Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2124(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0451/2008

Keskustelut :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0636

Puheenvuorot
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

3. Virallinen eurooppalainen asiakirja – Sähköinen oikeudenkäyttö – Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PL) Esityslistalla on seuraavana keskustelu

Manuel Medina Ortegan oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä suosituksista komissiolle virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008),

Diana Wallisin oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä suosituksista komissiolle sähköisestä oikeudenkäytöstä (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008) sekä

Antonio López-Istúriz Whiten oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö suosituksista komissiolle aikuisten oikeudellisesta suojelusta (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, tällä Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan aloitteella tavoitellaan virallisten eurooppalaisten asiakirjojen tunnustamista.

Tässä parlamentin aloitteessa kehotetaan komissiota hyväksymään tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet. Se perustuu Haagin ohjelmaan, tarkemmin sanottuna paitsi oikeuden päätösten myös virallisten asiakirjojen tunnustamiseen.

Aloitteen tarkoituksena on parantaa kuluttajien asemaa Euroopan unionissa.

Tällaisten asiakirjojen tunnustamisen edellyttämät muodollisuudet ovat kalliita ja aikaa vieviä.

Siksi vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi helpottaa tällaisten virallisten asiakirjojen liikkumista ja tunnustamista, niin että rajat ylittävät muodollisuudet, kuten avioliiton solmiminen, sopimuksen tekeminen yms., eivät edellyttäisi vaivalloisia menettelyjä.

Tästä mietinnöstä mahdollisesti aiheutuva ongelma liittyy virallisen eurooppalaisen asiakirjan tai julkisen asiakirjan luonteeseen, joka tunnustetaan useimmissa mutta ei kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Tietyissä maissa ei ole käytössä julkisen viranomaisen myöntämän julkisen eurooppalaisen asiakirjan järjestelmää. Sen sijaan julkiset notaarit laillistavat yksityisiä asiakirjoja, vaikka asiakirjat ovatkin luonteeltaan samanlaisia.

Tämän ehdotuksen ennakkotapauksena on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Unibank antama tuomio, jossa vahvistetaan useita virallisten asiakirjojen tunnustamiseen liittyviä vaatimuksia. Tarkemmin sanottuna ensimmäinen vaatimus on se, että niiden pitäisi olla julkisten viranomaisten myöntämiä. Toisin sanoen asiakirjan aidoksi todistavan henkilön on oltava jonkinlainen julkinen viranomainen. Tällaista asemaa ja siten tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole tietyissä EU:n jäsenvaltioissa.

Toiseksi asiakirjan on vahvistettava, että tietyt oikeudelliset seuraukset vastaavat osapuolten tahtoa. Ainakin "continental law" -oikeusjärjestelmässä notaarin vahvistamalla asiakirjalla on tietynlainen oikeutta luova luonne sikäli, että osapuolet tuovat siinä esiin tahtonsa, mutta julkinen notaari antaa asiakirjalle lainvoiman.

Kolmanneksi asiakirjan vaikutukset eivät voi olla laajempia kuin mitä sen alkuperämaassa tunnustetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakirja on alkuperämaassaan pelkästään todistusvoimainen, sitä ei voida pitää täytäntöönpanokelpoisena asiakirjana.

Mielestäni nämä kolme seikkaa ovat perustavanlaatuisen tärkeitä: ensinnäkin asiakirjan vahvistavan henkilön on oltava julkinen viranomainen, toiseksi asiakirja on luonteeltaan oikeutta luova eikä siinä pelkästään todisteta allekirjoitusta oikeaksi, ja kolmanneksi asiakirjalla ei saa olla muita vaikutuksia niiden vaikutusten lisäksi, joita sillä on alkuperämaassaan.

Kaikki varallisuusoikeuteen liittyvät kysymykset on jätettävä selvästi soveltamisalan ulkopuolelle. Kiinteistölainsäädäntö näyttää olevan tiiviisti kytköksissä maahan, paikkaan, jossa kiinteistö sijaitsee. Siksi julkiset rekisterit sekä kunkin maan tiukka lainsäädäntö, jossa asetetaan tätä alaa koskevia erityisvaatimuksia, rajoittavat mahdollisuutta tehdä siirtoja tällä alalla.

Toivon, että komissio tarkastelee tätä ehdotusta ja voi esittää aloitteen. Sopivia oikeusperustoja ovat EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan a alakohta ja 67 artiklan 5 kohdan toinen luetelmakohta.

Katson, että oikeusperusta on asianmukainen ja että tällainen aloite helpottaisi kansalaisten välisiä oikeudellisia suhteita ja ennen kaikkea heidän elämäänsä.

Komissio voi ottaa ja varmasti ottaakin esiin oikeusjärjestelmiemme monimuotoisuutta koskevan ongelman. Tämä on kuitenkin mielestäni asia, josta meidän on keskusteltava myöhemmässä vaiheessa, kun komissio on antanut ehdotuksensa.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, sähköinen oikeudenkäyttö näyttää olleen keskeinen aihe sekä edellisellä Slovenian puheenjohtajakaudella että Ranskan puheenjohtajakaudella, ja tiedämme, että myös tuleva puheenjohtajavaltio Tšekki haluaa jatkaa hyvää työtä sähköisen oikeudenkäytön parissa.

Euroopan parlamentissa ja varsinkin oikeudellisten asioiden valiokunnassa sähköinen oikeudenkäyttö sopii hyvin yhteen erään aiheen kanssa, joka on ollut pitkään lähellä sydäntämme. Viittaan nyt oikeussuojan saatavuuteen ja siihen, miten turvaamme oikeussuojan rajat ylittävän saatavuuden. Oikeussuojakeinojen käyttäminen on tarpeeksi vaikeaa jo kansallisesti: mietimme mahdollisuuksiamme käyttää lakimiehiä, tästä aiheutuvia kustannuksia ja sitä, kykenemmekö ymmärtämään oikeusjärjestelmää. Kun tämä asetetaan eurooppalaiseen rajat ylittävään asiayhteyteen, jossa noudatetaan erilaisia oikeusperinteitä ja puhutaan eri kieliä, oikeussuojakeinojen käyttäminen käy kansalaisillemme entistäkin monimutkaisemmaksi ja hankalammaksi.

Meidän pitäisikin voida valjastaa nämä vaikeudet ja liittää ne nykyteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Jos Eurooppa on rajaton, niin on myös Internet. Jos vieraat kielet ovat vaikeita, tekniset välineet tarjoavat meille nyt mahdollisuuden saada käännöksiä välittömästi. Meidän pitäisi kyetä kehittämään teknologisia keinoja parantaa oikeussuojakeinojen rajat ylittävää käyttöä.

Monet jäsenvaltiot ovat selvästikin havainneet mahdollisuudet omien rajojensa sisällä ja kehittävät nyt omia järjestelmiään. Se on hyvä asia! Käynnissä on myös monia yhteistyöhankkeita – osa niistä koskee yritysrekisterien ja maarekisterien liittämistä yhteen. Tämäkin on hyvä asia.

Me parlamentin jäsenet haluamme kuitenkin saada aikaan jotakin, joka hyödyttää suoraan kansalaisiamme ja vastaa heidän huolenaiheisiinsa, jotka koskevat oikeussuojaa heidän jokapäiväisessä elämässään. Haluamme EU:n kansalaisten huomaavan sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan hankkeen vaikutukset Euroopan unionissa.

Näyttää siltä, että tämä tavoite voitaisiin saavuttaa sähköisen oikeuden portaalin avulla: se vastaa kysymyksiin "kuka", "mitä" ja "missä", siellä kerrotaan, keiden lakimiesten ja tulkkien puoleen kannattaa kääntyä ja mistä voi saada oikeusapua – siellä annetaan kaikenlaista tietoa. Hanke on kunnianhimoinen, ja sellainen sen pitääkin olla.

Emme kuitenkaan halua tyytyä pelkkään tiedottamiseen. Haluamme tarjota kansalaisillemme todellisen mahdollisuuden käyttää verkossa rajat ylittäviä oikeussuojakeinoja – eurooppalaista maksumääräysmenettelyä ja vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä. On selvää, että jotkin jäsenvaltiot työskentelevät yhteisten hankkeiden parissa, ja totean jälleen, että on hyvä, että valjastamme tämän innon ja kunnianhimon. Komission on kuitenkin säilytettävä eurooppalainen asiayhteys, pidettävä tämä eurooppalaisena tavoitteena, jotta etenemme yhdessä koordinoidulla tavalla. Siksi parlamentin mietinnön liitteenä on toimintasuunnitelma, jossa käsitellään monia näistä aiheista. Sen avulla voisimme toteuttaa unelmamme todellisesta rajattoman oikeuden Euroopasta. Tehdään siitä totta.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission varapuheenjohtaja, mietintö, jonka esittelen teille tänään, koskee aikuisten suojelua Euroopan unionissa. Tämän aiheen käsittely näin lyhyessä ajassa on ollut vaikeaa erityisesti siksi, että siihen liittyy niin laajoja ja monialaisia tavoitteita.

Lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunnassa esitettiin seitsemän erilaista näkemystä mietinnön suunnasta.

Keskustelemme tästä tekstistä tänään samanaikaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnan kahden muun mietinnön kanssa. Niistä toinen on jäsen Medina Ortegan mietintö virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta ja toinen jäsen Wallisin mietintö sähköisestä oikeudenkäytöstä.

Se, että nämä valiokuntamme laatimat erilliset välineet on sovitettu paremmin yhteen, on epäilemättä tehostanut ehdotuksiamme ja johtaa varmastikin EU:n kansalaisille tarjottavan palvelun paranemiseen.

Haluan kiittää aluksi puheenjohtajavaltio Ranskaa erinomaisesta työstä, jota se on tehnyt viimeisten kuuden kuukauden aikana johtaessaan Euroopan unionia. Tässä yhteydessä minun on kiitettävä erityisesti Ranskan oikeusministeriä Rachida Datia siitä, että hän on ollut kiinnostunut viemään tätä asiaa eteenpäin vakiintuneita säännöksiä pidemmälle uusien, käytännöllisten ja tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi kaikille jäsenvaltioille.

Ranskasta puheen ollen haluan myös mainita erityisesti oikeusministerin neuvonantajan, tuomari Amélie Durandin, sekä aktiivisessa roolissa toimineet ranskalaiskollegani, muun muassa jäsen Gauzès'n ja jäsen Toubonin.

Oikeudellisten asioiden valiokunta on puheenjohtajavaltion tavoin huolissaan asiasta, joka on koonnut meidät tänään yhteen, eli haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelusta. Siksi valiokuntamme päätti laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön saadakseen aikaan edistystä ja löytääkseen uusia ratkaisuja, jotka voisivat hyödyttää erityisesti aikuisia kansalaisiamme.

Viime aikoina valiokuntamme on myös osallistunut tiiviisti siviilioikeudellisen toimenpidepaketin hyväksymiseen. Siihen kuuluvat toimenpiteet koskevat muun muassa sovittelua, asiakirjojen tiedoksiantoa ja oikeudenloukkauksiin sovellettavaa lainsäädäntöä.

Todisteena tästä oikeudellisten asioiden valiokunnassa järjestettiin 2. joulukuuta siviiliasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä käsittelevän foorumin kuuleminen. Tilaisuus järjestettiin yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa ja siellä käsiteltiin muun muassa tarvetta suojella aikuisia yhteiskunnassamme.

Hyvät parlamentin jäsenet, tämä asia koskee kaikkia jäsenvaltioita, koska Euroopan unionin väestö ikääntyy jatkuvasti. Vuoteen 2050 mennessä 37 prosenttia EU:n kansalaisista on yli 60-vuotiaita ja 10 prosenttia yli 80-vuotiaita.

On tärkeää muistaa, että tällä on paitsi talouteen myös talousarvioon ja kansanterveyteen kohdistuvia seurauksia, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Meidän on ryhdyttävä etsimään ratkaisuja näihin ongelmiin mahdollisimman pian.

Tällä mietinnöllä pyritään luomaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alue kahdella tavalla: lainvalvonnan avulla sekä eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön avulla.

Kuten mainitsin aikaisemmin, kesti pitkään, ennen kuin oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi tämän mietinnön yksimielisesti 17. joulukuuta.

Teimme kompromissitarkistuksen, joka kokosi yhteen valiokuntamme jäsenten eriävät näkökulmat. Tämä tarkistus – josta tuli lopullisen mietinnön 2 kohta – on hyvin tärkeä osa tätä mietintöä, koska siinä vahvistetaan jäsenvaltioiden mahdollisuus sisällyttää 13. tammikuuta 2000 tehty Haagin yleissopimus osaksi omaa lainsäädäntöään.

Lisäksi mietinnössä esitetään, että tulevaisuudessa, heti kun tältä alalta on saatu riittävästi kokemusta, komissio esittäisi lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena olisi vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä ja parantaa aikuisten suojelua ja vajaavaltaiseksi julistamista koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

Haluan huomauttaa parlamentille, että tähän mennessä vain neljä maata on allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen ja vain kahdeksan on ratifioinut sen. Kehotamme jäsenvaltioita ratifioimaan tämän yleissopimuksen, jotta voimme käsitellä tätä meitä kaikkia koskevaa kysymystä johdonmukaisemmin ja tehokkaammin.

On muistettava, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan Euroopan komissiolla on valta antaa lainsäädäntöehdotuksia. Kuten kuitenkin kaikki tiedämme, sopimuksen 192 artiklassa määrätään, että parlamentilla on oikeus pyytää komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksia.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluamme soveltaa tätä artiklaa. Lopuksi totean – niin kuin mietinnössä sanotaan – että komission pitäisi seurata tulevaisuudessa Haagin yleissopimuksesta saatavaa kokemusta sekä ehdottaa yleissopimusta täydentäviä määräyksiä ja mahdollisesti muita välineitä.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, neuvoston puheenjohtaja − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Barrot, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen voidessani käydä Euroopan parlamentin kanssa keskustelua ja haluan siksi kiittää teitä puheenjohtajavaltion puolesta oikeuden alalla saavutetusta edistyksestä.

Siinä, missä edellinen keskustelumme koski liike-elämää, tämän keskustelumme kohteena olevat mietinnöt koskevat EU:n kansalaisten päivittäistä elämää. Näitä aiheita on käsitelty Ranskan puheenjohtajakaudella moneen otteeseen, erityisesti virallisten asiakirjojen liikkumisesta ja aikuisten oikeudellisesta suojelusta järjestetyissä tieteellisissä keskustelutilaisuuksissa.

Kuten tiedätte, puheenjohtajavaltio Ranska on yrittänyt kovasti viedä oikeuden Eurooppaa eteenpäin käytännön hankkeiden avulla tuodakseen EU:n toimielimet lähemmäksi kansalaisia, ja kuten jäsen Wallis juuri sanoi, Slovenia teki tämän asian eteen paljon puheenjohtajakautensa aikana ja me olemme jatkaneet sen työtä.

Esityslistallamme tänä aamuna olevat kolme tekstiä – jäsen Medina Ortegan mietintö virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta, jäsen Wallisin mietintö sähköisestä oikeudenkäytöstä ja jäsen López-Istúriz Whiten mietintö aikuisten oikeudellisesta suojelusta – ovat tästä osoitus. Ne vastaavat puheenjohtajavaltion halua viedä uusia aloitteita eteenpäin, jotta saamme hyväksyttyä uusia välineitä ja voimme keskustella menetelmistämme, verrata käytäntöjämme ja suunnitella tulevaisuutta.

Puheenjohtajavaltio haluaa ensinnäkin kiittää jäsen Medina Ortegaa hänen aloitteestaan ja laadukkaasta virallisia asiakirjoja koskevasta mietinnöstään. Parlamentin osoittama mielenkiinto virallisten eurooppalaisten asiakirjojen tunnustamista ja liikkumista kohtaan osoittaa, että tämä on tärkeä asia siviiliasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla. Tämä työ perustuu haluumme helpottaa paitsi kansalaistemme myös yritystemme jokapäiväistä elämää, ja lain tarkoituksena on ennen kaikkea yksinkertaistaa sosiaalisia suhteita, niin että tuomioistuimissa nostettava kanteet jäävät tarpeellisiksi poikkeuksiksi.

On myös tärkeää, että Euroopan unioni antaa tämänsuuntaisen sitoumuksen. Virallinen asiakirja on keskeinen osa perheiden ja yritysten elämää, olipa kyse avioliiton solmimisesta, lahjoituksesta, testamentista, kauppakirjasta tai yritysten välisestä sopimuksesta. Sen ansiosta ihmiset voivat osana riidatonta suhdetta antaa tunnustetun viranomaisen tehtäväksi vahvistaa sitoumukset, joita he haluavat tehdä, ja hoitaa etukäteen kaikki siitä aiheutuvat seuraukset tekemällä tästä asiakirjasta täytäntöönpanokelpoisen. Työnne kuitenkin osoittaa myös, että meidän on pohdittava, mitä ehtoja viralliselle asiakirjalle on asetettava, jotta se voi liikkua vapaasti Euroopassa alaan katsomatta.

Tämä ajatus otetaan aivan varmasti huomioon Euroopan komission tulevassa lainsäädäntöohjelmassa. Virallisista asiakirjoista käytävä keskustelu ei estä meitä pohtimasta edelleen keinoja parantaa muunlaisten asiakirjojen liikkumista. Meidän on edettävä vähitellen, mutta meidän on myös laadittava äärimmäisen selvä kehys. Virallisten asiakirjojen vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä ehtoja ja menettelyjä on mahdollista höllentää, koska ne tarjoavat paremmat takeet.

Jos järjestelmään halutaan ottaa mukaan asiakirjoja, jotka eivät tarjoa yhtä hyviä takeita, meidän on tingittävä tavoitteestamme, mikä olisi tietenkin ongelma. Parlamentin näkökulma, sellaisena kuin se esitetään tässä mietinnössä, on pitkälti puheenjohtajavaltion laatimien ja esittämien suuntaviivojen mukainen. Hyvä jäsen Medina Ortega, mietintönne on tärkeä perusta tulevalle työllemme, sillä puheenjohtajavaltio aikoo ottaa tämänpäiväisen keskustelun asianmukaisesti huomioon.

Euroopan oikeudellisen alueen kehittäminen ja lujittaminen merkitsee myös oikeuden toimintatavan parantamista ja nykyaikaistamista, ja tämä puolestaan edellyttää uusien viestintävälineiden käyttämistä. Juuri tämä on sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan hankkeen ydin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusien tieto- ja viestintätekniikoiden käyttöä eurooppalaisissa rajat ylittävissä yhteyksissä. Näin meidän pitäisi voida vahvistaa oikeusjärjestelmiemme välisiä yhteyksiä ja helpottaa yhteydenpitoa. Lisäksi rikosrekisteritietojen yhdistämisestä hyväksytty puitepäätös on tässä tärkeässä asemassa. Viimeiselle, 28. marraskuuta kokoontuneelle oikeus- ja sisäasioiden neuvostolle toimitettu toimintasuunnitelma sähköisestä oikeudenkäytöstä Euroopassa on linjassa sen työn kanssa, jota peräkkäiset puheenjohtajavaltiot ovat tehneet Saksan puheenjohtajakaudesta alkaen.

Olemme pyrkineet viimeisten kuuden kuukauden aikana laatimaan mahdollisimman tasapainoisen toimintasuunnitelmaluonnoksen sähköisestä oikeudenkäytöstä Euroopassa ottaen huomioon hankkeeseen osallistuvat jäsenvaltiot, Euroopan parlamentin kannan sekä komission roolin. Parlamentti jakaa tavoitteemme, ja siksi puheenjohtajavaltio kiittää vielä kerran esittelijää, jäsen Wallista, hänen sitoutumisestaan tähän asiaan ja hänen laatimastaan erittäin laadukkaasta mietinnöstä. Euroopan parlamentissa käyty kiivas keskustelu on rikastuttanut puheenjohtajavaltion luonnosta. Viime kädessä tämä tarkoittaa sitä, että olemme saaneet aikaan luonnoksen, jota kaikki tukevat.

Oikeussuojakeinojen käytön helpottaminen sekä henkilöiden ja oikeuden päätösten vapaan liikkuvuuden turvaaminen ovat tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa kunnolla vain, jos niissä otetaan huomioon heikoimmassa asemassa olevat yhteiskunnan jäsenet. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi puheenjohtajavaltio Ranska halusi parantaa oikeudellisten suojelutoimenpiteiden kohteena olevien aikuisten tilannetta.

Suojeltavien aikuisten täytyy nimittäin voida nauttia samasta liikkumisvapaudesta kuin muidenkin kansalaisten heidän saamastaan suojelusta huolimatta. Puheenjohtajavaltio on iloinen siitä, että parlamentti on käsitellyt tätä asiaa, ja kiittää parlamentin esittelijää, jäsen López-Istúriz Whitea, hänen esittämistään ehdotuksista, jotka koskevat aikuisten oikeudellista suojelua. Tämä on selvä merkki yhteisistä intresseistämme.

Tammikuun 13. päivänä 2000 tehdyn Haagin yleissopimuksen on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kesken. EU:n jäsenvaltioista myös Suomi, Kreikka, Irlanti, Luxemburg ja Puola ovat allekirjoittaneet sopimuksen viimeisen puolen vuoden aikana. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua sopimukseen. Tiedän, että tulevat puheenjohtajavaltiot Tšekki ja Ruotsi sitoutuvat tähän asiaan – ne ovat ilmoittaneet siitä jo nyt Ranskan puheenjohtajakaudella. Lisäksi laajemmin puhuen aikuisten suojeluun liittyvien oikeuden päätösten liikkumisen on oltava osa tavoitteitamme.

Tämä on tarpeen, jotta voimme luoda kuvan Euroopan unionista, joka kykenee vastaamaan kansalaistensa, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten, tarpeisiin. Mietintönne on tältä osin tärkeä askel eteenpäin. Arvoisa komission jäsen Barrot, puheenjohtajavaltio Ranska toivoo, että myös tämä kysymys voidaan sisällyttää komission tulevaan lainsäädäntöohjelmaan. Tämä on tärkeä sosiaalinen kysymys. Arvoisa komission jäsen Barrot, tiedän, että tämä aihe on asetettu etusijalle ja että se on hyvin tärkeä komissiolle ja erityisesti teille. Se on myös todiste siitä, että EU suojelee myös heikoimmassa asemassa olevia kansalaisiaan luomalla varmemman oikeudellisen ympäristön.

Puheenjohtajavaltion edustajana kiitän teitä tästä panoksesta ja otan tietenkin tässä keskustelussa esitetyt huomautukset asianmukaisesti huomioon.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minulla on suuri ilo kiittää vuorostani näiden kolmen mietinnön esittelijöitä, ja haluan todeta ministeri Datin läsnä ollessa, että nämä mietinnöt todella vastaavat toimenpiteitä, joita Ranska on toteuttanut puheenjohtajakaudellaan ja jotka olemme tietenkin ottaneet täysin huomioon. Katson, että olemme todellakin luoneet perustan tälle Euroopan oikeudelliselle alueelle, johon olen itse erittäin sitoutunut ja jota rakennamme yhdessä erityisesti Tukholman ohjelman avulla.

On siis totta, että tämänaamuinen keskustelu käydään juuri oikeaan aikaan. Ministeri Dati tarkasteli jo näitä kolmea mietintöä varsin perinpohjaisesti, mutta toistan silti sen, mitä hän sanoi, vahvistaakseni komission aikomukset.

Hyvä jäsen Medina Ortega, haluan aivan aluksi lausua teille kiitokset. Olette esitellyt meille erinomaisen mietinnön virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta. Asiassa on selvästikin kyse kuluttajiemme ja kansalaistemme jokapäiväisestä elämästä, ja komissiolle esittämänne suositukset vaikuttavat aidosti kansalaistemme – sekä yksilöiden että yritysten – elämään.

Kansalaiset ja yritykset tekevät nimittäin usein perheasioihin ja kaupankäyntiin liittyviä päätöksiä laatimalla yksinkertaisesti vapaaehtoisia sopimuksia, jotka julkinen elin vahvistaa, ja on jokseenkin selvää, että myös virallisten asiakirjojen täytyy voida liikkua vapaan liikkuvuuden alueella.

Tämä liikkumisvapaus on kuitenkin toteutunut tähän mennessä vain osittain, ja kuten tiedätte, olemme laatineet olemassa olevien välineiden rinnalle uusia toimenpiteitä. Työstän näitä toimenpiteitä parhaillaan. Osa toimenpiteistä on juuri hyväksytty – ja arvoisa ministeri Dati, kiitän teitä elatusvelvollisuuksista. Hyvä jäsen Medina Ortega, valmistelen myös perintöoikeutta koskevaa toimenpidettä maaliskuulle 2009. Olen kuitenkin varsin tietoinen siitä, että työtä riittää vielä paljon, ja siksi komissio laatii virallisesta asiakirjasta ja mahdollisesti muista julkisista asiakirjoista vihreän kirjan saadakseen kunnon mahdollisuuden järjestää tästä aiheesta laaja-alainen kuuleminen.

Tässä yhteydessä mietinnöstänne ja Euroopan parlamentin tekemästä tutkimuksesta on kuitenkin tietysti paljon hyötyä. Lisäksi, kuten korostitte, tarvitsemme mielestäni – olen tästä kanssanne samaa mieltä – myös oikeusperustan, jonka nojalla voimme tehdä aloitteen, vaikka tiedämmekin, että oikeusjärjestelmiemme moninaisuus edellyttää perinpohjaista työtä, jotta voimme tehdä tällaisen aloitteen. Kiitän kuitenkin teitä vielä kerran tästä erinomaisesta työstä.

Vastaan seuraavaksi jäsen Wallisille, joka korosti voimakkaasti tarvetta nykyaikaistaa oikeuden toimintaa. On totta, että Ranskan puheenjohtajakaudella juuri hyväksytty toimintasuunnitelma on tulevalle puheenjohtajavaltiolle Tšekille valtavan mielenkiintoinen. Siispä hyvä jäsen Wallis, mietintöänne käsittelemällä näemme, miten voimme hyödyntää kunnolla sähköistä oikeudenkäyttöä.

Mainitsitte erityisesti tapauksia, joissa sähköisestä oikeudenkäytöstä olisi valtavasti hyötyä esimerkiksi vähäisten vaateiden käsittelyssä. On selvää, että suosituksenne auttavat meitä parantamaan toimenpiteitä, joihin komissio on jo ryhtynyt, ja rikastuttavat Eurooppa-neuvostossa käytäviä keskusteluja ja siellä tehtäviä päätöksiä.

Teemme yhteistyötä varmistaaksemme, että sähköinen oikeudenkäyttö helpottaa eurooppalaista lainsäädäntöä, kansallisia oikeusjärjestelmiä ja eurooppalaisia menettelyjä koskevien tietojen saamista. Haluan myös huomauttaa, että suunnitteilla oleva portaali otetaan käyttöön viimeistään joulukuun 2009 lopussa. Toimimme asiassa tietenkin tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa. Siispä tämä eurooppalainen sähköisen oikeudenkäytön portaali on määrä ottaa käyttöön joulukuun 2009 loppuun mennessä. Se on tarkoitettu EU:n kansalaisille, mutta tarkastelemme myös sitä, miten voimme ratkaista ongelmia, jotka vaikuttavat suoremmin oikeusviranomaisiin.

Olen jälleen kerran hyvin iloinen havaitessani synergiaa EU:n toimielinten – neuvoston, parlamentin ja komission – välillä tässä asiassa. Hyvä jäsen Wallis, katson, että puheenjohtajavaltio Ranska ja ministeri Dati ovat osoittaneet kunnianhimoa, jota toivoitte pyytäessänne, ettemme tinkisi tavoitteistamme vaan suhtautuisimme sähköiseen oikeudenkäyttöön kunnianhimoisesti. Voitte olla varmoja siitä, että olen komission jäsenenä hyvin sitoutunut tähän asiaan.

Lopuksi puhun jäsen López-Istúriz Whiten mietinnöstä. Kiitän myös häntä siitä, että hän tarttui ministeri Datin erinomaiseen aloitteeseen ja sai meidät työskentelemään Lillessä tämän yhteiskunnillemme hyvin tärkeän aiheen parissa. Tiedämme hyvin, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa jatkuvasti yhteiskunnissamme. Tämän ikäluokan osuus on jo 16 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä, ja olemme siksi vakuuttuneita siitä, että heikommassa asemassa olevien aikuisten suojelu on tärkeää. Kannatimme siksi voimakkaasti Ranskan aloitetta, kun se kehotti jäsenvaltioita ratifioimaan 13. tammikuuta 2000 tehdyn Haagin yleissopimuksen. Ministeri Datin peräänantamattomuuden ja määrätietoisuuden ansiosta tämä yleissopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2009.

Ministeri Dati luettelikin jo maat, jotka ovat jo liittyneet tähän sopimukseen. Niiden liittymisellä on uskoakseni jälleen lumipallovaikutus, mikä tarjoaa meille mahdollisuuden suostutella kaikki jäsenvaltiot allekirjoittamaan tämä sopimus.

On totta, ettei meillä ole vielä yhteisön välineitä. Emme ole vielä puhuneet olemassa olevan välineen kehittämistä. Aiomme seurata hyvin tiiviisti tämän sopimuksen soveltamista, minkä jälkeen tietenkin aiomme sisällyttää tämän ehdotuksen Tukholman ohjelmaan. Aiomme tarkastella kaikkia toimenpiteitä, jotka tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuden parantaa keskinäistä yhteistyötään, ja tämän jälkeen voimme mahdollisesti tehdä asiassa yhteisön aloitteen.

Tämän verran voin sanoa tästä aiheesta, jota pidän itse hyvin tärkeänä. Haluan joka tapauksessa kiittää teitä: tämänaamuinen, ministeri Datin läsnä ollessa käymämme keskustelu on jo auttanut meitä näkemään, miten jatkamme työtämme esittääksemme kunnianhimoisen Tukholman ohjelman, joka vastaa tätä eurooppalaista oikeuden aluetta haluavien EU:n kansalaisten odotuksia. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitos.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 

  Panayiotis Demetriou, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (EL) Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa kaikesta, mitä se on saavuttanut tähän mennessä erityisesti oikeuden alalla. Haluan myös kiittää komission jäsentä. Kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta kannattaa esittelijän, jäsen López-Istúriz Whiten, kantaa sellaisena kuin se esitetään mietinnössä. Emme voi jättää ikääntyneitä kansalaisiamme, joiden voimavarat ovat rajalliset, emmekä muitakaan kansalaisiamme, joilla on ongelmia, vaille oikeudellista suojelua. Emme saa jättää heitä oman onnensa nojaan emmekä opportunististen suojelijoiden käsiin, jotka toisinaan nöyryyttävät ja riistävät heitä. Jokaisella yhteiskunnalla ja jokaisella oikeusvaltiolla on velvollisuus tehdä oikeudellisia ja hallinnollisia päätöksiä ja hyväksyä oikeudellisia ja hallinnollisia asiakirjoja, joilla suojellaan ikäihmisten ihmisarvoa ja omaisuutta. Euroopan unionilla on asiassa rajat ylittävä vastuu. Kehotan komissiota auttamaan painostamalla jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan Haagin yleissopimuksen, jossa vahvistetaan tällaisen suojelun puitteet. Pyydän myös kaikkia kollegoitani, jotka tulevat maista, jotka eivät ole vielä liittyneet sopimukseen, tekemään tästä totta.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa, komission jäsen Barrot'ta ja kaikkia esittelijöitä, sillä teknologia kehittyy vääjäämättä ja tämä tosiseikka on otettava huomioon oikeusjärjestelmissämme.

Katson, että tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto oikeushallinnossa tuo mukanaan monia mahdollisia ratkaisuja parantamalla oikeuslaitoksen toimintaa, auttamalla näin järkeistämään ja valtavirtaistamaan menettelyjä ja pienentämällä siten kustannuksia. Sähköinen oikeudenkäyttö voi myös tuoda kiistattomia etuja ja vastata moniin eri tarpeisiin, joista tärkeimmät liittyvät mahdollisuuteen käyttää oikeussuojakeinoja, toiminnan tehostamiseen sekä ajan ja rahan säästämiseen. Siksi sähköisellä oikeudenkäytöllä on hyvin tärkeää pyrkiä kehittämään tietoteknologian käyttöä oikeuslaitoksissa, varsinkin kun otetaan huomioon, että rajat ylittävissä siviilioikeudenkäynneissä on osallisena lähes kymmenen miljoonaa EU:n kansalaista ja että tämä määrä todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa.

Kansalaisille koituvien hyötyjen lisäksi meidän on tarkasteltava oikeusalalla työskenteleville koituvia hyötyjä, emmekä saa siksi unohtaa oikeudellisen ja rikosoikeudellisen yhteistyön alan menettelyjä. Sen lisäksi, että olen toiminut tämän lausunnon valmistelijana, toimin sähköistä rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) koskevan mietinnön esittelijänä. Tässä työssäni olen huomannut, että sähköisen oikeudenkäytön mahdollinen soveltamisala on laaja ja että sitä on tarkoitus kehittää samanaikaisesti Euroopan oikeudellisen alueen ja teknologian kanssa. Olen siksi iloinen komission jäsen Barrot'n ilmoituksesta, jonka mukaan portaali otetaan käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lopuksi totean toivovani, että Euroopan unioni onnistuu viimein luomaan oikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän ja että osapuolten vastuu voidaan viimein jakaa. Esimerkiksi kotimaassani käy aivan liian usein niin, että tutkinnan käynnistävä osapuoli maksaa liian korkean hinnan ja että vääristynyt oikeusprosessi päättyy syyttömäksi julistamiseen. Italiassa tuomarit eivät ole siviilioikeudellisessa vastuussa vääristä tuomioista. Tämä on vakava yhteiskunnallinen epäkohta, joka on oikaistava. Toivon, että Euroopan oikeudellinen alue auttaa ennemmin tai myöhemmin korjaamaan tämän suuren vääryyden.

Kiitän vielä kerran puheenjohtajavaltio Ranskaa työstä, jota se on tehnyt tässä asiassa, sekä jäsen Wallista.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Dati, arvoisa komission jäsen Barrot, haluan aivan aluksi kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa sen tekemästä työstä sekä ministeri Datia työstä, jota hän on tehnyt henkilökohtaisesti kehittääkseen oikeudellisen vapauden ja tehokkuuden aluetta kansalaistemme hyväksi.

Esittelijämme ovat tehneet erinomaista työtä. Siksi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmä äänestää näiden kolmen mietinnön eli jäsen Wallisin mietinnön, jäsen López-Istúriz Whiten mietinnön ja jäsen Medina Ortegan mietinnön puolesta. Haluan selventää omalta osaltani muutamaa asiaa, jotka koskevat jäsen Medina Ortegan mietintöön liittyvää ryhmämme kantaa. Olemme tehneet jäsen Medina Ortegan kanssa tiivistä yhteistyötä.

Arvoisa ministeri Dati, arvoisa komission jäsen Barrot, kuten sanoitte, meille on juuri esitetty tässä mietinnössä ajatus siitä, että meidän pitäisi ryhtyä tositoimiin virallisten asiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen toteuttamiseksi. Kun tämä mietintö julkistettiin, siinä käytetystä terminologiasta käytiin keskustelua.

Me katsomme, että tämä mietintö koskee virallista asiakirjaa, jonka ominaispiirteet on vahvistettu oikeuskäytännössä, ja että tässä vaiheessa meidän pitäisi pitäytyä virallisissa asiakirjoissa eikä aiheuttaa oikeudellista sekaannusta käyttämällä epäsopivia termejä täsmentäessämme, mitä pitäisi pitää virallisena asiakirjana.

Arvoisa ministeri Dati, arvoisa komission jäsen Barrot, te olette jo sanoneet, mitä virallisen asiakirjan ominaispiirteet ovat, enkä aio nyt käydä niitä uudelleen läpi. Totean vain, että jos ryhdymme keskustelemaan muista kysymyksistä, muista asiakirjoista, jotka ovat erilaisia ja jotka ovat pohjimmiltaan yksityisiä sopimuksia, tämä asia ei kuulu tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön alaan, sillä siinä esitetään nyt se todellinen kysymys, miten voimme tunnustaa vastavuoroisesti asiakirjat, jotka ovat oikeuskäytännön mukaan virallisia asiakirjoja. Haluan kiittää jäsen Medina Ortegaa vielä kerran siitä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän asian parissa.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, PSE-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, toimin nyt hieman erilaisessa tehtävässä. En puhu nyt mietintöni esittelijänä vaan Euroopan parlamentin sosialistiryhmän puolesta kaikista kolmesta mietinnöstä.

Haluan todeta, että näillä kolmella mietinnöllä on yksi yhteinen piirre: niillä kaikilla pyritään parantamaan kansalaisten tilannetta. Tosiasia on se, että oikeuden alalla kansalaisten tilannetta voidaan parantaa vain noudattamalla tiettyjä tasapainoperiaatteita, ottamalla tietyt seikat huomioon. Esimerkiksi sähköisen oikeudenkäytön alalla emme saa innostua liikaa uudesta teknologiasta, jos vaarana on, että se heikentää kansalaisten turvaa. Toisin sanoen jos alamme huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla on sähköpostiosoite, saatamme päätyä tilanteeseen, jossa ne, joilla ei ole käytettävissään Internet-yhteyttä, menettävät mahdollisuutensa käyttää oikeussuojakeinoja.

Virallista asiakirjaa koskevan mietintöni aihealueesta totean sen, että ymmärtääkseni sekä neuvoston puheenjohtaja Dati että komission jäsen Barrot ovat korostaneet, että oikeusturva on tälläkin alalla tärkeää. Kyse on oikeudellista arvoa omaavien asiakirjojen viemisestä maasta toiseen tunnustamatta kuitenkaan minkäänlaista asiakirjaa, jonka tehokkuuteen liittyy epäilyksiä. Toisin sanoen vaikka notaari olisikin vahvistanut yksityisen asiakirjan maassa, jossa ei ole virallisten asiakirjojen järjestelmää, asiakirja ei voi olla täytäntöönpanokelpoinen samalla tavalla kuin notaarin vahvistamat asiakirjat "continental law" -oikeusjärjestelmässä, koska nämä jälkimmäiset ovat sitovasti täytäntöönpanokelpoisia, mikä on täysin eri asia.

Siispä tasapainottelu kahden seikan välillä, joista toinen on markkinoiden tarve toimia tehokkaasti ja toinen se, että Euroopan unionissa täytyy voida liikkua tehokkaasti, ei saa johtaa siihen, että hylkäämme välttämättömän oikeusturvan. Ilman oikeusturvaa, ilman kansalaisille annettavia takeita ei ole myöskään oikeutta. Tästä syystä näistä mietinnöistä äänestettäessä sosialistiryhmä täsmentää näkökulmaansa suojellakseen ennen kaikkea tavallisten kansalaisten etuja eikä pelkästään vahvimpien etuja.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, uskon ja toivon, ettei ryhmälleni tuota ongelmaa äänestää mietintöni puolesta eikä varsinkaan jäsen López-Istúriz Whiten mietinnön puolesta.

Puhun nyt kuitenkin jäsen Medina Ortegan mietinnöstä, koska se on parlamentin jäsenten mielestä ongelmallinen. Jaamme kaikki saman ajatuksen: meillä on tuomioiden liikkumisvapaus. Haluamme virallisten asiakirjojen liikkumisvapauden, mihin lisään: "tai vastaavien asiakirjojen liikkumisvapauden". Täällä on puhuttu paljon kansalaistemme elämän helpottamisesta. Minulle tämä merkitsee kaikkien EU:n kansalaisten elämän helpottamista. Meidän olisi hyödytöntä jättää monet maat ja oikeusperinteet tämän oikeudenalan ulkopuolelle. Näin kuitenkin käy, ellemme tarkastele asiaa laajemmin ja osoita kärsivällisyyttä ja suvaitsevuutta niitä oikeusjärjestelmiä kohtaan, jotka voivat vaikuttaa pintapuolisesti erilaisilta mutta joiden tavat lähestyä asioita ovat syvemmälle mentäessä hyvin samanlaiset.

Olemme onnistuneet tunnustamaan toistemme asiakirjat. Ei ole mitään järkevää syytä, miksemme voisi tunnustaa suvaitsevaisesti ja huolellisesti toistemme asiakirjoja, kun ne ovat sopimuksia tai notaarin vahvistamia asiakirjoja mutta niitä ei ole tehty täysin samalla tavalla ja samassa muodossa.

Siksi pyydänkin teitä kunnioittamaan tänään esitettyjä tarkistuksia. Niitä ei ehkä hyväksytä, mutta niiden henki on se, että elämme kaikkien kansalaisten oikeuden ja kaikkien oikeusperinteiden Euroopassa. EU:sta ei saa tulla rajattu kerho.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, UEN-ryhmän puolesta.– (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme kolmesta hyvin tärkeästä mietinnöstä. Haluan kiittää erityisesti jäsen Wallista hänen mietinnöstään, joka on erittäin kattava, oleellinen, asiantunteva ja erinomainen ja jossa puututaan ongelman kaikkiin näkökohtiin. Parlamentti on jäsen Wallisin kanssa samaa mieltä, kun hän korostaa ongelman merkitystä toteamalla, että se vaikuttaa ainakin kahteen prosenttiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisista. EU:n 500 miljoonasta kansalaisesta jopa kymmenen miljoonaa on mukana rajat ylittävissä riita-asioissa. Uusimpien tietoteknisten järjestelmien käyttöönotolla oikeuden alalla saattaisi olla näiden ihmisten näkökulmasta ratkaiseva vaikutus, sillä se voisi tehostaa, yksinkertaistaa ja nopeuttaa oikeustoimia.

Jos Euroopan komissio hyväksyy ehdotuksemme, ne voivat helpottaa oikeussuojakeinojen käyttämistä, ja lisäksi ne rajoittavat oikeustoimien kustannuksia, mikä on kansalaisillemme tärkeää. Vaikuttaa siis perustellulta kannattaa ajatusta kahden sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan Internet-portaalin perustamisesta. Ensimmäisestä portaalista olisi hyötyä kansalaisille, ja sillä varmistettaisiin, että liikemiehet saavat oikeudellisia neuvoja monilla kielillä. Toinen portaali olisi suunnattu oikeusalan ammattilaisille. Se olisi väline, joka auttaisi lakimiehiä, tuomareita, julkisia syyttäjiä, asianajajia ja oikeushallinnon virkamiehiä heidän työssään.

Uudesta teknologiasta voi olla myös apua kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa sekä rikosten ennaltaehkäisyn alalla – puhumattakaan siitä, että videoneuvottelujen laaja käyttö olisi ilmeinen keino hankkia ja koota näyttöä oikeuskäsittelyissä.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) Arvoisa puhemies, on hyvin tärkeää, että uutta teknologiaa otetaan käyttöön ja käytetään mahdollisimman paljon oikeusprosesseissa. Emme voi antaa oikeusjärjestelmän jäädä tältä osin pahasti muista aloista jälkeen. On sanomattakin selvää, että tätä asiaa koskevaan strategiaan on suhtauduttava hyvin vakavasti. Kun kuitenkin tarkastelemme nykytilannetta, meidän on pidettävä jalkamme tukevasti maan pinnalla.

Tässä mietinnössäkin tuodaan esiin, että 2000-luvun EU:ssa on yhä joitakin tuomioistuimia, joilla ei ole tietokonetta eikä Internet-yhteyttä. Sekä oikeusalan ammattilaisten että oikeuksiaan suojelevien tavallisten kansalaisten on edelleen äärimmäisen vaikeaa saada oikeudellisia tietoja heidän käyttämästään hakutavasta riippumatta. Olen vakuuttunut siitä, että EU:n siviilioikeuden ja rikosoikeuden alan rahoitusjärjestelmissä on tulevaisuudessa enemmän varoja näiden puutteiden korjaamiseen. Lisäksi jäsenvaltioiden on selvästikin ryhdyttävä lisätoimiin käyttääkseen tehokkaasti saatavilla olevat määrärahat.

Mietinnössä tuodaan esiin, että hyvin samankaltaisia ongelmia liittyy myös siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkostoon, josta äänestettiin vain kaksi päivää sitten. Mielestäni on ikävää, ettei tästä mietinnöstä käyty keskustelua. Tämän verkoston toiminnan parantaminen on kiistatta tärkeää ja tuo lisäarvoa EU:n kansalaisille. Ongelmat, joihin olen viitannut, jatkuvat sitkeästi myös tällä alalla. Niitä ovat muun muassa tiedonpuute, käännösten puuttuminen virallisilla kielillä sekä vaikeudet käyttää oikeussuojakeinoja rajat ylittävällä tavalla.

Toivon jälleen kerran, että nämä ongelmat, jotka ovat parlamentille merkittäviä huolenaiheita, sisällytetään laajalti myös komission ja neuvoston tulevaan ohjelmaan, erityisesti siksi, että tavalliset kansalaiset odottavat EU:lta konkreettisia toimenpiteitä, jotka yksinkertaistaisivat heidän jokapäiväistä elämäänsä. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, kaikki kolme mietintöä ovat mielestäni tervetulleita, mutta puhun ensin holhouksesta. Heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten suojelu on minulle hyvin tärkeä asia. Tiedämme, että EU:n väestö ikääntyy: elinajanodote on noussut 80 vuoteen, ja vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaita on 37 prosenttia väestöstä. Ihmiset myös liikkuvat enemmän. Viime vuonna 400 000 henkeä muutti kotimaastani ulkomaille eläkepäiviä viettämään, joten on tärkeää varmistaa, että he saavat samaa suojelua kuin kotonakin.

Tällaiset väestörakenteelliset muutokset asettavat eurooppalaiselle yhteiskunnalle monia haasteita, kuten olemme jo kuulleet terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kohdalla. Mielestäni on hyvin tärkeää tarjota vanhemmille sukupolville mahdollisuus elää itsenäistä ja ihmisarvoista elämää.

Toimiessani viime vuonna esittelijän tehtävässä tavoitteenani oli varmistaa, että iäkkäät kansalaiset voisivat pysyä terveempinä ja elää pidempään ja itsenäisesti. Mietintö, josta keskustelemme tänään, sopii mielestäni erityisen hyvin yhteen niiden ehdotusten kanssa, joilla pyritään varmistamaan, että he voivat jatkossakin huolehtia omasta omaisuudestaan ja hoitaa päivittäisiä asioitaan riippumatta siitä, missä he elävät, ilman hyväksikäyttöä ja riistoa. Olen kuitenkin myös huolissani Haagin yleissopimuksesta. Mielestäni on hyvä, että ministeri on ryhtynyt asiassa toimiin, mutta meidän ei pidä tyytyä varmistamaan, että olemassa oleva lainsäädäntö vain ratifioidaan: meidän on varmistettava, että se myös tuottaa tuloksia.

Haluan vielä sanoa muutaman sanan virallisesta asiakirjasta. Kannatan aloitteita, jotka tähtäävät kansalaisille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentämiseen, mutta minäkin olen huolissani siitä, ettei tässä mietinnössä oteta huomioon yhteisössä vallitsevia erilaisia oikeusperinteitä eikä erilaisia oikeudellisia välineitä, kuten englantilaista deed-asiakirjaa tai Englannissa harjoitettavia erilaisia notaarin ammatin muotoja. Mielestäni mietintöön liittyy tällaisenaan se vaara, että se saattaa horjuttaa joidenkin jäsenvaltioiden, erityisesti kotimaani, kansallista lainsäädäntöä omaisuuden hallinnoinnista. Mielestäni tällaisten erojen sivuuttaminen rikkoo vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tavoitettamme tarjota kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet saada oikeussuojaa. Näistä syistä valtuuskuntani ja minä kannatamme jäsen Wallisin tarkistuksia.

Mielestäni jäsen Wallisin mietintö sähköisestä oikeudenkäytöstä on erinomainen. Katson, että osa muissa mietinnöissä esiin tuoduista kysymyksistä liittyy toisiinsa, joten tämä tarkoittaa, että kansalaisilla on kaikkialla Euroopan unionissa yhtäläiset mahdollisuudet saada oikeussuojaa.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä jäsen Wallista, jäsen Medina Ortegaa ja jäsen López-Istúriz Whitea heidän erinomaisista mietinnöistään. Sähköinen oikeudenkäyttö on tarpeen aikana, jolloin rajat ylittävien riita-asioiden arvioidaan koskettavan EU:ssa noin kymmentä miljoonaa ihmistä. Tietoteknologian käyttöönotolla oikeusjärjestelmissä voidaankin parantaa huomattavasti EU:n oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien käytettävyyttä ja lisätä niiden tehokkuutta. Siksi jäsen Wallisin laatima mietintö ja hänen pyrkimyksensä ansaitsevat täyden huomiomme.

Pidän myös tätä virallista asiakirjaa koskevaa päätöslauselmaa hyvin tärkeänä. Romanialaisena lakimiehenä voin vain korostaa, että virallinen asiakirja ja sovinnollinen, riidaton oikeusjärjestelmä tuottaisivat valtavia etuja. Romaniassa – samoin kuin muissa Euroopan maissa, joiden oikeusjärjestelmä edustaa siviilioikeuden perinnettä – preventiivisen oikeuden merkittävin ilmenemismuoto on notaarin vahvistama virallinen asiakirja. Ymmärrän, että jäsen Medina Ortega haluaisi viitata ainoastaan virallisiin asiakirjoihin ja erottaa toisistaan asiaan erikoistuneiden ammattilaisten laatimat, julkisen viranomaisen myöntämät ja yksityishenkilön allekirjoituksella vahvistetut viralliset julkiset asiakirjat.

Riippumatta keskustelujen lopputuloksesta ja siitä, otetaanko vastaavat asiakirjat mukaan tekstiin vai tehdäänkö niistä erillinen aloite, katson, että meidän on kuitenkin varmistettava, että tämän mietinnön tavoitteena on turvata kansalaisten ja heidän oikeusturvansa suojelu samoin kuin rajat ylittävien perhesuhteiden ja omistussuhteiden suojelu ehdottamalla virallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin on puututtava jäsenvaltioiden väestön huomattavaa ikääntymistä koskevaan ongelmaan, joka on yhteydessä elinajanodotteen merkittävään nousuun. Sen seurauksena vuoteen 2050 mennessä EU:n väestöstä yli 60-vuotiaita on noin 40 prosenttia ja näistä ihmisistä yli 80-vuotiaita on 10 prosenttia.

Näillä väestörakenteen muutoksilla on vakavat vaikutukset talouteemme, yhteiskuntaamme, terveyteemme ja talousarvioomme. Siksi meidän on luotava asianmukaisia ja yksityiskohtaisia suojamekanismeja, joilla taataan yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet kaikille. Suojeltavat henkilöt viettävät yhä enemmän aikaa asuinmaansa ulkopuolella tai saavat sairaalahoitoa ulkomailla eivätkä siis maassa, jossa heidän varallisuutensa sijaitsee. Tästä syystä oikeudellisilla suojelujärjestelmillä on turvattava tuomioistuinten päätösten, hallinnollisten päätösten ja henkilöiden itsensä tekemien päätösten jatkuvuus. Tämä koskee erityisesti tulevaan oikeudelliseen suojeluun vaikuttavia valtakirjoja, jotka on pantava täytäntöön EU:n jäsenvaltioissa.

Siksi meidän on luotava mekanismi, jonka avulla asiakirjoja voidaan välittää tehokkaasti, erityisesti hätätapauksissa, kuten silloin, kun kotimaansa ulkopuolella tilapäisesti oleskeleva suojeltu henkilö tarvitsee sairaalahoitoa. Tällä tavoin eurooppalaiset voisivat oleskella tai elää esteittä muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan menettämättä mahdollisuuttaan päästä tehokkaasti ja nopeasti hoitoon.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan vakuuttaa teille, että tämänpäiväinen keskustelu kolmesta mietinnöstä on erittäin mielenkiintoinen sekä EU:n kansalaisten että lakimieskollegoideni näkökulmasta. Haluan siksi kiittää mietintöjen esittelijöitä.

Olen luonut tähän saakka uraa ainoastaan oikeusjärjestelmässä – sekä puheenjohtajana yhdessä Bulgarian suurimmista tuomioistuimista, jossa otettiin ensimmäisenä käyttöön verkkoteknologiaa tapausten käsittelemiseksi, että Euroopan neuvoston tieto- ja lakiasiantuntijoiden komitean puheenjohtajana vuoteen 2000 asti. Tästä syystä sähköiseen oikeudenkäyttöön liittyvät kysymykset ovat minulle varsin tuttuja. Ottaessamme tietoteknologiaa käyttöön vuonna 1995 en olisi uskonut, että tämä aihe aiheuttaisi kohua Euroopan parlamentissa. Siksi minulla on suuri ilo voida puhua aiheesta tänään.

Haluan kiittää jäsen Wallista erityisesti hänen sähköistä oikeudenkäyttöä koskevasta mietinnöstään, sillä uskon, että oikeuden alalla tietoteknologian ja uuden viestintäteknologian käyttö edistää rajat ylittävän oikeudellisen yhteistyön kehittymistä ja parantaa myös EU:n kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeusjärjestelmää.

Haluan kuitenkin korostaa, että saadaksemme tällä alalla aikaan tehokkaan eurooppalaisen järjestelmän toimielinten on hyvin tärkeää laatia yleinen strategia ja yleiset standardit, jotka tehostavat kansallisten järjestelmien välistä tiedonvaihtoa, muistaen kuitenkin myös sen, että tarvitsemme suuren määrän korkeasti koulutettuja asiantuntijoita.

Vasta näiden edellytysten täytyttyä kykenemme hyödyntämään uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia torjua rajat ylittävää rikollisuutta sekä parantamaan oikeusjärjestelmän käytettävyyttä kansalaisten kannalta yksityis- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Siispä kehotan edistämään kaikkia asiaankuuluvia hankkeita, koskivatpa ne sitten verkossa toimivaa rikosrekisteritietojärjestelmää, maksukyvyttömyysrekistereitä tai siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme saavuttaa EU:n yhden päätavoitteen eli lisätä vuorovaikutusta kansalaisten kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, 10. toukokuuta 2005 päivätyssä, Haagin ohjelmaa koskevassa tiedonannossaan parlamentille ja neuvostolle komissio asetti yhdeksi erityistavoitteekseen luoda vuoteen 2011 mennessä todellinen Euroopan oikeuden alue yksityisoikeuden alalla. Se viittasi tuomioistuinten päätösten tunnustamiseen ja toimeenpanoon sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, sillä nämä toimenpiteet olisivat todellinen keino turvata EU:n kansalaisten rajat ylittävä oikeudellinen suojelu.

Euroopan unioni laajentuu, ja sen kansalaisia kannustetaan liikkumaan enemmän. Samaan aikaan henkilöiden liikkuminen koko yhteisön alueella aiheuttaa ongelmia, jotka liittyvät virallisten asiakirjojen välittämiseen. Koska jäsenvaltiot ovat ratkaisseet virallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevan ongelman eri tavoilla, näiden asiakirjojen liikkumisesta on nyt tullut monimutkainen kysymys ja välitettävien asiakirjojen määrään ja tyyppiin liittyy rajoituksia.

Komission on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin ottaakseen kaikissa jäsenvaltioissa välittömästi käyttöön yhtenäisen, räätälöidyn järjestelmän virallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista varten. Tämä helpottaisi huomattavasti kansalaisten ja yritysten päivittäistä elämää.

Samalla julkiset maa- ja kiinteistörekisteritiedot pitäisi kuitenkin jättää tämän yhteisön välineen ulkopuolelle, koska kiinteistöjen omistamisen alalla julkisten rekisterijärjestelmien välillä on rakenne- ja organisaatioeroja. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta virallisen asiakirjan aitous, todistusvoima ja täytäntöönpanokelpoisuus sen käyttötarkoituksessa voidaan jättää tunnustamatta jäsenvaltiossa, jolle pyyntö on esitetty, vain silloin, jos asiakirjan aitouteen liittyy vakavia ja perusteltuja epäilyjä tai jos sen tunnustaminen rikkoo kyseisen jäsenvaltion yleistä politiikkaa.

Haluan kiittää lopuksi jäsen Medina Ortegaa erittäin hyvin laaditusta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, kannatan kovasti ajatusta siitä, että komissio laatisi sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan toimintasuunnitelman. Olin jokseenkin yllättynyt kuullessani, ettei tällaista aloitetta ollut vielä tehty. Haluan kiittää kollegaani jäsen Wallista siitä, että hän on puuttunut tähän kiireelliseen kysymykseen erittäin sopivalla tavalla. Nopeasti kehittynyt teknologia on tarjonnut meille uudet tehokkaat työkalut, jotka meidän pitäisi ottaa käyttöön epäröimättä.

Valitettavasti se on tuonut meille myös uusia haasteita, myös verkkorikollisuutta, kuten luvatonta valvontaa, petoksia, kybersodankäyntiä ja paljon muuta. EU:n on korkea aika antaa lainsäädäntöä verkkorikollisuuden määritelmästä ja tutkinnasta ja verkkorikoksista langetettavista rangaistuksista. Sähköinen rikollisuus ylittää kansalliset rajat, ja siksi sitä pitäisi torjua ylikansallisesti. Odotan komission tekevän lainsäädäntöaloitteen tästä asiasta varsin pian.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, voimmeko katsoa sähköisen oikeudenkäytön olevan mahdollista toiminnassa, johon vaikuttavat ihmisen heikkoudet ja hyveet, jotka ovat varsin inhimillisiä ominaisuuksia? Emme! Voiko oikeus olla rajatonta? Vastaus on jälleen ei! Tämä johtuu siitä, että oikeudenkäyttö on inhimillistä toimintaa, joka on hyvin erilaista maailman eri osissa.

Tarkoittavatko nämä kaksi kieltävää vastausta sitä, että meidän on käännettävä selkämme teknologisille innovaatioille? Vastaus on jälleen tietenkin ei! Meidän on yritettävä hyödyntää ihmisten kehittämiä innovaatioita. Kannatan tietoportaalia. Kannatan tiedonvaihtoa. Kannatan tietoisuuden lisäämistä oikeusjärjestelmien keskinäisestä riippuvuudesta. Kannatan tukea eurooppalaisten demonstraatioiden kehittämiselle. Vastustan silti yhteistä kasvotonta oikeutta – väittämättä kuitenkaan, että pyrkisitte siihen mietinnössänne.

Isäni, joka oli tuomari, ei myöskään haluaisi minun puolustavan sähköistä oikeudenkäyttöä täällä Euroopan parlamentissa. Kun puhun itse Euroopan parlamentista isälleni, joka on taivaassa, voin kertoa hänelle, että tiedän oikeuden olevan aina ihminen, ihmisen puolustaja ja tuomari – ei Jumalan edessä vaan omantunnon edessä.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Arvoisa puhemies, haluan kiittää aloitteesta, joka koskee virallisten asiakirjojen liikkumista Euroopassa, koska sillä kehitetään edelleen henkilöiden ja kaupallisten yksiköiden liikkumisvapautta Euroopan unionissa. Vaikka fyysiset rajat onkin poistettu, oikeudelliset rajat ovat edelleen olemassa. Todisteita tästä ovat maasta toiseen vaihtelevat monimutkaiset menettelyt julkisen viranomaisen edustajan läsnä ollessa allekirjoitettujen sopimusten soveltamiseksi.

Velvollisuutenamme on tarjota jokaiselle kansalaiselle se mahdollisuus, että virallisen eurooppalaisen asiakirjan määräyksiä sovelletaan ilman lisätoimenpiteitä jossakin EU:n jäsenvaltiossa, kun virallinen asiakirja on laadittu toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Pidän myönteisenä jäsen Wallisin aloitetta ja mietintöä sähköisestä oikeudenkäytöstä, sillä katson, että tämän mietinnön hyväksymällä turvaamme EU:n kansalaisten mahdollisuuden turvautua EU:n oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmään käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Todistusaineiston nopea hallinnointi mahdollisimman vähäisin kustannuksin ja oikeudellisten menettelyjen yksinkertaistaminen yksinkertaisia, käytännöllisiä välineitä käyttämällä helpottaa kansalaisten näkökulmasta oikeusjärjestelmien käyttöä rajat ylittävissä riita-asioissa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi…

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri Dati, sähköinen oikeudenkäyttö on tärkeä askel eteenpäin kohti sitä, että turvaamme kansalaisten mahdollisuuden käyttää oikeussuojakeinoja ja kääntyä tuomioistuinten puoleen. Pidän tätä aloitetta myönteisenä ja kiitän esittelijää ja puheenjohtajavaltio Ranskaa. Sähköistä oikeudenkäyttöä koskevasta hankkeesta keskusteltiin myös Portugalin puheenjohtajakaudella, ja siksi Portugali sai tehtäväkseen ohjata sellaisen pilottihankkeen kehittämistä ja toteutusta, joka tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden käyttää muissa jäsenvaltioissa palveluja helpommin, halvemmalla, kätevämmin ja omalla äidinkielellään.

Tämä monikielinen portaali pitäisi suunnitella sellaiseksi, että se tarjoaisi apua kansalaisille ja yrityksille, jotka tarvitsevat oikeusapua ja alustavaa lakineuvontaa rajat ylittäviin oikeusasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Sähköisen oikeudenkäytön portaalin koordinointi ja hallinta pitäisi antaa sellaisen yksikön tehtäväksi, joka vastaisi myös eri jäsenvaltioiden toimien koordinoinnista ja varmistaisi niiden yhteensopivuuden. Sähköistä oikeudenkäyttöä koskeva hanke palvelee kansaa ja lujittaa demokratiaamme. Kannatan sitä, että portaali otetaan käyttöön joulukuussa 2009.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää jäsen Wallista erinomaisesta mietinnöstä ja kiinnittää huomionne kahteen seikkaan. Vetoomusvaliokunnan puheenjohtajana huomaan, etteivät EU:n kansalaiset ole usein perillä omista oikeuksistaan ja että toisaalta he luulevat joskus voivansa puuttua asioihin, joihin heillä ei ole oikeutta puuttua. Siispä tämä Internet-portaali, jota kutsutaan myös sähköisen oikeudenkäytön portaaliksi, auttaa epäilemättä EU:n kansalaisia ottamaan yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja sen vetoomusvaliokuntaan.

Haluan myös kiinnittää huomionne toiseen asiaan, jonka jäsen Wallis mainitsi puheenvuorossaan, nimittäin siihen, että meidän on kunnioitettava paikallisia lakeja. Kuuluisa ranskalainen filosofi Charles de Montesqieu otti tämän asian esiin 250 vuotta sitten sanoessaan, että laadittaessa lakeja ylemmällä alueellisella tasolla pitäisi aina muistaa, että pienillä alueilla – tässä tapauksessa EU:n jäsenvaltioilla – on omat perinteensä, joita on kunnioitettava.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Hyvät parlamentin jäsenet, parlamentin puhemiehistön kokouksessa muutama päivä sitten käydyssä keskustelussa yleisenä näkemyksenä oli se, ettei jäsenille, jotka ovat jo käyttäneet keskustelussa puheenvuoron, pitäisi antaa uutta puheenvuoroa. Teen kuitenkin nyt poikkeuksen sen nimissä, mitä nimitämme Espanjassa joulumieleksi, ja annan jäsen Romagnolille uuden puheenvuoron.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, en voi puhua kaikkien puolesta, mutta toivon, että sitoutumattomat jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että yhteinen oikeuden alue on EU:n kansalaisille kiistaton etu, ja että he kannattavat siksi asiasta tehtyä aloitetta.

Hyvät parlamentin jäsenet, me olimme kutakuinkin kaikki täällä läsnä muutama minuutti sitten, enkä halua toistaa turhaan sitä, mitä täällä on sanottu, joten toivotan sen sijaan teille kaikille ja ennen kaikkea EU:lle ja sen kansalaisille, jotka katsovat elämänlaatunsa olevan uhattuna, menestyksekästä ja tietenkin myös oikeudenmukaista uutta vuotta.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, on hyvä, että yhdentyminen etenee oikeuden alalla, jonka tarkoituksena on ollut tähän asti perinteisesti suojella kansallisvaltioita. Tämä kehitys vastaa EU:n kansalaisten elinolosuhteiden muuttumista. Kuten täällä on jo huomautettu moneen otteeseen, tämä yhdentymiskehitys ei saa kuitenkaan tunkeutua liian syvälle rakenteisiin, jotka ovat kehittyneet perinteiden myötä ja jotka ovat ennen kaikkea toimivia. Kaikkea ei voida mitata samalla mittapuulla.

Virallisten asiakirjojen ja julkisten rekisterinpitäjien järjestelmät ovat monissa jäsenvaltioissa täysin erilaisia. Muun muassa Itävallassa, muttei kuitenkaan ainoastaan siellä, notaarin virastolla on pitkät perinteet, ja julkisten rekisterinpitäjien virastona se koetaan turvalliseksi ja luotettavaksi. Tätä ei saa vaarantaa ilman hyvää syytä eli toisin sanoen vain siksi, ettei samanlaista ammattikuntaa ole muualla. Kannatan siis yhdentymiskehitystä ja vastavuoroista avautumista, mutta tämän kehityksen on oltava tasapainoista.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, kussakin jäsenvaltiossa sovelletaan erilaista oikeusjärjestelmää ja erilaisia periaatteita hallinnollisten asiakirjojen tunnustamiseen. Siksi meidän pitäisi pyrkiä tekemään virallisten asiakirjojen rajat ylittävästä liikkumisesta mahdollisimman yksinkertaista. Meidän on kuitenkin muistettava, että tilanteiden ja säädösten varmuuden ja turvallisuuden takaaminen menee asiakirjojen liikkumisen helpottamisen edelle.

Meidän on yhtenäistettävä hallinnollisten asiakirjojen tunnustamista koskevat periaatteet helpottaaksemme kansalaistemme päivittäistä elämää ja yritystemme toimintaa. Juuri tätähän meiltä odotetaan. On varmaa, että tällaiset säännöt säästävät kansalaisten ja yritysten aikaa ja rahaa. Meidän on pyrittävä luomaan yhdenmukainen perusta virallisten asiakirjojen vastavuoroiselle tunnustamiselle yksittäisissä jäsenvaltioissa, muttemme saa missään nimessä laajentaa tätä järjestelmää asiakirjoihin, jotka eivät täytä peruskriteerejä.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, neuvoston puheenjohtaja (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtajavaltio on kiinnittänyt runsaasti huomiota kaikkien kolmen aiheen parissa tekemäänne työhön.

Mietintönne ovat todisteita mielenkiinnostanne näitä asioita kohtaan, ja tiedän, että saamme tulevaisuudessa muita tilaisuuksia keskustella niistä uudelleen. Haluan vielä kiittää jäsen Medina Ortegaa hänen esittämistään huomioista ja hänen työpanoksestaan. Meidän on edistyttävä virallisten asiakirjojen liikkumisen ja tunnustamisen alalla.

Mainitsitte aivan oikein, että asiassa Unibank annettu tuomio luo toiminnalle kehyksen ja sisältää virallisen asiakirjan määritelmän. Kuten jäsen Gauzès korosti hetki sitten, tämä on erinomainen mietintö, joka auttaa parantamaan oikeudellista yhteistyötä. Haluan myös selventää jäsen Wallisille erään asian: tämän pitäisi vaikuttaa kaikkiin EU:n kansalaisiin, mutta meidän on myös varmistettava, että luomme edellytykset todellisen vastavuoroisen luottamuksen syntymiselle. Tämä on välttämätöntä oikeusturvaan liittyvistä syistä.

Haluan myös korostaa jäsen Wallisin työtä sähköisen oikeudenkäytön alalla. Olette oikeassa: tämä on keino parantaa kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeussuojakeinoja. Emme saa unohtaa, että rajat ylittävät riita-asiat koskettavat arviolta kymmentä miljoonaa kansalaista, ja siksi tarvitsemme tehokkaita viestintäkeinoja. Haluan toistaa, mitä komission jäsen Barrot sanoi: hän totesi, että meidän on pidettävä kiinni tästä kunnianhimosta. Jäsen Zdravkovan puheenvuoro oli samansuuntainen, sillä oikeusjärjestelmien verkostoyhteistyö tarjoaa meille monia mahdollisuuksia.

Hyvä jäsen López-Istúriz White, olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte: meidän on tehtävä enemmän suojellaksemme heikossa asemassa olevia aikuisia ja erityisesti ikäihmisiä. Kannatan myös tämän mietinnön hyväksymistä, sillä se vastaa täysin suosituksia ja tavoitteitamme. Kiitän myös jäsen Gilliä hänen esittämistään huomioista, sillä hänen antamansa panos tekee tästä mietinnöstä äärimmäisen käytännöllisen.

Arvoisa komission jäsen, tekin olette osoittanut kiinnostustanne näitä aiheita kohtaan, ja toivon, että tämänpäiväinen keskustelumme voi rikastuttaa kuulemista, jota uskoakseni järjestätte tällä hetkellä.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää puheenjohtajavaltion puolesta kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Täällä esitetyt huomiot ovat olleet hyvin ammattimaisia ja käytännöllisiä. Kaiken kukkuraksi ne ovat valaneet meihin luottamusta tulevaisuuteen ja osoittavat Euroopan unionin olevan kiinnostunut tästä EU:n kansalaisten suojelua koskevasta asiasta.

Arvioni puheenjohtajavaltio Ranskan työstä oikeuden alalla on se, että aiheet ja päätökset ovat olleet käytännönläheisiä ja että tavoitteemme ovat vieläkin käytännönläheisempiä. Puheenjohtajakausi on merkinnyt taas minulle erinomaista tilaisuutta keskustella Euroopan parlamentin kanssa paitsi täysistunto- ja valiokuntatyöskentelyn aikana myös kaikissa alakohtaisissa konferensseissa, joita Ranskassa on järjestetty näistä aiheista.

Olen kiitollinen teille neuvoston ja parlamentin välille syntyneestä erinomaisesta yhteistyöstä. Sen ansiosta olemme myös voineet edetä hyvin nopeasti. Muistan puheenjohtajakauden alun, jolloin keskustelimme tavoitteistamme ja painopisteistämme. Voin kertoa teille, että tavoitteet on saavutettu ja että painopisteet ovat vahvistuneet, ja uskon, että Ranskan puheenjohtajakauden jälkeen seuraavat puheenjohtajavaltiot jatkavat täysin samaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(ES) Arvoisa ministeri Dati, haluan puhemiehenä kiittää teitä ja neuvoston puheenjohtajavaltiota viimeisten kuuden kuukauden aikana tekemästänne työstä, varsinkin teidän henkilökohtaisesti tekemästänne työstä.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Dati, hyvät parlamentin jäsenet, ensimmäinen asiani liittyy jäsen Medina Ortegan mietintöön. Haluan aivan aluksi huomauttaa, että aiomme järjestää Bryssel I -asetukseen liittyviä kokouksia, joissa käsitellään virallisten asiakirjojen tunnustamista. Aiomme hyväksyä vuoden 2009 alussa kertomuksen Bryssel I -asetuksen soveltamisesta ja tarkastella saman vuoden aikana keinoja tarkistaa tätä asetusta.

Toiseksi, kuten sanoin teille juuri äsken, järjestämme toisen tapaamisen, jossa käsitellään perintöoikeutta ja avioliittojärjestelyjä koskevaa välinettä. Siispä virallisia asiakirjoja koskevaa kysymystä käsitellään myös osana vihreää kirjaa, joka kattaa laajemmin kaikki julkiset asiakirjat. Tämä vihreä kirja on määrä julkistaa vuoden 2009 lopussa.

On selvää, että asiakirjojen vapaata liikkuvuutta on parannettava, mutta kuten ministeri Dati aivan oikein totesi, meidän on silti taattava oikeusturva, joka voi syntyä vain todellisen vastavuoroisen luottamuksen myötä. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli sanottavana näistä virallisia asiakirjoja koskevista kokouksista, joihin kiinnitämme paljon huomiota tulevina kuukausina vuonna 2009.

Sähköisestä oikeudenkäytöstä totean, että voin vahvistaa komission laativan parhaillaan sopimuksia, joiden ansiosta EU:n sähköisen oikeudenkäytön portaalista on mahdollista kehittää alustava versio sovitun aikataulun mukaisesti, ja kuten täällä on korostettu, rikosrekisteritietojen yhdistäminen vaikuttaa jo minusta varsin lupaavalta merkiltä sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan aloitteen tulevasta menestyksestä.

Lisäksi, kuten kerroin, aiomme seurata hyvin tiiviisti heikommassa asemassa olevien henkilöiden suojelusta tehdyn Haagin yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Tarkastelemme koko vuoden 2009 ajan hyvin tarkkaan, millaisia parannuksia voitaisiin tehdä ja edellyttääkö Haagin yleissopimuksen määräysten muodollisen täytäntöönpanon helpottaminen yhteisön aloitetta asiasta. Viittaan nyt asiakirjojen välittämiseen ja siihen, että heikommassa asemassa oleville ihmisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan. Tämä on komission vastaus.

Arvoisa puhemies, jos sallitte, haluan kiittää henkilökohtaisesti ministeri Datia, sillä Ranskan puheenjohtajuuskausi on ollut oikeuden alalla äärimmäisen aktiivinen. Alalla on järjestetty seminaareja, joihin meidät, parlamentti ja komissio, on kutsuttu. Nämä seminaarit ovat rikastuttaneet suuresti keskustelua, ja sanoisinkin, että ne ovat luoneet perustan tälle uudelle Tukholman ohjelmalle.

Olen erittäin kiitollinen teille henkilökohtaisesta sitoutumisestanne, puheenjohtajavaltio Ranskan kyvystä kuunnella sekä tavasta, jolla olette toimineet elatusvelvollisuuteen, rikosrekisteritietojen välittämiseen ja Eurojustin vahvistamiseen liittyvissä asioissa. Olette todellakin hoitaneet näitä asioita erinomaisella tavalla, ja se on valtavan hienoa.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, vaikka Euroopan parlamentti ei olekaan kovin avokätinen ajan suhteen – juuri sen luonteen vuoksi – olemme onnistuneet tämän vajaan tunnin aikana, jonka olemme käyttäneet oikeuden alasta keskustelemiseen, käsittelemään jossakin määrin tiettyjä aiheeseen liittyviä seikkoja. Haluan selventää yhden virallisiin asiakirjoihin liittyvän asian. Virallinen asiakirja ja yksityinen asiakirja ovat eri asioita, vaikka yksityinen asiakirja olisikin julkisen notaarin vahvistama.

Julkisen notaarin vahvistamassa yksityisessä asiakirjassa tuodaan esiin osapuolten tahto. Joissakin oikeusjärjestelmissä julkisen notaarin tehtävänä on vain vahvistaa, että osapuolten tahto on tuotu esiin. Tämä tunnustetaan yleisesti tahdon autonomian ja sen olemassaolon tunnustamisen periaatteen nojalla.

Puhumme täällä täysin erilaisesta välineestä. Puhumme julkisesta asiakirjasta: asiakirjasta, jonka vahvistaa julkista valtaa käyttävä viranomainen – yleensä notaari useimmissa maissa, joissa noudatetaan "continental law" -järjestelmää. Tämä nostaa asiakirjan kutakuinkin tuomiota vastaavalle tasolle.

Tähän ei siis liity minkäänlaista maahan perustuvaa syrjintää. Jos hyväksymme virallista eurooppalaista asiakirjaa koskevia sääntöjä, millä tahansa EU:n jäsenvaltiolla voi olla tällainen asiakirja ja sille voidaan saada tämä tunnustus, mutta tämä edellyttäisi sitä, että sille annetaan kyseisessä oikeusjärjestelmässä sama tunnustus kuin sillä on muissa.

Toisin sanoen virallisen asiakirjan tunnustamisen kolmas osatekijä on se, ettei sillä voi olla kyseisen maan ulkopuolella erilaisia vaikutuksia kuin sillä on kyseisessä maassa. Siispä käytännössä englantilainen notaarin vahvistama asiakirja tunnustetaan Manner-Euroopassa, mutta samassa määrin kuin se tunnustetaan englantilaisessa lainsäädännössä. Tunnustus ei voi olla tätä laajempi. Englantilainen oikeudellinen asiakirja ei voi saada esimerkiksi Ranskassa samanlaista tunnustusta kuin ranskalainen julkinen asiakirja, koska sillä ei ole samoja ominaisuuksia. Se on täysin erilainen asiakirja.

Asiaan ei siis liity syrjintää. Kyse on pyrkimyksestä luoda koko Euroopan unionille yhteinen järjestelmä, ja uskon olevan mahdollista, että ne maat, joilla tällaista asiakirjaa ei ole, ottavat sellaisen käyttöön. Tätä varten Euroopan yhtenäisasiakirjan hyväksyminen olisi tärkeää.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, etten voi jättää vastaamatta. Jäsen Medina Ortegan mukaan virallisen asiakirjan on oltava julkinen asiakirja – ja juuri siksi totean, että meidän on tarkasteltava asiaa huolellisesti ja perinpohjaisesti. Kun tarkastelette Englannin tapaoikeusjärjestelmää (common law) ja englantilaista solicitor-asianajajaa, joka laatii deed-asiakirjoja, huomaatte, että solicitor on tuomioistuimen virkamies, joka on tuomioistuimen valtuuttama ja joka voi siksi laatia julkisen asiakirjan. Tarkastelkaa asiaa, yrittäkää ymmärtää se. Jotkin asiat ovat yleisiä, ja niitä on tutkittava ja niihin on kiinnitettävä enemmän huomiota muilla lainkäyttöalueilla ja muissa oikeusperinteissä.

Lopetan nyt väittelemisen ja lausun muutaman sanan puheenjohtajavaltio Ranskalle. Arvoisa ministeri, haluan kiittää teitä kovasti yhteistyöstänne sekä työstä, jota henkilökuntanne ja muut ovat tehneet puheenjohtajakautenne aikana. Tämä on ollut mahtavaa. Olemme saaneet valtavasti aikaan, ja arvostamme suuresti määrätietoisuuttanne ja tarmokasta haluanne saada todella aikaan muutoksia kansalaistemme elämässä oikeuden alalla. Kiitos. Jäämme kaipaamaan teitä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Minun pitäisi antaa puheenvuoro jäsen López-Istúriz Whitelle, mutta tämä maanmieheni kertoi minulle haluavansa antaa minuutin ajastaan jäsen Toubonille.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa oikeusministeri, puhun teille tämän keskustelun päätteeksi juuri tässä ominaisuudessa. Uskon nimittäin todella, että Portugalin, Slovenian ja nyt Ranskan puheenjohtajakauden myötä, toisin sanoen Rachida Datin toimiessa oikeusministerinä – ja sanon tämän ottaen huomioon kokemukseni entisenä oikeusministerinä – olemme ottaneet EU:ssa askeleen eteenpäin, ohittaneet virstanpylvään, emmekä palaa enää takaisin.

Yritämme nyt saada aikaan laki- ja oikeusjärjestelmien välillä lähentymistä, keskinäistä tunnustusta ja yhdenmukaistamista. Näille järjestelmille on kuitenkin ominaista epäilevä suhtautuminen muita järjestelmiä kohtaan. Joissakin asioissa pyritään jopa laatimaan lainsäädäntöä, joka olisi kokonaan tai osittain yhteisön lainsäädäntöä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita elatusvelvoitteita koskeva lainsäädäntö. Tästä syystä – sen lisäksi, mitä tarve on pakottanut meidät tekemään esimerkiksi turvallisuuden, rikoslainsäädännön ja terrorismin torjunnan aloilla – vastaamme tänään niille, jotka tarvitsevat kaikkialla EU:ssa sovellettavia sääntöjä ja riitojenratkaisukeinoja siksi, että he asuvat virallisesti yhdessä maassa mutta elävät myös muualla, koska he työskentelevät ja heillä on suhteita ihmisiin eri puolilla Eurooppaa.

Arvoisa puhemies, tätä seikkaa on korostettava. Tämä on kiistatta leimallista Ranskan puheenjohtajakaudelle. Kaikki kollegani ovat jo sanoneet tämän, mutta haluan korostaa, että olemme selvästikin ottaneet historiallisen askeleen oikeusalan yhteistyön ja lainsäädännön alalla. Uskon, ettei Euroopan unioni ole enää entisensä, jos kansalaiset kokevat Euroopan oikeudellisen alueen olevan todella enemmän kuin pelkkiä kauniita sanoja.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, tämä oli mielestäni erittäin hyvä ratkaisu, ja kiitän teitä huomaavaisuudestanne minua ja kollegaani kohtaan.

Haluan sanoa omalta osaltani vain sen, että yhdyn kaikkiin puheenvuoroihin ja kiitoksiin, erityisesti puheenvuoroihin, joissa puhuttiin myönteisesti mietinnöstä ja yhteistyöstä, jota olemme tehneet kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa mietintöni parissa.

Haluan mainita erityisesti jäsen Rogalskin puheenvuoron. Baleaarien saarten aluetta edustavana espanjalaisjäsenenä minun on todettava teille, että voitte olla varmoja siitä, että otin tämän mietinnön laatimisen tehtäväkseni juuri siksi, että halusin auttaa näitä ihmisiä, ikäihmisiä, jotka elävät nykyisin Espanjan saarilla asukkaina tai matkailijoina. Mielestäni heidän on hyvin tärkeää saada tätä suojelua.

Siksi keneltäkään ei varmaankaan jäänyt huomaamatta, että asetin myös kotimaalleni tavoitteeksi allekirjoittaa ja ratifioida pian Haagin yleissopimus.

Näkemykseni poikkeaa ministerin näkemyksestä vain yhdessä asiassa. Kuten huomasitte, en maininnut lainkaan muita puheenjohtajavaltioita. Yhdyn kaikkien muiden sanoihin toteamalla, että olisimme viime kädessä halunneet Ranskan puheenjohtajakauden kestävän paljon pidempään. Monet meistä ovat sitä mieltä, että se oli liian lyhyt.

Tämä oli ainut eriävä mielipiteeni.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään klo 11.30.

(Istunto keskeytettiin klo 11.00 ja sitä jatkettiin klo 11.35.)

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), kirjallinen. (EN) Tällä aloitteella pyritään luomaan selvä ja kattava oikeuskehys virallisten asiakirjojen tunnustamisen yleistämiseksi ja niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Tähän asti virallisten asiakirjojen tunnustaminen on ollut jäsenvaltioissa epäjohdonmukaista, mikä on luonut oikeudellista epävarmuutta ja tehnyt asiasta vaikeasti ennakoitavan kansalaisille ja yrityksille.

Virallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva yhteinen järjestelmä hyödyttäisi Euroopan unionia ajan säästymisen, kustannusten madaltumisen sekä yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöönoton muodossa. Tämä edistäisi myös virallisten asiakirjojen liikkumista tekemällä niistä varmempia.

Virallisen asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuus ja sen suurempi todistusvoima tukisivat talouskehitystä ja unionin yhdentymistä helpottamalla tavaroiden ja palvelujen liikkumista. Tämä on erityisen tärkeää talouskriisin aikaan, ja toivon, että tämä säädös pannaan mahdollisimman pian täytäntöön.

Mielestäni on myös hyvä, että tämän mietinnön soveltamisala on rajattu virallisiin asiakirjoihin ja että mietinnössä kunnioitetaan yksityisten sopimusten ja muihin väliin jääviin luokkiin kuuluvien asiakirjojen erityispiirteitä.

 
  
  

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö