Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0496/2007

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Μια από τις πιο καθαρές μεθόδους μεταφορών είναι μέσω του νερού. Η έκθεση αναφέρεται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν γίνεται να διαχωριστεί από το ευρύτερο πλαίσιο της θαλάσσιας μεταφοράς. Οι δύο τύποι ναυσιπλοΐας είναι η εσωτερική ναυσιπλοΐα και η θαλάσσια μεταφορά και είναι αμφότεροι αποδοτικοί ως προς τη χρήση της ενέργειας.

Η υδάτινη μεταφορά ενός προϊόντος παράγει περίπου το ένα τοις εκατό (1%) του διοξειδίου του άνθρακα που θα παρήγαγε η μεταφορά του ίδιου τεμαχίου για την ίδια απόσταση μέσω αέρα.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θεσπίζουμε κανονισμούς που αφορούν αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Δεν πρέπει να υπερφορτώνουμε τη βιομηχανία σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας και φορτηγίδες, καθώς το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να καταλήξει να είναι το αντίθετο από αυτό των προθέσεων μας. Εάν οι υδάτινες και θαλάσσιες μεταφορές καταστούν μη ανταγωνιστικές, η κίνηση μπορεί να κατευθυνθεί σε άλλα μέσα μεταφοράς. Όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις αφήνουν μεγαλύτερο ίχνος άνθρακα. Τελικά αντί να μειώσουμε τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου, θα έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών που τελικά θα ανατρέψουν το γενικό εύρος των προτάσεων μας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου