Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (debatt)
MPphoto
 

  Jutta Haug, föredragande. – (DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! Rådets tjänstgörande ordförande verkar inte ha kommit än. I vilket fall som helst står andra behandlingen av EU:s budget på morgondagens föredragningslista. Förmodligen kommer omröstningen att gå fort. Att vi bara har ett fåtal punkter kvar att rösta om, och ännu färre som vi inte är överens om beror på det konstruktiva samarbete som alla berörda ledamöter har visat – både i fackutskotten och i budgetutskottet. Ni ska ha ett stort tack för det. Detta är extra glädjande eftersom ett sådant samarbete inte kan tas för givet. Detsamma gäller även för det grundläggande arbete som alla medarbetare i budgetutskottet och all gruppersonal har utfört samt de personliga assistenternas stöd. Tack!

Jag vill även tacka kommissionen för dess samarbetsvilja. Alla har kanske inte varit nöjda med kommissionens förslag, men den har alltid varit hjälpsam och framför allt förde jag en dialog med kommissionen på olika nivåer, vilket inte kan sägas om rådsordförandeskapet. Än så länge har det franska ordförandeskapet inte talat med mig, huvudföredraganden, en enda gång. Inte en enda gång! Jag har inte ens fått svar på ett brev som jag skrev före trepartsmötet den 13 november – vilket är mycket underligt, för att inte säga förbryllande.

Rådsdelegationens beteende vid förlikningssammanträdena var emellertid varken underligt eller förbryllande. Rådet visade upp exakt det beteende och den inställning som vi hade förväntat oss. För det första ville man under inga omständigheter ha några ändringar, oavsett hur små. För det andra att betalningarna skulle minskas, även om skillnaden mellan betalningar och åtaganden blir gigantisk. För det tredje att oanvända medel från innevarande budgetår helst skulle överföras omedelbart. I vilket fall som helst kommer ungefär 4,9 miljoner euro att gå tillbaka till de nationella finansministrarnas skattkistor. Vi i parlamentet är glada över att vi har lyckats övertyga kommissionen om att utlova en överföring på 700 miljoner euro till landsbygdsutveckling. Vi anser dessutom att de bindande gemensamma förklaringarna om att förenkla förfarandet och påskynda genomförandet av strukturfondsprogrammen, och löftet om att ytterligare medel för betalningar ska läggas fram utan dröjsmål om detta visar sig nödvändigt, kommer att underlätta arbetet under det kommande budgetåret.

Det är inte precis några små uppgifter vi står inför. Effekterna av krisen på de finansiella marknaderna och dess följdverkningar för realekonomin kommer att bli kännbara i samtliga medlemsstater. Därför är parlamentet redo att – utöver de olika mekanismer som EU redan har till sitt förfogande – frigöra medel för att skapa eller bevara arbetstillfällen och för att skapa ekonomisk drivkraft. Vi är beredda att göra allt vi kan, och så fort som möjligt. Naturligtvis inte planlöst, men om det klart framgår vilka projekt medlen ska gå till och hur lämpliga de är kommer vi inte att svika någon. Parlamentet är även redo att revidera det finansiella programmet på medellång sikt. Först måste rådet emellertid inta en gemensam ståndpunkt.

Även om vi ska rösta vid andra behandlingen i morgon har jag en vag känsla av att det vi röstar om endast är en budgetram. Under året kommer vi bit för bit att ombes godkänna tillägg till denna ram.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy