Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2133(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0447/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0634

Rozpravy
Středa, 17. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Dopad padělatelství na mezinárodní obchod – Padělatelství z hlediska ochrany spotřebitele (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem je společná rozprava o:

- zprávě (A6-0447/2008) Gianluca Susty, jménem Výboru pro mezinárodní obchod, o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod [2008/2133(INI)] a

- ústní otázce Komisi (B6-0486/2008), kterou pokládá Arlene McCarthyová, jménem skupiny PSE, o padělatelství z hlediska ochrany spotřebitele (O-0097/2008).

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta , zpravodaj. (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na návrhu této zprávy, včetně stínových zpravodajů, bez ohledu na stanovisko, které jednotlivé politické skupiny zaujmou při zítřejším hlasování o této zprávě.

Boj s padělatelstvím spočívá především v podpoře konkurenceschopnosti evropského systému a zcela vychází ze základních myšlenek Lisabonské strategie. Věřím, že by měl být posuzován i na základě právního a trestního rámce našeho globalizovaného světa. Zpráva organizace OECD z roku 2005 uvádí, že celosvětově jsou prodávány padělané výrobky v ceně zhruba 150 miliard Eur, přičemž nehovoří o padělatelství na čistě národní úrovni nebo o internetovém pirátství. Jeden z komentátorů zmiňuje, že ve skutečnosti se obrat z padělatelství pohybuje ve výši kolem 500 miliard Eur.

Padělatelství jako poškozování obchodní značky, patentových práv a práv duševního vlastnictví proto představuje překážku pro silné stránky našeho průmyslu, naši schopnost modernizovat a tvořit. Tento stav vyžaduje velmi dobře organizovaná a cílená opatření, náležitou pozornost věnovanou vztahům s různými částmi světa a jsem přesvědčen, že také rozdílný přístup ve vztazích mezi institucemi Společenství a členskými státy.

Zpráva byla vypracována Výborem pro mezinárodní obchod, a proto, z důvodů institucionálních závazků, se podrobně zabývá vnějšími hledisky padělatelství, ale spojení mezi vnějšími a vnitřními hledisky padělatelství v Evropě – která je stále největším trhem a druhým největším dovozcem na světě – je zřejmé.

Musíme tedy znovu zmínit, že nezbytné předpoklady pro boj s padělatelstvím spočívají v upevnění našeho obranného systému proti dovozu padělaných výrobků, což také znamená koordinaci policejních složek zodpovědných za kontrolu výrobků na hranicích a posílení celní kontroly. Měli bychom se však také důkladně zaměřit na sjednocení občanských a trestněprávních ustanovení našich vnitřních právních systémů i činnosti v rámci Světové obchodní organizace, aby byly upevněny nástroje, které má organizace k dispozici již nyní.

Samozřejmě, že častější zapojení Světové obchodní organizace do řešení určitých problémů vzniklých na základě sporů pomůže posílit boj proti padělatelství, stejně tak jsme přesvědčeni, že by měly být zavedeny určité formy pokut pro státy mimo Evropskou unii, které budou nějakými způsoby napomáhat průchodu těchto výrobků do Evropy a které budou podporovat oběh těchto výrobků na celém světě.

Potřebujeme větší ochranu duševního vlastnictví, větší možnosti vlastní ochrany v rámci hlavních světových geopolitických regionů a ochranu před velkými zeměmi, které se objevují na světovém trhu. Věnujeme proto velkou pozornost Obchodní dohodě o boji proti padělání ACTA. Ta by mohla představovat stěžejní mezinárodní dohodu pro multilaterální rámec, která by neodporovala bilaterálnímu rámci mezi Spojenými státy, Japonskem a Evropou a dala by prostor i Brazílii, Indii, Číně a dalším hlavním obchodním oblastem světa. Soustředila by se na dva body. Prvním by byla transparentnost a dodržování občanských a politických práv, včetně práva na soukromí. Druhým bodem by bylo za předpokládaného dodržování základních práv posílení obchodních zájmů, které pro nás představují zájmy úzce spojené s rozvojem, a tedy i se svobodou našich států v rámci EU i mimo ni, jako hlavního politického činitele na světových trzích.

Proto věřím, že bychom měli být aktivní v oblasti vzdělávání spotřebitelů, sjednocování trestního práva, přísnějších kontrol a využívání nástrojů umožňujících vyvíjet nátlak. Co se týče některých rozvojových zemí, máme k dispozici systém všeobecných celních preferencí a měli bychom zajistit jeho upevňování a zároveň jeho používání i pro potírání touhy některých zemí, které jsou ochotné umožnit dovoz tohoto padělaného zboží.

Zpráva usiluje o vytvoření jednotícího rámce pro hlavní témata jako je svoboda, volný obchod, občanské svobody, politická svoboda a svobodný rozvoj, snaží se pomoci v boji s jevem, který v současné době zásadně narušuje systém hospodářské soutěže v Evropské unii. Jistě jsme mohli doufat v něco víc, zejména v souvislosti se skutečností, že některá témata nebyla ve zprávě zahrnuta podrobněji, jako například orgán pro sledování či zavádění ustanovení o vysledovatelnosti. Jsou to témata, na kterých nedošlo ke shodě většiny.

Věříme však, že jsme nabídli zásadní příspěvek Komisi a Radě, a Komisi především, abychom jí pomohli provést v budoucnu rozsáhlou revizi pravidel za účelem lepší ochrany Evropy před tímto zničujícím jevem.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, autorka. − Paní předsedající, ráda bych poděkovala zpravodaji za jeho důkladnou práci. Padělatelství a pirátství v oblasti autorského práva vysává ekonomiku v Evropě i na celém světě a prakticky žádné odvětví není této nezákonné činnosti ušetřeno. Poškozuje zákonné podnikání a z pohledu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů IMCO je příčinou poškozování spotřebitelů.

Problém se stále prohlubuje a padělané a pirátské výrobky jsou i nadále volně dostupné na vnitřním trhu. V boji s padělatelstvím a pirátstvím musíme nejprve posílit vymahatelnost, pomáhat celním úřadům při odhalování a vytvářet dohody narušující padělatelství a pirátství přímo v okamžiku vzniku. Je nutné rovněž zajistit, aby se internet nestal hlavním distribučním kanálem pro padělané a pirátské výrobky, tak, že zpřísníme opatření pro efektivnější nápravu.

Zadruhé, potřebujeme kampaně pro zvyšování informovanosti veřejnosti. Spotřebitelé příliš často nemají ponětí o rozsahu a dopadu tohoto problému. Životy spotřebitelů jsou ohroženy nebezpečnými výrobky, zejména padělanými léčivy. Kampaně vedené vládou by se měly více zaměřit zejména na sociální náklady padělatelství a pirátství, jako jsou zdraví a bezpečnost.

Zatřetí, potřebujeme shromáždit více údajů, hodnocení a průzkumů. Komplexní a porovnatelná data jsou nezbytná pro úsilí o vymáhání práva i pro informační kampaně. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů letos odsouhlasil nový balíček o výrobcích, který vytváří nový rámec pro dohled nad trhem a pro vymahatelnost práva EU, aby byla zajištěna nezávadnost výrobků na vnitřním trhu. Dříve v tomto legislativním období jsme přijali aktualizovaný celní kodex a pomohli tak vytvořit nástroje pro efektivní a bezpapírovou celní kontrolu. V tomto směru usilujeme o posílení provozní efektivity celních úřadů na vnějších hranicích EU – posledním nárazníku ochrany – která by zabránila přístupu padělaného zboží na vnitřní trh.

Boj s padělatelstvím a pirátstvím je téma, které by mělo být i nadále na předních místech našeho pořadu jednání. V Parlamentu žádáme Komisi o spolupráci s vládami, celními úřady, průmyslem a spotřebiteli ve všech členských státech EU. Pokud chceme bojovat efektivně, musíme bojovat společně. V dnešní večerní rozpravě vyzýváme Komisi, aby zaujala jasný a jednotný postoj v boji s padělatelstvím a pirátstvím. Jedině tak můžeme zajistit, aby se spotřebitelé mohli spolehnout na výrobky prodávané na vnitřním trhu.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise. − (FR) Paní předsedající, rád bych poděkoval panu Sustovi za tuto zprávu o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod a rád bych samozřejmě poděkoval i Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Problém padělatelství a pirátství si opravdu, jak právě velice jasně ukázala paní Korholová, zaslouží naši pozornost a odhodlání.

Komise je odhodlána prosazovat vysokou míru ochrany duševního vlastnictví a úcty k duševnímu vlastnictví v zemích mimo EU. V souladu s rolí EU ve světě a se strategií Komise pro zajišťování úcty k právům duševního vlastnictví spolupracujeme s partnery, kteří sdílí naše obavy. Mám na mysli Spojené státy, Japonsko, státy G8 a země OECD. Chceme zaručit, aby ta nejmodernější průmyslová odvětví v Evropě, která se soustředí na kvalitu a která představují část našeho největšího vlastnictví na poli celosvětové hospodářské soutěže, nebyla zneužívána či dokonce ničena státy mimo EU.

Vítáme zapojení Evropského parlamentu v tomto směru. Děkujeme. Komise prošla návrh zprávy pana Susty a já mu děkuji za velice ambiciózní a konstruktivní postoj. Bereme v úvahu návrhy týkající se práce s Čínou, použití mechanismu řešení sporů Světové obchodní organizace, systému celní preference a potřeby větší podpory našich malých a středních podniků.

V několika oblastech však konečné znění zprávy představuje spíše krok zpět v porovnání s původním přístupem. Zpráva také zaujímá rezervovanější a obranný postoj, zejména v souvislosti s Obecnou dohodou proti padělání ACTA. Cílem této dohody je boj s rozsáhlou nelegální činností a ochrana inovátorů v Evropské unii. Nemá v úmyslu omezovat občanské svobody či vyvíjet nátlak na spotřebitele.

Jak Komise při mnoha příležitostech v Evropském parlamentu zmínila, dohoda ACTA nezajde dále než stávající systém Evropské unie pro vymáhání práv duševního vlastnictví. Stávající systém respektuje základní práva a občanské svobody včetně ochrany osobních údajů. Uvalování sankcí bude muset být projednáno předsednictvím Evropské unie jménem členských států.

V souvislosti s tématy vznesenými Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bych rád zdůraznil, že od konání konference se členy Evropského parlamentu v květnu se Komise zabývala možnými způsoby podpory členských států, soudních a policejních orgánů, podnikatelů a spotřebitelů v jejich boji proti těmto zločincům. Je pravda, že tyto složité problémy jsou spojeny s různými oblastmi a spadají do kompetence různých generálních ředitelství Komise. Je nutná zvýšená míra spolupráce.

Na začátku letošního roku – a to je důležité – bylo založeno oddělení, které se specializuje na vymáhání průmyslových práv a práv duševního vlastnictví. Tento krok bych zdůraznil. Dále potřebujeme zajistit pevné vědomostní zázemí, abychom mohli zavést stálou strategii pro boj proti padělatelství a pirátství. Zde však narážíme na problém: tvorbu statistik. Potřebujeme statistiky, abychom získali přesné údaje o rozsahu a závažnosti problému. Organizace OECD tento bod rovněž zdůraznila ve své zprávě „Hospodářský dopad padělatelství a pirátství“.

Musíme proto jednat a zajistit sběr přesných a ucelených informací. Firmy potřebné údaje mají, ale některé z nich jsou považovány za citlivé. Měli bychom zmínit, že jediné informace, které jsou členské státy povinné poskytnout, jsou ty, které se týkají celně zabaveného zboží.

Je rovněž obtížné získat informace o počtu osob, které utrpěly újmu na základě padělaných výrobků. I přesto, že systémy jako systém Společenství pro rychlou výměnu informací o nepotravinových výrobcích (RAPEX) poskytují určitá data, nejsou kompletní. Systém RAPEX byl navržen tak, aby zabraňoval vzniku nehod způsobených nebezpečnými výrobky. Je pravda, že padělané výrobky by mohly být do této kategorie zařazeny. Hlavní výhodou systému RAPEX je to, že umožňuje rychlý přenos informací o nebezpečných výrobcích nalezených v jednom členském státě do dalších států a Komisi, aby ani ostatní spotřebitelé neměli možnost je koupit.

Vzhledem k tomu, že se systém RAPEX vztahuje na veškeré nebezpečné výrobky, není nutně nejvhodnějším nástrojem pro sběr informací o škodě způsobené padělanými výrobky.

Evropská databáze nehod, která získává údaje díky systematickému sledování tělesných zranění, sbírá data o nehodách a zraněních zaznamenaných zdravotnickou pohotovostní službou. Informace o příčinách zranění jsou však někdy příliš obecné na to, aby bylo možné určit, zda zranění vznikla kvůli padělanému výrobku. Rozdílné metody členských států pro zaznamenávání příčin nehod a nedostatečná přesnost navíc velice ztěžují statistické srovnání.

Je proto zřejmé, že bychom měli vytvořit síť pro rychlou výměnu informací za pomoci národních kontaktních bodů. Tento přístup by umožnil prohloubení spolupráce a sdílení informací mezi administrativními orgány, soudy, policií a příslušnými hospodářskými odvětvími napříč Evropskou unií. V tomto směru by bylo velice užitečné mít středisko pro sledování. Komise v současné době hledá nejvhodnější způsoby pro zřízení střediska pro sledování.

V souladu se zásadou subsidiarity mají členské státy povinnost zajistit, aby byly prodávané výrobky bezpečné a aby byl dohled nad trhem účinný, v minulosti však nebyl tento dohled prováděn ve všech členských státech stejně důsledně. Komise proto zavedla nařízení pro schvalování a dohled nad trhem, které bylo přijato Radou v červnu roku 2008.

Nařízení stanovuje společný rámec dohledu nad trhem. Souvisí se systémem zavedeným směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků, kterou zesiluje. Stanovuje společné požadavky pro dohled nad trhem, kterými se musí všechny členské státy řídit. Toto nařízení přináší mechanismus spolupráce mezi orgány na národní i přeshraniční úrovni. Mechanismus by měl umožnit efektivní šíření potřebných informací, aby mohlo být například vydáno upozornění o výskytu nebezpečných výrobků na některém z přístupových bodů.

V červnu Komise přijala sdělení o strategii pro práva průmyslového vlastnictví pro Evropu. Proto bychom rádi zavedli integrovanou strategii včetně nelegislativních opatření pro lepší provádění těchto ustanovení. Tato strategie umožní vytvořit nový akční plán pro celní kontrolu v souvislosti s bojem proti padělatelství a pirátství a přinese nové přístupy, které zlepší sběr dat, podpoří kampaně na zvýšení informovanosti veřejnosti a zefektivní spolupráci na všech úrovních.

Rada prohlásila, že tento přístup plně podporuje. Dne 25. září 2008 přijala komplexní plán proti padělatelství a pirátství v Evropě. Toto usnesení, které stanovuje komplexní plán proti padělatelství a pirátství v Evropě, je zásadním politickým signálem. Je důkazem, že členské státy považují úctu k právům duševního vlastnictví za velice důležitou.

V těchto souvislostech se Rada v rámci konference na vysoké úrovni sešla s generálními řediteli celních úřadů jednotlivých členských států, která se konala v Paříži ve dnech 25. a 26. listopadu 2008. Na této konferenci byly dány obrysy novému plánu pro celní kontrolu v souvislosti s bojem proti padělatelství pro období let 2009–2010.

Tento celní plán pro boj s padělatelstvím bude vypracován Komisí během nadcházejícího českého předsednictví. Komise přikládá velkou důležitost právům na ochranu práv duševního vlastnictví na trzích nečlenských zemí EU. Zorganizovala rozhovory o tématech spojených s právy duševního vlastnictví s hlavními obchodními partnery, jako je Čína. Komise navrhuje zavedení podrobného ustanovení o právech duševního vlastnictví, které se bude více zaměřovat zejména na kontrolu jejich uplatňování v rámci bilaterálních a regionálních obchodních dohod.

Komise je přesvědčena, že zvyšování informovanosti a varování zákazníků před neustále narůstajícími riziky představují hlavní témata. Je důležité, abychom shromáždili a analyzovali spolehlivá data, která podpoří naši práci a umožní nám vyvíjet účinné postupy a strategie. Jakmile budeme mít k dispozici spolehlivé informace, můžeme informovat a vzdělávat spotřebitele, aniž bychom vyvolali obavy a nedůvěru ohledně výrobků vnímaných zvláště citlivě, jako jsou léčiva či potraviny. Členské státy mají důležitou roli právě při zajišťování výměny těchto informací.

Paní předsedkyně, končím. Omluvte prosím, že jsem hovořil poněkud déle. Chceme podpořit členské státy, aby mohly více podporovat inovace a chránit zdraví spotřebitelů a bezpečnost, a potřebujeme proto zaujmout globální přístup. Proto Komise soustředí své úsilí na zavádění mechanismů, které nám umožní rozvíjet znalosti a spolupráci mezi členskými státy, spotřebiteli a podnikateli.

Pane Susto, je zřejmé, že vaše zpráva přichází ve správnou chvíli. Dostáváme se tak k jádru problému, který se mě osobně vždy velmi dotýkal, a to k padělatelství. Nemůžeme ochránit inovativní snahy v Evropě, pokud nebudeme účinně bojovat s padělatelstvím. Proto děkuji Evropskému parlamentu za pochopení, které ukázal v souvislosti s tímto závažným problémem. Děkuji vám všem za pozornost. Nyní, paní předsedající, si pozorně vyslechnu příspěvky poslanců.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, navrhovatelka stanoviska Výboru pro právní záležitosti. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, pan Susta již přesně popsal závažnost tohoto problému, takže to nemusím znovu opakovat.

Výbor pro právní záležitosti se tímto problémem zabýval, zejména na mezinárodních jednáních o dohodě ACTA, a vyzdvihl následující body: nedostatek průhlednosti, například během mezinárodních jednání, problematiku vzájemných vztahů v rámci mezinárodních dohod a organizací jako jsou dohoda TRIPS či organizace WIPO, nedostatečný právní základ pro vymezení základní podoby a významu ustanovení o postizích – bod, který je velice důležitý i pro členské státy.

Ráda bych vše shrnula do jediného závěru, a to, že, ať mají členské státy či my jakýkoli názor na sjednocení ustanovení o postizích, či jakkoli se tak děje, měli bychom být schopni rozhodnout o konkrétní záležitosti sami. Nesmí docházet k tomu, že na základě neprůhledných mezinárodních jednání dojde již předem k omezování svobody jednat pro Evropskou unii a její orgány v takovém rozsahu, že Evropský parlament již nemá možnost učinit žádné rozhodnutí. Proto nesmíme nic předem odsuzovat. Evropský parlament trvá na svých právech. Záležitost se koneckonců týká i soukromého života, ochrany dat a práv občanů a může dojít i k jejich porušení.

Zítra bychom měli mít možnost hlasovat o dvou rozhodnutích za předpokladu, že skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropští demokraté nebudou klást překážky a usilovat o změnu jednoho ze stanovisek podáním ústních pozměňovacích návrhů. Doufám, že tento názor může stále být změněn. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, jménem skupiny PPE-DE. (NL) Pane Barrote, je to pravda. V tuto pozdní hodinu jste hovořil jste velmi dlouho. Pokud jste tak chtěl zdůraznit skutečnost, že Komise se hodlá zabývat bojem s padělatelstvím přednostně, je vám odpuštěno. Co víc, byli bychom rádi, pokud by vám tato ušlechtilá ctižádost vydržela, protože padělatelství je stále závažný problém a ve skutečnosti se jen prohlubuje. Netýká se už jen roztomilých kabelek Gucci, ale i zdraví a bezpečnosti evropských občanů, evropských spotřebitelů.

Ráda bych vyjádřila srdečné poděkování panu zpravodaji za jeho vynikající zprávu, kterou jsme ve Výboru pro mezinárodní obchod jednomyslně schválili kromě dvou členů. Minulý týden jsme byli účastníky rozsáhlých jednání o nových usneseních a já jsem potěšena, že jsme se vrátili k původnímu směru. Proto doufám, že ve Výboru pro mezinárodní obchod zítra přijmeme toto ustanovení velkou většinou. Oceňujeme skutečnost, že skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu zamítla druhé usnesení.

Potřebujeme mnohem lepší spolupráci, pokud chceme boj s padělatelstvím vyhrát. Celní úřady přitom hrají důležitou roli, jak dokazuje společné úsilí pěti evropských zemí, kde celní úřady a průmysl pracují společně a zničily již značné množství padělaného zboží. Výborně!

Potřebujeme také lepší koordinaci, ale v ustanovení nenavrhujeme novou evropskou agenturu, přestože jsme to zvažovali. V této souvislosti bych vás ráda upozornila na návrh pana Martina na vytvoření evropské výsledkové tabule. To je vynikající nápad.

Chtěla bych také upozornit na postihy, zejména pana komisaře pro spravedlnost. Doufám, že budete brát náš návrh vážně a budete se jím skutečně zabývat.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, jménem skupiny PSE. – Paní předsedající, nejprve bych rád poděkoval panu Sustovi za skvělou spolupráci na této zprávě. Neshodli jsme se na všem, ale pan Susta byl vždy velice ochotný a tak flexibilní, jak jen to šlo.

Zaprvé, pan Susta nám poskytl určitá celková čísla k rozsahu padělatelství. V mém volebním obvodu se právě tento týden odehrály dvě na sobě nezávislé události, které upozornily na rozsah padělatelství na národní úrovni. Nejdříve hraniční stráž Spojeného království učinila zátah proti plavidlu ve městě Grangemouth ve Skotsku a zabavila padělané zboží v hodnotě 3,6 milionů GBP. Loď měla plout do Skotska přes Nizozemí z Číny.

Rovněž tento týden bylo ve Skotsku zveřejněno, že za letošní rok zatím skotská policie zabavila půl milionu CD a DVD v prodejní ceně zhruba 5 milionů GBP. Policie dále v tiskové zprávě sdělila, že distribuce těchto padělaných DVD a alb byla téměř celá řízena organizovaným zločinem. Je tedy zřejmé, že se jedná o obrovský problém, který se týká celého Evropského společenství.

Jak již zde bylo zmíněno, padělatelství je často považováno za zločin bez obětí, což, jak se shodneme, není vůbec pravda. Existují nejméně tři skupiny těch, kdo na padělaném zboží něco tratí.

První skupinu tvoří samozřejmé podnikatelé: obchod postihuje legální maloobchodníky a další podnikatele, kteří platí daně, zaměstnávají lidi a tvoří zisk; padělatelství upírá autorům, umělcům a vědcům spravedlivou návratnost za jejich talent a investice. Dochází k případům, jak zmiňuje paní Wortmann-Koolová, kdy spotřebitelé zemřou či utrpí škodu nebo se dostanou do potíží kvůli padělaným výrobkům. Dále hovoříme o třetí skupině, obětech zločinu a protispolečenského chování, které je často financováno zisky z padělaného zboží.

Skupina PSE plně souhlasí se třemi oblastmi činností nutnými pro boj s tímto problémem, jak je pan komisař navrhl. Zaprvé, potřebujeme přísnější postup vůči zemím třetího světa, které podporují či tolerují padělatelství a nedokážou ochránit práva duševního vlastnictví ostatních osob. Nevěříme, že dohoda ACTA představuje celkové řešení tohoto problému, a jsme přesvědčeni, že, pokud dohoda ACTA vstoupí v platnost, bude muset být transparentnější, demokratičtější a obecně multilaterálnější. Jak říká paní Wortmann-Koolová, část řešení spočívá v mezinárodní výsledkové tabuli, která bude označovat a zostuzovat ty země, které nedokáží v souvislosti s padělaným zbožím ochránit práva ostatních.

Druhou oblastí, kde musíme jednat, je neustálá práce subjektů pro prosazování práva, jako je policie, úředníci dohlížející na obchodní normy a celní úředníci. Těšíme se na český návrh ohledně lepší evropské spolupráce v této oblasti.

Třetí a poslední oblastí je potřeba vzdělávat veřejnost v souvislosti se škodami způsobenými padělatelstvím a vysvětlovat mladým lidem, že ti, kdo tvoří filmy, televizní programy a hudbu, mají právo vydělávat si tím na živobytí.

Nechceme kriminalizovat ty, kdo příležitostně stahují pirátské skladby nebo hudbu či kteří kupují padělaná CD nebo fotbalové dresy. Nechceme tyto lidi trestat; chceme je vzdělávat a získat je na naši stranu pro boj se skutečnými zločinci v této oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, jménem skupiny Verts/ALE. (SV) Paní předsedající, děkuji panu Sustovi. Dosáhnout rozumné dohody by pro nás v tomto případě mělo být snadné. Avšak pravidla Parlamentu nás nutí představit samostatná usnesení bez možnosti hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Proto je obtížné dosáhnout kompromisu, kde by mohly být obsaženy požadavky většiny členů Parlamentu. To je velice nešťastné, protože to znamená, že pokud například usnesení Zelených nezíská zítra podporu, budeme hlasovat o návrhu, který s sebou nese kontrolu internetu a obsahu internetu, a to bude znamenat, že za to budou odpovídat distributoři. To by bylo velice nešťastné a Parlament to ani nemá v úmyslu.

Pirátství a padělatelství představují hrozbu pro spotřebitele a občany obecně ve dvou směrech. Lidé mohou být vystaveni výrobkům škodlivým pro životní prostředí či falešným léčivým přípravkům, které jsou zdraví nebezpečné, a být tak dotčeni přímo. Lidé však mohou být vystaveni i nebezpečí přílišných opatření na ochranu obchodních značek a zejména autorských práv. To je otázka nalezení správné rovnováhy. Myslím, že jasné poselství Parlamentu Komisi a Radě během pokračujících jednání je takové, přestože se hlasování koná zítra, abychom jasně sdělili, že používání k osobní potřebě a ne k vytváření zisku nesmí být považováno za zločin. Dohoda ACTA nesmí umožnit přístup do soukromých počítačů, hudebních přehrávačů a podobně. To je jasné poselství Parlamentu.

Co se týká trestního práva, musíme hlasovat pro alternativní návrh Zelených, pokud nechceme zčistajasna zavést trestní právo na evropské úrovni. K něčemu takovému nemáme samozřejmě žádný mandát. Otázka zní, zda by to tak mohlo fungovat a jak se vytvoří rovnováha mezi rozsahem postihů v jedné zemi, když rozsah postihů v zemi druhé by mohl skončit naprosto špatně. Nezdá se pak, že by taková činnost na mezinárodní úrovni mohla vůbec fungovat. Proto jsou návrhy Zelených lepší.

Původní návrh zmiňuje, že cestujícím osobám nebudou udělovány žádné výjimky. Je nerozumné posuzovat stejně cestujícího, který si doveze zboží v ceně do 400 Eur, a obchodníka, který může dovézt 50 kontejnerů. Je navíc nesmyslné hlasovat o odstranění pravidla pro kvalitu obsahu internetu, kvalitativních statistik, které obsah regulují, a sekundární zodpovědnosti a zodpovědnosti prostředníků.

Aby mohlo více poslanců hlasovat o usnesení Zelených, podáme ústní pozměňovací návrh na odstranění článku 15, který je stejně poněkud problematický, takže doufám, že mnoho z vás bude moci podpořit náš návrh. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Paní předsedající, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o textilním odvětví ukázalo, že polovina zákroků celních orgánů proti padělatelství v Evropě se týká textilních a oděvních výrobků. Toto usnesení zdůrazňuje potřebu zavádět závazná pravidla pro označování původu textilií dovážených ze třetích zemí a vyzývá Radu, aby přijala návrh nařízení o označení „made in“, aby byla zajištěna lepší ochrana spotřebitelů a podpora evropského průmyslu.

Skutečnost je taková, že návrh Evropské komise v tomto směru, byť nedostatečný, přešlapuje od roku 2005 na místě. A proto se ptáme: Kdy Evropská unie zavede pravidla pro označování původu dovážených výrobků či výrobků vyráběných v různých členských státech?

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, jménem skupiny IND/DEM. (NL) Paní předsedající, rád bych poděkoval zpravodaji za přínosnou zprávu. Padělatelství nepředstavuje pouze pohromu pro ekonomiku, ale ohrožuje i bezpečnost spotřebitelů a veřejné zdraví. Musíme se zabývat nejen výrobou, ale i obchodováním a přepravou padělaného zboží.

Minulý měsíc jsem podnikl velice užitečnou pracovní cestu do Kosova, kde je situace znepokojující. Zmatená a překrývající se přítomnost mezinárodních sil spolu se slabou vládou v Prištině poskytují pašerákům v Kosovu vynikající podmínky. Je smutné sledovat zločince na albánské i srbské straně, jak společně velice úspěšně pracují i přes etnické rozdíly.

Naléhám na Unii, aby v Kosovu rozmístila misi Eulex pro boj proti těmto pašeráckým metodám. Je nepřijatelné, aby Evropská unie nečinně přihlížela, jak se kolem jejích hranic tvoří černá díra. Boj s padělatelstvím nesmí být veden pouze u jednacího stolu, ale stejnou měrou i v terénu. Doufám, že Komise se bude tímto tématem náležitě zabývat; hovořil jsem o tomto problému s Komisí v Prištině. Představuje velice důležitý bod v našem boji na ochranu duševního vlastnictví, zejména v zemích západního Balkánu.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - (SV) Paní předsedkyně, toto téma je samozřejmě velice široké. Jak jsem již zmínil dříve, týká se veškerých výrobků, počínaje léčivy, součástkami do automobilů či značkových výrobků a konče nelegálním stahováním. Je zcela zřejmé, že padělatelství představuje veliký problém a padělané zboží je hrozbou pro výrobky v hodnotě mnoha peněz a dokonce i pro bezpečnost. Není však zcela jisté, jak vysoké ty částky ve skutečnosti jsou a kolik takových výrobků se vyskytuje na evropském trhu. Věřím proto, že vyšetřování, které Komise provede, je velice užitečné.

Chtěl bych se zaměřit především na dohodu ACTA, tedy Obchodní dohodu proti padělání, která je právě projednávána USA, Japonskem, Evropskou unií a dalšími zeměmi. V této souvislosti se však objevuje problém, kdy je vše příliš utajováno. Všichni nějak reagujeme na řeči, které kolují o tom, co se právě děje. Existuje oprávněná obava – obava, že pracovníci hraniční kontroly budou prohledávat vše od počítačů k MP3 přehrávačům. Zaslechli jsme zvěsti, že bude zaveden zákaz na multiregionální DVD přehrávače. Jsem přesvědčen, že tato nejistota a tyto fámy samy o sobě narušují boj proti pirátství a padělatelství. Proto věřím, že my všichni zde si přejeme větší otevřenost. Musíme mít jasnější představu, na jakém základě vše spočívá, čeho vlastně Komise chce dosáhnout a co bude považováno za nepřijatelné.

Ve svém pozměňovacím návrhu zprávy, který zde byl i přednesen, jsem se soustředil na to, co v dohodě ACTA nechceme. V tomto návrhu jsem zmínil zejména skutečnost, že nesmíme zavádět opatření, která omezují soukromí, a ani bychom neměli překračovat stávající právní úpravu v této oblasti, a v neposlední řadě skutečnost, že nesmí docházet k potlačování inovace a narušování hospodářské soutěže.

Je však smutné, že v tak důležité oblasti, jako je tato, musíme stanovit, co bychom neměli dělat, pokud je tolik důležitých věcí, které musíme dělat. Důvodem je však přesně toto tajnůstkářství a nejistota, kterou vyvolává. Nesmíme se dostat do situace, kdy boj proti padělatelství a nástroje, které nám mají pomáhat, představují větší problém než padělatelství samo. Toho se obávám. Děkuji mnohokrát.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (PSE). - (DA) Paní předsedající, i já bych ráda poděkovala Komisi za konstruktivní představení tohoto problému. Jsem z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a podílela jsem se na znění otázky, kterou jsme podali Komisi o tom, co je třeba udělat ohledně padělatelství z pohledu ochrany spotřebitelů. Na úvod bych ráda řekla, že jsem přesvědčena, že je velice důležité, abychom se pokusili zmírnit rozsah padělatelství. O tom by nemělo být pochyb. Myslím si však také, že musíme získat více informací o důsledcích pro spotřebitele. Neexistují naprosto žádné pochyby, že to je velice důležité pro podnikání. Vidíme však, že existují problémy, a tyto problémy mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Jsem opravdu přesvědčena, že proto, i přesto, že je obtížné získat přesné a kvalitní statistiky, musíme vynaložit úsilí a zjistit, jak nebezpečná by padělaná léčiva či jakékoli jiné výrobky mohla být. Navštívila jsem úřady v Dánsku, které se tímto tématem zabývají, a viděla jsem zabavené žvýkačky, vodu, prací prášky a různé další výrobky používané v každodenním životě. Je jasné, že se mohou u spotřebitelů objevit tělesné následky, pokud si vezmeme padělanou žvýkačku, která nesplňuje žádné normy ohledně toho, co žvýkačka – či kterýkoli jiný výrobek – může obsahovat. Myslím si, že potřebujeme informace, protože pokud tyto informace o úrazech nebo účincích na zdraví nedostaneme, mohlo by podle mne být velice obtížné získat spotřebitele na naši stranu a bojovat proti padělatelství. Spotřebitelé by měli vědět, že padělatelství s sebou nese důsledky, aby se začali více zajímat a nekupovali levné a padělané výrobky. Proto je velice důležité, abychom získali znalosti a údaje v této oblasti. Proto se těším, až Komise představí konkrétní návrh, jak tento problém řešit.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EL) Paní předsedající, dámy a pánové, jev, jako je padělatelství, napodobování, představuje právní problém, který s sebou nese i zřejmé finanční důsledky. Zmiňovaný právní rozměr se týká porušování práv duševního vlastnictví; finanční rozměr se týká nezaplaceného cla a DPH, které tvoří důležitou součást evropského rozpočtu, vlastních zdrojů Evropské unie.

Ekonomický rozměr problému je zřejmý. Padělané výrobky narušují konkurenceschopnost evropských firem a v širším dopadu i zaměstnanost. Nejvíce znepokojujícím rozměrem problému je ohrožení zdraví a života spotřebitelů. Samozřejmě, pane komisaři, že intenzivnější spolupráce s našimi obchodními partnery představuje jedno z opatření. Řekl bych, že vytvoření evropského střediska pro sledování padělatelství a pirátství a schválení výrobní značky „made in“ by rovněž představovalo krok správným směrem.

I přesto, pane komisaři, že nemáte odpovídající portfolio, bych vám rád sdělil a váženým poslancům připomenul, že kvantitativní omezení na dovoz oděvních výrobků jsme již zrušili. V mém volebním obvodu, v době mého působení v řeckém parlamentu, byly továrny zavírány a tisíce zaměstnanců přišly o práci. Nebyla předtím zavedena žádná spolupráce s dovážejícími zeměmi v celní oblasti; což Komise sama přiznala. Spolupráce v celní oblasti přišla až po této události a Evropská unie za zavedení celní spolupráce platí. To jste přehlédli. To Komise přehlédla. Přepracovali jsme nařízení o cukru a oficiální statistiky ukazují, že ti, kteří zbohatli, jsou nadnárodní společnosti vyvážející cukr, a ne producenti z chudých rozvojových zemí.

Pane komisaři, nejsem pro Evropu, která se uzavírá světu. Jsme pro Evropu světu otevřenou, ovšem s pravidly, zásadami, transparentností a rovnými podmínkami pro všechny. Výrobky se do Evropské unie dovážejí za sociální dumpingové ceny, ekologické dumpingové ceny, a Evropská komise nic nepodniká. Evropská komise má svrchovanou úlohu ve společné zahraniční politice. Vyjednáváte s partnery ze zemí třetího světa; stanovujete podmínky spolupráce. Lisabonská smlouva naštěstí mění podmínky našich interinstitucionálních vztahů a Evropský parlament se bude podílet na tvorbě právních předpisů a podoba spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem se rovněž změní. Čekáme, až tato situace nastane.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (PSE).(PT) Paní předsedající, pane místopředsedo Komise, dámy a pánové, problém padělatelství závažně ohrožuje nejlegitimnější socioekonomické zájmy v Evropské unii, narušuje hospodářskou soutěž mezi firmami, poškozuje zaměstnanost, ohrožuje zdraví a bezpečnost spotřebitelů a způsobuje závažnou škodu členským státům a celé Evropské unii. Musíme s ním proto rázně bojovat.

Evropská unie je díky otevřenosti a transparentnosti svého trhu, díky skutečnosti, že je druhým největším dovozcem zboží a služeb na světě, a díky svému ekonomickému zaměření na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, ve výrazné míře vystavena zlu, jakým je padělatelství. Negativní dopady se šíří celou ekonomikou, obzvlášť silně se pak dotýkají malých a středních podniků, které jsou samozřejmě méně připravené na boj s takto závažnou hrozbou.

Boj s touto obzvláště nebezpečnou trestnou činností vyžaduje posílení spolupráce jak v rámci Evropské unie, tak v našich vnějších vztazích s dalšími zeměmi či regionálními bloky, které rovněž čelí tomuto problému.

Vnitřní opatření musí být přijata ve dvou směrech: musí být zavedeno postupné sjednocování právních předpisů členských států, zejména trestního práva, a posilování spolupráce v celní oblasti. Vzhledem ke zvláštnímu postavení malých a středních podniků, jak již bylo zmíněno, je nutné zavést službu technické podpory pro tyto podniky, protože jsou méně připravené na boj s tímto problémem. Jen tak budou moci hájit svá práva.

Na širší mezinárodní úrovni musíme pokračovat ve stávajícím úsilí, jak v oblasti bilaterálních dohod, tak v širším kontextu multilaterální regulace mezinárodního obchodu. To napomůže k posílení úlohy, již může a musí hrát v této oblasti Světová obchodní organizace prostřednictvím svého orgánu pro řešení sporů.

Padělatelství ohrožuje stěžejní pilíře našeho modelu hospodářské a sociální organizace. Ohrožuje investice do výzkumu a inovací, znehodnocuje rozumové schopnosti a kvalifikaci, podporuje organizovaný zločin a zřetelně oslabuje právní stát. Proto musí být boj s padělatelstvím kategorickým imperativem pro všechny členské státy EU.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, padělatelství představuje ekonomickou, sociální i zdravotní hrozbu, jejíž rozsah je dle mého názoru často podceňován. Existují odhady, že třetina zboží skladovaného v kontejnerech v Antverpách či Rotterdamu jsou padělky. Řekl jsem „třetina“, což je úřední odhad.

Rád bych řekl zcela jasně a nehodlám chodit kolem horké kaše, že jsem hluboce zklamán návrhy Evropského parlamentu a dnešní večerní rozpravou. Pro jednou jsem více zklamán Parlamentem než Komisí či Radou, protože Rada i Komise v této oblasti vykonaly svou práci.

Akční plán ze dne 25. září, seminář konaný dne 25. listopadu a návrhy, které pan Barrot právě předložil jménem Komise, představují skutečné kroky, ne jen líbivá slova. Pane komisaři, rád bych vám řekl především to, že bych opravdu uvítal, kdyby bylo například středisko pro sledování funkční v první polovině roku 2009 a kdyby nařízení o dohledu nad trhem přijaté Radou bylo přijato v Parlamentu.

Co se týká pana Susty, nehovořím zde o jeho alternativním návrhu usnesení, které bohužel nebudeme projednávat. Hovořím o jeho zprávě. Je příliš slabá, příliš skromná a nezmiňuje se o označeních původu, o středisku pro sledování a je skromná a zdrženlivá i pokud jde o ochranu duševního a průmyslového vlastnictví. Zmiňujete dohodu ACTA a tvrdíte, že ji musíme přijmout, dále však říkáte, že bychom neměli používat prostředky, které by byly účinné při jejím prosazování. Musím říci, že jsem byl šokován slovy dvou svých kolegů poslanců ze Švédska, kteří vyvolávají dojem, že nebezpečí nepochází z padělatelství, ale z boje proti němu.

Dámy a pánové, uděláme velikou chybu, pokud neučiníme razantní kroky. Zabýváme se tímto problémem, jako kdyby byl okrajovou ekonomickou činností a ničím víc, zatímco by mohl předznamenat konec veškerého našeho průmyslu, nezapomínejme, že by mohl signalizovat obecně rozšířené vykořisťování dělníků z rozvíjejících se zemí, a na závěr, mohl by vyústit ve všeobecně nedostatečnou úroveň bezpečnosti pro spotřebitele. Musíme jednat!

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).(PL) Paní předsedající, nemusím zde přítomným a diskutujícím připomínat, jaká jsou nebezpečí spojená s padělanými výrobky. Je známo mnoho případů, kdy padělané výrobky ohrožují zdraví nebo dokonce životy spotřebitelů, a není nutné se o tom rozsáhle zmiňovat. Je jen důležité poukázat na skutečnost, že padělané výrobky se netýkají jen kopií luxusního zboží a CD, ale i léčiv, spotřebního zboží pro děti i dospělé nebo automobilových součástek. Představují často bezpečnostní riziko a ztráty, které způsobují, nepostihují pouze malé a střední podniky.

Osoby, které se zabývají padělatelskou činností, jsou členy zločineckých gangů. Jejich činnost je součástí velice ziskového podnikání, se kterým se musíme pokusit bojovat. Proto musíme jednat společně nejen v oblasti cel a služeb ve sféře spotřební daně, ale i v rámci úzké administrativní spolupráce mezi jednotlivými členskými státy, kde je dle mého názoru stále co zlepšovat.

Jen činnost Evropské komise, která se zaměřuje na potírání pašování padělaných cigaret, je dobrou ukázkou takové spolupráce. Přála bych si, abychom zapojili naše zkušenosti v tomto směru do boje proti dalším padělaným výrobkům. Problematika padělatelství spadá do pravomoci více generálních ředitelství Komise. Bylo by vhodné stanovit jediné generální ředitelství zodpovědné za tyto záležitosti a určit jeho kompetence.

Parlament má nyní k dispozici písemné prohlášení o takzvaných „podobně vypadajících produktech“, ke kterému jsem rovněž přispěla. Velké množství originálních výrobků se kopíruje pomocí podobně vypadajících produktů. Není často zcela jasné, která právní úprava se případů osob, které vyrábějí podobně vypadající produkty, týká, zda záležitost spadá pod nekalou soutěž nebo právní úpravu pro duševní vlastnictví. Spotřebitelé, kteří si podobně vypadající produkty koupí, navíc mají mylný dojem, že se jedná o výrobky značkové. Je velice obtížné vymezit rozsah tohoto problému na evropském trhu.

Proto bych ráda Komisi položila otázku, zda se hodlá zabývat naší žádostí a provede průzkum ohledně přílivu a statutu podobně vypadajících produktů na vnitřním trhu.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE). - (EL) Paní předsedající, značné množství padělaných výrobků prodávaných na internetu či v běžných řetězcích tvoří léčiva. Ohrožení zdraví pacientů, kteří je nevědomky užívají, je zřejmé. Tyto výrobky pocházejí z továren či dílen, které se neřídí pravidly řádné výroby, a v mnoha případech neobsahují žádné stopy léčebné látky. Ve svém prohlášení prezident Kovács nedávno uvedl, že kontroly provedené celními úřady v zemích Evropské unie během posledních dvou měsíců odhalily více než 34 milionů padělaných antibiotik, léků na rakovinu a dalších druhů léčiv. Pane Komisaři, pro Evropskou komisi zřejmě nastává čas, kdy je nutné zřídit úřady pro sledování vývozu léčiv, například v Číně nebo v Indii, podobně jako učinil úřad pro potraviny a léčiva FDA, který otevřel takové úřady minulý měsíc. Mělo by vám být známo, že bez povinné spolupráce s úřady pro léčiva v těchto zemích nebude možné zkontrolovat 3000 farmaceutických podniků v Indii a 12 000 podniků v Číně.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Paní předsedající, není pochyb, že v poslední době se problém padělaného zboží a pirátství stává stěžejním tématem v oblasti mezinárodního obchodu.

Jako druhý největší dovozce na světě je Evropská unie významně ohrožena záplavou falešného značkového zboží, hraček či léčiv, především z Asie. Měli bychom zdůraznit, že tento jev s sebou nese mnohem širší a závažnější důsledky, než si dokážeme představit. Výrobky, které se dostanou na evropský trh a které poškozují práva duševního vlastnictví, jsou obecně méně kvalitní a díky tomu také často výrazně levnější než originální výrobky. Z finančních důvodů si pak spotřebitel raději koupí padělané výrobky.

Výroba padělků a pirátství jsou formou krádeže, a proto vítám veškeré snahy namířené proti nim. Znepokojuje mne zejména nárůst tohoto jevu v poslední době. Proto musíme reagovat důrazně, nejen na evropské úrovni, ale také v rámci Světové obchodní organizace. Nemůžeme těmto lidem dovolit, aby nás beztrestně okrádali.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise. − (FR) Paní předsedající, nejdříve bych rád zmínil, že jsem pozorně vyslechl všechny příspěvky. Budu o nich samozřejmě informovat svého kolegu, pana McCreevyho, který je zodpovědný za vnitřní trh.

Myslím, že si Parlament dobře uvědomuje závažnost tohoto jevu a jeho důsledky. Pan Toubon nám připomněl, že se jedná o hospodářskou, sociální a zdravotní hrozbu. Je zřejmé, že zatímco se Evropská unie otevírá obchodu, nesmí dovolit, aby se obchod uskutečnil, pokud není v souladu se základními pravidly a poškozuje spotřebitele. Musíme proto podniknout určité kroky a já bych vám rád  připomněl několik skutečností.

Zaprvé, a zde odkazuji především k panu Toubonovi, Komise otevře evropské středisko pro sledování padělatelství a pirátství na jaře roku 2009. Toto středisko pro sledování by mělo poskytnout statistiky o padělatelství a pirátství na vnitřním trhu.

Středisko pro sledování by mělo odhalit citlivé geografické oblasti a internetové stránky nelegálně obchodující s padělaným zbožím. Mělo by rovněž zajistit administrativní spolupráci mezi členskými státy, organizovat výměnu informací a, jak zmínil pan Martin, zvyšovat informovanost spotřebitelů. To je hlavním úkolem střediska pro sledování.

Dále, je pravda, že ustanovení trestního práva byla Komisí navržena v roce 2006 a že máme podporu Parlamentu, v současnosti však Rada ještě nepodnikla žádné kroky, aby tato ustanovení přijala.

V této souvislosti by se spolupráce neměla týkat pouze celních orgánů, ale i policie, soudních orgánů a obecně všech, kteří mohou vykonávat dohled nad padělatelstvím a pirátstvím.

Rád bych všem, kteří zdůrazňovali nutnost označování původu výrobku, řekl, že jsme navrhli označení „made in“, což však ještě nebylo přijato Radou. Evropská unie by se skutečně neměla obávat takového označení, které umožní spotřebitelům posoudit výrobek a nestat se obětí činnosti, která nerespektuje absolutně žádná pravidla.

Ještě bych rád dodal, že dohodě ACTA nesmí být vytýkáno, že zachází dále než stávající systém Evropské unie pro prosazování práv duševního vlastnictví a zejména nesmí být podezřívána z porušování základních svobod nebo ochrany osobních údajů. Dohoda ACTA zapadá do rámce současného systému Evropské unie.

V každém případě děkuji Parlamentu za podporu Komise ve snahách o účinný boj proti padělatelství. Bereme tuto zprávu na vědomí a bereme na vědomí, že Evropský parlament chce s tímto systémem účinně bojovat.

Jsem si jist, že jsem nezodpověděl všechny otázky. Objevují se i výrobky, které můžeme popsat jako podobné, a v tomto směru musíme rovněž zavést pravidla, která umožní předcházet zneužití, a to musíme zcela odsoudit, na úkor spotřebitelů. To jsem chtěl říci na závěr a chci vás ujistit, že všechny komentáře přednesené dnes večer budou předány komisařům, protože, znovu opakuji, se jedná o komplexní problém, který je třeba řešit na několika úrovních ze strany Komise a který vyžaduje také pevné odhodlání ze strany Rady i Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Společná rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra, 18. prosince 2008.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí