Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2124(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0451/2008

Συζήτηση :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0636

Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. Ευρωπαϊκή Επίσημη Πράξη – Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) – Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί

της έκθεσης του κ. Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό δημόσιο έγγραφο (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008),

της έκθεσης της κ. Diana Wallis, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008) και

της έκθεσης του κ. Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου, με στόχο την επίτευξη αναγνώρισης των ευρωπαϊκών επίσημων πράξεων.

Η παρούσα πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα. Βασίζεται στο πρόγραμμα της Χάγης, και συγκεκριμένα στην αναγνώριση όχι μόνον των δικαστικών αποφάσεων αλλά και των επίσημων πράξεων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της θέσης των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση των εν λόγω πράξεων είναι τόσο δαπανηρές όσο και χρονοβόρες.

Φαίνεται, επομένως, ότι πρέπει να διευκολύνουμε την κυκλοφορία ή την αναγνώριση αυτών των επίσημων πράξεων ώστε όπου υπάρχει μια διασυνοριακή συναλλαγή, όπως γάμος, σύμβαση ή κάτι παρόμοιο, να μην είναι αναγκαίο για τους πολίτες να ακολουθήσουν επαχθείς διαδικασίες.

Η δυσκολία που ενδέχεται να παρουσιάζει η παρούσα έκθεση έγκειται στη φύση της ίδιας της ευρωπαϊκής επίσημης πράξης, ή του ευρωπαϊκού δημόσιου εγγράφου, η οποία αναγνωρίζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι σε όλες.

Σε ορισμένες χώρες το σύστημα της ευρωπαϊκής επίσημης πράξης που εκδίδεται από δημόσιο λειτουργό δεν υφίσταται. Αντ’ αυτής, υπάρχουν απλά ιδιωτικά έγγραφα τα οποία επικυρώνονται από συμβολαιογράφο, παρότι η φύση του εγγράφου δεν διαφέρει.

Προηγούμενο για την παρούσα πρόταση αποτελεί η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Unibank, η οποία θέσπισε ορισμένες απαιτήσεις για την αναγνώριση των επίσημων πράξεων. Ειδικότερα, η πρώτη απαίτηση είναι ότι πρέπει να εκδίδονται από δημόσιους λειτουργούς. Με άλλα λόγια, το πρόσωπο που ελέγχει τη γνησιότητα της πράξης πρέπει να είναι κατά κάποιον τρόπο δημόσιος λειτουργός, θέση η οποία δεν υπάρχει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι οποίες δεν έχουν επομένως τη δυνατότητα αυτή.

Δεύτερον, η πράξη πρέπει να διασφαλίζει ότι η βούληση των μερών είναι κατάλληλη για την επίτευξη των συγκεκριμένων νομικών σκοπών. Η συμβολαιογραφική πράξη, στο δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης τουλάχιστον, διαθέτει κάποιον συστατικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι τα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους σε αυτήν, αλλά την πράξη καταρτίζει ο συμβολαιογράφος.

Τρίτον, η πράξη δεν μπορεί να παράγει συνέπειες που υπερβαίνουν εκείνες που αναγνωρίζονται στη χώρα προέλευσής της. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια πράξη έχει απλώς αποδεικτικό χαρακτήρα στη χώρα προέλευσής της, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτελεστή πράξη.

Θα έλεγα ότι οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι θεμελιώδεις: πρώτον, το πρόσωπο που επικυρώνει την πράξη πρέπει να διαθέτει καθεστώς δημόσιου λειτουργού· δεύτερον, η πράξη είναι συστατικής φύσης και δεν επικυρώνει απλώς μια υπογραφή· και τρίτον, δεν πρέπει να παράγει συνέπειες άλλες εκτός από εκείνες που θα παρήγαγε στη χώρα προέλευσής της.

Ένας τομέας που πρέπει να εξαιρεθεί σαφέστατα είναι όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο ακινήτων. Το δίκαιο των ακινήτων φαίνεται να συνδέεται στενά με τη γη, με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Επομένως, η δυνατότητα μεταβιβάσεων στον τομέα αυτό περιορίζεται από την ύπαρξη δημόσιων μητρώων και από το γεγονός ότι κάθε χώρα διαθέτει αυστηρή νομοθεσία η οποία επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την παρούσα πρόταση και θα μπορέσει να υποβάλει μια πρόταση. Συγκεκριμένα, οι οικείες νομικές βάσεις είναι το άρθρο 65 στοιχείο α) και το άρθρο 67 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ.

Πιστεύω ότι η νομική βάση είναι κατάλληλη και ότι μια πρωτοβουλία του είδους αυτού θα διευκολύνει τις έννομες σχέσεις μεταξύ των πολιτών και, κυρίως, θα βελτιώσει τη ζωή τους.

Η δυσκολία την οποία η Επιτροπή μπορεί να εγείρει, και θα εγείρει, είναι το πρόβλημα της ποικιλομορφίας των έννομων τάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Επιτροπή θα έχει υποβάλει την πρότασή της.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη φαίνεται ότι βρέθηκε σε μεγάλο βαθμό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της προηγούμενης σλοβενικής και της παρούσας γαλλικής προεδρίας, και γνωρίζουμε ότι η επόμενη τσεχική προεδρία επιθυμεί επίσης να συνεχίσει το θετικό έργο στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στο παρόν Σώμα, και οπωσδήποτε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, συνδυάζεται επίσης με το θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό, δηλαδή την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακή βάση. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι δύσκολη ακόμη και σε εθνικό πλαίσιο: εννοούμε την πρόσβαση σε δικηγόρους, το κόστος, την ικανότητα κατανόησης της έννομης τάξης. Εάν όλα αυτά ενταχθούν στην ευρωπαϊκή διασυνοριακή προοπτική, με τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις και τις διαφορετικές γλώσσες, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα και πιο δύσκολα για την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Όμως, πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυσκολίες αυτές και να τις αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Εάν η Ευρώπη δεν έχει σύνορα, το ίδιο ισχύει και για το Διαδίκτυο· εάν οι γλώσσες είναι δύσκολες, τα εργαλεία της τεχνολογίας παρέχουν πλέον τη δυνατότητα της αυτόματης μετάφρασης. Πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε να παράσχουμε καλύτερη διασυνοριακή πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Είναι φανερό ότι μερικά κράτη μέλη διέκριναν τις δυνατότητες εντός των συνόρων τους και αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα. Αυτό είναι καλό! Επίσης, υπάρχει συνεργασία σε ορισμένα σχέδια –μερικά εκ των οποίων αφορούν τη διασύνδεση μητρώων για τον χειρισμό μητρώων επιχειρήσεων και κτηματολογίων– και αυτό είναι επίσης καλό.

Όμως, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε εμείς οι βουλευτές είναι κάτι που θα ωφελήσει άμεσα τους πολίτες μας δίνοντας απάντηση στα προβλήματά τους που συνδέονται με τη δικαιοσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Θέλουμε οι πολίτες της Ευρώπης να αντιληφθούν τη διαφορά ενός σχεδίου ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φαίνεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του έργου για τη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος, το τι, το πού, ποιους δικηγόρους, ποιους διερμηνείς, πού μπορεί να βρεθεί νομική αρωγή – και κάθε είδους πληροφορία. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο, και θα πρέπει να είναι.

Όμως, δεν θέλουμε να σταματήσουμε στις πληροφορίες. Θέλουμε να επιτύχουμε μια πραγματική δυνατότητα πρόσβασης σε επιγραμμική διασυνοριακή δικαιοσύνη, να γίνουν διαθέσιμα επιγραμμικά στους πολίτες μας αυτά τα ευρωπαϊκά μέσα, όπως τα εντάλματα πληρωμής και οι μικροδιαφορές,. Είναι φανερό ότι ορισμένα κράτη μέλη συνεργάζονται σε κοινά σχέδια και είναι επίσης καλό ότι αξιοποιούμε αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτή την αισιοδοξία. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επίσης την Επιτροπή για να διατηρήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο –να το διατηρήσει ως ευρωπαϊκή φιλοδοξία– ώστε να προχωρήσουμε μαζί με συντονισμένο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, στην έκθεση του Κοινοβουλίου επισυνάπτεται ένα σχέδιο δράσης, το οποίο αναδεικνύει πολλά από τα θέματα αυτά. Αυτό μπορεί να υλοποιήσει το όνειρό μας για μια πραγματική Ευρώπη με δικαιοσύνη χωρίς σύνορα. Ας το πραγματώσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα αφορά την προστασία των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο να αναφερθεί κανείς στο θέμα αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ιδίως δεδομένου ότι έχει τόσο ευρείς και εγκάρσιους στόχους.

Επιπλέον, η έκθεση αποτέλεσε αφορμή για να διατυπωθούν αρκετές διαφορετικές απόψεις στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσον αφορά την κατεύθυνση προς την οποία έπρεπε να στραφεί.

Εξετάζουμε το κείμενο αυτό σήμερα στο πλαίσιο κοινής συζήτησης με δύο άλλες εκθέσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων: την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη του κ. Medina Ortega και την έκθεση σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη της κ. Wallis.

Ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των ξεχωριστών αυτών πράξεων που εκπόνησε η επιτροπή μας κατέστησε αναμφίβολα τις προτάσεις μας πιο αποτελεσματικές και είναι βέβαιο ότι θα παράσχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της Ευρώπης.

Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τη γαλλική προεδρία για το εξαιρετικό έργο της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τελευταίο εξάμηνο. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας, κ. Dati, για το ενδιαφέρον που επέδειξε δίνοντας ώθηση στο ζήτημα αυτό πέρα από τις καθιερωμένες διατάξεις για την επίτευξη νέων, πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για όλα τα κράτη μέλη.

Κάνοντας λόγο για τη Γαλλία, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ειδικά στη δικαστή και σύμβουλο της υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Amélie Durand, και στους γάλλους συναδέλφους μου που διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο, συμπεριλαμβανομένων του κ. Gauzès και του κ. Toubon.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συμμερίσθηκε τον προβληματισμό της προεδρίας όσον αφορά το θέμα που εξετάζουμε σήμερα εδώ: την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων. Έτσι, αποφάσισε την εκπόνηση νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος και να διατυπωθούν νέες λύσεις από τις οποίες οι ενήλικοι πολίτες μας θα επωφεληθούν τα μέγιστα.

Επίσης, η επιτροπή μας ενεπλάκη ενεργά πρόσφατα στην έγκριση δέσμης μέτρων στον τομέα του αστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της μεσολάβησης, της επίδοσης εγγράφων και του εφαρμοστέου δικαίου στις αδικοπραξίες.

Απόδειξη του γεγονότος αυτού υπήρξε η ακρόαση του φόρουμ δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και στην οποία ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ανάγκη προστασίας των ενηλίκων στην κοινωνία μας.

Κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό αφορά όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει τη συνεχή γήρανση του πληθυσμού της. Το 2050, 37% των πολιτών θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών και 10% ηλικίας άνω των 80 ετών.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η κατάσταση αυτή δεν έχει μόνον οικονομικές συνέπειες, αλλά και δημοσιονομικές και υγειονομικές συνέπειες που μας επηρεάζουν όλους. Πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει τη δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας μέσω δύο κύριων διαύλων: την επιβολή του νόμου και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των διάφορων κρατών μελών.

Όπως προανέφερα, η παρούσα έκθεση διένυσε πολύ δρόμο προτού εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 17 Δεκεμβρίου.

Επιτεύχθηκε μια συμβιβαστική τροπολογία, η οποία συνδύασε τις διαφορετικές απόψεις των μελών της επιτροπής μας. Η εν λόγω τροπολογία, η οποία είναι πλέον το άρθρο 2 της τελικής έκθεσης, κατέχει καθοριστική θέση στην έκθεση, δεδομένου ότι προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ενσωματώσουν τη Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 στη νομοθεσία τους.

Επιπλέον, η έκθεση προβλέπει ότι, στο μέλλον, όταν θα υπάρχει αρκετή πείρα στον συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τη βελτίωση της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αποφάσεων σχετικά με την προστασία των ενηλίκων και τις εντολές κήρυξης ανικανότητας.

Θα ήθελα να επισημάνω στο Σώμα ότι, έως σήμερα, μόνον τέσσερις χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης και μόνον οκτώ την έχουν κυρώσει. Ζητούμε από τα κράτη μέλη να κυρώσουν την εν λόγω Σύμβαση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που μας αφορά όλους με μεγαλύτερη συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η νομοθετική εξουσία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει μια μικρή διάταξη στη Συνθήκη –το άρθρο 192– το οποίο παρέχει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή να καταρτίσει μια νομοθετική πρόταση.

Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να εφαρμόσουμε το εν λόγω άρθρο. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει στο μέλλον την πείρα που θα αποκτηθεί από τη Σύμβαση της Χάγης, ώστε να προτείνει κοινοτικές διατάξεις που θα συμπληρώσουν τη Σύμβαση και να εισηγηθεί ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι γιατί έχω και πάλι τη δυνατότητα να απευθυνθώ στο Σώμα αυτό και, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εξ ονόματος της προεδρίας, για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τομέα της δικαιοσύνης.

Μετά την προηγούμενη συζήτηση, η οποία αφορούσε την επιχειρηματική ζωή, οι εκθέσεις που εξετάζονται τώρα αφορούν την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Τα ζητήματα αυτά έχουν εξετασθεί κατ’ επανάληψη στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας, ιδίως κατά τη διάρκεια των συνεδρίων που οργανώθηκαν σχετικά με την κυκλοφορία επίσημων πράξεων και τη νομική προστασία των ενηλίκων.

Όπως γνωρίζετε, η γαλλική προεδρία κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε να προωθήσει την Ευρώπη της δικαιοσύνης μέσω πρακτικών σχεδίων, με σκοπό να φέρει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες και –όπως είπε η κ. Wallis προ ολίγου– η σλοβενική προεδρία εργάσθηκε επίσης δραστήρια στο πλαίσιο αυτό και εμείς συνεχίσαμε το έργο της.

Τα τρία κείμενα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί αποδεικνύουν το γεγονός αυτό: η έκθεση του κ. Medina Ortega σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη, η έκθεση της κ. Wallis σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η έκθεση του κ. López-Istúriz White σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων. Πράγματι, ανταποκρίνονται στην επιθυμία της προεδρίας να προωθηθούν νέες πρωτοβουλίες, προκειμένου όχι μόνον να θεσπίσουμε νέα εργαλεία, αλλά και να ανταλλάξουμε μεθόδους, να συγκρίνουμε τις πρακτικές μας και να εξετάσουμε τις μελλοντικές προοπτικές.

Όσον αφορά την έκθεση σχετικά με τις επίσημες πράξεις, η προεδρία συγχαίρει καταρχάς τον κ. Medina Ortega για την πρωτοβουλία του και για την ποιότητα της έκθεσής του. Το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το παρόν Σώμα για την αναγνώριση και την κυκλοφορία επίσημων πράξεων στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Το έργο αυτό εντάσσεται στην επιθυμία μας να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας, αλλά και των επιχειρήσεών μας, και το δίκαιο αποσκοπεί πρωτίστως στην εξομάλυνση των κοινωνικών σχέσεων, ενώ η προσφυγή στα δικαστήρια παραμένει αναγκαία εξαίρεση.

Είναι επίσης σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η επίσημη πράξη είναι καθοριστικό στοιχείο στη ζωή οικογενειών και επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον πρόκειται για γαμικό σύμφωνο, για δωρεά, για διαθήκη, για πράξη πώλησης ή για σύμβαση μεταξύ επιχειρήσεων. Επιτρέπει στους ανθρώπους, στο πλαίσιο μιας σχέσης χωρίς συγκρούσεις, να αναθέσουν σε μια αναγνωρισμένη αρχή το καθήκον της επικύρωσης των δεσμεύσεων που επιθυμούν να αναλάβουν και να ρυθμίσουν εκ των προτέρων όλες τις συνέπειες της πράξης αυτής καθιστώντας την εκτελεστή. Ωστόσο, το έργο σας δείχνει επίσης ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τεθούν ώστε οι επίσημες πράξεις να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τομέα τον οποίο αφορούν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιδέα αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μελλοντικό νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση σχετικά με τις επίσημες πράξεις δεν θα μας εμποδίσει να εξετάσουμε περαιτέρω τρόπους βελτίωσης της κυκλοφορίας άλλων τύπων πράξεων. Πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά, αλλά πρέπει επίσης να θεσπίσουμε ένα εξαιρετικά σαφές πλαίσιο. Μπορούμε να χαλαρώσουμε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων, επειδή παρέχουν αυξημένες εγγυήσεις.

Εάν οποιοσδήποτε θελήσει να εντάξει στο σύστημα πράξεις που παρέχουν άνισες εγγυήσεις, ο στόχος μας θα υποβαθμισθεί και αυτό θα είναι οπωσδήποτε προβληματικό. Η άποψη του Κοινοβουλίου, όπως προκύπτει από την έκθεση αυτή, συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις κατευθυντήριες γραμμές που ανέπτυξε και πρότεινε η προεδρία. Η έκθεσή σας, κ. Medina Ortega, θα αποτελέσει κρίσιμη βάση για το μελλοντικό έργο, καθώς η προεδρία θα λάβει δεόντως υπόψη τη σημερινή συζήτηση.

Η βελτίωση και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου σημαίνει επίσης βελτίωση και εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο εξαρτάται με τη σειρά του από τη χρησιμοποίηση νέων μεθόδων επικοινωνίας· αυτή είναι η ουσία του σχεδίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη, σε ένα ευρωπαϊκό διασυνοριακό πλαίσιο, της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτό θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τους συνδέσμους μεταξύ των δικαιοδοτικών συστημάτων μας και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές. Επιπλέον, η απόφαση-πλαίσιο που εγκρίθηκε σχετικά με τη διασύνδεση των ποινικών μητρώων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το οποίο υποβλήθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο ΔΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, είναι σύμφωνο με το έργο διαδοχικών προεδριών, από τη γερμανική προεδρία και έπειτα.

Τους τελευταίους έξι μήνες προσπαθήσαμε να εκπονήσουμε ένα προσχέδιο δράσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένο, λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο, τη θέση του παρόντος Σώματος, αλλά και τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τους στόχους μας και, ως εκ τούτου, η προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει και πάλι την εισηγήτρια, την κ. Wallis, για την προσήλωσή της στο θέμα αυτό και για την υψηλή ποιότητα της έκθεσής της. Ο έντονος διάλογος που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλούτισε το σχέδιο της προεδρίας και σημαίνει ότι καταλήξαμε τελικά σε ένα σχέδιο, το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί από όλους.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης και η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των δικαστικών αποφάσεων είναι στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνον εάν ληφθούν υπόψη τα πιο ευάλωτα άτομα στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό η γαλλική προεδρία επιθυμούσε τη βελτίωση της κατάστασης των ενηλίκων που τελούν υπό μέτρα δικαστικής προστασίας.

Πράγματι, οι ενήλικοι που τελούν υπό προστασία πρέπει να μπορούν να απολαύουν της ίδιας ελευθερίας κυκλοφορίας όπως και οι άλλοι πολίτες, ανεξάρτητα από την προστασία στην οποία υπόκεινται. Η προεδρία είναι ικανοποιημένη γιατί το ζήτημα αυτό εξετάσθηκε από το Κοινοβούλιο και ευχαριστεί τον εισηγητή του, τον κ. López-Istúriz White, για τις προτάσεις του σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων. Πρόκειται για μια προφανή ένδειξη του κοινού ενδιαφέροντός μας.

Η Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου μεταξύ της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ την υπέγραψαν τους τελευταίους έξι μήνες. Πρόκειται για τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία. Είναι σημαντικό να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη όλα τα κράτη μέλη. Γνωρίζω ότι οι προσεχείς προεδρίες της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σουηδίας θα δεσμευθούν στον τομέα αυτό –αυτό δήλωσαν κατά τη διάρκεια της παρούσας γαλλικής προεδρίας– και γενικότερα η κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με την προστασία των ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνεται στους στόχους μας.

Αυτή είναι μια προϋπόθεση για να προβάλουμε την εικόνα μιας Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων. Η έκθεσή σας συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική προεδρία ελπίζει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα ενταχθεί στο μελλοντικό νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής, κύριε Barrot. Πρόκειται για ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο έχει δοθεί προτεραιότητα και το οποίο είναι ζωτικής σημασία για την Επιτροπή και ειδικότερα για εσάς, κύριε Barrot. Αποδεικνύει επίσης, ότι δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο νομικό περιβάλλον, η Ευρώπη προστατεύει επίσης τους πιο ευάλωτους πολίτες της.

Η προεδρία επιθυμεί να σας ευχαριστήσει για τη συμβολή σας και, φυσικά, θα λάβω δεόντως υπόψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά θα συγχαρώ με τη σειρά μου τους συντάκτες των τριών αυτών εκθέσεων, και θα έλεγα στην κ. Dati ότι, πράγματι, οι εκθέσεις αυτές συνάδουν απολύτως με τις προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας, στις οποίες δώσαμε φυσικά μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι θέσαμε πραγματικά τα θεμέλια για αυτόν τον ευρωπαϊκό νομικό και δικαστικό χώρο για τον οποίο έχω δεσμευθεί προσωπικά και τον οποίο θα οικοδομήσουμε μαζί, ειδικότερα μέσω του προγράμματος της Στοκχόλμης.

Επομένως, είναι αλήθεια ότι η σημερινή συζήτηση είναι απολύτως επίκαιρη. Η κ. Dati περιέγραψε ήδη με διεξοδικό τρόπο τις τρεις εκθέσεις, αλλά θα επαναλάβω παρ’ όλα αυτά εν συντομία τα όσα είπε, προκειμένου να επιβεβαιώσω τις προθέσεις της Επιτροπής.

Πρώτον, κ. Medina Ortega, σας παρακαλώ να δεχθείτε τις ευχαριστίες μου. Ο κ. Medina Ortega μας παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη. Οπωσδήποτε διακυβεύεται η καθημερινή ζωή των καταναλωτών και των πολιτών, και οι συστάσεις που διατυπώσατε προς την Επιτροπή αφορούν πραγματικά τις ζωές των συμπολιτών μας, τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Πράγματι, οι ιδιώτες πολίτες και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν συχνά αποφάσεις που αφορούν οικογενειακά θέματα ή εμπορικές συναλλαγές απλώς μέσω μιας εθελοντικής συμφωνίας που επικυρώνεται από έναν δημόσιο φορέα, και είναι προφανές ότι, σε αυτόν τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, πρέπει επίσης να μπορούν να κυκλοφορούν οι επίσημες πράξεις.

Ωστόσο, αυτή η ελευθερία κυκλοφορίας έχει επιτευχθεί μόνον εν μέρει σήμερα και, όπως γνωρίζετε, μαζί με τις υφιστάμενες πράξεις, έχουμε προβλέψει προφανώς και νέα μέτρα. Επί του παρόντος, εργάζομαι σχετικά με τα εξής: αυτά τα οποία εγκρίθηκαν μόλις –και σας ευχαριστώ, κ. Dati, για τις υποχρεώσεις διατροφής– και ετοιμάζω επίσης, κ. Medina Ortega, το μέτρο για τη διαδοχή για τον Μάρτιο του 2009. Γνωρίζω καλά, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή θα εκπονήσει μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με την επίσημη πράξη και ενδεχομένως σχετικά με άλλα δημόσια έγγραφα, ώστε να υπάρξει πραγματικά δυνατότητα ευρείας διαβούλευσης στο θέμα αυτό.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό η έκθεσή σας και η μελέτη που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πολύ χρήσιμες. Επιπλέον, όπως τονίσατε, απαιτείται επίσης, κατά την άποψή μου –και συμφωνώ μαζί σας– μια νομική βάση, η οποία θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ποικιλομορφία των έννομων τάξεών μας θα απαιτήσει παρ’ όλα αυτά διεξοδικό έργο προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση αυτή. Ωστόσο, σας ευχαριστώ και πάλι για το εξαιρετικό αυτό έργο.

Στρέφομαι τώρα στην κ. Wallis, η οποία τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης, και είναι αλήθεια ότι το σχέδιο δράσης που μόλις εγκρίθηκε από τη γαλλική προεδρία ενδιαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τσεχική προεδρία. Επομένως, εξετάζοντας την έκθεσή σας κ. Wallis, θα μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως αυτή την πρόσβαση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Αναφέρατε, ειδικότερα, περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς, για παράδειγμα για την επίλυση μικροδιαφορών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συστάσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Επιτροπή και θα εμπλουτίσουν τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Θα συνεργαστούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα επιτρέψει την ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα εθνικά νομικά συστήματα και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η σχεδιαζόμενη διαδικτυακή πύλη θα θεσπισθεί το αργότερο έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2009. Προφανώς, θα συνεργαστούμε στενά στο θέμα αυτό με το Κοινοβούλιο. Επομένως, η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη πρόκειται να τεθεί αναμφίβολα σε λειτουργία έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2009. Προορίζεται για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά θα εξετάσουμε επίσης τρόπους για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν πιο άμεσα τις δικαστικές αρχές.

Για άλλη μία φορά, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που παρατηρώ αυτή τη συνέργεια μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών μας οργάνων –του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής– στο θέμα αυτό· πιστεύω, κ. Wallis, ότι, ακολουθώντας την επιθυμία σας να επιδείξουμε προσοχή και να μην περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας, αλλά μάλλον να τις εφαρμόσουμε στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη, η γαλλική προεδρία και η κ. Dati επέδειξαν μια τέτοια φιλοδοξία. Μπορείτε να είστε βέβαιη ότι, ως επίτροπος, θα επιδείξω μεγάλη προσήλωση στο θέμα αυτό.

Τέλος, θα αναφερθώ στην έκθεση του κ. López-Istúriz White· τον ευχαριστώ και αυτόν γιατί έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική πρωτοβουλία της κ. Dati και μας έδωσε την ευκαιρία να εργαστούμε στη Lille στο θέμα αυτό, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για τις κοινωνίες μας. Πράγματι, γνωρίζουμε ότι οι κοινωνίες μας θα περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών –η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει ήδη το 16% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού– και είμαστε, επομένως, πεπεισμένοι για τη σημασία της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων. Για τον λόγο αυτό υποστηρίξαμε σθεναρά τη γαλλική πρωτοβουλία ζητώντας από τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000. Χάρη στην επίμονη αποφασιστικότητα της κ. Dati, η Σύμβαση αυτή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η κ. Dati ανέφερε ορισμένες χώρες οι οποίες είναι επί του παρόντος συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Πιστεύω ότι η συμμετοχή τους θα έχει και πάλι συνέπειες «χιονοστιβάδας» και θα μας επιτρέψει να πείσουμε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση αυτή.

Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν πράξεις σε κοινοτικό επίπεδο. Δεν έχουμε αναφέρει ακόμη την ανάπτυξη μας πράξης. Θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, και στη συνέχεια θα ενσωματώσουμε προφανώς την πρόταση αυτή στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Θα εξετάσουμε όλα τα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους, και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε μια ενδεχόμενη κοινοτική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό.

Αυτά μπορώ να σας πω επί του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο αναγνωρίζω προσωπικά ως πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ, η σημερινή συζήτηση με την παρουσία της κ. Dati μας επέτρεψε ήδη να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να προτείνουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης που επιθυμούν αυτόν τον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο Κοινοβούλιο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Παναγιώτης Δημητρίου, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα επιτρέψτε μου να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για όσα έχει επιτύχει μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και τον κύριο Επίτροπο. Η Επιτροπή Ελευθεριών προσυπογράφει τις θέσεις του εισηγητή Antonio López-Istúriz White, όπως εκφράζονται στην έκθεσή του. Οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με μειωμένες δυνατότητες, όπως βέβαια και όλοι οι συνάνθρωποί μας που έχουν προβλήματα, δεν επιτρέπεται να παραμένουν νομικά απροστάτευτοι· δεν επιτρέπεται να αφήνονται έρμαια της τύχης και συχνά στα χέρια των περιστασιακών προστατών, που καμιά φορά και τους εξευτελίζουν και τους εκμεταλλεύονται. Με δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις και πράξεις κάθε κοινωνία, κάθε κράτος δικαίου έχει καθήκον να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια και την περιουσία των ηλικιωμένων ανθρώπων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διασυνοριακή ευθύνη. Κάνω έκκληση προς την Επιτροπή να βοηθήσει και να πιέσει τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης, η οποία παρέχει πλαίσιο για αυτή την προστασία. Κάνω έκκληση προς όλους τους συναδέλφους να εργαστούν στις χώρες τους οι οποίες δεν το έχουν πράξει, ώστε να γίνει τούτο πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τη γαλλική προεδρία, τον Επίτροπο Barrot και όλους τους εισηγητές, επειδή η πρόοδος της τεχνολογίας προχωρά αναπόφευκτα προς τα εμπρός και το σύστημα της δικαιοσύνης δεν μπορούσε να παραγνωρίσει το γεγονός αυτός.

Πιστεύω ότι η εισαγωγή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στη δικαστική διοίκηση προσφέρει πολλές δυνητικές λύσεις, βελτιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στον εξορθολογισμό και στην ενοποίηση των διαδικασιών, και επομένως, στη μείωση του κόστους. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα αναμφίβολα οφέλη και να καλύψει αρκετές διαφορετικές ανάγκες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η βελτίωση όσον αφορά την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Επομένως, είναι σημαντικό να στοχεύει η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην ανάπτυξη της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών από τις δικαστικέ αρχές,, πόσω μάλλον εάν αναλογιστούμε ότι σχεδόν δέκα εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες εμπλέκονται σε διασυνοριακές αστικές διαδικασίες και ότι ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον.

Επιπλέον των πολιτών, πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τα οφέλη για εκείνους που εργάζονται στον νομικό τομέα, και να μην ξεχνούμε, επομένως, τις διαδικασίες στον τομέα της δικαστικής και ποινικής συνεργασίας. Όπως είχα ήδη διαπιστώσει στο πλαίσιο της εργασίας μου ως εισηγητή της έκθεσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), επιπλέον της παρούσας γνωμοδότησης, το δυνητικό πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ευρύ και πρόκειται να εξελιχθεί ακολουθώντας την πρόοδο στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Χαιρετίζω, επομένως, την ανακοίνωση που έκανε προηγουμένως ο Επίτροπος Barrot ότι η διαδικτυακή πύλη θα είναι λειτουργική στα τέλη του 2009.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ευρώπη μας θα μπορέσει να επιτύχει, επιτέλους, ένα δίκαιο σύστημα δικαιοσύνης και ότι η ευθύνη των ενδιαφερομένων θα μπορέσει επίσης επιτέλους να επιμεριστεί. Πολύ συχνά, για παράδειγμα στη χώρα μου, η ανακριτική αρχή καταβάλλει εξαιρετικά υψηλό κόστος και η βασανιστική δικαστική διαδικασία καταλήγει σε αθώωση. Στην Ιταλία, οι δικαστές δεν φέρουν αστική ευθύνη για τις δικαστικές πλάνες – αυτή είναι μια σοβαρή κοινωνική αδικία και πρέπει να διορθωθεί. Ελπίζω ότι ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος θα βοηθήσει ώστε, αργά ή γρήγορα, να διορθωθεί η μεγάλη αυτή αδικία.

Εκφράζω για άλλη μία φορά τις ευχαριστίες μου στη γαλλική προεδρία για τις προσπάθειές της στα θέματα αυτά, καθώς και στην κ. Wallis.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Dati, κύριε Barrot, καταρχάς θα ήθελα να επαινέσω τις προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλατε εσείς προσωπικά, κυρία Dati, για την προώθηση ενός καλύτερου χώρου νομικής ελευθερίας και αποτελεσματικότητας προς όφελος των συμπολιτών μας.

Οι εισηγητές μας έκαναν εξαιρετική δουλειά. Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα υποστηρίξει τις τρεις αυτές εκθέσεις: την έκθεση της κ. Wallis, την έκθεση του κ. López-Istúriz White και την έκθεση του κ. Medina Ortega. Προσωπικά, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τη θέση της ομάδας μας σχετικά με την έκθεση του κ. Medina Ortega, με τον οποίο είχα στενή συνεργασία.

Όπως είπατε, κυρία Dati, κύριε Barrot, η εν λόγω έκθεση μας ζητά να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων. Όταν η έκθεση αυτή έγινε γνωστή, διεξήχθη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ορολογίας της.

Εμείς πιστεύουμε ότι η παρούσα έκθεση αφορά την επίσημη πράξη, τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν θεσπισθεί από τη νομολογία, και ότι, στο παρόν στάδιο, πρέπει να περιοριστούμε στις επίσημες πράξεις και να μην προκαλέσουμε νομική σύγχυση χρησιμοποιώντας ακατάλληλους όρους προκειμένου να επεκτείνουμε τον ορισμό του τι πρέπει να συνιστά επίσημη πράξη.

Είπατε, κυρία Dati, κύριε Barrot, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επίσημης πράξης, και δεν θα επανέλθω σε αυτά. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι, εάν ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με άλλα ζητήματα, σχετικά με άλλες πράξεις οι οποίες είναι διαφορετικές και οι οποίες είναι κατ’ ουσία ιδιωτικές συμφωνίες, αυτός δεν είναι ο ρόλος της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας, η οποία θέτει σήμερα το πραγματικό ερώτημα του πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αμοιβαία τις πράξεις που η νομολογία αναγνωρίζει ως επίσημες πράξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον κ. Medina Ortega για το εξαιρετικό έργο του στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνω αυτή τη στιγμή έναν διαφορετικό ρόλο. Δεν ομιλώ τώρα ως εισηγητής της έκθεσής μου, αλλά εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου σχετικά και με τις τρεις εκθέσεις.

Θα έλεγα ότι οι τρεις αυτές εκθέσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: όλες στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι, σε αυτόν τον τομέα της δικαιοσύνης, η κατάσταση των πολιτών μπορεί να βελτιωθεί μόνον σύμφωνα με ορισμένες αρχές ισορροπίας, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους παράγοντες. Στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από υπερβολικό ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες, εάν αυτές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις εγγυήσεις που υπάρχουν για τους πολίτες. Με άλλα λόγια, το μέλημα να παρασχεθεί σε όλους μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη δικαιοσύνη εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση σε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Στον συγκεκριμένο τομέα της έκθεσής μου σχετικά με την επίσημη πράξη, νομίζω ότι τόσο η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κ. Dati, όσο και ο κ. Barrot ανέδειξαν το γεγονός ότι οι νομικές εγγυήσεις είναι σημαντικές και σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για τη μεταφορά εγγράφων που έχουν νομική αξία από μια χώρα σε μια άλλη, αλλά όχι για την αναγνώριση οποιουδήποτε είδους εγγράφου, εάν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και εάν ένα ιδιωτικό έγγραφο επικυρωθεί από συμβολαιογράφο σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν επίσημες πράξεις, δεν μπορεί να έχει την εκτελεστική αξία που έχουν οι συμβολαιογραφικές πράξεις στο δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς αυτές έχουν μια δεσμευτική εκτελεστική αξία η οποία είναι τελείως διαφορετική.

Έτσι, η ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και της αναγκαιότητας αποτελεσματικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μας οδηγήσει να εγκαταλείψουμε βασικές νομικές εγγυήσεις. Χωρίς νομικές εγγυήσεις, χωρίς εγγυήσεις για τους πολίτες, δεν υπάρχει δίκαιο. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε επί των εκθέσεων αυτών, η Σοσιαλιστική Ομάδα θα συνεχίσει να τελειοποιεί τις θέσεις της με σκοπό, πρωτίστως, την προστασία των συμφερόντων του μέσου, απλού πολίτη και όχι μόνον των συμφερόντων των ισχυροτέρων.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η ομάδα μου δεν θα δυσκολευθεί, ελπίζω, να υποστηρίξει την έκθεσή μου και οπωσδήποτε εκείνη του κ. López-Istúriz White.

Η έκθεση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ –επειδή προβληματίζει βουλευτές σε ολόκληρο το Σώμα– είναι αυτή του κ. Medina Ortega. Συμμεριζόμαστε όλοι την ίδια ιδέα: έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων. Θα θέλαμε την ελεύθερη κυκλοφορία των επίσημων πράξεων, και προσθέτω: «ή ισοδύναμων εγγράφων». Έγινε πολύς λόγος σχετικά με τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών μας. Για μένα, αυτό σημαίνει τη ζωή όλων των πολιτών της Ευρώπης, και δεν είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν από τον συγκεκριμένο τομέα της δικαιοσύνης ορισμένες χώρες και ορισμένες νομικές παραδόσεις. Αυτό θα συμβεί εάν δεν δούμε τα πράγματα ευρύτερα και εάν δεν επιδείξουμε υπομονή και ανεκτικότητα απέναντι σε νομικά συστήματα τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, αλλά εάν τα εξετάσουμε σε βάθος θα διαπιστώσουμε ότι προσεγγίζουν τα πράγματα με πολύ παρόμοιους τρόπους.

Καταφέραμε να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τα έγγραφά μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας εμποδίζει, επιδεικνύοντας ανεκτικότητα και προσοχή, να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τις πράξεις μας, όταν καταρτίζονται μέσω σύμβασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, αλλά όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια μορφή.

Το αίτημά μου είναι το εξής: παρακαλώ, σεβαστείτε τις τροπολογίες που καταθέσαμε σήμερα. Μπορεί να μην ψηφισθούν, αλλά το πνεύμα τους είναι ότι αυτή είναι μια Ευρώπη δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες και όλους τους νομικούς πολιτισμούς. Δεν πρέπει να αποκλείει πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.– (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε τρεις πολύ σημαντικές εκθέσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα την κ. Wallis για την εξαιρετικά πλήρη, ουσιαστική, διεξοδική και σπουδαία έκθεσή της, η οποία εξετάζει όλες τις πτυχές του προβλήματος. Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την κ. Wallis, η οποία τονίζει τη σημασία ενός προβλήματος που αφορά τουλάχιστον το 2% των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 10 εκατομμύρια, από τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές. Για τα άτομα αυτά, η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων συστημάτων της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης μπορεί να έχει αποφασιστικές συνέπειες, καθώς μπορεί να κάνει τις νομικές διαδικασίες πιο αποδοτικές, πιο απλές και πιο σύντομες.

Οι προτάσεις μας, εφόσον εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και επιπλέον θα μειώσουν το κόστος των νομικών διαδικασιών, πράγμα σημαντικό για τους πολίτες μας. Η υποστήριξη της ιδέας της δημιουργίας δύο διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης φαίνεται αιτιολογημένη. Η πρώτη διαδικτυακή πύλη θα είναι χρήσιμη για τους πολίτες και θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες σε διάφορες γλώσσες. Η δεύτερη διαδικτυακή πύλη, η οποία θα απευθύνεται στους επαγγελματίες νομικούς, θα είναι ένα εργαλείο για την παροχή συνδρομής σε νομικούς συμβούλους, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και υπαλλήλους που εργάζονται στη διοίκηση της δικαιοσύνης.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας, και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στη διαδεδομένη χρήση της βιντεοδιάσκεψης ως προφανούς μέσου για την εξασφάλιση και τη συγκέντρωση αποδείξεων σε νομικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) Η εισαγωγή και η χρήση των νέων τεχνολογιών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη δικαστική διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υστερεί το σύστημα της δικαιοσύνης τόσο πολύ σε σχέση με άλλους τομείς από την άποψη αυτή. Εξυπακούεται επίσης ότι κάθε στρατηγική στο θέμα αυτό πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Ωστόσο, παρατηρώντας την παρούσα κατάσταση, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα, υπάρχουν μερικά δικαστήρια τα οποία δεν διαθέτουν υπολογιστή ούτε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται επίσης στη συγκεκριμένη έκθεση. Όποια μέθοδος έρευνας και αν χρησιμοποιείται, η πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, τόσο για αυτούς που ασκούν το νομικό επάγγελμα όσο, και ιδίως, για τους απλούς πολίτες που επιδιώκουν την προστασία των δικαιωμάτων τους. Είμαι πεπεισμένος ότι στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους τομείς τόσο της αστικής όσο και της ποινικής δικαιοσύνης θα διατεθούν στο μέλλον περισσότερα κεφάλαια για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Ομοίως, πρόσθετες προσπάθειες απαιτούνται επίσης από τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική χρήση των ήδη διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης πολύ παρόμοια προβλήματα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, για το οποίο διεξήχθη ψηφοφορία μόλις πριν από δύο ημέρες. Λυπάμαι γιατί η έκθεση αυτή δεν συζητήθηκε. Η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του εν λόγω δικτύου είναι αναμφίβολα σημαντική και θα παράσχει προστιθέμενη αξία στους πολίτες της Ευρώπης. Ωστόσο, τα προβλήματα τα οποία ήδη ανέφερα παραμένουν και στον τομέα αυτό και περιλαμβάνουν την έλλειψη πληροφοριών, την έλλειψη μεταφράσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες και τη δυσκολία πρόσβασης στο σύστημα δικαιοσύνης σε διασυνοριακή βάση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω άλλη μία φορά ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποία απασχολούν σοβαρά το Κοινοβούλιο, θα περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη έκταση στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής και του Συμβουλίου, επίσης, ιδίως δεδομένου ότι οι απλοί πολίτες αναμένουν απτά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα απλοποιήσουν την καθημερινή ζωή τους.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, και οι τρεις εκθέσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά θα αναφερθώ πρώτα στην επιτροπεία. Η προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών είναι ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά: το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σήμερα στα 80 έτη και, έως το 2050, το 37% του πληθυσμού θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Επίσης, οι πληθυσμοί εμφανίζουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Πέρσι, στη χώρα μου, 400.000 άνθρωποι μετανάστευσαν για να ζήσουν τη σύνταξή τους στο εξωτερικό, επομένως είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι θα τύχουν της ίδιας προστασίας με εκείνη που θα είχαν στην πατρίδα τους.

Οι προκλήσεις που τίθενται για την ευρωπαϊκή κοινωνία από αυτές τις δημογραφικές αλλαγές είναι πολλές, όπως αυτές που ήδη ακούσαμε στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να δώσουμε τη δυνατότητα στη γενιά των ηλικιωμένων να ζήσει μια ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή.

Πέρσι ήμουν εισηγήτρια μιας έκθεσης με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι ηλικιωμένοι πολίτες παραμένουν υγιείς και ζουν περισσότερο και ανεξάρτητα. Πιστεύω ότι η έκθεση που συζητούμε σήμερα ταιριάζει πολύ καλά με τις προτάσεις που στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να συνεχίσουν να φροντίζουν τα περιουσιακά στοιχεία τους και να διαχειρίζονται την καθημερινή ζωή τους όπου και αν ζουν, χωρίς να γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Όμως, με απασχολεί επίσης η Σύμβαση της Χάγης. Χαιρετίζω τη δράση της κ. υπουργού στο θέμα αυτό, αλλά δεν πρέπει απλώς να εξασφαλίσουμε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία θα κυρωθεί: πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι αποτελεσματική.

Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα σχετικά με την επίσημη πράξη. Θεωρώ ευπρόσδεκτες τις πρωτοβουλίες για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες μας, αλλά προβληματίζομαι και εγώ για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις που υπάρχουν στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών νομικών πράξεων όπως είναι η αγγλική συμβολαιογραφική πράξη ή οι διάφορες μορφές του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου που υπάρχουν στην Αγγλία. Πιστεύω ότι η έκθεση, ως έχει, κινδυνεύει να υπονομεύσει το εθνικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών, και ειδικότερα του δικού μου, όσον αφορά τη διαχείριση των κληρονομιών. Πιστεύω ότι η παραγνώριση των διαφορών αυτών θα είναι αντίθετη προς την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και τον στόχο της επίτευξης ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες. Για τους λόγους αυτούς, εγώ και η αντιπροσωπεία μου υποστηρίζουμε τις τροπολογίες της κ. Wallis.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα την έκθεση της κ. Wallis σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι ορισμένα από τα θέματα που θίγονται στις άλλες εκθέσεις είναι αλληλένδετα, επομένως αυτό σημαίνει ότι όπου και αν βρίσκονται οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές: την Diana Wallis, τον Manuel Medina Ortega και τον Antonio López-Istúriz White για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι αναγκαία σε μια εποχή στην οποία ο αριθμός των πολιτών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές στην Ευρώπη εκτιμάται σε 10 εκατομμύρια. Πράγματι, η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών στο σύστημα της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της αποδοτικότητας του νομικού και δικαστικού συστήματος της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση και οι προσπάθειες της κ. Wallis πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη.

Πιστεύω επίσης ότι αυτό το ψήφισμα για την επίσημη πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όντας δικηγόρος από τη Ρουμανία, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω το γεγονός ότι τα οφέλη από την επίσημη πράξη και ένα σύστημα δικαιοσύνης που βασίζεται στον φιλικό διακανονισμό αντί της αντιπαράθεσης είναι τεράστια. Στην πραγματικότητα, ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η προληπτική δικαιοσύνη στη Ρουμανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δικαιοδοσία αστικού δικαίου, είναι μέσω της επίσημης συμβολαιογραφικής πράξης. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Medina Ortega θα ήθελε να αναφερθεί αποκλειστικά σε επίσημες πράξεις και να κάνει διάκριση μεταξύ επίσημων δημόσιων πράξεων που εκδίδονται αποκλειστικά από ειδικό επαγγελματία, ορισμένο από δημόσια αρχή, και εκείνων που πιστοποιούνται με ιδιωτική υπογραφή.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των συζητήσεων και από το κατά πόσον οι ισοδύναμες πράξεις θα περιληφθούν ή θα εμφανισθούν στο πρόγραμμα μιας άλλης διαδικασίας, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πρέπει να διασφαλίσει ότι στόχος της είναι να εγγυηθεί την προστασία των πολιτών και τη νομική ασφάλειά τους, καθώς εκείνη των διασυνοριακών οικογενειακών και περιουσιακών σχέσεων, προτείνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το πρόβλημα της σημαντικής γήρανσης του πληθυσμού στα κράτη μέλη, το οποίο συνδέεται με τη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ως εκ τούτου, περίπου το 2050, το 40% περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών και 10% των ανθρώπων αυτών θα είναι ηλικίας άνω των 80 ετών.

Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας, στην υγεία μας και στον προϋπολογισμό μας. Έτσι, πρέπει να θεσπίσουμε κατάλληλους και ειδικούς μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους. Τα προστατευόμενα άτομα περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο εκτός της χώρας διαμονής τους ή υποβάλλονται σε νοσοκομειακή θεραπεία στο εξωτερικό, και επομένως όχι στη χώρα στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για τον λόγο αυτό το σύστημα νομικής προστασίας πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια των δικαστικών αποφάσεων, των διοικητικών αποφάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτό αφορά ειδικότερα τα πληρεξούσια που αφορούν τη μελλοντική νομική προστασία, τα οποία πρέπει να είναι εκτελεστά στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επομένως, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για την αποτελεσματική διαβίβαση εγγράφων, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν ένα προστατευόμενο πρόσωπο χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ βρίσκεται προσωρινά εκτός της χώρας καταγωγής του. Με τον τρόπο αυτό, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να διαμένουν ή να ζουν ανεμπόδιστα σε ένα κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος καταγωγής τους, χωρίς να στερούνται την αποτελεσματική και ταχεία πρόσβαση σε θεραπεία.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Κυρία υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η σημερινή συζήτηση επί των τριών εκθέσεων ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τους συναδέλφους μου δικηγόρους. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές των τριών εκθέσεων.

Η μέχρι τώρα σταδιοδρομία μου εξελίχθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος: υπήρξα αφενός πρόεδρος ενός από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της Βουλγαρίας, το οποίο ήταν το πρώτο που εφάρμοσε επιγραμμική τεχνολογία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, και αφετέρου πρόεδρος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την πληροφόρηση και το δίκαιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης έως το 2000. Για τον λόγο αυτό, γνωρίζω καλά τα ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Όταν εφαρμόσαμε την τεχνολογία των πληροφοριών το 1995, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι το θέμα αυτό θα προκαλούσε ταραχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ στο θέμα αυτό σήμερα.

Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Wallis ειδικότερα για την έκθεσή της σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, επειδή πιστεύω ότι η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας στον τομέα της δικαιοσύνης θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποδοτικό ευρωπαϊκό σύστημα στον συγκεκριμένο τομέα, είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί μια γενική στρατηγική σε θεσμικό επίπεδο και να καταρτιστούν γενικά πρότυπα για την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ εθνικών συστημάτων, έχοντας όμως επίσης κατά νου την ανάγκη για πολλούς και άρτια καταρτισμένους ειδικούς.

Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και θα καταστήσουμε το δικαστικό σύστημα πιο προσιτό στους πολίτες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μόνον όταν θα υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις.

Έχοντας αυτά κατά νου, θα ήθελα να ζητήσω να προωθηθούν όλα τα σχετικά σχέδια, είτε πρόκειται για το επιγραμμικό δίκτυο ποινικών μητρώων και τα μητρώα αφερεγγυότητας είτε πρόκειται για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σε ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με το πρόγραμμα της Χάγης, η Επιτροπή ανέφερε, ως μία από τις συγκεκριμένες προτεραιότητές της, ότι στόχευε, έως το 2011, να εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης στον τομέα του αστικού δικαίου, με αναφορά στην αναγνώριση και στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς τα μέτρα αυτά παρέχουν ένα πραγματικό μέσο διασφάλισης της διασυνοριακής νομικής προστασίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνεται και οι πολίτες της ενθαρρύνονται να αυξήσουν την κινητικότητά τους. Στο μεταξύ, η κυκλοφορία των προσώπων στην επικράτεια της Κοινότητας δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τη διαβίβαση των επίσημων πράξεων. Το εύρος των λύσεων που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη στο πρόβλημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των επίσημων πράξεων είχε ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία των εγγράφων αυτών να είναι σήμερα ένα πολύπλοκο θέμα, και υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό και τον τύπο των εγγράφων που μπορούν να διαβιβαστούν.

Η Επιτροπή πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να θεσπίσει αμέσως ένα ενιαίο, προσαρμοσμένο, ομοιόμορφο σύστημα τόσο για την εκτέλεση όσο και την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στη δομή και στην οργάνωση των συστημάτων δημόσιων μητρώων στον τομέα της κυριότητας ακινήτων, οι καταχωρήσεις σε δημόσια κτηματολόγια και μητρώα ακίνητης περιουσίας πρέπει να αποκλεισθούν από τη συγκεκριμένη κοινοτική πράξη. Πέρα από την εξαίρεση αυτή, άρνηση της αναγνώρισης της γνησιότητας, της αποδεικτικής αξίας και της εκτελεστότητας μιας επίσημης πράξης για τους σκοπούς της χρήσης της στο κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί να υπάρξει μόνον σε περίπτωση σοβαρής και αιτιολογημένης αμφιβολίας ως προς τη γνησιότητά του ή εάν η αναγνώριση αντίκειται στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Medina Ortega, για την πολύ καλή προετοιμασία του εγγράφου.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη την ιδέα της εκπόνησης από την Επιτροπή ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Εξεπλάγην μαθαίνοντας ότι δεν είχε ακόμη προταθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου Diana Wallis για την εξέταση αυτού του επείγοντος ζητήματος με πολύ κατάλληλο τρόπο. Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας μας παρέχει νέα αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία δεν πρέπει να διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Δυστυχώς, μας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως η μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση, η απάτη, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και πολλά άλλα. Είναι καιρός να δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία σχετικά με τον ορισμό, τη διερεύνηση και την ποινικοποίηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το ηλεκτρονικό έγκλημα διασχίζει τα εθνικά σύνορα και πρέπει, επομένως, να αντιμετωπισθεί σε υπερεθνικό επίπεδο. Αναμένω από την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ηλεκτρονική δικαιοσύνη – μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό σε μια δραστηριότητα που διαμορφώνεται από ανθρώπινες αδυναμίες και αρετές, οι οποίες είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά; Όχι! Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς σύνορα; Όπως είπατε, όχι, και πάλι! Και τούτου, επειδή πρόκειται για μια ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία διαφέρει επίσης σημαντικά σε κάθε μέρος του κόσμου.

Σημαίνουν αυτά τα δύο «όχι» ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στις καινοτομίες της τεχνολογίας; Και πάλι, φυσικά, όχι! Πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την ανθρώπινη καινοτομία. Μια διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης: ναι! Ανταλλαγή δεδομένων: ναι! Αναγνώριση της αλληλεξάρτησης των δικαιοδοτικών συστημάτων: ναι! Συμβολή στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δήμου: ναι! Αλλά όσον αφορά την κοινή απρόσωπη δικαιοσύνη –και δεν λέω ότι κάνετε κάτι τέτοιο στην έκθεσή σας– όχι!

Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν δικαστής, δεν θα χαιρόταν ιδιαίτερα εάν με έβλεπε να υπερασπίζομαι την ηλεκτρονική δικαιοσύνη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν εγώ μιλώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον πατέρα μου, ο οποίος έχει αποβιώσει, μπορώ να του πω ότι γνωρίζω πως η δικαιοσύνη θα είναι πάντοτε ένας άνθρωπος, ο υπερασπιστής του και ένας δικαστής – όχι ενώπιον του Θεού, αλλά ενώπιον της συνείδησής τους.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία που αφορά την κυκλοφορία των επίσημων πράξεων στην Ευρώπη, καθώς θα αναπτύξει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εμπορικών οντοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την κατάργηση των φυσικών συνόρων, εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά σύνορα. Απόδειξη τούτου είναι οι πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες διαφέρουν από κράτος σε κράτος για την εφαρμογή συμβάσεων που έχουν υπογραφεί παρουσία εκπροσώπου των δημόσιων αρχών.

Είναι καθήκον μας να παράσχουμε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις διατάξεις της ευρωπαϊκής επίσημης πράξης χωρίς πρόσθετες διαδικασίες σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η επίσημη πράξη έχει καταρτισθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Θεωρώ ευπρόσδεκτη την πρωτοβουλία και την έκθεση της κ. Wallis για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, καθώς πιστεύω ότι η έγκριση της εν λόγω έκθεσης θα διασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών της Ευρώπης στο ευρωπαϊκό νομικό και δικαστικό σύστημα μέσω της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Η ταχεία παροχή αποδείξεων με ελάχιστο κόστος και η απλοποίηση δικαστικών διαδικασιών με τη χρήση απλών, πρακτικών μέσων θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο σύστημα της δικαιοσύνης για τους πολίτες σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών. Για την επίτευξη αυτών …

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Dati, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της πρόσβασης στο δίκαιο, στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή και συγχαίρω την εισηγήτρια και τη γαλλική προεδρία. Το σχέδιο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη περιλαμβανόταν σε αυτά που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής προεδρίας και, επομένως, η Πορτογαλία ανέλαβε να καθοδηγήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου, το οποίο θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη με πιο απλό, οικονομικό και πρακτικό τρόπο και στη γλώσσα τους.

Αυτή η πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη πρέπει να σχεδιασθεί έτσι ώστε να βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που αναζητούν νομική συνδρομή και αρχικές νομικές συμβουλές σχετικά με διασυνοριακά νομικά προβλήματα. Η διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συντονισμού και διαχείρισης από μια μονάδα, η οποία θα είναι επίσης υπεύθυνη για τον συντονισμό των συνεισφορών των διάφορων κρατών μελών και για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους. Το σχέδιο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα εξυπηρετήσει τους πολίτες και θα ενισχύσει τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ευπρόσδεκτη τη δρομολόγηση της διαδικτυακής πύλης τον Δεκέμβριο του 2009.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Wallis για την εξαιρετική έκθεση και να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ζητήματα. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, παρατηρώ πόσο συχνά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους και ότι, αντίθετα, μερικές φορές πιστεύουν ότι μπορούν να παρέμβουν σε θέματα ενώ δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Επομένως, αυτή η διαδικτυακή πύλη, η οποία αναφέρεται επίσης και ως διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, θα βοηθήσει αναμφίβολα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έλθουν σε επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών του.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ανέφερε η κ. Wallis στην ομιλία της, και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι πρέπει να σεβαστούμε τους τοπικούς νόμους. Το θέμα αυτό τέθηκε πριν από 250 χρόνια από τον διάσημο γάλλο φιλόσοφο Charles de Montesqieu, ο οποίος είπε ότι, όταν καταρτίζουμε νομοθεσία σε υψηλότερο εδαφικό επίπεδο, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι οι μικρές περιοχές, οι μικρότερες επικράτειες, και στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τις δικές τους παραδόσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σεβαστές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου τις προάλλες, η γενική άποψη ήταν ότι οι βουλευτές που είχαν ήδη μιλήσει σε συζήτηση δεν θα λάμβαναν και πάλι τον λόγο. Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο αυτού που η Ισπανία χαρακτήρισε «πνεύμα των Χριστουγέννων», θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα δώσουμε τον λόγο στον κ. Romagnoli.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων, αλλά ελπίζω ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές συμφωνούν ότι ο κοινός χώρος δικαιοσύνης αποτελεί αναμφισβήτητο πλεονέκτημα για τους πολίτες της Ένωσης και, επομένως, θα υποστηρίξω την πρωτοβουλία στο θέμα αυτό.

Κυρίες και κύριοι, σχεδόν όλοι εξ ημών ήμασταν παρόντες εδώ πριν από μερικά λεπτά και δεν επιθυμώ να επαναλάβω χωρίς λόγο τα όσα ειπώθηκαν ήδη και, επομένως, αντ’ αυτού, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας, και κυρίως να ευχηθώ στην Ευρώπη και στους πολλούς πολίτες της Ένωσης που αισθάνονται ότι η ποιότητα της ζωής τους διατρέχει κίνδυνο, ένα νέο έτος ευημερίας και, φυσικά, δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό ότι η ολοκλήρωση στον τομέα της δικαιοσύνης, η οποία ήταν έως τώρα ένας τομέας που ανήκε παραδοσιακά στα κράτη-έθνη, σημειώνει πρόοδο. Αυτό συνάδει με τις αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης των λαών της Ένωσής μας. Ωστόσο, –μια παρατήρηση που διατυπώθηκε αρκετές φορές– η ολοκλήρωση αυτή δεν πρέπει να παρέμβει σε υπερβολικό βαθμό σε δομές που έχουν εξελιχθεί βάσει της παράδοσης και, κυρίως, οι οποίες είναι αποτελεσματικές. Δεν μπορούν να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις καταστάσεις.

Η οργάνωση των επίσημων πράξεων και των δημόσιων μητρώων είναι τελείως διαφορετική σε πολλά κράτη μέλη. Στην Αυστρία, αλλά όχι μόνον εκεί, τα συμβολαιογραφεία έχουν μακρά παράδοση και χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας ως γραφεία δημόσιων μητρώων. Αυτό δεν πρέπει να διακυβευτεί αδικαιολόγητα· δηλαδή, απλώς και μόνον επειδή τέτοιους είδους επαγγέλματα δεν υπάρχουν αλλού. Επομένως, λέω «ναι» στην ολοκλήρωση και στο αμοιβαίο άνοιγμα, αλλά με ισορροπημένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κάθε κράτος μέλος διαθέτει διαφορετικό νομικό σύστημα και διαφορετικές αρχές για την αναγνώριση των διοικητικών εγγράφων. Επομένως, στόχος μας πρέπει να είναι να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο απλή τη διασυνοριακή κυκλοφορία των επίσημων πράξεων. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η διασφάλιση της βεβαιότητας και της ασφάλειας καταστάσεων και νομικών πράξεων υπερισχύει της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των εγγράφων.

Πρέπει επίσης να εναρμονίσουμε τις αρχές για την αναγνώριση διοικητικών εγγράφων, ώστε να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινή ζωή των πολιτών μας και να απλοποιήσουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πράγματι, αυτό αναμένουν από εμάς. Είναι βέβαιο ότι κανόνες αυτού του είδους θα τους βοηθήσουν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Πρέπει να εργαστούμε για να θεσπίσουμε μια εναρμονισμένη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων στα επιμέρους κράτη μέλη, αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου αυτού ώστε να περιλαμβάνει έγγραφα τα οποία δεν πληρούν βασικά κριτήρια.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η προεδρία παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον το έργο σας στα τρία αυτά ζητήματα.

Οι εκθέσεις σας επιβεβαιώνουν πρωτίστως το ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά, και ξέρω ότι θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε και πάλι στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον κ. Medina Ortega για τις παρατηρήσεις και τη συνεισφορά του. Πρέπει να κάνουμε βήματα προόδου όσον αφορά την κυκλοφορία και την αναγνώριση των επίσημων πράξεων.

Αναφέρατε ορθά προηγουμένως ότι η απόφαση Unibank παρέχει ένα πλαίσιο δράσης και έναν ορισμό των επίσημων πράξεων. Όπως τόνισε προ ολίγου ο κ. Gauzès, η έκθεση είναι εξαιρετική και θα συμβάλει στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να καταστήσω σαφές στην κ. Wallis το εξής: αυτό πρέπει να αφορά όλους τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση πραγματικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της ασφάλειας δικαίου.

Θα ήθελα επίσης να αναδείξω την ανάμειξη της κ. Wallis στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Έχετε δίκιο· αυτός είναι ένας τρόπος βελτίωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ας μην ξεχνούμε ότι εκτιμάται πως 10 εκατομμύρια άνθρωποι εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές, εξ ου και η ανάγκη για αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας. Συμφωνώ, λοιπόν, με τα λόγια του κ. Barrot, «θα παραμείνουμε πιστοί στη φιλοδοξία αυτή». Η ομιλία της κ. Zdravkova κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, δεδομένου ότι η δικτύωση του δικαιοδοτικού συστήματος ανοίγει διάφορες προοπτικές.

Κύριε López-Istúriz White, συμφωνώ με τα όσα είπατε, πρέπει πράγματι να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους ευάλωτους ενηλίκους, και ειδικότερα τους ηλικιωμένους, και θεωρώ ευπρόσδεκτη την έγκριση της παρούσας έκθεσης, η οποία συμφωνεί πλήρως με τις συστάσεις και με τις φιλοδοξίες μας. Είμαι επίσης ευγνώμων στην κ. Gill για τα σχόλιά της, καθώς η συνεισφορά της καθιστά την παρούσα έκθεση εξαιρετικά συγκεκριμένη.

Κύριε Επίτροπε, επιδείξατε επίσης το ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά, και ελπίζω ότι η σημερινή συζήτησή μας θα μπορέσει να εμπλουτίσει τη διαβούλευση που οργανώνετε πιστεύω αυτή τη στιγμή.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της προεδρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που έλαβαν τον λόγο. Τα σχόλια που διατυπώθηκαν ήταν πολύ επαγγελματικά και πολύ συγκεκριμένα. Επιπλέον, μας επιτρέπουν να έχουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον και δείχνουν το ενδιαφέρον της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προστασία των ευρωπαίων πολιτών.

Η αξιολόγησή μου όσον αφορά το έργο της γαλλικής προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ότι τα θέματα υπήρξαν συγκεκριμένα, οι αποφάσεις υπήρξαν συγκεκριμένες και οι φιλοδοξίες μας υπήρξαν ακόμη πιο συγκεκριμένες. Αυτή ήταν άλλη μια ξεχωριστή ευκαιρία για μένα για έναν διάλογο με το παρόν Σώμα· συμπίπτει με το έργο σας στην ολομέλεια και στις επιτροπές, αλλά και με όλες τις θεματικές διασκέψεις που οργανώθηκαν στη Γαλλία σχετικά με τα θέματα αυτά.

Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που καθιερώθηκε ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, η οποία μας επέτρεψε, επιπλέον, να σημειώσουμε πολύ ταχεία πρόοδο. Θυμάμαι την αρχή της προεδρίας, όταν συζητήσαμε τους στόχους και τις προτεραιότητές μας. Μπορώ να σας πω ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και ότι οι προτεραιότητες ενισχύθηκαν και πιστεύω ότι οι προεδρίες που θα διαδεχθούν τη γαλλική προεδρία θα συνεχίσουν οπωσδήποτε το έργο προς την ίδια κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Dati, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου, πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω εσάς και την προεδρία του Συμβουλίου για το έργο που εκπληρώσατε και για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ειδικότερα από εσάς προσωπικά, κατά το τελευταία εξάμηνο.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Dati, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω, καταρχάς, σε σχέση με την έκθεση του κ. Medina Ortega, ότι πρόκειται να πραγματοποιήσουμε συσκέψεις σχετικά με την αναγνώριση των επίσημων πράξεων στο πλαίσιο του κανονισμού Βρυξέλλες I. Πρόκειται να υιοθετήσουμε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες I στις αρχές του 2009, και θα εξετάσουμε τρόπους για την επανεξέτασή του κατά τη διάρκεια του 2009.

Δεύτερον, όπως προανέφερα, πρόκειται να πραγματοποιήσουμε άλλη μια σύσκεψη σχετικά με την πράξη που αφορά τη διαδοχή και τις γαμικές συμφωνίες. Επομένως, το ζήτημα των επίσημων πράξεων θα τεθεί στο πλαίσιο μιας Πράσινης Βίβλου, η οποία θα αναφέρεται ευρύτερα σε όλες τις δημόσιες πράξεις. Αυτή η Πράσινη Βίβλος προγραμματίζεται για τα τέλη του 2009.

Αναμφίβολα η ελεύθερη κυκλοφορία πράξεων και εγγράφων πρέπει να βελτιωθεί, αλλά όπως είπε πολύ σωστά η κ. Dati, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν υπάρχει πραγματική αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό έχω να πω σχετικά με τις συσκέψεις για τις επίσημες πράξεις, στις οποίες θα εστιάσουμε την προσοχή μας στους επόμενους μήνες του 2009.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, μπορώ πράγματι να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή υλοποιεί επί του παρόντος συμβάσεις, οι οποίες θα καταστήσουν εφικτή την ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων και, όπως τονίσθηκε, η δικτύωση των ποινικών μητρώων μου φαίνεται ότι αποτελεί ήδη μια πολύ ενθαρρυντική ένδειξη της μελλοντικής επιτυχίας αυτής της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Τέλος, όπως ανέφερα, θα παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ατόμων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 θα δούμε ακριβώς ποιες βελτιώσεις μπορούν να εξετασθούν και κατά πόσον θα χρειαστούμε μια κοινοτική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό, προκειμένου να διευκολύνουμε σε τυπικό επίπεδο την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της Χάγης. Έχω κατά νου τη μεταφορά φακέλων και τις πληροφορίες που παρέχονται στα ευάλωτα άτομα σχετικά με τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η απάντηση της Επιτροπής.

Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ πραγματικά την κ. Dati, καθώς είχαμε μια εξαιρετικά δραστήρια γαλλική προεδρία στον τομέα της δικαιοσύνης, με τα σεμινάρια στα οποία προσκληθήκαμε τόσο εμείς, η Επιτροπή, όσο και το Κοινοβούλιο. Τα σεμινάρια αυτά εμπλούτισαν σε μεγάλο βαθμό τον διάλογο και θα έλεγα ότι έθεσαν τις βάσεις για το νέο αυτό πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την προσωπική σας δέσμευση, για την ικανότητα της γαλλικής προεδρίας να ακούει τους άλλους και, πολύ απλά, για τον τρόπο εργασίας σας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής και την κοινοποίηση ποινικών μητρώων καθώς και την ενίσχυση της Eurojust. Οι επιδόσεις σας ήταν πραγματικά πολύ καλές. Συγχαρητήρια!

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, εισηγητής.(ES) Παρότι το παρόν Κοινοβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο σε θέματα χρόνου, λόγω της ίδιας της φύσης του, παρ’ όλα αυτά στο διάστημα της μίας σχεδόν ώρας που αφιερώσαμε στο θέμα της δικαιοσύνης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε κάποια έκταση ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα. Ειδικότερα, στο θέμα της επίσημης πράξης, νομίζω ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί ένα σημείο. Η επίσημη πράξη είναι ένα πράγμα, και το ιδιωτικό έγγραφο είναι ένα άλλο πράγμα, ακόμη και αν περιλαμβάνει την ανάμειξη συμβολαιογράφου.

Ένα ιδιωτικό έγγραφο που περιλαμβάνει την ανάμειξη συμβολαιογράφου μπορεί να αναγνωρισθεί ως έγγραφο το οποίο εκφράζει τη βούληση των μερών. Υπάρχουν νομικά συστήματα, στα οποία ο ρόλος του συμβολαιογράφου περιορίζεται στην πιστοποίηση της διατύπωσης της βούλησης των μερών. Αυτό αναγνωρίζεται παγκοσμίως βάσει της αρχής της αυτονομίας της βούλησης και της αναγνώρισης της ύπαρξής της.

Αυτό για το οποίο γίνεται λόγος εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική πράξη. Αναφερόμαστε σε ένα δημόσιο έγγραφο, ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει την παρέμβαση ενός λειτουργού –συνήθως ενός συμβολαιογράφου στις περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης– ο οποίος διαθέτει δημόσια εξουσία. Αυτό αναβαθμίζει την πράξη σε επίπεδο πολύ παρόμοιο με εκείνο μιας δικαστικής απόφασης.

Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία διάκριση βάσει της χώρας. Εάν εγκρίνουμε κανόνες σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη, κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα μπορεί να έχει το έγγραφο αυτό και θα μπορεί να εξασφαλίσει την αναγνώριση αυτή, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο το έγγραφο πρέπει να τυγχάνει της ίδιας αναγνώρισης στην έννομη τάξη της συγκεκριμένης χώρας με εκείνη που έχει σε άλλες χώρες.

Με άλλα λόγια, το τρίτο στοιχείο που απαιτείται για την αναγνώριση της επίσημης πράξης είναι να μην μπορεί να παραγάγει διαφορετικές συνέπειες εκτός της χώρας από εκείνες που παράγει εντός της διαφορετικής χώρας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ένα αγγλικό συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγνωρίζεται στην ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά στην ίδια έκταση που αναγνωρίζεται βάσει του αγγλικού δικαίου. Δεν μπορεί να αναγνωρισθεί σε ευρύτερη έκταση. Ένα αγγλικό νομικό έγγραφο δεν μπορεί να αναγνωρισθεί στη Γαλλία ωσάν να είναι γαλλικό δημόσιο έγγραφο, για παράδειγμα, επειδή δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος εγγράφου.

Επομένως, δεν υπάρχει διάκριση ως προς αυτό. Αυτή είναι μια απόπειρα εγκαθίδρυσης ενός κοινού συστήματος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι ορισμένες χώρες που δεν το έχουν μπορεί να υιοθετήσουν αυτό το είδος εγγράφου. Για τον σκοπό αυτό, η έγκριση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης θα είναι ένα σημαντικό μέσο.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Ο κ. Medina λέει ότι η επίσημη πράξη –και για τον λόγο αυτό λέω ότι πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα προσεκτικά και σε βάθος– πρέπει να είναι δημόσια πράξη. Εάν δούμε το αγγλοσαξονικό δίκαιο (common law) και εάν δούμε έναν άγγλο δικηγόρο (solicitor) ο οποίος καταρτίζει πράξεις, ο άγγλος δικηγόρος (solicitor) είναι δικαστικός λειτουργός, είναι εξουσιοδοτημένος από το δικαστήριο, και επομένως μπορεί να καταρτίσει ένα δημόσιο έγγραφο. Δείτε το, παρακαλώ, καταλάβετέ το. Υπάρχουν πράγματα που είναι κοινά, και τα οποία αξίζουν περισσότερη έρευνα και εξέταση, σε άλλες δικαιοδοσίες και σε άλλους νομικούς πολιτισμούς.

Θα αφήσω τώρα κατά μέρος την επιχειρηματολογία μου και θα στραφώ στη γαλλική προεδρία για να πω τα εξής: Κυρία υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας και για το έργο που επιτέλεσαν το προσωπικό σας και άλλοι κατά τους μήνες της προεδρίας σας. Ήταν καταπληκτικό. Περάσαμε τόσα και η αποφασιστικότητα και η θέλησή σας να βελτιώσετε πραγματικά τη ζωή των πολιτών μας στον τομέα της δικαιοσύνης εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Θα μας λείψετε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα έπρεπε να δώσω τον λόγο στον κ. López-Istúriz White, αλλά ο συμπατριώτης μου αυτός μου λέει ότι θα ήθελε να παραχωρήσει ένα λεπτό από τον χρόνο του στον κ. Toubon.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία υπουργέ Δικαιοσύνης, υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητα θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς στο τέλος της συζήτησης αυτής. Πράγματι, με την πορτογαλική προεδρία, τη σλοβενική προεδρία και, σήμερα, τη γαλλική προεδρία, δηλαδή την κ. Rachida Dati ως Σφραγιδοφύλακα, πιστεύω πραγματικά –και το λέω αυτό υπό το πρίσμα της εμπειρίας μου ως πρώην υπουργού Δικαιοσύνης– ότι στην Ευρώπη περάσαμε ένα ορόσημο και ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε προς τα πίσω.

Σήμερα, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης, αμοιβαίας αναγνώρισης και εναρμόνισης των νομικών και δικαιοδοτικών συστημάτων – τα οποία είναι, ωστόσο, εκ φύσεως επιφυλακτικά το ένα απέναντι στο άλλο. Σε ορισμένα σημεία, εκδηλώνεται ακόμη και μια τάση δρομολόγησης νομοθεσίας βασισμένης εν όλω ή εν μέρει στο κοινοτικό δίκαιο, όπως, για παράδειγμα, η νομοθεσία για τις υποχρεώσεις διατροφής. Επομένως, ακόμη και πέρα από τα όσα κάναμε όταν το επέτασσε η ανάγκη, για παράδειγμα σε σχέση με την ασφάλεια, το ποινικό δίκαιο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ασχολούμαστε τώρα με εκείνους που χρειάζονται κανόνες και λύσεις σε διαφορές που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, επειδή τα άτομα αυτά ζουν εξ ορισμού στη χώρα τους, αλλά και αλλού, επειδή εργάζονται και επειδή έχουν σχέσεις με άλλους παντού στην Ευρώπη.

Το σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται αναμφίβολα για το σύμβολο της γαλλικής προεδρίας. Όλοι οι συνάδελφοί μου βουλευτές το ανέφεραν, αλλά πρέπει να τονιστεί και είναι αναμφίβολα ένα ιστορικό ορόσημο αυτό το οποίο επιτεύχθηκε σε σχέση με τη συνεργασία και τη νομοθεσία στον τομέα της δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν θα είναι πια ίδια, εάν οι άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά ότι ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος είναι κάτι περισσότερο από μόνο ωραία λόγια.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή ήταν μια καλή λύση και σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας απέναντι σε μένα και στον συνάδελφό μου.

Από την πλευρά μου, εκτιμώ όλες τις ομιλίες και τις ευχαριστίες, ιδίως ορισμένες ομιλίες που αναφέρθηκαν με ευγενικά λόγια στην έκθεση, καθώς και τη συνεργασία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην έκθεσή μου.

Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στην ομιλία του κ. Rogalski. Ως βουλευτής που εκπροσωπεί την περιφέρεια των Βαλεαρίδων Νήσων και ως ισπανός βουλευτής, πρέπει να πω ότι μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ο λόγος που ανέλαβα την έκθεση αυτή ήταν για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν τώρα στα νησιά μας στην Ισπανία ως κάτοικοι ή ως τουρίστες. Θεωρώ απαραίτητο να διαθέτουν την προστασία αυτή.

Επομένως, όλοι θα παρατήρησαν ότι συμπεριέλαβα και τη χώρα μου στην ελπίδα σύντομης κύρωσης και υπογραφής της Σύμβασης της Χάγης.

Διαφωνώ με την κυρία υπουργό μόνον σε ένα σημείο. Όπως είδατε, δεν ανέφερα άλλες προεδρίες. Συμφωνώ με όλους εκείνους που είπαν ότι, τελικά, θα θέλαμε να διαρκέσει η γαλλική προεδρία πολύ περισσότερο. Για πολλούς εξ ημών ήταν υπερβολικά σύντομη.

Αυτή είναι η μόνη διαφωνία μου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30 π.μ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.00 π.μ. και συνεχίζεται στις 11.35 π.μ.)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), γραπτώς. – Η παρούσα πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσπίσει ένα σαφές και συνολικό νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω γενίκευση της αναγνώρισης και τη διευκόλυνση της εφαρμογής επίσημων πράξεων.

Έως τώρα, η αναγνώριση των επίσημων πράξεων μεταξύ των κρατών μελών δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο συνεκτικών χειρισμών, προκαλώντας ανασφάλεια δικαίου και απρόβλεπτες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση και την εκτέλεση των επίσημων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποβεί επωφελής από άποψη εξοικονόμησης χρόνου, μείωσης κόστους και, πράγμα ακόμη πιο σημαντικό, λόγω της υιοθέτησης απλοποιημένων διαδικασιών. Θα προωθήσει επίσης την κυκλοφορία των επίσημων πράξεων καθιστώντας τες πιο ασφαλείς.

Η εκτελεστότητα των επίσημων πράξεων και η ανώτερη αποδεικτική αξίας τους θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της Ένωσης διευκολύνοντας την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, και θα ήθελα να εφαρμοσθεί η παρούσα νομοθεσία όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θεωρώ επίσης ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το πεδίο της παρούσας έκθεσης περιορίζεται στις επίσημες πράξεις και σέβεται την ιδιαιτερότητα των ιδιωτικών συμφωνιών και άλλων ενδιάμεσων κατηγοριών πράξεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου