Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2690(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 17. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie pre Radu o prístupe Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF, ktorú predkladá pani Gräßleová v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (O-0116/2008 – B6-0492/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, autorka.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni z Rady, pán komisár, dámy a páni, ako spravodajkyňa pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) som zistila zaujímavé veci, napríklad, že každý hovorí o boji proti podvodom, nikto však nič nerobí. Ďalším zistením je, že členské štáty počítajú svoje platby Európskej únii do posledného centu, keď však ide o míňanie týchto finančných prostriedkov, začnú byť veľkorysé a dokonca to uľahčujú podvodníkom. Napríklad tým, že oznámenie nezrovnalostí Európskej únii im stále trvá v priemere 36 mesiacov. Európsky parlament to považuje za neprijateľné. Chceme účinný boj proti podvodom, boj, ktorý zahŕňa aj prevenciu. Chceme, aby členské štáty dali boj proti podvodom do svojich programov a chceme spoločnú diskusiu o našich potrebách a problémoch.

Chceme, aby súdne orgány jednotlivých členských štátov venovali väčší záujem monitorovaniu výsledkov vyšetrovaní úradu OLAF. Musia sa odstrániť medzery v právnych predpisoch, ktoré doteraz umožňovali podvody. S európskymi finančnými prostriedkami sa musí zaobchádzať rovnako ako s vnútroštátnymi finančnými prostriedkami. Chceme nezávislý úrad, ktorý bude mať na vykonávanie svojich úloh potrebné zdroje a právne základy. Chceme úrad, ktorý môže diskrétne a efektívne spolupracovať s členskými štátmi.

Všetky tieto otázky rieši naše stanovisko k právnemu základu, nariadeniu č. 1073/99. Zasadzujme sa za ďalšie rozvíjanie tohto nariadenia, ktoré je základom úradu OLAF, spoločne s Radou. Vyzývame Radu, aby zapracovala naše stanovisko a začala rozhovory o ďalšom zlepšovaní tohto nariadenia. Chceme vyriešiť problémy OLAF-u.

Chcem poďakovať všetkým skupinám v Parlamente za poskytnutie podpory aj vo forme uznesenia, o ktorom budeme zajtra hlasovať. Chcem vyzvať francúzske a české predsedníctvo Rady na spoluprácu s Parlamentom. V našich návrhoch sme prijali aj riešenia, ktoré vypracovala a predložila pracovná skupina Rady. Chcem vás uistiť o našom záujme rýchlo dotiahnuť toto nariadenie do konca a o našej ochote zapojiť sa do konštruktívnych diskusií na základe našich návrhov.

Konsolidácia všetkých právnych základov pre OLAF, ako ju plánuje Rada, by znamenala značnú časovú stratu a neistý výsledok. Onedlho bude OLAF oslavovať 10. výročie. Konsolidácia by znamenala ďalších 10 rokov bez zlepšenia právneho základu. To nemôžeme pripustiť. Boj proti podvodom berieme veľmi vážne. Preto chceme teraz spolupracovať s Radou a urobiť všetko, čo sa dá urobiť. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, úradujúca predsedníčka Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani Gräßleová, predovšetkým by som vám chcela pripomenúť, aký význam Rada prikladá boju proti podvodom a ochrane finančných záujmov Európskej únie. Rada sa domnieva, že nariadenia týkajúce sa Európskeho úradu pre boj proti podvodom musia byť nielen primerané potrebám, ale musia byť aj ucelené.

V tejto súvislosti by sme si mali pripomenúť výzvu Rady z roku 2007 na predloženie konsolidovaného právneho nástroja, ktorý by zahŕňal rôzne aspekty práce OLAF-u a zabezpečil zrozumiteľnosť, ktorú si všetci želáme. Rada náležite zohľadnila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa úpravy pravidiel pre vyšetrovania OLAF-u prijaté 20. novembra a tiež rozpravy o tejto otázke, ktoré sa uskutočnili nedávno vo Výbore pre kontrolu rozpočtu.

Rada tiež náležite zohľadnila bod 44 uznesenia Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008, ktoré bolo súčasťou prvého čítania rozpočtu na rok 2009 v Rade, zaoberajúci sa tou istou otázkou. Otázku pracovného programu Rady už predložil kolega pán Woerth, predseda Rady Ecofin (rozpočet), dňa 13. novembra na trojstranných rokovaniach o rozpočte a 21. novembra na konzultačnom stretnutí s Európskym parlamentom.

Komisia na týchto trojstranných rokovaniach reagovala na obavy Rady, ktoré má podľa mňa aj Európsky parlament, oznámením, že začiatkom budúceho roka predloží pracovný dokument o otázke konsolidácie pravidiel úradu OLAF. Preto som veľmi rada, že môžem znovu potvrdiť vyhlásenie Rady, ktoré odznelo už 13. novembra počas trojstranných rokovaní a 21. novembra na konzultačnom stretnutí, totiž, že Rada usilovne a s najväčšou pozornosťou preskúma výsledok práce Európskeho parlamentu na navrhovanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k nariadeniu č. 1073/1999 a pracovný dokument, ktorý má pripraviť Komisia.

Dúfam, že budem mať možnosť hovoriť znova a odpovedať na vaše pripomienky, ktoré môžete predkladať do 18.00 hod. Vopred sa ospravedlňujem, že v tom čase budem musieť odísť.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, v mene skupiny PPE-DE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani Yadová, dámy a páni, Európska komisia musí chrániť finančné záujmy Európskej únie, za ktoré podľa zmlúv zodpovedá spoločne s členskými štátmi. Komisia – ľutujem, že jej miesto je prázdne – má dôležité právomoci na boj proti podvodom, korupcii a inej protiprávnej činnosti, ktorá podkopáva finančné záujmy Únie.

Spomeňme si, že k vytvoreniu úradu pre boj proti podvodom, alebo OLAF-u, ktorého desiate výročie budeme oslavovať na budúci rok, viedlo odstúpenie Komisie pod vedením pána Santera v marci 1999.

Moja vynikajúca kolegyňa pani Gräßleová má pravdu, keď v otázke dlho očakávanej revízie nariadenia z roku 1999 berie na zodpovednosť Radu, pretože odvtedy sa na základe hodnotenia Komisie, ktoré sa malo vykonať tri roky po vytvorení tohto úradu, stanovilo, že toto nariadenie, ktoré sa muselo prispôsobiť, je potrebné preskúmať. Vážená pani Yadová, vaša odpoveď je upokojujúca. Je to ucelená odpoveď.

Toto hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2003 a máme návrh nariadenia. Teraz je potrebné celý tento mechanizmus vnútorného aj externého vyšetrovania a všeobecných úloh OLAF-u zjednotiť. Máme nariadenie č. 1073 z roku 1999, máme však aj nariadenie z roku 1996 o kontrolách a overovaniach, ktoré uskutočňuje Komisia na mieste, a nariadenie z roku 1995 o ochrane finančných záujmov Únie.

Hodnotenie z roku 2005 obsahovalo 17 návrhov vrátane vytvorenia európskeho prokurátora, pretože aj keď má OLAF vyšetrovacie právomoci, je to administratíva, ktorá nie je kontrolovaná nezávislým súdnym orgánom. Tento orgán by mohol chrániť vyšetrovaných jednotlivcov a podporovať samotný OLAF. Aký je potom skutočný charakter úradu OLAF? Je to pomoc súdnictvu? Ak áno, ktorému európskemu trestnému súdnictvu? Je to zvláštny administratívny odbor? Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Vážená pani Yadová, ďakujem vám za dnešný podnet.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, v mene skupiny PSE.(DE) Vážený pán predsedajúci, ako už správne poukázala pani spravodajkyňa, Rada zanedbáva svoju povinnosť ochraňovať finančné záujmy Únie. Pani Yadová, dôležité je, že ste otvorili rozhovory, nie to, ktoré dohody sú teraz konsolidované a ktoré nie. Veľmi dobre viete, že keby ste neotvorili rokovania teraz, úplne vedome by ste oneskorili reformu boja proti podvodom na európskej úrovni, ktorá by sa posunula až do nasledujúceho volebného obdobia Parlamentu. Našim voličom musíme v júni tiež povedať, že záujem chýba členským štátom. Samozrejme, že im môžeme poskytnúť niekoľko príkladov.

Prostredníctvom reformovaného úradu OLAF by sme napríklad mali možnosť prijať príslušné opatrenia proti podvodom s DPH, ktoré len Nemecko ročne stoja od 16 miliárd EUR do 18 miliárd EUR. Keď členské štáty neposkytujú žiadne informácie, je aj ten najlepší úrad pre boj proti podvodom bezmocný.

Pokiaľ ide o monitorovanie prípadov úradom OLAF, musíme často tápať v tme, pretože vnútroštátne orgány nám nepovedia, aké opatrenia boli prijaté na základe výsledkov jeho vyšetrovania. V tejto súvislosti je potrebné konať.

Pretože v roku 1999 som bol pri tom, môžem povedať, že najdôležitejšou vecou, ktorú sme napísali do nariadenia č. 1073/99, bolo, že jednotka pre boj proti podvodom, ktorá urobila za posledných pár rokov dobrú prácu, sa musí po niekoľkých rokoch reformovať. Dnes by som chcel Rade pripomenúť, že sa to nemôže odďaľovať.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pani úradujúca predsedníčka Rady, vašu odpoveď som počúval veľmi pozorne. Povedali ste, že tieto návrhy preštudujete s najväčšou pozornosťou, avec la plus grande attention. Musím s ľútosťou povedať, že takáto odpoveď nám nestačí.

Urobili sme si domácu úlohu. Správu pani Gräßleovej sme schválili v prvom čítaní. Urobili sme to, pretože v súčasných právnych predpisoch sú medzery. Tieto nedostatky sme sa pokúsili napraviť a pán Bösch má pravdu, keď hovorí, že sme sa stretli s mnohými problémami. Iba nedávno sme schválili správu o boji proti podvodom v oblasti DPH. Úroveň daňových podvodov v Európskej únii sa pohybuje od 200 miliárd EUR do 250 miliárd EUR.

Preto potrebujeme dobré právne predpisy. Vy, pani Yadová, aj celá Rada by ste si mali robiť svoju prácu. Chcel by som vás požiadať, aby ste boli trochu presnejšia, pokiaľ ide o časové rámce, ktoré Rada hodlá dodržiavať v súvislosti s týmto dokumentom, pretože to je úplne nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE).(ES) Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani Yadovej za jej prítomnosť na tejto rozprave o otázke, ktorá vyvoláva u občanov toľké obavy.

Tento Parlament sa blíži ku koncu svojho volebného obdobia, v ktorom sme sa snažili daňovým poplatníkom povedať, že kontrolujeme účty a že to robíme čo najlepšie. Pripúšťame, že sa robia chyby a veci sa nerobia vždy správne, ale predovšetkým sme vypočítali sumu podvodov a robíme všetko, čo môžeme. Preto sme pred desiatimi rokmi vytvorili OLAF, Európsky úrad pre boj proti podvodom. Teraz je naliehavo potrebný primeraný právny rámec.

Vážená pani Yadová, keď hovoríte, že by sme mali počkať, kým Komisia vypracuje správu, a až potom začať rokovať o konečnom štatúte OLAF-u, budeme mrhať časom. Voľby sa blížia a potom budeme v ďalšom volebnom období Parlamentu. Európskym občanom chceme vyslať signál, že všetci – Rada, francúzske a české predsedníctvo, tento Parlament a Komisia – sa zaviazali skoncovať s týmto druhom podvodov, ktoré existujú v rozvojových a dokonca aj vo vysoko rozvinutých krajinách.

Pani Yadová, ďakujem vám za vašu prítomnosť na tejto rozprave a ľutujem, že tu nie je aj Komisia.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Vážený pán predsedajúci, aj ja vítam návrh, ktorý predložila pani Gräßleová v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu na presadenie a vyvíjanie tlaku na čo najskoršiu realizáciu právnych predpisov, ktoré prijmeme pre OLAF.

Preto som tiež vďačná pani Yadovej za jej prítomnosť, pretože návrh, ktorý prijal Parlament, správne trvá na potrebe zabezpečiť ochranu práv ľudí vyšetrovaných úradom OLAF, aby boli považovaní za nevinných a aby im bola umožnená obhajoba. Návrh nástojí aj na ochrane práv informátorov.

Predovšetkým je tiež potrebné stanoviť zrozumiteľnejšie a transparentnejšie pravidlá, ako aj kódex správania, ktorý musíme čo najskôr zverejniť, aby sme informovali všetkých občanov. V tejto súvislosti sme vďační za iniciatívu pani Gräßleovej a za podporu, ktorú jej poskytol Výbor pre kontrolu rozpočtu.

Samozrejme, že dôrazne vyzývame Radu, aby sa čo najrýchlejšie pokúsila odblokovať rokovania, aby sa pohli dopredu, ak je to možné pred koncom tohto volebného obdobia, inými slovami, pred nasledujúcimi voľbami. Bude to rozhodujúce na zaručenie všetkých práv, ktoré sa Parlament chystá posilniť na základe správy pani Gräßleovej.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani Yadová, dámy a páni, na budúci rok budeme mať opäť voľby do Európskeho parlamentu a pred blížiacimi sa voľbami je množstvo dezinformácií veľmi veľké. Preto chceme rýchlu reformu úradu OLAF. Je potrebné jasne a jednoznačne identifikovať prípady zlyhania a dezinformácií, ktoré sa využívajú v neprospech Európskej únie. Myslím si, že európska verejnosť túto podporu a túto jasnosť potrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani úradujúca predsedníčka Rady, ako člen Výboru pre regionálny rozvoj chápem dôležitosť práce OLAF-u v oblasti štrukturálnych fondov. Posledná správa o finančných záujmoch Spoločenstiev informuje o viac ako 3 800 prípadoch nezrovnalostí, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast o 19 %. To zodpovedá sume 828 miliónov EUR, čo je o 17 % viac ako ešte pred rokom.

Preto musí Rada teraz zlepšiť boj proti podvodom, a to uskutočnením skutočnej reformy právneho základu, nie vykonaním kozmetickej úpravy súčasných textov.

Ak to Rada myslí vážne, mala by tiež pracovať na zlepšení systému hlásenia. Len samotné informovanie úradu OLAF o nezrovnalostiach trvalo doteraz členským štátom v priemere 36 mesiacov. Aby OLAF mohol vykonávať svoju prácu efektívne, musí dostávať spoľahlivé údaje, ktoré je potrebné poskytovať rýchlo a v elektronickej forme. Dlhujeme to všetkým zainteresovaným stranám – daňovým poplatníkom a tiež tým, ktorí vynakladajú európske finančné prostriedky podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, budem stručná. Poponáhľala som sa podporiť pani Gräßleovú v jej úsilí a myslím si, že dnes robíme všetci to isté. Počuli sme o poškodzovaní dobrého mena Európskej únie vytváraním dojmu, že sa v nej darí podvodom. Preto vítame a podporujeme všetko, čo by posilnilo a zlepšilo účinnosť OLAF-u. Takže týmito niekoľkými slovami chválim pani Gräßleovú za jej úsilie a vyzývam Radu a Komisiu, aby pozorne načúvali.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, úradujúca predsedníčka Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, plne chápem obavy Európskeho parlamentu. Rada má teraz výsledky z prvého čítania v Európskom parlamente. Spôsob, akým pracuje a funguje Rada – ktorá si urobila svoju prácu výzvou na konsolidáciu právnych predpisov z roku 2007 – má svoju logiku, čo znamená, že predtým, ako môže ísť ďalej, potrebuje dokumenty vypracované Komisiou. Je mojou povinnosťou vám povedať, že budeme musieť počkať na chvíľu, kým Komisia túto prácu nepostúpi Rade.

Som presvedčená, že keď budeme mať pracovný dokument o konsolidácii právnych predpisov pre OLAF, ktorý oznámila Komisia, budeme môcť v otázke reformy urobiť rýchly pokrok. Aby sme však mohli vytvoriť čo najjasnejší právny rámec pre OLAF, potrebujeme tento dokument a Parlament sa môže na Radu spoľahnúť, že v tejto záležitosti pokročí ďalej, pri obvyklom rešpektovaní dobrej medziinštitucionálnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostal jeden návrh uznesenia(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra 2008.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI WALLIS
podpredsedníčka

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia