Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών - Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (συζήτηση)
 3.Ευρωπαϊκή Επίσημη Πράξη – Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) – Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0509/2008, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
  6.2.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0504/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  6.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0474/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  6.4.Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (A6-0493/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)
  6.6.Οικονομικό έτος 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  6.7.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  6.8.Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της σχετικά με τον αεροναυτικό εξοπλισμό (A6-0506/2008, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)
  6.9.Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (ψηφοφορία)
  6.10.Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (ψηφοφορία)
  6.11.Aσφάλεια των παιχνιδιών (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (ψηφοφορία)
  6.12.Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (A6-0438/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  6.13.Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (ψηφοφορία)
  6.14.Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (ψηφοφορία)
  6.15.Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (A6-0494/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  6.16.Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (ψηφοφορία)
  6.17.Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (ψηφοφορία)
  6.18.Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (ψηφοφορία)
  6.19.Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (ψηφοφορία)
  6.20.Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ψηφοφορία)
  6.21.Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (ψηφοφορία)
  6.22.Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (A6-0467/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  6.23.Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  6.24.Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (A6-0445/2008, Nirj Deva) (ψηφοφορία)
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
  13.1.Ζιμπάμπουε
  13.2.Νικαράγουα
  13.3.Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  14.2.Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  14.3.Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya (ψηφοφορία)
 15.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1087 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1251 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου