορούν να αναζητούν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα και ανοιχτά, χωρίς φόβο μήπως αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα για την οποία δεν είναι προετοιμασμένοι.

Πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ακόμη και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε τα παιδιά να αποκτούν το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για να λάβουν ενεργό μέρος στην κοινωνία.

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας προϋποθέτει την παροχή στα μέλη της κοινότητας της ευκαιρίας να αναλύουν με κριτικό πνεύμα τα προϊόντα μέσων μαζικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να καθίστανται λιγότερο ευάλωτα σε όσους ελέγχουν τις πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Prets σχετικά με το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο. Ενόψει της όλο και πιο διαδεδομένης χρήσης των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που διαποτίζουν ακόμη και οι πιο βασικές πτυχές της καθημερινής μας ζωής, καθώς και των τεράστιων δυνατοτήτων που παρέχουν αυτά τα εργαλεία, καθίσταται απαραίτητο να έχουν οι άνθρωποι όχι μόνο την ικανότητα να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να απολαμβάνουν τα ενδεχόμενα οφέλη τους, αλλά επίσης, και πάνω απ’ όλα, να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύονται από τους κινδύνους χειραγώγησης της πληροφόρησης και από τις παραλείψεις ή ατέλειες που είναι συχνά χαρακτηριστικό των πληροφοριών που υπάρχουν σε δίκτυα πληροφορικής σε σύγκριση με εκείνες που παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Χαιρετίζω λοιπόν την εργασία που εκτέλεσε η κ. Prets και ελπίζω ότι τα μέτρα που ελήφθησαν θα είναι συνεπή με αυτήν.

 
  
  

– Σύσταση: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι υπέρ της έκθεσης Lehideux, η οποία θα τεθεί σήμερα σε ψηφοφορία ύστερα από μια μακρά συζήτηση που έχει δει το Κοινοβούλιο να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για να βελτιωθεί το τελικό έγγραφο.

Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που μας επηρεάζει φαίνεται ότι είναι μοιραίο να διαρκέσει ολόκληρο το 2009. Σήμερα η Ευρώπη στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι αυτό το ίδρυμα θα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, όχι μόνο για την εκπαίδευση των νέων κατά την αναζήτηση της πρώτης εργασίας τους, αλλά και για όλους εκείνους – και είναι δυστυχώς πολλοί – οι οποίοι διώχνονται από τον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας. Είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσει να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά του και την επίτευξη των στόχων του.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της κοινής θέσης του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ), διότι η κοινή θέση περιλαμβάνει πολλές από τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι μόνες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής αφορούν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, τα καθήκοντα του ιδρύματος, τις γενικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον διορισμό του Διευθυντή του ΕΙΕΕ. Τα ζητήματα της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του ΕΚ και του ιδρύματος και του τρόπου με τον οποίο το ΕΚ θα μπορούσε να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν επίσης επιλυθεί.

Το άρθρο 7 προβλέπει ότι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο «τρεις εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Το Κοινοβούλιο είναι ελεύθερο να διορίσει είτε εξωτερικές προσωπικότητες ή μέλη του και θα είναι δική του ευθύνη να επιλέξει το επίπεδο εκπροσώπησής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, ο υποψήφιος Διευθυντής που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους (άρθρο 10).

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. (FR) Οι ευρωπαϊστές φαίνεται ότι βλέπουν τη μετανάστευση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ανθρώπων ως πανάκεια για τα προβλήματα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η ανόητη στάση είναι παραδοχή αδυναμίας: Η Ευρώπη, όπως είναι τώρα, δεν έχει τίποτα να προτείνει για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Μια νέα Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, πρέπει να προωθήσει οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές εθνικής και κοινοτικής προστασίας και προτιμήσεων, μια φιλική προς την οικογένεια πολιτική για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν παιδιά και μια εξωτερική πολιτική που να περιλαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες, ούτως ώστε αυτές οι χώρες, που είναι πηγές μαζικής μετανάστευσης, να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τους πληθυσμούς τους βελτιώνοντας σημαντικά το βιοτικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών εταίρων της ΕΕ. Αυτό θα ήταν ένας πολύ αξιέπαινος στόχος, αν δεν συνίστατο, στην πραγματικότητα, στην προετοιμασία αυτών των μη ευρωπαϊκών χωρών για να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Δεν θέλουμε πρόσθετη μετανάστευση από τρίτες χώρες, ούτε καν από μη ευρωπαϊκές υποψήφιες χώρες όπως η Τουρκία, μια ασιατική και μουσουλμανική χώρα την οποία αρνούμαστε να δούμε να προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

– Έκθεση: Ona Juknevičiené (A6-0457/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω αυτήν την πρόταση, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Χαίρομαι που έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Πάντα υποστήριζα τη θέσπιση στενότερων δεσμών μεταξύ των δικαστών και των θεσμικών μηχανισμών της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας, για να μπορούν αυτοί οι επαγγελματίες να παρακολουθούν κάθε στάδιο της κατασκευής μιας δικαστικής Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας.

Αυτό το δίκτυο αποτελείται από σημεία επαφής (δικαστές), οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν στη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Καλύπτει όλους τους τομείς, με άλλα λόγια, τόσο τις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις. Πιστεύω ότι το δίκτυο θα πρέπει να είναι ανοικτό για να επιτρέψει τη συμμετοχή των επαγγελματικών ενώσεων, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενισχύσει τις πληροφορίες που παρέχονται στο ευρύ κοινό.

Αυτές οι βελτιώσεις θα αποφέρουν σαφή οφέλη για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών είχε ιδρυθεί με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001, επειδή θεωρήθηκε ότι η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Κοινότητας συνεπάγεται την ανάγκη για βελτίωση, απλούστευση και επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα για τα άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Αν υπάρχει ένας τομέας όπου η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική και πρέπει να υποστηριχθεί με όλες τις δυνάμεις μας, είναι εκείνος που αφορά τη δικαιοσύνη και την αστυνομία.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα που επιτεύχθησαν από την κοινή γαλλο-βελγική ερευνητική ομάδα, η οποία, ύστερα από μήνες παρακολούθησης, κατάφερε να συλλάβει 16 νεαρούς φανατικούς της τζιχάντ και να εξαρθρώσει ένα ισλαμικό τρομοκρατικό δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες, αποδεικνύουν την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων της Ευρώπης.

Το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η τρομοκρατίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν σέβονται τα εθνικά σύνορα.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη συνεργαστεί για πολλά χρόνια στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας. Στην αμαρτωλή υπερηφάνειά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ακολουθήσει το ρεύμα και προσπαθεί να συστήσει, υπό την εξουσία της, αυτό το είδος σχέσης στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου διοργανωμένου γύρω από εθνικά σημεία επαφής.

Παραμένουμε υπέρ της συνεργασίας και υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, υπό τον όρο τα κράτη μέλη να μην στερηθούν τις νόμιμες κυριαρχικές αρμοδιότητές τους για χάρη ενός νέου γραφειοκρατικού ευρωπαϊκού οργάνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου που η έκθεση της κ. Juknevičienė δεν συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο πριν από την έγκρισή της. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υποστηρίζει αυτή την έκθεση. Εντούτοις, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα προβλήματα σε αυτό τον τομέα για τα οποία χρειαζόμαστε νέες λύσεις: τις γνώσεις των Ευρωπαίων πολιτών για τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακές διαδικασίες και τις γνώσεις την οποία έχουν οι επαγγελματίες του δικαίου και οι δικαστές, οι οποίες είναι εξαιρετικά ασαφείς.

Ελπίζω ότι αυτά τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία στο Κοινοβούλιο θα έχουν πιο σημαντική θέση στη μελλοντική ατζέντα της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το έγγραφο που υπεβλήθη στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελεί μια απάντηση στην ανάγκη για απλούστευση και επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ουσιαστικά, αυτό που είναι υπό συζήτηση είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Το πρόγραμμα της εισηγήτριας επικεντρώνεται στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών των νομικών επαγγελμάτων με σκοπό να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις προκύπτει ότι απέχει πολύ από την επίτευξη του δυναμικού του, λόγω της έλλειψης εθνικών σημείων επαφής.

Η προτεινόμενη δημιουργία τέτοιων ενδιάμεσων σημείων, καθώς και η σταδιακή εισαγωγή του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα βελτίωνε την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις γενικές πληροφορίες που αφορούν το δίκαιο και τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

 
  
  

– Έκθεση: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η αναδιατύπωση της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης προβλέπει την αύξηση της πληροφόρησης και τη βελτίωση των διαδικασιών διαβούλευσης για τους εργαζομένους εντός της ΕΕ και θα ήθελα να την υποστηρίξω δημοσίως. Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 94/95/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν με τους κοινωνικούς εταίρους σε συνδυασμό με τις αναθεωρημένες αναδιατυπώσεις παρέχουν μια βελτιωμένη δομή για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, επιτρέποντας σε βάθος αξιολογήσεις των προτεινόμενων αλλαγών και μέσα για να προωθούν τα συμφέροντά τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Υποστηρίζω την εισαγωγή μιας τριετούς αναθεώρησης της οδηγίας μετά την εφαρμογή της, για να εξασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται και να είναι κατάλληλη για το σκοπό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η σαφής έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη της τρέχουσας οδηγίας και τη βελτίωση των δικαιωμάτων και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης ήταν για μία ακόμη φορά προφανώς φανερή κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όλες οι τροπολογίες της ομάδας μας απορρίφθηκαν, περιλαμβανομένης εκείνης που προέβλεπε μια σε βάθος και συνολική αναθεώρηση της τρέχουσας οδηγίας και θα άρχιζε το αργότερο πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροπολογιών ήσσονος σημασίας που έχουν τώρα γίνει. Έχει συμφωνηθεί μόνο ότι μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα έπρεπε να υποβληθεί από την Επιτροπή. Τότε θα δούμε τι θα γίνει. Ήδη γνωρίζουμε ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη της ταξικής πάλης.

Σε αντίθεση με άλλες φορές, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μη δεσμευτικές συνομιλίες, αποδέχθηκε την αρχή ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να έχουν το δικαίωμα του βέτο, όπως στην έκθεσή μου σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στη βιομηχανία, τώρα έχει αρνηθεί να τη συμπεριλάβει στη οδηγία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης, πράγμα που είναι λυπηρό. Γι’ αυτόν το λόγο αποφασίσαμε να απέχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, διότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες, είναι ζωτικής σημασίας εμείς, ως σοσιαλιστές, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφόρησης είναι δύο θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, και οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ωστόσο, στην περιφέρειά μου, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη, χάνονται θέσεις εργασίας διότι τα συμβούλια δεν συνεργάζονται στενά πέρα από τα σύνορα.

Κατά συνέπεια χαιρετίζω τις προτάσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των Επιτροπών Επιχείρησης και της επέκτασης της εφαρμογής τους. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλούς από τους ψηφοφόρους μου. Ελπίζω ότι η ψήφος μας θα σημάνει ότι περισσότερες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στα West Midlands θα επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Υπερψήφισα την έκθεση Bushill-Matthews. Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ των αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων κατά των εργοδοτών για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες και κατά συνέπεια θα βελτιώσει την κατάσταση των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Ενόψει της επικείμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυτή η οδηγία θα δώσει μεγαλύτερο δικαίωμα λόγου στους εργαζόμενους για το μέλλον του χώρου εργασίας τους, παρέχοντας την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης η οποία είναι απαραίτητη. Χαιρετίζω τις συμβουλές των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, οι οποίες τώρα περιλαμβάνονται στην οδηγία, χαιρετίζω επίσης την επικαιροποίηση της οδηγίας για να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις που έχουν δώσει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια στους δύο κοινωνικούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω οποιαδήποτε εργασία ενισχύει το έργο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχείρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιτροπές επιχειρήσεων αξιοποιείται από την εργοδοσία για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης και η εταιρική ευθύνη αποτελούν φορείς για την εμπέδωση του κοινωνικού εταιρισμού και τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος.

Γι’ αυτό καταψηφίζουμε την πρόταση της ΕΕ για την αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης.

 
  
  

– Έκθεση: Heide Rühle (A6-0410/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Rühle για την απλούστευση των προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας, διότι περιέχει πολλά μέτρα που αποσκοπούν να κάνουν πολύ ευκολότερη τη λειτουργία της αγοράς αμυντικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, η θέσπιση νομικών διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα της άμυνας, θα εξάλειφε τον κίνδυνο οποιοδήποτε κράτος μέλος να κατηγορηθεί ψευδώς σε σχέση με την παράνομη μεταφορά όπλων. Όπως θα γνωρίζουν οι κ. βουλευτές, ορισμένα κράτη μέλη πρόσφατα κατηγορήθηκαν ψευδώς ότι πώλησαν παρανόμως όπλα στη Γεωργία. Η κοινή νομοθεσία σε αυτό τον τομέα για τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Υποστήριξα την πρόταση της βουλευτού του ΕΚ κ. Rühle ως μέρος του αμυντικού πακέτου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2007. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας διαφανούς αγοράς στην ΕΕ για τον αμυντικό εξοπλισμό, που αντικαθιστά τα υφιστάμενα 27 επιμέρους καθεστώτα αδειοδότησης και εναρμονίζει τις απαιτήσεις αδειοδότησης για τη μεταφορά αυτών των προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η τροποποίηση του καθεστώτος ελέγχου που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν φέρνει μόνο περισσότερη διαφάνεια, αλλά και ενισχύει τις υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες, εξοικονομώντας δισεκατομμύρια σε κόστος συμμόρφωσης. Η διοικητική μεταρρύθμιση αυτού του είδους αυξάνει τη σαφήνεια και την απλότητα των σχετικών διαδικασιών, ενισχύοντας την εσωτερική αγορά, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της επανεξαγωγής εκτός της ΕΕ. Η εισαγωγή γενικών και συνολικών αδειών, οι οποίες εξακολουθούν να ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, παρέχει μια αξιοπρεπή ισορροπία μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η «απλούστευση των ενδοκοινοτικών μεταφορών αμυντικού εξοπλισμού» δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία. Η ενίσχυση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών σηματοδοτεί επίσης ένα ακόμη βήμα στην πορεία προς το φεντεραλισμό, αυξάνοντας την ηγεμονία των μεγάλων δυνάμεων σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας. Σε μια εποχή σοβαρής διεθνούς οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος στην ΕΕ ανοίγει νέες προοπτικές για κέρδη που θα αποκομίσουν οι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι και ενισχύει την ικανότητα στρατιωτικής παρέμβασης της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των αγορών, των πεπερασμένων ενεργειακών πόρων και άλλων φυσικών πόρων ζωτικής σημασίας για την καπιταλιστική μέθοδο παραγωγής, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Θα έπρεπε να ακολουθήσουμε πολύ διαφορετικό δρόμο. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα οπλοστάσια πυρηνικών και συμβατικών όπλων σε όλο τον κόσμο, να βοηθήσουμε στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και να εξασφαλίσουμε το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των χωρών.

Ο δρόμος που ακολουθεί η ανθρωπότητα πρέπει να είναι ο δρόμος του αφοπλισμού και όχι της επανέναρξης της κούρσας των εξοπλισμών, που ενθαρρύνεται από την παρούσα πρόταση οδηγίας. Γι’ αυτόν το λόγο ψηφίσαμε κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η Λίστα Ιουνίου είναι υπέρ της υλοποίησης της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς. Εντούτοις δεν πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να νομοθετήσει για το πώς πρέπει να ελέγχεται το εμπόριο των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων εντός των συνόρων της Ευρώπης. Τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Όπως και εξαγωγική πολιτική, η νομοθεσία σε αυτό τον τομέα θα έπρεπε να είναι ένα θέμα μόνο των μεμονωμένων κρατών μελών. Αν υπάρξει ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία, αυτό θα πρέπει να καθοριστεί σε διακυβερνητικό επίπεδο.

Επειδή η Λίστα του Ιουνίου αντιτάχθηκε σθεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας στρατιωτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ, είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί για την πρόταση της Επιτροπής. Ούτε η τροπολογία της εισηγήτριας δεν βελτιώνει το ζήτημα. Κατά συνέπεια η απόφαση της Λίστας του Ιουνίου να καταψηφίσει την έκθεση δεν είναι μόνο ένα «όχι» στο ψήφισμα της επιτροπής, αλλά και μια σαφής άρνηση οποιασδήποτε μορφής στρατιωτικοποίησης της συνεργασίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Πιστεύουμε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πιο ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία εντός της ΕΕ είναι σε εντελώς λάθος δρόμο. Είναι ένα ακόμη βήμα προς τη στρατιωτική συνεργασία εντός της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία κοινής άμυνας. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Θέλουμε να διασφαλίσουμε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που να είναι απαλλαγμένη από στρατιωτικές συμμαχίες.

Η διασφάλιση του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναφέρονται καθόλου στην πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι η ειρήνη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από τη δημιουργία μιας νέας αγοράς για το στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτός είναι επίσης ένας τομέας που επηρεάζει την πολιτική ασφάλειας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΕ, η Σουηδία έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το σημείο πιστεύουμε ότι η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιβαίνει στη Συνθήκη ΕΕ. Για τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζουμε την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H πρόταση οδηγίας για τη διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς στρατιωτικών προϊόντων στο εσωτερικό της ΕΕ, μέσω της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης από τις χώρες μέλη, εντάσσεται στη γενικότερη επιδίωξη στρατιωτικοποίησης της Ένωσης για την εξυπηρέτηση των επιθετικών αντιλαϊκών σχεδίων της.

H συγκεκριμένη πρόταση καθώς και η σχετική έκθεση που τη συνοδεύει, αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση της δυνατότητας χάραξης αυτόνομης αμυντικής πολιτικής των κρατών μελών, στην ενίσχυση των μεγάλων στρατιωτικών βιομηχανιών της Ένωσης, ώστε με τη μείωση των διοικητικών εμποδίων στη διακίνηση και πώληση των προϊόντων τους να κυριαρχήσουν ακόμη περισσότερο στην ευρωενωσιακή και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά, εκτοπίζοντας αντίστοιχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται και στην ίδια την έκθεση.

H πρόταση αυτή, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τον πραγματικό, φιλοπόλεμο χαρακτήρα της ΕΕ, την αναγκαιότητα ρήξης με την πολιτική της και συνολικά με το αντιλαϊκό οικοδόμημα της, παραπέρα της πάλης για την εγκαθίδρυση της λαϊκής εξουσίας, ώστε η χώρα μας να καθορίζει το είδος και τις πηγές των εξοπλισμών της αποκλειστικά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της άμυνάς της και όχι με βάση τα επιθετικά σχέδια της ΕΕ και του NATO και τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών ή αμερικανικών βιομηχανιών όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. − (SV) Δεν θέλω εσωτερική αγορά για τα όπλα. Όλες οι χώρες πρέπει να μπορούν να σταματούν την εισαγωγή και την εξαγωγή όπλων, αν το επιθυμούν. Δεν πρέπει να είναι δυνατόν όπλα να εξάγονται ανεμπόδιστα, ακόμη και εντός της ΕΕ. Δυστυχώς, χάσαμε την ψηφοφορία για την τροπολογία γι’ αυτό το σκοπό. Γι’ αυτό απείχα από την τελική ψηφοφορία, αφού υπήρχαν και θετικές πτυχές στην έκθεση, όπως η ενίσχυση των ελέγχων για την πρόληψη των εξαγωγών προς τρίτες χώρες και η αυξημένη διαφάνεια και πρόσβαση σε πληροφορίες για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους.

 
  
  

– Έκθεση: Matthias Groote (A6-0329/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Χαιρετίζω την έκθεση του βουλευτή του ΕΚ κ. Groote σχετικά με τη ρύθμιση των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών ως ένα βήμα προς τα εμπρός στην αναβάθμιση της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η εισαγωγή τεχνικών κανόνων σε επίπεδο κοινότητας για τα καμιόνια, τα φορτηγά και τα λεωφορεία θα εξασφαλίσει ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Η προτεινόμενη μείωση των οξειδίων του αζώτου κατά 80% και των αιωρούμενων σωματιδίων κατά 66% αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο και μας φέρνει πιο κοντά σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα που έχουν καθοριστεί στις ΗΠΑ. Η έκθεση καθιερώνει επίσης ένα σαφέστερο σύστημα νομοθεσίας, αφού οι οδηγίες θα αντικατασταθούν από άμεσα εφαρμοζόμενους κανονισμούς. Ως εισηγητής του ΣΕΔΕ της ΕΕ, γνωρίζω πολύ καλά τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η συνδυασμένη εναρμόνιση και μείωση των εκπομπών που προτείνονται στην έκθεση είναι ζητήματα που υποστηρίζω πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του Matthias Groote σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων, αφού νομίζω ότι η ανάπτυξη κοινών κανόνων που περιορίζουν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από μηχανοκίνητα οχήματα θα βοηθήσει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και θα εξασφαλίσει επίσης ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ θα λειτουργεί σωστά.

Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή που συνιστά την εισαγωγή πιο φιλόδοξων οριακών τιμών για τις εκπομπές σωματιδίων (που υπερβαίνουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με την κατασκευή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, διότι πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εμποδιστούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα και για να προστατευτεί το περιβάλλον.

Το γενικό κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων υπάρχει για να διασφαλίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία, ας μην το ξεχνάμε, είναι μια περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα πρότυπα και να τα κάνουμε πιο απαιτητικά, ούτως ώστε όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα κατασκευάζονται λιγότερο ρυπογόνα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης γι’ αυτά τα οχήματα σε τυποποιημένη μορφή.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ έχει επιδείξει τη μεγάλη προθυμία της να ηγηθεί σε αυτό το ζήτημα. Αυτή η έκθεση είναι απλώς ένα ακόμη όπλο στον αγώνα κατά των περιβαλλοντικών ζημιών. Η περαιτέρω μείωση των οριακών τιμών για τις επιβλαβείς εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων είναι η κύρια πτυχή αυτού του κανονισμού και σίγουρα θα επιφέρει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα εισάγει εναρμονισμένες τεχνικές διατάξεις για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Συγκεκριμένα, έχουν εισαχθεί διατάξεις που προβλέπουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της εισαγωγής οριακών τιμών για τις επιβλαβείς εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων.

Η πρόταση προβλέπει επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως για τα Euro 5 και Euro 6.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ανεξάρτητοι φορείς της αγοράς θα έχουν τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις επισκευές. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σε ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής πρέπει να είναι πανομοιότυπες με εκείνες που είναι διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής. Οι εν λόγω διατάξεις θα κάνουν ευκολότερο για τους ανεξάρτητους φορείς της αγοράς να αναλαμβάνουν επισκευές. Άρα η πρόσβαση σε τακτική τεχνική εξυπηρέτηση θα γίνει ευκολότερη. Οι τιμές στην αγορά θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Αναμφίβολα, η πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες θα σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το πού διεξάγεται το σέρβις τους, όλα τα οχήματα στους δρόμους θα είναι ασφαλή και λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Υπερψήφισα την έκθεση Groote και χαιρετίζω την πανευρωπαϊκή δράση για τον περιορισμό των εκπομπών των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτή την έκθεση, η οποία θα παρέχει εναρμονισμένους τεχνικούς κανόνες για τα καμιόνια, τα φορτηγά και τα λεωφορεία, με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται για να πάρουν την απαραίτητη έγκριση τύπου. Η έκθεση θα δει μια μείωση της μάζας των σωματιδίων κατά 66% και των εκπομπών NOx κατά 80%. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση εξαιτίας της ισορροπίας που επιτυγχάνει ανάμεσα στις εκπομπές CO2 και τις συναφείς μειώσεις των εκπομπών. Η πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής για τα καινούργια αυτοκίνητα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά επισκευών, για να μην υποφέρουν οι μικρές επιχειρήσεις λόγω της έκθεσης.

 
  
  

– Έκθεση: Σταύρος Αρναουτάκης (A6-0477/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η εντολή της Λίστας του Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασίζεται σε μια υπόσχεση στους ψηφοφόρους να εργαστούμε για μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο και συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το Συμβούλιο προτείνει οποιαδήποτε σχέδια της ΕΕ δεν υπερβαίνουν σε αξία το 1 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μέλλον να εξαιρούνται από την παρακολούθηση και την επιθεώρηση. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο διοικητικός φόρτος πρέπει να είναι ανάλογος με τα ποσά που προσδοκώνται. Μολαταύτα είμαστε επικριτικοί του γεγονότος ότι το Συμβούλιο προτείνει να αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο στην κατάχρηση των πόρων της ΕΕ με αυτόν τον τρόπο. Για τους προαναφερόμενους λόγους, η Λίστα Ιουνίου επέλεξε να καταψηφίσει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει ότι έχουν βρει δύσκολη την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 55. Οι κύριες δυσκολίες είναι ένας δυσανάλογος διοικητικός φόρτος σε σχέση με τα ποσά που προσδοκώνται και ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου στην εφαρμογή του προγράμματος.

Γι’ αυτόν το λόγο υπερψήφισα αυτή την πρόταση, η οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση και την απλούστευση αυτού του άρθρου και περιλαμβάνει μόνο δύο σημεία: την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 55 των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον καθορισμό ενός κατώτατου ορίου 1 εκατ. ευρώ κάτω από το οποίο θα εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 55 τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή από το Ταμείο Συνοχής, αφενός, όσον αφορά τον υπολογισμό της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης και, αφετέρου, όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 55 δεν τροποποιούνται.

 
  
  

– Έκθεση: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι Βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε τις βελτιώσεις όσον αφορά τους όρους εργασίας για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς που εργάζονται εντός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο και, κατ’ αρχήν, αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα ενός Καθεστώτος των Βοηθών.

Όμως μας ανησυχεί το γεγονός ότι το Καθεστώς παραμένει ασαφές σε ορισμένες σημαντικές απόψεις και θα επιθυμούσαμε να υπήρχε μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με ορισμένες από τις διατάξεις. Για παράδειγμα, σχετικά με την πρόσληψη μη πολιτών της ΕΕ, την απαίτηση για δεύτερη γλώσσα και τις προτεινόμενες βαθμίδες αποδοχών.

Ενόψει αυτών των ανησυχιών, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ύστερα από πολλά χρόνια εργασίας σχετικά με αυτό το Κοινοβούλιο, σήμερα πρόκειται να εγκρίνουμε, προς γενική ικανοποίηση, ένα μέτρο που αποσκοπεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εργασία εντός των κοινοτικών θεσμικών οργάνων.

Ειδικότερα, θα ήθελα να τονίσω τη θετική φύση των νέων κανόνων για το σύστημα κοινοβουλευτικών βοηθών, οι οποίοι θα φέρουν τη σφραγίδα της διαφάνειας και της ισορροπίας, αφήνοντας διακριτική ευχέρεια στους βουλευτές του ΕΚ. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και, ταυτόχρονα, στέλνει ένα θετικό μήνυμα προς τον έξω κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διότι η διαχείριση των συμβάσεων των τοπικών βοηθών θα ανατίθεται σε εντολοδόχους πληρωμών, επιφορτισμένους με τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του επιδόματος κοινοβουλευτικής επικούρησης που χορηγείται σε όλους τους βουλευτές, οι οποίοι θα φέρουν και την ευθύνη, κι έτσι θα τεθεί τέρμα στις αβεβαιότητες και τις ασάφειες του ισχύοντος καθεστώτος, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων.

Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί, αντίθετα, θα υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και ειδικότερα του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πρόταση κανονισμού, την οποία κατέθεσε η Επιτροπή σε συνέχεια διαπραγματεύσεων με βάση τα συμπεράσματα ομάδας εργασίας του Προεδρείου του ΕΚ υπό την προεδρία της Martine Roure, έχει ιδιόμορφο χαρακτήρα που την καθιστά σύνθετη και, από πολλές απόψεις, περίπλοκη. Οι πτυχές αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στην έκθεση, αποτέλεσαν δε αντικείμενο μακράς και λεπτομερούς συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Giuseppe Gargani για το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διότι νομίζω ότι η πρόταση για την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας προσωπικού ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία καλύπτει τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς που εργάζονται σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Λουξεμβούργο), θα αποσαφηνίσει και θα βελτιώσει την τρέχουσα κατάσταση αυτών των βοηθών, σεβόμενη την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων τους.

Το νέο σύστημα σύναψης συμβάσεων που προτείνεται τώρα για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, το οποίο περιλαμβάνει μια ειδική ρύθμιση με την οποία οι βοηθοί θα μπορούν στο μέλλον να απασχολούνται μέσω άμεσων συμβάσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών της ισότητας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας στις συμβάσεις, καθώς και για τη νομική ασφάλεια αυτών των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την τροποποίηση των όρων απασχόλησης των βοηθών των ευρωβουλευτών. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα κατά της εξασφάλισης ότι οι βοηθοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εύλογους μισθούς και συνθήκες εργασίας. Όμως δεν έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία να μεταφέρουμε τους βοηθούς των βουλευτών του ΕΚ στο «φορολογικό παράδεισο της ΕΕ» από ό,τι είχαμε να μεταφέρουμε τους βουλευτές του ΕΚ σε ένα σύστημα αμοιβών εντός της ΕΕ με ευνοϊκή φορολόγηση ΕΕ.

Τόσο οι βουλευτές όσο και οι βοηθοί τους πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα των χωρών τους. Οι αμοιβές και οι παροχές πρέπει να συνδέονται με τις συνθήκες στα κράτη μέλη τους ή, στην περίπτωση των βοηθών, με τις συνθήκες στον τόπο όπου ζουν και εργάζονται. Ούτε οι βουλευτές ούτε οι βοηθοί τους δεν πρέπει να απομονωθούν σε μια «φούσκα ΕΕ» με υψηλούς μισθούς και ελκυστικές παροχές πολύ πάνω από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες τους οποίους υποτίθεται ότι εκπροσωπούν.

Γι’ αυτό καταψηφίσαμε αυτή την πρόταση καθεστώτος των βοηθών της ΕΕ. Για εμάς είναι θέμα αρχής που δεν έχει καμία σχέση με τις οικονομικές συνθήκες των βοηθών καθαυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών που ασκούν τα καθήκοντά τους σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου. Οι αλλαγές που περιέχει αναμένονταν εδώ και πολύ καιρό τόσο από τους ίδιους τους βοηθούς, όσο και από τους βουλευτές αυτού του Σώματος. Η έκθεση εισάγει μια διάκριση μεταξύ των τοπικών βοηθών και των διαπιστευμένων βοηθών, λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας της δεύτερης ομάδας βοηθών.

Σύμφωνα με το καθεστώς των βοηθών που συντάχθηκε με σαφήνεια, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί θα απολαμβάνουν στο εξής πολλά προνόμια που μέχρι σήμερα επιφυλάσσονταν αποκλειστικά για τους υπαλλήλους των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το πιο σημαντικό, θα επωφεληθούν από τα προνόμια που θα εξαλείψουν την περιττή αβεβαιότητα που αφορά, για παράδειγμα, το πού πρέπει να πληρωθούν οι φόροι, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον το καθεστώς θα θέσει τέρμα στην ασάφεια σχετικά με τις αμοιβές των βοηθών. Οι βοηθοί θα ταξινομηθούν σε συγκεκριμένες βαθμίδες και θα καταγραφούν σαφώς οι βασικοί συντελεστές των αποδοχών.

Το καθεστώς ωφελεί επίσης βουλευτές αυτού του Σώματος. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί το βασικό θεμέλιο της εργασίας των βουλευτών με τους βοηθούς που απασχολούν και της σχέσης τους με τους τελευταίους. Το καθεστώς δεν περιορίζει την ελευθερία των βουλευτών να επιλέγουν την βοηθούς με τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν. Άρα δεν θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − Οι νέοι κανόνες εναρμόνισης για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς («άλλους δημόσιους υπαλλήλους») δεν είναι ικανοποιητικοί από την προοπτική των Σκανδιναβών εργαζομένων. Θεωρούμε ότι οι νέοι κανόνες θα χαμηλώσουν τα κοινωνικά πρότυπα όσον αφορά τις οικογενειακές παροχές και τις κοινωνικές παροχές για τη φροντίδα των άρρωστων παιδιών, κλπ. Υπάρχουν επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το πώς οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα επιδόματα ανεργίας και την προστασία των εργαζομένων κατά της απόλυσης .

Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε το ιστορικό της πρότασης. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για τους βοηθούς που εργάζονται με μη ρυθμιζόμενες συμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μερικές φορές εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες. Αυτός ο νέος κανονισμός θα θέσει τέρμα σε αυτή την πρακτική. Υπερψηφίσαμε την πρόταση σε αλληλεγγύη με τους βοηθούς τους οποίους εκμεταλλεύονται άπληστοι βουλευτές του ΕΚ/εργοδότες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Σήμερα υπερψήφισα την έκθεση του κ. Gargani σχετικά με το καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων.

Η έκθεση κάνει διάκριση μεταξύ των τοπικών βοηθών και των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών.

Πρέπει να δηλωθεί σαφώς ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί που ασκούν καθήκοντα για ένα βουλευτή ή βουλευτές αυτού του Σώματος έχουν ιδιαίτερα καθήκοντα προς τους τελευταίους που απορρέουν από τη σχέση τους που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Αυτό διακρίνει τους διαπιστευμένους βοηθούς από τους άλλους υπαλλήλους της ΕΕ των οποίων οι συνθήκες εργασίας βασίζονται στα κριτήρια της διαφάνειας, της αντικειμενικής εκτίμησης και της θεσμικής αφοσίωσης.

Η ειδική κατάσταση των βοηθών δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι τους παρέχει προνομιακή ή άμεση πρόσβαση σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή άλλων κατηγοριών προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η έγκριση της υπό εξέταση έκθεσης από το Κοινοβούλιο σημαίνει ότι, κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο που αρχίζει το 2009, οι κοινωνικές και φορολογικές συνθήκες τις οποίες απολαμβάνουν οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων θα ισχύουν για όλους τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς που απασχολούνται από βουλευτές του ΕΚ.

 
  
  

– Έκθεση: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών, χαιρετίζω την έκθεση του συναδέλφου μου, Simon Busuttil, σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων. Αυτές οι εταιρείες είναι ενοχλητικά παράσιτα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ένωση. Γράφουν βαθιά διφορούμενες επιστολές σε ΜΜΕ καλώντας τις να συμπληρώσουν ή να ενημερώσουν την εμπορική επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δίνοντάς τους την εσφαλμένη εντύπωση ότι θα καταχωρηθούν σε κατάλογο επιχειρήσεων χωρίς χρέωση. Ως εκ τούτου, αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από κατώτερα μέλη του προσωπικού.

Οι υπογράφοντες και οι εταιρείες ανακαλύπτουν συνεπώς ότι έχουν υπογράψει ακούσια ένα συμβόλαιο, κανονικά δεσμευτικό για ελάχιστη περίοδο τριών ετών, με ετήσιο κόστος άνω των 1.000 ευρώ.

Οι 400 αναφορές που ελήφθησαν από ΜΜΕ περιγράφουν λεπτομερώς την ταλαιπωρία, το στρες, την αμηχανία, την απογοήτευση και την οικονομική ζημία που υπέστησαν εξαιτίας των ενεργειών αυτών των απατεώνων. Αυτή η έκθεση ορθώς επικροτεί την ενέργεια της αυστριακής κυβέρνησης να θέσει εκτός νόμου αυτές τις πρακτικές. Αυτό που ζητεί αυτή η έκθεση είναι η Επιτροπή και τα άλλα 26 κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστρίας και να ξεριζώσουν τις δραστηριότητες αυτών των απατεώνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως έχουμε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση της παραγράφου 13 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ.

Είναι καλό ότι η έκθεση ξεχωρίζει την Αυστρία και το Βέλγιο ως καλά παραδείγματα σε σχέση με την εργασία για να απαλλαγούμε από τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αρκεί στην Ευρώπη να προβάλει αυτές τις χώρες ως καλά παραδείγματα. Οι νομοθέτες των κρατών μελών είναι σίγουρα αρκετά ικανοί για να λάβουν υπόψη τα καλά παραδείγματα που παρέχονται από άλλες χώρες και να λάβουν αποφάσεις οι ίδιοι σχετικά με νέους νόμους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε αυτόν τον τομέα για τις επιχειρήσεις στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους. Ο θεσμικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι θεμελιώδης για την επίλυση των προβλημάτων ακριβώς όπως αυτό που εξετάζεται σε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν πέσει θύματα απάτης, όπως ο «European City Guides». Είναι απαραίτητα νομικά μέτρα για να προληφθούν αυτές οι απάτες και κατά συνέπεια πρέπει να χαιρετιστεί η έκθεση Busuttil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υπερψήφισα αυτή την έκθεση ως απάντηση στις πολλές ανησυχίες που μου εκφράστηκαν στην εκλογική μου περιφέρεια σχετικά με παραπλανητικές εταιρείες. Πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές επιχειρήσεις στη Σκωτία, υπέφεραν οικονομικά, και παρενοχλούνται και απειλούνται με προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αυτή η έκθεση θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα, ούτως ώστε λιγότερες επιχειρήσεις να πέφτουν θύματα απάτης, προτρέποντας τις χώρες της ΕΕ να αυστηροποιήσουν τις εθνικές νομοθεσίες και να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται επαρκώς η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση διότι προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ και να βελτιώσει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, όπου αποδειχτεί ότι δεν είναι επαρκής για να σταματήσει αυτές τις απάτες μια για πάντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Υποστήριξα την έγκριση της έκθεσης Busuttil, αφού καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ εξασφαλίζοντας προστασία στις επιχειρήσεις και στα άτομα από την παραπλανητική διαφήμιση.


Η εφαρμογή αυτής της έκθεσης θα επιτρέψει στις αρχές στα κράτη μέλη να αναλάβουν κοινή δράση για να εμποδίσουν οποιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωσης των παραπλανητικών πρακτικών των εταιρειών καταλόγου και να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα που θα διακόψουν τη λειτουργία των εταιρειών καταλόγου και θα επιτρέψουν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Θα παράσχει επίσης στα θύματα αυτών των απατών, τα οποία είναι συνήθως ΜΜΕ, ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο για την ακύρωση συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ως αποτέλεσμα παραπλανητικής διαφήμισης και να λάβουν αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν.


Έχω λάβει πολλές επιστολές από εταιρείες στη Ρουμανία, οι οποίες έχουν πέσει θύματα απατών αυτού του είδους. Η έγκριση της έκθεσης Busuttil θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γι’ αυτό το θέμα και ελπίζω ότι κατά συνέπεια αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εταιρειών που πέφτουν θύματα αυτών των πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Χαίρομαι που σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενεργήσει για να καταπολεμήσει την απάτη που είναι ο «European City Guide». Πολλοί από τους Σκωτσέζους ψηφοφόρους μου ήταν θύματα αυτής της απάτης και βρέθηκαν αντιμέτωποι με λογαριασμούς για τους οποίους δεν είχαν υπογράψει. Αυτές οι παραπλανητικές τεχνικές πωλήσεων που εμπλέκουν απλούς ανθρώπους είναι άδικες και πρέπει να σταματήσουν. Η Επιτροπή Αναφορών θα έπρεπε να λάβει συγχαρητήρια που το έβαλε στη σημερινή ημερήσια διάταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − Υπερψήφισα αυτή την έκθεση για να σταματήσει η παραπλανητική διαφήμιση από εταιρείες καταλόγου επιχειρήσεων, όπως ο «European City Guide». Κατά τα τελευταία χρόνια έχει έρθει σε επαφή μαζί μου με ένα ευρύ φάσμα μικρών επιχειρήσεων σε όλο το East Midlands, από το Nottingham μέχρι το Northampton. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν εξαπατηθεί από κάτι που είναι σαφώς απάτη και υποστηρίζω ένθερμα τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής μαύρης λίστας και τη δράση για να τεθεί τέλος στην παραπλανητική διαφήμιση.

 

5. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.50 π.μ. και συνεχίζεται στις 10.00 π.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

6. Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου, μαζί με τη δήλωση του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας.

Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Γάλλο Πρόεδρο, Nicolas Sarkozy. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας!

Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω πολύ θερμά τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. José Manuel Durão Barroso και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Χαίρομαι που βλέπω αρκετούς Επιτρόπους σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζουμε θερμά.

(Χειροκροτήματα)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δουλειά των προέδρων των ομάδων και δική σας δουλειά, εφόσον μιλάτε εξ ονόματος της ομάδας σας, να διεξάγετε αξιολόγηση. Όμως θα ήθελα πρώτα να κάνω μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Πρόεδρε Sarkozy, αναλάβατε την προεδρία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου γεμάτης σημαντικά γεγονότα, όπου χρειάζονταν αποφασιστικές διαπραγματεύσεις και δράση. Έχετε αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του προβλήματος της Γεωργίας, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, των οικονομικών δυσκολιών και άλλων προβλημάτων. Είσαστε εδώ στο Κοινοβούλιο για τρίτη φορά με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχετε ήδη επισκεφθεί το Κοινοβούλιο και μας έχετε μιλήσει πριν αναλάβετε το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Έχετε επίσης φιλοξενήσει τη Διάσκεψη των Προέδρων στην επίσημη κατοικία σας, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, σε αρκετές περιπτώσεις και καλέσατε την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα της χώρας σας για έναν εντυπωσιακό εορτασμό την 1η Ιουλίου, την ημέρα όπου αναλάβατε την προεδρία, ο οποίος ήταν επίσης μια εμπνευσμένη επίδειξη της θέλησής σας να ενώσετε την Ευρώπη.

Συναντηθήκαμε πάλι στο Παρίσι στις 13 και 14 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου η ευκαιρία ήταν η Μεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής που συγκλήθηκε για να ιδρυθεί η Ένωση για τη Μεσόγειο. Στις 11 Νοεμβρίου, 90 χρόνια μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μας καλέσατε επίσης σε μια εκδήλωση μνήμης στο Verdun.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι εκφράσεις της εκτίμησής σας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό. Τώρα σας παρακαλώ να μιλήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Sarkozy, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν η Γαλλία ανέλαβε την προεδρία, η κατάσταση στην Ευρώπη χαρακτηριζόταν από τη στασιμότητα στη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας μετά την ψήφο της Ιρλανδίας με την οποία απέρριψε την εν λόγω συνθήκη.

Δεν φανταζόμασταν εκείνη την εποχή ότι θα ξέσπαγε πόλεμος ανάμεσα στη Γεωργία και τη Ρωσία, ούτε φανταζόμασταν τη σοβαρότητα της χρηματοπιστωτικής, και στη συνέχεια οικονομικής, κρίσης με την οποία θα ερχόταν αντιμέτωπη η Ευρώπη.

Κύριε Πρόεδρε, η Γαλλική Προεδρία προσπάθησε να στηρίξει όλες τις δράσεις της σε δύο πεποιθήσεις: η πρώτη είναι ότι ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη και η δεύτερη είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ισχυρή αν είναι διχασμένη. Φυσικά, είμαι βέβαιος ότι αυτές δεν είναι πρωτότυπες ιδέες, αλλά δεν παύουν να είναι ουσιώδεις.

Προσπαθήσαμε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη και ισχυρή, και ότι σκέπτεται από μόνη της. Τι είναι μια ισχυρή Ευρώπη; Είναι μια Ευρώπη που σκέπτεται, έχει πεποιθήσεις, έχει απαντήσεις και έχει φαντασία. Είναι μια Ευρώπη που δεν αρκείται στο να ακολουθεί και απορρίπτει μια συναίνεση που βασίζεται αποκλειστικά σε όσα δεν λέγονται, στην απαλλαγή από τα προβλήματα και στην επούλωση όλων των πληγών από το χρόνο, αφού είμαι πεπεισμένος ότι, όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα.

Τέλος, αυτή η Προεδρία κινήθηκε στο ρυθμό των διεθνών γεγονότων που ανέτρεψαν την οργάνωση της εργασίας μας, και σίγουρα δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω απολογισμό. Ήθελα απλώς να σας πω πώς αντιμετωπίσαμε αυτές τις διαφορετικές προκλήσεις.

Όταν προέκυψε η κρίση στη Γεωργία τον Αύγουστο, στις 8 Αυγούστου, είχαμε μόνο μία προτεραιότητα: να σταματήσουμε τον πόλεμο και να μην της επιτρέψουμε να μετατραπεί σε δεύτερη Βοσνία. Για να είμαι ειλικρινής, και δεν θέλω να κρίνω πολύ αυστηρά, όταν συνέβη η σύγκρουση στη Βοσνία – στην Ευρώπη – η Ευρώπη ήταν απούσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο φίλος και σύμμαχός μας, ήταν εκείνες που ανέλαβαν τις ευθύνες τους, και η Ευρώπη ήταν εκείνη που έπρεπε να ακολουθήσει.

Η Προεδρία ήταν παθιασμένη να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα αναλάμβανε τις ευθύνες της και τον Αύγουστο αρχίσαμε κάνοντας διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, στις 12 Αυγούστου, και ακολούθησε μια συμφωνία αποχώρησης, στις 12 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος ο πόλεμος αποφεύχθηκε, η αποχώρηση ξεκίνησε και, πάνω απ’ όλα – χάρη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ – η Ευρώπη παρέμεινε ενωμένη.

Αυτό δεν ήταν αυτονόητο, διότι, δεδομένης της ιστορίας των διάφορων χωρών μας, μιας οδυνηρής ιστορίας για εκείνους τους Ευρωπαίους που έζησαν για τόσα πολλά χρόνια πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, σε μια Ευρώπη ταπεινωμένη, διαιρεμένη και βασανισμένη, ήταν απολύτως φυσικό ορισμένες χώρες να έχουν διαφορετικά αισθήματα προς τους Ρώσους γείτονές μας από εκείνους που έχουν γνωρίσει μόνο την ελευθερία.

Παρόλα αυτά, η Ευρώπη παρέμεινε ενωμένη και η Προεδρία, μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κλιμάκωση του πολέμου. Στις 8 Αυγούστου, ρωσικά στρατεύματα ήταν 40 χιλιόμετρα έξω από την Τιφλίδα. Σήμερα όλα σχεδόν τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εγκαταλείψει το έδαφος της Γεωργίας, εκτός από την Οσετία και την Αμπχαζία.

Η Ευρώπη έκανε αισθητή την παρουσία της, χωρίς ωστόσο να εμπλακεί σε επιθετική πολιτική στην περιοχή των Ρώσων γειτόνων μας . Είμαι πεπεισμένος ότι η μόνη επιλογή μας για το μέλλον είναι να συνεργαστούμε με τους γείτονές μας για να επιτύχουμε μια κατάσταση οικονομικής ανάπτυξης, ασφάλειας και ειρήνης, εξηγώντας τους ότι, αν θέλουν να μετράνε σε παγκόσμιο επίπεδο – και η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα – θα πρέπει να σέβονται αξίες, πρακτικές και συμπεριφορές πολύ διαφορετικές από εκείνες που εφάρμοζαν στην Ευρώπη, σε μια άλλη εποχή.

(Χειροκροτήματα)

Η Ευρώπη ήταν παρούσα. Μετά ήρθε η χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2007, όπως άκουσα να λένε: τον Αύγουστο του 2007 ξεκίνησαν τα προβλήματα, αλλά η συστημική χρηματοπιστωτική κρίση που γνωρίσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο ξεκίνησε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν, πράγμα που αποδείχθηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά σοβαρή κίνηση, να επιτρέψουν στη Lehman Brothers να κηρύξει πτώχευση στις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τότε, και μόνο τότε, βρεθήκαμε σε μια χρηματοπιστωτική κρίση πρωτάκουστης κλίμακας παγκοσμίως.

Εμείς, μαζί με τον Πρόεδρο Barroso, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν η ευρωπαϊκή ενότητα, την οποία έχουμε αναπτύξει σταδιακά: πρώτον, συγκεντρώνοντας τις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Πρόεδρο του Eurogroup. Στη συνέχεια οργανώνοντας, για πρώτη φορά από το 2000, μια συνάντηση των χωρών του Eurogroup σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και, τέλος, το Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο ανάκαμψης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το οποίο υποστηρίζεται από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ήταν, όπως γνωρίζετε, δύσκολο, διότι η σοβαρότητα της κρίσης είχε οδηγήσει ορισμένες χώρες να πάρουν πρόωρες αποφάσεις: Είμαι βέβαιος ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, για παράδειγμα οι Ιρλανδοί όταν κατακλύστηκαν από τις επιθέσεις στο σύνολο του τραπεζικού συστήματός τους.

Στο τέλος, ένα μήνα αργότερα, ολόκληρη η Ευρώπη ενώθηκε γύρω από ένα και μοναδικό σχέδιο για τη στήριξη των τραπεζών, κι εμείς, με τον Πρόεδρο Barroso, προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε σε παγκόσμιο σχέδιο το ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης για να εμποδίσουμε την κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει από το Σχέδιο Paulson Ι στο Σχέδιο Paulson ΙΙ και τώρα έφτασαν στο Σχέδιο Paulson ΙΙΙ, το οποίο σαφώς πήρε έμπνευση από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο I.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί. Απλά λέω ότι, αν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είχαν αναλάβει τις ευθύνες τους εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, θα είχαμε αντιμετωπίσει την άνευ προηγουμένου προοπτική της κατάρρευσης ή πτώχευσης ορισμένων κρατών μελών, καθώς και της καταστροφής του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Η Ευρώπη απέδειξε την ενότητα και την αλληλεγγύη της. Σκέφτομαι ιδιαίτερα εκείνο το περίφημο Σαββατοκύριακο, όταν χρειάστηκε να κινητοποιήσουμε 22 δις ευρώ πίστωσης για την Ουγγαρία, η οποία δέχτηκε επίθεση αφού χρειάστηκε να κινητοποιήσουμε 17 δις ευρώ για την Ουκρανία. Υπάρχει ακόμη κάποια ανησυχία σχετικά με ορισμένες χώρες της Βαλτικής, για να μην αναφέρω τα άλλα παγκόσμια προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Στη χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη ήταν ενωμένη: ζήτησε τη Διάσκεψη Κορυφής της Ουάσινγκτον, ζήτησε το G20, και θα οργανώσει, στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου, τη σύνοδο κορυφής για τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης. Η Ευρώπη μίλησε με μία φωνή να πει ότι θέλει καπιταλισμό που να βασίζεται στην επιχειρηματικότητα, όχι στην κερδοσκοπία, ότι θέλει μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ότι θέλει διαφορετικό ρόλο για τις αναδυόμενες χώρες και ότι θέλει ηθικό καπιταλισμό. Η Ευρώπη μίλησε με μία φωνή να προασπίσει τις αρχές της.

Όσον αφορά την οικονομική κρίση, η συζήτηση δεν ήταν απλή, κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν απλή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η χρηματοπιστωτική κατάσταση δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώρες μας. Ο δεύτερος είναι ότι οι οικονομικές μας κουλτούρες και οι πολιτικές μας ταυτότητες δεν είναι ίδιες. Εντούτοις, στο τέλος όλοι αναγνώρισαν την ανάγκη για συντονισμένη αύξηση ύψους περίπου 1,5% του ΑΕΠ, όπως συνέστησε η Επιτροπή.

Κατανοώ πλήρως ότι μπορεί κανείς να εκπλαγεί από διαφωνίες εδώ και εκεί, δισταγμούς, σύγχυση και παρανοήσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους παρακολουθούν την Ευρώπη ότι εδώ υπάρχουν 27 χώρες και ότι δεν είναι εύκολο να δοθεί σε αυτές τις 27 χώρες η ίδια πολιτική ταυτόχρονα, όταν οποιαδήποτε από αυτές θα μπορούσε να υποστεί εκλογικές πιέσεις – διότι δεν έχουμε όλοι εκλογές την ίδια ημέρα – και σε αυτό το Σώμα, το ναό της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ο καθένας καταλαβαίνει ότι οι επερχόμενες προεκλογικές εκστρατείες δεν συμβάλλουν και πολύ στην επίτευξη συναίνεσης. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη, έχοντας καθιερώσει μια κοινή πολιτική στη χρηματοπιστωτική κρίση, έχει καταφέρει, όχι και πολύ καλά, να θεσπίσει μια κοινή πολιτική για την οικονομική κρίση.

Είχαμε επίσης το χρόνο της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Υποθέτω μάλλον ότι ήταν απαραίτητο να συντονίσουμε και να κάνουμε συμβιβασμούς για να γίνουν δύο πράγματα σαφή. Το ένα είναι ότι, αν η Ευρώπη δεν κάνει αυτό που της αναλογεί για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν θα το κάνει για μας: δεν υπάρχει μία και μοναδική χώρα στον κόσμο που να μπορεί να προωθήσει την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει το ρόλο της και πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία της, για να αποφευχθεί η μετωπική σύγκρουση μεταξύ του αραβικού κόσμου, αφενός, και της ηγετικής δύναμης του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφετέρου.

Όσο για την Ένωση για τη Μεσόγειο, είναι ένας οργανισμός για το συνεχή διάλογο μεταξύ της Ευρώπης και της Μεσογείου, περιλαμβανομένων των αραβικών χωρών. Πρόκειται για ένα διάλογο τον οποίο έχουμε ανάγκη τόσο εμείς όσο και οι Άραβες. Η Ευρώπη τον χρειάζεται, για να μπορέσει να σταματήσει απλώς να είναι χορηγός και να έχει πολιτικές πεποιθήσεις που προωθούν την ειρήνη και ούτως ώστε, αντί απλώς να αρκείται στο να πληρώνει, να μπορεί επίσης να κάνει έκκληση για ειρήνη, μια ισόρροπη ειρήνη, ιδιαίτερα μεταξύ των Παλαιστινίων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, ασφαλές κράτος, και του Ισραήλ, το οποίο έχει δικαίωμα στην ασφάλεια για μια χώρα που είναι ένα θαύμα δημοκρατίας.

Για το θέμα της Ένωσης για τη Μεσόγειο χρειάστηκε να πείσουμε: να πείσουμε ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν αμφισβητούσε την ενότητα της Ευρώπης, αλλά ότι, αντιθέτως, θα την ενίσχυε. Τέλος, κυρίες και κύριοι, εμείς ως Ευρωπαίοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που η Ένωση για τη Μεσόγειο συμπροεδρεύεται από την Προεδρία της ΕΕ και την Αίγυπτο και που έχει πέντε Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς, συμπεριλαμβανομένου ενός Ισραηλινού και ενός Παλαιστινίου: είναι η πρώτη φορά που οι αραβικές χώρες αποδέχτηκαν έναν Ισραηλινό ως μέλος του εκτελεστικού οργάνου ενός περιφερειακού οργανισμού, όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο, πράγμα που είναι ιστορικό επίτευγμα.

Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον Bernard Kouchner, ο οποίος διαπραγματεύτηκε λαμπρά στη σύνοδο κορυφής της Μασσαλίας για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα που δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε. Σε αντάλλαγμα, οι Ισραηλινοί συμφώνησαν με τη συμμετοχή του Αραβικού Συνδέσμου στην εργασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Αυτή η Ένωση σε καμία περίπτωση δεν θα εμποδίσει την τσεχική, και μετά τη σουηδική, Προεδρία να αναπτύξουν μελλοντικά τις ανατολικές εταιρικές σχέσεις τις οποίες χρειάζεται η Ευρώπη.

Τώρα θα ασχοληθούμε με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το θέμα, ας είμαστε σαφείς: ήταν μια περίφημη μάχη και είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν λόγους να είναι δυσαρεστημένοι. Ορισμένοι θεωρούν ότι περιμένουμε πάρα πολλά από τη βιομηχανία. Άλλοι ότι δεν περιμένουμε αρκετά. Η μία ομάδα νομίζει ότι πρέπει να πάμε από εδώ. Η άλλη ομάδα νομίζει ότι πρέπει να πάμε από εκεί. Στο τέλος η Γερμανική Προεδρία έθεσε ως προθεσμία το τέλος του 2008. Η Γερμανική Προεδρία είχε θέσει τρεις στόχους – το «τριπλό 20» – και, κατά βάθος, η συμφωνία την οποία σφραγίσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και η οποία ελπίζω ότι θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο, ανταποκρίνεται στους στόχους που έχετε ορίσει εσείς οι ίδιοι.

Πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι όλοι πρέπει να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Θα ήταν τρέλα, ακριβώς τη στιγμή όπου ένας νέος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έθετε φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, η Ευρώπη να εγκαταλείψει τους δικούς της στόχους. Θα ήταν ανεύθυνο, διότι, αν η Ευρώπη δεν είχε επιτύχει ομοφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια της Επιτροπής, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε να μας ακούσουν η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και όλες οι άλλες χώρες του κόσμου οι οποίες τώρα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για την οικολογική ισορροπία του πλανήτη.

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έπρεπε να είμαστε πειστικοί και να βρούμε δρόμους συμβιβασμού. Ποιοι ήταν αυτοί; Σας έχω πει ότι ποτέ δεν θα παραιτηθούμε από το χρονοδιάγραμμα ή από το στόχο των τριών 20, αλλά όλοι εδώ πρέπει να καταλάβουν ότι χώρες όπως τα νέα κράτη μέλη της ανατολής, όπου η βαριά βιομηχανία ήταν θύμα της μετάβασης από το κομμουνιστικό σύστημα στην οικονομία της αγοράς, συμφώνησαν να διατηρηθεί η αναφορά στο 2005, παρόλο που είχαν κάθε λόγο να απαιτήσουν να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό έτος αναφοράς, για παράδειγμα το 1990. Αυτό δεν θα ήταν έκπληξη, ενόψει των όσων συνέβησαν στις χώρες αυτές και των όσων έχουν υποστεί. Μιλώ υπό το άγρυπνο βλέμμα του Jean-Louis Borloo, ο οποίος παρείχε πλήρη, ακλόνητη και αποτελεσματική υποστήριξη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δεν ήθελα μια προληπτική προσέγγιση στο περιβάλλον να επιτευχθεί σε βάρος μιας κοινωνικής πολιτικής, πράγμα που θα προκαλούσε την κατάρρευση αυτών των νέων μελών της ΕΕ.

Στους φονταμενταλιστές θα έλεγα ότι, για μένα, ποτέ δεν υπήρχε θέμα μη επιβολής περιβαλλοντικών απαιτήσεων στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τους άλλους, παρά θέμα μη εξώθησης αυτών των χωρών σε κατάσταση κοινωνικής κατάρρευσης και μη εξαναγκασμού τους να επιλέξουν μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Αυτό που προτείναμε ήταν ένα νέο είδος ανάπτυξης: βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη που θα απέφευγε την έκρηξη των τιμών και το είδος των επιπτώσεων στους εργαζόμενους της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Ανατολικής Ευρώπης τις οποίες καμία δημοκρατική χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να ανεχθεί.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι άκουσα προσεκτικά τις ανησυχίες σας κατά την τελευταία επίσκεψή μου στο Κοινοβούλιο. Ορισμένοι από εσάς – και το καταλαβαίνω – μου είπαν «έχετε παραιτηθεί από τους στόχους σας, κ. Πρόεδρε, αφού δεχτήκατε την ομοφωνία για την απόφαση του Συμβουλίου». Συμφώνησα με την ομοφωνία για έναν απλό λόγο: οι περιβαλλοντικές επιλογές που κάνει η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι εξαναγκασμένες επιλογές, αλλά σκόπιμες επιλογές. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο αδύναμη θα ήταν μια συμφωνία που έχει επιτευχθεί κατά πλειοψηφία, με ένα μέρος των χωρών να μην ασπάζονται τη συμφωνία; Πόσο αξιόπιστη θα ήταν η δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια αν είχε κυρωθεί από πλειοψηφία, όταν ο καθένας μπορεί να δει ότι η ομοφωνία είναι εκείνη που εξασφαλίζει την τήρηση των πολιτικών μας δεσμεύσεων;

(Χειροκροτήματα)

Επιπλέον, κάποιοι από εσάς μου θύμισαν ότι επρόκειτο για συναπόφαση και θα ήθελα να πω ότι το χρησιμοποίησα. Στη συζήτησή μου με τους συναδέλφους μου αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πρέπει να πω με κάθε ειλικρίνεια, κ. Πρόεδρε, ότι η άγρυπνη παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι αποφασισμένο να επιτύχει συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, ήταν σημαντικός παράγοντας κινητοποίησης για εκείνους τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων που ήταν λιγότερο πρόθυμοι από άλλους να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση, σήμερα είμαι εδώ φέρνοντας την ομόφωνη συμφωνία των 27 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Κάντε την ό,τι θέλετε.

Θα ολοκληρώσω με δύο σύντομες παρατηρήσεις. Όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, είναι αδιανόητο για την Ευρώπη – οι περισσότερες από τις χώρες της οποίας είναι στον χώρο Σένγκεν, ο οποίος βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εμπορευμάτων – να συνεχίζει χωρίς την ανάπτυξη κοινών αρχών για τη θέσπιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Η εργασία έχει γίνει και, οφείλω να πω, ότι δεν έγινε χωρίς υπερβολική. Εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε κάνει πολλά για να δώσετε μια νότα ηρεμίας σε μια συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική η οποία, σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι πάντα υποδειγματική ως προς τον σεβασμό των ανθρώπων, την ηρεμία, τη σύνεση και την υπευθυνότητα. Τώρα έχουμε ομόφωνα θεμέλια για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική.

Για να πω δυο λόγια για την άμυνα, μαζί με την καγκελάριο Merkel θα έχουμε την ευκαιρία του χρόνου να οργανώσουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ του Kehl/Στρασβούργου. Κατά τη γνώμη μου, η σημαντική απόφαση που έχουμε λάβει εδώ είναι, από τώρα και στο εξής οι 27 χώρες να κατανοήσουν ότι η πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, ότι η πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης είναι συμπληρωματική εκείνης του ΝΑΤΟ, όχι σε αντίθεση με αυτήν.

Τέλος, έχουμε το θεσμικό πρόβλημα. Ύστερα από την ψήφο του «όχι» στην Ιρλανδία, πήγα στο Δουβλίνο με τον Bernard Kouchner, κατόπιν πρόσκλησης του Brian Cowen, του Ιρλανδού πρωθυπουργού, και μετά δήλωσα, σοκάροντας τους ανθρώπους εκείνη την εποχή, ότι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από το πρόβλημα ήταν να συμβουλευτούμε πάλι τους φίλους μας Ιρλανδούς. Αυτή η δήλωση προκάλεσε συζήτηση, σαν να ήταν ασέβεια προς ένα λαό να ζητήσει κανείς να έχει αυτός ο λαός άλλη μια ευκαιρία να αποφασίσει!

Πώς είναι σήμερα η κατάσταση; Σήμερα, 25 χώρες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η 26η, η Τσεχική Δημοκρατία, μόλις έλαβε μια σημαντική απόφαση, αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε ότι μπορεί να λάβει χώρα η διαδικασία επικύρωσης της Λισαβόνας και ο πρωθυπουργός Topolánek ανέφερε, σε μια θαρραλέα και υπεύθυνη δήλωση, ότι φιλοδοξία του είναι να προτείνει την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Απομένουν οι Ιρλανδοί.

Αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ομόφωνα. Είναι μια πολύ απλή συμφωνία. Συνίσταται, κυρίως, στη διασφάλιση ότι, αν η Συνθήκη της Λισσαβόνας τεθεί σε ισχύ, θα υπάρχει ένας Επίτροπος ανά κράτος μέλος. Ξέρω ότι αυτό απαιτεί προσπάθεια για ορισμένους από εσάς, όπως και για ορισμένες κυβερνήσεις, οι οποίες πίστευαν ότι η Επιτροπή χρειάζεται να είναι μικρότερη για να είναι πιο αποτελεσματική. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω να σκεφτείτε το εξής: αν θέλουμε τη Λισαβόνα – και η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρά, βιώσιμα θεσμικά όργανα – μπορούμε να την έχουμε μόνο αν οι Ιρλανδοί ψηφίσουν και πουν «ναι», και για να πουν «ναι» χρειαζόμαστε μια νέα κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει αυτή η νέα κατάσταση να είναι ένας Επίτροπος ανά κράτος μέλος.

Το δεύτερο στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι έχουμε αναλάβει ορισμένες πολιτικές δεσμεύσεις σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της ιρλανδικής συζήτησης, όπως η ουδετερότητα, η φορολογία και η οικογένεια. Αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις δεν ήταν δύσκολο να αναληφθούν, άρα πού είναι το πρόβλημα; Είναι καλύτερο να τεθούν όλα επί τάπητος. Το πρόβλημα είναι η νομική ισχύ την οποία θα έχουν αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις, διότι η Ιρλανδία έχει ένα Συνταγματικό Δικαστήριο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι υπέρμαχοι του «όχι» – όπως είναι δικαίωμά τους – θα πάνε στο ιρλανδικό Συνταγματικό Δικαστήριο να ρωτήσουν ποια δύναμη έχουν αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις.

Η συμβιβαστική λύση την οποία πρότεινε η Προεδρία είναι η εξής: να μη γίνει νέα κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας για όσους το έχουν ήδη πράξει, και να μη γίνει τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν έχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας 26 άλλα. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, την επόμενη φορά που θα διευρυνθεί η Ευρώπη – πιθανώς για να συμπεριλάβει την Κροατία, το 2010 ή 2011, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο – σε εκείνο το σημείο, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστούμε μια νέα συνθήκη για να διευρύνουμε την Ευρώπη με ένα νέο μέλος. Έχουμε ως εκ τούτου προτείνει ότι, κατά τη στιγμή όπου θα διευρυνθεί η Ευρώπη, και όχι πριν από τότε, θα προσθέσουμε δύο στοιχεία στη Συνθήκη Προσχώρησης της Κροατίας: το πρώτο θα είναι «ιρλανδικό» πρωτόκολλο και το δεύτερο θα αφορά τον αριθμό των βουλευτών του ΕΚ. Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα διεξαχθούν με βάση τη Συνθήκη της Νίκαιας. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλη επιλογή, διότι σε ορισμένα κράτη εκχωρήθηκαν πρόσθετοι βουλευτές του ΕΚ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα μπορούσαμε επίσης να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα με την ευκαιρία της επόμενης διεύρυνσης.

Σε αυτήν τη βάση, η ιρλανδική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί θαρραλέα να διεξαγάγει κι άλλο δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας πριν από το τέλος του 2009. Αυτό σημαίνει ότι, αν τα πράγματα εξελιχτούν όπως ελπίζω – παρόλο που εναπόκειται στους Ιρλανδούς να αποφασίσουν – η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ μόνο με ένα έτος καθυστέρηση.

Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν απλό θέμα για να το συζητήσουμε ή να το οργανώσουμε και δεν θα είναι εύκολο, ούτε για τους Ιρλανδούς ούτε για άλλους, αλλά το ευρωπαϊκό πνεύμα είναι, πρώτα απ’ όλα, ένα πνεύμα συμβιβασμού. Αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό εμείς οι 27, δεν αξίζει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ιδεώδες. Το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι να ακούμε τους άλλους και να συνεργαζόμαστε για να βρούμε κοινά μονοπάτια για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου πρώτα απ’ όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ήταν πολύ εύκολο και πολύ ευχάριστο για την προεδρία να διατηρήσει επαφές με όλες τις ομάδες αυτού του Σώματος, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τοποθετήσεις τους, αριστερούς ή δεξιούς, φιλελεύθερους ή πράσινους, υπέρμαχους της εθνικής κυριαρχίας ή φεντεραλιστές. Έχετε δείξει όλοι την επιθυμία να προχωρήσει η Ευρώπη προς τα εμπρός, με το δικό σας τρόπο. Πρέπει να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι, για την Προεδρία, το Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν ευκολότερο να μιλάμε, να εργαζόμαστε και να διαπραγματευόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά με ορισμένους άλλους συνομιλητές, χωρίς να αναφέρω ονόματα. Στο τέλος μιας Προεδρίας, θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στους επαίνους μας, αλλά αόριστοι στα παράπονά μας.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι προσπαθήσαμε να εργαστούμε σε ντουέτο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όπου ο καθένας γνώριζε τις ευθύνες του, και, για να μην τον αδικήσουμε, η Προεδρία δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει τα αποτελέσματα που επέτυχε αν δεν εργαζόταν χέρι με χέρι με τον Πρόεδρο Barroso. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το πούμε διότι είναι η αλήθεια, τουλάχιστον από την εμπειρία μου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Κυρίες και κύριοι, δεν θα οικοδομήσουμε την Ευρώπη σε αντίθεση με τα κράτη: αυτό είναι προφανές. Όσο Ευρωπαίοι κι αν είσαστε, η Ευρώπη δεν είναι ο εχθρός των εθνών και τα έθνη δεν είναι ο εχθρός της Ευρώπης. Θα σας πω ένα πράγμα: αν δεν είχαμε προσπαθήσει να κατανοήσουμε τα προβλήματα της κάθε δημοκρατικής κυβέρνησης, δεν θα είχαμε προχωρήσει πολύ μακριά. Είναι λάθος να προσπαθήσουμε να περάσουμε πάνω από τα κεφάλια των εκλεγμένων αντιπροσώπων των χωρών τους: αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό ιδανικό, είναι φονταμενταλισμός, και έχω αγωνιστεί κατά του φονταμενταλισμού όλη μου τη ζωή, ακόμη και κατά του ευρωπαϊκού φονταμενταλισμού, διότι, όταν ακούω «Ευρωπαϊκός φονταμενταλισμός», ξεχνάω τη λέξη Ευρώπη και ακούω μόνο τη λέξη φονταμενταλισμός, και ο φονταμενταλισμός δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Θα ήταν λάθος ιστορικών διαστάσεων να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη σε αντίθεση με τα έθνη. Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους και οι χώρες έχουν αναλάβει τις δικές τους.

Για να τελειώσω, θα ήθελα να πω, σε προσωπικό επίπεδο, ότι έμαθα πολλά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας και ότι μου άρεσε πολύ η εργασία. Καταλαβαίνω γιατί οι βουλευτές έχουν πάθος γι’ αυτό που κάνουν, διότι, όταν έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε έξι μήνες κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα των 27 χωρών, κερδίζουμε σε ανοχή, σε ανοιχτό πνεύμα και σε κατανόηση ότι η Ευρώπη είναι ίσως η πιο όμορφη ιδέα που επινοήθηκε κατά τον 20ο αιώνα και ότι χρειαζόμαστε αυτή την Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ. Προσπάθησα να κάνω την Ευρώπη να κινηθεί, αλλά η Ευρώπη με άλλαξε. Θέλω να πω κάτι ακόμα, διότι είναι πολύ βαθιά πεποίθησή μου.

(Χειροκροτήματα)

Πραγματικά νομίζω ότι κάθε αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης θα επωφελείτο από την ανάληψη αυτής της ευθύνης κάποια στιγμή, πρώτα απ’ όλα διότι αυτό θα τον βοηθήσει να καταλάβει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη χώρα του μπορούν συχνά να λυθούν μόνο σε συμφωνία με τους γείτονές του. Θα μάθουν επίσης ότι, παρά τις διαφορές μας, υπάρχουν πολλά, πολλά πράγματα που μας ενώνουν, και θα μάθουν επίσης κάτι πιο σημαντικό: ότι είναι ευκολότερο για την Ευρώπη να έχει μεγάλες φιλοδοξίες παρά μικρές.

Το τελευταίο πράγμα που πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου είναι ότι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ευκολότερο να επιτύχουν μεγάλα έργα παρά μικρά, διότι τα μικρά έργα δεν έχουν τη δυναμική που χρειάζονται για να ξεπεραστούν οι εθνικοί εγωισμοί. Χρειάζονται μεγάλα έργα, μεγάλες φιλοδοξίες και μεγάλες ιδέες: με αυτές τις μεγάλες ιδέες και μεγάλες φιλοδοξίες μπορούμε να ξεπεράσουμε τους εθνικούς εγωισμούς. Κατά συνέπεια, μακάρι η Ευρώπη να παραμείνει φιλόδοξη και να καταλάβει ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτή να λαμβάνει αποφάσεις! Όταν σπρώχνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί, μαζεύουμε προβλήματα για το μέλλον. Τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται εδώ και τώρα και δεν είναι αλήθεια ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων. Αυτό που εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων είναι η έλλειψη θάρρους, η έλλειψη θέλησης: είναι η αποδυνάμωση ενός ιδανικού. Οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν τη Λισαβόνα! Δεν πρέπει να περιμένουμε το αύριο, αλλά πρέπει να λάβουμε αποφάσεις τώρα, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Τσεχική Προεδρία ότι θα συνεχίσει το έργο της Γαλλικής Προεδρίας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε – και το χειροκρότημα ήταν μια σαφής έκφραση των ευχαριστιών μας – για την ομιλία σας, αλλά κυρίως για το θάρρος σας και την αποφασιστικότητά σας να υπηρετήσετε την Ευρώπη.

Πριν δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους δύο υπουργούς Bernard Kouchner και Jean Louis Borloo οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία της Γαλλικής Προεδρίας. Καλωσορίζω θερμά και τους δυο σας.

Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να καλωσορίσω τον Bruno Le Maire, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος είναι ο διάδοχος του κ. Jean-Pierre Jouyet. Ο Jean-Pierre Jouyet είναι τώρα ο πρόεδρος της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών και έχουμε συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω ειλικρινά.

Ελπίζω ότι θα μου επιτρέψετε παρουσία των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων – ξέρω ότι αυτό δεν είναι η συνήθης πρακτική – να ευχηθώ στον κ. Klaus Hänsch, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1994 ως το 1997 και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις πρώτες άμεσες εκλογές, για τα 70ά γενέθλιά του που γιόρτασε εχτές. Θα ήθελα να του προσφέρω τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες και την αναγνώρισή μας για όλη τη σκληρή δουλειά του για το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Durão Barroso, να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα γραφτούν στην ιστορία της ΕΕ. Είναι σπάνιο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πρέπει να λάβει τόσο πολλές αποφάσεις πάνω σε τόσο βασικά πολιτικά ζητήματα. Σπάνια μπόρεσε η Ευρώπη να εκφράσει την ικανοποίησή της για τόσα πολλά θετικά αποτελέσματα, ακόμη και για μια τριπλή επιτυχία. Σε μια δύσκολη, ακόμη και επείγουσα κατάσταση κρίσης, έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο για το μέλλον της Ευρώπης και των Ευρωπαίων. Αυτή είναι η Ευρώπη την οποία έχουμε όλοι στην καρδιά μας: μια Ευρώπη ικανή για το καλύτερο.

Πέραν των άλλων σημαντικών συμπερασμάτων, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την Ένωση για τη Μεσόγειο και τη νέα ανατολική εταιρική σχέση, θα ήθελα να τονίσω ιδίως τρεις τομείς: τη Συνθήκη της Λισαβόνας, την οικονομική ανάκαμψη, και την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Τα 27 κράτη μέλη έχουν συνεργαστεί για να βρουν μια κοινή πορεία για να συνεχίσουν την πολιτική διαδικασία προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα υποστηρίζαμε αυτή τη συνθήκη, και είχαμε λόγο να πιστεύουμε ότι, διαθέτοντας το χρόνο για να ακούσουμε τις ανησυχίες των Ιρλανδών φίλων μας, μαζί θα μπορούσαμε να βρούμε τα στοιχεία για μια λύση.

Σε μια θετική ανταπόκριση στην πρωτοβουλία της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου, 27 κράτη μέλη αποφάσισαν να συντονίσουν τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψής τους για να αντιμετωπίσουν μια ασυνήθιστα σοβαρή καταιγίδα. Σήμερα, έχουμε μια συμφωνία για μια ώθηση στην οικονομία της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ, όπως συνέστησε η Επιτροπή. Αυτό το συντονισμένο σχέδιο θα αντιμετωπίσει την ύφεση, ιδίως με περισσότερη βοήθεια για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε στις οικονομίες μας για να τις προσαρμόσουμε στις μελλοντικές προκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η κρίση θα μας δώσει την ευκαιρία να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην κοινωνική Ευρώπη και στην Ευρώπη των μεταρρυθμίσεων.

Σε συνέχεια των κοινοβουλευτικών προτάσεων τις οποίες υπέβαλε η Επιτροπή στις 23 Ιανουαρίου 2008 και με βάση μια ισχυρή συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 27 κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να αναλάβουν τη δέσμευση να μεταμορφώσουν την Ευρώπη σε μια πράσινη οικονομία χαμηλής ενέργειας για τις μελλοντικές γενιές. Η συμφωνία για την ενεργειακή και κλιματική μας πολιτική παραμένει πιστή στο στόχο της επίτευξης του «3 επί 20%» μέχρι το 2020. Αυτή η ιστορική εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί σε αυτό το Σώμα αύριο, σηματοδοτεί μια νίκη για την Ευρώπη ως εταίρο, με άλλα λόγια για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που έχουν εργαστεί χέρι με χέρι με τα κράτη μέλη, σε πνεύμα συνεργασίας και με μια ισχυρή κοινή βούληση για επιτυχία.

Θα ήθελα, σε αυτό το σημείο, να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μας στη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου για την επιτυχία της Ευρώπης ως εταίρου. Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία σας έχει δει κάποιες εξαιρετικά έντονες πολιτικές περιστάσεις, όπως μας υπενθυμίσατε μόλις τώρα: την άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική κρίση και τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Η Προεδρία σας αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα αποτελεσματικά, ήρεμα και, τολμώ να πω, με μαεστρία και καμάρι. Η Γαλλία επιστρέφει στην Ευρώπη, είπατε το βράδυ της εκλογής σας και δεν αμφιβάλλουμε γι’ αυτό ούτε για ένα λεπτό: θα έλεγα ακόμη και ότι δεν είχαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο για να αμφιβάλουμε, και χαιρόμαστε γι’ αυτό.

Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ ειλικρινά τον Πρόεδρο Sarkozy και όλη την ομάδα της Γαλλικής Προεδρίας: τα μέλη της κυβέρνησής του, τους διπλωμάτες και τους εμπειρογνώμονες. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά.

Εξ ονόματος της Ευρώπης, σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

Όσον αφορά την επιτυχία της Ευρώπης ως εταίρου, θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε η Επιτροπή, για την ικανότητά της να αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία που βασίστηκε σε σταθερή τεχνική προετοιμασία και για την ευστοχία των προτάσεών της. Η Επιτροπή έχει αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι ο απαραίτητος μοχλός για τη μετατροπή των πολιτικών ονείρων σε πραγματική δράση. Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, αρχίζοντας από το Hampton Court, το φθινόπωρο του 2005, μέσω της πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τους στόχους του Μαρτίου 2007 και κάτω από τη Γερμανική Προεδρία, και τελειώνοντας με τις νομοθετικές προτάσεις τον Ιανουάριο 2008, τα κράτη μέλη μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη συμφωνία. Επίσης, με βάση τις προτάσεις που έγιναν από την Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου και τις 26 Νοεμβρίου τα κράτη μέλη κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο ανάκαμψης.

Η ισχυρή υποστήριξη γι’ αυτές τις προτάσεις μας επέτρεψε να ανοίξουμε μια νέα εποχή στην Ευρώπη, και θα ήθελα να τονίσω ότι, χωρίς τη δέσμευση της Προεδρίας για μια πιο πολιτική Ευρώπη, θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να επιτευχθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Λάβετε υπόψη ότι έχω εργαστεί με εννέα προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μπορώ να σας πω πόσο δύσκολο είναι σήμερα να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ 27 κρατών μελών, τα οποία, φυσικά, μερικές φορές έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Γι’ αυτόν το λόγο χρειαζόμαστε αυτό το πνεύμα συνεργασίας στην Ευρώπη.

Τέλος, όσον αφορά την επιτυχία της Ευρώπης ως εταίρου, θα ήθελα επίσης να αποτίσω πραγματικό φόρο τιμής στη φανταστική δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τους τελευταίους μήνες, ιδίως όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη δέσμευση του Κοινοβουλίου και την άοκνη εργασία των εισηγητών σας, των προέδρων των επιτροπών και των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Ο τελικός συμβιβασμός που προέκυψε από τους τριμερείς διαλόγους αυτό το Σαββατοκύριακο φέρει προφανώς τη σφραγίδα αυτής της δέσμευσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, για τον καταμερισμό της εργασίας, την ανανεώσιμη ενέργεια ή τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, σε σχέση με τα οποία τα επιχειρήματα που προέβαλε το Κοινοβούλιο έχουν δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο όγκος ποσόστωσης που διατίθεται γι’ αυτή τη χρηματοδότηση σε 300 εκατομμύρια τόνους.

Από την αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει ότι κατανοεί το παγκόσμιο πλαίσιο: είναι ένα σχέδιο για την Ευρώπη, ναι, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες και τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας ενόψει των διαπραγματεύσεων της Κοπεγχάγης του χρόνου.

Γι’ αυτό ελπίζω ότι η αυριανή συνεδρίαση της ολομέλειας θα εγκρίνει, με μεγάλη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας. Εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κρατάτε το τελευταίο κλειδί της τελευταίας πόρτας που θα επιτρέψει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα να απογειωθεί. Η Ευρώπη θα είναι ο πρώτος παγκόσμιος παράγοντας που θα δεχτεί νομικά δεσμευτικούς κανόνες για να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της κατά 20% έως το 2020, αναλαμβάνοντας σαφή δέσμευση να στοχεύσει στο 30% στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας.

Με την έγκριση αυτής της συμφωνίας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο θα στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους εταίρους μας. Χρειαζόμαστε επίσης τη δέσμευση των εταίρων μας, ιδίως των ΗΠΑ, και γι’ αυτό το λόγο, όπως είπα και στο τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τώρα που εμείς οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα, μπορούμε να πούμε στους Αμερικανούς φίλους μας: «Ναι, μπορείτε! Εμείς μπορούμε. Ναι, εσείς μπορείτε! Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε, μαζί μας, να μπορέσουν να εργαστούν για να επιτύχουν μια πραγματικά παγκόσμια συμφωνία.

President of the Commission. − Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, το ίδιο και η Ευρώπη. Μαζί έχουμε ήδη λάβει μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις, για να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα για να επιτύχει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, να προστατεύσουμε τους πολίτες από την επίπτωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επιστροφή στην αειφόρο ανάπτυξη καθώς επίσης να ηγηθούμε των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο κατά τους τελευταίους μήνες στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αλλά – ας είμαστε ξεκάθαροι – πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, πρέπει τώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο δρόμο προς την Κοπεγχάγη. Για την παγκόσμια διακυβέρνηση, και ιδιαίτερα για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρέπει να προετοιμάσουμε τη σύνοδο κορυφής του G20 στο Λονδίνο. Σχετικά με το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, πρέπει να μεταφράσουμε την πολιτική συμφωνία σε συγκεκριμένη δράση. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας θα παραμείνει το κλειδί για την επιτυχία. Ειδικότερα, όσον αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, θα χρειαστούμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συν-νομοθετών και αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα λεπτομερέστερα με τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο το πρωί, αλλά επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω μια σύντομη ιδέα του τι βρίσκεται μπροστά μας.

Όσον αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα αυξήσουμε τις προκαταβολές από τις αρχές του 2009, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να έχουν νωρίτερα πρόσβαση σε έως και 1,8 δισ. ευρώ. Σήμερα η Επιτροπή θα εγκρίνει πρόταση για την προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην τρέχουσα κατάσταση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης. Όσον αφορά τη χρήση των μη δαπανηθέντων χρημάτων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε στην Επιτροπή το πράσινο φως για να προτείνει μια ανακατανομή για τη διευρωπαϊκή διασύνδεση ενέργειας και τα ευρυζωνικά έργα υποδομής και για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. Οραματιζόμαστε ένα ποσό 5 δις ευρώ για το 2009 και το 2010. Ένα σημαντικό ποσό θα επιφυλαχθεί για τα έργα επίδειξης στην δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, το οποίο θα συμπληρώσει τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Βασίζομαι στη στήριξη του Κοινοβουλίου για να πείσει όλους όσους εξακολουθούν να αντιστέκονται στη χρήση αυτών των μη δαπανηθέντων κεφαλαίων. Πιστεύω ότι η Γαλλική Προεδρία θα μετατρέψει τα σαφή πολιτικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε πραγματικότητα. Ας είμαστε σαφείς σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό ότι η φιλοδοξία που επιδείχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα είναι αποδεκτή σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Για να επιταχύνει τις επενδύσεις από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα προτείνει επίσης αυτή την εβδομάδα μια προσωρινή απαλλαγή δύο ετών πέρα από το ελάχιστο όριο για τις κρατικές ενισχύσεις, μέχρι 500.000 ευρώ. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τη χρήση για το 2009 και το 2010 επιταχυμένων διαδικασιών στις οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες έκτακτες περιστάσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής. Ενώ η τρέχουσα κρίση ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για την αναστολή των κανόνων για τον ανταγωνισμό ή τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς μας. Πρέπει να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς μας. Αυτή είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα – όπως είναι, παρεμπιπτόντως, και το ευρώ. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να διατηρήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, αν θέλουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση που να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης ότι τα κράτη μέλη τηρούν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις εθνικές προσπάθειές τους με συντονισμένο τρόπο. Θα το πράξουμε μέσω των καλά δοκιμασμένων μέσων μας – της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, καθώς και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ζούμε σε εξαιρετικές εποχές που απαιτούν εξαιρετικά μέτρα. Η Γαλλική Προεδρία έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη βραχυπρόθεσμη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στην επαναφορά της Ευρώπης στο δρόμο προς τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη και την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πολλά απομένουν να γίνουν κατά τους προσεχείς μήνες. Ευελπιστώ ότι, διατηρώντας μια Ευρώπη συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα επιτύχουμε, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ομιλία σας και, ειδικότερα, για τη δέσμευσή σας.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να αποτίσω φόρο τιμής στις αξιόλογες προσπάθειες που κατέβαλε η Προεδρία του Συμβουλίου κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

Κύριε Sarkozy, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια πραγματική πολιτική Ευρώπη: μια Ευρώπη η οποία τα έβαλε με τη Ρωσία, έδωσε τη δυνατότητα για τη συνάντηση του G20, είναι τώρα ένας σεβαστός παράγοντας στις μεταρρυθμίσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής και έχει καθιερώσει για τον εαυτό της μια ρεαλιστική και φιλόδοξη πολιτική για τη μετανάστευση. Μια Ευρώπη, τέλος, που έχει συμφωνήσει στα μέσα για την παροχή μιας συντονισμένης απάντησης στην οικονομική κρίση και έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Κύριε Πρόεδρε, στα αποτελέσματα της Προεδρίας σας, είσαστε η ίδια η απεικόνιση της ιδέας της πολιτικής δράσης την οποία πάντα ασπάζεται η κεντροδεξιά. Αυτό που θέλουν οι συμπολίτες μας είναι συγκεκριμένες δράσεις καθώς και ρεαλιστικές και ορθολογικές λύσεις που αναλαμβάνονται από ηγέτες που ξέρουν πώς να κρατούν την ψυχραιμία τους. Αυτό είναι που κατάφεραν να κάνουν μαζί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υπό την αιγίδα της Γαλλικής Προεδρίας.

Εν όψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η πολιτική της εξασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων, της αναδιάρθρωσης κεφαλαίων των ιδρυμάτων που είναι σε κίνδυνο και της ένεσης μετρητών για να δοθεί ώθηση στις πιστώσεις, όλα με συντονισμένο τρόπο, μας επέτρεψε να αποφύγουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι μόνο μια ενωμένη, ισχυρή Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση όπως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και έχουν επίσης δείξει ότι μόνο το κοινωνικό μας πρότυπο, η κοινωνική οικονομία της αγοράς, μπορεί να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που να επιτρέπει σε όλους να επωφεληθούν από τους καρπούς των κόπων τους και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους χωρίς άσκοπες επιβαρύνσεις ή εμπόδια, και να εξασφαλίσει πραγματική αλληλεγγύη. Αυτό το κοινωνικό μοντέλο είναι εκείνο που θέλουμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε εμείς οι κεντροδεξιοί.

Κύριε Barroso, κ. Sarkozy, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Είναι ένα αποτέλεσμα που τοποθετεί την Ευρώπη στην πρωτοπορία σε αυτό τον τομέα και δείχνει ότι, ακόμη και σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με ομοφωνία, μεταξύ των 27, σε χρόνο ρεκόρ.

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο την Παρασκευή, και στον τριμερή διάλογο το Σάββατο, συμφιλιώνει τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής με την ανάγκη να υποστηριχθούν τα οικονομικά και κοινωνικά μας συμφέροντα.

Πλησιάζουμε στο τέλος μιας μακράς πορείας διαπραγματεύσεων, και θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν, ιδίως τους συναδέλφους μου από την πολιτική μου ομάδα. Δεν είναι ζήτημα νίκης ή ήττας: έχουμε μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ότι είναι σε θέση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Τώρα πρέπει να επωφεληθεί από αυτό, εντείνοντας τις ερευνητικές προσπάθειές της και προωθώντας την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Πρέπει επίσης να ασκήσουμε πιέσεις στους εμπορικούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων εθνών, οι οποίοι είναι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Περιμένουμε ιδίως τη νέα κυβέρνηση Obama να αναλάβει απτή δράση σε αυτό τον τομέα.

Σε μια τόσο ταραγμένη εποχή, δεν μπορεί κανείς παρά να δει ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη πολιτική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις αποφάσεις της. Είναι αλήθεια ότι έχουμε προχωρήσει τους τελευταίους μήνες, παρά την ανάγκη για ομοφωνία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι θα είναι εύκολο να επαναλάβουμε αυτή την επιτυχία.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) κάνει έκκληση σε κάθε χώρα, σε κάθε πολίτη που καλείται να γνωμοδοτήσει, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποφασίσουν σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας με πλήρη γνώση των πραγμάτων. Θα τους ζητήσουμε να κάνουν διάκριση μεταξύ των εύκολων συνθημάτων και της πραγματικότητας, μεταξύ του λαϊκισμού και της ευθύνης.

Τι θέλουν οι άνθρωποι; Θέλουν ένα σχέδιο κλιματικής αλλαγής για το οποίο μπορούν να είναι υπερήφανοι, ένα κοινωνικό πρότυπο το οποίο μπορούν να μεταφέρουν στα παιδιά τους, ή θέλουν δημαγωγικές προτάσεις, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα, παρά τους κάνουν να χάνουν το χρόνο τους; Η ερώτηση είναι αυταπάντητη. Η απάντηση «ναι» στη Συνθήκη της Λισαβόνας θα προσφέρει τα μέσα για να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες μας. Θα τελειώσω, για μία ακόμη φορά, ευχαριστώντας τη Γαλλική Προεδρία για τις πολιτικές της προσπάθειες και ελπίζω ότι η επόμενη Προεδρία θα δείξει την ίδια δέσμευση. Αυτή είναι η ευχή μου για το 2009.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τελειώσατε την ομιλία σας, κ. Sarkozy, λέγοντας ότι προσπαθήσατε να κάνετε την Ευρώπη να κινηθεί, αλλά η Ευρώπη σας άλλαξε. Δεν είσαστε ο μόνος.

Η Γαλλική Προεδρία έχει αλλάξει κι άλλους, όπως ο Daniel Cohn-Bendit. Όταν φύγαμε από το Μέγαρο των Ηλυσίων την περασμένη εβδομάδα, μετά τη συνάντησή μας εκεί, μας δώσατε συνοδεία της αστυνομίας με φώτα που αναβοσβήνουν, και ήμουν σε ένα αυτοκίνητο με τον κ. Cohn-Bendit πίσω από την αστυνομία. Του είπα: «Κοιτάξτε πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί! Το 1968 η αστυνομία έτρεχε πίσω από εσάς και τώρα εσείς τρέχετε στο Παρίσι πίσω από την αστυνομία».

(Χειροκροτήματα)

Οι καιροί έχουν αλλάξει και η Γαλλική Προεδρία έχει επίσης αλλάξει πολλά πράγματα.

Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε ένα πορτρέτο σας που τιτλοφορείται «Ο παμπρόεδρος». Είναι αλήθεια ότι είσαστε κατά κάποιο τρόπο πανταχού παρών: τη μία ημέρα είσαστε στο Παρίσι, την επόμενη στις Βρυξέλλες, σήμερα στο Στρασβούργο, αύριο στο Λονδίνο, ακόμη και αν η κ. Merkel δεν είχε προσκληθεί. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να εκτιμήσω τις δράσεις σας στο Παρίσι, διότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να συζητώ τις κοινωνικές ανισότητες ή την πολιτική για τα μέσα: είναι αρμοδιότητα των ομολόγων μου στο Παρίσι να το συζητούν.

Είναι αντιθέτως αρμοδιότητά μου να συζητώ, να μιλώ και να αξιολογώ την Προεδρία σας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η αξιολόγηση δεν είναι καθόλου κακή.

on behalf of the PSE Group. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η Γαλλική Προεδρία παρήγαγε θετικά αποτελέσματα. Η δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια είναι μια σημαντική επιτυχία. Είμαι ευγνώμων που έχετε αποτίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το φόρο τιμής που του αξίζει, διότι χωρίς το Κοινοβούλιο η δέσμη μέτρων δεν θα ήταν επιτυχής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές μας. Σε αντίθεση με την Επιτροπή, με τους 22.000 υπαλλήλους της και τα μεγάλα κυβερνητικά όργανα που έχετε στη διάθεσή σας, οι εισηγητές μας έχουν μόνο τρεις, τέσσερις ή πέντε υπαλλήλους. Η ποιότητα της εργασίας που παράγουν είναι πρώτης κατηγορίας, διότι προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι καλό ότι το έχετε αναγνωρίσει.

(Χειροκροτήματα)

Ας πάρουμε το παράδειγμα της οδηγίας για τη σήμανση των αυτοκινήτων για το CO2. Περιέχει πολλή δουλειά από τον κ. Sacconi και μόνο μια υποψία του κ. Sarkozy, αλλά γενικά είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι μια επιτυχία για την ομάδα μου, διότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέβαλε μια μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ των οικονομικών αναγκών που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων τις οποίες πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι η κριτική την οποία έχουμε ακούσει κυρίως από τις περιοχές που έχετε περιγράψει δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Γι’ αυτό το λόγο η ομάδα μας θα ψηφίσει ομόφωνα υπέρ αυτής της δέσμης. Ελπίζω, αγαπητέ Joseph, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να κάνει το ίδιο! Ή θα έπρεπε να ανησυχούμε ότι θα υποβληθεί τροπολογία για την αναβολή του συστήματος εμπορίας εκπομπών; Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, κατανοούμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει PPE-DE. Το PPE είναι εύκολο να μεταφραστεί, αλλά το DE μας φαίνεται ότι σημαίνει ευρωπαϊκή σύγχυση. Πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να επαινέσετε τον κ. Sarkozy, αλλά όχι να τον υποστηρίξετε, ή θέλετε να εγκρίνετε αυτή τη δέσμη μέτρων μαζί μ’ εμάς; Αναμένουμε με ενδιαφέρον την ψήφο της ομάδας PPE-DE.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση είναι εξαίρεση. Ως Κοινοβούλιο δεν θα επιτρέψουμε να μας πει το επόμενο Συμβούλιο: «Το κάνατε για τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια». Αν έχετε καταστήσει σαφές ότι η πρώτη ανάγνωση ήταν ένα μέσο άσκησης πίεσης σε επίμονους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων για να τους εκλογικεύσουμε, τότε αυτό είναι καλό σε αυτή την περίπτωση. όμως δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Έχετε ενεργήσει σωστά στη χρηματοπιστωτική κρίση. Επιτρέψτε μου όμως να σας υπενθυμίσω αυτό που είπαμε εδώ ο συνάδελφός μου Poul Nyrup Rasmussen κι εγώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον Ιούλιο στην αρχή της Προεδρίας σας. Είπαμε ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη που προέρχονται από την άνιση κατανομή των κερδών και την άνιση κατανομή του πλούτου στην Ευρώπη είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Η απάντηση της Γαλλικής Προεδρίας ήταν: «Αυτό δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα». Κατά τη διάρκεια έξι των τελευταίων μηνών έχει καταστεί σαφές σ’ εσάς ότι αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα. Έχετε ενεργήσει σωστά, αλλά αν είχατε ενεργήσει νωρίτερα, θα ήταν δυνατόν να αποφευχθούν πολλά από τα πράγματα τα οποία πρέπει τώρα να επιλυθούν. Μπράβο, αλλά ίσως λίγο αργά.

Δεν έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τώρα έχουμε ακούσει την απόφαση του Συμβουλίου. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και πρέπει να το αποδεχτούμε. Όμως όλες οι αποφάσεις που έχετε λάβει σχετικά με την Επιτροπή, τις έδρες στο Κοινοβούλιο και τις παραχωρήσεις προς το λαό της Ιρλανδίας δεν θα χρησιμεύσουν σε τίποτα παρά μόνο αν ένας πρωθυπουργός ή μια κυβέρνηση της Ιρλανδίας πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα και πει στους πολίτες της Ιρλανδίας: «Κοιτάξτε τι έγινε! Κοιτάξτε την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων, των ευρωπαϊκών κρατών προς την Ιρλανδία και φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν η Ιρλανδία αντιμετώπιζε τη χρηματοπιστωτική κρίση μόνη της!» Αν ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας δεν πει στο λαό του: «Τώρα πρέπει να συνεργαστείτε σε πνεύμα αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους προς το συμφέρον σας!», τότε πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Μπορούμε να παραδώσουμε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο σε αυτούς τους ανθρώπους, στον κ. Ganley και τις μηχανορραφίες του. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή ιρλανδική κυβέρνηση που δεν διαπραγματεύεται ένα σύνολο πρόχειρων συμβιβασμών, αλλά λέει: «Θέλουμε την Ευρώπη και θέλουμε αυτή τη συνθήκη!».

(Χειροκροτήματα)

Η Γαλλική Προεδρία ήταν επιτυχής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έχετε εκδηλωθεί ως φιλοευρωπαϊστής, λέγοντας: «Υποστηρίζω αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο». Στο παρελθόν είχα μερικές φορές τις αμφιβολίες μου. Είμαι εξοικειωμένος με πολλές από τις ομιλίες σας. Ως Πρόεδρος έχετε δείξει ότι έχετε τηρήσει αυτό που είπατε στην αρχή. Αν η επόμενη Προεδρία κάνει το ίδιο, θα είμαι ευτυχισμένος. Σας ευχαριστώ πολύ! Έχετε κάνει πολλά καλά πράγματα και μερικά πράγματα που δεν είναι και τόσο καλά, αλλά θα τα ξεχάσουμε σήμερα. Συνολικά πιστεύω ότι η Γαλλική Προεδρία έχει πάει την Ευρώπη προς τα εμπρός και γι’ αυτό πρόκειται. Δεν ήταν μόνο για τη Γαλλία, αλλά για την Ευρώπη στο σύνολό της και το συνολικό αποτέλεσμα είναι καλό. Σας ευχαριστώ πολύ!

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. Κύριε Πρόεδρε, τα προσόντα αυτής της Γαλλικής Προεδρίας ήταν σχεδόν σαν παραμύθι: ένας τολμηρός πρίγκιπας που καβαλάει το μυθικό λευκό άλογο της στρατιωτικής αποτροπής της ΕΕ για να σώσει τη Λαίδη της Γεωργίας, η Σταχτοπούτα από το Λονδίνο που γίνεται δεκτή τελικά στο χορό και μια καλή πριγκίπισσα στο Βερολίνο που μαθαίνει, σε απάντηση σε ένα σημείωμα από την Καγκελαρία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ότι, αν θέλει να είναι με το γοητευτικό πρίγκιπα, πρέπει να είναι έτοιμη να φιλήσει ένα βάτραχο.

(Γέλια)

Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, φαντάζομαι δεν θα είχατε επιλέξει τις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Προεδρία σας, αλλά τις έχετε αντιμετωπιστεί με ενέργεια, ενθουσιασμό και δημιουργικότητα, και έχετε δείξει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Το χρονοδιάγραμμά σας για την οικονομική ανάκαμψη θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές. Η απόκρουση του προστατευτισμού σας είναι αξιοθαύμαστη. Οι παραχωρήσεις σας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις είναι λογικές, παράλληλα με τη δέσμευσή σας να τις συνοδεύσετε με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας.

Τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής επιτρέπουν περιθώρια για τη μείωση του ΦΠΑ. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κάνουν έκκληση στο Ecofin να μειώσει τώρα τον ΦΠΑ στον εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμης ενέργειας, για να βοηθήσει τη βιομηχανία και το περιβάλλον. Χαιρετίζουμε επίσης την ανανεωμένη δέσμευση για διατηρήσιμα δημόσια οικονομικά και τη γρήγορη επιστροφή σε μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. Η απάντησή μας στην ύφεση πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στα υγιή οικονομικά.

Φαίνεται ότι έχετε βρει μια πρακτική απάντηση στις ανησυχίες της Ιρλανδίας για τη νέα Συνθήκη. Μπορεί να μην είναι κομψή, αλλά είναι αντάξια του Ερρίκου του Δ’ της Γαλλίας: Si Paris valait une messe, Dublin vaut un commissaire. Στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος: η δημιουργία μίας ενιαίας δομής σχεδιασμού για τις αποστολές ΕΠΑΑ, μια δομημένη μορφή συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, καθώς και μια δήλωση των σκοπών και των στόχων μας στον αγώνα για την ασφάλεια.

Όμως η κλιματική αλλαγή είναι εκείνη για την οποία μπορεί να κριθείτε πιο αυστηρά. Ένας καταιγισμός παραχωρήσεων προς τις εταιρείες έχει γραφτεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Νέα κράτη μέλη θα εξαγοράζονται από ένα ταμείο λαδώματος αλληλεγγύης. Άδειες εκπομπών «ανώτατου ορίου και εμπορίας» θα χαρίζονται ενώ θα έπρεπε να δημοπρατούνται, ενώ βασικοί παράγοντες όπως εταιρείες ηλεκτρισμού θα λαμβάνουν παρεκκλίσεις που ισοδυναμούν με σούπερ επιδοτήσεις. Όλα αυτά πιέζουν προς τα κάτω το κόστος του άνθρακα, περικόπτουν τα μετρητά που έχουν συγκεντρωθεί και καθιστούν δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές . Επιπλέον, το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν θα τεθεί καν σε ισχύ μέχρι το 2013.

Παρόλα αυτά, η ομάδα μου αναγνωρίζει το επίτευγμά σας στη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας. Χαιρετίζουμε τις συμφωνίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τη δέσμευση των μισών εσόδων από τις εκπομπές για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Θα την υποστηρίξουμε στην αυριανή ψηφοφορία.

Κάποιος μπορεί πάντα να επιθυμεί περισσότερα από οποιαδήποτε προεδρία. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, έχουμε δει κίνηση. Θέλουμε να δούμε άνοιγμα. Σχετικά με τη μετανάστευση, η μπλε κάρτα έρχεται τυλιγμένη σε γραφειοκρατία και, για το εμπόριο, η ακύρωση των συνομιλιών της Ντόχα αυτή την εβδομάδα αφήνει λίγες ελπίδες για πρόοδο. Αλλά αυτή η Προεδρία ήταν επιτυχής για την Ευρώπη, και εσείς, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αξίζετε την αναγνώριση.

Ύστερα από αυτούς τους έξι μήνες ίσως αξίζετε επίσης ένα διάλειμμα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τα πάντα. Αφήστε τους υπουργούς οικονομικών στο Jean-Claude Juncker. Αφήστε το ευρώ στο Jean-Claude Trichet. Τελειώστε μια παραμυθένια προεδρία με ένα παραμυθένιο τέλος. Ακολουθήστε τη συμβουλή του αγαπημένου σας τραγουδιστή: C’est le temps du départ, retournez à d’autres étoiles et laissez-nous la fin de l’histoire.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κ. Sarkozy, κ. Barroso, ναι, εκτιμούμε την προληπτική προσέγγιση σας και ναι, έχετε προσπαθήσει να κάνετε την Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εδώ είχαμε πολλούς Nicolas και από την πλευρά μου ήμουν υπέρ του Nicolas του Πρώτου, ο οποίος μας δήλωσε τον Ιούλιο του 2008, μπροστά σε ένα κατάπληκτο το Σώμα, ότι «η ομοφωνία σκοτώνει τη δημοκρατία». Αυτά έλεγε ο Nicolas ο Πρώτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2008. Ο Nicolas ο Πρώτος είχε δίκιο. Ο Nicolas ο Τρίτος είχε άδικο.

Αυτό είναι το πρόβλημά μου με τη Γαλλική Προεδρία. Είναι μια ανεμοδούρα η οποία τη μια στιγμή λέει κάτι αληθές και το επόμενο λεπτό λέει κάτι ψευδές, και κοιτάζοντας πίσω σε αυτό τώρα, θα πάρω όλα όσα είναι αλήθεια και θα αφήσω όλα όσα δεν λειτούργησαν να περιστρέφονται στην ανεμοδούρα, διότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μας.

Υποβαθμίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Viagra για τις κυβερνήσεις, αλλά δεν είμαστε εδώ για να μας χρησιμοποιούν για να κάνουμε τους άλλους να κάνουν αυτό που δεν θέλουν να κάνουν. Κανείς εδώ δεν έχει πει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη εναντίον των εθνών. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας είναι, πολύ σωστά, μια Ευρώπη των Εθνών και των λαών, κι εμείς εδώ εκπροσωπούμε τους λαούς. Θέλετε να επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, και οι δυνατότητες για ομοφωνία είναι ακριβώς αυτό που μειώνει η Συνθήκη της Λισαβόνας , και γιατί; Διότι η ομοφωνία σκοτώνει τη δημοκρατία και, αν συνεχίσουμε έτσι, θα σκοτώσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε ευρωπαϊκή πολιτική.

Έχετε προφανώς δίκιο όταν λέτε ότι οι πρόεδροι πρέπει να αποκτούν εμπειρία, αλλά η κ. Merkel, η καγκελάριος του κλίματος, ήταν Προεδρεύουσα του Συμβουλίου εδώ, και όταν ξαναέγινε μόνο Καγκελάριος της Γερμανίας, έπεσε στα νύχια της γερμανικής βιομηχανίας και ξέχασε το ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτό είναι το πράγμα που αντιμετωπίσατε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και θα έπρεπε να καταλήξετε σε συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών εγωισμών: ένας συμβιβασμός τον οποίο πρόκειται να κρίνουμε και πρόκειται να τον κρίνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα υπερψηφίσουμε αυτό που είναι καλό και θα καταψηφίσουμε αυτό που είναι κακό και δεν θα ενδώσουμε στον εκβιασμό.

Αυτό είναι σωστό: νομίζω ότι η πρώτη ανάγνωση είναι εκβιασμός, διότι δημοκρατική διαδικασία ενός κοινοβουλίου είναι να πάρει μια πρόταση, να την αντικρούσει και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτόν το λόγο, ακόμη και για τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή, εγώ από την πλευρά μου έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με ρυθμίσεις που έγιναν σε πρώτη ανάγνωση.

Μετά από αυτό, ξέρω ότι σας αρέσει το γαλλικό τραγούδι, αλλά, πραγματικά, το ντουέτο της Françoise Hardy «la main dans la main, et les yeux dans les yeux, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain», κ. Sarkozy και κ. Barroso δεν ξεγελάει κανέναν. Σίγουρα δεν ξεγελάει εμάς, διότι αυτό που έχετε κάνει είναι να υποβαθμίσετε την Επιτροπή σε γραμματεία του Συμβουλίου. Σε αυτό ήταν καλή η Επιτροπή του κ. Barroso, και αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο!

Ναι, κύριοι, σύντομα έχουμε εκλογές και θα μιλήσουμε γι’ αυτά τα θέματα, για το πώς εσείς, και στις δύο πλευρές, υποκλίνεστε μπροστά στις κυβερνήσεις σας. Δεν είναι δουλειά μας, εδώ στο Κοινοβούλιο, να υποκλινόμαστε στα εθνικά μας κόμματα: η δουλειά μας είναι να υπερασπιζόμαστε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τα κοινοτικά συμφέροντα, όχι τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό ήθελα να πω, τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά.

Σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή, ήμασταν ισχυροί και πήραμε το προβάδισμα, και είναι αλήθεια ότι, ακόμη και αν δεν ήταν αρκετό, όπως μας είπαν τότε, το «3x20» ήταν σωστό. Όμως περάσαμε από το «3x20» στη νομιμότητα της οικονομίας «4x4». Εκεί καταλήξαμε μετά τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή, και γιατί συνέβη αυτό; Θα σας πω γιατί: διότι, στο σχέδιο ανάκαμψης, όπως το έχετε σχεδιάσει – και δεν είναι δικό σας λάθος, δεν το λέω αυτό – είναι διότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ούτε εσείς δεν μπορείτε να κάνετε, κ. Sarkozy, και δεν μπορείτε ούτε να τα διαχειριστείτε!

Για παράδειγμα, μπροστά στο γερμανικό οικονομικό εθνικισμό, δειλιάσατε. Μας λέτε, ο κ. Barroso, κι εσείς: «1,5% του ΑΕΠ», αλλά στο τέλος όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι το σχέδιο του κ. Obama ανέρχεται σε 3% έως 4% του ΑΕΠ για την περιβαλλοντική και οικονομική ανάκαμψη, κι εμείς δεν θα το καταφέρουμε. Ξέρετε τι θα σας πει ο κ. Obama; Θα πει «Όχι, δεν μπορείτε, δεν είστε ικανοί, δεν είναι αρκετό», όπως και ο κ. Krugman είπε στον κ. Steinbrück, και ο κ. Krugman έχει κερδίσει το βραβείο Νόμπελ οικονομίας. Αν το έλεγα εγώ αυτό, θα λέγατε ότι εγώ δεν ξέρω τι λέω, αλλά το είπε ο κ. Krugman.

Κάτι ακόμα για να τελειώσω: όπως είπα, το σχέδιο ανάκαμψης του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές, διότι δεν έχει αρκετά πράγματα. Δεν είναι μόνο δικό σας λάθος και δεν είναι ευρωπαϊκό σχέδιο.

Όμως τώρα θα ήθελα να πω αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, ο εξέχων αντιφρονών Liu Xiaobo συνελήφθη στο Πεκίνο. Έχουμε δει την πολιτική σας σχετικά με την Κίνα: μας έχετε πει σε αυτό το Σώμα ότι πρέπει να αποφεύγουμε να ταπεινώνουμε τους Κινέζους. Δεν έχετε ταπεινώσει τους Κινέζους. Οι Κινέζοι σας έχουν ταπεινώσει. Οι Κινέζοι πάτησαν επάνω σας. Στη συνέχεια, μας είπατε «καλά, κανείς δεν μπορεί να με εμποδίσει να δω το Δαλάι Λάμα στα κρυφά στο Γκντανσκ». Αυτό δεν είναι σωστό! Από την πλευρά μου, είμαι υπερήφανος που αυτό το Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ σε έναν αντιφρονούντα, το Hu Jia, και είμαι υπερήφανος που δεν υποχωρήσαμε σε αυτό που ήθελε να κάνε η Προεδρία, δηλαδή να γονατίσουμε μπροστά στους Κινέζους που φυλακίζουν και βασανίζουν ανθρώπους σε καθημερινή βάση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει τίποτα, όπως ακριβώς δεν είπε τίποτα όταν ο κ. Putin συνέλαβε ένα πλήθος διαδηλωτών που δεν ζητούσαν παρά κοινωνική ισότητα. Αυτή είναι η πολιτική: Όταν οι VIP είναι μαζί μας γονατίζουμε, και γι’ αυτό το λόγο απορρίπτουμε αυτή την πολιτική όταν εκφράζεται με αυτό τον τρόπο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω. Επειδή είμαι μέλος μιας ομάδας που ονομάζεται Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, είναι φυσικό να χαιρετίζω ιδιαίτερα όσα είπατε.

Η Προεδρία σας έχει δείξει ότι το σχέδιο για μια ευρωπαϊκή πολιτική και μια πολιτική Ευρώπη, μπορεί να υπάρχει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε το θάρρος που επιδείχτηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, καθώς και την ικανότητα να διαχειριστούμε τη χρηματοπιστωτική κρίση με νέες μεθόδους εργασίας και ανοιχτόμυαλες ερμηνείες και όχι την ακαμψία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχουμε χαιρετίσει και υποστηρίξει το πολιτικό όραμα μιας Προεδρίας που έχει επανατοποθετήσει την πολιτική στο επίκεντρο της συζήτησης και ως αποτέλεσμα έχει επανατοποθετήσει την Ευρώπη έχει στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έπρεπε να σημαίνει ότι έχει καθήκον να συναντά αμέσως τα θεσμικά όργανα. Στην πραγματικότητα, τώρα έχει αποδειχθεί ότι οι κρίσεις δεν μπορούν να επιλύονται από κεντρικές τράπεζες χωρίς να υπάρχει, πιο ψηλά, ένα σαφές πολιτικό όραμα και μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Η δημιουργία της δέσμης μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια η οποία ξεπερνάει το πρόβλημα των εθνικών πόρων είναι μια μεγάλη επιτυχία και δίνει ελπίδα για το μέλλον, μαζί με την Ένωση για τη Μεσόγειο, έναν οδικό χάρτη για την ειρήνη και την ανάπτυξη.

Όμως παραμένουν σε εκκρεμότητα ορισμένες προτεραιότητες και ελπίζουμε ότι μπορούν να επιλυθούν σε συνεργασία με την τρόικα και την επόμενη Προεδρία. Αυτές περιλαμβάνουν, πέρα από τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων, την αναζωογόνηση της γεωργίας και την πραγματική ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα η Ευρώπη μιλά για την ισότητα των φύλων όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσει από την επίτευξη της ισότητας των αμοιβών.

Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η λύση του ενός Επιτρόπου ανά χώρα είναι η πιο δίκαιη, και αυτό είπαμε στη Σύμβαση. Ευχαριστούμε τη Γαλλική Προεδρία που επανέφερε την πρόταση στη ζωή. Τέλος, ορίσατε την κρίση ως συστημική και κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, σας υποστηρίζουμε στην έκκληση που κάνετε για μεταρρύθμιση του συστήματος βάσει της ικανότητας να κάνετε την πραγματική οικονομία πιο ισχυρή από τη χρηματοπιστωτική οικονομία και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία πιο ισχυρά από τα χάρτινα.

 
  
MPphoto
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αναμφίβολα θα θυμόμαστε αυτή τη Γαλλική Προεδρία. Θα τη θυμόμαστε λόγω της σοβαρότητας των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών και λόγω της εξαιρετικής σημασίας μερικών από τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Όμως θα τη θυμόμαστε επίσης, αναγνωρίζω απόλυτα, λόγω του μάλλον ασυνήθιστου ύφους του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, ενός συνδυασμού αποφασιστικότητας, επινοητικότητας και εικονοκλαστικών μεθόδων σε σχέση με τον καθιερωμένο κανόνα της Κοινότητας, και όλα αυτά τα πράγματα είναι από εκείνα που εγκρίνω. Εκτός από το στυλ, θα θυμόμαστε πάνω απ’ όλα τον τρόπο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον οποίο ξεκίνησε, ιδίως την εισβολή της πολιτικής σε έναν κόσμο όπου παραδοσιακά δεν είχε θέση, κάτι για το οποίο πάντα έκανα έκκληση.

Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν εκτιμήσει, τουλάχιστον θα δεχτεί, με μεγαλύτερη επιείκεια απ’ ότι κατά τη στιγμή της τελευταίας ομιλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την παρεκτροπή μου από τα ευγενικά, συμφιλιωτικά σχόλια, αυτή τη φορά σε σχέση με στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να επισημάνω μερικά προβλήματα, διότι η πραγματική πολιτική συνεπάγεται μια ειλικρινή, αλλά γεμάτη σεβασμό ανταλλαγή ιδεών.

Πρώτα πρέπει να αναφέρω τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Προφανώς θα ήταν τραγικό αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποτύχει σε αυτό το σημαντικό ζήτημα για τον πολιτισμό. Κατανοώ συνεπώς ότι το γεγονός ότι υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ των 27 έχει επισημανθεί λόγω της σημασίας του για το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Για όλα αυτά, θα έπρεπε να μιλάμε για ιστορική συμφωνία που θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πρότυπο; Δεν το νομίζω. Σίγουρα αυτός ο συμβιβασμός κινδυνεύει να καταλήξει στην απαλλαγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από κάθε οικολογικό περιορισμό; Σίγουρα η Ευρώπη κινδυνεύει να μειώσει τις δικές της εκπομπές κατά μικρό μόνο ποσοστό, αρκούμενη να συμβάλει στη μείωσή τους εκτός της Ευρώπης, μέσω του μηχανισμού αποζημίωσης; Σίγουρα οι αναπτυσσόμενες χώρες εκφράζουν σωστά την πικρία τους ενόψει της έλλειψης οποιουδήποτε δεσμευτικού μηχανισμού οικονομικής αλληλεγγύης σε σχέση με αυτές;

Αν αυτό το υπόδειγμα, ως έχει, διαδιδόταν ευρέως, θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που έχουν καθοριστεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Άρα είναι καλό που υπάρχει μια ευρωπαϊκή συμφωνία, αλλά, σε αυτό το στάδιο, το πεδίο εφαρμογής της δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών ή των αναγκών.

(Χειροκροτήματα)

Υποστηρίζω την ίδια σαφήνεια όταν πρόκειται για την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης που εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες. Η θορυβώδης αυτοεπιδοκιμασία θα έστελνε, κατά τη γνώμη μου, ένα αντιπαραγωγικό μήνυμα στους συμπολίτες μας. Σε μια εποχή όπου μειώνεται η κατανάλωση των νοικοκυριών, όπου ανακοινώνονται όλο και περισσότερα σχέδια για περικοπές θέσεων εργασίας και όπου αυξάνονται οι κοινωνικές εντάσεις – δείτε την Ελλάδα – αυτό το σχέδιο προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Ανάκαμψη για ποιον; Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτό το νέο σχέδιο που κοστίζει δισεκατομμύρια; Ποια αποτελέσματα θα φέρει; Γιατί, στο πλαίσιο του ίδιου σχεδίου, ένα κράτος μέλος αυξάνει την αγοραστική δύναμη του λαού του, ενώ ένα άλλο βοηθάει μόνο τις επιχειρήσεις; Πώς γίνεται τα δάνεια που χορηγούνται σε τράπεζες να μην πηγαίνουν σε εταιρείες, αφού αυτές είναι που χρειάζονται άμεση βοήθεια τώρα; Γιατί τα κράτη μέλη που διασώζουν τράπεζες δεν αναλαμβάνουν συστηματικά ανάλογο έλεγχο, για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υπεύθυνη διαχείριση, προσανατολισμένη στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου που είναι χρήσιμα για την κοινωνία; Υπάρχουν τόσο πολλές ερωτήσεις κοινής λογικής που θα ήταν πολύ σκόπιμο να απαντηθούν πριν από οποιαδήποτε άλλη στάθμιση.

Τέλος, κανείς δεν θα εκπλαγεί που η ομάδα μου δεν συγχαίρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άσκηση πίεσης στον ιρλανδικό λαό. Γνωρίζετε ότι οι προσδοκίες του ιρλανδικού λαού για αλλαγή, όπως εκείνες των Ευρωπαίων πολιτών γενικά, είναι πολύ βαθύτερες από εκείνες που περιγράψατε. Σύντομα θα έχετε άλλο ένα παράδειγμα αυτού στους δρόμους του Στρασβούργου. Πρέπει να τους ακούσετε και να τους δώσετε απαντήσεις, διότι, όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, το να σπρώχνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί προκαλεί δυσκολίες στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Sarkozy έχει φέρει ενέργεια και δυναμισμό στην προεδρία του, αλλά κατέστησε σαφές σε όλα τα στάδια ότι θέλει περισσότερη ισχύ για την Ένωση και ότι θέλει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τώρα, με την Τσεχική Προεδρία έτοιμη να αναλάβει, νομίζω ότι έχουμε δει το πραγματικό πρόσωπο αυτής της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άθλια επίθεση κατά του προέδρου Klaus. Θα σας ρωτήσω, Πρόεδρε Sarkozy: τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμείτε; Διότι αυτό που έχουμε εδώ είναι μια Ένωση που αντιμετωπίζει τη δημοκρατία με περιφρόνηση.

Ο Brian Crowley είπε στον Πρόεδρο Klaus ότι οι Ιρλανδοί επιθυμούν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Λοιπόν, λυπάμαι, νεαρέ, αλλά είπαν «όχι»! Παρακαλώ δεχθείτε το αποτέλεσμα! Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ο Martin Schulz σηκώθηκε και είπε ότι μια ψήφος του «όχι» θα οδηγήσει στο φασισμό και ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στο λαϊκισμό. Έτσι αυτή είναι μια Ένωση που περιφρονεί τη δημοκρατία και είναι μια Ένωση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εναλλακτική άποψη. «Δεν με νοιάζουν οι απόψεις σας» είπε ο Danny Cohn–Bendit στον Πρόεδρο Klaus. Σε προηγούμενες περιπτώσεις ο κ. Cohn–Bendit είπε σε αυτή την Αίθουσα ότι οι αντίπαλοι αυτής της Συνθήκης είναι ψυχασθενείς.

Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο βήμα για να κάνει αυτή η Ένωση. Είναι μια Ένωση που συμπεριφέρεται σαν τραμπούκος και νταής, και όταν ο κ. Cohn-Bendit έβαλε την ευρωπαϊκή σημαία στο γραφείο του Προέδρου Klaus και του είπε να την πετάξει από το Κάστρο, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν Γερμανός επίσημος πριν από 70 χρόνια ή Σοβιετικός επίσημος πριν από 20 χρόνια. Danny ο φιλελεύθερος, ο οποίος τώρα είναι αυταρχικός, ο άνθρωπος που έχει μετατραπεί σε όλα όσα έλεγε ότι αντιμαχόταν πριν από 40 χρόνια – και αυτό είναι το πρόσωπο, Πρόεδρε Sarkozy, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά ενθαρρύνονται από τον Πρόεδρο Pöttering, ο οποίος σε προηγούμενες περιπτώσεις έχει επιβάλει πρόστιμο σε βουλευτές αυτού του Σώματος διότι προσέβαλαν άλλους αρχηγούς κρατών.

Κύριε Sarkozy, αυτό είναι το είδος της Ένωσης που θέλετε, ή θα συνταχθείτε μαζί μου καταδικάζοντας την απολύτως άθλια μεταχείριση του Πρόεδρου Klaus στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η τρέχουσα κρίση είναι μια κρίση του ευρωπαϊκού συστήματος της παγκοσμιοποίησης. Οδήγησε σε μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους σας, αλλά το ίδιο το πλαίσιο αυτών των προσπαθειών μαρτυρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό.

Όπως είχα ήδη την ευκαιρία να σας πω, τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν στην πραγματικότητα ελήφθησαν είτε σε εθνικό πλαίσιο είτε στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής πολυμερούς διπλωματίας. Στο εθνικό πλαίσιο, για παράδειγμα, υπάρχουν τα μέτρα οικονομικής ανάκαμψης, στα οποία χορηγήθηκε αργότερα κοινή έγκριση για τους τύπους, παρόλο που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο – και δεν υπάρχει, από μόνο του, τίποτα σοκαριστικό σε αυτό. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχετε καταφέρει να μεταμφιέσετε σαν ευρωπαϊκή πολιτική τις διαφορετικές, ή ακόμη και αντικρουόμενες, πολιτικές του κ. Brown, της κ. Merkel και άλλων, αλλά τα φαινόμενα μπορεί να είναι παραπλανητικά. Άρα για το εθνικό πλαίσιο είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν σύνορα που το προστατεύουν, ότι τα κράτη μέλη είναι απαραίτητα και ότι οι κυριαρχίες επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική δράση.

Στο πλαίσιο της παραδοσιακής διμερούς ή πολυμερούς διπλωματίας, είχαμε τις προσπάθειές σας να καταστείλετε την κρίση στη Γεωργία, ή, για την οικονομική κρίση, τη συνεδρίαση του G20 στην Ουάσιγκτον, που περιλαμβάνει λίγα μόνο ευρωπαϊκά κράτη μέλη και τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Σαουδική Αραβία και άλλες. Αυτή είναι μια σαφής ένδειξη του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ στενός χώρος για να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Πολλά πράγματα έχουν πιστωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια έκρηξη τεχνητής ευφορίας, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στο πλαίσιο όπου ανήκουν. Η δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, για παράδειγμα, είχε τόσο πολλές παρεκκλίσεις ώστε πρακτικά να είναι άνευ ουσίας, λόγω της κρίσης. Οι νέοι περιορισμοί δεν θα εφαρμόζονται σε εκείνες τις βιομηχανίες των οποίων οι δαπάνες αυξάνονται κατά πάνω από 30% ή εξάγουν πάνω από το 30% της παραγωγής τους, δηλαδή, στα τρία τέταρτα των σχετικών βιομηχανιών. Το σχέδιο οικονομική ανάκαμψης, όπως ειπώθηκε, είναι το 1% ή 1,5% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 4% στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 10% στην Κίνα. Το μελάνι είχε μόλις προλάβει να στεγνώσει πριν το σύμφωνο για τη μετανάστευση παραβιαστεί από την ιταλική κυβέρνηση, η οποία μόλις ανακοίνωσε τη νομιμοποίηση 170.000 λαθρομεταναστών. Πού θα πάνε; Είναι επίσης προφανές ότι οι προτάσεις μετανάστευσης και η άλλη ευρωπαϊκή «μπλε κάρτα» δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο να στερήσουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες τους ειδικευμένους εργαζομένους τους οποίους χρειάζονται περισσότερο για την ανάπτυξή τους. Άρα αυτά τα μέτρα δεν θα πάρουν τη θέση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, αλλά θα προσθέσουν σε αυτήν και θα την κάνουν χειρότερη.

Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, καταδικάζουμε την απεχθή πρακτική κατά την οποία, όταν οι λαοί απορρίπτουν τις καταστροφικές εξελίξεις μιας Ένωσης, η οποία φαίνεται να προσφέρει περισσότερους περιορισμούς παρά οφέλη, υποχρεώνονται να ψηφίζουν ξανά και ξανά επ’ αόριστον μέχρι να υποταχθούν, χωρίς να μπορούν να αμφισβητήσουν τις υπερβολές της εν λόγω Ένωσης.

Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι ούτε μια μίνι-συνθήκη ούτε μια απλοποιημένη συνθήκη, αλλά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το οποίο απορρίφθηκε από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς. Αντιπροσωπεύει ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος που γίνεται όλο και πιο αυταρχικό και ολοκληρωτικό, κρίνοντας από τις κατηγορηματικές παρατηρήσεις του κ. Cohn-Bendit στο διάδοχό σας, και αντιπροσωπεύει τις κατασταλτικές πρωτοβουλίες του κ. Barrot, οι οποίες προτείνουν να επεκταθούν σε όλη την Ευρώπη νόμοι τους οποίους ο συνάδελφός μας κ. Toubon περιέγραψε ως σταλινικούς τη στιγμή της έγκρισής τους.

Αυτό το είδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό, τι να έχετε πει, είναι πράγματι ο εχθρός των εθνών. Είναι ένα όχημα για την εξουσία της παγκοσμιοποίησης. Προετοιμάζει την οικονομική, ηθική και πολιτιστική ανατροπή μας. Δεν είναι ο τόπος προστασίας και ελευθερίας τον οποίο δικαιούνται οι πολίτες μας και τον οποίο δεν θα πάψουμε να απαιτούμε.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που σας παίρνω το χρόνο. Ζήτησα να κάνω προσωπική δήλωση, λόγω της δήλωσης του κ. Farage. Δόξα τω Θεώ είναι ακόμη στην Αίθουσα και γι’ αυτό μπορώ να του απαντήσω. Κανονικά φεύγει αμέσως μετά τις ομιλίες του, αλλά σήμερα έχει παραμείνει.

Θα ήθελα καταρχάς να δηλώσω ότι δεν έχω πει ποτέ ότι μια ψήφος του «όχι» θα οδηγούσε σε ένα είδος φασισμού. Δεν το είπα ποτέ! Η δήλωση που έχετε κάνει είναι απλά λανθασμένη.

Δεύτερον, ο κ. Cohn-Bendit, ο κ. Watson και εγώ, ο κ. Pöttering και ο κ. Crowley λάβαμε μέρος σε μια συνάντηση στο κάστρο της Πράγας.

(Διαμαρτυρίες)

Ποια; Η κ. Belohorská.

Δεν είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι οι συζητήσεις μας σε αυτήν τη συνάντηση θα ηχογραφούνταν σε κασέτα. Όλοι στην αίθουσα υποθέσαμε ότι η συνάντηση ήταν εμπιστευτική, όπως και η Διάσκεψη των Προέδρων είχε μια εμπιστευτική συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον κ. Sarkozy στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ανακαλύψαμε ότι ο τσεχικός τύπος είχε κάνει ρεπορτάζ για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε δημοσιοποιηθεί από τον Πρόεδρο Klaus χωρίς να το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω τι είδους σύστημα είναι αυτό, όπου είναι πρέπον να συμβαίνουν πράγματα όπως αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πρέπον σε ένα δημοκρατικό κράτος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Επιπλέον, η συνάντηση δεν αναπαρήχθη ολόκληρη και κατά συνέπεια το ρεπορτάζ δεν ήταν σωστό, διότι πολλά από τα συμφραζόμενα δεν αποσαφηνίστηκαν. Όμως δεν θέλουμε να αφήσουμε την κατάσταση να κλιμακωθεί και γι’ αυτό το λόγο δεν έχω μιλήσει γι’ αυτό το θέμα δημόσια μέχρι τώρα. Αρκεί να πω ότι η συνάντηση δεν αναπαρήχθη πλήρως και κατά συνέπεια το ρεπορτάζ δεν ήταν σωστό.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Sarkozy, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Daul, η Γαλλική Προεδρία εκτίμησε τη συνεχή υποστήριξη της ομάδας σας ακόμη περισσότερο, αφού δεν ήταν καθόλου εύκολο, ακόμη και εντός της ομάδας, να γίνει διαιτησία, για να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις και να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία για μια λογική και αξιόπιστη πολιτική γραμμή. Γνωρίζω πολύ καλά το ρόλο που έχετε παίξει ως Πρόεδρος, κύριε Daul, και ήταν ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα για μας.

Πρέπει να πω, με κάθε ειλικρίνεια, ότι η ομάδα σας, στην υποστήριξή της για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, υιοθετεί μια συνεκτική άποψη για την Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρώπη με σταθερά θεσμικά όργανα και μια προεδρία για δυόμιση έτη που θα αφοσιώνεται μόνο στην προεδρία της Ευρώπης.

Νομίζω ότι αυτές είναι ιδέες της κοινής λογικής που θα επιτρέψουν να δώσουμε κάτι απτό σε όλους εκείνους, όπως εμείς, κύριε Daul, με την ομάδα σας, που θέλουν μια Ευρώπη που προστατεύει, προετοιμάζει για το μέλλον και όχι μια Ευρώπη που έχει άγχος και ανησυχεί για το μέλλον. Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ούτως ή άλλως ότι η ακλόνητη υποστήριξη της ομάδας σας έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη Γαλλική Προεδρία και στα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει.

Κύριε Schulz, χρειάζεται θάρρος για να συμφωνήσετε να μιλήσετε με κάποιον που δεν είναι από την πολιτική σας οικογένεια. Όταν συναντηθήκαμε μαζί σας και με τον κ. Daul, είχαμε πει στην αρχή ότι δεν θα ήταν εύκολο, διότι υπάρχει η προοπτική των ευρωπαϊκών εκλογών και αυτό ασκεί αναπόφευκτα πιέσεις στα πράγματα. Με κάθε ειλικρίνεια πρέπει να πω ότι για μας, για τη Γαλλική Προεδρία, κύριε Schulz, εσείς και η ομάδα σας ήσασταν ένας απαιτητικός συνεργάτης – μπορεί κανείς να σας επικρίνει διότι υπερασπίζεστε σθεναρά τις ιδέες σας; – αλλά και ένας απόλυτα υπεύθυνος εταίρος. Σε προσωπικό επίπεδο, η συνεργασία μαζί σας ήταν μεγάλη χαρά για μένα, αλλά την ίδια στιγμή πραγματικά με εμπνέατε κάθε φορά που μου δινόταν η ευκαιρία να ακούω τις συμβουλές σας ή τις συμβουλές του κ. Daul, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν θα είχαμε επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα, αν δεν είχαμε συνεργαστεί. Θα πω στον κ. Cohn Bendit ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο θάρρος για να κάνει κανείς ένα βήμα προς το άλλο πρόσωπο παρά για να κινείται στο κάθισμά του και να κάνει την Κασσάνδρα.

Το πρόσωπο που χτίζει κάτι είναι αυτό που είναι θαρραλέο, όχι εκείνο που κάνει καταγγελίες. Ο κ. Schulz και ο κ. Daul μας επέτρεψαν να χτίσουμε, να προχωρήσουμε την Ευρώπη προς τα εμπρός. Υπάρχουν κι άλλοι εδώ που στάθηκαν δίπλα μας, χωρίς να συμμερίζονται την άποψή μας, όπως και η κ. De Sarnez, για παράδειγμα, και της είμαι ευγνώμων που μας υποστήριξε. Αυτό δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τις πεποιθήσεις τους, ούτε του κ. Schulz ούτε της κ. De Sarnez. Πολύ απλά, αυτό είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός: άνδρες και γυναίκες που είναι λογικοί και με καλή θέληση και προσπαθούν να προχωρήσουν τα ζητήματα εμπρός. Δεν με επιλέξατε, κ. Schulz, ούτε εγώ σας επέλεξα, αλλά είναι καθήκον μας να συνεργαστούμε. Το πράξαμε και θα ήθελα να σας πω ότι, από αυτή την άποψη, αυτό θα παραμείνει μια μεγάλη εμπειρία για μένα.

Είναι δυνατόν να αλλάξουμε την Ευρώπη και πρέπει να συνεχίσουμε. Είπατε ότι έχω ταξιδέψει πολύ, αλλά, τελικά, όταν είσαι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν δεν σου αρέσουν τα ταξίδια, θα ήταν καλύτερο να παραχωρήσεις τη σειρά σου, διότι ο μόνος τρόπος, μου φαίνεται, να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι, να δουν ότι εκείνοι που είναι προσωρινά επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της έρχονται και να μιλούν μαζί τους και δίνουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Πιστεύω, βλέπετε, κύριε Schulz, ότι έχω πραγματικά αισθανθεί, στα ταξίδια μου, κυρίως στο Δουβλίνο, αλλά και όταν ήμουν στο Γκντανσκ, στη Βαρσοβία ή και αλλού, ότι αυτό που λείπει στην Ευρώπη δεν είναι τόσο τα θεσμικά όργανα όσο τα πρόσωπα. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να μας βλέπουν με σάρκα και οστά και να λένε στον εαυτό τους ότι η Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα θεσμικό τέρας που αποτελείται από ποιος ξέρει ποιους, αλλά άτομα με τις αδυναμίες τους. Δεν είναι θέμα προσωποποίησης των πραγμάτων, φυσικά, αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός, αλλά ίσως έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ με την απρόσωπη φύση των ευθυνών διάφορων ατόμων.

Ένα πράγμα που θα ήθελα να σας πω, και ίσως να το θεωρήσετε αφελές, είναι ότι μου άρεσε πραγματικά αυτή η δουλειά και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ηγούνται της Ευρώπης θα πρέπει να αγαπούν αυτό που κάνουν. Πώς μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να αγαπούν την Ευρώπη, αν δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε; Στη Γαλλία, είχα την ευκαιρία να πω σε έναν από τους υπουργούς μου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ σημαντικό, ότι η Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική. Αλλά αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ευτυχείς, υπερήφανοι και παθιασμένοι γι’ αυτό που κάνουμε – όπως όλοι σας – πώς περιμένετε οι Ευρωπαίοι να αισθάνονται παθιασμένοι για την Ευρώπη;

Υπήρχε μια προσέγγιση για την οικοδόμηση της Ευρώπης για την οποία λεγόταν ότι ήταν λίγο απόμακρη, λίγο τεχνοκρατική. Η τεχνοκρατία όμως δεν είναι η γνώση της τεχνικής. Είναι η έλλειψη συναισθήματος αυτής. Η Ευρώπη αξίζει, πιστεύω, να βάζουμε συναισθήματα σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμώ την εκτίμησή σας: μπορεί να έχουμε διαφωνήσει, κ. Schulz, αλλά έχουμε προσθέσει κάτι ο ένας στον άλλο. Δεν έχετε αλλάξει τις πεποιθήσεις σας με οποιοδήποτε τρόπο και δεν έχω αλλάξει τις δικές μου. Έχουμε απλώς δείξει ότι, για να χτίσουμε, ο καθένας μας χρειάζεται τον άλλο, και, για μένα, αυτό θα παραμείνει μια μεγάλη στιγμή της δημοκρατίας.

Κύριε Watson, την τελευταία φορά, θυμάμαι, μιλήσατε για την Carla. Σήμερα μιλήσατε για την Angela. Είστε άνθρωπος με καλό γούστο, κύριε Watson. Εκτιμώ τα σχόλιά σας!

(Γέλια)

(Χειροκροτήματα)

Απόλαυσα πάρα πολύ, πρέπει να πω, τη συνεργασία με τον κ. Watson, ο οποίος είναι ένας πολύ απαιτητικός άνθρωπος. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευσυνειδησία σας, τις γνώσεις σας για τα θέματα και την ακρίβειά σας. Έπρεπε να κάνω συμβιβασμούς και είπατε ότι ήταν λογικοί. Δεν πρόκειται να αρνηθώ εδώ, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι έγιναν συμβιβασμοί. Ποιος στην Ευρώπη, μπορεί να πει ότι έρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν ακούει κανέναν άλλο και φεύγει έχοντας επιτύχει ικανοποίηση σε όλα; Το μόνο ερώτημα που τίθεται δεν είναι το ερώτημα του συμβιβασμού, που είναι ενσωματωμένο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Το μόνο ερώτημα είναι να γνωρίζουμε αν είναι λογικό.

Αντιλαμβάνομαι ότι έχω ξεχάσει, και ζητώ συγγνώμη για αυτό, να μιλήσω για κάτι: τον ΦΠΑ. Είναι ωστόσο περίεργο – και εδώ ο κ. Barroso θα με διορθώσει, αν χρειαστεί – ότι, όταν μια χώρα επιθυμεί να μειώσει τον ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα, μπορεί να πάρει την απόφαση εντελώς μόνη της. Όταν όμως μια χώρα θέλει να μειώσει τον ΦΠΑ για μία κατηγορία προϊόντων, πρέπει να περιμένει τη συμφωνία όλων των άλλων. Παρακαλώ να με καταλάβετε, κύριε Watson: θέλω απλώς να υπενθυμίσω σε όλους μας τις ευθύνες μας. Ποιος Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να το καταλάβει αυτό;

Δεν έχω ασκήσει κριτική στην απόφαση του Gordon Brown. Είναι ένας αρχηγός κυβέρνησης τον οποίο εκτιμώ και ο οποίος παρείχε εξαιρετική βοήθεια στη μάχη κατά της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά αποφασίζει, για τη χώρα του, να μειώσει τον ΦΠΑ. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες – ο καθένας δικαιούται να έχει τη γνώμη του γι’ αυτό – πρέπει να το κοιτάξουν και να ρωτήσουν τη δική τους κυβέρνηση. Όταν ένας από εμάς θέλει να μειώσει τον ΦΠΑ σε ένα μόνο προϊόν, πρέπει να πει στους ίδιους πολίτες: «Λυπάμαι, πρέπει να είναι ομόφωνη απόφαση!» Λέω ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο κανόνας πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους. Λέω επίσης στην Επιτροπή ότι δεν νομίζω ότι είναι λογικό να διατηρηθεί η ομοφωνία. Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε ιδέες και δεν πρέπει να φοβόμαστε κάθε φορά που υπάρχει μια νέα ιδέα. Έχω ήδη προσεγγιστεί από τον κ. Watson σχετικά με αυτό και θέλω να το αντιμετωπίσω διεξοδικά.

Με τον κ. Barroso, έχουμε κάνει μια πρόταση απόφασης στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό, αφού συζητούμε για τα προβλήματα της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ εδώ και τρία χρόνια. Έχει αποφασιστεί – αυτή είναι πραγματικά μια συμφωνία την οποία είχα προτείνει με την Γερμανίδα Καγκελάριο, κ. Merkel – ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να πάρουμε μια απόφαση τον προσεχή Μάρτιο, στο Συμβούλιο Ecofin. Νομίζω ότι είναι μια λογική συμφωνία. Τώρα πρέπει να ληφθεί απόφαση.

Υπάρχει το όλο πρόβλημα των καθαρών προϊόντων. Θα ήθελα να πω, κύριε Watson, ότι δεν είναι λογικό τα καθαρά προϊόντα να κοστίζουν περισσότερο από τα προϊόντα που προκαλούν ρύπανση. Αν κάποιες χώρες θέλουν να μειώσουν το συντελεστή του ΦΠΑ για να ενθαρρύνουν την οικοδόμηση υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας, για να ενθαρρύνουν τα αυτοκίνητα που ρυπαίνουν λιγότερο, για να ενθαρρύνουν τα οικολογικά προϊόντα, πρέπει να τους επιτραπεί να το πράξουν. Ένα μικρό πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι ο ΦΠΑ στη μαύρη σοκολάτα είναι με μειωμένο συντελεστή, ενώ στη σοκολάτα γάλακτος ο ΦΠΑ είναι 19,6%. Μπορεί κανείς να το καταλάβει αυτό; Προσωπικά, λυπάμαι γι’ αυτό διότι προτιμώ τη σοκολάτα γάλακτος από τη μαύρη σοκολάτα, αλλά φυσικά μιλώ απλώς για τον εαυτό μου.

Η κατάσταση με τα βιβλία και πολιτιστικά προϊόντα είναι χειρότερη. Η Ευρώπη θα ωφελείτο αν μίλαγε περισσότερο για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Όσον αφορά τα πολιτιστικά προϊόντα, ο ΦΠΑ στα βιβλία – και αυτή είναι πολύ καλή απόφαση – είναι 5,5%. Μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί τότε ο ΦΠΑ στα βίντεο και τα CD είναι 19,6%; Αυτά είναι πολιτιστικά προϊόντα: σύντομα δεν θα πωλούνται πλέον βίντεο – θα είναι πειρατικά – και δεν θα πωλούνται πλέον CD στην Ευρώπη. Είναι προς το συμφέρον όλων να κοιτάξουμε τα προβλήματα που αφορούν τον πολιτισμό. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για τις υπηρεσίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ελπίζω ότι οι Υπουργοί Οικονομικών στο Συμβούλιο Ecofin το Μάρτιο θα ακούσουν το μήνυμα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Πρέπει να πω μια λέξη, κ. Watson, σχετικά με τον αριθμό των Επιτρόπων. Θα σας δώσω τη γνώμη μου. Το αν η Επιτροπή έχει 24 Επιτρόπους, 27 ή αύριο 33 δεν αλλάζει τίποτα. Είμαι πεπεισμένος ότι στο τέλος πρέπει να ενισχύσουμε την εξουσία του Προέδρου της Επιτροπής. Αυτή που σας δίνω είναι η προσωπική μου γνώμη. Γιατί; Διότι μόνο ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να παράσχει ένα κοινό δόγμα για όλους τους Επιτρόπους που, στην ίδια αγορά, αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις.

Θα προσθέσω ένα τελευταίο σημείο. Δεν νόμιζα ότι ήταν λογικό να εξηγήσω στα κράτη μέλη ότι θα είχαμε έναν πρόεδρο εκλεγμένο για δυόμιση έτη, και κατά συνέπεια ότι η Προεδρία του Συμβουλίου, εκ περιτροπής κάθε έξι μήνες, θα παρέμενε, αλλά θα ήταν εικονική και ότι, την ίδια στιγμή, θα αφαιρούσαμε το δικαίωμα κάθε χώρας να έχει έναν Επίτροπο. Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή ενισχύεται με αυτό τον τρόπο. Άρα είναι ένας συμβιβασμός τον οποίο διαπραγματεύτηκα και πρότεινα ειδικά διότι νομίζω ότι θα είναι χρήσιμος για το μέλλον.

Κύριε Cohn-Bendit, τι περίεργο πράγμα είναι πάντα μαζί σας! Είστε ένα ευγενικό, ανεκτικό, συμπαθητικό άτομο όταν σας συναντά κανείς κατ' ιδίαν, όταν κανείς σας προσκαλεί σε γεύμα: καταλαβαίνετε τα επιχειρήματα του άλλου. Νομίζει κανείς ότι θα ήθελε να σας ξαναδεί και μετά, μόλις εμφανιστεί μια τηλεοπτική κάμερα μπροστά σας, φαίνεται ότι τρελαίνεστε. Ο ίδιος άνθρωπος με τον οποίο τα πηγαίνει κανείς καλά κατ' ιδίαν …

(Χειροκροτήματα)

… του οποίου την παρέα απολαμβάνει, ο ίδιος άνθρωπος ξαφνικά αλλάζει και θέλω να πω στο κοινό που μας παρακολουθεί: «Μην πιστεύετε ούτε μια λέξη από τις εικόνες που μόλις έχετε δει. Ο Daniel Cohn-Bendit είναι πολύ καλύτερος από αυτό. Δεν είναι σαν την καρικατούρα του εαυτού του που σας έχει δείξει.»

Θα σας πω γιατί, κύριε Cohn Bendit, γιατί σας γνωρίζω προσωπικά εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε συχνά από το τηλέφωνο και έχετε έρθει σε γεύμα τρεις φορές στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Βεβαίως, μια φορά φτάσατε αργά, αλλά δεν έστειλα τη συνοδεία μοτοσικλετών για σας. Για να μην αργήσετε την επόμενη φορά, την έστειλα για σας. Δεν την αρνηθήκατε, πράγμα που δείχνει ότι είστε πρόθυμος να τηρείτε τους κανόνες της Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά, πάνω απ’ όλα, κύριε Cohn Bendit, είστε ένας πραγματικός Ευρωπαίος όταν μιλάτε για την Ευρώπη. Όταν όμως μιλάτε όπως μιλήσατε σ’ εμένα, δεν είσαστε Ευρωπαίος διότι η υπερβολική συμπεριφορά δεν είναι ευρωπαϊκή, διότι η υπερβολική συμπεριφορά είναι ακριβώς το αντίθετο από την Ευρώπη. Μείνετε όπως ο άνθρωπος που γνωρίζουμε και αγαπάμε, τότε θα μπορώ να πω στον κ. Schulz: «βλέπετε, είχα τη δυνατότητα να αλλάξω λίγο την Ευρώπη, αλλά όχι τον Daniel Cohn-Bendit».

(Χειροκροτήματα)

Κυρία Muscardini, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Θα ήθελα όμως να πω ένα πράγμα, ότι, αφού μίλησα για τη Γερμανία που μας υποστήριξε και για το Ηνωμένο Βασίλειο, χάρηκα για την υποστήριξη από την Ιταλία, η οποία δεν ήταν καθόλου προφανής για τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα με διορθώσει, αν χρειαστεί. Ορισμένες χώρες έλαβαν θέση στην αρχή και πρέπει να πω ότι η ιταλική κυβέρνηση και ο κ. Berlusconi μας διευκόλυναν το καθήκον στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το λέω διότι είναι η αλήθεια. Δεν το λέω για να ευνοήσω το ένα ή το άλλο πρόσωπο. Το λέω διότι, για να οικοδομήσουμε συναίνεση στην Ευρώπη, ο καθένας πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα εκτιμηθεί, όχι σύμφωνα με την υπεράσπιση των εθνικών του συμφερόντων, αλλά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό συμφέρον. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Muscardini: η πραγματική οικονομία πρέπει τώρα να γίνει η προτεραιότητά μας και θα δούμε κατά τη διάρκεια του 2009 το αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα απ’ όσα έχουμε αποφασίσει μέχρι τώρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κρίσης και για ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους.

Κύριε Wurtz, εκτίμησα τις συζητήσεις που κάναμε μαζί και εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός ότι υποστηρίξατε το δικαίωμα να κάνουμε πολιτική στην Ευρώπη. Κατά βάθος, το να κάνουμε πολιτική στην Ευρώπη, δίνοντας ξανά πολιτικές επιλογές στους Ευρωπαίους, σεβόμενοι την ανεκτικότητα και το άνοιγμα του ενός προς τον άλλο, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που έλειπε. Η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη! Τι είναι πολιτική; Είναι να προσφέρουμε επιλογές! Δεν είναι να παρουσιάζουμε στους ανθρώπους μία μόνο επιλογή, και αυτό μου επιτρέπει, σε απάντηση προς τον κ. Wurtz, να σας υπενθυμίσω αυτό που είπε ο κ. Farage. Τα πράγματα πρέπει να είναι σαφή!

Υπάρχει μια χώρα που απέρριψε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κατανοούμε αυτή την άρνηση και προσπαθούμε να την καταλάβουμε και να δώσουμε απαντήσεις σε αυτήν. Μπορεί να πείτε, προσοχή, αυτό αγγίζει τα όρια της δικτατορίας. Δεν θα ήταν όμως δικτατορία μία χώρα μόνη της να επιβάλει στις 26 άλλες μια κατάσταση, μια πολιτική την οποία δεν θέλουν;

(Χειροκροτήματα)

Εγώ ο ίδιος βρέθηκα, κ. Farage – και μιλώ επίσης στον κ. Wurtz – στην ίδια κατάσταση στη Γαλλία. Η Γαλλία απέρριψε το Σύνταγμα με ποσοστό 55%. Η Γαλλία έπρεπε να καταβάλει προσπάθεια να επανεξετάσει το θέμα. Ποια προσπάθεια; Ανέλαβα μια δέσμευση κατά τη διάρκεια της εκστρατείας – ήμουν ο μόνος μεταξύ των υποψηφίων που δεν διοργάνωσα δημοψήφισμα. Αποδέχομαι την πολιτική ευθύνη γι’ αυτό. Ήμουν δεσμευμένος στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι θα ήταν σχεδόν φασιστικό να ζητήσω από τους Ιρλανδούς φίλους μας να ψηφίσουν πάλι; Τι να πούμε τότε για τις άλλες 26 χώρες που επικύρωσαν τη Συνθήκη, ορισμένες από αυτές επίσης με δημοψήφισμα, και οι οποίες, από αυτή την άποψη, θα έπρεπε να εγκαταλείψουν την επιλογή τους;

Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται την Ιρλανδία. Είμαστε 27 χώρες και θέλουμε να συμφωνήσουμε και οι 27 πάνω στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κάθε μία τώρα έχει επίγνωση των ευθυνών της. Αν οι Ιρλανδοί θέλουν έναν Ευρωπαίο Επίτροπο, τότε υπάρχει η Λισαβόνα, διότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας δεν θα υπάρχει Ευρωπαίος Επίτροπος για όλους. Αν οι Ιρλανδοί έχουν κατανοήσει σωστά την κατάσταση, μου φαίνεται ότι είναι ευτυχείς που ολόκληρη η Ευρώπη στάθηκε στο πλευρό της Ιρλανδίας όταν η χρηματοπιστωτική καταιγίδα σχεδόν παρέσυρε την Ιρλανδία και πολύ ευτυχείς που ο Πρόεδρος της Επιτροπής βρήκε μια λύση – κάτι που δεν ήταν εύκολο – όταν στην αρχή η ιρλανδική κυβέρνηση είχε προχωρήσει τόσο ώστε να εγγυηθεί όλες τις τράπεζες, όλα τα τραπεζικά προϊόντα, ξεχνώντας, μόνο για μια στιγμή, ότι οι ξένες τράπεζες στην Ιρλανδία θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ιρλανδικές τράπεζες στην Ιρλανδία.

Νομίζω ότι η κρίση, από αυτή την άποψη, εξαναγκάζει την κοινή γνώμη να σταματήσει και να σκεφτεί. Κύριε Wurtz, κανείς δεν μπορεί να σταθεί μόνος του στη μέση της καταιγίδας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους Ιρλανδούς να ψηφίσουν πάλι, κι εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις μαζί με την ιρλανδική κυβέρνηση για να πούμε «ναι». Αν επρόκειτο να πουν «όχι», θα έκαναν μια πολιτική επιλογή. Θα πρέπει τότε οι υπόλοιποι 26 να εγκαταλείψουν τις φιλοδοξίες τους; Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε, παρόλα αυτά, αν βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση.

Τέλος, κύριε Farage, θα ήθελα να σας πω ότι ενέκρινα τη θαρραλέα και λογική στάση του κ. Pöttering προς τον κ. Klaus. Ο καθένας θέλει να τον σέβονται, αλλά για να σε σέβονται, πρέπει να σέβεσαι τους άλλους και μερικές φορές προκαλούν έκπληξη ορισμένες από τις δηλώσεις του Προέδρου μίας από τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει να τον σέβονται, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ειλικρινά, οι Ευρωπαίοι εδώ πληγώθηκαν που είδαν όλες τις ευρωπαϊκές σημαίες να κατεβαίνουν από κάθε δημόσιο κτίριο σε αυτή τη μεγάλη χώρα, την Τσεχική Δημοκρατία. Δεν ήταν προς τιμή κανενός που ενήργησε με αυτό τον τρόπο και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός, κ. Topolánek, είχε το θάρρος να μην παρασυρθεί από αυτή την τάση.

Ο Πρόεδρος Pöttering και οι πρόεδροι των ομάδων μπορούν σε κάθε περίπτωση να υπολογίζουν στην πλήρη υποστήριξη της Προεδρίας. Δεν φερόμαστε στους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων με αυτό τον τρόπο, δεν φερόμαστε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτό τον τρόπο και δεν φερόμαστε στα σύμβολα της Ευρώπης με αυτό τον τρόπο. Όποια και να είναι η πολιτική δέσμευση του καθενός, αυτό δεν συμβαίνει και δεν πρέπει να συμβαίνει.

(Χειροκροτήματα)

Τέλος, κύριε Gollnisch, λέτε ότι η Ευρώπη είναι απροσάρμοστη. Αυτή είναι πάντα η στάση σας και, βεβαίως, τη σέβομαι, αλλά μπορείτε να δείτε επίσης ότι τα κράτη μέλη παραμένουν μόνα στη γωνιά τους, και αυτό είναι απροσάρμοστο. Λέτε ότι έχουμε ενεργήσει μόνοι μας, αλλά δεν είναι έτσι. Αν ο καθένας μας είχε αποφασίσει μεμονωμένα να υποστηρίξει τις τράπεζές μας, δεν θα είχαμε υποστηρίξει καμία τράπεζα. Καμία, και για έναν πολύ απλό λόγο, που είναι ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μετατρέψει σε αμοιβαία τα δάνεια και τους κινδύνους. Αν ο καθένας μας ατομικά είχε πει: «μπορούμε να το ξεπεράσουμε μόνοι μας», τότε το όλο σύστημα θα είχε καταρρεύσει χωρίς ευκαιρία υποστήριξης, επιτυχίας ή επιστροφής στην ηρεμία. Φυσικά, εναπόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις, διότι τα κράτη μέλη είναι εκείνα που ψηφίζουν για τον προϋπολογισμό τους, αλλά αυτές οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν με συντονισμένο τρόπο.

Θα τελειώσω με αυτό. Η Ευρώπη είναι ισχυρή όταν στηρίζεται στην υποστήριξη των ισχυρών και υπεύθυνων κρατών και επειδή αυτά τα κράτη είναι ισχυρά αποδέχονται την ανάγκη για συμβιβασμό προς το ευρωπαϊκό συμφέρον. Το μεγάλο λάθος είναι να πιστεύουμε ότι για να είναι η Ευρώπη ισχυρή, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αδύναμα. Από την πλευρά μου, πιστεύω ότι τα ισχυρά κράτη είναι απαραίτητα για να οικοδομηθεί μια ισχυρή Ευρώπη διότι μόνο οι ισχυροί είναι εκείνοι που μπορούν να τείνουν το χέρι τους και να κάνουν συμβιβασμούς. Μόνο οι αδύναμοι είναι εκείνοι που είναι δογματικοί και αναδιπλώνονται στον εαυτό τους. Πρέπει, πιστεύω, να αξιοποιήσουμε αυτό το μάθημα που πήραμε από την κρίση.

Θα τελειώσω εδώ. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις μικρότερες χώρες, αλλά έχουν, ίσως, περισσότερες ευθύνες. Αυτό που δεν έχει λειτουργήσει κατά τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι μεγάλες χώρες έχουν επιδιώξει να αποφύγουν και μερικές φορές αποφεύγουν τις ευθύνες τις οποίες ήταν καθήκον τους να αποδεχθούν. Και στην κρίση, δεν ήταν μόνο η Προεδρία που ανέλαβε μόνη της τις ευθύνες της, ήταν όλες εκείνες οι μεγάλες χώρες που ανέλαβαν τις δικές τους. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα αλλά ορισμένοι έχουν περισσότερες υποχρεώσεις από τους άλλους. Το λέω αυτό διότι το πιστεύω από τα βάθη των Ευρωπαϊκών πεποιθήσεών μου.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω δυο-τρία σημεία, πολύ σύντομα. Πρώτον, όσον αφορά τη φιλοδοξία της δέσμης μέτρων, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η φιλοδοξία της δέσμης μέτρων για την αλλαγή του κλίματος, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή, διατηρείται στον τελικό συμβιβασμό που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Βεβαίως, υπήρξαν ορισμένες παραχωρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο των στόχων. Αυτές οι παραχωρήσεις ήταν απαραίτητες για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ορισμένων κρατών μελών, αλλά τα καταφέραμε, και πιστεύω ότι πρέπει να συγχαρούμε τους εαυτούς μας γι’ αυτό, διότι δεν ήταν απλό, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έχουμε καταφέρει, επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία των στόχων του 20% για το 2020.

Επιπλέον, γνωρίζετε ίσως ότι η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χαιρετιστεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και από τη Διάσκεψη στο Πόζναν και γι’ αυτό θα ήθελα να προτείνω η Ευρώπη να μην επιδείξει μία ακόμη φορά μαζοχισμό σχετικά με αυτό. Τώρα είμαστε οι παγκόσμιοι ηγέτες σε αυτό το ζήτημα. Καμία άλλη χώρα, καμία άλλη περιοχή του κόσμου, είτε της Αμερικής, είτε της Λατινικής Αμερικής είτε της Ασίας, δεν έχει κάνει κάτι συγκρίσιμο ή παρόμοιο. Κατά συνέπεια, αν κάποιος θέλει να ζητήσει περισσότερα, μπορεί να το πράξει ζητώντας από τους άλλους να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παράδειγμα και όχι αμφισβητώντας μια συμφωνία η οποία είναι πραγματικά παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο.

Φυσικά η Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων, το ξέραμε ότι από την αρχή, αλλά μπορώ να πω ότι, με πνεύμα συμβιβασμού, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τους βασικούς στόχους της δέσμης μέτρων για την κλιματική αλλαγή.

Όσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας και το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να διορθώσω ορισμένες δηλώσεις που έχουν γίνει. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ιδέες που κυκλοφορούν, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη τι πρόκειται να παρουσιαστεί. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι, όσον αφορά την οικονομική και νομισματική πολιτική, δεν είναι βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να μας δώσουν τις καλύτερες προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η κρίση, εκτός από τα καθαρά οικονομικά θέματα, προέκυψε από ορισμένες βασικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η αμερικανική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική ήταν τουλάχιστον μη ρεαλιστική. Θα ήθελα λοιπόν να σας προειδοποιήσω για την ιδέα που μπορεί να προκύψει – τη βλέπω ήδη να έρχεται – ότι πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο όπως οι Αμερικανοί. Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση και, εκτός αυτού, νομίζω ότι λίγη σύνεση θα ήταν χρήσιμη, αν σκεφτεί κανείς επίσης από την άποψη της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει πει εξάλλου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι, στην Ευρώπη, μπορούμε να σκεφθούμε ότι τουλάχιστον το 1,2% του ΑΕΠ μας θα είχε αυτόματο σταθεροποιητικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι, αν προσθέσετε το ρόλο των οικονομικών σταθεροποιητών στο 1,5% που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν είμαστε και τόσο μακριά από τις προθέσεις που ανακοινώθηκαν, και εννοώ πράγματι ανακοινώθηκαν, του νεοεκλεγέντος προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζω ολόψυχα μεγαλύτερο συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον οικονομικό τομέα. Είναι σαφές – αυτά ήταν τα συμπεράσματα του G20 – ότι θα χρειαστεί μια παγκόσμια προσπάθεια για να δοθεί νέα ώθηση στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή η κρίση έχει δείξει σε ποιο βαθμό είναι αλληλένδετες τώρα οι οικονομίες μας. Γι’ αυτό εξάλλου έχουμε υποβάλει μια κοινή ατζέντα για την παγκοσμιοποίηση, για να μπορούμε να εργαστούμε για την οικονομική ανάκαμψη και στην περιοχή του Ατλαντικού.

Όσον αφορά το ζήτημα της Επιτροπής και του ρόλου της Επιτροπής στα θεσμικά όργανα, θα ήθελα να σας εξηγήσω ε σαφήνεια τις ιδέες μου σχετικά με αυτό. Πιστεύω ότι, στην Ευρώπη, ο ένας δεν είναι πιο δυνατός διότι οι άλλοι είναι πιο αδύναμοι και νομίζω ότι είναι ένα θεμελιώδες σφάλμα που έκαναν ορισμένοι αναλυτές και ορισμένοι από τους Ευρωπαίους φίλους μου, μερικοί εκ των οποίων εξάλλου, το ομολογώ, είναι μεταξύ των πιο πεπεισμένων Ευρωπαίων, να πιστεύουν ότι ο ρόλος της Επιτροπής πάσχει όταν υπάρχει ισχυρή Προεδρία του Συμβουλίου. Ακριβώς το αντίθετο είναι αλήθεια. Μπορώ να σας το πω τώρα, με την εμπειρία που έχω διότι έχω εργαστεί με εννέα διαφορετικές Προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αν κάποιος νομίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιο δυνατό διότι η Επιτροπή είναι πιο αδύναμη, ή ότι η Επιτροπή είναι πιο δυνατή, διότι το Συμβούλιο είναι πιο αδύναμο, κάνει ουσιαστικό λάθος. Πάνω απ’ όλα, αυτή είναι μια κακόβουλη άποψη την οποία δεν προσυπογράφω.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι τόσο πολύπλοκη, με 27 κράτη μέλη με τόσο διαφορετικές προτεραιότητες, ώστε μόνο με πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης θα είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιτύχουν αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο, για παράδειγμα, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, οι προτάσεις ήταν εκείνες που έγιναν από την Επιτροπή πριν από αρκετά χρόνια.

Φυσικά, είναι προς το συμφέρον μας να υπάρχει μια ισχυρή Προεδρία του Συμβουλίου που να καταφέρνει να καταλήγει σε συμφωνία με τα κράτη μέλη. Φυσικά η δράση, η πρωτοβουλία και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το ζήτημα είναι σημαντικά. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι, για ορισμένους, πρέπει να υπάρξει αλλαγή του προτύπου. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα θεσμικά όργανα πρέπει να επιβεβαιώσουν την εξουσία τους, τον ηγετικό τους ρόλο, όχι μειώνοντας το ρόλο των άλλων θεσμικών οργάνων, αλλά, αντιθέτως, ενισχύοντας την ικανότητά τους να βρίσκουν θετικούς συμβιβασμούς, συμβιβασμούς που θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιδέα.

Συμπερασματικά, όσον αφορά ορισμένες δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι Τσέχοι πολιτικοί ηγέτες, θα ήθελα απλώς να σας πω ότι, όταν κάποιος κάνει μια σύγκριση μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δείχνει τρία πράγματα: πρώτον, ότι δεν κατανοεί τι ήταν η Σοβιετική Ένωση, δεύτερον, ότι δεν κατανοεί τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, και, τρίτον, ότι έχει πολύ θολή ιδέα για τη δημοκρατία και τις αρχές της δημοκρατίας, ιδίως για την ελευθερία και την αλληλεγγύη που είναι οι ευρωπαϊκές αρχές μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω αναγνωρίζοντας το ρόλο που έχει παίξει ο Πρόεδρος Sarkozy κατά τη θητεία του ως Προέδρου του Συμβουλίου. Η θητεία του στο πηδάλιο ήταν αναμφίβολα υψηλού προφίλ και εστιασμένη, και θυμόμαστε ιδιαίτερα τη συμβολή του στην ειρηνευτική διαδικασία στη Γεωργία, στον απόηχο της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων. Θυμόμαστε επίσης την αποφασιστικότητά του να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τη σημαντική δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, το οποίο είναι κάτι που οι Βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουμε πλήρως, παρόλο που λυπάμαι που δεν μπορούμε να προσφέρουμε την ίδια υποστήριξη στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε σχέση με θέματα του κλίματος. Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει αναπόφευκτα κυριαρχήσει κατά τους έξι τελευταίους μήνες. Παρά τους ισχυρισμούς του Βρετανού Πρωθυπουργού ότι η απάντησή του στην κρίση είναι ευρέως αποδεκτή, ας μην ξεχνάμε τις παρατηρήσεις που έκανε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος είπε για τη Βρετανική Κυβέρνηση ότι «οι ίδιοι άνθρωποι που ποτέ δεν θα έκαναν δαπάνες δημιουργώντας έλλειμμα» στο παρελθόν, τώρα «σκορπούν δισεκατομμύρια» και «η στροφή από την πολιτική της οικονομίας της προσφοράς σε χοντροειδή κεϋνσιανισμό κόβει την ανάσα». Επίσης, αναφερόμενος στο συντελεστή ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε ότι «το μόνο που θα κάνουν όλα αυτά είναι να αυξήσουν το χρέος της Βρετανίας σε επίπεδο που θα χρειαστεί μια ολόκληρη γενιά για να το ξεπληρώσει». Λυπάμαι γι’ αυτό, διότι είχε απόλυτο δίκιο: η βρετανική οικονομία οδεύει πιθανός προς την πιο μακροχρόνια και βαθιά ύφεση από όλες τις μεγάλες οικονομίες της ΕΕ και ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει χάσει οποιοδήποτε ισχυρισμό για δημοσιονομική σύνεση και χρηστή οικονομική διαχείριση.

Πρόεδρε Sarkozy, εδώ υπήρχε μια κατάσταση όπου ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων Ευρωπαίων ηγετών, και μάλιστα την πειθαρχία που έχουν δείξει άλλες χώρες στην οικονομική διαχείριση. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και πάλι για τους έξι μήνες της θητείας σας. Ελπίζω οι επόμενοι έξι μήνες να είναι καλοί για τους λαούς της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Poignant (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν λάθος να πούμε ότι η Προεδρία σας ήταν τέλεια, αλλά θα ήταν ανέντιμο να πούμε ότι ήταν αποτυχημένη. Θα πάρω ένα ή δύο μαθήματα από αυτήν.

Αυτή είναι μια στιγμή μεταστροφής, διότι από αυτή την Προεδρία και μετά, όταν η αγορά έχει κάποιο πρόβλημα, το κράτος θα είναι η λύση. Ελπίζω αυτή η μεταστροφή να είναι ειλικρινής και η βιώσιμη και, αφού είμαι Γάλλος σοσιαλιστής, είμαι ευτυχής που μαθαίνω ότι η πηγή των προβλημάτων μας δεν είναι η εβδομάδα των 35 ωρών, αλλά οι τράπεζες και ότι η «κυρία 35 ωρών» είναι καλύτερη από τον «κ. Madoff».

Το δεύτερο μάθημα είναι ότι, στο τέλος αυτής της Προεδρίας, θα πρέπει να αποκαταστήσετε μια καλύτερη σχέση ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, διότι κλονίστηκε στην αρχή από την Ένωση για τη Μεσόγειο. Η Γερμανίδα καγκελάριος δεν προσεκλήθη σε μια σημαντική συνάντηση και μετά ζητάμε από εκείνη και τη Γερμανία να πληρώσουν, όπως το 1918 για τις αποζημιώσεις, ή το 1945 για την ανασυγκρότηση, ή το 1955 για τις εισφορές, ή το 1990 για την επανένωση. Ναι, υπερασπίζομαι τη Γερμανία. Το βλέπεις, Martin; Την υπερασπίζομαι. Γνωρίζεις τη γαλλική παροιμία: «δεν σκαρφαλώνεις στον κοκκοφοίνικα όταν έχεις τρύπα στο παντελόνι σου». Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγη τάξη και να αποκαταστήσουμε τις γαλλογερμανικές σχέσεις.

Τέλος, για να είναι επιτυχής μια προεδρία – τι ωραίο μάθημα είναι αυτό – πρέπει να περιβάλλεται από δύο σοσιαλιστές: τον Bernard Kouchner, ο οποίος ήταν υπουργός υπό τον κ. Mitterrand, και τον κ. Jouyet, ο οποίος συνεργάστηκε με τον κ. Jospin και με τον κ. Delors. Απευθύνομαι στον κ. Le Maire, το νέο υπουργό: προσέξτε κύριε Sarkozy, είναι άνθρωπος του Villepin. Υποθέτω ότι γνωρίζετε αυτό το άλλο ρητό: «Συγχωρώ όλους όσους με προσβάλλουν, αλλά κρατάω τη λίστα!».

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Poignant. Αυτό θέτει σχεδόν το ερώτημα μήπως θα θέλατε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στην κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, ίσως μπορούμε να επανέλθουμε στην Ευρώπη τώρα.

Αντιμέτωπη με μια περιφερειακή, χρηματοπιστωτική, οικονομική, κοινωνική και κλιματική κρίση, αυτή η Γαλλική Προεδρία έχει πιεστεί από την ημερήσια διάταξη του κόσμου. Μπόρεσε να ανταποκριθεί και, κάτω από την ώθησή σας, η Γαλλική Προεδρία μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των προκλήσεων. Νομίζω ότι είναι σωστό και χρήσιμο να το πούμε. Είναι επίσης χρήσιμο όλοι μας να εξετάσουμε μαζί αυτό που απομένει να επιτευχθεί ούτως ώστε οι απαντήσεις σε αυτές τις κρίσεις να μπορέσουν να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες.

Η αντίδρασή μας στη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν συντονισμένη και αρκετά καλά μελετημένη, αλλά τώρα, νομίζω, πρέπει να προχωρήσουμε σε δράση και να θέσουμε τα θεμέλια ενός συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, όχι μόνο όσον αφορά τη ρύθμιση. Η υπόθεση Madoff έδειξε σαφώς ότι χρειαζόμαστε παρακολούθηση, αλλά χρειαζόμαστε επίσης κυρώσεις. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή και, μακροπρόθεσμα, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή.

Παρομοίως, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στην οικονομική και κοινωνική κρίση. Το ευρωπαϊκό σχέδιο, όπως γνωρίζετε, δυστυχώς υπολείπεται κατά πολύ του αμερικανικού σχεδίου. Χρειαζόμαστε μεγάλα έργα, καινοτομία, έρευνα, υποδομές, βιώσιμη προσαρμογή. Αυτό το θέμα πρέπει να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα κατά τους επόμενους μήνες.

Παρομοίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διδάγματα που πήραμε από αυτή την κρίση για το μέλλον, εργαζόμενοι για τη βελτίωση της οικονομικής και νομισματικής συνοχής, ιδιαίτερα εντός της ευρωζώνης, η οποία, παρεμπιπτόντως, θα βοηθήσει στην επίλυση παρεξηγήσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, δίνοντας στους εαυτούς μας κάποια περιθώρια ελιγμών που θα είναι πολύ χρήσιμα σε μια περίοδο ύφεσης, όταν η ανάπτυξη επιστρέψει, ελπίζω το ταχύτερο δυνατόν, και αποκαθιστώντας τον κεντρικό ρόλο της Επιτροπής, διότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραιτηθεί από το δικαίωμα πρωτοβουλίας της. Σε μια περίοδο κρίσης, είναι μάλλον ένα καθήκον πρωτοβουλίας, νομίζω, το οποίο θα έπρεπε να έχετε.

Τέλος, υπό την Προεδρία σας, έχουμε φθάσει σε συμβιβασμό για την κλιματική κρίση. Είναι ένας συμβιβασμός, δεν είναι τέλειος, αλλά υπάρχει. Αυτό για το οποίο λυπάμαι είναι που αφήνει κατά μέρος, προς το παρόν, το ζωτικό θέμα της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Άρα, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα, έχω την ελπίδα ότι αύριο η Ευρώπη θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των συμπολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, η Γαλλική Προεδρία έχει πράγματι αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, παρόλο που είναι αμφίβολο αν το πρόσφατο Συμβούλιο αντιμετώπισε επαρκώς την πρόκληση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά την οικονομία, σημειώνω ότι ο κ. Sarkozy αναγνώρισε ότι η Ιρλανδία ήταν η πρώτη που υποστήριξε τις τράπεζες της και τώρα όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί, πράγμα που νομίζω ότι είναι πιο ακριβές από την πρόσφατη δήλωση που ξέφυγε από τον Gordon Brown ότι ο ίδιος έχει σώσει τον κόσμο χωρίς βοήθεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ιρλανδική κυβέρνηση που αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο μεγάλη επιρροή μπορούν να έχουν μικρά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ευχαριστώ τους Ιρλανδούς επίσης διότι «διέκοψαν», όπως το έθεσε ο Πρόεδρος Sarkozy, τη διαδικασία επικύρωσης της Λισσαβόνας. Οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στην Ιρλανδία θα βοηθήσουν και τη χώρα μου, τη Σκωτία, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει δημοσιονομική ανεξαρτησία στην Ευρώπη και ότι εμείς, ως ανεξάρτητο κράτος μέλος, θα μπορούσαμε να διορίσουμε έναν Επίτροπο.

Ο κ. Sarkozy είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρή Ευρώπη, αν η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη. Παρακαλώ να θυμόμαστε ότι η «ενότητα στην πολυμορφία» δεν είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά κάτι που πρέπει να επιδιώκουμε: δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που μας κάνει να είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Σκωτσέζοι, Ουαλοί, Ιρλανδοί, Γάλλοι, Τσέχοι, ή οτιδήποτε άλλο, καθώς και πολίτες – όχι υπήκοοι – της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (UEN). (GA) Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα ήταν μια πολύ θετική σύνοδος από την άποψη της Ιρλανδίας και της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης, ύψους 200 δις ευρώ.

Είναι σημαντικό ότι, όταν εξετάζουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επαινούμε ό,τι αξίζει έπαινο. Βρήκε λύσεις και συμβιβασμούς σε αυτά που ήταν – ή φαίνονταν ότι ήταν – ανεξέλεγκτα προβλήματα που προέκυψαν ξαφνικά, όπως η κρέμα ανεβαίνει στην επιφάνεια του γάλακτος. Σας συγχαίρω, Πρόεδρε Sarkozy, για τις προσπάθειές σας, περιλαμβανομένων εκείνων σε σχέση με την Ιρλανδία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το συμβιβασμό που έχει επιτευχθεί για να επιτρέψει μια δεύτερη απόφαση από τον ιρλανδικό λαό σε σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Θα ήθελα πολύ σύντομα να επισημάνω σε ορισμένους συναδέλφους που μίλησαν σήμερα κι εχθές σχετικά με όσα μου έχουν αποδοθεί ότι είπα στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα. Πρώτον, ποτέ δεν μνημόνευσα τον πατέρα μου, όπως αναφέρεται στα πρακτικά που δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος Klaus. Δεύτερον, ποτέ δεν είπα ότι οι Ιρλανδοί λαχταρούν την Ευρώπη. Είπα ότι εναπόκειται στον ιρλανδικό λαό να καθορίσουν τι θα συμβεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Υπό το φως της πείρας μας ιδίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, αυτό που πραγματικά χρειάζεται, καθώς προχωρούμε μπροστά, είναι μια Ευρώπη που να συνεργάζεται, να συντονίζει και να δουλεύει μαζί για να επιτύχει κοινούς στόχους σε βάση κατανόησης και ανοχής για τις διαφορετικές γνώμες και τους διαφορετικούς οικονομικούς κύκλους που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(FR) Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη που τα γαλλικά μου είναι τόσο άσχημα. Η Προεδρία σας έχει ανασυστήσει το μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μεγάλη καρδιά, που βασίζεται στην ισότητα και τη σκληρή δουλειά, στην Ευρώπη καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). (GA) Κύριε Πρόεδρε, η Ιρλανδία θα έπρεπε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι πολύτιμη. Όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ψήφος του «όχι» στην Ιρλανδία δεν δημιουργεί υπεραξία. Θα μπορούσε ακόμη και να τροφοδοτήσει την αντίθεση προς την ΕΕ και όχι μόνο στην Ιρλανδία.

Το Συμβούλιο αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στη ίδια τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αντ’ αυτού, στους Ιρλανδούς θα δοθούν ενθαρρυντικά λόγια και θα τους ειπωθεί ότι πρέπει να αλλάξουν γνώμη.

Το Συμβούλιο δεν ασχολήθηκε με τις πραγματικές ανησυχίες του ιρλανδικού λαού σε σχέση με τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το χάσμα μεταξύ των ηγετών της Ένωσης και των πολιτών γίνεται όλο και βαθύτερο, λόγω της αντίδρασης στις ψήφους του «όχι» στην Ιρλανδία και αλλού.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν παρέχουν αξιόπιστες εγγυήσεις στους τομείς όπου χρειάζονται. Δεν δίνουν θετικούς λόγους για ψήφο υπέρ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αντί γι’ αυτό, επιτρέπουν να υπάρχει φόβος. Ορισμένα ζητήματα συγχέονται. Ο φόβος και η παραπληροφόρηση θα κυριαρχήσουν σε μια επανάληψη του δημοψηφίσματος.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό ότι θα τεθεί σε εφαρμογή νομοθεσία με νομικώς δεσμευτικούς στόχους. Εντούτοις ένα μέρος της δέσμης μέτρων είναι μη ικανοποιητικό και όχι τόσο ισχυρό όσο θα έπρεπε.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ήδη από τον Οκτώβριο εφέτος, ο τύπος ήδη ανέφερε ότι η Τσεχική Προεδρία μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Λεγόταν επίσης ότι η επιθυμία σας να αναλάβετε την προεδρία του Eurogroup ήταν μια προσπάθεια να ασκήσετε έμμεσο έλεγχο στους Τσέχους. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από σας, κύριε Πρόεδρε, πώς η απερχόμενη Προεδρία προτίθεται να συμπεριφερθεί σε σχέση με την επερχόμενη Τσεχική Προεδρία.

Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας σε μα ερώτηση που έκανα για τον Πρόεδρο Kaczyński, δηλώσατε σε αυτό το Σώμα πριν από δύο μήνες ότι θα τον πείσετε και ότι οι συμφωνίες θα τηρηθούν. Όμως κανείς δεν υποψιαζόταν τότε ότι ο κ. Kaczyński θα επηρεαζόταν από τους πολίτες της Ιρλανδίας και όχι από τον αδελφό του. Σκοπεύετε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο, όταν θα πρέπει να πείσετε τον Πρόεδρο Klaus; Θα γίνουν καθόλου συνομιλίες; Τέλος, εύχομαι καλή ακρόαση του Elvis, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ένας από τους βουλευτές αυτού του Σώματος που δεν θα σας συγχαρούν για την επιτυχία αυτής της εξάμηνης Προεδρίας. Και τούτο διότι πιστεύω ότι τα δύο προβεβλημένα σχέδια που προωθήσατε κατά τους τελευταίους μήνες είναι στην πραγματικότητα επιζήμια. Πράγματι, δεν βλάπτουν μόνο τη χώρα μου, την Πολωνία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Παρόλο που τώρα είναι οριακά πιο αποδεκτή, η δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος εξακολουθεί να είναι κακή, και η έγκρισή της στην παρούσα συγκυρία είναι απλώς γελοία. Επιπλέον, η αναβίωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που απορρίφθηκε σε εθνικό δημοψήφισμα στην Ιρλανδία αποτελεί εμπαιγμό για τη δημοκρατία. Μην τρέφετε αυταπάτες νομίζοντας ότι μία πρόσθετη έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας δώσει τη δυνατότητα να εξαγοράσετε μεγαλύτερη υποστήριξη για τη Λισαβόνα στην Πολωνία.

Θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι, παρόλο που την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες τα διπλωματικά σας ταλέντα σας επέτρεψαν να πείσετε τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να υποστηρίξουν τις αμφιλεγόμενες ιδέες σας, έχω την ελπίδα ότι οι πολίτες κυρίαρχων εθνών θα πουν «όχι» σε αυτές τις ιδέες στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του χρόνου.

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ακόμη και αν ο κ. Schulz λέει καλά πράγματα για τη Γαλλική Προεδρία, τότε θα πρέπει στην πραγματικότητα ήταν λαμπρή, διότι μέχρι τώρα οι σοσιαλιστές δεν ήταν ένθερμοι θαυμαστές του Προέδρου Sarkozy.

Εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, Πρόεδρε Sarkozy, ότι η Προεδρία σας υπήρξε εξαιρετική και απολύτως επιτυχής. Ενεργήσατε αποφασιστικά και με επιτυχία στις δύο κρίσεις που παρουσιάστηκαν εφέτος. Έχετε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερο πολιτικό βάρος και έχετε βελτιώσει τη φήμη της στον κόσμο. Έχετε ανακτήσει αναμφίβολα ένα μέρος της εμπιστοσύνης των πολιτών της και, αν μη τι άλλο, μπορέσατε να επισημάνετε την ευεργετική και σταθεροποιητική επίδραση του κοινού μας νομίσματος, του ευρώ, σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Εν συντομία, ευτυχώς για μας ήσασταν ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πούμε το ίδιο μετά την επόμενη Προεδρία.

Η δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια είναι μια επιτυχία του Συμβουλίου. Εντούτοις πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια απόφαση που φτάνει μακριά στο μέλλον και ότι τα πλήρη αποτελέσματά της θα γίνουν αισθητά μόνον όταν η πλειονότητα των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν δεν θα είναι πλέον εν ενεργεία και δεν θα μπορούν να αναλάβουν ευθύνη για τις συνέπειες. Θα πρέπει να κάνουμε μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα στους στόχους της κλιματικής πολιτικής, τους οποίους υποστηρίζουμε πλήρως, και τα αναπόφευκτα βάρη που μπορούμε να περιμένουμε στην οικονομία.

Ο κ. Schulz έχει ζητήσει από την ομάδα PPE-DE να λάβει αυτή την απόφαση. Φυσικά θα πάρουμε την απόφαση, αλλά θα προσπαθήσουμε πρώτα να διαβάσουμε αυτό για το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε. Αν πήρατε την απόφαση εχτές, τότε δεν είναι δυνατόν να έχετε διαβάσει το κείμενο. Μόλις αποφασίσατε τυφλά με βάση την αριστερή πολιτική. Όσον αφορά την κριτική σας για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, όταν και ο κ. Cohn–Bendit χύνει κροκοδείλια δάκρυα, συμφωνώ απολύτως με το περιεχόμενο της κριτικής σας. Όμως ποιος μας την επέβαλε; Μας φίμωσε το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μας εκβίασε η Επιτροπή; Η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ήταν εκείνη που έλαβε την απόφαση. Στη Διάσκεψη των Προέδρων, μόνο ο Joseph Daul ψήφισε υπέρ της πρώτης ανάγνωσης, που θα ήταν η σωστή διαδικασία. Ελπίζω ότι από αυτό μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι στο μέλλον οι συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση δεν θα πρέπει πλέον να γίνονται δεκτές, τουλάχιστον για τόσο αποφασιστικά σχέδια.

 
  
MPphoto
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο Sarkozy:

(FR) «το να ενεργείς προληπτικά στην πολιτική, αυτή είναι η πιο δύσκολη άσκηση».

Αυτό το ξέρουμε και οι δύο, Πρόεδρε.

Όπως είπατε ο ίδιος, η Ευρώπη είναι συμβιβασμοί, αλλά και δυναμική εξασφάλισης. Αυτή είναι η θέση μου. Νομίζω ότι πήγατε την Ευρώπη όσο πιο μακριά μπορούσατε να πάτε και όσο πιο μακριά μπορούσατε να πάτε τους 27 πρωθυπουργούς και αρχηγούς κρατών, αλλά, σας παρακαλώ, μη φουσκώνετε τα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει ειδικά για τον Πρόεδρο Barroso. Μη φουσκώνετε τα αποτελέσματα. Αν το κάνετε, αυτό θα γυρίσει μπούμερανγκ κατά της εμπιστοσύνης των απλών ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομική κρίση και δεν έχει τελειώσει. Όπως είπατε, δεν έχει τελειώσει. Παρακαλώ μη λέτε στους ανθρώπους ότι η δέσμη οικονομικών κινήτρων αντιστοιχεί με το 1,5% του ΑΕΠ. Δεν αντιστοιχεί. Αν αφαιρέσουμε προς το παρόν τις πιστωτικές εγγυήσεις από αυτό τον υπολογισμό και κοιτάξουμε τις πραγματικές επενδύσεις και την πραγματική ζήτηση, κατεβαίνουμε κατά μέσο όρο περίπου στο 0,6% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κατεβαίνουμε, κύριε Barroso. Οι οικονομικοί υπολογισμοί από το Brueghel και από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης το επιβεβαιώνουν. Γι’ αυτό να είσαστε προσεκτικοί εδώ.

Οι μόνες δύο χώρες – και η Βρετανία έχει επικριθεί από τη Γερμανία – που πλησιάζουν το 1% του ΑΕΠ σε πραγματικά οικονομικά κίνητρα είναι η χώρα του Gordon Brown και η χώρα του Zapatero. Η Γαλλία πλησιάζει. Αλλά η πραγματική δυσκολία προς το παρόν βρίσκεται στο Βερολίνο. Απλά δεν καταλαβαίνω πώς η Angela Merkel, η Γερμανίδα Καγκελάριος, μπορεί να λέει στους ανθρώπους ότι αυτό που κάνουν για την απασχόληση στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή είναι επαρκές. Αυτό δεν ισχύει.

Κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ με όσα είπε ο Graham Watson. Δεν θα έπρεπε απλά να χαλαρώσετε. Θα έπρεπε να διατηρήσετε την ενέργειά σας, διότι χρειαζόμαστε κι άλλο πακέτο κινήτρων και θα το χρειαστούμε πολύ σύντομα, ήδη την άνοιξη. Ελπίζω ότι θα είσαστε ενεργός στις 2 Απριλίου στο Λονδίνο και ασφαλώς και στην εαρινή σύνοδο κορυφής. Όπως είπατε και ο ίδιος, το να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους ανθρώπους σημαίνει εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος Sarkozy θα πρέπει να μας αφήσει σε λίγο. Τώρα θα του δοθεί πάλι ο λόγος και ο κ. Borloo και ο κ. Le Maire θα παραμείνουν μαζί μας.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Sarkozy, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κυρίες και κύριοι, κύριε Kirkhope, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ σε ένα Βρετανό Συντηρητικό για να πω πόσο σημαντικό είναι για μας στην Ευρώπη, αυτό το μεγάλο κόμμα, το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα, να παραμείνει βαθιά δεσμευμένο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε ένα νέο ηγέτη, τον κ. Cameron, και είσαστε ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία. Σας χρειαζόμαστε στην Ευρώπη και τίποτα, κύριε Kirkhope, στην Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει μόνο του. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του κ. Gordon Brown ή ποιο θα είναι το μέλλον του κ. Cameron, αλλά όποιος και να είναι ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου, θα χρειαστεί άλλους για να προοδεύσει, να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, να νικήσει στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο του και θα ήθελα να πω ένα πράγμα, δηλαδή ότι ήμουν πάντα πεπεισμένος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει στην Ευρώπη. Μερικές φορές έχω επικριθεί διότι το Ηνωμένο Βασίλειο μιλάει την κυρίαρχη γλώσσα του κόσμου, έχει μια δυναμική οικονομία, αλλά σκεφτείτε το. Κοιτάξτε πόσο έχει κοστίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το γεγονός ότι έχει συνδεθεί υπερβολικά αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο του έχει κοστίσει το γεγονός ότι έχει δεσμευτεί υπερβολικά αποκλειστικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Κοιτάξτε, η Ευρώπη χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται την Ευρώπη.

Όταν πήγα στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπα ότι η entente cordiale μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν αρκετή. Ο Gordon Brown πρότεινε μια entente formidable. Από την πλευρά μου, πραγματικά νομίζω ότι μπόρεσε να βγει ενισχυμένο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει σαφώς την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τα πήγαμε και τόσο καλά στο παρελθόν και, χωρίς να υπεισέλθω στην εσωτερική πολιτική, θέλω να πω ότι είναι η αλήθεια.

Κύριε Poignant, η Γαλλική Προεδρία δεν είναι ούτε τέλεια, ασφαλώς, ούτε αποτυχημένη, και όσον αφορά εσάς, είστε πιστός στον κ. Mitterrand, πράγμα που είναι το τέλειο «ούτε ... ούτε». Άρα δεν σκέπτεστε ούτε καλά ούτε κακά. Κατά βάθος το μόνο που σκέπτεστε είναι ότι αν ήμουν επιτυχής είναι διότι είχα δύο καλούς σοσιαλιστές ... Τρίτωσε το κακό, κύριε Poignant: Jouyet, Kouchner... Διακρίνω κάποια ζήλια σε όλα αυτά! Για να μιλήσουμε όμως σοβαρά, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αρνηθώ τους ισχυρισμούς όλων εκείνων που νόμιζαν ότι υπήρχαν διαρθρωτικές διαφωνίες μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Αυτή είναι μια ευκαιρία για μένα να εξηγήσω τα πράγματα και το λέω αυτό και για την κ. Marielle De Sarnez.

Ο γαλλογερμανικός άξονας, η φιλία μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, δεν είναι επιλογή: είναι ένα απόλυτο καθήκον. Οι δύο χώρες μας ήταν στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τραγωδίας του 20ού αιώνα. Δεν είναι επιλογή, όχι διότι δεν την προσυπογράφω, αλλά διότι είναι καθήκον για τον κόσμο και για την Ευρώπη. Πρέπει να περπατήσουμε χέρι-χέρι. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αυτή είναι μια ευθύνη, κύριε Poignant, που ξεπερνά κατά πολύ την κ. Merkel, ή εμένα, ή παλαιότερα τον κ. Schröder ή τον κ. Chirac: είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να διαχωριστούμε, ακριβώς διότι η ιστορία μας ήταν αυτή που ήταν τον προηγούμενο αιώνα.

Ταυτόχρονα, όμως, χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν, πρέπει να πω ότι ο γαλλογερμανικός άξονας δεν μπορεί να είναι της ίδιας τάξης σε μια Ευρώπη 27 χωρών, όπως σε μια Ευρώπη έξι. Σε μια Ευρώπη των έξι ή των εννέα, ίσως και των δώδεκα, όταν η Γερμανία και η Γαλλία κατέληγαν σε συμφωνία, αυτό ήταν αρκετό και όλοι οι άλλα ακολουθούσαν.

Έτσι ήταν, αλλά αυτή δεν είναι η Ευρώπη του σήμερα και γι’ αυτό το λόγο ζήτησα την επανίδρυση αυτού του γαλλογερμανικού άξονα, σε διμερή βάση. Τον χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το γαλλογερμανικό άξονα σαν να ήμασταν ακόμη μόνο 12. Θυμάμαι όταν η Γερμανία και η Γαλλία κατέληξαν σε συμφωνία – δεν ήταν στην εποχή μου – για έναν υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής, ο άλλος ήταν εκείνος που έφυγε, διότι έδωσε την εντύπωση αλαζονείας. Ως αποτέλεσμα, η φιλία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας είναι απαραίτητη, αλλά δεν αποκλείει άλλες συμφωνίες, ή άλλες φιλίες. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, διότι μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι μερικοί άνθρωποι βλέπουν την Ευρώπη μέσω γυαλιών 30 ετών, όταν πρέπει να την κοιτάζουμε σε σχέση με αυτό που θα είναι σε 30 χρόνια.

Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η κ. Merkel υπερασπίζεται σθεναρά τα συμφέροντα της Γερμανίας. Αν δεν το έκανε εκείνη, ποιος άλλος θα το έκανε; Σίγουρα δεν μπορούμε να την επικρίνουμε γι’ αυτό. Το έκανε με ταλέντο, με δύναμη και με αποφασιστικότητα. Κι εγώ υποστηρίζω τα συμφέροντα της χώρας μου. Γι’ αυτό το σκοπό δεν με εξέλεξαν;

Μερικές φορές, λοιπόν, δεν συμφωνούμε αμέσως. Και τι έγινε; Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι αδύνατη η δημοκρατία ή η έννοια του συμβιβασμού διότι πρόκειται για τη Γερμανία ή για τη Γαλλία; Ναι, έπρεπε να κάνω παραχωρήσεις προς την κ. Merkel. Ναι έπρεπε να κάνει παραχωρήσεις προς εμένα. Και τι έγινε; Είναι προς όφελος της Γερμανίας. Πρέπει απλώς και μόνο επειδή είναι η Γερμανία και επειδή είναι η Γαλλία, δεν θα έπρεπε να διαπραγματευόμαστε τίποτα, δεν θα πρέπει να συζητάμε τίποτα; Οι Γερμανοί φίλοι μας δεν ήταν πολύ ενθουσιώδεις σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο. Υπήρχαν παρεξηγήσεις. Επίλησα αυτές τις παρεξηγήσεις συζητώντας τις. Πού είναι το πρόβλημα;

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω καμία πρόθεση να δικαιολογούμαι κάθε φορά που η κ. Merkel κι εγώ συμφωνούμε μεταξύ μας, αλληλοϋποστηριζόμαστε ή αλληλοβοηθούμαστε. Όμως δεν ξεχνώ ένα πράγμα, ότι η Γερμανία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος, ενώ η Γαλλία είναι πολύ πιο συγκεντρωτική, παρά την αποκέντρωση. Ο ρυθμός, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι οι ίδιοι. Αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με τις ικανότητες της κ. Merkel ή οποιαδήποτε ελαττώματα από την πλευρά μου. Έχει να κάνει με τη διάρθρωση των δύο κρατών, που δεν είναι η ίδια. Επιπλέον, η Γερμανία έχει κυβέρνηση συνασπισμού. Δεν είμαι βέβαιος αν η κ. Merkel επέλεξε αυθόρμητα τους σοσιαλιστές στην κυβέρνηση της. Εγώ ήμουν υπεύθυνος για την επιλογή των σοσιαλιστών στην κυβέρνησή μου. Αυτή είναι η δεύτερη διαφορά, αλλά μια διαφορά που εξηγεί επίσης το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων.

Μείνετε όμως ήσυχοι, ότι σε κάθε περίπτωση η Γερμανία δεν δέχεται επίθεση. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Για να πούμε όμως την αλήθεια, η Γαλλία και η Γερμανία δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους. Έχουμε περισσότερες ευθύνες και πρέπει να τις επωμιστούμε μαζί. Μην ανησυχείτε. Έχω πλήρη επίγνωση αυτού.

Κυρία De Sarnez, έχετε δίκιο, υπάρχουν ακόμη πολλά για να γίνουν. Δεν θα επανέλθω στις παρατηρήσεις που κάνατε σχετικά με την Προεδρία. Υπάρχουν ακόμη πολλά για να γίνουν. Μιλήσατε για την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή και έχετε απόλυτο δίκιο. Ας πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν το έχουμε επιτύχει προς το παρόν, διότι ορισμένες από τις μικρότερες χώρες θεωρούν ότι, αν έπρεπε να στερηθούν την εθνική ρυθμιστική αρχή, αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα στην εθνική κυριαρχία τους. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα σώμα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή; Είναι μια συναρπαστική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνει επίσης άλλα ζητήματα και βεβαίως καλύτερη συνεργασία.

Όσον αφορά τα μεγάλα έργα, είναι η σειρά μου να σας ζητήσω να μην είσαστε πάρα πολύ αυστηρή μαζί μας, διότι τα 5 δις ευρώ έχουν αποδεσμευτεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ήταν μια διάσημη μάχη, κυρία De Sarnez, διότι δεν συμφώνησαν όλες οι χώρες σχετικά με αυτό, ακριβώς για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, και οφείλω να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι η Επιτροπή ήταν πολύ πιο φιλόδοξη απ’ ό,τι ορισμένα κράτη μέλη. Πολύ απλά, για να μπορεί η Επιτροπή να χρησιμοποιεί τα πέντε δις για το σκοπό των μεγάλων έργων, κάθε κράτος μέλος έπρεπε να δώσει την άδειά του. Το πετύχαμε και τώρα τουλάχιστον έχουμε τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, φοβάμαι ότι δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Με τον κ. Barroso χρησιμοποιήσαμε το 1 δις ευρώ που ορισμένα κράτη μέλη, για μία ακόμη φορά, δεν ήθελαν, και στη Σύνοδο Κορυφής του Χοκάιντο έπρεπε να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μου να δώσουν την άδεια στον κ. Barroso να χρησιμοποιήσει, για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, το χρήματα που δεν είχαν δαπανηθεί, κι έτσι διατέθηκε 1 δις ευρώ.

Στη Διάσκεψη Κορυφής της Ντόχα, έμεινα έκπληκτος, κυρία De Sarnez, που ήμουν ο μόνος δυτικός αρχηγός κράτους παρών γύρω από το τραπέζι. Από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του G20, ήμασταν μόνο δύο: ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και ο κ. Barroso. Οι άλλοι δεν ήταν εκεί. Απλά φανταστείτε τι θα μου είχατε πει αν δεν είχα μπει στον κόπο να πάω! Ήμασταν εκεί, διότι η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να κάνουμε τις φτωχότερες χώρες να είναι εκείνες που θα πληρώσουν τα περισσότερα για μια κρίση για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα σημείο διαφωνίας, για μία ακόμη φορά.

Κύριε Hudghton, πολυμορφία και ενότητα: μείνετε ήσυχος, από την άποψη της πολυμορφίας δεν θα υπάρξει πρόοδος! Ειλικρινά, αν έπρεπε να βάλω την ενέργεια μου για να υποστηρίξω ένα έργο, θα την έβαζα στην ενότητα, διότι παρατηρώ ότι κανείς γύρω από το τραπέζι του Συμβουλίου δεν ξεχνά από πού είναι. Είναι κάπως πιο δύσκολο να γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Υπάρχει ένας μεγάλος Γάλλος εθνολόγος, ο Lévi-Strauss, ο οποίος έκανε μια οριστική δήλωση, και ήταν εξαιρετική όταν την είπε ο ίδιος, ότι «η ταυτότητα δεν είναι ασθένεια». Η ταυτότητα δεν είναι ασθένεια στην Ευρώπη κι έτσι πραγματικά όση ενέργεια πλεονάζει πρέπει να πηγαίνει στην ενότητα.

Κύριε Crowley, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήμουν πολύ ευτυχής που σας καλωσορίζω στο Μέγαρο των Ηλυσίων ως εκπρόσωπο της ομάδας σας, και πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το θάρρος και την ειλικρίνεια που έχετε πάντα επιδείξει.

Κυρία de Brún, ναι, πρέπει να καθησυχάσουμε και να πείσουμε τους Ιρλανδούς. Μου είπατε ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, διότι διαφορετικά, τα πράγματα θα γίνονταν αμέσως άνω κάτω σε άλλες χώρες. Αν, για να λύσουμε το πρόβλημα της Ιρλανδίας, ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση για την επικύρωση σε άλλες χώρες, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα βρεθούμε σε μια αδιέξοδη κατάσταση, και ο πιο δύσκολος συμβιβασμός ήταν η συζήτηση νωρίς, πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανάμεσα στον Ιρλανδό Πρωθυπουργό και το Βρετανό Πρωθυπουργό, για να βρεθεί μια συμφωνία. Ο κ. Brown – μπορώ να το καταλάβω – δεν ήθελε να ανοίξει πάλι τη συζήτηση για την επικύρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ήταν εξαιρετικά επώδυνη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Ειλικρινά όμως, πηγαίνουμε πραγματικά πολύ μακριά υποσχόμενοι ένα πρωτόκολλο στην πρώτη Συνθήκη Προσχώρησης σε δύο χρόνια.

Κύριε Wojciechowski, θα βοηθήσουμε την Τσεχική Προεδρία. Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό από την πλευρά σας. Τι μου είπε ο κ Kaczynski; Δυσκολεύομαι να σας πω, διότι την τελευταία φορά που μου είπε κάτι δεν το τήρησε. Είπε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι δεν θα έβαζε εμπόδια στην πορεία της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, αν οι Ιρλανδοί ψήφιζαν «ναι». Του θύμισα απλώς ένα πράγμα – και το έκανα χωρίς να συμμετάσχω στη συζήτηση με τον κ. Tusk, τον Πρωθυπουργό – δηλαδή, ότι ήμουν στο γραφείο μου, στις τρεις η ώρα το πρωί, τον Ιούλιο του 2007, υπό τη Γερμανική Προεδρία, με τον κ. Zapatero, τον Tony Blair και τον κ. Juncker, ότι επιτύχαμε την υπογραφή του Πολωνού Προέδρου σε αυτό που επρόκειτο να γίνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, ενώ συνομιλούσε με το δίδυμο αδελφό του, το Πρωθυπουργό εκείνη την εποχή, στη Βαρσοβία.

Σέβομαι τον Πολωνό Πρόεδρο, αλλά πρέπει να πω ότι εξεπλάγην που κάποιος μπορούσε να υπογράψει μια συνθήκη στις Βρυξέλλες και να αρνηθεί να υπογράψει την ίδια συνθήκη στη Βαρσοβία. Πραγματικά! Λέω απλά ότι όταν κάποιος υπογράφει για λογαριασμό ενός κράτους, τότε αυτό είναι υπόσχεση! Το καταλαβαίνετε. Δεν θα πω περισσότερα γι’ αυτό, αλλά παρόλα αυτά, αυτό μου ειπώθηκε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Tusk, αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Πολωνό Πρόεδρο, τον κ. Kaczynski και το δίδυμο αδελφό του, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Να πώς έχει η κατάσταση. Στο τέλος, δεν επικυρώθηκε πλήρως διότι έλειπε μία υπογραφή, αλλά επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι όλο.

Το να πει κανείς αυτό δεν είναι ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική, είναι ειλικρίνεια και πρέπει να είμαι ειλικρινής, με όλες τις ευθύνες που έχω, πρέπει να λέω ακριβώς τι συνέβη, με ποιους διαπραγματευτήκαμε και πότε. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς, δεν είναι θέμα χωρών της ανατολής ή της δύσης, είναι απλά θέμα τήρησης των υποσχέσεων. Αν δεν υπάρχει τήρηση των υποσχέσεων, δεν θα υπάρχει κράτος δικαίου, δεν θα υπάρχει Ευρώπη. Είναι τόσο απλό.

(Χειροκροτήματα)

Κύριε Chruszcz, γνωρίζετε ότι, ειλικρινά, έκανα ό, τι μπορούσα για να βρει τρόπους η Πολωνία για να καταλήξει σε συμβιβασμό. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2007, υπό τη Γερμανική Προεδρία, δεν απείχαμε πολύ από την καταστροφή, όταν ορισμένα κράτη μέλη είπαν ότι έπρεπε να συνεχίσουμε χωρίς την Πολωνία. Μόλις την τελευταία στιγμή μπορέσαμε να επιτύχουμε συμβιβασμό για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή είναι η αλήθεια. Κανείς δεν ήθελε να μείνει η Πολωνία έξω. Η Πολωνία έχει 38 εκατομμύρια κατοίκους, πράγμα που την καθιστά μία από τις έξι μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά τον πληθυσμό. Σας χρειαζόμαστε. Στον συμβιβασμό, ήμουν στο Γκντανσκ για να διαπραγματευτώ με την Πολωνία και οκτώ ακόμη κράτη μέλη. Κατανοήσαμε τα προβλήματα της Πολωνίας. Θα υποστηρίξουμε την Πολωνία, αλλά η Πολωνία πρέπει επίσης να κατανοήσει ότι, ως μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

Στο κάτω κάτω, με τα δικαιώματα αντιστοιχούν υποχρεώσεις και θα προσφέραμε κακή υπηρεσία αν λέγαμε ότι επειδή είσαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μικρότερο χρονικό διάστημα από ό, τι οι άλλοι έχετε λιγότερες υποχρεώσεις. Η Πολωνία είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν πρέπει να μας κατηγορείτε που την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια, δηλαδή, ζητούμε λίγο περισσότερα από αυτήν, ακριβώς διότι η Πολωνία είναι μια σημαντική χώρα. Αυτό ακριβώς ήθελα να κάνω και ελπίζω οι Πολωνοί να το κατανοήσουν.

Κύριε Nassauer, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ως πολύ έμπειρο μέλος του Κοινοβουλίου, ως Γερμανός βουλευτής του Κοινοβουλίου. Δεν σοκαρίστηκα από την υπεράσπιση που κάνατε στη βιομηχανία γενικά και στη γερμανική βιομηχανία ειδικά, διότι βλέπω πολύ συχνά – το λέω αυτό στον κ. Schulz, καθώς και στον κ. Daul – βλέπω πολύ συχνά τις καταστροφικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες που δεν έχουν υπερασπιστεί αρκετά σθεναρά τις βιομηχανίες τους. Νομίζω ότι αυτό υπερβαίνει τους διαχωρισμούς μεταξύ μας, διότι δεν θέλουμε η Ευρώπη να γίνει μια βιομηχανική έρημος. Βιομηχανική έρημος σημαίνει εκατομμύρια περισσότερους ανέργους, διότι, αν αφήσουμε να φύγουν οι θέσεις εργασίας μας στη βιομηχανία, μετά θα ακολουθήσουν οι θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες. Είναι λάθος να λέμε ότι υπερασπιζόμαστε τις υπηρεσίες, αλλά όχι τις θέσεις εργασίας στη βιομηχανία.

Αυτό που εννοούσαμε είναι ότι η υπεράσπιση της βιομηχανίας σημαίνει να εξαναγκαστεί να εκσυγχρονιστεί, διότι οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται πλέον βιομηχανίες που προκαλούν ρύπανση. Αυτή είναι η ισορροπία που προσπαθήσαμε να βρούμε. Ήταν επίπονο και δύσκολο διότι η Γερμανία είναι μια μεγάλη βιομηχανική χώρα και, αναπόφευκτα, μια μεγάλη βιομηχανική χώρα πλήττεται περισσότερο από μια χώρα που δεν έχει πλέον βιομηχανία. Η χώρα σας είναι δίπλα στην Πολωνία. Αν κάναμε προβλέψεις για να επιτρέψουμε παρέκκλιση για την Πολωνία κατά τα έτη 2013-2020, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει να θέσουμε το ζήτημα των νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ δύο χωρών που είναι τόσο κοντά. Κι εκεί νομίζω ότι αυτό ήταν τίμιο.

Κύριε Rasmussen, μην ανησυχείτε πάρα πολύ για τα αποτελέσματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλα αυτά, μην ξεχάσετε τους κοινωνικούς σταθεροποιητές, διότι οι Αμερικανοί φίλοι μας έχουν πραγματικό ταλέντο στην επικοινωνία, στην ανακοίνωση καταπληκτικών στοιχείων. Προς το παρόν, αυτές είναι απλά δηλώσεις. Θυμάμαι το Σχέδιο Paulson I. Μείναμε όλοι άναυδοι: ξαφνικά, ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε για 700 δισεκατομμύρια! Όλοι αναρωτιόνταν αν η Ευρώπη θα μπορούσε να τα καταφέρει εξίσου καλά. Μετά τι είδαμε; Τρεις ημέρες αργότερα, δεν εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και οι Αμερικανοί ήταν πίσω στο μηδέν.

Τι είδαμε μετά από αυτό; Ότι στο τέλος το ποσό δεν ήταν εκείνο που είχε προβλεφθεί. Το κοινωνικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει καμία σχέση με το κοινωνικό σύστημα στην Ευρώπη, σε κάθε μία από τις χώρες μας. Οι κοινωνικοί σταθεροποιητές πρέπει να προστίθενται στα χρήματα που διατίθενται για την ανάκαμψη, δηλαδή όλες τις πληρωμές παροχών, αυτό που κάνουμε για να τις προστατεύσουμε από την εξέλιξη του πληθωρισμού και οτιδήποτε άλλο βάζουμε στην κατσαρόλα. Όμως, για όνομα του Θεού, τουλάχιστον ας πιστεύουμε στο σχέδιο που εφαρμόζουμε! Ίσως η κρίση να μην είναι τόσο σοβαρή ώστε να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο. Τότε όμως, δεν πειράζει! Όσα έχουν επιτευχθεί δεν είναι αμελητέα. Μου λέτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία έχουν κάνει περισσότερα. Αλλά η Ισπανία είχε προϋπολογισμό με πλεόνασμα και αντιμετωπίζει μια κρίση ακινήτων σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο κ. Zapatero αντέδρασε εξαιρετικά καλά, αλλά δεν είναι καθόλου αξιοζήλευτη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ισπανική οικονομία.

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τις τράπεζες, συχνά μου λένε: «Ο κ. Brown έχει κάνει περισσότερα από ό, τι εσείς». Ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι, επειδή οι εμπλεκόμενες αγγλικές τράπεζες ήταν εντελώς αναμεμιγμένες στο αμερικανικό σύστημα, υπήρχε ο κίνδυνος πτώχευσης τον οποίο δεν αντιμετωπίζαμε στον ίδιο βαθμό – αυτό ήταν ένα θέμα προς συζήτηση ανάμεσα στην Επιτροπή και σ’ εμάς – στα άλλα κράτη μέλη. Πρέπει να έχουμε τη σοφία να περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή των διαφόρων σχεδίων. Παραμένω αισιόδοξος για την ικανότητα της Ευρώπης να συνεργαστεί.

Τέλος, ένα τελευταίο σημείο, μου λέτε να συνεχίσω, κύριε Rasmussen. Ναι, να συνεχίσω όπως είμαι! Λοιπόν, πρέπει να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό. Δεν υπάρχει κίνδυνος.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Le Maire, κύριε Borloo, τους τελευταίους μήνες η ΕΕ απέδειξε σε μεγάλο βαθμό την αξία της. Αυτό είναι προς τιμήν σας, προς τιμήν της Γαλλικής Προεδρίας.

Θα ήθελα να είχα ευχαριστήσει τον Πρόεδρο Sarkozy προσωπικά που έκανε το άβολο βήμα να πει στη Γερμανίδα Καγκελάριο ξεκάθαρα τη γνώμη του για το λήθαργο της γερμανικής κυβέρνησης. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν την κρίση, αλλά η Γερμανία περιμένει η κρίση να φτάσει στην πόρτα μας ή έως τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην ΕΕ και γι’ αυτό το λόγο είναι καλό που οι εταίροι της ΕΕ υπενθύμισαν στη Γερμανία την ευθύνη της. Ο Πρόεδρος Sarkozy μόλις επανέλαβε αυτή την υπόμνηση εδώ.

Εάν δεν υπήρχε η ΕΕ, θα ήμασταν αναγκασμένοι να την επινοήσουμε ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Καμία από τις χώρες της ΕΕ ενεργώντας μόνη της δεν θα ήταν σε θέση ή δεν είναι σε θέση να καταπολεμήσει την κρίση. Το ευρώ είναι επίσης μια σημαντική σταθεροποιητική δύναμη. Για μία ακόμη φορά έχει καταστεί σαφές πόσο σημαντική είναι η κοινή αγορά για την ευημερία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη χρηματοπιστωτική κρίση ως δικαιολογία για να θέτουμε σε κίνδυνο τα όσα έχουμε πετύχει από κοινού. Για το λόγο αυτό, η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θα πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια επιστροφή στον προστατευτισμό. Μια ανανέωση της πολιτικής του απομονωτισμού ή ένας αγώνας επιδοτήσεων μεταξύ των κρατών μελών επίσης θα σήμαινε καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες μας.

Επιπλέον, οι κανονισμοί της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξασθενήσουν. Αυτό ισχύει επίσης για το Σύμφωνο Σταθερότητας με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα επιτεύγματα. Εντούτοις, η ΕΕ πρέπει να προβεί σε κοινές, συντονισμένες και αποφασιστικές ενέργειες για να αποτρέψει να συμβούν τα χειρότερα. Αυτή είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη και ο Πρόεδρος Sarkozy την αξιοποίησε. Έδειξε στους πολίτες μας τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και χάρισε στην Ευρώπη ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για τη Γαλλική Προεδρία. Συνέπεσε με μια περίοδο που ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλονίστηκε από μια δραματική χρηματοπιστωτική κρίση. Ευτυχώς, σε αντίθεση με ορισμένους ευρωπαίους πολιτικούς, ο Πρόεδρος Sarkozy δεν πίστεψε ότι θα μείνουμε ακλόνητοι από την κρίση. Ανέλαβε πολύ γρήγορα δράση, πράγμα για το οποίο θα ήθελα ειλικρινά να τον ευχαριστήσω.

Μια ακόμη κρίση προέκυψε στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, ήτοι η εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία, έναν από τους γείτονές μας στην Ανατολή. Παρά τη γενικότερη θετική άποψή μου για τον Πρόεδρο Sarkozy, οφείλω να πω ότι σε αυτήν την πρόκληση δεν αντέδρασε ικανοποιητικά. Το πρώτο του λάθος ήταν ότι ανάγκασε τον Πρόεδρο Saakashvili να υπογράψει μια σαθρή συμφωνία με τη Ρωσία. Η συμφωνία ήταν σαθρή γιατί δεν εξασφάλισε στη Γεωργία επαρκείς εγγυήσεις, ήτοι εδαφική ακεραιότητα. Τότε, ο κύριος Sarkozy αρνήθηκε να ακούσει τους συναδέλφους του στους οποίους σήμερα αναγνώρισε την εμπειρία δεκαετιών που απέκτησαν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα. Πρέπει να αρνήθηκε να τους ακούσει, γιατί, εάν είχε δώσει προσοχή στις συμβουλές τους, θα είχε μάθει πως η εμπειρία τούς είχε διδάξει ότι οι Ρώσοι θεωρούν οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ως ένδειξη αδυναμίας. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Οι Ρώσοι αρνούνται να συμμορφωθούν ακόμα και με αυτήν τη σαθρή συμφωνία. Ο Πρόεδρος της Πολωνίας πυροβολήθηκε στη γεωργιανή επικράτεια πριν από λίγες ημέρες και οι Ρώσοι κατέλαβαν το γεωργιανό χωριό Perevi. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Πρόεδρος Sarkozy συνεχίζει ακάθεκτος με την πολιτική κατευνασμού της Ρωσίας, ξεκινώντας και πάλι τις διαπραγματεύσεις για μια νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας.

Η θητεία του Προέδρου Sarkozy ως ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λήξει σε δεκαπέντε ημέρες. Εντούτοις, δεν θα εξαφανιστεί από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, αλλά θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Για το λόγο αυτό του εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον και πιστεύω ότι θα αντλήσει διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να προσφέρω κάποιες φιλικές συμβουλές, γιατί πολλοί Ιρλανδοί ψηφοφόροι είναι ανυπόμονοι για τη συζήτηση της Συνθήκης. Μια δημοσκόπηση πριν από δύο εβδομάδες έδειξε ότι ένας συντριπτικός αριθμός ψηφοφόρων δεν επιθυμεί δεύτερο δημοψήφισμα. Πήραν την απόφασή τους και γι’ αυτούς δεν έχει κανένα νόημα να συνεχιστεί ο διάλογος εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης. Ανησυχούν για την ανεργία και τις περικοπές του προϋπολογισμού που πλήττουν τους ασθενέστερους. Νιώθουν απομονωμένοι σε αυτά τα προβλήματα, με τους ηγέτες τους να κυνηγάνε το φάντασμα της Λισσαβόνας.

Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, γιατί αυτά τα ζητήματα που προκάλεσαν την αρνητική ψήφο, ξεκινώντας από την έλλειψη δημοκρατίας στην ίδια τη Συνθήκη, δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, μας είπαν ότι η Συνθήκη θα παραμείνει αμετάβλητη και ότι τα όσα προσφέρονται είναι κοσμητικά.

Είμαστε ένα νησιωτικό έθνος, όμως τα ψάρια μας και η αλιεία μας εξαφανίζονται. Οι πολέμιοι των αμβλώσεων συνεχίζουν να ανησυχούν για την καταστροφή εμβρύων σε έρευνες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ψηφίζοντας «όχι», οι ψηφοφόροι ψήφισαν για να προστατέψουν τις δουλειές τους, τα αγροκτήματά τους, τις οικογένειές τους και το σύνταγμά τους.

Μιλάτε για ενοποίηση της Ευρώπης, αλλά εγώ σας λέω ότι αυτό που πρέπει να μας ενώνει είναι η δημοκρατία και αυτό που μας διαιρεί είναι η Λισσαβόνα.

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). (SK) Χάρηκα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεταρρυθμίσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα να περιλαμβάνουν την επισιτιστική ασφάλεια ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Εντούτοις, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν κατόρθωσαν να δώσουν έμφαση σε αυτή την προτεραιότητα.

Για το λόγο αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις αυξανόμενες ενδείξεις της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης των αγροτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πλήττει κυρίως τα νέα κράτη μέλη. Αλλού πλήττει τη Λατινική Αμερική και επίσης άλλα μέρη του κόσμου. Έχει σημειωθεί μια ετήσια πτώση της τάξεως του 50% των τιμών των αγροτών ενώ το κόστος των λιπασμάτων έχει διπλασιαστεί και τα δάνεια είναι πιο ακριβά, οδηγώντας έτσι σε σταδιακή μείωση των σοδειών.

Με τα αποθέματα τροφίμων σε ένα κρίσιμο χαμηλό επίπεδο, ο κίνδυνος μιας επισιτιστικής κρίσης με απρόβλεπτες συνέπειες είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόληψη μιας επισιτιστικής κρίσης. Πρέπει να αυξήσουμε τα αποθέματα και γι’ αυτό να ενισχύσουμε την παραγωγή, η οποία στη συνέχεια θα απαιτήσει επαρκή αναχρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό καλώ το Συμβούλιο να καταστήσει την επαρκή αναχρηματοδότηση της συγκομιδής και των αποθεμάτων τροφίμων πρώτη προτεραιότητά του.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν μια σημαντική Προεδρία, όχι επειδή, όπως είπε ο Πρόεδρος Sarkozy, υπάρχουν μεγάλες χώρες και μικρές χώρες, αλλά επειδή ο Πρόεδρος Sarkozy μπόρεσε να ανταπεξέλθει προσωπικά στις προκλήσεις.

Η Γαλλική Προεδρία δεν ήταν εύκολη, κάθε άλλο. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την κρίση στη Γεωργία, τη χρηματοπιστωτική κρίση και άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Όλα αυτά έχουν απαιτήσει ανταπόκριση και δράση και αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα για οποιαδήποτε ηγεσία. Αυτή η ηγεσία διακατεχόταν από αυτοπεποίθηση. Η Γαλλική Προεδρία απέδειξα την ικανότητά της να λαμβάνει τέτοιες δράσεις, και αυτό την τιμά και είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται να θίξω τρία ζητήματα, πέρα από τη Γεωργία και την οικονομική κρίση: την πολιτική γειτονίας, την κλιματική πολιτική και την πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η πολιτική γειτονίας έχει λάβει μια ισχυρή ώθηση τόσο ως προς τη μεσογειακή της διάσταση, με την Ένωση της Μεσογείου όσο και ως προς την ανατολική της διάσταση, με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία αξίζει εξίσου μεγάλη προσοχή όσο η νότια διάστασή της.

Είχε έρθει η ώρα να ξεπεράσουμε το στάδιο της συζήτησης της πολιτικής γειτονίας και να προβούμε σε δυναμικές ενέργειες. Ήταν απαραίτητο να δώσουμε στους πολίτες αυτών των χωρών ένα δυνατό μήνυμα υποστήριξης για τις προσπάθειές τους για μεταρρυθμίσεις και για τις φιλοδοξίες τους για καλύτερη ζωή. Έχει ουσιαστική σημασία να εδραιωθεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η χρηστή διαχείριση στις περιοχές εγγύς των συνόρων μας. Μάλιστα, θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο συστατικό του σχεδίου ολοκλήρωσής μας.

Όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια, θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία που συμμερίζεται και κατανοεί τις ευαισθησίες των νέων κρατών μελών.

Το τρίτο ζήτημα που αντιμετώπισε η Προεδρία και το Συμβούλιο ήταν η ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ιδιαίτερα μέσα από μια σημαντική βελτίωση των πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων και θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για αυτόν τον τομέα.

Εν κατακλείδι, το να γνωρίζεις με ποιο τρόπο να ενεργείς είναι ζήτημα να εξασφαλίζεις τους κατάλληλους πόρους. Αυτή είναι η πρόκληση της προεδρίας και της συνόδου κορυφής. Είτε ασχολούμαστε με το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια, την οικονομική ανάκαμψη ή την πολιτική ασφάλειας, όμως, πρέπει όλοι μας να συντονιστούμε σε αυτές τις προσπάθειες και «όλοι» σημαίνει τόσο τα θεσμικά όργανα όσο και οι πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Borloo για τη δέσμευσή του σε σχέση με το πακέτο για την κλιματική αλλαγή, γιατί όντως πρόκειται για μία πολύ καλή λύση και μια λύση που μπορούμε να υπερασπιστούμε στο μέγιστο.

Θα ήθελα, ωστόσο, να θίξω τις εξωτερικές σχέσεις, και κάνοντάς αυτό απευθύνομαι επίσης στο νέο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα βασικά σημεία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ο Πρόεδρος Sarkozy ήδη είπε ότι, εάν θέλουμε να πετύχουμε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, είναι προφανές ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε τη Ρωσία. Ασφαλώς, πρέπει να είναι και μια Ρωσία η οποία επίσης σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των εκεί χωρών και η οποία είναι έτοιμη να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ασφαλώς χρειαζόμαστε και την Τουρκία. Ειλικρινά εκπλήσσομαι ότι η Τουρκία δεν έχει αναφερθεί καθόλου! Πώς, με αυτήν την κατάσταση και σε αυτήν την περιοχή, μπορούμε να ελπίζουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε θέμα χωρίς την Τουρκία; Προσφάτως, ήμουν επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου αυτού στην Τουρκία. Ο κύριος Rocard, ο οποίος συμμετείχε στην αντιπροσωπεία, ρωτούσε διαρκώς: «Και πώς βρίσκετε τη Γαλλική Προεδρία; Συμπεριφέρεται αντικειμενικά;» Σε αυτό το θέμα δίνονταν πάντα καταφατική απάντηση, με άλλα λόγια η απάντηση ότι η Γαλλική Προεδρία όντως είχε συμπεριφερθεί με αντικειμενικότητα. Εάν η συμπεριφορά της Γαλλίας επρόκειτο απλά να συνεχίσει σε αυτό το πνεύμα – και τώρα μιλάω για τη Γαλλία ως κράτος μέλος – οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία θα ολοκληρώνονταν πολύ γρήγορα, με όλα τα κεφάλαια να έχουν κλείσει.

Κατά συνέπεια, τι κάνουμε με μια Τουρκία την οποία χρειαζόμαστε ως εταίρο σε αυτήν την περιοχή; Δεν επιθυμώ να δώσω εγώ την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας πώς θα συνεχίσουμε στο εξής, γιατί, εάν ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι σε αυτήν την περιοχή ως προς τη σταθερότητα και την επίλυση κρίσεων, χρειαζόμαστε τη συνεργασία με την Τουρκία και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος της Ευρώπης. Γι’ αυτό δεν χρειαζόμαστε μόνο τη Γαλλική Προεδρία, αλλά και τη Γαλλία ως χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ενώ τα τανκ απειλούσαν την Τιφλίδα και η Γαλλική Προεδρία εισήγαγε την Ευρώπη στον ειρηνευτικό ρόλο, έναν ρόλο τον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να είχε εγκαταλείψει, ξαναδιάβασα ένα ούγγρο συγγραφέα, τον Sándor Márai.

Περιγράφει τις αιτίες των συμφορών που δύο φορές κατέστρεψαν την Ουγγαρία, τη μισή Ευρώπη και τέλος ολόκληρη την Ευρώπη και οι οποίες τάραξαν τον πλανήτη, με άλλα λόγια το ναζισμό και το σταλινισμό. Η ιστορία και η βία που τη συνοδεύει έχουν επιστρέψει και πάλι και, φυσικά, η κρίση στη Γεωργία, η χρηματοπιστωτική κρίση και οι κοινωνικές ή πολιτικές συνέπειες τις οποίες μπορούμε να αναμένουμε είναι σοβαρά βασικά στοιχεία.

Η πολιτική βούληση της Ευρώπης πρέπει να είναι έτοιμη για την πρόκληση της αντιμετώπισης αυτών των γεγονότων και αυτής της νέας βίας και είμαστε ευγνώμονες στη Γαλλική Προεδρία και όλα τα θεσμικά όργανα που αντιμετώπισαν επάξια αυτά τα ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ειρήνη. Ασφαλώς, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά και δεν έχει τελειώσει. Ασφαλώς, οι σχέσεις με τις μεσογειακές χώρες έχουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Εντούτοις, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την ιστορική αλλαγή κατεύθυνσης που αποτελεί το ζήτημα του κλίματος. Η Ευρώπη δίχως αμφιβολία αποκτά ηγετική θέση, ακόμα κι αν όλα δεν είναι ικανοποιητικά.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα βιώσιμο υψηλού επιπέδου πολιτικό άλμα, υπεράνω των δεξιών, των αριστερών και των ακραίων κέντρων, προκειμένου να καταπολεμήσει τις απειλές που επιστρέφουν με μια βία την οποία έχουμε βιώσει ξανά στο παρελθόν.

Οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν, έχει πει ο φιλόσοφος. Αυτή η κρίση μας υπενθύμισε ότι οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία και όχι η ιστορία τους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre (UEN). (DA) Κύριε Υπουργέ, καθώς έχει περάσει η ώρα θα περιοριστώ μόνο σε ένα ζήτημα. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – ή μάλλον του Πρωτοδικείου – που ελήφθη στις 4 Δεκεμβρίου όταν, για τρίτη φορά, ακύρωσε τη συμπερίληψη του Λαϊκού Οργανισμού των Μουτζαχεντίν του Ιράν (PMOI) στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επιβεβαιώσετε ότι το PMOI δεν κατατάσσεται πλέον στον κατάλογο και θα ήθελα να ζητήσω από την Προεδρία να σεβαστεί τις τρεις αποφάσεις του Δικαστηρίου, βοηθώντας έτσι στο να εξασφαλιστεί ότι ποτέ ξανά στο μέλλον δεν θα χαρακτηρίσουμε το απελευθερωτικό κίνημα του ιρανικού λαού τρομοκράτες. Κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Ευρώπης σε ένα δημοκρατικό μέλλον για τον ιρανικό λαό.

 
  
MPphoto
 

  Margie Sudre (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Γαλλική Προεδρία ήταν εξαιρετική. Ήταν ελάχιστες οι διιστάμενες φωνές που εξέφρασαν διαφωνία με τα συμπεράσματα. Τα 27 κράτη μέλη ξεπεράσανε τις διαφορές τους και κατέληξαν σε μια σειρά από παραδειγματικές αποφάσεις.

Όσον αφορά το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα, η Ευρώπη κάνει το πρώτο της βήμα και πρέπει να ειπωθεί ότι αυτό το πρώτο βήμα είναι τεράστιο. Διαθέτει πλέον τα μέσα για να αναλάβει τις περιβαλλοντικές τις ευθύνες χωρίς, ωστόσο, να θυσιάζει την οικονομία της. Μπορεί πλέον να αναλάβει τα ηνία σε αυτό το ζήτημα και να συμπαρασύρει και τις άλλες ηπείρους στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως, η Ιρλανδία προτείνει έναν τρόπο για να μπορέσει να ξεφύγει από την απομόνωσή της. Οι ιρλανδοί φίλοι μας θα λάβουν για μία ακόμη φορά μια απόφαση για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, αλλά αυτήν τη φορά κρατώντας όλα τα χαρτιά στα χέρια τους, αφού ουσιαστικά όλα τα άλλα κράτη μέλη θα έχουν λάβει τις τελικές τους αποφάσεις.

Οι σημερινές κρίσεις μας δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται, τώρα περισσότερο από ποτέ, τα καλύτερα θεσμικά εργαλεία προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ένα σχέδιο μαζικής, συντονισμένης οικονομικής ανάκαμψης, βασισμένο σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην παραγωγή και σε στήριξη στοχευμένη στους πιο σοβαρά πληγέντες βιομηχανικούς τομείς.

Ο Πρόεδρος Sarkozy έθιξε το ζήτημα της μείωσης ορισμένων συντελεστών ΦΠΑ και συμμερίζομαι απόλυτα αυτές τις απόψεις. Ας ελπίσουμε ότι οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Υποθέσεων θα καταλήξουν το Μάρτιο στη συμφωνία η οποία φάνταζε ανεπίτευκτη για τους Ηγέτες Κρατών ή Κυβερνήσεων το προηγούμενο σαββατοκύριακο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι προσφέρουν στην ΕΕ μια ευκαιρία να αποδείξει στους πολίτες ότι είναι πιο ενωμένοι, πιο ευαισθητοποιημένοι και ανήσυχοι να τους προστατέψουν.

Είμαστε ευγνώμονες στη Γαλλική Προεδρία η οποία υποδαύλισε αυτόν το νέο δυναμισμό. Εμείς, σαν τον κύριο Sarkozy, ελπίζουμε ότι θα περάσει πολύς καιρός προτού ξαναβιώσουμε τα χθεσινά Συμβούλια, τα οποία διήρκησαν έως τις τέσσερις το πρωί και μετά βίας κατόρθωσαν να διαπραγματευτούν οτιδήποτε. Τους τελευταίους έξι μήνες, η Ευρώπη έχει αλλάξει τελείως ως προς την προοπτική, τις δυνατότητες και την αξιοπιστία. Γι’ αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη Γαλλική Προεδρία και γνωρίζουμε όλοι καλά ότι δεν είναι τελείως ανεξοικείωτη με αυτόν τον ρόλο.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, σε έναν πρόεδρο στον οποίο η ιστορία δεν έχει φερθεί ευγενικά – αναφέρομαι στον Πρόεδρο Mao, όχι τον Πρόεδρο Sarkozy – μπορεί κανείς να πει το εξής απόφθεγμα: «όσο συνεχίζεις να πέφτεις, δεν έχεις φτάσει ακόμα στον πάτο». Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει πιάσει ακόμα πάτο. Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει λάβει παράταση. Ένα νέο χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο αποδεικνύει την αδιανόητη ανευθυνότητα των τραπεζιτών στο πρόσωπο του καπιταλισμού της κερδοσκοπίας, ενώ οι ίδιοι τραπεζίτες ανακαλύπτουν ξανά την υπεροπτική τους δυσκαμψία, όταν εξετάζουν αιτήματα για πιστώσεις από καταναλωτές και επιχειρηματίες.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια, οι τράπεζες αυξάνουν τα περιθώριά τους. Τα κράτη που μόλις έσωσαν τις τράπεζές τους θα έπρεπε να τις υποχρεώνουν να μετακυλήσουν αμέσως τις σημαντικές μειώσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Αυτό θα ήταν ένα μέτρο ανάκαμψης το οποίο δεν θα κόστιζε τίποτα στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι ικανοποιητικό. Πέρα από τα πρόσθετα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ουσιαστικά δεν δίνονται άλλα χρήματα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εγχύσουν πιο μεγάλα ποσά στην οικονομία τους. Μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί ο υπόλοιπος κόσμος συνεχίζει να τους προσφέρει πίστωση παρά τα κολοσσιαία ελλείμματα του κράτους των ΗΠΑ, των επιχειρήσεων και των πολιτών τους. Η Ευρώπη πληρώνει πολύ ακριβό τίμημα για την απουσία μιας πραγματικά ενοποιημένης μακροοικονομικής πολιτικής. Η δειλία της ΕΚΤ και των κρατών της ζώνης του ευρώ μας αποτρέπει από το να χρηματοδοτήσουμε μια πιο αποτελεσματική πολιτική οικονομικής ανάκαμψης μέσω του ζητήματος των Ευρωομολόγων με εγγύηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρηματοδοτική ικανότητα της οποίας παραμένει άθικτη.

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, θα σταματήσω εδώ, αλλά ο Πρόεδρος Sarkozy μίλησε 72 λεπτά ενώ εμείς έχουμε 90 δευτερόλεπτα για να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, το πακέτο για τη Συνθήκη θα πρέπει να είναι αρκετό για να πείσει τους Ιρλανδούς να αλλάξουν γνώμη. Ήμουν πολύ λιγότερο βέβαιος ότι η ποιότητα των αποφάσεων για την οικονομική πολιτική ήταν εξίσου ορθή. Ποια συμπεράσματα προέκυψαν για την έννοια του «αναίσθητου κεϋνσιανισμού» που πλάσαρε ο κύριος Steinbrück, ένας κομματικός συνάδελφος του Martin Schulz;

Υποπτεύομαι ότι ο κύριος Sarkozy θα περιέγραφε τον εαυτό του, έπειτα από αυτήν την εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ως κεϋνσιανό. Απουσία ενός συνετού ερεθίσματος για δημιουργική απασχόληση από τη Γερμανία, υποπτεύομαι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σίγουρη ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). - (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά τη Συμφωνία του Συμβουλίου για το πακέτο του κλίματος, το 2008 κατέστη η πιο σημαντική χρονιά για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής από το 2001, όταν εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η έγκριση του πακέτου για το κλίμα σηματοδοτεί επίσης μια μετατόπιση προς ένα νέο οικονομικό συλλογισμό ο οποίος θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εισαγόμενη ενέργεια και τους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με την αβεβαιότητα της προσφοράς. Ο καιρός οικονομικής δυσχέρειας που βιώνουμε σήμερα είναι μια στιγμή που είμαστε έτοιμοι να ξεριζώσουμε πλήρως τις ιδέες που ενστερνιζόμασταν έως τώρα και που είμαστε πολύ ανοιχτοί στην καινοτομία. Χαιρετίζουμε την επιτυχία της επίτευξης ενός συμβιβασμού στους τομείς στους οποίους η προσαρμογή στις νέες συνθήκες θα είναι χρονοβόρα. Είναι δίκαιο να παρασχεθεί πρόσθετη συνδρομή σε εκείνες τις χώρες που έχουν μειωμένες εκπομπές CO2 άνω του 20% στην περίοδο από το 1990. Όσον αφορά την Προεδρία, η έκβαση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να θεωρείται επιτυχία γι’ αυτό, όπως και ο ενεργός ρόλος της Προεδρίας στην επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, εάν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτρέψει στη Ρωσία το δικαίωμα να ερμηνεύει την εκτέλεση της συμφωνίας που συνάφθηκε υπό την αιγίδα της. Η Προεδρία δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει όλες τις παλιές αδυναμίες. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλία για τη θαυμάσια Προεδρία των έξι τελευταίων μηνών. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας και οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας ήταν μόλις κάποιες από τις προκλήσεις. Έτσι κύλησε το τελευταίο εξάμηνο και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γαλλία έπαιξε τον ρόλο του Προέδρου της ΕΕ αποτελεσματικά και εντυπωσιακά.

Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ιδιαίτερα την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία συζητήθηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ τον Οκτώβριο και την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Τα γεγονότα στη Γεωργία αποτελούν ένα σαφές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει στο επίκεντρο των εξελίξεων και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να τα επηρεάσει θετικά. Προπάντων, δείχνει επίσης με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ενωμένη και να δείχνει αλληλεγγύη.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Λευκορωσία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό το φθινόπωρο παρατηρήθηκαν αλλαγές και στη Λευκορωσία οι οποίες αναπτερώνουν τις ελπίδες ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας μπορεί να είναι ποιοτικά διαφορετικές, μπορούν να είναι πραγματικά σχέσεις καλής γειτονίας.

Οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι πολύ πραγματικές εάν η ηγεσία της Λευκορωσίας συνειδητοποιήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, τις εκλογές, το Ίντερνετ και άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν σε εμάς.

Σήμερα ο Πρόεδρος Sarkozy είπε, και παραθέτω: «Προσπάθησα να κουνήσω την Ευρώπη, αλλά τους τελευταίους έξι μήνες η Ευρώπη ήταν εκείνη που τελικά άλλαξε εμένα. Έχω γίνει πιο ανεκτικός και ανοιχτός» (τέλος παράθεσης). Κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη βοηθά πολλούς ανθρώπους να αλλάξουν, συμπεριλαμβανομένων κι ημών των ιδίων, όσο δε για τη Λευκορωσία, ακόμα και τον ηγέτη αυτής της χώρας, Alexander Lukashenko. Αυτό είναι σπουδαίο.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, διακυβέρνηση σημαίνει κοιτάω μπροστά. Μπορεί κάποιος να επιθυμεί να ξαναγράψει την ιστορία και να σκηνοθετήσει την ιστορία προκειμένου να κάνει την κρίση να ξεκινήσει με την κατάρρευση της Lehman Brothers στις 15 Σεπτεμβρίου 2008. Όλοι γνωρίζουν, όμως, ότι τον Αύγουστο του 2007 ήταν που σήμαναν όλες οι προειδοποιητικές ενδείξεις και ότι εκείνη ήταν η εποχή που έπρεπε να είχε καταστεί το θέμα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών και της διαχείρισης της κρίσης μία από τις προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας.

Δυστυχώς, έπρεπε να περιμένουμε την κατάρρευση της Lehman Brothers για να κατανοήσει ο Πρόεδρος Sarkozy το πρόβλημα και να αρχίσει να τρέχει από τη μία σύνοδο κορυφής στην άλλη. Αυτό στο οποίο εντέλει συνοψίζονται οι προτάσεις και λύσεις που προτάθηκαν είναι ένα σχέδιο άνευ όρων υποστήριξης των τραπεζών, που ενισχύονται από μία νομισματική πολιτική η οποία απέκτησε πλέον ευελιξία.

Κατά συνέπεια, τι βλέπουμε; Βλέπουμε τράπεζες οι οποίες, αντί να κάνουν καλά τη δουλειά τους, με άλλα λόγια χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία και τις επενδύσεις, ανοικοδομούν τα περιθώριά τους. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δράσεις με στόχο να εξασφαλίσουν έναν τραπεζικό κλάδο στην υπηρεσία της οικονομίας και πιστεύω ότι, την περίοδο που πλησιάζει, πραγματικά θα τον χρειαστούμε. Δεν είμαι σίγουρη ότι σήμερα έχουμε επαρκώς γερά θεμέλια για να αντέξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, το ιρλανδικό «όχι» στη Λισσαβόνα δεν υπήρξε ποτέ μόνο ένα ιρλανδικό ζήτημα: έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και αυτό συνέβη.

Μία από τις ευθύνες οποιουδήποτε πολιτικού είναι να βρίσκει λύσεις. Η ιρλανδική κυβέρνηση αφουγκράστηκε τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού και, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους συναδέλφους της, έχει καταρτίσει μια σειρά νομικών εγγυήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν τις κεντρικές ανησυχίες των ιρλανδών πολιτών.

Μετά από ικανοποιητικά συμπεράσματα, η ιρλανδική κυβέρνηση θα διενεργήσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα και αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας: οι πολιτικοί να καταβάλλουν προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης κι έπειτα να ζητάνε τη συναίνεση του λαού.

Εντούτοις, θέλω να διατυπώσω μια έντονη προειδοποίηση: δεν πρέπει, και πάλι, να υποτιμήσουμε τις εμπλεκόμενες δυνάμεις εδώ. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε εκείνους που προσπαθούν να επηρεάσουν την έκβαση και εκείνους που χρηματοδοτούν μέρος της εκστρατείας του «όχι». Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ότι κάποιοι από την πλευρά του «όχι», οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι υπέρμαχοι της Ευρώπης, θέλουν να δουν τη διάλυση της ΕΕ και των θεσμικών της οργάνων. Η Ιρλανδία ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένα πεδίο μάχης για την καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης. Αυτό είναι που διακυβεύεται – τίποτα λιγότερο – και αξίζει όλη μας τη συνεργασία, όλη μας τη δέσμευση και όλες μας τις προσπάθειες.

Σε εκείνους, σαν τον Nigel Farage, οι οποίοι μας δίνουν διαλέξεις για τη δημοκρατία και άλλους που λένε ότι ο λαός της Ευρώπης, εάν είχε την ευκαιρία της άμεσης ψήφου, θα έλεγε «όχι» στη Λισσαβόνα, θέλω να πω: έχετε αμελήσει να δείτε τα γεγονότα και τους αριθμούς. Τα αποτελέσματα πέντε άμεσων ψηφοφοριών – τέσσερις για το Σύνταγμα και μία για τη Λισσαβόνα – απέδωσαν 27 εκατομμύρια θετικές ψήφους των πολιτών της ΕΕ και 23 εκατομμύρια αρνητικές, επομένως η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ που έχει ψηφίσει άμεσα ψήφισαν «ναι».

Τέλος, αν και ο κύριος Sarkozy έχει φύγει, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ενέργειά του, τη δέσμευσή του στην ΕΕ και τις προσπάθειές του να βρει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Jana Hybášková (PPE-DE). (CS) Εξ ονόματος του προέδρου της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ισραήλ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία για μια εξαιρετική προσπάθεια να αναβαθμίσει τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράκ ήταν να αναγνωρίσει το Ισραήλ το γεγονός ότι δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Για το λόγο αυτό το Ισραήλ αποφάσισε να διαφοροποιήσει την ασφάλειά του και να καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη.

Στις 14 Ιουνίου αυτού του έτους, είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη όταν το Συμβούλιο Σύνδεσης έλαβε υπόψη του τα αποτελέσματα της Ομάδας Προβληματισμού και εξέφρασε προθυμία να αναβαθμίσει τις σχέσεις. Ήταν θέμα αποκλειστικά της Γαλλικής Προεδρίας το πώς θα χειριζόταν την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου δράσης ΕΕ-Ισραήλ και πάνω απ’ όλα πως θα πετύχαινε πολιτική συναίνεση στο Συμβούλιο. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με τη Μεσόγειο, το Μαρόκο και το Ισραήλ είναι συγκλονιστικά. Εκφράζουν μια γνήσια πολιτική βούληση για συνεργασία, για συναντήσεις Υπουργών Εξωτερικών, συνεργασία στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (COPS), πιθανή ισραηλινή συμμετοχή σε αποστολές της ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) και επί τούτου πολιτικές διαβουλεύσεις μετά τη συνάντηση κορυφής. Μια αναβάθμιση των σχέσεων πιθανώς να έδινε στην Ευρώπη μια μεγαλύτερη επιρροή στη σχέση ποιότητας/τιμής και πιθανώς πιο άμεση επιρροή στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ακράδαντα ότι και το Κοινοβούλιό μας θα επιβεβαιώσει σύντομα τη συναίνεσή του σε πιθανή ισραηλινή συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα. Η προϋπόθεση για βελτιώσεις στην κατάσταση στη Γάζα είναι παράλογη και δείχνει αδυναμία να κατανοηθούν οι ευθύνες και ο ρόλος της Ευρώπης. Ελπίζω ότι σύντομα θα το διορθώσουμε αυτό και θα στηρίξουμε μέσω των αξιοπρεπών μας διαδικασιών και τη συναίνεση στο Συμβούλιο και τις σκληρές προσπάθειες της Επιτροπής. Ελπίζω ότι, βάσει μιας κοινής πολιτικής προσπάθειας, η Τσεχική Προεδρία να κατορθώσει να οργανώσει μια σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Ισραήλ, την πρώτη σύνοδο κορυφής στην ιστορία μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (PSE). (CS) Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για το εξαιρετικό της έργο. Υπό τη γαλλική ηγεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε ενωμένη και αποτελεσματικά την κρίση στη Γεωργία και διαχειρίζεται την πρόκληση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με ένα συντονισμένο και αποφασιστικό τρόπο. Κατόρθωσε να καταλήξει σε έναν καλό και ισορροπημένο συμβιβασμό σε θέματα που άπτονται του πακέτου της ενέργειας και του κλίματος και συνεργάστηκε επίσης με την ιρλανδική κυβέρνηση για την εξεύρεση μιας λύσης στο πρόβλημα της κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας στην Ιρλανδία.

Εντούτοις, η κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας δεν αποτελεί ακόμα δεδομένο. Η Τσεχική Δημοκρατία, η οποία σε 14 ημέρες αναλαμβάνει την προεδρία της Ένωσης, μένει να την κυρώσει. Ο τσέχος πρωθυπουργός Topolánek, τον οποίο ο Πρόεδρος Sarkozy έχει χαρακτηρίσει ένα γενναίο άντρα, παρέβη μια υπόσχεση η οποία δόθηκε γενικά αλλά και προσωπικά στον Πρόεδρο Sarkozy, ότι η Πράγα θα κύρωνε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας έως το τέλος του φετινού έτους. Η Πράγα απέτυχε να την κυρώσει και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με την κύρωση. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος των Πολιτών, οι οποίοι είναι επίσης μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, απορρίπτουν τη Συνθήκη. Αυτό θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα για την Τσεχική Προεδρία. Ωστόσο, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το συμπέρασμά μας για τη Γαλλική Προεδρία πρέπει να είναι όταν ήταν πραγματικά πετυχημένη. Υπουργέ Borloo, θυμάμαι ότι στην αρχή ήμουν ακόμη πολύ σκεπτικός για το εάν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα. Ακόμα κι αν δεν συμφωνώ με όλα, το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά καλό. Οι αξιωματούχοι και οι υπουργοί της Γαλλίας επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο και αυτό ισχύει όχι μόνο για το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά για όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι ειλικρινά αξιέπαινο.

Διεξάχθηκαν πραγματικές συζητήσεις εδώ. Ο κύριος Rasmussen εξαπέλυσε επίθεση στην Angela Merkel. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα συμβατικά πακέτα οικονομικής τόνωσης εξανεμίζονται, αυξάνουν το δημόσιο χρέος και δεν έχουν καμία μακροπρόθεσμη επίδραση. Ο κύριος Rasmussen ξεκίνησε εδώ την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά ξέχασε ότι ο γερμανός Υπουργός Οικονομικών είναι ο κύριος Steinbrück, ένας σοσιαλιστής. Ο κύριος Steinbrück είναι αυτός που με πάθος επιμένει να μη δοθούν άλλα πακέτα οικονομικής τόνωσης αυτήν την περίοδο, γιατί απέχουμε ακόμη πολύ από το να γνωρίζουμε πραγματικά την κλίμακα της κρίσης.

Αντιθέτως, είναι απαραίτητο οι χώρες να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία και να παραμείνουν προσηλωμένες στα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Από αυτήν την άποψη, δεν κατανόησα τις προτάσεις του Γάλλου Προέδρου απλά να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να φαίνεται ότι λαμβάνουμε δραστικά μέτρα. Είναι επομένως αρκετά ορθό ότι μεμονωμένοι Επικεφαλής Κρατών ή Κυβερνήσεων έβαλαν φρένο και έθεσαν τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση μέσα σε αυτόν τον υπερβολικό ζήλο για δράσεις στην Ευρώπη που εκφράζεται από την πλευρά της Γαλλικής Προεδρίας. Το δυνατό μας σημείο είναι ότι εμείς – οι εποχές κρίσης είναι εποχές για κυβερνητικές ενέργειες – στην Ευρώπη επιβραδύνουμε, συζητάμε τα θέματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν προτρέχουμε και αποδεχόμαστε πλήρως και απόλυτα τις ταυτότητες των κρατών μελών, τις ιστορίες τους και τις διαφορετικές πολιτικές δομές τους. Εκεί έγκειται και η επιτυχία μας.

Το πακέτο είναι εν γένει ορθό και οι ευχαριστίες που εκφράστηκαν προς τη Γαλλική Προεδρία είναι απολύτως και πλήρως δικαιολογημένες. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσατε παρακαλώ να διαβιβάσετε αυτές τις ευχαριστίες σε όλα τα θεσμικά όργανα; Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, λέμε «Μπράβο!» στη Γαλλική Προεδρία. Ο Πρόεδρος Sarkozy στάθηκε ως ένας σωματοφύλακας για την Ευρώπη κατά τη βέλτιστη γαλλική παράδοση και επικαιροποίησε το σύνθημα των σωματοφυλάκων λέγοντας ότι ο κόσμος χρειάζεται μια δυνατή Ευρώπη και ότι η Ευρώπη δεν είναι δυνατή εάν είναι διχασμένη. Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, ότι η Ευρώπη λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιεί την κοινοτική μέθοδο και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Sarkozy κατόρθωσε να την κατανοήσει και να την υιοθετήσει.

Κύριε Πρόεδρε, είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και 22 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω τους Προέδρους και των τριών θεσμικών οργάνων – του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου – να απευθύνουν στην επερχόμενη προεδρία μια σοβαρή προειδοποίηση. Η τσεχική κυβέρνηση ανέβαλε την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Επιπλέον, υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να προσθέσω: η προεδρία δεν θα βρίσκεται στα χέρια χώρας της ευρωζώνης έως το 2010.

Προκειμένου τα επιτεύγματα της Γαλλικής Προεδρίας να έχουν κάποιο μέλλον, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέχεια και απευθύνω έκκληση προς την τσεχική κυβέρνηση να δείξει υπευθυνότητα από αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, η ιρλανδική κυβέρνηση κατόρθωσε να παρουσιάσει μια πετυχημένη ιστορία αναλύοντας τις γενναίες προσπάθειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ιρλανδικού εκλογικού σώματος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προασπίστηκε τη βούληση του λαού της Ιρλανδίας στις Βρυξέλλες και εξασφάλισε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις σε όλα τα ευαίσθητα ζητήματα για την Ιρλανδία.

Το καίριο σημείο είναι το εξής: οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στο δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας σε σχέση με τη φορολογία, τη στρατιωτική ουδετερότητα και τις αμβλώσεις βασίζονταν ως επί το πλείστον σε παραπληροφόρηση. Η πραγματικότητα είναι ότι είτε αυτά τα ζητήματα δεν επηρεάζονται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ή τα πρωτόκολλα που διασφαλίζουν τη θέση της Ιρλανδίας έχουν ήδη προσαρτηθεί. Για παράδειγμα, το Πρωτόκολλο 35 στην παρούσα Συνθήκη της Λισσαβόνας προστατεύει τη θέση της Ιρλανδίας απέναντι στις αμβλώσεις.

Το κόμμα μου, το Fine Gael, εισηγήθηκε πρόσφατα αρκετές συγκεκριμένες προτάσεις, μετά την έκθεση της υποεπιτροπής που αναλύει το ιρλανδικό «όχι». Με αυτές τις προτάσεις το Fine Gael επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά αίτια του ιρλανδικού «όχι». Οι νομικές εγγυήσεις δεν θα είναι αρκετές για να ψηφίσουν «ναι» οι Ιρλανδοί το φθινόπωρο του επόμενου έτους. Πρέπει να υπάρξει επίσης μια ουσιαστική δέσμευση με τον ιρλανδικό λαό να αποκατασταθεί η κατανόηση και η υποστήριξη της ευρωπαϊκής διαδικασίας.

Έρευνες πάνω στους ψηφοφόρους μετά το δημοψήφισμα αποκάλυψαν πολύ χαμηλό επίπεδο λαϊκής κατανόησης του ρόλου και των λειτουργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αποσύνδεση αποτελεί μείζονα πρόκληση και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το εθνικό πολιτικό σύστημα και δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ξανά από την ιρλανδική κυβέρνηση.

Μεταξύ των εισηγήσεών μας, προτείνουμε μια συνταγματική αλλαγή που θα επιτρέπει μελλοντικές διεθνείς συνθήκες να παραπέμπονται στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας όταν συνάπτονται, ώστε να προσδιορίζεται ποιες διατάξεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην κρίση του ιρλανδικού λαού. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα έφερνε στο φως τα ζητήματα που χρήζουν δημόσιου διαλόγου στην Ιρλανδία, θα επέτρεπε στο ιρλανδικό σώμα να έχει λόγο και τέλος θα επέτρεπε στην Ιρλανδία να κυρώσει το γενικότερο πνεύμα τέτοιων συνθηκών χωρίς να καθυστερεί την πρόοδο για τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη.

Προτείνουμε επίσης τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας του Συμβούλου των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διοριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί ως ένας ανεξάρτητος σύμβουλος για κάθε πτυχή της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της στο ιρλανδικό δίκαιο. Αυτό το άτομο θα είναι υπεύθυνο να προσφέρει αμερόληπτες πληροφορίες για τα όσα ισχύουν για ευρωπαϊκά ζητήματα, ακόμα και όταν προκύπτουν συγκρουόμενα επιχειρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ιρλανδική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία της ιρλανδικής διπλωματίας. Ειλικρινά, με εξέπληξε το γεγονός ότι τα υπόλοιπα κράτη μέλη υποχώρησαν τόσο γρήγορα για το μέγεθος της Επιτροπής, επανερχόμενοι στον ένα Επίτροπο ανά χώρα. Γνωρίζω ότι πολλά κράτη μέλη είχαν επιφυλάξεις για αυτό το θέμα. Αλλά το γεγονός ότι το έκαναν αυτό δείχνει τη θέληση των άλλων κρατών μελών να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην ιρλανδική εκστρατεία του «όχι» και την ψήφο του «όχι». Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια να αγνοηθεί η ιρλανδικής ψήφος του «όχι». Είναι μια απόπειρα να δοθεί μια απάντηση στην αρνητική ψήφο, να γίνει κάποιος συμβιβασμός και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση αποδεκτή και από τις 27 χώρες.

Σε αυτή την Ένωση, όταν υπάρχει τέτοια διαφωνία, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα. Τα άλλα κράτη μέλη έδειξαν τη προθυμία τους να προσπαθήσουν να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των Ιρλανδών. Ειλικρινά ελπίζω ότι αυτό θα είναι αρκετό ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα νέο δημοψήφισμα που πρόκειται να διεξαχθεί του χρόνου, όταν ο ιρλανδικός λαός θα κληθεί να επιλέξει.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία ή μάλλον τους λίγους επιζήσαντες του Συμβουλίου μετά τη μακρά μας συζήτηση, καθώς και τον Επίτροπό μας, ο οποίος έχει δείξει τεράστιο σθένος.

Οφείλω να πω ότι σε αυτούς τους έξι μήνες πήραμε μια γεύση της εποχής των ιδρυτικών πατέρων. Τα βαθιά φρονήματα μας έδειξαν ότι αυτό που μας ενώνει είναι σπουδαιότερο από αυτό που μας διχάζει. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό δίδαγμα που έχει προκύψει από τη Γαλλική Προεδρία, το οποίο έχει επίσης δημιουργήσει πολλά υποσχόμενες προοπτικές: με άλλο λόγια, μας βοήθησε να κατανοήσουμε ότι ο ευρωπαϊκός ριζοσπαστισμός δεν οδηγεί στην πρόοδο. Πολλώ δε μάλλον, ο ισορροπημένος τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε το πακέτο για το κλίμα μας δείχνει στην ουσία ότι η ολοκλήρωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προσφέρει ένα όραμα ικανό να μας επαναφέρει όλους μας στους κοινούς μας στόχους.

Θα ήθελα απλά να παρατηρήσω επ’ ευκαιρίας ότι, εάν αυτές οι αρχές είναι τόσο σημαντικές, τότε αξίζει να αντλήσουμε τα διδάγματά μας για το κουράγιο και να τα τηρήσουμε. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση συγκεκριμένα, θα είχαμε περισσότερα οφέλη εάν ήμασταν πιο θαρραλέοι κι επομένως τα μέτρα που εγκρίναμε έως τώρα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιο αποφασιστικές πρωτοβουλίες όπως η θέσπιση των ευρωομολόγων. Πιστεύω ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να εκμεταλλευτούμε την προοπτική που δημιούργησε η Γαλλική Προεδρία προς τη φυσική της κατάληξη.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τις αποφάσεις για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι ευρωφοβικοί υπέρμαχοι του «όχι» συνεχίζουν να μωρολογούν με τα τετριμμένα τους επιχειρήματα, που ανέφεραν εδώ σήμερα ο κύριος de Brún, ο κύριος Sinnott και ο κύριος Farage.

Το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να διορίζει έναν Επίτροπο έχει εξασφαλιστεί. Υπήρξε διαπραγμάτευση των εγγυήσεων ώστε να αντιμετωπιστούν άλλες ανησυχίες, η διαπραγμάτευση όμως του περιεχομένου και της φύσης τους τελεί ακόμα σε εκκρεμότητα. Πρέπει να εξεταστούν σε βάθος ζητήματα για τα εργασιακά δικαιώματα που ανακύπτουν εξαιτίας της απόφασης Laval και άλλων δικαστικών αποφάσεων. Αλλά αυτές οι αποφάσεις του ΔΕΚ βασίζονται στην οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, όχι τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, με άλλα λόγια την οδηγία που χρειάζεται και να τροποποιηθεί αλλά και να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου από τα κράτη μέλη.

Το περιεχόμενο των εγγυήσεων πρέπει να ικανοποιήσει τη μεγάλη πλειονότητα των Ιρλανδών και Ευρωπαίων πολιτών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να παγώσει η κοινωνική πρόοδος στην Ιρλανδία ή την Ευρώπη ή για να στερηθεί οποιοσδήποτε από εμάς τα οφέλη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό το Κοινοβούλιο και όλοι οι πολιτικοί στην Ιρλανδία έχουν ευθύνη να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου αυτών των εγγυήσεων και να εξασφαλίσουν ότι τα συμπεράσματα δεν είναι οπισθοδρομικά.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία ιδιαίτερα για την επιτυχία της σε σχέση με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Αναφέρομαι εν προκειμένω στο ζήτημα του αριθμού των Επιτρόπων. Χαίρομαι βαθύτατα για την απόφαση να υπάρχει ένα Επίτροπος από κάθε κράτος μέλος και αυτό να συμπεριληφθεί στη Συνθήκη ως αρχή. Πρώτον, καλά θα κάναμε να θυμηθούμε ότι η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων είχε ήδη συμφωνηθεί το 2000 στο πλαίσιο της Συνθήκης της Νίκαιας και δεν πρόκειται για κάτι που προτάθηκε για πρώτη φορά με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Εντούτοις, πιστεύω ότι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία και ότι θα πρέπει να τύχει θερμής υποδοχής γιατί είναι σημαντικό κάθε χώρα να αισθάνεται ότι αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή. Γιατί; Καταρχήν, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που ο λαός θα πρέπει να έχει στην Επιτροπή. Δεύτερον, αντικατοπτρίζει τη συμβολή που κάθε χώρα, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, θα πρέπει να έχει εντός της Επιτροπής. Δεν είναι επειδή το Μέλος της Επιτροπής αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της χώρας του ή της αλλά επειδή το Μέλος της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει να μην περιθωριοποιείται καμία χώρα. Τέλος, είναι επειδή η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής εξαρτάται όχι τόσο από τον αριθμό των Επιτρόπων αλλά μάλλον από την εσωτερική της διάρθρωση. Κατά τη γνώμη μου, η τρέχουσα διάρθρωση της Επιτροπής με τα 27 μέλη έχει αποδειχτεί ένα αποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι ουδέν κακόν αμιγές καλού. Κατά κάποιο τρόπο, χάρη στο λαό της Ιρλανδίας, έχουμε συμφωνήσει σήμερα στην αρχή του ενός Επιτρόπου ανά κράτος μέλος. Ελπίζω ότι τώρα ο ιρλανδικός λαός θα προσφέρει την υποστήριξή του σε αυτήν την αρχή.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι ευχάριστα νέα ότι η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας συνεχίζεται με το δεύτερο δημοψήφισμα και ότι, ίσως, τώρα αποκτήσουμε αυτή τη Συνθήκη το 2009 μετά από μια αναμονή οκτώ ετών. Τα δυσάρεστα νέα είναι ότι πληρώνουμε ένα ακριβό τίμημα γι’ αυτό και, από μια άποψη εξαιρετικά υψηλό πιστεύω.

Για την ώρα, η μεταρρύθμιση της Επιτροπής έχει σταματήσει. Η μεταρρύθμιση της Επιτροπής ήταν κομμάτι ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων των θεσμικών οργάνων. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε εδώ θα επιστρέψουν να μας στοιχειώσουν σε μερικά χρόνια. Όταν τα επτά κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας θα είναι μέλη της ΕΕ, η πρώην Γιουγκοσλαβία θα έχει περισσότερους Επιτρόπους από τα έξι μεγάλα κράτη μέλη της Ένωσης. Αυτό διαταράσσει την ισορροπία. Αυτό το ζήτημα έχει απλά τεθεί, δεν έχει επιλυθεί.

Αισθάνομαι ότι υπάρχει επίσης μια έλλειψη ηγετικής ικανότητας ως προς αυτό το ζήτημα. Η Προεδρία του Συμβουλίου – ακριβώς όπως και αυτή της Επιτροπής – δεν κατόρθωσε να θέσει όρια εγκαίρως. Είναι εμφανές ότι το στρατόπεδο του «όχι» δεν είναι ικανοποιημένο, θα βρουν κάποιο νέο μήλον της έριδος.

Πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση μέσω της δημοσιότητας τώρα και να μην αφήσουμε το δεύτερο δημοψήφισμα στα χέρια των λαϊκιστών. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα.   

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε ότι η τρέχουσα κρίση είναι πολύ πιο σοβαρή και πολύ βαθύτερη από ότι είχε προβλεφθεί. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς που απαιτούν έκτακτα μέτρα και η Γαλλική Προεδρία στάθηκε στο ύψος της αποστολής της.

Πλέον εξαρτάται από εμάς – ουσιαστικά το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή – να εξασφαλίσουμε όλα αυτά τα μέτρα ειδικής βοήθειας να μην προκαλέσουν ανεπανόρθωτες παράπλευρες ζημιές στο οικοδόμημα της Ευρώπης.

Ο πρώτος χώρος που κινδυνεύει είναι η πολιτική ανταγωνισμού. Είμαστε σε καιρό πολέμου. Ισχύουν οι κανόνες του πολέμου, αλλά ακόμα και σε καιρό πολέμου ισχύει η Σύμβαση της Γενεύης και ασφαλώς δεν επιτρέπει στις τράπεζες που έχουν λάβει νέα κεφάλαια από το κράτος να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ενίσχυση για να εξαγοράσουν άλλες τράπεζες. Ο Υπουργός γνωρίζει σε τι αναφέρομαι.

Το δεύτερο θέμα είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θεωρώ το θεμέλιο της αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Επικροτώ τα φορολογικά μέτρα που λαμβάνονται, αλλά δεν επικροτώ την ιδέα να θεωρούμε το δημόσιο ταμείο ένα είδος κουμπαρά που μπορούμε να σπάσουμε με τα μάτια κλειστά και τα χρήματα να πάνε όπου τύχει. Δεν είναι το Σχέδιο Μάρσαλ που πληρώνουν οι ΗΠΑ. Είναι ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι στο μέλλον.

Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, ότι τα χρέη του σήμερα είναι οι φόροι του αύριο. Ο κερδισμένος εν προκειμένω δεν θα είναι αυτός που θα ξοδέψει τα περισσότερα, αλλά εκείνος που θα ξοδέψει πιο συνετά. Το μοναδικό κριτήριο για να κρίνουμε εάν ξοδεύουμε ορθά ή ορθότερα είναι το κατά πόσο μας βοηθά να ανακάμψουμε από την οικονομική κρίση και, ουσιαστικά, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.

Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να συμμεριστώ την άποψη του κυρίου Rasmussen ότι οι πιο έξυπνοι μαθητές της τάξης είναι εκείνοι που έσπευσαν να ξοδέψουν τα περισσότερα.

Τέλος, υπάρχει το ζήτημα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Sarkozy. Συμφωνώ ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι χρειάζεται να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να πετύχουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών φορέων, όσο δεν έχουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα.

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, μάλλον σαν τον κύριο Schulz, ανησυχούσα στην αρχή αυτής της Προεδρίας με τη βραδεία αντίδραση στην απειλητική εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη στο σύνολό της ήταν ένοχη για εφησυχασμό πιστεύοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν δικό μας αλλά της Αμερικής.

Εντούτοις, από τότε που μας έπληξε το χρηματοπιστωτικό παλιρροιακό κύμα, χαίρομαι για την αντίδρασή μας. Επικροτώ τις ηγετικές ικανότητες που επέδειξε ο Πρωθυπουργός μας, ο Gordon Brown, και ο Πρόεδρος Sarkozy.

Αυτό που μάθαμε είναι ότι η Ευρώπη πέφτει ή στέκεται όλη μαζί. Εάν ενεργούμε μεμονωμένα είμαστε χαμένοι και τα γεγονότα το έχουν αποδείξει αυτό. Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και για αυτό το λόγο χαιρετίζω τη δυναμική μας ηγεσία, σε αντίθεση με το κόμμα του κυρίου Kirkhope, τα μέλη του οποίου, σαν τα λαγουδάκια που παραλύουν μπροστά στους προβολείς, πιστεύουν ότι η μοναδική λύση στη μεγάλη μας κρίση είναι να μην κάνουμε τίποτα.

Σημειώνω ότι ο Πρόεδρος Sarkozy μίλησε για τους «φίλους μας, τους Αμερικάνους». Ολόκληρη η Δύση είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη κρίση. Θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν μόνο δίνοντας προτεραιότητα στη συνεργασία. Επομένως, πρέπει να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας της Ευρώπης με τη νέα διοίκηση τον Ιανουάριο, ούτως ώστε να έχουμε ένα ενωμένο μέτωπο στις μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η χρηματοπιστωτική κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, δύο γεγονότα απέδειξαν ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο και ασκεί επιρροή. Στη Γεωργία, οι Ευρωπαίοι ήταν εκείνοι που σταμάτησαν τον πόλεμο και στη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν οι Ευρωπαίοι εκείνοι που ανάγκασαν τους άλλους στον πλανήτη, μέσω των G8 και των G20, να συμφωνήσουν σε διευθετήσεις και να διαπραγματευτούν, ούτως ώστε στο μέλλον να μην είναι εφικτό να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.

Μπορούμε πραγματικά να αφήσουμε στην τύχη να έχουμε ένα δυναμικό Πρόεδρο του Συμβουλίου από ένα από τα μεγάλα κράτη μέλη την επόμενη φορά, όμως; Το λέω αυτό γιατί η Γαλλία και ο Πρόεδρος Sarkozy αρίστευσαν. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα πιο σταθερό θεσμικό πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητά του στο μέλλον. Για το λόγο αυτό η κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας είναι τόσο σημαντική για τόσους πολλούς λόγους και αυτό είναι το τρίτο γεγονός για το οποίο θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία, δηλαδή το ότι πέτυχε μια συμφωνία, με βάση τα όσα κατάρτισε το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, για να προτείνει λύσεις σχετικά με τις διευκρινήσεις – ή όπως κι αν πρέπει να το ονομάσουμε – του ζητήματος των Επιτρόπων και πολλών άλλων εξάλλου.

Πιστεύω ότι πλέον αποτελεί ευθύνη της Ιρλανδίας να ανταποκριθεί σε αυτό με θετικό τρόπο. Όπως πολλοί από εμάς έχουν ήδη πει, αυτά τα ζητήματα, και ειδικά το ζήτημα των Επιτρόπων, δεν ήταν εύκολο να γίνουν αποδεκτά από πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, ειλικρινά πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα με κάποιον άλλο τρόπο.

Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα να επισημάνουμε σε αυτήν την περίπτωση και είναι ότι η αντίδραση των πολέμιων της Συνθήκης της Λισσαβόνας δείχνει ότι είναι πλέον αναγκασμένοι να βρουν νέο υλικό τώρα που τους στερήσαμε τα επιχειρήματά τους από το πρώτο δημοψήφισμα. Αυτό καθιστά σαφές ότι δεν είναι φίλοι της Ευρώπης, ότι δεν είναι άνθρωποι που επιθυμούν μια καλύτερη Ευρώπη, αλλά αντιθέτως είναι κάθετα ενάντια στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πάντα αναζητούν νέα επιχειρήματα που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν το στόχο τους.

Αυτό θα πρέπει να μας παρακινεί αρκετά ώστε να προωθήσουμε και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το ζήτημα. Είμαι σίγουρος ότι η Τσέχικη Προεδρία – η πρώτη προεδρία του Συμβουλίου από μια χώρα του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας – θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με μια ιδιαίτερη αίσθηση της ευθύνης της και σε συνεργασία με τους Γάλλους και Σουηδούς Συναδέλφους της θα φέρει αυτό το θέμα εις πέρας με επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τι διδαχτήκαμε από τη Γαλλική Προεδρία; Ιδού τρία διδάγματα που αντλήσαμε.

Το πρώτο δίδαγμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ισχυρή προεδρία, η οποία να ασκείται για ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα από τις διαδικασίες που καλείται να διαχειριστεί η προεδρία και από μια δυναμική, ικανή προσωπικότητα ικανή να αφοσιωθεί πλήρως στα συμφέροντα και τις υποθέσεις της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, τουλάχιστον. Αληθεύει ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να εξατομικευτεί αλλά οφείλει να προσωποποιηθεί.

Το δεύτερο δίδαγμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια προεδρία ικανή να διαμορφώσει συμβιβασμούς ανάμεσα στους αντιπροσώπους εθνών, αντλώντας υποστήριξη από τους αντιπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο Κοινοβούλιο, γιατί μια ενωμένη Ευρώπη δεν αποτελεί απειλή για τα εθνικά κράτη. Είναι η αναρχία και ο νεοφεουδαϊκός κατακερματισμός που αποτελούν την αναπόφευκτη εναλλακτική της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και που αποτελούν απειλή για την ακεραιότητα των εθνών.

Το τρίτο δίδαγμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται οικονομική διακυβέρνηση ικανή να ισορροπήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Εάν μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, αν και κάτι ανεπιθύμητο, αποδειχτεί αναπόφευκτη, τότε αυτή η Ευρώπη θα πρέπει να οικοδομηθεί σύμφωνα με τις διαφορές μεταξύ προορατικών πολιτικών και όχι τις διαφορές σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.

Κατά τ’ άλλα, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου. Ας αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σημείο καμπής. Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη, μπορεί να συγκριθεί από άποψη σημασίας με τις διαπραγματεύσεις και τις συνθήκες προσχώρησης. Και αυτό εξαιτίας της σπουδαιότητας του πακέτου για την ενέργεια και το κλίμα.

Χάρηκα με τα νέα αναφορικά με την ενότητα της Ένωσης και με την ικανότητά της να πετύχει ένα δύσκολο συμβιβασμό αναφορικά με το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μια προειδοποίηση και να επισημάνω στο Σώμα ότι αυτός ο συμβιβασμός απλά σηματοδοτεί την αφετηρία του δρόμου που κείτεται μπροστά μας. Μόνο το 2020 θα ανακαλύψουμε εάν έχουμε επιτύχει όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια. Με άλλα λόγια, μόνο τότε θα διαπιστώσουμε εάν ο στόχος του «3x20» έχει επιτευχθεί και εάν οι οικονομίες των νέων κρατών μελών, κυρίως της Πολωνίας, έχουν εκσυγχρονιστεί αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται να υποστούν υπέρμετρες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Οι αποφάσεις για την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας προκαλούν αισιοδοξία. Αντίθετα, οι προτάσεις που συνδέονται με κοινές ενέργειες για την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι απογοητευτικές. Το ίδιο, ιδιαιτέρως, ισχύει και για την ολοένα και βαθύτερη οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία βιώνουν εντονότερη από ποτέ οι πολίτες. Για το λόγο αυτό, καλώ την Επιτροπή και την επερχόμενη Προεδρία να παρουσιάσει ένα αυθεντικό πρόγραμμα κοινών δράσεων το οποίο θα αποτρέψει μια άνοδο της ανεργίας στην Ευρώπη και μια πτώση της οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε Sarkozy, αυτή είναι μια Προεδρία που θα ξεχωρίζει. Το ότι κατορθώσατε να κάνετε την Ευρώπη να μιλήσει με μία φωνή δεν είναι αμελητέο κατόρθωμα, αλλά στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας απογοητεύσατε και μας εκπλήξατε αρνητικά.

Η τελευταία αποκήρυξη ευθυνών αφορά την πολιτική αναβάθμιση του Ισραήλ, η οποία πραγματοποιήθηκε ταχύτατα στο Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, ούτε καν η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν φτάνει πλέον στη Γάζα. Γνωρίζετε ότι ο Επίτροπος Michel μιλά για συλλογική τιμωρία. Εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ικετεύοντας να καταστήσει την αναβάθμιση εξαρτημένη από τη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο. Εμείς αναβάλουμε την ψηφοφορία, αλλά εσείς τι κάνετε; Εκβιάζετε ένα άνευ όρων «ναι» και αυτό το δικαιολογείτε λέγοντας ότι έτσι θα ασκούμε μεγαλύτερη επιρροή στο Ισραήλ. Μήπως ονειρεύομαι; Από τον Ιούλιο, το Ισραήλ έχει μια συμφωνία κατ’ αρχή και, επιπλέον, είχε αναλάβει την αντιπροεδρία της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Μήπως επέβαλε πάγωμα των εποικισμών, μείωσε τα σημεία ελέγχου ή χαλάρωσε τον ασφυκτικό κλοιό του στη Γάζα; Όχι. Κατά συνέπεια, για να δώσετε μια εκλογική ώθηση στην κυρία Livni, θέτετε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός ελέγχου και ενισχύετε εκείνους στην περιοχή και από τα δύο στρατόπεδα που πιστεύουν ότι μόνο το έγκλημα και η βία αποδίδουν και οι οποίοι επιδιώκουν τη σύγκρουση. Κύριε Sarkozy, αυτό δεν είναι πλέον realpolitik, αλλά είτε τύφλωση είτε απαράδεκτος κυνισμός.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θαυμάζω τη Γαλλική Προεδρία για την αποφασιστική της ηγεσία. Το ίδιο χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι βλέψεις ενός μαχητικού ιρανικού καθεστώτος το οποίο τρομοκρατεί το ίδιο του το έθνος επί σειρά ετών και εξάγει τρομοκρατία μαζικά – και, πολύ φοβάμαι, στο μέλλον θα εξάγει και όπλα μαζικής καταστροφής. Αποτελεί ειρωνεία ότι το Συμβούλιο της ΕΕ συνεχίζει να διατηρεί τη μοναδική σοβαρή αντιπολιτευτική δύναμη στον κατάλογο των θεωρούμενων τρομοκρατικών οργανώσεων. Αναφέρομε στην PMOI, σκοπός της οποίας είναι να δημιουργηθεί ένα κοσμικό και δημοκρατικό Ιράν χωρίς τη χρήση βίας.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2008, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την τρίτη του ετυμηγορία δηλώνοντας άκυρη και αδικαιολόγητη την απόφαση που έλαβε τον Ιούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσει την PMOI σε αυτόν τον κατάλογο. Βασίζομαι στην πολιτική δεινότητα της γαλλικής προεδρίας ότι θα σεβαστεί τις ετυμηγορίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και θα δώσει την ευκαιρία στην ιρανική αντιπολίτευση να φέρει την πραγματική αλλαγή.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω απολύτως την τελευταία δήλωση του κ. Tunne Kelam.

Ήταν μια σημαντική σύνοδος κορυφής με σημαντική ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να αναγνωρίσω τη συμβολή και να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία για το ακούραστο έργο της πάνω στο πακέτο της ανάκαμψης και το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια. Αλλά προς το παρόν θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο της ημερήσιας διάταξης.

Την προηγούμενη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός μας και Υπουργός Εξωτερικών εξασφάλισε μια θετική απάντηση από όλους τους άλλους επικεφαλής κυβερνήσεων για τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στις 12 Ιουνίου 2008 από μια πλειοψηφία Ιρλανδών ψηφοφόρων, όταν είπαν «όχι» στην κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Σε εκείνα τα κράτη μέλη που είχαν αμφιβολίες για τις πτυχές των επιδιώξεών μας, όπως το έθεσε και ο Υπουργός μας Martin, σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε να μας δεχτείτε, με έναν Επίτροπο για όλους και νομικές εγγυήσεις για τη φορολογία, την ουδετερότητα, το δικαίωμα στη ζωή, την εκπαίδευση και την οικογένεια. Δεν θα πάψουν να υπάρχουν εκείνοι που συνεχίζουν να διαφωνούν με τη διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος. Εντούτοις, η πλειοψηφία των Ιρλανδών συνεχίζει να είναι ευχαριστημένη και να εκτιμά πλήρως τη συμμετοχή μας στην ΕΕ, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή των άνευ προηγουμένου παγκόσμιων οικονομικών δυσχερειών, που η περιθωριοποίηση και η απώλεια επιρροής δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για εμάς και που η χωρίς δεσμεύσεις πρόσβαση στην ενιαία αγορά των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών είναι κρίσιμη για τις ιρλανδικές εξαγωγές – συμπεριλαμβανομένου του νοστιμότατου χοιρινού κρέατός μας μάλιστα – ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε μέσω του εμπορίου.

Υπάρχει ένα «αλλά» και αυτό συνίσταται στο ότι η ολοένα και περισσότερο δύστηνη και απηδαλιούχητη κυβέρνησή μας θα αναγκαστεί να κάνει αυτό που δεν κατόρθωσε να κάνει τον Ιούνιο, δηλαδή να αναλάβει να εξηγήσει τη Συνθήκη, το σκοπό της και τα οφέλη της. Εάν δεν το κάνει, μπορεί ίσως να αυτοσυγκεντρωθεί όταν οι βουλευτές της συνειδητοποιήσουν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα τους πετάξουν έξω.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία, η οποία υπήρξε πολύ φιλόδοξη, πολύ συνεπής και πολύ επιτυχημένη.

Πρώτον, επικροτώ ιδιαίτερα τις ενέργειές σας προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Sarkozy και τον κύριο Barroso προσωπικά, εξ ονόματος του ουγγρικού λαού, για τη βοήθεια που δόθηκε στη χώρα μου.

Δεύτερον, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσέγγιση που υιοθετήσατε στον τομέα της γεωργίας. Η θέσπιση του ελέγχου της υγείας και η έναρξη της περιόδου προβληματισμού αποτελούν πολύ θετικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να συνεχιστούν με την υποστήριξη της Γαλλίας.

Τρίτον, το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα είναι ο καρπός ενός ιστορικού συμβιβασμού. Η αποζημίωση που δόθηκε στα νέα κράτη μέλη δεν μπορεί να εξαλείψει απόλυτα το αίσθημα ότι υπεστήκαμε διακρίσεις.

Τέλος, ο χειρισμός της κρίσης μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας ήταν πολύ θετικός και επέτρεψε την αποφυγή της ψύχρανσης των σχέσεων Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ διαβιβάστε στον Πρόεδρο Sarkozy ότι ο Carlo Fatuzzo είναι 100% υπέρ των όσων έκανε η Γαλλική Προεδρία τους τελευταίους έξι μήνες.

Παρακαλώ, πείτε του επίσης ότι έφτασα στη Βουλή ακριβώς μόλις ο Πρόεδρος Sarkozy έλεγε ότι η δέσμευση σε μεγάλα έργα προάγει τη συμφωνία και διευκολύνει την υλοποίησή τους. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί με ενθάρρυνε να υλοποιήσω ένα δικό μου μεγάλο έργο, ένα σπουδαίο έργο ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων, εκλεγμένος σε αυτό το Κοινοβούλιο για δεύτερη φορά και αυτό είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ως συνταξιούχοι, ως ηλικιωμένοι, θα πρέπει να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με όταν ήταν εργαζόμενοι. Θα πρέπει να έχουν περισσότερα χρήματα, περισσότερο σεβασμό και περισσότερη αξιοπρέπεια, μόλις συνταξιοδοτηθούν. Είναι ένα μεγάλο έργο, αλλά με ενθάρρυναν ακόμα περισσότερο τα λόγια που άκουσα σήμερα από τον Πρόεδρο Sarkozy.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να πω ότι ο Πρόεδρος Sarkozy έχει να λογοδοτήσει για πολλά πράγματα καθώς οι Irish Times σήμερα γράφουν ότι με τη λήξη της εξάμηνης ανεμοζάλης που άσκησε την Προεδρία της ΕΕ, οι διπλωμάτες και οι δημοσιογράφοι χρειάζονται επειγόντως διακοπές! Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα χρειαζόμαστε όλοι διακοπές, και κυρίως εκείνοι από εμάς για τους οποίους πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και ένα δεύτερο δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Για αυτό το ζήτημα, θα γίνουν πολλές συζητήσεις στο μέλλον.

Το πρόβλημα της Ιρλανδίας δεν είναι τόσο το περιεχόμενο της Συνθήκης – το γνωρίζουμε αυτό ήδη από την πρώτη ψηφοφορία – είναι η αντιμετώπιση εκείνων των θεμάτων που ανησυχούν το λαό και το Συμβούλιο το έπραξε αυτό. Αυτό που το Συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει για την Ιρλανδία είναι να πείσει την κοινή γνώμη η οποία είναι δυσαρεστημένη από την κυβέρνησή της αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει τη Συνθήκη αυτή. Επομένως, εναπόκειται σε εκείνους από εμάς που υποστηρίζουμε πλήρως της Συνθήκη και τους νομικούς συμβιβασμούς οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστούν να διεξάγουμε εκτεταμένη προεκλογική εκστρατεία για τις αξίες που περιλαμβάνει η Συνθήκη και να διαχωρίσουμε τα εθνικού ενδιαφέροντος ζητήματα από τα ζητήματα ευρωπαϊκής κλίμακας. Θα είναι μια απαιτητική δουλειά, νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό, αλλά με την υποστήριξη αυτού του Σώματος μπορεί να εκπληρωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για το ιστορικής σημασίας έργο της. Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, η απλούστευση των κανονισμών και ο εξορθολογισμός του θεσμικού συστήματος είναι αποτελεσματικές αλλαγές. Είναι επιτεύγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η έλλειψη κοινωνικής ισορροπίας, όμως, δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις της κρίσης ωθούν τις κοινωνικές ανισότητες σε πολλές χώρες σε κρίσιμο σημείο. Χρειάζεται να λάβουμε συμβολικά και αποτελεσματικά μέτρα για λογαριασμό των ασθενέστερων πολιτών μας, να αντιμετωπίσουμε άλλες κοινωνικές εντάσεις και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της επιθετικότητας. Χαίρομαι που η ανακαίνιση των εργατικών εστιών μπορεί να επεκταθεί στα διαμερίσματα των υψηλών πολυκατοικιών ανθρώπων χαμηλού εισοδήματος, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι αγροτικοί, φτωχοί οικισμοί που έχουν αναπτυχθεί και όπου θα ήταν λάθος να υπάρξει αναβάθμιση κι έτσι θα πρέπει να καταστήσουμε δυνατό το κλείσιμο αυτών των οικισμών που υφίστανται διαχωρισμούς. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην απόλυτη φτώχεια, ειδάλλως η οικονομική κρίση θα μπορούσε να έχει επικίνδυνες κοινωνικές συνέπειες.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Le Maire, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Wallström, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να απευθύνομαι για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζετε ότι προέρχομαι από το εθνικό κοινοβούλιο της Γαλλίας, το ναό της γαλλικής δημοκρατίας και επομένως είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ στο ναό της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι αργά, κι έτσι θα περιοριστώ σε τέσσερα σημεία για τους τέσσερις κύριους τύπους παρατηρήσεων που έγιναν, αναφορικά με την οικονομία, το πακέτο για το κλίμα, πολιτικά ζητήματα και τέλος τη Συνθήκη.

Όσον αφορά την οικονομία, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της και αντιμέτωπη με μια σημαντική οικονομική κρίση που πλήττει όλους τους πολίτες μας να εφαρμόσει ένα σχέδιο ανάκαμψης που προστατεύει τους εργαζομένους, προστατεύει τη βιομηχανία μας και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση.

Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (DE) Θα ήθελα να απευθύνω δύο λόγια στην κυρία Koch-Mehrin: πρέπει να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει επίσης να δείξουμε αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ο κύριος Goebbels το έθεσε πολύ ορθά όταν είπε ότι χρειαζόμαστε καλύτερο οικονομικό συντονισμό, αλλά και πιο ασφαλείς κανόνες ρύθμισης των τραπεζών. Πιστεύω ότι του χρόνου θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση.

Υπήρξε κάποια κριτική από την πλευρά της κυρίας Berès συγκεκριμένα, κι επίσης μόλις τώρα από τον κύριο Schulz. Το ερώτημα είναι «αργήσαμε πολύ;».

Από την πλευρά μου, πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι ότι κατορθώσαμε να ανταποκριθούμε. Το 2007 ελάχιστοι αναλυτές διέβλεπαν τον ερχομό της κρίσης. Ίσως θα ήταν καλύτερα να είχαμε αντιδράσει νωρίτερα. Το κρίσιμο σημείο, όμως κυρία Berès, είναι ότι αντιδράσαμε.

Όσον αφορά την αυστηρά χρηματοπιστωτική αντίδραση που έθιξαν ο κύριος Titley και ο κύριος Duff, συμφωνώ απολύτως μαζί τους.

Προεδρεύων του Συμβουλίου. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει περάσει και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τίποτα δεν θα έχει λυθεί έως ότου λυθούν όλα.

Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Νομίζω ότι χρειάζεται να παραμείνουμε πολύ προσεκτικοί για την επόμενη χρονιά. Πρέπει να διατηρήσουμε την πρωτοβουλία και να επιβάλουμε τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς κανόνες.

Όσον αφορά το πακέτο του κλίματος, θα προχωρήσω γρήγορα, γιατί ο Γάλλος Υπουργός Επικρατείας, Jean-Louis Borloo, ο οποίος έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο με την Υφυπουργό, Nathalie Kosciusko-Morizet, θα σας πει περισσότερα το απόγευμα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Sudre, τον κύριο Krasts, τον κύριο Langen, τον κύριο Szejna και την κυρία Doyle, οι οποίοι συνέβαλλαν ουσιαστικά στις εργασίες πάνω σε αυτό το σχέδιο για το κλίμα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τα θετικά τους σχόλια σχετικά με το σχέδιο.

Πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο για το κλίμα είναι το πιο σημαντικό μετά το Κιότο και, πρωτίστως, ότι θα εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος θα αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα πριν τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης.

Όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα, ειδικά το θέμα της Ρωσίας και της Γεωργίας, είναι αλήθεια ότι δεν έχουν λυθεί τα πάντα. Εντούτοις, πιστεύω ότι ζητάμε πολλά εάν έχουμε την απαίτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσει όλα τα θέματα σε μία από τις πιο σύνθετες περιοχές του πλανήτη, τον Καύκασο. Το ουσιαστικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Η ειρήνη είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι το βασικό πρόβλημα αυτής της περιοχής και είναι βασικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι ο ίδιος ο λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρήνη.

Οφείλω να πω επίσης ότι ως ευρωπαίος πολίτης αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Γαλλική Προεδρία, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να φέρει την ειρήνη εκεί όπου θα μπορούσε να υπήρχε πόλεμος. Επίσης, για να απηχήσω τα όσα είπαν ο κύριος Cavada και η κυρία Andrikiené, αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό, όπως μου φαίνεται σημαντικό ότι η ευρωπαϊκή δύναμη σταθεροποίησης που βρίσκεται σήμερα στη Γεωργία θα πρέπει να παίξει πλήρως τον ρόλο της και να μην επιτρέψει κατάχρηση των ευθυνών της.

Αυτό με οδηγεί σε ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο ετέθη νωρίτερα, συγκεκριμένα από τον κύριο Saryusz-Wolski, και είναι το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα ως προς την ευρωπαϊκή άμυνα και για δύο λόγους. Πρώτον, πρόκειται για απτά αποτελέσματα. Δεν είναι απλά αποτελέσματα στο χαρτί, αλλά στρατιώτες επί τόπου, που μάλιστα βρίσκονται εκεί για να διασφαλίσουν τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Αυτά είναι επίσης καλά αποτελέσματα, γιατί επιτεύχθηκαν σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σταματήσουμε να ορθώνουμε την ευρωπαϊκή άμυνα εναντίον του ΝΑΤΟ. Το ένα συμπληρώνει το άλλο: χρειαζόμαστε ανεξάρτητη ευρωπαϊκή άμυνα, όπως ακριβώς χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ να παίξει τον ρόλο του πλήρως.

Όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, που έθιξε ο κύριος Swoboda, η διαδικασία ακολουθεί τη φυσική της πορείας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Θα πραγματοποιηθεί ένα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την Παρασκευή πάνω σε αυτό το ζήτημα και θα εξεταστούν τα σχετικά κεφάλαια. Πιστεύω ότι όλα ακολουθούν το δρόμο τους σύμφωνα με τα όσα έχουν υιοθετήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τέθηκε από αρκετούς ομιλητές, ειδικά την κυρία Hybášková και την κυρία De Keyser. Πρόκειται για μια μεγάλη σύγκρουση. Πιθανότατα είναι η ρίζα κάθε μορφής βίας στη Μέση Ανατολή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ευθύνη δεδομένου ότι είναι ο κύριος χορηγός, ο κύριος προμηθευτής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη και, κατά συνέπεια, πρέπει να δεχτεί τις ευθύνες της.

Πιστεύω μάλιστα ότι εάν μπορούμε να κάνουμε βήματα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θα εκπληρώσουμε όλες τις προσδοκίες που η Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη μπορούν να έχουν από εμάς και εάν μπορέσουμε να φέρουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα όπου υπάρχει βία, η Ευρώπη θα έχει παίξει σωστά τον ρόλο της.

Όσον αφορά το ζήτημα της Συνθήκης, για να ολοκληρώσω για το συγκεκριμένο θέμα, η κυρία Sinnott το έθεσε πολύ ορθά: χρειαζόμαστε την Ιρλανδία στην Ευρώπη. Χρειάζεται επίσης να σεβαστούμε τη δημοκρατική επιλογή που έκανε ο ιρλανδικός λαός και να τους δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία δημοκρατικής έκφρασης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος έγκρισης της Συνθήκης. Ο κύριος Brok είπε ότι χρειαζόμαστε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.

«Χρειαζόμαστε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.»

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος.

Χρειαζόμαστε επίσης να προοδεύσουμε πολύ μεθοδικά, πολύ ανοιχτά και με πολύ διάλογο, ώστε να επιτρέψουμε στον ιρλανδικό λαό να λάβει μια απόφαση. Αυτό το θεωρώ απολύτως απαραίτητο. Κύριε Corbett και κύριε Burke, εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες επί του θέματος, κάτι το φυσιολογικό. Ένα δημοψήφισμα είναι πάντα ριψοκίνδυνο.

Προεδρεύων του Συμβουλίου. Και έχετε δίκιο: δεν πρέπει να υποτιμάμε τις πολιτικές δυσκολίες. Αφετέρου, όμως, δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τη θέλησή μας να βοηθήσουμε τον ιρλανδικό λαό, γιατί, εντέλει, η επιλογή θα βρίσκεται στα χέρια του ιρλανδικού λαού.

Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Όσον αφορά τον αριθμό των Επιτρόπων, ένα θέμα που ανέφερε ο κύριος Leinen, μεταξύ άλλων, θα ειδωθούμε αργότερα το απόγευμα για να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα.

Το σημαντικότερο θέμα είναι διττό. Καταρχήν, είναι ότι κάθε έθνος θα πρέπει να αισθάνεται ότι εκπροσωπείται επαρκώς σε αυτήν την Επιτροπή και, εάν χρειάζεται να αλλάξουμε για να το πετύχουμε αυτό, ας αλλάξουμε. Πιστεύω ότι η απόφαση που λήφθηκε είναι ορθή.

Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι προφανώς, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρκετές φορές, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ηγεσία με σθένος και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός Πρόεδρος, γιατί και αυτό θα εξασφαλίσει τη νομιμότητα της Επιτροπής.

«Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα.»   

Νομίζω ότι ήταν ο κύριος Burke αυτός που το είπε νωρίτερα. Λοιπόν, πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτά ήθελα να πω σε απάντηση των ομιλιών που προηγήθηκαν. Θα ήθελα επίσης με αυτήν την ευκαιρία να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που ανέλαβα αυτήν την ευθύνη, την οποία μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα ήθελα να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας πρωί, μεσημέρι και βράδυ για να συνεργαστώ χέρι χέρι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο κατέχει πλέον μια ουσιαστική θέση μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, αλλά και στις καρδιές των συμπολιτών μας. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία θα οικοδομηθεί με εσάς.

(Χειροκρότημα)

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση – τουλάχιστον ως επί το πλείστον την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα – και πιστεύω ότι ακούσαμε τα πιο ουσιώδη επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν. Θα περιοριστώ στο κάνω απλά μερικά λακωνικά σχόλια και θα αναφέρω ορισμένα πράγματα που δεν άκουσα στη συζήτηση.

Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι όχι, η Επιτροπή δεν είναι η γραμματεία του Συμβουλίου. Αρνούμαι ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Μη συγχέετε το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη γαλλική προεδρία – ήταν καλή η συνεργασία μας με τη γαλλική προεδρία – με το ότι είμαστε γραμματεία. Παρουσιάζοντας το πακέτο για την ενέργεια, το πακέτο για το κλίμα, το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, έχοντας φιλοδοξίες και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, αποδείξαμε ότι δεν είμαστε μια γραμματεία αλλά μια Επιτροπή με το δικαίωμα της πρωτοβουλίας και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο.

Όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας: Μπορώ να προσθέσω στα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν εδώ ότι πιστεύω ότι το Συμβούλιο – με την Επιτροπή, ασφαλώς – έλαβε ένα μακρύ κατάλογο με τα προβληματικά ζητήματα που ανησυχούν τον ιρλανδικό λαό ούτως ώστε οι ανησυχίες αυτές να γίνουν σεβαστές. Είχαμε την ευκαιρία να τον μελετήσουμε σε βάθος. Μαζί αναζητήσαμε λύσεις και το Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, έχει συμφωνήσει πλέον να λάβει μια απόφαση πάνω στο ζήτημα του αριθμού των Επιτρόπων. Πάντοτε υπήρξα υπέρμαχος της άποψης να υπάρχει ένας Επίτροπος ανά κράτος μέλος, αν και έδειξα αφοσίωση στη θέση της Επιτροπής. Για να το θέσω με απλά λόγια, πιστεύω ότι τα όσα μπορεί να χάνονται σε αποδοτικότητα – και δεν είμαι βέβαιη ότι θα χανόταν κάτι από την αποδοτικότητα, για παράδειγμα, πιστεύω ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει περίπου 33 μέλη – κερδίζονται σε νομιμότητα. Χρειαζόμαστε τη νομιμότητα περισσότερο από ποτέ και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε έναν Επίτροπο ανά κράτος μέλος. Επικροτώ αυτήν την απόφαση. Αλλά έχουμε επίσης εξετάσει και τον υπόλοιπο κατάλογο ανησυχιών και υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισής τους.

Αυτό που πρόκειται να συνεισφέρουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το συντομότερο δυνατό θα μπορέσουμε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης με την ιρλανδική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο να εξασφαλίσουμε καλύτερη ενημέρωση. Αυτό σημαίνει να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι και οι γυναίκες στην Ιρλανδία είναι σε θέση να σχηματίσουν τη δική τους άποψη και να πουν ότι είχαν τουλάχιστον την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως. Αυτό πρόκειται να συνεισφέρουμε στο άμεσο μέλλον.

Δεν άκουσα καμία διαφωνία για ένα πακέτο για την ενέργεια που επίσης προσφέρει πολλές ευκαιρίες στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι επενδύσεις σε ενεργειακά πιο αποδοτικές βιομηχανίες ή σε ένα δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μας προσφέρουν απίστευτες ευκαιρίες, όχι μόνο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να γεφυρωθεί η ύφεση αλλά και για βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι όσες φορές κι αν το επαναλάβουμε αυτό δεν αρκεί. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα επισημάνουμε την ευρωπαϊκή υπεραξία που δημιουργείται λαμβάνοντας κοινές δράσεις τώρα.

Κάποιοι από εσάς αναφέρατε τις φτωχές χώρες και τον αναπτυσσόμενο κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί είναι τα πρώτα θύματα και εκείνοι που πλήττονται περισσότερο. Δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε το στόχο μας να υλοποιήσουμε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και δεν πρέπει να αμελούμε τον υπόλοιπο κόσμο, όταν ήμαστε απασχολημένοι στην προσπάθεια καταπολέμησης της ύφεσης και των προβλημάτων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι στη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας γράφτηκε ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Με τον Αντιπρόεδρο Vidal-Quadras και τον κύριο Jouyet, κατορθώσαμε να υπογράψουμε μια εταιρική σχέση για την επικοινωνία, μια συμφωνία επικοινωνίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πρώτα και πρωτίστως για να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε τους ψηφοφόρους τώρα που πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Οφείλω να πω πόσο πολύ εκτίμησα τη συνεργασία μου και με τον κύριο Vidal-Quadras και τον κύριο Jouyet, και είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά και στο μέλλον.

Πιστεύω ότι όλοι οι άφθονοι έπαινοι που ακούστηκαν για τη γαλλική προεδρία οφείλονται στο γεγονός ότι εκτιμούμε την πραγματική ηγεσία, την ταγμένη ηγεσία, όταν την βλέπουμε. Αν και δεν ανήκουμε στην ίδια πολιτική οικογένεια, προτιμούμε τους ανθρώπους που είναι ξεκάθαροι ως προς τις αξίες τους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν πολλή από την ενέργειά τους και τις ιδέες τους στη συζήτηση για την Ευρώπη και βλέπουμε κάποιον που υπερασπίζεται την Ευρώπη σε όλα αυτά. Αυτό είναι που εκτιμούμε και έχουμε περί πολλού.

Τέλος, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους σας Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Πρώτα θα ήθελα να πω πόσο περήφανος αισθάνομαι που είμαι Γάλλος στο τέλος της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησε η Γαλλία στο πρόσωπο του Προέδρου της, του Nicolas Sarkozy. Είτε πρόκειται για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις, τον πόλεμο στον Καύκασο, τις προσπάθειες αντιμετώπισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή κρίσιμων ζητημάτων όπως κανονισμοί (πακέτο για ενέργεια/κλίμα) που στοχεύουν στην καθιέρωση μιας οικονομίας χωρίς άνθρακα στον 21ο αιώνα, τη μετανάστευση, τη γεωργία, κ.ο.κ., όλα αυτά αποδεικνύουν την ποιότητα της Γαλλικής Προεδρίας της Ένωσης και διοίκησής της καθώς και τις αξιοσημείωτες ενέργειες των υπουργών που προέδρευσαν του Συμβουλίου, ιδιαίτερα του Jean-Pierre Jouyet. Αυτή η Προεδρία αποδεικνύει, εάν ήταν ποτέ αυτό αναγκαίο, πόσο πολύ χρειαζόμαστε μια σταθερή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων του παρόντος και επομένως πόσο πολύ χρειαζόμαστε την κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας και χαιρετίζω τη σοφία των επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων που κατέληξαν σε έναν καλό συμβιβασμό με τους Ιρλανδούς φίλους μας. Ειλικρινά πιστεύω ότι η Τσέχικη Προεδρία θα σταθεί στο ύψος των προκλήσεων της Ευρώπης και θα δείξει τη δέσμευσή της στην Ένωση κάνοντας μια αρχή με την πλήρη κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η τρέχουσα οικονομική κρίση απαιτεί έκτακτα μέτρα σε μια εποχή όταν ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός Ευρωπαίων αντιμετωπίζει το φάντασμα της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης. Αυξάνοντας το πλαφόν των εγγυήσεων των τραπεζικών καταθέσεων για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι ένα ευπρόσδεκτο μέτρο, το οποίο θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Ένα αρχικό πλαφόν 50.000 ευρώ και ένα ακόμα 100.000 ευρώ είναι κάτι περισσότερο από επαρκή για τα κράτη εκείνα που τα τραπεζικά τους συστήματα δεν έχουν μακρά παράδοση, όπως ισχύει στην περίπτωση της Ρουμανίας και άλλων πρώην κομμουνιστικών κρατών. Επί του παρόντος, είναι σημαντικό κάθε κράτος να θεσπίσει αυτό το μέτρο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πανικού μεταξύ του πληθυσμού. Η Ρουμανία δεν ανήκει στα κράτη με μεγάλο αριθμό καταθέσεων πάνω από 50.000 ευρώ. Εντούτοις, από ψυχολογική άποψη, η αύξηση του εγγυώμενου ποσού δεν μπορεί να έχει παρά θετική επίδραση, δεδομένου ότι οι καταθέσεις του πληθυσμού έχουν σημειώσει μείωση, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο κατά 6% μόνο στο Βουκουρέστι. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ έχουν αναληφθεί μόλις μέσα σε λίγες εβδομάδες, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια.

Αφετέρου, ως ευρωβουλευτής, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτό το μέτρο χρειάζεται να συνοδευτεί από μια επανεξέταση των πολιτικών χορήγησης πιστώσεων και του επιπέδου του κινδύνου που αναλαμβάνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Πρέπει καταρχήν να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ολόκληρη αυτήν τη δύσκολη περίοδο την οποία πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρότυπο που αφήνετε παρακαταθήκη θα καταστεί σημείο αναφοράς για τις επερχόμενες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την έγκαιρη αντίδραση, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα σε δύσκολες εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Η αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων που συνδέονται με τη δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ και την εξωτερική πολιτική που θεμελιώνονται στον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προώθησης της ειρήνης είναι καταλυτική για το μέλλον της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, έγκειται στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των εξής στοιχείων: επικοινωνία, συνεργασία και συμβιβασμός, που αποτελούν καταλυτικά στοιχεία στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όλα χρησιμοποιήθηκαν στο μέγιστο στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας, έχοντας κατά νου τη δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίσαμε, όσον αφορά τις σχέσεις με τα πιο δημοκρατικά θεσμικά όργανα της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πετυχημένη Γαλλική Προεδρία. Αναφέρομαι στην επιτυχία της στη διεθνή αρένα, έχοντας κατά νου την κρίση στη Γεωργία και στην επιτυχία της όσον αφορά ζητήματα σημαντικά για τον καθημερινό πολίτη. Σε προσωπικό επίπεδο, χαίρομαι που η γαλλική προεδρία ολοκλήρωσε τις εργασίες πάνω στον κανονισμό που αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ η ίδια έχω δουλέψει πολύ καιρό και σκληρά πάνω σε αυτόν τον κανονισμό. Για το λόγο αυτό χαίρομαι που, χάρη στην έγκριση του Συμβουλίου, επιτέλους θα είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε επαρκή οικονομική υποστήριξη σε εκείνα τα παιδιά που φαίνεται απλά να τα έχει ξεχάσει ο ένας γονιός τους, όταν αυτός ο γονιός κατοικεί στο εξωτερικό.

Αφετέρου, ως μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ανησυχώ για τις παραχωρήσεις και τις θεσμικές υποσχέσεις που δόθηκαν στην Ιρλανδία, οι οποίες αποτελούν μια επιστροφή στην αρχή του ενός Επιτρόπου ανά χώρα. Αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευρυνθεί περαιτέρω και θα συμπεριλαμβάνει 30 ή περισσότερα κράτη μέλη. Ένας εξίσου μεγάλος αριθμός Επιτρόπων θα οδηγούσε σε μεγέθυνση της γραφειοκρατίας στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες των διοριζόμενων Επιτρόπων θα υποδιαιρούνταν. Η ίδια η Επιτροπή θα γινόταν πιο ακριβή, λιγότερο αποτελεσματική και πιο δύσκολη στη διαχείριση. Ελπίζω επίσης ότι η συζήτηση που θα προηγηθεί ένα νέο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία θα διεξαχθεί στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη το ουσιαστικό περιεχόμενο της Συνθήκης της Λισσαβόνας, το οποίο θα εξηγείται ξεκάθαρα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών αλλαγών. Αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και για τους πολίτες της Ιρλανδίας και για τη λειτουργία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – εάν αγνοήσετε όλη τη ρητορική και τη δημαγωγία που τις συνοδεύει πάντα – απογυμνώνουν τους πραγματικούς στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ.

Έχοντας αποτρέψει όλους τους άλλους να εκφράσουν την άποψή τους με δημοψήφισμα, επιβάλλουν σήμερα ένα νέο δημοψήφισμα σε εκείνο το λαό ο οποίος με κυρίαρχο και δημοκρατικό τρόπο απέρριψε αυτήν την προτεινόμενη Συνθήκη.

Πολύ περισσότερο δε, ο ιρλανδικός λαός θα αντιμετωπίσει ένα δημοψήφισμα για την ίδια Συνθήκη (περιεχόμενο), που συνοδεύεται για την ώρα από μια «πολιτική δέσμευση» που θα εκπληρωθεί νομικά στη μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας το 2010 ή 2011.

Κατά αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να επιβάλουν ένα ποιοτικό άλμα στο νεοφιλελευθερισμό, το φεουδαρχισμό και το μιλιταρισμό που αντιπροσωπεύει αυτή η Συνθήκη, προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων δυνάμεων.

Το ίδιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στρέφεται επίσης προς ένα νέο στάδιο στην στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και των διεθνών σχέσεων, προετοιμαζόμενο για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (τον Απρίλιο του 2009) και εδραιώνοντας την ΕΕ ως τον ευρωπαϊκό πυλώνα του.

Όπως έχουμε τονίσει στο παρελθόν, τέτοιες αποφάσεις δείχνουν ξεκάθαρα την αντιδημοκρατική φύση της ΕΕ, η οποία είναι αδιαχώριστη από τη θέση που αναλαμβάνει ως ένα ιμπεριαλιστικό μπλοκ.

Όσον αφορά το «σχέδιο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας» αυτό αφορά ακριβώς την ίδια πολιτική, καθώς η προτεραιότητα θα είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. (FI) Χαίρομαι που οι επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων βρήκαν μια λογική και μάλιστα τη μοναδική ορθή λύση στο ζήτημα των Επιτρόπων. Ο Επίτροπός μου αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Επιτροπή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μικρότερα κράτη μέλη.

Τουλάχιστον 60 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν στη Γαλλία και η γαλλική κυβέρνηση έχει 38 υπουργούς. Σχεδόν 500 εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ. Πώς είναι δυνατόν η Επιτροπή να μην έχει χώρο για έναν Επίτροπο από κάθε χώρα, ακόμα κι αν είναι να έρθουν περισσότερα κράτη μέλη;

Σας ευχαριστώ!

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. (HU) Το Δεκέμβριο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεύθυνε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τα διαθέσιμα εργαλεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Αντίθετα με τις προσδοκίες, το δημοσιευμένο έγγραφο εργασίας περιορίστηκε στην αξιολόγηση υφιστάμενων κοινοτικών πολιτικών. Τον Σεπτέμβριο, η πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής Ρομά έλαβε χώρα και δεν κατόρθωσε να καταρτίσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη σύσταση ή χρονοδιάγραμμα. Στις 8 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλλει μια έκθεση έως τις αρχές του 2010 για την πρόοδο που συντελείται.

Η διαμόρφωση μιας προοδευτικής κοινοτικής στρατηγικής θα έπρεπε να βασίζεται στο ευρύτερο δυνατό φόρουμ, σε πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν και την κοινωνία των πολιτών, Ρομά και μη, σε επιστημονική γνώση και στη συνεργασία των εκπροσώπων των εκκλησιών και της οικονομικής ζωής. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από την εισαγωγή των βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί υπερβολικά θετικά. Αυτό που χρειάζεται είναι μια παγκόσμια στρατηγική που να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα κάθε θέμα που επηρεάζει τους Ρομά και να σχηματίζει μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι κοινοτικές πρωτοβουλίες υλοποιούνται επί τόπου, του τρόπου που κατορθώνουν να τονώσουν και να υποστηρίξουν τις τοπικές πολιτικές που είναι περισσότερο σημαντικές για την κοινωνική ενσωμάτωση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε στα κράτη μέλη έναν οδικό χάρτη βασισμένο σε εκτελεστά νομικά θεμέλια και που να μπορεί να εγγυηθεί την εκπλήρωση ξεκάθαρων και μετρήσιμων στόχων μέσω κυρώσεων, εάν απαιτείται. Η στρατηγική πρέπει, επιπλέον, να θίγει ζητήματα που συνδέονται στενά με την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, όπως η περιβαλλοντική προστασία, η υγειονομική περίθαλψη, οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων ή οι συμπεριφορές κατά των Ρομά που εκφράζονται στα ΜΜΕ και άλλους τομείς της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Κύριε Πρόεδρε, «Η Ευρώπη ενήργησε ενωμένη». Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της ανασκόπησης του Προέδρου Sarkozy για τη Γαλλική Προεδρία που μόλις ακούσαμε. Χωρίς αμφιβολία όρισε το τέμπο του δυναμισμού που ξεκάθαρα συνέβαλλε στην επιτυχία αυτών των έξι μηνών.

Επικροτώ το γεγονός ότι, ως Εν Ενεργεία πρόεδρος του Συμβουλίου, συνάντησε τον Δαλάι Λάμα στη συγκέντρωση των νομπελιστών Ειρήνης στο Gdańsk στην Πολωνία. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε την Αυτού Παναγιότητα το Δαλάι Λάμα πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, όπου έδωσε μια ομιλία στην ολομέλεια. Μέσω μιας νηστείας στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 άνθρωποι και με θιβετιανά σάλι, προβάλαμε την αλληλεγγύη μας προς το Δαλάι Λάμα και το λαό του Θιβέτ. Υποστηρίξαμε τη μέση οδό του, την προθυμία του να υπάρξει διάλογος και την ακλόνητη δέσμευσή του στη μη βία. Πάντα μιλούσε υπέρ της αυτονομίας του Θιβέτ παρά υποστήριζε την διάσπαση, όπως ισχυρίζονται οι Κινέζοι.

Οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όλοι συμφωνούν ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι τι θα κάνει η Ευρώπη τώρα υπό το πρίσμα της ακύρωσης από μέρους του Πεκίνου των επίσημων ομιλιών ΕΕ-Κίνας; Πώς μπορεί επιτέλους το Συμβούλιο να κατορθώσει να υποχρεώσει την Κίνα να υλοποιήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα; Η κυβέρνηση του Πεκίνου στην πραγματικότητα προσπαθεί να απαξιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως «δυτικές αξίες» παρά να τα ενσωματώσει στις πολιτικές της.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Οι ομιλητές στη σημερινή συζήτηση που αξιολογούν τη Γαλλική Προεδρία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη δεν κάνει παρά άκριτους επαίνους της Προεδρίας. Η δεύτερη ασκεί κριτική ενώ η τρίτη είναι σιωπηλή. Μάλιστα, ανεξάρτητα από το σε ποιες από αυτές τις ομάδες ανήκουμε σήμερα, όλοι μας θα λογοδοτήσουμε για τη μελλοντική μοίρα των εθνών της Ευρώπης.

Επομένως, είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τις πράξεις της Γαλλικής Προεδρίας. Παρά τις έντονες δραστηριότητες και την ευρεία δημοσιότητα απέτυχε μάλιστα να παράγει οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα. Πολύ χειρότερο δε, ο Πρόεδρος Sarkozy έδειξε ασέβεια προς το πνεύμα της δημοκρατίας που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται. Αυτό το έκανε ασκώντας πιέσεις στις ιρλανδικές αρχές και ηγέτες άλλων κυρίαρχων κρατών και εθνών, επιμένοντας στην αναγνώριση της Συνθήκης της Λισσαβόνας την οποία απέρριψε ο λαός της Ιρλανδίας.

Το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στο πακέτο για το κλίμα. Η τελευταία βάζει σε δεύτερη μοίρα τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολωνίας, προς το συμφέρον της διάσωσης των οικονομιών των παλαιών κρατών μελών οι οποίες απειλούνται από την τρέχουσα κρίση. Ο Πρόεδρος Sarkozy με κυνικό τρόπο παρέλειψε να αναφέρει ότι οι άνθρωποι ευθύνονται για ένα μικρό ποσοστό των εκπομπών CO2 και η ίδια η Ευρώπη για περίπου το 10% και 20%. Επομένως τίποτα δεν θα επιτευχθεί, εκτός κι αν άλλες χώρες και ήπειροι συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ινδίας, όπως έχει ήδη καταστεί έκδηλο. Το μόνο που θα συμβεί είναι ένας ακόμα φόρος να πληρώνουμε. Για τα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, θα ανέρχεται σε ένα πρόστιμο επειδή προσχώρησαν στην Ένωση.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω ότι η δημοκρατία έχει να κάνει με το να κάνουμε μια επιλογή όντας ενημερωμένοι. Η επιβολή καταστροφικών λύσεων σε μια ελεύθερη χώρα συνδέεται με τον απολυταρχισμό, ο οποίος δεν μας οδηγεί πουθενά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Στην αξιολόγησή μας της θητείας της Γαλλικής Προεδρίας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε χωρίς δισταγμό ότι υπήρξε μια τεράστια επιτυχία. Το πρόγραμμα δράσης της συνδύασε με επιτυχία την πολιτική αποφασιστικότητα, την πρακτική σκέψη και τη διακριτική διπλωματία, που είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να μπορούμε να ξεπεράσουμε τις κρίσεις που σημειώνονται.

Οι οδηγίες της για δράση υπήρξαν εξαιρετικά φιλόδοξες, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ: η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη μετανάστευση και τα καθεστώτα του ασύλου, η συμφωνία για το πακέτο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η Ένωση για τη Μεσόγειο και μια νέα συμφωνία για την κοινή γεωργική πολιτική. Σημειώθηκαν τρία απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις της ημερήσιας διάταξης, αλλά τα οποία απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της ειδικής ομάδας η οποία μπορεί να κινητοποιηθεί από πλευράς ΕΕ: η απόρριψη της Συνθήκης της Λισσαβόνας από τους πολίτες της Ιρλανδίας, ο πόλεμος στη Γεωργία (8 Αυγούστου) και η κατάρρευση της Τράπεζας Lehman Brothers, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (15 Σεπτεμβρίου).

Συγχαίρω τη Γαλλική Προεδρία για αυτήν την επιτυχημένη θητεία. Χειρίστηκε με επιτυχία τις συνέπειες της αρνητικής ψήφου των Ιρλανδών (στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11-12 Δεκεμβρίου, η Ιρλανδία ανέλαβε να υποβάλλει τη Συνθήκη της Λισσαβόνας προς κύρωση για μία ακόμη φορά πριν το πέρας του 2009) και ανέλαβε μια διαμεσολαβητική αποστολή μεταξύ Μόσχας και Τιφλίδας, η οποία ήταν μια διπλωματική επιτυχία, αλλά επικέντρωσε την προσοχή και πάλι στην ανάγκη ύπαρξης μιας αποτελεσματικής, συνεκτικής Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ. Και τέλος, εξασφάλισε με επιτυχία τη συμφωνία των κρατών μελών πάνω σε μια σειρά πολύ σημαντικών κοινοτικών προγραμμάτων, όπως εκείνα στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Όσον αφορά την οικονομία, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας ήταν δράσεις που συνδέονται με το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια καθώς και τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Μετά τη σημαντική της διεύρυνση, η Ευρώπη έχει καταστεί περισσότερο πολύμορφη, περιστοιχίζοντας πολλούς διαφορετικούς τομείς τον καθένα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Οι διαφορές αφορούν περισσότερο από ποτέ το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών. Για το λόγο αυτό είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν ενιαία εργαλεία για την επίλυση των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μεμονωμένες οικονομίες των κρατών μελών.

Οι ενέργειες για την καταπολέμησης της κρίσης πρέπει επομένως να αφορούν ένα πακέτο ποικίλων εργαλείων για χρήση στη διάρκεια της κρίσης. Αναφέρομαι για παράδειγμα στη μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ ή την άρση ορισμένων από τις προϋποθέσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οικονομίας και των τομέων της. Δεν πιστεύω ότι το φάσμα των ενεργειών στο πλαίσιο του πακέτου είναι το κατάλληλο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Οι παραχωρήσεις και τα οφέλη που εξασφάλισαν μεμονωμένα κράτη δεν θα κατορθώσουν να εξισώσουν τις αλλαγές τους στην ανάπτυξη, γιατί η αφετηρία τους διαφέρει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Για το λόγο αυτό υποστηρίζω μια συστηματική επανεξέταση αυτού του πακέτου και μια ανάλυση της κατάστασης και της προόδου του. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη θέσπιση ουσιαστικών τροπολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε και μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό για το πακέτο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η υιοθέτηση αυτού του πακέτου φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη θέση στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, βάσει του προτύπου που προβάλει και της δέσμευσης που έχει αναλάβει. Στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει επιχειρήματα τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διαπραγματευτεί με τα άλλα κράτη από ολόκληρο τον πλανήτη ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της κοινής μας προσπάθειας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επίσης συγχαίρω τη Γαλλική Προεδρία για τη συμβολή της στην έγκριση του Τρίτου Πακέτου για την Ασφάλεια των Θαλάσσιων Μεταφορών «Erika III» μέσω της συνδιαλλαγής. Με βάση τα διδάγματα που αντλήσαμε από θαλάσσια δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ κατέστησε πιο αυστηρούς τους κανονισμούς για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και κατήρτισε συγκεκριμένα μέτρα και σαφείς λύσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων δυστυχημάτων. Πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί, αν και ανεπαρκής, στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και της οδικής ασφάλειας. Θα ήθελα στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας να είχαμε επίσης σημειώσει πρόοδο στο οδικό πακέτο, το ενεργειακό πακέτο και το τηλεπικοινωνιακό πακέτο.

Επιπλέον, οι εκτεταμένες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων έδειξαν στους πολίτες της Ευρώπης ότι η κοινωνική ατζέντα είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, καθώς επανεξετάζουμε τα επιτεύγματα της Γαλλικής Προεδρίας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε αρκετά θέματα που επηρεάζουν τη γενικότερη αξιολόγηση αυτής της περιόδου. Αληθεύει ότι, τον Αύγουστο, η παρέμβαση του Προέδρου Sarkozy όσον αφορά την κατάσταση στη Γεωργία οδήγησε σε λήξη των στρατιωτικών ενεργειών. Μάλιστα, όμως, η παύση των στρατιωτικών ενεργειών οφειλόταν περισσότερο στα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και τις σχέσεις της με την Γαλλία παρά σε μια γνήσια επιθυμία επίλυσης των προβλημάτων που είχαν οδηγήσει στην ένοπλη σύρραξη.

Το επόμενο ζήτημα που επιθυμώ να αναφέρω συνδέεται με τη μελλοντική ανάπτυξη και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με την προσέγγιση της κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, διαδοχικά δημοψηφίσματα πρόκειται να οργανωθούν έως ότου υπάρξει αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλύτερων κρατών μελών της Ένωσης. Αυτό καταδεικνύει ότι τα συμφέροντα της Γερμανίας, της Γαλλίας και αρκετών άλλων κρατών μπορούν να υπερβούν τις αποδεκτές αρχές και το δημοκρατικό διάλογο. Επίσης, το γεγονός ότι η ιρλανδική κοινή γνώμη εξαγοράζεται μέσω της επιλογής μη συμμετοχής στη Συνθήκη καταδεικνύει ότι κάθε χώρα μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξαγοραστεί. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει πόσο η στρέβλωση της νομοθεσίας καθίσταται μια ολοένα και περισσότερο συνηθισμένη πρακτική στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι ήταν υπό αυτήν την Προεδρία που η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε την απόφαση να ξεφορτωθεί ορισμένα πολωνικά ναυπηγεία. Αυτή η απόφαση λήφθηκε την ίδια στιγμή που η βιομηχανία και οι τράπεζες κρατικοποιούνται και πάλι σε άλλα κράτη της Κοινότητας, όπως στο δικό σας κράτος, Κύριε. Και υπό τη δική σας διαχείριση, η Προεδρία δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει να αυξήσει τις αγροτικές επιδοτήσεις σε ένα ισότιμο επίπεδο. Η Γαλλική Προεδρία τις διατήρησε σε ένα επίπεδο που είναι πολύ καταστροφικό για τα νέα κράτη μέλη.

Κύριε Πρόεδρε, εστιάσατε στην επιδίωξη των συμφερόντων της Γαλλίας παρά εκείνων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.10 και συνεχίζεται στις 15.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

7. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) (υπογραφή της πράξης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Τώρα πρόκειται να υπογράψουμε, μαζί με το Συμβούλιο, τις νομικές πράξεις σχετικά με το πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus για την ποιοτική βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Κύριε Υπουργέ επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κύριε Υπουργέ Le Maire, Επίτροπε Figel’ – ο αληθινός πατέρας ολόκληρου του προγράμματος Erasmus – κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που υπογράφεται μια σημαντική απόφαση , η οποία καθιστά δυνατή τη διεύρυνση του προγράμματος Erasmus Mundus, μαζί με το Συμβούλιο σήμερα. Είναι η ευτυχής κατάληξη του αποφασιστικού έργου που επιτελέσαμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, για μία ακόμη φορά, στον Επίτροπο Figel’, ειδικά, επειδή ώθησε αυτό το πρόγραμμα μπροστά, δίνοντας μας τη δυνατότητα, εντέλει, να μπορούμε να βάλουμε μαζί τη σφραγίδα σε αυτό το πρόγραμμα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, με τη σημερινή μας υπογραφή.

Αυτή η δημόσια υπογραφή θα βοηθήσει να προβάλουμε τη σημασία των ευρωπαϊκών νομικών διατάξεων στους Ευρωπαίους πολίτες. Το πρόγραμμα Erasmus Mundus θα διευρύνει το αρχικό πρόγραμμα Erasmus της Επιτροπής, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 21 χρόνια. Το πρόγραμμα δίνει σε φοιτητές από ολόκληρο τον πλανήτη την ευκαιρία να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως σύμβολο άριστων ακαδημαϊκών επιδόσεων.

Με αυξημένη χρηματοδότηση – σχεδόν 950 εκατομμύρια ευρώ για πέντε χρόνια – η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κοινά προγράμματα στη Ευρώπη με υποτροφίες για τους πιο προικισμένους φοιτητές και καθηγητές από τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος ούτως ώστε να συμπεριλάβει επίσης διδακτορικά προγράμματα και θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους φοιτητές ακόμη μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη.

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες, και πρωτίστως οι φοιτητές, θα γίνουν πραγματικοί πρεσβευτές του ανοίγματος και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Θα βοηθήσουν στην προώθηση της καλύτερης συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη Γαλλική Προεδρία, την Επιτροπή και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας – χαίρομαι που βλέπω ότι η κυρία Μπατζελή, η πρόεδρος αυτής της επιτροπής, παρίσταται σήμερα εδώ – όπως επίσης και η εισηγήτρια, η κυρία De Sarnez, όλες τους έχοντας εργαστεί εντατικά πάνω σε αυτό το σημαντικό νομοθετικό μέτρο.

Τώρα θα ζητήσω από τον Υπουργό Le Maire να υπογράψει το έγγραφο μαζί μου και στον Επίτροπο Figel’ να επιβλέπει, τρόπος του λέγειν.

(Οι Πρόεδροι υπέγραψαν τις νομικές πράξεις).

(Χειροκρότημα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά τις προσωπικές δηλώσεις, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με τον κύριο Sarkozy, έκανα αρκετά σχόλια σχετικά με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη δημοκρατία. Συγκεκριμένα, μίλησα για τον ηγέτη της Ομάδας των Σοσιαλιστών, τον Martin Schulz, ο οποίος είχε κάνει κάποια δυσφημιστικά και υβριστικά σχόλια στη συζήτηση του Ιουνίου φέτος. Του επιτράπηκε από τον Πρόεδρο, τον κύριο Pöttering, να σηκωθεί και να πει ότι τα σχόλιά μου ήταν ψευδή και ότι ουδέποτε δεν είχε υπονοήσει κατά οποιοδήποτε τρόπο ότι η πλευρά του «όχι» θα μπορούσε να συνδεθεί στο μέλλον με το φασισμό. Θα ήθελα, παρακαλώ, να βάλω τα πράγματα στη θέση τους.

Στις 18 Ιουνίου, σε αυτό το χώρο, όταν συζητούσαμε για την αρνητική ψήφο στην Ιρλανδία, ο Martin Schulz είπε ακριβώς αυτό. Είπε, «Το πάθος έχει περάσει στο άλλο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο που μέμφεται την Ευρώπη, στη δεξιά πτέρυγα του πολιτικού φάσματος. Σε όσους κατηγορούν την Ευρώπη, απλώς διό