Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2124(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0451/2008

Arutelud :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0636

Arutelud
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

3. Euroopa autentne dokument - e-kohtu keskkond - Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu järgmise üle: Manuel Medina Ortega raport õiguskomisjoni nimel soovitustega komisjonile Euroopa autentse dokumendi kohta (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008),

Diana Wallise raport õiguskomisjoni nimel seoses soovitustega komisjonile e-kohtu keskkonna küsimuses (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008), ning

Antonio López-Istúriz White’i raport õiguskomisjoni nimel soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle piiriülese mõju kohta (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, raportöör.(ES) Lugupeetud juhataja! Tegemist on parlamendi õiguskomisjoni algatusega, mille eesmärk on saavutada Euroopa autentsete dokumentide tunnustamine.

Parlamendi algatus kutsub komisjoni üles rakendama meetmeid, mida sobivaks peab. Algatus põhineb Haagi programmil ehk täpsemalt mitte ainult kohtulahendite, vaid ka autentsete dokumentide tunnustamisel.

Kõnealuse algatuse eesmärk on parandada tarbijate olukorda Euroopa Liidus.

Nimetatud dokumentide tunnustamiseks vajalikud formaalsused on kallid ja aeganõudvad.

Näib, et peaksime seega soodustama nimetatud autentsete dokumentide liikumist või tunnustamist, nii et kus iganes leiab aset piiriülene formaalsus, näiteks abielu, leping või midagi taolist, ei oleks tarvis tüütuid toiminguid läbida.

Raskus, mille kõnealune raport kaasa tuua võib, on Euroopa autentne dokument ehk avalik dokument ise, mida tunnustatakse enamikus Euroopa Liidu riikides, ent mitte teistes riikides.

On riike, kus riigiametniku poolt Euroopa autentse dokumendi väljastamise süsteemi ei eksisteeri. Selle asemel on lihtsad eradokumendid, mille kinnitab notar, kuigi dokumendi olemus ei erine.

Kõnealuse ettepaneku pretsedent on Euroopa Kohtu otsus Unibanki kohta, mis sätestas autentsete dokumentide tunnustamisele mitmed nõuded. Konkreetsemalt oli esimene nõue see, et neid peaks väljastama riigiametnikud. Teiste sõnadega, dokumenti kinnitav isik peab mingil moel olema riigiametnik, mis on ametikoht, mida mõnes Euroopa Liidu riigis ei eksisteeri ja millel seega mainitud võimalust pole.

Teiseks peab dokument tagama, et osapoolte tahe vastab konkreetsete õigusalaste eesmärkide saavutamisele. Notariaalakt mängib vähemalt mandri seaduste kohaselt teatud rolli sellega, et osapooled väljendavad aktis oma tahet, ent akti teostab notar.

Kolmandaks ei saa dokument omada mõju, mis läheb kaugemale sellest, mida dokumendi päritoluriigis tunnustatakse. See tähendab, et kui dokument on oma päritoluriigis vaid tõenduslik, ei saa seda täitmist tagavaks dokumendiks lugeda.

Ütleksin, et need kolm tegurit on olulised: esiteks peab dokumenti kinnitav isik olema riigiametnik; teiseks on dokument konstitutiivne ega kinnita ainult allkirja ning kolmandaks ei tohi see pakkuda muid tulemusi kui need, mida see oma päritoluriigis pakuks.

Üks valdkond, mis väga selgelt välja jätta tuleb, on kõik asjaõigusega seotud teemad. Kinnisvaraseadus on tihedalt seotud maaga, kohaga, kus kinnisvara asub. Seega piirab võimalust ülekanneteks nimetatud valdkonnas avalike registrite olemasolu ja fakt, et igal riigil on karmid seadused, mis kehtestavad nimetatud valdkonnas erinõuded.

Loodan, et komisjon kaalutleb kõnealust ettepanekut ja saab esitada algatuse. Konkreetsemalt on vastavad õiguslikud alused Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 65 punkt a ja artikli 67 lõike 5 teine taane.

Usun, et õiguslik alus on piisav ja et nimetatud algatus soodustab õigusalaseid suhteid kodanike vahel ning eelkõige parandab nende elusid.

Küsimus, mille komisjon saab tõstatada ja tõstatab, on meie õigussüsteemide mitmekesisuse probleem, ent minu arvates on see teema, mida meil on aega ka hiljem arutada, kui komisjon on oma ettepaneku esitanud.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, raportöör. Lugupeetud juhataja! E-kohtu keskkond paistis olevat suuresti eelmiste eesistujariikide Sloveenia ja Prantsusmaa tähelepanu keskmes ning teame, et tulevane eesistujariik Tšehhi tahab samuti jätkata head tööd e-kohtu keskkonna valdkonnas.

E-kohtu keskkond on siin parlamendis ja kindlasti ka õiguskomisjonis kooskõlas teemaga, mis on meile pikka aega südamelähedane olnud, ehk siis juurdepääs õigusemõistmisele ja see, kuidas anname piiriüleselt juurdepääsu õigusemõistmisele. On piisavalt raske saada juurdepääsu õigusemõistmisele isegi riiklikul tasandil: me mõtleme juurdepääsu advokaatidele, taskukohasust, õigussüsteemi mõistmist. Ent kui panna eelöeldu Euroopa piiriülesesse konteksti koos erinevate õiguskultuuride ja keeltega, muutub meie kodanike juurdepääs õigusemõistmisele veelgi keerukamaks ja raskemaks.

Kuid peaksime suutma nimetatud raskusi kontrollida ja panna need kokku kõigi moodsa tehnoloogia võimalustega. Euroopa on piirideta, aga seda on ka Internet; keeled on rasked, aga tehnoloogilised vahendid pakuvad meile nüüd kiirtõlke võimalust. Peaksime suutma tehnoloogilisi võimalusi arendada, et võimaldada paremat piiriülest juurdepääsu õigusemõistmisele.

On selge, et mitmed liikmesriigid on leidnud võimalusi oma piiride sees ja arendavad oma süsteeme. See on hea! Samuti tegeletakse ühiselt mitme projektiga – mõned, et pakkuda seotud registreid, tegelemaks ettevõtete ja kinnistusregistritega – ja ka see on hea.

Ent meie kui parlamendiliikmed tahame tegelikult näha midagi, mis toob tulemusi otse meie kodanikele ja nende igapäevase õigusemõistmisega seotud muredega seoses. Tahame, et Euroopa kodanikud tunneksid e-kohtu keskkonna projekti erinevust Euroopa tasandil.

Näib, et töö õigusportaali kallal võib eelöeldut teha: see võib anda teavet selle kohta, kes, mis, kus, millised advokaadid, millised tõlgid, kust saada õigusabi – igasugust teavet. Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.

Ent me ei taha peatuda siin, teabe juures. Tahaksime näha tõelist võimalust juurdepääsuks piiriülesele õigusemõistmisele veebis, et näha Euroopa maksekorralduse vahendeid, väikeste nõuete vahendeid meie kodanike jaoks veebis saadaval. On selge, et mõned liikmesriigid töötavad ühisprojektide kallal ja taas kord on hea, et rakendame seda entusiasmi ja ambitsiooni. Ent vajame ka seda, et komisjon hoiaks Euroopa konteksti – hoiaks seda Euroopa ambitsioonina – nii et liiguksime koos koordineeritult edasi. Seetõttu ongi parlamendi raportile lisatud tegevuskava, mis toob paljud nimetatud teemad välja. See võiks ellu viia meie unistuse tõelisest piirideta õigustepõhisest Euroopast. Teeme selle teoks.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, raportöör.(ES) Lugupeetud juhataja, minister, komisjoni asepresident! Raport, mille täna teile esitan, tegeleb Euroopa Liidus täiskasvanute kaitsmise probleemiga. Nimetatud teemaga on nii lühikese aja jooksul raske tegeleda, eriti kui sellel on nii laialdased läbilõikelised eesmärgid.

Lisaks nimetatule oli raport õiguskomisjonis mitme erineva arvamuse teemaks seoses suunaga, mille see võtma peaks.

Tegeleme kõnealuse tekstiga täna ühisel arutelul koos kahe teise õiguskomisjoni raportiga: üks Manuel Medina Ortega Euroopa autentse dokumendi kohta ja teine Diana Wallise raport e-kohtu keskkonna kohta.

Parem koordineeritus meie komisjoni poolt koostatud eraldiseisvate vahendite vahel on kahtlemata muutnud meie ettepanekud tõhusamaks ja tagab Euroopa kodanikele kindlasti parema teeninduse.

Kõigepealt tahaksin õnnitleda eesistujariik Prantsusmaad viimase kuue kuu jooksul Euroopa Liidu juhtimises tehtud suurepärase töö eest. Siin pean eriti tänama Prantsuse justiitsministrit Rachida Datid tema poolt üles näidatud huvi eest viia kõnealune teema edasi juba kehtestatud sätetest, et jõuda uute, praktiliste ja tõhusate lahendusteni kõigi liikmesriikide jaoks.

Kui juba Prantsusmaa teema juures olen, tahaksin nimetada ka kohtunikku ja justiitsiministri nõunikku Amélie Durandi ning oma Prantsuse kolleege, kellel on olnud aktiivne roll, kaasa arvatud Jean-Paul Gauzès’d ja Jacques Toubon’d.

Meie õiguskomisjon on jaganud eesistuja muret seoses teemaga, mis meid täna siia kokku tõi: haavatavate täiskasvanute kaitsmine. Seega otsustas komisjon koostada omaalgatusliku õigusloomega seotud raporti, et teha edusamme ja jõuda uute lahendusteni, millest meie täiskasvanud kodanikud saaksid suurimat kasu.

Meie komisjon oli hiljuti ka aktiivselt kaasatud tsiviilõiguse meetmete paketi heakskiitmisesse, kaasa arvatud vahendamine, dokumentide korraldamine ja tsiviilõiguserikkumiste kohta kehtivad seadused.

Tõend sellest oli tsiviilasjades õigusalase koostöö foorumi kohtuistung, mis leidis aset 2. detsembril õiguskomisjonis koos kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoniga, kus üks päevakorrapunkte oli meie ühiskonna vajadus täiskasvanute kaitse järele.

Head kolleegid! Tegemist on teemaga, mis puudutab kõiki liikmesriike, sest Euroopa Liidu rahvastik on vananemas. Aastaks 2050 on 37% inimestest üle 60 aasta vanad ja 10% üle 80 aasta vanad.

On tähtis meeles pidada, et mainitud olukorral ei ole ainult majanduslikud, vaid ka eelarve ja tervisega seotud tagamaad, mis meid kõiki mõjutavad. Peame nendele probleemidele hakkama võimalikult kiiresti lahendusi leidma.

Kõnealune raport üritab luua vabaduse, turvalisuse ja õiguse ruumi kahe põhilise tee kaudu: seaduse rakendamine ja koostöö erinevate liikmesriikide pädevate asutuste vahel.

Nagu eelnevalt mainisin, on see raport käinud maha pika maa enne 17. detsembril õiguskomisjoni poolt ühehäälset vastuvõtmist.

Jõuti kompromissmuudatusettepanekuni, mis tõi kokku meie komisjoni liikmete erinevad arvamused. Nimetatud muudatusettepanek, mis on nüüd saanud lõpliku raporti artikliks 2, on kõnealuse raporti juures põhiline, kuna see annab liikmesriikidele võimaluse liita 13. jaanuari 2000. aasta Haagi konventsioon oma seadustega.

Lisaks nimetatule sätestab raport, et tulevikus, kui kõnealuses valdkonnas on saadud piisavalt kogemusi, tuleks komisjoni üles kutsuda esitama õigusalast ettepanekut liikmesriikide vahelise koostöö tugevdamiseks ning täiskasvanute kaitse ja teovõimetuse korral volituse reguleerimiseks ja otsuste kehtestamiseks.

Tahaksin parlamendile mainida, et praeguseks on vaid neli riiki Haagi konventsiooni allkirjastanud ja vaid kaheksa selle ratifitseerinud. Kutsume liikmesriike üles nimetatud konventsiooni ratifitseerima, et saaksime kõnealuse meid kõiki mõjutava teemaga järjepidevamalt ja tõhusamalt tegeleda.

Tuleks meeles pidada, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt on seaduste andmise võim Euroopa Komisjonil. Nagu me aga kõik teame, on lepingus väike säte – artikkel 192 – mis annab parlamendile õiguse nõuda komisjonilt õigusakti ettepaneku koostamist.

Head kolleegid! Tahaksime nimetatud artiklit rakendada. Lõpetan öeldes, et nagu raport väidab, peaks komisjon tulevikus jälgima Haagi konventsiooniga saadud kogemusi, et esitada ühenduse sätted, mis täiendavad konventsiooni ja pakuvad välja täiendavad vahendid tulevikuks.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati , nõukogu eesistuja. − (FR) Lugupeetud juhataja, Jacques Barrot, head kolleegid! Mul on õnn taas kõneleda parlamendi ees ning tahaksin teid eesistujariigi nimel tänada õigusemõistmise valdkonnas tehtud edusammude eest.

Pärast eelmist arutelu ettevõtete tegevuse üle puudutavad praegu arutletavad raportid Euroopa kodanike igapäevaelu. Need on küsimused, millega Prantsuse eesistumise ajal on mitmetel kordadel tegeletud, eriti autentsete dokumentide liikumise ja täiskasvanute õiguskaitse kohta korraldatud kollokviumide ajal.

Nagu te teate, on eesistujariik Prantsusmaa näinud vaeva, et õigusepõhise Euroopaga praktiliste projektide kaudu edusamme teha, et tuua Euroopa asutused meie kaaskodanikele lähemale. Nagu Diana Wallis just ütles, tegi ka eesistujariik Sloveenia nimetatuga seoses palju ära ning oleme tema tööd jätkanud.

Täna hommikul meie päevakorras esinevad kolm teksti tõendavad seda: Medina Ortega raport Euroopa autentse dokumendi kohta, Wallise raport e-kohtu keskkonna kohta ning López-Istúriz White’i raport täiskasvanute õiguskaitse kohta. Need vastavad tõepoolest eesistujariigi soovile edendada uusi algatusi, et mitte ainult uusi vahendeid vastu võtta, vaid ka meie meetodeid vahetada, võrrelda meie tavasid ja vaadata tulevikku.

Seoses raportiga autentsete dokumentide kohta kiidab eesistujariik kõigepealt Manuel Medina Ortega poolt tehtud algatust ja tema raporti kvaliteeti. Parlamendi poolt näidatud huvi Euroopa autentsete dokumentide tunnustamise ja liikumise vastu näitab, et see on tsiviilasjade alases õiguskoostöös tähtis küsimus. Nimetatud töö on osa meie soovist muuta meie kaaskodanike, ent ka meie ettevõtete igapäevaelu lihtsamaks, ning seadus tehakse eelkõige selleks, et sotsiaalseid suhteid hõlbustada ning et kohtusse saatmine jääks vajalikuks erandiks.

Samuti on tähtis, et Euroopa Liit selles osas endale kohustuse võtaks. Autentne dokument on perekondade ja ettevõtete elus põhielement, olgu see siis abieluleping, kokkulepe, testament, ostu kinnitusakt või leping ettevõtete vahel. See võimaldab inimestel osana mittelepingulisest suhtest usaldada vastavale asutusele ülesande kinnitada dokumente, mida asutus soovib, ning tegeleda täielike tagajärgedega eelnevalt, muutes mainitud dokumendi õiguslikult täidetavaks. Ent teie töö näitab ka seda, et peame kaaluma, millised tingimused tuleb kehtestada, et autentne dokument saaks selle valdkonnast hoolimata Euroopas vabalt liikuda.

Ei ole kahtlustki, et kõnealust ideed tuleb Euroopa Komisjoni tulevases õigusalases programmis arvesse võtta. Arutelu autentsete dokumentide üle ei takista meil edasi mõelda viise teiste dokumendiliikide liikuvuse parandamiseks. Peame järk-järgult edasi liikuma, ent peame ka kehtestama äärmiselt selge raamistiku. On võimalik vähendada tingimusi ja toiminguid autentsete dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks, sest need pakuvad suuremaid garantiisid.

Kui keegi tahab esitada süsteemile dokumente, mis pakuvad ebavõrdseid garantiisid, peame oma eesmärki vähendama, ja see toob loomulikult kaasa probleeme. Raportist selguv parlamendi arvamus on üldiselt kooskõlas eesistujariigi poolt arendatud ja esitatud juhistega. Manuel Medina Ortega, teie raport on tulevase töö jaoks oluline alustala, sest eesistujariik võtab tänast arutelu arvesse.

Euroopa õigusruumi parandamine ja tugevdamine tähendab ka õigusemõistmise meetodi parandamist ja moderniseerimist, mis omakorda sõltub meiepoolsest uute suhtlusmeetodite kasutamisest. See ongi e-kohtu keskkonna projekti olemus. Projekti eesmärk on Euroopa piiriüleses kontekstis arendada uute teabe- ja suhtlustehnoloogiate kasutamist. See peaks võimaldama meil tugevdada seoseid meie kohtusüsteemide vahel ja soodustama vahetusi. Lisaks mängib karistusregistrite omavahelise ühendamise kohta vastu võetud raamotsus kõnealuses valdkonnas suurt rolli. Tegevuskava Euroopa e-kohtu keskkonna kohta, mis esitati viimasel justiits- ja siseküsimuste nõukogul 28. novembril, on kooskõlas alates eesistujariik Saksamaast eesistujariikide poolt tehtud tööga.

Viimase kuue kuu jooksul oleme püüdnud koostada esialgset võimalikult tasakaalus olevat tegevuskava Euroopa e-kohtu keskkonna kohta, võttes arvesse projektis osalevaid liikmesriike, käesoleva parlamendi seisukohta, ent ka rolli, mida komisjon peab mängima. Parlament jagab meie eesmärke ning seega tahaks eesistujariik veel kord tänada raportöör Diana Wallist tema pühendumise eest kõnealusele teemale ja tema kvaliteetse raporti eest. Euroopa Parlamendis korraldatud aktiivne arutelu on eesistujariigi eelnõud rikastanud ja kokkuvõttes tähendanud, et saime eelnõu, mida kõik toetavad.

Hõlbustada juurdepääsu ja kaitsta inimeste ning kohtuotsuste vaba liikumist on eesmärgid, mida saab täielikult saavutada vaid siis, kui need võtavad arvesse ühiskonna kõige haavatavamaid inimesi. See on üks põhjus, miks eesistujariik Prantsusmaa tahtis parandada õiguskaitsemeetmetele alluvate täiskasvanute olukorda.

Tõepoolest, kaitstud täiskasvanud peavad saama sama liikumisvabaduse kui teised kodanikud, hoolimata saadavast kaitsest. Eesistujariigil on hea meel, et parlament on selle teemaga tegelenud, ning tänab raportöör Antonio López-Istúriz White’i tema ettepanekute eest täiskasvanute õiguskaitse kohta. See on meie ühise huvi ilmne märk.

13. jaanuari 2000. aasta Haagi konventsioon jõustub Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi vahel 1. jaanuaril. Mõned teised Euroopa Liidu liikmesriigid on nimetatud konventsiooni viimase kuue kuu jooksul allkirjastanud. Need on: Soome, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg ja Poola. On tähtis, et kõik liikmesriigid saaksid kõnealuses vahendis osaleda. Tean, et tulevased eesistujariigid Tšehhi ja Rootsi võtavad antud valdkonnas endale kohustuse – nad on seda Prantsuse eesistumise ajal teada andnud – ja, rääkides laiemalt, peab täiskasvanute kaitsega seotud kohtuotsuste liikumine meie eesmärkide hulgas olema.

Antud tingimusel kavandame pildi Euroopast, mis suudab vastata oma kodanike, kaasa arvatud ka kõige haavatavamate kodanike vajadustele. Teie raport mängib olulist rolli. Sellega seoses loodab eesistujariik Prantsusmaa, et ka kõnealune teema võetakse sisse komisjoni tulevasse õigusalasesse programmi, härra Barrot. See on tähtis sotsiaalne küsimus. Ma tean, et tegemist on teemaga, millele on antud eelisõigus ja mis on tähtis nii komisjonile kui eriti teile, härra Barrot. See on ka tõend, et Euroopa kaitseb samuti oma kõige haavatavamaid kodanikke, luues kindlama õiguskeskkonna.

Eesistujariik tahaks teid antud panuste eest tänada ja loomulikult võtan ma arvesse arutelu jooksul esitatud kommentaare.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komisjoni asepresident. − (FR) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Mul on väga hea meel samuti õnnitleda nende kolme raporti autoreid ning tahaksin Rachida Datile öelda, et need raportid on tõesti kooskõlas eesistujariik Prantsusmaa poolt tehtud pingutustega, millele me oleme loomulikult täit tähelepanu pööranud. Usun, et oleme pannud tõelise aluse Euroopa kohtualale, millele olen isiklikult väga pühendunud ja mida koos eriti just Stockholmi programmi kaudu ehitama hakkame.

Seega on tõsi, et tänahommikune arutelu tuli täpselt õigel ajal. Rachida Dati on juba andnud väga põhjaliku ülevaate kolmest raportist, ent kordan sellegipoolest lühidalt tema poolt öeldut, et komisjoni kavatsusi kinnitada.

Kõigepealt tahaksin teid tänada, härra Medina Ortega. Manuel Medina Ortega on meile esitanud suurepärase raporti Euroopa autentse dokumendi kohta. Kaalul on kindlasti tarbijate ja kodanike igapäevaelud ning teie poolt komisjonile esitatud soovitused mõjutavad tõesti meie kaaskodanike elusid, nii üksikisikute kui ettevõtete omi.

Üksikud kodanikud ja ettevõtted üritavad tõepoolest sageli langetada otsuseid pereasjade või äritehingute üle lihtsalt avaliku asutuse poolt kinnitatud vabatahtliku lepingu abil ning on üsna selge, et antud vaba liikumise valdkonnas peavad ka autentsed dokumendid liikuda saama.

Siiski on nimetatud liikumisvabadust praegu ainult osaliselt realiseeritud ning, nagu te teate, oleme olemasolevate vahendite kõrvale loomulikult sätestanud ka uued meetmed. Töötan praegu nende kallal. Need on meetmed, mis on just vastu võetud – ja tänan teid, proua Dati, ülalpidamiskohustuste eest. Samuti, härra Medina Ortega, olen 2009. aasta märtsiks koostamas meedet õigusjärgluse kohta. Olen aga täiesti teadlik, et on veel palju tööd teha, mistõttu komisjon hakkab koostama rohelist raamatut autentse dokumendi kohta ja võib-olla ka teiste avalike dokumentide kohta, et tõesti saada võimalus laialdaseks konsultatsiooniks kõnealuse teema üle.

On aga selge, et antud kontekstis on teie raport ja Euroopa Parlamendi koostatud uuring väga kasulikud. Lisaks sellele, nagu te rõhutasite, on minu arvates ka vajadus – olen teiega nõus – õiguslikuks aluseks, mis võimaldab meil tegutseda, tunnustades samal ajal, et meie õigussüsteemide mitmekesisus vajab sellegipoolest põhjalikku tööd, et teha kõnealune tegevus võimalikuks. Ent tänan teid veel kord käesoleva suurepärase töö eest.

Pöördun nüüd volinik Wallise poole, kes rõhutas väga vajadust uuendada õigussüsteemi toimimise viisi. On tõsi, et eesistujariik Prantsusmaa poolt vastu võetud tegevuskava pakub eesistujariik Tšehhile suurt huvi. Seega, lähtudes teie raportist, proua Wallis, saame näha, kuidas saame juurdepääsu e-kohtu keskkonnale täielikult ära kasutada.

Te mainisite eriti juhtumeid, kus selline juurdepääs oleks väga kasulik selle osas, mis puutub näiteks väikeste nõuete rahuldamisse. Ei ole kahtlustki, et teie soovitused aitavad meil parandada juba komisjoni poolt rakendatavaid meetmeid ja rikastavad arutelusid ning Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastu võetavaid otsuseid.

Töötame koos tagamaks, et Euroopa e-kohtu keskkond lubab hõlpsamat juurdepääsu teabele Euroopa seaduste, riiklike õigussüsteemide ja Euroopa toimingute kohta. Tahaksin ära mainida ka selle, et kavandatav portaal loodaks hiljemalt 2009. aasta detsembriks. Loomulikult hakkame portaali loomise nimel koos parlamendiga tihedalt koostööd tegema. Euroopa e-kohtu keskkonna portaal tuleb seega enne 2009. aasta detsembri lõppu käivitada ja me ei tohi selles ebaõnnestuda. Portaal on mõeldud Euroopa kodanikele, ent vaatame ka, kuidas lahendada küsimusi, mis otsesemalt õigusasutusi mõjutavad.

Taas kord on mul väga hea meel näha sellist sünergiat meie Euroopa asutuste – nõukogu, parlamendi ja komisjoni – vahel kõnealuse teema osas. Proua Wallis, usun, et vastavalt teie soovitusele olla ettevaatlikud ning mitte piirata oma ambitsioone, vaid pigem rakendada neid e-kohtu keskkonnale, on eesistujariik Prantsusmaa ja volinik Dati mainitud ambitsiooni üles näidanud. Võite kindlad olla, et olen volinikuna selles osas väga pühendunud.

Viimaseks tulen Antonio López-Istúriz White’i raporti juurde. Olen talle väga tänulik, et ta toetas Rachida Dati suurepärast algatust, pannes meid Lille’is töötama kõnealuse teema kallal, mis on meie ühiskonnas nii tähtis. Teame tõepoolest, et meie ühiskondades on üha rohkem üle 65-aastaseid inimesi – see vanuseklass moodustab juba 16% kogu Euroopa rahvastikust – ning seetõttu oleme veendunud haavatavate täiskasvanute kaitsmise tähtsuses. Seega toetamegi tugevalt Prantsusmaa algatust kutsuda liikmesriike üles ratifitseerima 13. jaanuari 2000. aasta Haagi konventsiooni. Tänu volinik Dati kangekaelsusele jõustub konventsioon 1. jaanuaril 2009.

Volinik Dati loetles mitmeid riike, mis on juba praegu selle konventsiooni liikmed. Nende liikmesusel on minu arvates taas lumepalliefekt ja see võimaldab meil kõiki liikmesriike veenda konventsiooni ratifitseerima.

On tõsi, et ühenduse tasandil ei ole mingeid olemasolevaid vahendeid. Me ei ole veel maininud olemasoleva vahendi arendamist. Uurime väga põhjalikult kõnealuse konventsiooni rakendamist ning siis võtame loomulikult antud ettepaneku Stockholmi programmi raamesse. Uurime kõiki meetmeid, mis võimaldavad liikmesriikidel üksteisega paremini koostööd teha, ning siis saame siia võimaliku ühendusepoolse algatuse liita.

Seda võin öelda antud teema kohta, mis minu arvates on väga tähtis. Igal juhul tänan teid. Tänahommikune arutelu Rachida Dati juuresolekul on juba võimaldanud meil näha, kuidas jätkame ambitsioonika Stockholmi programmi koostamist, mis vastab Euroopa inimeste ootustele, kes tahavad Euroopa õigusruumi. Tänan teid, parlament.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Asepresident

 
  
MPphoto
 

  Panayiotis Demetriou, kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamuse koostaja. (EL) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt lubage mul õnnitleda eesistujariik Prantsusmaad kõige eest, mida see tänaseks saavutanud on, eriti õigusemõistmise valdkonnas. Tahaksin tänada ka volinikku. Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon toetab raportöör Antonio López-Istúriz White’i seisukohti, mida ta oma raportis väljendas. Meie eakamaid kodanikke, kellel on piiratud võimalused, nagu ka kõiki meie kaaskodanikke, kel on probleeme, ei saa jätta õiguskaitseta; neid ei saa jätta saatuse ohvriks ja sageli oportunistlike kaitsjate kätesse, kes neid mõnikord alandavad ja ära kasutavad. Igal ühiskonnal, igal õigusriigil on kohustus teha kohtuotsuseid ja haldusotsuseid ning läbi viia toiminguid, mis kaitsevad eakate inimeste väärikust ja vara, ning Euroopa Liidul lasub piiriülene vastutus. Kutsun komisjoni üles aitama ja rakendama liikmesriikidele survet Haagi konventsiooni allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks, mis loob selliseks kaitseks raamistiku. Kutsun kaasliikmeid riikidest, mis seda veel teinud ei ole, seda reaalsuseks muutma.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamuse koostaja.(IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Tahaksin õnnitleda eesistujariik Prantsusmaad, Jacques Barrot’d ja kõiki raportööre, sest tehnoloogiline areng liigub halastamatult edasi ja õigussüsteem ei saa seda fakti eirata.

Usun, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate sissetoomine kohtustruktuuridesse pakub palju võimalikke lahendusi, muutes kohtusüsteemi toimimist paremaks, aidates sellega ratsionaliseerida ja kiirendada toiminguid ning vähendada kulusid. E-kohtu keskkond võiks samuti tuua vaieldamatut kasu ja rahuldada mitmeid erinevaid vajadusi. Kõige tähtsam neist on juurdepääs õigusemõistmisele ning täiustused tõhususe mõttes ja aja ning kulude vähendamise mõttes. Seega on tähtis, et e-kohtu keskkonna eesmärk oleks arendada infotehnoloogiate kasutamist kohtusüsteemi poolt, seda enam, kui arvestame, et peaaegu kümme miljonit Euroopa kodanikku on hõlmatud piiriülestesse tsiviilmenetlustesse ja et see arv tulevikus tõenäoliselt suureneb.

Lisaks kodanikele peame arvestama ka nende kasusid, kes töötavad õigussektoris, ning ei tohi seega ära unustada toiminguid kohtu- ja karistusalases koostöös. Nagu olen juba näinud oma töös Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) käsitleva raporti raportöörina, on lisaks eeltoodud arvamusele elektroonilise õigusemõistmise kohaldamise potentsiaalne ulatusala väga suur ja peab arenema koos Euroopa õigusruumi ja ka tehnoloogiliste arengutega. Seega tervitan Jacques Barrot’ varasemat teadaannet, et portaal käivitatakse 2009. aasta lõpuks.

Tahaksin lõpetada lootes, et meie Euroopa saab lõpuks õiglase õigussüsteemi ja et lõpuks saab jagada ka huvigruppide vastutusi. Liiga sageli on nii, näiteks minu riigis, et uuriv osapool maksab äärmiselt kõrget hinda ja kohtujuhtum lõppeb süüdistusest vabastamisega. Itaalias ei ole kohtunikel tsiviilvastutust õigusliku vea eest – see on karjuv ülekohus ja seda tuleb parandada. Loodan, et Euroopa õigusruum aitab varem või hiljem seda suurt ülekohut leevendada.

Tänan veelkord eesistujariik Prantsusmaad saavutuste eest antud valdkonnas ning ka volinik Wallist.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès , fraktsiooni PPE-DE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, volinik Dati, volinik Barrot! Kõigepealt tahaksin avaldada kiitust eesistujariik Prantsusmaale ja pingutustele, mida teie, proua Dati, isiklikult teinud olete, et edendada paremat õigusliku vabaduse ja tõhususe ruumi meie kaaskodanike jaoks.

Raportöörid on teinud suurepärast tööd. Seetõttu kiidabki Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide Fraktsioon need kolm raportit heaks: Wallise raporti, López-Istúriz White’i raporti ja Medina Ortega raporti. Enda poolt tahaksin selgitada mõnda asja seoses meie fraktsiooni seisukohaga Manuel Medina Ortega raporti osas, kellega olen teinud tihedat koostööd.

Nagu te ütlesite, volinik Dati ja volinik Barrot, on meile käsitletavas raportis esitatud idee, et peaksime autentsete dokumentide vastastikuse tunnustamise nimel suurt vaeva nägema. Kui kõnealune raport välja tuli, leidis aset arutelu soodsa juhuse võimalusest seoses selle terminoloogiaga.

Meie usume, et käesolev raport puudutab autentset dokumenti, mille omadused on sätestatud pretsedendiõigusega, ning et praeguses etapis peaksime piirduma autentsete dokumentidega ja mitte tekitama juriidilist segadust, kasutades sobimatuid termineid, et edasi arendada seda, mis peaks moodustama autentse dokumendi.

Proua Dati ja härra Barrot, ütlesite, mis autentse dokumendi omadused on, nii et ma ei hakka neid uuesti nimetama. Kõik, mis ma ütleksin, on, et kui avataks arutelud teiste teemade üle, teiste dokumentide üle, mis on erinevad ja põhiolemuselt erakokkulepped, ei ole see antud omaalgatusliku raporti roll, mis küsib täna tõelise küsimuse: kuidas saame vastastikuselt tunnustada seda, mida pretsedendiõigus peab autentseteks dokumentideks. Tahaksin veel kord tänada Manuel Medina Ortegat suurepärase töö eest, mida ta antud teema osas teinud on.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, fraktsiooni PSE nimel.(ES) Lugupeetud juhataja! Leian end nüüd teistsugust rolli mängimas. Nüüd kõnelen kõigi kolme raportiga seoses mitte kui oma raporti raportöör, vaid Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsiooni nimel.

Ütleksin, et neil kolmel raportil on üks ühine omadus: nad kõik on suunatud kodanike olukorra parandamisele. On tõsi, et selles õigusvaldkonnas saab kodanike olukorda ainult parandada vastavalt teatud tasakaalupõhimõtetele, võttes arvesse teatud tegureid. Elektroonilise õigusemõistmise valdkonnas näiteks ei tohi me sattuda hoogu liigsest entusiasmist uute tehnoloogiate üle, kui need võivad kodanike garantiisid ohustada. Teiste sõnadega võib soov kõiki näiteks e-posti aadressiga varustada kaasa tuua selle, et inimesed, kellel ei ole juurdepääsu Internetiühendusele, arvatakse õigusemõistmisest välja.

Minu autentset dokumenti käsitleva raporti konkreetses valdkonnas arvan, et nii nõukogu eesistuja Rachita Dati kui Jacques Barrot on rõhutanud fakti, et siin on tähtsad ka õigusalased garantiid. See tähendab õigusalase väärtusega dokumentide viimist ühest riigist teise, ent dokumentide tunnustamata jätmist, kui kahtleme nende mõjuvõimus. See tähendab, et isegi kui eradokument notariaalselt kinnitatakse riigis, kus autentsed dokumendid ei eksisteeri, ei saa sellel olla rakendatavat väärtust, mis on notariaalsetel aktidel mandri seadustes, kuna nendel on kohustuslik rakendatav väärtus, mis on hoopis teistsugune.

Seega ei tohi tasakaal turgude tõhusa toimimise vajaduse ja tõhusa Euroopa Liidus liikumise vahel viia meid vajalike seaduslike tagatiste hülgamiseni. Ilma seaduslike tagatisteta, ilma tagatisteta inimeste jaoks ei ole seadust. Eelöeldu on seega põhjus, miks siis, kui tuleb aeg nende raportite üle hääletada, jätkab sotsialistide fraktsioon oma seisukohtade täiustamist eelkõige selleks, et kaitsta tavaliste kodanike, mitte ainult kõige võimsamate huve.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, fraktsiooni ALDE nimel. Lugupeetud juhataja! Arvan, et minu fraktsioonil ei ole loodetavasti mingit raskust toetada minu enda ja ka Antonio López-Istúriz White’i raportit.

Raport, mille osas sõna võtta tahan – sest see toob parlamendi liikmetele probleeme – on Manuel Medina Ortega oma. Jagame kõik ühist ideed: meil on kohtuotsuste liikumise vabadus. Tahaksime autentsete dokumentide liikumise vabadust ning ma lisan: „või võrdväärsete dokumentide”. Meie kodanike elude lihtsamaks tegemisest on palju räägitud. Minu jaoks tähendab see kõigi Euroopa kodanike elusid ja meile ei oleks hea, kui mitmed riigid ja mitmed õigusalased traditsioonid sellest õigusvaldkonnast välja jäetaks. See juhtubki, kui me ei vaata asju laiemas plaanis ning ei ole kannatlikud ja tolerantsed õigussüsteemide suhtes, mis eelöeldu alusel võivad erinevad paista. Ent kui sügavamale kaevute, on nende lähenemine asjadele väga sarnane.

Oleme üksteise dokumente tunnustanud. Ei ole ühtegi korralikku põhjust, miks me ei saa tolerantsi ja hoolimise abil üksteise dokumente tunnustada, kui need lepingu või notariaalse akti alusel koostatakse, ent mitte täpselt samal viisil ja vormis.

Minu üleskutse on järgmine: palun austage täna esitatud muudatusettepanekuid. Neid ei pruugita vastu võtta, ent nende vaim seisneb asjaolus, et see on õigustepõhine Euroopa kõigile kodanikele ja kõigile õiguskultuuridele. See ei tohiks eksklusiivseks muutuda.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, fraktsiooni UEN nimel. – Lugupeetud juhataja! Oleme arutamas kolme väga tähtsat raportit. Tahaksin eriti tänada volinik Wallist tema ääretult põhjaliku, tähtsa, kompetentse ja silmapaistva raporti eest, mis tegeleb probleemi kõigi aspektidega. Parlament nõustub volinik Wallisega, kui ta rõhutab sellise probleemi tähtsust, mis mõjutab vähemalt 2% Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikest. Umbes 10 miljonit Euroopa Liidu 500 miljonist kodanikust osalevad piiriüleses kohtuprotsessis. Nende inimeste jaoks võib uusimate IT-süsteemide rakendamine õiguse valdkonnas olla otsustava mõjuga, sest see võib muuta kohtumenetlused tõhusamaks, kiiremaks ja lühemaks.

Kui Euroopa Komisjon meie ettepanekud heaks kiidab, saavad need parandada juurdepääsu õigusemõistmisele ning lisaks sellele piiravad need kohtumenetluste kulusid, mis on meie kodanikele tähtis. Toetus kahe e-kohtu keskkonnaga Internetiportaali loomise ideele tundub olevat õigustatud. Esimene portaal tooks kasu kodanikele ning tagaks, et äriinimestel on juurdepääs õigusalastele nõuannetele mitmetes keeltes. Teine portaal, mis on suunatud õigusvaldkonna elukutse esindajatele, peaks olema abivahend juristidele, kohtunikele, prokuröridele, advokaatidele ja õigusemõistmise valdkonnas töötavatele ametnikele.

Uus tehnoloogia võib samuti aidata kaasa võitluses rahvusvahelise kuritegevusega ja kuritegude ennetamise valdkonnas, rääkimata videokonverentside laialdasest kasutamisest ilmsete vahenditena kohtumenetlustes tõendite saamiseks ja kogumiseks.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE).(RO) On tähtis, et uusi tehnoloogiaid kasutataks ja juurutataks kohtuprotsessis võimalikult palju. Me ei saa lubada õigussüsteemil selles suhtes teistest valdkondadest nii palju maha jääda. Pole tarvis öeldagi, et kõik antud teemaga seotud strateegiad tuleb väga tõsiselt üle vaadata. Ent kui vaatame praegust olukorda, peame oma jalad kindlalt maa peal hoidma.

21. sajandi Euroopa Liidus on mõned kohtud, millel ei ole juurdepääsu arvutile või Internetile – seda fakti on ka kõnealuses raportis rõhutatud. Ükskõik millist otsingumeetodit ka kasutatakse, juriidilisele teabele juurdepääs on ikka veel väga keeruline nii seadusega tegelevatele isikutele kui eriti tavakodanikele, kes tahavad oma õigusi kaitsta. Olen veendunud, et osana Euroopa finantsskeemidest on nii tsiviilõiguse kui kriminaalõiguse valdkonnas tulevikus rohkem finantse nende puudujääkide kõrvaldamiseks. Samamoodi nõutakse ka liikmesriikidelt täiendavaid pingutusi, et praegu olemasolevaid finantse tõhusalt ära kasutada.

Raport toob välja väga sarnased probleemid ka seoses Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga tsiviil- ja kommertsasjades, mille üle just kaks päeva tagasi hääletati. Mul on kahju, et antud raporti üle ei ole arutletud. Võrgustiku toimimise viisi parandamine on kahtlemata tähtis ja pakub Euroopa kodanikele lisaväärtust. Ent probleemid, millele kõnealuses valdkonnas viitasin, jätkuvad ning hõlmavad teabe puudust, tõlgete puudumist kõigis ametlikes keeltes ja raskusi piiriülesel juurdepääsul õigussüsteemile.

Tänan teid tähelepanu eest. Loodan taaskord, et need probleemid, mis on parlamendile suureks mureallikaks, esinevad suuremal määral ka komisjoni ja nõukogu tulevases päevakorras, eriti kuna tavakodanikud ootavad Euroopa Liidult konkreetseid meetmeid, mis lihtsustaks nende igapäevaelu.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Lugupeetud juhataja! Tervitan kõiki kolme raportit, ent kõnelen kõigepealt eestkostest. Kõige haavatavamate kodanike kaitsmine on teema, millest ma väga palju hoolin. Me teame, et Euroopa rahvastik on vananemas: praegu on eluiga tõusnud 80 aastani ning 2050. aastaks on 37% inimestest üle 60-aastased. Inimesed on ka liikuvamad. Eelmisel aastal rändasid minu riigist 400 000 inimest välismaale pensionipõlve veetma, nii et on tähtis tagada, et nad saaksid sama kaitset nagu koduski.

Euroopa ühiskonnale kujutavad sellised demograafilised muutused mitmesuguseid ohte, nagu oleme juba kuulnud tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Usun, et on väga tähtis võimaldada vanemal põlvkonnal elada iseseisvat ja väärikat elu.

Olin eelmisel aastal raportöör raportis, mis käsitles tagamist, et vanemad kodanikud saaks püsida tervemad ja elada kauem ning iseseisvalt. Raport, mille üle täna arutame, sobib minu arvates eriti hästi ettepanekutega tagada, et nad saavad jätkata oma vara haldamist ja elada igapäevaelu kus iganes ilma ärakasutamise ja halvasti kohtlemiseta. Ent tunnen muret ka Haagi konventsiooni pärast. Tervitan ministri tegevust antud valdkonnas, ent me ei tohiks lihtsalt veenduda, et olemasolev seadust ratifitseeritaks: peame ka veenduma, et see on tõhus.

Tahan öelda paari asja autentse dokumendi kohta. Tervitan algatusi vähendada meie kodanike halduskoormaid, ent ka mina olen mures, et kõnealune raport ei võta arvesse ühenduses esinevaid erinevaid õigusalaseid traditsioone, kaasa arvatud erinevaid juriidilisi instrumente, nagu Inglise akt või erinevad notariaalsete ametikohtade vormid Inglismaal. Usun, et raport riskib sellisena teatud liikmesriikide siseriikliku õiguse õõnestamisega, eriti minu riigi õiguse, kui arvestada kinnisvara haldamist. Usun, et selliste erinevuste eiramine rikub vastastikuse tunnustamise põhimõtet ning eesmärki saavutada võrdne juurdepääs õigusemõistmisele kõigi kodanike jaoks. Nendel põhjustel toetangi koos oma delegatsiooniga Diana Wallise muudatusettepanekuid.

Tervitan Diana Wallise raportit e-kohtu keskkonna kohta. Arvan, et mõned küsimused, mis teistes raportites tõstatame, on omavahel seotud, mis tähendab, et ükskõik kus inimesed Euroopa Liidus viibivad, on neil võrdne juurdepääs õigusemõistmisele.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). (RO) Tahaksin õnnitleda raportööre Diana Wallist, Manuel Medina Ortegat ja Antonio López-Istúriz White'i nende suurepäraste raportite eest. E-kohtu keskkond on vajalik praegu, kui Euroopas osaleb piiriüleses kohtuvaidluses hinnanguliselt umbes 10 miljonit inimest. Tõepoolest, infotehnoloogiate kasutamine õigussüsteemis võib Euroopa õigus- ja kohtusüsteemi juurdepääsetavuse ja tõhususe parandamisele oluliselt kaasa aidata. Seetõttu väärivadki Diana Wallise raport ja tema pingutused täit tähelepanu.

Usun ka, et käsitletud autentse dokumendi resolutsioon on eriti tähtis. Rumeenia juristina pean kindlasti rõhutama fakti, et autentsest dokumendist ja rahumeelsest vabatahtlikkusel põhinevast õigussüsteemist saadud kasud on väga suured. Tõepoolest, kõige tähtsam viis, kuidas Rumeenias ja ka teistes tsiviilõigusliku jurisdiktsiooniga riikides ennetav õigusemõistmine avaldub, on autentse notariaalakti abil. Saan aru, et Manuel Medina Ortega tahaks viidata ainult autentsetele dokumentidele ja teha vahet autentsete avalike dokumentide vahel, mida väljastab vaid avaliku asutuse poolt määratud professionaal, ning nende vahel, mida kinnitatakse eraisiku allkirjaga.

Ent hoolimata arutelude tulemusest ja sellest, kas võrdsed dokumendid hõlmatakse või ilmuvad need mõne teise algatuse päevakorras, arvan, et käesolev raport peab kindlustama, et selle eesmärk oleks tagada kodanike ja nende õiguskindluse kaitse ning ka piiriüleste pere- ja varasuhete kaitse, pakkudes välja autentsete dokumentide vastastikuse tunnustamise.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Lugupeetud juhataja! Euroopa Liit peab tegelema liikmesriikide rahvastiku olulise vananemise probleemiga, mis on seotud eluea märkimisväärse pikenemisega. Selle tulemusel on aastaks 2050 umbes 40% Euroopa inimestest üle 60 aasta vanad ning 10% neist üle 80 aasta vanad.

Need demograafilised muutused mõjutavad tõsiselt meie majandust, ühiskonda, tervist ja eelarvet. Seega peame looma sobivad konkreetsed kaitsemehhanismid, mis tagavad kõigile võrdsed õigused ja kohustused. Kaitstud inimesed veedavad järjest rohkem aega oma elukohariigist väljas või saavad haiglaravi välismaal, mitte riigis, kus asub nende vara. Seetõttu peabki õiguskaitsesüsteem tagama kohtuotsuste, haldusalaste ning inimeste endi poolt tehtud otsuste järjepidevuse. See puudutab eriti tulevast õiguskaitset mõjutavad volitusi, mida tuleb Euroopa Liidu liikmesriikides rakendada.

Seega peame looma mehhanismi dokumentide tõhusaks edastamiseks eriti hädajuhtudel, näiteks kui kaitstud inimene vajab haiglaravi, viibides ajutiselt oma päritoluriigist väljas. Nimetatud moel saaksid eurooplased ilma takistusteta viibida või elada liikmesriigis, mis ei ole nende päritoluriik, kaotamata tõhusat ja kiiret juurdepääsu raviteenustele.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Minister, volinik, head kolleegid! Tahaksin teile kinnitada, et tänane arutelu kolme raporti üle pakub huvi nii Euroopa Liidu kodanikele kui minu kaasjuristidele. Seetõttu tahaksin raportööre nende kolme raporti puhul õnnitleda.

Minu karjäär on praeguseni aset leidnud täielikult kohtusüsteemis: olen olnud esinaine ühes suurimas Bulgaaria kohtus, mis oli esimene veebitehnoloogia kasutaja juhtumite töötlemisel, ning Euroopa Nõukogu teabe- ja õigusekspertide komisjoni esinaine aastani 2000. Seega olen e-kohtu keskkonda puudutavate küsimustega väga tuttav. Kui me 1995. aastal infotehnoloogia kasutusele võtsime, ei osanud ma arvatagi, et antud teema võiks Euroopa Parlamendis ärevust tekitada. Seetõttu ongi mul väga hea meel sellest täna kõneleda.

Tahaksin õnnitleda eriti just Diana Wallist tema e-kohtu keskkonda käsitleva raporti eest, sest usun, et infotehnoloogia ja uute kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine õiguse valdkonnas edendab piiriülese kohtualase koostöö arendamist veelgi, soodustades samal ajal ka Euroopa Liidu kodanike juurdepääsu kohtusüsteemile.

Ent tahaksin rõhutada, et saavutamaks kõnealuses valdkonnas tõhus Euroopa süsteem, tuleb kindlasti kavandada üldine institutsionaalsel tasemel strateegia ning panna paika üldised standardid, mis toetavad tõhusamat suhtlust riiklike süsteemide vahel, pidades silmas ka vajadust paljude kõrgelt koolitatud spetsialistide järele.

Saame kasutada uute tehnoloogiate potentsiaali piiriülese kuritegevusega võitlemisel ja muuta kohtusüsteemi kodanikele tsiviil- ja kommertsteemades paremini juurdepääsetavaks vaid siis, kui need eeltingimused on loodud.

Seda arvestades soovitaksin tungivalt, et kõiki asjakohaseid projekte edendataks, olgu need karistusregistrite võrgustikud veebis, maksejõetuse registrid või Euroopa kohtualase koostöö võrgustik tsiviil- ja kommertsasjades. See on ainus viis, kuidas saavutame ühe Euroopa Liidu põhieesmärkidest: suurema vastastikuse mõju oma kodanikega.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Lugupeetud juhataja! 2005. aasta 10. mail parlamendile ja nõukogule esitatud teatises seoses Haagi programmiga sätestas komisjon ühena oma konkreetsetest prioriteetidest, et 2011. aastaks on programmi eesmärk tagada tõhus Euroopa õigusruum tsiviilseaduse valdkonnas. Selleks viidati kohtuotsuste tunnustamisele ja jõustamisele ning vastastikuse tunnustamise põhimõttele, sest nimetatud meetmed andsid tõelise vahendi, tagamaks Euroopa Liidu kodanike piiriülene õiguskaitse.

Euroopa Liit on laienemas ja selle kodanikke julgustatakse olema järjest liikuvamad. Samal ajal tekitab inimeste liikumine ühenduse territooriumil probleeme seoses autentsete dokumentide edastamisega. Liikmesriikide poolt autentsete dokumentide vastastikuse tunnustamise probleemile kohaldatud lahenduste hulk on tähendanud, et praegu on nende dokumentide liikuvus komplitseeritud ja et edastatavate dokumentide arvule ja liigile on piirangud.

Komisjon peab kasutusele võtma konkreetsed meetmed, et koheselt juurutada üks sobiv kohaldatud ühtne süsteem autentsete dokumentide rakendamiseks ja vastastikuseks tunnustamiseks kõigis liikmesriikides, mis teeb kodanike ja ettevõtete igapäevaelu oluliselt lihtsamaks.

Samal ajal, arvestades erinevusi avalike registrite süsteemide struktuuris ja korraldatuses kinnisvara omandi valdkonnas, tuleks avalike maa- ja kinnisvararegistrite kanded sellest ühenduse dokumendist välja arvata. Jättes selle erandi kõrvale, võib vajalikus liikmesriigis kasutamiseks mõeldud autentse dokumendi ehtsuse, katselise väärtuse ja jõustatavuse tunnustamisest keelduda vaid siis, kui selle ehtsuse osas on tõsised ja põhjendatud kahtlused või kui tunnustamine on vastuolus vastava liikmesriigi avaliku poliitikaga.

Lõpetuseks tahaksin tänada raportöör Manuel Medina Ortegat väga hästi koostatud dokumendi eest.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Lugupeetud juhataja! Kiidan heaks idee, et komisjon koostab e-kohtu keskkonna kohta tegevuskava. Olin üsna üllatunud, kui sain teada, et sellist algatust pole veel esitletud. Tahaksin tänada kolleegi Diana Wallist selle pakilise teemaga väga sobival moel tegelemise eest. Kiire tehnoloogiline areng on meile andnud uued tõhusad vahendid, mida kindlasti kasutama peaksime.

Paraku on see kaasa toonud ka uued väljakutsed, kaasa arvatud e-kuritegevuse, nagu lubamatu jälgimise, pettused, kübersõjad ja muudki. Euroopa Liidul on viimane aeg käivitada seadustik e-kuritegevuse määratlemise, uurimise ja karistamise kohta. E-kuritegevus ületab riigipiirid ja seega tuleks nimetatud probleemiga tegeleda riigiülesel tasandil. Loodan, et komisjon algatab nimetatud teema osas kiirelt õigusakti.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE). - Lugupeetud juhataja! E-kohtu keskkond – elektrooniline kohus – kas saame öelda, et selline asi on võimalik tegevuses, mida mõjutavad inimeste nõrkused ja voorused, mis on neile nii omased? Ei! Kas saab olla piirideta õigusemõistmist? Nagu te ütlesite, ei! Sest see on inimlik tegevus, mis on ka maailma erinevates osades väga erinev.

Kas need kaks „ei-d” tähendavad, et peame tehnoloogilisele innovatsioonile selja keerama? Loomulikult mitte! Peame üritama inimeste uuenduslikkust ära kasutada. Teabeportaal: jah! Andmevahetus: jah! Teadlikkus kohtusüsteemide omavahelisest sõltuvusest: jah! Kaasaaitamine Euroopa demode loomisele: jah! Ent ühine anonüümne õigusemõistmine – ja ma ei ütle, et te seda oma raportis teete – ei!

Minu isa, kes oli kohtunik, ei tahaks, et ma Euroopa Parlamendi ees elektroonilist õigusemõistmist kaitsma hakkaks. Kui ma ise räägin Euroopa Parlamendist oma isale, kes on taevas, saan talle öelda, et tean, et õigusemõistmine tähendab alati inimest, tema kaitsjat ja kohtunikku – mitte jumala ees, vaid oma südametunnistuse ees.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Tahaksin soovida õnne algatuse puhul, mis on seotud Euroopa autentsete dokumentide liikumisega, sest nimetatud algatus aitab arendada edasi inimeste ja äriettevõtete liikumist Euroopa Liidus. Kuigi füüsilised piirid on eemaldatud, jäävad juriidilised piirid kestma. Selle tõenduseks on keerukad riigiti erinevad toimingud, mida kasutatakse avalike asutuste esindaja juuresolekul allkirjastatud lepingute rakendamiseks.

Meie kohustus on pakkuda kõigile kodanikele võimalust, et Euroopa autentse dokumendi sätteid kohaldataks Euroopa Liidu liikmesriigis ilma lisatoiminguteta, kui autentne dokument koostati teises liikmesriigis.

Tervitan Diana Wallise algatust ja raportit e-kohtu keskkonna kohta, sest usun, et kõnealuse raporti vastuvõtmisega tagatakse Euroopa kodanikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise kaudu juurdepääs Euroopa õigus- ja kohtusüsteemile. Tõendite kiire haldamine minimaalsete kuludega ja kohtutoimingute lihtsustamine lihtsate ja praktiliste vahenditega kiirendavad piiriüleses kohtuprotsessis kodanike juurdepääsu kohtusüsteemile. Selle saavutamiseks…

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Lugupeetud juhataja, volinik, Rachida Dati! E-kohtu keskkond on oluline samm edasi seadustele, õigusemõistmisele ja kohtutele juurdepääsu suunas. Tervitan nimetatud algatust ja õnnitlen raportööri ja eesistujariik Prantsusmaad. E-kohtu keskkonna projekt oli nende hulgas, mida Portugali eesistumise ajal arutati, ning seega jäi Portugalile ülesanne arendada ja rakendada pilootprojekti, mis võimaldab kõigil kodanikel lihtsamini, odavamalt ja mugavamalt ning nende enda keeles pääseda ligi teenustele teistes liikmesriikides.

Tuleks luua mitmekeelne portaal, et aidata piiriüleste juriidiliste probleemide kohta õigusabi ja esialgset juriidilist nõu otsivaid kodanikke ja ettevõtteid. E-kohtu keskkonna portaali peaks koordineerima ja haldama üksus, mis vastutaks ka erinevate liikmesriikide panuste koordineerimise eest ja tagaks, et liikmesriigid on võimelised koos talitlema. E-kohtu keskkonna projekt aitab inimesi ja tugevdab meie demokraatiat. Tervitan portaali käivitamist 2009. aasta detsembris.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin õnnitleda Diana Wallist suurepärase raporti eest ja juhtida teie tähelepanu kahele küsimusele. Petitsioonikomisjoni juhatajana olen tähele pannud, kui tihti Euroopa Liidu kodanikud ei ole oma õigustest teadlikud ning vastupidi, kuidas nad mõnikord usuvad, et saavad sekkuda asjadesse, millesse neil pole õigust sekkuda. Seega aitab kõnealune Internetiportaal, millele viidatakse ka kui e-kohtu keskkonnale, kahtlemata Euroopa Liidu kodanikel Euroopa Parlamendi ja selle petitsioonikomisjoniga ühendust võtta.

Samuti tahaksin teie tähelepanu pöörata teisele Diana Wallise poolt tema kõnes mainitud teemale, nimelt faktile, et peame kohalikest seadustest kinni pidama. Selle teema tõstatas 250 aastat tagasi kuulus prantsuse filosoof Charles de Montesquieu, kes ütles, et kõrgemal territoriaalsel tasandil seadusandluse koostamisel tuleb alati meeles pidada, et väikestel piirkondadel, väikestel territooriumitel ja antud juhul Euroopa Liidu liikmesriikidel on oma traditsioonid, millest tuleb kinni pidada.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Head kolleegid! Ühel päeval parlamendi juhatuses peetud arutelus oli üldine arvamus, et liikmed, kes on arutelul juba sõna võtnud, ei tohiks saada enam uuesti sõna võtta. Sellegipoolest teeme erandi – jõulumeeleolus, nagu me seda Hispaanias nimetame – ning anname härra Romagnolile sõna.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Ma ei saa kõigi eest rääkida, ent loodan, et fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed nõustuvad, et ühine õigusala on liidu kodanikele vaieldamatuks eeliseks, ning toetavad seega selleteemalist algatust.

Head kolleegid, enam-vähem kõik meist olid paar minutit tagasi siin ja ma ei taha asjatult korrata seda, mis juba öeldud sai, nii et selle asemel tahan soovida teile kõigile ning eelkõige Euroopale ja liidu paljudele kodanikele, kes tunnevad, et nende elukvaliteet on ohus, uut heaolu ja loomulikult õigluse aastat.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Lugupeetud juhataja! On hea, et lõimumine õigussektoris, mis siiamaani oli rahvusriikide valdkond, on edenemas. See vastab meie liidu inimeste elutingimuste muutustele. Ent – tähelepanek, mida juba mitu korda on tehtud – kõnealune lõimumine ei tohi liiga palju sekkuda struktuuridesse, mis on traditsioonide teel arenenud ja, mis veelgi olulisem, mis töötavad. Kõike ei saa sama mõõdupuuga mõõta.

Autentsete dokumentide ja avalike registripidajate organiseerimine on paljudes liikmesriikides täiesti erinev. Austrias, ent mitte ainult seal, on notaribürool kui avalike registripidajate bürool pikad traditsioonid ja kõrge turvalisuse ning usaldusväärsuse tase. Seda ei tohi ohustada ilma hea põhjuseta, ehk siis vaid sellepärast, et nimetatud ametikohti mujal ei eksisteeri. Seega ütlen „jah” lõimumisele ja vastastikusele avatusele, ent tasakaalustatud moel.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Lugupeetud juhataja! Igal liikmesriigil on erinev õigussüsteem ja erinevad põhimõtted haldusdokumentide tunnustamiseks. Seega peaks meie eesmärgiks olema teha autentsete dokumentide piiriülene liikumine nii lihtsaks kui võimalik. Ent peame meeles pidama, et olulisem on tagada olukordade ning õigusalaste dokumentide ja situatsioonide kindlus ja turvalisus kui lihtsustada dokumentide liikumist.

Peame kooskõlastama ka põhimõtted haldusdokumentide tunnustamiseks, et muuta meie klientide igapäevaelu lihtsamaks ja hõlbustada ettevõtete tegutsemist. Seda nad ju meilt ootavadki. On kindel, et nimetatud eeskirjad säästavad neile aega ja raha. Peame tegema tööd, et luua kooskõlastatud alus autentsete toimingute vastastikuseks tunnustamiseks üksikutes liikmesriikides, ent me ei tohi kindlasti laiendada vaadeldava skeemi ulatust, nii et see hõlmaks ka dokumente, mis ei vasta põhikriteeriumitele.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, nõukogu eesistuja. (FR) Lugupeetud juhataja, volinik, head kolleegid! Eesistujariik on pööranud teie tööle seoses kolme kõnealuse teemaga palju tähelepanu.

Esitatud raportid tõendavad eelkõige teie huvi kõnealuste asjade vastu ning ma tean, et meil on võimalusi neid tulevikus veelgi arutada. Tahaksin veelkord tänada Manuel Medina Ortegat tema märkuste ja panuse eest. Peame tegema edusamme autentsete dokumentide liikumise ja tunnustamise osas.

Mainisite õigustatult, et Unibanki kohtuotsus esitab raamistiku tegutsemiseks ja autentsete dokumentide määratlemiseks. Nagu Jean-Paul Gauzès hetk tagasi rõhutas, on tegemist suurepärase raportiga, mis aitab kohtualast koostööd parandada. Tahaksin ka volinik Wallisele selgitada: see peaks mõjutama kõiki Euroopa kodanikke, ent peaksime ka tagama, et loome tingimused tõelise vastastikuse usalduse loomiseks. See on õiguskindluse eesmärgil vajalik.

Tahaksin ka välja tuua Diana Wallise osaluse elektroonilise õigusemõistmise valdkonnas. Teil on õigus. Tegemist on viisiga õigusemõistmisele juurdepääsu parandamiseks. Ärgem unustagem, et hinnanguliselt osaleb piiriülestes vaidlustes 10 miljonit inimest, millest tuleneb ka vajadus tõhusate suhtlusmeetodite järele. Kordaksin taas Jacques Barrot’ sõnu: „Me jääme sellele eesmärgile truuks”. Volinik Zdravkova sõnavõtt käsitles sama teemat, sest kohtusüsteemi võrgustike loomine avab meile mitmeid uusi võimalusi.

Härra López-Istúriz White, nõustun teie poolt öelduga. Me peame tegema rohkem, et kaitsta haavatavaid täiskasvanuid ja eriti just eakamaid inimesi. Tervitan kõnealuse raporti vastuvõtmist, mis on täielikult kooskõlas soovituste ja meie eesmärkidega. Olen tänulik ka Neena Gillile tema kommentaaride eest, sest tema panus teeb kõnealuse raporti äärmiselt praktiliseks.

Volinik, te olete samuti näidanud oma huvi nende teemade vastu ning loodan, et meie tänane arutelu rikastab teie poolt vist hetkel korraldatavat nõupidamist.

Lugupeetud juhataja, volinik, head kolleegid! Tahaksin eesistujariigi nimel tänada kõiki sõnavõtjaid. Tehtud kommentaarid olid väga professionaalsed ja asjakohased. Lisaks sellele annavad need meile tulevikuks kindlust ja näitavad Euroopa Liidu huvi Euroopa kodanike kaitsega seotud teema vastu.

Minu hinnang eesistujariik Prantsusmaa tööle õiguse valdkonnas on selline, et teemad on olnud praktilised, otsused on olnud praktilised ja meie eesmärgid on olnud veelgi praktilisemad. Mul on olnud taas kord eriline võimalus parlamendiga dialoogi pidada. See ühtib mitte ainult meie tööga istungil ja komisjonis, vaid ka kõigi Prantsusmaal neis valdkondades korraldatud temaatiliste konverentsidega.

Olen teile tänulik suurepärase koostöö eest, mis nõukogu ja parlamendi vahel aset on leidnud. See on võimaldanud meil ka väga kiiresti edasi liikuda. Mäletan eesistumise algust, kui arutasime oma eesmärke ja prioriteete. Võin teile öelda, et eesmärgid on saavutatud ja prioriteete on tugevdatud, ning usun, et Prantsusmaale järgnevad eesistujariigid jätkavad kindlasti samal moel.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Proua Dati, juhatajana pean samuti tänama teid ja nõukogu eesistujat tehtud töö eest ja pingutuste eest, vähemalt teie poolt isiklikult, mida on viimase kuue kuu jooksul tehtud.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komisjoni asepresident. − (FR) Lugupeetud juhataja, proua Dati, head kolleegid! Tahaksin kõigepealt lihtsalt mainida seoses Medina Ortega raportiga, et hakkame Brüsseli I määruse raames pidama kohtumisi autentsete dokumentide tunnustamise teemal. Võtame seoses Brüsseli I määrusega vastu raporti 2009. aasta alguses ning uurime viise, kuidas selle aasta jooksul määrust üle vaadata.

Teiseks, nagu teile just praegu ütlesin, korraldame veel ühe kohtumise seoses juriidilise dokumendiga õigusjärgluse ja abielukorralduste kohta. Seega tuleb rohelise raamatu kontekstis tõstatada ka autentsete dokumentide väljastamise teema, mis katab laiemalt kõik avalikud dokumendid. See roheline raamat on planeeritud 2009. aasta lõpuks.

Ei ole küsimustki, et aktide ja dokumentide vaba liikumist tuleb parandada, ent nagu Rachida Dati täiesti õigustatult ütles, peame ikkagi tagama õiguskindluse, mida saab tagada vaid tõelise vastastikuse usaldusega. See on kõik, mida mul on öelda seoses kohtumistega nende autentsete dokumentide osas, millele 2009. aasta tulevastel kuudel palju tähelepanu pöörame.

Seoses e-kohtu keskkonnaga võin tõepoolest kinnitada, et komisjon rakendab praegu lepinguid, mis võimaldavad arendada Euroopa e-kohtu keskkonna esialgset plaani kokkulepitud ajagraafiku raames. Ühtlasi, nagu on rõhutatud, näib karistusregistrite omavaheline ühendamine mulle väga paljutõotav märk selle e-kohtu keskkonna algatuse tulevasest edust.

Viimaseks, nagu märkisin, hakkame väga põhjalikult jälgima haavatavate inimeste kaitset käsitleva Haagi konventsiooni rakendamist. 2009. aasta jooksul näeme täpselt, milliseid täiustusi tuleks kavandada ja kas vajame kõnealuse teema osas ühendusepoolset algatust, et muuta Haagi konventsiooni sätete formaalne rakendamine lihtsamaks. Ma pean silmas haavatavatele inimestele seoses nende õigustega toimikute esitamist ja teabe edastamist. See on komisjoni vastus.

Isiklikult tahaksin, kui tohin, lugupeetud juhataja, tõesti õnnitleda Rachida Datid, sest meil on õigusemõistmise valdkonnas olnud väga aktiivne eesistujariik Prantsusmaa, seminaridega, millele meie, nii parlament kui komisjon, oleme kutsutud. Need seminarid on arutelule palju juurde andnud ja ütleksin, et need on loonud kõnealusele uuele Stockholmi programmile alustalad.

Olen teile äärmiselt tänulik teie pühendumise eest, eesistujariik Prantsusmaa kuulamisoskuse eest ja lihtsalt selle eest, kuidas ka teie olete tööd teinud seoses ülalpidamiskohustustega ja karistusregistrite infovahetusega ning Eurojusti tugevdamisega. Teil on tõesti suurepärane saavutuste loend. Hästi tehtud!

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, raportöör. (ES) Kuigi parlament ei ole oma loomuse tõttu ajaga väga suuremeelne, on meil sellegipoolest praeguse peaaegu ühe tunni jooksul, mille oleme kulutanud õiguse teemale, olnud võimalus mingil määral arutada mõnda esiletõusvat küsimust. Konkreetselt autentse dokumendi teemal tuleb minu arust ühte punkti selgitada. Autentne dokument on üks asi ja eradokument teine, isegi kui see hõlmab notarit.

Notarit kaasavat eradokumenti võib tunnustada kui osapoolte tahte väljendust. On õigussüsteeme, milles notari õigused on piiratud kinnitamisega, et osapoolte tahet on väljendatud. Eelöeldut tunnustatakse ülemaailmselt vaba tahte ja selle olemasolu põhimõttega.

See, millest siin räägime, on täiesti erinev vahend. Räägime avalikust dokumendist, dokumendist, mis hõlmab ametniku sekkumist – Euroopa riikides tavaliselt notari sekkumist –, kellele on antud avalik võim. See viib dokumendi kohtuotsusega sarnasele tasemele.

Siin ei ole praegu riigipõhist diskrimineerimist. Kui võtaksime Euroopa autentse dokumendi osas vastu mingid eeskirjad, võiks iga Euroopa riik kõnealuse dokumendi saada ja saada tunnustuse, ent selleks on vaja, et nimetatud dokumendile antaks küsimuse all olevas õigussüsteemis sama tunnustus kui teistes.

Teiste sõnadega, autentse dokumendi tunnustamiseks vajalik kolmas element on see, et väljaspool konkreetset riiki, mis dokumendi loob, ei saa autentne dokument anda erinevas riigis erinevaid tulemusi. Nimelt siis tunnustatakse Inglise notariaalselt dokumenti mandril, ent samal määral, kui seda tunnustatakse Inglise seadustega. Autentset dokumenti ei saa rohkem tunnustada. Inglise juriidilist dokumenti ei saa näiteks tunnustada Prantsusmaal, nagu see oleks Prantsusmaa avalik dokument, sest sellel ei ole samad omadused. See on täiesti erinev dokument.

Seega ei ole antud valdkonnas mingit diskrimineerimist. Tegemist on püüdega luua ühine süsteem kogu Euroopa Liidu jaoks. Arvan, et on võimalik, et mõned riigid, kus nimetatud süsteemi ei ole, võtavad kõnealuse dokumendi kasutusele. Selles osas oleks ühtse Euroopa dokumendi kasutuselevõtt tähtis vahend.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, raportöör. Lugupeetud juhataja! Ma kardan, et ei suuda vastu panna. Volinik Medina ütleb, et autentne dokument peab olema avalik dokument – ja seetõttu ütlengi, et peame olema ettevaatlikud ja põhjalikud. Kui vaatate Inglise tavaõigust ja kui vaatate Inglise õigusnõustajat, kes koostab akte, on Inglise õigusnõustaja kohtuametnik, kellele kohus on õigused andnud ja kes seega võib avaliku dokumendi koostada. Uurige seda, saage sellest palun aru. On asju, mis on ühised ja vajavad rohkem uurimist ja kaalutlemist teistes jurisdiktsioonides ning teistes õiguskultuurides.

Nüüd lõpetan argumenteerimise ja pöördun eesistujariik Prantsusmaa poole, et öelda: lugupeetud minister, tänan teid väga koostöö eest ja töö eest, mida teie töötajad ja teised on teie eesistumise kuude jooksul teinud. See on olnud suurepärane. Oleme nii palju ära teinud ning hindame väga teie meelekindlust ja tahet õiguse valdkonnas meie kodanike heaks tõesti midagi ära teha. Tänan teid. Jääme teid igatsema.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Peaksin andma sõna Antonio López-Istúriz White’ile, ent minu kaasmaalane ütleb, et ta tahaks minuti oma ajast anda härra Toubon’le.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Lugupeetud juhataja, head kolleegid, justiitsminister! Täpselt nimetatud mahus tahaksingi selle arutelu lõpus teie poole pöörduda. Tõepoolest, eesistujariigi Portugaliga, eesistujariigi Sloveeniaga ja nüüd ka eesistujariigi Prantsusmaaga ehk Rachida Dati kui pitsatihoidjaga usun tõesti – ja ütlen seda oma kogemuste põhjal justiitsministrina –, et oleme Euroopas läbinud järgmise teetähise ega lähe tagasi.

Täna üritatakse õigus- ja kohtusüsteeme – mis on loomu poolest üksteise suhtes umbusklikud – üksteisele lähemale tuua, et need üksteist tunnustaksid ja oleksid kooskõlas. Teatud punktides on isegi liikumine seaduste suunas, mis on täielikult või osaliselt ühendusepõhised, näiteks seadusandlus ülalpidamiskohustuste kohta. Sellest tuleneb, et isegi lisaks sammudele, mida oleme vastavalt vajadusele astunud näiteks seoses turvalisuse, kriminaalõiguse ja terrorismivastase võitlusega, pöördume nüüd nende poole, kes vajavad eeskirju ja vaidluste lahendamist, mis kehtiks kogu Euroopas, kuna nad elavad määratluse järgi oma riigis, ent ka mujal, sest nad töötavad ja neil on suhted inimestega kogu Euroopas.

Lugupeetud juhataja! Eelöeldud punkti tuleb rõhutada. See on kahtlemata eesistujariik Prantsusmaa iseloomulik tunnus. Kõik minu kaasliikmed on seda öelnud, ent tuleb rõhutada, et läbitud on kahtlemata ajalooline verstapost seoses õigusalase koostöö ja seadustikuga. Minu arvates ei ole Euroopa enam sama, kui inimesed tõesti tunnevad, et Euroopa õigusruum on midagi enamat kui vaid head sõnad.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, raportöör. (ES) Lugupeetud juhataja, see on minu arvates olnud väga hea lahendus ja olen tänulik teie vastutulelikkuse eest minu ja mu kolleegi suhtes.

Omalt poolt hindan lihtsalt kõiki sõnavõtte ja tänamisi, eriti mõnda sõnavõttu, mis oli raporti suhtes helde, ning kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni koostööd minu raporti osas.

Tahaksin eriti mainida volinik Rogalski sõnavõttu. Baleaari saarte piirkonda esindava liikmena ja Hispaania liikmena pean ütlema, et võite olla päris kindlad, et põhjus, mis käesoleva raporti ette võtsin, oli soov aidata neid inimesi, neid vanemaid inimesi, kes praegu alaliselt või turistidena Hispaanias meie saartel elavad. Pean seda väga oluliseks, et neil oleks kõnealune kaitse.

Seega on kõik kindlasti tähele pannud, et hõlmasin enda riigi taotlusse, et see võiks varsti Haagi konventsiooni ratifitseerida ja allkirjastada.

Erinen ministrist vaid ühes punktis. Nagu olete näinud, ei ole ma teisi eesistujariike maininud. Ühinen teistega, öeldes, et kokkuvõttes oleks meile meeldinud, kui Prantsuse eesistumine oleks hulga kauem kestnud. Paljude jaoks meist oli see liiga lühike.

Eelnevalt väljatoodu oli minu ainus eriarvamus.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub täna kell 11.30.

(Istung katkestati kell 11.00 ja jätkus kell 11.35.)

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), kirjalikult. Kõnealuse algatuse eesmärk on luua selge ja põhjalik õiguslik raamistik autentsete dokumentide tunnustamise veelgi suuremaks üldistamiseks ja nende rakendamise hõlbustamiseks.

Praeguseni tegeleti autentsete dokumentide tunnustamisega liikmesriikides ebaühtlaselt, tuues kodanikele ja ettevõtetele kaasa õiguskindlusetuse ja kehvema prognoositavuse.

Euroopa Liidus ühise süsteemi loomine autentsete dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks ja rakendamiseks toob kaasa aja säästmise, madalamad kulud ja, mis peamine, lihtsustatud toimingute kasutuselevõtu. Ühine süsteem edendaks ka autentsete dokumentide liikuvust, muutes need turvalisemaks.

Autentse dokumendi rakendatavus ja kõrgem tõenduslik väärtus aitaks kaasa majandusarengule ja liidu lõimumisele, kiirendades kaupade ja teenuste liikumist. See on majanduskriisi ajal eriti tähtis ning tahaksin kõnealuse seadustiku rakendamist näha nii kiiresti kui võimalik.

Tervitan ka fakti, et antud raport piirdub autentsete dokumentidega ja austab eralepingute ning teiste vahepealsete dokumendikategooriate spetsiifikat.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
President

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika