Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2317(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0474/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0619

Rozpravy
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Jedným z pozitívnych aspektov nedávno schváleného rozpočtu na rok 2009 je zahrnutie jednoznačných priorít, napríklad podpory malých a stredných podnikov, ochrany klímy a podpory najchudobnejších krajín v čase potravinovej krízy. Žiaľ, nemáme veľa možností na použitie rozpočtu na riešenie finančnej krízy – nielen preto, že v porovnaní s rozpočtami členských štátov je veľmi malý, dosahuje len 1 % ich hodnoty, ale aj v dôsledku nedostatočnej pružnosti pravidiel stanovených v rámcovom rozpočte na obdobie rokov 2007 – 2013. Oceňujem úsilie poslancov EP, ktorí s Komisiou rokovali o úpravách, aspoň čo sa týka všeobecných problémov. Žiaľ, Rada nebola ochotná schváliť zvýšenie pružnosti. Po ratifikácii Lisabonskej zmluvy bude mať Európsky parlament väčšiu právomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, keďže mám prirodzene veľmi kritický postoj k fungovaniu a inštitúciám Európskej únie, je samozrejmé, že som hlasoval proti tejto správe o rozpočte na rok 2009. Predovšetkým nie som ani trochu presvedčený o tom, že európske inštitúcie rozumne míňajú vysoké sumy daňových príjmov, ktoré nimi prechádzajú.

Po druhé, podľa môjho názoru zasahujeme do príliš mnohých oblastí politiky a dotácie, ktoré vyplácame členským štátom, sú v nich stále považované za akési európske peniaze, s ktorými nemajú nič spoločné, a z tohto dôvodu ich samotné členské štáty zle a neefektívne spravujú.

Navyše som skonštatoval, že ťažko, ak vôbec, získavam odpovede na svoje parlamentné otázky o prevádzkových výdavkoch početných sesterských organizácií a agentúr EÚ. Toto všetko vo mne vyvoláva podozrenie a len upevňuje moje presvedčenie o správnosti hlasovania proti tomuto rozpočtu.

 
  
  

– Správa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, chcel by som v krátkosti zdôrazniť, že som sa zdržal hlasovania o správe pani Thyssenovej o bezpečnosti hračiek.

Samozrejme, súhlasím s pani spravodajkyňou a väčšinou tohto Parlamentu, že je potrebné chrániť bezpečnosť detí a zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov vo všeobecnosti. Zdá sa mi však, že je potrebné rešpektovať kultúrne tradície jednotlivých členských štátov a predovšetkým nie je dobré privádzať rozpravu o bezpečnosti do legislatívnych extrémov, ktoré hraničia s absurdnosťou, ako je to v tomto prípade.

Niektoré bezpečnostné požiadavky, ktoré zavádza táto smernica, sú istotne na hranici výsmechu. Priniesla ich najmä rozprava. Prijali sme ich ako celok. Myslím, že jedného dňa schválime smernicu, podľa ktorej budú musieť deti nosiť prilbu, keď idú von, alebo rukavice, keď je zima. Podľa mňa je to síce nezmysel, ale uberáme sa tým smerom.

Preto hoci si uvedomujem, že smernica obsahuje niekoľko veľmi pozitívnych bodov, som presvedčený, že občas zachádza príliš ďaleko. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Teší ma, že sa nám v prvom čítaní podarilo prijať smernicu o bezpečnosti hračiek a že sme zamietli absurdný návrh zelených a niektorých socialistov, podľa ktorého mali byť všetky hračky povinne testované nezávislými inštitúciami. Tento blokujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložili napriek tomu, že skúsenosti z USA i Číny ukazujú, že hračky na európskom trhu sú chybné napriek skúškam. Naším cieľom je, aby výrobcovia a dovozcovia niesli plnú zodpovednosť za bezpečnosť. Je na výrobcoch, aby potvrdili, že ich výrobky spĺňajú normy. Tam, kde takéto normy ešte neexistujú, ustanovuje článok 18 smernice skúšky. Náklady na externé skúšky dosahujú v Českej republike v priemere okolo 3 000 EUR. Bolo by to likvidačné pre malé podniky v EÚ, zatiaľ čo testovanie hračiek v Číne by zároveň nezaručilo ich bezpečnosť. Zodpovednosť musia niesť dovozcovia a výrobcovia, určite nie neregulované skúšobne po celom svete. Blahoželám rodičom k tomuto nášmu darčeku.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Vážená pani predsedajúca, nepodporila som kompromisnú novelu o hračkách. Ostáva ešte priveľa bezpečnostných medzier, najmä čo sa týka chemických látok. Toxické látky nepatria do rúk deťom ani v najmenších množstvách. Dnešné rozhodnutie je sklamaním a navyše svedčí o nedostatku ambícií. Okrem prílišného počtu medzier v ňom chýba aj jednoznačný zákaz ťažkých kovov a alergénnych vonných látok, ako aj jasné ciele v súvislosti s hlukom. Čo sa týka bezpečnosti našich detí, naša zbabelosť je poľutovaniahodná.

Prvému čítaniu predchádzal bláznivý zhon v úsilí o dosiahnutie dohody, len aby sme vyvolali dojem, že všetky hračky pod budúcotýždňovým vianočným stromčekom budú bezpečné – to je úplne absurdné a absolútne nezmyselné. Došlo aj k zlepšeniam, ale to by malo byť samozrejmé, keď hovoríme o 20 rokov starej smernici, ktorú je potrebné novelizovať. Zhrnula by som to takto: príliš veľa publicity a málo skutočného obsahu. Zodpovednosť nemôžeme preniesť na výrobcov. Za jasné právne predpisy sme zodpovední my!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Hlasovala som za správu Marianne Thyssenovej.

RAPEX neznamená iba 5 písmen, ale je to európsky systém rýchleho varovania, ktorý upozorňuje európskych spotrebiteľov na nebezpečné spotrebné výrobky.

Vďaka rýchlej výmene informácií medzi členskými štátmi sa do systému v roku 2006 z celkového počtu 924 dostalo 221 upozornení týkajúcich sa hračiek. Jednalo sa hlavne o riziko poranenia detí alebo nebezpečenstvo vzniku rôznych alergií a zhoršenie zdravotného stavu, hlavne alergikov.

Som rada, že Parlament dnes hlasoval o tejto smernici, lebo na základe týchto faktov smernicu veľmi potrebujeme. Dnešným hlasovaním o tejto smernici Európsky parlament spravil významný krok v oblasti bezpečnosti hračiek, teda pre zdravie a bezpečnosť detí, pretože zmodernizoval už 20 rokov starú smernicu o hračkách.

Teším sa, že tento akt v Európskom parlamente mohli sledovať aj návštevníci zo Slovenska, ktorých srdečne vítam a prajem im príjemný pobyt v sídle európskej demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, veľmi ma teší, že sme hlasovali o smernici o bezpečnosti hračiek, a to z jednoduchého dôvodu: ak chceme celému svetu vyslať jasný signál o hračkách a ich bezpečnosti, je potrebné urobiť to na Vianoce. Keby sme hlasovanie odložili na neskôr, posolstvo by sa oslabilo. V tomto období roka ľudia rozmýšľajú o hračkách.

Rovnako ako vlani, aj tento rok boli z trhu stiahnuté milióny čínskych hračiek. Problémy – išlo o olovo, arzén, ortuť a PCB – sú veľmi vážne a ako matka viem, že nezávisle od toho, na čo je hračka určená – či už je to knižka, niečo, na čom sa jazdí, alebo čokoľvek iné – v istom momente môže skončiť v detských ústach. Opatrnosti teda nikdy nie je dosť, čo sa hračiek týka, a som rada, že sme tento signál vyslali práve teraz.

 
  
  

– Správa: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Dovoľte mi poďakovať kolegovi Mannovi za jeho správu. Vieme, aké dôležité je stanovenie pravidiel a odstránenie prekážok pre mobilitu študentov a pracujúcich, ktorí sa presúvajú na základe ponuky a dopytu na trhu práce Európskej únie.

Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu uľahčí prenos, uznávanie a akumuláciu vzdelávacích výstupov. Bude uplatniteľný na výstupy dosiahnuteľné rôznymi vzdelávacími cestami na všetkých úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.

Schválením sme urobili krok k širšej podpore celoživotného vzdelávania a zvýšeniu zamestnateľnosti, otvorenosti, mobility a sociálneho začlenenia pracujúcich a osôb, ktoré sa vzdelávajú. Uľahčí to tak rozvoj pružných individuálnych prístupov a tiež uznávanie tých vzdelávacích výstupov, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania.

 
  
  

– Správa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) V prvom rade by som chcel poďakovať pani Thyssenovej, vďaka ktorej sme dospeli ku chvályhodnému kompromisu, z čoho vyplýva, že naše deti budú chránené pred nežiaducimi látkami v hračkách a popritom tým neutrpia ani priemyselné podniky.

Ako viete, plne som podporoval obmedzenie výskytu alergénov v hračkách – sám som otcom štyroch detí a nie vždy som sa zamýšľal nad nezávadnosťou každej hračky, ktorú moje deti chytili do ruky. Rodičia v Európe sa často spoliehajú na to, že keď sa hračka dostane do obchodov, nie je pre dieťa škodlivá. Preto som rád, že sme sa spolu zamysleli nad sprísnením opatrení, aby sa do obchodov dostali iba hračky, ktoré budú vhodné pre deti, lebo práve deti sú najzraniteľnejšou spotrebiteľskou skupinou.

Až 80 % hračiek na trhu Európskej únie je dovezených a je potrebné pripomenúť, že počas roku 2007 boli milióny hračiek vyrobených v Číne stiahnuté z trhu, keďže neboli v súlade s európskymi normami. V súčasnosti si obeh tovaru vyžaduje preskúmanie pravidiel umiestňovania tovaru na trh a kontrolu dodržiavania noriem.

 
  
  

– Správa: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) (začiatok prejavu nebolo počuť) poistenia vkladov, ktorý Európsky parlament veľmi pružne navrhol a za ktorý som hlasovala, je jasný. Chceme harmonizovať minimálnu úroveň ochrany malých sporiteľov poistením vkladov do výšky 50 000 EUR a chceme stanoviť krátku lehotu na vyplácanie vkladov, aby mohli sporitelia získať jasné, včasné a presné informácie o stave svojich bankových vkladov aj uprostred krízy. Toto opatrenie je nevyhnutné, pretože sporitelia chaoticky presúvajú svoje vklady zo zdravých bánk do tých, ktoré na svoju záchranu získali vládne záruky. Tento návrh je jediný spôsob, ako obnoviť dôveru malých sporiteľov a stabilizovať trh bankových služieb. Chcela by som, aby sa záruky vzťahovali aj na malé a stredné podniky, pretože zohrávajú v európskej spoločnosti nenahraditeľnú úlohu a pritom sú v období krízy vždy najviac ohrozené.

 
  
  

– Návrh uznesenia: o prístupe Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za uznesenie o úrade OLAF, pretože úplne súhlasím s výzvou Parlamentu na zvýšenie nezávislosti úradu. Treba s tým naozaj bezodkladne niečo urobiť. V súčasnosti je úrad OLAF po všetkých stránkach sotva niečo viac než jedno z generálnych riaditeľstiev Komisie. Politickú zodpovednosť zaň nesie podpredseda Komisie. Tento stav vecí je nezdravý. Úrad OLAF možno je nezávislý vo svojej činnosti, ale jeho štatút je len hybridný a to je potrebné zmeniť. Dobre.

Všeobecnejšie si myslím, že európske inštitúcie zaobchádzajú s vysokými sumami daňových príjmov s neustálou nedbanlivosťou. Úrad OLAF by mal mať prinajmenšom prostriedky, ľudské zdroje a zodpovednosť na to, aby mohol zastaviť očividne trestné aspekty tejto situácie. Čo sa týka veľkorysého postoja k zákonnému míňaniu peňazí, obávam sa, že ho budeme musieť zastaviť my sami.

 
  
  

– Správa: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto prekvapivo vynikajúcu správu o agentúre FRONTEX, pretože môžem len podporiť výzvu na posilnenie tejto inštitúcie, ktorá sa v správe nachádza. Pokiaľ ide o mňa, boj proti nezákonnému prisťahovalectvu by mal byť najvyššou prioritou Únie. Dohody, ktoré agentúra FRONTEX uzavrela s orgánmi tretích štátov, sú v tomto smere naozaj veľmi dôležité. Je potrebné privítať, že táto správa nazýva veci pravými menami a kritizuje neprijateľný postoj Turecka ako kandidátskej krajiny.

Podľa mňa by sme mali dať úplne jasne najavo, že ak úrady tretieho štátu – Turecka, ktoré je navyše kandidátsku krajinou – aktívne odmietajú spolupracovať s agentúrou FRONTEX, malo by to mať priamy vplyv na politické a hospodárske vzťahy medzi Úniou a týmto štátom, a to pozastavenie prístupových rokovaní s Tureckom, ktoré nie je európskou krajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, s niekoľkými výhradami som hlasoval za správu pána Morena Sáncheza. Ak mám byť úprimný, vzhľadom na duch politickej korektnosti, ktorý väčšinou prevláda vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, som od správy veľa neočakával. Musím však povedať, že správa je vyvážená a podľa správnosti sa venuje mnohým bolestivým oblastiam vrátane nedostatočnej spolupráce zo strany tretích krajín ako Líbya a Turecko, ktorú by som nazval aj sabotovaním.

V prípade Turecka je určite hanbou, že kandidátska krajina takto očividne neplní svoje povinnosti. Agentúra FRONTEX – a v tomto smere v správe niečo chýba – by sa mala rozvíjať, aby sa mohla stať účinným nástrojom boja proti nezákonnému prisťahovalectvu, ale aj boja proti medzinárodnej trestnej činnosti, ako aj obchodovaniu s drogami a zbraňami.

 
  
  

– Správa: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pána Sustu, pretože falšovanie je, samozrejme, vážny problém a predložený text je dôkazom triezveho uvažovania.

Úplne totiž súhlasím s odsekom 30 správy, ktorý pripomína, že – citujem – „Turecko sa stane spoľahlivým kandidátom na pristúpenie k EÚ, keď dokáže prevziať acquis Spoločenstva a zaručí plné dodržiavanie práv duševného vlastníctva“. Môžeme z toho vyvodiť len to, že Turecko nie je plnohodnotným kandidátom na vstup do EÚ, čo beriem na vedomie.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, myslím, že v tejto – veľmi plnej – rokovacej sále sa všetci zhodneme na dôležitosti duševného vlastníctva nielen pre znalostné ekonomiky, ale aj v súvislosti so závažnými ujmami, ktoré môžu utrpieť spotrebitelia v Európe, napríklad vplyvom falšovaných liekov, falšovaných potravín alebo falšovaných automobilových súčiastok.

K pôvodnému uzneseniu, v ktorom sa kládol priveľký dôraz na spotrebiteľov, som mal niekoľko ozajstných výhrad. Mohla nastať absurdná situácia, keď by boli cestujúci na hraniciach prehľadávaní, boli by im odoberané počítače, prehrávače MP3 a iPody a kontrolovalo by sa, či nejde o falšovaný materiál. Vďaka bohu, zelení predložili rozumnejšiu alternatívu a na základe kritiky spoločností boli v duchu vianočného kompromisu veľmi ochotní stiahnuť neopodstatnený pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Celkovo sme za uznesenie hlasovali s veľkou radosťou.

Práve som si splnil cieľ vystúpiť pred prázdnou rokovacou sálou a na záver by som rád všetkým, čo sú ešte tu, zaželal veselé Vianoce a šťastný nový rok.

 
  
  

– Správa: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som vám chcela zaželať veselé Vianoce. Rokovacia sála nie je úplne prázdna.

Hlasovala som za správu pána Lópeza o ochrane dospelých osôb, najmä tej s cezhraničnými dôsledkami, pretože zo skúsenosti viem, že je potrebná, ale aj preto, že dúfam, že týmto krokom sa priblížime ku dňu, keď v Európe nastane naozajstná mobilita. Správa sa venuje dospelým osobám, ktorých situácia nejakým spôsobom súvisí so súdmi. V mnohých prípadoch ide často o veľmi zraniteľné osoby, niekedy sú v poručníckej starostlivosti súdu alebo majú zdravotné postihnutie. Ak to však dokážeme posunúť ďalej, logicky by sme sa priblížili o jeden krok k situácii, keď si budú môcť poberatelia sociálnych dávok zobrať svoju podporu so sebou, aby sa aj oni mohli pohybovať po Európe tak, ako to robia zamestnanci.

 
  
  

– Správa: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, hlasovala som proti správe pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov. Dôvodom je odsek, v ktorom sa uvádza, že štáty by mali mať možnosť prijať v rámci prevencie a reakcie iniciatívy, ktorých súčasťou môže byť ako úplne posledná možnosť aj použitie donucovacej vojenskej sily.

Ide o Bushovu doktrínu. Ostatní poslanci Parlamentu možno nespoznali, že je to Bushova doktrína, ktorá nás dostala do Iraku, ale je to tak. Sarah Palinová čelila kritike, pretože nevedela, čo je to Bushova doktrína, no mňa by zaujímalo, či poslanci EP chápu, že pred chvíľou sme za Bushovu doktrínu hlasovali.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, v mene skupiny GUE/NGL. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, obyčajne nevyužívam tento demokratický nástroj vysvetlení hlasovania. Robím to v mene našej skupiny po prvý raz.

Na vysvetlenie musím s poľutovaním uviesť, že sme hlasovali proti správe, na vypracovaní ktorej som sa ja sama podieľala ako spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko i ako členka Výboru pre rozvoj. Je to naozaj dobrá správa a rada by som pánovi Devovi a Výboru pre rozvoj čo najsrdečnejšie poďakovala za prácu, ktorú vykonali.

V skutočnosti súhlasíme s drvivou väčšinou textu: zahrnutie analýz konfliktov do spolupráce, podpora občianskej a miestnej spoločnosti, boj proti šíreniu ľahkých zbraní, potreba kódexu správania vojakov a polície, odkazy na reprodukčné zdravie, transparentné využívanie prírodných zdrojov a podpora utečencov. V správe sa osobitne zdôrazňuje aj zohľadnenie rodovej politiky. Prečo sme teda hlasovali proti? Dôvod je jednoduchý: pretože niektoré odseky správy sa pokúšajú do rozvojovej pomoci vniesť vojenskú zložku.

Tento Parlament, Výbor pre rozvoj a správa pána Mitchella totiž pri zavádzaní nariadenia a nástroja rozvojovej spolupráce veľmi jasne uviedli, že prostriedky určené na rozvoj sa nesmú používať na financovanie vojenských výdavkov. Preto náš Parlament aj v súvislosti so strategickými dokumentmi krajín zabezpečil, aby zdroje určené na rozvoj neboli vyčleňované na bezpečnostné operácie.

Prečo musia naše jednotlivé uznesenia obsahovať také protirečenia? Rozvojové finančné prostriedky by sa mali používať na rozvoj: na vzdelávanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, pre miestne spoločenstvá a ženské organizácie. Zdroje určené na spoluprácu sú príliš nízke na to, aby mohli odstrániť chudobu, bezprávie a vybudovať mier. Nemali by preto zahŕňať vojenské výdavky.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) EÚ sa rozhodla vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách („potravinový nástroj“) a na tri roky schválila celkovú sumu 1 miliardu EUR.

Pôvodne sa navrhovalo, aby bol potravinový nástroj financovaný z rezervy kapitoly 2 (poľnohospodárstvo) viacročného finančného rámca (VFR) a potom pomocou zmeny stropu kapitoly 4 (vonkajšie opatrenia) VFR. Napokon sa však rozhodlo, že bude financovaný prostredníctvom nástroja pružnosti, rezerv na núdzovú pomoc a presunu z kapitoly 4 nástroja stability.

Na financovanie tejto iniciatívy je potrebné zmeniť medziinštitucionálnu dohodu, aby sa zvýšili voľné prostriedky v rámci rezerv na núdzovú pomoc na rok 2008 na sumu 479 218 000 EUR (v bežných cenách).

Hoci stanovené ciele tejto iniciatívy považujeme za pozitívne, chceli by sme zopakovať, že ju nemožno zredukovať len na vyvažujúcu položku alebo podmienku, ktorá EÚ umožní presadiť dohodu v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) alebo dohody o hospodárskom partnerstve so skupinou afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov. Nemala by byť použitá ani na zakrytie zníženia rozvojovej pomoci EÚ alebo vysokých súm uvoľnených na opätovné naštartovanie pretekov v zbrojení a militarizáciu medzinárodných vzťahov, ktorú EÚ podporuje.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Tento nový návrh opravného rozpočtu sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (okolo 7,6 milióna EUR na pokrytie škôd vo výške 176 miliónov EUR) pre Cyprus po období veľkého sucha.

Komisia však zdôrazňuje, že „vzhľadom na zistenie prebytočných finančných prostriedkov v položke 13 04 02 Kohézneho fondu nebudú potrebné nové prostriedky na financovanie platieb z Fondu solidarity EÚ pre Cyprus“. Inými slovami, financie potrebné na riešenie tejto prírodnej katastrofy budú pochádzať z politiky súdržnosti.

„Prebytočné finančné prostriedky“ v Kohéznom fonde vznikli (okrem mnohých iných dôvodov) vplyvom oneskorenej realizácie programov v „kohéznych“ krajinách. V dôsledku toho sme namiesto uplatňovania konceptu „solidarity“, ktoré môže byť nevýhodné pre menej hospodársky rozvinuté krajiny, mali radšej prijať rozhodnutia na zabránenie neustálej nedostatočnej realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky.

Rovnako ako v minulosti, aj teraz by sme chceli upozorniť na potrebu zrýchliť postupy na mobilizáciu Fondu solidarity, zabezpečiť, aby boli regionálne katastrofy naďalej oprávnenými výdavkami, a účinne reagovať na špecifickú povahu prírodných katastrof v oblasti Stredozemia, napríklad sucha a požiarov.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne.(PT) Nárast cien potravín v rozvojových krajinách je mimoriadne dôležitým problémom, ktorý si vyžaduje rýchlu reakciu EÚ na zmiernenie škodlivých vplyvov na najviac postihnuté obyvateľstvo. Parlament preto v tejto správe navrhuje financovanie rýchlej reakcie na následky tejto situácie vo výške 420 miliónov EUR. Konkrétne sa plánuje mobilizácia nástroja pružnosti ustanoveného medziinštitucionálnou dohodou z roku 2006. EÚ v nej ustanovila možnosť mobilizácie nástroja pružnosti na umožnenie financovania špecificky určených výdavkov, ktoré nie je možné financovať v rámci stropu jednotlivých kapitol viacročného finančného rámca.

Daná situácia spĺňa všetky inštitucionálne požiadavky a bez najmenšieho tieňa pochybnosti je jej riešenie v rámci politiky solidarity EÚ opodstatnené. V dôsledku toho subjekty s rozhodovacou právomocou vzhľadom na vážnosť situácie nevzniesli žiadne otázky.

Čas tlačí a naša pohotová reakcia a urýchlené opatrenia by mohli znamenať rozdiel medzi nehodou a ľudskou tragédiou s nevyčísliteľnými dôsledkami pre budúci rozvoj tohto obyvateľstva.

 
  
  

– Správa: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písomne. – Politická strana UKIP hlasovala za túto správu, lebo nevynaložené finančné prostriedky v sume 4,9 miliardy EUR sa vrátia národným vládam.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) V súčasnom finančnom období (roky 2007 a 2008) bol Fond solidarity mobilizovaný deväťkrát (Nemecko: 166,9 milióna EUR, Spojené kráľovstvo: 162,3 milióna EUR, Grécko: 99 miliónov EUR, Francúzsko: 17,1 milióna EUR, Maďarsko: 15 miliónov EUR, Slovinsko: 8,2 milióna EUR, Cyprus: 7,6 milióna EUR), spolu v sume okolo 477,3 milióna EUR v porovnaní s ročným stropom 1 miliarda EUR.

Ak aj nebudeme spochybňovať zjavnú potrebu tejto podpory a nebudeme sa zaoberať postupom na aktivovanie a uvoľnenie tejto podpory (ktorý trvá príliš dlho), je tu otázka týkajúca sa pôvodu zmobilizovaných prostriedkov najmä vzhľadom na súčasný návrh opravného rozpočtu.

Inými slovami, zatiaľ čo naliehavá potreba poskytovať podporu v prípade prírodných katastrof je nepochybná, pôvod týchto prostriedkov by mohol byť spochybnený o to viac, ak sú „odpočítané“ z politiky súdržnosti a nie napríklad z finančných zdrojov vyčlenených na postupnú militarizáciu EÚ. Sme presvedčení, že politiku súdržnosti je potrebné zachovať.

Na záver by sme podobne, ako sme to už urobili pri iných príležitostiach, chceli upozorniť na potrebu zmien vo Fonde solidarity, aby sa zrýchlili postupy na jeho mobilizáciu a zároveň sa zabezpečilo, že regionálne katastrofy budú naďalej oprávnenými výdavkami, a účinne sa reagovalo na špecifickú povahu prírodných katastrof v oblasti Stredozemia, napríklad sucha a požiarov.

 
  
  

– Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009 zmenený a doplnený Radou

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. - (SV) Júnové hnutie verí, že príspevky členských štátov na EÚ je možné znížiť o polovicu. Najväčšia časť finančných prostriedkov EÚ sa vynakladá na aktivity, ktoré sú nepotrebné alebo poškodzujú sociálno-ekonomické prostredie. Ide napríklad o poľnohospodársku politiku, Kohézny fond, politiku rybného hospodárstva a dotovanie informačných kampaní rôzneho druhu. K tomu sa pridávajú náklady na presuny Európskeho parlamentu medzi Štrasburgom a Bruselom a na inštitúcie ako Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, ktoré by bolo potrebné okamžite zrušiť.

Osobitne sa dá namietať proti poľnohospodárskej politike. Peniaze idú od spotrebiteľov často veľmi bohatým príjemcom. Poľnohospodári v chudobných krajinách sveta doplácajú na konkurenciu zo strany dotovaných poľnohospodárov v EÚ.

Jednotlivé inštitúcie EÚ neustále vyzývajú členské štáty na znižovanie verejných výdavkov, pretože je to veľmi dôležité. Tento Parlament zároveň neustále požaduje zvyšovanie výdavkov na úrovni EÚ. Je to celé absurdné. Členské štáty vynakladajú verejné financie na školy, zdravotnú starostlivosť, výskum, infraštruktúru a podporu slabých spoločenských skupín, zatiaľ čo väčšina výdavkov EÚ ide na šialenú poľnohospodársku politiku, zle nasmerované štrukturálne fondy a financovanie inštitúcií EÚ, ktoré mali byť už dávno zrušené.

Naše „nie“ návrhu opravného rozpočtu je potrebné chápať ako žiadosť o razantné zníženie rozpočtových výdavkov EÚ a zníženie príspevkov členských štátov na EÚ o polovicu.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), písomne.(FR) V rozpočte Spoločenstva na rok 2009 sme my, Socialistická skupina v Európskom parlamente, navrhli a dosiahli prijatie prípravnej akcie na rozvoj sociálneho cestovného ruchu v Európe.

Tento projekt je reakciou na zistenie, že ekonomické dôvody mnohým občanom bránia v cestovaní a že túto nerovnosť je potrebné napraviť tým, že sa každému zaručí prístup k dovolenke. Je to však užitočné aj z hľadiska územného plánovania a miestneho rozvoja.

Vďaka kombinácii sociálneho miešania a miestneho rozvoja a vďaka poskytnutiu prístupu občanom, pre ktorých je ťažké ísť na dovolenku, sociálny cestovný ruch zvyšuje ziskovosť odvetvia cestovného ruchu. Poskytuje tak príležitosti na rozvoj mimosezónneho cestovného ruchu najmä v oblastiach, kde je toto odvetvie vysoko sezónne, a podporuje vytváranie väčšieho počtu stálych pracovných miest v tomto odvetví hospodárstva. Sociálny a komunitný cestovný ruch je ukážkou toho, že medzi trhom v oblasti rekreácie a nesolventným hospodárstvom skutočne existuje prechodné odvetvie a že hospodársky význam nie je nezlučiteľný s poskytnutím prístupu čo najväčšiemu počtu ľudí. Toto odvetvie prostredníctvom výmen medzi občanmi EÚ prispieva aj k posilneniu európskeho občianstva.

Je to dôkaz veľkého významu tohto odvetvia, pokiaľ ide o ekonomickú návratnosť a verejné zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Zatiaľ čo hospodárske predpovede poukazujú na recesiu vo viacerých členských štátoch (z ktorých niektoré už sú v technickej recesii), Rada a Parlament schvaľujú rozpočet EÚ na rok 2009, ktorý je nižší ako rozpočet na rok 2008, čo sa týka platieb.

Ak však porovnáme aktuálny návrh rozpočtu na rok 2009 so stropom určeným pre tento rok vo viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 (o ktorom sme vtedy tvrdili, že nie je primeraný tomu, aby mohol zaručiť „hospodársku a sociálnu súdržnosť“ rozšírenej 27-člennej EÚ), situácia je ešte horšia a v tomto rozpočte chýba približne 8 miliárd EUR.

Rozpočet EÚ na rok 2009 je najnižší, pokiaľ ide o percento (0,89 %) hrubého národného dôchodku (HND) Spoločenstva, odkedy Portugalsko vstúpilo do Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Napriek vyjadreniu „znepokojenia“, najmä čo sa týka „možného vplyvu recesie na európskych občanov“ a „extrémne nízkej“ úrovne platieb a plnenia rozpočtových prostriedkov v kohéznej politike, Parlament tento rozpočet podporuje. Nechcem síce spochybňovať základné otázky, ale koreňom toho všetkého je pokus zlepšiť si obraz medzi pracovníkmi a obyvateľmi jednotlivých krajín v nádeji, že v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v júni budúceho roka pôjde všetko podľa plánu.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne.(PL) Rozpočet na rok 2009 nespĺňa všetky naše očakávania a len čiastočne sa venuje novým úlohám a aktuálnym obavám. Odráža v minulosti prijaté ciele a predpoklady a v tomto zmysle spĺňa nevyhnutné kritériá. Hlasoval som za jeho prijatie. Chcel by som vás však upozorniť na nasledujúce body:

1. Je pozitívne, že zvyšujeme financovanie podpory rozvoja poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, ktoré trpia nedostatkom potravín. Nemali by sme však zabúdať na to, že v Európskej únii je takmer 80 miliónov osôb ohrozených chudobou a 43 miliónom občanov hrozí podvýživa.

2. Príjmy rodín poľnohospodárov sú napriek spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) podstatne nižšie než príjmy rodín, ktoré si na živobytie zarábajú iným spôsobom.

3. V Európe sme svedkami systematického úpadku a bankrotu poľnohospodárskych prevádzok. Zásoby poľnohospodárskych výrobkov sa znižujú, čo ohrozuje potravinovú bezpečnosť. Zároveň sa ozývajú hlasy požadujúce zníženie výdavkov na SPP.

4. V kohéznej politike i štrukturálnej politike sa spomína územná, hospodárska a sociálna súdržnosť, ako aj vyrovnávanie miery rozvinutosti a vytváranie rovnakých príležitostí na rozvoj predovšetkým v chudobnejších regiónoch. V skutočnosti sa oblasti, v ktorých sú zložité podmienky na poľnohospodárstvo a kde stav infraštruktúr nie je zďaleka uspokojivý, začínajú vyľudňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Podporil som prijatie správy o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2009, ktorú vypracovali pani Jutta Haugová a pán Janusz Lewandowski. Je dôležité, aby poslanci EP napokon dokázali dospieť ku kompromisu s Radou, pokiaľ ide o financovanie prioritných cieľov Parlamentu, napríklad boja proti dôsledkom hospodárskej recesie a opatrení na podporu hospodárskeho rastu, súdržnosti a zamestnanosti.

Parlament zvýši finančné prostriedky vyčlenené na sociálnu politiku a politiku zamestnanosti, najmä na aktivity na podporu hospodárskej súťaže a súdržnosti. Tieto výdavky budú pokryté zo Sociálneho fondu, ktorý získa ďalších 135 miliónov EUR, ako aj z Fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. V momentálnej zložitej situácii v celej Európskej únii sú iniciatívy na podporu rozvoja a zamestnanosti nesmierne dôležité a v rozpočte na rok 2009 sa to musí odraziť. Je chvályhodné, že v rozpočte sa majú vyčleniť aj dodatočné prostriedky na poskytovanie podpory malým a stredným podnikom.

Rozvojové krajiny budú môcť rátať s finančnou pomocou na zmiernenie vplyvu náhleho nárastu cien potravín a ďalšia 1 miliarda EUR bude vyčlenená aj na financovanie úsilia zabrániť hladomoru v rozvojových krajinách. Vítam aj skutočnosť, že Parlament má v úmysle obmedziť svoje administratívne náklady a stanoviť pre túto sumu hornú hranicu vo výške 20 % celkových výdavkov.

 
  
  

– Správa: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility (2007 – 2010), ktorú predložila pani Iacobová-Ridziová.

Ak chceme vytvoriť skutočný európsky trh práce, musíme tomu prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy a zjednodušiť byrokratické postupy, ktoré niekedy pracovníkov odrádzajú od mobility. Únia zohráva základnú úlohu, čo sa týka harmonizácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia a prenosnosti nárokov z doplnkového dôchodkového poistenia. Okrem toho je dôležité, aby sa vyvíjalo úsilie na zvýšenie miery informovanosti občanov nielen vďaka zdokonaleniu portálu EURES, ale aj prostredníctvom európskych informačných kampaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hoci táto správa obsahuje viaceré odporúčania, ktoré podporujeme, všetky sú situované v liberálnom kontexte. Platí to pre podporu začlenenia koncepcie mobility pracovníkov najmä do tých politík, ktoré sa týkajú dokončenia vnútorného trhu, bez ohľadu na to, že takéto politiky nezabezpečujú náležitú ochranu pracovníkov.

Popri týchto akceptovateľných odporúčaniach sa však v správe zdôrazňuje aj hospodársky a sociálny rozmer lisabonskej stratégie a zabúda sa na to, že táto stratégia obsahuje najneoliberálnejšie politiky zo všetkých politík Európskej únie, z ktorých už vyplynuli také návrhy, ako sú známa Bolkesteinova smernica, takzvaná flexiistota a návrh smernice o pracovnom čase predložený Radou.

V dôsledku toho je správa len ďalším propagandistickým dokumentom, ktorý je zameraný na zamaskovanie protisociálnej politiky Európskej únie a neberie do úvahy dôsledky neoliberalizmu napriek tomu, že toto tajomstvo už preniklo na verejnosť. Stačí sa pozrieť na protirečenia v odsekoch 15 a 16 a pochopíte, prečo sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Zdá sa, že podľa pani spravodajkyne problém nespočíva ani tak v odstraňovaní legislatívnych a administratívnych prekážok profesijnej mobility európskych pracovníkov na území EÚ, ale, naopak, v skutočnosti, že takáto mobilita nie je rozšírená a predovšetkým nie je povinná. Správa nám ponúka vysokú mieru miešania obyvateľstva a urýchlenie zániku európskych národov. Do úvahy prichádza mzdová súťaž, sociálny damping a zosúladenie miezd smerom nadol. Vytvorenie európskeho preukazu sociálneho poistenia, ktorého hranice sú veľmi nejasné, predstavuje spochybnenie a rozklad vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia.

Spýtajte sa francúzskych robotníkov, ktorí pred niekoľkými rokmi dostali ponuku, že ich pracovné miesta budú zachované, ak sa rozhodnú všetko zanechať a odísť pracovať do Rumunska za niekoľko stoviek eur mesačne, čo si myslia o vašej mobilite!

Je pravda, že úsilie o riešenie problémov súvisiacich s daňovými otázkami a nadobúdaním sociálnych práv, s ktorými sa stretávajú cezhraniční pracovníci a pracovníci, ktorí boli postupne zamestnaní vo viacerých členských štátoch, prináleží Európskej únii. Nesmie to však byť za cenu sociálnej neistoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Medzi kľúčové prvky realizácie cieľov lisabonskej stratégie patrí aj mobilita pracovníkov, ktorej stále bránia prekážky administratívneho, právneho, daňového alebo sociálneho charakteru. Príčinou administratívnych prekážok sú hlavne rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa pracovného trhu, za ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné členské štáty.

Na úvod vyjadrujem svoje sklamanie, že niektoré štáty z EÚ-15 stále uplatňujú obmedzenia na trhu práce v prípade pracovníkov pochádzajúcich z nových členských štátov aj napriek tomu, že obavy občanov a vlád týchto štátov ekonomické analýzy a štatistické údaje nepotvrdzujú.

Občania sa obracajú na mňa s mnohými problémami, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní svojho práva na mobilitu mimo svojej krajiny pôvodu. Musia čeliť neuznávaniu skúseností spojených s mobilitou v rámci profesijného rozvoja, problémom súvisiacim so sociálnym zabezpečením a dôchodkami najmä v malých a stredných podnikoch. Jazykové bariéry patria rovnako k hlavným prekážkam v mobilite pracovníkov a ich rodín, preto členské štáty musia aktívne podporovať vyučovanie cudzích jazykov najmä v prípade dospelých.

Verím, že prostredníctvom účinných informačných kampaní dostanú občania relevantné informácie o sieti EURES, ktorá predstavuje jednotné kontaktné miesto pre mobilitu pracovníkov v Európe, o sieti TRESS alebo o nástroji SOLVIT slúžiacom na riešenie problémov na vnútornom trhu a problémov spájajúcich sa s mobilitou pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za túto správu, pretože mobilita pracovníkov patrí medzi základné práva, ktoré zmluva zaručuje občanom EÚ. Vďaka tomu je jedným zo základných pilierov európskeho sociálneho modelu, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie.

Túto správu vítam, lebo nielenže upozorňuje na prekážky voľného pohybu pracovníkov z nových členských štátov na trhu práce, ale obsahuje aj dôležité prvky na doplnenie Európskeho akčného plánu pracovnej mobility predloženého Európskou komisiou, napríklad podporu programov na zosúladenie vzdelávacieho systému s trhom práce, vzájomné uznávanie kvalifikácií a rozšírenie siete EURES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni,

Hlasoval som za správu o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility na obdobie rokov 2007 až 2010, ktorú predložila pani Iacobová-Ridziová. Súhlasím s názorom, že pracovná mobilita medzi členskými štátmi Únie pozitívne prispela k európskej integrácii: ako príklad možno uviesť skutočnosť, že v porovnaní s minulosťou je jednoduché istý čas žiť a pracovať v inej krajine, a možnosti prístupu k ponukám pracovných miest v iných štátoch než v krajine pôvodu, ktoré každým dňom pribúdajú. Teraz sa musíme pokúsiť odstrániť v tejto oblasti byrokraciu, a tým zlepšiť situáciu z legislatívneho, administratívneho, daňového a sociálneho hľadiska. Nikdy však nesmieme zabúdať na to, že opatrenia Európskej únie musia zohľadňovať sociálno-ekonomické rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Na decembrovom zasadnutí Európskeho parlamentu sa hlasovalo o Európskom akčnom pláne pre zručnosti a mobilitu predloženom Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci.

Podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva mobilita pracovníkov závisí od základnej zásady voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu. Popri bezpečnosti je to jedna zo štyroch základných slobôd, na ktoré majú občania Európskej únie právo.

Právne predpisy Spoločenstva by mali migrujúcich pracovníkov chrániť pred stratou sociálnej ochrany, na ktorú majú nárok. V tomto smere došlo k významnému pokroku, ale ešte sa musíme zamerať na odstránenie administratívnych a legislatívnych prekážok mobility, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov platných v jednotlivých členských štátoch.

Pracovná mobilita totiž môže slúžiť ako nástroj na posilnenie hospodárskej a sociálnej pôsobnosti lisabonskej stratégie. Mobilita môže byť významným krokom smerujúcim k dosiahnutiu novej dynamiky európskeho sociálneho programu a splneniu mnohých úloh súvisiacich napríklad s demografickými zmenami, globalizáciou a technologickým pokrokom.

Podporujem Európsky akčný plán pre zručnosti a mobilitu vrátane myšlienky vytvoriť informačný a poradenský portál, ktorý by prinášal poradenstvo v súvislosti so všetkými aspektmi pracovnej mobility, napríklad informácie o voľných pracovných miestach, zdravotnom a sociálnom poistení a vzájomnom uznávaní kvalifikácií a vzdelania.

 
  
  

– Správa: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Hoci sme navrhli mnohé stratégie celoživotného vzdelávania, ich uskutočňovanie zďaleka nie je uspokojivé. Miera angažovanosti a výdavkov je v jednotlivých krajinách rôzna. Žiaľ, pozitívne trendy sú vo verejných výdavkoch na vzdelávanie vo všeobecnosti skôr prekvapením. Na vzdelávanie dospelých je potrebné vyčleniť primeranú časť rozpočtu. Je to nevyhnutné, pretože sa zdá, že účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní nie je na správnej ceste. Musíme vynaložiť viac úsilia na zlepšenie zručností dospelého obyvateľstva a na dosiahnutie pružnosti a bezpečnosti pracovného trhu.

Je potrebné povzbudzovať zamestnávateľov, aby pre svojich zamestnancov zabezpečovali vzdelávanie a odbornú prípravu. Hodné odporúčania sú aj stimuly, ktoré pracovníkom s nízkou kvalifikáciou umožnia zúčastniť sa na vzdelávacích programoch. Osobitne vážnu pozornosť je potrebné venovať dlhodobo nezamestnaným, najmä tým, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia, osobám so špecifickými potrebami, mladistvým zo sociálnych zariadení, bývalým väzňom a vyliečeným narkomanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Vysvetlenie hlasovania v súvislosti so správou o implementácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010.

Dnes sme hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy o implementácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A6-0455/2008), ktorú predložila pani Novaková (Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, SL). Správa obsahuje mnoho konštruktívnych odporúčaní, najmä čo sa týka opatrení zameraných na zjednodušenie mobility študentov a pracovníkov v rámci členských štátov.

Na druhej strane, nemyslíme si, že odporúčania smerujúce k ovplyvňovaniu učebných osnov v členských štátoch sú zlučiteľné so zásadou subsidiarity. O počte hodín telesnej výchovy počas školského týždňa a prípadnom zavedení mediálnej gramotnosti do vnútroštátnych učebných osnov najlepšie rozhodnú samotné členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Oznámenie Komisie z roku 2007 s názvom „Poskytovanie celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie“ je súčasťou série správ o pokroku implementácie pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ktoré sa predkladajú každé dva roky. Správa ako taká poskytuje prehľad o dosiahnutom pokroku a hodnotenie situácie v súvislosti s koordináciou vzdelávania a odbornej prípravy v rámci cieľov lisabonskej stratégie, podľa ktorých sa Európa má stať do roku 2010 najkonkurencieschopnejším hospodárstvom na svete a zároveň má dosiahnuť plnú zamestnanosť.

Táto správa nám poskytuje užitočný prehľad o aktuálnom stave, pokiaľ ide o jednotlivé úspešné i neúspešné vzdelávacie iniciatívy, a zároveň dokumentuje vhodné prostriedky a opatrenia na dosiahnutie ďalšieho zlepšenia. Sú v nej stanovené jasné ciele a spoľahlivé štatistické ukazovatele a referenčné kritériá.

Plne podporujem úsilie vynaložené na to, aby sme dosiahli cieľ dohodnutý v lisabonskej stratégii, a tejto správe prejavujem zaslúženú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Táto správa obsahuje niekoľko dôležitých a prijateľných odporúčaní. Ide o výzvu na väčšiu hospodársku a sociálnu podporu, doplnkové opatrenia a integráciu migrantov a menšín, podčiarkovanie významu telesnej výchovy vo vzdelávaní a odbornej príprave a zdôrazňovanie potreby posilnenia podpory predškolskej výchovy a učiteľov a žiakov najmä na základných a stredných školách. Podporuje však návrhy Európskej komisie vrátane lisabonskej stratégie a trvá na uskutočňovaní bolonského procesu úplne bez ohľadu na jeho praktické dôsledky.

Na základe oznámenia Komisie s názvom „Poskytovanie celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie“ správa nielenže akceptuje obraz dosiahnutého pokroku a oblasti, v ktorých je pokrok stále nedostatočný, ale navrhuje aj opatrenia na zmenu situácie v súlade s cieľmi, ktoré nie sú vždy úplne primerané vzhľadom na to, že akceptujú a zdôrazňujú uplatňovanie neoliberalizmu vo vzdelávaní. Ide teda o politické vyhlásenie, ktoré sa dá považovať aj za strategický plán na nadchádzajúce roky. Z tohto dôvodu sme zásadne proti.

Nemôžeme totiž prijať napríklad skutočnosť, že súčasťou modernizácie vysokého školstva má byť dopĺňanie bolonských reforiem a zvyšovanie sponzorstva zo strany súkromného sektora, najmä keď sa verejné vysoké školy dusia tak, ako v Portugalsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu chce opäť raz zasahovať do odvetvia vzdelávania. My v Júnovom hnutí by sme v tomto Parlamente chceli opäť raz upozorniť na to, že politika v oblasti vzdelávania patrí medzi tie, za ktoré sú zodpovedné členské štáty.

Ako vo všetkých svojich správach, Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu aj tu rozvíja svoje najbláznivejšie sny. Táto správa opätovne otvára problém telesnej výchovy na školách. V odseku 4 návrhu správy sa uvádza názor, že na telesnú výchovu by sa mali v osnovách vyčleniť aspoň tri vyučovacie hodiny týždenne.

Je to ďalší príklad toho, že politici a predstavitelia EÚ sú vo svojej horlivej túžbe po sústredení politickej moci pripravení zasahovať do akejkoľvek oblasti a akýchkoľvek detailov. V impozantných prejavoch sa oslavuje subsidiarita, ale v politickej praxi sa nikdy nedodržiava.

Sme presvedčení, že s touto oblasťou nemá Európsky parlament nič spoločné, a preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Vzdelanie a odborná príprava je hybnou silou lisabonskej stratégie. Komplexné stratégie a nástroje celoživotného vzdelávania, najmä Európsky kvalifikačný rámec, Europass, rámec kľúčových kompetencií a odporúčaní pre mobilitu a zabezpečovanie kvality v oblasti vyššieho vzdelávania by sa mali dôslednejšie uplatňovať v každom členskom štáte. Vlády členských štátov by mali zohrávať oveľa dynamickejšiu rolu pri politikách zameraných na vzdelávanie. Aj keď harmonizácia kvalifikačného európskeho referenčného systému je stanovená až na rok 2010, urýchlená realizácia Európskeho kvalifikačného rámca vo všetkých členských štátoch by obmedzila ťažkosti, s ktorými sa občania v súčasnosti v EÚ stretávajú.

Mobilita študentov a učiteľov je základným prvkom profesijnej mobility. Viac pozornosti je potrebné venovať iniciatívam, ako sú bolonský proces a programy Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci, ktoré umožňujú štúdium v zahraničí a zdôrazňujú dôležitosť profesijnej mobility do budúcnosti.

Základom úspešného vzdelanostného systému je predovšetkým kvalita školských osnov a vyučovania. Do osnov je potrebné urýchlene zaviesť programy európskeho občianstva, programy zamerané na výučbu cudzích jazykov, na ochranu spotrebiteľa aj životného prostredia, boja proti klimatickým zmenám. Dôležité je, aby členské štáty vyčlenili adekvátne zdroje na sociálne zabezpečenie učiteľov, nábor a prípravu učiteľov hlavne cudzích jazykov.

Som presvedčená, že ak nedokážeme zvýšiť atraktívnosť učiteľskej profesie, nebude dostatok kvalitných odborníkov v školstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Novakovej o poskytovaní celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie a predovšetkým o implementácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010.

Súhlasím s jej argumentom, že opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy si zasluhujú systematickú podporu Európskej únie v podobe cielenej politiky najmä v kritických oblastiach, kde je podľa správy predloženej Európskou komisiou v roku 2007 potrebné zlepšenie. Patrí medzi ne celoživotné vzdelávanie, verejné výdavky a súkromné investície do vzdelávania, miera predčasného ukončenia štúdia, ktorá je na úrovni stredného školstva už príliš vysoká, a význam vzdelávania vo vzťahu k trhu práce. Rád by som zdôraznil aj skutočnosť, že odborná príprava a vzdelávanie, výskum, inovácie a odovzdávanie poznatkov sú pre dnešnú a budúcu Európu mimoriadne dôležité, a preto by im malo byť venované spoločné úsilie na úrovni jednotlivých členských štátov i Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), písomne.(CS) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pani Novakovej s názvom Vzdelávanie a odborná príprava 2010. Súhlasím s potrebou podporiť efektívnosť a účinnosť v jednotlivých vzdelávacích systémoch. Jedným z účinných spôsobov, ako poskytnúť možnosť celoživotného vzdelávania všetkým deťom vrátane tých, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, je zvýšiť kvalitu predškolskej výchovy. Následné základné a stredoškolské vzdelanie musí žiakov a študentov podporovať v tvorivom myslení a rozvíjaní osobného nadania a schopností, ktoré im pomôžu získať zamestnanie.

V oblasti špecializovanej odbornej prípravy musíme zvýšiť kvalitu a príťažlivosť ponúkaných odborov a predovšetkým prepojiť odbornú prípravu s hospodárstvom tak, aby vzdelávací proces zodpovedal potrebám trhu práce nielen v EÚ, ale najmä v danom regióne. V oblasti vysokoškolského vzdelávania podporujem potrebu modernizovať náplň štúdia tak, aby spĺňalo súčasné a budúce sociálno-ekonomické potreby. Programy vzdelávania dospelých by sa mali sústrediť predovšetkým na podporu ľudí, ktorí majú na trhu práce najnevýhodnejšie postavenie, a takisto zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom poskytujú celoživotné vzdelávanie.

 
  
  

– Správa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne.(DA) Dánska delegácia v rámci Socialistickej skupiny v Európskom parlamente v zásade súhlasí s tým, aby bolo pre niektoré druhy hračiek potrebné osvedčenie vydané nezávislým orgánom, ktoré zabezpečí, že výrobky budú v súlade s predpismi EÚ. Znenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu však nie je koncipované tak, aby mohol splniť tento cieľ, a jeho prijatie by navyše malo za následok zrušenie celého kompromisu. Chceme zdokonaliť požiadavky na bezpečnosť hračiek a veríme, že celkovo sa to dá najlepšie dosiahnuť prijatím kompromisu, ku ktorému dospeli Európsky parlament a Rada.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) Smernica o bezpečnosti hračiek predstavuje mimoriadne významný krok smerujúci k zaisteniu bezpečnosti našich detí. Bola absolútne nevyhnutná na rozšírenie pôsobnosti a sprehľadnenie právnych predpisov týkajúcich sa takejto významnej záležitosti. Aspekty ako posilnenie zodpovednosti výrobcov a dovozcov a primerané zvýšenie počtu zakázaných látok sú dôkazom ráznosti, s akou sme sa k tejto veci postavili.

Musím zablahoželať pani spravodajkyni, ktorá úspešne stanovila pravidlá na zaistenie bezpečnosti detí, pričom zohľadnila aj prežitie a stabilitu malých a stredných podnikov v tomto odvetví.

Mali by sme sa však zamyslieť nad zvýšenou zodpovednosťou členských štátov, ktorá vyplýva z tohto právneho predpisu. Ak chcú členské štáty dosiahnuť cieľ tejto smernice – ktorým je bezpečnosť našich detí – musia si splniť povinnosti vo vzťahu k dohľadu nad trhom, ktoré sa teraz zvyšujú.

Vzhľadom na situáciu v Portugalsku a viacnásobné zlyhanie dohľadu v tomto smere, ktorý vykonáva zodpovedný orgán (kontrolovaný štátom), naliehavo žiadam členské štáty, aby sa náležite zhostili svojej zodpovednosti. Pokroku dosiahnutému touto smernicou v oblasti bezpečnosti musí zodpovedať aj účinný a zodpovedný výkon dohľadu členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Hračky musia byť bezpečnejšie než ostatné výrobky, pretože deti sú veľmi zraniteľní spotrebitelia. V Únii však už existujú nebezpečné hračky. Preto nás môže tešiť kompromis dosiahnutý Európskym parlamentom a Radou v súvislosti so znením, ktoré pre hračkársky priemysel stanovuje celý rad bezpečnostných kritérií, ktoré hračka musí splniť, ak má byť umiestnená na európsky trh.

Podobne ako v prípade mnohých kompromisov, aj toto znenie prináša istý pokrok i sklamanie.

Pokiaľ ide o pokrok, chcel by som spomenúť najmä požiadavku na záruku zo strany výrobcov, že ich hračky neohrozujú zdravie ani bezpečnosť detí, zvýšenie limitných hodnôt pre toxické kovy, posilnenie predchádzania nebezpečenstvu udusenia a uškrtenia vplyvom malých odnímateľných častí a vyjasnenie upozornení na obaloch alebo na samotných hračkách.

Tento pokrok je dôvodom, pre ktorý som hlasoval za konečné znenie.

Pokiaľ ide o sklamanie, okrem početných výnimiek zo zákazu karcinogénnych, mutagénnych a toxických látok by som spomenul upustenie od myšlienky vydávania osvedčení nezávislými orgánmi. Hlasoval som za toto ustanovenie, no nebolo prijaté a to mi je ľúto.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – V návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek, ktorý predložila pani poslankyňa Thyssenová, sa navrhuje zvýšiť súvisiace bezpečnostné opatrenia a obmedziť používanie nebezpečných ťažkých kovov pri príprave a výrobe hračiek pre deti. Cieľom tohto návrhu je revízia aktuálnej smernice (88/378/EHS) a jej úplné prepracovanie tak, aby bola v súlade so špecifikáciami načrtnutými v rozhodnutí o spoločnom rámci uvádzania výrobkov na trh.

Návrh je zameraný na rozšírenie pôsobnosti smernice, pokiaľ ide o „výrobky s dvojakým použitím“, medzi ktoré patria aj hračky, čím sa zvýši počet výrobkov, na ktoré sa smernica vzťahuje. Konkrétne sa návrh venuje problémom spojeným s rizikom udusenia a reguláciou používania chemikálií v procese výroby s cieľom odstrániť alebo obmedziť nebezpečenstvá hroziace deťom. Tento sezónny návrh má moju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Marianne Thyssenovej o bezpečnosti hračiek, pretože sa nazdávam, že prijaté kompromisné znenie umožní posilnenie požiadaviek na bezpečnosť hračiek, pokiaľ ide o rozšírenie zodpovednosti výrobcov a dovozcov za uvádzanie ich výrobkov na trh a tiež zvýšenie povinností členských štátov v súvislosti s trhovým dohľadom.

S poľutovaním však konštatujem zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 142, ktorý obsahoval požiadavku, že hračky musia pred uvedením na trh posúdiť nezávislé laboratóriá, aby bola zabezpečená ich zhoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Cieľom tohto návrhu smernice je zaviesť požiadavky na vyššiu bezpečnosť hračiek najmä v súvislosti s používaním chemických látok a elektrických vlastností. Nový právny predpis tiež zosúlaďuje fyzikálne a mechanické vlastnosti s cieľom znížiť riziko udusenia. Ustanovuje aj opatrenia na posilnenie dohľadu nad trhom zo strany členských štátov a nové povinnosti pre výrobcov.

Cieľom je teda vylepšiť existujúcu smernicu pri zohľadnení nových bezpečnostných rizík, ktoré by mohli nastať v dôsledku vývoja a uvádzania na trh nových druhov hračiek, ktoré môžu byť vyrobené z nových materiálov.

Počas rozpravy a hlasovania o návrhoch tejto smernice sa však objavili mnohé otázky. Počas hlasovania neboli k dispozícii záruky Európskej komisie, čo vyvolalo menší incident.

Niektorých odborníkov navyše znepokojuje zachovanie požiadaviek, ktoré úplne nevylučujú používanie látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, hoci sa stanovili nové obmedzenia.

Názory sa líšia, aj pokiaľ ide o limitné hodnoty pre kovy, predovšetkým arzén, kadmium, chróm, olovo, ortuť a zinok, ktoré sú vysoko toxické, a preto by sa nemali používať v tých častiach hračiek, ku ktorým majú deti prístup.

Preto naša skupina hlasovala proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Hlasovania o smernici o bezpečnosti hračiek som sa zdržal na protest proti tomuto nedemokratickému postupu, pri ktorom sú Európskemu parlamentu predkladané správy dohodnuté počas neformálnych trialógov, čo mu bráni konať si prácu zvyčajným spôsobom.

Návrh smernice je navyše ukážkou absurdnosti zásady preventívnej opatrnosti. Zákonodarca zavádza predpis za predpisom a zákaz za zákazom, aby uľavil svojmu svedomiu, zatiaľ čo deti sa svojou hrou z týchto predpisov vysmievajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Parlament prijal smernicu o bezpečnosti hračiek. Je to vynikajúca smernica zvyšujúca bezpečnosť hračiek, ktoré sa dostávajú do rúk našim deťom. Ide o mimoriadne dôležitý krok v čase, keď sa stále častejšie dozvedáme o nehodách súvisiacich s hračkami, napríklad keď deti prehltnú časti zle zmontovaných hračiek. Za zmienku stojí skutočnosť, že veľký počet (okolo 80 %) hračiek na európskom trhu sa dováža z Číny.

Smernici sa podarilo zosúladiť záujmy skupín chrániacich záujmy spotrebiteľov a predstaviteľov hračkárskeho priemyslu. Môže ma len tešiť, že došlo k dohode o takomto právnom predpise, ktorý je pre mňa ako rodiča kľúčový. Z tejto smernice budú mať úžitok obe strany. Spotrebitelia budú mať istotu, že hračky, ktoré prichádzajú na európsky trh a dostávajú sa do rúk ich deťom, spĺňajú prísne bezpečnostné normy, neobsahujú toxické látky a nachádzajú sa na nich zrozumiteľné upozornenia, ktoré si kupujúci môžu prečítať.

Hračkársky priemysel veľakrát zdôraznil, že pokiaľ ide o bezpečnosť našich detí, nemôžeme robiť kompromisy, a preto podporuje navrhované zmeny. Tieto zmeny by však nemali ohroziť postavenie výrobcov hračiek na európskom trhu. Dosiahnutá dohoda týmto podnikom zaručí ďalšie dva roky na to, aby sa mohli prispôsobiť novému právnemu predpisu o chemických látkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za smernicu o bezpečnosti hračiek, pretože predstavuje významné zlepšenie. Na jednej strane zlepšuje zaistenie bezpečnosti hračiek, a teda aj zdravia detí, zavedením nových zákazov alergénnych látok, látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, ťažkých kovov a častí, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Na druhej strane je to aj úspešný a vyvážený kompromis, ktorý zohľadňuje skutočnosť, že významná časť z 2 000 výrobcov hračiek v EÚ je opatrná a uznáva svoju zodpovednosť, ktorú ako výrobcovia nesú. Nemali by trpieť v dôsledku nezodpovednosti len niekoľkých dovozcov.

Najmä vzhľadom na toto obdobie roka prináša smernica o bezpečnosti hračiek signál, že Únia je ochotná a schopná účinnejšie chrániť spotrebiteľov a ich najzraniteľnejších potomkov. Možno by sme si však mali pripomenúť, že žiadny právny predpis nemôže zbaviť zodpovednosti rodičov. Samotná smernica o bezpečnosti hračiek nemôže zaručiť, že obsah darčekového balíčka bude pre dieťa naozaj dobrý.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Hlasovala som sa správu pani Thyssenovej a urobila som to s radosťou, hoci procedurálne veci takmer zabránili záverečnému hlasovaniu.

Bezpečné hračky sú nevyhnutné a EÚ by mala stáť a stojí na čele, pokiaľ ide o obavy spojené s bezpečnosťou.

Základom je úplný zákaz chemických látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Hoci existuje ustanovenie o individuálne udeľovaných výnimkách, malo by sa to diať výhradne na odporúčanie Európskeho vedeckého výboru.

Je tiež dobré, že budú zakázané alergénne vonné látky a 55 takýchto látok bude z hračiek odstránených.

Podobne sú veľmi prísne aj pravidlá týkajúce sa ťažkých kovov, ktoré stanovujú maximálne hodnoty.

Rodičia, ktorí kupujú hračky na Vianoce, predpokladajú, že sú bezpečné. Táto revidovaná smernica o bezpečnosti hračiek by výrazne zlepšila situáciu, keby platila už pre toto vianočné obdobie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne.(RO) Neexistuje lepší dôkaz než predloženie konkrétnych údajov. Rumunská tlač práve dnes zverejnila výsledky inšpekcie, ktorú vykonal rumunský Úrad pre ochranu spotrebiteľov. V rámci nedávnej inšpekcie inšpektori zistili, že 90 % kontrolovaných hračiek nie je v súlade s predpismi.

K niektorým hračkám nebol priložený návod na použitie a nebol na nich uvedený vek, pre ktorý sa odporúčajú. Inšpektori našli aj hračkárske zbrane a meče, ktoré považujú za nebezpečné. Iné hračky obsahovali ľahko odpojiteľné malé časti.

Podľa záverov tejto inšpekcie je Čína aj naďalej hlavným zdrojom nebezpečných hračiek, no zároveň je hlavným dodávateľom Európskej únie. Na zabezpečenie blaha našich detí sú v tomto smere potrebné radikálne opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Hoci tento nový právny predpis o bezpečnosti hračiek je krokom správnym smerom, umožňuje premrhanie niekoľkých príležitostí. Z tohto dôvodu som správu nepodporil.

Hoci bolo napríklad okrem iného obmedzené používanie niektorých alergénnych vonných látok a niektorých chemických látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, nebudú úplne zakázané, ale postupne vyraďované. Neexistujú ani záväzné normy pre hračky vydávajúce zvuk.

Pozitívne je to, že z právneho hľadiska budú dovozcovia hračiek posudzovaní rovnako ako výrobcovia. Menej pozitívne je nesmelé ustanovenie smernice o monitorovaní noriem pre bezpečnosť hračiek, pretože za bezpečnostné hľadisko sú zodpovední samotní výrobcovia.

Smernica síce ustanovuje, že členské štáty musia vykonávať náhodné testy, ale obávam sa, že toto ustanovenie je príliš vyhýbavé.

Monitorovanie bezpečnosti je náhodné a v súčasnosti neexistuje skutočná európska značka kvality, na základe ktorej by rodičia mohli prijímať informované rozhodnutia, a tak sa vyhnúť hračkám, ktoré by mohli ohroziť zdravie ich detí. Povinná certifikácia nezávislými orgánmi by mohla tento problém vyriešiť. USA i Čína berú bezpečnosť výrobkov mimoriadne vážne a nedávno odhlasovali zavedenie právnych predpisov, na základe ktorých sú tieto kontroly povinné. Prečo v tomto smere Európa zaostáva?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Potreba aktualizovať existujúce predpisy o bezpečnosti hračiek je tu už dlho. Vítam dnešné hlasovanie. Bezpečnosť detí musí byť našou najdôležitejšou starosťou a dúfam, že hračkársky priemysel na to bude brať ohľad.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), písomne. – (FR) Pokiaľ ide o bezpečnostné predpisy a obsah chemických látok v hračkách, kompromis dosiahnutý v súvislosti so správou pani Thyssenovej považujem za príliš laxný. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyzýva na monitorovanie zhody hračiek nezávislými orgánmi, navyše neprešiel, hoci sa zdá byť samozrejmé, že bezpečnosť detí by mala mať prednosť pred záujmami jednej či dvoch veľkých priemyselných skupín. Vždy som bola za prísnejšie monitorovanie tovarov vo všeobecnosti a tým viac to platí v prípade tovarov určených pre deti. Z toho vyplýva, že záverečné neuspokojivé znenie tohto textu – zďaleka nespĺňa naše pôvodné ambície, hoci prináša niekoľko pozitívnych zmien – spôsobilo, že som sa zdržala hlasovania.

 
  
  

– Správa: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET), ktorý je zameraný na podporu a rozširovanie nadnárodnej mobility študentov a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Keď bude systém ECVET funkčný, zlepší sa prostredníctvom neho prenos, uznávanie a akumulácia študijných výstupov. Európsky kvalifikačný rámec už poskytuje prostriedky na „preloženie“ jednotlivých spôsobov hodnotenia rozličných kvalifikácií, ktoré v Európe existujú. Systém ECVET prináša ďalšie spôsoby prekladu a transpozície pomocou spoločného metodického rámca, ktorý sa používa na zjednodušenie prenosu študijných výstupov z jedného systému do druhého. Význam investovania do budúcnosti nášho znalostného hospodárstva v Európe sa nesmie podceňovať a táto nadnárodná metóda uznávania študijných výsledkov nám na to poskytuje materiál. Plne podporujem tento návrh na zavedenie systému kreditov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Odborné vzdelávanie a príprava sú oblasti, ktoré v posledných rokoch nadobudli osobitný význam.

Zavedenie Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu prispeje k rozvoju a rozšíreniu európskej spolupráce v oblasti vzdelávania.

Prispeje aj k zlepšeniu mobility a prenosnosti kvalifikácií na vnútroštátnej úrovni medzi jednotlivými odvetviami hospodárstva a v rámci trhu práce.

Odborné vzdelávanie a príprava sú mimoriadne významnou súčasťou úsilia Európy o vyriešenie sociálnych problémov vyplývajúcich zo starnutia spoločnosti, o zlepšenie svojho postavenia vo svetovom hospodárstve a vyriešenie hospodárskej krízy.

Z tohto dôvodu je podľa mňa dôležité, aby členské štáty potvrdili neformálne a informálne vzdelanie najmä v období, keď počet absolventov odborného vzdelávania a prípravy v rokoch 2009 až 2015 prudko klesne. Zároveň však dôjde k výraznému nárastu potreby pracovníkov s odbornou kvalifikáciou, ktorí by mohli obsadiť voľné pracovné miesta na trhu práce. Som preto presvedčený, že je mimoriadne dôležité, aby európske agentúry aktívne podporovali partnerstvá medzi členskými štátmi a európskymi spoločnosťami v tejto oblasti na základe systému spoločného znášania nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Skvalitnenie odbornej prípravy je kľúčovým spôsobom na dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie, konkrétne hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti.

Navrhovaný Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) je jednou z mnohých iniciatív, ktoré na európskej úrovni existujú v oblasti vzdelávania. V dôsledku veľkého počtu vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa študijné výstupy navzájom veľmi líšia. Systém ECVET poskytuje metodický rámec, ktorý pokrýva nadobudnuté poznatky, zručnosti a spôsobilosti, rieši problém prenosu a akumulácie kreditov a umiestňuje ich do kontextu kvalifikácií. Tento systém zjednodušuje cezhraničnú mobilitu pracovníkov a uľahčuje dosiahnutie transparentnosti v súvislosti s pracovnými kvalifikáciami získanými v zahraničí.

Systém ECVET by sa mohol stať užitočným nástrojom na prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám trhu práce, no pod podmienkou, že bude zohľadňovať špecifické okolnosti v jednotlivých štátoch a regiónoch. Musí tiež uspokojovať potreby používateľov, najmä pracovníkov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov a menších európskych pracovísk. Tento systém zjednodušuje cezhraničnú mobilitu, ako aj prístup k celoživotnému vzdelávaniu, pokiaľ ide o odbornú prípravu a vzdelávanie. Účastníkom vzdelávania by mal umožniť vybrať si vlastný smer kariéry.

Myslím, že zavedenie systému ECVET významne prispeje k vytvoreniu európskeho trhu práce, ak bude znížená súvisiaca administratívna záťaž.

 
  
  

– Správa: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Súhlasím s prístupom pána spravodajcu, ktorý odráža aktuálne obavy takého veľkého počtu európskych občanov.

Skutočnosť, že v tejto súvislosti existuje koordinovaný európsky postup, upozorňuje na to, že Európa môže zmeniť životy ľudí k lepšiemu aj uprostred krízy, akou je napríklad momentálna finančná situácia.

Pán spravodajca predpokladá praktické opatrenia, čo prispelo k uskutočniteľnosti tohto návrhu.

 
  
  

– Správa: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá zjednodušuje účtovníctvo malých a stredných podnikov, čím sa znižuje ich administratívne zaťaženie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Postup Komisie zameraný na podporu zjednodušenia a harmonizácie práva obchodných spoločností EÚ s priamym cieľom znížiť administratívnu záťaž o 25 % do roku 2012 predstavuje nevyhnutnú podmienku na zlepšenie efektívnosti európskych spoločností a zvýšenie príťažlivosti podnikateľského prostredia Spoločenstva pomocou dosiahnutia úspor v odhadovanej výške 150 miliárd EUR.

Iniciatíva týkajúca sa revízie ustanovení obsiahnutých v štvrtej a siedmej smernici o práve obchodných spoločností – pokiaľ ide o zrušenie povinnosti zverejňovať účtovné informácie a zostavovať konsolidované účtovné závierky nielen pre malé podniky, ale aj stredné podniky alebo materské spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa nepovažujú za významné – je v príspevku tiež zahrnutá a má podporu pani spravodajkyne. Do budúcnosti je zárukou stability a bezpečnosti právneho rámca pre odvetvie, ktoré zohráva pri tvorbe pracovných miest v EÚ dôležitú úlohu.

Vítam aj skutočnosť, že pani spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu transparentnosti a poskytovanie presných informácií všetkým zainteresovaným stranám najmä pomocou rozsiahleho zavádzania systémov ekonomického a finančného vykazovania založených na informačných a komunikačných technológiách.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Správa pani van den Burgovej o zmene a doplnení určitých požiadaviek na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku je dobrým právnym dokumentom.

Správa vypracovaná Výborom pre právne veci má z krátkodobého hľadiska za cieľ zjednodušiť podmienky fungovania malých európskych podnikov. Je zameraná predovšetkým na zmenšenie bremena povinnosti zverejňovať informácie týkajúce sa výdavkov na zriadenie považovaných za aktíva (náklady na založenie podniku), ako aj povinnosti zostavovať konsolidované finančné výkazy v prípade, že materská spoločnosť má len nevýznamné dcérske spoločnosti.

Verím, že ak v rámci harmonizácie právnych predpisov týkajúcich sa práva obchodných spoločností umožníme nielen malým, ale aj stredným podnikom využívať výnimky, nebude to predstavovať ohrozenie transparentnosti. Myslím si totiž, že opak je pravdou, pretože tento krok by mohol výrazne znížiť ich administratívne a finančné zaťaženie.

 
  
  

– Správa: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My, štyria švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente, sme sa napokon rozhodli hlasovať za správu pána Morena Sáncheza. Súhlasíme s niektorými obavami vyjadrenými v súvislosti s tým, akým smerom sa vyvíja agentúra Frontex. Nemyslíme si, že agentúra Frontex by mala byť militarizovaná, a preto sme hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2. Výsledkom práce agentúry Frontex by nemalo byť ani to, že EÚ sa od vonkajšieho sveta oddelí vyššími múrmi. Naopak, pre nás je dôležité, aby EÚ viedla veľkorysú utečeneckú a migračnú politiku. Vítame však diskusiu o agentúre Frontex, ktorú táto záležitosť vyvolala v Európskom parlamente. Je dobré, že Európsky parlament požiadal agentúru Frontex, aby medzi svoje úlohy zaradila boj proti obchodovaniu s ľuďmi, a že bude preskúmané, či sú právne predpisy EÚ v súlade s medzinárodným právom, ktoré je inak platné v tejto oblasti, aby EÚ mohla prijať čo najúčinnejšie opatrenia na pomoc ľuďom v núdzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Agentúra FRONTEX, ktorá je zodpovedná predovšetkým za spoločné riadenie vonkajších hraníc Európskej únie a boj proti nezákonnému prisťahovalectvu, vďačí za svoju existenciu výhradne zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach a želaniu bruselskej Európy a vlád členských štátov viesť aktívnu prisťahovaleckú politiku. Nie je samozrejmé, že takáto agentúra Spoločenstva prinesie skutočnú pridanú hodnotu v porovnaní s klasickou medzivládnou spoluprácou, usudzujúc z rozdielov v účinnosti a užitočnosti medzi Europolom a Interpolom, aby sme sa pozreli na inú oblasť.

Navyše sa zdá, že úlohy agentúry budú narastať, stanú sa zložitejšími a v podstate nesplniteľnými, kým sa neodstráni koreň problému: na jednej strane ostane Európa aj naďalej sociálnym a finančným eldorádom pre potenciálnych nezákonných prisťahovalcov aj napriek nebezpečnej ceste a problémom, s ktorými sa stretávajú po príchode na miesto, a na strane druhej je už teraz nedostatočná politika spolupráce ohrozená prisťahovalectvom kvalifikovaných pracovníkov, ktoré organizuje samotná EÚ. Je preto mimoriadne dôležité zastaviť zdvihové čerpadlo prisťahovalectva a súčasnej politiky.

Na záver by som rád zdôraznil, že existujú miestne združenia na boj proti nezákonnému prisťahovalectvu. Patrí medzi ne napríklad združenie ALCEC Emila Bombu v Kamerune a zasluhujú si pomoc a podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Európsky parlament si ani nemohol pripomenúť Medzinárodný deň migrantov horším spôsobom než prijatím správy, ktorá presadzuje posilnenie agentúry Frontex a „víta prijatie Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle Európskou radou“.

Podobne ako agentúra Frontex, aj nehumánna smernica o návrate je jedným z ústredných pilierov prisťahovaleckej politiky EÚ, ktorá je kriminalizujúca, zameraná na bezpečnosť, vykorisťovateľská a elitárska.

Po prijatí tejto smernice v Parlamente ju potajomky a bez veľkých ceremónií 9. decembra prijala aj Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku vďaka tomu, že portugalská vláda hlasovala za.

Darmo sa budú poslanci EP za Portugalskú socialistickú stranu pokúšať zakryť konanie svojej strany a vlády. Pravda je taká, že vláda hlasovala v Rade EÚ za túto hanebnú smernicu.

Teraz je najdôležitejšie bojovať proti tejto smernici počas procesu transpozície v Portugalsku. Znamená to, že musíme odsúdiť jej nehumánnosť a porušovanie ľudských práv a zmobilizovať všetkých aktivistov, ktorí obraňujú ľudskú dôstojnosť migrantov.

Komunistická strana Portugalska bude v tejto bitke v prvej línii bojovať za odmietnutie hanebného obsahu tejto smernice a ratifikovanie Medzinárodného dohovoru OSN na ochranu práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) V odôvodnení B tejto správy sa uvádza, že „nelegálne prisťahovalectvo je celoeurópskym problémom“. Je to naozaj pravda a to tým viac, že každý mesiac sa vyloďujú pri talianskom, gréckom a španielskom pobreží tisíce nezákonných prisťahovalcov hľadajúcich európske eldorádo.

Únia na tento problém, ktorý, na to nesmieme zabúdať, je vyvolaný predovšetkým schengenskými dohodami – ktorými sa zrušili kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov – reagovala vytvorením agentúry na kontrolu vonkajších európskych hraníc: agentúry Frontex.

Včera to bola len hračka bez prostriedkov, ľudských zdrojov a právomocí, no dnes sa zdá, že agentúra Frontex má také kompetencie, ktoré jej umožňujú poskytovať podporu pri spoločných operáciách návratu, a určitým, hoci malým spôsobom prispieva ku každodennému boju proti nezákonnému prisťahovalectvu.

Nemali by sme však zabúdať na to, že uzavretie niekoľkých medzier, cez ktoré môžu nelegálni prisťahovalci preniknúť, nebude slúžiť na nič, ak nebudú všetky členské štáty konať jednotne s cieľom odsúdiť schengenské dohody a opätovne zaviesť skutočné kontroly na svojich vnútrozemských i námorných hraniciach.

 
  
  

– Správa: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Naše trhy sú zaplavené rastúcim množstvom falšovaných výrobkov. Predstavujú závažný problém pre európske podniky, ktoré fungujú podľa zákona, spĺňajú bezpečnostné normy a nemôžu konkurovať lacnejšiemu falšovanému tovaru. Horšie je však to, že falšované potraviny, súčiastky do áut, kozmetické výrobky, hračky a predovšetkým lieky predstavujú aj skutočné ohrozenie zdravia a života spotrebiteľov.

V súčasných právnych predpisoch sú medzery, ktoré falšovaným výrobkom umožňujú jednoduchý prístup na naše trhy. Poľské právne predpisy napríklad neobsahujú definíciu, ktorá by špecifikovala vlastnosti falšovaného lieku. Použiť falšovaný liek nie je určite to isté ako použiť nepravý parfum. Ak si ľudia neuvedomia tento problém a budú brať falšované lieky, následky môžu byť tragické.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Podporil som správu pána Sustu. Falšovanie môže byť ničivé pre pracovné miesta, môže byť príčinou chorôb a zdrojom financovania medzinárodných kriminálnych gangov a teroristov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Parlament, Rada a Komisia prijali všetky potrebné opatrenia.

Nadnárodné korporácie však vo svojom úsilí o čo najväčšie zisky vytvárajú prostredie, ktoré podporuje výrobu falšovaného tovaru a akceptovanie tohto procesu verejnosťou. Uvediem jeden príklad. Z regionalizácie alebo zónovania diskov DVD vyplývajú obrovské rozdiely v cenách medzi jednotlivými regiónmi, ku ktorým sa spotrebitelia môžu dostať len tak, že nezákonne prispôsobia svoje DVD prehrávače alebo nezákonne nakúpia disky DVD, pretože technologická šikana zabránila vytvoreniu jednotného svetového trhu s týmito výrobkami. Predstavte si, že aj ďalšie spoločnosti v ostatných odvetviach by sa oddávali úsiliu o zisky podobným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Falšovanie nie je len problém dodržiavania práv duševného vlastníctva. Ako pán spravodajca zdôrazňuje, tento jav zabíja všetky stimuly pre inovácie, spôsobuje zánik tisícov kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovných miest v Európe a vytvára základ pre tieňové hospodárstvo kontrolované organizovaným zločinom. Tieto nezákonné praktiky môžu ohroziť aj zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a spôsobiť vážne ekologické škody.

Problém kvality a nebezpečného charakteru dovážaného tovaru, ktorého falšovanie len zvyšuje riziko zavádzania spotrebiteľov, je viac rozšírený. Krajiny pôvodu takéhoto tovaru sú jasne identifikované, pričom Čína je na prvom mieste. Únia niekedy dokonca súhlasí s otvorením svojho trhu tovarom, ktoré nespĺňajú normy platné pre jej vlastných výrobcov, napríklad kurčatám s obsahom chlóru, ktorých produkcia je lacnejšia než produkcia kurčiat podliehajúcich veterinárnym kontrolám.

Medzi početnými opatreniami navrhnutými pánom spravodajcom (dvojstranné a viacstranné dohody, spolupráca s krajinami pôvodu, spolupráca medzi zainteresovanými európskymi subjektmi atď.) jednoznačne chýbajú dve veci: obchodné sankcie proti štátom, ktoré akceptujú tieto praktiky, a zavedenie všeobecného národného a európskeho preferenčného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Júnové hnutie podporuje voľný vnútorný trh a víta konštruktívne návrhy, ktorých cieľom je čeliť javom narúšajúcim trh vrátane falšovania ochranných známok.

Správa výboru i alternatívny návrh uznesenia však odporúčajú prijatie právnych predpisov na úrovni EÚ, ktoré by mali omnoho väčší dosah, než je opodstatnené na vyriešenie problémov spôsobených falšovaním ochranných známok.

Júnové hnutie je najmä proti návrhom na koordináciu činnosti súdnych a policajných orgánov a na harmonizáciu trestného práva jednotlivých členských štátov.

Z týchto dôvodov sme považovali za potrebné hlasovať proti správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písomne.(PT) Rastúci význam práv duševného vlastníctva je odrazom nespochybniteľného vzorca: moderné hospodárstvo si cení a chráni znalosti, na ktorých je založené. Podniky sú bez ohľadu na odvetvie do veľkej miery závislé od vlastníctva výhradných práv na používanie špecifického know-how. Falšovanie je často odsudzované, pretože poškodzuje legitímne podniky, čo má jednoznačný vplyv na zamestnanosť, výskum a vývoj. V našej krajine je tento vplyv zvlášť znepokojivý.

Zároveň je však potrebné uviesť, že problémy spojené s falšovaním v súčasnosti idú nad rámec čisto hospodárskych škôd. Škody spôsobené falšovaním dosiahli nové hranice: zatiaľ čo v minulosti sa falšovalo oblečenie, dnes existujú nepravé lieky a potraviny, ktoré môžu byť nebezpečné. Neinformovaný spotrebiteľ nechápe hroziace riziká.

Preto musíme proti tomuto falšovaniu bojovať. Na to sú potrebné prísnejšie tresty, koordinácia a spolupráca medzi príslušnými orgánmi a harmonizácia právnych zásad platných v partnerských jurisdikciách.

Okrem vytvorenia účinných mechanizmov na riešenie prípadných sporov teraz potrebujeme aj niečo ako „obchodnú dohodu proti falšovaniu“. Ide o viacstrannú medzinárodnú dohodu, o ktorej sa momentálne rokuje a ktorá prináša právne inovácie potrebné na rozvoj účinných opatrení v oblasti monitorovania a trestov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Uznesenie prijaté Európskym parlamentom obsahuje obavy a návrhy, ktoré podporujeme, hoci s niektorými bodmi nesúhlasíme.

Boj proti falšovaniu by mal byť nepochybne prioritou. No napriek tomu, že v uznesení sa uvádza, že práva duševného vlastníctva „v súvislosti so zemepisným označením a označením pôvodu nie sú vždy účinným spôsobom chránené obchodnými partnermi Európskej únie“, je potrebné zdôrazniť, že samotná EÚ nie vždy ide príkladom. Rada momentálne blokuje návrh nariadenia o označení „made in“ a neprijala žiadne ďalšie opatrenie zamerané na uplatňovanie záväzných pravidiel uvádzania označenia pôvodu výrobkov pri dovoze z tretích krajín.

Čo sa nás týka, budeme i naďalej presadzovať prijatie opatrení Spoločenstva podnecujúcich jednotlivé krajiny, aby prijali a uskutočnili opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu obchodných známok a pašovaniu, ako aj špeciálne colné kontroly zamerané na hľadanie výrobkov, ku ktorým sú priložené nepravé vyhlásenia o pôvode alebo ktoré porušujú predpisy na ochranu obchodných známok.

Každá krajina by mala uskutočniť opatrenia na ochranu proti agresívnemu vývozu pomocou kontrol a monitorovania dovážaného tovaru a uplatňovania ochranných doložiek vždy, keď je to potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu zohrávajúcu dôležitú úlohu v boji proti falšovaniu, ktoré sa týka okolo 7 – 10 % svetového obchodu v sume 500 miliárd EUR. Cieľom tejto správy je predložiť konkrétny a dôsledný návrh na boj EÚ proti falšovaniu a tento postoj podporujem. Správa rešpektuje základné práva, napríklad ochranu súkromia a údajov, a zároveň poskytuje rámec pre celosvetové úsilie o zamedzenie falšovania, čo predstavuje ochranu tisícok kvalifikovaných pracovných miest.

 
  
  

– Správa: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Pán poslanec Ortega navrhuje spôsob nakladania s právnymi nástrojmi, ktoré nazývame verejné listiny. Verejné listiny sú sústredené najmä v členských štátoch, ktoré vychádzajú z tradície občianskeho práva, kde sú právne predpisy primárnym zdrojom na rozdiel od tradícií zvykového práva (napríklad Írsko alebo Spojené kráľovstvo), ktoré sú založené na zvykových právach a výsadách. V tradícii občianskeho práva je verejná listina vystavená príslušným verejným úradníkom alebo orgánom a pojem sa nevzťahuje len na listinu, ale aj na jej obsah. Obsahom môžu byť finančné transakcie, ale aj oblasť verejných registrov a podobných oficiálnych dokumentov.

Cieľom návrhu uznesenia Parlamentu je presadiť zvýšenie legislatívnych zásahov v členských štátoch, kde takéto listiny existujú, zvážením ich vzájomného uznávania a uplatňovania v špecifických oblastiach. Tento návrh zvyšuje váhu už existujúcich právnych predpisov a pre krajiny s takouto právnou tradíciou môže byť užitočný.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne. (FR) Táto správa o cezhraničnom používaní a uznávaní verejných listín predstavuje v mnohých smeroch riziko vyvolania zmätkov.

V prvom rade by v nej totiž malo byť uvedené, že v systémoch zvykového práva koncept verejnej listiny neexistuje. V Anglicku a Walese plnia úlohu notárov právnici. Existujú aj profesionálni notári. Tí však nemôžu vydávať verejné listiny a majú oprávnenie len na overovanie podpisov.

Vo svojom úsilí o harmonizáciu právnych profesií prikladá Komisia malý význam rozdielom vyplývajúcim zo samotnej podstaty právnych systémov v jednotlivých členských štátoch.

Žiaľ, táto politická vôľa celkovo neprispieva k právnej istote.

Európa musí ochraňovať identitu svojich národov a osobitné hodnoty a tradície jednotlivých štátov. Najväčšou chybou by bolo, keby sa rozvíjala tak, že by to bolo na úkor jej národov.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne.(MT) Táto správa je veľmi dôležitá a mala by sa považovať za základ, na ktorom môžu byť postavené budúce rozhodnutia. Používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v justičnej oblasti významným spôsobom zjednodušuje prácu správy i súdnictva. V Európe, ktorá sa posúva smerom k väčšej hospodárskej a sociálnej integrácii a jednote, potrebujeme aj náležité nástroje, pomocou ktorých budeme držať krok s dobou. Práve na to slúži koncepcia elektronickej justície.

Nesmieme však zabúdať, že tradičné systémy, ktoré sme používali v minulosti, mali tiež svoje výhody, a preto si myslím, že ak dosiahneme tú správnu rovnováhu, môžeme harmonickejšie pracovať spolu v prospech všetkých. Týka sa to predovšetkým súdnictva, pretože používanie systému elektronickej justície mu umožní sústrediť sa výhradne na vlastnú prácu bez toho, aby sa muselo starať o súvisiacu administratívnu záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) Európsky priestor spravodlivosti (v podobe vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí a vytvorenia kultúry právnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi) bol vytvorený ako sprievodný jav voľného pohybu osôb v Európe.

Odhaduje sa, že v Európe je asi 10 miliónov účastníkov cezhraničných sporov, s čím sú spojené neoddeliteľné problémy ako jazyk, vzdialenosť, neznáme právne systémy atď.

Používanie informačných a komunikačných technológií v súdnej správe môže priniesť nové riešenia, skvalitniť fungovanie súdnictva (zvýšenie prístupnosti a efektívnosti), prispieť k racionalizácii konaní a znížiť náklady.

Základným cieľom stratégie navrhovanej v súvislosti s elektronickou justíciou je zefektívnenie súdnictva v celej Európe v prospech občanov. Potenciálny rozsah elektronickej justície by však mohol byť omnoho širší, preto musia byť jasne stanovené hranice jej pôsobnosti, aby nebola spochybnená účinnosť a dôveryhodnosť opatrení EÚ.

Všetky zmeny sa musia robiť postupne a v súlade s vývojom európskeho priestoru spravodlivosti a rozvojom technológií.

Podporujem požiadavku, aby Komisia pripravila akčný plán pre elektronickú justíciu na európskej úrovni a vytvorila európsky portál elektronickej justície.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) v roku 2007 na svojom zasadnutí prijala závery o využívaní elektronickej justície – pokiaľ ide o cezhraničné využívanie informačných a počítačových technológií v oblasti súdnictva – a zhodla sa na tom, že je potrebné pokračovať v úsilí o vytvorenie centralizovaného systému v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Keď sa používanie internetu blíži k saturácii a úplný vplyv našej spoločnosti založenej na informáciách začína byť jasnejší, zavedenie čoraz väčšmi informatizovanej podpory pre oblasť súdnictva je jednoznačne užitočné pre všetkých. Je však dôležité uvedomiť si, že úroveň technologického rozvoja nie je všade v Únii rovnaká a že tento prvok „opt-in“ pretrvá až do času, keď bude rozvoj rovnomernejší a dosiahneme pokročilú technickú kapacitu.

Návrh pani poslankyne Wallisovej sa týka zavedenia centralizovaného systému elektronickej justície, ktorý prinesie podrobný rámec opatrení na vytvorenie európskeho portálu elektronickej justície, v ktorom budú zoskupené občianske, trestné a obchodné veci. Bude obsahovať napríklad registre trestov, výpisy z katastrov nehnuteľností a registre neplatičov, ku ktorým tak budú mať členské štáty prístup.

 
  
  

– Správa: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasoval som za správu pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov, ktorá upozorňuje na zodpovednosť medzinárodného spoločenstva voči štátom a miestnym skupinám zaangažovaným v konfliktoch. Teší ma, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Socialistickou skupinou v Európskom parlamente viedli k výraznému vylepšeniu návrhu, čo sa týka potreby zvýšenia koordinácie medzi činnosťou pri nastoľovaní mieru, humanitárnou pomocou a rozvojom v krajinách po ukončení konfliktov. Rád by som upozornil na situáciu detí v konfliktných oblastiach, predovšetkým tých, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov. V období konfliktov sú navyše nemocnice a školy veľmi často vystavené vojenským útokom. Musíme sa usilovať zabezpečiť, aby deti dokázali prekonať postkonfliktné traumy, a to spoluprácou s fondom UNICEF, ktorý je už prítomný v mnohých rizikových oblastiach na celom svete. Zabezpečíme tak týmto deťom uspokojivé vzdelanie a lepšiu budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Strana Júnový zoznam si myslí, že nastoľovanie mieru a budovanie národa nie sú záležitosti pre EÚ. Zodpovednosť za ne nesie OSN.

V žiadnom prípade nesúhlasíme s vyjadreniami správy, ktoré odporúčajú pokračovať v budovaní vojenských kapacít EÚ, a preto sme hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Keďže je nemožné vyjadriť sa k (zámerne vytvorenej) miešanine, z ktorej táto správa pozostáva, sústredíme sa na to, čo považujeme za hlavné ciele správy: bagatelizovať zásahy hlavných mocností EÚ v tretích krajinách pod zámienkou koncepcie „zodpovednosť za ochranu“.

Správa zdôrazňuje suverenitu štátov a zároveň uvádza, že „ak vlády nie sú schopné alebo nemajú vôľu poskytnúť takúto ochranu, stáva sa zodpovednosť za vhodné konanie spoločnou zodpovednosťou širšieho medzinárodného spoločenstva“. Potom uvádza, že takéto konanie „by malo byť preventívne a reaktívne a malo by využívať donucovaciu vojenskú silu iba ako úplne poslednú možnosť“. Jazyk správy tomu však vôbec nenasvedčuje.

V tejto súvislosti však nemožno mať pochybnosti, lebo správa „žiada“ vykonávanie vyhlásenia, že „zásada nezasahovania musí ustúpiť pred medzinárodnou zodpovednosťou za ochranu“ a je presvedčená, že „existujú dve fázy nastoľovania mieru a budovania národa: fáza stabilizácie, počas ktorej sa kladie dôraz na bezpečnosť, právo a poriadok a poskytovanie základných služieb, a druhá fáza budovania štátu, ktorá sa zameriava na správu vecí verejných a inštitúcie, ktoré ju zabezpečujú”.

Preto táto správa predstavuje základ pre zasahovanie a kolonializmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Hlasovala som za správu pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov, pretože sa komplexným spôsobom venuje veciam dôležitým pre úspešnú rekonštrukciu. Táto téma je dôležitá, pretože v polovici krajín, v ktorých sa odohrali konflikty, sa v priebehu piatich rokov konflikty obnovujú. Okrem samotnej krajiny, ktorá sa nachádza v chúlostivej situácii, je medzinárodné spoločenstvo významným protagonistom rozvoja budovania národa. Myslím, že je mimoriadne dôležité viesť konzultácie s miestnymi ženskými organizáciami a medzinárodnými sieťami za mier a podporovať ich a trvať na právach a príležitostiach obetí sexuálneho násilia, ktoré by im zabezpečili prístup k spravodlivosti. Musíme mať na pamäti aj to, že mier nie je iba stav bez vojny. Každá úspešná politika obnovy musí vyriešiť príčiny nestability takými sociálno-ekonomickými, politickými a kultúrnymi opatreniami, ktoré urýchlia hospodársky rozvoj a vytvoria inštitučné a správne kapacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov. Pán Deva načrtol vynikajúci smer ideálneho prechodu od situácie po ukončení konfliktu k normálnemu spoločenskému a hospodárskemu životu.

Myslím, že pri riešení príliš početných a násilných vnútorných konfliktov by sa na to malo prihliadať, najmä vo vzťahu k úlohe Európskej únie a medzinárodného spoločenstva. Súhlasím s pánom Devom v tom, že načrtnúť riešenie konfliktu je ľahké, ale jeho presadenie v praxi ťažšie. Nič to však nemení na skutočnosti, že aspoň pokiaľ ide o Európsku úniu, naše konanie by sa malo sústrediť na serióznu podporu krajín, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, a nemalo by obsahovať pokrytecké ani prospechárske postoje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia