Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2690(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Istungi stenogramm
Kolmapäev, 17. detsember 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

15. Nõukogu toimimine Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle, mille esitas nõukogule eelarvekontrollikomisjoni nimel Ingeborg Gräßle nõukogu toimimise kohta Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul (O-0116/2008 – B6-0492/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, küsimuse esitaja. – (DE) Lugupeetud juhataja, nõukogu esindajad, austatud volinik, head kolleegid! Euroopa Pettustevastast Ametit ehk OLAFit käsitleva resolutsiooni raportöörina võib avastada nii mõndagi huvitavat, näiteks seda, et kõik küll räägivad pettustega võitlemisest, kuid keegi ei võta midagi ette. Teine avastus on see, et liikmesriigid arvestavad Euroopa Liidule makstavad summad välja sendi täpsusega, ent seda raha kulutama hakates muutuvad nad heldeks ja teevad petiste elu koguni lihtsamaks – näiteks nii, et viivitavad ainuüksi rikkumistest Euroopa Liidule teatamisega ikka veel keskmiselt 36 kuud. Euroopa Parlamendi jaoks on see vastuvõetamatu. Me soovime näha tõhusat pettustevastast võitlust, mis sisaldab ka ennetust. Me soovime, et liikmesriigid võtaksid pettustevastase võitluse oma tähtsamate teemade hulka, ning me soovime, et meie vajaduste ja probleemide üle peetaks ühiselt aru.

Me soovime, et riikide õigusasutused näitaksid üles suuremat huvi OLAFi juurdluste tulemuste täiendava käsitlemise vastu. Tuleb teha lõpp õiguslünkadele, mida kelmid on seni saanud ära kasutada. Euroopa vahenditega tuleb ümber käia samamoodi nagu riigi vahenditega. Me soovime, et asutataks sõltumatu amet, millel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ja vajalik õiguslik alus. Me soovime ametit, mis teeks liikmesriikidega liigse kärata ja tõhusalt koostööd.

Meie arvamus õigusliku aluse, määruse (EÜ) nr 1073/1999 kohta hõlmab kõiki neid küsimusi. Meie soov on, et nimetatud määrust – mis on OLAFi jaoks kesksel kohal – arendataks koostöös nõukoguga edasi. Kutsume nõukogu üles meie arvamust arvesse võtma ja algatama arutelu määruse täiendamise üle. Me soovime pakkuda OLAFi probleemidele lahendust.

Tahan tänada kõiki Euroopa Parlamendi fraktsioone, et nad avaldasid sellele toetust ka resolutsioonis, mis meil homme hääletusele tuleb. Tahaksin kutsuda praegust eesistujariiki Prantsusmaad ja tulevast eesistujariiki Tšehhit üles minema kaasa parlamendi algatusega ja arendama seda edasi. Oma ettepanekutes oleme arvesse võtnud ka nõukogu töörühmas välja töötatud ja esitatud lahendusi. Soovin kinnitada meie huvi määruse kiire valmimise vastu ja meie valmisolekut asuda sisutihedatesse aruteludesse meie ettepanekute üle.

Kõigi OLAFi õiguslike aluste konsolideerimine, mis on nõukogul kavas, tähendaks palju suurema hulga aja raiskamist tulemuse nimel, mille saavutamine ei ole kindel. OLAF tähistab peagi oma asutamise kümnendat aastapäeva. Konsolideerimine tähendaks, et ka järgmised kümme aastat mööduvad õiguslikku alust parandamata. Me suhtume pettustevastasesse võitlusesse liiga tõsiselt, et lasta sellel juhtuda. Seepärast tahamegi teha koostöös nõukoguga seda, mis on praegu võimalik. Suur tänu!

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, nõukogu eesistuja. − (FR) Austatud juhataja! Proua Gräßle, ennekõike tahaksin teile meelde tuletada, et nõukogu peab pettustevastast võitlust ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist väga oluliseks. Nõukogu arvates ei pea Euroopa Pettustevastast Ametit käsitlevad määrused mitte üksnes sobima vajadustega, vaid olema ka omavahel kooskõlas.

Sellega seoses peaksime meenutama nõukogu 2007. aasta üleskutset esitada OLAFi töö eri külgi hõlmav konsolideeritud õigusakt, mis tooks selgust, mida me kõik soovime. Nõukogu on Euroopa Parlamendi 20. novembril vastu võetud muudatusettepanekuid OLAFi juurdluste korra muutmise kohta ja varem eelarvekontrollikomisjonis peetud selleteemalisi arutelusid igati arvestanud.

Nõukogu on võtnud igati arvesse ka 2009. aasta eelarve esimest lugemist täiendava, Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni lõiget 44, mis puudutab sama küsimust. Nõukogu tööde ajakava küsimuse on juba tõstatanud mu kolleeg, majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus eelarvevaldkonna eest vastutav Eric Woerth 13. novembril toimunud kolmepoolsel eelarvearutelul ja 21. novembril toimunud nõupidamisel Euroopa Parlamendiga.

Kolmepoolsel arutelul teatas komisjon vastuseks nõukogu väljendatud murele, mida usutavasti jagab ka Euroopa Parlament, et esitab OLAFi määruste konsolideerimise kohta töödokumendi järgmise aasta alguses. Niisiis võin rõõmuga taas kord kinnitada nõukogu poolt 13. novembri arutelul ja 21. novembri nõupidamisel juba öeldut: nõukogu analüüsib hoolikalt ja ülimalt tähelepanelikult tulemusi, mida annab Euroopa Parlamendi töö määruse (EÜ) nr 1073/1999 kohta esitatud muudatusettepanekuga ja komisjoni esitatav töödokument.

Loodan saada enne kella kuut veel kord sõna, et vastata teie võimalikele kommentaaridele. Vabandan juba ette, et pean sel kellaajal lahkuma.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, proua Yade, head kolleegid! Euroopa Komisjon peab kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid ja aluslepingute kohaselt täidab ta seda kohustust koos liikmesriikidega. Komisjonil – kelle esindajate toolid on tühjad, nagu ma kahjutundega näen – on märkimisväärsed volitused võidelda pettuste, korruptsiooni ning muu ebaseadusliku ja Euroopa Liidu finantshuve õõnestava tegevusega.

Tuletagem meelde, et just Jacques Santeri juhitud komisjoni tagasiastumine 1999. aasta märtsis andis tõuke selleks, et luua Euroopa Pettustevastane Amet ehk OLAF, mille kümnendat aastapäeva me järgmisel aastal tähistame.

Mu suurepärane kolleeg Ingeborg Gräßle küsib nõukogult õigustatult 1999. aasta määruse kauaoodatud läbivaatamise kohta, sest vahepeal on kehtestatud nõue, et hindamise põhjal, mille komisjon peab korraldama kolm aastat pärast ameti loomist, tuleb vastuvõetav õigusakti läbi vaadata. Proua Yade, teie vastus on rahustav. See vastus on asjaoludega kooskõlas.

Nimetatud hindamine toimus 2003. aastal ja meil on ettepanek võtta vastu määrus. Nüüd on vaja muuta kõik see ühtseks tervikuks nii sise- kui ka välisjuurdluste jaoks ning OLAFi üldiste ülesannete jaoks. Lisaks 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1073 on meil aga ka 1996. aasta määrus komisjoni tehtava kohapealse kontrolli ja inspekteerimise kohta ning 1995. aasta määrus Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmise kohta.

2005. aasta hindamisdokumendis esitati 17 ettepanekut, sealhulgas Euroopa prokuröri ametikoha loomise ettepanek, sest kuigi OLAFil on uurimisvolitused, ei kontrolli teda ükski sõltumatu õiguskaitseasutus. Selline järelevalveasutus kaitseks juurdluse all olijaid ja toetaks ühtaegu ka OLAFit ennast. Milline siis on OLAFi tõeline olemus? Kas see on abistav õigusorgan? Kui jah, siis millises Euroopa kriminaalõiguses? On see spetsiaalne haldusosakond? Selles valdkonnas tuleb meil veel palju ära teha. Tänan teid, proua Yade, tänaste innustavate sõnade eest!

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, fraktsiooni PSE nimel.(DE) Austatud juhataja! Nagu raportöör juba õigesti märkis, on nõukogu jätnud unarusse oma kohustuse kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. Lõppude lõpuks, proua Yade, ei ole oluline mitte see, milliseid lepinguid praegu konsolideeritakse ja milliseid mitte, vaid pigem see, et te asute läbirääkimistesse. Kui te ei algata praegu läbirääkimisi, siis lükkate tahtlikult Euroopa tasandi pettustevastase võitluse reformi edasi parlamendi järgmise koosseisu ametiajale ja te teate seda väga hästi. Samuti oleme sunnitud juunis oma valijatele ütlema, et just liikmesriikidel napib huvi selle küsimuse vastu. Võime tuua mitmeid näiteid.

Käibemaksupettuse puhul, mis toob näiteks Saksamaale kahju 16–18 miljardit eurot aastas, oleks meil võimalus kasutada näiteks reformitud OLAFi asjaomaseid pettustevastaseid meetmeid. Ent isegi parim pettustevastane amet on jõuetu, kui liikmesriigid ei anna talle mingit teavet.

Mis puudutab OLAFi juhtumite järelmeetmeid, siis peame sageli kobama pimeduses, sest riikide ametiasutused ei ole meile teatanud, mida OLAFi juurdluste tulemuste põhjal on ette võetud. Selles valdkonnas on vaja tegutseda.

Kuna ma olin ka 1999. aastal asja juures, võin öelda, et kõige olulisem punkt, mille me määrusesse (EÜ) nr 1073/1999 sisse kirjutasime, oli see, et kõnealust pettustevastast üksust, mis on viimastel aastatel head tööd teinud, tuleb mõne aasta pärast reformida. Seda ei saa edasi lükata. Seda tahaksingi nõukogule täna meelde tuletada.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(NL) Lugupeetud juhataja, nõukogu eesistuja, head kolleegid! Kuulasin teie vastuseid väga tähelepanelikult. Te ütlesite, et analüüsite ettepanekuid hoolikalt ja ülimalt tähelepanelikult. Pean aga kahjuks ütlema, et sellest meile ei piisa.

Meie oleme oma kodutöö teinud. Me kiitsime kolleeg Gräßle raporti esimesel lugemisel heaks. Tegime seda sellepärast, et praegustes õigusaktides on lünki. Me püüdsime puudusi parandada. Herbert Böschil on õigus, et meie ees seisis mitmeid raskusi. Kiitsime alles hiljuti heaks käibemaksupettuseid käsitleva raporti. Käibemaksupettuste maht Euroopa Liidus jääb ligikaudu 200 ja 250 miljardi euro vahele.

Me vajame seega korralikke õigusakte. Nii teie, proua Yade, kui ka nõukogu tervikuna peaksite täitma oma kohust. Tahaksin teil paluda järgida pisut täpsemalt ajakava, mida nõukogu kavatseb kõnealuse dokumendi puhul järgida, sest see on äärmiselt oluline.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE).(ES) Lugupeetud juhataja! Olen Rama Yadele tänulik, et ta osales selles kodanikele nii palju muret tekitava teema arutelus.

Parlamendi praeguse koosseisu ametiaeg hakkab lõppema. Nende aastate jooksul oleme püüdnud maksumaksjatele öelda, et me kontrollime siinset raamatupidamist ja teeme seda võimalikult hästi. Me tunnistame, et ka vigu on ette tulnud ja kõike ei ole alati õigesti tehtud, kuid me oleme välja arvestanud pettuste ulatuse ning anname endast parima. Seepärast asutasimegi kümme aastat tagasi OLAFi, Euroopa Pettustevastase Ameti. See vajab nüüd hädasti sobivat õiguslikku raamistikku.

Proua Yade, teie soovitus, et me peaksime ootama ära komisjoni aruande ja alles siis alustama läbirääkimisi OLAFi lõpliku staatuse üle, tähendaks aja raiskamist. Valimised on lähenemas ja algamas on parlamendi järgmise koosseisu ametiaeg. Sõnum, mida me soovime Euroopa kodanikele edastada, on see, et me kõik siin – nõukogu, praegune eesistujariik Prantsusmaa ja järgmine eesistuja Tšehhi, parlament ning komisjon – soovime väga teha lõpu sedalaadi pettusele, mida tuleb ette nii arengumaades kui ka isegi väga arenenud riikides.

Tänan teid, proua Yade, sellel arutelul osalemast! Kahju, et ka komisjoni esindajaid siin ei ole.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Austatud juhataja! ka mina väljendan heameelt kolleeg Gräßle poolt eelarvekontrollikomisjoni nimel esitatud ettepaneku üle pürgida edasi ja avaldada survet, et OLAFi kohta vastu võetav õigusakt viidaks ellu niipea kui võimalik.

Olen seega samuti Rama Yadele tänulik, et ta siin on, sest parlamendi vastuvõetud ettepanekus rõhutatakse põhjendatult vajadust tagada OLAFi juurdluse all olevate isikute puhul süütuse presumptsiooni põhimõtte järgimine ja võimaldada neile kaitsja ning kaitsta ka informaatorite õigusi.

Eelkõige tuleb kehtestada selgemad ja läbipaistvamad reeglid ja tegevusjuhend, mille me peame kõigile avaldama niipea kui võimalik. Oleme tänulikud kolleeg Gräßlele tema asjaomase algatuse eest ja toetuse eest, mida eelarvekontrollikomisjon talle avaldas.

Loomulikult kutsume nõukogu tungivalt üles püüdma esimesel võimalusel läbirääkimiste ummikseisu lõpetada, et arutelu jätkata – võimaluse korral veel enne parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõppu ehk enne valimisi. See on eriti tähtis selleks, et tagada kõik õigused, mida Euroopa Parlament Ingeborg Gräßle raportist lähtudes tugevdada kavatseb.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Austatud juhataja, lugupeetud proua Yade, head kolleegid! Järgmisel aastal toimuvad taas Euroopa Parlamendi valimised ja eriti valimiseelsel ajal liigub rohkesti eksitavat teavet. Seepärast soovimegi OLAFi kiiret reformimist. Juhtumid, kus ebaõnnestumisi ja väärteavet kasutatakse Euroopa Liidu kahjustamiseks, tuleb selgelt ja konkreetselt kindlaks teha. Usun, et just sellist toetust ja selgust Euroopa üldsus vajabki.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Austatud juhataja, lugupeetud nõukogu eesistuja! Regionaalarengukomisjoni liikmena mõistan ma OLAFi töö tähtsust struktuurifondide valdkonnas. Viimases komisjoni finantshuvide aruandes nimetatakse üle 3800 rikkumise – 19% rohkem kui 2006. aastal. See puudutab 828 miljonit eurot, mis on 17% rohkem kui eelmiselgi aastal.

Seepärast peabki nõukogu nüüd tõhustama pettustevastast võitlust ja reformima õiguslikku alust tõeliselt, mitte aga tehes praegustesse tekstidesse vaid pealiskaudseid parandusi.

Kui nõukogu seda tõesti teha kavatseb, peaks ta tegelema ka oma aruandlussüsteemi parandamisega. Seni on liikmesriikidel kulunud keskmiselt 36 kuud ainuüksi selleks, et OLAFile rikkumistest teatada. Kiiresti tuleks elektrooniliselt esitada usaldusväärsed andmed, et OLAF saaks tõhusalt oma tööd teha. Me võlgneme seda kõigile asjaosalistele – maksumaksjatele ning ka neile, kes kasutavad Euroopa Liidu vahendeid oma parema äranägemise ja südametunnistuse järgi.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Austatud juhataja, ma teen lühidalt. Ma ruttasin siia, et kolleeg Gräßlet tema pingutustes toetada, ja usun, et me kõik teeme täna siin sedasama. Kuulsime, kuidas Euroopa Liidu mainet kahjustab ettekujutus, et pettustel lastakse toimuda. Seega tuleks kõike, mis tugevdaks ja parandaks OLAFi tõhusust, kiiduväärseks pidada ja toetada. Nende paari sõnaga avaldan ma Ingeborg Gräßlele tema pingutuste eest kiitust ning kutsun nõukogu ja komisjoni üles Euroopa Parlamenti hoolikalt kuulda võtma.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, nõukogu eesistuja. − (FR) Lugupeetud juhataja, head parlamendiliikmed! Ma mõistan täiesti Euroopa Parlamendi muret. Nõukoguni on nüüd jõudnud Euroopa Parlamendi esimese lugemise tulemused. Nõukogu – kes on täitnud oma kohust, kui ta kutsus üles konsolideerima 2007. aasta õigusakte – toimib ja tegutseb kindla süsteemi ja korra järgi, mis tähendab, et enne edasisi samme peab ta ära ootama komisjoni dokumendid. Kuni komisjon ei ole nõukogule selle töö kohta dokumenti esitanud, olen sunnitud teile ütlema, et peame ootama, kuni seda tehakse.

Ma olen kindel, et kui meieni jõuab ükskord OLAFit puudutavate õigusaktide konsolideerimist käsitlev töödokument, millest komisjon teada andis, siis suudame reformi küsimuses kiireid edusamme teha. Kuid me vajame seda dokumenti. Parlament võib selle küsimuse edasiarendamises nõukogule loota, nii et OLAFi õiguslik raamistik muutuks institutsioonidevahelist tavapärast head koostööd austades võimalikult selgeks.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Mulle on kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek(1).

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 18. detsembril 2008.

(Istung katkestati korraks.)

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: DIANA WALLIS
asepresident

 
  

(1)Vt protokoll.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika