Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 17 grudnia 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 3.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2009 r. po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (debata)
 4.Fibromialgia (oświadczenie pisemne): patrz protokół
 5.Głosowanie
  5.1.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (A6-0369/2008, Claude Turmes) (głosowanie)
  5.2.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (A6-0406/2008, Avril Doyle) (głosowanie)
  5.3.Wspólne starania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (A6-0411/2008, Satu Hassi) (głosowanie)
  5.4.Geologiczne składowanie dwutlenku węgla (A6-0414/2008, Chris Davies) (głosowanie)
  5.5.Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (głosowanie)
  5.6.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (głosowanie)
  5.7.Organizacja czasu pracy (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (głosowanie)
  5.8.Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (głosowanie)
 6.Powitanie
 7.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa - Dwudziesta rocznica (Uroczyste posiedzenie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół z posiedzenia
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Sprawozdanie roczne UE w sprawie praw człowieka - Inicjatywa Francji na forum ONZ w sprawie depenalizacji homoseksualizmu (debata)
 14.Sytuacja w zakresie poszanowania praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004-2008 - Europejska przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)
 15.Tryb przeglądu rozporządzenia w sprawie OLAF przyjęty przez Radę (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (debata)
 18.Ocena i przyszły rozwój agencji FRONTEX oraz europejskiego sytemu nadzorowania granic EUROSUR
 19.Wpływ procederu podrabiania na handel międzynarodowy - Proceder podrabiania w aspekcie ochrony konsumentów debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (926 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2137 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności