Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2133(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0447/2008

Debatten :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0634

Debatten
Woensdag 17 december 2008 - Straatsburg Uitgave PB

19. De impact van namaak op de internationale handel - Consumentenbeschermingsaspecten van namaak (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- het verslag (A6-0447/2008) van Gianluca Susta, namens de Commissie internationale handel, over de impact van namaak op de internationale handel [2008/2133(INI)] en

- de mondelinge vraag (B6-0486/2008) van Arlene McCarthy, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie, over consumentenbeschermingsaspecten van namaak (O-0097/2008).

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta, rapporteur. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik mijn dank betuigen aan iedereen die met mij aan de voorbereiding van dit verslag heeft meegewerkt, aan de schaduwrapporteurs, ongeachte de standpunten die de politieke fracties morgen zullen innemen ten aanzien van dit verslag.

De strijd tegen vervalsing is bovenal een instrument waarmee de concurrentie van het Europese systeem wordt ondersteund en dat exact aansluit op de grondlijnen van de strategie van Lissabon. Ik ben bovendien van mening dat deze strijd ook in zijn juridische en strafrechtelijke dimensie in deze geglobaliseerde wereld in ogenschouw moet worden genomen. Volgens een verslag dat de OESO in 2005 heeft uitgegeven, worden er wereldwijd 150 miljard namaakproducten verhandeld, waarbij namaakproducten die volledig binnen landsgrenzen blijven en onlinepiraterij niet zijn meegeteld. Volgens een waarnemer gaat er in werkelijkheid circa 500 miljard euro om in namaakproducten.

Door de schending van merkenrechten, patentrechten en intellectuele-eigendomsrechten is vervalsing een obstakel voor de kracht van onze industrie, ons innovatievermogen en ons creatief vermogen. Dit vraagt om gerichte, sterk gecoördineerde acties, veel aandacht voor de relaties met diverse gebieden in de wereld en naar mijn mening ook een andere benadering van de verhouding tussen de communautaire instellingen en de lidstaten.

Uitgaande van de institutionele plicht van de Commissie internationale handel is in dit verslag de nadruk gelegd op de externe aspecten van vervalsing, maar het verband tussen de externe en interne aspecten van vervalsing in Europa, dat nog steeds de grootste markt ter wereld en de op één na grootste importeur ter wereld is, is heel duidelijk.

Samenvattend moeten we dus enkele fundamentele stelregels van de strijd tegen vervalsing opnieuw bevestigen: ons systeem voor de bescherming tegen de invoer van namaakproducten moet worden versterkt, wat ook betekent dat we de politiediensten die de controles van producten aan de grens uitvoeren moeten coördineren. Ook moeten de douanes worden versterkt. We moeten ons echter ook richten op de harmonisering van de civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen van onze nationale rechtsstelsels en daarnaast ook op de versterking van de reeds aanwezige instrumenten binnen de Wereldhandelsorganisatie.

Het is duidelijk dat het voor het aanscherpen van de strijd tegen vervalsing nuttig is als we ons wellicht vaker tot de Wereldhandelsorganisatie wenden voor het oplossen van bepaalde problemen met betrekking tot ontstane geschillen. Daarnaast vinden wij dat er sancties moeten worden opgelegd aan landen buiten de Europese Unie die zich bereid verklaren om als doorvoerroute te functioneren voor de invoer van deze producten in Europa, maar ook voor de doorvoer van deze producten in de wereld.

Wat we nodig hebben, is een betere bescherming van de intellectuele eigendom, een sterker vermogen om onszelf te beschermen binnen de belangrijke geopolitieke gebieden in de wereld en tegen grote landen die hun intrede doen op de wereldmarkt. Daarom kijken we met veel belangstelling naar de anti-vervalsingsovereenkomst ACTA, een belangrijk internationaal akkoord in een multilateraal kader, waarbij het nut van een bilateraal kader tussen de Verenigde Staten, Japan en Europa niet wordt ontkend en waarin ook ruimte is voor Brazilië, India en China, de andere belangrijke handelsregio’s van de wereld. Dit akkoord kent een dubbele benadering. Enerzijds is het gericht op transparantie, eerbiediging van burgerrechten en politieke rechten en privacybescherming, en anderzijds, bij volledige eerbiediging van de grondrechten, op de versterking van de commerciële belangen, die tevens nauw verbonden zijn met de ontwikkeling en daarmee ook met de vrijheid van onze landen binnen de Europese Unie en van de EU zelf, ook als belangrijke politieke speler op de wereldmarkten.

Ik denk dus dat we ons moeten inzetten voor de voorlichting aan consumenten, de harmonisering van strafrechtelijke bepalingen, de intensivering van controles en het gebruik van instrumenten om druk uit te oefenen. Voor een aantal ontwikkelingslanden hanteren wij het systeem van algemene tariefpreferenties, en we moeten ervoor zorgen dat dit systeem wordt versterkt, maar tegelijkertijd wordt gebruikt om tegen te gaan dat bepaalde landen zich laten gebruiken als doorvoerroute voor de invoer van namaakartikelen.

Het verslag heeft dus tot doel een kader op te richten waarin grote belangen met betrekking tot de vrijheid, handelsvrijheid, burgerlijke vrijheid, politieke vrijheid en ontwikkeling worden verenigd, door het zoeken naar acties en sancties tegen dit fenomeen, dat momenteel een grote hindernis vormt voor de concurrentie in de Europese Unie. We hadden uiteraard gehoopt op meer, aangezien sommige kwesties in het verslag op de achtergrond zijn gelaten, zoals de oprichting van een waarnemingscentrum en het vaststellen van normen voor opspoorbaarheid. Over deze punten heeft de meerderheid geen overeenstemming kunnen bereiken.

Desalniettemin denken wij een grote bijdrage te hebben geleverd aan de Commissie en de Raad, met name aan de Commissie, om in de toekomst de regels die Europa tegen dit kwaadaardige fenomeen beschermen volledig te herzien.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, auteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag de rapporteur bedanken voor zijn waardevolle werk. Namaak en schending van auteursrechten vormen een belangrijk verlies voor de economie in Europa en in de gehele wereld, en vrijwel geen enkele sector ontkomt aan deze illegale activiteiten. De legitieme handel loopt hierdoor schade op, en volgens de Commissie IMCO zijn met name consumenten er de dupe van.

Dit is een ernstig probleem, en het wordt hoe langer hoe ernstiger, maar toch blijven namaak- en piraatproducten vrij verkrijgbaar op de interne markt. Om namaak en piraterij tegen te gaan, moeten we in de eerste plaats zorgen voor een strengere handhaving van de wetgeving, door de douaneautoriteiten bij te staan bij de opsporing daarvan, en overeenkomsten te sluiten om namaak en piraterij tegen te gaan daar waar de schending in eerste instantie plaatsvindt. Er zijn ook maatregelen vereist om te voorkomen dat het internet een nog prominenter distributiekanaal voor namaak- en piraatgoederen wordt. Daartoe moeten de rechtsmiddelen worden versterkt, waardoor een meer doeltreffende schadeloosstelling mogelijk wordt.

In de tweede plaats zijn er bewustwordingscampagnes nodig. Maar al te vaak zijn consumenten zich niet bewust van de omvang en de nadelige gevolgen van het probleem. Gevaarlijke producten, met name als het om medicijnen gaat, brengen het leven van consumenten in gevaar. Overheidscampagnes moeten in toenemende mate de nadruk leggen op de sociale kosten van namaak en piraterij, zoals die op het gebied van gezondheid en veiligheid.

In de derde plaats hebben we meer gegevens, meer beoordelingen en meer onderzoek nodig. Uitgebreide en vergelijkbare gegevens zijn van vitaal belang voor de rechtshandhaving alsook voor de uitvoering van de bewustwordingscampagnes. Dit jaar heeft de Commissie interne markt en consumentenbescherming overeenstemming bereikt over het nieuwe goederenpakket, waarmee een nieuw kader is gecreëerd voor markttoezicht en voor de handhaving van alle communautaire wetgeving om de veiligheid van op de interne markt beschikbare goederen te garanderen. Tijdens deze zittingsperiode hebben we ook al onze goedkeuring gegeven aan een gemoderniseerd douanewetboek en aan instrumenten om doeltreffende en papierloze douaneformaliteiten mogelijk te maken. Op deze wijze hebben we getracht de operationele efficiëntie van de douaneautoriteiten aan de buitengrenzen van de EU – de laatste beschermingsbuffer – te vergroten, waardoor de binnenkomst van nagemaakte goederen wordt voorkomen.

De bestrijding van namaak en piraterij is een kwestie die boven aan onze politieke agenda moet blijven staan. In het Parlement roepen we de Commissie op om samen te werken met regeringen, douaneautoriteiten, het bedrijfsleven en consumenten in alle EU-lidstaten. We moeten gezamenlijk actie ondernemen als we dit effectief willen bestrijden. Dit debat vanavond is een uitdaging aan het adres van de Commissie om met een samenhangende en gecoördineerde benadering voor de aanpak van namaak en piraterij te komen. Alleen op deze wijze kunnen we het vertrouwen van de consumenten in de producten die op de interne markt verkrijgbaar zijn, garanderen.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Susta bedanken voor zijn verslag over de impact van namaak op de internationale handel, en natuurlijk wil ik ook de Commissie interne markt en consumentenbescherming bedanken. Namaak en piraterij zijn problemen die, zoals mevrouw Korhola net bijzonder goed heeft aangetoond, onze volle aandacht en vastberadenheid verdienen.

De Commissie legt zich volledig toe op de bevordering van een hoog niveau van bescherming en inachtneming van intellectuele eigendom in landen buiten de EU. In overeenstemming met de rol die Europa speelt in de wereld en de strategie van de Commissie om de inachtneming van intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen, werken we samen met partners die onze bezorgdheid delen, zijnde de Verenigde Staten, de G8 en de OESO-landen. We willen ervoor zorgen dat de modernste, meest innovatieve Europese industriële sectoren, de sectoren die zich het meest concentreren op kwaliteit, een van de belangrijkste troeven van onze mondiale concurrentiekracht, niet worden misbruikt of zelfs te gronde gericht door landen buiten de EU.

Het verheugt mij dat het Europees Parlement zich daarvoor wil inspannen. Dank u. De Commissie heeft de totstandkoming van het verslag van de heer Susta gevolgd, en ik ben hem dankbaar dat hij een zeer ambitieus, constructief standpunt heeft ingenomen. We nemen akte van de voorstellen betreffende samenwerking met China, het gebruik van het systeem voor geschillenbeslechting van de WTO, ons schema van algemene tariefpreferenties en de noodzaak meer steun te geven aan onze kleine en middelgrote ondernemingen.

Op verscheidene gebieden doet de definitieve versie van het verslag een stapje achteruit in vergelijking met de oorspronkelijke aanpak. Het verslag heeft ook een meer gereserveerde en defensieve toon, met name met betrekking tot de ACTA, de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak. Het doel van de ACTA is grootschalige illegale activiteiten te bestrijden en de innovators van de Europese Unie te beschermen. De overeenkomst is er niet op gericht de burgerlijke vrijheden te beperken of druk uit te oefenen op consumenten.

Zoals de Commissie al vaak tegen het Europees Parlement heeft gezegd, zal de ACTA niet verder gaan dan het huidige systeem van de Europese Unie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Het huidige systeem eerbiedigt de fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden, waaronder de bescherming van persoonsgegevens. Over de toepassing van strafrechtelijke sancties zal namens de lidstaten moeten worden onderhandeld door het voorzitterschap van de Europese Unie.

Met betrekking tot de punten die worden aangehaald door de Commissie interne markt en consumentenbescherming, zou ik willen benadrukken dat de Commissie er sinds de conferentie op hoog niveau met leden van het Europees Parlement in mei jongstleden over heeft nagedacht welke middelen het best geschikt zijn om de lidstaten, de rechterlijke instanties, de politie, de ondernemingen en de consumenten te helpen in hun strijd tegen deze criminelen. Het is een feit dat deze complexe problemen gekoppeld zijn aan verschillende gebieden en vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende directoraten-generaal bij de Commissie. Er is een betere samenwerking nodig.

Begin dit jaar - en dit is belangrijk - is er een eenheid opgericht die gespecialiseerd is in de handhaving van industriële- en intellectuele-eigendomsrechten. Ik wens dit te benadrukken. Bovendien moeten we beschikken over een betrouwbare kennisbank om een permanente strategie ter bestrijding van namaak en piraterij te kunnen ontwikkelen. Wat dat betreft zitten we echter met een probleem: het opstellen van statistieken. Om een goed idee te hebben van de omvang en de ernst van het probleem, hebben we statistieken nodig. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft dit ook reeds benadrukt in haar verslag over de economische impact van namaak en piraterij.

We moeten er daarom voor zorgen dat er nauwkeurige, volledige gegevens kunnen worden verzameld. Ondernemingen beschikken over cruciale gegevens, maar sommige daarvan worden als gevoelig beschouwd. De enige statistieken die de lidstaten moeten overleggen, zijn de statistieken die betrekking hebben op beslagnames door de douane.

Het is ook moeilijk om informatie te krijgen over het aantal personen dat verlies heeft geleden door nagemaakte producten. Systemen als het communautaire systeem voor snelle uitwisseling van informatie voor niet voor voeding bestemde consumentenproducten (RAPEX) kunnen weliswaar bepaalde, maar niet alle gegevens verstrekken. Het RAPEX-systeem is ontworpen om ongevallen die worden veroorzaakt door gevaarlijke producten, te voorkomen. Het kan hierbij inderdaad gaan om namaakproducten. Het belangrijkste voordeel van RAPEX is dat het systeem het mogelijk maakt informatie over gevaarlijke consumentenproducten die aangetroffen worden in één lidstaat, snel door te geven aan andere lidstaten en de Commissie, teneinde te voorkomen dat deze producten nog door andere consumenten worden gekocht.

Aangezien RAPEX een systeem is voor alle gevaarlijke consumentenproducten, is het niet noodzakelijkerwijs het best geschikte instrument om informatie te verzamelen over het nadeel dat veroorzaakt wordt door namaakproducten.

De Europese gegevensbank inzake ongevallen, die gevoed wordt door de systematische monitoring van lichamelijke letsels, verzamelt gegevens over ongevallen en letsels die worden gemeld door de spoeddiensten van ziekenhuizen. De informatie over de oorzaken van de letsels is soms echter te algemeen. Er zijn te weinig details om vast te stellen of een verwonding al of niet is veroorzaakt door een namaakproduct. De verschillende methoden die worden gebruikt door de lidstaten om de oorzaken van ongevallen te registreren, maakt vergelijking en het opstellen van statistieken moeilijk. Er zijn onvoldoende details bekend.

Het is dus duidelijk dat we werk moeten maken van een netwerk voor snelle uitwisseling met nationale contactpunten. Deze aanpak zou het mogelijk maken om de coördinatie en de informatie-uitwisseling tussen de administratieve organen, de rechterlijke instanties, de politie en de betrokken economische sectoren in heel de Europese Unie te versterken. Daarvoor zou een waarnemingspost erg nuttig kunnen zijn. De Commissie onderzoekt momenteel welke concrete mogelijkheden het best geschikt zijn voor de oprichting van een waarnemingspost.

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel hebben de lidstaten de plicht ervoor te zorgen dat alle te koop aangeboden producten veilig zijn en dat er een doeltreffend markttoezicht is, maar in het verleden is dit toezicht niet in alle lidstaten even strikt toegepast. De Commissie heeft daarom een verordening inzake accreditatie en markttoezicht voorgesteld, die in juni 2008 door de Raad is aangenomen.

Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader voor markttoezicht vast. Het gaat om een aanvulling op het systeem dat is ingevoerd door de richtlijn inzake algemene productveiligheid. Er worden gemeenschappelijke voorschriften betreffende markttoezicht vastgelegd die alle lidstaten moeten naleven. De verordening voert een mechanisme voor samenwerking tussen de autoriteiten op zowel nationaal als internationaal niveau in. Dit mechanisme moet het mogelijk maken om doeltreffend nuttige informatie te verspreiden, bijvoorbeeld om een waarschuwing uit te brengen wanneer gevaarlijke producten binnenkomen via een van de doorlaatposten.

In juli jongstleden heeft de Commissie een mededeling aangenomen betreffende een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa. We zouden daarom graag een geïntegreerde strategie invoeren die ook niet-wetgevende maatregelen omvat, om de toepassing van deze bepalingen kracht bij te zetten. Deze strategie zal het mogelijk maken om een nieuw actieplan voor de douane te ontwikkelen om namaak en piraterij te bestrijden, nieuwe maatregelen in te voeren om de informatievergaring te verbeteren, bewustmakingscampagnes te bevorderen en de efficiëntie van samenwerkingsnetwerken op alle niveaus te verbeteren.

De Raad heeft verklaard een groot voorstander te zijn van deze aanpak. Op 25 september 2008 heeft de Raad een algemeen Europees plan ter bestrijding van namaak en piraterij aangenomen. Deze resolutie, die het algemeen Europees plan ter bestrijding van namaak en piraterij vastlegt, is een belangrijk politiek signaal. Ze bewijst dat de lidstaten veel belang hechten aan de inachtneming van de intellectuele-eigendomsrechten.

In deze context is de Commissie samengekomen met de directeuren-generaal van de douaneautoriteiten van de lidstaten tijdens een seminar op hoog niveau in Parijs op 25 en 26 november 2008. Tijdens dit seminar werden de grote lijnen van een nieuw douaneplan ter bestrijding van namaak voor de periode van 2009 tot 2012 vastgelegd.

Dit douaneplan ter bestrijding van namaak zal worden opgesteld door de Commissie onder het aankomende Tsjechische voorzitterschap. De Commissie hecht veel belang aan de bescherming en inachtneming van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen. Ze heeft gestructureerde dialogen over problemen die verband houden met intellectuele-eigendomsrechten georganiseerd met haar belangrijkste handelspartners, waaronder China. De Commissie heeft voorgesteld gedetailleerde bepalingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten in te voeren, meer specifiek gericht op de controle van hun toepassing in bilaterale en regionale handelsovereenkomsten.

De Commissie is uiteraard van mening dat de bewustmaking en waarschuwing van consumenten voor de steeds grotere risico's van groot belang is. Het is van cruciaal belang dat we betrouwbare gegevens kunnen verzamelen en analyseren ter ondersteuning van ons werk, om efficiënte beleidsinstrumenten en strategieën te ontwikkelen. Als we eenmaal beschikken over informatie van hoge kwaliteit, zullen we in staat zijn consumenten te informeren en voor te lichten zonder aanleiding te geven tot wantrouwen of bezorgdheid met betrekking tot gevoelige productlijnen zoals farmaceutische producten of levensmiddelen. De lidstaten hebben op dit gebied een belangrijke rol te vervullen, door in te staan voor de uitwisseling van dergelijke informatie.

Mevrouw de Voorzitter, ik ga nu afronden. Neemt u mij niet kwalijk dat ik zo lang aan het woord gebleven ben. Wij willen de lidstaten helpen zodat ze op een meer doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de bevordering van innovatie en de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consumenten, en hiervoor hebben we een algemene aanpak nodig. Daarom concentreert de Commissie zich op de invoering van een mechanisme dat het mogelijk maakt kennis te vergaren en samenwerking tot stand te brengen tussen de lidstaten, de consumenten en de ondernemingen.

U ziet het, mijnheer Susta, uw verslag komt net op het juiste moment. Het brengt ons tot de kern van een probleem dat voor mij persoonlijk altijd al een grote bron van bezorgdheid is geweest, het probleem van namaak. We kunnen een innovatief Europa niet beschermen als we namaak niet doeltreffend bestrijden. Daarom dank ik het Europees Parlement voor de ontvankelijkheid die het heeft getoond met betrekking tot dit belangrijke probleem. Ik dank u voor uw aandacht. Nu, mevrouw de Voorzitter, ga ik aandachtig luisteren naar de opmerkingen van de Parlementsleden.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de heer Susta heeft het belang van dit onderwerp duidelijk toegelicht, dus dat hoef ik niet nog eens te doen.

De Commissie juridische zaken heeft zich over dit onderwerp gebogen, met name over de internationale ACTA-onderhandelingen, en daarbij de volgende punten aan de orde gesteld: het gebrek aan transparantie in de internationale onderhandelingen bijvoorbeeld, de wisselwerking met internationale overeenkomsten en organisaties als TRIPS of WIPO en het ontbreken van een wettelijke basis voor het vaststellen van de aard en omvang van strafrechtelijke maatregelen – een punt dat ook voor de lidstaten heel belangrijk is.

Ik wil dit kort samenvatten in één conclusie: ongeacht wat de lidstaten of wij vinden van harmonisaties van strafrechtelijke maatregelen en hoe die hun beslag zouden moeten krijgen, moeten we in staat zijn in dezen zelf te beslissen. Het kan niet zo zijn dat internationale onderhandelingen die weinig doorzichtig verlopen de Europese Unie en haar instellingen van tevoren al zodanig aan banden leggen dat het Europees Parlement niet langer in staat is om hiertoe met de nodige armslag een besluit te nemen. We moeten daarom niet overhaast te werk gaan, het Europees Parlement houdt vast aan zijn rechten. Uiteindelijk staan ook de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming en burgerrechten op het spel, en het is mogelijk dat die hierdoor aangetast worden.

We zouden morgen over twee besluiten kunnen stemmen, maar dan moet de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten daar geen stokje steken door middel van een mondeling amendement op een van die besluiten. Ik hoop wat dat betreft nog op een standpuntwijziging. Dank u.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-DE-Fractie. – Vicevoorzitter, u heeft inderdaad heel lang gesproken, zo laat op de avond. Als u daarmee wilt onderstrepen dat de Commissie grote prioriteit wil geven aan de bestrijding van namaak, dan zij het u vergeven. Sterker nog, dan houden wij u graag aan uw grote ambitie, want het is inderdaad een heel groot en nog steeds groeiend probleem. Het gaat allang niet meer alleen om mooie Gucci-tasjes, maar ook om de gezondheid en de veiligheid van de Europese burger, de Europese consument.

Ik wil de rapporteur van harte bedanken voor zijn uitstekende verslag, dat we in de Commissie internationale handel, op twee na, unaniem hebben goedgekeurd. We hebben de afgelopen week wat ingewikkelde onderhandelingen gehad over nieuwe resoluties, maar ik ben blij dat we gezamenlijk weer op onze schreden zijn teruggekeerd; ik hoop dan ook dat we deze resolutie van de Commissie internationale handel morgen met grote meerderheid kunnen aannemen. We waarderen het dat de ALDE-Fractie de alternatieve resolutie heeft ingetrokken.

Er is veel betere samenwerking nodig, wil de strijd tegen namaak vruchten afwerpen. De douane speelt daarbij een belangrijke rol, kijk bijvoorbeeld naar de gecoördineerde aanpak in vijf Europese landen waar de douane en de industrie al heel intensief samenwerken en grote hoeveelheden namaakgoederen vernietigen. Uitstekend!

Ook betere coördinatie is nodig. Maar in onze resolutie stellen we geen nieuw Europees agentschap voor. Daar hebben we wel over gediscussieerd. Ik zou u in dit verband willen wijzen op het voorstel van collega David Martin om een Europees scorebord in te stellen. Dat is een uitstekend idee.

Ik had ook nog graag over de sancties gesproken, vooral tegen u, commissaris voor Justitie. Ik hoop dat u onze voorstellen serieus neemt en daarmee ook aan de slag gaat.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, namens de PSE-Fractie.(EN) Mevrouw de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik de heer Susta bedanken voor de prettige samenwerking bij de voorbereiding van dit verslag. We waren het niet overal over eens, maar hij is steeds zeer coöperatief geweest en zo flexibel als hij maar kon zijn.

In de eerste plaats gaf de heer Susta ons enige globale cijfers over de omvang van namaak. Deze week nog hebben twee afzonderlijke gebeurtenissen in mijn kiesdistrict de aandacht gevestigd op de omvang van namaak op regionaal niveau. Ten eerste heeft het UK Border Agency een inval gedaan op een schip in Grangemouth in Scotland, in mijn kiesdistrict, en beslag gelegd op een partij namaakdesignerproducten ter waarde van 3,6 miljoen pond. Het uit China afkomstige schip was via Nederland naar Schotland gevaren.

Voorts is deze week in Schotland ook bekend gemaakt dat de Schotse politie dit jaar al beslag heeft gelegd op een half miljoen cd’s en dvd’s met een straatwaarde van bijna 5 miljoen pond. In haar persbericht zei de politie verder nog dat de distributie van deze namaak-dvd’s en -cd’s bijna geheel in handen was van de georganiseerde misdaad. Dus dit is duidelijk een enorm probleem in de gehele Europese Gemeenschap.

Zoals andere sprekers al hebben gesteld, wordt namaak vaak gezien als een misdrijf zonder slachtoffers, maar, zoals gezegd, dat is natuurlijk ver bezijden de waarheid. Er zijn ten minste drie groepen mensen die de dupe zijn van namaakproducten.

De eerste groep is natuurlijk het bedrijfsleven: deze handel treft de wettige handelaren en andere bedrijven die belasting betalen, mensen in dienst hebben en inkomsten genereren; namaak ontzegt ook auteurs, artiesten en onderzoekers een eerlijk rendement van hun talent en investeringen. Voorts zijn er ook de klanten die mevrouw Wortmann-Kool noemde, die overlijden, gewond raken of problemen ondervinden als gevolg van namaakproducten. Dan is er nog een derde groep mensen, de slachtoffers van criminaliteit en antisociaal gedrag, welke vaak worden gefinancierd uit de opbrengst van namaakproducten.

De PSE-Fractie kan zich grotendeels vinden in de drie door de commissaris aangegeven gebieden waarop maatregelen zijn vereist om dit probleem aan te pakken. In de eerste plaats zijn er strengere maatregelen nodig tegen derde landen die namaak aanmoedigen of door de vingers zien en de intellectuele-eigendomsrechten van anderen niet beschermen. Wij geloven niet dat de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) dit probleem volledig zal oplossen en we zijn zeker van mening dat, als deze overeenkomst in werking treedt, deze dan wel transparanter, democratischer en in het algemeen multilateraler moet zijn. Zoals mevrouw Wortmann-Kool al zei, zien wij een internationaal scorebord, waarop de landen die wat namaakgoederen betreft de rechten van anderen niet eerbiedigen bij name worden genoemd en aan de schandpaal worden genageld, als een deel van de oplossing van dit probleem

Het tweede gebied waar maatregelen vereist zijn, betreft de lopende werkzaamheden van de rechtshandhavingsinstanties, zoals de politie, ambtenaren die gaan over de naleving van handelsnormen (“trading standards officers”) en douaneautoriteiten. We zien uit naar het Tsjechische voorstel volgend jaar voor betere samenwerking op dit gebied.

Het derde en laatste gebied is de noodzaak het publiek te informeren over de schade die door namaak ontstaat, en uit te leggen aan jonge mensen dat personen die zich inzetten om films, televisie-inhoud en muziek te maken, het recht hebben om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien.

We zijn echter niet van mening dat we personen die af en toe illegale muziek downloaden of een namaak-cd of -voetbalshirt kopen, moeten criminaliseren. Deze mensen moeten we niet criminaliseren, maar informeren en aan onze kant zien te krijgen om de echte criminelen in dit proces aan te kunnen pakken.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie. – (SV) Mevrouw de Voorzitter, dank u, mijnheer Susta. Het had voor ons natuurlijk eenvoudig moeten zijn om hierover tot een goede overeenkomst te komen. Maar de regels van het Parlement verplichten ons om afzonderlijke resoluties voor te leggen zonder de mogelijkheid om over individuele amendementen te stemmen. Dat maakt het moeilijk om een compromis tot stand te brengen waarin de wensen van de meerderheid in het Parlement accuraat weergegeven worden. Dat is ontzettend jammer, want het betekent bijvoorbeeld dat als de resolutie van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie morgen geen steun krijgt, we morgen voor een verslag zullen stemmen dat controle op het internet en de inhoud van het internet inhoudt waarvoor de providers verantwoordelijk worden gesteld. Dat zou ontzettend ongelukkig zijn, want dat is niet eens de bedoeling van het Parlement.

Consumenten en mensen in het algemeen worden op twee manieren bedreigd door piraterij en namaak. Ze kunnen worden blootgesteld aan goederen die gevaarlijk zijn voor het milieu of aan namaakgeneesmiddelen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en er op die manier rechtstreeks door getroffen worden. Maar ze kunnen ook bedreigd worden door overdreven maatregelen ter bescherming van merknamen, en met name van het auteursrecht. Het komt erop aan een goed evenwicht te vinden. Ik denk dat de duidelijke boodschap van het Parlement aan de Commissie en de Raad wanneer ze hun onderhandelingen voortzetten is dat wij ongeacht het resultaat van de stemming morgen duidelijk zullen zeggen dat persoonlijk gebruik zonder winstoogmerk niet strafrechtelijk mag worden vervolgd. ACTA mag geen toegang geven tot privécomputers, muziekspelers, enzovoort. Dat is een duidelijke boodschap van het Parlement.

Wat het strafrecht betreft, moeten we voor het alternatieve voorstel van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie stemmen als we niet een soort beeld van onszelf willen ophangen dat we plotseling strafrecht invoeren op Europees niveau. We hebben natuurlijk geen enkel mandaat om zoiets te doen. De vraag is of het zou werken en op welke manier dat een evenwicht tot stand kan brengen in een strafmaatschaal in een land terwijl de strafmaatschaal in een ander land feitelijk volkomen verkeerd uit zou vallen. Het ziet er helemaal niet naar uit dat het mogelijk is om dat op internationaal niveau te doen. Daarom is het voorstel van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie beter.

In het oorspronkelijke voorstel staat dat geen uitzonderingen worden gemaakt voor reizigers. Dat men als reiziger die voor niet meer dan 400 euro goederen met zich meebrengt dan gelijk wordt gesteld aan een zakenman die vijftig containers met zich meebrengt, is niet redelijk. Het is vooral niet redelijk de regels inzake kwalitatieve inhoud op het internet, inzake kwalitatieve statistieken die de inhoud reguleren en inzake secundaire aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van tussenpersonen weg te stemmen.

Om meer leden in staat te stellen voor de resolutie van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie te stemmen, zullen we een mondeling amendement indienen tot schrapping van artikel 15, dat duidelijk wat controversieel was, en dan hoop ik dat velen van u ons voorstel zullen kunnen steunen. Dank u.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie.(PT) Mevrouw de Voorzitter, in de resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2007 over de textielsector werd gesteld dat de helft van alle douaneprocedures tegen namaak betrekking hebben op textiel en kleding. In diezelfde resolutie werd erop gewezen dat het tijd werd bindende regels over oorsprongsmerken van toepassing te verklaren op textiel uit derde landen. De Raad werd opgeroepen om het hangende voorstel voor een verordening over de "made in"-markering aan te nemen teneinde de consument te beschermen en de Europese industrie te steunen.

Nu is het zo dat er met betrekking tot dit onderwerp al sinds 2005 een – weliswaar niet geheel toereikend – voorstel van de Commissie op de plank ligt. Onze vraag luidt daarom als volgt: wanneer gaat de Europese Unie regels vastleggen inzake de oorsprongsbepaling voor van buiten de Unie geïmporteerde producten of goederen die in de lidstaten zijn geproduceerd?

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, graag wil ik de rapporteur bedanken voor dit belangrijke verslag. Namaak is niet alleen een economische gesel, het is evenzeer een bedreiging voor de consumentenveiligheid en de volksgezondheid. Niet alleen de productie, maar ook de handel en het transport in namaakproducten moeten prioriteit krijgen.

Eind vorige maand bracht ik een uitermate nuttig werkbezoek aan Kosovo. De situatie in dit land is zorgelijk. De onoverzichtelijke, elkaar deels overlappende, internationale presentie en de zwakke regering in Pristina zorgen ervoor dat smokkelaars in Kosovo een goede uitvalsbasis hebben. Het is wrang om te zien dat criminelen van Albanese en Servische zijde multi-etnisch uitstekend samenwerken.

Ik roep de Unie op de EULEX-missie in Kosovo in te zetten in de strijd tegen deze smokkelpraktijken. Het kan niet zo zijn dat de Europese Unie een zwart gat aan haar grenzen laat ontstaan. De strijd tegen namaakproducten moet niet alleen op de onderhandelingstafel, maar evenzeer in het veld gevoerd worden. En ik hoop dan ook dat de Commissie daar aandacht aan zal besteden; ik heb hierover overigens in Pristina met de Commissie gesproken. Dit is een uitermate belangrijk punt in onze strijd voor de bescherming van intellectueel eigendom, ook op de westelijke Balkan.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE).(SV) Mevrouw de Voorzitter, dit is natuurlijk een verschrikkelijk ruim onderwerp. Zoals ik eerder zei, omvat het alles, van geneesmiddelen, auto-onderdelen en designproducten tot illegale downloads. Op dit vlak is het volkomen duidelijk dat namaak een groot probleem is en dat de namaakproducten een bedreiging vormen voor producten die veel geld waard zijn en zelfs voor de veiligheid. Er heerst echter onzekerheid over hoe groot de bedragen feitelijk zijn en hoeveel van deze producten er op de Europese markt zijn. Daarom is het mijns inziens een goede zaak dat de Commissie een onderzoek gaat uitvoeren.

Ik heb ervoor gekozen me hoofdzakelijk te concentreren op ACTA, het Anti-Namaak Handelsverdrag, waar de VS, Japan, de EU en andere landen momenteel over onderhandelen. Wat dat betreft is het probleem natuurlijk de al te grote geheimhouding. We reageren allemaal op geruchten over wat er gaande is. Dat zorgt voor gerechtvaardigde ongerustheid – ongerustheid dat grenscontrolepersoneel alles zal doorzoeken, van computers tot mp3-spelers. We hebben geruchten gehoord over een verbod op regiovrije dvd-spelers. Ik zou willen beweren dat deze onzekerheid en deze geruchten op zich schadelijk zijn voor de strijd tegen piraterij en namaak. Daarom denk ik dat meer openheid een gezamenlijke wens van ons allemaal is. We moeten een duidelijker idee hebben van het mandaat waarop dit feitelijk gebaseerd is, wat de Commissie wil bereiken en wat als onaanvaardbaar wordt beschouwd.

In mijn eigen amendementen op het verslag, waarvoor ik gelukkig ook gehoor kreeg, heb ik mij geconcentreerd op wat ik niet in ACTA wilde zien. In mijn amendementen heb ik er met name op gewezen dat we geen maatregelen mogen krijgen die de privacy inperken, dat we niet verder mogen gaan dan de huidige wetgeving op dit gebied en, last but not least, dat het geen rem mag zetten op innovatie en mededinging.

Het is niettemin jammer dat we op een zo belangrijk gebied als dit vast moeten leggen wat we niet mogen doen, terwijl er zoveel belangrijke dingen zijn die we moeten doen. De reden hiervoor is echter precies de geheimzinnigdoenerij en de onzekerheid die deze geheimzinnigdoenerij creëert. We mogen niet in een situatie terechtkomen waarin we dit bestrijden en de instrumenten die we gebruiken om ons te helpen een groter probleem zijn dan de piraterij zelf. Dat is waar ik mij zorgen over maak. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (PSE). - (DA) Mevrouw de Voorzitter, ook ik wil de Commissie danken voor de goede uitleg van de probleemstelling. Ik zit in de Commissie interne markt en consumentenbescherming en heb een bijdrage geleverd aan het formuleren van de vragen die we aan de Commissie hebben gesteld over wat er gedaan moet worden tegen namaakproducten, gezien vanuit het standpunt van de consumentenbescherming. Ik wil graag eerst beginnen met vast te stellen dat het van enorm belang is dat we meer kennis opbouwen over de consequenties voor consumenten. We hoeven er niet aan te twijfelen dat dit grote gevolgen heeft voor bedrijven, maar we zijn nu ook begonnen dit argument, namelijk dat er problemen zijn, te gebruiken voor de veiligheid en gezondheid van consumenten. Daarom vind ik dat wij genoodzaakt zijn, zelfs al is het moeilijk om accurate en goede statistieken te genereren, om een poging te doen erachter te komen hoe gevaarlijk vervalste geneesmiddelen of andere producten eigenlijk zijn. Ik ben op bezoek geweest bij de Deense autoriteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn en heb gezien dat zij kauwgom, water, waspoeder en allerlei andere producten voor dagelijks gebruik in beslag namen. Het spreekt voor zich dat het bepaalde concrete gevolgen voor consumenten kan hebben als we bijvoorbeeld namaakkauwgom in beslag nemen die vermoedelijk niet voldoet aan de regels voor ingrediënten in kauwgom. Ik ben alleen van mening dat we informatie nodig hebben. Als we namelijk geen informatie hebben over mogelijke schade of gevolgen voor de gezondheid, kan het naar mijn mening nog moeilijk worden om consumenten te betrekken bij de strijd tegen namaakproducten. De consumenten moeten weten dat er consequenties aan verbonden zijn, zodat zij er ook van overtuigd raken dat ze de goedkope namaakproducten niet moeten kopen. Om deze reden is het absoluut noodzakelijk dat we op dit gebied kennis opbouwen en gegevens verzamelen. Ik zie uit naar een concreet voorstel van de Commissie om verder op deze kwestie in te gaan.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het verschijnsel namaak, of imitatie, is een juridisch probleem met duidelijke financiële gevolgen. Het juridische aspect houdt verband met de inbreuk op intellectuele–eigendomsrechten, en het financiële aspect houdt verband met misgelopen douanerechten en btw, die een belangrijk onderdeel vormen van de Europese begroting, de eigen middelen van de Europese Unie.

Het economische aspect van het probleem is duidelijk. Namaakartikelen beschadigen het concurrentievermogen van Europese bedrijven en als gevolg daarvan de werkgelegenheid. Het meest zorgwekkende aspect van het probleem is het gevaar voor de gezondheid van de consumenten en zelfs hun leven. Commissaris, het intensiveren van de werkzaamheden met onze handelspartners is zeker een mogelijke maatregel. Persoonlijk denk ik dat het oprichten van een Europees waarnemingscentrum voor de strijd tegen namaak en piraterij en het goedkeuren van een “made in”-etiket ook een stap in de goede richting zou zijn.

Ook al hebt u niet de desbetreffende portefeuille, commissaris, wil ik u en de geachte afgevaardigden er toch aan herinneren dat kwantitatieve beperkingen op de invoer van kledingartikelen zijn afgeschaft. Toen ik parlementslid was van het Griekse parlement, zijn er in mijn kiesdistrict fabrieken gesloten en duizenden werknemers werkloos geraakt. Er was geen douanesamenwerking met de invoerende landen, dat heeft de Commissie met zoveel woorden toegegeven. Pas na deze gebeurtenis is de douanesamenwerking tot stand gekomen, waarvoor de Europese Unie zelfs betaalt. Dat was uw fout! Een fout van de Commissie! We hebben de suikerregeling herzien, en degenen die er volgens de officiële cijfers rijk van zijn geworden zijn de multinationale exportbedrijven van suiker, niet de producenten uit de arme ontwikkelingslanden.

Commissaris, ik ben tegen een gesloten Europa. Ik ben voorstander van een Europa dat open is naar de wereld toe, maar wel met regels, principes, transparantie en gelijke spelregels. Er worden producten de Europese Unie ingevoerd met sociale dumping en milieudumping, en de Europese Commissie doet niets. De Europese Commissie heeft een soevereine rol binnen het gemeenschappelijke buitenlandse handelsbeleid. U onderhandelt met partners uit derde landen; u bepaalt de samenwerkingsvoorwaarden. Gelukkig zal het Verdrag van Lissabon de verhouding van onze interinstitutionele betrekking veranderen en zal het Europees Parlement samen met u verantwoordelijk zijn voor de wetgeving, waardoor de samenwerkingscultuur tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement ook zal veranderen. We kunnen niet wachten tot het zover is.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (PSE).(PT) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de vicevoorzitter van de Commissie, dames en heren, namaak vormt een ernstige bedreiging van de legitieme socio-economische belangen van de Europese Unie. Namaakproducten schaden het concurrentievermogen van onze ondernemingen, ondermijnen de werkgelegenheid en bedreigen de gezondheid en veiligheid van consumenten. De lidstaten en de Europese Unie als geheel ondervinden aldus grote schade. Het is dus zaak dit verschijnsel met ferme maatregelen te bestrijden.

De Europese Unie vormt een open en transparante markt, is de op één na belangrijkste importeur van goederen en diensten, en is gespecialiseerd in producten met een hoge toegevoegde waarde. Ze is daarom uiterst kwetsbaar en gevoelig voor dit euvel. De nefaste gevolgen van namaak doen zich overal in het economische weefsel gevoelen, maar de impact ervan is vooral merkbaar bij de kleine en middelgrote ondernemingen – die zijn uit de aard der zaak minder goed toegerust om een bedreiging van deze omvang het hoofd te bieden.

Om dit soort uiterst gevaarlijke delicten te bestrijden, zullen we beter moeten samenwerken, niet alleen met landen binnen de Europese Unie, maar ook met de landen en blokken daarbuiten. Zij hebben immers net zo goed onder dit probleem te lijden.

Intern zullen er met betrekking tot twee aspecten maatregelen moeten worden genomen. De wetgeving – en dan vooral de wetgeving op het gebied van het strafrecht – zal geleidelijk aan moeten worden geharmoniseerd, en de samenwerking op douanegebied zal moeten worden geïntensiveerd. Zoals gezegd bevinden de kleine en middelgrote ondernemingen zich in een bijzondere positie, reden waarom het van vitaal belang is voor deze categorie bedrijven een speciale technische dienst op te zetten, juist omdat ze op dit soort bedreigingen geen goed antwoord kunnen formuleren. Alleen op die manier kunnen ze hun rechten doen gelden.

Op een wat breder, internationaal niveau zullen we moeten proberen de huidige initiatieven voort te zetten. Dat kan via bilaterale overeenkomsten, maar ook binnen een groter kader – dat van de multilaterale regelgeving voor de internationale handel. Dat zal de rol die de Wereldhandelsorganisatie op dit gebied via haar Orgaan voor Geschilbeslechting kan – en moet – spelen extra gewicht verlenen.

Namaak vormt een aanslag op de basis van onze sociale en economische orde. Dit fenomeen heeft negatieve gevolgen voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, ondermijnt alle inspanningen om inzicht en vaardigheden te verwerven, werkt georganiseerde misdaad in de hand en vormt een bedreiging van de rechtstaat. Het bestrijden van namaak dient daarom een absolute prioriteit te zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, namaak is een bedreiging voor de economie, de maatschappij en de volksgezondheid waarvan de omvang volgens mij vaak wordt onderschat. Sommige mensen schatten dat een derde van de goederen die in Antwerpen of Rotterdam aan land komen in containers, namaak is. Ik heb inderdaad gezegd "een derde", en dit zijn de schattingen van officiële diensten.

Ik moet eerlijk zeggen, en ik ga er geen doekjes om winden, dat ik echt teleurgesteld ben in de voorstellen van het Europees Parlement en het debat dat hier vanavond wordt gehouden. Voor één keer ben ik zelfs dieper teleurgesteld in het Parlement dan in de Commissie of de Raad, want de Raad en de Commissie hebben in deze materie hun werk gedaan.

Het actieplan van 25 september, het seminar van 25 november en de voorstellen die de heer Barrot net heeft gedaan namens de Commissie zijn echte acties, geen loze kreten. Commissaris, tegen u wil ik enkel zeggen dat ik echt graag zou hebben dat de waarnemingspost bijvoorbeeld in de eerste helft van 2009 operationeel zou worden en dat de verordening inzake markttoezicht die de Raad heeft vastgesteld, wordt aangenomen in dit Parlement.

Wat de heer Susta betreft - en ik heb het nu niet over zijn alternatief voorstel voor een resolutie, waarover we nu helaas niet zullen debatteren, maar over zijn verslag; dit is veel te zwak, veel te voorzichtig. Het zegt niets over de aanduidingen van de herkomst, niets over de waarnemingspost en het is voorzichtig en terughoudend met betrekking tot de bescherming van intellectuele en industriële eigendom. U hebt het over de ACTA-overeenkomst en u zegt dat we deze overeenkomst moeten goedkeuren, maar u zegt dat we de middelen waarmee we de naleving doeltreffend zouden kunnen afdwingen, niet moeten gebruiken. Verder moet ik zeggen dat ik verbijsterd was over de uitspraken van mijn twee collega's uit Zweden. Zij wekken de indruk dat het gevaar niet uitgaat van namaak, maar van de strijd tegen namaak.

Dames en heren, we slaan de plank mis als we niet overgaan tot meer resolute actie. We behandelen namaak alsof het gaat om een marginale economische activiteit en niet meer dan dat, maar het zou het einde kunnen betekenen van onze industrie, de algemeen verbreide uitbuiting van arbeiders in de opkomende landen tot gevolg kunnen hebben, laat ons dat niet vergeten, en uiteindelijk zou het kunnen leiden tot een algemeen gebrek aan veiligheid voor de consumenten. We moeten in actie komen!

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).(PL) Mevrouw de Voorzitter, ik hoef de aanwezige deelnemers aan dit debat niet uit te leggen wat de gevaren zijn van namaakgoederen. In menig geval zijn namaakproducten gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs levensgevaarlijk; daar hoef ik hier niet nader op in te gaan. Ik kan volstaan met erop te wijzen dat het niet alleen gaat om namaak van luxegoederen of cd's, maar ook van geneesmiddelen, levensmiddelen voor zowel kinderen als volwassenen of auto-onderdelen. Deze vormen een gevaar voor de veiligheid en benadelen niet alleen KMO's.

De namaakindustrie wordt gerund door leden van criminele bendes. Zij hebben er een zeer lucratieve handel aan en wij moeten die bestrijden. We moeten dan ook gezamenlijk optreden, niet alleen op douanegebied maar ook in de vorm van nauwe bestuurlijke samenwerking tussen de lidstaten, die op dit moment mijns inziens tekortschiet.

Alleen het optreden van de Europese Commissie ter bestrijding van sigarettensmokkel vormt een positief voorbeeld van zulke samenwerking. Ik zou graag hebben dat we onze ervaringen op dit terrein zouden toepassen in de strijd tegen andere namaakproducten. Het probleem van namaak valt binnen het bevoegdheidsterrein van verschillende directoraten-generaal van de Commissie. Het zou een goed idee zijn om één directoraat-generaal op te richten dat verantwoordelijk zou zijn voor deze problemen en om de bevoegdheden van dit DG af te bakenen.

Er ligt in het Parlement op dit moment een onder andere door mij opgestelde schriftelijke verklaring over zogenaamde "producten die er net zo uitzien". Veel oorspronkelijke producten worden gekopieerd naar producten die er net zo uitzien. Het is dikwijls onduidelijk op grond van welke wetgeving producenten van producten die er net zo uitzien, kunnen worden vervolgd, of het onder oneerlijke concurrentie of onder intellectuele eigendom valt. Bovendien kopen consumenten vaak producten die er net zo uitzien, in de onjuiste veronderstelling dat het merkartikelen zijn. Het is moeilijk om de omvang van het probleem op de Europese markt vast te stellen.

Daarom zou ik de Commissie willen vragen of zij van plan is aan ons verzoek tegemoet te komen om een onderzoek in te stellen naar de impact en status van producten die er net zo uitzien, op de interne markt.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE). - (EL) Mevrouw de Voorzitter, een bijzonder groot aantal namaakartikelen dat via het internet of de legale productieketen wordt verhandeld zijn namaakgeneesmiddelen. Patiënten die deze geneesmiddelen nemen lopen duidelijk gevaar voor hun gezondheid. Deze producten worden vervaardigd in fabrieken die zich niet houden aan de regels van behoorlijke productie, en in veel gevallen bevatten ze geen enkel spoor van de farmaceutisch actieve stof. In een recente aankondiging heeft commissaris Kovács, tijdens onderzoeken die in de afgelopen twee maanden door de douanediensten in landen van de Europese Unie zijn uitgevoerd, verklaard dat er meer dan 34 miljoen namaakgeneesmiddelen zijn gevonden, onder andere antibiotica en medicijnen tegen kanker. Commissaris, wellicht wordt het tijd dat de Europese Unie bureaus opent die belast worden met de controle op de uitvoer van geneesmiddelen, in China en India bijvoorbeeld, met dezelfde opzet als de FDA, die afgelopen maand zulke bureaus heeft geopend. U moet weten dat het zonder verplichte medewerking van de geneesmiddeleninstanties in deze landen onmogelijk wordt om de 3 000 farmaceutische fabrieken in India en de 12 000 fabrieken in China te controleren.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Mevrouw de Voorzitter, het lijdt geen twijfel dat het probleem van namaakgoederen en piraterij de afgelopen tijd een belangrijk issue is geworden op het terrein van de internationale handel.

Als op een na grootste importeur van de wereld loopt de Europese Unie een groot risico te worden overspoeld door namaakmerkartikelen, -speelgoed of -geneesmiddelen, voornamelijk uit Aziatische landen. Er zij op gewezen dat dit verschijnsel veel verder strekkende en ernstigere gevolgen heeft dan wij denken. De producten die de Europese markt bereiken en die in strijd zijn met intellectuele-eigendomsrechten, zijn doorgaans van inferieure kwaliteit en daardoor veel goedkoper dan de overeenkomstige originele producten, en dit zorgt er weer voor dat de consument omwille van zijn portemonnee de voorkeur geeft aan de namaakproducten.

Namaak en piraterij zijn diefstal, en daarom heeft elk initiatief om ze te bestrijden mijn volledige steun. Wat me met name zorgen baart is dat we dit verschijnsel de laatste tijd in omvang zien toenemen. We moeten dan ook krachtige stappen ondernemen, niet alleen op Europees niveau, maar ook in het kader van de WTO. We moeten ons niet straffeloos laten beroven.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik heb natuurlijk in de eerste plaats aandachtig geluisterd naar alle bijdragen. Ik zal hierover uiteraard verslag uitbrengen aan mijn collega, de heer McCreevy, die verantwoordelijk is voor de interne markt.

Naar mijn mening schat het Parlement de ernst van het verschijnsel en de gevolgen ervan goed in. De heer Toubon heeft ons eraan herinnerd dat namaak een plaag is voor de economie, de maatschappij en de volksgezondheid. Het spreekt vanzelf dat de Europese Unie moet openstaan voor handel, maar geen handel mag toelaten die indruist tegen de fundamentele regels en nadelig is voor de consumenten. We moeten zeker actie ondernemen, en ik wil u graag aan enkele zaken herinneren.

Ten eerste, en hiermee richt ik mij met name tot de heer Toubon, zal de Europese waarnemingspost voor namaak en piraterij in de lente van 2009 door de Commissie worden opgericht. Deze waarnemingspost zal ons voorzien van statistieken over namaak en piraterij op de interne markt.

Deze waarnemingspost heeft tot taak de kwetsbare geografische gebieden te identificeren alsmede de illegale handel van websites die namaakproducten verkopen. Andere taken zijn de organisatie van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten, de organisatie van de informatie-uitwisseling en, zoals de heer Martin heeft gezegd, bewustmaking van de consument. De waarnemingspost staat dus voor een grote opgave.

Voor het overige is het waar dat de Commissie in 2006 strafbepalingen heeft voorgesteld en dat het Parlement deze steunt, maar op dit moment heeft de Raad nog geen stappen genomen om deze bepalingen goed te keuren.

Niet alleen de douaneautoriteiten moeten op dit gebied samenwerken, maar ook de politie, de gerechtelijke instanties en, in het algemeen, iedereen die actief kan zijn op het gebied van toezicht en controle op namaak en piraterij.

Tegen degenen die hebben aangedrongen op een vermelding van de oorsprong van producten, wil ik zeggen dat we een "made in"-etiket hebben voorgesteld, maar dat dit nog niet is goedgekeurd door de Raad. De Europese Unie mag echter niet terugschrikken voor het invoeren van een dergelijk etiket, dat de consumenten in staat zal stellen zich een oordeel te vormen en te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van praktijken die volledig indruisen tegen alle regels.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat men niet kan zeggen dat de ACTA verder gaat dan het systeem dat de Europese Unie nu gebruikt om intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen en dat zeker niet gezegd kan worden dat de ACTA een schending inhoudt van de fundamentele vrijheden of de bescherming van persoonsgegevens. De ACTA blijft binnen het kader van het huidige systeem van de Europese Unie.

Ik ben het Parlement hoe dan ook dankbaar, omdat het de Commissie steunt in haar pogingen om te komen tot een efficënte bestrijding van namaak. Wij nemen akte van dit verslag en we nemen ook akte van de wens van het Europees Parlement om deze praktijken doeltreffend te bestrijden.

Ik weet dat ik niet op alle vragen heb geantwoord. Er zijn ook producten die als soortgelijk kunnen worden beschreven. Ook daarvoor moeten er regels komen om misbruik ten nadele van de consument, dat absoluut veroordeeld moet worden, te verhinderen. Dat was alles wat ik ter afronding wou zeggen. U kunt erop vertrouwen dat alle opmerkingen die vanavond naar voren zijn gebracht, onder de aandacht van de Commissieleden zullen worden gebracht, want, nog maals, dit is een complexe materie die verscheidene beleidsmaatregelen van de Commissie zal vereisen en die ook van de Raad en het Parlement een niet-aflatende toewijding zal vergen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - De gecombineerde behandeling is gesloten.

De stemming vindt morgen, 18 december 2008, plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid