Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0424/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0628

Rozpravy
Středa, 17. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem na programu je společná rozprava o

- zprávě pana Jana Anderssona za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady na zřízení Evropského referenčního rámce pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (KOM(2008)0179 - C6 - 0163/2008 – 2008/0069(COD)) (A6-0438/2008) a

- zprávě pana Thomase Manna za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady na zřízení Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (KOM(2008)0180 - C6 - 0162/2008 – 2008/0070(COD)) (A6-0424/2008).

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson, zpravodaj. - (SV) Pane předsedající, pane komisaři, nejdříve bych rád pronesl několik slov o hodnotě odborného vzdělávání. Je důležité, aby se rozvíjelo v každém členském státě Evropské unie. Je to důležité pro samotnou Evropskou unii, pro její konkurenceschopnost a pro udržení její pozice ve světě, ale existence kvalitního odborného vzdělávání v Evropské unii je důležitá i pro jednotlivce. To je obecný kontext.

Víme, že jednotlivé členské státy organizují odborné vzdělávání velmi odlišnými způsoby. Návrh na vytvoření referenčního rámce neznamená hrozbu pro způsob, jakým členské státy upravují odborné vzdělávání v Evropě, ale můžeme stavět na existujících tradicích bez ohledu na to, zda jsou organizovány na místní, regionální nebo národní úrovni. Existoval samozřejmě společný rámec pro zajištění kvality a odborného vzdělávání, ale členské státy se nyní snaží tento rámec dále rozvinout zejména v perspektivě pokračující globalizace a potřeby zajistit kvalitnější vzdělávání.

Co se týká práce, kterou jsme odvedli v oblasti kvalitativního rámce, rád bych poděkoval Komisi a Radě za vynikající spolupráci, díky které jsme dokázali dospět ke společným řešením.

O co se tedy jedná? Členské státy měly pochopitelně obavu, abychom je jenom nepoučovali, ale abychom jim poskytli něco, co přinese nějakou hodnotu samotným členským státům. Musíme se dělit o své zkušenosti. Já jsem osobně navštívil pilotní projekty související se zajištěním kvality ve výcviku mladých lidí při obsluze strojních zařízení, kde spolupráce probíhá a ukazuje se, že je velmi plodná.

Máme společný trh práce, máme společné cíle, a proto je důležité, abychom sdíleli své zkušenosti a abychom měli společný rámec, kde by k takovému sdílení zkušeností docházelo. Stejně jako členské státy jsme i my prohlašovali, že zařazené ukazatele by neměly být považovány za nástroj pro řízení, ale naopak za zdroj informací pro členské státy. Státy by měly mít možnost jich využít při rozvoji svých systémů a při provádění kontroly jejich kvality. Doufám a věřím, že nalezená shoda přinese rozvoj odborného vzdělávání na vnitřním trhu. Jsem si jistý, že se tak stane, a jsem si rovněž jistý, že sdílení zkušeností a nástroje, které členské státy nyní dostávají k dispozici, prospějí jak samotným členským státům a Evropské unii, tak i jednotlivcům. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, zpravodaj. - (DE) Pane předsedající, pane komisaři Figeľe, dámy a pánové, kdykoli se tématem jednání stane vzdělávání v Evropě, hovoří všichni o boloňském procesu – a oprávněně. Od roku 1999, kdy se členské státy Evropské unie rozhodly do roku 2010 vytvořit společný evropský prostor vyššího vzdělávání, došlo k odstranění řady překážek mobility. Hovoříme-li o bakalářských a magisterských titulech a uznávání dosaženého vzdělání prostřednictvím evropského systému pro přenos kreditů (ECTS), vzniká tu povědomí o potřebě společné akce.

Záměrem je, aby odborné vzdělávání a příprava (VET) pokračovaly podle naprosto stejného principu. Jedním milníkem byl barcelonský summit v roce 2002, který vyzval k mezinárodnímu uznávání dosažených výsledků vzdělávání. Ve stejném roce došlo k zahájení kodaňského procesu pro rozšíření evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. V roce 2006 jsme stanovili nové podmínky, konkrétně Evropský rámec kvalifikací (ERK). Tehdy jsem byl zpravodajem pro zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu.

ERK má tři funkce: za prvé, propojit národní a odvětvové rámce; za druhé, zajistit srovnatelnost odborného a všeobecného vzdělání; za třetí, zajistit transparentnost a prostupnost.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) se nyní zakládá, aby se umožnil převod a uznávání dosaženého vzdělání. Teprve až bude dosaženo transparentnosti schopností a dovedností, dojde k odstranění veškerých překážek stojících v cestě jejich převoditelnosti a uznávání na národní i mezinárodní úrovni. Tímto způsobem ECVET přispívá k rozvoji evropské spolupráce v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.

ECVET zvýší připravenost pro mobilitu a usnadní uskutečňování kariérních plánů, měl by rovněž zlepšit společenské začlenění pracujících a studentů. Rozhodné odhodlání dodržovat kvalitativní kritéria odborného vzdělávání a přípravy znamená, že je třeba vzít v úvahu i specifické národní charakteristiky. Ne všichni dobře vědí, jak funguje těsná spolupráce mezi školami a průmyslem – tedy duální systém – a ne všichni si uvědomují, jak významnou investici dovedností, času a financí obnáší získání mistrovského osvědčení či uznání za ‚Fachwirt‘ (neakademická profesní kvalifikace). Mělo by dojít k doplnění aktivit členských států a posílení jejich spolupráce. Co se týká kreditních bodů, musí existovat garance, že v některých případech bude možno přidat moduly pro hodnocení vědomostí a schopností, zatímco v dalších může být stále vyžadována závěrečná zkouška. Tato svoboda je zásadní.

Dámy a pánové, skutečnost, že Výbor pro zaměstnanost a sociální věci téměř jednomyslně hlasoval ve prospěch mé zprávy, mi dodala impuls pro vedení jednání s Komisí a Radou. Setkali jsme se v Bordeaux při příležitosti konference o vzdělání pořádané francouzským předsednictvím. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům za podporu tohoto kompromisu.

Doufám, že naše společná práce bude vnímána jako relevantní příspěvek, který pomůže účinnosti, transparentnosti a mobilitě odborného vzdělávání a přípravy. Ať se ECVET stane významným stavebním blokem ve stavbě evropské zóny učení.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, člen Komise. − Pane předsedající, i já bych rád zahájil vyjádřením vděčnosti a pocitů podobných těm, které Jan Andersson uvedl ve svých úvodních poznámkách k významu doporučení Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQARF), co se týká vynikající práce institucí a spolupráce mezi nimi. Výbory a Komise doufají, že v prvním čtení dosáhnou velmi těsné shody o dvou významných nástrojích.

Především bych rád ocenil práci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Rád bych také zmínil příspěvek Ramony Mănescové a Výboru pro kulturu a vzdělávání a v druhé otázce – protože jsme dnes spojili dvě záležitosti – práci stejných výborů: Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Rád bych také zmínil pana Dumitru Oprea, který přispěl řadou zajímavých bodů, které už Jan Andersson i Thomas Mann zdůraznili.

Lidé a členské státy už hodně mluvili o boloňském procesu, ale nyní se stále více a více hovoří o důležitosti dovedností, odborného vzdělávání a přípravy a o kodaňském procesu. Letos proběhla první soutěž EuroSkills, která přispěje ke zvýšení popularity, atraktivity, kvality a výměně osvědčených postupů ve velmi významné oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rád bych učinil několik poznámek týkajících se důležitosti dvojice nástrojů, o nichž se bude hlasovat zítra na tomto plenárním zasedání prostřednictvím vašich zpráv.

Co se týká doporučení EQARF: Odborné vzdělávání a příprava se dostaly do stínu evropských reformních procesů, ale pokud skutečně chceme dosáhnout větší konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti Unie, tak jak ji načrtla Lisabonská strategie, bude záležet na významu a kvalitě všeobecného i odborného vzdělávání. Technický charakter prvního doporučení by neměl odvést pozornost od významu tohoto nástroje. Zaručení kvality je v pozadí každé politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Pomáhá budovat vzájemnou důvěru a modernizovat systémy odborného vzdělávání a přípravy pomocí zvyšování efektivity přípravy.

Referenční rámec pro zajištění kvality je navržen tak, aby odborné vzdělávání a přípravu trvale vylepšoval. Je založen na kvalitativním cyklu, který vytváří pojítka mezi čtyřmi fázemi: plánováním, prováděním, hodnocením a přezkoumáním. Zahrnuje způsoby, jimiž lze monitorovat výkonnost odborného vzdělávání a přípravy, a měří jejich zlepšování na úrovni systému i poskytovatelů. Postoj ve věci zabezpečení kvality se odráží v obecných zásadách obsažených v příloze k doporučení na zřízení Evropského rámce kvalifikací z roku 2007, takže je již součástí zavedeného EQARF.

Kvalita, postoj k výsledkům učení a rámec kvalifikací jsou vzájemně propojené. Potřebujeme mozaiku vytvořenou z těchto nástrojů. Zabezpečení kvality je podmínkou pro důvěru mezi systémy a státy, jejímž výsledkem je možnost převádění výsledků učení. Domnívám se, že kompromisy, jichž bylo v průběhu procesu dosaženo, jsou velmi významné. Komise podporuje text tak, jak je navrhován. Vaše příspěvky text vylepšují; například nově stanovená časová hranice pro vypracování národních přístupů, výslovná zmínka o zapojení místních a regionálních orgánů. Vaše příspěvky rovněž pomohly objasnit význam původního textu vysvětlením takzvané „brašny nástrojů“ tohoto rámce.

V souvislosti s druhým nástrojem bych chtěl jenom říci, že je rovněž nezbytný, pokud skutečně chceme prosazovat celoživotní učení a umožnit reálnou mobilitu. Jak často říkám, jsme občané, nikoli turisté, jedné Evropské unie. Potřebujeme mobilitu studentů a pracovníků, aby lidé mohli využívat bohatství, jež nabízejí různé evropské vzdělávací a přípravné systémy na národní či dokonce regionální úrovni. To je možné, pouze pokud jsou dosažené výsledky učení jednotlivce uznávány stejně při přechodu z jednoho výukového kontextu do jiného.

Taková možnost se nyní otevře mnohem více díky ECVET, Evropskému systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. ECVET má dvojí cíl: za prvé, podporovat a propagovat nadnárodní mobilitu, a za druhé, umožnit přístup k celoživotnímu vzdělávání, a tak reagovat na reálné potřeby jednotlivců, trhu práce a našich společností.

Nebudu už dále mluvit, pouze vás ubezpečím, že tento nástroj je a bude kompatibilní s nástrojem druhým, Evropským systémem pro přenos kreditů ve všeobecném vzdělávání (ECTS), a s různými kvalifikačními systémy, které už v Evropě existují. Bude prováděn podle pravidel a právních nástrojů jednotlivých zúčastněných zemí.

Pan Mann zdůraznil dobrovolnost účasti členských států. To ukazuje na rozmanitost našich systémů, ale rovněž na vyspělost při hledání společných nástrojů, které jsou výsledkem společné práce a ochoty vytvářet podmínky pro kompatibilitu a převoditelnost mezi různými systémy. V průběhu tohoto procesu jsme mohli pozorovat, jak přístup „zdola nahoru“ pomohl analyzovat a formovat oba nástroje.

V této souvislosti bych rovněž rád prohlásil, že dosažený kompromis je přijatelný a velmi významný, nejen kvůli dosaženému závěru, ale i kvůli uspokojení veškerých citlivých otázek a obav. Domnívám se, že text dokonce vylepšuje. Konkrétně oceňuji příspěvek týkající se větší role národních a regionálních orgánů a rovněž zdůraznění významu zkušebních období či výsledků v průběhu procesu realizace. Komise tedy tyto návrhy a kompromis podporuje.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, jménem skupiny PPE-DE. - (EL) Pane předsedající, jsem obzvláště hrdá, že mohu jako první osoba po zpravodajích zdůraznit obrovský význam, jaký má pro všechny Evropany posílení systémů odborného vzdělávání a přípravy při respektování specifických charakteristik vzdělávacích systémů jednotlivých členských států a prostřednictvím koordinace, takže systémy mohou být umístěny do společného rámce a využívány coby nástroj, jak zcela správně zdůraznila Komise a jak nám zpravodajové díky své výborné práci umožnili pochopit ve výborech.

Dokázali jsme mladé Evropany vyslat na trať, takže mají před sebou dvě cesty: cestu vyššího vzdělání, teoretických studií, a cestu praktických studií, která jsou založená na praktičnosti a tvorbě. Odborné vzdělávání na všech úrovních je budoucností Evropy, budoucností jednotlivých členských států, je předpokojem k tvorbě a produktivitě, která vede k pokroku a inovacím. Věřím, že orgány všech členských států a vzdělávací instituce tyto dvě směrnice, které budou brzy schváleny a uvedeny v praxi, využijí, abychom dosáhli výsledků už v příštím roce, který je rokem tvořivosti a inovace.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu , jménem skupiny PSE. - (RO) Především bych chtěla přivítat přítomnost pana komisaře Figeľa v této rozpravě a ocenit pozornost, kterou věnuje těmto zprávám. Samozřejmě bych rovněž chtěla poblahopřát kolegům poslancům, panu Anderssonovi a panu Mannovi.

Ze své pozice stínové zpravodajky skupiny PSE pro tuto zprávu a členky Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bych chtěla vyjádřit své potěšením nad tím, že došlo ke schválení realizace Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o důležitý krok směrem k harmonizaci vzdělávací legislativy v zemích EU a k odstranění překážek, které stály v cestě odborné přípravě při přechodu z jednoho systému odborného vzdělávání a přípravy do systému jiného.

Vysoce kvalifikovaní pracovníci budou podle Lisabonské strategie a nejnovějších jednání věnovaných odborné přípravě hnací silou hospodářství Evropské unie. V moderní ekonomice to znamená pracovníky, kteří hovoří několika jazyky a mají zkušenost s prací v multikulturním prostředí. Vzhledem ke stávajícím rozdílům mezi členskými státy, co se týče definování kvalifikací a vysvědčení, je v současném prostředí nanejvýš důležité vytvořit předpoklady pro přeshraniční mobilitu v oblasti vzdělávání. To umožní přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni naplnit nové požadavky kladené evropským hospodářstvím.

Dalším z důsledků tohoto legislativního rámce bude zvýšená mobilita studentů a žáků z našich zemí, nových členských států, jejichž systémy odborného vzdělávání a přípravy jsou na evropské úrovni jen částečně integrovány. Evropský systém kreditů přinese výhody studentům a žákům, kteří v minulosti neměli stejné možnosti pracovat a absolvovat přípravu v mnohojazyčném, mezikulturním prostředí jako studenti a žáci z původních států Evropské unie.

Prostřednictvím množství pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, jsem vyzývala k co nejrychlejšímu zavedení tohoto systému, aby se umožnilo hromadění, převádění a uznávání výsledků lidí, kteří by rádi získali odbornou kvalifikaci, bez ohledu na to, z kterého členského státu Evropské unie pocházejí nebo ve kterém žijí. Je zapotřebí, abychom na evropské úrovni vytvořili udržitelné sítě mezi národními a regionálními poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, které budou založeny na existujících strukturách. Pro zajištění maximální efektivity těchto sítí a partnerství je zapotřebí zaručit vysokou kvalitu, jež je rovněž jednotná. V této souvislosti vítám zprávu pana Anderssona o Evropském referenčním rámci pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

I já bych chtěla zdůraznit, že je zapotřebí, aby nástroje poskytnuté v tomto rámci byly v členských státech využívány co nejdříve, abychom dosáhli co nejvyšších společných kvalitativních standardů v oblasti vzdělávání. Musíme jasně definovat podmínky pro získání plné kvalifikace narozdíl od částečných kvalifikací. Je nejvyšší čas podpořit mobilitu pracovních sil v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, jménem skupiny ALDE. - (FI) Pane předsedající, i já bych rád řekl pár slov k této vynikající zprávě. Rád bych poděkoval zpravodaji, panu Anderssonovi, jakož i všem ostatním, kteří tu dnes promluvili, zejména panu komisaři Figeľovi.

Je třeba, abychom hovořili o odborném vzdělávání a přípravě, protože jsme se společně rozhodli, že by Evropa měla mít vnitřní trh. Pokud chceme mít fungující vnitřní trh, znamená to, že potřebujeme dostupné, dobře připravené pracovní síly, a je tedy třeba zabezpečit, aby se při budování Evropy pozornost věnovala nejen hospodářským aspektům, ale i aspektům souvisejícím s prací a dovednostmi.

Tato zpráva se netýká jen vzdělávání a přípravy, ale i kultury a zaměstnanosti a o otázce profesních dovedností jsme rozhodli rovněž v rámci boloňského a kodaňského procesu, které je také vhodné vzít v této souvislosti do úvahy.

Rád bych uvedl jednu věc. Ačkoli vím, že vzdělání a odborná příprava spadá v podstatné míře do kompetence členských států, můžeme je přesto na evropské úrovni vyzývat, aby směřovaly ke skutečnému zaručení kvality odborného vzdělávání a přípravy, standardu výsledků vzdělávání a učení. To má obrovský význam pro mobilitu.

Při hrozícím hospodářském poklesu je třeba mít na paměti, že investice do přípravy a vzdělávání přináší spolehlivé, kvalitní, zručné pracovní síly. To má klíčový význam, pokud chceme dosáhnout inovací, získat nové dovednosti a schopnosti a pokud chceme posílit své hospodářství, a tím zvýšit HNP.

Ti, kteří dnes rozhodují, často zapomínají na skutečnost, že vzdělávání a příprava představují klíč k budově lepší budoucnosti a silnějšího hospodářství. To je poselství, které bychom měli sdělit členským státům a těm, kteří v nich rozhodují, a my, kteří zastupujeme Evropskou unii, bychom je v tom měli podporovat. Potřebujeme životaschopný, kvalitní trh práce a kvalifikované pracovní síly.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, jménem skupiny Verts/ALE. - (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, tato dvojice doporučení Evropského parlamentu a Rady by měla být mocným impulsem pro trvalé zlepšování odborného vzdělávání a přípravy (VET) v Evropě prostřednictvím koordinovaného plánování, energetické realizace, hodnocení a revize. To vyžaduje větší transparentnost mezi množstvím systémů VET, která umožní porovnatelnost a vzájemné uznávání kvalifikací VET a zajistí lepší prostupnost.

Hovoříme tu o kultuře trvalého zlepšování kvality. Lepší vzdělávání znamená víc než pouhé kvalifikace, více než široce otevřené dveře na trh práce a více než pouhý příspěvek ke zlepšení konkurenceschopnosti podniků a pracovníků. V této souvislosti mne trápí, že se tak často mluví o „lidském kapitálu“, jako by lidské bytosti byly pouze jedním z faktorů výroby.

Status VET se v 27 členských státech velmi liší. Je pravda, že nepotřebujeme byrokratickou harmonizaci opatření, vodění za ručičku z Bruselu, jak prohlásil pan Takkula. Bylo by však dobře, kdybychom vyvinuli tlak, alespoň mírný tlak, abychom zajistili, že v členských státech postupně zvítězí nejlepší modely a standardy. A řekl bych, že bychom měli začít nyní a ne ve vzdálené budoucnosti.

Můžeme a měli bychom se učit jeden od druhého. V každém případě by odborné vzdělávání a příprava měly mít napříč Evropou stejný status jako všeobecné vzdělávání.

Rád bych poděkoval panu Anderssonovi a panu Mannovi za jejich zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, jménem skupiny GUE/NGL. - (CS) I já bych chtěl na začátku poděkovat a poblahopřát zpravodajům, kolegům Mannovi a Anderssonovi, za odvedenou práci, zejména za trpělivost, kterou projevili při vyjednávání kompromisů. Návrh kolegy Anderssona správně vyjadřuje, podle mého názoru, nutnost dodržení podmínky subsidiarity, na druhou stranu formulace dobře popisuje mechanismy i termíny, ve kterých by systém hodnocení referenčních ukazatelů měl ve členských státech fungovat. Podle mého názoru také podporuje větší aktivitu všech účastníků, kteří zajišťují odborné vzdělávání včetně toho, že podporuje sebehodnocení jako doplňkový prostředek ke zvyšování kvality.

Vítám, že se do kompromisních návrhů podařilo zahrnout i ty, které jsou z mého pohledu velmi podstatné návrhy, které byly přijaty ve Výboru pro zaměstnanost, a to je větší míra stimulace členských států pro efektivní činnost v této oblasti či zdůraznění role studujících při vyhodnocování spokojenosti s výsledky vzdělávání, stejně tak i podpora personálu, který vzdělávání poskytuje. V návrhu ke zprávě kolegy Manna považuji za důležité podpořit bod č. 1, který zdůrazňuje zásadní význam osobního a profesionálního rozvoje jednotlivců. Chci na závěr zdůraznit, že navrhované kompromisy používají termín „celoživotní vzdělávání“, a tím správně rozšiřují okruh občanů, kteří jsou účastníky vzdělávací procesu, a proto jej podpořím.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). - (PT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, zaručení kvality odborného vzdělávání a přípravy má zásadní význam nejen pro certifikaci celoživotního vzdělávacího procesu každého evropského pracovníka, ale rovněž pro umožnění mobility po Evropské unii. Důležitou součástí tohoto procesu je hodnocení odborného vzdělávání a přípravy samotné. V tomto smyslu je důležité zvýšit výměnu osvědčených postupů na evropské, národní, regionální a místní úrovni.

Pane předsedající, zřizovaný referenční rámec stanovuje společné zásady, kvalitativní kritéria a ukazatele užitečné pro hodnocení a zlepšování poskytovaných služeb, přičemž respektuje zásadu subsidiarity. Tyto ukazatele mohou fungovat nikoli jako nástroje kontroly, ale především jako sada nástrojů sloužící k dosažení cílů Lisabonské strategie v oblasti vzdělávání a přípravy.

Pane komisaři Figeľi, po blahopřání panu Anderssonovi k vynikající zprávě bych rád zmínil několik bodů ve zprávě pana Thomase Manna, jemuž rovněž blahopřeji. Musím zdůraznit význam propojení tohoto procesu certifikace s přidělováním kreditů ve vyšším vzdělávání. Tímto způsobem zaručíme, že certifikační procesy se budou doplňovat a že dojde ke zlepšení podmínek pro profesní mobilitu evropských pracovníků a mladých lidí. Je také důležité umožnit, a nejen umožnit, ale i podpořit, zapojení místních a regionálních orgánů do propojování regionálních a národních kvalifikačních rámců s Evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu.

Pane předsedající, pouze tímto způsobem můžeme zlepšit mobilitu a převod kvalifikací mezi různými oblastmi hospodářství a mezi různými trhy práce, čímž rozhodným způsobem přispějeme k sociální soudržnosti a k větší rovnosti příležitostí napříč Evropskou unií.

Nakonec, vraceje se ke zprávě pana Anderssona, bych rád zdůraznil význam podpory strategie celoživotního vzdělávání a propagace kultury zlepšování kvality na všech úrovních pomocí znásobení propojení mezi formálním vzděláváním a přípravou a rozvojem validace dosažených zkušeností. Tímto způsobem zvýšíme úroveň vzdělávání mladých lidí i přípravy pracovníků, což je z hlediska hospodářského a sociálního rozvoje nezbytné pro dosažení evropského sociálního modelu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Pane předsedající, především bych chtěla poblahopřát panu Anderssonovi a panu Mannovi k vynikající práci a skutečně dobrým výsledkům. Většina z nás tu dnes večer bude souhlasit, že Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se stane velmi užitečným nástrojem, který členským státům pomůže prosazovat a monitorovat trvalé zlepšování jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy.

Rámec bude založen na společných evropských referencích a bude stavět na omezeném uplatňování a vskutku velmi omezeném úspěchu předchozího rámce, společného rámce pro zajištění kvality.

Při vypracovávání současného návrhu jsme se poučili ze zkušeností s předchozím rámcem a já jsem přesvědčená, že jsme podstatně vylepšili, co tu dosud bylo.

Navrhovaný rámec přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění investic do lidského kapitálu mnoha různými způsoby, z nichž zmíním jenom tři: vylepšením vzdělávání a dovedností; zlepšením standardů; podporou mobility. Fungování tohoto rámce je dobrovolné a já doufám, že se komisař Figeľ nemýlí, když prohlašuje, že to odráží nejen naši rozmanitost, ale i naši zralost. Poskytuje nám společný rámec se společnými kritérii kvality a tohoto výsledku lze dosáhnout pouze akcí na úrovni Společenství. Tímto způsobem se vyhneme minovému poli různých dvoustranných dohod a minimalizací administrativních standardů poskytujeme dobrý mechanismus, kterým můžeme měřit kvalitativní standardy.

Jedná se o dobrou, praktickou legislativu, která přinese dobré výsledky. Kdykoli Parlament přijme legislativu podobnou této, znamená to, že udělal dobrý kus práce.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Pane předsedající, pane komisaři, proces vypracovávání doporučení pro zlepšení kvality odborného vzdělávání a přípravy představuje nezpochybnitelný úspěch.

Vzhledem k tomu, že politika v této oblasti je zodpovědností jednotlivých států, je kvalita odborného vzdělávání napříč členskými státy velmi rozdílná, což není v souladu s úrovní mobility na trhu práce a dynamikou hospodářského a technologického rozvoje. Ztěžuje to plnění cílů Lisabonské strategie. Ještě méně to pomáhá při vytváření rovných podmínek pro rozvoj hospodářství založeného na vědomostech.

Na základě nového přístupu referenčního rámce lze členským státům poskytnout pomoc při plnění obecných kritérií, porovnatelnosti a kompatibility v oblasti nabízeného vzdělávání. Úroveň koordinace stanovená v doporučeních, včetně koordinace s partnerskými a profesními organizacemi, rozšiřuje rozsah proveditelnosti. Rozhodně napomohou zlepšení trhu vzdělávání, který musí následovat příkladu trhu práce.

To určitě podpoří zejména ty státy, kde tento proces zakouší problémy kvůli transformačním procesům, které probíhají v jejich ekonomikách. Pokud se podaří stanovit základní úroveň standardů, pak bude zaručena transparentnost, konzistentnost a přenositelnost mezi množstvím vývojových trendů v rámci hranic Evropské unie.

Mělo by být možné dosáhnout tohoto cíle bez zasahování do autonomie členských států v oblasti fungování jejich vlastních systémů odborného vzdělávání a přípravy. Zároveň se vytvoří společné prostředí a vzniknou předpoklady pro společný základ a účinný přístup k přípravě odborníků.

Měli bychom rovněž důkladně zvážit potřebu sladit potřeby podniků s rozvojem hospodářství a technologií, abychom dále zefektivnili systémy pro přípravu kvalifikovaných zaměstnanců. To přispěje k vyřešení řady problémů, které vedly k migračním tokům různého rozsahu.

Navíc lze cíleného přístupu využít k řešení problémů způsobených trendy v různých oborech. Transparentnost, spolupráce a vysoké standardy při organizování procesů směřujících ke zlepšení kvality odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím účasti v evropské síti kvality, to musí být základní vodítka národních politik v tomto procesu.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). - (CS) Dovolte mi v krátkosti konstatovat, že odborné vzdělávání a příprava v Evropské unii se uskutečňuje na národní a regionální úrovni autonomně, podle odlišných norem a vytváří se tak široká škála různých oborů a kvalifikací. Evropa proto potřebuje společná kritéria pro zajištění transparentnosti a přenositelnosti mezi mnoha vzdělávacími proudy v Evropě. Systémy vzdělávání a odborné přípravy musí být tedy dostatečně pružné, aby mohly účinně reagovat zejména na potřeby trhu práce. Účinnost a efektivnost nabízeného vzdělání při plnění těchto potřeb je nutno pravidelně hodnotit, sledovat, zdokonalovat na základě faktů. Je pozitivní, že zásady zjišťování kvality odborného vzdělávání v sobě zahrnují doporučení o zavedení evropského rámce kvalifikací. Osobně vnímám evropský referenční rámec jako prostředek, který bude impulsem pro zlepšování kvality v systémech odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých členských zemích.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Pane předsedající, pane komisaři, návrh se týká profesní přípravy na různých úrovních v závislosti na inteligenci, motivaci, zájmech a potřebách trhu. Společné normy pro pracovní síly vyžadují sladění modelů přípravy od Španělska po Rumunsko.

Rád bych zdůraznil, že při propagaci univerzitního vzdělávání bychom neměli podkopávat odborné vzdělávání na nižších úrovních – na úrovni nižšího či vyššího středního vzdělání. K vykonávání práce číšníka není zapotřebí titulu, někdy stačí pouze krátký kurz. V poslední době došlo v zemích, jako je Polsko, k redukci tohoto typu vzdělávání. Jako učitel bych rád řekl, že ve všemožné míře podporuji flexibilní vzdělávací programy přizpůsobené potřebám studentům s důrazem kladeným na osvojení cizích jazyků, aby byl každý schopen působit v cizině.

Závěrem bych, pane komisaři, rád prohlásil, že investice do vzdělání je jednou z nejlepších investic v Evropě. Neskrbleme na vzdělání. Nezáviďme budoucím generacím tyto prostředky.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE). - (RO) Odborné vzdělávání a příprava představují základní nástroje, které evropským občanům poskytují schopnosti, znalosti a dovednosti nezbytné k tomu, aby se stali integrální součástí trhu práce a společnosti založené na znalostech. Celkově je toto doporučení vynikající. Domnívám se však, že musí pokrýt dvě další oblasti, na něž jsem už upozornil: vytvoření poradního systému pro evropské občany, který by jim pomohl zvolit si správný druh studia a specializaci odpovídající jejich osobním schopnostem, a snad vytvoření platformy pro kvalitu ve vzdělání.

Rád bych zdůraznil skutečnost, že musíme zaujmout komplementární postoj ke vzdělání, umožnit lepší přizpůsobení vzdělávacího procesu skutečným potřebám trhu práce. Strategie pro celoživotní vzdělávání a mobilitu jsou nezbytné pro zvýšení nadějí na získání zaměstnání na trhu práce. I já bych rád poděkoval oběma zpravodajům a popřál vám veselé Vánoce.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE). - (RO) V Evropské unii čelí jednotlivci, kteří by chtěli odborných kvalifikací či modulů získaných ve své zemi původu využít v zemích jiných, stále překážkám. Tato skutečnost odrazuje mnoho lidí, a tím způsobuje snížení přeshraniční mobility. Proto by vytvoření Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) mohlo podpořit mobilitu studentů a pracovníků. Domnívám se, že zpráva Thomase Manna rovněž velmi dobře identifikovala zlepšení, které tento systém přinese, jakož i problémy, které by se mohli při jeho realizaci objevit.

Naštěstí můžeme využít zkušeností získaných z Evropského systému pro přenos kreditů. Jako učitel, který se sám musel potýkat se systémem kreditů, souhlasím s doporučeními pana zpravodaje. Potřebujeme standardní kvantitativní základnu na evropské úrovni pro udělování kreditů a je třeba jasně specifikovat kritéria, aby byla zajištěna vzájemná platnost, transparentnost, porovnatelnost a důvěra vůči systému mezi evropskými státy. Souhlasím rovněž s poskytnutím zkušebního období před přijetím systému, jelikož evropské státy mají rozdílné vzdělávací systémy a já se domnívám, že je zapotřebí více času pro harmonizaci 27 systémů odborné přípravy.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Pane předsedající, jsem zde proto, abych podpořil svého souseda, Thomase Manna, a chtěl bych poblahopřát jemu i druhému zpravodaji k odvedené práci. Je zde však jeden problém, který se vynořil rozhodně v mém státě a snad i ve vašem, pane předsedající. Rozmach stavebnictví podle mého názoru vytvořil obrovský problém, zejména pro mladé muže, kteří neměli skutečnou motivaci pro získání vzdělání kvůli přitažlivým vysokým mzdám ve stavebnictví.

To bohužel pominulo a množství lidí z této kategorie zůstalo bez kvalifikace, a tedy bez přístupu k další práci, která se může objevit. Domnívám se, že jednotlivé členské státy, Irsko bezpochyby, se musí zaměřit na tyto konkrétní skupiny, aby až přijdou dobré časy (a všichni doufáme, že přijdou brzy) byli připraveni pro další práci. Zásadní význam má samozřejmě myšlenka záruky a kontroly kvality. Obávám se, že vzdělávání je nyní podnikáním, jemuž chybí právě onen prvek kontroly kvality, a myšlenka přeshraničního pohybu pracovníků po nás vyžaduje, abychom k odbornému vzdělávání a přípravě zaujali celoevropský, koordinovaný přístup.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Pane předsedající, navrhovaný systém přenosu a hromadění kreditů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by měl přispět k mobilitě pracovníků v rámci hranic Evropské unie. Pokud má Evropská unie soutěžit s třetími zeměmi, pokud má její hospodářství růst, pokud má dojít ke zvýšení zaměstnanosti a zmenšení rozdílů mezi regiony, pak musíme propagovat celoživotní vzdělávání. Starší lidi potřebujeme. Evropská unie potřebuje jejich zkušenosti, kvalifikaci a znalosti.

Pokud chceme vytvořit hospodářství a společnost založené na znalostech, pak bychom měli investovat do vzdělání. Měli bychom zabránit, aby lidé opouštěli vzdělávací systém bez jakékoli kvalifikace. Je rovněž důležité umožnit přístup k získání vzdělání a kvalifikací, zejména lidem ve finančních potížích, včetně těch, kteří žijí v malých městech a na vesnicích, kteří mají ke vzdělávacím službám obtížný přístup.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, pane komisaři Figeľe, rád bych vám z celého srdce poblahopřál. Domnívám se, že jde o jednu z největších výzev před příchodem Vánoc. Nahlédneme-li do příštího roku, na finanční krizi, vidíme, že musíme pohnout spoustou věcí, a vzdělání a odborná příprava skutečně hrají klíčovou roli.

Tři ukazatele nám pomohou krizi překonat: Věda a výzkum, infrastruktura a vzdělávání a odborná příprava. Jsem přesvědčený, že nyní musíme stanovit nové standardy, abychom obyvatelům ukázali, že celoživotní vzdělávání hraje naprosto zásadní roli, a to zejména pro malé a střední podniky, u kterých chceme, aby si uchovaly současné zaměstnance, a chceme, aby tito absolvovali lepší odbornou přípravu, aby v budoucnu měli více příležitostí na trhu.

Evropská unie hraje v této oblasti ústřední, zásadní úlohu a velmi by mne potěšilo, kdybychom zítra přijali Akt o malých podnicích. Potom bychom v této oblasti získali další finanční zdroje.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ , člen Komise. − Pane předsedající, promluvím jen stručně, protože obšírněji jsem hovořil na počátku rozpravy. Navážu tam, kde skončil předchozí řečník, zejména kvůli krizi.

Musíme do vzdělání a odborné přípravy investovat lépe a více. Nikoli méně, ale lépe a více, což znamená účinnost, kompatibilitu, platnost a tak dále a pak ještě více. To je postoj Komise a já se samozřejmě také domnívám, že zde platí.

Dnešní poselství o mobilitě kvalifikovaných pracovních sil, celoživotním učení, hromadění a předávání znalostí a kultuře usilující o kvalitu mají velký význam pro naše národní systémy vzdělávání a odborné přípravy a měly by se stát skutečností.

Chci jen potvrdit, že nástroje, které přijímáme – doufám, že zítra budete hlasovat o kompromisním textu či nastolených pozměňovacích návrzích, které potvrzuji a vítám – učiní Evropu vstřícnější vůči kvalifikacím. To znamená vstřícnější vůči lidem či občanům a to je cosi, o co by nám mělo všem jít, dnes snad více než v minulosti. Prostřednictvím takových nástrojů můžeme vytvořit lepší podmínky pro motivaci, mobilizaci inovací a dosažení veškerých důležitých cílů.

Komise se za českého předsednictví pokusí pomoci zorganizovat konference: hlavní konferenci při spuštění obou nástrojů a poté konkrétnější konference o jejich dalším provádění. Možná by nám oba zpravodajové mohli pomoci nebo se těchto akcí zúčastnit. Nejdůležitější částí, která před námi leží, je pochopitelně realizace.

Jako mnozí další chci vám i já dnes popřát: veselé Vánoce a šťastný nový rok – evropský rok tvořivosti a inovací – 2009.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Děkuji vám, totéž přeji i vám, celému kolegiu komisařů a zaměstnancům.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson, zpravodaj. - (SV) Pane předsedající, pan Takkula tu již není, ale položil otázku, zda není v konfliktu mít cíle na úrovni EU, když přitom vzdělávací systém zůstane v podstatě stále systémem národním. Já žádný konflikt nevidím. Domnívám se, že tento referenční rámec staví na cílích na úrovni Evropské unie, zatímco zároveň důvěřujeme členským státům. Poskytujeme jim příležitosti a možnost využít cosi, co nazýváme brašnou nástrojů. Nedomnívám se, že by tu vznikal nějaký konflikt.

Rád bych zdůraznil to, co pan Figeľ prohlásil o tom, že je dnes ještě důležitější než kdy předtím, abychom i během krize, kterou v současnosti zakoušíme v oblasti hospodářství a zaměstnanosti, investovali do vzdělání. Právě to podpoří konkurenceschopnost Evropské unie, ale rovněž poskytne jednotlivcům nástroje k pokroku ve svém vlastním životě a k získávání další kvalifikace v průběhu života.

Rád bych na závěr znovu poděkoval Komisi a rovněž všem stínovým zpravodajům. Pracovali jsme spolu výjimečně dobře a já bych vám všem rád popřál veselé vánoce a šťastný nový rok.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, zpravodaj. - (DE) Pane předsedající, pane komisaři Figeľi, mnohokrát děkuji za výbornou spolupráci vaši a vašeho týmu. Skutečně jsme se v této záležitosti posunovali společně. Domnívám se, že jsme tímto způsobem dosáhli dobrého výsledku.

Pan Kusstatscher má naprostou pravdu – Evropská unie má v oblasti odborné přípravy velké ambice. Koneckonců nechceme o nic méně a o nic více, než emancipaci odborného vzdělávání vůči vyššímu vzdělávání. Paní Panayotopoulos-Cassiotouvá má naprostou pravdu – musíme přijít s hmatatelnými výsledky. Chceme realitu, nikoli pouhá prohlášení o záměru, nikoli obvyklé líbivé projevy. Končí tedy etapa z valné části chaotické spolupráce a přichází doba intenzivnější koordinace.

V současnosti se výsledky vzdělávání v jednotlivých členských státech značně liší. Výsledkem je, že v oblasti vzdělávacích zařízení potřebujeme dohody mezi podnikateli a národními orgány. Pan Takkula má naprostou pravdu – nechceme žádné evropské opečovávání a nikdo nic takového neplánuje. Nezávazné právní normy, čili získání zájmu a zapojení dalších lidí – to je to, co skutečně potřebujeme.

Chceme vyvolat střetávání odborníků – na slyšeních, v pracovních skupinách a rovněž při práci na studiích. Dále pak potřebujeme vzdělávací zařízení. Pan Maštálka má naprostou pravdu. Musíme za tímto účelem využít existujících sítí a sociálních partnerů. Pouze tehdy zaměstnanci a zaměstnavatelé jakož i soukromí a veřejní poskytovatelé vzdělání pocítí výhody: jde o klasický systém, kde všichni vyhrávají. Pan Ferreira a pan Rübig se zmínili o významu celoživotního vzdělávání a zmínili se oprávněně, protože právě zde můžeme skutečně něco dokázat.

Paní Harkinová, stejně jako vy chápu význam dobrovolné povahy tohoto nástroje, protože zahrnuje všechny hráče. Na základech stále stoupající důvěry začnou první členské státy spolupracovat od roku 2012. Je zapotřebí zkušebního období a to bylo poskytnuto. Zapracujeme hodnocení úrovní 1 – 8 EQR a je samozřejmě pravda, že toto se udělat musí. Mladí lidé mají právo vidět, že se jich využívá, že nejsou zbyteční a že mají možnost se dále osobně rozvíjet v souladu s národními právními ustanoveními. Ostatní země mají možnost se přidat a připojit se k ECVET později, až budou samy moci. Domnívám se, že vyhlídky jsou výjimečně dobré. Pokud budeme o věcech dále hovořit ve spolupracujícím kruhu tohoto druhu, pak úspěšně učiníme dalších pár kroků vpřed. Domnívám se, že se nám skutečně podařilo uvést cosi do pohybu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční zítra, ve čtvrtek 18.prosince 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) , písemně. - (RO) Ze své pozice navrhovatele stanoviska vůči Evropskému systému kreditu pro odborné vzdělávání a přípravu bych znovu rád zdůraznil potřebu vytvoření a zavedení tohoto systému, který se zaměřuje na zvýšení kvality a přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy.

Potřeba uskutečnit ECVET je založena na snaze snížit rozdíly mezi vzdělávacími výsledky, které vyplývají ze skutečnosti, že existují rozdílné systémy odborné přípravy. Musíme zvýšit transparentnost odborných kvalifikací a celoživotního vzdělávání.

Provádění ECVET musí být založeno na společném odhodlání dodržovat zásady pro zaručení kvality odborného vzdělávání a přípravy. Ve skutečnosti musí být jedním ze základních prvků tohoto procesu podpora vzniku partnerství mezi vzdělávacími institucemi, podniky a národními orgány, aby se vytvořila atmosféra vzájemné důvěry.

V neposlední řadě bych rád zmínil, že ECVET klade důraz na výstupy vzdělání a nikoli na čas strávený při získávání znalostí, dovedností a odbornosti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí