Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2124(INL)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0451/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0636

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

3. Evropská úřední listina - E-justice - Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem pořadu jednání je společná rozprava na tato témata: Zpráva pana Manuela Mediny Ortegy jménem Výboru pro právní záležitosti obsahující doporučení Komisi k evropské úřední listině (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008),

Zpráva paní Diany Wallisové jménem Výboru pro právní záležitosti obsahující doporučení Komisi o e-justici (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008), a

Zpráva pana Antonia Lópeze-Istúrize Whitea jménem Výboru pro právní záležitosti obsahující doporučení Komisi o právní ochraně dospělých osob: přeshraniční dopady (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, zpravodaj. (ES) Pane předsedající, toto je iniciativa Výboru Parlamentu pro právní záležitosti, jejímž cílem je dosáhnout uznání evropských úředních listin.

Tato iniciativa Parlamentu vyzývá Komisi, aby přijala opatření, jež bude považovat za vhodná. Je založena na haagském programu, konkrétně na uznávání nejen soudních rozhodnutí, ale také úředních listin.

Účelem této iniciativy je zjednodušit postavení spotřebitelů v Evropské unii.

Formality požadované pro uznání těchto listin jsou finančně i časově náročné.

Zdá se, že bychom proto měli zjednodušit pohyb a uznávání těchto úředních listin, aby vždy, když dojde k přeshraničnímu úřednímu aktu, jako je uzavření manželství, smlouva či něco podobného, nebylo nutné absolvovat obtížné postupy.

Problémem, který tato zpráva může představovat, je povaha evropské úřední listiny či veřejného dokumentu samotného, který je uznáván ve většině zemí Evropské unie, ale v jiných nikoli.

Existují země, v nichž systém evropské úřední listiny vydávané veřejným orgánem neexistuje. Namísto toho existují jednoduché soukromé dokumenty legalizované notářem, ačkoli povaha dokumentu se nemění.

Tento návrh vychází z rozsudku Soudního dvora Evropských společenství ve věci Unibank, který stanovil několik požadavků pro uznávání úředních listin. Konkrétně prvním požadavkem bylo, aby byly tyto listiny vydávány veřejnými orgány. Jinými slovy, osoba ověřující listinu musí mít povahu veřejného orgánu, což je funkce, jež v některých zemích EU neexistuje, a tyto země proto tuto způsobilost nemají.

Zadruhé musí listina zajistit, aby byla vůle stran přiměřená pro dosažení konkrétních zákonných cílů. Notářská listina má, alespoň v kontinentálním právu, určitý konstitutivní charakter v tom, že jí strany vyjadřují svou vůli, avšak listinu vyhotovuje notářský úředník.

Zatřetí listina nemůže mít účinky přesahující meze stanovené v zemi jejího původu. To znamená, že pokud je listina průkazná pouze ve své zemi původu, nemůže být považována za vynutitelnou.

Řekl bych, že tyto tři faktory jsou zásadní: zaprvé, osoba ověřující listinu musí mít status veřejného orgánu; zadruhé, listina má konstitutivní povahu a není pouhým potvrzením podpisu; a zatřetí, listina nesmí mít jiné účinky, než jaké by měla v zemi svého původu.

Oblastí, již je velmi jednoznačně nutné vyloučit, jsou veškeré záležitostí týkající se majetkového práva. Právo o nemovitém majetku se zdá být úzce spojeno se zemí a místem, kde se tento majetek nachází. Možnost převodů v této oblasti je proto omezena existencí veřejných registrů a skutečností, že každá země má přísné právní předpisy ukládající v této oblasti zvláštní požadavky.

Věřím, že Komise tento návrh zváží a že bude schopna předložitnějakou iniciativu. Příslušným právním základem jsou konkrétně čl. 65 písm. a) a druhá odrážka čl. 67 odst. 5 Smlouvy o ES.

Domnívám se, že tento právní základ je přiměřený a že tento druh iniciativy by usnadnil právní vztahy mezi občany a že by především zlepšil jejich životy.

Problémem, který Komise chce a bude řešit, je problém rozdílnosti našich právních systémů, avšak já si myslím, že o této věci budeme mít čas diskutovat v pozdější fázi, až Komise předloží svůj návrh.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, zpravodajka. − Pane předsedající, zdá se, že e-justice byla jednoznačně v centru pozornosti jak za předchozího slovinského, tak za francouzského předsednictví, a víme, že nadcházející české předsednictví si rovněž v této dobré práci na e-justici přeje pokračovat.

E-justice je v tomto Parlamentu, a zcela jistě i ve Výboru pro právní záležitosti, rovněž v souladu s tématem, které nám již dlouho leží na srdci, totiž s přístupem ke spravedlnosti a se způsobem jeho zajištění na přeshraničním základě. Je dokonce již dost obtížné získat přístup ke spravedlnosti ve vnitrostátním kontextu: máme na mysli přístup k právníkům, finanční dostupnost či schopnost porozumět právnímu systému. Pokud to však zasadíme do evropského přeshraničního kontextu s různými právními kulturami a jazyky, stává se přístup našich občanů ještě složitější a obtížnější.

Měli bychom však být schopni těmto problémům čelit a uplatnit veškeré možnosti, jež nabízejí moderní technologie. Je-li Evropa bez hranic, platí to i pro internet, jsou-li obtížné jazyky, technologické nástroje nyní umožňují okamžitý překlad. Měli bychom být schopni rozvinout technologické možnosti s cílem poskytovat lepší přeshraniční přístup ke spravedlnosti.

Je jasné, že řada našich členských států si uvědomila možnosti v rámci svých hranic a buduje své vlastní systémy. To je dobře! Probíhá také spolupráce na řadě projektů – cílem některých je zřídit propojené registry pro jednání s podniky a propojené katastry nemovitostí –, což je opět dobře.

My jako poslanci však chceme vidět skutečný a přímý přínos pro naše občany a pro jejich starosti týkající se spravedlnosti v jejich každodenním životě. Chceme, aby evropští občané pocítili účinky projektu e-justice na evropské úrovni.

Zdá se, že by toho mohla dosáhnout práce na portálu justice: mohl by poskytovat informace o osobách, věcech, místě, právnících, tlumočnících, místech pro získání právní pomoci – veškeré druhy informací. Tento projekt je ambiciózní a bude takový i muset být.

Nechceme se však zastavit zde, u informací. Chtěli bychom vidět skutečnou možnost přístupu k přeshraniční spravedlnosti on-line a evropské nástroje platebních příkazů a drobných nároků dostupné pro naše občany on-line. Je jasné, že některé členské státy pracují na společných projektech a znovu říkám, že je dobře, že máme toto nadšení a tuto ambici. Potřebujeme však také, aby Komise zachovávala evropský rozměr – aby jej udržovala jako evropskou ambici –, abychom mohli postupovat vpřed koordinovaným způsobem společně. Proto existuje akční plán připojený ke zprávě Parlamentu, který mnoho z těchto témat vysvětluje. Mohl by se tak splnit náš sen o skutečné Evropě se spravedlností bez hranic. Umožněme to.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, zpravodaj.(ES) Pane předsedající, pane ministře, pane místopředsedo Komise, zpráva, kterou vám dnes předkládám, se zabývá ochranou dospělých osob v Evropské unii. Bylo obtížené se tímto předmětem zabývat v tak krátké době, zejména když má tak široké a průřezové cíle.

Kromě toho byla zpráva předmětem několika různých pohledů uvnitř Výboru pro právní záležitosti, pokud jde o směr, kterým by se měla ubírat.

Dnes se tímto textem zabýváme ve společné rozpravě s dalšími dvěma zprávami z Výboru pro právní záležitosti: jedna je od pana Mediny Ortegy a týká se evropské úřední listiny a druhá je od paní Wallisové a týká se e-justice.

Zlepšená koordinace mezi těmito oddělenými nástroji vybudovaná našim výborem nepochybně zefektivnila naše návrhy a jistě poskytne evropským občanům lepší služby.

Nejprve bych rád poblahopřál francouzskému předsednictví k vynikající práci, kterou v průběhu uplynulých šesti měsíců v čele Evropské unie vykonalo. Zejména musím poděkovat francouzské ministryni spravedlnosti, paní Datiové, za zájem, jenž projevila tím, že v této problematice pokročila za hranici daných ustanovení, aby dosáhla nových, praktických a účinných řešení pro všechny členské státy.

Když už hovořím o Francii, rád bych také zvlášť zmínil soudkyni a poradkyni ministryně spravedlnosti, Amélii Durandovou, a mé francouzské kolegy, kteří sehráli aktivní úlohu, včetně pana Gauzèse a pana Toubona.

Výbor pro právní záležitosti sdílel obavy předsednictví týkající se tématu, které nás sem dnes přivedlo: ochrana zranitelných dospělých osob. Proto jsem se rozhodl vypracovat legislativní zprávu z vlastního podnětu s cílem dosáhnout pokroku a nalézt nová řešení, z nichž by naši dospělí občané mohli získat největší prospěch.

Výbor se také nedávno intenzivně zapojil do schvalování balíčku opatření v oblasti občanského práva, včetně mediace, doručování písemností a práva deliktů.

Důkazem toho bylo slyšení fóra pro soudní spolupráci v občanských věcech, jenž se konalo dne 2. prosince ve Výboru pro právní záležitosti ve spojení s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, na němž byla jedním z bodů pořadu jednání potřeba ochrany dospělých v naší společnosti.

Dámy a pánové, toto je téma, které se týká všech členských států, protože Evropská unie zažívá stárnutí svého obyvatelstva. Do roku 2050 bude 37 % lidí starších 60 let a 10 % starších 80 let.

Je důležité mít na paměti, že tato situace nemá pouze hospodářské dopady, ale také dopady na rozpočet a zdraví, které nás ovlivňují všechny. Musíme co nejdříve začít hledat řešení těchto problémů.

Cílem této zprávy je vytvořit prostor spravedlnosti, svobody a bezpečnosti dvěma hlavními způsoby: vymáháním práva a spoluprací příslušných orgánů jednotlivých členských států.

Jak jsem již dříve uvedl, prošla tato zpráva dlouhou cestou, než byla dne 17. prosince jednomyslně přijata Výborem pro právní záležitosti.

Bylo dosaženo kompromisního pozměňovacího návrhu, který skloubil rozdílné pohledy, jež zastávali členové Výboru. Tento pozměňovací návrh, který se stal článkem 2 konečné zprávy, je pro tuto zprávu klíčový, neboť připouští možnost členských států začlenit Haagskou úmluvu ze dne 13. ledna 2000 do svých právních předpisů.

Zpráva kromě toho stanoví, že by Komise měla být v budoucnosti, až budou v této oblasti existovat dostatečné zkušenosti, vyzvána k předložení legislativního návrhu pro posílení spolupráce mezi členskými státy a zlepšení uznávání a vynucování rozhodnutí o ochraně dospělých osob a zastoupení z důvodu nezpůsobilosti.

Rád bych této sněmovně zdůraznil, že Haagskou úmluvu dosud podepsaly pouze čtyři země a pouze osm ji ratifikovalo. Vyzýváme členské státy, aby tuto úmluvu ratifikovaly, abychom se mohli důsledněji a účinněji zabývat problematikou, která se týká nás všech.

Mělo by být připomenuto, že podle Smlouvy o založení Evropského společenství náleží pravomoc navrhovat právní předpisy Evropské komisi. Jak však všichni víme, existuje ve Smlouvě malé ustanovení – článek 192 – který Parlamentu přiznává právo požádat Komisi, aby vypracovala návrh právního předpisu.

Dámy a pánové, rádi bychom tento článek uplatnili. Skončím připomínkou, že by Komise měla, jak uvádí zpráva, v budoucnosti sledovat zkušenosti s Haagskou úmluvou s cílem navrhnout ustanovení Společenství, jež doplní tuto úmluvu a navrhne další možné nástroje pro budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, úřadující předsedkyně Rady. − (FR) Pane předsedající, pane Barrote, dámy a pánové, jsem velmi ráda, že mám příležitost opět hovořit k této sněmovně, a ráda bych vám tak jménem předsednictví poděkovala za pokrok, kterého bylo v oblasti spravedlnosti dosaženo.

Po předcházející rozpravě, která se týkala obchodního života, se zprávy, o nichž se má diskutovat nyní, týkají každodenního života evropských občanů. Toto jsou otázky, které byly řešeny při mnohých příležitostech v rámci francouzského předsednictví, zejména během seminářů pořádaných na téma pohybu úředních listin a právní ochrany dospělých.

Jak víte, pokoušelo se francouzské předsednictví o pokrok týkající se Evropy spravedlnosti prostřednictvím praktických projektů s cílem přiblížit evropské instituce našim spoluobčanům a – jak právě zmínila paní Wallisová – slovinské předsednictví v této oblasti rovněž vykonalo dobrou práci a my jsme v jeho práci pokračovali.

Tři texty, jež se dnes ráno objevily na pořadu našeho jednání, jsou toho dokladem: zpráva pana Mediny Ortegy o evropské úřední listině, zpráva paní Wallisové o e-justici a zpráva pana Lópeze-Istúrize Whitea o právní ochraně dospělých. Tyto zprávy skutečně odpovídají úmyslu předsednictví podporovat nové iniciativy ve snaze nejen přijmout nové nástroje, ale také vyměňovat si vzájemně naše metody, srovnávat naši praxi a hledět dopředu do budoucnosti.

Pokud jde o zprávu o úředních listinách, předsednictví nejprve chválí iniciativu pana Mediny Ortegy a kvalitu jeho zprávy. Zájem, jenž tato sněmovna prokázala, co se týče uznávání a pohybu úředních listin v Evropě, dokládá, že se jedná o významné téma v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech. Tato práce je součástí naší snahy o zjednodušení každodenního života našich spoluobčanů, ale také našich podniků, a právo je vytvářeno především proto, aby usnadňovalo sociální vztahy, přičemž nezbytnou výjimkou zůstávají podání k soudu.

Pro Evropskou unii je rovněž důležité přijmout závazek v tomto smyslu. Úřední listina je klíčovým prvkem v životě rodin i podniků, ať už se jedná o svatební smlouvu, darování, závěť, kupní smlouvu nebo smlouvu mezi podniky. Umožňuje lidem, aby jako součást mimosmluvního vztahu svěřili uznanému orgánu úkol stvrzovat závazky, jež si přejí přijmout, a upravit s předstihem veškeré důsledky těchto závazků tím, že tento dokument učiní vynutitelným. Vaše práce však také ukazuje, že musíme zvážit, jaké podmínky je nutné stanovit pro to, aby se úřední listina mohla volně pohybovat v rámci Evropy, bez ohledu na dotčenou oblast.

Není pochyb o tom, že tato úvaha bude muset být zohledněna v budoucím legislativním programu Evropské komise. Diskuse o úředních listinách nám nezabrání v dalším přemýšlení o způsobech, jak zlepšit pohyb dalších typů listin. Je třeba pokračovat postupně, musíme však rovněž stanovit velmi jasný rámec. Je možné zmírnit podmínky a postupy vzájemného uznávání úředních listin, neboť poskytují větší záruky.

Pokud má někdo v úmyslu podrobit režimu listiny, jež poskytují nerovné záruky, bude náš cíl muset být redukován, a to bude zcela jednoznačně problematické. Postoj Parlamentu, tak, jak vyplývá z této zprávy, spočívá v souladu s pokyny vypracovanými a navrženými předsednictvím. Vaše zpráva, pane Medino Ortego, poslouží jako nezbytný základ pro budoucí práci, neboť předsednictví dnešní rozpravu náležitě zohlední.

Zlepšení a posílení evropské právní oblasti také znamená zlepšení a modernizaci způsobu, jakým soudnictví funguje, což na druhou stranu závisí na tom, jak využíváme nové metody komunikace; toto je podstata projetku e-justice. Cílem tohoto projektu je rozvoj využívání nových informačních a komunikačních technologií v evropském přeshraničním kontextu. Mělo by nám to umožnit posílení vazeb mezi našimi soudními systémy a usnadnit výměnu. Kromě toho hraje v této problematice významnou úlohu rámcové rozhodnutí, jenž bylo přijato v oblasti propojení rejstříků trestů. Akční plán o evropské e-justici, který byl předložen na posledním zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 28. listopadu, je v souladu s prací vykonávanou soustavně jednotlivými předsednictvími počínaje německým.

V posledních šesti měsících jsme usilovali o co nejvyváženější návrh akčního plánu o evropské e-justici při současném zohlednění členských států zapojených do tohoto projektu, postoje této sněmovny, ale také úlohy, již bude muset sehrát Komise. Naše cíle Parlament sdílí, a předsednictví by proto chtělo ještě jednou poděkovat zpravodajce, paní Wallisové, za její nasazení v této věci a za její vysoce kvalitní zprávu. Intenzivní diskuse vedená v Evropském parlamentu obohatila návrh předsednictví a vedla k tomu, že konečný návrh má plnou podporu.

Zjednodušení přístupu a zajištění volného pohybu osob a soudních rozhodnutí jsou cíle, jichž je možné plně dosáhnout, pouze pokud zohledňují nejzranitelnější osoby ve společnosti. To je jeden z důvodů, proč francouzské předsednictví chtělo zlepšit situaci dospělých, na něž se vztahují opatření právní ochrany.

Chráněné dospělé osoby musí mít možnost využívat stejné svobody pohybu jako ostatní občané, bez ohledu na ochranu, jíž se jim dostává. Předsednictví je potěšeno, že tato otázka byla v rámci Parlamentu řešena, a děkuje jeho zpravodajovi, panu Lópezovi-Istúrizovi Whiteovi, za jeho návrhy týkající se právní ochrany dospělých. Toto je zjevný doklad našeho společného zájmu.

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 vstoupí v platnost dne 1. ledna mezi Francií, Německem a Spojeným královstvím. Další členské státy ji podepsaly během posledních šesti měsíců. Jsou to tyto státy: Finsko, Řecko, Irsko, Lucembursko a Polsko. Je důležité, aby všechny členské státy byly schopné se tohoto nástroje účastnit. Vím, že budoucí české a švédské předsednictví se budou touto oblastí zabývat – naznačily nám to ostatně v průběhu předsednictví francouzského – a obecněji řečeno, pohyb soudních rozhodnutí týkajících se ochrany dospělých se musí objevit mezi našimi cíli.

Jen takto ukážeme, že je Evropa schopna vyhovět potřebám svých občanů, včetně těch nejzranitelnějších. Vaše zpráva je důležitým příspěvkem. V této souvislosti také francouzské předsednictví doufá, že tato otázka bude moci být začleněna do budoucího legislativního programu Komise, pane Barrote. Jedná se o velmi významnou sociální otázku. Vím, že je to téma, kterému byla přiznána priorita a které je zásadní pro Komisi, a zejména pro vás, pane Barrote. Je to také důkaz, že Evropa tím, že vytváří jistější právní prostředí, také chrání nejzranitelnější občany.

Předsednictví by vám chtělo poděkovat za tyto příspěvky a já samozřejmě náležitě zohledním komentáře učiněné v průběhu této rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise. − (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že mohu i já poblahopřát autorům těchto tří zpráv, a rád bych řekl paní Datiové, že tyto zprávy jsou v naprostém souladu s úsilím, které vynaložilo francouzské předsednictví a jemuž jsme samozřejmě věnovali plnou pozornost. Domnívám se, že jsme skutečně položili základy této evropské právní a soudní oblasti, na níž mi osobně velmi záleží a kterou chceme společně budovat, zejména prostřednictvím Stockholmského programu.

Je proto pravda, že tato rozprava dnes ráno přišla přesně v ten správný čas. Paní Datiová již poskytla velmi důkladný přehled zmíněných tří zpráv, i přesto však stručně zopakuji, co řekla, abych potvrdil záměry Komise.

Nejprve prosím přijměte mé díky, pane Medino Ortego. Pan Medina Ortega nám představil vynikající zprávu o evropské úřední listině. Jedná se zcela jistě o každodenní životy spotřebitelů a občanů a doporučení, jež činíte Komisi, opravdu ovlivňují životy našich spoluobčanů, jednotlivců i podnikatelů.

Jednotliví občané a podniky často chtějí přijímat rozhodnutí týkající se rodinných otázek či obchodních transakcí prostřednictvím dobrovolné dohody ověřené veřejným orgánem, a je vcelku jasné, že v této oblasti volného pohybu musí být umožněn i pohyb úředních listin.

Tento volný pohyb byl však do dnešního dne uskutečněn pouze částečně a jak víte, přijali jsme kromě stávajících nástrojů nová opatření. V současné době pracuji na těchto: opatřeních, která byla právě přijata – a já vám, paní Datiová, děkuji za vyživovací povinnosti –, na březen 2009 rovněž připravuji, pane Medino Ortego, opatření v oblasti dědictví. Jsem si však dobře vědom, že je stále ještě potřeba vykonat mnoho práce, a proto Komise připraví zelenou knihu o úředních listinách, abychom skutečně měli příležitost pro širokou konzultaci o této otázce.

Je však jasné, že vaše zpráva a studie připravená Evropským parlamentem bude v tomto ohledu velmi užitečná. Kromě toho, jak jste zdůraznil, je podle mého názoru – souhlasím s vámi – potřeba vytvořit právní základ, který nám umožní chopit se iniciativy a zároveň uznat, že rozmanitost našich právních systémů bude nicméně vyžadovat důkladnou práci umožňující takové opatření realizovat. Děkuji vám však ještě jednou za vynikající práci.

Nyní se obracím na paní Wallisovou, která velmi zdůrazňovala potřebu modernizace způsobu fungování soudnictví, a je pravda, že akční plán, který byl právě přijat v rámci francouzského předsednictví, je předmětem velkého zájmu pro předsednictví české. Proto budeme moci, paní Wallisová, v reakci na Vaši zprávu zjistit, jak můžeme plně využít tohoto přístupu k e-justici.

Zmínila jste zejména případy, ve kterých by takový přístup byl nesmírně prospěšný, pokud jde například o urovnávání menších sporů. Vaše doporučení nám nepochybně pomohou posílit opatření, která již Komise přijala, a obohatí diskuse a rozhodnutí přijatá Evropskou radou.

Budeme spolupracovat na zajištění toho, aby evropská e-justice umožňovala snadnější přístup k informacím o evropských právních předpisech, o vnitrostátních právních systémech a o evropských postupech. Rád bych také zdůraznil, že plánovaný portál bude spuštěn nejpozději na konci prosince 2009. Samozřejmě na tom budeme úzce spolupracovat s Parlamentem. Tento portál evropské e-justice musí být tedy plně funkční do konce prosince 2009. Je určen evropským občanům, avšak uvidíme také, jak řešit otázky, které bezprostředněji ovlivňují soudní orgány.

Ještě jednou musím vyjádřit velké potěšení, když vidím součinnost mezi evropskými institucemi – Radou, Parlamentem a Komisí – ohledně této otázky; domnívám se, paní Wallisová, že francouzské předsednictví a paní Datiová v souladu s vaším přáním, abychom si dali pozor,neomezovali svou ctižádost a uplatnili ji v oblasti e-justice, takovou ctižádost prokázali. Buďte si jisti, že jako komisař se budu v tomto směru velmi angažovat.

Nakonec přejdu ke zprávě pana Lópeze-Istúrize Whitea; také jemu děkuji za to, že se chopil vynikající iniciativy paní Datiové a přiměl nás v Lille k práci na této otázce, která je v naší společnosti tak důležitá. Víme, že v naší společnosti budou čím dál větší podíl tvořit lidé starší 65 let – tato kategorie již dnes představuje 16 % veškeré evropské populace –, a jsme proto přesvědčeni o významu ochrany zranitelných dospělých osob. Z tohoto důvodu jsme vyjádřili velmi výraznou podporu francouzské iniciativě tím, že jsme členské státy vyzvali k ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 13. ledna 2000. Díky nezlomnému odhodlání paní Datiové vstoupí tato úmluva v platnost dne 1. ledna 2009.

Paní Datiová uvedla několik zemí, které jsou již dnes signatáři této úmluvy. Věřím, že jejich členství bude mít opět efekt sněhové koule a umožní nám přesvědčit všechny členské státy k ratifikaci této úmluvy.

Je pravda, že na úrovni Společenství neexistují v současné době žádné nástroje. Dosud jsme však nezmínili vytváření nástroje stávajícího. Budeme velmi pozorně sledovat uplatňování této úmluvy a dále zřejmě začleníme tento návrh do rámce Stockholmského programu. Prověříme veškerá opatření, jež umožní členským státům více vzájemně spolupracovat a potom budeme moci začlenit případnou iniciativu Společenství v tomto ohledu.

Tolik mohu říci k tomuto tématu, které osobně považuji za velmi důležité. V každém případě vám děkuji, dnešní ranní rozprava za přítomnosti paní Datiové nám již umožnila určit, jakým způsobem se pokusíme navrhnout ambiciózní Stockholmský program, který vyhoví očekávání evropského obyvatelstva, jež si přeje tento evropský právní prostor. Děkuji Parlamentu.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Panayiotis Demetriou, zpravodaj pro stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. (EL) Pane předsedající, nejprve mi dovolte poblahopřát francouzskému předsednictví za vše, čeho dosud dosáhlo, zejména v oblasti spravedlnosti. Rád bych také poblahopřál panu komisaři. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podporuje postoje zpravodaje Antonia Lópeze-Istúrize Whitea vyjádřená v jeho zprávě. Naši starší spoluobčané, mající omezené možnosti, stejně jako všichni lidé kolem nás, kteří mají nějaké problémy, nemohou být ponecháni bez ochrany; nemohou být ponecháni osudu a často v rukou oportunistických ochránců, kteří je někdy ponižují a využívají. Každá společnost, každý právní stát má povinnost vydávat soudní a správní rozhodnutí a akty, jež chrání důstojnost a majetek starších osob, a Evropská unie má přeshraniční odpovědnost. Vyzývám Komisi, aby pomohla a vyvinula tlak na členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Haagskou úmluvu, která pro takovou ochranu poskytuje rámec. Vyzývám všechny své kolegy poslance ze zemí, které tak ještě neučinily, aby usilovali o uskutečnění tohoto cíle.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, navrhovatel stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poblahopřál francouzskému předsednictví, panu komisaři Barrotovi a všem zpravodajům, neboť technologický vývoj jde neúprosně kupředu a soudní systémy této skutečnosti nemohou uniknout.

Domnívám se, že zavedení informačních a komunikačních technologií do soudní správy nabízí mnoho možných řešení pro zlepšení fungování soudnictví, což pomůže k racionalizaci a zjednodušení postupů, a tím i ke snížení nákladů. E-justice by také mohla mít nepochybný přínos a splnit několik různých potřeb, z nichž nejdůležitější je přístup ke spravedlnosti a zlepšení, pokud jde o účinnost a snížení časové náročnosti a nákladů. Je proto zásadní, aby e-justice směřovala k rozvoji využívání informačních technologií v soudnictví, a to tím spíše, když uvážíme, že téměř deset milionů evropských občanů je zapojeno do přeshraničního občanskoprávního řízení a že tento počet pravděpodobně v budoucnosti dále poroste.

Kromě přínosu pro občany musíme rovněž zvážit přínosy pro pracovníky právního odvětví, a nemělo by se proto zapomínat na postupy v oblasti spolupráce v soudních a trestních věcech. Jak jsem již viděl při své práci zpravodaje zprávy o elektronickém informačním systému soudního rejstříku (ECRIS), je kromě tohoto stanoviska potenciální sféra uplatnění elektronického soudnictví široká a směřuje k rozvoji v souladu s pokrokem v oblasti evropského právního prostoru i technologického rozvoje. Proto vítám dřívější oznámení pana komisaře Barrota, že portál bude zprovozněn do konce roku 2009.

Rád bych skončil vyjádřením naděje, že naše Evropa může nakonec dospět ke spravedlivému soudnímu systému a že odpovědnost stran řízení lze také nakonec sdílet. Příliš často se stává, například v mé zemi, že vyšetřující strana zaplatí velmi vysokou cenu a pokřivené soudní řízení končí zproštěním viny. Soudci v Itálii nenesou občanskoprávní odpovědnost za chybná rozhodnutí z hlediska spravedlnosti – to je závažná sociální křivda a je nutné ji napravit. Doufám, že evropský právní prostor pomůže tuto velkou nespravedlnost dříve či později napravit.

Ještě jednou děkuji francouzskému předsednictví za úsilí v těchto oblastech a také paní Wallisové.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, jménem skupiny PPE-DE. (FR) Pane předsedající, paní Datiová, pane Barrote, nejprve bych rád ocenil úsilí francouzského předsednictví, jakož i úsilí, které jste Vy osobně, paní Datiová, vynaložila na podporu zlepšení oblasti právní svobody a účinnosti ve prospěch našich spoluobčanů.

Naši zpravodajové odvedli vynikající práci. Proto skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů podpoří tyto tři zprávy: zprávu paní Wallisové, pana Lópeze-Istúrize Whitea a pana Mediny Ortegy. Chtěl bych za sebe vyjasnit několik věcí týkajících se postoje naší skupiny ke zprávě pana Mediny Ortegy, s nímž jsem úzce spolupracoval.

Jak jste řekli, paní Datiová a pane Barrote, v této zprávě nám byla představena myšlenka, že bychom měli vynaložit výrazné úsilí pro vzájemné uznávání úředních listin. Když byla tato zpráva předložena, proběhla diskuse o možnosti otevření, pokud jde o terminologii.

My se domníváme, že se tato zpráva týká úřední listiny, jejíž charakteristika byla vyložena v judikatuře, a že bychom se v této fázi měli omezit na úřední listiny a nezpůsobovat právní nejasnosti používáním nevhodných pojmů s cílem rozšiřovat vymezení úřední listiny.

Řekli jste, paní Datiová a pane Barrote, co je charakteristikou úřední listiny, a já se k ní nebudu vracet. Chtěl bych pouze říci, že pokud by se rozprava měla otevřít pro jiné otázky, pro jiné listiny, které jsou zpravidla soukromými dohodami, není to úlohou této zprávy z vlastní iniciativy, jež dnes pokládá otázku, jak můžeme vzájemně uznávat to, co judikatura považuje za úřední listiny. Rád bych ještě jednou poděkoval panu Medinovi Ortegovi za vynikající práci, již v této věci odvedl.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, jménem skupiny PSE.(ES) Pane předsedající, nyní vystupuji v odlišné roli. Nehovořím jako zpravodaj své zprávy, ale jménem Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, a to o všech třech zprávách.

Řekl bych, že tyto tři zprávy mají jednu věc společnou: jejich cílem je zlepšit situaci občanů. Skutečností je, že v oblasti spravedlnosti lze zlepšit situaci občanů pouze v souladu s určitými zásadami rovnováhy a při zohlednění určitých faktorů. V oblasti elektronického soudnictví se například nesmíme nechat unést přehnaným nadšením pro nové technologie, pokud by mohly ohrozit záruky pro občany. Jinými slovy, starost o to, aby měl každý e-mailovou adresu, by například mohla vést k tomu, že lidé, kteří nemají přístup k internetu, budou ze spravedlnosti vyloučeni.

V určitém místě mé zprávy o úřední listině myslím jak úřadující předsedkyně Rady, paní Datiová, tak pan Barrot zdůraznili, že právní záruky jsou zde rovněž důležité. Jedná se o předávání dokumentů, jež mají právní hodnotu, z jedné země do země druhé, avšak ne o otázku uznávání jakéhokoli druhu dokumentu, pokud máme pochybnosti týkající se jeho účinnosti. To znamená, že i když je soukromý dokument notářsky ověřen v zemi, ve které úřední listiny neexistují, nemůže být vynutitelný stejně jako notářské akty v kontinentálním právu, protože tyto akty mají zcela odlišnou hodnotu, pokud jde o jejich závaznost a vynutitelnost.

Rovnováha mezi potřebou efektivního fungování trhů a potřebou efektivního pohybu v celé Evropské unii by nás neměla vést k upuštění od zásadních právních záruk. Bez právních záruk a bez záruk pro občany není práva. To je proto důvod k tomu, že až dojde k  hlasování o těchto zprávách, bude Skupina sociálních demokratů pokračovat v upřesňování svých postojů, zejména na ochranu zájmů obyčejných řádných občanů a nejen zájmů těch nejsilnějších.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, domnívám se, že má skupina snad nebude mít problém s podporou mé vlastní zprávy a zcela jistě také s podporou zprávy pana Lópeze-Istúrize Whitea.

Zpráva, k níž se chci vyjádřit – protože s ní mají problém poslanci napříč touto sněmovnou –, je zpráva pana Mediny Ortegy. Všichni sdílíme stejnou myšlenku: máme volný pohyb soudních rozhodnutí. Rádi bychom zavedli volný pohyb úředních listin, a já dodávám: „rovnocenných dokumentů“. O zjednodušení životů našich občanů již bylo řečeno mnoho. Pro mě to znamená životů všech evropských občanů, a nemělo by pro nás velký užitek, pokud by několik zemí a několik právních tradic bylo z této oblasti spravedlnosti vyloučeno. K tomu dojde, pokud se nebudeme dívat ze širší perspektivy a nebudeme trpěliví a tolerantní vůči právním systémům, které se na první pohled zdají být odlišné, avšak při bližším pohledu zjistíme, že vyznávají velmi podobné přístupy.

Podařilo se nám dosáhnout vzájemného uznávání dokumentů. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom s tolerancí a opatrností nemohli vzájemně uznávat listiny, které mají smluvní či notářskou povahu, avšak nejsou vyhotoveny stejným způsobem a ve stejné formě.

Má prosba zní: Prosím, respektujte pozměňovací návrhy, které vám dnes byly předloženy. Možná, že nebudou schváleny, avšak jejich smyslem je, že toto je Evropa spravedlnosti pro všechny občany a všechny právní kultury. Neměla by se stát exkluzivní.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, jménem skupiny UEN.– (PL) Pane předsedající, diskutujeme o třech velmi důležitých zprávách. Rád bych poděkoval zejména paní Wallisové za její vysoce komplexní, věcnou, kompetentní a vynikající zprávu, která se zabývá všemi aspekty problému. Parlament souhlasí s paní Wallisovou, když zdůrazňuje význam problému, který se týká nejméně 2 % občanů členských států Evropské unie. Až 10 milionů občanů Evropské unie z celkových 500 milionů je zapojeno do přeshraničního sporu. Pro tyto osoby by zavedení nejmodernějších počítačových systémů v oblasti spravedlnosti mohlo mít rozhodující dopad, neboť by mohlo zvýšit účinnost soudních řízení a tato řízení zjednodušit a zkrátit.

Naše návrhy, budou-li schváleny Evropskou komisí, mohou usnadnit přístup ke spravedlnosti, a kromě toho sníží náklady na soudní řízení, což je pro naše občany důležité. Podpora myšlenky vytvoření dvou internetových portálů e-justice se zdá být odůvodněná. První portál by přinesl prospěch občanům a zajistil by přístup podnikatelů k právnímu poradenství v řadě jazyků. Druhý portál, zaměřený na právnické profese, by byl pomocným nástrojem právníků, soudců, státních zástupců, obhájců a úředníků pracujících v soudní správě.

Nová technologie by také mohla pomoci v boji proti mezinárodnímu zločinu a v oblasti prevence zločinu, nemluvě o širokém využití videokonferencí jakžto prostředku získávání a shromažďování důkazů v soudních řízeních.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) Je zásadní, aby nové technologie byly zavedeny a využívány v soudních řízení co možná nejvíce. Nemůžeme připustit, aby soudní systém v tomto ohledu tolik zaostával za jinými oblastmi. Není také potřeba připomínat, že na jakoukoli strategii v této věci je nutné pohlížet velmi vážně. Pokud se však podíváme na stávající situaci, musíme zůstat nohama pevně na zemi.

V Evropské unii 21. století existují soudy, jež nemají počítač či přístup k internetu, což je v této zprávě také zdůrazněno. Nehledě na použitou metodu vyhledávání je stále velmi obtížné získat přístup k právní informaci, a to jak pro právní profesionály, tak zejména pro běžné občany usilující o ochranu svých práv. Jsem přesvědčen, že jakožto součást evropských systémů financování v oblasti občanského i trestního soudnictví bude v budoucnosti existovat více finančních prostředků pro nápravu těchto nedostatků. Podobně je po členských státech požadováno větší úsilí, pokud jde o účinné využívání dostupných finančních prostředků.

Zpráva také zdůrazňuje velmi podobné problémy týkající se Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, odhlasované teprve před dvěma dny. Lituji, že o této zprávě ještě nebyla vedena diskuse. Zlepšení způsobu fungování této sítě je nepochybně důležité a pro evropské občany bude mít přidanou hodnotu. Problémy, o nichž jsem se již zmínila, však v této oblasti přetrvávají a zahrnují nedostatek informací, nedostatek překladů do všech úředních jazyků a problémy v přístupu k soudnímu systému na přeshraničním základě.

Děkuji vám za pozornost. Ještě jednou doufám, že tyto problémy, které mají pro Parlament velkou důležitost, zaujmou v budoucí agendě Komise a Rady větší prostor, a to zejména z toho důvodu, že občané od Evropské unie očekávají konkrétní opatření, jež jim usnadní jejich každodenní život.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Pane předsedající, vítám všechny tři zprávy, avšak nejprve budu hovořit o opatrovnictví. Ochrana nejzranitelnějších občanů je problematikou, o niž se velmi intenzivně zajímám. Víme, že evropská populace stárne: průměrná délka života se zvýšila na dnešních 80 let a do roku 2050 bude 37 % obyvatelstva starších 60 let. Obyvatelstvo je také mobilnější. V loňském roce z mé země emigrovalo za účelem penze 400 000 osob, takže je důležité zajistit, aby se těmto osobám dostalo stejné ochrany jako doma.

Výzev pro evropskou společnost, jež tyto demografické změny přinášejí, je mnoho, jak jsme zatím slyšeli v souvislosti se zdravotní a sociální péčí. Domnívám se, že je nezbytné umožnit starší generaci žít nezávislým a důstojným životem.

Minulý rok jsem byla zpravodajkou zprávy týkající se zajištění toho, aby starší občané mohli zůstat zdravější a žít déle a nezávisle. Zpráva, o které dnes diskutujeme, se podle mého názoru zvlášť doplňuje s návrhy na zajištění, aby se tyto osoby mohly i nadále starat o svůj majetek a aby zvládaly svůj každodenní život, bez ohledu na to, kde žijí, a bez vykořisťování a zneužívání. Zabývám se však také Haagskou úmluvou. Vítám kroky pana ministra v této věci, avšak neměli bychom se pouze přesvědčit, že stávající právní předpisy jsou ratifikovány; měli bychom se přesvědčit, že jsou účinné.

Rád bych sdělil několik poznámek k úřední listině. Vítám iniciativy na snížení administrativní zátěže pro naše občany, ale rovněž se obávám, že tato zpráva nezohledňuje různé právní tradice, které existují ve Společenství, včetně různých právních nástrojů, jako je anglická listina nebo různé formy notářských profesí, jež existují v Anglii. Domnívám se, že zpráva ve své stávající podobě může narušit vnitrostátní právo některých členských států, zejména toho mého, pokud jde o správu majetku. Domnívám se, že ignorování těchto rozdílů by bylo v rozporu se zásadou vzájemného uznávání a cílem dosažení rovného přístupu ke spravedlnosti pro všechny občany. Z těchto důvodů já i má delegace podporujeme pozměňovací návrhy paní Wallisové.

Zprávu paní Wallisové o e-justici velmi vítám. Myslím si, že některé z otázek, jimiž se zabýváme v jiných zprávách, jsou vzájemně propojené, což znamená, že ať už se lidé v Evropské unii nacházejí kdekoli, budou mít rovný přístup ke spravedlnosti.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Rád bych poblahopřál zpravodajům, paní Dianě Wallisové, panu Manuelu Medinovi Ortegovi a panu Antoniu Lópezovi-Istúrizovi Whiteovi, ze jejich vynikající zprávy. E-justice je nezbytná v době, kdy je počet osob zapojených do přeshraničního sporu v Evropě odhadován na 10 milionů. Používání informačních technologií v soudním systému by mohlo významně přispět ke zlepšení dostupnosti a účinnosti evropského právního a soudního systému. Proto si zpráva a úsilí paní Wallisové zaslouží plnou pozornost.

Domnívám se rovněž, že toto usnesení o úřední listině je obzvlášť důležité. Jako rumunský právník nemohu nezdůraznit skutečnost, že přínosy plynoucí z úřední listiny a přátelského, nesporného soudního systému jsou obrovské. Nejdůležitější způsob, jakým se projevuje právní prevence v Rumunsku i v jiných evropských zemích s občanskoprávní jurisdikcí, je totiž prostřednictvím notářské úřední listiny. Chápu, že pan Medina Ortega by se chtěl omezit výlučně na úřední listiny a rozlišovat mezi veřejnými úředními listinami vystavovanými pouze specializovanými profesionály pověřenými veřejným orgánem a úředními listinami stvrzenými soukromým podpisem.

Avšak bez ohledu na výsledek diskusí a na to, zda budou rovnocenné listiny zahrnuty, nebo se objeví v agendě jiné iniciativy, si myslím, že tato zpráva musí zajistit, aby jejím cílem bylo zaručovat ochranu pro občany a jejich právní bezpečnost, jakož i pro přeshraniční rodinné a majetkové vztahy, a to navržením vzájemného uznávání úředních listin.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Pane předsedající, Evropská unie musí řešit problém výrazného stárnutí obyvatelstva v členských státech, který je spojen s výrazným růstem délky života. Výsledně bude kolem roku 2050 asi 40 % obyvatel Evropy starších 60 let a 10 % starších 80 let.

Tyto demografické změny budou mít závažný dopad na naše hospodářství, společnost, zdraví a rozpočet. Potřebujeme tak vytvořit vhodný a specifický ochranný mechanismus, který zaručí rovná práva a povinnosti ve všech oblastech. Chráněné osoby stále více tráví čas mimo zemi svého bydliště nebo podstupují léčbu v zahraničí, tedy mimo zemi, kde mají svůj majetek. Proto musí systém právní ochrany zajistit kontinuitu soudních a správních rozhodnutí a rozhodnutí přijatých těmito osobami samotnými. To se týká zejména plné moci, jež má vliv na budoucí právní ochranu, která musí být uplatňována v evropských členských státech.

Musíme proto vytvořit mechanismus účinného předávání dokumentů, zejména v naléhavých případech, jako jsou například situace, kdy chráněná osoba potřebuje ošetření v době dočasného pobytu mimo zemi svého původu. Tímto způsobem by Evropané mohli bez problému pobývat či žít v členském státě, který není zemí jejich původu, aniž by ztráceli účinný a rychlý přístup k ošetření.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Pane ministře, pane komisaři, dámy a pánové, ráda bych vás ujistila, že na dnešní diskusi o třech zmíněných zprávách mají velký zájem jak občané Evropské unie, tak mí kolegové právníci. Proto bych chtěla poblahopřát zpravodajům těchto tří zpráv.

Moje kariéra dosud probíhala zcela v rámci soudního systému: jako předsedkyně jednoho z největších soudů v Bulharsku, který jako první zavedl on-line technologii pro zpracovávání případů, i jako předsedkyně Výboru expertů pro informatiku a právo v Radě Evropy do roku 2000. Z tohoto důvodu se velmi dobře vyznám v otázkách souvisejících s e-justicí. Když jsme v roce 1995 zaváděli výpočetní techniku, nenapadlo mě, že toto téma vzbudí v Evropském parlamentu rozruch. Proto jsem velmi potěšena, že mám dnes příležitost o této otázce hovořit.

Chtěla bych poblahopřát paní Wallisové, a to zejména k její zprávě o e-justici, neboť se domnívám, že používání výpočetní techniky a nových komunikačních technologií v oblasti soudnictví podpoří další rozvoj přeshraniční soudní spolupráce a zároveň usnadní přístup k soudnímu systému pro občany Evropské unie.

Ráda bych však zdůraznila, že má-li být v této oblasti vytvořen účinný evropský systém, je mimořádně důležité vypracovat všeobecnou strategii na institucionální úrovni a navrhnout všeobecné standardy podporující účinnější komunikaci mezi vnitrostátními systémy, přičemž je však nutné nezapomínat ani na potřebu mnoha vysoce kvalifikovaných specialistů.

Pouze pokud budou splněny tyto podmínky , budeme schopni využít potenciál nových technologií v boji proti přeshraničnímu zločinu a více zpřístupnit soudní systém občanům, pokud jde o občanskoprávní a obchodněprávní otázky.

Ráda bych proto vyzvala k podpoře všech relevantních projektů, ať už se jedná o on-line síť rejstříků trestů, insolvenční rejstříky nebo Evropskou soudní síť v oblasti občanských a obchodních věcí. To je jediný způsob, jak dosáhneme jednoho ze základních cílů Evropské unie, kterým je větší míra součinnosti se svými občany.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). (PL) Pane předsedající, ve sdělení Parlamentu a Radě ze dne 10. května 2005 týkajícím se Haagského programu uvedla Komise jako jednu ze svých specifických priorit cíl zajistit do roku 2011 účinný prostor spravedlnosti v Evropě v oblasti občanského práva, pokud jde o uznávání a prosazování rozhodnutí soudu a zásadu vzájemného uznávání, neboť tato opatření poskytují skutečné prostředky pro zajištění přeshraniční právní ochrany pro občany Evropské unie.

Evropská unie se rozšiřuje a její občané jsou vybízeni k větší mobilitě. Pohyb osob napříč územím Společenství mezitím působí problémy ve vztahu k předávání úředních listin. Vzhledem k celé řadě řešení, jež členské státy uplatňují na problém vzájemného uznávání úředních listin, je dnes pohyb těchto dokumentů složitou záležitostí a existují omezení, pokud jde o počet a druhy dokumentů, jež mohou být předány.

Komise musí přijmout konkrétní opatření a neprodleně zavést jediný, jednotný a konkrétním potřebám přizpůsobený systém jak pro vymáhání, tak pro vzájemné uznávání úředních listin ve všech členských státech, což výrazně zjednoduší každodenní život občanů a podniků.

Zároveň by vzhledem k rozdílům ve struktuře a organizaci systémů veřejných registrů v oblasti vlastnictví nemovitostí měly být záznamy o veřejných pozemcích a registry majetku vyloučeny z tohoto nástroje Společenství. Kromě této výjimky může být uznání pravosti, průkazné hodnoty a vynutitelnosti úřední listiny pro účely jejího použití v žádaném členském státě odmítnuto pouze v případě závažných a odůvodněných pochybností o její pravosti, nebo bylo-li by uznání v rozporu s veřejným pořádkem žádaného členského státu.

Nakonec bych ráda poděkovala zpravodaji, panu Medinovi Ortegovi, za velmi dobře připravený dokument.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). – Pane předsedající, velmi vítám skutečnost, že Komise připravuje akční plán o e-justici. Byl jsem docela překvapen zjištěním, že tato iniciativa vzniká až nyní. Chtěl bych poděkovat své kolegyni, paní Dianě Wallisové, že se touto naléhavou otázkou zabývá velmi vhodným způsobem. Rychlý technologický rozvoj nám poskytl nové účinné nástroje, s jejichž použitím bychom neměli váhat.

Tento vývoj s sebou bohužel přináší i nové problémy, včetně trestné činnosti na internetu, jako je nedovolené sledování, podvody, kybernetické války a mnoho dalších. Je nejvyšší čas, aby Evropská unie zavedla právní předpisy týkající se vymezení, vyšetřování a postihování trestné činnosti na internetu. Trestná činnost na internetu překračuje vnitrostátní hranice a měla by proto být řešena na nadnárodní úrovni. Očekávám, že se Komise velmi rychle chopí legislativní iniciativy v této oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE). – Pane předsedající, můžeme říci, že e-justice – elektronická justice – je možná u činnosti, která je podmíněna lidskými slabostmi a přednostmi, tedy vlastnostmi nanejvýš lidskými?? Nikoli! Může existovat justice bez hranic? Jak jste sám řekl, opět nikoli! Jedná se totiž o lidskou činnost, která je rovněž v každé části světa odlišná.

Znamenají obě záporné odpovědi, že se musíme obrátit zády k technologické inovaci? A opět, samozřejmě, že nikoli! Musíme se pokusit lidskou inovaci využít. Portál pro informace: ano! Výměna údajů: ano! Povědomí o provázanosti soudních systémů: ano! Příspěvek na vytvoření evropských demonstračních programů: ano! Ale pro společnou justici bez tváře – netvrdím, že k ní ve své zprávě spějete – ne!

Můj otec, který byl soudcem, by nebyl příliš nadšený, kdybych v Evropském parlamentu e-justici obhajoval. Promluvím-li z půdy Evropského parlamentu ke svému otci, který již nežije, mohu mu říci, že vím, že justice bude vždy člověk, jeho obhájce a soudce – ne před bohem, nýbrž před svým svědomím.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Rád bych poblahopřál k iniciativě týkající se pohybu úředních listin v Evropě, neboť tato iniciativa povede k dalšímu rozvoji svobody pohybu osob a obchodních subjektů v rámci Evropské unie. Ačkoli byly zrušeny fyzické hranice, právní hranice stále přetrvávají. Dokladem toho jsou složité postupy, lišící se stát od státu, pro žádosti o podpis smlouvy za přítomnosti zástupce veřejného orgánu.

Je naší povinností poskytnout každému občanu možnost uplatnit ustanovení evropské úřední listiny bez dalších postupů v členských státech Evropské unie, byla-li tato listina vyhotovena v jiném členském státě.

Vítám iniciativu a zprávu paní Wallisové o e-justici, protože se domnívám, že schválení této zprávy zajistí přístup evropských občanů k evropskému právnímu a soudnímu systému prostřednictvím využití informační a komunikační technologie. Rychlé řízení důkazů s minimálními náklady a zjednodušení soudních postupů využívajících jednoduché a praktické nástroje usnadní přístup k soudnímu systému občanům vedoucím přeshraniční spor. S cílem dosáhnout…

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Pane předsedající, pane komisaři, paní Datiová, e-justice je významným krokem k zajištění přístupu k právu, spravedlnosti a soudům. Vítám tuto iniciativu a blahopřeji zpravodajovi a francouzskému předsednictví. Projekt e-justice byl jedním z projektů diskutovaných během portugalského předsednictví a Portugalsku proto připadlo vedení rozvoje a provádění pilotního projektu, který umožní všem občanům přístup ke službám v ostatních členských státech jednodušším, levnějším a vhodnějším způsobem a ve vlastním jazyce.

Tento vícejazyčný portál by měl být koncipován tak, aby pomohl občanům a podnikům hledajícím právní pomoc a počáteční právní poradenství o přeshraničních právních problémech. Portál e-justice by měl být koordinován a řízen oddělením, které bude rovněž odpovědné za koordinaci příspěvků různých členských států a za zajištění jejich interoperability. Projekt e-justice bude sloužit občanům a posílí naši demokracii. Vítám spuštění portálu v prosinci 2009.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Pane předsedající, nejprve bych rád poblahopřál paní Wallisové k vynikající zprávě a upozornil vás na dvě otázky. Jakožto předseda Petičního výboru si všímám, jak často si občané Evropské unie nejsou vědomi svých práv, a naopak, jak se často domnívají, že mohou zasahovat do určitých věcí, ačkoli k tomu nemají žádné oprávnění. Tento internetový portál, také nazývaný portál e-justice, proto nepochybně pomůže občanům Evropské unie při kontaktování Evropského parlamentu a jeho Petičního výboru.

Rád bych vás také upozornil na jinou otázku zmíněnou paní Wallisovou v jejím projevu, a to skutečnost, že musíme dodržovat místní zákony. Touto problematikou se před 250 lety zabýval slavný francouzský filozof Charles de Montesqieu, který řekl, že při vytváření právních předpisů na vyšší územní úrovni by mělo být vždy zohledněno, že malé regiony, menší území, a v tomto případě členské státy Evropské unie, mají své vlastní tradice, jež musí být respektovány.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Dámy a pánové, v průběhu někdejší diskuse v předsednictvu Parlamentu bylo převládajícím názorem, že poslancům, kteří již hovořili v rozpravě, by nemělo být znovu udělováno slovo. Nicméně uděláme výjimku, jak ve Španělsku říkáme, ve vánočním duchu, a udělíme slovo panu Romagnolovi.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nemohu hovořit za všechny, ale doufám, že nezařazení poslanci souhlasí s tím, že společný prostor práva představuje pro občany Unie nesporný přínos a budou tudíž podporovat příslušnou iniciativu.

Dámy a pánové, více či méně každý z nás zde byl přítomen před několika minutami a nechci zbytečně opakovat, co již bylo řečeno, a tak bych namísto toho rád všem, a především Evropě a početným občanům Unie, kteří cítí, že jejich kvalita života je ohrožena, popřál nový rok plný prosperity a, samozřejmě, spravedlnosti.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, je dobré, že integrace v odvětví justice, které bylo dosud tradičně vyhrazeno jednotlivým státům, zaznamenává pokrok. Je to v souladu se změnami životních podmínek obyvatel naší Unie. Avšak, jak již bylo několikrát poznamenáno, nesmí tato integrace proniknout příliš hluboko do struktur, jež se vyvíjely tradičně, a které, což je nejdůležitější, fungují. Ne všechno lze měřit stejným metrem.

Organizace ověřovacích nástrojů a veřejných registračních úředníků je v mnoha členských státech zcela odlišná. V Rakousku, avšak nejen tam, má za sebou úřad notáře dlouhou tradici a úroveň jeho bezpečnosti a důvěry jakožto veřejného registračního úředníka je vysoká. To nesmí být bez náležitého důvodu ohroženo; tzn. pouze proto, že taková profese jinde neexistuje. Proto souhlasím s integrací a vzájemným otevíráním, avšak vyváženým způsobem.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Pane předsedající, každý členský stát má odlišný právní systém a odlišné zásady pro uznávání úředních dokumentů. Měli bychom proto směřovat k co nejjednodušímu přeshraničnímu pohybu úředních listin. Musíme však mít na paměti, že zajištění jistoty a bezpečnosti situací a zákonných listin a situací má přednost před zjednodušením pohybu dokumentů.

Musíme také harmonizovat zásady uznávání správních dokumentů, abychom zjednodušili každodenní život našich občanů a usnadnili činnost podniků. To je to, co od nás ve skutečnosti očekávají. Je jisté, že taková pravidla jim ušetří čas a peníze. Musíme usilovat o vytvoření harmonizovaného základu pro vzájemné uznávání úředních listin v jednotlivých členských státech, avšak zcela jistě bychom neměli rozšiřovat působnost tohoto systému tak, aby zahrnoval dokumentynesplňující základní kritéria.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, úřadující předsedkyně Rady. (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, předsednictví věnovalo vaší práci na těchto třech otázkách velkou pozornost.

Všechny výše uvedené zprávy svědčí o vašem zájmu o tyto oblasti a jsem si jista, že v budoucnu budeme mít k opětovné diskusi o nich další příležitosti. Ještě jednou bych ráda poděkovalal panu Medinovi Ortegovi za jeho poznámky a příspěvek. Potřebujeme dosáhnout pokroku pokud jde o pohyb a uznávání úředních listin.

Správně jste uvedl, že rozsudek Unibank poskytuje rámec pro opatření a pro definici úředních listin. Jak před chvílí zdůraznil pan Gauzès, toto je vynikající zpráva, která pomůže zlepšit soudní spolupráci. Chtěla bych také objasnit pro paní Wallisovou, že tato otázka se má týkat všech evropských občanů, avšak měli bychom se ujistit, že vytváříme podmínky pro skutečnou vzájemnou důvěru. To je nezbytné z důvodu právní jistoty.

Ráda bych vyzdvihla zapojení paní Wallisové v oblasti elektronické justice. Máte pravdu; toto je způsob, jak zlepšit přístup k justici. Nezapomínejme, že do přeshraničních sporů je údajně zapojeno 10 milionů lidí, a proto jsou nezbytné účinné metody komunikace. Pokud zopakuji slova pana Barrota, „zůstaneme věrni této tradici“. Projev paní Zdravkové jde tímto směrem, protože propojení soudních systémů pro nás skýtá mnoho možností.

Pane Lópezi-Istúrizi White, souhlasím s tím, co jste řekl, musíme udělat víc pro ochranu zranitelných dospělých osob a zejména starších osob a vítám schválení této zprávy, která je plně v souladu s doporučeními a s našimi ambicemi. Děkuji také paní Gillové za její poznámky, neboť její příspěvek dělá z tohoto dokumentu velmi praktickou zprávu.

Pane komisaři, také vy jste prokázal zájem na této otázce, a doufám, že naše dnešní diskuse bude moci obohatit konzultaci, kterou v této chvíli, jak se domnívám, organizujete.

Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jménem předsednictví bych ráda poděkovala všem řečníkům, kteří zde přednesli své příspěvky. Poznámky zde učiněné byly velmi profesionální a velmi praktické. A co víc, umožní nám mít důvěru v budoucnost a svědčí o zájmu EU v této oblasti týkající se ochrany evropských občanů.

Práci francouzského předsednictví v oblasti justice hodnotím tak, že témata byla praktická, rozhodnutí byla praktická a naše ambice je ještě praktičtější. Byla to pro mě také zvláštní příležitost k dialogu s touto sněmovnou, a to nejen při vaší práci v plénu a ve výborech, ale také na všech tematických konferencích, které jsme k těmto tématům zorganizovali ve Francii.

Děkuji vám za vynikající spolupráci, jež byla navázána mezi Radou a Parlamentem. Umožnila nám navíc dosáhnout velmi rychlého pokroku. Pamatuji si na počátek předsednictví, kdy jsme diskutovali o našich cílech a prioritách. Mohu vám říci, že tyto cíle byly splněny a priority byly posíleny, a věřím, že předsednictví, jež budou následovat po francouzském předsednictví, budou pokračovat zcela v tomto duchu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Paní Datiová, jakožto předseda rovněž musím poděkovat vám a předsednictví v Radě za práci, kterou jste vykonali, a za úsilí, jež bylo, a to nejen vámi osobně, vynaloženo během posledních šesti měsíců.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise. − (FR) Pane předsedající, paní Datiová, dámy a pánové, nejprve bych chtěl s ohledem na zprávu pana Mediny Ortegy zdůraznit, že máme v plánu setkání na téma uznávání úředních listin v rámci nařízení Brusel I. Na počátku roku 2009 přijmeme zprávu týkající se uplatňování nařízení Brusel I a v průběhu roku 2009 prozkoumáme možnosti revize tohoto nařízení.

Zadruhé, jak jsem vám právě řekl, uspořádáme další setkání ohledně nástroje v oblasti dědictví a dědických dohod. Otázka úředních listin proto bude řešena v kontextu zelené knihy, která šířeji pokryje všechny veřejné listiny. Tato zelená kniha je plánována na konec roku 2009.

Není pochyb o tom, že je potřeba zlepšit volný pohyb listin a dokumentů, ale jak vcelku správně řekla paní Datiová, potřebujeme na druhou stranu zaručit právní jistotu, které nelze dosáhnout bez skutečné vzájemné důvěry. Tolik z mé strany k těmto setkáním na téma úředních listin, jimž budeme v následujících měsících roku 2009 věnovat velkou pozornost.

Pokud jde o e-justici, mohu skutečně potvrdit, že Komise v současné době zavádí smlouvy, jež umožní vytvořit původní verzi evropského portálu e-justice v rámci dohodnutého časového plánu a, jak bylo zdůrazněno, propojení trestních rejstříků se mi jeví jako velmi slibná známka budoucího úspěchu této iniciativy e-justice.

Konečně, jak jsem naznačil, budeme velmi pozorně sledovat uplatňování Haagské úmluvy o ochraně zranitelných osob. V průběhu celého roku 2009 přesně uvidíme, jaká zlepšení by bylo možné učinit a zda budeme potřebovat iniciativu Společenství v této otázce, abychom formálně zjednodušili provádění ustanovení Haagské úmluvy. Mám na mysli předávání dokumentace a informace poskytované zranitelným osobám ohledně jejich práv. To je odpověď Komise.

Osobně bych, pokud dovolíte, pane předsedající, rád poblahopřál paní Datiové, neboť francouzské předsednictví je v oblasti justice velmi aktivní, o čemž svědčí semináře, na něž jsme byli spolu s Parlamentem a Komisí pozváni. Tyto semináře velmi obohatily diskusi a řekl bych, že položily základy pro tento nový Stockholmský program.

Velmi mě těší vaše osobní nasazení, schopnost francouzského předsednictví naslouchat a, jednoduše řečeno, způsob, jakým jste pracovali, pokud jde o vyživovací povinnosti, předávání záznamů v rejstříku trestů a posílení Eurojustu. Vaše bilance je vskutku obdivuhodná. Blahopřeji!

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, zpravodaj.(ES) Ačkoli tento Parlament není vzhledem ke svému charakteru příliš štědrý, pokud jde o čas, měli jsme během téměř hodiny, kterou jsme věnovali tématu justice, příležitost v určitém rozsahu prodiskutovat některé z důležitých otázek. Myslím si, že zejména pokud jde o otázku úřední listiny, je nutné vyjasnit jednu záležitost. Úřední listina je jedna věc a soukromý dokument je věc druhá, byť s účastní notáře.

Soukromý dokument s účastí notáře může být uznán jako dokument vyjadřující vůli dotčených stran. Existují právní systémy, v nichž se účast notáře omezuje na potvrzení, že vůle stran byla vyjádřena. Toto je všeobecně uznáváno podle zásady autonomie vůle a uznání její existence.

To, o čem zde hovoříme, je zcela odlišný nástroj. Mluvíme o veřejném dokumentu s účastí úředníka – obvykle ve většině zemí kontinentálního práva notáře –, jemuž byla propůjčena veřejná moc. Tato účast povyšuje listinu na úroveň velmi podobnou rozsudku.

V této chvíli zde nejde o diskriminaci na základě země. Pokud bychom měli přijmout pravidla o evropské úřední listině, mohla by každá evropská země mít tento dokument a získat toto uznání, avšak aby se tak stalo, bylo by zapotřebí, aby se mu v dotčeném právním systému dostalo téhož uznání, jako má v právních systémech ostatních.

Jinými slovy, třetím prvkem požadovaným pro uznání úřední listiny je, že nemůže mít jiné právní účinky v této zemi než v zemi jiné. To tedy znamená, že britský notářský dokument je uznáván na kontinentu, avšak ve stejném rozsahu, v jakém je uznáván podle britského práva. Tento rozsah nelze rozšířit. Britský právní dokument nelze například uznat ve Francii ve stejné míře, jako by se jednalo o francouzský veřejný dokument, protože nemá stejné vlastnosti. Jedná se o zcela odlišný druh dokumentu.

Proto se zde nejedná o diskriminaci. Jedná se o pokus vytvořit společný systém pro celou Evropskou unii a myslím si, že je možné, že některé země, které takový druh dokumentu nemají, jej zavedou. Zavedení jednotné evropské listiny by proto bylo důležitým nástrojem.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, zpravodajka. − Pane předsedající, obávám se, že neodolám. Pan Medina říká, že je nutné, aby úřední listina – a proto říkám, že náš pohled musí být pečlivý a že musí jít do hloubky – byla veřejnou listinou. Podíváme-li se na britské zvykové právo a na britského notáře, který připravuje smlouvy, je tento notář úředníkem soudu a má od tohoto soudu pověření, a proto může vyhotovovat veřejný dokument. Pochopte to, prosím. Jsou věci, které jsou společné a jež si zaslouží více zkoumání a zvažování v jiných soudních systémech a právních kulturách.

Nyní skončím s touto argumentací a obrátím se na francouzské předsednictví: Paní ministryně, děkuji vám velice za spolupráci a za práci, kterou váš personál a jiní odvedli za dobu vašeho předsednictví. Bylo to skvělé. Udělali jsme tolik práce a vaše oddanost a odhodlání skutečně změnit životy našich občanů v oblasti justice byly velmi dobře hodnoceny. Děkuji vám. Budete nám chybět.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Měl bych udělit slovo panu Lópezovi-Istúrizovi Whiteovi, avšak tento můj krajan mi sdělil, že by minutu ze svého času rád věnoval panu Toubonovi.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně spravedlnosti, chtěl bych se na vás obrátit na konci této rozpravy právě z titulu vaší funkce. S portugalským a slovinským předsednictvím a nyní předsednictvím francouzským, tzn. s paní Rachidou Datiovou jako ministryní spravedlnosti, skutečně věřím – a to říkám na základě své zkušenosti bývalého ministra spravedlnosti –, že jsme v Evropě překročili milník a že se již nevrátíme zpět.

Dnes jsme svědky pokusu o sblížení, uznání a harmonizaci právních a soudních systémů, které jsou však svou povahou vůči sobě nedůvěřivé. V některých bodech existuje dokonce snaha o zapojení právních předpisů zcela či částečně založených na právu Společenství, jako je tomu například u právních předpisů v oblasti vyživovací povinnosti. Z toho vyplývá, že se kromě toho, co jsme provedli pod tlakem situace například v oblasti bezpečnosti, trestního práva a boje proti terorismu, zabýváme nyní těmi, kdo potřebují pravidla a urovnání sporu uplatnitelné v celé Evropě, protože žijí ve své zemi, ale i jinde, protože pracují a protože jsou ve vztahu se všemi v celé Evropě.

Tento aspekt je třeba zdůraznit, pane předsedající. Je zcela nepochybně charakteristickým znakem francouzského předsednictví. Všichni mí kolegové poslanci to již řekli, ale je nutné zdůraznit, že bezpochyby došlo k překročení historického milníku, pokud jde o spolupráci a právní předpisy v oblasti justice. Domnívám se, že Evropa se navždy změní, pokud budou lidé opravdu cítit, že evropský právní prostor je něco víc než jen líbivá slova.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, zpravodaj. (ES) Pane předsedající, toto je, jak se domnívám, velmi dobré řešení a já vám děkuji za poklonu mně a mé kolegyni.

Pokud jde o mě, oceňuji všechny příspěvky a díky, zejména ty, které byly přívětivé k této zprávě, a spolupráci s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na mé zprávě.

Rád bych zmínil zejména vystoupení pana Rogalskiho. Jakožto poslanec zastupující region Baleárských ostrovů a jakožto španělský poslanec musím říci, že si můžete být celkem jisti, že důvod, proč jsem se ujal této zprávy, bylo pomoci starším lidem, kteří nyní žijí na našich ostrovech ve Španělsku jakožto místní obyvatelé nebo turisti. Považuji za důležité, aby jim byla poskytována tato ochrana.

Nikdo si proto neopomene povšimnout, že jsem svou vlastní zemi zahrnul v očekávání, že by zanedlouho mohla ratifikovat a podepsat Haagskou úmluvu.

S paní ministryní se liším pouze v jedné věci. Jak jste si všimli, nezmínil jsem žádná jiná předsednictví. Připojuji se k názoru, že bychom si nakonec přáli, aby toto francouzské předsednictví trvalo mnohem déle. Pro mnohé z nás bylo příliš krátké.

To byl můj jediný odlišný názor.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes v 11:30.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:00 a znovu zahájeno v 11:35.)

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písemně. – Cílem této iniciativy je stanovit jasný a komplexní právní rámec pro další zobecnění uznávání a pro zjednodušení provádění úředních listin.

Dosud bylo s uznáváním úředních listin mezi členskými státy zacházeno nejednotně, což vedlo k právní nejistotě a nepředvídatelnosti pro občany a obchod.

Vytvoření společného systému pro vzájemné uznávání a vynucování úředních listin přinese Evropské unii úsporu času a nákladů a, což je ještě důležitější, přijetí zjednodušených postupů. Podpoří také pohyb úředních listin tím, že je učiní bezpečnějšími.

Vynutitelnost úřední listiny a její vyšší průkazní hodnota by přispěly k hospodářskému rozvoji a integraci Unie tím, že by usnadnily pohyb zboží a služeb. To je obzvlášť potřebné v době hospodářské krize a rád bych přivítal co nejdřívější provedení těchto právních předpisů.

Vítám také skutečnost, že působnost této zprávy je omezena na úřední listiny a že tato zpráva respektuje specifickou povahu soukromých smluv a dalších přechodných kategorií aktů.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING
Předseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí