Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1251k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών - Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (συζήτηση)
 3. Ευρωπαϊκή Επίσημη Πράξη – Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) – Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)
 4. Υποδοχή
 5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0509/2008, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
  6.2. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0504/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  6.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0474/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  6.4. Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (A6-0493/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  6.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)
  6.6. Οικονομικό έτος 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  6.7. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  6.8. Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της σχετικά με τον αεροναυτικό εξοπλισμό (A6-0506/2008, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)
  6.9. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (ψηφοφορία)
  6.10. Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (ψηφοφορία)
  6.11. Aσφάλεια των παιχνιδιών (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (ψηφοφορία)
  6.12. Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (A6-0438/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  6.13. Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (ψηφοφορία)
  6.14. Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (ψηφοφορία)
  6.15. Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (A6-0494/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  6.16. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (ψηφοφορία)
  6.17. Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (ψηφοφορία)
  6.18. Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (ψηφοφορία)
  6.19. Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (ψηφοφορία)
  6.20. Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ψηφοφορία)
  6.21. Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (ψηφοφορία)
  6.22. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (A6-0467/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  6.23. Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  6.24. Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (A6-0445/2008, Nirj Deva) (ψηφοφορία)
 7. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
  13.1. Ζιμπάμπουε
  13.2. Νικαράγουα
  13.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya
 14. Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1. Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  14.2. Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  14.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya (ψηφοφορία)
 15. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: K. BIELAN
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.)

 

2. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών - Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί

της έκθεσης της κ. Ieke van der Burg, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)) (A6-0462/2008), καθώς και

της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τις λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, εισηγήτρια. (NL) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περνούν δύσκολες ώρες αυτόν τον καιρό. Η κρίση δεν πλήττει μόνον τις τράπεζες και τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, αλλά επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία και έχει επίσης ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ. Επομένως, εμείς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου μας, πρέπει να κάνουμε μια τονωτική ένεση στον συγκεκριμένο τομέα.

Εδώ υπεισέρχεται η δέσμη μέτρων που παρουσιάσθηκε το περασμένο καλοκαίρι υπό τον τίτλο «Small Business Act»· εργάζομαι σκληρά σχετικά με ορισμένες προτάσεις αυτής της δέσμης μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρείες, της διεύρυνσης του πεδίου των μικροπιστώσεων και της συγκεκριμενοποίησης της δυνατότητας επιβολής χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στους παρόχους υπηρεσιών που εξυπηρετούν ιδιώτες στην τοπική αγορά.

Ένα πολύ σημαντικό ανησυχητικό στοιχείο για τις μικρότερες επιχειρήσεις είναι ο διοικητικός φόρτος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προκαλείται από τις εθνικές και τις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις. Ωστόσο, όπου η ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδραματίζει κάποιον ρόλο στο θέμα αυτό, έχουμε αρχίσει προορατικά να ξεκαθαρίζουμε και να μειώνουμε τον εν λόγω φόρτο. Τα καθήκοντα πληροφόρησης και οι δύο σχετικές οδηγίες, οι οποίες είναι 25 και 30 ετών και έχουν τροποποιηθεί πολλές φορές, ξεκαθαρίζονται τώρα και απλοποιούνται στο πλαίσιο μιας ταχείας διαδικασίας.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά αποτελούν απλώς ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης του φόρτου. Απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Ως προς αυτό, εκδηλώσαμε ρητά την ανυπομονησία μας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, υποβάλαμε, μαζί με τον νομοθετικό αυτό φάκελο, ένα ψήφισμα για να παροτρύνουμε την Επιτροπή να επισπεύσει μια πολύ πιο διεξοδική επανεξέταση της νομοθεσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, η Επιτροπή εξέταζε ήδη το θέμα. Σκοπός είναι η επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προηγουμένως, όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό και μια έκθεση του κ. Radwan στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, αναφέραμε ρητά ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν είναι αυτός του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ο οποίος ενεπλάκη στην εκπόνηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ότι πρέπει να επιτύχουμε περαιτέρω εναρμόνιση εντός της Ευρώπης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά τη συζήτηση αυτή, ο κ. Lehne, σκιώδης εισηγητής της παρούσας έκθεσης, ήταν αυτός που εισηγήθηκε ότι τα κράτη μέλη πρέπει ήδη να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρέσουν τις πολύ μικρές οντότητες, τις πραγματικά μικρές εταιρείες, από αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία το παρόν στάδιο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο, παρότι προτάθηκε από την ομάδα Stoiber, δεν θα επιφέρει θεμελιώδη απλοποίηση μακροπρόθεσμα, επειδή, όντας μη υποχρεωτικό, θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Επόμενος, ο απώτατος στόχος και η παρεχόμενη δυνατότητα πρέπει να είναι η επίτευξη ευρείας εναρμόνισης, ώστε εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν πολύ μικρές οντότητες να επωφεληθούν από ένα παρόμοιο, πολύ απλό, σύστημα. Όσον αφορά το απλό αυτό σύστημα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις δυνατότητες που προσφέρει η «XBRL» (eXtensible Business Reporting Language), ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει σε διάφορους φορείς να εισάγουν δεδομένα πολύ εύκολα και επιτρέπει επίσης σε διάφορους φορείς να κάνουν χρήση των εν λόγω δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα είναι πολύ πιο εύκολο και απλό για τις εταιρείες να παρέχουν αυτόν τον τύπο δεδομένων, και τα εν λόγω δεδομένα θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους.

Εν ολίγοις, πρέπει να συζητήσουμε κατάλληλα και σύντομα την αντίσταση που επικρατεί στον κόσμο της λογιστικής όσον αφορά την εξαίρεση αυτών των πολύ μικρών οντοτήτων. Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει προτάσεις. Ακολούθως πρέπει να εξετάσουμε την καλύτερη μέθοδο για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αλλά και για αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και ένα καλό σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων, πράγμα που θα τους επιτρέψει να κάνουν ορισμένα πράγματα χωρίς να επιβαρύνονται με τεράστιο διοικητικό φόρτο.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία van den Burg, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να αποφασίσει σήμερα σχετικά με μια πρόταση απλοποίησης. Η πρόταση αυτή είναι η πρώτη από τρεις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της λογιστικής. Στόχος της είναι η απλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κοινότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πρώτη πρόταση είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους νομοθέτες, τους ενδιαφερομένους και την Επιτροπή να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στις δύο επόμενες προτάσεις.

Όπως ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης πριν από μερικές εβδομάδες, η επόμενη πρόταση θα στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επίσης ο συνηθέστερος τύπος επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση, η οποία θα παράσχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν τις εν λόγω πολύ μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση κατάρτισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόταση της Επιτροπής θα καταφέρει να μειώσει τον διοικητικό φόρτο μόνον στον βαθμό που τα κράτη μέλη θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, καθώς πρόκειται περί δυνατότητας.

Οι εξωτερικοί σύμβουλοι εκτίμησαν ότι το μέτρο αυτό μπορεί να εξοικονομήσει έως 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η εξοικονόμηση αυτή θα επιτευχθεί μόνον εάν όλα τα κράτη μέλη εφαρμόσουν αυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης και δεν θεσπίσουν νέους και περιττά περιοριστικούς κανόνες.

Η δεύτερη πρωτοβουλία που ανακοίνωσα στα τέλη Σεπτεμβρίου ήταν η επανεξέταση και η επικαιροποίηση της τέταρτης και της έβδομης λογιστικής οδηγίας. Οι πρώτες τεχνικές προετοιμασίες για την επανεξέταση αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009 θα δημοσιευθεί η πρώτη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει.

Πολλοί εξ υμών θα χαρείτε μαθαίνοντας ότι οι συστάσεις που διατύπωσε η ομάδα υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία του κ. Stoiber, θα ληφθούν υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για να επανέλθω στην παρούσα πρόταση, η οποία αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο ταχείας διαδικασίας, πληροφορούμαστε με μεγάλη χαρά ότι η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων επέτρεψε να εξετασθεί η παρούσα πρωτοβουλία όσο γρήγορα εξετάσθηκε.

Σας καλώ σήμερα να ψηφίσετε υπέρ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.(BG) Κύριε Επίτροπε, η εκτίμησή μας ήταν ότι οι προτάσεις που συνδέονται με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Επομένως, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων παροτρύνει την Επιτροπή και εσάς προσωπικά να υιοθετήσετε μια πιο ενεργή πολιτική στο θέμα αυτό.

Βλέπω, όμως, ότι όσα μας είπατε αποτελούν πραγματικά ένα σημαντικό βήμα και αναμένουμε πράγματι πιο ενεργά μέτρα από την Επιτροπή, προφανώς με την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως στο πλαίσιο της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ως εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία της Επιτροπής να μειώσει τον όγκο της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Συμμεριζόμαστε την επιθυμία αυτή και υποστηρίξαμε την ταχεία διαδικασία. Η παρούσα πρόταση θα υποστηριχθεί σήμερα. Πιστεύουμε ότι, στο εξής, τα μέτρα που είστε έτοιμος να λάβετε θα τύχουν επίσης της πλήρους στήριξής μας.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ομάδα μας θα ψηφίσει, προφανώς, υπέρ της έκθεσης που παρουσίασε η κ. van den Burg, και τη συγχαίρω για το έργο της, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι πάντοτε πολύ καλό.

Παρ’ όλ’ αυτά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν τάσσονται κατ’ ανάγκη υπέρ της κατάργησης των λογιστικών απαιτήσεων. Λαμβάνουμε πολλές επιστολές σχετικά, στις οποίες μας λένε να είμαστε προσεκτικοί, ότι η απλοποίηση είναι χρήσιμη, αλλά δεν πρέπει να παραγάγει αρνητικά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ: η λογιστική πρέπει να απλοποιηθεί και αυτό είναι το νόημα του ψηφίσματος που αναφέρει ότι η Επιτροπή πρέπει να μας προτείνει όσο το δυνατόν συντομότερα, και συγκεκριμένα έως το τέλος του 2009, ένα λογιστικό πλαίσιο κατάλληλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πλήρη απαλλαγή.

Γιατί; Πρώτον, επειδή η λογιστική παρέχει μια ευκαιρία στους διευθυντές να πραγματοποιήσουν, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, απολογισμό της κατάστασης της επιχείρησής τους. Η λογιστική είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο για τον διεπιχειρησιακό δανεισμό. Παρέχει επίσης τις πληροφορίες που ζητούν οι τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια. Υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις. Επομένως, δεν πρέπει να ξεγελάσουμε τους διευθυντές των μικρών επιχειρήσεων λέγοντάς τους ότι θα εξοικονομήσουν πολύ χρόνο και χρήματα, εάν δεν τηρούν πλέον λογαριασμούς. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην καταστροφή.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα λογιστικό πλαίσιο προς εφαρμογή το οποίο θα είναι κατάλληλο για τις μικρές επιχειρήσεις και το οποίο θα απαλλάσσει τις εν λόγω επιχειρήσεις από υπερβολικές ή περιττές υποχρεώσεις. Ωστόσο, πιστεύω ότι η καλύτερη απλοποίηση, κύριε Επίτροπε, θα ήταν να εφαρμοσθεί διά παντός ο κανόνας ότι οι πληροφορίες πρέπει να ζητούνται μόνον μία φορά σε κάθε κράτος μέλος και ότι οι επιχειρήσεις δεν θα καλούνται περιοδικά να καταρτίζουν τις ίδιες καταστάσεις, να συμπληρώνουν τα ίδια έντυπα, προκειμένου να παράσχουν στις αρχές τις πληροφορίες που ήδη διαθέτουν.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε τους διευθυντές των εταιρειών· εξασφαλίζοντας ότι διαθέτουν λογιστικούς κανόνες κατάλληλους για την κατανόηση της κατάστασης των εταιρειών τους και ότι απαλλάσσονται από εντελώς άσκοπα διοικητικά καθήκοντα.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τη μείωση του φόρτου εκπόνησης χρηματοοικονομικών εκθέσεων από τις ΜΜΕ. Οι μικρότερες εταιρείες δεν είναι απλώς μικρότερων διαστάσεων εκδοχές των μεγάλων εταιρειών, επομένως ορισμένες εκθέσεις που απαιτούνται από τις μεγάλες εταιρείες δεν έχουν καμία σημασία για αυτές. Άλλα τμήματα των εκθέσεων αντλούν υπερβολικά πολλούς πόρους, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της τεράστιας ποικιλίας μικρότερων εταιρειών που έχουμε στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η υποβολή περιττών εκθέσεων βλάπτει περισσότερο από όσο ωφελεί, επομένως χαίρομαι που απαλλασσόμαστε από ορισμένες εξ αυτών. Ας συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, το τμήμα του τελικού κειμένου της έκθεσης με το οποίο διαφωνούν η ομάδα μου και άλλοι είναι οι πίνακες αντιστοιχίας. Η Επιτροπή ήθελε υποχρεωτικούς πίνακες αντιστοιχίας για τη μεταφορά, ακόμη και στη μικρή αυτή οδηγία, και αυτή είναι η θέση μας. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για περιττό φόρτο. Η απάντησή μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να καταστήσουμε προσιτή τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ. Υπάρχει τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα. Τα κράτη μέλη ευθύνονται, αλλά κατηγορείται η Ευρώπη.

Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στην περίπτωση αυτή με την κριτική που έχει ασκηθεί κατά της συνθήκης της Λισσαβόνας, επειδή δεν μπορεί να διαβαστεί ως αυτοτελές έγγραφο. Ωστόσο, η κατακραυγή του κοινού θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, επειδή, ημέρα με την ημέρα, αυτό ακριβώς κάνουν οι κυβερνήσεις πολλών κρατών μελών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τους με τη μεταφορά της νομοθεσίας. Ας είμαστε σαφείς. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της ΕΕ. Είναι πρόβλημα των κυβερνήσεων των κρατών μελών και πρέπει να λάβει τέλος.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόθεση της Επιτροπής είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο είναι, κατά βάση, μια καλή πρόθεση. Ωστόσο, η συνεχής επιθυμία εξοικονόμησης δεν θα αλλάξει θεμελιωδώς την κατάσταση: υπερβολική τυποποίηση, αμέτρητα επίπεδα λήψης αποφάσεων και συστηματικοί περιορισμοί εξακολουθούν να δημιουργούνται παράλληλα από την Επιτροπή και να επιβάλλονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Σήμερα, μόνον τρία κράτη δεν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις – από τη σύσταση έως το κλείσιμό τους – και η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται ότι μέρος των πληροφοριών χάνεται. Η απώλεια αυτή θα επηρεάσει εκείνους που χρειάζονται περισσότερο τις πληροφορίες, και ειδικότερα τους ιδιώτες και τις ΜΜΕ που περιβάλλουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα άτομα που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Η παρούσα πρόταση μετατρέπει τις μεταβιβάσιμες πληροφορίες, δηλαδή τις πληροφορίες στις οποίες οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σχετικά εύκολα, σε αμφισβητούμενες πληροφορίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση, μακροπρόθεσμα, μόνον επαγγελματίες με συγκεκριμένη γνώση του στόχου της έρευνάς τους. Δεν μπορούμε να δεχθούμε πραγματικά την παρούσα πρόταση καθώς, εάν ενεργήσουμε ως υπεύθυνοι νομοθέτες, οι σκοπούμενοι αποδέκτες των οικονομικών πληροφοριών πρέπει να είναι συστηματικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, καταναλωτές και επενδυτές, και τούτο χωρίς να λαμβάνεται οποιοδήποτε ειδικό μέτρο.

Ταυτόχρονα, η παρούσα πρόταση μπορεί και οπωσδήποτε θα έχει επιζήμιες συνέπειες για τον περιφερειακό Τύπο, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες, καθώς ο ρόλος του είναι να δημοσιεύσει δικαστικές και νομικές ανακοινώσεις, οι οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν μεταξύ 25-50% των εσόδων του από διαφημίσεις. Οι εφημερίδες αυτές διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να προστατευθούν, επειδή η προστασία τους σημαίνει την προστασία του κοινωνικού ρόλου τους στην τοπική κοινότητα. Θα ήταν ίσως σκοπιμότερο να προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα αλλού και να επικεντρώσουμε το έργο μας σε άλλα θέματα. Κατά τη γνώμη μας, σήμερα, το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι έτοιμο.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριος στόχος της πολιτικής μας για τις επιχειρήσεις είναι να δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον για την ίδρυση και την επέκταση νέων επιχειρήσεων. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει την απλοποίηση των διοικητικών και νομικών διαδικασιών και τη λήψη μέτρων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τους φόρους και το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι ομοιόμορφοι κανονισμοί θα ωφελήσουν σημαντικά ολόκληρη τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Καταρχάς, τα υπερεθνικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και τη σύγκριση της οικονομικής κατάστασης εταιρειών σε διαφορετικές χώρες, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις επενδύσεις. Δεύτερον, χάρη στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που βασίζεται σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες και εγκεκριμένες λογιστικές αρχές, οι εταιρείες θα έχουν ευρύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια.

Οι μικρομεσαίες εταιρείες αναγκάζονται συχνά να συμμορφώνονται με την ίδια νομοθεσία που ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες, παρότι οι συγκεκριμένες λογιστικές ανάγκες τους σπάνια εξετάζονται. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η συζήτηση δεν θα επικεντρωθεί μόνον στην απλοποίηση, αλλά και στον αντίκτυπο των λογιστικών προτύπων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αντιδιαστολή προς τις μεγάλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Η συζήτηση σχετικά με το θέμα της απλοποίησης επικεντρώνεται συνήθως στο κόστος. Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες των λογιστικών απαιτήσεων εξετάζει τα πλεονεκτήματα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τις ανάγκες των επιμέρους χρηστών.

Η θέσπιση απλοποιημένων κανονισμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεπάγεται διάφορα πλεονεκτήματα. Καταρχάς, η εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων οπωσδήποτε συνεπάγεται λιγότερα οφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι για τις μεγαλύτερες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ανισορροπία κόστους-οφέλους όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων. Για την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας κόστους-οφέλους, πρέπει να μειωθεί το κόστος. Δεύτερον, η υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων πληροφόρησης των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς αυτοί έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση. Τρίτον, οι χρήστες των χρηματοοικονομικών εκθέσεων που παράγουν οι ΜΜΕ έχουν πιο περιορισμένες γνώσεις σχετικά με την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων, και επομένως αυτές πρέπει να προσαρμοσθούν στις ικανότητες των χρηστών.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημάνει τον συναγερμό εδώ και πολλά χρόνια σχετικά με το πρόβλημα των περιττών και δυσανάλογων διοικητικών εξόδων που επιβάλλονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επομένως, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέτασε επιτέλους το θέμα αυτό και πρότεινε, μέσω ταχείας διαδικασίας, τροποποιήσεις στην τέταρτη και την έβδομη οδηγία για το δίκαιο των εταιρειών όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών.

Υποστηρίζω την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση των όρων λειτουργίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η στήριξή μου τελεί υπό την αίρεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν τη διαφάνεια ούτε έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασης των χρηστών των λογαριασμών σε πληροφορίες. Η πρόταση κατάργησης της απαίτησης κοινοποίησης των δαπανών ίδρυσης φαίνεται επίσης αιτιολογημένη. Η επέκταση των εξαιρέσεων από τις οποίες ωφελούνται οι μικρές επιχειρήσεις, και από τις οποίες επωφελούνται ήδη σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα κράτη μέλη, ώστε να συμπεριλάβουν και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του φόρτου υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην έβδομη οδηγία για το δίκαιο των εταιρειών, η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών δεν έχει πραγματική αιτιολογία, καθώς οι ενοποιημένοι λογαριασμοί θα είναι, στην περίπτωση αυτή, σχεδόν ίδιοι με τις μη υποχρεωτικές επιμέρους οικονομικές καταστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την αναθεώρηση της τέταρτης και της έβδομης οδηγίας για το δίκαιο των εταιρειών, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό λογιστικό πλαίσιο πριν από το τέλος του 2009. Ένα ομοιόμορφο πρότυπο θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ και θα αυξήσει τη διαφάνεια για όλους τους εμπλεκομένους.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, κ. van den Burg, τον συντονιστή μας, κ. Lehne, και τον σκιώδη εισηγητή μας, κ. Gauzès, για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια θέση, την οποία θεωρώ εξαιρετικά αποτελεσματική και λογική.

Πράγματι, γνωρίζουμε όλοι καλά ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τους κανόνες μας στις ειδικές περιστάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και για τον λόγο αυτό υποστηρίζουμε με θέρμη το σχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Συμβούλιο. Παρ’ όλα αυτά, θα πρόσθετα ότι δεν πρέπει να πράξουμε κάτι τέτοιο εκλαμβάνοντας αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεως ως υποεπιχειρήσεις, εντάσσοντάς τες σε ένα είδος γκέτο, όπου θα υπάρχουν τόσο πολλές απλοποιήσεις και τόσο λίγοι κανόνες ώστε δεν θα παρέχονται πλέον οι εγγυήσεις που τους επιτρέπουν ειδικότερα – και ιδίως στην παρούσα κρίση – να εξασφαλίσουν τις πιστώσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν.

Για τον λόγο αυτό, όπως και ο κ. Gauzès, υποστηρίζω με μεγάλη θέρμη το ψήφισμα που πρότεινε η κ. van den Burg και το οποίο ενέκρινε η επιτροπή μας, ένα ψήφισμα με το οποίο ζητούμε από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για το πολύ μικρό μέγεθός τους –ισολογισμός κάτω των 500.000 ευρώ, κύκλος εργασιών κάτω του 1 εκατομμυρίου και συνολικό προσωπικό κάτω των 10 υπαλλήλων– και οι οποίες ασκούν μόνον τοπική ή περιφερειακή δραστηριότητα σε ένα μοναδικό κράτος μέλος από την υποχρέωση συμμόρφωσης με την οδηγία.

Επομένως, αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, όπως έκανε η Γερμανία, και ταυτόχρονα να μεταχειρίζονται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τις λοιπές επιχειρήσεις – αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αναπτύσσονται χωριστά· η Ευρώπη πρέπει να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν μειονεκτούν σε σχέση με τις λοιπές εταιρείες.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούν περίπου το 60% του συνόλου των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, η οικονομική τους κατάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφύγουμε να καταστήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις τους ακόμη πιο πολύπλοκες, ώστε να διευκολύνουμε τη λειτουργία τους. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τις εταιρείες αυτές και για τους εργαζομένους τους.

Η απλοποιημένη νομοθεσία στον τομέα της υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων, όπως προβλέπεται στην τροποποιητική οδηγία, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, συμφωνώ με τον συνάδελφό μου, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι τοπικοί δημοσιογράφοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καθυστερήσαμε κατά την αναχώρησή μας από το Παρίσι. Παρότι δεν παρακολούθησα όλες τις συζητήσεις, ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα.

Το Συμβούλιο λαμβάνει γνώση και θα συνεχίσει να λαμβάνει γνώση όλων των σχολίων και των συστάσεων που διατυπώνετε και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύετε για τα θέματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τη δέσμευση που αναλαμβάνετε για την απλοποίηση του φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα σήμερα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε –ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της κρίσης– να απλοποιήσουμε χωρίς να απορυθμίσουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πολύ μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω την κ. Dati και, όπως και εκείνη, θα ήθελα να προσθέσω τον εαυτό μου σε εκείνους που ευχαρίστησαν το Κοινοβούλιο, την κ. van den Burg, τον κ. Lehne και τον κ. Gauzès για το έργο που έφεραν εις πέρας, το οποίο θα μας επιτρέψει σήμερα να αποφασίσουμε όσον αφορά την πρώτη αυτή διάταξη.

Άκουσα προσεκτικά τα όσα ειπώθηκαν σχετικά με τις μικρές επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι, πράγματι, η προσαρμογή των κανόνων για τις μικρές επιχειρήσεις ενόψει της προβλεπόμενης αναθεώρησης, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν είτε να χρησιμοποιήσουν τους κανόνες αυτούς είτε να δημιουργήσουν εναλλακτικές δυνατότητες που θα ταιριάζουν στις τοπικές συνθήκες τους.

Προσωπικά έδωσα ιδιαίτερη σημασία στο επιχείρημα ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξωθηθούν σε μια κατάσταση η οποία θα τις θέσει τελικά κατά κάποιον τρόπο στο περιθώριο της οικονομικής ζωής, με πρόσχημα την απλοποίηση. Αυτό ήθελα να πω· πιστεύω ότι η παρούσα συζήτηση θα είναι χρήσιμη για τον συνάδελφό μου, τον κ. McCreevy, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, και ότι θα μας επιτρέψει να εργαστούμε για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ο οποίος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρότερες.

Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για τη συνεχή στήριξή του και ελπίζουμε ότι η εποικοδομητική αυτή συνεργασία θα συνεχισθεί και τον επόμενο χρόνο.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, εισηγήτρια. (NL) Για μένα, το μήνυμα του Κοινοβουλίου είναι σαφές και ξεκάθαρο. Η προσωρινή λύση της παροχής στα κράτη μέλη της δυνατότητας να εξαιρέσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία βραχυπρόθεσμα είναι μια λύση, αλλά δεν είναι μόνιμη λύση. Ελπίζω η Επιτροπή να αντιλήφθηκε και αυτή το μήνυμα αυτό.

Επίσης, για αυτές τις επιχειρήσεις, και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικότερα, θα θέλαμε να θεσπίσουμε ομοιόμορφη ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θα τους επιτρέπει να λειτουργούν στην εσωτερική αγορά και η οποία θα είναι ταυτόχρονα απλή, όπως είπε ο κ. Gauzès, στην πραγματικότητα με ένα μόνο σημείο αναφοράς και ένα σύνολο κανόνων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της eXtensible Business Reporting Language (XBRL), πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα επιβαρύνονται με τεράστιο διοικητικό φόρτο, όπως συμβαίνει τώρα. Στο κάτω-κάτω, ακόμη και αν δώσουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα της απαλλαγής, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες οι οποίοι είναι, επιπλέον, διαφορετικοί σε κάθε κράτος μέλος. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί λύση μεσοπρόθεσμα.

Μεσοπρόθεσμα, θέλουμε να υποβάλουμε μια πρόταση η οποία θα προβλέπει απλή, εναρμονισμένη νομοθεσία που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και η οποία δεν θα συνεπάγεται τεράστιο φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις: μόνον ένα απλό σύστημα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Αυτή είναι η πρόθεση του Κοινοβουλίου, και ελπίζω το μήνυμα αυτό να κατέστη σαφές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έλαβα ένα σχέδιο ψηφίσματος(1), το οποίο υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008.

 
  

(1)Βλέπε Κανονισμό


3. Ευρωπαϊκή Επίσημη Πράξη – Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) – Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί

της έκθεσης του κ. Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό δημόσιο έγγραφο (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008),

της έκθεσης της κ. Diana Wallis, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008) και

της έκθεσης του κ. Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου, με στόχο την επίτευξη αναγνώρισης των ευρωπαϊκών επίσημων πράξεων.

Η παρούσα πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα. Βασίζεται στο πρόγραμμα της Χάγης, και συγκεκριμένα στην αναγνώριση όχι μόνον των δικαστικών αποφάσεων αλλά και των επίσημων πράξεων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της θέσης των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση των εν λόγω πράξεων είναι τόσο δαπανηρές όσο και χρονοβόρες.

Φαίνεται, επομένως, ότι πρέπει να διευκολύνουμε την κυκλοφορία ή την αναγνώριση αυτών των επίσημων πράξεων ώστε όπου υπάρχει μια διασυνοριακή συναλλαγή, όπως γάμος, σύμβαση ή κάτι παρόμοιο, να μην είναι αναγκαίο για τους πολίτες να ακολουθήσουν επαχθείς διαδικασίες.

Η δυσκολία που ενδέχεται να παρουσιάζει η παρούσα έκθεση έγκειται στη φύση της ίδιας της ευρωπαϊκής επίσημης πράξης, ή του ευρωπαϊκού δημόσιου εγγράφου, η οποία αναγνωρίζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι σε όλες.

Σε ορισμένες χώρες το σύστημα της ευρωπαϊκής επίσημης πράξης που εκδίδεται από δημόσιο λειτουργό δεν υφίσταται. Αντ’ αυτής, υπάρχουν απλά ιδιωτικά έγγραφα τα οποία επικυρώνονται από συμβολαιογράφο, παρότι η φύση του εγγράφου δεν διαφέρει.

Προηγούμενο για την παρούσα πρόταση αποτελεί η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Unibank, η οποία θέσπισε ορισμένες απαιτήσεις για την αναγνώριση των επίσημων πράξεων. Ειδικότερα, η πρώτη απαίτηση είναι ότι πρέπει να εκδίδονται από δημόσιους λειτουργούς. Με άλλα λόγια, το πρόσωπο που ελέγχει τη γνησιότητα της πράξης πρέπει να είναι κατά κάποιον τρόπο δημόσιος λειτουργός, θέση η οποία δεν υπάρχει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι οποίες δεν έχουν επομένως τη δυνατότητα αυτή.

Δεύτερον, η πράξη πρέπει να διασφαλίζει ότι η βούληση των μερών είναι κατάλληλη για την επίτευξη των συγκεκριμένων νομικών σκοπών. Η συμβολαιογραφική πράξη, στο δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης τουλάχιστον, διαθέτει κάποιον συστατικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι τα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους σε αυτήν, αλλά την πράξη καταρτίζει ο συμβολαιογράφος.

Τρίτον, η πράξη δεν μπορεί να παράγει συνέπειες που υπερβαίνουν εκείνες που αναγνωρίζονται στη χώρα προέλευσής της. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια πράξη έχει απλώς αποδεικτικό χαρακτήρα στη χώρα προέλευσής της, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτελεστή πράξη.

Θα έλεγα ότι οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι θεμελιώδεις: πρώτον, το πρόσωπο που επικυρώνει την πράξη πρέπει να διαθέτει καθεστώς δημόσιου λειτουργού· δεύτερον, η πράξη είναι συστατικής φύσης και δεν επικυρώνει απλώς μια υπογραφή· και τρίτον, δεν πρέπει να παράγει συνέπειες άλλες εκτός από εκείνες που θα παρήγαγε στη χώρα προέλευσής της.

Ένας τομέας που πρέπει να εξαιρεθεί σαφέστατα είναι όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο ακινήτων. Το δίκαιο των ακινήτων φαίνεται να συνδέεται στενά με τη γη, με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Επομένως, η δυνατότητα μεταβιβάσεων στον τομέα αυτό περιορίζεται από την ύπαρξη δημόσιων μητρώων και από το γεγονός ότι κάθε χώρα διαθέτει αυστηρή νομοθεσία η οποία επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την παρούσα πρόταση και θα μπορέσει να υποβάλει μια πρόταση. Συγκεκριμένα, οι οικείες νομικές βάσεις είναι το άρθρο 65 στοιχείο α) και το άρθρο 67 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ.

Πιστεύω ότι η νομική βάση είναι κατάλληλη και ότι μια πρωτοβουλία του είδους αυτού θα διευκολύνει τις έννομες σχέσεις μεταξύ των πολιτών και, κυρίως, θα βελτιώσει τη ζωή τους.

Η δυσκολία την οποία η Επιτροπή μπορεί να εγείρει, και θα εγείρει, είναι το πρόβλημα της ποικιλομορφίας των έννομων τάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Επιτροπή θα έχει υποβάλει την πρότασή της.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη φαίνεται ότι βρέθηκε σε μεγάλο βαθμό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της προηγούμενης σλοβενικής και της παρούσας γαλλικής προεδρίας, και γνωρίζουμε ότι η επόμενη τσεχική προεδρία επιθυμεί επίσης να συνεχίσει το θετικό έργο στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στο παρόν Σώμα, και οπωσδήποτε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, συνδυάζεται επίσης με το θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό, δηλαδή την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακή βάση. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι δύσκολη ακόμη και σε εθνικό πλαίσιο: εννοούμε την πρόσβαση σε δικηγόρους, το κόστος, την ικανότητα κατανόησης της έννομης τάξης. Εάν όλα αυτά ενταχθούν στην ευρωπαϊκή διασυνοριακή προοπτική, με τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις και τις διαφορετικές γλώσσες, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα και πιο δύσκολα για την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Όμως, πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυσκολίες αυτές και να τις αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Εάν η Ευρώπη δεν έχει σύνορα, το ίδιο ισχύει και για το Διαδίκτυο· εάν οι γλώσσες είναι δύσκολες, τα εργαλεία της τεχνολογίας παρέχουν πλέον τη δυνατότητα της αυτόματης μετάφρασης. Πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε να παράσχουμε καλύτερη διασυνοριακή πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Είναι φανερό ότι μερικά κράτη μέλη διέκριναν τις δυνατότητες εντός των συνόρων τους και αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα. Αυτό είναι καλό! Επίσης, υπάρχει συνεργασία σε ορισμένα σχέδια –μερικά εκ των οποίων αφορούν τη διασύνδεση μητρώων για τον χειρισμό μητρώων επιχειρήσεων και κτηματολογίων– και αυτό είναι επίσης καλό.

Όμως, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε εμείς οι βουλευτές είναι κάτι που θα ωφελήσει άμεσα τους πολίτες μας δίνοντας απάντηση στα προβλήματά τους που συνδέονται με τη δικαιοσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Θέλουμε οι πολίτες της Ευρώπης να αντιληφθούν τη διαφορά ενός σχεδίου ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φαίνεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του έργου για τη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος, το τι, το πού, ποιους δικηγόρους, ποιους διερμηνείς, πού μπορεί να βρεθεί νομική αρωγή – και κάθε είδους πληροφορία. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο, και θα πρέπει να είναι.

Όμως, δεν θέλουμε να σταματήσουμε στις πληροφορίες. Θέλουμε να επιτύχουμε μια πραγματική δυνατότητα πρόσβασης σε επιγραμμική διασυνοριακή δικαιοσύνη, να γίνουν διαθέσιμα επιγραμμικά στους πολίτες μας αυτά τα ευρωπαϊκά μέσα, όπως τα εντάλματα πληρωμής και οι μικροδιαφορές,. Είναι φανερό ότι ορισμένα κράτη μέλη συνεργάζονται σε κοινά σχέδια και είναι επίσης καλό ότι αξιοποιούμε αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτή την αισιοδοξία. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επίσης την Επιτροπή για να διατηρήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο –να το διατηρήσει ως ευρωπαϊκή φιλοδοξία– ώστε να προχωρήσουμε μαζί με συντονισμένο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, στην έκθεση του Κοινοβουλίου επισυνάπτεται ένα σχέδιο δράσης, το οποίο αναδεικνύει πολλά από τα θέματα αυτά. Αυτό μπορεί να υλοποιήσει το όνειρό μας για μια πραγματική Ευρώπη με δικαιοσύνη χωρίς σύνορα. Ας το πραγματώσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα αφορά την προστασία των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο να αναφερθεί κανείς στο θέμα αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ιδίως δεδομένου ότι έχει τόσο ευρείς και εγκάρσιους στόχους.

Επιπλέον, η έκθεση αποτέλεσε αφορμή για να διατυπωθούν αρκετές διαφορετικές απόψεις στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσον αφορά την κατεύθυνση προς την οποία έπρεπε να στραφεί.

Εξετάζουμε το κείμενο αυτό σήμερα στο πλαίσιο κοινής συζήτησης με δύο άλλες εκθέσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων: την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη του κ. Medina Ortega και την έκθεση σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη της κ. Wallis.

Ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των ξεχωριστών αυτών πράξεων που εκπόνησε η επιτροπή μας κατέστησε αναμφίβολα τις προτάσεις μας πιο αποτελεσματικές και είναι βέβαιο ότι θα παράσχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της Ευρώπης.

Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τη γαλλική προεδρία για το εξαιρετικό έργο της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τελευταίο εξάμηνο. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας, κ. Dati, για το ενδιαφέρον που επέδειξε δίνοντας ώθηση στο ζήτημα αυτό πέρα από τις καθιερωμένες διατάξεις για την επίτευξη νέων, πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για όλα τα κράτη μέλη.

Κάνοντας λόγο για τη Γαλλία, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ειδικά στη δικαστή και σύμβουλο της υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Amélie Durand, και στους γάλλους συναδέλφους μου που διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο, συμπεριλαμβανομένων του κ. Gauzès και του κ. Toubon.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συμμερίσθηκε τον προβληματισμό της προεδρίας όσον αφορά το θέμα που εξετάζουμε σήμερα εδώ: την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων. Έτσι, αποφάσισε την εκπόνηση νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος και να διατυπωθούν νέες λύσεις από τις οποίες οι ενήλικοι πολίτες μας θα επωφεληθούν τα μέγιστα.

Επίσης, η επιτροπή μας ενεπλάκη ενεργά πρόσφατα στην έγκριση δέσμης μέτρων στον τομέα του αστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της μεσολάβησης, της επίδοσης εγγράφων και του εφαρμοστέου δικαίου στις αδικοπραξίες.

Απόδειξη του γεγονότος αυτού υπήρξε η ακρόαση του φόρουμ δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και στην οποία ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ανάγκη προστασίας των ενηλίκων στην κοινωνία μας.

Κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό αφορά όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει τη συνεχή γήρανση του πληθυσμού της. Το 2050, 37% των πολιτών θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών και 10% ηλικίας άνω των 80 ετών.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η κατάσταση αυτή δεν έχει μόνον οικονομικές συνέπειες, αλλά και δημοσιονομικές και υγειονομικές συνέπειες που μας επηρεάζουν όλους. Πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει τη δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας μέσω δύο κύριων διαύλων: την επιβολή του νόμου και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των διάφορων κρατών μελών.

Όπως προανέφερα, η παρούσα έκθεση διένυσε πολύ δρόμο προτού εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 17 Δεκεμβρίου.

Επιτεύχθηκε μια συμβιβαστική τροπολογία, η οποία συνδύασε τις διαφορετικές απόψεις των μελών της επιτροπής μας. Η εν λόγω τροπολογία, η οποία είναι πλέον το άρθρο 2 της τελικής έκθεσης, κατέχει καθοριστική θέση στην έκθεση, δεδομένου ότι προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ενσωματώσουν τη Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 στη νομοθεσία τους.

Επιπλέον, η έκθεση προβλέπει ότι, στο μέλλον, όταν θα υπάρχει αρκετή πείρα στον συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τη βελτίωση της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αποφάσεων σχετικά με την προστασία των ενηλίκων και τις εντολές κήρυξης ανικανότητας.

Θα ήθελα να επισημάνω στο Σώμα ότι, έως σήμερα, μόνον τέσσερις χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης και μόνον οκτώ την έχουν κυρώσει. Ζητούμε από τα κράτη μέλη να κυρώσουν την εν λόγω Σύμβαση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που μας αφορά όλους με μεγαλύτερη συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η νομοθετική εξουσία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει μια μικρή διάταξη στη Συνθήκη –το άρθρο 192– το οποίο παρέχει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή να καταρτίσει μια νομοθετική πρόταση.

Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να εφαρμόσουμε το εν λόγω άρθρο. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει στο μέλλον την πείρα που θα αποκτηθεί από τη Σύμβαση της Χάγης, ώστε να προτείνει κοινοτικές διατάξεις που θα συμπληρώσουν τη Σύμβαση και να εισηγηθεί ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι γιατί έχω και πάλι τη δυνατότητα να απευθυνθώ στο Σώμα αυτό και, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εξ ονόματος της προεδρίας, για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τομέα της δικαιοσύνης.

Μετά την προηγούμενη συζήτηση, η οποία αφορούσε την επιχειρηματική ζωή, οι εκθέσεις που εξετάζονται τώρα αφορούν την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Τα ζητήματα αυτά έχουν εξετασθεί κατ’ επανάληψη στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας, ιδίως κατά τη διάρκεια των συνεδρίων που οργανώθηκαν σχετικά με την κυκλοφορία επίσημων πράξεων και τη νομική προστασία των ενηλίκων.

Όπως γνωρίζετε, η γαλλική προεδρία κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε να προωθήσει την Ευρώπη της δικαιοσύνης μέσω πρακτικών σχεδίων, με σκοπό να φέρει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες και –όπως είπε η κ. Wallis προ ολίγου– η σλοβενική προεδρία εργάσθηκε επίσης δραστήρια στο πλαίσιο αυτό και εμείς συνεχίσαμε το έργο της.

Τα τρία κείμενα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί αποδεικνύουν το γεγονός αυτό: η έκθεση του κ. Medina Ortega σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη, η έκθεση της κ. Wallis σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η έκθεση του κ. López-Istúriz White σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων. Πράγματι, ανταποκρίνονται στην επιθυμία της προεδρίας να προωθηθούν νέες πρωτοβουλίες, προκειμένου όχι μόνον να θεσπίσουμε νέα εργαλεία, αλλά και να ανταλλάξουμε μεθόδους, να συγκρίνουμε τις πρακτικές μας και να εξετάσουμε τις μελλοντικές προοπτικές.

Όσον αφορά την έκθεση σχετικά με τις επίσημες πράξεις, η προεδρία συγχαίρει καταρχάς τον κ. Medina Ortega για την πρωτοβουλία του και για την ποιότητα της έκθεσής του. Το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το παρόν Σώμα για την αναγνώριση και την κυκλοφορία επίσημων πράξεων στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Το έργο αυτό εντάσσεται στην επιθυμία μας να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας, αλλά και των επιχειρήσεών μας, και το δίκαιο αποσκοπεί πρωτίστως στην εξομάλυνση των κοινωνικών σχέσεων, ενώ η προσφυγή στα δικαστήρια παραμένει αναγκαία εξαίρεση.

Είναι επίσης σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η επίσημη πράξη είναι καθοριστικό στοιχείο στη ζωή οικογενειών και επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον πρόκειται για γαμικό σύμφωνο, για δωρεά, για διαθήκη, για πράξη πώλησης ή για σύμβαση μεταξύ επιχειρήσεων. Επιτρέπει στους ανθρώπους, στο πλαίσιο μιας σχέσης χωρίς συγκρούσεις, να αναθέσουν σε μια αναγνωρισμένη αρχή το καθήκον της επικύρωσης των δεσμεύσεων που επιθυμούν να αναλάβουν και να ρυθμίσουν εκ των προτέρων όλες τις συνέπειες της πράξης αυτής καθιστώντας την εκτελεστή. Ωστόσο, το έργο σας δείχνει επίσης ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τεθούν ώστε οι επίσημες πράξεις να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τομέα τον οποίο αφορούν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιδέα αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μελλοντικό νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση σχετικά με τις επίσημες πράξεις δεν θα μας εμποδίσει να εξετάσουμε περαιτέρω τρόπους βελτίωσης της κυκλοφορίας άλλων τύπων πράξεων. Πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά, αλλά πρέπει επίσης να θεσπίσουμε ένα εξαιρετικά σαφές πλαίσιο. Μπορούμε να χαλαρώσουμε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων, επειδή παρέχουν αυξημένες εγγυήσεις.

Εάν οποιοσδήποτε θελήσει να εντάξει στο σύστημα πράξεις που παρέχουν άνισες εγγυήσεις, ο στόχος μας θα υποβαθμισθεί και αυτό θα είναι οπωσδήποτε προβληματικό. Η άποψη του Κοινοβουλίου, όπως προκύπτει από την έκθεση αυτή, συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις κατευθυντήριες γραμμές που ανέπτυξε και πρότεινε η προεδρία. Η έκθεσή σας, κ. Medina Ortega, θα αποτελέσει κρίσιμη βάση για το μελλοντικό έργο, καθώς η προεδρία θα λάβει δεόντως υπόψη τη σημερινή συζήτηση.

Η βελτίωση και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου σημαίνει επίσης βελτίωση και εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο εξαρτάται με τη σειρά του από τη χρησιμοποίηση νέων μεθόδων επικοινωνίας· αυτή είναι η ουσία του σχεδίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη, σε ένα ευρωπαϊκό διασυνοριακό πλαίσιο, της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτό θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τους συνδέσμους μεταξύ των δικαιοδοτικών συστημάτων μας και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές. Επιπλέον, η απόφαση-πλαίσιο που εγκρίθηκε σχετικά με τη διασύνδεση των ποινικών μητρώων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το οποίο υποβλήθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο ΔΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, είναι σύμφωνο με το έργο διαδοχικών προεδριών, από τη γερμανική προεδρία και έπειτα.

Τους τελευταίους έξι μήνες προσπαθήσαμε να εκπονήσουμε ένα προσχέδιο δράσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένο, λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο, τη θέση του παρόντος Σώματος, αλλά και τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τους στόχους μας και, ως εκ τούτου, η προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει και πάλι την εισηγήτρια, την κ. Wallis, για την προσήλωσή της στο θέμα αυτό και για την υψηλή ποιότητα της έκθεσής της. Ο έντονος διάλογος που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλούτισε το σχέδιο της προεδρίας και σημαίνει ότι καταλήξαμε τελικά σε ένα σχέδιο, το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί από όλους.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης και η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των δικαστικών αποφάσεων είναι στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνον εάν ληφθούν υπόψη τα πιο ευάλωτα άτομα στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό η γαλλική προεδρία επιθυμούσε τη βελτίωση της κατάστασης των ενηλίκων που τελούν υπό μέτρα δικαστικής προστασίας.

Πράγματι, οι ενήλικοι που τελούν υπό προστασία πρέπει να μπορούν να απολαύουν της ίδιας ελευθερίας κυκλοφορίας όπως και οι άλλοι πολίτες, ανεξάρτητα από την προστασία στην οποία υπόκεινται. Η προεδρία είναι ικανοποιημένη γιατί το ζήτημα αυτό εξετάσθηκε από το Κοινοβούλιο και ευχαριστεί τον εισηγητή του, τον κ. López-Istúriz White, για τις προτάσεις του σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων. Πρόκειται για μια προφανή ένδειξη του κοινού ενδιαφέροντός μας.

Η Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου μεταξύ της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ την υπέγραψαν τους τελευταίους έξι μήνες. Πρόκειται για τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία. Είναι σημαντικό να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη όλα τα κράτη μέλη. Γνωρίζω ότι οι προσεχείς προεδρίες της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σουηδίας θα δεσμευθούν στον τομέα αυτό –αυτό δήλωσαν κατά τη διάρκεια της παρούσας γαλλικής προεδρίας– και γενικότερα η κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με την προστασία των ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνεται στους στόχους μας.

Αυτή είναι μια προϋπόθεση για να προβάλουμε την εικόνα μιας Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων. Η έκθεσή σας συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική προεδρία ελπίζει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα ενταχθεί στο μελλοντικό νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής, κύριε Barrot. Πρόκειται για ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο έχει δοθεί προτεραιότητα και το οποίο είναι ζωτικής σημασία για την Επιτροπή και ειδικότερα για εσάς, κύριε Barrot. Αποδεικνύει επίσης, ότι δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο νομικό περιβάλλον, η Ευρώπη προστατεύει επίσης τους πιο ευάλωτους πολίτες της.

Η προεδρία επιθυμεί να σας ευχαριστήσει για τη συμβολή σας και, φυσικά, θα λάβω δεόντως υπόψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά θα συγχαρώ με τη σειρά μου τους συντάκτες των τριών αυτών εκθέσεων, και θα έλεγα στην κ. Dati ότι, πράγματι, οι εκθέσεις αυτές συνάδουν απολύτως με τις προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας, στις οποίες δώσαμε φυσικά μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι θέσαμε πραγματικά τα θεμέλια για αυτόν τον ευρωπαϊκό νομικό και δικαστικό χώρο για τον οποίο έχω δεσμευθεί προσωπικά και τον οποίο θα οικοδομήσουμε μαζί, ειδικότερα μέσω του προγράμματος της Στοκχόλμης.

Επομένως, είναι αλήθεια ότι η σημερινή συζήτηση είναι απολύτως επίκαιρη. Η κ. Dati περιέγραψε ήδη με διεξοδικό τρόπο τις τρεις εκθέσεις, αλλά θα επαναλάβω παρ’ όλα αυτά εν συντομία τα όσα είπε, προκειμένου να επιβεβαιώσω τις προθέσεις της Επιτροπής.

Πρώτον, κ. Medina Ortega, σας παρακαλώ να δεχθείτε τις ευχαριστίες μου. Ο κ. Medina Ortega μας παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη. Οπωσδήποτε διακυβεύεται η καθημερινή ζωή των καταναλωτών και των πολιτών, και οι συστάσεις που διατυπώσατε προς την Επιτροπή αφορούν πραγματικά τις ζωές των συμπολιτών μας, τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Πράγματι, οι ιδιώτες πολίτες και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν συχνά αποφάσεις που αφορούν οικογενειακά θέματα ή εμπορικές συναλλαγές απλώς μέσω μιας εθελοντικής συμφωνίας που επικυρώνεται από έναν δημόσιο φορέα, και είναι προφανές ότι, σε αυτόν τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, πρέπει επίσης να μπορούν να κυκλοφορούν οι επίσημες πράξεις.

Ωστόσο, αυτή η ελευθερία κυκλοφορίας έχει επιτευχθεί μόνον εν μέρει σήμερα και, όπως γνωρίζετε, μαζί με τις υφιστάμενες πράξεις, έχουμε προβλέψει προφανώς και νέα μέτρα. Επί του παρόντος, εργάζομαι σχετικά με τα εξής: αυτά τα οποία εγκρίθηκαν μόλις –και σας ευχαριστώ, κ. Dati, για τις υποχρεώσεις διατροφής– και ετοιμάζω επίσης, κ. Medina Ortega, το μέτρο για τη διαδοχή για τον Μάρτιο του 2009. Γνωρίζω καλά, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή θα εκπονήσει μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με την επίσημη πράξη και ενδεχομένως σχετικά με άλλα δημόσια έγγραφα, ώστε να υπάρξει πραγματικά δυνατότητα ευρείας διαβούλευσης στο θέμα αυτό.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό η έκθεσή σας και η μελέτη που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πολύ χρήσιμες. Επιπλέον, όπως τονίσατε, απαιτείται επίσης, κατά την άποψή μου –και συμφωνώ μαζί σας– μια νομική βάση, η οποία θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ποικιλομορφία των έννομων τάξεών μας θα απαιτήσει παρ’ όλα αυτά διεξοδικό έργο προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση αυτή. Ωστόσο, σας ευχαριστώ και πάλι για το εξαιρετικό αυτό έργο.

Στρέφομαι τώρα στην κ. Wallis, η οποία τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης, και είναι αλήθεια ότι το σχέδιο δράσης που μόλις εγκρίθηκε από τη γαλλική προεδρία ενδιαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τσεχική προεδρία. Επομένως, εξετάζοντας την έκθεσή σας κ. Wallis, θα μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως αυτή την πρόσβαση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Αναφέρατε, ειδικότερα, περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς, για παράδειγμα για την επίλυση μικροδιαφορών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συστάσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Επιτροπή και θα εμπλουτίσουν τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Θα συνεργαστούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα επιτρέψει την ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα εθνικά νομικά συστήματα και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η σχεδιαζόμενη διαδικτυακή πύλη θα θεσπισθεί το αργότερο έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2009. Προφανώς, θα συνεργαστούμε στενά στο θέμα αυτό με το Κοινοβούλιο. Επομένως, η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη πρόκειται να τεθεί αναμφίβολα σε λειτουργία έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2009. Προορίζεται για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά θα εξετάσουμε επίσης τρόπους για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν πιο άμεσα τις δικαστικές αρχές.

Για άλλη μία φορά, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που παρατηρώ αυτή τη συνέργεια μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών μας οργάνων –του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής– στο θέμα αυτό· πιστεύω, κ. Wallis, ότι, ακολουθώντας την επιθυμία σας να επιδείξουμε προσοχή και να μην περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας, αλλά μάλλον να τις εφαρμόσουμε στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη, η γαλλική προεδρία και η κ. Dati επέδειξαν μια τέτοια φιλοδοξία. Μπορείτε να είστε βέβαιη ότι, ως επίτροπος, θα επιδείξω μεγάλη προσήλωση στο θέμα αυτό.

Τέλος, θα αναφερθώ στην έκθεση του κ. López-Istúriz White· τον ευχαριστώ και αυτόν γιατί έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική πρωτοβουλία της κ. Dati και μας έδωσε την ευκαιρία να εργαστούμε στη Lille στο θέμα αυτό, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για τις κοινωνίες μας. Πράγματι, γνωρίζουμε ότι οι κοινωνίες μας θα περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών –η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει ήδη το 16% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού– και είμαστε, επομένως, πεπεισμένοι για τη σημασία της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων. Για τον λόγο αυτό υποστηρίξαμε σθεναρά τη γαλλική πρωτοβουλία ζητώντας από τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000. Χάρη στην επίμονη αποφασιστικότητα της κ. Dati, η Σύμβαση αυτή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η κ. Dati ανέφερε ορισμένες χώρες οι οποίες είναι επί του παρόντος συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Πιστεύω ότι η συμμετοχή τους θα έχει και πάλι συνέπειες «χιονοστιβάδας» και θα μας επιτρέψει να πείσουμε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση αυτή.

Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν πράξεις σε κοινοτικό επίπεδο. Δεν έχουμε αναφέρει ακόμη την ανάπτυξη μας πράξης. Θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, και στη συνέχεια θα ενσωματώσουμε προφανώς την πρόταση αυτή στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Θα εξετάσουμε όλα τα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους, και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε μια ενδεχόμενη κοινοτική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό.

Αυτά μπορώ να σας πω επί του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο αναγνωρίζω προσωπικά ως πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ, η σημερινή συζήτηση με την παρουσία της κ. Dati μας επέτρεψε ήδη να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να προτείνουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης που επιθυμούν αυτόν τον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο Κοινοβούλιο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Παναγιώτης Δημητρίου, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα επιτρέψτε μου να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για όσα έχει επιτύχει μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και τον κύριο Επίτροπο. Η Επιτροπή Ελευθεριών προσυπογράφει τις θέσεις του εισηγητή Antonio López-Istúriz White, όπως εκφράζονται στην έκθεσή του. Οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με μειωμένες δυνατότητες, όπως βέβαια και όλοι οι συνάνθρωποί μας που έχουν προβλήματα, δεν επιτρέπεται να παραμένουν νομικά απροστάτευτοι· δεν επιτρέπεται να αφήνονται έρμαια της τύχης και συχνά στα χέρια των περιστασιακών προστατών, που καμιά φορά και τους εξευτελίζουν και τους εκμεταλλεύονται. Με δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις και πράξεις κάθε κοινωνία, κάθε κράτος δικαίου έχει καθήκον να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια και την περιουσία των ηλικιωμένων ανθρώπων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διασυνοριακή ευθύνη. Κάνω έκκληση προς την Επιτροπή να βοηθήσει και να πιέσει τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης, η οποία παρέχει πλαίσιο για αυτή την προστασία. Κάνω έκκληση προς όλους τους συναδέλφους να εργαστούν στις χώρες τους οι οποίες δεν το έχουν πράξει, ώστε να γίνει τούτο πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τη γαλλική προεδρία, τον Επίτροπο Barrot και όλους τους εισηγητές, επειδή η πρόοδος της τεχνολογίας προχωρά αναπόφευκτα προς τα εμπρός και το σύστημα της δικαιοσύνης δεν μπορούσε να παραγνωρίσει το γεγονός αυτός.

Πιστεύω ότι η εισαγωγή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στη δικαστική διοίκηση προσφέρει πολλές δυνητικές λύσεις, βελτιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στον εξορθολογισμό και στην ενοποίηση των διαδικασιών, και επομένως, στη μείωση του κόστους. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα αναμφίβολα οφέλη και να καλύψει αρκετές διαφορετικές ανάγκες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η βελτίωση όσον αφορά την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Επομένως, είναι σημαντικό να στοχεύει η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην ανάπτυξη της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών από τις δικαστικέ αρχές,, πόσω μάλλον εάν αναλογιστούμε ότι σχεδόν δέκα εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες εμπλέκονται σε διασυνοριακές αστικές διαδικασίες και ότι ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον.

Επιπλέον των πολιτών, πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τα οφέλη για εκείνους που εργάζονται στον νομικό τομέα, και να μην ξεχνούμε, επομένως, τις διαδικασίες στον τομέα της δικαστικής και ποινικής συνεργασίας. Όπως είχα ήδη διαπιστώσει στο πλαίσιο της εργασίας μου ως εισηγητή της έκθεσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), επιπλέον της παρούσας γνωμοδότησης, το δυνητικό πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ευρύ και πρόκειται να εξελιχθεί ακολουθώντας την πρόοδο στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Χαιρετίζω, επομένως, την ανακοίνωση που έκανε προηγουμένως ο Επίτροπος Barrot ότι η διαδικτυακή πύλη θα είναι λειτουργική στα τέλη του 2009.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ευρώπη μας θα μπορέσει να επιτύχει, επιτέλους, ένα δίκαιο σύστημα δικαιοσύνης και ότι η ευθύνη των ενδιαφερομένων θα μπορέσει επίσης επιτέλους να επιμεριστεί. Πολύ συχνά, για παράδειγμα στη χώρα μου, η ανακριτική αρχή καταβάλλει εξαιρετικά υψηλό κόστος και η βασανιστική δικαστική διαδικασία καταλήγει σε αθώωση. Στην Ιταλία, οι δικαστές δεν φέρουν αστική ευθύνη για τις δικαστικές πλάνες – αυτή είναι μια σοβαρή κοινωνική αδικία και πρέπει να διορθωθεί. Ελπίζω ότι ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος θα βοηθήσει ώστε, αργά ή γρήγορα, να διορθωθεί η μεγάλη αυτή αδικία.

Εκφράζω για άλλη μία φορά τις ευχαριστίες μου στη γαλλική προεδρία για τις προσπάθειές της στα θέματα αυτά, καθώς και στην κ. Wallis.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Dati, κύριε Barrot, καταρχάς θα ήθελα να επαινέσω τις προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλατε εσείς προσωπικά, κυρία Dati, για την προώθηση ενός καλύτερου χώρου νομικής ελευθερίας και αποτελεσματικότητας προς όφελος των συμπολιτών μας.

Οι εισηγητές μας έκαναν εξαιρετική δουλειά. Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα υποστηρίξει τις τρεις αυτές εκθέσεις: την έκθεση της κ. Wallis, την έκθεση του κ. López-Istúriz White και την έκθεση του κ. Medina Ortega. Προσωπικά, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τη θέση της ομάδας μας σχετικά με την έκθεση του κ. Medina Ortega, με τον οποίο είχα στενή συνεργασία.

Όπως είπατε, κυρία Dati, κύριε Barrot, η εν λόγω έκθεση μας ζητά να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων. Όταν η έκθεση αυτή έγινε γνωστή, διεξήχθη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ορολογίας της.

Εμείς πιστεύουμε ότι η παρούσα έκθεση αφορά την επίσημη πράξη, τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν θεσπισθεί από τη νομολογία, και ότι, στο παρόν στάδιο, πρέπει να περιοριστούμε στις επίσημες πράξεις και να μην προκαλέσουμε νομική σύγχυση χρησιμοποιώντας ακατάλληλους όρους προκειμένου να επεκτείνουμε τον ορισμό του τι πρέπει να συνιστά επίσημη πράξη.

Είπατε, κυρία Dati, κύριε Barrot, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επίσημης πράξης, και δεν θα επανέλθω σε αυτά. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι, εάν ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με άλλα ζητήματα, σχετικά με άλλες πράξεις οι οποίες είναι διαφορετικές και οι οποίες είναι κατ’ ουσία ιδιωτικές συμφωνίες, αυτός δεν είναι ο ρόλος της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας, η οποία θέτει σήμερα το πραγματικό ερώτημα του πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αμοιβαία τις πράξεις που η νομολογία αναγνωρίζει ως επίσημες πράξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον κ. Medina Ortega για το εξαιρετικό έργο του στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνω αυτή τη στιγμή έναν διαφορετικό ρόλο. Δεν ομιλώ τώρα ως εισηγητής της έκθεσής μου, αλλά εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου σχετικά και με τις τρεις εκθέσεις.

Θα έλεγα ότι οι τρεις αυτές εκθέσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: όλες στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι, σε αυτόν τον τομέα της δικαιοσύνης, η κατάσταση των πολιτών μπορεί να βελτιωθεί μόνον σύμφωνα με ορισμένες αρχές ισορροπίας, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους παράγοντες. Στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από υπερβολικό ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες, εάν αυτές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις εγγυήσεις που υπάρχουν για τους πολίτες. Με άλλα λόγια, το μέλημα να παρασχεθεί σε όλους μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη δικαιοσύνη εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση σε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Στον συγκεκριμένο τομέα της έκθεσής μου σχετικά με την επίσημη πράξη, νομίζω ότι τόσο η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κ. Dati, όσο και ο κ. Barrot ανέδειξαν το γεγονός ότι οι νομικές εγγυήσεις είναι σημαντικές και σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για τη μεταφορά εγγράφων που έχουν νομική αξία από μια χώρα σε μια άλλη, αλλά όχι για την αναγνώριση οποιουδήποτε είδους εγγράφου, εάν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και εάν ένα ιδιωτικό έγγραφο επικυρωθεί από συμβολαιογράφο σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν επίσημες πράξεις, δεν μπορεί να έχει την εκτελεστική αξία που έχουν οι συμβολαιογραφικές πράξεις στο δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς αυτές έχουν μια δεσμευτική εκτελεστική αξία η οποία είναι τελείως διαφορετική.

Έτσι, η ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και της αναγκαιότητας αποτελεσματικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μας οδηγήσει να εγκαταλείψουμε βασικές νομικές εγγυήσεις. Χωρίς νομικές εγγυήσεις, χωρίς εγγυήσεις για τους πολίτες, δεν υπάρχει δίκαιο. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε επί των εκθέσεων αυτών, η Σοσιαλιστική Ομάδα θα συνεχίσει να τελειοποιεί τις θέσεις της με σκοπό, πρωτίστως, την προστασία των συμφερόντων του μέσου, απλού πολίτη και όχι μόνον των συμφερόντων των ισχυροτέρων.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η ομάδα μου δεν θα δυσκολευθεί, ελπίζω, να υποστηρίξει την έκθεσή μου και οπωσδήποτε εκείνη του κ. López-Istúriz White.

Η έκθεση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ –επειδή προβληματίζει βουλευτές σε ολόκληρο το Σώμα– είναι αυτή του κ. Medina Ortega. Συμμεριζόμαστε όλοι την ίδια ιδέα: έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων. Θα θέλαμε την ελεύθερη κυκλοφορία των επίσημων πράξεων, και προσθέτω: «ή ισοδύναμων εγγράφων». Έγινε πολύς λόγος σχετικά με τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών μας. Για μένα, αυτό σημαίνει τη ζωή όλων των πολιτών της Ευρώπης, και δεν είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν από τον συγκεκριμένο τομέα της δικαιοσύνης ορισμένες χώρες και ορισμένες νομικές παραδόσεις. Αυτό θα συμβεί εάν δεν δούμε τα πράγματα ευρύτερα και εάν δεν επιδείξουμε υπομονή και ανεκτικότητα απέναντι σε νομικά συστήματα τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, αλλά εάν τα εξετάσουμε σε βάθος θα διαπιστώσουμε ότι προσεγγίζουν τα πράγματα με πολύ παρόμοιους τρόπους.

Καταφέραμε να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τα έγγραφά μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας εμποδίζει, επιδεικνύοντας ανεκτικότητα και προσοχή, να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τις πράξεις μας, όταν καταρτίζονται μέσω σύμβασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, αλλά όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια μορφή.

Το αίτημά μου είναι το εξής: παρακαλώ, σεβαστείτε τις τροπολογίες που καταθέσαμε σήμερα. Μπορεί να μην ψηφισθούν, αλλά το πνεύμα τους είναι ότι αυτή είναι μια Ευρώπη δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες και όλους τους νομικούς πολιτισμούς. Δεν πρέπει να αποκλείει πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.– (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε τρεις πολύ σημαντικές εκθέσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα την κ. Wallis για την εξαιρετικά πλήρη, ουσιαστική, διεξοδική και σπουδαία έκθεσή της, η οποία εξετάζει όλες τις πτυχές του προβλήματος. Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την κ. Wallis, η οποία τονίζει τη σημασία ενός προβλήματος που αφορά τουλάχιστον το 2% των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 10 εκατομμύρια, από τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές. Για τα άτομα αυτά, η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων συστημάτων της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης μπορεί να έχει αποφασιστικές συνέπειες, καθώς μπορεί να κάνει τις νομικές διαδικασίες πιο αποδοτικές, πιο απλές και πιο σύντομες.

Οι προτάσεις μας, εφόσον εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και επιπλέον θα μειώσουν το κόστος των νομικών διαδικασιών, πράγμα σημαντικό για τους πολίτες μας. Η υποστήριξη της ιδέας της δημιουργίας δύο διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης φαίνεται αιτιολογημένη. Η πρώτη διαδικτυακή πύλη θα είναι χρήσιμη για τους πολίτες και θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες σε διάφορες γλώσσες. Η δεύτερη διαδικτυακή πύλη, η οποία θα απευθύνεται στους επαγγελματίες νομικούς, θα είναι ένα εργαλείο για την παροχή συνδρομής σε νομικούς συμβούλους, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και υπαλλήλους που εργάζονται στη διοίκηση της δικαιοσύνης.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας, και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στη διαδεδομένη χρήση της βιντεοδιάσκεψης ως προφανούς μέσου για την εξασφάλιση και τη συγκέντρωση αποδείξεων σε νομικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) Η εισαγωγή και η χρήση των νέων τεχνολογιών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη δικαστική διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υστερεί το σύστημα της δικαιοσύνης τόσο πολύ σε σχέση με άλλους τομείς από την άποψη αυτή. Εξυπακούεται επίσης ότι κάθε στρατηγική στο θέμα αυτό πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Ωστόσο, παρατηρώντας την παρούσα κατάσταση, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα, υπάρχουν μερικά δικαστήρια τα οποία δεν διαθέτουν υπολογιστή ούτε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται επίσης στη συγκεκριμένη έκθεση. Όποια μέθοδος έρευνας και αν χρησιμοποιείται, η πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, τόσο για αυτούς που ασκούν το νομικό επάγγελμα όσο, και ιδίως, για τους απλούς πολίτες που επιδιώκουν την προστασία των δικαιωμάτων τους. Είμαι πεπεισμένος ότι στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους τομείς τόσο της αστικής όσο και της ποινικής δικαιοσύνης θα διατεθούν στο μέλλον περισσότερα κεφάλαια για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Ομοίως, πρόσθετες προσπάθειες απαιτούνται επίσης από τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική χρήση των ήδη διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης πολύ παρόμοια προβλήματα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, για το οποίο διεξήχθη ψηφοφορία μόλις πριν από δύο ημέρες. Λυπάμαι γιατί η έκθεση αυτή δεν συζητήθηκε. Η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του εν λόγω δικτύου είναι αναμφίβολα σημαντική και θα παράσχει προστιθέμενη αξία στους πολίτες της Ευρώπης. Ωστόσο, τα προβλήματα τα οποία ήδη ανέφερα παραμένουν και στον τομέα αυτό και περιλαμβάνουν την έλλειψη πληροφοριών, την έλλειψη μεταφράσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες και τη δυσκολία πρόσβασης στο σύστημα δικαιοσύνης σε διασυνοριακή βάση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω άλλη μία φορά ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποία απασχολούν σοβαρά το Κοινοβούλιο, θα περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη έκταση στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής και του Συμβουλίου, επίσης, ιδίως δεδομένου ότι οι απλοί πολίτες αναμένουν απτά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα απλοποιήσουν την καθημερινή ζωή τους.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, και οι τρεις εκθέσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά θα αναφερθώ πρώτα στην επιτροπεία. Η προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών είναι ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά: το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σήμερα στα 80 έτη και, έως το 2050, το 37% του πληθυσμού θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Επίσης, οι πληθυσμοί εμφανίζουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Πέρσι, στη χώρα μου, 400.000 άνθρωποι μετανάστευσαν για να ζήσουν τη σύνταξή τους στο εξωτερικό, επομένως είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι θα τύχουν της ίδιας προστασίας με εκείνη που θα είχαν στην πατρίδα τους.

Οι προκλήσεις που τίθενται για την ευρωπαϊκή κοινωνία από αυτές τις δημογραφικές αλλαγές είναι πολλές, όπως αυτές που ήδη ακούσαμε στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να δώσουμε τη δυνατότητα στη γενιά των ηλικιωμένων να ζήσει μια ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή.

Πέρσι ήμουν εισηγήτρια μιας έκθεσης με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι ηλικιωμένοι πολίτες παραμένουν υγιείς και ζουν περισσότερο και ανεξάρτητα. Πιστεύω ότι η έκθεση που συζητούμε σήμερα ταιριάζει πολύ καλά με τις προτάσεις που στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να συνεχίσουν να φροντίζουν τα περιουσιακά στοιχεία τους και να διαχειρίζονται την καθημερινή ζωή τους όπου και αν ζουν, χωρίς να γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Όμως, με απασχολεί επίσης η Σύμβαση της Χάγης. Χαιρετίζω τη δράση της κ. υπουργού στο θέμα αυτό, αλλά δεν πρέπει απλώς να εξασφαλίσουμε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία θα κυρωθεί: πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι αποτελεσματική.

Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα σχετικά με την επίσημη πράξη. Θεωρώ ευπρόσδεκτες τις πρωτοβουλίες για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες μας, αλλά προβληματίζομαι και εγώ για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις που υπάρχουν στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών νομικών πράξεων όπως είναι η αγγλική συμβολαιογραφική πράξη ή οι διάφορες μορφές του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου που υπάρχουν στην Αγγλία. Πιστεύω ότι η έκθεση, ως έχει, κινδυνεύει να υπονομεύσει το εθνικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών, και ειδικότερα του δικού μου, όσον αφορά τη διαχείριση των κληρονομιών. Πιστεύω ότι η παραγνώριση των διαφορών αυτών θα είναι αντίθετη προς την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και τον στόχο της επίτευξης ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες. Για τους λόγους αυτούς, εγώ και η αντιπροσωπεία μου υποστηρίζουμε τις τροπολογίες της κ. Wallis.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα την έκθεση της κ. Wallis σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι ορισμένα από τα θέματα που θίγονται στις άλλες εκθέσεις είναι αλληλένδετα, επομένως αυτό σημαίνει ότι όπου και αν βρίσκονται οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές: την Diana Wallis, τον Manuel Medina Ortega και τον Antonio López-Istúriz White για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι αναγκαία σε μια εποχή στην οποία ο αριθμός των πολιτών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές στην Ευρώπη εκτιμάται σε 10 εκατομμύρια. Πράγματι, η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών στο σύστημα της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της αποδοτικότητας του νομικού και δικαστικού συστήματος της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση και οι προσπάθειες της κ. Wallis πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη.

Πιστεύω επίσης ότι αυτό το ψήφισμα για την επίσημη πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όντας δικηγόρος από τη Ρουμανία, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω το γεγονός ότι τα οφέλη από την επίσημη πράξη και ένα σύστημα δικαιοσύνης που βασίζεται στον φιλικό διακανονισμό αντί της αντιπαράθεσης είναι τεράστια. Στην πραγματικότητα, ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η προληπτική δικαιοσύνη στη Ρουμανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δικαιοδοσία αστικού δικαίου, είναι μέσω της επίσημης συμβολαιογραφικής πράξης. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Medina Ortega θα ήθελε να αναφερθεί αποκλειστικά σε επίσημες πράξεις και να κάνει διάκριση μεταξύ επίσημων δημόσιων πράξεων που εκδίδονται αποκλειστικά από ειδικό επαγγελματία, ορισμένο από δημόσια αρχή, και εκείνων που πιστοποιούνται με ιδιωτική υπογραφή.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των συζητήσεων και από το κατά πόσον οι ισοδύναμες πράξεις θα περιληφθούν ή θα εμφανισθούν στο πρόγραμμα μιας άλλης διαδικασίας, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πρέπει να διασφαλίσει ότι στόχος της είναι να εγγυηθεί την προστασία των πολιτών και τη νομική ασφάλειά τους, καθώς εκείνη των διασυνοριακών οικογενειακών και περιουσιακών σχέσεων, προτείνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το πρόβλημα της σημαντικής γήρανσης του πληθυσμού στα κράτη μέλη, το οποίο συνδέεται με τη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ως εκ τούτου, περίπου το 2050, το 40% περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης θα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών και 10% των ανθρώπων αυτών θα είναι ηλικίας άνω των 80 ετών.

Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας, στην υγεία μας και στον προϋπολογισμό μας. Έτσι, πρέπει να θεσπίσουμε κατάλληλους και ειδικούς μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους. Τα προστατευόμενα άτομα περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο εκτός της χώρας διαμονής τους ή υποβάλλονται σε νοσοκομειακή θεραπεία στο εξωτερικό, και επομένως όχι στη χώρα στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για τον λόγο αυτό το σύστημα νομικής προστασίας πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια των δικαστικών αποφάσεων, των διοικητικών αποφάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτό αφορά ειδικότερα τα πληρεξούσια που αφορούν τη μελλοντική νομική προστασία, τα οποία πρέπει να είναι εκτελεστά στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επομένως, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για την αποτελεσματική διαβίβαση εγγράφων, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν ένα προστατευόμενο πρόσωπο χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ βρίσκεται προσωρινά εκτός της χώρας καταγωγής του. Με τον τρόπο αυτό, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να διαμένουν ή να ζουν ανεμπόδιστα σε ένα κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος καταγωγής τους, χωρίς να στερούνται την αποτελεσματική και ταχεία πρόσβαση σε θεραπεία.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Κυρία υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η σημερινή συζήτηση επί των τριών εκθέσεων ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τους συναδέλφους μου δικηγόρους. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές των τριών εκθέσεων.

Η μέχρι τώρα σταδιοδρομία μου εξελίχθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος: υπήρξα αφενός πρόεδρος ενός από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της Βουλγαρίας, το οποίο ήταν το πρώτο που εφάρμοσε επιγραμμική τεχνολογία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, και αφετέρου πρόεδρος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την πληροφόρηση και το δίκαιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης έως το 2000. Για τον λόγο αυτό, γνωρίζω καλά τα ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Όταν εφαρμόσαμε την τεχνολογία των πληροφοριών το 1995, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι το θέμα αυτό θα προκαλούσε ταραχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ στο θέμα αυτό σήμερα.

Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Wallis ειδικότερα για την έκθεσή της σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, επειδή πιστεύω ότι η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας στον τομέα της δικαιοσύνης θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποδοτικό ευρωπαϊκό σύστημα στον συγκεκριμένο τομέα, είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί μια γενική στρατηγική σε θεσμικό επίπεδο και να καταρτιστούν γενικά πρότυπα για την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ εθνικών συστημάτων, έχοντας όμως επίσης κατά νου την ανάγκη για πολλούς και άρτια καταρτισμένους ειδικούς.

Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και θα καταστήσουμε το δικαστικό σύστημα πιο προσιτό στους πολίτες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μόνον όταν θα υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις.

Έχοντας αυτά κατά νου, θα ήθελα να ζητήσω να προωθηθούν όλα τα σχετικά σχέδια, είτε πρόκειται για το επιγραμμικό δίκτυο ποινικών μητρώων και τα μητρώα αφερεγγυότητας είτε πρόκειται για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σε ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με το πρόγραμμα της Χάγης, η Επιτροπή ανέφερε, ως μία από τις συγκεκριμένες προτεραιότητές της, ότι στόχευε, έως το 2011, να εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης στον τομέα του αστικού δικαίου, με αναφορά στην αναγνώριση και στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς τα μέτρα αυτά παρέχουν ένα πραγματικό μέσο διασφάλισης της διασυνοριακής νομικής προστασίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνεται και οι πολίτες της ενθαρρύνονται να αυξήσουν την κινητικότητά τους. Στο μεταξύ, η κυκλοφορία των προσώπων στην επικράτεια της Κοινότητας δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τη διαβίβαση των επίσημων πράξεων. Το εύρος των λύσεων που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη στο πρόβλημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των επίσημων πράξεων είχε ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία των εγγράφων αυτών να είναι σήμερα ένα πολύπλοκο θέμα, και υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό και τον τύπο των εγγράφων που μπορούν να διαβιβαστούν.

Η Επιτροπή πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να θεσπίσει αμέσως ένα ενιαίο, προσαρμοσμένο, ομοιόμορφο σύστημα τόσο για την εκτέλεση όσο και την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στη δομή και στην οργάνωση των συστημάτων δημόσιων μητρώων στον τομέα της κυριότητας ακινήτων, οι καταχωρήσεις σε δημόσια κτηματολόγια και μητρώα ακίνητης περιουσίας πρέπει να αποκλεισθούν από τη συγκεκριμένη κοινοτική πράξη. Πέρα από την εξαίρεση αυτή, άρνηση της αναγνώρισης της γνησιότητας, της αποδεικτικής αξίας και της εκτελεστότητας μιας επίσημης πράξης για τους σκοπούς της χρήσης της στο κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί να υπάρξει μόνον σε περίπτωση σοβαρής και αιτιολογημένης αμφιβολίας ως προς τη γνησιότητά του ή εάν η αναγνώριση αντίκειται στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Medina Ortega, για την πολύ καλή προετοιμασία του εγγράφου.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη την ιδέα της εκπόνησης από την Επιτροπή ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Εξεπλάγην μαθαίνοντας ότι δεν είχε ακόμη προταθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου Diana Wallis για την εξέταση αυτού του επείγοντος ζητήματος με πολύ κατάλληλο τρόπο. Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας μας παρέχει νέα αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία δεν πρέπει να διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Δυστυχώς, μας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως η μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση, η απάτη, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και πολλά άλλα. Είναι καιρός να δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία σχετικά με τον ορισμό, τη διερεύνηση και την ποινικοποίηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το ηλεκτρονικό έγκλημα διασχίζει τα εθνικά σύνορα και πρέπει, επομένως, να αντιμετωπισθεί σε υπερεθνικό επίπεδο. Αναμένω από την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ηλεκτρονική δικαιοσύνη – μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό σε μια δραστηριότητα που διαμορφώνεται από ανθρώπινες αδυναμίες και αρετές, οι οποίες είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά; Όχι! Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς σύνορα; Όπως είπατε, όχι, και πάλι! Και τούτου, επειδή πρόκειται για μια ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία διαφέρει επίσης σημαντικά σε κάθε μέρος του κόσμου.

Σημαίνουν αυτά τα δύο «όχι» ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στις καινοτομίες της τεχνολογίας; Και πάλι, φυσικά, όχι! Πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την ανθρώπινη καινοτομία. Μια διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης: ναι! Ανταλλαγή δεδομένων: ναι! Αναγνώριση της αλληλεξάρτησης των δικαιοδοτικών συστημάτων: ναι! Συμβολή στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δήμου: ναι! Αλλά όσον αφορά την κοινή απρόσωπη δικαιοσύνη –και δεν λέω ότι κάνετε κάτι τέτοιο στην έκθεσή σας– όχι!

Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν δικαστής, δεν θα χαιρόταν ιδιαίτερα εάν με έβλεπε να υπερασπίζομαι την ηλεκτρονική δικαιοσύνη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν εγώ μιλώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον πατέρα μου, ο οποίος έχει αποβιώσει, μπορώ να του πω ότι γνωρίζω πως η δικαιοσύνη θα είναι πάντοτε ένας άνθρωπος, ο υπερασπιστής του και ένας δικαστής – όχι ενώπιον του Θεού, αλλά ενώπιον της συνείδησής τους.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία που αφορά την κυκλοφορία των επίσημων πράξεων στην Ευρώπη, καθώς θα αναπτύξει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εμπορικών οντοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την κατάργηση των φυσικών συνόρων, εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά σύνορα. Απόδειξη τούτου είναι οι πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες διαφέρουν από κράτος σε κράτος για την εφαρμογή συμβάσεων που έχουν υπογραφεί παρουσία εκπροσώπου των δημόσιων αρχών.

Είναι καθήκον μας να παράσχουμε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις διατάξεις της ευρωπαϊκής επίσημης πράξης χωρίς πρόσθετες διαδικασίες σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η επίσημη πράξη έχει καταρτισθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Θεωρώ ευπρόσδεκτη την πρωτοβουλία και την έκθεση της κ. Wallis για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, καθώς πιστεύω ότι η έγκριση της εν λόγω έκθεσης θα διασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών της Ευρώπης στο ευρωπαϊκό νομικό και δικαστικό σύστημα μέσω της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Η ταχεία παροχή αποδείξεων με ελάχιστο κόστος και η απλοποίηση δικαστικών διαδικασιών με τη χρήση απλών, πρακτικών μέσων θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο σύστημα της δικαιοσύνης για τους πολίτες σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών. Για την επίτευξη αυτών …

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Dati, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της πρόσβασης στο δίκαιο, στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή και συγχαίρω την εισηγήτρια και τη γαλλική προεδρία. Το σχέδιο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη περιλαμβανόταν σε αυτά που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής προεδρίας και, επομένως, η Πορτογαλία ανέλαβε να καθοδηγήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου, το οποίο θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη με πιο απλό, οικονομικό και πρακτικό τρόπο και στη γλώσσα τους.

Αυτή η πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη πρέπει να σχεδιασθεί έτσι ώστε να βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που αναζητούν νομική συνδρομή και αρχικές νομικές συμβουλές σχετικά με διασυνοριακά νομικά προβλήματα. Η διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συντονισμού και διαχείρισης από μια μονάδα, η οποία θα είναι επίσης υπεύθυνη για τον συντονισμό των συνεισφορών των διάφορων κρατών μελών και για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους. Το σχέδιο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη θα εξυπηρετήσει τους πολίτες και θα ενισχύσει τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ευπρόσδεκτη τη δρομολόγηση της διαδικτυακής πύλης τον Δεκέμβριο του 2009.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Wallis για την εξαιρετική έκθεση και να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ζητήματα. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, παρατηρώ πόσο συχνά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους και ότι, αντίθετα, μερικές φορές πιστεύουν ότι μπορούν να παρέμβουν σε θέματα ενώ δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Επομένως, αυτή η διαδικτυακή πύλη, η οποία αναφέρεται επίσης και ως διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, θα βοηθήσει αναμφίβολα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έλθουν σε επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών του.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ανέφερε η κ. Wallis στην ομιλία της, και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι πρέπει να σεβαστούμε τους τοπικούς νόμους. Το θέμα αυτό τέθηκε πριν από 250 χρόνια από τον διάσημο γάλλο φιλόσοφο Charles de Montesqieu, ο οποίος είπε ότι, όταν καταρτίζουμε νομοθεσία σε υψηλότερο εδαφικό επίπεδο, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι οι μικρές περιοχές, οι μικρότερες επικράτειες, και στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τις δικές τους παραδόσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σεβαστές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου τις προάλλες, η γενική άποψη ήταν ότι οι βουλευτές που είχαν ήδη μιλήσει σε συζήτηση δεν θα λάμβαναν και πάλι τον λόγο. Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο αυτού που η Ισπανία χαρακτήρισε «πνεύμα των Χριστουγέννων», θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα δώσουμε τον λόγο στον κ. Romagnoli.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων, αλλά ελπίζω ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές συμφωνούν ότι ο κοινός χώρος δικαιοσύνης αποτελεί αναμφισβήτητο πλεονέκτημα για τους πολίτες της Ένωσης και, επομένως, θα υποστηρίξω την πρωτοβουλία στο θέμα αυτό.

Κυρίες και κύριοι, σχεδόν όλοι εξ ημών ήμασταν παρόντες εδώ πριν από μερικά λεπτά και δεν επιθυμώ να επαναλάβω χωρίς λόγο τα όσα ειπώθηκαν ήδη και, επομένως, αντ’ αυτού, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας, και κυρίως να ευχηθώ στην Ευρώπη και στους πολλούς πολίτες της Ένωσης που αισθάνονται ότι η ποιότητα της ζωής τους διατρέχει κίνδυνο, ένα νέο έτος ευημερίας και, φυσικά, δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό ότι η ολοκλήρωση στον τομέα της δικαιοσύνης, η οποία ήταν έως τώρα ένας τομέας που ανήκε παραδοσιακά στα κράτη-έθνη, σημειώνει πρόοδο. Αυτό συνάδει με τις αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης των λαών της Ένωσής μας. Ωστόσο, –μια παρατήρηση που διατυπώθηκε αρκετές φορές– η ολοκλήρωση αυτή δεν πρέπει να παρέμβει σε υπερβολικό βαθμό σε δομές που έχουν εξελιχθεί βάσει της παράδοσης και, κυρίως, οι οποίες είναι αποτελεσματικές. Δεν μπορούν να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις καταστάσεις.

Η οργάνωση των επίσημων πράξεων και των δημόσιων μητρώων είναι τελείως διαφορετική σε πολλά κράτη μέλη. Στην Αυστρία, αλλά όχι μόνον εκεί, τα συμβολαιογραφεία έχουν μακρά παράδοση και χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας ως γραφεία δημόσιων μητρώων. Αυτό δεν πρέπει να διακυβευτεί αδικαιολόγητα· δηλαδή, απλώς και μόνον επειδή τέτοιους είδους επαγγέλματα δεν υπάρχουν αλλού. Επομένως, λέω «ναι» στην ολοκλήρωση και στο αμοιβαίο άνοιγμα, αλλά με ισορροπημένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κάθε κράτος μέλος διαθέτει διαφορετικό νομικό σύστημα και διαφορετικές αρχές για την αναγνώριση των διοικητικών εγγράφων. Επομένως, στόχος μας πρέπει να είναι να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο απλή τη διασυνοριακή κυκλοφορία των επίσημων πράξεων. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η διασφάλιση της βεβαιότητας και της ασφάλειας καταστάσεων και νομικών πράξεων υπερισχύει της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των εγγράφων.

Πρέπει επίσης να εναρμονίσουμε τις αρχές για την αναγνώριση διοικητικών εγγράφων, ώστε να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινή ζωή των πολιτών μας και να απλοποιήσουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πράγματι, αυτό αναμένουν από εμάς. Είναι βέβαιο ότι κανόνες αυτού του είδους θα τους βοηθήσουν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Πρέπει να εργαστούμε για να θεσπίσουμε μια εναρμονισμένη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων πράξεων στα επιμέρους κράτη μέλη, αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου αυτού ώστε να περιλαμβάνει έγγραφα τα οποία δεν πληρούν βασικά κριτήρια.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η προεδρία παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον το έργο σας στα τρία αυτά ζητήματα.

Οι εκθέσεις σας επιβεβαιώνουν πρωτίστως το ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά, και ξέρω ότι θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε και πάλι στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον κ. Medina Ortega για τις παρατηρήσεις και τη συνεισφορά του. Πρέπει να κάνουμε βήματα προόδου όσον αφορά την κυκλοφορία και την αναγνώριση των επίσημων πράξεων.

Αναφέρατε ορθά προηγουμένως ότι η απόφαση Unibank παρέχει ένα πλαίσιο δράσης και έναν ορισμό των επίσημων πράξεων. Όπως τόνισε προ ολίγου ο κ. Gauzès, η έκθεση είναι εξαιρετική και θα συμβάλει στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να καταστήσω σαφές στην κ. Wallis το εξής: αυτό πρέπει να αφορά όλους τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση πραγματικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της ασφάλειας δικαίου.

Θα ήθελα επίσης να αναδείξω την ανάμειξη της κ. Wallis στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Έχετε δίκιο· αυτός είναι ένας τρόπος βελτίωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ας μην ξεχνούμε ότι εκτιμάται πως 10 εκατομμύρια άνθρωποι εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές, εξ ου και η ανάγκη για αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας. Συμφωνώ, λοιπόν, με τα λόγια του κ. Barrot, «θα παραμείνουμε πιστοί στη φιλοδοξία αυτή». Η ομιλία της κ. Zdravkova κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, δεδομένου ότι η δικτύωση του δικαιοδοτικού συστήματος ανοίγει διάφορες προοπτικές.

Κύριε López-Istúriz White, συμφωνώ με τα όσα είπατε, πρέπει πράγματι να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους ευάλωτους ενηλίκους, και ειδικότερα τους ηλικιωμένους, και θεωρώ ευπρόσδεκτη την έγκριση της παρούσας έκθεσης, η οποία συμφωνεί πλήρως με τις συστάσεις και με τις φιλοδοξίες μας. Είμαι επίσης ευγνώμων στην κ. Gill για τα σχόλιά της, καθώς η συνεισφορά της καθιστά την παρούσα έκθεση εξαιρετικά συγκεκριμένη.

Κύριε Επίτροπε, επιδείξατε επίσης το ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά, και ελπίζω ότι η σημερινή συζήτησή μας θα μπορέσει να εμπλουτίσει τη διαβούλευση που οργανώνετε πιστεύω αυτή τη στιγμή.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της προεδρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που έλαβαν τον λόγο. Τα σχόλια που διατυπώθηκαν ήταν πολύ επαγγελματικά και πολύ συγκεκριμένα. Επιπλέον, μας επιτρέπουν να έχουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον και δείχνουν το ενδιαφέρον της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προστασία των ευρωπαίων πολιτών.

Η αξιολόγησή μου όσον αφορά το έργο της γαλλικής προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ότι τα θέματα υπήρξαν συγκεκριμένα, οι αποφάσεις υπήρξαν συγκεκριμένες και οι φιλοδοξίες μας υπήρξαν ακόμη πιο συγκεκριμένες. Αυτή ήταν άλλη μια ξεχωριστή ευκαιρία για μένα για έναν διάλογο με το παρόν Σώμα· συμπίπτει με το έργο σας στην ολομέλεια και στις επιτροπές, αλλά και με όλες τις θεματικές διασκέψεις που οργανώθηκαν στη Γαλλία σχετικά με τα θέματα αυτά.

Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που καθιερώθηκε ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, η οποία μας επέτρεψε, επιπλέον, να σημειώσουμε πολύ ταχεία πρόοδο. Θυμάμαι την αρχή της προεδρίας, όταν συζητήσαμε τους στόχους και τις προτεραιότητές μας. Μπορώ να σας πω ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και ότι οι προτεραιότητες ενισχύθηκαν και πιστεύω ότι οι προεδρίες που θα διαδεχθούν τη γαλλική προεδρία θα συνεχίσουν οπωσδήποτε το έργο προς την ίδια κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Dati, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου, πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω εσάς και την προεδρία του Συμβουλίου για το έργο που εκπληρώσατε και για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ειδικότερα από εσάς προσωπικά, κατά το τελευταία εξάμηνο.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Dati, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω, καταρχάς, σε σχέση με την έκθεση του κ. Medina Ortega, ότι πρόκειται να πραγματοποιήσουμε συσκέψεις σχετικά με την αναγνώριση των επίσημων πράξεων στο πλαίσιο του κανονισμού Βρυξέλλες I. Πρόκειται να υιοθετήσουμε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες I στις αρχές του 2009, και θα εξετάσουμε τρόπους για την επανεξέτασή του κατά τη διάρκεια του 2009.

Δεύτερον, όπως προανέφερα, πρόκειται να πραγματοποιήσουμε άλλη μια σύσκεψη σχετικά με την πράξη που αφορά τη διαδοχή και τις γαμικές συμφωνίες. Επομένως, το ζήτημα των επίσημων πράξεων θα τεθεί στο πλαίσιο μιας Πράσινης Βίβλου, η οποία θα αναφέρεται ευρύτερα σε όλες τις δημόσιες πράξεις. Αυτή η Πράσινη Βίβλος προγραμματίζεται για τα τέλη του 2009.

Αναμφίβολα η ελεύθερη κυκλοφορία πράξεων και εγγράφων πρέπει να βελτιωθεί, αλλά όπως είπε πολύ σωστά η κ. Dati, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν υπάρχει πραγματική αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό έχω να πω σχετικά με τις συσκέψεις για τις επίσημες πράξεις, στις οποίες θα εστιάσουμε την προσοχή μας στους επόμενους μήνες του 2009.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, μπορώ πράγματι να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή υλοποιεί επί του παρόντος συμβάσεις, οι οποίες θα καταστήσουν εφικτή την ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων και, όπως τονίσθηκε, η δικτύωση των ποινικών μητρώων μου φαίνεται ότι αποτελεί ήδη μια πολύ ενθαρρυντική ένδειξη της μελλοντικής επιτυχίας αυτής της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Τέλος, όπως ανέφερα, θα παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ατόμων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 θα δούμε ακριβώς ποιες βελτιώσεις μπορούν να εξετασθούν και κατά πόσον θα χρειαστούμε μια κοινοτική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό, προκειμένου να διευκολύνουμε σε τυπικό επίπεδο την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της Χάγης. Έχω κατά νου τη μεταφορά φακέλων και τις πληροφορίες που παρέχονται στα ευάλωτα άτομα σχετικά με τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η απάντηση της Επιτροπής.

Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ πραγματικά την κ. Dati, καθώς είχαμε μια εξαιρετικά δραστήρια γαλλική προεδρία στον τομέα της δικαιοσύνης, με τα σεμινάρια στα οποία προσκληθήκαμε τόσο εμείς, η Επιτροπή, όσο και το Κοινοβούλιο. Τα σεμινάρια αυτά εμπλούτισαν σε μεγάλο βαθμό τον διάλογο και θα έλεγα ότι έθεσαν τις βάσεις για το νέο αυτό πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την προσωπική σας δέσμευση, για την ικανότητα της γαλλικής προεδρίας να ακούει τους άλλους και, πολύ απλά, για τον τρόπο εργασίας σας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής και την κοινοποίηση ποινικών μητρώων καθώς και την ενίσχυση της Eurojust. Οι επιδόσεις σας ήταν πραγματικά πολύ καλές. Συγχαρητήρια!

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, εισηγητής.(ES) Παρότι το παρόν Κοινοβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο σε θέματα χρόνου, λόγω της ίδιας της φύσης του, παρ’ όλα αυτά στο διάστημα της μίας σχεδόν ώρας που αφιερώσαμε στο θέμα της δικαιοσύνης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε κάποια έκταση ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα. Ειδικότερα, στο θέμα της επίσημης πράξης, νομίζω ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί ένα σημείο. Η επίσημη πράξη είναι ένα πράγμα, και το ιδιωτικό έγγραφο είναι ένα άλλο πράγμα, ακόμη και αν περιλαμβάνει την ανάμειξη συμβολαιογράφου.

Ένα ιδιωτικό έγγραφο που περιλαμβάνει την ανάμειξη συμβολαιογράφου μπορεί να αναγνωρισθεί ως έγγραφο το οποίο εκφράζει τη βούληση των μερών. Υπάρχουν νομικά συστήματα, στα οποία ο ρόλος του συμβολαιογράφου περιορίζεται στην πιστοποίηση της διατύπωσης της βούλησης των μερών. Αυτό αναγνωρίζεται παγκοσμίως βάσει της αρχής της αυτονομίας της βούλησης και της αναγνώρισης της ύπαρξής της.

Αυτό για το οποίο γίνεται λόγος εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική πράξη. Αναφερόμαστε σε ένα δημόσιο έγγραφο, ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει την παρέμβαση ενός λειτουργού –συνήθως ενός συμβολαιογράφου στις περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης– ο οποίος διαθέτει δημόσια εξουσία. Αυτό αναβαθμίζει την πράξη σε επίπεδο πολύ παρόμοιο με εκείνο μιας δικαστικής απόφασης.

Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία διάκριση βάσει της χώρας. Εάν εγκρίνουμε κανόνες σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη, κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα μπορεί να έχει το έγγραφο αυτό και θα μπορεί να εξασφαλίσει την αναγνώριση αυτή, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο το έγγραφο πρέπει να τυγχάνει της ίδιας αναγνώρισης στην έννομη τάξη της συγκεκριμένης χώρας με εκείνη που έχει σε άλλες χώρες.

Με άλλα λόγια, το τρίτο στοιχείο που απαιτείται για την αναγνώριση της επίσημης πράξης είναι να μην μπορεί να παραγάγει διαφορετικές συνέπειες εκτός της χώρας από εκείνες που παράγει εντός της διαφορετικής χώρας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ένα αγγλικό συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγνωρίζεται στην ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά στην ίδια έκταση που αναγνωρίζεται βάσει του αγγλικού δικαίου. Δεν μπορεί να αναγνωρισθεί σε ευρύτερη έκταση. Ένα αγγλικό νομικό έγγραφο δεν μπορεί να αναγνωρισθεί στη Γαλλία ωσάν να είναι γαλλικό δημόσιο έγγραφο, για παράδειγμα, επειδή δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος εγγράφου.

Επομένως, δεν υπάρχει διάκριση ως προς αυτό. Αυτή είναι μια απόπειρα εγκαθίδρυσης ενός κοινού συστήματος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι ορισμένες χώρες που δεν το έχουν μπορεί να υιοθετήσουν αυτό το είδος εγγράφου. Για τον σκοπό αυτό, η έγκριση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης θα είναι ένα σημαντικό μέσο.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Ο κ. Medina λέει ότι η επίσημη πράξη –και για τον λόγο αυτό λέω ότι πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα προσεκτικά και σε βάθος– πρέπει να είναι δημόσια πράξη. Εάν δούμε το αγγλοσαξονικό δίκαιο (common law) και εάν δούμε έναν άγγλο δικηγόρο (solicitor) ο οποίος καταρτίζει πράξεις, ο άγγλος δικηγόρος (solicitor) είναι δικαστικός λειτουργός, είναι εξουσιοδοτημένος από το δικαστήριο, και επομένως μπορεί να καταρτίσει ένα δημόσιο έγγραφο. Δείτε το, παρακαλώ, καταλάβετέ το. Υπάρχουν πράγματα που είναι κοινά, και τα οποία αξίζουν περισσότερη έρευνα και εξέταση, σε άλλες δικαιοδοσίες και σε άλλους νομικούς πολιτισμούς.

Θα αφήσω τώρα κατά μέρος την επιχειρηματολογία μου και θα στραφώ στη γαλλική προεδρία για να πω τα εξής: Κυρία υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας και για το έργο που επιτέλεσαν το προσωπικό σας και άλλοι κατά τους μήνες της προεδρίας σας. Ήταν καταπληκτικό. Περάσαμε τόσα και η αποφασιστικότητα και η θέλησή σας να βελτιώσετε πραγματικά τη ζωή των πολιτών μας στον τομέα της δικαιοσύνης εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Θα μας λείψετε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα έπρεπε να δώσω τον λόγο στον κ. López-Istúriz White, αλλά ο συμπατριώτης μου αυτός μου λέει ότι θα ήθελε να παραχωρήσει ένα λεπτό από τον χρόνο του στον κ. Toubon.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία υπουργέ Δικαιοσύνης, υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητα θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς στο τέλος της συζήτησης αυτής. Πράγματι, με την πορτογαλική προεδρία, τη σλοβενική προεδρία και, σήμερα, τη γαλλική προεδρία, δηλαδή την κ. Rachida Dati ως Σφραγιδοφύλακα, πιστεύω πραγματικά –και το λέω αυτό υπό το πρίσμα της εμπειρίας μου ως πρώην υπουργού Δικαιοσύνης– ότι στην Ευρώπη περάσαμε ένα ορόσημο και ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε προς τα πίσω.

Σήμερα, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης, αμοιβαίας αναγνώρισης και εναρμόνισης των νομικών και δικαιοδοτικών συστημάτων – τα οποία είναι, ωστόσο, εκ φύσεως επιφυλακτικά το ένα απέναντι στο άλλο. Σε ορισμένα σημεία, εκδηλώνεται ακόμη και μια τάση δρομολόγησης νομοθεσίας βασισμένης εν όλω ή εν μέρει στο κοινοτικό δίκαιο, όπως, για παράδειγμα, η νομοθεσία για τις υποχρεώσεις διατροφής. Επομένως, ακόμη και πέρα από τα όσα κάναμε όταν το επέτασσε η ανάγκη, για παράδειγμα σε σχέση με την ασφάλεια, το ποινικό δίκαιο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ασχολούμαστε τώρα με εκείνους που χρειάζονται κανόνες και λύσεις σε διαφορές που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, επειδή τα άτομα αυτά ζουν εξ ορισμού στη χώρα τους, αλλά και αλλού, επειδή εργάζονται και επειδή έχουν σχέσεις με άλλους παντού στην Ευρώπη.

Το σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται αναμφίβολα για το σύμβολο της γαλλικής προεδρίας. Όλοι οι συνάδελφοί μου βουλευτές το ανέφεραν, αλλά πρέπει να τονιστεί και είναι αναμφίβολα ένα ιστορικό ορόσημο αυτό το οποίο επιτεύχθηκε σε σχέση με τη συνεργασία και τη νομοθεσία στον τομέα της δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν θα είναι πια ίδια, εάν οι άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά ότι ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος είναι κάτι περισσότερο από μόνο ωραία λόγια.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή ήταν μια καλή λύση και σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας απέναντι σε μένα και στον συνάδελφό μου.

Από την πλευρά μου, εκτιμώ όλες τις ομιλίες και τις ευχαριστίες, ιδίως ορισμένες ομιλίες που αναφέρθηκαν με ευγενικά λόγια στην έκθεση, καθώς και τη συνεργασία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην έκθεσή μου.

Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στην ομιλία του κ. Rogalski. Ως βουλευτής που εκπροσωπεί την περιφέρεια των Βαλεαρίδων Νήσων και ως ισπανός βουλευτής, πρέπει να πω ότι μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ο λόγος που ανέλαβα την έκθεση αυτή ήταν για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν τώρα στα νησιά μας στην Ισπανία ως κάτοικοι ή ως τουρίστες. Θεωρώ απαραίτητο να διαθέτουν την προστασία αυτή.

Επομένως, όλοι θα παρατήρησαν ότι συμπεριέλαβα και τη χώρα μου στην ελπίδα σύντομης κύρωσης και υπογραφής της Σύμβασης της Χάγης.

Διαφωνώ με την κυρία υπουργό μόνον σε ένα σημείο. Όπως είδατε, δεν ανέφερα άλλες προεδρίες. Συμφωνώ με όλους εκείνους που είπαν ότι, τελικά, θα θέλαμε να διαρκέσει η γαλλική προεδρία πολύ περισσότερο. Για πολλούς εξ ημών ήταν υπερβολικά σύντομη.

Αυτή είναι η μόνη διαφωνία μου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30 π.μ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.00 π.μ. και συνεχίζεται στις 11.35 π.μ.)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), γραπτώς. – Η παρούσα πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσπίσει ένα σαφές και συνολικό νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω γενίκευση της αναγνώρισης και τη διευκόλυνση της εφαρμογής επίσημων πράξεων.

Έως τώρα, η αναγνώριση των επίσημων πράξεων μεταξύ των κρατών μελών δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο συνεκτικών χειρισμών, προκαλώντας ανασφάλεια δικαίου και απρόβλεπτες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση και την εκτέλεση των επίσημων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποβεί επωφελής από άποψη εξοικονόμησης χρόνου, μείωσης κόστους και, πράγμα ακόμη πιο σημαντικό, λόγω της υιοθέτησης απλοποιημένων διαδικασιών. Θα προωθήσει επίσης την κυκλοφορία των επίσημων πράξεων καθιστώντας τες πιο ασφαλείς.

Η εκτελεστότητα των επίσημων πράξεων και η ανώτερη αποδεικτική αξίας τους θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της Ένωσης διευκολύνοντας την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, και θα ήθελα να εφαρμοσθεί η παρούσα νομοθεσία όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θεωρώ επίσης ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το πεδίο της παρούσας έκθεσης περιορίζεται στις επίσημες πράξεις και σέβεται την ιδιαιτερότητα των ιδιωτικών συμφωνιών και άλλων ενδιάμεσων κατηγοριών πράξεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

4. Υποδοχή
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι έχουμε μαζί μας σήμερα αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ επ’ ευκαιρία της έβδομης διακοινοβουλευτικής διάσκεψης ΕΚ/Βιετνάμ. Σας καλωσορίζουμε όλους θερμά!

(Χειροκροτήματα)

Η εν λόγω διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια πολύ σημαντική συγκυρία στις σχέσεις μας. Το Βιετνάμ διαπραγματεύεται επί του παρόντος συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την ΕΕ και διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του ASEAN, του Συνδέσμου των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με τον οποίο η ΕΕ διαπραγματεύεται μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Όπως γνωρίζετε, ο κ. Nassauer είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας.

Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τη βιετναμική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον κ. Nguyen Van Son, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, και να σας ευχηθώ να έχετε παραγωγικές συζητήσεις. Φυσικά, ειδωθήκαμε χθες.

Σας καλωσορίζω και πάλι θερμά!

 

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους στη γραπτή δήλωση για την ινομυαλγία. Είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε εκατομμύρια άτομα που πάσχουν από ινομυαλγία. Σας ευχαριστώ όλους.

(Χειροκροτήματα)

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

ια τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

6.1. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0509/2008, Jo Leinen) (ψηφοφορία)

6.2. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0504/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)

6.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0474/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)

6.4. Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (A6-0493/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)

6.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)

6.6. Οικονομικό έτος 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  

– Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Éric Woerth, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ψηφοφορία σας στη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού αποτελεί το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίσθηκε από πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και με την Επιτροπή. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους τους εμπλεκομένους, και ιδίως στον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον κ. Böge, στους εισηγητές, την κ. Haug και τον κ. Lewandowski, και στην Επίτροπο Grybauskaitė.

Στη συνεδρίαση διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου, συνεργαστήκαμε για να καταρτίσουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το 2009, ο οποίος θα διασφαλίζει την ορθή αξιολόγηση της χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ προστατεύοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορολογουμένων. Μαζί, βρήκαμε μεθόδους για τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το καθήκον μας να υποστηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, και μαζί αναπτύξαμε συγκεκριμένες μεθόδους που κατέστησαν δυνατή την έξοδο από το αδιέξοδο στην πολιτική συνοχής καθώς και τη δρομολόγηση, επιτέλους, των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013.

Η σημασία της πρωτοβουλίας αυτής τονίσθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής απόκρισης στην οικονομική κρίση, την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε χωρίς καθυστέρηση. Η ψηφοφορία σας θα εξασφαλίσει την πλήρη πραγμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη Συνθήκη, μπορώ επομένως να επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο δέχεται το μέγιστο ποσοστό αύξησης που προκύπτει από τη δεύτερη ανάγνωσή σας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας, κ. Woerth.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν επιθυμεί να διατυπώσει κάποιο σχόλιο, διαπιστώνω ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Διαπιστώνω επίσης ότι, σύμφωνα με το σημείο 13 της παραπάνω διοργανικής συμφωνίας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν να δεχθούν την ανώτατη αύξηση των μη υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες θα ακολουθήσουν τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου η διαδικασία του προϋπολογισμού μπορεί να κηρυχθεί περατωθείσα και ο προϋπολογισμός οριστικά εγκριθείς. Θα υπογράψουμε τώρα τις διάφορες δηλώσεις, αλλά σε ένα λεπτό πρέπει να ψηφίσουμε επί ενός ακόμη ψηφίσματος.

(Ο Πρόεδρος καλεί τον κ. Woerth, την Επίτροπο Grybauskaitė, τον κ. Böge (πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών) και τους εισηγητές, κ. Haug και κ. Lewandowski)

(Ο προϋπολογισμός υπογράφεται)

Μόλις πληροφορήθηκα ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του κ. Böge, και θα ήθελα να του δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

 

6.7. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τη νέα κατάσταση στην προφορική τροπολογία μας. Επιθυμούμε να επαναλάβουμε στο Συμβούλιο την προθυμία μας, ως Κοινοβουλίου, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρότεινε η Επιτροπή για αναθεώρηση. Επομένως, η τροπολογία μας έχει ως εξής – θα τη διαβάσω στα αγγλικά, καθώς εργαστήκαμε στα αγγλικά, ώστε να γίνει κατανοητή από όλους τους συναδέλφους βουλευτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα:

εισηγήτρια. − «εκφράζει την ισχυρή του θέληση να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο βάσει της πρότασης της Επιτροπής για αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2007-2013 για 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προτεινομένου ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάνηψης· λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 επί του θέματος».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 15:

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτό αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία στις Βρυξέλλες. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό εκτενώς στη διάρκεια πολλών συνομιλιών. Οι ημερομηνίες που περιλαμβάνονταν προηγουμένως στο κείμενο πρέπει να γίνουν ακριβέστερες, καθώς ζητούμε από την Επιτροπή να λάβει πραγματικά μέτρα. Επομένως, το νέο κείμενο θέτει επίσης προθεσμία στην Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Θα το διαβάσω και πάλι στα αγγλικά:

εισηγήτρια. − «σημειώνει με ανησυχία την κατάσταση των νυν και μελλοντικών νέων μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών που οφείλεται στην καθυστερημένη και εκκρεμούσα ακόμη έναρξη του τετάρτου σχολείου στο Λάκεν και στην τρέχουσα διαδικασία εγγραφής που οδηγούν σε μεγαλύτερους και απαράδεκτους χρόνους μετακίνησης για τα παιδιά· αναμένει από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία των ευρωπαϊκών σχολείων στις Βρυξέλλες να προβεί σε αναθεώρηση της διαδικασίας εγγραφών μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2009 με αντικειμενικά και κατανοητά κριτήρια (μεταξύ των οποίων η κύρια κατοικία και τα ήδη εγγεγραμμένα αδέλφια) η οποία θα τεθεί σε ισχύ με την επόμενη περίοδο εγγραφών».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - Πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία!

 

6.8. Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της σχετικά με τον αεροναυτικό εξοπλισμό (A6-0506/2008, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος, εισηγητής. − (EL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι μέχρι τώρα διασυνοριακές συναλλαγές αεροναυτικού εξοπλισμού υπόκεινταν σε νομικές αβεβαιότητες. Το νέο διεθνικό νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσφοράς χρηματοδότησης για την απόκτηση αεροναυτικού εξοπλισμού, δηλαδή αεροσκαφών, μηχανών και εξαρτημάτων, μέσω της σύστασης ιδιαιτέρως ισχυρής διεθνούς εγγύησης υπέρ των δανειστών δηλαδή πωλητών επί πιστώσει ή οργανισμών που χρηματοδοτούν την απόκτηση του εκάστοτε εξοπλισμού. Σε γενικές γραμμές το νέο νομικό καθεστώς θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης αεροναυτικού εξοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στον τομέα της αεροπλοΐας. Τέλος, οι θετικές επιπτώσεις του πλέον προωθημένου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ιστορία του χρηματοοικονομικού δικαίου της αεροπλοΐας δεν αφορούν μόνο στους χρηματοδοτικούς φορείς και στους κατασκευαστές αλλά και στις αεροπορικές εταιρείες, τους απασχολουμένους και τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Δεν διεξήχθη συζήτηση επί της έκθεσης αυτής, επομένως ο εισηγητής δικαιούται δύο λεπτά χρόνου ομιλίας. Σας ευχαριστώ, κ. Παπαστάμκο.

 

6.9. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (ψηφοφορία)

6.10. Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, εισηγήτρια. (SL) Είναι φανερό από την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2008 ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα έως τώρα επιτεύγματα.

Μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι σπουδαστές που διακόπτουν την εκπαίδευσή τους πρόωρα, η χαμηλή συμμετοχή στη διά βίου μάθηση από τους ηλικιωμένους εργαζόμενους και τους εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, και τα χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων των διακινούμενων εργαζομένων. Ωστόσο, μια οικονομία της γνώσης θα χρειαστεί ένα εργατικό δυναμικό με ολοένα και καλύτερα προσόντα.

Τόνισα στην έκθεσή μου ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τα παιδιά και τους νέους για να αναπτύξουν αυτόνομη, δημιουργική και καινοτόμο σκέψη και μάθηση. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να εκσυγχρονίζονται συνεχώς και η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών πρέπει να διαδοθεί περισσότερο στους ηλικιωμένους.

Τα προγράμματα διά βίου μάθησης πρέπει να συνδέονται με την οικονομία και να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας στους πολίτες να αποκτήσουν το είδος των γνώσεων που θα τους βοηθήσουν να ιδρύσουν, να διευθύνουν και να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά.

Ζητώ από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μειώσουν τους πόρους για την εκπαίδευση σε αυτή την περίοδο χρηματοπιστωτικής κρίσης, επειδή η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού είναι το καλύτερο όπλο κατά της φτώχειας και το καλύτερο εργαλείο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές και το Προεδρείο για τη συνεργασία σας.

(Χειροκροτήματα)

 

6.11. Aσφάλεια των παιχνιδιών (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (ψηφοφορία)
  

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 142:

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση επί της διαδικασίας: ετοιμαζόμαστε, φυσικά, να εγκρίνουμε μια απόφαση, μια οδηγία, βάσει συμφωνίας τριμερούς διαλόγου. Είδαμε να γίνεται κάτι παρόμοιο χθες σε σχέση με την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Σήμερα, ορθώς υποβάλλουμε όλες τις λοιπές τροπολογίες σε χωριστή ψηφοφορία μετά την έγκριση της συνολικής απόφασης· πράγμα το οποίο θεωρώ σωστό και πρέπον. Δεν κάναμε το ίδιο χθες, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Οι περιστάσεις ήταν ίδιες, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν χωριστές ψηφοφορίες, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ παραδεκτό. Στο κάτω-κάτω, εγώ και 40 συνάδελφοι βουλευτές καταθέσαμε τροπολογίες χθες, και νομίζω ότι δικαιούμαι να δω να διεξάγονται ψηφοφορίες και για εκείνες τις τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κάνω απλώς τη δουλειά μου, και τα καθήκοντά μου είναι απλώς εκτελεστικά. Μπορεί να έχω επιρροή, αλλά δεν έχω πραγματικές εξουσίες.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν λογικό να συνεργαστείτε με τη Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να εξετάσετε το ενδεχόμενο θέσπισης μιας γενικής διαδικασίας. Θα θεωρούσα οπωσδήποτε ευπρόσδεκτη εκείνη που ακολουθήθηκε χθες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε το ίδιο σύστημα ψηφοφορίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα διαβιβάσω την πρόταση αυτή στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα αποφασίσουμε σχετικά.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, στοιχείο της συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ήταν μια δήλωση της Επιτροπής, την οποία μας είχε υποσχεθεί ο Επίτροπος Verheugen. Δεν προέβη στη δήλωση αυτή τη Δευτέρα. Είχα υποθέσει ότι ο Επίτροπος Verheugen –ο οποίος φυσικά δεν είναι σήμερα παρών εδώ, αλλά εκπροσωπείται από τον Επίτροπο Barrot– θα προέβαινε στη δήλωση αυτή στο Σώμα, η οποία αφορά τρία σημεία που έχουν σημασία για το Κοινοβούλιο, πριν από την ψηφοφορία, αλλά δεν έχω ακούσει ακόμη οποιαδήποτε δήλωση. Θα ήθελα να ενημερωθώ χωρίς καθυστέρηση για την πορεία της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ο Πρόεδρος δεν ήταν ενήμερος για αυτό, αλλά έλαβα γνώση τώρα. Κύρια Gebhardt, πότε θεωρείται ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να προβεί η Επιτροπή σε μια δήλωση, εφόσον το επιθυμεί – τώρα ή αργότερα;

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, συνήθως ακούμε τη δήλωση αυτή πριν από την ψηφοφορία, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του κειμένου, αλλά το κείμενο δεν έχει υποβληθεί ακόμη επίσημα στο Κοινοβούλιο εγγράφως. Επομένως, χρειαζόμαστε πρώτα αυτό το κείμενο επίσημα – αυτό εξυπακούεται.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρία Gebhardt, λέτε ότι ακούμε συνήθως τη δήλωση αυτή στην αρχή, αλλά αυτή η χρονική στιγμή έχει παρέλθει.

Αντιπρόεδρε Barrot, εάν θέλετε να προβείτε στη δήλωσή σας τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στην κ. Gebhardt, θα υποβάλω τις τρεις δηλώσεις σε εσάς, και μπορούν να προστεθούν στο αρχείο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Αντιπρόεδρε, πόσο μεγάλη είναι η δήλωση; Εάν δεν είναι πολύ μεγάλη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τη διαβάσετε, όπως ζήτησε η κ. Gebhardt.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν τρεις δηλώσεις: δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση πτυχών ασφάλειας· δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απαίτηση που αφορά τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα ώστε να εκπέμπουν ήχο· δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση των βιβλίων.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Μπορώ να σας τις διαβάσω.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Αυτή ήταν μια τεχνική εξήγηση.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υπό τις περιστάσεις αυτές, μπορώ να ζητήσω να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, αλλά να μην προβούμε στην τελική ψηφοφορία; Αυτό θα μας επιτρέψει να ρίξουμε μια ματιά στο κείμενο και να διεξαγάγουμε την τελική ψηφοφορία τον Ιανουάριο, εφόσον είμαστε ικανοποιημένοι.

(Οι βουλευτές χτυπούν τα έδρανα σε ένδειξη συμφωνίας)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Συμπεραίνω από την αντίδρασή σας ότι υποστηρίζετε την πρόταση του κ. Swoboda. Στην περίπτωση αυτή, θα προβούμε στην ψηφοφορία, αλλά δεν θα διεξαγάγουμε την τελική ψηφοφορία.

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροποποιημένης πρότασης:

Θα αναβάλουμε την τελική ψηφοφορία έως ότου ακούσουμε την πλήρη θέση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα όλες αυτές τις συζητήσεις από την αρχή έως το τέλος, ιδίως εκείνες που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια υπεύθυνη στάση όσον αφορά την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Περιμένουν με ανυπομονησία τη νομοθεσία αυτή, η οποία αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στα παιδιά και στις οικογένειες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο κ. Verheugen περιέγραψε με μεγάλη ακρίβεια το περιεχόμενο των τριών δηλώσεων που παρέσχε ο κ. Barrot. Αυτή ήταν απλώς η επίσημη κατάθεση των δηλώσεων αυτών. Όπως είπε ο Επίτροπος Verheugen το απόγευμα της Δευτέρας, μπορούμε και πρέπει να ψηφίσουμε· αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους ευρωπαίους καταναλωτές.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, είχατε αντίθετη άποψη πριν από λίγο. Επομένως, ας ψηφίσουμε τώρα σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, θα ήθελα να ρωτήσω για ποιον λόγο ο κ. Επίτροπος δεν μπορεί να διαβάσει τις δηλώσεις που έφερε. Υπάρχει κάποιο θεμελιώδες πρόβλημα ως προς αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ο Επίτροπος δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να απαντήσει, κ. Posselt. Όσο για μένα, δεν επιθυμώ να σχολιάσω, καθώς δεν είναι αυτή η δουλειά μου.

 

6.12. Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (A6-0438/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)

6.13. Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (ψηφοφορία)

6.14. Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (ψηφοφορία)

6.15. Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (A6-0494/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)

6.16. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (ψηφοφορία)

6.17. Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (ψηφοφορία)

6.18. Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4:

 
  
MPphoto
 

  Javier Moreno Sánchez, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στην τροπολογία 4 στην παράγραφο 12α που κατέθεσε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.

Με τη συμφωνία της Ομάδας GUE/NGL, προτείνω μια προφορική τροπολογία για την αντιμετώπιση ορισμένων ανακριβειών που εμφανίσθηκαν στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές. Θα τη διαβάσω πολύ αργά στα ισπανικά.

Πρόκειται για την αντικατάσταση των λέξεων «επισημαίνει ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να είναι συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις» με τις λέξεις «επισημαίνει ότι η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να στηρίζεται στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων».

Με την προφορική αυτή τροπολογία, η ομάδα μου –και πιστεύω αρκετές άλλες ομάδες– θα μπορέσει να υποστηρίξει την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα GUE/NGL.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

 
  
MPphoto
 

  Weber, Renate (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω το κείμενο στα αγγλικά, όπως τροποποιήθηκε: «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των κοινών επιχειρήσεων που συντονίζει ο FRONTEX δημιουργούν μια «εξωτερικοποίηση των συνόρων», η οποία μπορεί να αμφισβητήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

6.19. Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοί μας επιθυμούν να ψηφίσουν υπέρ της ιδέας που περιέχεται στο ψήφισμα των Πρασίνων να μην καταστούν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπεύθυνοι για το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και ούτω καθεξής, αλλά πολλοί από τους συναδέλφους αυτούς που επιθυμούν να ψηφίσουν υπέρ του ψηφίσματος των Πρασίνων διαφωνούν με την παράγραφο 15, η οποία αφορά ένα άλλο θέμα. Με διάθεση συμβιβασμού λόγω των Χριστουγέννων, θα θέλαμε, με μια προφορική τροπολογία, να αποσύρουμε την παράγραφο 15 από το ψήφισμά μας, ώστε να επιτρέψουμε σε περισσότερους βουλευτές να το ψηφίσουν.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

6.20. Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ψηφοφορία)

6.21. Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (ψηφοφορία)
  

– Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της τελικής ψηφοφορίας επί της έκθεσης του κ. Susta. Κατά λάθος ψηφίσαμε κατά στην τελική ψηφοφορία, ενώ θέλαμε να ψηφίσουμε υπέρ. Αυτό οφείλεται σε μια μικρή σύγχυση σχετικά με την προφορική τροπολογία. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δεχθείτε την πρόθεσή μας να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης στην τελική ψηφοφορία.

 

6.22. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (A6-0467/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  

– Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στο οικείο άρθρο του Κανονισμού. Πριν από μερικούς μήνες, ψηφίσαμε επί της έκθεσης Bauer, και στη συνέχεια απέστειλα επιστολή ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με το πώς πρέπει να ψηφίζουμε επί τροπολογιών σε εκθέσεις.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία στην τελική ψηφοφορία, εάν θέλουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική δράση, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο χρειαζόμαστε επίσης ειδική πλειοψηφία προηγουμένως για τις τροπολογίες. Δυστυχώς, δεν έχω λάβει απάντηση ακόμη.

Τώρα έχουμε άλλη μία τέτοια έκθεση στην ημερήσια διάταξη. Θα ήμουν ευγνώμων εάν οι υπηρεσίες μπορούσαν να αποσαφηνίσουν το σημείο αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Caspary, μόλις με ενημέρωσαν ότι η απάντηση σχετικά με την έκθεση Bauer ετοιμάζεται. Ελπίζω ότι θα την έχετε πριν από τα Χριστούγεννα.

 

6.23. Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)

6.24. Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (A6-0445/2008, Nirj Deva) (ψηφοφορία)
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 

7. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Μια θετική πτυχή του πρόσφατα εγκριθέντος προϋπολογισμού για το 2009 είναι η συμπερίληψη σαφών προτεραιοτήτων, όπως η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προστασία του κλίματος και η στήριξη των φτωχότερων χωρών στην επισιτιστική κρίση. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε πολλές εναλλακτικές δυνατότητες χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού για την επίλυση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όχι μόνον επειδή είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με εκείνους των κρατών μελών, καθώς αντιστοιχεί μόλις σε 1% του μεγέθους αυτών, αλλά επίσης λόγω της έλλειψης ευελιξίας στους κανόνες που περιέχονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007–2013. Εκτιμώ τις προσπάθειες των βουλευτών του ΕΚ που ξεκίνησαν συζητήσεις με την Επιτροπή προκειμένου να γίνουν προσαρμογές τουλάχιστον σε σχέση με τα παγκόσμια προβλήματα. Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν θέλησε να εγκρίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Μετά την έγκριση της συνθήκης της Λισσαβόνας θα έχουμε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, καθώς είμαι, εκ φύσεως, πολύ επικριτικός όσον αφορά τις διεργασίες και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπακούεται ότι καταψήφισα την παρούσα έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2009. Καταρχάς, δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δαπανούν με συνετό τρόπο το υψηλό επίπεδο των κεφαλαίων που προέρχονται από φόρους και περνούν από τα εν λόγω θεσμικά όργανα.

Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, παρεμβαίνουμε σε υπερβολικά πολλούς τομείς πολιτικής, και οι επιδοτήσεις που καταβάλλουμε στα κράτη μέλη θεωρούνται πάντοτε εκεί ως ευρωπαϊκά κεφάλαια κάποιου είδους τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα, και για τον λόγο αυτό η διαχείρισή τους από τα κράτη μέλη είναι κακή και αναποτελεσματική.

Επιπλέον, έχω παρατηρήσει ότι δεν λαμβάνω ποτέ, ή σχεδόν ποτέ, απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις μου σχετικά με τα έξοδα λειτουργίας των πολλών αδελφών οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ. Όλα αυτά με γεμίζουν καχυποψία και ενισχύουν την αρνητική ψήφο μου στον προϋπολογισμό αυτό.

 
  
  

- Έκθεση: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω εν συντομία ότι απέσχον από την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κ. Thyssen για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Φυσικά, συμφωνώ με την εισηγήτρια και με την πλειονότητα των μελών του Σώματος σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας της ασφάλειας των παιδιών και την αναγκαιότητα διασφάλισης της ασφάλειας των καταναλωτών, γενικά. Μου φαίνεται, ωστόσο, ότι οι πολιτιστικές παραδόσεις των διάφορων κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστές και, κυρίως, ότι η συζήτηση για την ασφάλεια δεν πρέπει να φτάνει σε νομοθετικές ακρότητες που αγγίζουν τα όρια του γελοίου, όπως στην περίπτωση αυτή.

Ορισμένες από τις απαιτήσεις ασφάλειας που θεσπίζονται στην οδηγία αυτή αγγίζουν πραγματικά τα όρια του γελοίου. Αυτό συνέβη ιδίως στη συζήτηση. Και παρέμεινε στο σύνολο. Νομίζω ότι κάποτε θα ψηφίσουμε μια οδηγία η οποία θα υποχρεώνει τα παιδιά να φορούν κράνος όταν πηγαίνουν έξω ή να φορούν γάντια όταν κάνει κρύο. Κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μου, αλλά βαδίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή.

Επομένως, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι η οδηγία περιέχει ορισμένα εξαιρετικά θετικά σημεία, πιστεύω ότι ορισμένες φορές είναι υπερβολική, και για τον λόγο αυτό απέσχον από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί καταφέραμε να εγκρίνουμε την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών σε πρώτη ανάγνωση και επειδή απορρίψαμε μια παράλογη πρόταση των Πρασίνων και ορισμένων Σοσιαλιστών για την υποχρεωτική δοκιμή όλων των παιχνιδιών από ανεξάρτητους φορείς. Πρότειναν αυτήν την αναστέλλουσα τροπολογία, παρά το γεγονός ότι η πείρα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Κίνα έχει δείξει ότι τα παιχνίδια στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ελαττωματικά παρά τις δοκιμές. Στόχος μας είναι η πλήρης ανάληψη της ευθύνης για την ασφάλεια από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς. Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν ότι τα προϊόντα τους ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Εκεί όπου δεν υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα, το άρθρο 18 της οδηγίας επιβάλλει δοκιμές. Το κόστος των εξωτερικών δοκιμών ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 3.000 ευρώ στην Τσεχική Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε χρεοκοπία τις μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα η δοκιμή των παιχνιδιών στην Κίνα δεν εγγυάται την ασφάλειά τους. Η ευθύνη πρέπει να ανήκει στους εισαγωγείς και στους κατασκευαστές, αλλά οπωσδήποτε όχι σε μη ρυθμιζόμενα κέντρα δοκιμών ανά τον κόσμο. Τα συγχαρητήριά μου στους γονείς με αυτό το δώρο που τους κάνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, δεν υποστήριξα τη συμβιβαστική τροπολογία σχετικά με τα παιχνίδια. Εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλά κενά στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις χημικές ουσίες. Οι τοξίνες δεν έχουν θέση στα χέρια των παιδιών, ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες. Η σημερινή απόφαση είναι απογοητευτική και, επιπλέον, στερείται φιλοδοξίας. Επιπλέον των υπερβολικά πολλών κενών, δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση όλων των βαρέων μετάλλων και των αλλεργιογόνων αρωμάτων, ούτε υπάρχουν σαφείς στόχοι όσον αφορά τον θόρυβο. Είναι λυπηρό να βλέπουμε πόσο διστακτικοί είμαστε όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών μας.

Η παραίτηση από την πρώτη ανάγνωση λόγω βιασύνης για την επίτευξη συμφωνίας, απλώς και μόνον για να δοθεί η εντύπωση ότι όλα τα παιχνίδια που θα βρίσκονται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δένδρο την επόμενη εβδομάδα θα είναι ασφαλή, είναι κάτι τελείως παράλογο· ένας σωρός από ανοησίες. Υπήρξαν βελτιώσεις, αλλά αυτές πρέπει να θεωρούνται αυτονόητες, όταν αναφερόμαστε σε μια οδηγία 20 ετών, η οποία πρόκειται να αναθεωρηθεί. Συνολικά θα έλεγα: πολύς θόρυβος και πολύ λίγη ουσία. Η ευθύνη δεν μπορεί να ανατεθεί στη βιομηχανία· εμείς έχουμε την ευθύνη για μια σαφή νομοθεσία!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Marianne Thyssen.

Το RAPEX δεν είναι απλώς ένα ακρωνύμιο: είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των καταναλωτών σχετικά με επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα.

Το 2006, χάρη στην ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, το σύστημα έλαβε 221 προειδοποιήσεις σχετικά με παιχνίδια σε σύνολο 924 προειδοποιήσεων. Οι προειδοποιήσεις για παιχνίδια αφορούσαν κυρίως τον κίνδυνο τραυματισμού των παιδιών ή τον κίνδυνο πρόκλησης διάφορων αλλεργιών και προβλημάτων υγείας, ιδίως στα παιδιά που πάσχουν από αλλεργίες.

Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της οδηγίας αυτής, καθώς τα προαναφερθέντα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πραγματικά αναγκαία. Με τη σημερινή ψηφοφορία επί της οδηγίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της ασφάλειας των παιχνιδιών και της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών εκσυγχρονίζοντας την οδηγία για τα παιχνίδια, η οποία είναι πλέον ηλικίας 20 ετών.

Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τη διαδικασία αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης ομάδα επισκεπτών από τη Σλοβακία, την οποία καλωσορίζω θερμά και στην οποία εύχομαι ευχάριστη διαμονή εδώ στην έδρα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά είδα να διεξάγεται η ψηφοφορία επί της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών για τον απλούστατο λόγο ότι, εάν θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τα παιχνίδια και την ασφάλεια των παιχνιδιών, αυτό πρέπει να γίνει τα Χριστούγεννα. Η αναβολή θα είχε αποδυναμώσει το μήνυμα. Αυτή την εποχή του έτους, οι άνθρωποι σκέφτονται τα παιχνίδια.

Και πάλι φέτος, εκατομμύρια κινεζικά παιχνίδια αποσύρθηκαν από την αγορά, όπως και πέρσι. Τα προβλήματα –μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και PCB– είναι πολύ σοβαρά και δεν έχει σημασία το είδος του παιχνιδιού –εάν είναι βιβλίο, κάτι στο οποίο ανεβαίνει το παιδί ή οτιδήποτε άλλο– γνωρίζω ως μητέρα ότι κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξει στο στόμα του παιδιού. Επομένως, η προσοχή που δίνουμε στα παιχνίδια δεν είναι ποτέ υπερβολική, και χαίρομαι γιατί στείλαμε σήμερα το μήνυμα αυτό.

 
  
  

- Έκθεση: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κ. Mann, για την έκθεσή του. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η θέσπιση κανόνων και η εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα για τους σπουδαστές και τους εργαζομένους που μετακινούνται ανταποκρινόμενοι στην προσφορά και στη ζήτηση στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα διευκολύνει τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών προσόντων. Θα ισχύει για τα προσόντα που επιτυγχάνονται μέσω διάφορων μαθησιακών διαύλων σε όλα τα επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση.

Με την έγκρισή μας κάναμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ευρύτερης στήριξης της διά βίου μάθησης και προς υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, ανοίγματος, κινητικότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης εργαζομένων και πολιτών στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι, θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη ευέλικτων, εξατομικευμένων προσεγγίσεων καθώς και η αναγνώριση των εκπαιδευτικών προσόντων που επιτυγχάνονται μέσω τόσο της άτυπης όσο και της τυπικής εκπαίδευσης.

 
  
  

- Έκθεση: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στην κ. Thyssen, χάρη στην οποία επιτύχαμε έναν αξιέπαινο συμβιβασμό, ως αποτέλεσμα του οποίου τα παιδιά μας θα προστατεύονται από τις ανεπιθύμητες ουσίες στα παιχνίδια χωρίς ταυτόχρονα να προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Όπως ίσως γνωρίζετε, υποστηρίζω πλήρως τους περιορισμούς στη χρήση αλλεργιογόνων ουσιών στα παιχνίδια – είμαι ο ίδιος πατέρας τεσσάρων παιδιών και δεν σκέφτηκα πάντοτε την ασφάλεια κάθε παιχνιδιού με το οποίο έπαιξαν τα παιδιά μου. Οι γονείς στην Ευρώπη βασίζονται συχνά στην υπόθεση ότι εάν ένα παιχνίδι πωλείται στα καταστήματα δεν θα είναι επιβλαβές για τα παιδιά. Επομένως, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που συνεργαστήκαμε για να κάνουμε αυστηρότερα τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι μόνον τα παιχνίδια που είναι κατάλληλα για τα παιδιά θα μπορούν να φτάσουν στα καταστήματα, καθώς τα παιδιά είναι πραγματικά η πιο ευάλωτη ομάδα καταναλωτών.

Έως 80% των παιχνιδιών που βρίσκονται στην αγορά της ΕΕ είναι εισαγόμενα, και πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2007 εκατομμύρια παιχνίδια που κατασκευάστηκαν στην Κίνα αποσύρθηκαν από την αγορά, επειδή δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η παρούσα κυκλοφορία των αγαθών σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τους κανόνες για τη διάθεση αγαθών στην αγορά και για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τα πρότυπα.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (η αρχή της ομιλίας δεν είναι ακουστή) εγγύησης των καταθέσεων, το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε με πολύ ευέλικτο τρόπο και το οποίο υπερψήφισα, είναι σαφές. Θέλουμε να εναρμονίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους μικρούς αποταμιευτές παρέχοντας εγγυήσεις για τις καταθέσεις ύψους έως 50 000 ευρώ και θέλουμε να θεσπίσουμε μια βραχεία προθεσμία για την πληρωμή των καταθέσεων, ώστε οι αποταμιευτές να μπορούν να λαμβάνουν σαφείς, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραπεζικών τους καταθέσεων, ακόμη και εν μέσω κρίσης. Πρόκειται για ένα αναγκαίο μέτρο, καθώς οι αποταμιευτές μεταφέρουν τις καταθέσεις τους με χαοτικό τρόπο από υγιείς τράπεζες σε τράπεζες οι οποίες διασώθηκαν εξασφαλίζοντας κρατικές εγγυήσεις. Η παρούσα πρόταση είναι ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των μικρών αποταμιευτών και τη σταθεροποίηση της αγοράς των τραπεζικών υπηρεσιών. Θα ήθελα να ισχύει επίσης η εγγύηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς διαδραματίζουν έναν αναντικατάστατο ρόλο στην κοινωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά είναι αυτές που απειλούνται περισσότερο σε εποχές κρίσης.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος: σχετικά με την προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού για την OLAF (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την OLAF, επειδή συμφωνώ πλήρως με την έκκληση του Κοινοβουλίου για την αύξηση της ανεξαρτησίας της OLAF. Πράγματι, πρέπει να γίνει κάτι σχετικά με το θέμα αυτό επειγόντως. Επί του παρόντος, η OLAF είναι, στην πραγματικότητα, απλώς μια γενική διεύθυνση της Επιτροπής, και πολιτικά υπεύθυνος για αυτήν είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Η κατάσταση αυτή δεν είναι η πρέπουσα. Παρότι η OLAF μπορεί να είναι λειτουργικά ανεξάρτητη, διαθέτει ένα υβριδικό καθεστώς και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ωραία.

Γενικότερα, πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαχειρίζονται τα υψηλά χρηματικά ποσά που προέρχονται από φόρους είναι συνήθως πρόχειρος. Η OLAF πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα μέσα, το προσωπικό και την αρμοδιότητα να θέτει τέλος σε πρόδηλα αξιόποινες πτυχές της κατάστασης αυτής. Όσον αφορά τη γενναιοδωρία με την οποία δαπανώνται νόμιμα τα κεφάλαια, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να δώσουμε τέλος σε αυτήν εμείς οι ίδιοι.

 
  
  

- Έκθεση: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της ασυνήθιστα εξαιρετικής έκθεσης σχετικά με τον FRONTEX, επειδή δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την έκκληση που διατυπώνεται σε αυτήν για την ενίσχυση του εν λόγω οργανισμού. Κατά την άποψή μου, η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, οι συμφωνίες που σύναψε ο FRONTEX με τις αρχές τρίτων κρατών είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι στην έκθεση αυτή τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους και ότι επικρίνεται η απαράδεκτη στάση της υποψήφιας για ένταξη χώρας Τουρκίας.

Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να καταστεί απολύτως σαφές ότι η δηλωμένη άρνηση των αρχών ενός τρίτου κράτους, στην προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας, η οποία είναι επιπλέον υποψήφια χώρα, να συνεργαστούν με τον FRONTEX, πρέπει να έχει άμεσες συνέπειες στις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του κράτους, δηλαδή την αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη μη ευρωπαϊκή χώρα Τουρκία.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Moreno Sánchez με ορισμένες επιφυλάξεις. Για να είμαι ειλικρινής, είχα πολύ περιορισμένες προσδοκίες από την έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθεση πολιτικής ορθότητας που συνήθως κυριαρχεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να πω, ωστόσο, ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη, εξετάζοντας, πράγματι, ορισμένους δύσκολους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συνεργασίας, ή θα έπρεπε να πω της υπονόμευσης, από τρίτες χώρες, όπως η Λιβύη και η Τουρκία.

Οπωσδήποτε στην περίπτωση της Τουρκίας, είναι ντροπή που μια υποψήφια για ένταξη χώρα αθετεί τις υποχρεώσεις της με τόσο κατάφορο τρόπο. Ο FRONTEX –και στο σημείο αυτό η έκθεση δεν προχώρησε αρκετά– πρέπει να εξελιχθεί σε αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, αλλά και για την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας, καθώς και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων.

 
  
  

- Έκθεση: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Susta, επειδή η απομίμηση/παραποίηση είναι, φυσικά, σοβαρό πρόβλημα και το κείμενο που έχουμε μπροστά μας περιέχει στοιχεία λογικής.

Στην πραγματικότητα, συμφωνώ πλήρως με την παράγραφο 30 της έκθεσης, η οποία μας υπενθυμίζει –και αναφέρω επί λέξει– ότι «η Τουρκία θα καταστεί αξιόπιστη υποψήφια για ένταξη μόνον εάν κατορθώσει να ενσωματώσει το κοινοτικό κεκτημένο και να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των ΔΠΙ». Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Τουρκία δεν είναι μια πλήρως έτοιμη υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, πράγμα το οποίο σημειώνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το –πολύ πλήρες– Σώμα συμφωνούμε στη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι μόνον για τις οικονομίες της γνώσης, αλλά και όσον αφορά τη σοβαρή ζημία που μπορεί να προκληθεί στους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη, για παράδειγμα από φάρμακα απομίμησης, τρόφιμα απομίμησης και ανταλλακτικά αυτοκινήτων απομίμησης.

Είχα ορισμένες πραγματικές επιφυλάξεις όσον αφορά το αρχικό ψήφισμα, το οποίο έδινε υπερβολικά μεγάλη έμφαση στους καταναλωτές. Θα καταλήγαμε σε μια γελοία κατάσταση στην οποία οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονταν σε έρευνα στα σύνορα και οι υπολογιστές, οι συσκευές MP3 και τα iPod θα τους αφαιρούνταν για να ερευνηθούν για ενδεχόμενο υλικό απομίμησης/παραποίησης. Ευτυχώς, οι Πράσινοι υπέβαλαν μια πιο λογική εναλλακτική πρόταση και έδειξαν μεγάλη προθυμία, με διάθεση χριστουγεννιάτικου συμβιβασμού, να αποσύρουν την ακατάλληλη τροπολογία σχετικά με τις επικρίσεις εταιρειών. Γενικά, είμαστε ευτυχείς που ψηφίζουμε υπέρ του ψηφίσματος.

Υλοποίησα τώρα τη φιλοδοξία μου να απευθυνθώ σε ένα άδειο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους όσοι είναι ακόμη εδώ καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά!

 
  
  

- Έκθεση: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχηθώ επίσης καλά Χριστούγεννα. Το Κοινοβούλιο δεν είναι τελείως άδειο.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. López σχετικά με την προστασία των ενηλίκων, ιδίως με διασυνοριακές επιπτώσεις, επειδή γνωρίζω εκ πείρας την αναγκαιότητα αυτής της ρύθμισης, αλλά και επειδή ελπίζω ότι αυτό θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην ημέρα εκείνη που θα υπάρξει πραγματική κινητικότητα στην Ευρώπη. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε να κάνουμε με ενηλίκους, οι οποίοι υπάγονται με κάποιον τρόπο με μια δικαστική κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για πολύ ευάλωτα άτομα και σε ορισμένες περιπτώσεις για άτομα που τελούν υπό δικαστική επιμέλεια ή για άτομα με αναπηρίες. Όμως, εάν προχωρήσουμε την ιδέα αυτή, η λογική της είναι να κάνουμε ένα βήμα ακόμη προς την ημέρα κατά την οποία οι δικαιούχοι επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας θα μπορούν να μεταφέρουν τα μέσα υποστήριξής τους, ώστε να μπορούν να μετακινούνται στην Ευρώπη, όπως και οι μισθωτοί.

 
  
  

- Έκθεση: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης του κ. Deva σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, λόγω μιας παραγράφου, και συγκεκριμένα εκείνης που αναφέρει ότι πρέπει να μπορούμε να αναλάβουμε προληπτικές όσο και διορθωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ακόμη και τη χρήση καταναγκαστικής στρατιωτικής βίας, ως έσχατη διέξοδο.

Αυτό είναι το δόγμα Bush· ίσως άλλοι στο παρόν Σώμα να μην αναγνώρισαν τη θέση αυτή ως το δόγμα Bush που μας έσυρε στο Ιράκ, αλλά είναι. Η Sarah Palin δέχθηκε επικρίσεις επειδή δεν ήξερε τι είναι το δόγμα Bush, αλλά αναρωτιέμαι κατά πόσον οι βουλευτές του ΕΚ αντιλήφθηκαν ότι σήμερα μόλις ψηφίσαμε υπέρ του δόγματος Bush.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν κάνω συνήθως χρήση αυτού του δημοκρατικού εργαλείου της αιτιολόγησης ψήφου, το πράττω σήμερα για πρώτη φορά εξ ονόματος της ομάδας μου.

Για να εξηγήσω τη θέση μας, λυπάμαι που πρέπει να πω ότι ψηφίσαμε κατά μιας έκθεσης στην εκπόνηση της οποίας συνέβαλα και εγώ, τόσο ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων όσο και ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Η έκθεση αυτή είναι πραγματικά καλή, και θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον κ. Deva και στην Επιτροπή Ανάπτυξης για το έργο τους.

Στην πραγματικότητα, συμφωνούμε με το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου: ενσωμάτωση της ανάλυσης των συγκρούσεων στη συνεργασία, υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας, καταπολέμηση της διάδοσης των ελαφρών όπλων, αναγκαιότητα ενός κώδικα συμπεριφοράς για τους στρατιώτες και την αστυνομία, αναφορές στην αναπαραγωγική υγεία, διαφάνεια στη χρήση των φυσικών πόρων και υποστήριξη των προσφύγων. Ειδικότερα, η έκθεση τονίζει επίσης την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές. Τότε γιατί την καταψηφίζουμε; Ο λόγος είναι απλός: επειδή σε ορισμένες παραγράφους, προσπαθεί να εντάξει μια στρατιωτική συνιστώσα στην αναπτυξιακή βοήθεια.

Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Ανάπτυξης και η έκθεση Mitchell δήλωσαν, στην πραγματικότητα, με σαφήνεια, όταν θέσπισαν τον κανονισμό και το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ότι τα αναπτυξιακά κεφάλαια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών. Πράγματι, στο πλαίσιο των εγγράφων στρατηγικής χώρας, το Κοινοβούλιο φρόντισε επίσης να διασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις ασφάλειας.

Γιατί πρέπει τα διάφορα ψηφίσματά μας να περιέχουν τέτοιες αντιφάσεις; Τα αναπτυξιακά κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη· για την εκπαίδευση, την υγεία, τη γεωργία, τις τοπικές κοινότητες και τις οργανώσεις των γυναικών. Οι πόροι της συνεργασίας είναι πολύ λίγοι για να εξαλείψουν τη φτώχεια και την αδικία και να οικοδομήσουν την ειρήνη· επομένως, δεν είναι δυνατόν να περιλάβουν και τον στρατό.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ αποφάσισε να δημιουργήσει «νέα διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (την επονομαζόμενη «Επισιτιστική Διευκόλυνση»)», και ενέκρινε συνολικό ποσό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για διάστημα τριών ετών.

Αρχικά, προτάθηκε να χρηματοδοτηθεί η «Επισιτιστική Διευκόλυνση» από το περιθώριο του τομέα 2 (Γεωργία) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και στη συνέχεια μέσω της αναθεώρησης του τομέα 4 (Εξωτερικές δράσεις) του ΠΔΠ. Ωστόσο, αποφασίστηκε τελικά ότι θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Μέσου Ευελιξίας, του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας και της ανακατανομής πιστώσεων στον τομέα 4 από το Μέσο Σταθερότητας.

Για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας αυτής, πρόκειται να τροποποιηθεί η διοργανική συμφωνία ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια στο Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας για το 2008 σε 479 218 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές).

Παρότι θεωρούμε θετικούς τους δηλωμένους στόχους της εν λόγω πρωτοβουλίας, θα επαναλάβουμε ότι δεν πρέπει να αναχθεί σε ένα απλό στοιχείο εξισορρόπησης ή σε μια απλή προϋπόθεση που θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιβάλει μια συμφωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ομάδα των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποκρυφτεί η μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ ή τα τεράστια ποσά που διατίθενται για την επανεκκίνηση του ανταγωνισμού των εξοπλισμών και τη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων, όπως προωθείται από την ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Αυτό το νέο προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (περίπου 7,6 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών ύψους 176 εκατομμυρίων ευρώ) για την Κύπρο, σε συνέχεια περιόδου έντονης ξηρασίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «λαμβανομένου υπόψη του πλεονάσματος πιστώσεων που διαπιστώθηκε στο κονδύλιο 13 04 02 Ταμείο Συνοχής, δεν θα παραστεί ανάγκη νέων πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση των πληρωμών του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την Κύπρο». Με άλλα λόγια, η χρηματοδότηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση της φυσικής αυτής καταστροφής θα προέλθει από την πολιτική συνοχής.

Το «πλεόνασμα πιστώσεων» στο Ταμείο Συνοχής προέκυψε (μεταξύ πολλών άλλων λόγων) λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης προγραμμάτων στις χώρες «συνοχής». Ως εκ τούτου, αντί να εφαρμόσουμε την έννοια της «αλληλεγγύης», η οποία μπορεί να αποβεί εις βάρος των λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένων χωρών, αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να εμποδίσουμε τη συνεχή ελλιπή υλοποίηση της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής.

Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περιφερειακές καταστροφές παραμένουν επιλέξιμες και να αναγνωριστεί πραγματικά η ειδική φύση των φυσικών καταστροφών στην περιοχή της Μεσογείου, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές.

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η αύξηση των τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο απαιτεί ταχεία δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιζήμιων συνεπειών στους φτωχότερους πληθυσμούς. Επομένως, στην παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο προτείνει τη χρηματοδότηση ταχείας απόκρισης στις συνέπειες της κατάστασης αυτής, ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σχεδιάζεται η κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας, το οποίο προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία του 2006. Σε αυτήν, η ΕΕ προέβλεψε τη δυνατότητα κινητοποίησης ενός Μέσου Ευελιξίας ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση ειδικά προσδιοριζόμενων δαπανών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων βάσει ενός ή περισσότερων τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η υπό εξέταση κατάσταση πληροί όλες τις θεσμικές απαιτήσεις και δικαιολογείται, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, βάσει της πολιτικής αλληλεγγύης της ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν τέθηκαν ερωτήσεις από τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Ο χρόνος πιέζει και η άμεση δράση και απόκρισή μας μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ατύχημα και μια ανθρώπινη τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη μελλοντική ανάπτυξη των πληθυσμών αυτών.

 
  
  

- Έκθεση: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), γραπτώς. − Το UKIP ψήφισε υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ μη δαπανηθεισών πιστώσεων θα επιστραφούν στις εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στην τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο (2007 και 2008), το Ταμείο Αλληλεγγύης κινητοποιήθηκε εννέα φορές (Γερμανία: 166,9 εκατομμύρια ευρώ· Ηνωμένο Βασίλειο: 162,3 εκατομμύρια ευρώ· Ελλάδα: 99 εκατομμύρια ευρώ· Γαλλία: 17,1 εκατομμύρια ευρώ· Ουγγαρία: 15 εκατομμύρια ευρώ· Σλοβενία: 8,2 εκατομμύρια ευρώ και Κύπρος: 7,6 εκατομμύρια ευρώ), με σύνολο περίπου 477,3 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με ανώτατο όριο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Χωρίς να αμφισβητείται η προφανής ανάγκη για τη στήριξη αυτή –και χωρίς να εξετάσουμε τη διαδικασία για την ενεργοποίηση και τη διάθεση της στήριξης αυτής (πράγμα που θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρο)– υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων που κινητοποιούνται, ιδίως εν όψει του παρόντος προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

Με άλλα λόγια, παρότι η επείγουσα ανάγκη παροχής στήριξης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών δεν αμφισβητείται, η προέλευση των κεφαλαίων αυτών πρέπει να εξετασθεί, πόσω μάλλον εάν «αφαιρούνται» από την πολιτική συνοχής και όχι, για παράδειγμα, από τις πιστώσεις που διατίθενται για τη σταδιακή στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να διαφυλαχθεί.

Τέλος, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, θα τονίσουμε την αναγκαιότητα πραγματοποίησης αλλαγών στο Ταμείο Αλληλεγγύης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κινητοποίησή του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι περιφερειακές καταστροφές παραμένουν επιλέξιμες και αναγνωρίζοντας αποτελεσματικά την ειδική φύση των φυσικών καταστροφών στην περιοχή της Μεσογείου, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές.

 
  
  

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι είναι δυνατόν να μειωθούν κατά το ήμισυ οι εισφορές των κρατών μελών στην ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της ΕΕ δαπανάται σε περιττές ή κοινωνικοοικονομικά επιζήμιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της γεωργικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής, της αλιευτικής πολιτικής και επιδοτήσεων για διάφορους τύπους ενημερωτικών εκστρατειών. Επιπλέον, υπάρχουν τα έξοδα μετακίνησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών και θεσμικών οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών, οι οποίες θα έπρεπε να διαλυθούν αμέσως.

Η γεωργική πολιτική είναι ένας ιδιαίτερα αμφισβητούμενος τομέας. Τα χρήματα πηγαίνουν από τους καταναλωτές σε, συχνά, πολύ πλούσιους αποδέκτες. Οι γεωργοί στις φτωχές χώρες του κόσμου ζημιώνουν ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού από τους επιδοτούμενους γεωργούς της ΕΕ.

Διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στα κράτη μέλη τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες τους. Ταυτόχρονα, το παρόν Σώμα ζητεί συνεχώς αυξημένες δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ. Η κατάσταση αυτή είναι παράλογη. Τα κράτη μέλη δαπανούν δημόσια κονδύλια σε σχολεία, υγειονομική περίθαλψη, έρευνα, υποδομές και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της ΕΕ καταλήγει σε μια τρελή γεωργική πολιτική, σε κακώς προσανατολισμένα διαρθρωτικά ταμεία και στη χρηματοδότηση θεσμικών οργάνων της ΕΕ τα οποία θα έπρεπε να είχαν καταργηθεί εδώ και καιρό.

Το «όχι» μας στο σχέδιο προϋπολογισμού πρέπει να ερμηνευτεί ως αίτημα για δραστικές περικοπές στις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ και μείωση κατά το ήμισυ των εισφορών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στην ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), γραπτώς. – (FR) Στον προϋπολογισμό της Κοινότητας για το 2009, εμείς, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείναμε και επιτύχαμε την έγκριση μια προπαρασκευαστικής δράσης για την ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισμού στην Ευρώπη.

Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται στη διαπίστωση ότι πολλοί πολίτες δεν ταξιδεύουν για οικονομικούς λόγους και ότι η ανισότητα αυτή πρέπει να διορθωθεί εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε διακοπές σε όλους. Ωστόσο, είναι επίσης χρήσιμο από την άποψη του εδαφικού σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης.

Συνδυάζοντας την κοινωνική ανάμειξη με την τοπική ανάπτυξη και παρέχοντας πρόσβαση σε διακοπές σε πολίτες για τους οποίους κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, ο κοινωνικός τουρισμός καθιστά πιο επικερδή τον κλάδο του τουρισμού. Παρέχει, επομένως, ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τουρισμού εκτός εποχής, ιδίως σε περιοχές στις οποίες ο εν λόγω κλάδος είναι εξαιρετικά εποχιακός, και ενθαρρύνει τη δημιουργία περισσότερων μόνιμων θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Έτσι, ο κοινωνικός και ο κοινοτικός τουρισμός δείχνει ότι υπάρχει, πράγματι, ένας ενδιάμεσος τομέας μεταξύ της αγοράς ψυχαγωγίας και της αφερέγγυας οικονομίας, και ότι η οικονομική συνάφεια δεν είναι ασυμβίβαστη με την παροχή πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Ο κλάδος συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μέσω ανταλλαγών μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο συγκεκριμένος κλάδος, από άποψη τόσο οικονομικών συνεπειών όσο και πόρων ιθαγένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ενώ οι οικονομικές προβλέψεις υποδεικνύουν ύφεση σε διάφορα κράτη μέλη (ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε τεχνική ύφεση), το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν έναν προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009 ο οποίος, από άποψη πληρωμών, είναι κατώτερος του προϋπολογισμού του 2008.

Ωστόσο, εάν συγκρίνουμε το τρέχον σχέδιο προϋπολογισμού για το 2009 με το ανώτατο όριο που προσδιορίζεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 για το συγκεκριμένο έτος –το οποίο είπαμε τότε ότι ήταν ανεπαρκές για να διασφαλίσει την «οικονομική και κοινωνική συνοχή» σε μια διευρυμένη ΕΕ-27– η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, καθώς ο παρών προϋπολογισμός υστερεί κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ!

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2009 είναι ο χαμηλότερος, ως ποσοστό (0,89%) του κοινοτικού ΑΕΕ (ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος), από την είσοδο της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Παρά τη διατύπωση «ανησυχίας», ειδικότερα σχετικά με τις «πιθανές επιπτώσεις της ύφεσης στους ευρωπαίους πολίτες» και το «εξαιρετικά χαμηλό» επίπεδο πληρωμών και απορρόφησης των πιστώσεων για την πολιτική συνοχής, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον προϋπολογισμό αυτό. Σκοπός του είναι, χωρίς να αμφισβητηθούν τα βασικά στοιχεία, να βελτιωθεί η εικόνα του στους εργαζομένους και στους πολίτες στις διάφορες χώρες, με την ελπίδα όλα να πάνε καλά στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον προσεχή Ιούνιο.

Για τους λόγους αυτούς, ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Ο προϋπολογισμός του 2009 δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες μας, και εξετάζει μόνον εν μέρει τις νέες προκλήσεις και τις τρέχουσες ανησυχίες. Αντικατοπτρίζει στόχους και υποθέσεις που υιοθετήθηκαν παλαιότερα και, από την άποψη αυτή, πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Ψήφισα υπέρ της έγκρισής του. Ωστόσο, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Είναι καλό που αυξάνουμε τη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας σε αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από τη φτώχεια και 43 εκατομμύρια πολίτες πάσχουν από υποσιτισμό.

2. Παρά την ΚΓΠ, τα εισοδήματα των οικογενειών γεωργών είναι σημαντικά κατώτερα από εκείνα των οικογενειών που συντηρούνται με άλλους τρόπους.

3. Στην Ευρώπη παρατηρούμε τη συστηματική κατάρρευση και χρεοκοπία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων μειώνονται, πράγμα που συνιστά απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια. Στο μεταξύ, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι επιθυμούν τη μείωση των δαπανών για την ΚΓΠ.

4. Τόσο η πολιτική συνοχής όσο και η διαρθρωτική πολιτική αναφέρουν την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή καθώς και την ευθυγράμμιση των επιπέδων ανάπτυξης και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών ανάπτυξης, ιδίως σε φτωχότερες περιφέρειες. Στην πραγματικότητα, οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες είναι δύσκολες για τη γεωργία και στις οποίες η κατάσταση των υποδομών δεν είναι η επιθυμητή εγκαταλείπονται από τον πληθυσμό τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς - (PL) Υποστήριξα την έγκριση της έκθεσης που εκπόνησαν η Jutta Haug και ο Janusz Lewandowski σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009. Είναι σημαντικό ότι, τελικά, οι βουλευτές του ΕΚ κατάφεραν να επιτύχουν έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση στόχων προτεραιότητας του Κοινοβουλίου, όπως η καταπολέμηση του αντικτύπου της οικονομικής ύφεσης και τα μέτρα για την προώθηση οικονομικής ανάπτυξης, συνοχής και απασχόλησης.

Το Κοινοβούλιο θα αυξήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, και συγκεκριμένα για δραστηριότητες για την προώθηση του ανταγωνισμού και της συνοχής. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλύψουν το Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο θα λάβει επιπλέον 135 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι κορυφαίας σημασίας και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του 2009. Είναι αξιέπαινο επίσης το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός προτίθεται να διαθέσει πρόσθετα κεφάλαια ειδικά για την παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορέσουν να βασιστούν σε χρηματοδοτική βοήθεια για τον μετριασμό των συνεπειών της ξαφνικής αύξησης των τιμών των τροφίμων, και ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί ειδικά για τις προσπάθειες πρόληψης του λιμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θεωρώ επίσης ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο προτίθεται να περιορίσει τις διοικητικές δαπάνες του και να περιορίσει το ποσό αυτό σε ποσοστό κάτω του 20% των συνολικών δαπανών του.

 
  
  

- Έκθεση: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Iacob-Ridzi σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010).

Η επιθυμία δημιουργίας μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας απαιτεί την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και την κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αποθαρρύνουν ενίοτε την κινητικότητα των εργαζομένων. Η Ένωση έχει θεμελιώδη ρόλο στην εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και στη μεταφορά των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση του επιπέδου πληροφόρησης των πολιτών, όχι μόνον μέσω της βελτίωσης της διαδικτυακής πύλης EURES, αλλά και μέσω ευρωπαϊκών ενημερωτικών εκστρατειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Παρότι η παρούσα έκθεση περιέχει διάφορες συστάσεις τις οποίες υποστηρίζουμε, διατυπώνονται όλες σε φιλελεύθερο πλαίσιο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της προάσπισης της συμπερίληψης της έννοιας της κινητικότητας της εργασίας, ιδίως στις πολιτικές εκείνες που αφορούν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν προστατεύουν κατάλληλα τους εργαζομένους.

Ωστόσο, μαζί με αυτές τις αποδεκτές συστάσεις, η έκθεση τονίζει την οικονομική και κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, ξεχνώντας ότι η στρατηγική αυτή περιέχει τις πλέον νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οδήγησαν ήδη σε προτάσεις όπως η διαβόητη οδηγία Bolkestein, η λεγόμενη ευελισφάλεια και η πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας.

Ως εκ τούτου, η έκθεση είναι ένα ακόμη έγγραφο προπαγάνδας, το οποίο προσπαθεί να αποκρύψει τις αντικοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αγνοήσει τις συνέπειες του νεοφιλελευθερισμού, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστές τοις πάσι. Αρκεί να δει κανείς τις αντιφάσεις στις παραγράφους 15 και 16 για να καταλάβει για ποιον λόγο απείχαμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το πρόβλημα για την εισηγήτρια δεν φαίνεται να είναι τόσο η κατάργηση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην επαγγελματική κινητικότητα των ευρωπαίων εργαζομένων στην επικράτεια της ΕΕ, αλλά, αντίθετα, το γεγονός ότι η εν λόγω κινητικότητα δεν είναι διαδεδομένη και, κυρίως, υποχρεωτική. Μας προσφέρει την ανάμειξη των πληθυσμών σε μεγάλη κλίμακα, επισπεύδοντας την καταστροφή των εθνών της Ευρώπης. Εξετάζονται ο ανταγωνισμός των μισθών, το κοινωνικό ντάμπινγκ και η εναρμόνιση των μισθών προς τα κάτω. Με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης με πολύ ασαφή όρια επιτυγχάνεται η υπονόμευση και η διάλυση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ρωτήστε εκείνους τους εργαζόμενους στη Γαλλία στους οποίους ειπώθηκε, πριν από μερικά χρόνια, ότι οι θέσεις εργασίας τους θα προστατεύονταν εάν αποφάσιζαν να παρατήσουν τα πάντα και να πάνε να εργαστούν στη Ρουμανία για μερικές εκατοντάδες ευρώ τον μήνα, ποια είναι η γνώμη τους για την κινητικότητά σας!

Η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων φορολόγησης και κατοχύρωσης κοινωνικών δικαιωμάτων των μεθοριακών εργαζομένων ή των εργαζομένων που ακολούθησαν μια σταδιοδρομία σε διάφορα κράτη μέλη είναι στην πραγματικότητα ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το τίμημα για αυτό δεν πρέπει να είναι η κοινωνική αβεβαιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Η κινητικότητα της εργασίας συγκαταλέγεται στα κύρια στοιχεία για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και όμως παρεμποδίζεται συνεχώς μέσω προσκομμάτων διοικητικής, νομικής, φορολογικής ή κοινωνικής φύσης. Τα διοικητικά εμπόδια οφείλονται κυρίως στις διαφορές των νόμων μεταξύ των χωρών όσον αφορά την αγορά εργασίας, και η ευθύνη για το γεγονός αυτό ανήκει σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη.

Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη της ΕΕ-15 εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς στην αγορά εργασίας κατά των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι οι φόβοι των πολιτών και των κυβερνήσεων των χωρών αυτών δεν δικαιολογούνται βάσει των οικονομικών μελετών ή των στατιστικών δεδομένων.

Οι πολίτες με πλησιάζουν και μου αναφέρουν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν επιχειρούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην κινητικότητα εκτός της χώρας καταγωγής τους. Αντιμετωπίζουν άρνηση αναγνώρισης της πείρας που σχετίζεται με την κινητικότητα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα γλωσσικά εμπόδια συγκαταλέγονται επίσης στα κύρια εμπόδια της κινητικότητας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, και τα κράτη μέλη οφείλουν, επομένως, να υποστηρίξουν ενεργά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, ιδίως για τους ενηλίκους.

Πιστεύω ακράδαντα ότι, μέσω αποτελεσματικών εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο EURES, το οποίο παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, το δίκτυο TRESS ή το μέσο SOLVIT, το οποίο συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων στην εσωτερική αγορά και προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, καθώς η επαγγελματική κινητικότητα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που παρέχεται από τη Συνθήκη στους πολίτες της ΕΕ. Αυτό την καθιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, καθιστώντας εφικτή την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Συγχαίρω την έκθεση, επειδή, εκτός από το γεγονός ότι εφιστά την προσοχή στα εμπόδια που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά εργασίας για τους εργαζομένους από τα νέα κράτη μέλη, περιλαμβάνει επίσης σημαντικά στοιχεία για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κινητικότητα στην εργασία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως στήριξη για προγράμματα που συσχετίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα με την αγορά εργασίας, αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και επέκταση του δικτύου EURES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Iacob-Ridzi σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα για το διάστημα 2007 έως 2010. Συμμερίζομαι την άποψη ότι η επαγγελματική κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε θετικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: σχετικά παραδείγματα είναι η ευκολία, σε σχέση με το παρελθόν, με την οποία μπορεί κανείς να διαμένει και να εργάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα και οι δυνατότητες, οι οποίες αυξάνονται καθημερινά, πρόσβασης σε προσφορές εργασίας σε κράτη εκτός της χώρας καταγωγής καθενός. Στο σημείο αυτό, πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη νομοθετική, διοικητική, φορολογική και κοινωνική κατάσταση μειώνοντας τη γραφειοκρατία στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. - (PL) Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο διεξήχθη ψηφοφορία σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα που παρουσίασε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η κινητικότητα των εργαζομένων βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μαζί με την ασφάλεια, είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες τις οποίες δικαιούνται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να προστατεύει τους διακινούμενους εργαζόμενους κατά της απώλειας της κοινωνικής προστασίας την οποία δικαιούνται. Στον τομέα αυτό έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την κατάργηση των διοικητικών και νομικών εμποδίων στην κινητικότητα, τα οποία προκύπτουν από τη συγκεκριμένη νομοθεσία που ισχύει στα επιμέρους κράτη μέλη.

Στην πραγματικότητα, η επαγγελματική κινητικότητα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού πεδίου της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η κινητικότητα μπορεί να είναι ένα βασικό βήμα, προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα και στην αντιμετώπιση σειράς προκλήσεων, όπως η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση ή η τεχνολογική πρόοδος.

Υποστηρίζω το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πύλης παροχής πληροφοριών και συμβουλών, η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις πτυχές της επαγγελματικής κινητικότητας, όπως οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλιση καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και της εκπαίδευσης.

 
  
  

- Έκθεση: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Παρότι έχουμε καταρτίσει πολλές στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση, η υλοποίησή τους υστερεί. Τα επίπεδα ανάληψης υποχρέωσης και δαπανών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δυστυχώς, οι θετικές τάσεις στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση εμφανίζουν γενικά υστέρηση. Κατάλληλο ποσοστό του προϋπολογισμού πρέπει να διατεθεί για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση δεν φαίνεται να είναι η δέουσα. Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αύξηση των δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού και την επίτευξη ευελιξίας και ασφάλειας σε ολόκληρη την αγορά εργασίας.

Οι εργοδότες πρέπει να ενθαρρυνθούν στην οργάνωση μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους. Συνιστάται η παροχή κινήτρων τα οποία θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης. Ειδικότερα πρέπει να εξετασθούν σοβαρά οι περιπτώσεις των μακροχρόνια άνεργων, και ιδίως εκείνων που προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των νέων που προέρχονται από αναμορφωτήρια, των πρώην κρατουμένων και των πρώην χρηστών ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Αιτιολόγηση ψήφου σε σχέση με την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010».

Ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας (A6-0455/2008) της κ. Novak (Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, SL) σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Η έκθεση περιέχει πολλές εποικοδομητικές συστάσεις, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών για τους σπουδαστές και τους εργαζομένους.

Από την άλλη πλευρά, δεν πιστεύουμε ότι οι συστάσεις που επιδιώκουν να επηρεάσουν τα προγράμματα σπουδών στα κράτη μέλη είναι συμβατές με την αρχή της επικουρικότητας. Ο αριθμός των ωρών αθλητισμού στη σχολική εβδομάδα και η ενδεχόμενη εισαγωγή της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας στα εθνικά προγράμματα σπουδών είναι καλύτερο να αποφασίζονται από τα ίδια τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007 με τίτλο «Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία» εντάσσεται σε μια σειρά εκθέσεων προόδου που εκπονούνται ανά διετία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Υπό την έννοια αυτή, η έκθεση παρέχει επισκόπηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε και εξετάζει την κατάσταση του συντονισμού της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας ώστε να γίνει η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική οικονομία και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης έως το 2010.

Η παρούσα έκθεση μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των διάφορων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, τόσο των επιτυχημένων όσο και των αποτυχημένων, και καταγράφει επίσης μέσα και μέτρα κατάλληλα για την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης. Θέτει σαφείς στόχους και θεσπίζει αξιόπιστους στατιστικούς δείκτες και σημεία αναφοράς.

Υποστηρίζω πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να φτάσουμε στον συμφωνηθέντα προορισμό βάσει της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και παρέχω στην παρούσα έκθεση τη στήριξη που της αξίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση περιέχει ορισμένες σημαντικές και αποδεκτές συστάσεις, ζητώντας μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική στήριξη, συμπληρωματικά μέτρα και ενσωμάτωση των μεταναστών και των μειονοτήτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αθλητισμού στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και τονίζοντας την αναγκαιότητα για μεγαλύτερη στήριξη στην προ-πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, ιδίως στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και επιμένει στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια αδιαφορώντας πλήρως για τις πρακτικές συνέπειές της.

Βασισμένη στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία», η έκθεση όχι μόνον δέχεται την εικόνα της προόδου που έχει επιτευχθεί και των τομέων στους οποίους η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής, αλλά προτείνει επιπλέον μέτρα για την αλλαγή της κατάστασης σύμφωνα με στόχους οι οποίοι δεν είναι πάντοτε απολύτως κατάλληλοι, δεδομένου ότι αποδέχονται και επιμένουν στην εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση. Επομένως, πρόκειται για μια πολιτική δήλωση, η οποία μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως οδικός χάρτης για τα επόμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτό, διαφωνούμε ριζικά.

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να δεχθούμε, για παράδειγμα, ότι ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των μεταρρυθμίσεων της Μπολόνια και την αύξηση των χορηγιών του ιδιωτικού τομέα, ιδίως όταν η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση ασφυκτιά, όπως στην Πορτογαλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ακόμη μια φορά η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμεί να παρέμβει στον τομέα της εκπαίδευσης. Εμείς, οι βουλευτές της Λίστας του Ιουνίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε, ακόμη μία φορά, στο παρόν Σώμα ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι ένας τομέας πολιτικής για τον οποίο είναι αρμόδια τα κράτη μέλη.

Όπως πάντα, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέδειξε μεγάλη φαντασία στις εκθέσεις της. Για άλλη μία φορά, η παρούσα έκθεση θέτει το θέμα του αθλητισμού στο σχολείο. Στην παράγραφο 4 του σχεδίου έκθεσης διατυπώνεται η άποψη ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον τρία μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα.

Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικοί και οι υπάλληλοι της ΕΕ είναι έτοιμοι να παρέμβουν σε οποιονδήποτε τομέα και σε οποιοδήποτε επίπεδο λεπτομέρειας στο πλαίσιο της επιθυμίας τους να συγκεντρώσουν την πολιτική εξουσία σε κεντρικό επίπεδο. Επικαλούνται την επικουρικότητα σε εντυπωσιακές ομιλίες, αλλά δεν τη σέβονται ποτέ στις πολιτικές που θεσπίζουν στην πράξη.

Πιστεύουμε ότι ο τομέας αυτός δεν έχει καμία σχέση ε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, επομένως, ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Οι συνολικές στρατηγικές και τα εργαλεία για τη διά βίου μάθηση, και ειδικότερα το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το Europass, το πλαίσιο βασικών ικανοτήτων, και οι συστάσεις για την κινητικότητα και για τη διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να διαδραματίσουν πολύ δυναμικό ρόλο στις πολιτικές που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση. Παρότι η εναρμόνιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα δεν θα επέλθει έως το 2010, η επιτάχυνση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων σε όλα τα κράτη μέλη θα μειώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι πολίτες της ΕΕ.

Η κινητικότητα των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών είναι θεμελιώδης πτυχή της επαγγελματικής κινητικότητας. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε πρωτοβουλίες όπως η διαδικασία της Μπολόνια και τα προγράμματα Comenius, Erasmus και Leonardo da Vinci, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό και τονίζουν τη σημασία της επαγγελματικής κινητικότητας στο μέλλον.

Η επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας. Πρέπει να εντάξουμε σύντομα στα προγράμματα σπουδών τη διδασκαλία σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, προγράμματα με στόχο τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την κοινωνική ασφάλιση των εκπαιδευτικών και για την πρόσληψη και την κατάρτιση ειδικότερα εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.

Πιστεύω ακράδαντα ότι, εάν δεν καταστήσουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, θα υπάρξει έλλειψη ειδικών υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Novak σχετικά με την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία και, ειδικότερα, την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010».

Συμφωνώ με το επιχείρημά της ότι η δράση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αξίζει συστηματικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω στοχοθετημένων πολιτικών, κυρίως σε κρίσιμους τομείς οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007, χρειάζονται βελτιώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν διά βίου μάθηση, δημόσιες δαπάνες και ιδιωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τα οποία είναι ήδη πολύ υψηλά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τη συνάφεια της εκπαίδευσης σε σχέση με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία και η μεταφορά γνώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη του σήμερα και του αύριο και, επομένως, απαιτούν κοινές προσπάθειες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), γραπτώς. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» της κ. Novak. Συμφωνώ με την αναγκαιότητα υποστήριξης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διάφορων εκπαιδευτικών συστημάτων. Ένας αποτελεσματικός τρόπος παροχής σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, της ευκαιρίας διά βίου μάθησης είναι η βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης. Η επακόλουθη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποστηρίζουν τους μαθητές και τους σπουδαστές στον δημιουργικό τρόπο σκέψης και στην ανάπτυξη προσωπικών ταλέντων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν απασχόληση.

Στον τομέα της εξειδικευμένης κατάρτισης πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ελκυστικότητα των μαθημάτων που προσφέρονται και, κυρίως, πρέπει να συνδέσουμε την κατάρτιση με την οικονομία με τέτοιο τρόπο ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όχι μόνον σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά κυρίως σε μια δεδομένη περιφέρεια. Στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, υποστηρίζω την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του εύρους των σπουδών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και στις μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις. Τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στην υποστήριξη εκείνων που βρίσκονται σε περισσότερο μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας καθώς και στην υποστήριξη των εργοδοτών που παρέχουν διά βίου εκπαίδευση στους υπαλλήλους τους.

 
  
  

- Έκθεση: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. (DA) Καταρχήν, η δανική αντιπροσωπεία στη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της αναγκαστικής πιστοποίησης ορισμένων τύπων παιχνιδιών από τρίτο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τους κανόνες της ΕΕ. Ωστόσο, η τροπολογία αυτή δεν είναι κατάλληλα διατυπωμένη για την επίτευξη του στόχου αυτού και, επιπλέον, η έγκριση της συγκεκριμένης τροπολογίας θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του συνολικού συμβιβασμού. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιχνίδια και πιστεύουμε ότι, συνολικά, αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα εάν αποδεχθούμε τον συμβιβασμό που επέτυχαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ασφάλειας των παιδιών μας. Ήταν απολύτως αναγκαίο να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της και να αποσαφηνίσουμε τη νομοθεσία σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Πτυχές όπως η αύξηση της ευθύνης των κατασκευαστών και των εισαγωγέων και η συνετή αύξηση του αριθμού των απαγορευμένων ουσιών αποδεικνύουν την προσοχή με την οποία εξετάσθηκε το ζήτημα αυτό.

Πρέπει να συγχαρώ την εισηγήτρια, η οποία θέσπισε με επιτυχία κανόνες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την επιβίωση και τη σταθερότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, πρέπει να αναλογιστούμε την αυξημένη ευθύνη των κρατών μελών που προκύπτει από τη νομοθεσία αυτή. Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας –δηλαδή, την ασφάλεια των παιδιών μας– τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες είναι τώρα αυξημένες όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην Πορτογαλία και τις διαδοχικές αποτυχίες της αρμόδιας αρχής (η οποία τελεί υπό κρατικό έλεγχο) όσον αφορά την εποπτεία στον συγκεκριμένο τομέα, παροτρύνω τα κράτη μέλη να αναλάβουν κατάλληλα τις ευθύνες τους. Η πρόοδος που επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία όσον αφορά την ασφάλεια πρέπει να βρει το αντίστοιχό της στην αποτελεσματική και υπεύθυνη δράση των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Τα παιχνίδια πρέπει να είναι πιο ασφαλή από άλλα προϊόντα, επειδή τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτοι καταναλωτές. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη επικίνδυνα παιχνίδια στην Ένωση. Μπορούμε, επομένως, να είμαστε ευχαριστημένοι με τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ένα κείμενο το οποίο θέτει στη βιομηχανία παιχνιδιών μια σειρά από κριτήρια ασφάλειας, τα οποία πρέπει να πληρούνται πριν από τη διάθεση ενός παιχνιδιού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως συμβαίνει με πολλούς συμβιβασμούς, το παρόν κείμενο περιέχει στοιχεία προόδου αλλά και απογοητεύσεις.

Όσον αφορά τα στοιχεία προόδου, θα αναφέρω ειδικότερα την απαίτηση εγγύησης από τους κατασκευαστές ότι τα παιχνίδια τους δεν είναι επιβλαβή για την υγεία ή την ασφάλεια των παιδιών, την αύξηση των οριακών τιμών για τα τοξικά μέταλλα, την αυξημένη πρόληψη των κινδύνων ασφυξίας και στραγγαλισμού που μπορούν να προκληθούν από μικρά αποσπώμενα εξαρτήματα και την αποσαφήνιση των προειδοποιήσεων στις συσκευασίες ή στα ίδια τα παιχνίδια.

Αυτά τα στοιχεία προόδου δικαιολογούν την ψήφο μου υπέρ του τελικού κειμένου.

Όσον αφορά τις απογοητεύσεις, θα αναφέρω, εκτός από τις πολυάριθμες παρεκκλίσεις από την απαγόρευση των καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών ουσιών, την εγκατάλειψη της ιδέας της πιστοποίησης από ανεξάρτητους τρίτους. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω διάταξης, αλλά δεν εγκρίθηκε, και εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών της βουλευτή του ΕΚ κ. Thyssen προτείνει την αύξηση των μέτρων ασφάλειας και τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων βαρέων μετάλλων στην κατεργασία και στην κατασκευή παιδικών παιχνιδιών. Στόχος της πρότασης είναι η αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας (88/378/ΕΟΚ) και περιλαμβάνει τη συνολική επανεξέτασή της ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων.

Στόχος της πρότασης είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε σχέση με τα «προϊόντα διπλής χρήσης», τα οποία είναι και παιχνίδια, αυξάνοντας τον αριθμό των προϊόντων που υπάγονται στην οδηγία. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τους κινδύνους πνιγμού και τη ρύθμιση των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής για την κατάργηση ή τη μείωση των κινδύνων για τα παιδιά. Η επίκαιρη αυτή πρόταση, λόγω της εποχής, έχει την πλήρη στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Marianne Thyssen σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και πιστεύω ότι το συμβιβαστικό κείμενο που εγκρίθηκε θα καταστήσει εφικτή την ενίσχυση των απαιτήσεων ασφάλειας για τα παιχνίδια, όσον αφορά την αύξηση της ευθύνης των κατασκευαστών και των εισαγωγέων για τη διάθεση των προϊόντων τους καθώς και την αύξηση των υποχρεώσεων εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών.

Ωστόσο, εκφράζω τη λύπη μου για την απόρριψη της τροπολογίας 142, η οποία απαιτούσε την αξιολόγηση των παιχνιδιών από τρίτο εργαστήριο πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση καλύτερων απαιτήσεων ασφάλειας για τα παιχνίδια, κυρίως σε σχέση με τη χρήση χημικών ουσιών και τις ηλεκτρικές ιδιότητές τους. Η νέα νομοθεσία ευθυγραμμίζει επίσης τις φυσικές και τις μηχανικές ιδιότητες για τη μείωση των κινδύνων ασφυξίας. Θεσπίζει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς από τα κράτη μέλη και νέες υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές.

Στόχος είναι, επομένως, η βελτίωση της ισχύουσας οδηγίας, έχοντας κατά νου τους νέους κινδύνους ασφάλειας, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της διάθεσης στην αγορά νέων ειδών παιχνιδιών, ενδεχομένως κατασκευασμένων από νέα υλικά.

Ωστόσο, πολλά ερωτήματα προέκυψαν κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί των προτάσεων της παρούσας οδηγίας. Οι εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πράγμα που προκάλεσε ένα μικρό επεισόδιο.

Επιπλέον, υπάρχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι ανησυχούν σχετικά με τη διατήρηση απαιτήσεων που δεν εξαλείφουν πλήρως τη χρήση ουσιών καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή (γνωστές ως «ουσίες CMR»), παρότι επιβάλλονται νέοι περιορισμοί.

Υπάρχει επίσης διάσταση απόψεων όσον αφορά τις οριακές τιμές για τα μέταλλα, και ιδίως το αρσενικό, το κάδμιο, το χρώμιο, τον μόλυβδο, τον υδράργυρο και τον κασσίτερο, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά και, επομένως, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται σε εξαρτήματα των παιχνιδιών στα οποία τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Επομένως, η ομάδα μας καταψήφισε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Απέσχον από την ψηφοφορία επί της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών, προκειμένου να διαμαρτυρηθώ για αυτή την αντιδημοκρατική διαδικασία που φέρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον εκθέσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο άτυπων τριμερών διαλόγων, εμποδίζοντάς το με τον τρόπο αυτό να εκτελέσει το έργο του με τον συνήθη τρόπο.

Επιπλέον, η προτεινόμενη οδηγία καταδεικνύει τον παράλογο χαρακτήρα της αρχής της προφύλαξης. Ο νομοθέτης δημιουργεί διαδοχικούς κανόνες και θεσπίζει διαδοχικές απαιτήσεις, προκειμένου να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, ενώ τα παιδιά αδιαφορούν για τους κανόνες αυτούς παίζοντας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Πρόκειται για μια εξαιρετική οδηγία, η οποία βελτιώνει την ασφάλεια των παιχνιδιών που φτάνουν στα χέρια των παιδιών μας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα σε μια εποχή κατά την οποία πληροφορούμαστε ολοένα και περισσότερα συμβάντα ατυχημάτων που σχετίζονται με παιχνίδια, όπως παιδιά που καταπίνουν εξαρτήματα παιχνιδιών που δεν συναρμολογήθηκαν καλά. Αξίζει να τονίσουμε ότι μεγάλος αριθμός (περίπου το 80%) των παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά εισάγεται από την Κίνα.

Η οδηγία κατάφερε να συμβιβάσει τα συμφέροντα των ομάδων καταναλωτών και των εκπροσώπων της βιομηχανίας παιχνιδιών. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμβιβασμός σε αυτό το βασικό νομοθέτημα, το οποίο, ως γονέας, θεωρώ μεγάλης σημασίας. Και οι δύο πλευρές θα επωφεληθούν από την εν λόγω οδηγία. Οι καταναλωτές θα είναι βέβαιοι ότι τα παιχνίδια που φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, και τα οποία καταλήγουν στα χέρια των παιδιών τους, συμμορφώνονται με υψηλά πρότυπα ασφάλειας, είναι απαλλαγμένα από κάθε τοξική ουσία και περιέχουν ευκρινώς ευανάγνωστες προειδοποιήσεις, τις οποίες μπορούν να διαβάσουν οι αγοραστές των παιχνιδιών.

Η βιομηχανία παιχνιδιών έχει υπογραμμίσει συχνά το γεγονός ότι δεν μπορούν να γίνουν συμβιβασμοί όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας, και για τον λόγο αυτό συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν πρέπει να απειλούν τη θέση των κατασκευαστών παιχνιδιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Η συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα παράσχει στις εν λόγω επιχειρήσεις δύο πρόσθετα έτη για την προσαρμογή τους στη νέα νομοθεσία σχετικά με τις χημικές ουσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών, επειδή πρόκειται για πολύτιμη βελτίωση. Αφενός, θεσπίζει περισσότερα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των παιχνιδιών, και επομένως της υγείας των παιδιών, επιβάλλοντας νέες απαγορεύσεις στις αλλεργιογόνους ουσίες και στις ουσίες CMR, στα βαρέα μέταλλα και στα εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

Αφετέρου, πρόκειται επίσης για έναν επιτυχημένο και ισορροπημένο συμβιβασμό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός εκ των 2 000 κατασκευαστών παιχνιδιών της ΕΕ είναι προσεκτικοί και αναγνωρίζουν την ευθύνη τους ως κατασκευαστών. Δεν πρέπει να υποστούν τις συνέπειες της ανευθυνότητας ορισμένων μόνον εισαγωγέων.

Λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη τη συγκεκριμένη εποχή του έτους, η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών στέλνει το μήνυμα ότι η Ένωση είναι πρόθυμη και ικανή να προστατεύσει τους καταναλωτές, και τα πιο ευάλωτα παιδιά τους, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι καμία νομοθεσία δεν μπορεί να απαλλάξει τους γονείς από την ευθύνη τους. Η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών δεν μπορεί να εγγυηθεί από μόνη της ότι αυτό που περιέχεται σε ένα δώρο είναι καλό για το παιδί.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Thyssen και το έπραξα με ευχαρίστηση, παρά το γεγονός ότι θέματα διαδικασίας παρ’ ολίγο να εμποδίσουν την τελική ψηφοφορία.

Η ασφάλεια των παιχνιδιών είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση και η ΕΕ πρέπει να ηγείται, και ηγείται, όσον αφορά τους προβληματισμούς ασφάλειας.

Η πλήρης απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών που είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή είναι πολύ σημαντική. Παρότι υπάρχει πρόβλεψη για εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται μόνον κατόπιν της αυστηρής γνωμοδότησης της ευρωπαϊκής επιστημονικής επιτροπής.

Σωστή είναι επίσης η απαγόρευση αλλεργιογόνων αρωμάτων, και 55 τέτοιες ουσίες θα καταργηθούν πλέον από τα παιχνίδια.

Ομοίως, επιβάλλονται πολύ αυστηροί κανόνες όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα, με τη θέσπιση ανώτατων επιπέδων.

Οι γονείς που θα αγοράσουν παιχνίδια αυτά τα Χριστούγεννα μπορούν να θεωρήσουν ότι θα είναι ασφαλή. Η παρούσα αναθεωρημένη οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών θα βελτιώσει την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό, εφόσον τεθεί σε ισχύ ήδη από την παρούσα χριστουγεννιάτικη περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από την παρουσίαση συγκεκριμένων δεδομένων. Ο Τύπος στη Ρουμανία δημοσίευσε μόλις σήμερα τα αποτελέσματα επιθεώρησης που διενεργήθηκε από το ρουμανικό Γραφείο Προστασίας των Καταναλωτών. Οι επιθεωρητές παρατήρησαν στο πλαίσιο πρόσφατης επιθεώρησης ότι το 90% των παιχνιδιών που ελέγχθηκαν δεν συμμορφώνονταν προς τους κανόνες.

Ορισμένα παιχνίδια δεν διέθεταν οδηγίες χρήστη και δεν προσδιόριζαν την ηλικία για την οποία συνιστώνται. Οι επιθεωρητές ανακάλυψαν επίσης παιχνίδια, με μορφή όπλων και σπαθιών, τα οποία θεώρησαν επικίνδυνα. Άλλα παιχνίδια περιελάμβαναν εύκολα αποσπώμενα μικρά εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω επιθεώρησης, η Κίνα παραμένει η κύρια χώρα προέλευσης των επικίνδυνων παιχνιδιών και είναι, παρ’ όλα αυτά, ο κύριος προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται η λήψη αποφασιστικών μέτρων στο θέμα αυτό για την ευημερία των παιδιών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Παρότι το νέο αυτό νομοθέτημα σχετικά με τα ασφαλή παιχνίδια είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αφήνει μερικές ευκαιρίες αναξιοποίητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υποστήριξα την έκθεση.

Για παράδειγμα, ενώ περιορίσθηκε η χρήση ορισμένων αλλεργιογόνων αρωμάτων και μερικών χημικών ουσιών που είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή, μεταξύ άλλων, αυτές δεν θα απαγορευθούν πλήρως, αλλά θα καταργηθούν σταδιακά. Επίσης, δεν υπάρχουν δεσμευτικά πρότυπα για τα παιχνίδια που παράγουν ήχους.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι, ενώπιον του νόμου, οι εισαγωγείς παιχνιδιών θα εξομοιωθούν με τους κατασκευαστές. Λιγότερο θετική είναι η μη αποφασιστική διάταξη της οδηγίας για την παρακολούθηση όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι κατασκευαστές θεωρούνται υπεύθυνοι για κάθε πτυχή ασφάλειας.

Η οδηγία ορίζει, πράγματι, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν τυχαίους ελέγχους, αλλά φοβούμαι πως η διατύπωση αυτή δεν είναι αρκετά δεσμευτική.

Η παρακολούθηση της ασφάλειας είναι τυχαία και, έως σήμερα, δεν υπάρχει πραγματικά μια ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας, η οποία θα επιτρέπει στους γονείς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και, επομένως, να αποφεύγουν τα παιχνίδια που μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία των παιδιών τους. Η υποχρεωτική πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα εξετάζουν το ζήτημα της ασφάλειας των προϊόντων με μεγάλη σοβαρότητα, και τάχθηκαν πρόσφατα υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας η οποία θα καταστήσει τους εν λόγω ελέγχους υποχρεωτικούς. Γιατί υστερεί η Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα;

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Υπήρχε εδώ και καιρό ανάγκη επικαιροποίησης των ισχυόντων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Χαιρετίζω τη σημερινή ψηφοφορία. Η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας και ελπίζω ότι η βιομηχανία παιχνιδιών θα επιδείξει προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Θεωρώ τον συμβιβασμό στην έκθεση της κ. Thyssen πολύ χαλαρό, όσον αφορά τους κανόνες ασφάλειας και την ύπαρξη χημικών ουσιών στα παιχνίδια. Επιπλέον, η τροπολογία που ζητούσε να παρακολουθείται η συμμόρφωση των παιχνιδιών από ανεξάρτητους φορείς δεν εγκρίθηκε, παρότι φαίνεται προφανές ότι η ασφάλεια των παιδιών θα έπρεπε να υπερισχύει των συμφερόντων ενός ή δύο μεγάλων βιομηχανικών ομίλων. Τάχθηκα πάντοτε υπέρ της αυστηρότερης παρακολούθησης των αγαθών γενικά, και ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των αγαθών που προορίζονται για παιδιά. Ως εκ τούτου, το τελικό απογοητευτικό περιεχόμενο του παρόντος κειμένου –υστερεί σε σχέση με τις αρχικές φιλοδοξίες μας, παρότι περιέχει μερικά στοιχεία προόδου– με οδήγησε να απόσχω από την ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Στόχος του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι η υποστήριξη και η προώθηση της διεθνικής κινητικότητας των εκπαιδευομένων και η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση. Ως λειτουργικό σύστημα, μέσω του ECVET, η μεταφορά, η αναγνώριση και η συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων θα βελτιωθούν. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων παρέχει ήδη μέσα για τη «μετάφραση» διαφόρων μέσων αξιολόγησης των ποικίλων επαγγελματικών προσόντων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το ECVET παρέχει ένα πρόσθετο μέσο μετάφρασης και μεταφοράς χρησιμοποιώντας ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς μαθησιακών αποτελεσμάτων από το ένα σύστημα στο άλλο. Η σημασία της επένδυσης στο μέλλον της οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη δεν πρέπει να υποτιμηθεί, και αυτή η διεθνική μέθοδος αναγνώρισης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μας παρέχει το μέσο για τον σκοπό αυτό. Υποστηρίζω πλήρως την παρούσα πρόταση για τη θέσπιση του εν λόγω συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας τομέας ο οποίος απέκτησε ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια.

Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στην επέκταση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της κινητικότητας και της μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διάφορων τομέων της οικονομίας και στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι καθοριστικό στοιχείο στις προσπάθειες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις που θέτουν οι γηράσκουσες κοινωνίες καθώς και να ανακτήσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία και να επιλύσει την οικονομική κρίση.

Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την ανεπίσημη και την άτυπη εκπαίδευση, ιδίως τη στιγμή που ο αριθμός των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρόκειται να μειωθεί δραστικά στο διάστημα μεταξύ 2009 και 2015. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ανάγκης για προσωπικό με επαγγελματικά προσόντα, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις κενές θέσεις στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να υποστηρίξουν ενεργά τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών εταιρειών στον συγκεκριμένο τομέα, βάσει ενός προγράμματος επιμερισμού των εξόδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. - (PL) Η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, δηλαδή οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και κοινωνική συνοχή.

Το προτεινόμενο ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της κατάρτισης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, λόγω του εύρους των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Το ECVET παρέχει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο καλύπτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που αποκτήθηκαν, εξετάζει το ζήτημα του τρόπου μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων, και τις εντάσσει στο πλαίσιο των επαγγελματικών προσόντων. Το σύστημα αυτό διευκολύνει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων καθώς και την επίτευξη διαφάνειας όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Το ECVET μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για την προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα λάβει υπόψη τις ειδικές εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις. Πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, και ειδικότερα στις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των μικρότερων χώρων εργασίας της Ευρώπης. Το σύστημα διευκολύνει τη διασυνοριακή κινητικότητα, καθώς και την πρόσβαση σε διά βίου μάθηση όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Αναμένεται να βοηθήσει αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης να επιλέξουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Πιστεύω ότι η θέσπιση του ECVET θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, εφόσον μειωθεί ο σχετικός διοικητικός φόρτος.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Συμφωνώ με την προσέγγιση που περιγράφεται από τον εισηγητή, η οποία αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανησυχίες πολλών ευρωπαίων πολιτών.

Το γεγονός ότι υπήρξε συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση στο συγκεκριμένο ζήτημα αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο, ακόμη και εν μέσω κρίσεων όπως η παρούσα χρηματοπιστωτική κατάσταση.

Ο εισηγητής αντιλήφθηκε τα πρακτικά μέτρα και αυτό συνέβαλε στο να καταστεί η παρούσα πρόταση λειτουργική.

 
  
  

- Έκθεση: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, η οποία απλοποιεί τη διαδικασία κατάρτισης λογαριασμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνοντας τον διοικητικό τους φόρτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την ενθάρρυνση της απλοποίησης και της εναρμόνισης του δικαίου των εταιρειών της ΕΕ, με άμεσο στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 2012, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την τόνωση της αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών και την αύξηση της ελκυστικότητας του κοινοτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πραγματοποιώντας εξοικονομήσεις οι οποίες εκτιμώνται σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πρωτοβουλία που αφορά την επανεξέταση των κανόνων που περιλαμβάνονται στην τέταρτη και στην έβδομη οδηγία για το δίκαιο των εταιρειών –όσον αφορά την παραίτηση από τις υποχρεώσεις κοινοποίησης λογιστικών πληροφοριών και κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών όχι μόνον για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις ή τις μητρικές εταιρείες με θυγατρικές οι οποίες δεν θεωρούνται σημαντικές– ενσωματώνει επίσης τη συμβολή και έχει την υποστήριξη της εισηγήτριας, και εγγυάται στο μέλλον τη σταθερότητα και την ασφάλεια ενός νομικού πλαισίου κατάλληλου για ένα τμήμα της αγοράς το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ.

Θεωρώ επίσης ευπρόσδεκτη την έμφαση που έδωσε η εισηγήτρια στην αναγκαιότητα διαφάνειας και παροχής ορθών πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερομένους, ιδίως μέσω της εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα συστημάτων οικονομικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. - (PL) Η έκθεση της κ. van den Burg σχετικά με τροποποιήσεις όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών είναι ένα καλό νομικό έγγραφο.

Στόχος της έκθεσης που εκπόνησε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι, βραχυπρόθεσμα, η απλοποίηση των όρων λειτουργίας για τις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρώτον και κύριον, στοχεύει να τις απαλλάξει από τον φόρτο της κοινοποίησης πληροφοριών που αφορούν τις δαπάνες σύστασης οι οποίες αντιμετωπίζονται ως στοιχείο ενεργητικού (έξοδα που σχετίζονται με την ίδρυση της επιχείρησης), καθώς και από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις περιπτώσεις στις οποίες η μητρική εταιρεία διαθέτει μόνον θυγατρικές που δεν έχουν σημασία.

Πιστεύω ότι, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της νομοθεσίας που αφορά το δίκαιο των εταιρειών, η παροχή του δικαιώματος όχι μόνον σε μικρές αλλά και σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να επωφεληθούν εξαιρέσεων δεν συνιστά απειλή για τη διαφάνεια. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο, καθώς η κίνηση αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον διοικητικό και χρηματοοικονομικό φόρτο τους.

 
  
  

- Έκθεση: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι τέσσερις σουηδοί σοσιαλδημοκράτες βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέξαμε τελικά να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης του κ. Moreno Sánchez. Συμμεριζόμαστε ορισμένες από τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται ο Frontex. Δεν πιστεύουμε στη στρατιωτικοποίηση του Frontex και, επομένως, ψηφίσαμε υπέρ της τροπολογίας 2. Ούτε πρέπει ο Frontex να έχει ως αποτέλεσμα να οικοδομήσει η ΕΕ υψηλότερα τείχη προς τον έξω κόσμο. Αντίθετα, είναι σημαντικό για εμάς να ασκεί η ΕΕ μια γενναιόδωρη πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Ωστόσο, θεωρούμε ευπρόσδεκτη τη συζήτηση που προκάλεσε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον Frontex. Είναι θετικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τον Frontex να συμπεριλάβει στα καθήκοντά του την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι θα διενεργηθεί επανεξέταση ώστε να ελεγχθεί ότι η ΕΕ συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο που εφαρμόζεται κατά τα άλλα στον τομέα αυτό, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να λάβει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μέτρα για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Ο οργανισμός FRONTEX, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, ειδικότερα, οφείλει την ύπαρξή του αποκλειστικά στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και στην επιθυμία της Ευρώπης των Βρυξελλών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών να επιδιώξουν μια ενεργή μεταναστευτική πολιτική. Δεν είναι βέβαιο ότι ένας τέτοιος κοινοτικός οργανισμός θα παράσχει πραγματική προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την κλασική διακυβερνητική συνεργασία, εάν κρίνουμε, εξετάζοντας έναν άλλο τομέα, από τις διαφορές μεταξύ της Ευρωπόλ και της Interpol όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητά τους.

Επιπλέον, τα καθήκοντα του Οργανισμού πρόκειται να αυξηθούν, να γίνουν πιο περίπλοκα και, στην πραγματικότητα, αξεπέραστα, όσο δεν αντιμετωπίζεται η αιτία του προβλήματος: αφενός, η Ευρώπη παραμένει ένα κοινωνικό και οικονομικό Eldorado για τους δυνάμει λαθρομετανάστες, παρά τους κινδύνους του ταξιδιού τους και τα προβλήματα που συναντούν επί τόπου· αφετέρου, η πολιτική συνεργασίας, η οποία είναι ανεπαρκής, απειλείται από τη μετανάστευση των διπλωματούχων επαγγελματιών που οργανώνει η ίδια η ΕΕ. Επομένως, είναι απαραίτητο να σταματήσουν οι αντλίες της μετανάστευσης και οι πολιτικές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν τοπικές οργανώσεις που καταπολεμούν τη λαθρομετανάστευση. Σε αυτές περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η οργάνωση ALCEC του κ. Emile Bomba στο Καμερούν, και τους αξίζει βοήθεια και υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να είχε τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα των Μεταναστών με χειρότερο τρόπο από την έγκριση μιας έκθεσης που υποστηρίζει την ενίσχυση του Frontex και που «χαιρετίζει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Όπως ο Frontex, η απάνθρωπη οδηγία για την επαναπροώθηση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της επικεντρωμένης στην ασφάλεια, εκμεταλλευτικής και ελιτιστικής πολιτικής μετανάστευσης της ΕΕ που ποινικοποιεί το φαινόμενο αυτό.

Μετά την έγκρισή της από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας ενέκρινε την παρούσα οδηγία διακριτικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες στις 9 Δεκεμβρίου, χάρη στη θετική ψήφο της πορτογαλικής κυβέρνησης.

Οι βουλευτές του ΕΚ που προέρχονται από το πορτογαλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα μπορεί να προσπαθούν να συγκαλύψουν τη συμπεριφορά τους κόμματός τους και της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία ψήφισε υπέρ της επονείδιστης αυτής οδηγίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Τώρα είναι καθοριστικής σημασίας να καταπολεμηθεί η εν λόγω οδηγία κατά τη διαδικασία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο στην Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταγγείλουμε τον απάνθρωπο χαρακτήρα της και την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να κινητοποιήσουμε όλους εκείνους που αγωνίζονται για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των μεταναστών.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της μάχης αυτής, αγωνιζόμενο για την απόρριψη του άθλιου περιεχομένου της παρούσας οδηγίας και την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Στην αιτιολογική σκέψη Β της παρούσας έκθεσης αναφέρεται ότι η «παράνομη μετανάστευση είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση». Πράγματι, αυτό είναι απολύτως αληθινό, καθώς κάθε μήνα χιλιάδες λαθρομετανάστες αποβιβάζονται, σε αναζήτηση ενός ευρωπαϊκού Eldorado, στις ιταλικές, στις ελληνικές και στις ισπανικές ακτές.

Εν όψει της πρόκλησης αυτής, η οποία, ας μην ξεχνούμε, είναι κυρίως προϊόν των συμφωνιών του Σένγκεν –που κατάργησαν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών– η απόκριση της Ένωσης ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων: του Frontex.

Ενώ μέχρι χθες ο ρόλος του ήταν σχεδόν διακοσμητικός, ελλείψει πόρων, προσωπικού ή εξουσίας, φαίνεται ότι σήμερα η εντολή του Frontex του επιτρέπει να παράσχει τη στήριξή του σε κοινές επιχειρήσεις επαναπροώθησης και συμβάλλει κατά κάποιον τρόπο, έστω και ελάχιστα, στην καθημερινή καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

Πρέπει να έχουμε κατά νου, ωστόσο, ότι δεν έχει νόημα να κλείσουμε μερικά ανοίγματα που επιτρέπουν στους λαθρομετανάστες να περάσουν, εάν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αντιδράσουν ενωμένα για να καταγγείλουν τις συμφωνίες του Σένγκεν και να επαναφέρουν πραγματικούς ελέγχους στα σύνορά τους, τόσο τα χερσαία όσο και τα θαλάσσια.

 
  
  

- Έκθεση: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Οι αγορές μας κατακλύζονται από αυξανόμενο αριθμό προϊόντων απομίμησης/παραποίησης. Αυτά συνιστούν σοβαρό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας, και οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνισθούν τα φτηνότερα αγαθά παραποίησης/απομίμησης. Ωστόσο, το χειρότερο είναι ότι τα τρόφιμα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα καλλυντικά, τα παιχνίδια και ιδίως τα φάρμακα απομίμησης/παραποίησης συνιστούν επίσης πραγματική απειλή για την υγεία και τη ζωή των καταναλωτών.

Η ισχύουσα νομοθεσία περιέχει κενά τα οποία επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στις αγορές μας. Για παράδειγμα, η πολωνική νομοθεσία δεν περιέχει κανέναν ορισμό που να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ενός φαρμακευτικού προϊόντος απομίμησης. Οπωσδήποτε η λήψη ενός φαρμάκου απομίμησης δεν είναι το ίδιο με τη χρησιμοποίηση ενός αρώματος απομίμησης. Εάν οι πολίτες δεν γνωρίζουν το πρόβλημα και χρησιμοποιούν ιατρικά προϊόντα απομίμησης, οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Υποστήριξα την έκθεση του κ. Susta. Η απομίμηση/παραποίηση μπορεί να καταργήσει θέσεις απασχόλησης, να προκαλέσει προβλήματα υγείας και να χρηματοδοτήσει διεθνείς εγκληματικές συμμορίες και τρομοκράτες. Για τους λόγους αυτούς, είναι ζωτικής σημασίας το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα.

Ωστόσο, οι πολυεθνικές εταιρείες, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο ενθαρρύνει την παραγωγή αγαθών απομίμησης/παραποίησης και την αποδοχή της διαδικασίας αυτής από το κοινό. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Η περιφερειοποίηση των DVD συνεπάγεται μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ περιφερειών, τις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνον προσαρμόζοντας παράνομα τις συσκευές ανάγνωσης DVD ή αγοράζοντας πειρατικά DVD παράνομα, καθώς τεχνολογικά τεχνάσματα εμπόδισαν τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ενιαίας αγοράς στο συγκεκριμένο προϊόν. Φανταστείτε άλλες εταιρείες να επιδιώκουν την αύξηση των κερδών τους με παρόμοιους τρόπους σε όλους τους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η παραποίηση/απομίμηση δεν είναι απλώς πρόβλημα σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως τονίζει ο εισηγητής, το φαινόμενο αυτό σκοτώνει κάθε κίνητρο για καινοτομία, προκαλεί την κατάργηση χιλιάδων ειδικευμένων και μη ειδικευμένων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, και θέτει τις βάσεις για μια υπόγεια οικονομία, η οποία ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα. Αυτές οι παράνομες πρακτικές μπορούν επίσης να απειλήσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.

Το πρόβλημα της ποιότητας και της επικίνδυνης φύσης των εισαγόμενων αγαθών, οι κίνδυνοι των οποίων αυξάνονται λόγω της παραποίησης/απομίμησης με την παραπλάνηση των καταναλωτών, είναι πιο διαδεδομένο. Οι χώρες προέλευσης των αγαθών αυτών προσδιορίζονται με σαφήνεια, με την Κίνα να κατέχει την πρώτη θέση. Η Ένωση συμφωνεί ακόμη, κατά καιρούς, να ανοίγει τις αγορές της σε αγαθά τα οποία δεν πληρούν τα πρότυπα που επιβάλλει στους δικούς της παραγωγούς, όπως για παράδειγμα το χλωριωμένο κοτόπουλο, το οποίο παράγεται φτηνότερα από το κοτόπουλο που υποβάλλεται σε κτηνιατρικούς ελέγχους.

Στο οπλοστάσιο των μέτρων που προτείνει ο εισηγητής (διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών και ούτω καθεξής) παρατηρούνται δύο προφανείς παραλείψεις: εμπορικές κυρώσεις κατά των κρατών που δέχονται τις πρακτικές αυτές, και θέσπιση ενός γενικευμένου εθνικού και ευρωπαϊκού συστήματος προτιμήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει την ελεύθερη εσωτερική αγορά και χαιρετίζει τις εποικοδομητικές προτάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων που διαταράσσουν την αγορά, συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης/απομίμησης εμπορικών σημάτων.

Ωστόσο, τόσο η έκθεση της επιτροπής όσο και η εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος συνιστούν νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από όση δικαιολογείται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση εμπορικών σημάτων.

Η Λίστα του Ιουνίου διαφωνεί, ειδικότερα, με τις προτάσεις για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των δικαστικών και αστυνομικών αρχών και την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας των επιμέρους κρατών μελών.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε αναγκαίο να καταψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η αυξανόμενη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) απηχεί μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα: η σύγχρονη οικονομία αποδίδει αξία και προστατεύει τις γνώσεις στις οποίες βασίζεται. Οι βιομηχανίες, ανεξαρτήτως τομέα, εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατοχή αποκλειστικών δικαιωμάτων χρήσης συγκεκριμένης τεχνογνωσίας. Η παραποίηση/απομίμηση καταδικάζεται συχνά, επειδή η ζημία που προκαλείται στις νόμιμες επιχειρήσεις έχει σαφείς συνέπειες στην απασχόληση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Οι συνέπειες αυτές προβληματίζουν ιδιαίτερα τη χώρα μου.

Πέραν τούτου, τα ζητήματα που συνδέονται με την παραποίηση/απομίμηση υπερβαίνουν σήμερα την απλή οικονομική ζημία. Η ζημία που προκαλεί η απομίμηση/παραποίηση έχει αγγίξει νέα όρια: ενώ προηγουμένως υπήρχαν ενδύματα απομίμησης, τώρα υπάρχουν φαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα απομίμησης, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή. Ο ανυποψίαστος καταναλωτής δεν καταλαβαίνει τους κινδύνους που δημιουργούνται.

Επομένως, πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτήν την απομίμηση/παραποίηση. Για τον λόγο αυτό, χρειαζόμαστε αυστηρότερες ποινές, συντονισμό και συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών και εναρμόνιση των νομικών αρχών που εφαρμόζονται στις δικαιοδοσίες εταίρους.

Επιπλέον της δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών για την επίλυση δυνητικών συγκρούσεων και δικαστικών διαφορών, χρειαζόμαστε τώρα κάτι ανάλογο με την εμπορική συμφωνία κατά της παραποίησης/απομίμησης. Πρόκειται για μια πολυμερή διεθνή συμφωνία, η οποία τελεί υπό συζήτηση επί του παρόντος, και η οποία παρέχει την απαραίτητη νομική καινοτομία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει προβληματισμούς και προτάσεις με τους οποίους συμφωνούμε, παρότι διαφωνούμε σε ορισμένα σημεία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ωστόσο, παρότι το ψήφισμα θεωρεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, «μεταξύ άλλων, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης, δεν γίνονται πάντοτε δεόντως σεβαστά από τους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η ίδια η ΕΕ δεν δίνει το παράδειγμα. Το Συμβούλιο εμποδίζει επί του παρόντος τη λήψη απόφασης επί πρότασης κανονισμού για την ένδειξη «made in» και δεν έχει εγκρίνει κανένα άλλο μέτρο για την εφαρμογή δεσμευτικών κανόνων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες σχετικά με την ένδειξη σήματος προέλευσης των προϊόντων.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την έγκριση κοινοτικών μέτρων που θα ενθαρρύνουν κάθε χώρα να θεσπίσει και να εφαρμόσει μέτρα για την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης εμπορικών σημάτων και του λαθρεμπορίου, καθώς και συγκεκριμένων τελωνειακών ελέγχων για τον εντοπισμό προϊόντων που συνοδεύονται από πλαστές δηλώσεις προέλευσης ή τα οποία παραβιάζουν τους κανόνες της προστασίας των εμπορικών σημάτων.

Κάθε χώρα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα προστασίας κατά των επιθετικών εξαγωγών ελέγχοντας και παρακολουθώντας συστηματικά τα εισαγόμενα αγαθά και καταφεύγοντας σε ρήτρες διασφάλισης όπου είναι αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης που αντιπροσωπεύει περίπου 7-10% του παγκόσμιου εμπορίου και κοστίζει 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να προτείνει μια συγκεκριμένη και συνεκτική πρόταση για την ΕΕ για την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης, θέση με την οποία συμφωνώ. Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, αλλά παράλληλα παρέχει ένα πλαίσιο για τις παγκόσμιες προσπάθειες καταστολής της απομίμησης/παραποίησης, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

 
  
  

- Έκθεση: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ο βουλευτής του ΕΚ Ortega προτείνει έναν τρόπο μεταχείρισης των νομικών πράξεων που ονομάζονται επίσημες πράξεις. Οι επίσημες πράξεις υπάρχουν κυρίως στα κράτη μέλη με παράδοση αστικού δικαίου, όπου η νομοθεσία αποτελεί την πρωτογενή πηγή του δικαίου, σε αντίθεση προς τα κράτη μέλη με παραδόσεις common law (αγγλοσαξονικό δίκαιο, π.χ. η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο), τα οποία στηρίζονται σε εθιμικά δικαιώματα και προνόμια. Στην παράδοση του αστικού δικαίου, επίσημη πράξη είναι αυτή που καταρτίζεται από αρμόδιο δημόσιο λειτουργό ή αρμόδια αρχή και αφορά όχι μόνον την πράξη, αλλά και το περιεχόμενό της. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να είναι οικονομικές συναλλαγές, αλλά και δημόσια μητρώα και επίσημα έγγραφα του είδους αυτού.

Στόχος της πρότασης ψηφίσματος του ΕΚ είναι η προώθηση αυξημένης νομοθετικής παρέμβασης στα κράτη μέλη που διαθέτουν τέτοιες πράξεις εξετάζοντας την αμοιβαία αναγνώριση και την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένους τομείς. Η εν λόγω πρόταση προσδίδει πρόσθετο βάρος στην προϋπάρχουσα νομοθεσία και μπορεί να είναι επωφελής για τις χώρες με τη συγκεκριμένη νομική παράδοση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Η παρούσα έκθεση σχετικά με τη διασυνοριακή χρήση και την αναγνώριση επίσημων πράξεων ενέχει κινδύνους σύγχυσης με διάφορους τρόπους.

Πράγματι, και κυρίως, πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η έννοια της επίσημης πράξης δεν υπάρχει στα συστήματα του αγγλοσαξονικού δικαίου (common law). Στην Αγγλία και στην Ουαλία, οι δικηγόροι (solicitor) εκπληρώνουν τον ρόλο των συμβολαιογράφων. Υπάρχουν επίσης οι συμβολαιογράφοι (scrivener notary), οι οποίοι δεν μπορούν να εκδώσουν επίσημες πράξεις και εξουσιοδοτούνται μόνον να επικυρώνουν υπογραφές.

Στην επιθυμία της να εναρμονίσει τα νομικά επαγγέλματα, η Επιτροπή αποδίδει ελάχιστη σημασία στις διαφορές που σχετίζονται με την ίδια τη φύση των έννομων συστημάτων των κρατών μελών.

Δυστυχώς, η πολιτική αυτή βούληση δεν συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου γενικά.

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει την ταυτότητα των λαών της και τις αξίες και τις παραδόσεις που χαρακτηρίζουν καθένα από τα κράτη της. Το μεγαλύτερο σφάλμα θα είναι να αναπτυχθεί κατά τρόπο επιζήμιο για τους λαούς της.

 
  
  

- Έκθεση: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − (MT) Η παρούσα έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να θεωρηθεί η βάση επί της οποίας θα οικοδομηθούν πολλές μελλοντικές αποφάσεις. Η χρήση των ΤΠΕ στον δικαστικό τομέα διευκολύνει σημαντικά το έργο τόσο της διοίκησης όσο και των δικαστικών. Σε μια Ευρώπη η οποία κινείται προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και ενότητας, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, χρειαζόμαστε επίσης τα αναγκαία εργαλεία για να ανταποκριθούμε στην εποχή μας. Αυτό ακριβώς κάνει η έννοια της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα παραδοσιακά συστήματα που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως είχαν και αυτά την αξία τους και, επομένως, πιστεύω ότι εάν επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μπορούμε να εργαστούμε μαζί με πιο εναρμονισμένο τρόπο προς όφελος όλων. Αυτό ισχύει ιδίως για τη δικαστική εξουσία, καθώς η χρησιμοποίηση του συστήματος της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο έργο της χωρίς να προβληματίζεται για τον πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ο ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης αναπτύχθηκε (τόσο μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων όσο και μέσω της δημιουργίας μιας φιλοσοφίας νομικής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών) με σκοπό να συνοδεύει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκτιμάται ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές στην Ευρώπη, με όλες τις επακόλουθες προκλήσεις όπως είναι η γλώσσα, η απόσταση, το άγνωστο νομικό σύστημα και ούτω καθεξής.

Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών στη διοίκηση της δικαιοσύνης μπορεί να παράσχει νέες λύσεις, να βελτιώσει τη λειτουργία της δικαιοσύνης (καλύτερη πρόσβαση και αποδοτικότητα), να συμβάλει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και να μειώσει τα έξοδα.

Θεμελιώδης στόχος της προτεινόμενης στρατηγικής όσον αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι να καταστεί η δικαιοσύνη αποτελεσματικότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη προς όφελος των πολιτών της. Ωστόσο, το δυνητικό πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα μπορούσε να είναι πολύ ευρύτερο, και για τον λόγο αυτό τα όρια της δράσης της πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια, ώστε να μην αμφισβητηθούν η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των δράσεων της ΕΕ.

Κάθε αλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά και ακολουθώντας την πρόοδο στον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Υποστηρίζω το αίτημα που διατυπώνεται προς την Επιτροπή για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη σε επίπεδο ΕΕ και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) συνεδρίασε το 2007 και ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της «ηλεκτρονική δικαιοσύνης» –όσον αφορά τη διασυνοριακή χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και πληροφορικής στον τομέα της δικαιοσύνης– και συμφώνησε ότι πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Καθώς η χρήση του Διαδικτύου τείνει ολοένα και περισσότερο προς τον κορεσμό και ο πλήρης αντίκτυπος της κοινωνίας της πληροφορίας καθίσταται σαφέστερος, η αύξηση της βασισμένης στην τεχνολογία στήριξης του τομέα της δικαιοσύνης είναι εμφανώς επωφελής για όλους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι τα επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ένωση δεν είναι ομοιόμορφα, και ότι το στοιχείο της προαιρετικής συμμετοχής παραμένει έως ότου η ανάπτυξη καταστεί περισσότερο ομοιόμορφη και επιτευχθεί προηγμένη τεχνική ικανότητα.

Η πρόταση της βουλευτή του ΕΚ κ. Wallis αφορά τη θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και περιγράφει ένα πλαίσιο δράσης για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, στην οποία θα συγκεντρώνονται αστικές, ποινικές και εμπορικές υποθέσεις, και στην οποία θα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ποινικά μητρώα, πράξεις κτηματολογίου και μητρώα αφερεγγυότητας που θα καταστούν με τον τρόπο αυτό προσιτά στα κράτη μέλη.

 
  
  

- Έκθεση: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Deva σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, η οποία εφιστά την προσοχή στην ευθύνη της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε κράτη, ή τοπικές ομάδες, που εμπλέκονται σε συγκρούσεις. Είμαι ικανοποιημένος γιατί οι τροπολογίες που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση της πρότασης, όσον αφορά την αναγκαιότητα μεγαλύτερου συντονισμού των δραστηριοτήτων οικοδόμησης ειρήνης, ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης στις χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην κατάσταση των παιδιών στις περιοχές συγκρούσεων, και ιδίως εκείνων που έχουν χάσει έναν ή και τους δύο γονείς τους. Επιπλέον, σε καιρούς σύγκρουσης, νοσοκομεία και σχολεία γίνονται πολύ συχνά στόχος επιθέσεων στρατευμάτων. Πρέπει να εργαστούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μπορούν να ξεπεράσουν τα μετασυγκρουσιακά τραύματα, μέσω συνεργασίας με τη UNICEF, η οποία είναι ήδη παρούσα σε πολλές περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο παντού στον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική εκπαίδευση και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι η οικοδόμηση ειρήνης και η οικοδόμηση κράτους στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι θέματα που αφορούν την ΕΕ. Την ευθύνη για τις προκλήσεις αυτές έχει ο ΟΗΕ.

Επικρίνουμε έντονα όλες τις διατυπώσεις της έκθεσης, οι οποίες συνιστούν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Καθώς είναι αδύνατον να διατυπώσουμε παρατηρήσεις σχετικά με αυτό το (διεθνές) αμάλγαμα που περιέχεται στην παρούσα έκθεση, θα επικεντρωθούμε σε αυτό που θεωρούμε τον κύριο στόχο της: την υποτίμηση της παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, υπό το πρόσχημα της έννοιας του «καθήκοντος προστασίας».

Ενώ υπογραμμίζει την κυριαρχία των κρατών, η έκθεση θεωρεί «ωστόσο ότι, όταν οι κυβερνήσεις αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να προσφέρουν παρόμοια προστασία, η ευθύνη της ανάληψης κατάλληλης δράσης γίνεται συλλογική ευθύνη της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας». Στη συνέχεια επισημαίνει ότι η δράση αυτή «πρέπει να είναι τόσο προληπτική όσο και διορθωτική, και δεν πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση καταναγκαστικής στρατιωτικής βίας παρά μόνον ως απολύτως εσχάτη διέξοδο». Είναι φανερό ότι η διατύπωση δεν προδίδει τις προθέσεις.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά, καθώς η έκθεση «ζητεί» «να κυριαρχεί το διεθνές καθήκον προστασίας έναντι της αρχής της μη επέμβασης» και πιστεύει ότι «υπάρχουν δύο φάσεις οικοδόμησης της ειρήνης και οικοδόμησης ενός κράτους: η φάση της σταθεροποίησης κατά την οποία δίνεται έμφαση στην ασφάλεια, στη νομοθεσία και στην τάξη καθώς και στην παροχή βασικών υπηρεσιών και η δεύτερη φάση της οικοδόμησης του κράτους κατά την οποία δίνεται έμφαση στη διακυβέρνηση και στους θεσμούς που την αναλαμβάνουν».

Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση αποτελεί προάγγελο της παρέμβασης και της αποικιοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Deva σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, επειδή θέτει με συνολικό τρόπο τα ζητήματα που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχημένη ανοικοδόμηση. Το πρόβλημα είναι σημαντικό, καθώς οι μισές από τις χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις εισέρχονται και πάλι σε κατάσταση σύγκρουσης εντός των πέντε επόμενων ετών. Εκτός από την ίδια τη χώρα που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, η διεθνής κοινότητα είναι σημαντικός πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη της οικοδόμησης κράτους. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις και να παρέχεται στήριξη σε τοπικές οργανώσεις γυναικών και σε διεθνή δίκτυα ειρήνης, περισσότερο από ό,τι παλαιότερα, και να δοθεί έμφαση στα δικαιώματα και στις δυνατότητες πρόσβασης στη δικαιοσύνη των θυμάτων σεξουαλικής βίας. Αξίζει επίσης να θυμόμαστε ότι ειρήνη δεν σημαίνει απλώς απουσία πολέμου. Καθοριστικής σημασίας για οποιαδήποτε επιτυχημένη πολιτική ανοικοδόμησης είναι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας μέσω των κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών μέτρων που μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θεσμικές και διοικητικές ικανότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Deva σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις. Περιέγραψε μια εξαιρετική πορεία για την ιδανική μετάβαση από μια μετασυγκρουσιακή κατάσταση στην επάνοδο σε μια φυσιολογική κοινωνική και οικονομική ζωή.

Πιστεύω ότι η πορεία αυτή θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στην επίλυση των υπερβολικά πολλών και βίαιων εσωτερικών συγκρούσεων, πρωτίστως σε σχέση με τον ρόλο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς κοινότητας. Συμφωνώ με τον κ. Deva ότι είναι πιο εύκολο να περιγραφεί η πορεία προς την επίλυση των συγκρούσεων παρά να εφαρμοστεί στην πράξη. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση μας πρέπει να είναι επικεντρωμένη στη σοβαρή υποστήριξη χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πλήρως απαλλαγμένη από υποκρισία ή σκοπιμότητα.

 

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ. και συνεχίζεται στις 3.05 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: K. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 

12. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

13. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)

13.1. Ζιμπάμπουε
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση επί έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (1).

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης. − Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε επιδεινώνεται συνεχώς, με την απειλή γενικευμένης επιδημίας χολέρας και άλλων ενδεχόμενων επιδημιών να προστίθεται στην ήδη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαός της Ζιμπάμπουε.

Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι ο κ. Mugabe ελάχιστα ενδιαφέρεται για την ευημερία των συμπολιτών του. Τον ενδιαφέρει να ζει μια ζωή πολυτέλειας και χλιδής. Ο κ. Mugabe έχει αποδείξει, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, ότι είναι τελείως ακατάλληλος για να διακυβερνήσει τη χώρα του στον σύγχρονο κόσμο. Βρίσκει δικαιολογίες για την πολιτική του ύπαρξη προφασιζόμενος ότι πολεμά τα φαντάσματα της βρετανικής αποικιοκρατίας, μιας εποχής που έχει παρέλθει προ πολλού.

Δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε, εμείς οι Ευρωπαίοι, τον κ. Mugabe να λογικευθεί. Η μόνη δυνατότητα για να αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη θέση του είναι μια δραστική αλλαγή της στάσης που τηρεί η Αφρικανική Ένωση. Είναι κρίμα που ο οργανισμός αυτός δεν έχει παρέμβει ήδη με πολύ πιο αποφασιστικό και αποφασισμένο τρόπο. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση της Αφρικανικής Ένωσης και των κυβερνήσεων των χωρών που την απαρτίζουν. Πρέπει να τους καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι τις θεωρούμε πλήρως υπεύθυνες για τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στη Ζιμπάμπουε και ότι αναμένουμε από αυτές, ακόμη και με καθυστέρηση, να λάβουν τα κατάλληλα δραστικά μέτρα για να πείσουν το καθεστώς του κ. Mugabe να παραιτηθεί ή διαφορετικά να υποστεί τις σοβαρές συνέπειες, μη αποκλειομένης της προσαγωγής σε δίκη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, συντάκτρια. − Κυρία Πρόεδρε, εάν οι συνάδελφοί μου ήθελαν να σκεφτούν για λίγο τον χειρότερο εφιάλτη τους, αυτός δεν θα μπορούσε να συγκριθεί ούτε κατ’ ελάχιστο με τα όσα υφίσταται ο λαός της Ζιμπάμπουε. Η αλλοτινή ευημερία αυτής της χώρας είναι πλέον ανύπαρκτη λόγω του προέδρου της. Η χώρα καταρρέει –δεν υπάρχει διακυβέρνηση, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, επικρατεί υπερπληθωρισμός, δεν υπάρχουν τρόφιμα ούτε υγειονομικές υπηρεσίες– και η διάλυση του συστήματος αποχέτευσης προκαλεί τώρα επιδημία χολέρας.

Πριν από μία εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Robert Mugabe είπε ότι η επιδημία χολέρας είχε ανασταλεί. Ισχυρίσθηκε ότι οι δυνάμεις της Δύσης ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την επιδημία ως πρόσχημα για να εισβάλουν στη Ζιμπάμπουε και να τον ανατρέψουν. Ωστόσο, η Νότια Αφρική κήρυξε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής στα βόρεια σύνορά της με τη Ζιμπάμπουε περιοχή πληγείσα από καταστροφή, καθώς η ασθένεια διαδίδεται με τους πρόσφυγες, και η οργάνωση Oxfam προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε μπορεί να επιδεινωθεί.

Τα στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα αναφέρουν ότι έχουν χαθεί 1 111 ζωές και ότι η ασθένεια εξαπλώνεται. Υπάρχουν 20 581 κρούσματα χολέρας. Η χολέρα είναι μια εξαιρετικά μολυσματική νόσος, η οποία οφείλεται σε ένα βακτήριο που προκαλεί εντερική λοίμωξη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια και αφυδάτωση. Στην πιο σοβαρή μορφή της, η ξαφνική οξεία υδαρής διάρροια μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο λόγω σοβαρής αφυδάτωσης και νεφρικής ανεπάρκειας. Μπορεί να θανατώσει υγιείς ενηλίκους μέσα σε λίγες ώρες.

Για να δώσω ένα παράδειγμα του αντικτύπου που έχει η νόσος στον πληθυσμό, θα ήθελα να αναφέρω στο Κοινοβούλιο την περίπτωση του γιου της Cynthia Hunde, του Munashe. Ο Munashe πέθανε από χολέρα λίγο πριν από τα πρώτα του γενέθλια. Η Cynthia δούλευε στη Νότια Αφρική, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον γιο της, αφού δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στη Ζιμπάμπουε, και είχε αφήσει τον Munashe στη φροντίδα της μητέρας της. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας της, βρήκε τον Munashe να πεθαίνει στην αγκαλιά της γιαγιάς του. Σε συνέντευξη στο BBC, είπε: «Νιώθω τόσο άσχημα … Είναι τόσο δύσκολο να το περιγράψω. Όταν έχεις έναν γιο, κάνεις όνειρα για αυτόν. Γύρισα στην πατρίδα περιμένοντας ότι θα τον δω να τρέχει μέσα στο σπίτι, αλλά αυτό δεν έγινε».

Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υποστηρίξετε το παρόν ψήφισμα που καταδικάζει τη Ζιμπάμπουε και σας παρακαλώ να βοηθήσετε τα αθώα θύματα, όπως τον Munashe.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, συντάκτης. (NL) Κυρία Πρόεδρε, στις προηγούμενες συζητήσεις με διαδικασία κατεπείγοντος που διεξάχθηκαν σχετικά με το θέμα της Ζιμπάμπουε στις 7 Ιουλίου 2005 και στις 24 Απριλίου 2008, ανέφερα για ποιον λόγο ο κ. Mugabe κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο λαός θυμάται το βίαιο παρελθόν της χώρας του. Για πολλούς, παρέμεινε ο ήρωας του αγώνα για την ελευθερία. Σύμφωνα με τη λογική του, καθετί που πράττει πρέπει να θεωρείται εκ προοιμίου σωστό. Όποιος αντιτίθεται σε αυτόν, εξυπηρετεί, όπως και παλαιότερα, τα συμφέροντα άλλων χωρών και στη χώρα του μόνον τα συμφέροντα της προνομιούχας λευκής μειονότητας. Εάν ο κ. Mugabe χάσει την εξουσία, η χώρα θα ξαναγίνει αποικία, και η πλειονότητα των κατοίκων θα υποστεί και πάλι διακρίσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο ξαφνικός ριζοσπαστισμός του κ. Mugabe πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν κατάφερε ποτέ να μεταρρυθμίσει το σύστημα ιδιοκτησίας των γεωργικών γαιών και επέτρεψε να διατηρηθεί το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, αποσκοπούσε κυρίως στην προσέλκυση νέων υποστηρικτών από μια νέα γενιά και στη μη περαιτέρω αποξένωση των παλαιών συντρόφων του.

Με την προσέγγιση αυτή μπορεί να εξασφάλισε πιο φανατικούς και πιο βίαιους συμμάχους, αλλά οπωσδήποτε όχι την υποστήριξη της πλειονότητας των συμπολιτών του. Επί χρόνια, η Ευρώπη και η Αμερική έκριναν εσφαλμένα την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε και προκάλεσαν έτσι υπόνοιες για απώτερα κίνητρα. Αυτά ακριβώς τα αισθήματα εχθρότητας εξασφάλισαν την παραμονή του Mugabe στην εξουσία.

Η αντίσταση διογκώνεται τώρα που όλοι αντιλαμβάνονται πόσο αναποτελεσματική και καταστροφική είναι η πολιτική του. Δεν θα είχε κερδίσει τις προεδρικές εκλογές χωρίς δολοφονίες και εκφοβισμούς, και η μικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της αντιπολίτευσης θα την είχε φέρει στην κυβέρνηση.

Έχουμε φτάσει τώρα σε μια επόμενη φάση σε σχέση με τις προηγούμενες συζητήσεις με διαδικασία κατεπείγοντος. Η παροχή πόσιμου νερού έχει διακοπεί και η χολέρα σκοτώνει. Δεν υπάρχει λόγος να θριαμβολογούμε για την αποτυχία του αντιπάλου μας, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τον λαό της Ζιμπάμπουε. Του αξίζει μια καλύτερη κυβέρνηση, αλλά αυτή δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί από οποιονδήποτε εξωτερικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμποδίσουμε τον κ. Mugabe να εξασφαλίσει εξωτερική υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, συντάκτης.(ES) Όπως αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2007 η Ζιμπάμπουε έχει πληθυσμό 12 εκατομμυρίων κατοίκων, και περίπου το ήμισυ εξ αυτών λιμοκτονούν. Το προσδόκιμο ζωής είναι 36 έτη. Μόνον το 40% των εκπαιδευτικών της χώρας εργάζονται και μόνον το ένα τρίτο των σπουδαστών παρακολουθούν μαθήματα. Αυτό δείχνει ότι ο κ. Mugabe δεν σκοτώνει μόνον το παρόν: σκοτώνει και το μέλλον.

Η καταστολή και η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι επίσης καθημερινά φαινόμενα. Οι άνθρωποι που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ζιμπάμπουε αποτελούν συστηματικά στόχο αυθαίρετων κρατήσεων, συλλήψεων και βασανιστηρίων. Η νομοθεσία της κυβέρνησης έχει περιορίσει σημαντικά τις ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, της κυκλοφορίας και του συνεταιρίζεσθαι.

Θα ήθελα να αναφέρω μερικά παραδείγματα, καθώς η κυβέρνηση θεσπίζει ολοένα και πιο κατασταλτικούς νόμους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εναντίον των ακτιβιστών που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για τον νόμο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ο οποίος χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για την αποτελεσματική φίμωση των δημοσιογράφων· για τον νόμο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ο οποίος περιόρισε σημαντικά την ελευθερία του συνέρχεσθαι, με αποτέλεσμα εκατοντάδες προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, να έχουν κρατηθεί αυθαίρετα· και για τον νόμο για τις ιδιωτικές εθελοντικές οργανώσεις, τον οποίο η κυβέρνηση επανέφερε το 2002 και ο οποίος θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για τον εκφοβισμό και την παρενόχληση των ΜΚΟ.

Κυρία Πρόεδρε, στη γλώσσα της μητέρας μου, τα βασκικά, η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του παρόντος Κοινοβουλίου, «mugabe» σημαίνει «χωρίς όρια», ένας ταιριαστός χαρακτηρισμός για τον άνθρωπο αυτό.

Ο δικτάτορας αυτής της αφρικανικής χώρας δεν είναι απλώς ένα ακόμη όνομα στον μακρύ κατάλογο των δικτατόρων που είχαμε την ατυχία να έχουμε στον πλανήτη αυτό, αλλά τολμώ να πω ότι περιλαμβάνεται στους δέκα κορυφαίους. Κατά την άποψή μου, εμείς στην ΕΕ πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε ο άνθρωπος αυτός να παραιτηθεί και να τελειώσει τις ημέρες του αντιμέτωπος με ένα Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ευχόμαστε, επομένως, στη Ζιμπάμπουε ένα ευτυχισμένο 2009 χωρίς τον Mugabe.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, συντάκτης. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, πριν από δύο μήνες, συζητήσαμε τον μεγάλο λιμό που έπληξε την Ουκρανία κατά τη δεκαετία του 1930. Το ακόλουθο ερώτημα τέθηκε συχνά: πώς μπόρεσε να λάβει χώρα αυτή η τραγωδία; Γιατί ο κόσμος παρέμεινε σιωπηλός; Σήμερα, όταν βλέπουμε τα τεκταινόμενα στη Ζιμπάμπουε, έρχεται στο μυαλό μας μια παρόμοια ερώτηση: πώς είναι δυνατόν, στην εποχή μας, ένας ηγέτης να καταστρέφει την ίδια τη χώρα του; Γιατί ο κόσμος κάνει τόσο λίγα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού;

Τα ψηφίσματα από μόνα τους δεν πρόκειται να αλλάξουν την ηγεσία στη Ζιμπάμπουε. Πρέπει να αναρωτηθούμε εάν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε θεατές, την ώρα που ο λαός της Ζιμπάμπουε οδηγείται στην καταστροφή του, όπως ακριβώς οι δυνάμεις του ΟΗΕ έμειναν θεατές όταν άνθρωποι σφαγιάζονταν στη Ρουάντα. Ίσως η απόκρισή μας στην κατάσταση στη Ζιμπάμπουε να ήταν πιο αποφασιστική, εάν η χώρα διέθετε πλούσια αποθέματα πρώτων υλών. Το σημερινό ψήφισμα είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο, αλλά παραμένει απλώς ένα έγγραφο. Απαιτείται πιο δυναμική δράση, εάν θέλουμε να σώσουμε ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υποστηρίξουμε σθεναρά τους γείτονες της Ζιμπάμπουε, ώστε να παρασχεθεί κατάλληλη βοήθεια στα σύνορα της Ζιμπάμπουε.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, συντάκτης. − Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια η Ζιμπάμπουε περιλήφθηκε τόσο συχνά στις συζητήσεις αυτές, ώστε εύλογα έχουμε εξαντλήσει τις εκφράσεις καταδίκης. Πρέπει, όμως, να υψώσουμε τη φωνή μας, επειδή ο ίδιος ο λαός της Ζιμπάμπουε που υποφέρει εδώ και τόσο καιρό έχει στερηθεί τη φωνή του από έναν αδίστακτο δεσπότη, τον Robert Mugabe.

Ο Mugabe έχει χάσει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί δημοκρατική νομιμότητα, λόγω της ανήθικης αδιαφορίας του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Ο πρόσφατος πυροβολισμός του Perence Shiri, ενός από τα πρωτοπαλίκαρα του Mugabe, υποδηλώνει την οργή που σιγοβράζει κάτω από την επιφάνεια στη Ζιμπάμπουε. Τα χέρια του Shiri είναι βαμμένα με το αίμα 20 000 ανθρώπων. Αυτός ήταν που, με τη βοήθεια της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας, έσφαξε συστηματικά αθώους αμάχους στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στο Matabeleland. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η αδιαφορία του Mugabe έχει προκαλέσει τώρα επιδημία χολέρας, μιας ασθένειας η οποία είχε εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως σε ολόκληρη τη Ζιμπάμπουε έως πρόσφατα.

Απαντώντας στις διεθνείς ανησυχίες, ο Mugabe λέει, προκλητικά, ότι η επιδημία ισοδυναμεί με γενοκτονία εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας, της χώρας μου, του πρώην αποικιοκράτη αφέντη. Είναι ίσως αυτή η αβάσιμη κατηγορία περί νεο-αποικιοκρατισμού, σε συνδυασμό με τη δική μας μετα-αποικιοκρατική ενοχή, η οποία μας εμποδίζει στην Ευρώπη να λάβουμε πιο δυναμικά μέτρα.

Όμως, εάν στραφούμε στην Αφρική για την αναζήτηση λύσης, βλέπουμε έναν ωκεανό αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας. Η οξεία καταδίκη του Mugabe από τον πρωθυπουργό της Κένυας και από τον πρόεδρο της Μποτσουάνα βρίσκονται σε έντονη αντίθεση με την απάθεια των περισσότερων άλλων αφρικανικών κρατών και ηγετών, και ιδίως της Νότιας Αφρικής, αν και πρέπει να ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Zuma θα υιοθετήσει μια αυστηρότερη προσέγγιση.

Εάν η Αφρικανική Ένωση φιλοδοξεί να αποκτήσει εξουσία αντίστοιχης με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αντιμετωπίσει το βασίλειο του τρόμου του Mugabe και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για να τον αναγκάσει να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Ένα συγκεκριμένο μέτρο το οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε είναι η απαγγελία κατηγοριών κατά του Mugabe στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μέσω απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πράγμα που αποδείχθηκε χρήσιμο στην περίπτωση του προέδρου al-Bashir σχετικά με το Darfur. Ευελπιστώ ότι την επόμενη φορά που θα αναφερθώ στη Ζιμπάμπουε θα είναι για να χαιρετίσω την ανατροπή και την αποχώρηση του Mugabe από το αξίωμά του.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, η Ζιμπάμπουε γίνεται ένα αποτυχημένο κράτος. Ο μισός πληθυσμός της θα επιβιώσει με ξένη βοήθεια ή θα λιμοκτονήσει. Η αποχέτευση και το μη μολυσμένο νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτα και, ως εκ τούτου, μια καταστροφική επιδημία χολέρας εξαπλώνεται στη Ζιμπάμπουε καθώς και στις γειτονικές χώρες.

Και όλα αυτά, επειδή ο κ. Mugabe και οι φίλοι του θέλουν να τιμωρήσουν τον ίδιο τον λαό τους, επειδή τον καταψήφισε στις εκλογές. Η μεσολάβηση της Νότιας Αφρικής ήταν αποτυχημένη και οι αφρικανικές χώρες απογοήτευσαν έως τώρα όσον αφορά τη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Η εικόνα που περιγράφηκε ανωτέρω συνιστά σοβαρή ανθρωπιστική καταστροφή, επομένως, ως πρώτο βήμα, ο κ. Mugabe πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να του απαγγελθούν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψής του.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ζιμπάμπουε αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση εδώ και καιρό: σχεδόν ο μισός πληθυσμός της λιμοκτονεί, δεν υπάρχει ουσιαστικά πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και οι υγειονομικές συνθήκες είναι άθλιες. Κατά την τελευταία δεκαετία, το μέσο προσδόκιμο ζωής στη Ζιμπάμπουε μειώθηκε από τα 60 έτη και για τα δύο φύλα σε 37 έτη για τους άνδρες και 34 για τις γυναίκες. Η εξαπλούμενη επιδημία χολέρας έχει ήδη προκαλέσει οκτακόσια θύματα, ενώ έχουν προσβληθεί περισσότερα από 16 000 άτομα. Σύμφωνα με την οργάνωση Médecins sans Frontières (MSF), περίπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι μπορεί να προσβληθούν σύντομα από τη χολέρα.

Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ο πληθωρισμός της είναι εδώ και καιρό ο υψηλότερος στον κόσμο. Άνω του 80% του πληθυσμού ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Οι αρχές στη Ζιμπάμπουε δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο. Ο πρόεδρος Mugabe δεν τήρησε την υπόσχεσή του να συγκροτήσει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και οι πολιτικοί αντίπαλοί του εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις.

Η κρίσιμη κατάσταση στη Ζιμπάμπουε απαιτεί αποφασιστική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στον σκοπό αυτό συνεχίζοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό που υποφέρει. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε ώστε να άρει τους περιορισμούς για τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και να σταματήσει τις συλλήψεις ακτιβιστών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον, πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα των Πρεσβυτέρων, ώστε τα μέλη της να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου στη Ζιμπάμπουε.

Η διαδικασία θέσπισης δημοκρατικών αλλαγών στη Ζιμπάμπουε θα απαιτήσει τη δέσμευση άλλων αφρικανικών χωρών, περιφερειακών θεσμικών οργάνων και διεθνών φορέων. Η διασφάλιση της διεξαγωγής δίκαιων βουλευτικών εκλογών και η παρακολούθηση της συγκρότησης μιας νέας κυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία σταθεροποίησης της κατάστασης. Ταυτόχρονα, η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει οικονομική βοήθεια ώστε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των κρατικών δομών που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ψήφισμα σχετικά με τη Ζιμπάμπουε είναι συγκλονιστικές: 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ο μισός πληθυσμός, λιμοκτονούν, περισσότεροι από 300 000 άνθρωποι απειλούνται από την επιδημία χολέρας, 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV και το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι 37 έτη. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι υπερβολικά για να μπορέσει να τα χειριστεί μια κυβέρνηση μόνη της.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υποστηρίξουμε πλήρως κάθε πρωτοβουλία για τη βελτίωση της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε. Οι συντάκτες του ψηφίσματος εφιστούν ορθώς την προσοχή μας στο γεγονός ότι πρέπει να διευκολύνουμε και να επεκτείνουμε το πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας και στο ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναλάβουν άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής δράσης, και να παράσχουν οικονομική και πρακτική στήριξη στη Ζιμπάμπουε. Αυτή δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνον στο παρόν, αλλά και στο μακροπρόθεσμο μέλλον, και πρέπει να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λέω «ορθώς», καθώς άλλο ένα ψήφισμα δεν πρόκειται να βοηθήσει στον επισιτισμό του λαού. Αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που περιμένει ο πληθυσμός στη Ζιμπάμπουε είναι πρακτική βοήθεια.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, το μόνο ευχάριστο νέο από την καταστραμμένη χώρα της Ζιμπάμπουε είναι ότι παρακολουθούμε πιθανώς τους τελευταίους μήνες του καθεστώτος Mugabe.

Τα ευχάριστα νέα από την Αφρική είναι ότι ολοένα και περισσότερες χώρες αντιτίθενται στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ως πρώτος αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, μπορώ να αναφέρω ότι οι αφρικανοί ομόλογοί μας συμφώνησαν μαζί μας στην επικριτική αξιολόγηση της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε για πρώτη φορά πριν από τρεις εβδομάδες, στη σύνοδό μας που πραγματοποιήθηκε στο Port Moresby. Στη Νότια Αφρική, επίσης, οι πιέσεις αυξάνονται ώστε η κυβέρνηση να αποσύρει επιτέλους την προστασία της από το καθεστώς της Ζιμπάμπουε. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι πρόσφυγες φέρνουν τώρα και ασθένειες στη Νότια Αφρική. Πρέπει να ελπίζουμε ότι η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί έως τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλου, και ίσως αυτό εξηγεί για ποιον λόγο η Νότια Αφρική κάνει αλλαγές: από φόβο ότι οι επισκέπτες δεν θα έρθουν. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μόνο του ένας λόγος για να αποσύρει την προστασία της από το καθεστώς Mugabe.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, συζητήσαμε την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε στις 24 Απριλίου 2008. Κατά τη συζήτηση εκείνη εξετάσαμε το πρόβλημα των εκλογικών αποτελεσμάτων, και ειδικότερα τη συνεχιζόμενη παραμονή του προέδρου Mugabe στην εξουσία, παρά τα εν λόγω αποτελέσματα. Σήμερα, εξετάζουμε τις δραματικές συνέπειες των γεγονότων αυτών. Περισσότερα από 12 500 άτομα που πάσχουν από χολέρα δεν μπορούν να βασιστούν στην κυβέρνηση για την παροχή βοήθειας, ενώ έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 565 άνθρωποι. Η επιδημία αυτή εξαπλώνεται επίσης πέρα από τα σύνορα στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής.

Τα προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από εκθέσεις του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, είναι κατώτερα από εκείνα που δημοσιεύονται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με αυτές, ο αριθμός των νεκρών υπερβαίνει ήδη τους χίλιους, ενώ περισσότεροι από 20 000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από χολέρα. Εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν ή δεν έχουν πρόσβαση σε νερό. Η Αφρικανική Ένωση δεν λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε. Ο πρόεδρος Mugabe πρέπει πλέον να οδηγηθεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τον έλεγχο της επιδημίας χολέρας καθώς και να διασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα και η ιατρική βοήθεια φτάνουν στον λαό της Ζιμπάμπουε.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια τη βασανιστική αγωνία της Ζιμπάμπουε. Επιπλέον της πολιτικής βίας και της εμβάθυνσης τη φτώχειας, βλέπουμε την επιδείνωση της κατάστασης με την αναπόφευκτη λιμοκτονία και τις ασθένειες που πλήττουν πέντε εκατομμύρια κατοίκων της. Πρέπει να δώσουμε το παρών για τους ανθρώπους αυτούς, να τους προσφέρουμε τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, και να τους υποστηρίξουμε στη βαθιά επιθυμία τους για ελευθερία.

Για να τους βοηθήσουμε, πρέπει να απομονώσουμε τον ηγέτη τους, τον Mugabe, από τους αφρικανούς υποστηρικτές του, εξασφαλίζοντας την καταδίκη του από όλους τους αφρικανούς ηγέτες. Πέρα από την Αφρική, πρέπει να εργαστούμε για να εξουδετερώσουμε τους διεθνείς υποστηρικτές του, τους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή την Κίνα και τη Ρωσία, προκαλώντας τους να διακόψουν κάθε στήριξη και εμπορική συναλλαγή με τον Mugabe. Πρέπει να εξετάσουμε τη συνείδησή μας, όμως, επειδή δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που εμείς, η ΕΕ, προσκαλέσαμε τον Mugabe να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ που φιλοξένησε η ΕΕ στη Λισσαβόνα.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων σε όλους τους βουλευτές του ΕΚ που δρομολόγησαν μια επείγουσα έκκληση για τη Ζιμπάμπουε, δεδομένου ότι η Ζιμπάμπουε αντιμετωπίζει μια κρίση σε πρωτόγνωρη κλίμακα, και τα πράγματα επιδεινώνονται – κανένας τομέας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος.

Σε πολιτικό επίπεδο, παρατηρούμε αύξηση της βίας, όπως δείχνουν οι πληροφορίες για αυθαίρετες συλλήψεις και εξαφανίσεις ακτιβιστών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το νέο ξέσπασμα πολιτικής βίας μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία οποιαδήποτε λύση για την κρίση και να κάνει τα μέρη να υιοθετήσουν θέσεις που δεν θα μπορούν να συμβιβαστούν.

Σε ανθρωπιστικό επίπεδο, η κατάσταση επιδεινώνεται, όπως αποδεικνύεται από την επιδημία χολέρας, η οποία εξαπλώνεται και απειλεί τις γειτονικές χώρες της Ζιμπάμπουε.

Σε οικονομικό επίπεδο, η κατάσταση είναι καταστροφική. Οι τιμές των βασικών προϊόντων εξακολουθούν να αυξάνουν. Το κόστος του μέσου καλαθιού νοικοκυράς αυξήθηκε κατά 1 293% την περασμένη εβδομάδα.

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι κίνδυνοι μιας έκρηξης αυξάνουν κάθε ημέρα, με τις επιζήμιες συνέπειες που μπορεί να έχει η κατάσταση αυτή στη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε; Οι ανάγκες της Ζιμπάμπουε είναι τεράστιες. Αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο και αυτό οφείλεται κυρίως στην τρέχουσα κακοδιαχείριση της κυβέρνησης.

Σε ανθρωπιστικό επίπεδο, η Επιτροπή συνεχίζει την ενεργό ανάμειξή της. Επιτόπια αποστολή, η οποία πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, αξιολογεί εκ νέου επί του παρόντος την ανθρωπιστική κατάσταση. Αυτό θα μας επιτρέψει, μεταξύ άλλων, να καθορίσουμε πολύ γρήγορα κατά πόσον υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Επιτροπή –και πέραν αυτής, η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της– θα μπορέσει να βοηθήσει τη Ζιμπάμπουε μόνον εάν μπορέσει να συνεργαστεί στενά με μια νόμιμη κυβέρνηση, η οποία θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λάβει τα απαιτούμενα πολιτικά και οικονομικά μέτρα.

Αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή της συμφωνίας της 15ης Σεπτεμβρίου και από την εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Εξαρτάται επίσης από τη μεγαλύτερη εμπλοκή των ενδιαφερομένων στην περιοχή καθώς και της Αφρικανικής Ένωσης. Εκφράζουμε την ειλικρινή επιθυμία μας για μια τέτοια εμπλοκή σε όλες τις επαφές που έχουμε μαζί τους.

Ολοκληρώνοντας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί από πολύ κοντά την κατάσταση επί τόπου, θα συνεχίσει να εργάζεται με όλα τα κράτη μέλη καθώς και με τους αφρικανούς και διεθνείς εταίρους μας, για την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης, η οποία θα επιτρέψει στη Ζιμπάμπουε να εξέλθει από την παρούσα κρίση, την οποία όλοι σας καταγγείλατε έντονα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είναι αλήθεια ότι, σε αυτή την περίοδο εορτών, δεν πρέπει να ξεχνούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν στη Ζιμπάμπουε. Συγκαταλέγονται αναμφίβολα στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πλέον δεινή κατάσταση σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη των συζητήσεων.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


13.2. Νικαράγουα
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση επί έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Νικαράγουα (1).

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης. − Κυρία Πρόεδρε, η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας φαίνεται να απειλούνται σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας, ως βουλευτών της ΕΕ, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του λαού της Νικαράγουας και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση της Νικαράγουας ότι δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων, αλλά θα βεβαιωθούμε ότι θα ασκηθεί κάθε αναγκαία πίεση από την ΕΕ και τον ΟΗΕ για τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων των πολιτών της Νικαράγουας.

Ελπίζω ότι το μήνυμά αυτό, ενσωματωμένο στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος, θα ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερομένους και ότι θα ληφθούν επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, συντάκτης.(ES) Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νικαράγουα, στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορους παράγοντες. Καταρχάς, υπάρχουν ισχυρισμοί περί νοθείας –στους δύο δήμους της Μανάγκουα και της León, τουλάχιστον– πράγμα το οποίο θίγει το αποτέλεσμα των εκλογών της 9ης Νοεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επιλύσει ορισμένα από τα προβλήματα που αναιρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λατινική Αμερική, και συγκεκριμένα τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό, την παιδική θνησιμότητα, τη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού και την έλλειψη τίτλου κυριότητας στα εδάφη των ιθαγενών.

Επομένως, όταν εξετάζουμε την περίπτωση αυτή, πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών πτυχών. Από τη μια πλευρά, πρέπει να ενθαρρύνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό την παραδοσιακή τους έννοια, ως πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ από την άλλη πλευρά πρέπει να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση της Νικαράγουας να συνεχίσει να βοηθά τους πλέον μειονεκτούντες στη χώρα. Φυσικά, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η αντιπολίτευση μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της, πρέπει να πάρουμε θέση κατά της νοθείας, και πρέπει να υποστηρίξουμε το έργο των ΜΚΟ. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ισορροπημένο.

Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε ορισμένες προτάσεις για προφορικές τροπολογίες σε μια απόπειρα να δώσει στο τελικό κείμενο μια πιο ισορροπημένη μορφή όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, το κατά πόσον πρέπει να δρομολογηθούν ποινικές έρευνες, και τον αριθμό των δήμων στους οποίους συνέβη πραγματικά κάποιο είδος παρατυπίας.

Εν ολίγοις, θέλουμε να καταδικάσουμε τις εικαζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά χωρίς να φτάσουμε στα άκρα και να φέρουμε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Νικαράγουας, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της υποστηρίζοντας τα πλέον μειονεκτούντα στρώματα της κοινωνίας της.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, συντάκτης. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, όπως έπραξε και με άλλες χώρες που έλαβαν μέτρα για να επιβεβαιώσουν και να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους –δηλαδή, το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για το παρόν και το μέλλον τους– και οι οποίες ανέπτυξαν ένα σχέδιο χειραφέτησης, κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης με τους λαούς του κόσμου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά άλλη μια απαράδεκτη και ποταπή προσπάθεια παρέμβασης, αυτή τη φορά σε σχέση με τη Νικαράγουα.

Η παρούσα συζήτηση και η πρόταση ψηφίσματος προορίζονται απλώς να υποστηρίξουν απροκάλυπτα εκείνους που στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες παρέμβασης και αποσταθεροποίησης ενός δημοκρατικού και κυρίαρχου κράτους, όπως η Νικαράγουα. Αντί να στρεβλώνει την κατάσταση και τα γεγονότα και να προσπαθεί να δώσει στη Νικαράγουα μαθήματα δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να καταγγείλει την αντιδημοκρατική προσπάθεια της ΕΕ να επιβάλει μια προτεινόμενη ευρωπαϊκή συνθήκη, η οποία απορρίφθηκε ήδη, αδιαφορώντας πλήρως για τις δημοκρατικές αποφάσεις που λήφθηκαν κυρίαρχα από τους λαούς της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας.

Αντί να παρεμβαίνει σε κάτι για το οποίο μόνον ο λαός της Νικαράγουας μπορεί να αποφασίσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είχε απορρίψει την απάνθρωπη οδηγία για την επαναπροώθηση, η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, και θα έπρεπε να καταγγείλει τη συνεργασία της ΕΕ στις εγκληματικές πτήσεις της CIA.

Αντί να αντιγράφει την παρέμβαση που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να καταγγείλει τον απαράδεκτο εκβιασμό της ΕΕ σε σχέση με τη Νικαράγουα και να απαιτήσει να εκπληρώσει η ΕΕ τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προς τη χώρα αυτή.

Αυτό που πραγματικά ενοχλεί τους επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι η Νικαράγουα είναι αποφασισμένη να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του λαού της, από άποψη διατροφής, υγείας και εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τους πλέον μειονεκτούντες. Η καλύτερη καταγγελία αυτής της απόπειρας παρέμβασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πραγματική αναγνώριση και αλληλεγγύη προς τη Νικαράγουα που επιδεικνύουν οι λαοί της Λατινικής Αμερικής. Επομένως, επιτρέψτε μου να επαναλάβω: σταματήστε να παριστάνετε ότι δίνετε μαθήματα στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, συντάκτης. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Νικαράγουα είναι μια πολύ μικρή, φτωχή και χρεωμένη χώρα με πολύ χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα.

Η χώρα αυτή υπήρξε άτυχη. Κυβερνήθηκε από ομάδες με διάφορες πολιτικές συγγένειες, καταλήφθηκε από αμερικανικά στρατεύματα και βρέθηκε ανάμεσα στην Κούβα, την ΕΣΣΔ και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η χώρα καταστράφηκε από ξηρασίες και επλήγη από κυκλώνες, ένας εκ των οποίων στοίχισε τη ζωή 6 000 ανθρώπων το 1999 και ήταν ίσως ο πλέον διαβόητος και ο πλέον ισχυρός κυκλώνας στον κόσμο. Οι πολιτικές αλλαγές και οι αγώνες για την εξουσία υπονόμευσαν την ανάπτυξη της Νικαράγουας, όπως συνέβη σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην κατάρτιση νομοθεσίας αντίθετης προς διεθνείς συμβάσεις.

Παρέχοντας βοήθεια στον λαό της χώρας αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν δημοκρατικές αρχές στον τρόπο διακυβέρνησής της καθώς και να προσαρμοσθεί η νομοθεσία της ώστε να είναι σύμφωνη προς τις διεθνείς συμβάσεις. Εάν διέθετε δημοκρατική κυβέρνηση, η Νικαράγουα θα μπορούσε να γίνει μέλος της Ένωσης των Χωρών της Νότιας Αμερικής, η οποία ενδέχεται να γίνει στο μέλλον σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια πολιτική. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, είναι σημαντικό για την πολιτική τάξη στη Νικαράγουα να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στο ψήφισμα, το οποίο υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, συντάκτης.(ES) Η προστασία των δικαιωμάτων των προασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε διάκριση βασισμένη σε πολιτικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. Στο Σώμα αυτό, τείνουμε πολύ συχνά να γινόμαστε πολύ αυστηροί κριτές εκείνων με τους οποίους δεν συμμεριζόμαστε ορισμένα πολιτικά ιδεώδη και να υπερασπιζόμαστε πολύ δυναμικά εκείνους που θεωρούμε συμμάχους.

Πρέπει να τονίσω ότι, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ζήτημα πρέπει να εξετάζεται με καθολικό τρόπο.

Ο κίνδυνος που διατρέχουμε σήμερα είναι επίσης παρών στο ψήφισμα σχετικά με τη Νικαράγουα, το οποίο κατατέθηκε από ορισμένες πολιτικές ομάδες.

Πρέπει να έχουμε υπόψη το όλο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό δείχνει σαφώς μια χώρα σε κατάσταση φτώχειας, η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως με δραστικά διαρθρωτικά μέτρα. Μου φαίνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νικαράγουας κάνει πολλά από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η καταπολέμηση της φτώχειας δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τις διώξεις και τις παρενοχλήσεις των ανθρώπων που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, διαφωνούν με την επίσημη γραμμή.

Η πραγματική δημοκρατία επιτρέπει τη διαφωνία, τη συζήτηση και την ελευθερία έκφρασης.

Ορισμένες καταστάσεις έλαβαν χώρα πρόσφατα στη Νικαράγουα οι οποίες αξίζει να αναδειχθούν. Ορισμένες εξ αυτών είναι θετικές, όπως η κατάργηση, τον περασμένο Ιούλιο, του άρθρου 204 του Ποινικού Νόμου, το οποίο καθιστούσε ποινικό αδίκημα την ομοφυλοφιλία. Ως αντιπρόεδρος της διακομματικής ομάδας για τα δικαιώματα των ατόμων LGBT στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός αυτό.

Άλλες, ωστόσο, είναι αρνητικές και πολύ ανησυχητικές, όπως τα πολλά παραδείγματα για τα οποία λυπόμαστε σε σχέση με την επιδείνωση της κατάστασης των γυναικών. Ειδικότερα, υπήρξαν διώξεις γυναικών που διεκδικούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη μιας νεαρής γυναίκας θύματος βιασμού βοηθώντας την να υποβληθεί σε άμβλωση για να σωθεί η ζωή της.

Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε και το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης. Παρ’ όλα αυτά, καλώ επίσης την Επιτροπή να διαβουλευτεί με το Κοινοβούλιο προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Fernando Fernández Martín, συντάκτης.(ES) Συζητούμε σήμερα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Νικαράγουα από τις επιθέσεις εναντίον ορισμένων προασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ορισμένων θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας.

Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εδώ τη Zoilamérica ή τον Ernesto Cardenal ή τον Carlos Mejía Godoy ή τον Jarquín ή τον Sergio Ramírez, ή τόσους άλλους Νικαραγουανούς οι οποίοι νιώθουν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη Νικαράγουα προδόθηκαν.

Τον Νοέμβριο του 2006, ο κ. Ortega ζήτησε από τους Νικαραγουανούς αυτό που αποκάλεσε μια νέα ευκαιρία και αυτοί του την έδωσαν με δημοκρατικό τρόπο. Τώρα γνωρίζουμε για ποιον σκοπό την ήθελε. Έκτοτε, η αυθαιρεσία, η ευνοιοκρατία και η διαφθορά κυριαρχούν στα θεσμικά όργανα της κυβέρνησης, με αποκορύφωμα την εκλογική νοθεία της 9ης Νοεμβρίου. Προηγουμένως, είχαν ληφθεί ορισμένες πολύ σοβαρές αποφάσεις, όπως η ακύρωση του νομικού καθεστώτος ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ή διατυπωθεί απειλές και εκφοβισμοί κατά μελών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος Ortega παρομοίασε τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μύγες που κάθονται σε ακαθαρσίες και θεώρησε την ξένη βοήθεια που λαμβάνει η Νικαράγουα ψίχουλα. Συνειδητοποίησε σύντομα ότι δεν υπήρχε αρκετό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα προκειμένου να μπορέσει να παραιτηθεί από την αναπτυξιακή αυτή βοήθεια.

Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε σε αποφασιστική φάση στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής, η κυβέρνηση της Νικαράγουας πρέπει να κατανοήσει ότι θα έχει πάντοτε έναν σύμμαχο και έναν φίλο στο πρόσωπό μας, αλλά ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης και της δημοκρατίας είναι, με λίγα λόγια, για εμάς μια προϋπόθεση από την οποία δεν θα παραιτηθούμε ποτέ, επειδή πιστεύουμε ότι από αυτήν θα επωφεληθεί πρωτίστως ο λαός της Νικαράγουας.

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Δημοτικές εκλογές διεξήχθηκαν φέτος στη Νικαράγουα στις 9 Νοεμβρίου. Όπως και σε προηγούμενες εκλογές, η εκλογική διαδικασία αμφισβητήθηκε όσον αφορά τη δημοκρατική της νομιμότητα. Διατυπώθηκαν κατηγορίες για νοθεία και πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις που κατέληξαν σε συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών των διάφορων πολιτικών κομμάτων. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και η πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα έγινε βαθύτερη.

Δύο πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσαν να προτείνουν υποψηφίους στις τοπικές εκλογές. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί περιορίζει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτικών στη συμμετοχή στα κοινά.

Επιπλέον, λάβαμε άμεσες δηλώσεις από εκπροσώπους οργανώσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίοι μας ενημέρωσαν σχετικά με την τάση αμφισβήτησης του δικαστικού συστήματος από την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με τους διοικητικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς οι οποίοι έφεραν 17 οργανώσεις κοινωνικών κινημάτων ενώπιον των δικαστηρίων, και σχετικά με τις διώξεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, ακόμη και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να ζητήσουμε, πρώτον, από τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν τις πράξεις βίας των οπαδών τους και, δεύτερον, από την ίδια την κυβέρνηση, να ανοίξει εκ νέου τους χώρους δημοκρατικής συμμετοχής, να σεβαστεί την ελευθερία έκφρασης, να σταματήσει την απαγόρευση διαδηλώσεων και να επιτρέψει σε όλες τις ΜΚΟ να λαμβάνουν βοήθεια διεθνούς συνεργασίας και όχι μόνον βοήθεια από τη Βενεζουέλα για φιλοκυβερνητικές οργανώσεις.

Επιπλέον, η κυβέρνηση πρέπει να ανακαλέσει την ποινικοποίηση των θεραπευτικών αμβλώσεων στις περιπτώσεις στις οποίες απειλείται η ζωή της μητέρας.

Τέλος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και ΕΕ, ζητούμε από την Επιτροπή να υπενθυμίσει στη Νικαράγουα ότι πρέπει να σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να εμποδίσει την Ευρώπη να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια για την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού της Νικαράγουας, επειδή θέλουμε να είναι το μέλλον του όσο το δυνατόν καλύτερο.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική κατάσταση στη Νικαράγουα επιδεινώθηκε εν όψει των τοπικών εκλογών της 9ης Νοεμβρίου. Οι πολυάριθμες δράσεις και εκκλήσεις για ηρεμία που απηύθυναν η διεθνής κοινότητα και, ειδικότερα, οι αποστολές της ΕΕ και της Επιτροπής αγνοήθηκαν.

Μετά την ψηφοφορία, οι περιστάσεις γύρω από την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσαν κρίση με το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης. Το Συνταγματικό Φιλελεύθερο Κόμμα απέρριψε τα αποτελέσματα και κατήγγειλε μαζική νοθεία στις εκλογές. Κινήσεις πολιτών, η Εκκλησία, οργανώσεις εργοδοτών και η διεθνής κοινότητα ζήτησαν όλοι την εκ νέου καταμέτρηση των ψήφων ή τη διεξαγωγή νέων εκλογών. Επιπλέον, οι πολιτικοί θεσμοί και, ειδικότερα, το κοινοβούλιο παρέλυσαν λόγω της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων.

Οι εκθέσεις των επικεφαλής των αποστολών μας στη Νικαράγουα και η έκθεση των εκλογικών εμπειρογνωμόνων που απέστειλε η Επιτροπή κάνουν λόγο για παραβιάσεις των εκλογικών κανόνων και των διεθνών συνθηκών. Στις 10 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και κατόπιν διαβούλευσης με άλλους εταίρους, απέστειλε επιστολή στις αρχές της Νικαράγουας παρέχοντας τη στήριξή της σε κάθε συντονισμένη λύση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, προκειμένου να τεθεί τέλος στην κρίση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Με την επιστολή αυτή ανακοινώθηκε επίσης η αναστολή, από την 1η Ιανουαρίου 2009, των εκταμιεύσεων από τα προγράμματα δημοσιονομικής ενίσχυσης, καθώς η έναρξη περιόδου διαβουλεύσεων με τις αρχές της Νικαράγουας σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μεθόδους επαναπροσανατολισμού της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη χώρα.

Επιπλέον, πρέπει να καταστήσω σαφές ότι η Επιτροπή δεν απέσυρε την ενίσχυσή της για το 2008 προς τη Νικαράγουα –έχουν διανεμηθεί 20 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας– και όλα τα ποσά που είχαν προβλεφθεί για φέτος θα καταβληθούν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κάθε σχεδίου.

Όσον αφορά το 2009, τα 57 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για δημοσιονομική ενίσχυση δεν έχουν αποσυρθεί, αλλά ανασταλεί. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε προγράμματα και δραστηριότητες που εγγυώνται ότι η ενίσχυση φτάνει στους δικαιούχους –τον λαό της Νικαράγουας– άμεσα, χωρίς να περνά από την κυβέρνηση.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Samuel Santos, εξέφρασε τη διαφωνία του με το μέτρο αυτό με επιστολή που απέστειλε στην Επίτροπο Ferrero-Waldner στις 12 Δεκεμβρίου. Επαναβεβαίωσε το κύρος των αποτελεσμάτων και εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει σε διάλογο σχετικά με τις προσπάθειες συνεργασίας που σκοπεύει να καταβάλει η Επιτροπή όσο το δυνατόν συντομότερα.

Τέλος, απαντώντας σε μία από τις ομιλίες, θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή ελπίζει προφανώς ότι η παρούσα κρίση θα επιλυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και, σε κάθε περίπτωση, η σημασία που αποδίδεται από τα μέρη στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και αξιών και στη χρηστή διακυβέρνηση κατοχυρώνεται επανειλημμένως στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής. Οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά αυτή τη συμφωνία σύνδεσης θα αποτελέσουν ευκαιρία για τη βελτίωση του διαλόγου σχετικά με τις εν λόγω αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εφαρμογής τους.

Αυτές είναι οι πληροφορίες που μπορώ να σας δώσω· γνωρίζω ότι η κ. Ferrero-Waldner παρακολουθεί την κατάσταση πολύ προσεκτικά μαζί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που έθεσαν το θέμα της κατάστασης της Νικαράγουας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη των συζητήσεων.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. Η Νικαράγουα αντιμετωπίζει πολλά επείγοντα προβλήματα: πολιτική και αστυνομική διαφθορά, έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, ενδεχόμενη νοθεία στις εκλογές, αυξανόμενη φτώχεια, αναλφαβητισμός, κακή υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Νικαράγουα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, προστατεύει τα μωρά της πριν γεννηθούν δεν περιλαμβάνεται στα ανομήματά της.

Εμείς στην Ευρώπη διαθέτουμε τον πλούτο για να φροντίσουμε τις μητέρες και τα μωρά μας, αλλά επιτρέπουμε την καταστροφή άνω του ενός εκατομμυρίου μωρών πριν από τη γέννησή τους. Η Νικαράγουα είναι φτωχή και όμως καλωσορίζει ακόμη τους μικρούς πολίτες της. Η Νικαράγουα με όλα τα προβλήματά της έχει δημογραφικό μέλλον, ενώ εμείς στην Ευρώπη που επικρίνουμε τη Νικαράγουα αντιμετωπίζουμε έναν σκληρό δημογραφικό χειμώνα.

Πρέπει να βοηθήσουμε τη Νικαράγουα να εγκαθιδρύσει ισχυρή δημοκρατία, γερή και έντιμη οικονομία και αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και υγείας, και να τα βοηθήσουμε να φροντίσουν τις οικογένειες, τις γυναίκες και τα παιδιά, αντί να τα καταστρέφουμε με τη νόμιμη άμβλωση.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


13.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση επί έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Ρωσία(1).

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης. − Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για την κάλυψη μεγάλου ποσοστού των ενεργειακών αναγκών των κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον, η σημερινή Ρωσία δεν είναι η χώρα που ήταν στο παρελθόν. Ως προς αυτό χαιρόμαστε, επειδή θέλουμε ολόψυχα να είναι η Ρωσία μια σύγχρονη και δημοκρατική χώρα με την οποία θα μπορούμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Δυστυχώς, οι επιθυμίες μας –και πλέον η οικοδόμηση εμπιστοσύνης– κλονίζονται από την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την έλλειψη σεβασμού για το κράτος δικαίου που εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία, αν και σε πολύ μειωμένο βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τελείως απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο οι ρωσικές αρχές χειρίσθηκαν την όλη υπόθεση που αφορά τη βίαιη δολοφονία της Anna Politkovskaya το 2006.

Με την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, καλούμε τη ρωσική κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η πορεία προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που ακολουθεί η Ρωσία, και η επακόλουθη συνεργασία της με την ΕΕ, δεν θα διακυβευτούν λόγω των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων που λαμβάνουν ακόμη χώρα στη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior , συντάκτης. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Elena Bonner μίλησε χθες εδώ, στην τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ, στην οποία παρέστη μαζί με την κόρη της, Tatjana Yankelevich. Τα λόγια της αντηχούν ακόμη στην αίθουσα αυτή σήμερα. Ήταν πραγματικά σημαντικά λόγια – τα οποία μετέφεραν ένα μήνυμα στη σημερινή Ευρώπη, στον σημερινό κόσμο, από κάποιον που επέζησε του ολοκληρωτικού καθεστώτος στη Ρωσία και που εκπροσωπεί την πραγματική φωνή της Ρωσίας στον σημερινό κόσμο.

Εμείς,, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανησυχούμε με την παρούσα κατάσταση στη μεγάλη αυτή χώρα. Δικηγόροι και υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων διώκονται, εκφοβίζονται, δέχονται βίαιες απειλές και ζουν φοβούμενοι για τη ζωή τους. Όλα αυτά είναι αναπόσπαστα στοιχεία του τρέχοντος πολιτικού συστήματος της Ρωσίας.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2008, η αστυνομία ερεύνησε αρχεία, τα οποία βρίσκονται στα γραφεία της οργάνωσης Memorial, ενός διακεκριμένου οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της καταγραφής των εγκλημάτων του ολοκληρωτισμού. Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν μπορώ να φανταστώ τους λόγους που μπορεί να είχαν οι ρωσικές αρχές για να κατάσχουν εξοπλισμό που ανήκει στην οργάνωση Memorial, τους υπολογιστές ή τα αρχεία της σχετικά με την περίοδο των γκουλάγκ. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία εξήγηση όσον αφορά το γιατί τα αρχεία αυτά μπορεί να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη στη σύγχρονη Ρωσία.

Μας προβληματίζει επίσης η δίκη των δολοφόνων της Anna Politkovskaya. Όχι μόνον προσδοκούμε ότι η δίκη θα αποσαφηνίσει ποιος ακριβώς διέπραξε τη δολοφονία αυτή, ποιος είναι υπεύθυνος και τίνος οι εντολές εκτελέσθηκαν, αλλά αναμένουμε επίσης από το δικαστήριο να φωτίσει όλες τις περιστάσεις που αφορούν τη συγκλονιστική αυτή δολοφονία. Για τον λόγο αυτό, η δίκη θα έπρεπε να είναι ανοικτή στους δημοσιογράφους, στα μέσα ενημέρωσης και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Πιστεύω επίσης ότι στις θεμελιώδεις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνεται ρήτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πραγματική Ρωσία είναι αυτή που περιέγραψε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κ. Bonner.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, συντάκτης. (NL) Κυρία Πρόεδρε, μετά το 1991, η Ρωσία υπήρξε για λίγο μια χώρα ανοικτών διαφορών στις πολιτικές απόψεις και πολιτικού διαλόγου με ένα πολυκομματικό σύστημα και διαφορετικές απόψεις σχετικά με το μέλλον. Δυστυχώς, αυτή η πολύ δημοκρατική περίοδος συνοδεύτηκε επίσης από διοικητική ανικανότητα, τυχαίες ιδιωτικοποιήσεις και διαφθορά. Η χαοτική περίοδος υπό τον πρόεδρο Yeltsin κατά τη δεκαετία του 199 δημιούργησε ένα κλίμα για επάνοδο σε μια ισχυρή, κεντρική εξουσία, χωρίς μεγάλα περιθώρια για αντιπολίτευση ή κριτική διερευνητική δημοσιογραφία.

Παρότι τώρα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην κομμουνιστική εποχή, διάφορα κόμματα συμμετέχουν στις εκλογές, η εξουσία ανήκει και πάλι σε ένα μόνο κόμμα, τα άλλα κόμματα υπονομεύονται συστηματικά και ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος δοξάζεται. Μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης υποστηρίζει τον ηγέτη αυτόν και δεν δέχεται κριτικές, εναλλακτικές δυνατότητες ή αντιπολίτευση. Τα πράγματα θα παραμείνουν έτσι, εφόσον η Ρωσία πλούτισε ξαφνικά και έγινε επιτυχημένη χάρη στις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ως εκ τούτου, οι δυνατότητες για πραγματική δημοκρατία περιορίστηκαν σημαντικά.

Αυτοί που διαφωνούν με την παρούσα κρατούσα άποψη επισημαίνουν την τεράστια διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών, το υψηλό επίπεδο μυστικότητας, μισαλλοδοξίας, τα περιορισμένα δικαιώματα των αυτόνομων περιφερειών, τη μεταχείριση των εθνοτικών μειονοτήτων, τη βίαιη κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο, την παραμέληση των οικονομικά αδύναμων περιφερειών, την κακομεταχείριση των στρατευμένων, τις διακρίσεις κατά των ομοφυλοφίλων, την ατιμωρησία ορισμένων δολοφόνων, τη μονομερή κομματική επιλογή των μελών της αστυνομίας και της δικαιοσύνης και τον περιορισμό της ελευθερίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μέσων ενημέρωσης.

Πρέπει να δείξουμε τη συμπάθειά μας προς τους επικριτές. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε δίνοντας το καλό παράδειγμα και υποστηρίζοντας δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση των εξαφανίσεων, των εκφοβισμών, της μυστικότητας και των δολοφονιών. Στην πράξη, χώρες με εύρυθμη κοινοβουλευτική δημοκρατία συμβάλλουν άθελά τους στο αντίθετο.

Δεν βοηθούμε τους επικριτές κατασκευάζοντας πυραυλική ασπίδα ή υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Γεωργίας να καταλάβει την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία. Αυτές θεωρούνται εχθρικές πράξεις, οι οποίες έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα τη συσπείρωση των πολιτών γύρω από τον κ. Putin. Δεν τους βοηθούμε επίσης ανεχόμενοι τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία, επειδή χρειαζόμαστε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Το ψήφισμα αναφέρει ορθώς ότι, στις επαφές μας με τη Ρωσία, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, συντάκτης. − Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Εξακολουθούμε να αναφέρουμε τη λέξη «αλληλεξάρτηση». Η αλληλεξάρτηση αυτή δεν αφορά μόνον την ενέργεια και το εμπόριο. Αφορά επίσης αξίες, τη δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια. Αυτές είναι οι αξίες για τις οποίες δεσμεύτηκε η Ρωσία όταν έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η παρούσα συζήτηση πρέπει να μας θυμίσει την κοινή ευθύνη μας για την ανησυχητική καταστολή στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2008, 17 ρωσικές ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα απέστειλαν κοινή δήλωση στην ΕΕ. Η αντίδραση της ΕΕ δεν υπήρξε κατάλληλη –μας λένε– σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία και στις σχέσεις της Ρωσίας με τα γειτονικά κράτη της, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Η ΕΕ δεν επέβαλε στη Μόσχα τα ίδια πρότυπα τα οποία επιμένει να επιβάλλει στους άλλους εταίρους της. Η παράλειψη αυτή –καταλήγουν– επέτρεψε στις ρωσικές αρχές να παραβιάζουν κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Χθες, η Elena Bonner μας έδωσε την ουσία του μηνύματος του Andrei Sakharov: κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις· κάνε αυτό που σου υπαγορεύει η συνείδησή σου. Εάν δεν ενεργήσουμε έτσι, κινδυνεύουμε να μοιραστούμε την ευθύνη για την καταστρατήγηση της δικαιοσύνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γειτονιά μας, ενώ κάνουμε ρεαλιστικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ενεργειακούς εφοδιασμούς.

Μπορούμε να αλλάξουμε κάτι; Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισαν τη βαναυσότητα και τη φαινομενική παντοδυναμία του σοβιετικού ολοκληρωτισμού μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ίδιες τις αξίες μας. Ο ρωσικός λαός δικαιούται να απολαύει των ίδιων αξιών και της ίδιας δικαιοσύνης με εμάς.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, συντάκτρια. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στη Ρωσία, οι δολοφονίες και οι ανθρωποκτονίες εξακολουθούν να αποτελούν μέσο για να φιμωθούν οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καθένας που σκέφτεται διαφορετικά.

Στη Μόσχα, στις 28 Οκτωβρίου, ο Otto Messmer, ο ιησουίτης επικεφαλής της ρωσικής περιφέρειας, και ο Victor Betancourt από τον Ισημερινό, δολοφονήθηκαν. Στις 31 Αυγούστου, δολοφονήθηκε ο Magomet Yevloyev. Απόπειρες πραγματοποιήθηκαν επίσης κατά της ζωής των Ahmed Kotiev, Zurab Tsetchoev, Dimitri Kraiuchin, Stanisław Dmitriewski και Karina Moskalenko. Στις 4 Δεκεμβρίου, ρώσοι εισαγγελείς οργάνωσαν έφοδο στα γραφεία της οργάνωσης Memorial, κατά τη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκε βάση δεδομένων η οποία περιείχε τα στοιχεία χιλιάδων θυμάτων του σταλινικού καθεστώτος.

Οι δίκες σχετικά με τις δολοφονίες της Anna Politkovskaya και του Alexander Litvinienko δείχνουν ότι οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν μια δίκαιη έκβαση και προσπαθούν να εμποδίσουν να αποκαλυφθεί στον κόσμο ποιος διέταξε τις δολοφονίες. Στη Ρωσία, είναι συνήθης πρακτική η σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών και η κακομεταχείριση στρατευμένων.

Διαμαρτύρομαι έντονα κατά των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Καλώ τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν τις διώξεις κατά των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, έχουμε εκφράσει επανειλημμένως τη βούλησή μας για συνεργασία με τη Ρωσία. Επιθυμούμε οικονομικές συναλλαγές και πολιτικό διάλογο με τη χώρα αυτή. Η Ευρώπη και η Ρωσία χρειάζονται η μία την άλλη. Ως εκ τούτου, μας ανησυχούν ακόμη περισσότερο οι εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα αυτή, ο λαός της οποίας υπέφερε ήδη υπό τη σοβιετική δικτατορία για πολλές δεκαετίες.

Όλοι οι δημοκρατικοί δείκτες έχουν καθοδική πορεία από τότε που ο Vladimir Putin ανέλαβε καθήκοντα: η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι –και όχι μόνον για τα πολιτικά κόμματα– η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και ο σεβασμός για τις μειονότητες.

Η επανειλημμένη καταδίκη της Ρωσίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ στο Στρασβούργο είναι λυπηρή απόδειξη της κατάστασης των ατομικών δικαιωμάτων στη χώρα. Ένα από τα πράγματα που μας δείχνει η έφοδος στο Κέντρο Έρευνας και Πληροφοριών «Memorial» στην Αγία Πετρούπολη στις 4 Δεκεμβρίου είναι ότι η παρούσα ηγεσία επιδιώκει προφανώς να απαλλαγεί από το φορτίο της σταλινικής κληρονομιάς της χώρας και να εξωραΐσει την τρομοκρατία του Στάλιν. Αυτή δεν είναι μια καλή βάση για την ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνίας, από την οποία εξαρτάται η επιτυχημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας ούτε για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων γειτόνων της όσον αφορά την εικόνα της Ρωσίας ως αξιόπιστου και ειρηνικού εταίρου.

Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να πιέσουμε για την επάνοδο της Ρωσίας στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία σε όλες τις επαφές μας με την κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματική κοινότητα.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία είναι πολύ σημαντική για εμάς ώστε να μην μας απασχολούν τα τεκταινόμενα στη χώρα αυτή. Κατά την κομμουνιστική περίοδο, το πρόβλημα δεν ήταν η ελευθερία του λόγου. Αντίθετα, το πρόβλημα ήταν η ελευθερία κάποιου αφού θα εξέφραζε την άποψή του. Σήμερα, η κατάσταση φαίνεται να είναι ακόμη χειρότερη. Τώρα δεν κινδυνεύει μόνον η ελευθερία, αλλά και η ίδια η ζωή των πολιτών.

Το ψήφισμα τονίζει τις πολυάριθμες και συγκλονιστικές δολοφονίες ακτιβιστών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή πολιτών που θεωρούνται ενοχλητικοί από τις εθνικές ή τις τοπικές αρχές για άλλους λόγους. Οι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες αυτές μπορούν να εξαφανίζονται από τη χώρα, όπως στην περίπτωση των δολοφόνων της Anna Politkovskaya, ή μπορούν να κρύβονται πίσω από τα κοινοβουλευτικά τους προνόμια, όπως στην περίπτωση των δολοφόνων του Alexander Litvinyenko. Η ανησυχητική αυτή κατάσταση σημαίνει ότι θα είναι δύσκολο για εμάς να μεταχειριστούμε τη Ρωσία ως χώρα που επιθυμεί πραγματικά να τηρήσει τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε προηγουμένως σχετικά με τη σειρά της ομιλίας μου.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία είναι οι σημαντικότεροι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει επίσης να αποτελούν τις βάσεις του διαλόγου μας με τη Ρωσία.

Δυστυχώς, ο κατάλογος των παραβιάσεων γίνεται μακρύτερος ημέρα με την ημέρα, και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσουν οι ακτιβιστές στο έργο τους στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων αυξάνονται επίσης καθημερινά.

Αρκετές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες, μεταξύ πολλών άλλων. Πραγματοποιήθηκε επίθεση στο σπίτι του Stanislav Dmitrievsky, συμβούλου του Ιδρύματος για την Προώθηση της Ανεκτικότητας στο Nizhny Novgorod. Ένοπλες δυνάμεις απήγαγαν και βιαιοπράγησαν κατά του Zurab Tsetchoev, υπερασπιστή τον ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ινγκουσετία. Συγγενείς του Ilyas Timishev, δικηγόρου που ασχολείται με θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, κρατήθηκαν, ανακρίθηκαν και υποβλήθηκαν σε κακομεταχείριση.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω εδώ ότι την περασμένη εβδομάδα, στις 12 Δεκεμβρίου, η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να εκδώσει τον Murat Gasayev στη Ρωσία. Ο κ. Gasayev, ρώσος πολίτης από την Τσετσενία, κρατήθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες το 2004 και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια επί τρεις ημέρες, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Ο κ. Gasayev διέφυγε στην Ισπανία, όπου ζήτησε άσυλο το 2005. Η αίτησή του απορρίφθηκε βάσει εμπιστευτικής έκθεσης που εκπόνησαν οι ισπανικές αρχές και στην οποία δεν είχε πρόσβαση ούτε ο ίδιος ούτε ο δικηγόρος του.

Η Ισπανία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και η έκδοση του κ. Gasayev βασίζεται στις διπλωματικές διαβεβαιώσεις που παρέσχον οι ρωσικές αρχές προκειμένου να εγκριθεί.

Αμέτρητες εκθέσεις οργανώσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν εγείρει επανειλημμένα προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων στη Ρωσική Ομοσπονδία, και ιδίως στις δημοκρατίες του βόρειου Καυκάσου, όπως η Τσετσενία και η Ινγκουσετία.

Εάν ο Murat Gasayev εκδοθεί, υπάρχει πολύ πραγματικός κίνδυνος να υποβληθεί σε βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης όταν βρεθεί υπό ρωσική επιτήρηση.

Θα ολοκληρώσω –χρησιμοποιώ τώρα το επιπλέον λεπτό χρόνου ομιλίας, όπως συμφωνήθηκε– επαναλαμβάνοντας κάτι που είπε ένας συνάδελφος από την ομάδα μου, ο κ. Horáček. Τον περασμένο Ιούλιο υπενθύμισε ότι οι κρατούμενοι στην υπόθεση Yukos, Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev, κρατούνται σε φυλακή της Chita στη Σιβηρία. Υπάρχουν και άλλοι.

Θα ήθελα επομένως να ζητήσω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την αποφυλάκισή τους, και να ενθαρρύνουμε επίσης τη Ρωσία να καταστήσει την ελευθερία της γνώμης και την ελευθερία του Τύπου πραγματικότητα και να μην εμποδίζει το έργο των ΜΚΟ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό μας μέλλον στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, για άλλη μία φορά, διατυπώθηκαν επικρίσεις κατά της ρωσικής κυβέρνησης, επειδή ανέχεται, ενίοτε ακόμη και υποκινεί, δραστηριότητες οι οποίες απέχουν πολύ από τις αρχές για τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα. Οι Ρώσοι είναι εξοργισμένοι με τις απαγωγές, τους εκφοβισμούς ή ακόμη και τις δολοφονίες ακτιβιστών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχει σημαντική στήριξη στη Ρωσία για τη συγκεκριμένη αυτή κυβέρνηση, παρά τον προκλητικό τρόπο με τον οποίο καταστέλλει κάθε αντιπολίτευση.

Στους περισσότερους Ρώσους αρέσει η ισχυρή ηγεσία – ακόμη και η αδίστακτη ηγεσία. Οι Ρώσοι θέλουν να ξαναχτίσουν τη ρωσική αυτοκρατορία, ανεξάρτητα από το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Η Ευρώπη προσποιείται ότι δεν το αντιλαμβάνεται, καθώς τα οικονομικά συμφέροντα έχουν, φυσικά, ύψιστη σημασία. Επίσης, μεγάλη μερίδα του ρωσικού πληθυσμού επιθυμεί την επανένωση των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών με τη Ρωσία, ακόμη και εκείνων που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί ένα ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα από εκείνο των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία. Και όμως, παρά τον μεγαλύτερο αυτό κίνδυνο, μένουμε σιωπηλοί στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο κοντινός γείτονας της Ευρώπης και, λόγω των εμπορικών σχέσεών μας, είναι επίσης ένας από τους πιο σημαντικούς γείτονες της Ευρώπης. Τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρώπη για τους λόγους αυτούς. Επίσης τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρώπη. Για τους λόγους αυτούς, καθώς και για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις οποίες αναφέρεται, το παρόν ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό.

Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι συναντήθηκα με τον Gary Kasparov, όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Ρωσίας, στο παρόν Κοινοβούλιο εδώ στο Στρασβούργο. Ήρθε ως επίτιμος καλεσμένος όταν ήταν υποψήφιος. Ο Kasparov μας κατέστησε σαφές –ακόμη και τότε– ότι η στάση του Κρεμλίνου απέναντι στην πολιτική δραστηριότητα σήμαινε ότι τον μεταχειρίζονταν ως υπονομευτή και εγκληματία –πολλά από τα πράγματα για τα οποία συζητούμε σήμερα– και ότι μπορούσε να υποστεί κακομεταχείριση και τελούσε πάντοτε υπό την απειλή της σύλληψης και της σύλληψης των υποστηρικτών του.

Μερικές φορές αυτό το είδος δραστηριότητας υπερβαίνει τα ρωσικά σύνορα και φτάνει έως την ΕΕ. Σε πρόσφατη επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών στη Βουλγαρία, πληροφορηθήκαμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία υφίσταται σοβαρές διώξεις στη Βουλγαρία, σχετικά με τον ρόλο της Ρωσίας στην κατάστασή της.

Πρέπει να θέσουμε κατά μέρος τις σκέψεις για τον φόβο μας όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, οι οποίες καθιστούν πιο ήπια την προσέγγισή μας απέναντι στη Ρωσία και μας κάνουν διστακτικούς απέναντί της, και να μιλήσουμε στη Ρωσία με αποφασιστικότητα και σαφήνεια, υπενθυμίζοντάς της ότι είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Συμφωνίας του Στρασβούργου, και πρέπει να επιμείνουμε να σεβαστεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και εκτός αυτής.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, τα προβλήματα όσον αφορά το κράτος δικαίου στη Ρωσία δεν είναι τυχαίες εκτροπές, αλλά ένα καρκίνωμα που εξαπλώνεται συστηματικά. Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση της εποχής Putin, με τον κ. Medvedev ως αχυράνθρωπο, και η τρίτη φάση τελεί υπό προετοιμασία επί του παρόντος.

Ο κ. Putin ξεκίνησε την πρώτη φάση του με τον δεύτερο πόλεμο στην Τσετσενία, μια επίθεση κατά μιας μικρής χώρας, η οποία ισοδυναμούσε με γενοκτονία και η οποία υποκινήθηκε από τεράστια αποικιοκρατικά συμφέροντα για τις πρώτες ύλες της. Έκτοτε, η κατάσταση επιδεινώθηκε· το κράτος δικαίου και η ελευθερία του Τύπου έχουν περιορισθεί, οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Karinna Moskalenko, καταδιώκονται έως εδώ στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του Στρασβούργου, και έχουμε παρατηρήσει πλήρη έλλειψη προόδου και, όπως είπα προηγουμένως, όχι απλώς τυχαίες εκτροπές, αλλά τη συστηματική απώλεια της λιγοστής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που απομένουν.

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα. Στις διαπραγματεύσεις μας σχετικά με μια συμφωνία, οφείλουμε κάτι τέτοιο στους ανθρώπους –την Anna Politkovskaya, τον Alexander Litvinenko και πολλούς άλλους– που έχασαν τη ζωή τους επειδή τόλμησαν να ερευνήσουν αυτές τις εκτροπές ή να πουν τα πράγματα με το όνομά τους.

Οποιοσδήποτε συζητά το θέμα αυτό ανοικτά στη Ρωσία θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο και κάθε φορά γίνεται λόγος για μια μυστηριώδη, σκοτεινή κατάσταση. Επομένως, εμείς που ζούμε σε συνθήκες ελευθερίας και σχετικής ασφάλειας έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι θα φωτιστούν επιτέλους κάπως οι περιστάσεις, και εμείς τουλάχιστον σε αυτό το Σώμα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε· δηλαδή, να μιλούμε με ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο στην εκάστοτε ρωσική εξουσία. Στο κάτω-κάτω είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει, όπως κατέστησε σαφές η Elena Bonner στη συγκινητική ομιλία της χθες.

Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα που έδωσαν θαρραλέοι άνθρωποι, όπως η Elena Bonner και ο Andrei Sakharov, και ας σταματήσουμε επιτέλους να είμαστε υποκριτές και να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή είναι η καλύτερη χάρη που μπορούμε να κάνουμε στον λαό της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, η Anna Politkovskaya δολοφονήθηκε πριν από δύο χρόνια. Πυροβολήθηκε στο σπίτι της, στον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας της. Ένα όπλο αφέθηκε δίπλα της. Ήταν μέρα μεσημέρι. Το ερώτημα τότε ήταν «ποιος πάτησε τη σκανδάλη;». Το ερώτημα έκτοτε έγινε «ποιος κινούσε τα νήματα που κουνούσαν τα χέρια που πάτησαν τη σκανδάλη;». Η δολοφονία φαινόταν να εκτελέστηκε από τη μαφία, αλλά αυτή δεν έγραψε ποτέ για τη μαφία. Έγραφε μόνον για τη ρωσική κυβέρνηση και τις ενέργειές της στην Τσετσενία. Ήταν μια προειδοποίηση – μια προειδοποίηση προς άλλους ελεύθερα σκεπτόμενους δημοσιογράφους να μείνουν μακριά από τον χώρο της εξουσίας.

Η προειδοποίηση αυτή θα πετύχει τον σκοπό της, εάν η παγκόσμια κοινή γνώμη και ένα σαφές μήνυμα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν αναγκάσουν τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης και την κατάλληλη αποκάλυψη εκείνων που έδωσαν τις εντολές. Δεν μπορούμε να ξαναφέρουμε την Anna στη ζωή, αλλά μπορούμε να τη δικαιώσουμε. Μπορούμε να την κάνουμε σύμβολο ελευθερίας και όχι σύμβολο καταστολής. Πρέπει να ενωθούμε για τον σκοπό αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, θα ολοκληρώσουμε σε λίγο μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση, η οποία, όπως ήδη ειπώθηκε, έπρεπε να είχε διεξαχθεί εδώ και καιρό. Η Ρωσία είναι ζωτικής σημασίας για εμάς από κάθε άποψη, αλλά ιδίως ως χώρα στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τα εν λόγω ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν αναπόφευκτα την απόρριψη της ξενοφοβίας και της ομοφυλοφοβίας, και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους βουλευτές να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ρητή αναφορά στις δύο αυτές μεγάλες πληγές στη Ρωσία, οι οποίες ορθές θεωρούνται ως τέτοιες στην πρόταση ψηφίσματος, και να μην συμφωνήσουν στην κατάργηση των συγκεκριμένων αναφορών.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το ψήφισμα αναφέρεται άμεσα σε καταδικαστέες περιπτώσεις.

Το παρόν ψήφισμα δεν πρέπει να είναι ένα ψήφισμα κατεπείγοντος, αλλά μια συνεχής έκκληση προς τις ρωσικές αρχές, αφού καταδικάζουμε τις μεθόδους διώξεών τους. Το παρόν ψήφισμα είναι μια έκκληση προς τον ρωσικό λαό, τους αγωνιστές και τους ρώσους ήρωες οι οποίοι θα αγωνίζονται για την ελευθερία τους έως ότου κανείς να μην φοβάται ότι θα εκτελεστεί επειδή άσκησε το δικαίωμα του να εκφράζεται ελεύθερα.

Πιστεύω ότι πρέπει να γνωστοποιήσουμε την έκκλησή μας στο πλαίσιο των σχέσεων και των συσκέψεων μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως τη δολοφονία της Anna Politkovskaya, καθώς και άλλα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία και τα οποία είναι ενδεικτικά της πολιτικής τρομοκρατίας που ασκεί το κράτος κατά των ίδιων των πολιτών του.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, επιπλέον των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Ρωσία γίνεται επίσης περισσότερο επεκτατική και, ύστερα από ένα σύντομο διάλειμμα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, απειλεί και πάλι τους γείτονές της. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο κομμουνισμός δεν λογοδότησε και δεν καταδικάστηκε ποτέ επίσημα. Σήμερα, μπορούμε να λέμε ότι η Γερμανία είναι μια δημοκρατική χώρα που σέβεται τον λαό της, επειδή η Γερμανία ξεπέρασε τον Χίτλερ και το ναζιστικό παρελθόν της.

Σήμερα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το κομμουνιστικό παρελθόν αντιμετωπίζεται τόσο εδώ, στο παρόν Σώμα, όσο και οπουδήποτε μπορούμε να ασκήσουμε την επιρροή μας, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναχαιτίσουμε την πλημμύρα της πολιτικής της τρομοκρατίας της Ρωσίας στη χώρα της και τις επεκτατικές βλέψεις της στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, στις 5 Νοεμβρίου, στην πρώτη επίσημη ομιλία του στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Medvedev έκανε σαφή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Η συμβολική αναφορά σε αυτό το έτος της επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου δείχνει το ενδιαφέρον του νέου προέδρου για τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και τον αντίκτυπο των εν λόγω μεταρρυθμίσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα λόγια του είναι ενθαρρυντικά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό πολύ προσεκτικά. Η πραγματικότητα των τελευταίων εβδομάδων μας θύμισε για άλλη μία φορά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίσουν οι προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά, φυσικά, τους διάφορους ομιλητές, κυρία Πρόεδρε, οι οποίοι τόνισαν τις σοβαρές απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya ξεκίνησε. Αρχικά ήταν ανοικτή στο κοινό, έπειτα συνεχίσθηκε κεκλεισμένων των θυρών, και στη συνέχεια άνοιξε και πάλι στο κοινό. Η δίκη θα παρακολουθηθεί προσεκτικά από όλους εκείνους που προασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης.

Όπως μας υπενθυμίζει η δολοφονία του Magomed Yevloyev –ο οποίος δολοφονήθηκε ενώ τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση στα τέλη Αυγούστου–, στη Ρωσία, η δημοσιογραφία γίνεται ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο επάγγελμα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η οργάνωση Memorial, μια από τις παλαιότερες και πιο αξιοσέβαστες ΜΚΟ που εργάζονται σχετικά με το επώδυνο παρελθόν της Ρωσίας του 20ού αιώνα, υποβλήθηκε σε αστυνομική έρευνα. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν η κατάσχεση ιστορικών αρχείων σχετικά με τα γκουλάγκ.

Εάν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη– μια διάσκεψη της οποίας τις εργασίες ξεκίνησα εγώ ο ίδιος– τότε εξυπακούεται ότι οι ιστορικοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πρόσβαση στα αρχεία. Η έρευνα της 4ης Δεκεμβρίου είναι ένα ανησυχητικό μήνυμα για εκείνους που πιστεύουν στην αναγκαιότητα συζήτησης, και μάλιστα ειλικρινούς, σχετικά με τα βαθιά τραύματα του παρελθόντος. Η συζήτηση αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες συμφιλιώσεις στο μέλλον.

Φυσικά, οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ρωσικών αρχών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ευκαιρίες για να υπενθυμισθεί η αναγκαιότητα τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ρωσία στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον εκδημοκρατισμό και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η υποστήριξη της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος αποτελεί επίσης προτεραιότητα στα προγράμματα συνεργασίας με τη Ρωσία. Κατά την τελευταία σύσκεψη με τη Ρωσία, ήρθα σε επαφή με τους νέους αξιωματούχους που είναι αρμόδιοι για τη δικαιοσύνη και σκοπεύω να συνεχίσω έναν απαιτητικό διάλογο μαζί τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία διαπραγματεύονται επί του παρόντος μια νέα συμβατική βάση για την αντικατάσταση της υφιστάμενης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Προφανώς, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της νέας αυτής συμφωνίας. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα μέρη στο πλαίσιο του ΟΗΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να βρουν τη θέση τους· η Επιτροπή παραμένει δραστήρια στον τομέα αυτό. Η κ. Ferrero-Waldner μου ζήτησε να σας ευχαριστήσω που προτείνατε τη συζήτηση αυτή και με διαβεβαίωσε για την προσωπική της δέσμευση. Θα ήθελα να προσθέσω και τη δική μου δέσμευση στο θέμα αυτό, καθώς έχω την ευκαιρία να συζητώ με τις αρχές της Μόσχας θέματα που αφορούν τον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Αυτά μπορώ να πω επί του θέματος αυτού, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι το 2010 θα είναι μια ευκαιρία για τους ρώσους αξιωματούχους να τηρήσουν καλύτερα τις δεσμεύσεις τους, γιατί δεν έπραξαν κάτι τέτοιο στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως τώρα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), γραπτώς. Σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων συνεχίζονται στην υπό εξέλιξη υπόθεση Yukos. Πέντε χρόνια μετά τη σύλληψη του Mikhail Khodorkovsky, αυτός και άλλοι υπάλληλοι της Yukos παραμένουν φυλακισμένοι υπό αμφισβητήσιμες περιστάσεις. Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση του Vasily Alexanyan, πρώην δικηγόρου της Yukos, ο οποίος είναι προφυλακισμένος από το 2006. Στα πρόθυρα του θανάτου πλέον, καθώς πάσχει από AIDS, καρκίνο των λεμφαδένων και φυματίωση, ο Alexanyan δήλωσε ότι αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό και να καταθέσει ψευδώς κατά του Khodorkovsky με αντάλλαγμα ιατρική θεραπεία. Επομένως, η κατάσταση της υγείας του η οποία ήταν προηγουμένως υπό έλεγχο επιδεινώθηκε θανάσιμα. Παρά την εκπνοή της παραγραφής τον Δεκέμβριο του 2008 για τους ισχυρισμούς εναντίον του, οι δικαστικές αρχές δεν πρόκειται να αποφυλακίσουν τον Alexanyan παρά μόνον εάν καταβάλει εγγύηση αδιανόητου ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Στο μεταξύ, ο Khodorkovsky δεν αποφυλακίστηκε με αναστολή, παρότι είναι επιλέξιμος για αποφυλάκιση βάσει της ρωσικής νομοθεσίας και πρακτικής. Οι ανακριτές κατασκεύασαν νέες απίθανες κατηγορίες κατά του Khodorkovsky, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος εδώ και δύο σχεδόν χρόνια.

Ο χειρισμός αυτών και αρκετών άλλων υποθέσεων αναδεικνύει τις βαθιές αδυναμίες στο σύστημα δικαιοσύνης της Ρωσίας. Η αποφυλάκιση των ανθρώπων αυτών σηματοδοτήσει την επιτυχία της Ρωσίας στην καταπολέμηση του «νομικού μηδενισμού». Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας πρέπει να εξαρτηθεί από την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των πολιτικών κρατουμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. – (FI) Η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και δεσμεύεται πλήρως, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να δεσμεύεται, βάσει της συμμετοχής αυτής, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση της χώρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι κακή. Η ξενοφοβία και η ομοφυλοφοβία αυξάνονται, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Μόσχας, και το 2008 είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 100 ατόμων για λόγους φυλής, ιθαγένειας, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού. Τον Οκτώβριο, ο Otto Messmer, επικεφαλής του ρωσικού τάγματος των Ιησουιτών, και ο ιερέας Victor Betancourt από τον Ισημερινό δολοφονήθηκαν βίαια στο διαμέρισμά τους στη Μόσχα. Το πρόβλημα είναι ότι οι ρωσικές αρχές δεν καταδικάζουν έμπρακτα τέτοιου είδους εγκλήματα

Επιπλέον, όποιος προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία θέτει τον εαυτό του σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση. Η κατάσταση των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας, όπως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο έχει επιληφθεί πολυάριθμών υποθέσεων που υπέβαλαν ρώσοι πολίτες. Οι αποφάσεις δείχνουν ότι πολλές υποθέσεις αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπίεση εκ μέρους των ρωσικών κρατικών αρχών.

Τώρα πρέπει να εξετάσουμε με σοβαρότητα τα θέματα αυτά, καθώς διαπραγματευόμαστε μια νέα συμφωνία-πλαίσιο, η οποία προβλέπει ένα συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Οι συνομιλίες που ξεκίνησαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Νοέμβριο πρέπει να αναγνωρίσουν το βασικό καθεστώς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Πρέπει επίσης να επιμείνουμε ώστε οι ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν με όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς καθυστέρηση.

Οι δικηγόροι στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίοι ασχολούνται με ισχυρισμούς κακομεταχείρισης και αναλαμβάνουν ταυτόχρονα τεράστιους προσωπικούς κινδύνους ερευνώντας τις υποθέσεις αυτές, αξίζουν τον μέγιστο σεβασμό για το πολύτιμο έργο που επιτελούν. Θα έπρεπε να τελούν υπό την προστασία του κράτους και να έχουν κατάλληλη στήριξη από τη διεθνή κοινότητα.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


14. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι οι ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες επί της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

14.1. Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)

14.2. Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, συντάκτης.(ES) Υποβλήθηκαν μερικά αιτήματα εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία κατά τμήματα επί των παραγράφων 1 και 4, καθώς και μερικές προτάσεις για προφορικές τροπολογίες, ειδικότερα στην παράγραφο 2, στην αιτιολογική σκέψη Α και στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ. Είμαι βέβαιος ότι η Πρόεδρος είναι ενήμερη, αλλά εάν δεν είναι μπορώ να της παράσχω εξηγήσεις.

 
  
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 2

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, συντάκτης.(ES) Στην παράγραφο 2, θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε μια προφορική τροπολογία η οποία θα προσδιορίζει τους δήμους στους οποίους συμβαίνουν τα προβλήματα, οι οποίοι είναι οι δήμοι της León και της Μανάγκουα: το κείμενο θα αναφέρει «δήμους (León και Μανάγκουα)».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Α

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, συντάκτης.(ES) Όσον αφορά το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης Α, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια προφορική τροπολογία ώστε να χρησιμοποιηθεί η λέξη «ισχυρισμός», στον ενικό αριθμό, αντί της λέξης «ισχυρισμοί» στον πληθυντικό αριθμό.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης ΣΤ

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, συντάκτης.(ES) Στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ, αντί των λέξεων «ποινικές έρευνες» προτείνουμε τις λέξεις «δικαστικές έρευνες»· με άλλα λόγια, προτείνουμε την αντικατάσταση της λέξης «ποινικές» με τη λέξη «δικαστικές».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

14.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 6

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, στην πρώτη γραμμή θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις λέξεις «ξενοφοβία» και «ομοφυλοφοβία» με τη λέξη «βία», επειδή πιστεύουμε ότι η βία υπερβαίνει την ξενοφοβία και την ομοφυλοφοβία και καλύπτει επίσης τις εθνικές μειονότητες ή τις θρησκευτικές μειονότητες.

Θα θέλαμε να πούμε «τάσεις βίας» στο πρώτο μέρος, επειδή στη συνέχεια αναφερόμαστε σε διάφορα άλλα ζητήματα – ιθαγένεια, θρησκεία και γενετήσιο προσανατολισμό. Καθώς παραμένουν στο κείμενο, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ περιοριστικό να αναφερθούμε μόνο στην ξενοφοβία και στην ομοφυλοφοβία στην πρώτη γραμμή. Μπορούν οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν με τη λέξη «βία» στην πρώτη γραμμή;

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

15. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

20. Διακοπή της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Τα συνοπτικά πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση από το Κοινοβούλιο στην αρχή της προσεχούς περιόδου συνόδου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα διαβιβάσω πάραυτα στους αποδέκτες τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί.

Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.35 μ.μ.)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 1 του κ. Bernd Posselt (H-0879/08)
 Θέμα: Η κατάσταση στη Μακεδονία
 

Τι πράττει το Συμβούλιο για να αξιολογήσει θετικά και να στηρίξει την υποψήφια για ένταξη χώρα Μακεδονία, καθώς εκεί συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό με πλήρη δικαιώματα συναπόφασης όχι μόνο ηγέτες που εκπροσωπούν την αλβανική μειονότητα αλλά και άλλες εθνοτικές μειονότητες, η δε κυβέρνηση προωθεί εκτός αυτού ενεργά τη διαδικασία μεταρρύθμισης;

 
  
 

(FR) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 2008.

Στα συμπεράσματά του στις 19-20 Ιουνίου 2008, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι δυνατό να γίνουν περαιτέρω βήματα μέχρι το τέλος του έτους από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην πορεία της προς την ΕΕ, εφόσον εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, στα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις καίριες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση του Φεβρουαρίου του 2008. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (GAERC) της 16ης Ιουνίου του 2008. Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση για το ζήτημα του ονόματος, παραμένει ουσιώδης.»

Το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ορίζεται από το καθεστώς της υποψήφιας χώρας (που χορηγήθηκε από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2005), τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (που ισχύει από τον Απρίλιο του 2004) και την παρουσία του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το 2001). Από το 2005, ο Πρέσβης Erwan Fouéré ανέλαβε το διπλό ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, που διευκολύνει τη στενή, υψηλού επιπέδου επικοινωνία με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και τους άλλους φορείς. Επιπλέον, την άνοιξη του 2008, η Επιτροπή παρουσίασε έναν «οδικό χάρτη» στην κυβέρνηση, ορίζοντας ξεκάθαρα και ρεαλιστικά κριτήρια για την ελευθέρωση του συστήματος για τις θεωρήσεις. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθήσουν στενά τη διαδικασία με βάση την εκτίμηση της επιτευχθείσας προόδου.

Επιπλέον, το Συμβούλιο χαιρετίζει γενικά την αποτελεσματική μεταφορά στη νομοθεσία των μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη Συμφωνία της Οχρίδας, η οποία συνάφθηκε την 1η Αυγούστου 2001.

 

Ερώτηση αρ. 2 της κ. Hélène Goudin (H-0881/08)
 Θέμα: Αλιευτικές συμφωνίες και ο στόχος της εξάλειψης της φτώχειας
 

Στο κεφάλαιο 1 που αφορά τις γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης, το άρθρο 10α, παράγραφος 2δ της Συνθήκης της Λισσαβόνας αναφέρει ότι η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές με στόχο «την προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας».

Με ποιον τρόπο πιστεύει το Συμβούλιο ότι οι σημερινές αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες συμβιβάζονται με την επιδίωξη του στόχου της εξάλειψης της φτώχειας;

 
  
 

(FR) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 2008.

Όπως γνωρίζετε, έπειτα από τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2004, η Κοινότητα προωθεί σταδιακά μια νέου τύπου διμερή αλιευτική συμφωνία: τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας.

Κατά το Συμβούλιο, τέτοιες συμφωνίες συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από αυτή την πλευρά, δύο στοιχεία των συμφωνιών σύμπραξης είναι αξιοσημείωτα: από τη μία πλευρά, για να αποφευχθεί η υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων, η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων σε σκάφη της Κοινότητας βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και από την άλλη πλευρά, ένα ποσοστό της χρηματοδοτικής συμμετοχής, γνωστής ως «στήριξη του τομέα», προορίζεται για την ανάπτυξη της αλιευτικής βιομηχανίας του παράκτιου κράτους εταίρου.

Η εξάλειψη της φτώχειας δεν είναι εύκολη, και θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι για το σκοπό αυτό. Η στήριξη του τομέα που προσφέρεται από τις συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της αλιείας είναι απλά ένας τρόπος συμβολής της Κοινότητας στο σημαντικό στόχο της εξάλειψης της φτώχειας.

 

Ερώτηση αρ. 3 του κ. Nils Lundgren (H-0883/08)
 Θέμα: Κοινές συνταγματικές παραδόσεις
 

Ερευνητές συμφωνούν ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιτυχίες της Ευρώπης οφείλονται στον ανταγωνισμό μεταξύ σχετικά μικρών, ανεξάρτητων κρατών, τα οποία δέχθηκαν κίνητρα για να αναπτύξουν διάφορες θεσμικές λύσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στο μέρος «γενικές διατάξεις», άρθρο 6, παρ. 3 της πρότασης νέας συνθήκης αναφέρεται ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν τμήμα του δικαίου της Ένωσης ως γενικές αρχές.»

Θεωρεί άραγε το Συμβούλιο ότι, συνεπώς, τα 27 κράτη μέλη έχουν «κοινές συνταγματικές παραδόσεις»;

 
  
 

(FR) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 2008.

Η προσοχή του αξιότιμου βουλευτή επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η διάταξη, την οποία αναφέρει στην ερώτησή του, υπάρχει ήδη στην παράγραφο 2 του Άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδεικνύει σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και όσων απορρέουν από τις συνταγματικές παραδόσεις που είναι κοινές μεταξύ των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του Κοινοτικού δικαίου.

«Οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις μεταξύ των κρατών μελών» είναι μια έννοια που έχει αναγνωριστεί και χρησιμοποιείται επί μακρόν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Δικαστήριο αναφέρεται στην έννοια ειδικά ως πηγή έμπνευσης στο πλαίσιο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Κοινοτικό νομικό σύστημα.(1)Επιπλέον, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν αυτή την έννοια όταν αποφάσισαν να την συμπεριλάβουν στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
 

(1)Βλ. μεταξύ άλλων τις αποφάσεις: 17 Δεκεμβρίου 1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel· 14 Μαΐου 1974, 4/73, Nold· 13 Δεκεμβρίου 1979, 44/79, Hauer· 18 Δεκεμβρίου 1997, C-309/96, Annibaldi· 27 Ιουνίου 2006, C-540/03, Κοινοβούλιο / Συμβούλιο· και 3 Σεπτεμβρίου 2008, Kadi / Συμβούλιο και Επιτροπή, C-402/05 P και C-415/05 P.

 

Ερώτηση αρ. 4 του κ. Manuel Medina Ortega (H-0885/08)
 Θέμα: Ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες και πολιτική «ευρείας γειτονίας»
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν φρονεί το Συμβούλιο ότι έφθασε η ώρα να τεθούν σε εφαρμογή παλαιότερες προτάσεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη των πολιτικών της «ευρείας γειτονίας» από τις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να προωθηθεί η ανάπτυξη των γειτονικών χωρών στην Αφρική και την Καραϊβική;

 
  
 

(FR) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 2008.

Εδώ και αρκετά χρόνια, προκειμένου να προσαρμοστεί στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, η συνεργασία για την ανάπτυξη της ΕΕ στοχεύει προοδευτικά στην περιφερειακή ολοκλήρωση. Όντως, χώρες εντός της ίδιας περιοχής, είτε ανήκουν στα κράτη ΑΚΕ είτε στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είτε στις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες, συχνά έχουν κοινά ορισμένα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα).

Στο πλαίσιο αυτό, το Μάιο του 2004, η Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση που περιείχε μια παγκόσμια προσέγγιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατάστασης των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων περιφερειών, που είχε σκοπό τον ορισμό των απαιτούμενων μέτρων για την ανάπτυξή τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους(1). Το Συμβούλιο εξέτασε την ανακοίνωση της Επιτροπής.

Το Σεπτέμβριο του 2007, η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα, μια αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής και προβλέψεις για το μέλλον(2). Στο 18μηνο πρόγραμμα για το Συμβούλιο(3), η Γαλλική, Τσεχική και Σουηδική προεδρία σχεδίασαν να συνεχίσουν το έργο τους για την πλήρη εισαγωγή της στρατηγικής του 2004 για τις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες, στη βάση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση και τις προβλέψεις της στρατηγικής αυτής. Το Μάιο διεξήχθη στις Βρυξέλλες μια διοργανική και εταιρική συνδιάσκεψη για το μέλλον της στρατηγικής αυτής.

Τα αποτελέσματα αυτών των διασκέψεων δημοσιεύτηκαν σε μια νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής(4), με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2008: «Οι ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη». Σε αυτή προτείνεται η ανάπτυξη των ξεχωριστών χαρακτηριστικών των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων περιφερειών και η χρησιμοποίησή τους για την επίτευξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος, όπως: οι κλιματικές αλλαγές, τα μεταναστευτικά ρεύματα, και η βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και των αγροτικών προϊόντων. Ένα κεφάλαιο είναι όντως αφιερωμένο στην ενδυνάμωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, και αναφέρει ότι τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 2007-2013, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη του προγράμματος δράσης της ευρείας γειτονίας.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, ο στόχος των οποίων είναι η διασφάλιση ότι αυτές οι χώρες θα απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης στις περιοχές τους.

 
 

(1)έγγρ. 10166/04 + ADD 1 και 2.
(2) έγγρ. 14838/07 + ADD 1.
(3)έγγρ. 11249/08.
(4) έγγρ. 14620/08.

 

Ερώτηση αρ. 5 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0888/08)
 Θέμα: Συμμετοχή νέων σε σχεδιασμό και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 

Πώς μπορεί να ενισχυθεί η πλήρης συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πώς συνδυάζεται με την εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας καταγωγής των μεταναστών;

 
  
 

(FR) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 2008.

Το Συμβούλιο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση και την ε