Zoznam 
Rozpravy
PDF 1467k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku – Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (rozprava)
 3. Európska verejná listina – Elektronická justícia – Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (rozprava)
 4. Oficiálne privítanie
 5. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6. Hlasovanie
  6.1. Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (A6-0509/2008, Jo Leinen) (hlasovanie)
  6.2. Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (A6-0504/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)
  6.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (A6-0474/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)
  6.4. Mobilizácia nástroja flexibility (A6-0493/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)
  6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasovanie)
  6.6. Rozpočtový rok 2009 zmenený a doplnený Radou (hlasovanie)
  6.7. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  6.8. Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa leteckých zariadení (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (hlasovanie)
  6.9. Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 – 2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (hlasovanie)
  6.10. Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie – pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (hlasovanie)
  6.11. Bezpečnosť hračiek (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (hlasovanie)
  6.12. Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (A6-0438/2008, Jan Andersson) (hlasovanie)
  6.13. Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (hlasovanie)
  6.14. Cenné papiere a dohody o finančných zárukách (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (hlasovanie)
  6.15. Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (A6-0494/2008, Christian Ehler) (hlasovanie)
  6.16. Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (hlasovanie)
  6.17. Revízia nariadenia o úrade OLAF (hlasovanie)
  6.18. Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (hlasovanie)
  6.19. Vplyv falšovania na medzinárodný obchod (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (hlasovanie)
  6.20. Požiadavky v oblasti účtovníctva týkajúce sa stredných podnikov (hlasovanie)
  6.21. Európska verejná listina (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (hlasovanie)
  6.22. Elektronická justícia (A6-0467/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  6.23. Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)
  6.24. Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu (A6-0445/2008, Nirj Deva) (hlasovanie)
 7. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 8. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9. Vysvetlenia hlasovania
 10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu(rozprava)
  13.1. Zimbabwe
  13.2. Nikaragua
  13.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej
 14. Hlasovanie
  14.1. Zimbabwe (hlasovanie)
  14.2. Nikaragua (hlasovanie)
  14.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej (hlasovanie)
 15. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20. Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)


  

PREDSEDÁ: PÁN BIELAN
podpredseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
  

(Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.)

 

2. Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku – Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o správe pani Ieke van den Burgovej v mene Výboru pre právne veci o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)) (A6-0462/2008), ako aj vyhlásenie Komisie o povinnostiach týkajúcich sa účtovníctva stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, spravodajkyňa. (NL) Vážený pán predsedajúci, ospravedlňujem sa za meškanie. Pre malé a stredné podniky nastali ťažké časy. Kríza nepostihla len banky a kótované spoločnosti, ale zasahuje celé hospodárstvo a spôsobuje úbytok pracovných miest v MSP. Preto by sme v Európe urobili dobre, keby sme tomuto odvetviu pomohli.

Tak vznikol aj súbor opatrení, ktoré boli predstavené minulé leto ako iniciatíva Small Business Act. Tvrdo pracujem na množstve návrhov z tohto súboru vrátane štatútu európskej verejnej obchodnej spoločnosti, väčšieho dôrazu na mikroúvery a rozvíjania možnosti nízkej sadzby DPH pre poskytovateľov služieb, ktorí slúžia súkromným osobám v rámci miestneho trhu.

Dôležitým problémom malých podnikov je administratívna záťaž, ktorú prinášajú prevažne národné a decentralizované vlády. V oblastiach, na ktoré majú vplyv európske právne predpisy, sme však začali aktívne konať a znižovať túto záťaž. Platí to v podstate aj pre tento dokument. Povinnosť informovať, a týka sa to oboch smerníc, ktoré majú už 25 a 30 rokov a boli mnohokrát zmenené a doplnené, sa teraz upravuje a zjednodušuje prostredníctvom takzvaného zrýchleného postupu.

Tieto opatrenia sú však iba malým krokom smerom k zníženiu záťaže. Treba urobiť omnoho viac. V tejto súvislosti sme výslovne vyjadrili našu netrpezlivosť vo Výbore Parlamentu pre právne veci. Z tohto dôvodu sme spolu s legislatívnym dokumentom predložili uznesenie, v ktorom naliehame na výbor, aby urýchlil začatie omnoho podrobnejšej revízie právnych predpisov týkajúcich sa malých a stredných podnikov. Ukázalo sa, že výbor sa tým už zaoberá. Zámerom je dosiahnuť väčšiu harmonizáciu, pokiaľ ide o európske pravidlá pre malé a stredné podniky.

Keď sme pred časom preberali túto tému a správu pána Radwana vo Výbore pre hospodárske a menové veci, osobitne sme zdôrazňovali, že to nie je Rada pre medzinárodné účtovné štandardy, ktorá sa podieľala na príprave Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) pre malé a stredné podniky, kto by mal ukazovať cestu vpred, ale že ďalšiu harmonizáciu v rámci Európy by sme mali dosiahnuť na základe existujúcich právnych predpisov.

Počas tejto diskusie to bol najmä pán Lehne, tieňový spravodajca tejto správy, kto navrhoval, že členské štáty by mali mať v tomto štádiu možnosť vyčleniť mikropodniky, teda veľmi malé podniky, z týchto európskych právnych predpisov. Podľa môjho názoru to je núdzové opatrenie, ktoré napriek tomu, že ho navrhla skupina pána Stoibera, nebude viesť k základnému zjednodušeniu z dlhodobého hľadiska, pretože keďže ide o nepovinné opatrenie, spôsobí veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

Hlavným cieľom a možnosťou by malo byť dosiahnuť rozsiahlu harmonizáciu v takom rozsahu, že aj spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá na mikropodniky, by mohli využívať podobný, veľmi jednoduchý systém. Pokiaľ ide o tento jednoduchý systém, chcela by som vám pripomenúť možnosti, ktoré ponúka rozšíriteľný jazyk podnikových správ (XBRL), čo je systém umožňujúci rôznym subjektom veľmi jednoduchým spôsobom zadávať údaje a využívať ich. Výrazne by sa tým zjednodušilo poskytovanie takéhoto typu údajov spoločnosťami a tieto údaje by sa dali využiť na mnohé účely.

Jednoducho povedané, čoskoro musíme začať primeranú diskusiu o odpore, ktorý prevláda vo svete účtovníctva voči vyčleneniu týchto mikropodnikov. Výbor by mal prísť s návrhmi. Následne by sme mali preskúmať najlepšie riešenie pre stredné podniky, ale aj pre tieto najmenšie podniky, aby sme zabezpečili transparentnosť a dobrý účtovný systém, čo im pomôže v určitých veciach bez toho, aby boli zavalené nadmernou administratívnou záťažou.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, pani van den Burgová, dámy a páni, Európsky parlament dnes rozhodne o návrhu na zjednodušenie. Tento návrh je prvým z troch návrhov právnych predpisov v oblasti účtovníctva. Jeho cieľom je zjednodušiť hospodárske prostredie na úrovni Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky.

Tento prvý návrh je dobrým východiskovým bodom. Je dobrou príležitosťou pre zákonodarcov, zainteresované strany a Komisiu na výmenu stanovísk a na diskusiu o prvkoch, ktoré by mali byť súčasťou ďalších dvoch návrhov.

Ako bolo ohlásené v pláne hospodárskej obnovy Európy pred niekoľkými týždňami, ďalší návrh bude zameraný na zníženie administratívnej záťaže najmenších podnikov, ktoré sú zároveň najčastejším typom podnikov v Európe.

V priebehu prvého štvrťroka roku 2009 predloží Komisia návrh, ktorý umožní členským štátom vyňať tieto mikropodniky spod povinnosti vypracovávať ročné účtovné závierky. Chcel by som zdôrazniť, že návrh Komisie úspešne zníži administratívnu záťaž, len ak budú členské štáty ochotné túto novú možnosť využívať, keďže ide len o možnosť.

Externí konzultanti odhadujú, že toto opatrenie by mohlo ušetriť až 5,8 miliardy EUR ročne. K takémuto šetreniu však dôjde len vtedy, ak všetky členské štáty uplatnia túto možnosť výnimky a nezavedú nové a nepotrebné reštriktívne opatrenia.

Druhou iniciatívou, ktorú som ohlásil na konci septembra, bola revízia a aktualizácia štvrtej a siedmej smernice o účtovníctve. Prvé technické prípravy na túto revíziu sa už začali. Verejná konzultácia o smere, ktorým sa bude uberať, bude zverejnená v priebehu prvého štvrťroka roku 2009.

Mnohých z vás poteší, že sa do čo možno najväčšej miery zohľadnia odporúčania skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedá pán Stoiber.

Vrátim sa k tomuto návrhu, ktorý bol nedávno predmetom zrýchleného postupu – veľmi nás teší, že spolupráca medzi inštitúciami umožnila také rýchle riešenie otázky tejto iniciatívy.

Dnes vás preto vyzývam, aby ste hlasovali v prospech záverov tohto postupu. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. (BG) Vážený pán komisár, podľa nášho hodnotenia nie sú návrhy spojené s touto legislatívnou iniciatívou dostatočne ambiciózne. Hospodársky výbor preto nalieha na Komisiu a na vás osobne, aby ste v tejto súvislosti prijali aktívnejšiu politiku.

Chápem, že to, o čom ste hovorili, je dôležitým krokom, my však od Komisie očakávame ešte aktívnejšie opatrenia, samozrejme, s plnou podporou Európskeho parlamentu, pretože táto záležitosť je pre malé a stredné podniky mimoriadne dôležitá, najmä v súvislosti so súčasnou finančnou krízou.

Ako spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci chcem povedať, že plne podporujeme iniciatívu Komisie znížiť množstvo byrokracie pre stredné podniky. Je to náš spoločný cieľ a podporili sme zrýchlený postup. Dnes podporíme tento návrh. Veríme, že odteraz budeme môcť plne podporiť všetky opatrenia, ktoré pripravíte na prijatie.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, v mene skupiny PPE-DE. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, pán komisár, dámy a páni, naša skupina bude, samozrejme, hlasovať za správu, ktorú predložila pani van den Burgová. Blahoželám jej k práci, ktorá je, ako vieme, vždy veľmi kvalitná.

Chcem však upozorniť na skutočnosť, že malé a stredné podniky nie sú nevyhnutne za zrušenie povinností týkajúcich sa účtovníctva. Dostávame v tejto súvislosti množstvo listov, ktoré nás upozorňujú, aby sme boli opatrní, že zjednodušenie je užitočné, ale môže mať aj nepriaznivé dôsledky. Vysvetlím vám, čo tým myslím. Účtovníctvo sa musí zjednodušiť, a to je zmyslom uznesenia, v ktorom sa hovorí, že Komisia nám musí čo najskôr, konkrétne do konca roka 2009, predložiť účtovný rámec vhodný pre malé a stredné podniky. To však neznamená úplnú výnimku.

Prečo? Po prvé preto, lebo účtovníctvo je príležitosťou pre riaditeľov zhodnotiť aspoň raz za rok situáciu podniku. Účtovníctvo je tiež dôležitým prvkom z hľadiska požičiavania medzi podnikmi. Žiadajú oň aj banky, aby mohli poskytnúť úvery. Sú tu daňové povinnosti. Neklamme teda riaditeľov malých podnikov, že ušetria obrovské množstvo času a peňazí, keď si nebudú musieť viesť žiadne účtovníctvo. Povedie to ku katastrofe.

Čo potrebujeme, je realizácia účtovného rámca vhodného pre malé podniky, pre ktoré sa musí znížiť objem nadmerných a zbytočných povinností. Pán komisár, podľa môjho názoru by najlepším zjednodušením bolo, keby sme raz a navždy prijali pravidlo, že v každom členskom štáte sa informácie budú žiadať len raz a že sa od podnikov nebude vyžadovať, aby pravidelne vypracovávali tie isté vyhlásenia, tie isté formuláre, a to len preto, aby úradom poskytli informácie, ktoré už majú.

Takýmto spôsobom môžeme pomôcť riaditeľom spoločností – vytvorením účtovných pravidiel, ktoré im umožnia mať prehľad o situácii svojich podnikov, a odstránením absolútne nezmyselných administratívnych povinností.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, vítam zníženie záťaže MSP v súvislosti s finančným výkazníctvom. Menšie spoločnosti nie sú len malými verziami veľkých korporácií, takže niektoré výkazy potrebné pre veľké spoločnosti sa ich vôbec netýkajú. Iné spôsobujú nadmerné odčerpávanie zdrojov, nezodpovedajú realite veľkého počtu rozličných menších spoločností, ktoré máme v Európe, a následne tak neslúžia verejnému záujmu. Zbytočné výkazy spôsobujú oveľa viac škôd ako úžitku, takže som rada, že sa niektorých zbavíme. Pokračujme v dobrej práci.

Naša skupina spolu s niektorými ďalšími však nesúhlasí s časťou konečného textu správy, ktorá sa týka tabuliek zhody. Komisia chcela, aby boli tabuľky zhody pri transpozícii povinné, a to aj v prípade tejto malej smernice, a to je aj naša pozícia. Rada nebude súhlasiť, pretože tvrdí, že to je zbytočná záťaž. Moja odpoveď je, že by nemala byť. Musíme nájsť spôsob, ako transpozíciu právnych predpisov EÚ sprístupniť. V tomto ohľade je tu obrovský demokratický deficit. Zodpovedné sú členské štáty, obviňuje sa však Európa.

Sú tu isté podobnosti s kritikou Lisabonskej zmluvy, pretože ako samostatný dokument je nečitateľná. Verejnosť by však mala protestovať ešte viac, pretože práve toto robia deň čo deň vlády mnohých členských štátov svojim občanom a podnikom pri transpozícii. Povedzme to na rovinu. Toto nie je problémom EÚ. Je to problémom vlád členských štátov a musí sa to skončiť.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis, v mene skupiny IND/DEM.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Komisia má v úmysle znížiť administratívnu záťaž podnikov, čo je v princípe dobrým úmyslom. Snaha o šetrenie času za každú cenu však situáciu od základu nezmení – Komisia aj naďalej vytvára nadmernú štandardizáciu, nespočetné úrovne rozhodovania a systematické obmedzenia a zaťažuje nimi európske podniky bez ohľadu na ich veľkosť.

Dnes už len tri štáty neuznávajú potrebu zverejňovania informácií o podnikoch – od ich založenia až po ich zrušenie – a samotná Komisia priznáva, že časť informácií sa stráca. Táto strata zasahuje tých, ktorí informácie najviac potrebujú, teda jednotlivcov a MSP, mikropodniky a osoby priamo prepojené s takýmito podnikmi.

Tento návrh mení prenosné informácie, teda také, ku ktorým sa môže veľmi ľahko dostať každý, na sporné informácie, ku ktorým sa z dlhodobého hľadiska dostanú iba odborníci s presnými vedomosťami o tom, čo hľadajú. Tento návrh naozaj nemôžeme prijať, pretože ak chceme konať ako zodpovedný zákonodarca, musí nám ísť o to, aby príjemcami hospodárskych informácií boli všetci občania, spotrebitelia a investori, ktorí o ne majú záujem, a to bez toho, aby museli vykonať nejaký špecifický úkon.

Zároveň tento návrh môže a určite aj bude mať škodlivé dôsledky na regionálnu tlač, ktorá je už teraz v ťažkostiach, pretože jej úlohou je zverejňovať súdne a právne oznámenia, ktoré predstavujú 25 – 50 % jej príjmov z reklamy. Tieto periodiká zohrávajú dôležitú ekonomickú a spoločenskú úlohu. Musia sa chrániť, pretože ich ochrana znamená aj ochranu ich spoločenskej úlohy v miestnej komunite. Možno by sme urobili dobre, keby sme sa pokúšali šetriť a sústredili sa na prácu v iných oblastiach. Pokiaľ ide o nás, zastávame názor, že dnes táto konkrétna záležitosť ešte nie je pripravená.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, hlavným cieľom našej podnikateľskej politiky je vytvárať vhodné prostredie na zakladanie a expanziu nových podnikov. Zlepšovanie hospodárskeho prostredia zahŕňa zjednodušovanie administratívnych a právnych postupov a činnosť v oblasti financovania, daní a sociálneho i životného prostredia, pretože všetko toto má vplyv na fungovanie podnikov.

Jednotné právne predpisy by celej medzinárodnej podnikateľskej komunite veľmi prospeli. Predovšetkým, nadnárodné štandardy pre finančné vykazovanie by uľahčili hodnotenie a porovnávanie finančnej situácie spoločností v rôznych krajinách, čo by následne uľahčilo rozhodovací proces z hľadiska investícií. Po druhé, vďaka finančnému vykazovaniu založenému na všeobecne uznávaných a schválených účtovných princípoch by mali spoločnosti lepší prístup ku kapitálu.

Malé a stredné podniky musia často spĺňať rovnaké právne predpisy ako veľké podniky, pričom sa zriedka skúmajú ich osobitné potreby, pokiaľ ide o účtovníctvo. Je dôležité, aby sa diskusie sústredili nielen na zjednodušenie, ale aj na vplyv účtovných štandardov na malé a stredné podniky, ktorý je iný ako v prípade veľkých kótovaných spoločností. Diskusia o zjednodušení sa väčšinou sústreďuje na náklady. Avšak diskusia o dôsledkoch požiadaviek týkajúcich sa účtovníctva sa týka aj výhod finančného vykazovania a potrieb jednotlivých používateľov.

Zavedenie zjednodušených nariadení pre malé a stredné podniky prináša množstvo výhod. Predovšetkým, uplatňovanie všeobecných štandardov rozhodne prináša menej úžitku malým a stredným súkromným podnikom ako veľkým verejným spoločnostiam. To vedie k nerovnováhe pomeru vynaložených prostriedkov a výsledného zisku v súvislosti s uplatňovaním štandardov. Na to, aby bolo možné vytvoriť primeranú rovnováhu medzi vynaloženými prostriedkami a výsledným ziskom, je nutné znížiť náklady. Po druhé, finančné vykazovanie nehrá podstatnú úlohu z hľadiska plnenia informačných požiadaviek vlastníkov malých a stredných podnikov, pretože títo majú priamy prístup k informáciám. Po tretie, používatelia finančných výkazov vytvorených MSP majú menšie vedomosti o finančnom vykazovaní, preto by sa malo prispôsobiť ich schopnostiam.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, Európsky parlament už dlhé roky upozorňuje na problémy týkajúce sa zbytočných a neúmerne vysokých administratívnych nákladov, ktorými sú zaťažené európske podniky. Preto vítame správu, že Komisia konečne začala túto vec riešiť a prostredníctvom zrýchleného postupu navrhla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 4. a 7. smernici o práve obchodných spoločností týkajúce sa požiadaviek na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosti zostavovať konsolidované finančné výkazy.

Podporujem prístup Komisie, ktorý má za cieľ zjednodušiť podmienky fungovania európskych podnikov. Moja podpora je však podmienená tým, aby tieto zmeny neobmedzili transparentnosť ani neviedli k obmedzenému prístupu používateľov účtovných závierok k informáciám. Oprávneným sa zdá byť aj návrh na zrušenie požiadavky na zverejnenie zriaďovacích výdavkov. Rozšírenie výnimiek, ktoré využívajú malé podniky a ktoré už výrazne využíva aj väčšina členských štátov, aj na stredné podniky môže prispieť k zníženiu ich záťaže, pokiaľ ide o finančné vykazovanie.

Čo sa týka navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k 7. smernici o práve obchodných spoločností, povinnosť zostavovať konsolidované účtovné závierky nemá žiadne reálne odôvodnenie, pretože konsolidované účtovné závierky by v tomto prípade boli takmer totožné s nepovinnými samostatnými finančnými výkazmi.

Európska komisia by sa mala aj naďalej snažiť o revíziu 4. a 7. smernice o práve obchodných spoločností, aby mohla predstaviť európsky rámec pre účtovníctvo pred koncom roka 2009. Jednotné štandardy znížia administratívnu záťaž MSP a zvýšia transparentnosť pre dobro všetkých zúčastnených.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, najskôr chcem poďakovať našej spravodajkyni pani van den Burgovej, nášmu koordinátorovi pánovi Lehnemu a tieňovému spravodajcovi pánovi Gauzèsovi za snahu dostať sa do pozície, ktorú považujem za mimoriadne efektívnu a rozumnú.

Všetci sme si naozaj veľmi dobre vedomí, že musíme prispôsobiť naše pravidlá osobitným podmienkam malých a stredných podnikov, a preto veľmi dôrazne podporujeme plán pre malé a stredné podniky, ktorý navrhla Komisia a podporila Rada. Chcem však dodať, že to musíme urobiť bez toho, aby sme sa pozerali na malé a stredné podniky ako na druhoradé podniky, teda že ich odsunieme do akéhosi geta, kde bude toľko zjednodušení a tak málo pravidiel, že už nebudú existovať žiadne záruky, ktoré by im umožnili získať úvery potrebné na fungovanie a rast – a to platí najmä v súčasnej kríze.

Z tohto dôvodu, podobne ako pán Gauzès, veľmi dôrazne podporujem uznesenie navrhnuté pani van den Burgovou a prijaté naším výborom. Uznesenie žiada Komisiu o predloženie návrhu, ktorý by umožnil členským štátom oslobodiť podniky s veľmi malou veľkosťou – so súvahou menej ako 500 000 EUR, s obratom nižším ako 1 milión EUR a počtom pracovných miest nižším ako 10 – ktoré pôsobia len na miestnej alebo regionálnej úrovni v jednom členskom štáte, od povinnosti spĺňať požiadavky tejto smernice.

To následne umožní členským štátom prispôsobiť svoje právne predpisy, ako to urobilo Nemecko, a zároveň zaobchádzať s malými a strednými podnikmi ako s ostatnými – a to je veľmi dôležité. Malé a stredné podniky sa nevyvíjajú oddelene. Európa musí vykonať potrebné kroky s cieľom zaistiť, aby neboli znevýhodňované v porovnaní s ostatnými.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, malé a stredné podniky zamestnávajú v Európskej únii približne 60 % všetkých pracovníkov. Preto je ich hospodárska situácia mimoriadne dôležitá. V čase hospodárskej krízy je dôležité vyhnúť sa najmä komplikovaniu ich právnych povinností s cieľom uľahčiť ich činnosti. Toto je príležitosť pre tieto spoločnosti a ich pracovníkov.

Zjednodušenie právnych predpisov v oblasti finančného vykazovania, ktoré zavádza pozmeňujúca a doplňujúca smernica, je krokom správnym smerom. Súhlasím však aj s naším kolegom, ktorý zdôraznil potrebu zaistiť prístup miestnych novinárov k informáciám.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, úradujúca predsedníčka Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv sa chcem ospravedlniť za meškanie. Mali sme meškanie pri odlete z Paríža. Nepočula som síce všetky príspevky, ale aj tak sa chcem poďakovať za dnešnú rozpravu.

Rada berie a naďalej bude brať na vedomie všetky vaše pripomienky a odporúčania a záujem, ktorý o tieto záležitosti prejavujete, najmä v oblasti prijímaných záväzkov v súvislosti so znížením záťaže podnikov.

Ide o záležitosť, ktorá je v súčasnej dobe veľmi citlivá, vzhľadom na súčasnú krízu však bezpodmienečne musíme zjednodušovať, ale nie deregulovať, a vytvoriť tak prostredie oveľa väčšej istoty v Európe v záujme zabezpečenia rozvoja malých a stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, rád by som privítal pani Datiovú a tiež by som sa chcel pripojiť k tým, ktorí ďakovali Parlamentu, pani van den Burgovej, pánovi Lehnemu a pánovi Gauzèsovi za ich prácu, ktorá nám dnes umožní prijať záver k tomuto prvému ustanoveniu.

Pozorne som počúval, čo sa hovorilo o malých podnikoch. V skutočnosti je cieľom prijatie pravidiel pre malé podniky v čase plánovanej revízie, rád by som však opäť zopakoval, že členské štáty si budú môcť vybrať. Buď použijú tieto pravidlá, alebo vytvoria alternatívne pravidlá prispôsobené miestnym podmienkam.

Na mňa osobne veľmi zapôsobil argument, že malé podniky by nemali byť dotlačené do situácií, v ktorých by napokon pod zámienkou zjednodušenia boli nechané akosi bokom od hospodárskeho života. To je všetko, čo som chcel povedať, a dúfam, že táto rozprava poskytne dostatok informácií môjmu kolegovi pánovi McCreevymu, ktorý je zodpovedný za vnútorný trh, a že nám umožní pracovať na znížení administratívnej záťaže pre všetky, ale najmä najmenšie podniky.

Som vďačný Parlamentu za pretrvávajúcu podporu a dúfame, že táto konštruktívna spolupráca bude pokračovať aj v budúcom roku.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, spravodajkyňa. – (NL) Odkaz, ktorý vyslal tento Parlament, je podľa mňa jasný a zreteľný. Dočasné riešenie, ktoré členským štátom umožňuje vyčlenenie mikropodnikov z európskych právnych predpisov, je riešením z krátkodobého hľadiska. Nie je to definitívne riešenie. Dúfam, že tento odkaz padol aj v Komisii na úrodnú pôdu.

Pre mikropodniky a aj pre malé a stredné podniky vo všeobecnosti by sme chceli zaviesť jednotné právne predpisy na úrovni EÚ, ktoré im umožnia činnosť na vnútornom trhu. Ako sa vyjadril pán Gauzès, tieto právne predpisy majú byť zároveň jednoduché, iba s jediným kontaktným miestom a jedným súborom pravidiel tak, ako to je v prípade rozšíriteľného jazyka podnikových správ (XBRL). Nekládla by sa na ne teda taká obrovská administratívna záťaž ako v súčasnosti. Veď napokon, aj keď umožníte členským štátom udeľovať výnimky, neznamená to, že môžu uplatňovať vlastné pravidlá, ktoré sú navyše v každom členskom štáte iné. Zo strednodobého hľadiska to nič nerieši.

Zo strednodobého hľadiska veľmi chceme vytvoriť návrh, ktorý by poskytol jednoduché a harmonizované právne predpisy využiteľné na celom vnútornom trhu, ktoré by neuvalili obrovskú záťaž na malé a stredné podniky a najmä na mikropodniky, iba jednoduchý systém na poskytovanie informácií o ročných účtovných závierkach podnikov. Toto je zámer Parlamentu a ja dúfam, že odkaz padol na úrodnú pôdu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dostal som návrh uznesenia(1) predložený v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra 2008.

 
  

(1) Pozri rokovací poriadok


3. Európska verejná listina – Elektronická justícia – Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

správa, ktorú predkladá Manuel Medina Ortega v mene Výboru pre právne veci s odporúčaniami pre Komisiu o európskej verejnej listine (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008),

správa, ktorú predkladá Diana Wallisová v mene Výboru pre právne veci s odporúčaniami pre Komisiu o elektronickej justícii (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008), a

správa, ktorú predkladá Antonio López-Istúriz White v mene Výboru pre právne veci s odporúčaniami pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, spravodajca.(ES) Vážený pán predsedajúci, táto iniciatíva parlamentného Výboru pre právne veci má za cieľ uznanie európskych verejných listín.

Táto iniciatíva Parlamentu vyzýva Komisiu na prijatie opatrení, ktoré bude považovať za vhodné. Je založená na Haagskom programe, konkrétne na uznaní nielen súdnych rozhodnutí, ale aj verejných listín.

Cieľom tejto iniciatívy je zlepšenie postavenia spotrebiteľov v Európskej únii.

Formality, ktoré sa pri uznávaní takýchto listín vyžadujú, sú nákladné a aj časovo náročné.

Preto sa zdá, že by sme mali uľahčiť obeh alebo uznávanie verejných listín, aby v prípadoch, keď sa vyžadujú cezhraničné formality, napríklad pri uzavretí manželstva, pri zmluvách alebo v podobných prípadoch, nebolo treba absolvovať zdĺhavé procesy.

Ťažkosti, na ktoré táto správa upozorňuje, spočívajú v charaktere verejných listín alebo verejných písomností, ktoré sa uznávajú vo väčšine členských štátov Európskej únie, v niektorých však nie.

V niektorých krajinách neexistuje systém vydávania európskych verejných listín verejnými úradníkmi. Namiesto toho sa jednoduché súkromné dokumenty úradne overujú u notárov, aj keď sa charakter dokumentov nemení.

Precedens pre tento návrh predstavuje rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade Unibank, ktorý stanovil množstvo podmienok na uznávanie verejných listín. Konkrétne prvou podmienkou bolo, aby ich vystavovali verejní úradníci. Inak povedané musí byť osoba overujúca listinu určitým spôsobom verejným úradníkom, čo je pozícia, ktorá v niektorých členských štátoch EÚ neexistuje, a preto túto schopnosť nemajú.

Po druhé musí listina zaručiť, že strany majú dostatočnú vôľu na dosiahnutie určitého právneho účelu. Notárska listina má, aspoň podľa kontinentálneho práva, určitý ustanovujúci charakter v tom, že strany v nej vyjadrujú svoju vôľu, ale samotný úkon vykonáva notársky úradník.

Po tretie by účinok listiny nemal presahovať účinok uznávaný v krajine jej pôvodu. Znamená to, že ak má listina v krajine pôvodu iba dôkaznú hodnotu, nemôže sa považovať za vykonávaciu listinu.

Povedal by som, že nasledujúce tri faktory sú základné: po prvé musí osoba overujúca listinu mať postavenie verejného úradníka, po druhé musí listina mať ustanovujúci charakter a nie iba overovať podpis a po tretie nesmie mať listina iný účinok, než má v krajine pôvodu.

Oblasťou, ktorú treba veľmi jasne odčleniť, sú všetky záležitosti týkajúce sa práva nehnuteľností. Právo nehnuteľností sa zdá byť úzko späté s pôdou, s miestom, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Možnosť prevodov v tejto oblasti je preto obmedzená existenciou verejných registrov a skutočnosťou, že každá krajina má prísne právne predpisy, ktoré v tejto oblasti ukladajú zvláštne požiadavky.

Dúfam, že Komisia zváži tento návrh a bude schopná predložiť iniciatívu. Príslušný právny základ poskytujú konkrétne článok 65 písm. a) a článok 67 ods. 5 druhá zarážka Zmluvy o ES.

Myslím, že tento právny základ je primeraný a že takáto iniciatíva by uľahčila právne vzťahy medzi občanmi a najmä zlepšila ich životy.

Problémom, na ktorý Komisia môže upozorniť a aj naň upozorní, je rozdielnosť našich právnych systémov, ale to je podľa mňa záležitosť, o ktorej budeme mať príležitosť diskutovať v neskoršej fáze, keď Komisia predloží svoj návrh.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že elektronická justícia bola stredobodom záujmu predchádzajúceho slovinského aj francúzskeho predsedníctva, a vieme, že české predsedníctvo si želá pokračovať v dobrej práci na elektronickej justícii.

V tomto Parlamente a jednoznačne aj vo Výbore pre právne veci je elektronická justícia v súlade s témou, ktorá nám je už dlho blízka: s témou prístupu k spravodlivosti a spôsobu poskytovania cezhraničného prístupu k spravodlivosti. Prístup k spravodlivosti je už aj na národnej úrovni dosť ťažký – vezmime si len prístup k právnikom, finančnú náročnosť, schopnosť porozumieť právnemu systému a pochopiť ho. Ak to ešte zasadíte do cezhraničného kontextu v rámci Európy s rôznymi právnymi systémami a jazykmi, je záležitosť ešte komplexnejšia a prístup našich občanov sa ešte viac sťaží.

Mali by sme však byť schopní zvládnuť tie ťažkosti a spojiť ich s rôznorodými možnosťami, ktoré ponúkajú moderné technológie. Ak je Európa bez hraníc, tak internet takisto. Ak sú jazyky ťažké, technologické nástroje nám poskytujú možnosť okamžitých prekladov. Mali by sme byť schopní rozvinúť technologické možnosti tak, aby poskytovali lepší cezhraničný prístup k spravodlivosti.

Viaceré členské štáty si, samozrejme, všimli možnosti v rámci svojich hraníc a vyvíjajú vlastné systémy. To je dobré. Členské štáty spolupracujú na mnohých projektoch, z ktorých niektoré poskytujú prepojené registre spoločností a pozemkov – aj to je dobré.

My poslanci však chceme vidieť konkrétny priamy prínos pre našich občanov a ich obavy týkajúce sa justície v každodennom živote. Chceme, aby občania Európy cítili rozdiel po spustení projektu elektronickej justície na európskej úrovni.

Zdá sa, že práca na portáli elektronickej justície by to mohla splniť: portál by mohol poskytovať informácie o tom, kto, čo, kde, ktorí právnici, ktorí tlmočníci, kde hľadať právnu pomoc – rôzne druhy informácií. Tento projekt je a bude musieť byť ambiciózny.

Nechceme však, aby zostalo iba pri informáciách. Radi by sme videli skutočnú možnosť prístupu k cezhraničnej justícii online, európske nástroje platobných príkazov a vecí s nízkou hodnotou sporu pre našich občanov online. Niektoré členské štáty samozrejme pracujú na spoločných projektoch a, ako som už vravela, je dobré, že využívame ich zanietenie a ambície. Rovnako však potrebujeme, aby Komisia zachovala európsky kontext, aby to udržala na úrovni celoeurópskej ambície, aby sme napredovali spoločne a koordinovane. Preto je k správe Parlamentu pripojený akčný plán, ktorý sa venuje mnohým z týchto tém. Toto by mohlo splniť náš sen o skutočnej Európe s justíciou bez hraníc. Zabezpečme, aby sa stal skutočnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, spravodajca.(ES) Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, pán podpredseda Komisie, správa, ktorú vám dnes predkladám, sa zaoberá ochranou dospelých v Európskej únii. Vzhľadom na krátkosť času a najmä na široké a prierezové ciele bola práca na tejto správe ťažká.

Názory na smer, ktorým by sa správa mala uberať, sa vo Výbore pre právne veci navyše rôznili.

Dnes sa touto správou zaoberáme v spoločnej rozprave o dvoch ďalších správach Výboru pre právne veci – o správe o európskej verejnej listine, ktorú vypracoval pán Medina Ortega, a o správe o elektronickej justícii, ktorú vypracovala pani Wallisová.

Zlepšená koordinácia medzi týmito samostatnými nástrojmi, ktoré náš výbor vytvoril, bezpochyby zvýšila účinnosť našich návrhov a istotne poskytne občanom EÚ lepšie služby.

Najprv by som chcel zablahoželať francúzskemu predsedníctvu k vynikajúcej práci počas posledných šiestich mesiacov, ktorú vykonalo pri vedení Európskej únie. V tejto súvislosti musím poďakovať najmä francúzskej ministerke spravodlivosti pani Datiovej za záujem, ktorý prejavila pri presadzovaní tejto veci a ktorý presiahol platné ustanovenia s cieľom dosiahnuť nové, praktické a účinné riešenia pre všetky členské štáty.

Keď už hovorím o Francúzoch, rád by som zvlášť spomenul sudkyňu a poradkyňu ministerky spravodlivosti Amélie Durandovú a mojich francúzskych kolegov vrátane pánov Gauzèsa a Toubona, ktorí zohrali aktívnu úlohu.

Náš Výbor pre právne veci má rovnako ako predsedníctvo obavy v súvislosti s témou, ktorá nás sem dnes priviedla – a to vo veci ochrany zraniteľných dospelých. Preto sa rozhodol vypracovať legislatívnu správu z vlastnej iniciatívy s cieľom dosiahnuť pokrok a nové riešenia, z ktorých by naši dospelí občania mali čo najväčší úžitok.

Náš výbor sa nedávno intenzívne podieľal na schválení balíka opatrení v oblasti občianskeho práva vrátane sprostredkovania, servisu dokumentov a práva vzťahujúceho sa na delikty.

Dôkazom toho bolo vypočutie na Fóre pre súdnu spoluprácu v občianskych veciach, ktoré sa konalo 2. decembra vo Výbore pre právne veci v spolupráci s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Jedným z bodov programu bola potreba ochrany dospelých v našej spoločnosti.

Dámy a páni, táto téma sa týka všetkých členských štátov, keďže Európska únia čelí narastajúcemu starnutiu obyvateľstva. Do roku 2050 prekročí 37 % občanov vek 60 rokov a 10 % vek 80 rokov.

Je dôležité si uvedomiť, že táto situácia nemá vplyv iba na hospodárstvo, ale aj na rozpočet a zdravotníctvo, a zasiahne nás všetkých. Musíme začať hľadať riešenia týchto problémov čo najskôr.

Táto správa sa snaží o vytvorenie priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti dvoma spôsobmi: presadzovaním práva a spoluprácou kompetentných orgánov rôznych členských štátov.

Ako som už spomenul, správa prešla dlhú cestu pred jednohlasným prijatím vo Výbore pre právne veci dňa 17. decembra.

Dosiahli sme kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zjednotil rozdielne hľadiská členov nášho výboru. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa stal článkom 2 záverečnej správy, v nej zohráva zásadnú úlohu, pretože zjednocuje možnosti členských štátov na zapracovanie Haagskeho dohovoru z 13. januára 2000 do ich právnych predpisov.

Správa okrem toho zabezpečuje, aby v budúcnosti, po nadobudnutí dostatočných skúseností v tejto oblasti, bola Komisia vyzvaná na predloženie legislatívneho návrhu s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a zlepšiť uznávanie a vykonávanie rozhodnutí o ochrane dospelých a mandátov o nespôsobilosti.

Rád by som Parlament upozornil na to, že doteraz podpísali Haagsky dohovor iba štyri štáty a iba osem štátov ho ratifikovalo. Vyzývame členské štáty k ratifikácii dohovoru, aby sme v tejto veci, ktorá sa dotýka nás všetkých, mohli postupovať jednotnejšie a účinnejšie.

Nemali by sme zabúdať na to, že podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva má zákonodarnú moc Európska komisia. Ale ako všetci vieme, článok 192 Zmluvy obsahuje drobné ustanovenie, ktoré dáva Parlamentu právo požiadať Komisiu o vypracovanie legislatívneho návrhu.

Dámy a páni, radi by sme tento článok využili. Na záver chcem povedať, že v zmysle správy by Komisia v budúcnosti mala sledovať skúsenosti nadobudnuté na základe Haagskeho dohovoru s cieľom navrhnúť Spoločenstvu ustanovenia na jeho doplnenie a na navrhnutie možných dodatočných nástrojov do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati , úradujúca predsedníčka Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Barrot, dámy a páni, som rada, že mám opäť príležitosť prehovoriť pred Parlamentom, a preto by som vám v mene predsedníctva chcela poďakovať za dosiahnutý pokrok v oblasti justície.

Po predchádzajúcej rozprave o živote podnikov sa správy, o ktorých diskutujeme teraz, týkajú každodenného života európskych občanov. Francúzske predsedníctvo sa týmto veciam venovalo pri mnohých príležitostiach, najmä počas kolokvií o obehu verejných listín a o právnej ochrane dospelých.

Ako viete, francúzske predsedníctvo sa veľmi snažilo o dosiahnutie pokroku v oblasti európskej justície prostredníctvom praktických projektov s cieľom priblížiť európske inštitúcie občanom, a ako pred chvíľou povedala pani Wallisová, aj slovinské predsedníctvo v tejto súvislosti veľa vykonalo a my sme v jeho práci pokračovali.

Tri správy, ktoré máme dnes ráno na programe, to potvrdzujú: správa pána Medinu Ortegu o európskej verejnej listine, správa pani Wallisovej o elektronickej justícii a správa pána Lópeza-Istúriza Whitea o právnej ochrane dospelých. Tieto správy zodpovedajú želaniu predsedníctva podporovať nové iniciatívy s cieľom prijímať nové nástroje, ale aj vymieňať si metódy, porovnávať postupy a pozerať sa do budúcnosti.

Na správe o verejných listinách predsedníctvo oceňuje v prvom rade iniciatívu pána Medinu Ortegu a kvalitu správy. Záujem, ktorý tento Parlament prejavil o uznávanie a obeh verejných listín v Európe, ukazuje, že ide o dôležitú záležitosť v oblasti súdnej spolupráce v občianskych záležitostiach. Táto práca je súčasťou našej túžby o uľahčenie každodenného života našim občanom a podnikom a zákony sa prijímajú najmä s cieľom uvoľniť spoločenské vzťahy, pričom využitie súdov zostáva potrebnou výnimkou.

Dôležité je aj to, aby Európska únia v tomto zmysle prijala záväzok. Verejná listina je kľúčovým prvkom v životoch rodín a podnikov, či už ide o predmanželskú zmluvu, vyrovnanie, závet, kúpnu zmluvu alebo zmluvu medzi podnikmi. Umožňuje ľudom, aby ako súčasť nezmluvného záväzku zverili uznanému orgánu úlohu overenia záväzkov, ktoré chcú prijať, a prijatia všetkých dôsledkov tohto konania už vopred tým, že bude listina vykonateľná. Vaša práca však ukazuje aj to, že musíme zvážiť, ktoré podmienky treba stanoviť pre umožnenie voľného obehu verejných listín po Európe nezávisle od oblasti, na ktorú sa vzťahujú.

Európska komisia bezpochyby začlení túto myšlienku do svojho budúceho legislatívneho programu. Napriek diskusii o verejných listinách sa budeme naďalej snažiť o hľadanie spôsobov zlepšovania obehu iných druhov listín. Postupne musíme napredovať, ale musíme aj stanoviť mimoriadne jasný rámec. Môžeme zjednodušiť podmienky a procesy vzájomného uznávania verejných listín, lebo poskytujú rozšírené záruky.

Ak by niekto chcel do systému predložiť listiny poskytujúce nerovnaké záruky, budeme musieť náš cieľ zredukovať, čo bude zjavne problematické. Ako vyplýva z tejto správy, Parlament sa prikláňa najmä k dodržiavaniu usmernení vypracovaných a navrhnutých predsedníctvom. Vaša správa, pán Medina Ortega, bude slúžiť ako dôležitý základ budúcej práce, pretože predsedníctvo bude pozorne sledovať dnešnú rozpravu.

Podstatou projektu elektronickej justície je zlepšenie a posilnenie európskeho justičného priestoru, čo znamená zlepšovanie a modernizovanie spôsobu fungovania spravodlivosti, čo zase závisí od toho, ako budeme používať nové metódy komunikácie. Cieľom projektu je rozvoj využitia nových informačných a komunikačných technológií v cezhraničnom kontexte v Európe. Malo by nám to umožniť posilniť vzťahy medzi našimi súdnymi systémami a podporiť výmenu. Dôležitú úlohu zohráva aj prijaté rámcové rozhodnutie o prepojení registrov trestov. Akčný plán o európskej elektronickej justícii, ktorý bol predložený na poslednom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci dňa 28. novembra, je v súlade s prácou, ktorú vykonali všetky predsedníctva počnúc nemeckým.

Počas posledných šiestich mesiacov sme sa pokúsili vypracovať čo najvyváženejší akčný plán o európskej elektronickej justícii, pričom sme zohľadnili členské štáty podieľajúce sa na projekte, stanovisko Parlamentu a úlohu, ktorú bude musieť zohrávať Komisia. Máme rovnaké ciele ako Parlament, a preto by predsedníctvo rado opäť poďakovalo pani spravodajkyni Wallisovej za jej nasadenie v tejto záležitosti a za vysokokvalitnú správu. Intenzívna rozprava v Európskom parlamente obohatila návrh predsedníctva a napokon znamená, že máme návrh, ktorý všetci podporujú.

Uľahčenie prístupu a zabezpečenie voľného pohybu osôb a obehu súdnych rozhodnutí sú ciele, ktoré možno plne dosiahnuť iba vtedy, ak zohľadnia najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti. Toto je jeden z dôvodov, prečo francúzske predsedníctvo chcelo zlepšiť situáciu dospelých osôb podliehajúcich opatreniam právnej ochrany.

Chránené dospelé osoby musia mať, samozrejme, rovnaké právo na voľný pohyb ako ostatní občania nezávisle od toho, akú ochranu požívajú. Predsedníctvo má radosť, že sa Parlament zaoberal touto vecou, a ďakuje spravodajcovi pánovi Lópezovi-Istúrizovi Whiteovi za návrhy právnej ochrany dospelých osôb. Toto je jasným znakom nášho spoločného záujmu.

Haagsky dohovor z 13. januára 2000 uzavretý medzi Francúzskom, Nemeckom a Spojeným kráľovstvom nadobudne účinnosť 1. januára. Ďalšie členské štáty EÚ – Fínsko, Grécko, Írsko, Luxembursko a Poľsko – ho podpísali počas posledných šiestich mesiacov. Je dôležité, aby sa na tomto nástroji mohli podieľať všetky členské štáty. Viem, že budúce české predsedníctvo a švédske predsedníctvo prijmú v tejto oblasti záväzky, ako naznačili počas francúzskeho predsedníctva. Širšie povedané musí byť obeh súdnych rozhodnutí v súvislosti s ochranou dospelých osôb jedným z našich cieľov.

Pod touto podmienkou môžeme prezentovať obraz Európy schopnej reagovať na potreby svojich občanov vrátane tých najzraniteľnejších. Vaša správa k tomu prispieva významným spôsobom. V tejto súvislosti dúfa aj francúzske predsedníctvo, že tento bod bude môcť byť začlenený do budúceho legislatívneho programu Komisie, pán Barrot. Toto je vážna spoločenská záležitosť. Viem, že ide o vec, ktorej sa pridelila priorita a ktorá je veľmi dôležitá pre Komisiu a zvlášť pre vás, pán Barrot. Je to aj dôkaz, že vytvorením istejšieho právneho prostredia Európa ochraňuje aj svojich najzraniteľnejších občanov.

Predsedníctvo vám chce poďakovať za tieto príspevky a ja si, samozrejme, budem pozorne všímať všetky pripomienky, ktoré odznejú počas tejto rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som veľmi rád, že môžem vystúpiť a zablahoželať autorom týchto troch správ, a pani Datiovej by som chcel povedať, že tieto správy sú skutočne dokonale v súlade so snahami francúzskeho predsedníctva, ktoré sme zjavne plne zvažovali. Myslím, že sme skutočne položili základy tohto európskeho právneho a súdneho priestoru, ktorému som osobne veľmi oddaný a ktorý spolu vytvoríme najmä prostredníctvom Štokholmského programu.

Preto dnešná rozprava skutočne prichádza v pravý čas. Pani Datiová nám už poskytla veľmi podrobný prehľad všetkých troch správ, napriek tomu však stručne zopakujem, čo povedala, aby som potvrdil zámery Komisie.

Po prvé, prosím, prijmite moju vďaku, pán Medina Ortega. Pán Medina Ortega nám predložil vynikajúcu správu o európskej verejnej listine. Samozrejme, ide o každodenný život spotrebiteľov a občanov a vaše odporúčania Komisii skutočne ovplyvňujú životy našich občanov, a to tak jednotlivcov, ako aj podnikov.

Jednotliví občania aj podniky skutočne často prijímajú rozhodnutia o rodinných záležitostiach alebo v oblasti obchodných transakcií iba formou dobrovoľnej dohody overenej verejným orgánom a je dosť jasné, že v tomto priestore voľného pohybu musí byť zabezpečený aj obeh verejných listín.

Voľný pohyb sa však v súčasnosti uplatňuje iba čiastočne a, ako viete, okrem existujúcich nástrojov plánujeme nové opatrenia. Momentálne pracujem na tých, ktoré sme práve prijali, a ďakujem vám, pani Datiová, za predpisy o vyživovacej povinnosti. Pán Ortega, pripravujem aj opatrenie o dedičstve na marec 2009. Som si však vedomý toho, že treba vykonať ešte viac, a preto Komisia pripraví zelenú knihu o verejnej listine a možno aj o iných verejných dokumentoch, aby sme mali príležitosť na skutočne širokú konzultáciu o tejto téme.

Je však jasné, že v tomto kontexte budú vaša správa a štúdia vypracovaná Európskym parlamentom veľmi užitočné. Ako ste zdôraznili, okrem toho podľa mňa – pretože s vami súhlasím – potrebujeme právny základ, ktorý nám umožní prijať iniciatívu, pričom zároveň uzná, že rôznorodosť našich právnych systémov si aj tak vyžiada dôslednú prácu, aby sme takéto opatrenia umožnili. Ešte raz vám ďakujem za výbornú prácu.

Teraz sa obrátim na pani Wallisovú, ktorá veľmi zdôrazňovala potrebu modernizácie spôsobu fungovania justície. Akčný plán, ktorý bol práve prijatý počas francúzskeho predsedníctva, vzbudil veľký záujem českého predsedníctva. Preto by sme diskusiou o vašej správe mali dospieť k tomu, ako plne využiť tento prístup k elektronickej justícii, pani Wallisová.

Spomenuli ste najmä prípady, v ktorých by prístup k elektronickej justícii bol mimoriadne nápomocný, napríklad pri vyrovnaní vecí s nízkou hodnotou sporu. Vaše odporúčania nám bezpochyby pomôžu zlepšiť opatrenia, ktoré Komisia už prijala, a obohatia diskusie a rozhodnutia prijaté Európskou radou.

Budeme pracovať spolu, aby sme zabezpečili, že európska elektronická justícia povolí ľahší prístup k informáciám o európskych právnych predpisoch, právnych systémoch jednotlivých členských štátov a o európskych postupoch. Rád by som tiež pripomenul, že plánovaný portál bude vytvorený najneskôr koncom decembra 2009. Určite na ňom budeme úzko spolupracovať s Parlamentom. Európsky portál elektronickej justície bude preto bezpodmienečne uvedený do prevádzky do konca decembra 2009. Portál bude určený európskym občanom, ale postaráme sa aj o to, ako riešiť veci, ktoré sa priamejšie dotýkajú súdnych orgánov.

Opakujem, že sa veľmi teším spolupráci našich európskych inštitúcií – Rady, Parlamentu a Komisie – v tejto veci. Myslím, pani Wallisová, že v súlade s vaším želaním, aby sme boli opatrní a neobmedzovali svoje ambície, ale uplatnili ich na elektronickú justíciu, francúzske predsedníctvo a pani Datiová už prejavili takúto ambíciu. Ubezpečujem vás, že ako komisár budem v tejto oblasti postupovať veľmi odhodlane.

Napokon správa pána Lópeza-Istúriza Whitea. Som veľmi vďačný, že sa chopil vynikajúcej iniciatívy pani Datiovej a doviedol nás k tomu, že sme v Lille pracovali na tejto záležitosti, ktorá je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Pravdaže vieme, že v našej spoločnosti bude čoraz viac ľudí nad 65 rokov, pričom táto skupina už teraz tvorí 16 % celkovej populácie v Európe, a preto sme presvedčení o dôležitosti ochrany zraniteľných dospelých osôb. Preto sme veľmi silne podporili francúzsku iniciatívu tým, že sme vyzvali členské štáty na ratifikáciu Haagskeho dohovoru z 13. januára 2000. Vďaka vytrvalému odhodlaniu pani Datiovej nadobudne tento dohovor platnosť dňa 1. januára  2009.

Pani Datiová uviedla štáty, ktoré už sú členmi dohovoru. Dúfam, že ich členstvo bude príkladom a umožní nám presvedčiť všetky ostatné členské štáty, aby dohovor ratifikovali.

V súčasnosti skutočne nemáme nástroje na úrovni Spoločenstva. Ešte sme nespomenuli rozvoj súčasného nástroja. Budeme podrobne sledovať uplatňovanie tohto dohovoru a potom určite zapracujeme tento návrh do rámca Štokholmského programu. Preskúmame všetky opatrenia, ktoré umožnia členským štátom intenzívnejšiu vzájomnú spoluprácu, a potom budeme vedieť v tejto súvislosti začleniť aj možnú iniciatívu Spoločenstva.

Toto je všetko, čo môžem povedať k tejto téme, ktorú osobne považujem za veľmi dôležitú. V každom prípade vám ďakujem, dnešná rozprava za prítomnosti pani Datiovej nám už umožnila identifikovať spôsob, akým navrhneme ambiciózny Štokholmský program. Program splní očakávania občanov Európy, ktorí chcú európsky súdny priestor. Ďakujem vám, poslanci Parlamentu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Panayiotis Demetriou, spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a  vnútorné veci požiadaného o  stanovisko. (EL) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv zablahoželať francúzskemu predsedníctvu ku všetkému, čo doteraz dosiahlo, a to najmä v oblasti spravodlivosti. Rád by som zablahoželal aj pánovi komisárovi. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podporuje postoje spravodajcu Antonia Lópeza-Istúriza Whitea vyjadrené v správe. Našich starších spoluobčanov, ktorí majú obmedzené možnosti, nemôžeme – rovnako ako iných ľudí, ktorí majú problémy – nechať bez právnej ochrany, nemôžeme ich nechať napospas osudu a často v rukách oportunistických ochrancov, ktorí ich niekedy ponižujú a využívajú. Každá spoločnosť a každý právny štát má povinnosť prijímať súdne a správne rozhodnutia a zákony na zabezpečenie dôstojnosti a majetku starších osôb a Európska únia má cezhraničnú zodpovednosť. Vyzývam Komisiu, aby nám pomohla vyvíjaním tlaku na členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Haagsky dohovor, ktorý poskytuje rámec pre takúto ochranu. Vyzývam všetkých kolegov z členských štátov, ktoré tak ešte neučinili, aby sa zasadzovali o  podpísanie a ratifikáciu dohovoru.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a  vnútorné veci požiadaného o stanovisko. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som zablahoželal francúzskemu predsedníctvu, komisárovi Barrotovi a všetkým spravodajcom, pretože technologický vývoj nezadržateľne napreduje a justičný systém sa nemôže tejto skutočnosti vyhnúť.

Myslím, že zavedenie informačných a komunikačných technológií do správy súdov ponúka mnohé možnosti riešenia, a to zlepšením spôsobu fungovania súdnictva a v dôsledku toho podporou racionalizácie a procesov, čím sa dosiahne zníženie nákladov. Elektronická justícia by mohla priniesť nespochybniteľné výhody a splniť rôzne potreby, pričom najdôležitejšie zo všetkých sú poskytnutie prístupu k spravodlivosti a zlepšenie účinnosti a úspora času a nákladov. Preto je veľmi dôležité, že elektronická justícia má za cieľ rozvoj používania informačných technológií v súdnictve, najmä vzhľadom na to, že v súčasnosti sa cezhraničné občianske procesy týkajú takmer desiatich miliónov európskych občanov, pričom ich počet v budúcnosti pravdepodobne vzrastie.

Okrem výhod pre občanov musíme brať do úvahy aj výhody pre osoby pracujúce v právnom sektore a nezabúdať na postupy v oblasti súdnej spolupráce v trestných veciach. Ako som videl počas svojej práce ako spravodajca pre Európsky informačný systém registrov trestov – okrem práce na tomto stanovisku – je oblasť možného uplatnenia elektronickej justície obrovská a predurčená na rozvoj v súlade s vývojom európskeho súdneho priestoru a technologickým rozvojom. Preto vítam oznámenie pána komisára Barrota o sprevádzkovaní portálu do konca roka 2009.

Na záver by som chcel vyjadriť nádej, že naša Európa napokon dospeje k spravodlivému justičnému systému a že sa napokon bude podieľať na zodpovednosti účastníkov procesu. Napríklad v mojej krajine sa veľmi často stáva, že vyšetrujúca strana platí mimoriadne vysokú sumu a utrápený súdny prípad končí oslobodením. Talianski sudcovia nenesú občiansku zodpovednosť za pochybenie justície, čo predstavuje vážnu spoločenskú nespravodlivosť, ktorú treba odstrániť. Dúfam, že európsky súdny priestor túto veľkú nespravodlivosť skôr či neskôr odstráni.

Ešte raz ďakujem francúzskemu predsedníctvu aj pani Wallisovej za úsilie vynaložené v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, v mene skupiny PPE-DE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pani Datiová, pán Barrot, najprv by som rád ocenil snahy francúzskeho predsedníctva a vaše osobné úsilie, pani Datiová, o podporu lepšieho priestoru právnej slobody a účinnosti v prospech našich spoluobčanov.

Naši spravodajcovia urobili vynikajúcu prácu. Preto Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov podporí tieto tri správy: správu pani Wallisovej, správu pána Lópeza-Istúriza Whitea a správu pána Medinu Ortegu. Za seba by som rád objasnil zopár vecí v súvislosti s postojom našej skupiny k správe pána Medinu Ortegu, s ktorým som úzko spolupracoval.

Ako ste povedali, pani Datiová a pán Barrot, táto správa nám vnukla myšlienku, že by sme mali vyvinúť značné úsilie na vzájomné uznávanie verejných listín. Po predložení správy vznikla diskusia o možnosti jej otvorenia v oblasti terminológie.

Naša skupina si myslí, že táto správa sa týka verejnej listiny, ktorú definuje judikatúra, a že by sme sa v tomto štádiu mali pridržiavať verejných listín a nevytvárať právny zmätok používaním nevhodných výrazov a detailným rozoberaním čŕt verejnej listiny.

Pani Datiová a pán Barrot, už ste vymenovali hlavné črty verejnej listiny a ja sa k nim už nebudem vracať. Poviem iba, že ak by sa otvárali diskusie o iných záležitostiach, o listinách iného druhu, ktoré sú vlastne súkromnými dohodami, nie je to úloha pre túto správu z vlastnej iniciatívy, ktorá dnes kladie otázky o možnostiach vzájomného uznávania listín, ktoré judikatúra pozná ako verejné listiny. Rád by som sa opäť poďakoval pánovi Medinovi Ortegovi za vynikajúcu prácu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, v mene skupiny PSE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, ocitám sa v novej role. Teraz nevystupujem ako spravodajca mojej správy, ale v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente vo vzťahu ku všetkým trom správam.

Podľa mňa majú tieto správy spoločné jedno: všetky tri sa snažia o zlepšenie situácie občanov. V oblasti spravodlivosti platí, že situáciu občana možno zlepšiť iba v súlade s určitými zásadami vyváženosti a po zvážení určitých faktorov. V oblasti elektronickej justície by sme sa napríklad nemali nechať uniesť nadmerným nadšením pre nové technológie, pretože môžu ohroziť záruky pre občanov. Inak povedané môže snaha o pridelenie emailovej adresy každému človeku vyústiť do vylúčenia ľudí, ktorí nemajú prístup k pripojeniu na internet, z prístupu k spravodlivosti.

Vo veľmi špecifickej oblasti mojej správy o verejnej listine myslím pani úradujúca predsedníčka Rady pani Datiová aj pán Barrot zdôraznili skutočnosť, že aj právne záruky sú dôležité. Ide o pohyb dokumentov s právnou hodnotou z jednej krajiny do druhej, ale nie o uznávanie dokumentov so spornou účinnosťou. Znamená to, že aj keď je súkromný dokument notársky overený v krajine, v ktorej neexistujú verejné listiny, nemôže mať takú vykonateľnú hodnotu, akú majú notárske listiny podľa kontinentálneho práva, ktoré majú úplne inú záväznú vykonateľnú hodnotu.

Rovnováha medzi potrebou účinného fungovania trhov a potrebou účinného pohybu v rámci Európskej únie by nás nemala viesť k odklonu od základných právnych záruk. Ak neexistujú právne záruky, záruky občanom, neexistuje ani právo. Preto keď pristúpime k hlasovaniu o týchto správach, bude Skupina socialistov dolaďovať svoje postoje s cieľom ochraňovať najmä záujmy bežných radových občanov a nie iba záujmy tých najmocnejších.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, myslím, dúfam, že naša skupina nebude mať problém podporiť moju správu a určite ani správu pána Lópeza-Istúriza Whitea.

Správa, ktorej sa chcem venovať, keďže s ňou majú poslanci tohto Parlamentu problémy, je správa pána Medinu Ortegu. Všetci máme rovnakú myšlienku: máme voľný obeh rozsudkov. Chceli by sme voľný obeh verejných listín a ja dodávam „alebo obdobných dokumentov“. Veľa sa povedalo o uľahčení života našich obyvateľov. Pre mňa to znamená život všetkých obyvateľov Európy a nebolo by pre nás dobrou vizitkou, ak by z tohto priestoru spravodlivosti bolo vyčlenených niekoľko krajín a niekoľko právnych tradícií. Presne to sa totiž stane, ak nebudeme mať širší pohľad a dostatok trpezlivosti a tolerancie pre právne systémy, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť odlišné, ale v zásade riešia veci veľmi podobným spôsobom.

Podarilo sa nám uznať si navzájom dokumenty. Neexistuje žiaden dôvod, prečo my sme si pomocou tolerancie a opatrnosti nemohli navzájom uznať verejné listiny, ak ich tvorí zmluva alebo notárska listina, avšak trochu iným spôsobom a inou formou.

Preto vás žiadam o rešpektovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli dnes predložené. Možno nebudú prijaté, ich podstatou však je, že toto je Európa spravodlivosti pre všetkých občanov a pre všetky právne kultúry a žiadne by nemala vyčleňovať.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, diskutujeme o troch veľmi dôležitých správach. Chcel by som poďakovať najmä pani Wallisovej za mimoriadne podrobnú, obsažnú, profesionálnu a vynikajúcu správu, ktorá sa venuje všetkým aspektom problému. Parlament súhlasí s pani Wallisovou, keď zdôrazňuje závažnosť problému dotýkajúceho sa aspoň 2 % občanov členských štátov Európskej únie. Až 10 miliónov z 500 miliónov občanov Európskej únie sa podieľa na cezhraničných súdnych sporoch. Pre nich by implementácia najmodernejších systémov IT v oblasti spravodlivosti mohla mať rozhodujúci vplyv, keďže by sa tým zefektívnilo, zjednodušilo a skrátilo súdne konanie.

Naše návrhy – ak ich Európska komisia schváli – môžu uľahčiť prístup k spravodlivosti a zároveň znížiť náklady na súdne konanie, čo je pre našich občanov dôležité. Podpora myšlienky vytvorenia dvoch internetových portálov elektronickej justície sa javí oprávnená. Prvý portál by bol prínosom pre občanov a zaručil by, aby mali obchodníci prístup k právnemu poradenstvu vo viacerých jazykoch. Druhý portál by bol určený odborníkom v oblasti práva a slúžil by ako nástroj na pomoc právnikom, sudcom, prokurátorom, obhajcom a verejným úradníkom pracujúcim v oblasti správy justície.

Nové technológie môžu pomôcť aj v boji proti medzinárodnému zločinu a v oblasti prevencie kriminality, nehovoriac o rozšírenom využívaní videokonferencií ako samozrejmého prostriedku získavania a zhromažďovania dôkazov v súdnych konaniach.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE).(RO) Zavedenie a čo najväčšie využívanie nových technológií v súdnych konaniach je veľmi dôležité. Nemôžeme dovoliť, aby justičný systém v tomto ohľade tak zaostával za inými oblasťami. Nemusím ani spomínať, že všetky stratégie týkajúce sa tejto veci treba brať veľmi vážne. Ak sa však pozrieme na súčasnú situáciu, musíme zostať stáť pevne na zemi.

V Európskej únii v 21. storočí ešte stále existujú súdy, ktoré nemajú počítač alebo prístup k internetu, čo je skutočnosť, ktorá sa v správe tiež zdôrazňuje. Nezávisle od použitého spôsobu vyhľadávania je prístup k právnym informáciám mimoriadne ťažký, a to pre profesionálov v oblasti práva a rovnako aj pre občanov, ktorí sa snažia o ochranu svojich práv. Som presvedčený, že v budúcnosti bude v európskych finančných schémach v záujme odstránenia týchto nedostatkov k dispozícii viac financií v oblasti občianskeho a trestného súdnictva. Dodatočné snahy sa požadujú aj od členských štátov v záujme efektívneho využitia momentálne dostupných finančných prostriedkov.

Správa vyzdvihuje aj veľmi podobné problémy v súvislosti s Európskou súdnou sieťou v občianskych a obchodných veciach, o ktorej sme hlasovali pred dvoma dňami. Mrzí ma, že sme nemali rozpravu k tejto správe. Zlepšenie spôsobu prevádzkovania siete je bezpochyby dôležité a európskym občanom poskytne pridanú hodnotu. Problémy, na ktoré som už poukázal, však naďalej existujú aj v tejto oblasti a zahŕňajú nedostatok informácií a prekladov do všetkých úradných jazykov a ťažkosti pri prístupe k cezhraničným justičným systémom.

Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že tieto problémy, ktoré sú stredobodom záujmu Parlamentu, dostanú väčší priestor aj v programe Komisie a Rady, najmä vzhľadom na to, že bežní občania očakávajú od Európskej únie konkrétne opatrenia, ktoré im zjednodušia každodenný život.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, vítam všetky tri správy, ale najprv sa chcem vyjadriť k poručníctvu. Ochrana najzraniteľnejších občanov je záležitosť, ktorá ma veľmi zaujíma. Vieme, že populácia Európy starne: priemerná dĺžka života predstavuje v súčasnosti 80 rokov a do roku 2050 presiahne 37 % obyvateľov vek 60 rokov. Občania sú aj mobilnejší. Minulý rok emigrovalo z našej krajiny 400 000 ľudí, ktorí budú tráviť dôchodok v zahraničí, preto je dôležité zabezpečiť, aby dostali rovnakú ochranu ako doma.

Ako sme už počuli, takéto demografické zmeny stavajú európsku spoločnosť pred mnohé problémy, napríklad v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme staršej generácii umožnili žiť nezávisle a dôstojne.

Minulý rok som bola spravodajkyňou správy, ktorá mala zabezpečiť, aby starší občania boli zdravší a aby žili dlhšie a nezávisle. Myslím, že správa, o ktorej dnes diskutujeme, sa mimoriadne dobre hodí k návrhom na zabezpečenie toho, aby sa starší ľudia naďalej mohli starať o svoj majetok a riadiť svoj život kdekoľvek, a to bez toho, aby boli vykorisťovaní a zneužívaní. Robím si však starosti aj o Haagsky dohovor. Vítam konanie pani ministerky v tomto smere, mali by sme však urobiť viac než len zabezpečiť ratifikáciu existujúcich právnych predpisov. Mali by sme zabezpečiť, aby boli účinné.

Rada by som povedala pár slov k verejnej listine. Vítam iniciatívy na zníženie administratívnej záťaže našich občanov, ale zároveň sa obávam, že táto správa nezohľadňuje rôzne právne tradície existujúce v rámci Spoločenstva vrátane rôznych právnych nástrojov ako anglické prevodné listiny alebo rôzne formy notárskeho povolania existujúce v Anglicku. Správa by vo svojej súčasnej podobe podľa mňa mohla podkopať vnútroštátne právo určitých členských štátov, najmä nášho, v oblasti správy pozostalosti. Myslím, že ignorovanie takýchto rozdielov sa prieči zásade vzájomného uznávania a cieľu zabezpečenia rovnakého prístupu k spravodlivosti pre všetkých občanov. Z uvedených dôvodov ja a naša delegácia podporujeme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pani Wallisovej.

Veľmi vítam správu pani Wallisovej o elektronickej justícii. Myslím, že niektoré veci, o ktorých hovoríme v iných správach, sú navzájom prepojené, takže to znamená, že ľudia kdekoľvek v Európskej únii budú mať rovnaký prístup k spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Rád by som zablahoželal spravodajcom Diane Wallisovej, Manuelovi Medinovi Ortegovi a Antoniovi Lópezovi-Istúrizovi Whiteovi k vynikajúcim správam. V čase, keď sa cezhraničné konania v Európe podľa odhadov týkajú 10 miliónov ľudí, je elektronická justícia potrebná. Využívanie informačných technológií v systéme justície by skutočne mohlo výrazne prispieť k zlepšeniu prístupnosti a účinnosti právneho a justičného systému v Európe. Preto si správa a úsilie pani Wallisovej zaslúžia našu plnú pozornosť.

Tiež si myslím, že toto uznesenie o verejnej listine je mimoriadne dôležité. Ako právnik z Rumunska môžem iba zdôrazniť skutočnosť, že prínos verejnej listiny a ústretového justičného systému bez rozporov je obrovský. Najdôležitejším spôsobom prejavu predbežného konania v Rumunsku a aj v iných európskych štátoch so systémom občianskeho práva je notárska verejná listina. Viem, že pán Medina Ortega by sa rád zaoberal výhradne verejnými listinami a rozlišoval medzi verejnými listinami vydanými výlučne špecializovanými profesionálmi, listinami vytvorenými subjektmi splnomocnenými verejnými orgánmi a listinami osvedčenými súkromnými podpismi.

Nezávisle od výsledku diskusií a toho, či sa obdobné listiny zahrnú alebo či sa nimi bude zaoberať iná iniciatíva, táto správa potrebuje zabezpečiť, aby jej cieľom bolo zaručiť ochranu občanov a ich právnej bezpečnosti a cezhraničných rodinných a majetkových vzťahov navrhnutím vzájomného uznávania verejných listín.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, Európska únia sa musí zaoberať problémom výrazného starnutia obyvateľstva členských štátov, súvisiaceho s výrazným nárastom priemernej dĺžky života. Výsledkom toho bude mať okolo roku 2050 približne 40 % obyvateľov Európy vyše 60 rokov a 10 % z nich bude starších než 80 rokov.

Tieto demografické zmeny významným spôsobom ovplyvnia naše hospodárstvo, našu spoločnosť, zdravie a náš rozpočet. Musíme teda zaviesť vhodné a konkrétne ochranné mechanizmy, ktoré zaručia rovnaké práva a povinnosti pre všetkých. Chránené osoby trávia čoraz viac času mimo krajiny, v ktorej majú trvalý pobyt, alebo sú v nemocničnej starostlivosti v zahraničí, teda nie v krajine, v ktorej sa nachádza ich majetok. Preto musí systém právnej ochrany zabezpečiť kontinuitu súdnych rozhodnutí, správnych rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré prijímajú osoby samotné. Vzťahuje sa to najmä na plnú moc vo vzťahu k budúcej právnej ochrane, ktorú treba uplatniť v členských štátoch EÚ.

Musíme preto vytvoriť mechanizmy na účinný prenos dokumentov, najmä v núdzových prípadoch, napríklad keď chránená osoba potrebuje nemocničnú starostlivosť a dočasne sa nachádza mimo krajiny, z ktorej pochádza. Takto by sa Európania mohli bez prekážok zdržiavať alebo bývať v členskom štáte EÚ, ktorý nie je krajinou ich pôvodu, a to bez straty účinného a rýchleho prístupu k zdravotnej starostlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Vážená pani ministerka, pán komisár, dámy a páni, rada by som vás ubezpečila, že dnešná rozprava o týchto troch správach veľmi zaujíma občanov Európskej únie a mojich kolegov právnikov. Preto by som rada zablahoželala spravodajcom týchto troch správ.

Doteraz som pracovala výlučne v systéme súdnictva ako predsedníčka jedného z najväčších súdov v Bulharsku, ktorý ako prvý zaviedol technológiu spracúvania prípadov online, a do roku 2000 ako predsedníčka výboru expertov Rady Európy pre informačné technológie a právo. Preto témy súvisiace s elektronickou justíciou veľmi dobre poznám. Keď sme v roku 1995 zavádzali informačné technológie, nebolo by mi ani napadlo, že táto téma vyvolá v Európskom parlamente taký rozruch. Preto som veľmi rada, že o nej dnes môžem hovoriť.

Rada by som zablahoželala najmä pani Wallisovej k správe o elektronickej justícii, lebo si myslím, že využitie informačných technológií a nových komunikačných technológií v oblasti spravodlivosti ešte viac podporí rozvoj cezhraničnej súdnej spolupráce a zároveň uľahčí obyvateľom Európskej únie prístup k systému justície.

Rada by som však zdôraznila, že pre dosiahnutie účinného európskeho systému v tejto oblasti je veľmi dôležité vytvoriť všeobecnú stratégiu na inštitucionálnej úrovni a vypracovať všeobecné normy na podporu účinnejšej komunikácie medzi národnými systémami, pričom treba myslieť aj na potrebu mnohých kvalitne vzdelaných odborníkov.

Až po splnení týchto podmienok budeme vedieť využiť potenciál nových technológií v boji proti cezhraničnému zločinu a zabezpečiť občanom lepšiu prístupnosť k justičnému systému v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach.

Vzhľadom na to nalieham, aby sa podporili všetky relevantné projekty, či už ide o sieť registrov trestov online, register neplatičov alebo Európsku súdnu sieť v občianskoprávnych a obchodných veciach. Toto je jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť jeden zo základných cieľov Európskej únie, ktorým je väčšia interakcia s jej občanmi.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, v oznámení z 10. mája 2005 o Haagskom programe, ktoré bolo určené Parlamentu a Rade, Komisia ako jednu zo svojich konkrétnych priorít uviedla, že do roku 2011 chce zaručiť účinný európsky priestor spravodlivosti pre občianske právo, najmä v oblasti uznávania a vykonávania rozhodnutí súdu a zásady vzájomného uznávania, keďže tieto opatrenia zabezpečujú občanom Európskej únie cezhraničnú právnu ochranu.

Európska únia sa rozširuje a podporuje sa čoraz väčšia mobilita jej občanov. Pohyb osôb v rámci Spoločenstva zatiaľ spôsobuje problémy v súvislosti s prenosom verejných listín. Množstvo riešení, ktoré členské štáty uplatňujú na problém vzájomného uznávania verejných listín, znamená, že v súčasnosti je obeh týchto dokumentov komplikovanou záležitosťou, pričom existujú obmedzenia počtu a druhu dokumentov, ktoré možno prenášať.

Komisia musí podniknúť konkrétne kroky na okamžité zavedenie jedného a jednotného systému vytvoreného na mieru, ktorý bude platiť pre vykonávanie a vzájomné uznávanie verejných listín vo všetkých členských štátoch. Tento systém výrazne uľahčí občanom aj podnikom ich každodenný život.

Z tohto nástroja Spoločenstva by zároveň vzhľadom na rozdiely v štruktúre a organizácii systémov verejných registrov v oblasti vlastníctva nehnuteľností mali byť vylúčené zápisy do verejných registrov pozemkov a nehnuteľností. Okrem tejto výnimky sa uznanie pravosti, dôkaznej hodnoty a vykonateľnosti verejnej listiny za účelom jej použitia v členskom štáte, ktorý ju vyžaduje, môže odmietnuť iba v prípade, že existujú vážne a odôvodnené pochybnosti o jej pravosti, alebo ak je jej uznanie v rozpore s právnym poriadkom členského štátu, ktorý ju vyžaduje.

Na záver by som rada poďakovala spravodajcovi pánovi Medinovi Ortegovi za veľmi dobre pripravený dokument.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, s potešením vítam myšlienku, že Komisia pripraví akčný plán o elektronickej justícii. Bol som dosť prekvapený, keď som sa dozvedel, že taká iniciatíva ešte nebola zavedená. Chcel by som poďakovať kolegyni Diane Wallisovej, že si s touto naliehavou záležitosťou poradila mimoriadne vhodným spôsobom. Rýchly technologický rozvoj nám poskytuje nové efektívne nástroje, s využitím ktorých by sme nemali váhať.

Priniesol nám však aj nové problémy vrátane počítačovej kriminality ako nepovolené sledovanie, podvod, kybernetické súboje a mnohé iné. Je najvyšší čas, aby Európska únia zaviedla právne predpisy týkajúce sa definovania, vyšetrovania a trestania počítačovej kriminality. Počítačová kriminalita presahuje štátne hranice, a preto by sme na ňu mali reagovať na nadnárodnej úrovni. Očakávam, že Komisia urýchlene prijme legislatívnu iniciatívu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE). – Vážený pán predsedajúci, môžeme povedať, že niečo ako elektronická justícia je možné v činnostiach podmienených ľudskou slabosťou a ľudskými cnosťami, ktoré predstavujú základné črty ľudstva? Nie! Môže existovať spravodlivosť bez hraníc? Nie, ako ste povedali! Ide totiž o ľudskú činnosť, ktorá je v každej časti sveta iná.

Znamenajú tieto dve „nie“, že sa máme obrátiť chrbtom k technologickým inováciám? Samozrejme, odpoveď je opäť „nie“! Musíme sa pokúsiť využiť ľudské inovácie. Informačný portál? Áno! Výmena údajov? Áno! Uvedomenie si vzájomného prepojenia justičných systémov? Áno! Príspevok k vytvoreniu európskeho dema? Áno! Ale spoločná bezmenná justícia, pričom nehovorím, že to požadujete v správe? Nie!

Môj otec, ktorý bol sudcom, by sa veľmi netešil, keby som v Európskom parlamente obhajoval elektronickú justíciu. Ak sa mám z Európskeho parlamentu prihovoriť svojmu otcovi v nebi, môžem mu povedať, že viem, že justícia, to bude vždy iba človek, jeho obhajca a sudca – nie pred Bohom, ale pred vlastným svedomím.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Rád by som zablahoželal k iniciatíve o obehu verejných listín v Európe, pretože rozvinie voľný pohyb osôb a obchodných podnikov v Európskej únii. Štátne hranice boli odstránené, právne hranice však zostali. Dôkazom toho sú komplexné postupy pri uplatňovaní zmlúv podpisovaných za prítomnosti verejných orgánov, ktoré sú v každej krajine iné.

Našou povinnosťou je ponúknuť každému občanovi možnosť uplatnenia ustanovení európskej verejnej listiny bez dodatočných postupov v členskom štáte Európskej únie, aj keď bola verejná listina vyhotovená v inom členskom štáte.

Vítam iniciatívu a správu pani Wallisovej o elektronickej justícii, pretože si myslím, že prijatím tejto správy sa zabezpečí, aby mali európski občania prostredníctvom informačných a komunikačných technológií prístup k právnemu a justičnému systému Európy. Urýchlená správa dôkazov za minimálne náklady a zjednodušenie súdnych konaní pomocou využitia jednoduchých a praktických nástrojov uľahčí občanom v prípade cezhraničných súdnych sporov prístup k súdnemu systému. V záujme dosiahnutia týchto…

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE). (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pani Datiová, elektronická justícia je dôležitým krokom v zabezpečení prístupu k právu, spravodlivosti a súdom. Vítam túto iniciatívu a blahoželám pani spravodajkyni a francúzskemu predsedníctvu. Elektronická justícia bola jedným z projektov, o ktorých sa diskutovalo počas portugalského predsedníctva, a preto pripadla Portugalsku úloha viesť vývoj a realizáciu pilotného projektu, ktorý umožní všetkým občanom prístup k službám v iných členských štátoch jednoduchším, lacnejším a pohodlnejším spôsobom a v ich jazyku.

Tento mnohojazyčný portál by mal byť navrhnutý tak, aby pomohol občanom a podnikom hľadajúcim právnu pomoc a počiatočné právne poradenstvo o cezhraničných právnych problémoch. Portál elektronickej justície by mal koordinovať a riadiť útvar, ktorý bude zodpovedný aj za koordináciu príspevkov rôznych členských štátov a zabezpečenie ich vzájomného prepojenia. Projekt elektronickej justície bude slúžiť občanom a posilní našu demokraciu. Vítam spustenie portálu, ktoré sa uskutoční v decembri 2009.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem zablahoželať pani Wallisovej k jej skvelej správe a upozorniť vás na dve veci. Ako predseda Výboru pre petície viem, ako často si občania Európskej únie nie sú vedomí svojich práv a naopak, niekedy sa snažia zasahovať do vecí, do ktorých nemajú právo zasahovať. Preto tento internetový portál, nazývaný aj portál elektronickej justície, nepochybne pomôže občanom Európskej únie pri kontaktovaní Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre petície.

Rád by som vás upozornil aj na inú vec, ktorú pani Wallisová počas svojho vystúpenia spomenula, a to na skutočnosť, že musíme rešpektovať miestne právo. Touto vecou sa pred 250 rokmi začal zaoberať známy francúzsky filozof Charles de Montesqieu, ktorý povedal, že pri tvorbe právnych predpisov na vyššej územnej úrovni vždy treba pamätať na to, že menšie regióny a územia, v tomto prípade členské štáty Európskej únie, majú svoje tradície, ktoré sa musia rešpektovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dámy a páni, počas nedávnej diskusie predsedníctva Parlamentu bolo povedané, že by sa slovo v rozprave nemalo udeľovať poslancom, ktorí už raz prehovorili. Ale v rámci toho, čo v Španielsku nazývame vianočnou náladou, urobíme výnimku a opäť udelíme slovo pánovi Romagnolimu.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nemôžem hovoriť za všetkých, ale dúfam, že nezávislí poslanci súhlasia, že spoločný priestor spravodlivosti predstavuje pre občanov Únie jednoznačnú výhodu, a preto podporia príslušnú iniciatívu.

Dámy a páni, viac-menej sme tu boli pred chvíľou všetci prítomní, takže nebudem zbytočne opakovať, čo už bolo povedané. Namiesto toho by som vám a najmä Európe a mnohým jej občanom, ktorí cítia, že je ohrozená kvalita ich života, chcel zaželať nový rok plný prosperity a samozrejme aj spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, je dobre, že sa v integrácii v oblasti justície, ktorá bola doteraz výlučne vecou jednotlivých štátov, dejú určité pokroky. Je to v súlade so zmenami životných podmienok našich občanov v Únii. Avšak, ako už naši kolegovia viackrát poznamenali, táto integrácia nesmie príliš zasiahnuť do tradične vyvinutých a hlavne fungujúcich štruktúr. Nemožno na všetko použiť rovnaký meter.

Organizácia verejných nástrojov a miest, ktoré ich vystavujú, je v mnohých členských štátoch úplne rozdielna. V Rakúsku, avšak nie iba u nás, majú notárske kancelárie dlhoročnú tradíciu a ako úrady vystavujúce listiny sa tešia veľkej bezpečnosti a dôvere. Toto nemožno bezdôvodne ohroziť iba preto, že takéto povolania inde neexistujú. Preto súhlasím s integráciou a vzájomným otváraním, ale vyváženým spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážený pán predsedajúci, každý členský štát má iný právny systém a iné zásady uznávania správnych dokumentov. Preto by sme sa mali snažiť o to, aby bol cezhraničný obeh verejných listín čo najjednoduchší. Musíme však pamätať na to, že uľahčeniu obehu dokumentov predchádza zabezpečenie istoty bezpečnosti právnych úkonov a situácií.

V záujme uľahčenia každodenného života našich občanov a zjednodušenia prevádzky podnikov musíme zharmonizovať zásady uznávania správnych dokumentov. Toto od nás totiž očakávajú. Takéto pravidlá im bezpochyby ušetria čas a peniaze. Musíme pracovať na vytvorení harmonizovaného základu pre vzájomné uznávanie verejných listín v jednotlivých členských štátoch, ale určite by sme nemali rozšíriť rozsah tejto schémy na dokumenty, ktoré nespĺňajú základné kritériá.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati , úradujúca predsedníčka Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, predsedníctvo venovalo veľkú pozornosť vašej práci v týchto troch záležitostiach.

Vaše správy svedčia najmä o vašom záujme o tieto veci a viem, že v budúcnosti opäť budeme mať príležitosť o nich diskutovať. Rada by som sa opäť poďakovala pánovi Medinovi Ortegovi za jeho pripomienky a za jeho prínos. V oblasti obehu a uznávania verejných listín musíme urobiť pokrok.

Správne ste povedali, že rozsudok Unibank poskytuje rámec pre úkony a definíciu verejných listín. Ako pán Gauzès pred chvíľou zdôraznil, je to vynikajúca správa, ktorá pomôže zlepšiť súdnu spoluprácu. Rada by som pani Wallisovej objasnila, že by sa to malo týkať všetkých európskych občanov, ale mali by sme zabezpečiť vytvorenie podmienok pre skutočnú vzájomnú dôveru. Kvôli právnej istote to je nevyhnutné.

Rada by som vyzdvihla zanietenie pani Wallisovej v oblasti elektronickej justície. Máte pravdu, je to spôsob zlepšenia prístupu k spravodlivosti. Nezabúdajme, že podľa odhadov je do cezhraničných súdnych sporov zapojených 10 miliónov občanov, preto potrebujeme efektívne spôsoby komunikácie. Zopakujem slová pána Barrota: „zostaneme verní tejto tradícii“. Príspevok pani Zdravkovej bol v súlade s touto ambíciou, pretože prepojenie justičných systémov nám otvára množstvo vyhliadok.

Pán López-Istúriz White, súhlasím s vašimi slovami, skutočne musíme viac chrániť zraniteľné osoby a najmä starších ľudí a vítam prijatie tejto správy, ktorá sa plne zhoduje s našimi odporúčaniami a ambíciami. Som vďačná pani Gillovej za jej poznámky, lebo vďaka jej príspevku je táto správa nesmierne praktická.

Vážený pán komisár, aj vy ste prejavili záujem o tieto témy a dúfam, že naša dnešná rozprava obohatí konzultácie, ktoré, myslím, práve pripravujete.

Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v mene predsedníctva chcem poďakovať všetkým rečníkom, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Vaše poznámky boli veľmi profesionálne a veľmi praktické. Navyše nám umožňujú dôverovať budúcnosti a odzrkadľujú záujem EÚ o záležitosti týkajúce sa ochrany európskych občanov.

Prácu francúzskeho predsedníctva v oblasti justície hodnotím tak, že témy boli praktické, rozhodnutia boli praktické a naše ambície boli ešte praktickejšie. Pre mňa to bola ďalšia zvláštna príležitosť zúčastniť sa dialógu s Parlamentom, ktorý prebieha súbežne s vašou prácou v pléne a vo výboroch a aj so všetkými tematickými konferenciami, ktoré sa k tejto téme organizujú vo Francúzsku.

Ďakujem vám za vynikajúcu spoluprácu, ktorá vznikla medzi Radou a Parlamentom a ktorá nám umožnila vykonať aj veľmi rýchly pokrok. Spomínam si na počiatočné obdobie tohto predsedníctva, keď sme diskutovali o cieľoch a prioritách. Môžem vám povedať, že naše ciele sme dosiahli a priority sme posilnili a verím, že predsedníctva, ktoré budú nasledovať po francúzskom predsedníctve, budú v našej práci jednoznačne pokračovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pani Datiová, z pozície predsedajúceho chcem poďakovať vám a predsedníctvu Rady za vykonanú prácu a vyvinuté úsilie, aj vaše osobné, počas posledných šiestich mesiacov.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, pani Datiová, dámy a páni, rád by som najprv zdôraznil, že v súvislosti so správou pána Medinu Ortegu budeme mať stretnutia o uznávaní verejných listín v rámci nariadenia Brusel I. Začiatkom roka 2009 prijmeme správu týkajúcu sa uplatňovania nariadenia Brusel I a budeme hľadať spôsoby jeho revízie v roku 2009.

Po druhé, ako som vám teraz povedal, budeme mať ďalšie stretnutie v súvislosti s nástrojom o dedičstve a majetkových právach vyplývajúcich z manželského zväzku. Verejnou listinou sa budeme zaoberať aj v kontexte zelenej knihy, ktorá pokryje všetky verejné listiny v širšej miere. Zelená kniha je naplánovaná na koniec roka 2009.

Voľný obeh listín a dokumentov sa bezpochyby musí zlepšiť, ale ako správne povedala pani Datiová, musíme ešte zaručiť právnu istotu, ktorej predpokladom je skutočná vzájomná dôvera. Toto je všetko, čo som chcel povedať k stretnutiam o verejných listinách, ktorým budeme v nasledujúcich mesiacoch roku 2009 venovať veľkú pozornosť.

K téme elektronickej justície môžem potvrdiť, že Komisia v súčasnosti uplatňuje zmluvy, ktoré umožnia vývoj počiatočnej verzie európskeho portálu elektronickej justície v rámci dohodnutých časových harmonogramov. Ako už bolo zdôraznené, prepojenie registrov trestov sa mi zdá byť veľmi sľubným znamením budúceho úspechu tejto iniciatívy o elektronickej justícii.

Ako som už naznačil, veľmi podrobne budeme sledovať vykonávanie Haagskeho dohovoru o ochrane zraniteľných osôb. V roku 2009 budeme zisťovať, ktoré opatrenia presne možno predpokladať a či budeme potrebovať iniciatívu Spoločenstva v tejto oblasti, aby sa uľahčilo formálne vykonávanie ustanovení Haagskeho dohovoru. Mám na mysli prenos súborov a informácií poskytnutých zraniteľným ľuďom a týkajúcich sa ich práv. Toto je odpoveď Komisie.

Ak dovolíte, pán predsedajúci, dovolil by som si súkromnú poznámku, chcel by som skutočne zablahoželať pani Datiovej, pretože francúzske predsedníctvo bolo v oblasti justície mimoriadne aktívne a organizovalo aj semináre, na ktoré pozvalo aj Parlament a Komisiu. Tieto semináre výrazne obohatili diskusiu a povedal by som, že položili základy nového Štokholmského programu.

Som vám nesmierne vďačný za vaše osobné zanietenie, za schopnosť francúzskeho predsedníctva počúvať, skrátka, za spôsob, akým ste aj vy pracovali v oblasti vyživovacej povinnosti, oznámenia o registroch trestov a v oblasti posilnenia jednotky Eurojust. Máte skutočne výborný záznam v pracovnom registri! Dobrá práca!

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, spravodajca.(ES) Aj keď tento Parlament vo svojej podstate nie je veľmi štedrý na čas, mali sme za takmer jednu hodinu, ktorú sme venovali téme justície, príležitosť do určitej miery diskutovať o niektorých nevyriešených záležitostiach. Najmä pri verejnej listine si podľa mňa musíme vyjasniť jeden bod. Verejná listina je jedna vec a súkromná listina druhá, aj keď sa na nej podieľa notár.

Súkromnú listinu, na ktorej sa podieľa aj notár, možno považovať za dokument vyjadrujúci vôľu strán, ktoré ho uzatvárajú. V niektorých právnych systémoch je úloha notára obmedzená na potvrdenie, že dokument vyjadruje vôľu strán, ktorá sa potom na základe zásady nezávislosti vôle a uznania jej existencie všeobecne uznáva.

Teraz však hovoríme o úplne inom nástroji. Hovoríme o verejnej listine, listine obsahujúcej aj zásah verejného úradníka, ktorým je vo väčšine štátov s kontinentálnym právom notár, ktorý je nositeľom verejnej moci. Tým sa listina dostáva na úroveň, ktorá je veľmi podobná rozsudku.

Teraz nediskriminujeme na základe práva v jednotlivých štátoch. Ak by sme prijali predpisy o európskej verejnej listine, mohol by ju mať každý štát v Európe a mohol by získať jej uznanie, predtým by však bolo potrebné, aby listina bola rovnako uznaná v predmetnom právnom systéme ako v iných systémoch.

Inak povedané, treťou podmienkou uznania verejnej listiny je, že v inom štáte nemôže mať iný účinok než v krajine svojho vzniku. Takže konkrétne anglická notárska listina je na kontinente uznávaná, avšak v rovnakej miere, v akej ju uznáva anglické právo. Túto mieru nemožno prekročiť. Napríklad anglický právny dokument nemôže byť uznaný vo Francúzsku tak, ako keby to bol francúzsky právny dokument, pretože nemá rovnaké vlastnosti. Ide totiž o úplne iný druh dokumentu.

Preto nejde o diskrimináciu, ale o pokus o zavedenie spoločného systému v celej Európskej únii, a myslím, že je možné, že niektoré štáty, v ktorých doteraz neexistoval tento druh dokumentu, ho prijmú. Preto by bolo prijatie jednotnej európskej listiny dôležitým nástrojom.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, myslím, že nedokážem odolať. Pán Medina hovorí, že verejná listina – presne pre toto hovorím, že musíme starostlivo zvažovať a ísť do hĺbky – musí byť verejným dokumentom. Ak si vezmete anglické zvykové právo a anglického právnika, ktorý vyhotovuje dokumenty, anglický právnik je súdny úradník poverený súdom, a preto môže vyhotovovať verejné dokumenty. Pozrite sa na to, prosím, a pochopte to. Sú veci, ktoré máme spoločné a ktoré si zasluhujú viac analýzy a úvah v iných jurisdikciách a v iných právnych kultúrach.

Ukončím teda moju škriepnu náladu a chcem povedať francúzskemu predsedníctvu: pani ministerka, veľmi pekne vám ďakujeme za spoluprácu a za prácu, ktorú ste vy a vaši zamestnanci počas mesiacov trvania vášho predsedníctva vykonali. Bolo to úžasné. Mnohé veci sa nám podarilo presadiť a veľmi si ceníme vaše odhodlanie a snahu zmeniť životy našich občanov v oblasti justície. Ďakujem. Budete nám chýbať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Teraz som mal dať slovo svojmu krajanovi pánovi Lópezovi-Istúrizovi Whiteovi, poprosil ma však, aby som minútu jeho času dal pánovi Toubonovi.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pani ministerka spravodlivosti, rád by som vás v rámci možností na konci rozpravy oslovil. Skutočne si myslím, že s portugalským predsedníctvom, slovinským predsedníctvom a súčasným francúzskym predsedníctvom, teda pani Rachidou Datiovou ako strážkyňou pečatí sme – a toto hovorím vzhľadom na svoje skúsenosti ako bývalý minister spravodlivosti – skutočne dosiahli určitý medzník a už sa nevrátime späť.

Dnes sa pokúšame o zblíženie právneho systému a systému súdnictva, ktoré si však vo svojej podstate navzájom nedôverujú, o ich vzájomné uznanie a harmonizáciu. V určitých bodoch sú dokonca snahy o právne predpisy, ktoré by boli úplne alebo čiastočne založené na Spoločenstve, ako napríklad právne predpisy o vyživovacej povinnosti. Následne dokonca aj keď sme urobili viac, než si vyžiadala potreba, napríklad vo vzťahu k bezpečnosti, trestnému právu a boju proti terorizmu, teraz sa obraciame na tých, ktorí potrebujú predpisy, a diskutujeme o dohodách, ktoré sa uplatňujú v celej Európe, pretože žijú vo svojej krajine a aj inde, pretože pracujú a udržiavajú vzťahy s každým v celej Európe.

Pán predsedajúci, tento bod musíme zdôrazniť. Bezpochyby je to charakteristická črta francúzskeho predsedníctva. Už to povedali všetci naši kolegovia, musím však zdôrazniť, že sme bezpochyby dosiahli historický medzník v spolupráci a právnych predpisoch v oblasti justície. Myslím, že Európa už nebude tým, čím bývala, keď jej občania skutočne pocítia, že európsky súdny priestor je viac než len pekné slová.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, spravodajca.(ES) Vážený pán predsedajúci, myslím, že toto bolo veľmi dobré riešenie a ďakujem vám za ústretovosť voči mne a môjmu kolegovi.

Cením si všetky príspevky a slová vďaky, najmä príspevky, ktoré pozitívne hodnotili správu, a spoluprácu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci na mojej správe.

Rád by som spomenul najmä príspevok pána Rogalského. Ako poslanec zastupujúci Baleárske ostrovy a ako španielsky poslanec vás môžem ubezpečiť, že dôvodom, prečo som prijal túto správu, je pomoc ľuďom, starším ľuďom, ktorí teraz žijú na našich ostrovoch v Španielsku ako obyvatelia alebo ako turisti. Podľa mňa je nevyhnutné, aby mali ochranu.

Preto si určite každý musel všimnúť, že som do snahy o skorú ratifikáciu a podpísanie Haagskeho dohovoru zahrnul aj svoju krajinu.

Iba na jednu vec mám iný názor než pani ministerka. Ako ste videli, nespomenul som žiadne iné predsedníctvo. Pripájam sa k tým, ktorí by boli radi, keby francúzske predsedníctvo trvalo oveľa dlhšie. Pre mnohých z nás trvalo prikrátko.

To je jediný rozdiel v našich názoroch.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 11.30 hod.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 hod. a pokračovalo o 11.35 hod.)

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť jasný a podrobný právny rámec na ďalšie zovšeobecnenie uznávania a zjednodušenie vykonávania verejných listín.

Doposiaľ bolo uznávanie verejných listín medzi členskými štátmi riešené nejednotne, čo malo za následok právnu neistotu a nepredvídateľnosť pre občanov a podniky.

Vytvorenie spoločného systému vzájomného uznávania a vykonávania verejných listín bude pre Európsku úniu znamenať prínos v podobe úspory času, zníženia nákladov a čo je ešte dôležitejšie, zavedenia zjednodušených postupov. Zvýši sa aj bezpečnosť verejných listín, čím sa podporí ich obeh.

Vykonateľnosť verejných listín a ich vyššia dôkazná hodnota budú znamenať zjednodušenie pohybu tovarov a služieb, čím prispejú k hospodárskemu rozvoju a integrácii v Únii. V období hospodárskej krízy je to zvlášť dôležité, preto by som bol rád, keby sa tento právny predpis uplatnil čo najskôr.

Vítam aj skutočnosť, že táto správa sa vzťahuje len na verejné listiny a rešpektuje špecifiká súkromných zmlúv a ďalších prechodných kategórií listín.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
predseda

 

4. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predseda. – S potešením vám oznamujem, že dnes nás navštívila delegácia Národného zhromaždenia Vietnamu pri príležitosti 7. medziparlamentného stretnutia EP a Vietnamu. Všetkých vás veľmi srdečne vítam.

(potlesk)

Toto stretnutie sa uskutočňuje vo veľmi dôležitom období našich vzťahov. Vietnam momentálne s EÚ rokuje o dohode o partnerstve a spolupráci a zohráva aj významnú úlohu v rámci Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), s ktorým EÚ rokuje o zóne voľného obchodu. Ako viete, pán Nassauer je predsedom našej delegácie.

Rád by som veľmi srdečne privítal vietnamskú delegáciu pod vedením pána predsedu výboru pre zahraničné veci vietnamského národného zhromaždenia Nguyena Vana Sona a zaželal vám plodnú diskusiu. Včera sme sa, samozrejme, stretli.

Ešte raz vás čo najsrdečnejšie vítam!

 

5. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
  

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - Vážený pán predseda, chcel by som všetkým kolegom poďakovať za podporu písomného vyhlásenia o fibromyalgii. Je to ten najkrajší vianočný darček, aký môžeme dať miliónom pacientov trpiacich fibromyalgiou. Ďakujem vám všetkým.

(potlesk)

 

6. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predseda. - Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 

6.1. Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (A6-0509/2008, Jo Leinen) (hlasovanie)

6.2. Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (A6-0504/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)

6.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (A6-0474/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)

6.4. Mobilizácia nástroja flexibility (A6-0493/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)

6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasovanie)

6.6. Rozpočtový rok 2009 zmenený a doplnený Radou (hlasovanie)
  

– Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Éric Woerth, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predseda, dámy a páni, vaše hlasovanie o druhom čítaní návrhu rozpočtu predstavuje záverečnú fázu postupu, ktorý sa vyznačoval veľmi vysokou úrovňou spolupráce medzi oboma útvarmi rozpočtového orgánu a s Komisiou. Rád by som čo najsrdečnejšie poďakoval všetkým zúčastneným, najmä pánovi predsedovi Výboru pre rozpočet Bögemu, spravodajcom pani Haugovej a pánovi Lewandowskému a pani komisárke Grybauskaitėovej.

Na konzultačnom stretnutí 21. novembra sme spolu pracovali na vytvorení vyrovnaného rozpočtu na rok 2009, ktorý zaručí náležité hodnotenie financovania jednotlivých politík EÚ a zároveň aj ochranu záujmov európskych daňovníkov. Spolu sme prišli s postupmi financovania potravinového nástroja, čím sme si splnili povinnosť podporovať rozvojové krajiny, a spolu sme navrhli praktické opatrenia, ktoré umožnia prekonať patovú situáciu v politike súdržnosti a konečne spustiť programy na obdobie rokov 2007 – 2013.

Význam tejto iniciatívy podčiarkli aj hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady. Predstavuje to hlavnú niť európskej reakcie na hospodársku krízu, na ktorej musíme bezodkladne ďalej pracovať. Vaše hlasovanie zabezpečí úplnú realizáciu výsledkov konzultácií. V súlade s postupom, ktorý ustanovuje zmluva, preto môžem potvrdiť, že Rada akceptuje maximálnu mieru zvyšovania vyplývajúcu z druhého čítania.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ďakujem vám za vyhlásenie, pán Woerth.

Keďže Komisia nemá pripomienky, konštatujem, že rozpočtový postup prebehol v súlade so Zmluvou a s medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 a že Rada a Parlament v zmysle článku 13 tejto dohody preukázali, že súhlasia s maximálnou mierou zvyšovania nepovinných výdavkov, ktorá je výsledkom druhého čítania v Parlamente.

Rozpočtový postup teda možno považovať za uzavretý a rozpočet vyhlásiť za prijatý s konečnou platnosťou. Teraz podpíšeme jednotlivé vyhlásenia, ale o minútu musíme hlasovať o ďalšom uznesení.

(Predseda k sebe pozval pána Woertha, pani komisárku Grybauskaitėovú, pána Bögeho (predsedu Výboru pre rozpočet) a spravodajcov pani Haugovú a pána Lewandowského.)

(Rozpočet bol podpísaný.)

Práve som sa dozvedel, že pán Böge má dnes narodeniny, a chcel by som mu zo srdca zablahoželať.

 

6.7. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predseda, v ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sme sa, samozrejme, pokúsili zohľadniť novú situáciu. Chceli by sme Rade potvrdiť ochotu Parlamentu začať rokovať o sume 5 miliárd EUR, ktorej revíziu navrhla Komisia. Znenie nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je takéto – keďže naším pracovným jazykom bola angličtina, musím ho prečítať v angličtine, aby sa čo najrýchlejšie zapojili všetci kolegovia poslanci:

– „Vyjadruje svoju silnú ochotu začať s Radou rokovať na základe návrhu Komisie na revíziu viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 o sume 5 miliárd EUR v rámci navrhovaného plánu hospodárskej obnovy Európy a berie na vedomie závery zasadnutia Európskej rady z decembra 2008 v tomto smere.“

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 15:

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predseda, ide o Európske školy v Bruseli. O tejto téme sme viedli dlhé diskusie počas mnohých rokovaní. Keďže chceme, aby Komisia naozaj konala, je potrebné nejakým spôsobom sprísniť údaje, ktoré sa nachádzajú v pôvodnom texte. Nový text preto stanovuje aj termín, do ktorého má Komisia prijať opatrenia. Prečítam ho opäť v angličtine:

„So znepokojením konštatuje situáciu súčasných a budúcich mladých žiakov Európskych škôl v Bruseli spôsobenú oneskoreným a stále neistým otvorením štvrtej školy v Laekene a súčasným postupom zápisu, z ktorého vyplýva neprijateľne dlhé dochádzanie detí do školy. Očakáva, že Komisia v spolupráci s generálnym sekretariátom Európskych škôl v Bruseli do konca marca 2009 predloží revidovaný postup zápisu s objektívnymi a zrozumiteľnými kritériami (vrátane trvalého bydliska a už zapísaných súrodencov), ktorý vstúpi do platnosti v nasledujúcom období zápisu.“

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Po záverečnom hlasovaní:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - Veľmi pekné, naozaj veľmi pekné!

 

6.8. Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa leteckých zariadení (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, spravodajca. (EL) Vážený pán predseda, dámy a páni, v cezhraničnom obchode s leteckými zariadeniami doposiaľ panovala právna neistota. Nový medzinárodný právny rámec má zjednodušiť financovanie leteckých zariadení, a to lietadiel, motorov a príslušenstva, vytvorením mimoriadne silnej medzinárodnej záruky pre veriteľov (predajcov na úver a inštitúcie poskytujúce úvery pri takomto predaji). Nový právny systém v podstate zníži náklady na financovanie leteckých zariadení na celosvetovej úrovni a prispeje k ročnej úspore miliárd eur v odvetví leteckej dopravy. Napokon, pozitívne účinky tohto najpokrokovejšieho regulačného rámca v dejinách finančného práva platného pre letectvo sa budú týkať nielen veriteľov a výrobcov, ale aj leteckých spoločností, zamestnancov a cestujúcich.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – O tejto správe sa neuskutočnila rozprava, preto má pán spravodajca právo na dvojminútový rečnícky čas. Ďakujem, pán Papastamkos.

 

6.9. Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 – 2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (hlasovanie)

6.10. Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie – pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, spravodajkyňa.(SL) Zo spoločnej správy Rady a Komisie za rok 2008 jasne vyplýva, že v oblasti celoživotného vzdelávania sme dosiahli istý pokrok. S doterajšími výsledkami sa však nemôžeme uspokojiť.

Medzi najvýznamnejšie problémy patria študenti, ktorí v mladom veku opustia vzdelávací proces, slabá účasť starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou na celoživotnom vzdelávaní a nízka úroveň kvalifikácie medzi migrujúcimi pracovníkmi. V znalostnej ekonomike však bude potrebná pracovná sila s čoraz vyššou úrovňou kvalifikácie.

Vo svojej správe som zdôraznila, že je potrebné zlepšiť kvalitu všetkých úrovní vzdelávania, aby sa deti a mladí ľudia mohli naučiť samostatne, tvorivo a inovatívne myslieť a študovať. Musíme neustále modernizovať učebné osnovy a zabezpečiť zvýšenie používania informačných technológií medzi staršími ľuďmi.

Programy celoživotného vzdelávania musia súvisieť s hospodárstvom a podporovať podnikavosť, aby občania mohli získať také vedomosti, ktoré im umožnia zakladať, prevádzkovať a rozvíjať vlastné podniky. Je dôležité zohľadniť miestne a regionálne potreby, potenciál a špecifiká.

Vyzývam vlády členských štátov a inštitúcie Európskej únie, aby v tomto období finančnej krízy neznižovali výdavky na vzdelávanie, pretože vysoko kvalitné vzdelanie dostupné pre všetky vrstvy obyvateľstva je najlepšou zbraňou proti chudobe a najlepším nástrojom na hľadanie riešenia krízy.

Ďakujem za spoluprácu všetkým kolegom poslancom a predsedníctvu.

(potlesk)

 

6.11. Bezpečnosť hračiek (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (hlasovanie)
  

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 142:

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, mám procedurálnu námietku. Je jasné, že sa nachádzame v procese prijímania rozhodnutia, smernice, na základe trojstrannej dohody. Včera bol stav vecí podobný v súvislosti s obchodovaním s emisiami. Dnes správne hlasujeme o všetkých ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch oddelene až po prijatí celkového rozhodnutia. Je to podľa mňa správne a náležité. Včera sme tak nepostupovali a ja naozaj nedokážem pochopiť, prečo. Situácia bola rovnaká, ale oddelené hlasovanie sa neuskutočnilo, čo nepovažujem za prijateľné. Napokon, včera som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, rovnako ako 40 ďalších kolegov poslancov, a myslím, že máme právo, aby sa aj o nich hlasovalo.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Robím si len svoju prácu a mám len výkonnú funkciu. Môžem veci ovplyvniť, ale nemám žiadnu skutočnú moc.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Vážený pán predseda, bolo by dobré, keby ste sa spojili s Konferenciou predsedov a zvážili zavedenie všeobecného postupu. Určite by som privítal, keby to bol ten, ktorý sme použili včera, no v takýchto prípadoch by sme vždy mali hlasovať podľa rovnakého systému.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Budeme to tlmočiť Konferencii predsedov a nejakým spôsobom dospejeme k rozhodnutiu.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Vážený pán predseda, dohoda medzi Parlamentom a Radou zahŕňala aj vyhlásenie Komisie, ktoré nám prisľúbil pán komisár Verheugen. V pondelok toto vyhlásenie neurobil. Predpokladala som, že pán komisár Verheugen – ktorý tu dnes, samozrejme, nie je, ale zastupuje ho pán komisár Barrot – tu ešte pred hlasovaním prednesie toto vyhlásenie, ktoré sa týka troch bodov dôležitých pre Parlament. Zatiaľ som však žiadne takéto vyhlásenie nepočula. Rada by som sa bezodkladne dozvedela, aký je skutočný stav vecí.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Predseda o tom nebol informovaný, ale teraz to beriem na vedomie. Pani Gebhardtová, kedy by podľa vás bolo vhodné, aby Komisia predniesla svoje vyhlásenie, ak to bude chcieť urobiť – teraz alebo neskôr?

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Vážený pán predseda, toto vyhlásenie si väčšinou vypočujeme pred hlasovaním, pretože je súčasťou textu, no text ešte nebol oficiálne predložený Parlamentu v písomnej podobe. Preto najprv potrebujeme oficiálnu verziu textu – to by malo byť samozrejmé.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážená pani Gebhardtová, hovoríte, že vyhlásenie si obyčajne vypočujeme na začiatku, no ten čas už uplynul.

Pán podpredseda Barrot, chcete urobiť vyhlásenie teraz?

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážený pán predseda, budem reagovať na požiadavku pani Gebhardtovej a predložím vám tri vyhlásenia, ktoré sa môžu pridať do dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážený pán podpredseda, aké je vyhlásenie dlhé? Ak nie je príliš dlhé, chcel by som vás poprosiť, aby ste ho prečítali, ako žiadala pani Gebhardtová.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. – Vážený pán predseda, ide o tri vyhlásenia: vyhlásenie Európskej komisie o monitorovaní bezpečnostných aspektov; vyhlásenie Európskej komisie o požiadavkách na hračky, ktoré majú vydávať zvuk; vyhlásenie Európskej komisie o klasifikácii kníh.

(FR) Môžem ich prečítať.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – To bolo technické vysvetlenie.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Vážený pán predseda, chcel by som požiadať, aby sme za týchto okolností pristúpili k hlasovaniu, ale nie k záverečnému hlasovaniu. Budeme si tak môcť pozrieť text a potom uskutočniť záverečné hlasovanie v januári, ak budeme spokojní.

(Poslanci na znak súhlasu búchajú po stoloch.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Z vašej reakcie usudzujem, že podporujete návrh pána Swobodu. V takom prípade by sme teraz mali pristúpiť k hlasovaniu, ale neuskutočniť záverečné hlasovanie.

Po ukončení hlasovania o pozmenenom a doplnenom návrhu:

Záverečné hlasovanie sa uskutoční, keď si vypočujeme úplné stanovisko Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). (FR) Vážený pán predseda, celú rozpravu som sledoval od začiatku do konca, najmä v pondelok večer. Musíme prijať zodpovedný postoj, čo sa týka bezpečnosti našich spoluobčanov. Očakávajú súrne prijatie týchto právnych predpisov, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť detí a rodín. Nemôžeme čakať.

V pondelok večer pán Verheugen veľmi presne referoval o obsahu troch vyhlásení, ktoré poskytol pán Barrot. Išlo o takmer formálne predloženie týchto vyhlásení. Ako povedal v pondelok večer pán komisár Verheugen, môžeme a musíme hlasovať – je to naša povinnosť voči európskym spotrebiteľom.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Dámy a páni, pred chvíľou ste mali opačný názor. Hlasujme teraz teda o tom, či sa hlasovanie uskutoční.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, pri všetkej úcte by som sa rád opýtal, prečo pán komisár nemôže prečítať text, ktorý priniesol. Je v tomto smere nejaký zásadný problém?

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Pán komisár nemôže alebo nechce odpovedať, pán Posselt. Pokiaľ ide o mňa, nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože to nie je moja úloha.

 

6.12. Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (A6-0438/2008, Jan Andersson) (hlasovanie)

6.13. Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (hlasovanie)

6.14. Cenné papiere a dohody o finančných zárukách (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (hlasovanie)

6.15. Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (A6-0494/2008, Christian Ehler) (hlasovanie)

6.16. Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (hlasovanie)

6.17. Revízia nariadenia o úrade OLAF (hlasovanie)

6.18. Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 4:

 
  
MPphoto
 

  Javier Moreno Sánchez, spravodajca.(ES) Vážený pán predseda, ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 k odseku 12a, ktorý predložila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica.

So súhlasom skupiny GUE/NGL predkladám ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom vyriešiť isté nepresnosti, ktoré sa objavili v jednotlivých jazykových verziách. Prečítam ho veľmi pomaly v španielčine.

Ide o nahradenie slov „zdôrazňuje, že súlad s medzinárodnými záväzkami musí byť minimálnou požiadavkou na spoluprácu EÚ s tretími krajinami“ znením „zdôrazňuje, že spolupráca EÚ s tretími krajinami musí byť založená na medzinárodných záväzkoch“.

Vďaka tomuto ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu bude moja skupina – a myslím, že aj mnohé ďalšie skupiny – môcť podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený skupinou GUE/NGL.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7:

 
  
MPphoto
 

  Weber, Renate (ALDE). - Vážený pán predseda, text v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu prečítam v angličtine: „keďže spoločné operácie koordinované agentúrou FRONTEX majú za následok „externalizáciu hraníc“, ktorá by mohla spochybniť dodržiavanie záväzkov EÚ v súvislosti s ochranou žiadateľov o azyl a utečencov zo strany členských štátov“.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 

6.19. Vplyv falšovania na medzinárodný obchod (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE) . – Vážený pán predseda, viacerí naši kolegovia chcú hlasovať za myšlienku zeleného uznesenia, aby poskytovatelia internetových služieb a poskytovatelia telekomunikačných služieb neboli zodpovední za obsah internetu a tak ďalej. Mnohým z týchto kolegov, ktorí chcú hlasovať za zelené uznesenie, sa však nepáči odsek 15, ktorý sa týka inej témy. V duchu vianočného kompromisu by sme prostredníctvom ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu chceli z nášho uznesenia vypustiť odsek 15, aby zaň mohlo hlasovať viac ľudí.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 

6.20. Požiadavky v oblasti účtovníctva týkajúce sa stredných podnikov (hlasovanie)

6.21. Európska verejná listina (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (hlasovanie)
  

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, chcel by som sa vrátiť k téme záverečného hlasovania o správe pána Sustu. V záverečnom hlasovaní sme chceli hlasovať za ňu, ale omylom sme hlasovali proti. Bolo to spôsobené miernym zmätkom okolo ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Chcel by som vás požiadať, aby ste akceptovali náš úmysel hlasovať v záverečnom hlasovaní za správu.

 

6.22. Elektronická justícia (A6-0467/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, ide o príslušný článok rokovacieho poriadku. Pred niekoľkými mesiacmi sme hlasovali o správe pani Bauerovej a potom som napísal žiadosť o objasnenie postupu pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k správam.

Je nepochybné, že ak chceme Komisiu žiadať o prijatie zákonodarných opatrení, v záverečnom hlasovaní potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Nie je mi však jasné, prečo potrebujeme kvalifikovanú väčšinu aj predtým pri pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Žiaľ, zatiaľ som nedostal odpoveď.

Teraz máme na programe ďalšiu takúto správu. Bol by som vďačný, keby to príslušné oddelenie mohlo objasniť.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážený pán Caspary, práve som dostal informáciu, že odpoveď týkajúca sa správy pani Bauerovej je už na ceste. Dúfam, že sa k vám dostane pred Vianocami.

 

6.23. Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)

6.24. Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu (A6-0445/2008, Nirj Deva) (hlasovanie)
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 

7. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

8. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Jedným z pozitívnych aspektov nedávno schváleného rozpočtu na rok 2009 je zahrnutie jednoznačných priorít, napríklad podpory malých a stredných podnikov, ochrany klímy a podpory najchudobnejších krajín v čase potravinovej krízy. Žiaľ, nemáme veľa možností na použitie rozpočtu na riešenie finančnej krízy – nielen preto, že v porovnaní s rozpočtami členských štátov je veľmi malý, dosahuje len 1 % ich hodnoty, ale aj v dôsledku nedostatočnej pružnosti pravidiel stanovených v rámcovom rozpočte na obdobie rokov 2007 – 2013. Oceňujem úsilie poslancov EP, ktorí s Komisiou rokovali o úpravách, aspoň čo sa týka všeobecných problémov. Žiaľ, Rada nebola ochotná schváliť zvýšenie pružnosti. Po ratifikácii Lisabonskej zmluvy bude mať Európsky parlament väčšiu právomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, keďže mám prirodzene veľmi kritický postoj k fungovaniu a inštitúciám Európskej únie, je samozrejmé, že som hlasoval proti tejto správe o rozpočte na rok 2009. Predovšetkým nie som ani trochu presvedčený o tom, že európske inštitúcie rozumne míňajú vysoké sumy daňových príjmov, ktoré nimi prechádzajú.

Po druhé, podľa môjho názoru zasahujeme do príliš mnohých oblastí politiky a dotácie, ktoré vyplácame členským štátom, sú v nich stále považované za akési európske peniaze, s ktorými nemajú nič spoločné, a z tohto dôvodu ich samotné členské štáty zle a neefektívne spravujú.

Navyše som skonštatoval, že ťažko, ak vôbec, získavam odpovede na svoje parlamentné otázky o prevádzkových výdavkoch početných sesterských organizácií a agentúr EÚ. Toto všetko vo mne vyvoláva podozrenie a len upevňuje moje presvedčenie o správnosti hlasovania proti tomuto rozpočtu.

 
  
  

– Správa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, chcel by som v krátkosti zdôrazniť, že som sa zdržal hlasovania o správe pani Thyssenovej o bezpečnosti hračiek.

Samozrejme, súhlasím s pani spravodajkyňou a väčšinou tohto Parlamentu, že je potrebné chrániť bezpečnosť detí a zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov vo všeobecnosti. Zdá sa mi však, že je potrebné rešpektovať kultúrne tradície jednotlivých členských štátov a predovšetkým nie je dobré privádzať rozpravu o bezpečnosti do legislatívnych extrémov, ktoré hraničia s absurdnosťou, ako je to v tomto prípade.

Niektoré bezpečnostné požiadavky, ktoré zavádza táto smernica, sú istotne na hranici výsmechu. Priniesla ich najmä rozprava. Prijali sme ich ako celok. Myslím, že jedného dňa schválime smernicu, podľa ktorej budú musieť deti nosiť prilbu, keď idú von, alebo rukavice, keď je zima. Podľa mňa je to síce nezmysel, ale uberáme sa tým smerom.

Preto hoci si uvedomujem, že smernica obsahuje niekoľko veľmi pozitívnych bodov, som presvedčený, že občas zachádza príliš ďaleko. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Teší ma, že sa nám v prvom čítaní podarilo prijať smernicu o bezpečnosti hračiek a že sme zamietli absurdný návrh zelených a niektorých socialistov, podľa ktorého mali byť všetky hračky povinne testované nezávislými inštitúciami. Tento blokujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložili napriek tomu, že skúsenosti z USA i Číny ukazujú, že hračky na európskom trhu sú chybné napriek skúškam. Naším cieľom je, aby výrobcovia a dovozcovia niesli plnú zodpovednosť za bezpečnosť. Je na výrobcoch, aby potvrdili, že ich výrobky spĺňajú normy. Tam, kde takéto normy ešte neexistujú, ustanovuje článok 18 smernice skúšky. Náklady na externé skúšky dosahujú v Českej republike v priemere okolo 3 000 EUR. Bolo by to likvidačné pre malé podniky v EÚ, zatiaľ čo testovanie hračiek v Číne by zároveň nezaručilo ich bezpečnosť. Zodpovednosť musia niesť dovozcovia a výrobcovia, určite nie neregulované skúšobne po celom svete. Blahoželám rodičom k tomuto nášmu darčeku.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Vážená pani predsedajúca, nepodporila som kompromisnú novelu o hračkách. Ostáva ešte priveľa bezpečnostných medzier, najmä čo sa týka chemických látok. Toxické látky nepatria do rúk deťom ani v najmenších množstvách. Dnešné rozhodnutie je sklamaním a navyše svedčí o nedostatku ambícií. Okrem prílišného počtu medzier v ňom chýba aj jednoznačný zákaz ťažkých kovov a alergénnych vonných látok, ako aj jasné ciele v súvislosti s hlukom. Čo sa týka bezpečnosti našich detí, naša zbabelosť je poľutovaniahodná.

Prvému čítaniu predchádzal bláznivý zhon v úsilí o dosiahnutie dohody, len aby sme vyvolali dojem, že všetky hračky pod budúcotýždňovým vianočným stromčekom budú bezpečné – to je úplne absurdné a absolútne nezmyselné. Došlo aj k zlepšeniam, ale to by malo byť samozrejmé, keď hovoríme o 20 rokov starej smernici, ktorú je potrebné novelizovať. Zhrnula by som to takto: príliš veľa publicity a málo skutočného obsahu. Zodpovednosť nemôžeme preniesť na výrobcov. Za jasné právne predpisy sme zodpovední my!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Hlasovala som za správu Marianne Thyssenovej.

RAPEX neznamená iba 5 písmen, ale je to európsky systém rýchleho varovania, ktorý upozorňuje európskych spotrebiteľov na nebezpečné spotrebné výrobky.

Vďaka rýchlej výmene informácií medzi členskými štátmi sa do systému v roku 2006 z celkového počtu 924 dostalo 221 upozornení týkajúcich sa hračiek. Jednalo sa hlavne o riziko poranenia detí alebo nebezpečenstvo vzniku rôznych alergií a zhoršenie zdravotného stavu, hlavne alergikov.

Som rada, že Parlament dnes hlasoval o tejto smernici, lebo na základe týchto faktov smernicu veľmi potrebujeme. Dnešným hlasovaním o tejto smernici Európsky parlament spravil významný krok v oblasti bezpečnosti hračiek, teda pre zdravie a bezpečnosť detí, pretože zmodernizoval už 20 rokov starú smernicu o hračkách.

Teším sa, že tento akt v Európskom parlamente mohli sledovať aj návštevníci zo Slovenska, ktorých srdečne vítam a prajem im príjemný pobyt v sídle európskej demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, veľmi ma teší, že sme hlasovali o smernici o bezpečnosti hračiek, a to z jednoduchého dôvodu: ak chceme celému svetu vyslať jasný signál o hračkách a ich bezpečnosti, je potrebné urobiť to na Vianoce. Keby sme hlasovanie odložili na neskôr, posolstvo by sa oslabilo. V tomto období roka ľudia rozmýšľajú o hračkách.

Rovnako ako vlani, aj tento rok boli z trhu stiahnuté milióny čínskych hračiek. Problémy – išlo o olovo, arzén, ortuť a PCB – sú veľmi vážne a ako matka viem, že nezávisle od toho, na čo je hračka určená – či už je to knižka, niečo, na čom sa jazdí, alebo čokoľvek iné – v istom momente môže skončiť v detských ústach. Opatrnosti teda nikdy nie je dosť, čo sa hračiek týka, a som rada, že sme tento signál vyslali práve teraz.

 
  
  

– Správa: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Dovoľte mi poďakovať kolegovi Mannovi za jeho správu. Vieme, aké dôležité je stanovenie pravidiel a odstránenie prekážok pre mobilitu študentov a pracujúcich, ktorí sa presúvajú na základe ponuky a dopytu na trhu práce Európskej únie.

Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu uľahčí prenos, uznávanie a akumuláciu vzdelávacích výstupov. Bude uplatniteľný na výstupy dosiahnuteľné rôznymi vzdelávacími cestami na všetkých úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.

Schválením sme urobili krok k širšej podpore celoživotného vzdelávania a zvýšeniu zamestnateľnosti, otvorenosti, mobility a sociálneho začlenenia pracujúcich a osôb, ktoré sa vzdelávajú. Uľahčí to tak rozvoj pružných individuálnych prístupov a tiež uznávanie tých vzdelávacích výstupov, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania.

 
  
  

– Správa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) V prvom rade by som chcel poďakovať pani Thyssenovej, vďaka ktorej sme dospeli ku chvályhodnému kompromisu, z čoho vyplýva, že naše deti budú chránené pred nežiaducimi látkami v hračkách a popritom tým neutrpia ani priemyselné podniky.

Ako viete, plne som podporoval obmedzenie výskytu alergénov v hračkách – sám som otcom štyroch detí a nie vždy som sa zamýšľal nad nezávadnosťou každej hračky, ktorú moje deti chytili do ruky. Rodičia v Európe sa často spoliehajú na to, že keď sa hračka dostane do obchodov, nie je pre dieťa škodlivá. Preto som rád, že sme sa spolu zamysleli nad sprísnením opatrení, aby sa do obchodov dostali iba hračky, ktoré budú vhodné pre deti, lebo práve deti sú najzraniteľnejšou spotrebiteľskou skupinou.

Až 80 % hračiek na trhu Európskej únie je dovezených a je potrebné pripomenúť, že počas roku 2007 boli milióny hračiek vyrobených v Číne stiahnuté z trhu, keďže neboli v súlade s európskymi normami. V súčasnosti si obeh tovaru vyžaduje preskúmanie pravidiel umiestňovania tovaru na trh a kontrolu dodržiavania noriem.

 
  
  

– Správa: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) (začiatok prejavu nebolo počuť) poistenia vkladov, ktorý Európsky parlament veľmi pružne navrhol a za ktorý som hlasovala, je jasný. Chceme harmonizovať minimálnu úroveň ochrany malých sporiteľov poistením vkladov do výšky 50 000 EUR a chceme stanoviť krátku lehotu na vyplácanie vkladov, aby mohli sporitelia získať jasné, včasné a presné informácie o stave svojich bankových vkladov aj uprostred krízy. Toto opatrenie je nevyhnutné, pretože sporitelia chaoticky presúvajú svoje vklady zo zdravých bánk do tých, ktoré na svoju záchranu získali vládne záruky. Tento návrh je jediný spôsob, ako obnoviť dôveru malých sporiteľov a stabilizovať trh bankových služieb. Chcela by som, aby sa záruky vzťahovali aj na malé a stredné podniky, pretože zohrávajú v európskej spoločnosti nenahraditeľnú úlohu a pritom sú v období krízy vždy najviac ohrozené.

 
  
  

– Návrh uznesenia: o prístupe Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za uznesenie o úrade OLAF, pretože úplne súhlasím s výzvou Parlamentu na zvýšenie nezávislosti úradu. Treba s tým naozaj bezodkladne niečo urobiť. V súčasnosti je úrad OLAF po všetkých stránkach sotva niečo viac než jedno z generálnych riaditeľstiev Komisie. Politickú zodpovednosť zaň nesie podpredseda Komisie. Tento stav vecí je nezdravý. Úrad OLAF možno je nezávislý vo svojej činnosti, ale jeho štatút je len hybridný a to je potrebné zmeniť. Dobre.

Všeobecnejšie si myslím, že európske inštitúcie zaobchádzajú s vysokými sumami daňových príjmov s neustálou nedbanlivosťou. Úrad OLAF by mal mať prinajmenšom prostriedky, ľudské zdroje a zodpovednosť na to, aby mohol zastaviť očividne trestné aspekty tejto situácie. Čo sa týka veľkorysého postoja k zákonnému míňaniu peňazí, obávam sa, že ho budeme musieť zastaviť my sami.

 
  
  

– Správa: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto prekvapivo vynikajúcu správu o agentúre FRONTEX, pretože môžem len podporiť výzvu na posilnenie tejto inštitúcie, ktorá sa v správe nachádza. Pokiaľ ide o mňa, boj proti nezákonnému prisťahovalectvu by mal byť najvyššou prioritou Únie. Dohody, ktoré agentúra FRONTEX uzavrela s orgánmi tretích štátov, sú v tomto smere naozaj veľmi dôležité. Je potrebné privítať, že táto správa nazýva veci pravými menami a kritizuje neprijateľný postoj Turecka ako kandidátskej krajiny.

Podľa mňa by sme mali dať úplne jasne najavo, že ak úrady tretieho štátu – Turecka, ktoré je navyše kandidátsku krajinou – aktívne odmietajú spolupracovať s agentúrou FRONTEX, malo by to mať priamy vplyv na politické a hospodárske vzťahy medzi Úniou a týmto štátom, a to pozastavenie prístupových rokovaní s Tureckom, ktoré nie je európskou krajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, s niekoľkými výhradami som hlasoval za správu pána Morena Sáncheza. Ak mám byť úprimný, vzhľadom na duch politickej korektnosti, ktorý väčšinou prevláda vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, som od správy veľa neočakával. Musím však povedať, že správa je vyvážená a podľa správnosti sa venuje mnohým bolestivým oblastiam vrátane nedostatočnej spolupráce zo strany tretích krajín ako Líbya a Turecko, ktorú by som nazval aj sabotovaním.

V prípade Turecka je určite hanbou, že kandidátska krajina takto očividne neplní svoje povinnosti. Agentúra FRONTEX – a v tomto smere v správe niečo chýba – by sa mala rozvíjať, aby sa mohla stať účinným nástrojom boja proti nezákonnému prisťahovalectvu, ale aj boja proti medzinárodnej trestnej činnosti, ako aj obchodovaniu s drogami a zbraňami.

 
  
  

– Správa: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pána Sustu, pretože falšovanie je, samozrejme, vážny problém a predložený text je dôkazom triezveho uvažovania.

Úplne totiž súhlasím s odsekom 30 správy, ktorý pripomína, že – citujem – „Turecko sa stane spoľahlivým kandidátom na pristúpenie k EÚ, keď dokáže prevziať acquis Spoločenstva a zaručí plné dodržiavanie práv duševného vlastníctva“. Môžeme z toho vyvodiť len to, že Turecko nie je plnohodnotným kandidátom na vstup do EÚ, čo beriem na vedomie.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, myslím, že v tejto – veľmi plnej – rokovacej sále sa všetci zhodneme na dôležitosti duševného vlastníctva nielen pre znalostné ekonomiky, ale aj v súvislosti so závažnými ujmami, ktoré môžu utrpieť spotrebitelia v Európe, napríklad vplyvom falšovaných liekov, falšovaných potravín alebo falšovaných automobilových súčiastok.

K pôvodnému uzneseniu, v ktorom sa kládol priveľký dôraz na spotrebiteľov, som mal niekoľko ozajstných výhrad. Mohla nastať absurdná situácia, keď by boli cestujúci na hraniciach prehľadávaní, boli by im odoberané počítače, prehrávače MP3 a iPody a kontrolovalo by sa, či nejde o falšovaný materiál. Vďaka bohu, zelení predložili rozumnejšiu alternatívu a na základe kritiky spoločností boli v duchu vianočného kompromisu veľmi ochotní stiahnuť neopodstatnený pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Celkovo sme za uznesenie hlasovali s veľkou radosťou.

Práve som si splnil cieľ vystúpiť pred prázdnou rokovacou sálou a na záver by som rád všetkým, čo sú ešte tu, zaželal veselé Vianoce a šťastný nový rok.

 
  
  

– Správa: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som vám chcela zaželať veselé Vianoce. Rokovacia sála nie je úplne prázdna.

Hlasovala som za správu pána Lópeza o ochrane dospelých osôb, najmä tej s cezhraničnými dôsledkami, pretože zo skúsenosti viem, že je potrebná, ale aj preto, že dúfam, že týmto krokom sa priblížime ku dňu, keď v Európe nastane naozajstná mobilita. Správa sa venuje dospelým osobám, ktorých situácia nejakým spôsobom súvisí so súdmi. V mnohých prípadoch ide často o veľmi zraniteľné osoby, niekedy sú v poručníckej starostlivosti súdu alebo majú zdravotné postihnutie. Ak to však dokážeme posunúť ďalej, logicky by sme sa priblížili o jeden krok k situácii, keď si budú môcť poberatelia sociálnych dávok zobrať svoju podporu so sebou, aby sa aj oni mohli pohybovať po Európe tak, ako to robia zamestnanci.

 
  
  

– Správa: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, hlasovala som proti správe pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov. Dôvodom je odsek, v ktorom sa uvádza, že štáty by mali mať možnosť prijať v rámci prevencie a reakcie iniciatívy, ktorých súčasťou môže byť ako úplne posledná možnosť aj použitie donucovacej vojenskej sily.

Ide o Bushovu doktrínu. Ostatní poslanci Parlamentu možno nespoznali, že je to Bushova doktrína, ktorá nás dostala do Iraku, ale je to tak. Sarah Palinová čelila kritike, pretože nevedela, čo je to Bushova doktrína, no mňa by zaujímalo, či poslanci EP chápu, že pred chvíľou sme za Bushovu doktrínu hlasovali.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, v mene skupiny GUE/NGL. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, obyčajne nevyužívam tento demokratický nástroj vysvetlení hlasovania. Robím to v mene našej skupiny po prvý raz.

Na vysvetlenie musím s poľutovaním uviesť, že sme hlasovali proti správe, na vypracovaní ktorej som sa ja sama podieľala ako spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko i ako členka Výboru pre rozvoj. Je to naozaj dobrá správa a rada by som pánovi Devovi a Výboru pre rozvoj čo najsrdečnejšie poďakovala za prácu, ktorú vykonali.

V skutočnosti súhlasíme s drvivou väčšinou textu: zahrnutie analýz konfliktov do spolupráce, podpora občianskej a miestnej spoločnosti, boj proti šíreniu ľahkých zbraní, potreba kódexu správania vojakov a polície, odkazy na reprodukčné zdravie, transparentné využívanie prírodných zdrojov a podpora utečencov. V správe sa osobitne zdôrazňuje aj zohľadnenie rodovej politiky. Prečo sme teda hlasovali proti? Dôvod je jednoduchý: pretože niektoré odseky správy sa pokúšajú do rozvojovej pomoci vniesť vojenskú zložku.

Tento Parlament, Výbor pre rozvoj a správa pána Mitchella totiž pri zavádzaní nariadenia a nástroja rozvojovej spolupráce veľmi jasne uviedli, že prostriedky určené na rozvoj sa nesmú používať na financovanie vojenských výdavkov. Preto náš Parlament aj v súvislosti so strategickými dokumentmi krajín zabezpečil, aby zdroje určené na rozvoj neboli vyčleňované na bezpečnostné operácie.

Prečo musia naše jednotlivé uznesenia obsahovať také protirečenia? Rozvojové finančné prostriedky by sa mali používať na rozvoj: na vzdelávanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, pre miestne spoločenstvá a ženské organizácie. Zdroje určené na spoluprácu sú príliš nízke na to, aby mohli odstrániť chudobu, bezprávie a vybudovať mier. Nemali by preto zahŕňať vojenské výdavky.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) EÚ sa rozhodla vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách („potravinový nástroj“) a na tri roky schválila celkovú sumu 1 miliardu EUR.

Pôvodne sa navrhovalo, aby bol potravinový nástroj financovaný z rezervy kapitoly 2 (poľnohospodárstvo) viacročného finančného rámca (VFR) a potom pomocou zmeny stropu kapitoly 4 (vonkajšie opatrenia) VFR. Napokon sa však rozhodlo, že bude financovaný prostredníctvom nástroja pružnosti, rezerv na núdzovú pomoc a presunu z kapitoly 4 nástroja stability.

Na financovanie tejto iniciatívy je potrebné zmeniť medziinštitucionálnu dohodu, aby sa zvýšili voľné prostriedky v rámci rezerv na núdzovú pomoc na rok 2008 na sumu 479 218 000 EUR (v bežných cenách).

Hoci stanovené ciele tejto iniciatívy považujeme za pozitívne, chceli by sme zopakovať, že ju nemožno zredukovať len na vyvažujúcu položku alebo podmienku, ktorá EÚ umožní presadiť dohodu v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) alebo dohody o hospodárskom partnerstve so skupinou afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov. Nemala by byť použitá ani na zakrytie zníženia rozvojovej pomoci EÚ alebo vysokých súm uvoľnených na opätovné naštartovanie pretekov v zbrojení a militarizáciu medzinárodných vzťahov, ktorú EÚ podporuje.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Tento nový návrh opravného rozpočtu sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (okolo 7,6 milióna EUR na pokrytie škôd vo výške 176 miliónov EUR) pre Cyprus po období veľkého sucha.

Komisia však zdôrazňuje, že „vzhľadom na zistenie prebytočných finančných prostriedkov v položke 13 04 02 Kohézneho fondu nebudú potrebné nové prostriedky na financovanie platieb z Fondu solidarity EÚ pre Cyprus“. Inými slovami, financie potrebné na riešenie tejto prírodnej katastrofy budú pochádzať z politiky súdržnosti.

„Prebytočné finančné prostriedky“ v Kohéznom fonde vznikli (okrem mnohých iných dôvodov) vplyvom oneskorenej realizácie programov v „kohéznych“ krajinách. V dôsledku toho sme namiesto uplatňovania konceptu „solidarity“, ktoré môže byť nevýhodné pre menej hospodársky rozvinuté krajiny, mali radšej prijať rozhodnutia na zabránenie neustálej nedostatočnej realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky.

Rovnako ako v minulosti, aj teraz by sme chceli upozorniť na potrebu zrýchliť postupy na mobilizáciu Fondu solidarity, zabezpečiť, aby boli regionálne katastrofy naďalej oprávnenými výdavkami, a účinne reagovať na špecifickú povahu prírodných katastrof v oblasti Stredozemia, napríklad sucha a požiarov.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne.(PT) Nárast cien potravín v rozvojových krajinách je mimoriadne dôležitým problémom, ktorý si vyžaduje rýchlu reakciu EÚ na zmiernenie škodlivých vplyvov na najviac postihnuté obyvateľstvo. Parlament preto v tejto správe navrhuje financovanie rýchlej reakcie na následky tejto situácie vo výške 420 miliónov EUR. Konkrétne sa plánuje mobilizácia nástroja pružnosti ustanoveného medziinštitucionálnou dohodou z roku 2006. EÚ v nej ustanovila možnosť mobilizácie nástroja pružnosti na umožnenie financovania špecificky určených výdavkov, ktoré nie je možné financovať v rámci stropu jednotlivých kapitol viacročného finančného rámca.

Daná situácia spĺňa všetky inštitucionálne požiadavky a bez najmenšieho tieňa pochybnosti je jej riešenie v rámci politiky solidarity EÚ opodstatnené. V dôsledku toho subjekty s rozhodovacou právomocou vzhľadom na vážnosť situácie nevzniesli žiadne otázky.

Čas tlačí a naša pohotová reakcia a urýchlené opatrenia by mohli znamenať rozdiel medzi nehodou a ľudskou tragédiou s nevyčísliteľnými dôsledkami pre budúci rozvoj tohto obyvateľstva.

 
  
  

– Správa: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písomne. – Politická strana UKIP hlasovala za túto správu, lebo nevynaložené finančné prostriedky v sume 4,9 miliardy EUR sa vrátia národným vládam.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) V súčasnom finančnom období (roky 2007 a 2008) bol Fond solidarity mobilizovaný deväťkrát (Nemecko: 166,9 milióna EUR, Spojené kráľovstvo: 162,3 milióna EUR, Grécko: 99 miliónov EUR, Francúzsko: 17,1 milióna EUR, Maďarsko: 15 miliónov EUR, Slovinsko: 8,2 milióna EUR, Cyprus: 7,6 milióna EUR), spolu v sume okolo 477,3 milióna EUR v porovnaní s ročným stropom 1 miliarda EUR.

Ak aj nebudeme spochybňovať zjavnú potrebu tejto podpory a nebudeme sa zaoberať postupom na aktivovanie a uvoľnenie tejto podpory (ktorý trvá príliš dlho), je tu otázka týkajúca sa pôvodu zmobilizovaných prostriedkov najmä vzhľadom na súčasný návrh opravného rozpočtu.

Inými slovami, zatiaľ čo naliehavá potreba poskytovať podporu v prípade prírodných katastrof je nepochybná, pôvod týchto prostriedkov by mohol byť spochybnený o to viac, ak sú „odpočítané“ z politiky súdržnosti a nie napríklad z finančných zdrojov vyčlenených na postupnú militarizáciu EÚ. Sme presvedčení, že politiku súdržnosti je potrebné zachovať.

Na záver by sme podobne, ako sme to už urobili pri iných príležitostiach, chceli upozorniť na potrebu zmien vo Fonde solidarity, aby sa zrýchlili postupy na jeho mobilizáciu a zároveň sa zabezpečilo, že regionálne katastrofy budú naďalej oprávnenými výdavkami, a účinne sa reagovalo na špecifickú povahu prírodných katastrof v oblasti Stredozemia, napríklad sucha a požiarov.

 
  
  

– Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009 zmenený a doplnený Radou

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. - (SV) Júnové hnutie verí, že príspevky členských štátov na EÚ je možné znížiť o polovicu. Najväčšia časť finančných prostriedkov EÚ sa vynakladá na aktivity, ktoré sú nepotrebné alebo poškodzujú sociálno-ekonomické prostredie. Ide napríklad o poľnohospodársku politiku, Kohézny fond, politiku rybného hospodárstva a dotovanie informačných kampaní rôzneho druhu. K tomu sa pridávajú náklady na presuny Európskeho parlamentu medzi Štrasburgom a Bruselom a na inštitúcie ako Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, ktoré by bolo potrebné okamžite zrušiť.

Osobitne sa dá namietať proti poľnohospodárskej politike. Peniaze idú od spotrebiteľov často veľmi bohatým príjemcom. Poľnohospodári v chudobných krajinách sveta doplácajú na konkurenciu zo strany dotovaných poľnohospodárov v EÚ.

Jednotlivé inštitúcie EÚ neustále vyzývajú členské štáty na znižovanie verejných výdavkov, pretože je to veľmi dôležité. Tento Parlament zároveň neustále požaduje zvyšovanie výdavkov na úrovni EÚ. Je to celé absurdné. Členské štáty vynakladajú verejné financie na školy, zdravotnú starostlivosť, výskum, infraštruktúru a podporu slabých spoločenských skupín, zatiaľ čo väčšina výdavkov EÚ ide na šialenú poľnohospodársku politiku, zle nasmerované štrukturálne fondy a financovanie inštitúcií EÚ, ktoré mali byť už dávno zrušené.

Naše „nie“ návrhu opravného rozpočtu je potrebné chápať ako žiadosť o razantné zníženie rozpočtových výdavkov EÚ a zníženie príspevkov členských štátov na EÚ o polovicu.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), písomne.(FR) V rozpočte Spoločenstva na rok 2009 sme my, Socialistická skupina v Európskom parlamente, navrhli a dosiahli prijatie prípravnej akcie na rozvoj sociálneho cestovného ruchu v Európe.

Tento projekt je reakciou na zistenie, že ekonomické dôvody mnohým občanom bránia v cestovaní a že túto nerovnosť je potrebné napraviť tým, že sa každému zaručí prístup k dovolenke. Je to však užitočné aj z hľadiska územného plánovania a miestneho rozvoja.

Vďaka kombinácii sociálneho miešania a miestneho rozvoja a vďaka poskytnutiu prístupu občanom, pre ktorých je ťažké ísť na dovolenku, sociálny cestovný ruch zvyšuje ziskovosť odvetvia cestovného ruchu. Poskytuje tak príležitosti na rozvoj mimosezónneho cestovného ruchu najmä v oblastiach, kde je toto odvetvie vysoko sezónne, a podporuje vytváranie väčšieho počtu stálych pracovných miest v tomto odvetví hospodárstva. Sociálny a komunitný cestovný ruch je ukážkou toho, že medzi trhom v oblasti rekreácie a nesolventným hospodárstvom skutočne existuje prechodné odvetvie a že hospodársky význam nie je nezlučiteľný s poskytnutím prístupu čo najväčšiemu počtu ľudí. Toto odvetvie prostredníctvom výmen medzi občanmi EÚ prispieva aj k posilneniu európskeho občianstva.

Je to dôkaz veľkého významu tohto odvetvia, pokiaľ ide o ekonomickú návratnosť a verejné zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Zatiaľ čo hospodárske predpovede poukazujú na recesiu vo viacerých členských štátoch (z ktorých niektoré už sú v technickej recesii), Rada a Parlament schvaľujú rozpočet EÚ na rok 2009, ktorý je nižší ako rozpočet na rok 2008, čo sa týka platieb.

Ak však porovnáme aktuálny návrh rozpočtu na rok 2009 so stropom určeným pre tento rok vo viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 (o ktorom sme vtedy tvrdili, že nie je primeraný tomu, aby mohol zaručiť „hospodársku a sociálnu súdržnosť“ rozšírenej 27-člennej EÚ), situácia je ešte horšia a v tomto rozpočte chýba približne 8 miliárd EUR.

Rozpočet EÚ na rok 2009 je najnižší, pokiaľ ide o percento (0,89 %) hrubého národného dôchodku (HND) Spoločenstva, odkedy Portugalsko vstúpilo do Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Napriek vyjadreniu „znepokojenia“, najmä čo sa týka „možného vplyvu recesie na európskych občanov“ a „extrémne nízkej“ úrovne platieb a plnenia rozpočtových prostriedkov v kohéznej politike, Parlament tento rozpočet podporuje. Nechcem síce spochybňovať základné otázky, ale koreňom toho všetkého je pokus zlepšiť si obraz medzi pracovníkmi a obyvateľmi jednotlivých krajín v nádeji, že v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v júni budúceho roka pôjde všetko podľa plánu.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne.(PL) Rozpočet na rok 2009 nespĺňa všetky naše očakávania a len čiastočne sa venuje novým úlohám a aktuálnym obavám. Odráža v minulosti prijaté ciele a predpoklady a v tomto zmysle spĺňa nevyhnutné kritériá. Hlasoval som za jeho prijatie. Chcel by som vás však upozorniť na nasledujúce body:

1. Je pozitívne, že zvyšujeme financovanie podpory rozvoja poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, ktoré trpia nedostatkom potravín. Nemali by sme však zabúdať na to, že v Európskej únii je takmer 80 miliónov osôb ohrozených chudobou a 43 miliónom občanov hrozí podvýživa.

2. Príjmy rodín poľnohospodárov sú napriek spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) podstatne nižšie než príjmy rodín, ktoré si na živobytie zarábajú iným spôsobom.

3. V Európe sme svedkami systematického úpadku a bankrotu poľnohospodárskych prevádzok. Zásoby poľnohospodárskych výrobkov sa znižujú, čo ohrozuje potravinovú bezpečnosť. Zároveň sa ozývajú hlasy požadujúce zníženie výdavkov na SPP.

4. V kohéznej politike i štrukturálnej politike sa spomína územná, hospodárska a sociálna súdržnosť, ako aj vyrovnávanie miery rozvinutosti a vytváranie rovnakých príležitostí na rozvoj predovšetkým v chudobnejších regiónoch. V skutočnosti sa oblasti, v ktorých sú zložité podmienky na poľnohospodárstvo a kde stav infraštruktúr nie je zďaleka uspokojivý, začínajú vyľudňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Podporil som prijatie správy o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2009, ktorú vypracovali pani Jutta Haugová a pán Janusz Lewandowski. Je dôležité, aby poslanci EP napokon dokázali dospieť ku kompromisu s Radou, pokiaľ ide o financovanie prioritných cieľov Parlamentu, napríklad boja proti dôsledkom hospodárskej recesie a opatrení na podporu hospodárskeho rastu, súdržnosti a zamestnanosti.

Parlament zvýši finančné prostriedky vyčlenené na sociálnu politiku a politiku zamestnanosti, najmä na aktivity na podporu hospodárskej súťaže a súdržnosti. Tieto výdavky budú pokryté zo Sociálneho fondu, ktorý získa ďalších 135 miliónov EUR, ako aj z Fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. V momentálnej zložitej situácii v celej Európskej únii sú iniciatívy na podporu rozvoja a zamestnanosti nesmierne dôležité a v rozpočte na rok 2009 sa to musí odraziť. Je chvályhodné, že v rozpočte sa majú vyčleniť aj dodatočné prostriedky na poskytovanie podpory malým a stredným podnikom.

Rozvojové krajiny budú môcť rátať s finančnou pomocou na zmiernenie vplyvu náhleho nárastu cien potravín a ďalšia 1 miliarda EUR bude vyčlenená aj na financovanie úsilia zabrániť hladomoru v rozvojových krajinách. Vítam aj skutočnosť, že Parlament má v úmysle obmedziť svoje administratívne náklady a stanoviť pre túto sumu hornú hranicu vo výške 20 % celkových výdavkov.

 
  
  

– Správa: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility (2007 – 2010), ktorú predložila pani Iacobová-Ridziová.

Ak chceme vytvoriť skutočný európsky trh práce, musíme tomu prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy a zjednodušiť byrokratické postupy, ktoré niekedy pracovníkov odrádzajú od mobility. Únia zohráva základnú úlohu, čo sa týka harmonizácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia a prenosnosti nárokov z doplnkového dôchodkového poistenia. Okrem toho je dôležité, aby sa vyvíjalo úsilie na zvýšenie miery informovanosti občanov nielen vďaka zdokonaleniu portálu EURES, ale aj prostredníctvom európskych informačných kampaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hoci táto správa obsahuje viaceré odporúčania, ktoré podporujeme, všetky sú situované v liberálnom kontexte. Platí to pre podporu začlenenia koncepcie mobility pracovníkov najmä do tých politík, ktoré sa týkajú dokončenia vnútorného trhu, bez ohľadu na to, že takéto politiky nezabezpečujú náležitú ochranu pracovníkov.

Popri týchto akceptovateľných odporúčaniach sa však v správe zdôrazňuje aj hospodársky a sociálny rozmer lisabonskej stratégie a zabúda sa na to, že táto stratégia obsahuje najneoliberálnejšie politiky zo všetkých politík Európskej únie, z ktorých už vyplynuli také návrhy, ako sú známa Bolkesteinova smernica, takzvaná flexiistota a návrh smernice o pracovnom čase predložený Radou.

V dôsledku toho je správa len ďalším propagandistickým dokumentom, ktorý je zameraný na zamaskovanie protisociálnej politiky Európskej únie a neberie do úvahy dôsledky neoliberalizmu napriek tomu, že toto tajomstvo už preniklo na verejnosť. Stačí sa pozrieť na protirečenia v odsekoch 15 a 16 a pochopíte, prečo sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Zdá sa, že podľa pani spravodajkyne problém nespočíva ani tak v odstraňovaní legislatívnych a administratívnych prekážok profesijnej mobility európskych pracovníkov na území EÚ, ale, naopak, v skutočnosti, že takáto mobilita nie je rozšírená a predovšetkým nie je povinná. Správa nám ponúka vysokú mieru miešania obyvateľstva a urýchlenie zániku európskych národov. Do úvahy prichádza mzdová súťaž, sociálny damping a zosúladenie miezd smerom nadol. Vytvorenie európskeho preukazu sociálneho poistenia, ktorého hranice sú veľmi nejasné, predstavuje spochybnenie a rozklad vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia.

Spýtajte sa francúzskych robotníkov, ktorí pred niekoľkými rokmi dostali ponuku, že ich pracovné miesta budú zachované, ak sa rozhodnú všetko zanechať a odísť pracovať do Rumunska za niekoľko stoviek eur mesačne, čo si myslia o vašej mobilite!

Je pravda, že úsilie o riešenie problémov súvisiacich s daňovými otázkami a nadobúdaním sociálnych práv, s ktorými sa stretávajú cezhraniční pracovníci a pracovníci, ktorí boli postupne zamestnaní vo viacerých členských štátoch, prináleží Európskej únii. Nesmie to však byť za cenu sociálnej neistoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Medzi kľúčové prvky realizácie cieľov lisabonskej stratégie patrí aj mobilita pracovníkov, ktorej stále bránia prekážky administratívneho, právneho, daňového alebo sociálneho charakteru. Príčinou administratívnych prekážok sú hlavne rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa pracovného trhu, za ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné členské štáty.

Na úvod vyjadrujem svoje sklamanie, že niektoré štáty z EÚ-15 stále uplatňujú obmedzenia na trhu práce v prípade pracovníkov pochádzajúcich z nových členských štátov aj napriek tomu, že obavy občanov a vlád týchto štátov ekonomické analýzy a štatistické údaje nepotvrdzujú.

Občania sa obracajú na mňa s mnohými problémami, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní svojho práva na mobilitu mimo svojej krajiny pôvodu. Musia čeliť neuznávaniu skúseností spojených s mobilitou v rámci profesijného rozvoja, problémom súvisiacim so sociálnym zabezpečením a dôchodkami najmä v malých a stredných podnikoch. Jazykové bariéry patria rovnako k hlavným prekážkam v mobilite pracovníkov a ich rodín, preto členské štáty musia aktívne podporovať vyučovanie cudzích jazykov najmä v prípade dospelých.

Verím, že prostredníctvom účinných informačných kampaní dostanú občania relevantné informácie o sieti EURES, ktorá predstavuje jednotné kontaktné miesto pre mobilitu pracovníkov v Európe, o sieti TRESS alebo o nástroji SOLVIT slúžiacom na riešenie problémov na vnútornom trhu a problémov spájajúcich sa s mobilitou pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za túto správu, pretože mobilita pracovníkov patrí medzi základné práva, ktoré zmluva zaručuje občanom EÚ. Vďaka tomu je jedným zo základných pilierov európskeho sociálneho modelu, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie.

Túto správu vítam, lebo nielenže upozorňuje na prekážky voľného pohybu pracovníkov z nových členských štátov na trhu práce, ale obsahuje aj dôležité prvky na doplnenie Európskeho akčného plánu pracovnej mobility predloženého Európskou komisiou, napríklad podporu programov na zosúladenie vzdelávacieho systému s trhom práce, vzájomné uznávanie kvalifikácií a rozšírenie siete EURES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni,

Hlasoval som za správu o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility na obdobie rokov 2007 až 2010, ktorú predložila pani Iacobová-Ridziová. Súhlasím s názorom, že pracovná mobilita medzi členskými štátmi Únie pozitívne prispela k európskej integrácii: ako príklad možno uviesť skutočnosť, že v porovnaní s minulosťou je jednoduché istý čas žiť a pracovať v inej krajine, a možnosti prístupu k ponukám pracovných miest v iných štátoch než v krajine pôvodu, ktoré každým dňom pribúdajú. Teraz sa musíme pokúsiť odstrániť v tejto oblasti byrokraciu, a tým zlepšiť situáciu z legislatívneho, administratívneho, daňového a sociálneho hľadiska. Nikdy však nesmieme zabúdať na to, že opatrenia Európskej únie musia zohľadňovať sociálno-ekonomické rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Na decembrovom zasadnutí Európskeho parlamentu sa hlasovalo o Európskom akčnom pláne pre zručnosti a mobilitu predloženom Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci.

Podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva mobilita pracovníkov závisí od základnej zásady voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu. Popri bezpečnosti je to jedna zo štyroch základných slobôd, na ktoré majú občania Európskej únie právo.

Právne predpisy Spoločenstva by mali migrujúcich pracovníkov chrániť pred stratou sociálnej ochrany, na ktorú majú nárok. V tomto smere došlo k významnému pokroku, ale ešte sa musíme zamerať na odstránenie administratívnych a legislatívnych prekážok mobility, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov platných v jednotlivých členských štátoch.

Pracovná mobilita totiž môže slúžiť ako nástroj na posilnenie hospodárskej a sociálnej pôsobnosti lisabonskej stratégie. Mobilita môže byť významným krokom smerujúcim k dosiahnutiu novej dynamiky európskeho sociálneho programu a splneniu mnohých úloh súvisiacich napríklad s demografickými zmenami, globalizáciou a technologickým pokrokom.

Podporujem Európsky akčný plán pre zručnosti a mobilitu vrátane myšlienky vytvoriť informačný a poradenský portál, ktorý by prinášal poradenstvo v súvislosti so všetkými aspektmi pracovnej mobility, napríklad informácie o voľných pracovných miestach, zdravotnom a sociálnom poistení a vzájomnom uznávaní kvalifikácií a vzdelania.

 
  
  

– Správa: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Hoci sme navrhli mnohé stratégie celoživotného vzdelávania, ich uskutočňovanie zďaleka nie je uspokojivé. Miera angažovanosti a výdavkov je v jednotlivých krajinách rôzna. Žiaľ, pozitívne trendy sú vo verejných výdavkoch na vzdelávanie vo všeobecnosti skôr prekvapením. Na vzdelávanie dospelých je potrebné vyčleniť primeranú časť rozpočtu. Je to nevyhnutné, pretože sa zdá, že účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní nie je na správnej ceste. Musíme vynaložiť viac úsilia na zlepšenie zručností dospelého obyvateľstva a na dosiahnutie pružnosti a bezpečnosti pracovného trhu.

Je potrebné povzbudzovať zamestnávateľov, aby pre svojich zamestnancov zabezpečovali vzdelávanie a odbornú prípravu. Hodné odporúčania sú aj stimuly, ktoré pracovníkom s nízkou kvalifikáciou umožnia zúčastniť sa na vzdelávacích programoch. Osobitne vážnu pozornosť je potrebné venovať dlhodobo nezamestnaným, najmä tým, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia, osobám so špecifickými potrebami, mladistvým zo sociálnych zariadení, bývalým väzňom a vyliečeným narkomanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Vysvetlenie hlasovania v súvislosti so správou o implementácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010.

Dnes sme hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy o implementácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A6-0455/2008), ktorú predložila pani Novaková (Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, SL). Správa obsahuje mnoho konštruktívnych odporúčaní, najmä čo sa týka opatrení zameraných na zjednodušenie mobility študentov a pracovníkov v rámci členských štátov.

Na druhej strane, nemyslíme si, že odporúčania smerujúce k ovplyvňovaniu učebných osnov v členských štátoch sú zlučiteľné so zásadou subsidiarity. O počte hodín telesnej výchovy počas školského týždňa a prípadnom zavedení mediálnej gramotnosti do vnútroštátnych učebných osnov najlepšie rozhodnú samotné členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Oznámenie Komisie z roku 2007 s názvom „Poskytovanie celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie“ je súčasťou série správ o pokroku implementácie pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ktoré sa predkladajú každé dva roky. Správa ako taká poskytuje prehľad o dosiahnutom pokroku a hodnotenie situácie v súvislosti s koordináciou vzdelávania a odbornej prípravy v rámci cieľov lisabonskej stratégie, podľa ktorých sa Európa má stať do roku 2010 najkonkurencieschopnejším hospodárstvom na svete a zároveň má dosiahnuť plnú zamestnanosť.

Táto správa nám poskytuje užitočný prehľad o aktuálnom stave, pokiaľ ide o jednotlivé úspešné i neúspešné vzdelávacie iniciatívy, a zároveň dokumentuje vhodné prostriedky a opatrenia na dosiahnutie ďalšieho zlepšenia. Sú v nej stanovené jasné ciele a spoľahlivé štatistické ukazovatele a referenčné kritériá.

Plne podporujem úsilie vynaložené na to, aby sme dosiahli cieľ dohodnutý v lisabonskej stratégii, a tejto správe prejavujem zaslúženú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Táto správa obsahuje niekoľko dôležitých a prijateľných odporúčaní. Ide o výzvu na väčšiu hospodársku a sociálnu podporu, doplnkové opatrenia a integráciu migrantov a menšín, podčiarkovanie významu telesnej výchovy vo vzdelávaní a odbornej príprave a zdôrazňovanie potreby posilnenia podpory predškolskej výchovy a učiteľov a žiakov najmä na základných a stredných školách. Podporuje však návrhy Európskej komisie vrátane lisabonskej stratégie a trvá na uskutočňovaní bolonského procesu úplne bez ohľadu na jeho praktické dôsledky.

Na základe oznámenia Komisie s názvom „Poskytovanie celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie“ správa nielenže akceptuje obraz dosiahnutého pokroku a oblasti, v ktorých je pokrok stále nedostatočný, ale navrhuje aj opatrenia na zmenu situácie v súlade s cieľmi, ktoré nie sú vždy úplne primerané vzhľadom na to, že akceptujú a zdôrazňujú uplatňovanie neoliberalizmu vo vzdelávaní. Ide teda o politické vyhlásenie, ktoré sa dá považovať aj za strategický plán na nadchádzajúce roky. Z tohto dôvodu sme zásadne proti.

Nemôžeme totiž prijať napríklad skutočnosť, že súčasťou modernizácie vysokého školstva má byť dopĺňanie bolonských reforiem a zvyšovanie sponzorstva zo strany súkromného sektora, najmä keď sa verejné vysoké školy dusia tak, ako v Portugalsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu chce opäť raz zasahovať do odvetvia vzdelávania. My v Júnovom hnutí by sme v tomto Parlamente chceli opäť raz upozorniť na to, že politika v oblasti vzdelávania patrí medzi tie, za ktoré sú zodpovedné členské štáty.

Ako vo všetkých svojich správach, Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu aj tu rozvíja svoje najbláznivejšie sny. Táto správa opätovne otvára problém telesnej výchovy na školách. V odseku 4 návrhu správy sa uvádza názor, že na telesnú výchovu by sa mali v osnovách vyčleniť aspoň tri vyučovacie hodiny týždenne.

Je to ďalší príklad toho, že politici a predstavitelia EÚ sú vo svojej horlivej túžbe po sústredení politickej moci pripravení zasahovať do akejkoľvek oblasti a akýchkoľvek detailov. V impozantných prejavoch sa oslavuje subsidiarita, ale v politickej praxi sa nikdy nedodržiava.

Sme presvedčení, že s touto oblasťou nemá Európsky parlament nič spoločné, a preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Vzdelanie a odborná príprava je hybnou silou lisabonskej stratégie. Komplexné stratégie a nástroje celoživotného vzdelávania, najmä Európsky kvalifikačný rámec, Europass, rámec kľúčových kompetencií a odporúčaní pre mobilitu a zabezpečovanie kvality v oblasti vyššieho vzdelávania by sa mali dôslednejšie uplatňovať v každom členskom štáte. Vlády členských štátov by mali zohrávať oveľa dynamickejšiu rolu pri politikách zameraných na vzdelávanie. Aj keď harmonizácia kvalifikačného európskeho referenčného systému je stanovená až na rok 2010, urýchlená realizácia Európskeho kvalifikačného rámca vo všetkých členských štátoch by obmedzila ťažkosti, s ktorými sa občania v súčasnosti v EÚ stretávajú.

Mobilita študentov a učiteľov je základným prvkom profesijnej mobility. Viac pozornosti je potrebné venovať iniciatívam, ako sú bolonský proces a programy Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci, ktoré umožňujú štúdium v zahraničí a zdôrazňujú dôležitosť profesijnej mobility do budúcnosti.

Základom úspešného vzdelanostného systému je predovšetkým kvalita školských osnov a vyučovania. Do osnov je potrebné urýchlene zaviesť programy európskeho občianstva, programy zamerané na výučbu cudzích jazykov, na ochranu spotrebiteľa aj životného prostredia, boja proti klimatickým zmenám. Dôležité je, aby členské štáty vyčlenili adekvátne zdroje na sociálne zabezpečenie učiteľov, nábor a prípravu učiteľov hlavne cudzích jazykov.

Som presvedčená, že ak nedokážeme zvýšiť atraktívnosť učiteľskej profesie, nebude dostatok kvalitných odborníkov v školstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Novakovej o poskytovaní celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie a predovšetkým o implementácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010.

Súhlasím s jej argumentom, že opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy si zasluhujú systematickú podporu Európskej únie v podobe cielenej politiky najmä v kritických oblastiach, kde je podľa správy predloženej Európskou komisiou v roku 2007 potrebné zlepšenie. Patrí medzi ne celoživotné vzdelávanie, verejné výdavky a súkromné investície do vzdelávania, miera predčasného ukončenia štúdia, ktorá je na úrovni stredného školstva už príliš vysoká, a význam vzdelávania vo vzťahu k trhu práce. Rád by som zdôraznil aj skutočnosť, že odborná príprava a vzdelávanie, výskum, inovácie a odovzdávanie poznatkov sú pre dnešnú a budúcu Európu mimoriadne dôležité, a preto by im malo byť venované spoločné úsilie na úrovni jednotlivých členských štátov i Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), písomne.(CS) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pani Novakovej s názvom Vzdelávanie a odborná príprava 2010. Súhlasím s potrebou podporiť efektívnosť a účinnosť v jednotlivých vzdelávacích systémoch. Jedným z účinných spôsobov, ako poskytnúť možnosť celoživotného vzdelávania všetkým deťom vrátane tých, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, je zvýšiť kvalitu predškolskej výchovy. Následné základné a stredoškolské vzdelanie musí žiakov a študentov podporovať v tvorivom myslení a rozvíjaní osobného nadania a schopností, ktoré im pomôžu získať zamestnanie.

V oblasti špecializovanej odbornej prípravy musíme zvýšiť kvalitu a príťažlivosť ponúkaných odborov a predovšetkým prepojiť odbornú prípravu s hospodárstvom tak, aby vzdelávací proces zodpovedal potrebám trhu práce nielen v EÚ, ale najmä v danom regióne. V oblasti vysokoškolského vzdelávania podporujem potrebu modernizovať náplň štúdia tak, aby spĺňalo súčasné a budúce sociálno-ekonomické potreby. Programy vzdelávania dospelých by sa mali sústrediť predovšetkým na podporu ľudí, ktorí majú na trhu práce najnevýhodnejšie postavenie, a takisto zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom poskytujú celoživotné vzdelávanie.

 
  
  

– Správa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne.(DA) Dánska delegácia v rámci Socialistickej skupiny v Európskom parlamente v zásade súhlasí s tým, aby bolo pre niektoré druhy hračiek potrebné osvedčenie vydané nezávislým orgánom, ktoré zabezpečí, že výrobky budú v súlade s predpismi EÚ. Znenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu však nie je koncipované tak, aby mohol splniť tento cieľ, a jeho prijatie by navyše malo za následok zrušenie celého kompromisu. Chceme zdokonaliť požiadavky na bezpečnosť hračiek a veríme, že celkovo sa to dá najlepšie dosiahnuť prijatím kompromisu, ku ktorému dospeli Európsky parlament a Rada.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) Smernica o bezpečnosti hračiek predstavuje mimoriadne významný krok smerujúci k zaisteniu bezpečnosti našich detí. Bola absolútne nevyhnutná na rozšírenie pôsobnosti a sprehľadnenie právnych predpisov týkajúcich sa takejto významnej záležitosti. Aspekty ako posilnenie zodpovednosti výrobcov a dovozcov a primerané zvýšenie počtu zakázaných látok sú dôkazom ráznosti, s akou sme sa k tejto veci postavili.

Musím zablahoželať pani spravodajkyni, ktorá úspešne stanovila pravidlá na zaistenie bezpečnosti detí, pričom zohľadnila aj prežitie a stabilitu malých a stredných podnikov v tomto odvetví.

Mali by sme sa však zamyslieť nad zvýšenou zodpovednosťou členských štátov, ktorá vyplýva z tohto právneho predpisu. Ak chcú členské štáty dosiahnuť cieľ tejto smernice – ktorým je bezpečnosť našich detí – musia si splniť povinnosti vo vzťahu k dohľadu nad trhom, ktoré sa teraz zvyšujú.

Vzhľadom na situáciu v Portugalsku a viacnásobné zlyhanie dohľadu v tomto smere, ktorý vykonáva zodpovedný orgán (kontrolovaný štátom), naliehavo žiadam členské štáty, aby sa náležite zhostili svojej zodpovednosti. Pokroku dosiahnutému touto smernicou v oblasti bezpečnosti musí zodpovedať aj účinný a zodpovedný výkon dohľadu členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Hračky musia byť bezpečnejšie než ostatné výrobky, pretože deti sú veľmi zraniteľní spotrebitelia. V Únii však už existujú nebezpečné hračky. Preto nás môže tešiť kompromis dosiahnutý Európskym parlamentom a Radou v súvislosti so znením, ktoré pre hračkársky priemysel stanovuje celý rad bezpečnostných kritérií, ktoré hračka musí splniť, ak má byť umiestnená na európsky trh.

Podobne ako v prípade mnohých kompromisov, aj toto znenie prináša istý pokrok i sklamanie.

Pokiaľ ide o pokrok, chcel by som spomenúť najmä požiadavku na záruku zo strany výrobcov, že ich hračky neohrozujú zdravie ani bezpečnosť detí, zvýšenie limitných hodnôt pre toxické kovy, posilnenie predchádzania nebezpečenstvu udusenia a uškrtenia vplyvom malých odnímateľných častí a vyjasnenie upozornení na obaloch alebo na samotných hračkách.

Tento pokrok je dôvodom, pre ktorý som hlasoval za konečné znenie.

Pokiaľ ide o sklamanie, okrem početných výnimiek zo zákazu karcinogénnych, mutagénnych a toxických látok by som spomenul upustenie od myšlienky vydávania osvedčení nezávislými orgánmi. Hlasoval som za toto ustanovenie, no nebolo prijaté a to mi je ľúto.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – V návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek, ktorý predložila pani poslankyňa Thyssenová, sa navrhuje zvýšiť súvisiace bezpečnostné opatrenia a obmedziť používanie nebezpečných ťažkých kovov pri príprave a výrobe hračiek pre deti. Cieľom tohto návrhu je revízia aktuálnej smernice (88/378/EHS) a jej úplné prepracovanie tak, aby bola v súlade so špecifikáciami načrtnutými v rozhodnutí o spoločnom rámci uvádzania výrobkov na trh.

Návrh je zameraný na rozšírenie pôsobnosti smernice, pokiaľ ide o „výrobky s dvojakým použitím“, medzi ktoré patria aj hračky, čím sa zvýši počet výrobkov, na ktoré sa smernica vzťahuje. Konkrétne sa návrh venuje problémom spojeným s rizikom udusenia a reguláciou používania chemikálií v procese výroby s cieľom odstrániť alebo obmedziť nebezpečenstvá hroziace deťom. Tento sezónny návrh má moju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Marianne Thyssenovej o bezpečnosti hračiek, pretože sa nazdávam, že prijaté kompromisné znenie umožní posilnenie požiadaviek na bezpečnosť hračiek, pokiaľ ide o rozšírenie zodpovednosti výrobcov a dovozcov za uvádzanie ich výrobkov na trh a tiež zvýšenie povinností členských štátov v súvislosti s trhovým dohľadom.

S poľutovaním však konštatujem zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 142, ktorý obsahoval požiadavku, že hračky musia pred uvedením na trh posúdiť nezávislé laboratóriá, aby bola zabezpečená ich zhoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Cieľom tohto návrhu smernice je zaviesť požiadavky na vyššiu bezpečnosť hračiek najmä v súvislosti s používaním chemických látok a elektrických vlastností. Nový právny predpis tiež zosúlaďuje fyzikálne a mechanické vlastnosti s cieľom znížiť riziko udusenia. Ustanovuje aj opatrenia na posilnenie dohľadu nad trhom zo strany členských štátov a nové povinnosti pre výrobcov.

Cieľom je teda vylepšiť existujúcu smernicu pri zohľadnení nových bezpečnostných rizík, ktoré by mohli nastať v dôsledku vývoja a uvádzania na trh nových druhov hračiek, ktoré môžu byť vyrobené z nových materiálov.

Počas rozpravy a hlasovania o návrhoch tejto smernice sa však objavili mnohé otázky. Počas hlasovania neboli k dispozícii záruky Európskej komisie, čo vyvolalo menší incident.

Niektorých odborníkov navyše znepokojuje zachovanie požiadaviek, ktoré úplne nevylučujú používanie látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, hoci sa stanovili nové obmedzenia.

Názory sa líšia, aj pokiaľ ide o limitné hodnoty pre kovy, predovšetkým arzén, kadmium, chróm, olovo, ortuť a zinok, ktoré sú vysoko toxické, a preto by sa nemali používať v tých častiach hračiek, ku ktorým majú deti prístup.

Preto naša skupina hlasovala proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Hlasovania o smernici o bezpečnosti hračiek som sa zdržal na protest proti tomuto nedemokratickému postupu, pri ktorom sú Európskemu parlamentu predkladané správy dohodnuté počas neformálnych trialógov, čo mu bráni konať si prácu zvyčajným spôsobom.

Návrh smernice je navyše ukážkou absurdnosti zásady preventívnej opatrnosti. Zákonodarca zavádza predpis za predpisom a zákaz za zákazom, aby uľavil svojmu svedomiu, zatiaľ čo deti sa svojou hrou z týchto predpisov vysmievajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Parlament prijal smernicu o bezpečnosti hračiek. Je to vynikajúca smernica zvyšujúca bezpečnosť hračiek, ktoré sa dostávajú do rúk našim deťom. Ide o mimoriadne dôležitý krok v čase, keď sa stále častejšie dozvedáme o nehodách súvisiacich s hračkami, napríklad keď deti prehltnú časti zle zmontovaných hračiek. Za zmienku stojí skutočnosť, že veľký počet (okolo 80 %) hračiek na európskom trhu sa dováža z Číny.

Smernici sa podarilo zosúladiť záujmy skupín chrániacich záujmy spotrebiteľov a predstaviteľov hračkárskeho priemyslu. Môže ma len tešiť, že došlo k dohode o takomto právnom predpise, ktorý je pre mňa ako rodiča kľúčový. Z tejto smernice budú mať úžitok obe strany. Spotrebitelia budú mať istotu, že hračky, ktoré prichádzajú na európsky trh a dostávajú sa do rúk ich deťom, spĺňajú prísne bezpečnostné normy, neobsahujú toxické látky a nachádzajú sa na nich zrozumiteľné upozornenia, ktoré si kupujúci môžu prečítať.

Hračkársky priemysel veľakrát zdôraznil, že pokiaľ ide o bezpečnosť našich detí, nemôžeme robiť kompromisy, a preto podporuje navrhované zmeny. Tieto zmeny by však nemali ohroziť postavenie výrobcov hračiek na európskom trhu. Dosiahnutá dohoda týmto podnikom zaručí ďalšie dva roky na to, aby sa mohli prispôsobiť novému právnemu predpisu o chemických látkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za smernicu o bezpečnosti hračiek, pretože predstavuje významné zlepšenie. Na jednej strane zlepšuje zaistenie bezpečnosti hračiek, a teda aj zdravia detí, zavedením nových zákazov alergénnych látok, látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, ťažkých kovov a častí, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Na druhej strane je to aj úspešný a vyvážený kompromis, ktorý zohľadňuje skutočnosť, že významná časť z 2 000 výrobcov hračiek v EÚ je opatrná a uznáva svoju zodpovednosť, ktorú ako výrobcovia nesú. Nemali by trpieť v dôsledku nezodpovednosti len niekoľkých dovozcov.

Najmä vzhľadom na toto obdobie roka prináša smernica o bezpečnosti hračiek signál, že Únia je ochotná a schopná účinnejšie chrániť spotrebiteľov a ich najzraniteľnejších potomkov. Možno by sme si však mali pripomenúť, že žiadny právny predpis nemôže zbaviť zodpovednosti rodičov. Samotná smernica o bezpečnosti hračiek nemôže zaručiť, že obsah darčekového balíčka bude pre dieťa naozaj dobrý.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Hlasovala som sa správu pani Thyssenovej a urobila som to s radosťou, hoci procedurálne veci takmer zabránili záverečnému hlasovaniu.

Bezpečné hračky sú nevyhnutné a EÚ by mala stáť a stojí na čele, pokiaľ ide o obavy spojené s bezpečnosťou.

Základom je úplný zákaz chemických látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Hoci existuje ustanovenie o individuálne udeľovaných výnimkách, malo by sa to diať výhradne na odporúčanie Európskeho vedeckého výboru.

Je tiež dobré, že budú zakázané alergénne vonné látky a 55 takýchto látok bude z hračiek odstránených.

Podobne sú veľmi prísne aj pravidlá týkajúce sa ťažkých kovov, ktoré stanovujú maximálne hodnoty.

Rodičia, ktorí kupujú hračky na Vianoce, predpokladajú, že sú bezpečné. Táto revidovaná smernica o bezpečnosti hračiek by výrazne zlepšila situáciu, keby platila už pre toto vianočné obdobie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne.(RO) Neexistuje lepší dôkaz než predloženie konkrétnych údajov. Rumunská tlač práve dnes zverejnila výsledky inšpekcie, ktorú vykonal rumunský Úrad pre ochranu spotrebiteľov. V rámci nedávnej inšpekcie inšpektori zistili, že 90 % kontrolovaných hračiek nie je v súlade s predpismi.

K niektorým hračkám nebol priložený návod na použitie a nebol na nich uvedený vek, pre ktorý sa odporúčajú. Inšpektori našli aj hračkárske zbrane a meče, ktoré považujú za nebezpečné. Iné hračky obsahovali ľahko odpojiteľné malé časti.

Podľa záverov tejto inšpekcie je Čína aj naďalej hlavným zdrojom nebezpečných hračiek, no zároveň je hlavným dodávateľom Európskej únie. Na zabezpečenie blaha našich detí sú v tomto smere potrebné radikálne opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Hoci tento nový právny predpis o bezpečnosti hračiek je krokom správnym smerom, umožňuje premrhanie niekoľkých príležitostí. Z tohto dôvodu som správu nepodporil.

Hoci bolo napríklad okrem iného obmedzené používanie niektorých alergénnych vonných látok a niektorých chemických látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, nebudú úplne zakázané, ale postupne vyraďované. Neexistujú ani záväzné normy pre hračky vydávajúce zvuk.

Pozitívne je to, že z právneho hľadiska budú dovozcovia hračiek posudzovaní rovnako ako výrobcovia. Menej pozitívne je nesmelé ustanovenie smernice o monitorovaní noriem pre bezpečnosť hračiek, pretože za bezpečnostné hľadisko sú zodpovední samotní výrobcovia.

Smernica síce ustanovuje, že členské štáty musia vykonávať náhodné testy, ale obávam sa, že toto ustanovenie je príliš vyhýbavé.

Monitorovanie bezpečnosti je náhodné a v súčasnosti neexistuje skutočná európska značka kvality, na základe ktorej by rodičia mohli prijímať informované rozhodnutia, a tak sa vyhnúť hračkám, ktoré by mohli ohroziť zdravie ich detí. Povinná certifikácia nezávislými orgánmi by mohla tento problém vyriešiť. USA i Čína berú bezpečnosť výrobkov mimoriadne vážne a nedávno odhlasovali zavedenie právnych predpisov, na základe ktorých sú tieto kontroly povinné. Prečo v tomto smere Európa zaostáva?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Potreba aktualizovať existujúce predpisy o bezpečnosti hračiek je tu už dlho. Vítam dnešné hlasovanie. Bezpečnosť detí musí byť našou najdôležitejšou starosťou a dúfam, že hračkársky priemysel na to bude brať ohľad.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), písomne. – (FR) Pokiaľ ide o bezpečnostné predpisy a obsah chemických látok v hračkách, kompromis dosiahnutý v súvislosti so správou pani Thyssenovej považujem za príliš laxný. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyzýva na monitorovanie zhody hračiek nezávislými orgánmi, navyše neprešiel, hoci sa zdá byť samozrejmé, že bezpečnosť detí by mala mať prednosť pred záujmami jednej či dvoch veľkých priemyselných skupín. Vždy som bola za prísnejšie monitorovanie tovarov vo všeobecnosti a tým viac to platí v prípade tovarov určených pre deti. Z toho vyplýva, že záverečné neuspokojivé znenie tohto textu – zďaleka nespĺňa naše pôvodné ambície, hoci prináša niekoľko pozitívnych zmien – spôsobilo, že som sa zdržala hlasovania.

 
  
  

– Správa: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET), ktorý je zameraný na podporu a rozširovanie nadnárodnej mobility študentov a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Keď bude systém ECVET funkčný, zlepší sa prostredníctvom neho prenos, uznávanie a akumulácia študijných výstupov. Európsky kvalifikačný rámec už poskytuje prostriedky na „preloženie“ jednotlivých spôsobov hodnotenia rozličných kvalifikácií, ktoré v Európe existujú. Systém ECVET prináša ďalšie spôsoby prekladu a transpozície pomocou spoločného metodického rámca, ktorý sa používa na zjednodušenie prenosu študijných výstupov z jedného systému do druhého. Význam investovania do budúcnosti nášho znalostného hospodárstva v Európe sa nesmie podceňovať a táto nadnárodná metóda uznávania študijných výsledkov nám na to poskytuje materiál. Plne podporujem tento návrh na zavedenie systému kreditov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Odborné vzdelávanie a príprava sú oblasti, ktoré v posledných rokoch nadobudli osobitný význam.

Zavedenie Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu prispeje k rozvoju a rozšíreniu európskej spolupráce v oblasti vzdelávania.

Prispeje aj k zlepšeniu mobility a prenosnosti kvalifikácií na vnútroštátnej úrovni medzi jednotlivými odvetviami hospodárstva a v rámci trhu práce.

Odborné vzdelávanie a príprava sú mimoriadne významnou súčasťou úsilia Európy o vyriešenie sociálnych problémov vyplývajúcich zo starnutia spoločnosti, o zlepšenie svojho postavenia vo svetovom hospodárstve a vyriešenie hospodárskej krízy.

Z tohto dôvodu je podľa mňa dôležité, aby členské štáty potvrdili neformálne a informálne vzdelanie najmä v období, keď počet absolventov odborného vzdelávania a prípravy v rokoch 2009 až 2015 prudko klesne. Zároveň však dôjde k výraznému nárastu potreby pracovníkov s odbornou kvalifikáciou, ktorí by mohli obsadiť voľné pracovné miesta na trhu práce. Som preto presvedčený, že je mimoriadne dôležité, aby európske agentúry aktívne podporovali partnerstvá medzi členskými štátmi a európskymi spoločnosťami v tejto oblasti na základe systému spoločného znášania nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Skvalitnenie odbornej prípravy je kľúčovým spôsobom na dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie, konkrétne hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti.

Navrhovaný Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) je jednou z mnohých iniciatív, ktoré na európskej úrovni existujú v oblasti vzdelávania. V dôsledku veľkého počtu vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa študijné výstupy navzájom veľmi líšia. Systém ECVET poskytuje metodický rámec, ktorý pokrýva nadobudnuté poznatky, zručnosti a spôsobilosti, rieši problém prenosu a akumulácie kreditov a umiestňuje ich do kontextu kvalifikácií. Tento systém zjednodušuje cezhraničnú mobilitu pracovníkov a uľahčuje dosiahnutie transparentnosti v súvislosti s pracovnými kvalifikáciami získanými v zahraničí.

Systém ECVET by sa mohol stať užitočným nástrojom na prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám trhu práce, no pod podmienkou, že bude zohľadňovať špecifické okolnosti v jednotlivých štátoch a regiónoch. Musí tiež uspokojovať potreby používateľov, najmä pracovníkov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov a menších európskych pracovísk. Tento systém zjednodušuje cezhraničnú mobilitu, ako aj prístup k celoživotnému vzdelávaniu, pokiaľ ide o odbornú prípravu a vzdelávanie. Účastníkom vzdelávania by mal umožniť vybrať si vlastný smer kariéry.

Myslím, že zavedenie systému ECVET významne prispeje k vytvoreniu európskeho trhu práce, ak bude znížená súvisiaca administratívna záťaž.

 
  
  

– Správa: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Súhlasím s prístupom pána spravodajcu, ktorý odráža aktuálne obavy takého veľkého počtu európskych občanov.

Skutočnosť, že v tejto súvislosti existuje koordinovaný európsky postup, upozorňuje na to, že Európa môže zmeniť životy ľudí k lepšiemu aj uprostred krízy, akou je napríklad momentálna finančná situácia.

Pán spravodajca predpokladá praktické opatrenia, čo prispelo k uskutočniteľnosti tohto návrhu.

 
  
  

– Správa: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá zjednodušuje účtovníctvo malých a stredných podnikov, čím sa znižuje ich administratívne zaťaženie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Postup Komisie zameraný na podporu zjednodušenia a harmonizácie práva obchodných spoločností EÚ s priamym cieľom znížiť administratívnu záťaž o 25 % do roku 2012 predstavuje nevyhnutnú podmienku na zlepšenie efektívnosti európskych spoločností a zvýšenie príťažlivosti podnikateľského prostredia Spoločenstva pomocou dosiahnutia úspor v odhadovanej výške 150 miliárd EUR.

Iniciatíva týkajúca sa revízie ustanovení obsiahnutých v štvrtej a siedmej smernici o práve obchodných spoločností – pokiaľ ide o zrušenie povinnosti zverejňovať účtovné informácie a zostavovať konsolidované účtovné závierky nielen pre malé podniky, ale aj stredné podniky alebo materské spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa nepovažujú za významné – je v príspevku tiež zahrnutá a má podporu pani spravodajkyne. Do budúcnosti je zárukou stability a bezpečnosti právneho rámca pre odvetvie, ktoré zohráva pri tvorbe pracovných miest v EÚ dôležitú úlohu.

Vítam aj skutočnosť, že pani spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu transparentnosti a poskytovanie presných informácií všetkým zainteresovaným stranám najmä pomocou rozsiahleho zavádzania systémov ekonomického a finančného vykazovania založených na informačných a komunikačných technológiách.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Správa pani van den Burgovej o zmene a doplnení určitých požiadaviek na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku je dobrým právnym dokumentom.

Správa vypracovaná Výborom pre právne veci má z krátkodobého hľadiska za cieľ zjednodušiť podmienky fungovania malých európskych podnikov. Je zameraná predovšetkým na zmenšenie bremena povinnosti zverejňovať informácie týkajúce sa výdavkov na zriadenie považovaných za aktíva (náklady na založenie podniku), ako aj povinnosti zostavovať konsolidované finančné výkazy v prípade, že materská spoločnosť má len nevýznamné dcérske spoločnosti.

Verím, že ak v rámci harmonizácie právnych predpisov týkajúcich sa práva obchodných spoločností umožníme nielen malým, ale aj stredným podnikom využívať výnimky, nebude to predstavovať ohrozenie transparentnosti. Myslím si totiž, že opak je pravdou, pretože tento krok by mohol výrazne znížiť ich administratívne a finančné zaťaženie.

 
  
  

– Správa: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My, štyria švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente, sme sa napokon rozhodli hlasovať za správu pána Morena Sáncheza. Súhlasíme s niektorými obavami vyjadrenými v súvislosti s tým, akým smerom sa vyvíja agentúra Frontex. Nemyslíme si, že agentúra Frontex by mala byť militarizovaná, a preto sme hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2. Výsledkom práce agentúry Frontex by nemalo byť ani to, že EÚ sa od vonkajšieho sveta oddelí vyššími múrmi. Naopak, pre nás je dôležité, aby EÚ viedla veľkorysú utečeneckú a migračnú politiku. Vítame však diskusiu o agentúre Frontex, ktorú táto záležitosť vyvolala v Európskom parlamente. Je dobré, že Európsky parlament požiadal agentúru Frontex, aby medzi svoje úlohy zaradila boj proti obchodovaniu s ľuďmi, a že bude preskúmané, či sú právne predpisy EÚ v súlade s medzinárodným právom, ktoré je inak platné v tejto oblasti, aby EÚ mohla prijať čo najúčinnejšie opatrenia na pomoc ľuďom v núdzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Agentúra FRONTEX, ktorá je zodpovedná predovšetkým za spoločné riadenie vonkajších hraníc Európskej únie a boj proti nezákonnému prisťahovalectvu, vďačí za svoju existenciu výhradne zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach a želaniu bruselskej Európy a vlád členských štátov viesť aktívnu prisťahovaleckú politiku. Nie je samozrejmé, že takáto agentúra Spoločenstva prinesie skutočnú pridanú hodnotu v porovnaní s klasickou medzivládnou spoluprácou, usudzujúc z rozdielov v účinnosti a užitočnosti medzi Europolom a Interpolom, aby sme sa pozreli na inú oblasť.

Navyše sa zdá, že úlohy agentúry budú narastať, stanú sa zložitejšími a v podstate nesplniteľnými, kým sa neodstráni koreň problému: na jednej strane ostane Európa aj naďalej sociálnym a finančným eldorádom pre potenciálnych nezákonných prisťahovalcov aj napriek nebezpečnej ceste a problémom, s ktorými sa stretávajú po príchode na miesto, a na strane druhej je už teraz nedostatočná politika spolupráce ohrozená prisťahovalectvom kvalifikovaných pracovníkov, ktoré organizuje samotná EÚ. Je preto mimoriadne dôležité zastaviť zdvihové čerpadlo prisťahovalectva a súčasnej politiky.

Na záver by som rád zdôraznil, že existujú miestne združenia na boj proti nezákonnému prisťahovalectvu. Patrí medzi ne napríklad združenie ALCEC Emila Bombu v Kamerune a zasluhujú si pomoc a podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Európsky parlament si ani nemohol pripomenúť Medzinárodný deň migrantov horším spôsobom než prijatím správy, ktorá presadzuje posilnenie agentúry Frontex a „víta prijatie Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle Európskou radou“.

Podobne ako agentúra Frontex, aj nehumánna smernica o návrate je jedným z ústredných pilierov prisťahovaleckej politiky EÚ, ktorá je kriminalizujúca, zameraná na bezpečnosť, vykorisťovateľská a elitárska.

Po prijatí tejto smernice v Parlamente ju potajomky a bez veľkých ceremónií 9. decembra prijala aj Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku vďaka tomu, že portugalská vláda hlasovala za.

Darmo sa budú poslanci EP za Portugalskú socialistickú stranu pokúšať zakryť konanie svojej strany a vlády. Pravda je taká, že vláda hlasovala v Rade EÚ za túto hanebnú smernicu.

Teraz je najdôležitejšie bojovať proti tejto smernici počas procesu transpozície v Portugalsku. Znamená to, že musíme odsúdiť jej nehumánnosť a porušovanie ľudských práv a zmobilizovať všetkých aktivistov, ktorí obraňujú ľudskú dôstojnosť migrantov.

Komunistická strana Portugalska bude v tejto bitke v prvej línii bojovať za odmietnutie hanebného obsahu tejto smernice a ratifikovanie Medzinárodného dohovoru OSN na ochranu práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) V odôvodnení B tejto správy sa uvádza, že „nelegálne prisťahovalectvo je celoeurópskym problémom“. Je to naozaj pravda a to tým viac, že každý mesiac sa vyloďujú pri talianskom, gréckom a španielskom pobreží tisíce nezákonných prisťahovalcov hľadajúcich európske eldorádo.

Únia na tento problém, ktorý, na to nesmieme zabúdať, je vyvolaný predovšetkým schengenskými dohodami – ktorými sa zrušili kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov – reagovala vytvorením agentúry na kontrolu vonkajších európskych hraníc: agentúry Frontex.

Včera to bola len hračka bez prostriedkov, ľudských zdrojov a právomocí, no dnes sa zdá, že agentúra Frontex má také kompetencie, ktoré jej umožňujú poskytovať podporu pri spoločných operáciách návratu, a určitým, hoci malým spôsobom prispieva ku každodennému boju proti nezákonnému prisťahovalectvu.

Nemali by sme však zabúdať na to, že uzavretie niekoľkých medzier, cez ktoré môžu nelegálni prisťahovalci preniknúť, nebude slúžiť na nič, ak nebudú všetky členské štáty konať jednotne s cieľom odsúdiť schengenské dohody a opätovne zaviesť skutočné kontroly na svojich vnútrozemských i námorných hraniciach.

 
  
  

– Správa: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Naše trhy sú zaplavené rastúcim množstvom falšovaných výrobkov. Predstavujú závažný problém pre európske podniky, ktoré fungujú podľa zákona, spĺňajú bezpečnostné normy a nemôžu konkurovať lacnejšiemu falšovanému tovaru. Horšie je však to, že falšované potraviny, súčiastky do áut, kozmetické výrobky, hračky a predovšetkým lieky predstavujú aj skutočné ohrozenie zdravia a života spotrebiteľov.

V súčasných právnych predpisoch sú medzery, ktoré falšovaným výrobkom umožňujú jednoduchý prístup na naše trhy. Poľské právne predpisy napríklad neobsahujú definíciu, ktorá by špecifikovala vlastnosti falšovaného lieku. Použiť falšovaný liek nie je určite to isté ako použiť nepravý parfum. Ak si ľudia neuvedomia tento problém a budú brať falšované lieky, následky môžu byť tragické.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Podporil som správu pána Sustu. Falšovanie môže byť ničivé pre pracovné miesta, môže byť príčinou chorôb a zdrojom financovania medzinárodných kriminálnych gangov a teroristov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Parlament, Rada a Komisia prijali všetky potrebné opatrenia.

Nadnárodné korporácie však vo svojom úsilí o čo najväčšie zisky vytvárajú prostredie, ktoré podporuje výrobu falšovaného tovaru a akceptovanie tohto procesu verejnosťou. Uvediem jeden príklad. Z regionalizácie alebo zónovania diskov DVD vyplývajú obrovské rozdiely v cenách medzi jednotlivými regiónmi, ku ktorým sa spotrebitelia môžu dostať len tak, že nezákonne prispôsobia svoje DVD prehrávače alebo nezákonne nakúpia disky DVD, pretože technologická šikana zabránila vytvoreniu jednotného svetového trhu s týmito výrobkami. Predstavte si, že aj ďalšie spoločnosti v ostatných odvetviach by sa oddávali úsiliu o zisky podobným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Falšovanie nie je len problém dodržiavania práv duševného vlastníctva. Ako pán spravodajca zdôrazňuje, tento jav zabíja všetky stimuly pre inovácie, spôsobuje zánik tisícov kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovných miest v Európe a vytvára základ pre tieňové hospodárstvo kontrolované organizovaným zločinom. Tieto nezákonné praktiky môžu ohroziť aj zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a spôsobiť vážne ekologické škody.

Problém kvality a nebezpečného charakteru dovážaného tovaru, ktorého falšovanie len zvyšuje riziko zavádzania spotrebiteľov, je viac rozšírený. Krajiny pôvodu takéhoto tovaru sú jasne identifikované, pričom Čína je na prvom mieste. Únia niekedy dokonca súhlasí s otvorením svojho trhu tovarom, ktoré nespĺňajú normy platné pre jej vlastných výrobcov, napríklad kurčatám s obsahom chlóru, ktorých produkcia je lacnejšia než produkcia kurčiat podliehajúcich veterinárnym kontrolám.

Medzi početnými opatreniami navrhnutými pánom spravodajcom (dvojstranné a viacstranné dohody, spolupráca s krajinami pôvodu, spolupráca medzi zainteresovanými európskymi subjektmi atď.) jednoznačne chýbajú dve veci: obchodné sankcie proti štátom, ktoré akceptujú tieto praktiky, a zavedenie všeobecného národného a európskeho preferenčného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Júnové hnutie podporuje voľný vnútorný trh a víta konštruktívne návrhy, ktorých cieľom je čeliť javom narúšajúcim trh vrátane falšovania ochranných známok.

Správa výboru i alternatívny návrh uznesenia však odporúčajú prijatie právnych predpisov na úrovni EÚ, ktoré by mali omnoho väčší dosah, než je opodstatnené na vyriešenie problémov spôsobených falšovaním ochranných známok.

Júnové hnutie je najmä proti návrhom na koordináciu činnosti súdnych a policajných orgánov a na harmonizáciu trestného práva jednotlivých členských štátov.

Z týchto dôvodov sme považovali za potrebné hlasovať proti správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písomne.(PT) Rastúci význam práv duševného vlastníctva je odrazom nespochybniteľného vzorca: moderné hospodárstvo si cení a chráni znalosti, na ktorých je založené. Podniky sú bez ohľadu na odvetvie do veľkej miery závislé od vlastníctva výhradných práv na používanie špecifického know-how. Falšovanie je často odsudzované, pretože poškodzuje legitímne podniky, čo má jednoznačný vplyv na zamestnanosť, výskum a vývoj. V našej krajine je tento vplyv zvlášť znepokojivý.

Zároveň je však potrebné uviesť, že problémy spojené s falšovaním v súčasnosti idú nad rámec čisto hospodárskych škôd. Škody spôsobené falšovaním dosiahli nové hranice: zatiaľ čo v minulosti sa falšovalo oblečenie, dnes existujú nepravé lieky a potraviny, ktoré môžu byť nebezpečné. Neinformovaný spotrebiteľ nechápe hroziace riziká.

Preto musíme proti tomuto falšovaniu bojovať. Na to sú potrebné prísnejšie tresty, koordinácia a spolupráca medzi príslušnými orgánmi a harmonizácia právnych zásad platných v partnerských jurisdikciách.

Okrem vytvorenia účinných mechanizmov na riešenie prípadných sporov teraz potrebujeme aj niečo ako „obchodnú dohodu proti falšovaniu“. Ide o viacstrannú medzinárodnú dohodu, o ktorej sa momentálne rokuje a ktorá prináša právne inovácie potrebné na rozvoj účinných opatrení v oblasti monitorovania a trestov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Uznesenie prijaté Európskym parlamentom obsahuje obavy a návrhy, ktoré podporujeme, hoci s niektorými bodmi nesúhlasíme.

Boj proti falšovaniu by mal byť nepochybne prioritou. No napriek tomu, že v uznesení sa uvádza, že práva duševného vlastníctva „v súvislosti so zemepisným označením a označením pôvodu nie sú vždy účinným spôsobom chránené obchodnými partnermi Európskej únie“, je potrebné zdôrazniť, že samotná EÚ nie vždy ide príkladom. Rada momentálne blokuje návrh nariadenia o označení „made in“ a neprijala žiadne ďalšie opatrenie zamerané na uplatňovanie záväzných pravidiel uvádzania označenia pôvodu výrobkov pri dovoze z tretích krajín.

Čo sa nás týka, budeme i naďalej presadzovať prijatie opatrení Spoločenstva podnecujúcich jednotlivé krajiny, aby prijali a uskutočnili opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu obchodných známok a pašovaniu, ako aj špeciálne colné kontroly zamerané na hľadanie výrobkov, ku ktorým sú priložené nepravé vyhlásenia o pôvode alebo ktoré porušujú predpisy na ochranu obchodných známok.

Každá krajina by mala uskutočniť opatrenia na ochranu proti agresívnemu vývozu pomocou kontrol a monitorovania dovážaného tovaru a uplatňovania ochranných doložiek vždy, keď je to potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu zohrávajúcu dôležitú úlohu v boji proti falšovaniu, ktoré sa týka okolo 7 – 10 % svetového obchodu v sume 500 miliárd EUR. Cieľom tejto správy je predložiť konkrétny a dôsledný návrh na boj EÚ proti falšovaniu a tento postoj podporujem. Správa rešpektuje základné práva, napríklad ochranu súkromia a údajov, a zároveň poskytuje rámec pre celosvetové úsilie o zamedzenie falšovania, čo predstavuje ochranu tisícok kvalifikovaných pracovných miest.

 
  
  

– Správa: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Pán poslanec Ortega navrhuje spôsob nakladania s právnymi nástrojmi, ktoré nazývame verejné listiny. Verejné listiny sú sústredené najmä v členských štátoch, ktoré vychádzajú z tradície občianskeho práva, kde sú právne predpisy primárnym zdrojom na rozdiel od tradícií zvykového práva (napríklad Írsko alebo Spojené kráľovstvo), ktoré sú založené na zvykových právach a výsadách. V tradícii občianskeho práva je verejná listina vystavená príslušným verejným úradníkom alebo orgánom a pojem sa nevzťahuje len na listinu, ale aj na jej obsah. Obsahom môžu byť finančné transakcie, ale aj oblasť verejných registrov a podobných oficiálnych dokumentov.

Cieľom návrhu uznesenia Parlamentu je presadiť zvýšenie legislatívnych zásahov v členských štátoch, kde takéto listiny existujú, zvážením ich vzájomného uznávania a uplatňovania v špecifických oblastiach. Tento návrh zvyšuje váhu už existujúcich právnych predpisov a pre krajiny s takouto právnou tradíciou môže byť užitočný.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne. (FR) Táto správa o cezhraničnom používaní a uznávaní verejných listín predstavuje v mnohých smeroch riziko vyvolania zmätkov.

V prvom rade by v nej totiž malo byť uvedené, že v systémoch zvykového práva koncept verejnej listiny neexistuje. V Anglicku a Walese plnia úlohu notárov právnici. Existujú aj profesionálni notári. Tí však nemôžu vydávať verejné listiny a majú oprávnenie len na overovanie podpisov.

Vo svojom úsilí o harmonizáciu právnych profesií prikladá Komisia malý význam rozdielom vyplývajúcim zo samotnej podstaty právnych systémov v jednotlivých členských štátoch.

Žiaľ, táto politická vôľa celkovo neprispieva k právnej istote.

Európa musí ochraňovať identitu svojich národov a osobitné hodnoty a tradície jednotlivých štátov. Najväčšou chybou by bolo, keby sa rozvíjala tak, že by to bolo na úkor jej národov.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne.(MT) Táto správa je veľmi dôležitá a mala by sa považovať za základ, na ktorom môžu byť postavené budúce rozhodnutia. Používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v justičnej oblasti významným spôsobom zjednodušuje prácu správy i súdnictva. V Európe, ktorá sa posúva smerom k väčšej hospodárskej a sociálnej integrácii a jednote, potrebujeme aj náležité nástroje, pomocou ktorých budeme držať krok s dobou. Práve na to slúži koncepcia elektronickej justície.

Nesmieme však zabúdať, že tradičné systémy, ktoré sme používali v minulosti, mali tiež svoje výhody, a preto si myslím, že ak dosiahneme tú správnu rovnováhu, môžeme harmonickejšie pracovať spolu v prospech všetkých. Týka sa to predovšetkým súdnictva, pretože používanie systému elektronickej justície mu umožní sústrediť sa výhradne na vlastnú prácu bez toho, aby sa muselo starať o súvisiacu administratívnu záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) Európsky priestor spravodlivosti (v podobe vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí a vytvorenia kultúry právnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi) bol vytvorený ako sprievodný jav voľného pohybu osôb v Európe.

Odhaduje sa, že v Európe je asi 10 miliónov účastníkov cezhraničných sporov, s čím sú spojené neoddeliteľné problémy ako jazyk, vzdialenosť, neznáme právne systémy atď.

Používanie informačných a komunikačných technológií v súdnej správe môže priniesť nové riešenia, skvalitniť fungovanie súdnictva (zvýšenie prístupnosti a efektívnosti), prispieť k racionalizácii konaní a znížiť náklady.

Základným cieľom stratégie navrhovanej v súvislosti s elektronickou justíciou je zefektívnenie súdnictva v celej Európe v prospech občanov. Potenciálny rozsah elektronickej justície by však mohol byť omnoho širší, preto musia byť jasne stanovené hranice jej pôsobnosti, aby nebola spochybnená účinnosť a dôveryhodnosť opatrení EÚ.

Všetky zmeny sa musia robiť postupne a v súlade s vývojom európskeho priestoru spravodlivosti a rozvojom technológií.

Podporujem požiadavku, aby Komisia pripravila akčný plán pre elektronickú justíciu na európskej úrovni a vytvorila európsky portál elektronickej justície.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) v roku 2007 na svojom zasadnutí prijala závery o využívaní elektronickej justície – pokiaľ ide o cezhraničné využívanie informačných a počítačových technológií v oblasti súdnictva – a zhodla sa na tom, že je potrebné pokračovať v úsilí o vytvorenie centralizovaného systému v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Keď sa používanie internetu blíži k saturácii a úplný vplyv našej spoločnosti založenej na informáciách začína byť jasnejší, zavedenie čoraz väčšmi informatizovanej podpory pre oblasť súdnictva je jednoznačne užitočné pre všetkých. Je však dôležité uvedomiť si, že úroveň technologického rozvoja nie je všade v Únii rovnaká a že tento prvok „opt-in“ pretrvá až do času, keď bude rozvoj rovnomernejší a dosiahneme pokročilú technickú kapacitu.

Návrh pani poslankyne Wallisovej sa týka zavedenia centralizovaného systému elektronickej justície, ktorý prinesie podrobný rámec opatrení na vytvorenie európskeho portálu elektronickej justície, v ktorom budú zoskupené občianske, trestné a obchodné veci. Bude obsahovať napríklad registre trestov, výpisy z katastrov nehnuteľností a registre neplatičov, ku ktorým tak budú mať členské štáty prístup.

 
  
  

– Správa: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasoval som za správu pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov, ktorá upozorňuje na zodpovednosť medzinárodného spoločenstva voči štátom a miestnym skupinám zaangažovaným v konfliktoch. Teší ma, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Socialistickou skupinou v Európskom parlamente viedli k výraznému vylepšeniu návrhu, čo sa týka potreby zvýšenia koordinácie medzi činnosťou pri nastoľovaní mieru, humanitárnou pomocou a rozvojom v krajinách po ukončení konfliktov. Rád by som upozornil na situáciu detí v konfliktných oblastiach, predovšetkým tých, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov. V období konfliktov sú navyše nemocnice a školy veľmi často vystavené vojenským útokom. Musíme sa usilovať zabezpečiť, aby deti dokázali prekonať postkonfliktné traumy, a to spoluprácou s fondom UNICEF, ktorý je už prítomný v mnohých rizikových oblastiach na celom svete. Zabezpečíme tak týmto deťom uspokojivé vzdelanie a lepšiu budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Strana Júnový zoznam si myslí, že nastoľovanie mieru a budovanie národa nie sú záležitosti pre EÚ. Zodpovednosť za ne nesie OSN.

V žiadnom prípade nesúhlasíme s vyjadreniami správy, ktoré odporúčajú pokračovať v budovaní vojenských kapacít EÚ, a preto sme hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Keďže je nemožné vyjadriť sa k (zámerne vytvorenej) miešanine, z ktorej táto správa pozostáva, sústredíme sa na to, čo považujeme za hlavné ciele správy: bagatelizovať zásahy hlavných mocností EÚ v tretích krajinách pod zámienkou koncepcie „zodpovednosť za ochranu“.

Správa zdôrazňuje suverenitu štátov a zároveň uvádza, že „ak vlády nie sú schopné alebo nemajú vôľu poskytnúť takúto ochranu, stáva sa zodpovednosť za vhodné konanie spoločnou zodpovednosťou širšieho medzinárodného spoločenstva“. Potom uvádza, že takéto konanie „by malo byť preventívne a reaktívne a malo by využívať donucovaciu vojenskú silu iba ako úplne poslednú možnosť“. Jazyk správy tomu však vôbec nenasvedčuje.

V tejto súvislosti však nemožno mať pochybnosti, lebo správa „žiada“ vykonávanie vyhlásenia, že „zásada nezasahovania musí ustúpiť pred medzinárodnou zodpovednosťou za ochranu“ a je presvedčená, že „existujú dve fázy nastoľovania mieru a budovania národa: fáza stabilizácie, počas ktorej sa kladie dôraz na bezpečnosť, právo a poriadok a poskytovanie základných služieb, a druhá fáza budovania štátu, ktorá sa zameriava na správu vecí verejných a inštitúcie, ktoré ju zabezpečujú”.

Preto táto správa predstavuje základ pre zasahovanie a kolonializmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Hlasovala som za správu pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov, pretože sa komplexným spôsobom venuje veciam dôležitým pre úspešnú rekonštrukciu. Táto téma je dôležitá, pretože v polovici krajín, v ktorých sa odohrali konflikty, sa v priebehu piatich rokov konflikty obnovujú. Okrem samotnej krajiny, ktorá sa nachádza v chúlostivej situácii, je medzinárodné spoločenstvo významným protagonistom rozvoja budovania národa. Myslím, že je mimoriadne dôležité viesť konzultácie s miestnymi ženskými organizáciami a medzinárodnými sieťami za mier a podporovať ich a trvať na právach a príležitostiach obetí sexuálneho násilia, ktoré by im zabezpečili prístup k spravodlivosti. Musíme mať na pamäti aj to, že mier nie je iba stav bez vojny. Každá úspešná politika obnovy musí vyriešiť príčiny nestability takými sociálno-ekonomickými, politickými a kultúrnymi opatreniami, ktoré urýchlia hospodársky rozvoj a vytvoria inštitučné a správne kapacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Devu o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov. Pán Deva načrtol vynikajúci smer ideálneho prechodu od situácie po ukončení konfliktu k normálnemu spoločenskému a hospodárskemu životu.

Myslím, že pri riešení príliš početných a násilných vnútorných konfliktov by sa na to malo prihliadať, najmä vo vzťahu k úlohe Európskej únie a medzinárodného spoločenstva. Súhlasím s pánom Devom v tom, že načrtnúť riešenie konfliktu je ľahké, ale jeho presadenie v praxi ťažšie. Nič to však nemení na skutočnosti, že aspoň pokiaľ ide o Európsku úniu, naše konanie by sa malo sústrediť na serióznu podporu krajín, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, a nemalo by obsahovať pokrytecké ani prospechárske postoje.

 

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

11. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 hod. a pokračovalo o 15.05 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

13. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu(rozprava)

13.1. Zimbabwe
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Zimbabwe.(1)

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. – Vážená pani predsedajúca, politická, hospodárska a humanitárna situácia v Zimbabwe sa neustále zhoršuje, pričom hrozí aj celoplošné vypuknutie cholery a iných možných epidemických chorôb, ktoré ešte zhoršia už aj tak hroznú situáciu, v ktorej sa obyvatelia krajiny nachádzajú.

Už je absolútne jasné, že pánovi Mugabemu pramálo záleží na blahu svojich krajanov. Oveľa viac mu záleží na vlastnom živote plnom osobného luxusu a extravagancie. Pán Mugabe dokázal, že je absolútne nevhodný na riadenie krajiny v modernom svete, a nemožno o tom pochybovať. Svoju politickú existenciu ospravedlňuje zámienkou boja proti duchom dávno minulej britskej koloniálnej éry.

Neexistuje spôsob, akým by Európa mohla presvedčiť pána Mugabeho, aby zaujal racionálny postoj. Iba úplná zmena postoja Africkej únie by ho mohla donútiť odstúpiť. Je hanba, že táto organizácia ešte nezasiahla oveľa rozhodnejším a ráznejším spôsobom. Myslím, že musíme naše snahy upriamiť na Africkú úniu a na vlády jej členských štátov. Musíme im dať úplne jasne najavo, že ich v plnej miere považujeme za zodpovedné za úbohý stav, v ktorom sa Zimbabwe nachádza, a že od nich aj v tejto neskorej fáze očakávame vhodné rázne konanie, ktoré by prinútilo režim pána Mugabeho, aby odstúpil a išiel domov alebo aby čelil vážnym dôsledkom, ktoré budú zahŕňať aj súdny proces za zločiny proti ľudskosti.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, autorka. – Vážená pani predsedajúca, ak by naši kolegovia mali chvíľku premýšľať o svojej najhoršej nočnej more, ani náhodou by sa nepriblížili k tomu, čo zažívajú obyvatelia Zimbabwe. Kedysi prosperujúcu krajinu obrátil jej prezident naruby. Krajina kolabuje – chýba správa vecí verejných, pracovné miesta, v krajine panuje hyperinflácia, nedostatok potravín a zdravotných služieb. Kolaps systému sanitácie má za následok vypuknutie cholery.

Zimbabwiansky prezident Robert Mugabe pred týždňom povedal, že vypuknutie cholery bolo zastavené. Vyhlásil, že západné mocnosti chcú využiť epidémiu ako zámienku na inváziu do Zimbabwe a zvrhnutie prezidenta. Juhoafrická republika však vyhlásila väčšinu svojej severnej hranice so Zimbabwe za oblasť katastrofy, keďže utečenci rozširujú chorobu, a organizácia Oxfam varovala, že situácia v Zimbabwe by sa mohla ešte veľmi zhoršiť.

Podľa dnešných údajov zomrelo 1 111 osôb a choroba sa rozširuje. Zaznamenaných je 20 581 prípadov cholery. Cholera je vysoko infekčná choroba vyvolaná baktériou, ktorá spôsobuje črevnú infekciu. Medzi príznaky cholery patria hnačka a dehydratácia. Najvážnejšia forma cholery, ktorej prejavom je náhla akútna vodnatá hnačka, môže mať za následok smrť v dôsledku vážnej dehydratácie a zlyhania obličiek. Dospelé osoby jej môžu podľahnúť v priebehu niekoľkých hodín.

Na vykreslenie vplyvu choroby na obyvateľstvo uvediem jeden príklad. Chcem Parlamentu porozprávať príbeh Munasheho, syna Cynthie Hundeovej. Munashe zomrel na choleru krátko pred svojimi prvými narodeninami. Keďže v Zimbabwe nie sú pracovné príležitosti, odišla Cynthia za prácou do Juhoafrickej republiky, aby poskytla svojmu synovi lepšiu budúcnosť, a Munasheho nechala v opatere svojej mamy. Keď sa do domu svojej mamy vrátila, našla Munasheho umierať v náručí starej mamy. V rozhovore s BBC povedala: „Je to strašné… Nedá sa to opísať. Keď máte syna, niečo si pre neho vysnívate. Očakávala som, že ho pri príchode domov nájdem behať okolo domu, ale nestalo sa.“

Prosím vás, vážení kolegovia, podporte toto uznesenie odsudzujúce Zimbabwe a pomôžte nevinným obetiam, ako bol Munashe.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor.(NL) Vážená pani predsedajúca, počas predchádzajúcich naliehavých rozpráv na tému Zimbabwe, ktoré sa konali 7. júla 2005 a 24. apríla 2008, som naznačil, ako je možné, že sa pán Mugabe tak dlho udržal pri moci.

Obyvatelia Zimbabwe si pamätajú minulosť krajiny plnú násilia. Pre mnohých je prezident Mugabe naďalej hrdinom boja za slobodu. Podľa tohto spôsobu myslenia by sa všetko, čo robí, malo a priori považovať za dobré. Každý, kto mu protirečí, slúži rovnako ako vtedy záujmom iných krajín a v krajine iba privilegovanej väčšine bielych obyvateľov. Ak by pán Mugabe stratil moc, krajina by sa opäť stala kolóniou a väčšina obyvateľov by bola diskriminovaná. Skutočnosť je však iná.

Náhly radikalizmus prezidenta Mugabeho spred niekoľkých rokov, keď sa mu vôbec nedarilo zreorganizovať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy a keď dovolil pretrvávanie priepasti medzi bohatými a chudobnými, mu mal najmä zabezpečiť nových prívržencov z mladej generácie a neznepriateliť ešte viac starých druhov.

Týmto prístupom síce možno získal viac fanatických a násilných spojencov, ale určite nie podporu väčšiny svojich krajanov. Európa a Amerika roky nesprávne hodnotili situáciu v Zimbabwe, a tým na seba pritiahli podozrenia zo skrytých motívov. Práve tieto nepriateľské postoje umožnili Robertovi Mugabemu zostať pri moci.

Teraz, keď si už každý uvedomuje, aká neúčinná a katastrofálna je jeho politika, rastie odpor. Bez zabíjania a zastrašovania by nebol vyhral prezidentské voľby a tesná parlamentná väčšina opozície by sa bola dostala do vlády.

Teraz sme sa dostali o krok ďalej než počas predchádzajúcich naliehavých rozpráv. Dodávky pitnej vody skolabovali a cholera žiada obete. To nie je dôvod triumfovať nad slabnúcim protivníkom, ale dôvod pomôcť obyvateľom Zimbabwe. Zaslúžia si lepšiu vládu, ktorú im však nemôže nanútiť nikto zvonka. Jediné, čo môžeme urobiť, je zabrániť pánovi Mugabemu, aby zvonka dostal podporu.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, autor. – (ES) Ako uvádza správa, podľa odhadov z roku 2007 má Zimbabwe približne 12 miliónov obyvateľov, z ktorých takmer polovica hladuje. Priemerná dĺžka života je 36 rokov. Iba 40 % učiteľov v Zimbabwe má prácu a iba tretina žiakov chodí do školy. To je dôkazom, že pán Mugabe zabíja nielen prítomnosť, ale aj budúcnosť.

Potláčanie a pošliapavanie ľudských práv sú na dennom poriadku. Obhajcovia ľudských práv v Zimbabwe čelia systematicky cielenému svojvoľnému zadržiavaniu, väzneniu a mučeniu. Právne predpisy vlády vážne obmedzili slobodu prejavu, zhromažďovania, pohybu a združovania.

Rád by som spomenul niekoľko príkladov, keďže vláda zaviedla čoraz represívnejšie zákony, ktoré sa uplatňujú proti aktivistom bojujúcim za ľudské práva. Zahŕňajú zákon o prístupe k informáciám a o ochrane súkromia, ktorý vláda používa na účinné umlčanie novinárov, zákon o verejnom poriadku a bezpečnosti, ktorý vážne obmedzil slobodu zhromažďovania a umožnil svojvoľné zadržanie stovky obhajcov ľudských práv včítane zamestnancov nezávislých subjektov, a zákon o súkromných dobrovoľníckych organizáciách, ktorý vláda vrátila v roku 2002 a ktorý sa pravdepodobne využíval na zastrašovanie a obťažovanie mimovládnych organizácií.

Vážená pani predsedajúca, v mojom rodnom jazyku, baskičtine, ktorá nie je úradným jazykom Parlamentu, „mugabe“ znamená „bez hraníc“, čo je dobrým mottom pre túto osobu.

Diktátor tejto africkej krajiny nie je iba jedným z mien na dlhom zozname diktátorov, ktorých máme v dôsledku nepriazne osudu na našej planéte, ale povedal by som, že patrí medzi desiatich najhorších diktátorov. Podľa mňa musíme my v EÚ urobiť maximum pre to, aby tento človek odstúpil a aby svoje pôsobenie ukončil pred súdom pre ľudské práva.

Preto želáme Zimbabwe šťastný rok 2009 bez Mugabeho.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, autor. – (PL) Vážená pani predsedajúca, pred dvoma mesiacmi sme diskutovali o veľkom hladomore, ktorý sužoval Ukrajinu v tridsiatych rokoch 20. storočia. Často sme počuli otázku: ako sa mohla stať takáto tragédia? Prečo svet mlčal? Ak sa dnes pozrieme na udalosti v Zimbabwe, naskytá sa rovnaká otázka: ako je možné, že dnes a v našej epoche zničí vedúci predstaviteľ svoju vlastnú krajinu? Prečo svet robí tak málo pre riešenie tohto problému?

Samotné uznesenia nezmenia vedenie Zimbabwe. Mali by sme si položiť otázku, či sme schopní prizerať sa tomu, ako sa obyvatelia Zimbabwe rútia do záhuby, ako tomu bolo vtedy, keď sa sily OSN prizerali vraždeniu ľudí v Rwande. Možno by naša reakcia na situáciu v Zimbabwe bola rozhodnejšia, ak by krajina mala bohaté zásoby nerastných surovín. Dnešné uznesenie je vynikajúcim dokumentom, ale je to iba dokument. Záchrana ľudí vyžaduje dynamickejšie konanie. Preto musíme bezvýhradne podporovať susedov Zimbabwe, aby bolo možné poskytovať vhodnú pomoc na hraniciach krajiny.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. – Vážená pani predsedajúca, za posledné roky sa téma Zimbabwe objavila v našich rozpravách tak často, že by ste nám mali odpustiť, ak už nenájdeme slová odsúdenia. Musíme však hovoriť, pretože obyvateľom Zimbabwe, ktorí už dlho trpia, uprel slovo tento krutý despota Robert Mugabe.

Stratil všetky práva požadovať demokratickú legitímnosť v dôsledku bezohľadného prehliadania ľudských práv, politických slobôd a princípov právneho štátu. Nedávne zastrelenie Perencea Širiho, jedného z Mugabeho pomocníkov, poukazuje na hnev bublajúci pod povrchom Zimbabwe. Širi má na rukách krv 20 000 ľudí. Na začiatku osemdesiatych rokov Širi s pomocou komunistickej Severnej Kórey systematicky masakroval nevinných civilných obyvateľov v Matabele. Mugabeho nezáujem teraz na dôvažok spôsobil epidémiu cholery, ktorá sa až donedávna v celom Zimbabwe už takmer vôbec nevyskytovala.

Na medzinárodné obavy reaguje Mugabe nahnevane a vraví, že vypuknutie cholery je ako genocída, ktorú spôsobila moja vlasť, Británia, bývalá koloniálna mocnosť. Možno nám práve takéto bezdôvodné obvinenia z neokolonializmu spojené s pocitom viny pre našu koloniálnu minulosť bránia v rozhodnejšom konaní.

Ak sa však pozrieme na Afriku v snahe poskytnúť riešenie, nájdeme more ľahostajnosti a neúčinnosti. Výrazné odsúdenie Mugabeho premiérom Kene a prezidentom Botswany je v príkrom protiklade k apatii väčšiny ostatných afrických štátov, najmä Južnej Afriky, a ich vedúcich predstaviteľov, aj keď dúfame, že prezident Zuma zvolí tvrdší prístup.

Ak sa Africká únia snaží aspoň približne o takú autoritu, akú má Európska únia, musí sa zaoberať Mugabeho vládou teroru a zvážiť možnosť donútenia Mugabeho k odchodu z funkcie. Mali by sme podporiť konkrétne opatrenie, ktorým je obžalovanie Mugabeho pred Medzinárodným trestným súdom prostredníctvom rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, čo bolo užitočné aj v prípade prezidenta al-Bašíra v Dárfúre. Dúfam, že keď budem nabudúce hovoriť o Zimbabwe, budem oslavovať Mugabeho demisiu a odchod z úradu.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides, v mene skupiny PPE-DE. – Vážená pani predsedajúca, zo Zimbabwe sa stáva štát, ktorý zlyhal. Polovica obyvateľov buď prežije so zahraničnou pomocou, alebo bude čeliť hladovaniu. Sanitácia a pitná voda sú takmer nedostupné, v dôsledku čoho sa v Zimbabwe a v okolitých krajinách rozširuje ničivá epidémia cholery.

To všetko je následkom toho, že pán Mugabe a jeho prisluhovači chceli potrestať svojich vlastných ľudí za to, že hlasovali, aby odišiel z úradu. Sprostredkovanie zo strany Juhoafrickej republiky nebolo úspešné a bolo sklamaním, že africké krajiny doteraz neurobili nič rozhodné. V krajine je vážna humanitárna katastrofa a pán Mugabe by mal byť najprv obvinený Medzinárodným trestným súdom zo zločinov proti ľudskosti a mal by na neho byť vydaný medzinárodný zatykač.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v mene skupiny PSE. (PL) Vážená pani predsedajúca, Zimbabwe už nejaký čas zápasí s veľmi vážnou humanitárnou krízou: takmer polovica obyvateľov krajiny hladuje, nemajú takmer žiadny prístup k tečúcej vode a sanitárne podmienky sú strašné. Za posledných desať rokov klesla priemerná dĺžka života v Zimbabwe zo 60 rokov u oboch pohlaví na 37 rokov u mužov a 34 u žien. Rozširujúca sa epidémia cholery si už vyžiadala osemsto obetí a vyše 16 000 osôb je infikovaných. Podľa organizácie Médecins sans Frontières (Lekári bez hraníc) hrozí, že sa onedlho cholerou infikuje približne jeden a pol milióna ľudí.

Hospodárstvo krajiny je v žalostnom stave. Percento inflácie v krajine je už dlho najvyššie na svete. Vyše 80 % obyvateľov žije z menej než jedného dolára denne. Zimbabwianske úrady akoby nevnímali vážnosť situácie a nepodnikajú žiadne kroky. Prezident Mugabe nesplnil svoj sľub o vytvorení vlády národnej jednoty a politickí oponenti naďalej čelia prenasledovaniu.

Kritická situácia v Zimbabwe vyžaduje rozhodnú reakciu od Európskej únie a Rada a Komisia by mali potvrdiť svoju angažovanosť v prípade tak, že budú trpiacemu obyvateľstvu aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc. Musíme vyvíjať tlak na zimbabwiansku vládu, aby zmiernila obmedzenia uvalené na organizácie poskytujúce pomoc a prestala zatýkať aktivistov ochraňujúcich ľudské práva. Okrem toho by sme mali podporovať skupinu Starších, aby jej členovia dostali povolenie na vstup do Zimbabwe.

Proces zavedenia demokratickej zmeny v Zimbabwe si vyžiada aj účasť iných afrických krajín, regionálnych inštitúcií a medzinárodných orgánov. Zabezpečenie spravodlivých parlamentných volieb a monitorovanie vytvorenia novej vlády by mohli poskytnúť príležitosť na stabilizovanie situácie. Medzinárodné spoločenstvo by zároveň malo byť pripravené poskytnúť finančnú pomoc, a tým pomôcť opätovne vybudovať štátne štruktúry založené na princípoch právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, informácie obsiahnuté v uznesení o Zimbabwe sú šokujúce: 5,1 milióna ľudí, teda polovica obyvateľstva, hladuje, vyše 300 000 ľudí je ohrozených epidémiou cholery, 1,7 milióna ľudí je infikovaných vírusom HIV a priemerná dĺžka života je 37 rokov. To je viac, než je jedna vláda schopná sama zvládnuť.

Preto by sme mali plne podporiť všetky iniciatívy, ktoré majú zlepšiť situáciu v Zimbabwe. Autori uznesenia správne upozorňujú na skutočnosť, že musíme podporiť a rozšíriť rozsah humanitárnej pomoci a že Rada, Komisia a členské štáty Európskej únie musia podniknúť ďalšie aktivity vrátane diplomatických krokov a finančnej a praktickej podpory Zimbabwe. Táto podpora by sa nemala sústreďovať iba na súčasnosť, ale na dlhodobé hľadisko, a musí byť založená na konkrétnom programe. Povedal som „správne“, pretože samotné uznesenie nepomôže nasýtiť ľudí. Potrebujeme praktickú pomoc, a práve na ňu ľudia v Zimbabwe čakajú.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, jediná dobrá správa zo zničenej krajiny Zimbabwe je, že možno sme svedkami posledných mesiacov Mugabeho režimu.

Dobrá správa z Afriky je, že čoraz viac krajín zaujíma kritický postoj k situácii v Zimbabwe. Ako prvý podpredseda Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ vás môžem informovať, že naši africkí partneri sa k nám pred troma týždňami na rokovaní v Port Moresby po prvýkrát pridali a taktiež kriticky hodnotia situáciu v Zimbabwe. Aj v Juhoafrickej republike rastie tlak, aby vláda napokon prestala ochraňovať režim v Zimbabwe. Situáciu zhoršuje skutočnosť, že utečenci teraz prinášajú do Juhoafrickej republiky choroby. Dúfajme, že sa situácia pred konaním majstrovstiev sveta zlepší, pretože by to mohlo vysvetliť, prečo sa mení postoj Juhoafrickej republiky: zo strachu, že by neprišli návštevníci. Už aj to by malo byť dostatočným dôvodom na ukončenie ochrany Mugabeho režimu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, o situácii v Zimbabwe sme diskutovali 24. apríla 2008, keď sme sa venovali problému výsledkov volieb a konkrétne tomu, že sa prezident Mugabe aj napriek výsledkom volieb stále drží pri moci. Dnes riešime dramatické následky tých udalostí. Vyše 12 500 ľudí trpiacich cholerou nemôže očakávať pomoc od vlády a 565 ľudí už umrelo. Epidémia sa rozširuje aj za hranicu s Juhoafrickou republikou.

Uvedené údaje, pochádzajúce zo správ OSN zo začiatku decembra, sú nižšie než údaje, ktoré zverejňujú humanitárne organizácie teraz. Podľa nich si cholera vyžiadala už vyše tisíc obetí a infikovaných je vyše 20 000 ľudí. Milióny ľudí hladujú alebo nemajú prístup k vode. Africká únia neprijíma žiadne účinné opatrenia na zlepšenie situácie v Zimbabwe. Prezidenta Mugabeho treba donútiť, aby predstúpil pred Medzinárodný trestný súd, a sú potrebné neodkladné aktivity na zastavenie epidémie cholery a na zabezpečenie toho, aby sa potravinová a zdravotnícka pomoc dostala k obyvateľom Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, pomalú agóniu Zimbabwe sledujeme už veľa rokov. Okrem politického násilia a prehlbujúcej sa chudoby sa agónia krajiny zväčšuje v dôsledku hladovania a chorôb, ktoré sa nevyhnutne zmocňujú piatich miliónov obyvateľov krajiny. Musíme im poskytnúť pomoc, nasýtiť ich, poskytnúť im zdravotnú pomoc a podporiť ich obrovskú túžbu po slobode.

V záujme pomoci obyvateľom Zimbabwe musíme izolovať ich vodcu Mugabeho od jeho afrických podporovateľov tým, že dosiahneme, aby ho všetci africkí vedúci predstavitelia odsúdili. Za hranicami Afriky sa musíme snažiť o odstránenie medzinárodnej podpory, najmä zo strany zvyčajných podozrivých, Číny a Ruska, výzvou na prerušenie všetkej podpory a celého obchodu s Mugabem. Musíme si preskúmať aj vlastné svedomie, pretože to nie je až tak dávno, keď sme my, EÚ, pozvali Mugabeho na samit Africkej únie a EÚ v Lisabone, ktorý organizovala EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, ďakujem všetkým poslancom, ktorí spustili súrnu výzvu pre Zimbabwe, keďže Zimbabwe čelí kríze nepoznaných rozmerov, ktorá sa stále zhoršuje a neobišla ani jeden sektor.

Na politickej úrovni sme zaznamenali zvýšené násilie, ako informujú správy o svojvoľnom zadržiavaní a prípadoch zmiznutia aktivistov v oblasti ľudských práv. Opätovné vypuknutie politického násilia v krajine môže mať za následok zlyhanie akéhokoľvek riešenia krízy a môže doviesť strany až do nezmieriteľných pozícií.

Situácia sa zhoršuje aj na humanitárnej úrovni, ako ukazuje rozširujúca sa epidémia cholery, ktorá ohrozuje aj štáty susediace so Zimbabwe.

Na hospodárskej úrovni je situácia katastrofálna. Ceny základných komodít neustále stúpajú. Náklady na priemerný nákup potravín stúpli počas minulého týždňa o 1 293 %.

Na sociálnej úrovni sa každým dňom zvyšuje riziko explózie, čo by mohlo mať negatívny vplyv na stabilitu celého regiónu.

Čo teda môžeme robiť? Potreby Zimbabwe sú obrovské a v dôsledku nevhodného riadenia súčasnej vlády narastajú geometrickým radom.

V humanitárnej oblasti sa Komisia aj naďalej bude aktívne angažovať. Misia v krajine, ktorá prebieha od 15. do 19. decembra, v súčasnosti hodnotí humanitárnu situáciu. Okrem iného nám umožní veľmi rýchlo zistiť, či sú nejaké dodatočné požiadavky.

Na politickej úrovni budú Komisia a celé medzinárodné spoločenstvo vedieť pomôcť Zimbabwe iba v prípade, ak budú môcť úzko spolupracovať s legitímnou vládou, ktorá bude dostatočne flexibilná na prijatie požadovaných politických a hospodárskych opatrení.

Druhá podmienka závisí od toho, či sa bude vykonávať dohoda z 15. septembra a či sa vytvorí vláda národnej jednoty. Závisí to aj od toho, či sa budú viac angažovať dotknuté strany v regióne a členovia Africkej únie. Vyjadrujeme úprimné želanie, aby sme takúto angažovanosť videli vo všetkých kontaktoch s nimi.

Na záver vás chcem ubezpečiť, že Komisia, ktorá situáciu v krajine veľmi pozorne sleduje, bude pokračovať v práci so všetkými členskými štátmi a s našimi africkými a medzinárodnými partnermi s cieľom nájsť spravodlivé riešenie, ktoré umožní Zimbabwe prekonať súčasnú krízu, ktorú ste všetci dôrazne odsúdili.

Ďakujem vám za pozornosť. Je pravdou, že ani v tomto sviatočnom čase nemôžeme zabudnúť na všetkých tých ľudí, ktorí trpia v Zimbabwe. Bezpochyby patria medzi ľudí, ktorí sú v súčasnosti v najväčšej núdzi.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpráv pristúpime k hlasovaniu.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


13.2. Nikaragua
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Nikarague(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. – Vážená pani predsedajúca, zdá sa, že sloboda vyjadrovania, nezávislosť súdnictva a dodržiavanie základných zásad demokracie sú v tejto krajine Latinskej Ameriky ohrozené. Povinnosťou nás ako poslancov Európskeho parlamentu je podporovať práva obyvateľov Nikaraguy a vyslať jasný odkaz nikaragujskej vláde, že nebudeme tolerovať porušovanie ľudských práv, ale zabezpečíme, aby EÚ a OSN vyvinuli tlak potrebný na zabezpečenie ľudských práv obyvateľov Nikaraguy a ich dodržiavania.

Dúfam, že tento odkaz, ktorý je jasne vyjadrený v tomto návrhu uznesenia, budú jeho adresáti dobre počuť a urýchlene prijmú opatrenia, ktoré si vyžaduje náprava situácie.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor.(ES) Máme návrh uznesenia o Nikarague, v ktorom musíme zohľadniť niekoľko faktorov. Po prvé existujú podozrenia z podvodu, najmä v samosprávnych oblastiach Nikaragua a León, čo spochybňuje výsledok volieb z 9. novembra. Na druhej strane máme vládu, ktorá sa snažila o vyriešenie niektorých problémov, ktoré sú prekážkou pre ľudské práva v Latinskej Amerike, konkrétne chudoba, negramotnosť, detská úmrtnosť, dostupnosť pitnej vody a neexistujúce práva k pôvodným pozemkom.

Pri skúmaní tohto prípadu preto musíme jasne rozlišovať tieto dva aspekty. Na jednej strane musíme podporovať a udržiavať ľudské práva v ich tradičnom zmysle, teda ako politické práva, na druhej strane však musíme podporovať vládu Nikaraguy v pokračujúcej podpore pomoci najchudobnejším sektorom v krajine. Musíme, samozrejme, zabezpečiť aj to, aby opozícia mohla plniť svoju úlohu, musíme zaujať postoj k podvodom a podporiť prácu mimovládnych organizácií. Tak či onak musí byť výsledok vyvážený.

Socialistická skupina v Európskom parlamente predložila viaceré návrhy ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v snahe dodať výslednému textu vyváženejšiu formu vzhľadom na podozrenia z porušovania základných práv, vzhľadom na otázku, či sa má začať vyšetrovanie trestných činov, a vzhľadom na počet samosprávnych oblastí, v ktorých skutočne došlo k nejakému podvodu.

Skrátka, chceme odsúdiť podozrenia z porušenia základných politických práv, avšak bez zachádzania do extrémov, aby sme vládu Nikaraguy nedostali do zložitej situácie, aby mohla naďalej plniť svoju úlohu a podporovať najchudobnejšie vrstvy spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro , autor. – (PT) Vážená pani predsedajúca, rovnako ako pri iných krajinách, ktoré podnikli kroky na potvrdenie a ochranu svojej národnej zvrchovanosti a nezávislosti, konkrétne práva na rozhodnutie o svojej súčasnosti a budúcnosti, a ktoré vypracovali plán emancipácie, sociálneho pokroku a solidarity s inými národmi na svete, sa Európsky parlament zase snaží o neprijateľné a opovrhnutiahodné zasahovanie, tentokrát do Nikaraguy.

Táto rozprava a tento návrh uznesenia majú za cieľ iba podporiť tých, ktorí podporujú a podnecujú snahy o zasahovanie a destabilizáciu demokratického a zvrchovaného štátu Nikaraguy. Namiesto prekrúcania situácie a faktov a snahy o poučovanie Nikaraguy o demokracii by mal Európsky parlament odsúdiť nedemokratické snahy Európskej únie o nanútenie navrhovanej európskej zmluvy, ktorú pre jej absolútnu ignoranciu suverénne prijímaných demokratických rozhodnutí už odmietli občania Francúzska, Holandska a Írska.

Namiesto miešania sa do vecí, o ktorých môžu rozhodovať iba Nikaragujčania, mal Európsky parlament odmietnuť nehumánnu smernicu o návrate, ktorá porušuje ľudské práva prisťahovalcov, z ktorých mnohí pochádzajú z Latinskej Ameriky, a mal odsúdiť účasť EÚ na trestných letoch CIA.

Namiesto kopírovania zasahovania obhajovaného Spojenými štátmi by Európsky parlament mal odsúdiť neprijateľné vydieranie Nikaraguy Európskou úniou a žiadať, aby splnila prijaté záväzky voči krajine.

Podporovateľov tejto iniciatívy v skutočnosti trápi to, že Nikaragua je odhodlaná podporou najviac znevýhodnených občanov zlepšiť životné podmienky svojich obyvateľov v oblasti výživy, zdravia a vzdelania. Najlepším odsúdením tohto pokusu o zasahovanie Európskeho parlamentu je skutočné uznanie Nikaraguy a solidarita s krajinou, ktorú jej prejavujú národy Latinskej Ameriky. Preto by som rád zopakoval: prestaňte sa tváriť, že môžete poučovať celý svet.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, autor. (PL) Vážená pani predsedajúca, Nikaragua je veľmi malá, chudobná a zadlžená krajina s veľmi nízkym príjmom na obyvateľa.

Táto krajina nemala veľa šťastia. Vládli jej skupiny s rôznou politickou orientáciou, okupovali ju americké vojská a bola uzavretá medzi Kubou, ZSSR a USA. Okrem toho ju striedavo trápilo sucho a hurikány, pričom hurikán v roku 1999, ktorý je pravdepodobne najznámejším a najsilnejším hurikánom, si vyžiadal 6 000 životov. Politické zmeny a boje o moc podkopávali rozvoj Nikaraguy podobne ako v iných krajinách Latinskej Ameriky a Afriky. Táto situácia mala za následok porušovanie ľudských práv a vytvorenie právnych predpisov, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými dohovormi.

Európska únia si myslí, že pri poskytovaní pomoci obyvateľom Nikaraguy je potrebné zaviesť zásady demokracie do spôsobu riadenia krajiny a upraviť vnútroštátne predpisy tak, aby zodpovedali medzinárodným dohovorom. Ak by Nikaragua mala demokratickú vládu, mohla by sa stať členom Únie juhoamerických národov, ktorá by v budúcnosti mohla byť spojencom Európskej únie v oblasti globálnej politiky. Je dôležité, aby politická vrstva v Nikarague v procese demokratizácie podnikla kroky uvedené v uznesení, ktoré podporujem.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor.(ES) Ochrana práv obhajcov ľudských práv nemôže podľa mňa podliehať nejakému deleniu založenému na politickej priazni alebo nepriazni. My tu v Parlamente často veľmi rýchlo vynášame súdy nad tými, s ktorými nemáme spoločné politické myšlienky, a so zápalom obhajujeme tých, ktorých pokladáme za spojencov.

Musím zdôrazniť, že oblasť ľudských práv treba riešiť z univerzálneho pohľadu.

Riziko, ktoré v súčasnosti podstupujeme, je vyjadrené aj v uznesení o Nikarague, ktoré predložili určité politické skupiny.

Nesmieme zabúdať na kontext. Kontext nám jasne ukazuje krajinu v stave chudoby, ktorý treba naliehavo riešiť drastickými štrukturálnymi opatreniami. Súčasná vláda Nikaraguy podľa mňa robí veľa z toho, čo riešenie tohto problému vyžaduje.

Musíme však pamätať aj na to, že boj proti chudobe nie je zlučiteľný s prenasledovaním a obťažovaním ľudí, ktorí z takých alebo onakých dôvodov nesúhlasia s politikou štátu.

Skutočná demokracia dovoľuje nesúhlas, diskusie a slobodu vyjadrovania.

V Nikarague sa nedávno stalo niekoľko udalostí, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Niektoré z nich sú pozitívne, napríklad zrušenie článku 204 Trestného zákona, ktorý označoval homosexualitu za trestný čin. Ako podpredsedu medziskupiny Európskeho parlamentu pre práva lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov ma tento krok potešil.

Iné udalosti však vyvolávajú hlboké znepokojenie, napríklad početné a poľutovaniahodné prípady zhoršujúcej sa situácie žien. Predovšetkým ide o perzekúciu žien presadzujúcich svoje práva v oblasti sexuality a reprodukcie, inter alia podporou mladých obetí znásilnení a pomocou pri prerušení tehotenstva v záujme ochrany ich života.

Na toto nesmieme nikdy zabudnúť a musíme to zohľadňovať pri prebiehajúcich rokovaniach o asociačnej dohode. Aj tak však tiež vyzývam Komisiu, aby sa pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia v tejto veci poradila s Parlamentom.

 
  
MPphoto
 

  Fernando Fernández Martín, autor.(ES) Dnes diskutujeme o situácii, ktorá nastala v Nikarague v dôsledku útokov na niektorých obhajcov ľudských práv, na určité základné slobody a demokraciu.

Určite vám nemusím pripomínať Zoilamériku, Ernesta Cardenala či Carlosa Mejíu Godoya, Jarquína alebo Sergia Ramíreza a mnohých iných Nikaragujčanov, ktorí teraz majú pocit, že boli oklamané ich nádeje v lepšiu Nikaraguu.

V novembri 2006 požiadal pán Ortega Nikaragujčanov o novú príležitosť, ako to nazval, a oni mu ju demokratickým spôsobom dali. Teraz už vieme, načo ju chcel. Odvtedy sa totiž vládnych inštitúcií zmocnila svojvoľnosť, nepotizmus a korupcia a vyvrcholili 9. novembra podvodom vo voľbách. Predchádzali tomu veľmi závažné kroky ako anulovanie právneho postavenia niektorých opozičných strán, vyhrážky a zastrašovanie namierené proti príslušníkom občianskej spoločnosti, novinárom a médiám.

Prezident Ortega prirovnal vlády členských štátov Európskej únie k muchám sadajúcim na špinu a zahraničnú pomoc, ktorú Nikaragua dostáva, označil za omrvinky. Onedlho prišiel na to, že Venezuela mu nevie poskytnúť dostatok ropy a že sa teda bez rozvojovej pomoci nezaobíde.

Keď budeme pripravení vstúpiť do fázy rozhodovania v procese rokovaní o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou, bude nikaragujská vláda musieť pochopiť, že v nás bude vždy mať spojenca a priateľa, ale že dodržiavanie ľudských práv, slobody vyjadrovania a demokracie je pre nás, v skratke povedané, podmienkou, od ktorej nikdy neustúpime, pretože si myslíme, že z toho budú mať úžitok najmä obyvatelia Nikaraguy.

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Dňa 9. novembra tohto roka sa v Nikarague konali komunálne voľby. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch je demokratická legitímnosť volebného procesu otázna. Boli vyslovené obvinenia z podvodu a konali sa demonštrácie, pri ktorých došlo ku konfliktom medzi stúpencami rôznych politických skupín. Mnohí ľudia boli zranení a politická kríza, v ktorej sa krajina nachádza, sa prehlbuje.

Dve politické strany nemohli menovať kandidátov do komunálnych volieb, čo je neprijateľné, lebo to obmedzuje základné právo všetkých občanov na účasť na politickom živote.

Okrem toho sme dostali priame vyhlásenia zástupcov organizácií v oblasti ľudských práv, ktoré hovoria o nálade v občianskej spoločnosti a spochybňujú systém súdnictva, o administratívnych mechanizmoch útlaku, ktoré priviedli pred súd až 17 organizácií sociálneho hnutia a o perzekúcii nezávislých novinárov a dokonca aj delegácie Európskej komisie.

Zo všetkých týchto dôvodov musíme pozdvihnúť svoje hlasy a najprv vyzvať politické strany, aby odsúdili násilné činy svojich stúpencov, a potom samotnú vládu, aby obnovila priestor pre demokratickú účasť, dodržiavanie slobody slova, aby prestala zakazovať demonštrácie a dovolila mimovládnym organizáciám prijímať medzinárodnú spoluprácu v oblasti pomoci a nie iba pomoc od Venezuely pre provládne združenia.

Okrem toho by sa malo zrušiť považovanie terapeutického prerušenia tehotenstva v prípadoch ohrozenia života matky za trestný čin.

Na záver vyzývame Komisiu, aby v kontexte rokovaní o asociačnej dohode medzi Strednou Amerikou a EÚ pripomenula Nikarague, že musí dodržiavať zásady právneho štátu, demokracie a ľudské práva. To však nesmie brániť Európe naďalej poskytovať pomoc v záujme rozvoja a blaha Nikaragujčanov, lebo si pre nich želáme tú najlepšiu možnú budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, politická situácia v Nikarague sa zhoršila po komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 9. novembra. Všetky kroky a výzvy na pokoj, ktoré prichádzali od medzinárodného spoločenstva a najmä od misií Európskej únie a Komisie, boli ignorované.

Okolnosti týkajúce sa spočítavania hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb spôsobili krízu s hlavnou opozičnou stranou. Konštitučná liberálna strana odmietla výsledky volieb a voľby označila za masívny podvod. Občianske hnutia, cirkev, združenia zamestnávateľov a medzinárodné spoločenstvo vyzývali na opätovné spočítanie hlasov alebo zorganizovanie nových volieb. Z dôvodu absencie dohody medzi dvoma hlavnými stranami dokonca nefungovali politické inštitúcie a najmä parlament.

Správy od našich vedúcich misií v Nikarague a správa od volebných expertov vyslaných Komisiou informovali o porušení pravidiel volieb a medzinárodných dohovorov. Dňa 10. decembra poslala Komisia po dohode s členskými štátmi a ostatnými partnermi nikaragujským úradom list, v ktorom ponúkla podporu každému riešeniu vo forme dohody medzi politickými silami v krajine s cieľom ukončiť krízu a obnoviť dôveru občanov v demokratické inštitúcie. List informoval aj o prerušení vyplácania finančných prostriedkov z rozpočtových programov pomoci od 1. januára 2009 a o začiatku konzultačného obdobia s nikaragujskými úradmi o súčasnej situácii a spôsoboch preorientovania európskej spolupráce s krajinou.

Musím však zdôrazniť, že Komisia nezrušila svoju pomoc Nikarague na rok 2008. Bolo rozdelených 20 miliónov EUR včítane núdzovej humanitárnej pomoci a všetky prostriedky, ktoré boli vyčlenené na tento rok, budú vyplatené, ak budú splnené podmienky pre každý príslušný projekt.

Čo sa týka roku 2009, 57 miliónov EUR vyčlenených z rozpočtu na pomoc nebolo zrušených, ale pozastavených. Spolupráca sa sústredí na programy a činnosti, ktoré zaručia, že sa pomoc dostane priamo k tým, ktorým je určená – obyvateľom Nikaraguy – a nepôjde cez vládu.

Chcel by som dodať, že nikaragujský minister zahraničných vecí Samuel Santos vyjadril svoj nesúhlas s opatrením v liste z 12. decembra adresovanom pani komisárke Ferrerovej-Waldnerovej. Potvrdil v ňom platnosť výsledkov volieb a vyjadril vôľu začať dialóg o snahách o spoluprácu, ktoré chce Komisia uskutočniť čo najskôr.

Na záver chcem reagovať na jeden z vašich príspevkov a povedať, že Komisia jednoznačne dúfa, že súčasná kríza bude vyriešená čo najskôr a že dôležitosť, ktorú všetky strany prikladajú dodržiavaniu zásad a hodnôt demokracie a dobrej správe vecí verejných, je niekoľkokrát zakotvená v dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Rokovania o tejto dohode o pridružení budú slúžiť ako príležitosť pre skvalitnenie diskusie o týchto zásadách vrátane ich uplatnenia v praxi.

Toto sú informácie, ktoré vám viem poskytnúť. Viem, že pani Ferrerová-Waldnerová a útvary Komisie situáciu pozorne sledujú.

Chcem poďakovať vám a všetkým rečníkom, ktorí sa venovali situácii v Nikarague.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpráv pristúpime k hlasovaniu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. – Nikaragua čelí mnohým naliehavým problémom: politickej korupcii a korupcii polície, nedostatku nezávislosti súdnictva, možnému podvodu vo voľbách, narastajúcej chudobe, negramotnosti, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti. Avšak skutočnosť, že Nikaragua na rozdiel od Európy ochraňuje svoje deti ešte pred narodením, nie je jeden z jej priestupkov.

My Európania síce máme blahobyt, ktorý nám umožňuje starať sa o naše matky a deti, ale dovoľujeme zabitie vyše milióna detí ešte pred narodením. Nikaragua je síce chudobná, ale víta svoje deti. Nikaragua má so všetkými svojimi problémami demografickú budúcnosť, kým my Európania, ktorí kritizujeme Nikaraguu, čelíme tuhej demografickej zime.

Musíme Nikarague pomôcť vybudovať odolnú demokraciu, silnú a poctivú ekonomiku a účinný vzdelávací a zdravotný systém a pomôcť im v starostlivosti o ich rodiny, ženy a deti a nie ničiť ich legalizovaným prerušením tehotenstva.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


13.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Rusku(1)

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. – Vážená pani predsedajúca, Rusko je jedným z najvýznamnejších obchodných partnerov EÚ. Okrem iného pokrýva dodávkami veľkú časť energetických potrieb členských štátov EÚ. Dnešné Rusko navyše nie je tým, čím bývalo. Z tohto hľadiska máme radosť, lebo Rusku z celého srdca želáme, aby bolo modernou a demokratickou krajinou, s ktorou môžeme spolupracovať na podpore svetového mieru a prosperity. Naše želania a teraz aj budovanie našej dôvery sú, nanešťastie, otrasené porušovaním ľudských práv a nerešpektovaním zásad právneho štátu, ktoré v Rusku naďalej pretrvávajú, aj keď v oveľa menšej miere. Dobrým príkladom je absolútne neprijateľný spôsob, akým ruské orgány riešia celý prípad brutálnej vraždy Anny Politkovskej z roku 2006.

Týmto návrhom uznesenia vyzývame ruskú vládu, aby urobila maximum na zabezpečenie toho, aby cesta k demokratickým reformám, na ktorú Rusko vykročilo, a následná spolupráca s EÚ neboli ohrozené neustále sa objavujúcim porušovaním ľudských práv v krajine.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior, autor. – (PL) Vážená pani predsedajúca, včera tu na slávnostnom udeľovaní Sacharovovej ceny vystúpila pani Elena Bonnerová, ktorá prišla so svojou dcérou Tatianou Jankelevičovou. Jej slová tu dnes ešte stále znejú. Boli to skutočne významné slová, ktoré obsahovali odkaz pre dnešnú Európu a pre dnešný svet od niekoho, kto prežil totalitný režim v Rusku a predstavuje skutočný hlas Ruska v dnešnom svete.

Nás v Európskom parlamente trápi súčasná situácia v tejto obrovskej krajine. Právnici a obrancovia ľudských práv sú prenasledovaní, zastrašovaní a ohrozovaní násilím a žijú v strachu o svoje životy. Toto všetko je súčasťou súčasného politického systému Ruska.

Dňa 4. decembra 2008 polícia prehľadala archívy v kanceláriách organizácie Memorial, významnej organizácie pre ľudské práva, ktorá sa zaoberá evidenciou zločinov totalitarizmu. Musím priznať, že si neviem predstaviť dôvody, pre ktoré ruské úrady zhabali vybavenie patriace organizácii Memorial, jej počítače a záznamy z obdobia gulagov. Neprichádza mi na um žiadne vysvetlenie, prečo by tieto údaje mohli ohrozovať verejný poriadok v modernom Rusku.

Trápi nás aj súdny proces s vrahmi Anny Politkovskej. Očakávame nielen presné objasnenie toho, kto spáchal tento zločin, kto je zaň zodpovedný a na koho príkaz sa vykonal, ale aj to, že súd vysvetlí všetky okolnosti tejto šokujúcej vraždy. Preto by mal byť proces sprístupnený novinárom a médiám a každému, kto ho chce sledovať.

Myslím si tiež, že základné dohody Európskej únie a Ruska by mali obsahovať doložku o ľudských právach. Skutočné Rusko je také, ako ho včera v Európskom parlamente opísala pani Bonnerová.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor.(NL) Vážená pani predsedajúca, po roku 1991 bolo Rusko na chvíľu krajinou otvorených rozdielov v politických názoroch a politickej diskusie so systémom mnohých strán a rôznymi názormi na budúcnosť. Toto najdemokratickejšie obdobie nanešťastie sprevádzali aj neschopnosť v oblasti správy, neriadená privatizácia a korupcia. Chaotické obdobie za čias vlády prezidenta Jeľcina v 90. rokoch minulého storočia vytvorilo prostredie pre návrat k silnej a ústrednej autorite bez výrazného priestoru pre opozíciu alebo kritickú investigatívnu žurnalistiku.

Na rozdiel od obdobia komunizmu sa teraz síce zúčastňujú volieb rôzne strany, moc je však opäť sústredená v rukách jednej strany, ostatné strany sú systematicky sabotované a vedúci predstaviteľ vládnucej strany glorifikovaný. Veľká časť verejnej mienky stojí za týmto vodcom a nemá čas na kritiku, alternatívy ani na oponovanie. Takto to aj zostane, keďže z Ruska sa vďaka vývozu zemného plynu a ropy stala bohatá a úspešná krajina, v dôsledku čoho sa priestor pre skutočnú demokraciu výrazne zúžil.

Odporcovia súčasnej prevažujúcej verejnej mienky upozorňujú na obrovskú priepasť medzi bohatými a chudobnými, vysoký stupeň utajovania, netolerantnosť, obmedzené práva autonómnych oblastí, zaobchádzanie s národnostnými menšinami, násilie na severnom Kaukaze, zanedbávanie hospodársky slabých regiónov, násilie voči brancom, diskrimináciu homosexuálov, beztrestnosť niektorých vrahov, jednostranný stranícky výber polície a justície a obmedzenie slobody mimovládnych organizácií a médií.

Naše sympatie nevyhnutne patria kritikom. Môžeme im pomôcť tak, že pôjdeme príkladom a podporíme aktivistov za ľudské práva v boji proti zmiznutiam, zastrašovaniu, utajovaniu a zabíjaniu. Krajiny s dobre fungujúcou parlamentnou demokraciou v praxi nevedomky prispievajú k pravému opaku.

Kritikom nepomôžeme postavením protiraketového štítu alebo podporou snáh Gruzínska o okupovanie Abcházska a Južného Osetska. Tieto kroky sa totiž považujú za akt nepriateľstva a majú za následok iba podporu pána Putina. Nepomôžeme im ani zatváraním očí pred porušovaním ľudských práv v Rusku, lebo potrebujeme zemný plyn a ropu. Uznesenie správne hovorí, že v našich kontaktoch s Ruskom by sa mali stať prioritou ľudské práva, zásady právneho štátu a demokracia.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam , autor. Vážená pani predsedajúca, táto rozprava sa mala konať už dávno. Stále opakujeme výraz „vzájomná závislosť“. Táto vzájomná závislosť sa však netýka iba energetiky a obchodu, ale aj hodnôt, spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a pravdy. Rusko sa zaviazalo k týmto hodnotám pri vstupe do Rady Európy.

Táto rozprava by nám mala pripomenúť našu spoločnú zodpovednosť za alarmujúci úpadok v oblasti demokracie a ľudských práv v Rusku.

Dňa 3. decembra 2008 poslalo 17 ruských skupín pre ľudské práva Európskej únii spoločné stanovisko. V stanovisku sa uvádza, že reakcia Európy na udalosti v Rusku a na vzťahy Ruska so susednými štátmi ako Ukrajina a Gruzínsko nebola primeraná. EÚ sa nepodarilo zaviazať Moskvu k rovnakým štandardom, aké vyžaduje od ostatných partnerov. Na záver sa v stanovisku uvádza, že práve toto zlyhanie umožnilo ruským úradom hrubo porušovať ľudské práva a medzinárodné právo.

Včera nám pani Elena Bonnerová odovzdala podstatu odkazu Andreja Sacharova: robte, čo musíte, robte, čo vám prikazuje svedomie. Ak tak neurobíme, hrozí riziko, že sa budeme podieľať na likvidácii spravodlivosti a ľudských práv v našom susedstve, kým sa budeme pragmaticky snažiť zabezpečiť pre seba dodávky energie.

Môžeme to zmeniť? Všetci tí, ktorí zažili brutalitu a zdanlivú všemocnosť sovietskeho totalitarizmu, vás môžu ubezpečiť, že to môžeme zmeniť, ak budeme svoje vlastné hodnoty brať vážne. Rusi si zaslúžia rovnaké hodnoty a spravodlivosť ako my.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, autorka. (PL) Vážená pani predsedajúca, v Rusku sa vraždy a atentáty naďalej využívajú ako prostriedky na umlčanie aktivistov za ľudské práva a ľudí, ktorí zmýšľajú inak.

Dňa 28. októbra boli v Moskve zavraždení pán Otto Messmer SJ, predstavený ruského rádu jezuitov, a pán Victor Betancourt SJ, ktorý pochádzal z Ekvádoru. Dňa 31. augusta bol zavraždený Magomed Jevlojev. Boli uskutočnené pokusy o zavraždenie Achmeda Kotijeva, Zuraba Cečojeva, Dimitrija Krajuchina, Stanislava Dmitrijevského a Kariny Moskalenkovej. Dňa 4. decembra zorganizovali ruskí prokurátori prehliadku kancelárií organizácie Memorial, pri ktorej bola zabavená databáza s podrobnými údajmi o tisíckach obetí stalinizmu.

Súdne procesy v súvislosti s vraždou Anny Politkovskej a Alexandra Litvinenka poukazujú na to, že ruské úrady sa snažia zabrániť spravodlivému výsledku a tiež tomu, aby sa svet dozvedel, kto tieto vraždy nariadil. Zatýkanie pokojných demonštrantov a šikanovanie brancov je v Rusku bežnou praxou.

Dôrazne protestujem proti porušovaniu ľudských práv v Rusku. Vyzývam ruské úrady, aby prestali prenasledovať aktivistov za ľudské práva.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážená pani predsedajúca, svoj záujem o spoluprácu s Ruskom sme vyjadrili pri mnohých príležitostiach. Máme záujem o hospodársku výmenu a politický dialóg s krajinou. Európa a Rusko sa navzájom potrebujú. O to viac nás znepokojuje vývoj v oblasti zásad právneho štátu a demokracie v krajine, ktorej obyvatelia už toľko desaťročí trpeli pod sovietskou diktatúrou.

Od nástupu Vladimíra Putina do úradu vykazujú všetky demokratické ukazovatele negatívny vývoj: sloboda tlače a médií, sloboda slova, zhromažďovania a združovania – a to nie iba pre politické strany – nezávislosť súdov a rešpektovanie menšín.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu pri viacerých príležitostiach odsúdil Rusko, čo je deprimujúcim dôkazom situácie v oblasti ľudských práv v krajine. Jedna z vecí, ktorú dokazuje prehľadanie výskumného a informačného strediska Memorial v Petrohrade dňa 4. decembra, je očividná snaha terajších vedúcich predstaviteľov štátu zbaviť sa stalinistického dedičstva v krajine a bagatelizovať hrôzy stalinizmu. Nepredstavuje to dobrý základ pre vývoj demokratickej spoločnosti, ktorý je podmienený úspešným hospodárskym a sociálnym rozvojom v krajine, ani pre dôveru európskych susedov Ruska ako spoľahlivého a mierumilovného partnera.

Je v spoločnom záujme nás všetkých, aby sme presadzovali návrat zásad právneho štátu a demokracie v Rusku vo všetkých kontaktoch s vládou, občianskou spoločnosťou a podnikateľským sektorom.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz, v mene skupiny ALDE. – (PL) Vážená pani predsedajúca, Rusko je pre nás veľmi dôležitým partnerom, preto sa nemôžeme nezaujímať o to, čo sa v krajine deje. Počas komunizmu nebola problémom sloboda slova, ale sloboda po prehovorení. Zdá sa, že v súčasnosti je situácia ešte horšia. Nie je ohrozená iba sloboda, ale samotné životy občanov.

Uznesenie zdôrazňuje početné a šokujúce atentáty na aktivistov za ľudské práva alebo na ľudí, ktorých národné alebo miestne úrady z iných dôvodov považovali za nepohodlných. Ľudia zodpovední za tieto vraždy buď môžu zmiznúť z krajiny, ako to bolo v prípade vrahov Anny Politkovskej, alebo sa môžu skryť za svoje parlamentné výsady, ako to je v prípade vrahov Alexandra Litvinenka. Táto alarmujúca situácia znamená, že bude pre nás ťažké pristupovať k Rusku ako ku krajine, ktorá má skutočnú vôľu dodržiavať základné zásady právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, v mene skupiny Verts/ALE. (ES) Ospravedlňujem sa za predošlý zmätok týkajúci sa môjho príspevku.

Ľudské práva a sloboda sú najdôležitejšími piliermi Európskej únie a musia byť aj základom nášho dialógu s Ruskom.

Zoznam násilností sa, žiaľ, stále predlžuje a ťažkosti aktivistov za ľudské práva pri práci sa taktiež každým dňom zväčšujú.

Počas posledných mesiacoch došlo okrem mnohých iných udalostí k niekoľkým porušeniam ľudských práv. Došlo k útoku na dom Stanislava Dmitrijevského, poradcu Nadácie Nižného Novgorodu na podporu tolerancie. Ozbrojení vojaci uniesli a zbili ingušského obhajcu ľudských práv Zuraba Cečojeva. Príbuzní právnika pre oblasť ľudských práv Iliasa Timiševa boli zadržaní, vypočúvaní a zle sa s nimi zaobchádzalo.

Rád by som vám pripomenul, že španielska vláda minulý týždeň dňa 12. decembra rozhodla o vydaní Murata Gasajeva do Ruska. Pána Gasajeva, ruského občana pochádzajúceho z Čečenska, zadržala ruská tajná služba v roku 2004 a podľa Amnesty International ho tri dni mučila.

Pán Gasajev utiekol do Španielska, kde sa v roku 2005 snažil získať azyl. Jeho žiadosť bola zamietnutá na základe tajnej správy vypracovanej španielskymi úradmi, ku ktorej nemal prístup ani pán Gasajev, ani jeho právnik.

Španielsko je signatárom Dohovoru proti mučeniu a vydanie pána Gasajeva sa zakladá na diplomatických ubezpečeniach Ruska, že tak urobí tiež.

Mnohé správy organizácií pre ľudské práva opakovane vyjadrili obavy z používania mučenia v Ruskej federácii, najmä v republikách severného Kaukazu ako Čečensko a Ingušsko.

V prípade vydania pána Gasajeva hrozí veľmi vážne riziko, že bude vo väzbe v Rusku podrobený mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu.

Na záver– teraz využívam minútu rečníckeho času navyše, ako sme sa dohodli – chcem zopakovať slová pána Horáčka, kolegu z našej skupiny. V júli nám pripomenul, že Michail Chodorkovskij a Platon Lebedev, odsúdení v kauze Jukos, sú vo väzení v meste Čita na Sibíri. Sú tam uväznení aj ďalší ľudia.

Preto chcem požadovať, aby sme spravili všetko, čo je v našich silách, v záujme zabezpečenia ich prepustenia, a podporili Rusko, aby sa sloboda názoru a sloboda tlače stali v tejto krajine skutočnosťou a aby Rusko nebránilo mimovládnym organizáciám v práci. Pre našu spoločnú budúcnosť v Európe sú všetky tieto faktory veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, v mene skupiny UEN.(PL) Vážená pani predsedajúca, na ruskú vládu sa dnes opäť zniesla vlna kritiky za tolerovanie a niekedy dokonca podnecovanie činností veľmi vzdialených zásadám občianstva, ktoré sú základom každej civilizovanej krajiny. Obyvateľov Ruska pobúrilo, že sa konali únosy, ohrozovanie, ba dokonca aj vraždy aktivistov za ľudské práva. Zároveň sa však ruská vláda teší výraznej podpore v Rusku aj napriek brutálnemu postupu proti opozícii.

Väčšina Rusov má rada silné, dokonca bezohľadné vedenie. Rusi chcú opäť vybudovať ruskú ríšu bez ohľadu na spôsob, akým sa tento cieľ dosiahne. Európa predstiera, že nič nevidí, pretože hospodárske záujmy sú, samozrejme, najdôležitejšie. Veľká časť obyvateľov Ruska si želá pripojenie bývalých sovietskych republík k Rusku, dokonca aj tých, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie. Toto predstavuje ešte závažnejší problém než porušovanie ľudských práv v Rusku. My však aj napriek tomuto väčšiemu nebezpečenstvu naďalej mlčíme.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, v mene skupiny IND/DEM. – Vážená pani predsedajúca, Rusko je najväčším, najbližším a vzhľadom na naše obchodné vzťahy aj jedným z najdôležitejších susedov EÚ. Preto je pre Európu dôležité, čo sa deje v Rusku. Čo sa stane v Rusku, má na Európu veľmi veľký vplyv. Z týchto dôvodov a aj z dôvodu porušovania uvedených ľudských práv je toto uznesenie veľmi dôležité.

Chcela by som zdôrazniť skutočnosť, že som sa tu v budove Parlamentu v Štrasburgu stretla s Garym Kasparovom, keď kandidoval na ruského prezidenta. Prišiel ako vážený hosť počas kandidatúry. Pán Kasparov nám dokonca vo svojej pozícii objasnil, že postoj Kremľa voči politickej aktivite znamená, že s ním zaobchádzajú ako s človekom vyvíjajúcim podvratnú činnosť, ako so zločincom, s ktorým možno zaobchádzať hrubo a ktorý stále čelí riziku zatknutia a riziku zatknutia svojich stúpencov. Zažil teda veci, o ktorých tu dnes hovoríme.

Tento druh aktivity niekedy presahuje hranice Ruska a niekedy preniká dokonca aj do EÚ. Pri nedávnej návšteve Výboru pre petície v Bulharsku nám bulharská ortodoxná cirkev, ktorá v Bulharsku čelí vážnemu prenasledovaniu, povedala o vplyve Ruska v jej situácii.

Musíme zabudnúť na úvahy o obavách o bezpečnosť dodávok energie, pre ktoré sa náš postoj voči Rusku zmierňuje a pre ktoré okolo neho chodíme po špičkách. Musíme k Rusku prehovoriť pevne a jasne a upozorniť ho, že je členom Rady Európy a signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach a dohody zo Štrasburgu, a musíme trvať na dodržiavaní zásad demokracie a ľudských práv v Rusku a aj za jeho hranicami.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, problémy so zásadami právneho štátu v Rusku nie sú ojedinelé vývojové chyby, ale rakovina, ktorá sa systematicky rozširuje. Nachádzame sa v druhej fáze Putinovej éry s pánom Medvedevom ako výstavnou figurínou, pričom tretia fáza sa pripravuje.

Pán Putin začal svoju prvú fázu druhou vojnou s Čečenskom, útokom na malú krajinu, ktorý hraničil s genocídou a ktorý bol vyvolaný obrovským koloniálnym záujmom o nerastné bohatstvo krajiny. Odvtedy sa záležitosť vyhrotila, zásady právneho štátu a sloboda tlače sú potláčané, ochrancovia ľudských práv ako Karina Moskalenková sú sledovaní celou cestou až sem do Štrasburgu, hlavného mesta Európy. Zaznamenali sme absolútny nedostatok pokroku a, ako som už povedal, nielen ojedinelé vývojové chyby, ale systematickú stratu zostávajúcej trošky demokracie a zásad právneho štátu.

Európska únia preto musí pri rokovaniach o dohode prejaviť oveľa viac rozhodnosti. Dlhujeme to ľuďom ako Anna Politkovská, Alexander Litvinenko a mnohým iným, ktorí umreli, pretože sa odvážili skúmať tieto vývojové chyby alebo nazvať veci pravými menami.

Každý, kto v Rusku o tejto záležitosti otvorene hovorí, vystavuje svoj život riziku a zakaždým sa hovorí o tajomnom a neprehľadnom pozadí. Preto sme my, ktorí žijeme slobodne a relatívne v bezpečí, povinní zabezpečiť, aby sa okolnosti napokon objasnili, a urobiť v Parlamente aspoň to, čo sa dá, teda hovoriť s ruskými vládnymi predstaviteľmi jasne a otvorene. V konečnom dôsledku to je jediný jazyk, ktorému rozumejú, ako povedala včera vo svojom dojímavom prejave pani Elena Bonnerová.

Nasledujme príklady takých odvážnych ľudí ako Elena Bonnerová a Andrej Sacharov a prestaňme s pokrytectvom a klamaním samých seba. Povedzme si veci na rovinu. Bola by to najlepšia služba, akú môžeme obyvateľom Ruska poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, pred dvoma rokmi bola zavraždená Anna Politkovská. Bola zastrelená doma, vo výťahu domu, v ktorom bývala. Vedľa nej bola položená zbraň. Stalo sa to za bieleho dňa. Otázka vtedy znela: „Kto stlačil spúšť?“ Odvtedy otázka znie: „Kto ťahal za nitky, ktoré pohli rukami, aby stlačili spúšť?“ Bola to vražda v štýle mafie, ona však o mafii nikdy nepísala. Písala iba o ruskej vláde a jej konaní v Čečensku. Bolo to varovanie – varovanie ostatným slobodomyseľným novinárom, aby sa nezaujímali o autoritársky výkon moci.

Toto varovanie bude mať úspech, ak si globálna mienka a jasný odkaz inštitúcií EÚ nevynútia náležité súdne konanie a odhalenie tých, ktorí vydali príkazy. Anne Politkovskej nemôžeme vrátiť život, ale môžeme učiniť zadosť spravodlivosti. Môže sa stať symbolom slobody a nie symbolom útlaku. Musíme sa spojiť, aby sme dosiahli tento cieľ.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE). (PT) Vážená pani predsedajúca, o chvíľu ukončíme mimoriadne dôležitú rozpravu, ktorá, ako už niekto povedal, sa mala konať už veľmi dávno. Rusko je pre nás dôležité vo všetkých oblastiach, najmä však ako krajina, v ktorej sa musia dodržiavať ľudské práva. Tieto ľudské práva nevyhnutne zahŕňajú odmietanie xenofóbie a homofóbie. Chcem vyzvať všetkých poslancov, aby v návrhu uznesenia zabezpečili explicitnú zmienku o týchto dvoch pliagach, ktoré sa v Rusku vyskytujú a ktoré návrh uznesenia oprávnene takto nazýva, a aby nedovolili odstránenie zmienky o nich.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, v uznesení sa priamo spomínajú odsúdeniahodné činy.

Toto uznesenie nesmie byť naliehavým uznesením, ale permanentnou výzvou adresovanou ruským orgánom, keďže odsudzujeme ich perzekučné spôsoby. Toto uznesenie je výzvou pre obyvateľov Ruska, militantov a ruských hrdinov, ktorí budú bojovať za slobodu, až kým sa nikto nebude musieť báť popravy za uplatnenie práva na slobodu prejavu.

Myslím, že by sme mali našu výzvu sprostredkovať v rámci vzťahov a stretnutí ruskej vlády a našej Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, dnes diskutujeme o porušovaní ľudských práv, akým je vražda pani Politkovskej a iné udalosti, ktoré sa odohrali v Rusku a ktoré poukazujú na politiku teroru štátu proti vlastným občanom.

Musíme si byť vedomí aj skutočnosti, že Rusko sa okrem porušovania ľudských práv správa čoraz imperialistickejšie a po krátkej prestávke na začiatku deväťdesiatych rokov opäť ohrozuje svojich susedov. Táto situácia je dôsledkom skutočnosti, že komunizmus sa nikdy nemusel formálne zodpovedať a nikdy nebol formálne odsúdený. O súčasnom Nemecku môžeme hovoriť ako o demokratickej krajine rešpektujúcej svojich občanov, lebo Nemecko prekonalo Hitlera a svoju nacistickú minulosť.

Dnes musíme zabezpečiť vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou v tomto Parlamente a všade, kde môžeme využiť svoj vplyv, pretože to je jediný spôsob zastavenia prílevu ruského teroru v krajine a jeho imperialistických ambícií v zahraničí.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, pri svojom prvom výročnom prejave dňa 5. novembra v Rade federácie prezident Medvedev jasne spomenul Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Táto symbolická zmienka v roku výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv je prejavom záujmu nového prezidenta o záležitosti týkajúce sa reformy súdnictva a dosahu týchto reforiem na ľudské práva. Jeho slová sú povzbudzujúce, ale Európska únia bude musieť veľmi pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti. Skutočnosti posledných týždňov nám opäť pripomenuli hlavné problémy, ktorým čelia ochrancovia ľudských práv v Rusku. Vážená pani predsedajúca, samozrejme sme si veľmi pozorne vypočuli všetkých rečníkov, ktorí zdôrazňovali vážne ohrozenie ľudských práv v Rusku.

Dva roky po smrti Anny Politkovskej sa začal súdny proces v prípade jej vraždy. Najprv bol otvorený pre verejnosť, pokračoval in camera a potom bol opäť otvorený pre verejnosť. Proces budú pozorne sledovať všetci ochrancovia slobody prejavu.

Vražda Magomeda Jevlojeva zabitého v policajnej väzbe koncom augusta nám pripomína, že v Rusku je povolanie novinára čoraz nebezpečnejšie.

Začiatkom decembra polícia prehľadala priestory organizácie Memorial, jednej z najstarších a najprestížnejších mimovládnych organizácií, zaoberajúcej sa bolestivou minulosťou Ruska v 20. storočí. Výsledkom prehliadky bolo zhabanie historických archívov o gulagoch.

Ak skutočne chceme pokračovať v práci, v ktorej sme začali v apríli počas konferencie o zločinoch spáchaných totalitnými režimami v Európe, ktorú som osobne otváral, je samozrejmé, že historici musia mať prístup k archívom. Prehľadanie kancelárií dňa 4. decembra je znepokojujúcim odkazom pre všetkých tých, ktorí veria v potrebu úprimnej diskusie o hlbokých ranách z minulosti. Táto diskusia je podmienkou zabezpečenia budúceho zmierenia.

Konzultácie medzi EÚ a ruskými orgánmi pre oblasť ľudských práv prirodzene predstavujú mnohé príležitosti na zopakovanie potreby rešpektovania záväzkov, ktoré Rusko prijalo v oblasti ľudských práv. Komisia pokračuje v podpore iniciatív občianskej spoločnosti, okrem iného aj prostredníctvom Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva.

Podpora reformy súdnictva predstavuje tiež prioritu v našich programoch spolupráce s Ruskom. Počas posledného rokovania s Ruskom som nadviazal kontakt s novými úradníkmi zodpovednými za oblasť spravodlivosti, a som plne odhodlaný pokračovať v náročnom dialógu s nimi. Európska únia a Rusko okrem toho v súčasnosti rokujú o novom zmluvnom základe, ktorý nahradí súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci.

Rešpektovanie ľudských práv zjavne musí byť hlavným bodom tejto dohody. Záväzky, ktoré zmluvné strany prijali v rámci OSN, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Rady Európy, sa musia plniť a Komisia je v tomto smere naďalej aktívna. Pani Ferrerová-Waldnerová ma požiadala, aby som vám poďakoval za túto rozpravu, a ubezpečila ma o svojej osobnej angažovanosti. Pripájam sa aj ja, pretože mám príležitosť viesť dialóg s moskovskými orgánmi v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti.

To je všetko, čo môžem k tejto záležitosti povedať, pani predsedajúca. Dúfam, že rok 2010 bude pre ruské orgány predstavovať príležitosť lepšie si ctiť svoje záväzky, pretože v tomto roku sa im to nedarilo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční teraz.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), písomne. – V afére Jukosu sa vážnym spôsobom porušujú ľudské práva. Michail Chodorkovskij je päť rokov po uväznení spolu s piatimi predstaviteľmi Jukosu naďalej vo väzbe za sporných okolností. Najväčšie obavy vzbudzuje prípad bývalého právnika Jukosu Vasilija Alexaniana, ktorý sa od roku 2006 nachádza v predsúdnej väzbe. Pán Alexanian, ktorý je tesne pred smrťou, keďže trpí ochorením AIDS, rakovinou lymfatického systému a tuberkulózou, vyhlásil, že sa odmietol podrobiť vydieraniu a poskytnúť falošné svedectvo proti Chodorkovskému výmenou za zdravotnú starostlivosť. Jeho predtým kontrolovateľný zdravotný stav sa nezvratne zhoršil. Napriek tomu, že v decembri 2008 vyprší štatút obmedzení v súvislosti s obvineniami, ktoré boli proti nemu vznesené, súdne orgány ho prepustia iba po zaplatení neuveriteľnej kaucie vo výške 1,4 milióna EUR. Chodorkovskij zatiaľ nebol prepustený napriek tomu, že mal v zmysle ruského práva a praxe nárok na podmienečné prepustenie. Vyšetrovatelia pripravili neprijateľné nové obvinenia proti Chodorkovskému a v predsúdnej väzbe ho držia už takmer dva roky.

Priebeh týchto a niekoľkých ďalších prípadov odhaľuje závažné slabiny ruského justičného systému. Prepustenie týchto ľudí bude dôkazom úspechu Ruska v boji proti „právnemu nihilizmu“. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom by mala byť podmienená vyriešením záležitostí týkajúcich sa zásad právneho štátu vrátane politických väzňov.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Rusko je členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a je, alebo by na základe členstva malo byť, plne zaviazané rešpektovať ľudské práva. Skutočná situácia v oblasti ľudských práv v krajine je však úbohá. Podľa Moskovského úradu pre ľudské práva xenofóbia a homofóbia narastajú a v roku 2008 mali za následok smrť 100 ľudí z dôvodu príslušnosti k určitej rase, národnosti, z dôvodu náboženstva a sexuálnej orientácie. V októbri boli páni Otto Messmer SJ, predstavený ruského rádu jezuitov, a kňaz Victor Betancourt SJ, ktorý pochádzal z Ekvádoru, brutálne zavraždení vo svojom moskovskom byte. Problémom je, že ruské orgány takéto zločiny v praxi neodsudzujú.

Ak obhajujete ľudské práva v Rusku, staviate sa na dôvažok do mimoriadne nebezpečnej situácie. Situácia obhajcov ľudských práv je skutočne znepokojujúca rovnako ako problémy, ktorým musia čeliť mimovládne organizácie podporujúce ľudské práva. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu sa zaoberal mnohými prípadmi podanými ruskými občanmi. Rozsudky uvádzajú, že mnohé prípady vykazujú vážne porušenia ľudských práv a utláčanie zo strany ruských štátnych orgánov.

Pri rokovaniach o novej rámcovej dohode, ktorá poskytne komplexný kontext pre vzťahy EÚ a Ruska, musíme na tieto záležitosti vážne prihliadať. Rozhovory iniciované na novembrovom samite EÚ – Rusko musia uznať kľúčové postavenie ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie. Musíme tiež trvať na tom, aby ruské orgány bez meškania začali dodržiavať všetky rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva.

Právnici v oblasti ľudských práv, ktorí sa zaoberajú podozreniami z porušenia ľudských práv a zároveň pri vyšetrovaní prípadov podstupujú obrovské osobné riziko, si za svoju cennú činnosť zaslúžia maximálne uznanie. Mali by mať zaručenú ochranu štátu a primeranú podporu zo strany medzinárodného spoločenstva.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


14. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 

14.1. Zimbabwe (hlasovanie)

14.2. Nikaragua (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor. (ES) V mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente bolo predložených niekoľko návrhov na hlasovanie po častiach o odsekoch 1 a 4, niekoľko ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, konkrétne k odseku 2, odôvodneniu A a odôvodneniu F. Som si istý, že pani predsedajúca o tom vie, a ak nie, môžem jej to vysvetliť.

 
  
 

Pred hlasovaním o odseku 2

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor. (ES) V odseku 2 by sme chceli doplniť ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý konkrétne uvedie samosprávne oblasti León a Managua, v ktorých došlo k nepokojom, v odseku by sa potom uvádzalo „v samosprávnych oblastiach (León a Managua)“.

 
  
  

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení A

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor. (ES) Socialistická skupina v Európskom parlamente predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu A, ktorým by sa slovo „obvinenie“ uvádzalo v jednotnom čísle namiesto súčasného znenia „obvinenia“ v množnom čísle.

 
  
  

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení F

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor. (ES) V odôvodnení F navrhujeme nahradiť výraz „trestnému vyšetrovaniu“ výrazom „súdnemu vyšetrovaniu“, inak povedané navrhujeme nahradiť slovo „trestný“ slovom „súdny“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 

14.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o odseku 6

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, v prvom riadku chceme nahradiť slová „xenofóbia“ a „homofóbia“ slovom „násilie“, pretože si myslíme, že násilie je viac než xenofóbia a homofóbia a zahŕňa aj národnostné a náboženské menšiny.

Radi by sme v prvej časti uviedli „tendencie násilia“, pretože neskôr hovoríme o rôznych iných záležitostiach – o národnosti, náboženstve a o sexuálnej orientácii. Keďže sa vyskytujú aj ďalej v texte, bolo by podľa mňa nedostatočné v prvom riadku hovoriť iba o xenofóbii a homofóbii. Súhlasia kolegovia so slovom „násilie“ v prvom riadku?

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 

15. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu

16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

19. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

20. Prerušenie zasadania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Zápisnica z tohto rokovania bude Parlamentu predložená na schválenie na začiatku nasledujúcej schôdze. Ak nemáte pripomienky, okamžite pošlem schválené uznesenia adresátom.

Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za prerušené.

(Rokovanie sa skončilo o 16.35 hod.)

 

PRÍLOHA (Písomné odpovede)
OTÁZKY PRE RADU (Zodpovednosť za tieto odpovede nesie výhradne úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie)
Otázka č. 1, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-0879/08)
 Vec: Situácia v Macedónsku
 

Aké opatrenia prijíma Rada s cieľom oceniť a podporiť kandidátsku krajinu Macedónsko, v ktorej sú členmi vládnej koalície s plnými právomocami na vyjadrenie svojho názoru nielen vedúci predstavitelia albánskeho etnického spoločenstva, ale všetkých etnických menšín, a ktorej vláda rázne pokračuje v reformnom procese?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Vo svojich záveroch z 19. – 20. júna 2008 „Európska rada zdôrazňuje, že je možné, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko podnikne do konca tohto roku ďalšie kroky vedúce k členstvu v EÚ za predpokladu, že sa splnia podmienky uvedené v záveroch Európskej rady z decembra 2005, kodanské politické kritériá a kľúčové priority prístupového partnerstva z februára 2008. Európska rada v tejto súvislosti berie na vedomie závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy zo 16. júna 2008. Kľúčovým zostáva udržanie dobrých susedských vzťahov vrátane dohodnutia vzájomne prijateľného riešenia otázky názvu.“

Rámec vzťahov medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónskom je v zásade definovaný štatútom kandidátskej krajiny (udeleným Radou v decembri 2005), stabilizačnou a asociačnou dohodou (platnou od apríla 2004) a prítomnosťou osobitného zástupcu Európskej únie (od roku 2001). Veľvyslanec Erwan Fouéré zastáva od roku 2005 dvojitú funkciu osobitného zástupcu Európskej únie a vedúceho delegácie Európskej komisie v Skopje, čo uľahčuje úzke spojenie na vysokej úrovni s vládou, politickými stranami, občianskou spoločnosťou a ďalšími zúčastnenými stranami. Navyše na jar 2008 doručila Komisia vláde plán, v ktorom stanovuje jasné a realistické kritériá liberalizácie systému víz. Rada a Komisia budú pozorne sledovať tento proces na základe vyhodnocovania dosiahnutého pokroku.

Navyše a vo všeobecnosti Rada víta účinnú transpozíciu reforiem do právneho systému; ide o reformy stanovené v rámcovej dohode z Ochridu uzatvorenej 1. augusta 2001.

 

Otázka č. 2, ktorú predkladá Hélène Goudin (H-0881/08)
 Vec: Dohody o rybolove a cieľ odstránenia chudoby
 

V Lisabonskej zmluve, v kapitole 1 Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie, v odseku 2d článku 10a sa uvádza, že Únia vymedzuje a uskutočňuje spoločnú politiku s cieľom „podporovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s hlavným cieľom odstrániť chudobu“.

V akom zmysle považuje Rada súčasné dohody EÚ o rybolove s chudobnými rozvojovými krajinami za zosúladené s cieľom odstránenia chudoby?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Ako viete, v následnosti na závery Rady z júla 2004 Spoločenstvo postupne zavádza nový typ dvojstranných dohôd o rybolove: dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Podľa názoru Rady takéto dohody výrazne prispievajú k odstráneniu chudoby v kontexte udržateľného rozvoja.

Z tohto hľadiska stojí za to zdôrazniť dva prvky spomínaných dohôd o partnerstve: na jednej strane sa prideľovanie rybolovných možností plavidlám Spoločenstva uskutočňuje na základe vedeckých odporúčaní s cieľom vyhnúť sa nadmernému využívaniu zásob rýb a na druhej strane je podiel finančných príspevkov, známy ako „podpora sektora“, zameraný na rozvoj odvetvia rybolovu partnerského pobrežného štátu.

Nie je jednoduché prekonať chudobu a na jej odstránenie bude treba využiť rôzne metódy. Podpora sektora, ktorú ponúkajú dohody o partnerstve v sektore rybolovu, je len jedným zo spôsobov, ktorými Spoločenstvo prispieva k zásadnému cieľu odstrániť chudobu.

 

Otázka č. 3, ktorú predkladá Nils Lundgren (H-0883/08)
 Vec: Spoločné ústavné tradície
 

Výskumní pracovníci sa zhodujú, že úspech Európy v hospodárskej, spoločenskej a kultúrnej oblasti pramení z hospodárskej súťaže pomerne malých nezávislých štátov, ktoré mali motiváciu rozvíjať rozličné inštitučné usporiadania na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

V článku 6 ods. 3 nového návrhu Zmluvy v časti Všeobecné ustanovenia sa uvádza, že „základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Únie“.

Zastáva Rada z uvedeného dôvodu názor, že 27 členských štátov má „spoločné ústavné tradície“?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Radi by sme upozornili váženého pána poslanca na skutočnosť, že ustanovenie, ktoré cituje vo svojej otázke, už je súčasťou aktuálneho odseku 2 článku 6 Zmluvy o Európskej únii. Ustanovuje sa tak, že Európska únia uznáva základné práva v podobe, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, ako všeobecné zásady práva Spoločenstva.

„Ústavné tradície spoločné pre členské štáty“ sú pojmom, ktorý už dlhú dobu uznáva a používa Súdny dvor Európskych spoločenstiev. Súdny dvor sa naň odvoláva predovšetkým ako na zdroj inšpirácie v kontexte uznávania základných práv právnym systémom Spoločenstva.(1)Členské štáty ho navyše uznali, keď sa ho rozhodli začleniť do Zmluvy o Európskej únii.

 
 

(1) Pozri popri iných rozhodnutia: 17. december 1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; 14. máj 1974, 4/73, Nold; 13. december 1979, 44/79, Hauer; 18. december 1997, C-309/96, Annibaldi; 27. jún 2006, C-540/03, Európsky parlament / Rada Európskej únie; a 3. september 2008, Kadi / Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev, C-402/05 P a C-415/05 P.

 

Otázka č. 4, ktorú predkladá Manuel Medina Ortega (H-0885/08)
 Vec: Najvzdialenejšie regióny a politika širšieho susedstva
 

Nenazdáva sa Rada vzhľadom na negatívny vplyv súčasnej svetovej finančnej krízy na rozvojové krajiny, že nastal vhodný čas na aktivizáciu predchádzajúcich návrhov Komisie o zavádzaní politiky „širšieho susedstva“ zo strany najvzdialenejších regiónov Európskej únie s cieľom podporovať rozvoj v susedných krajinách Afriky a Karibskej oblasti?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rozvojová spolupráca EÚ sa už niekoľko rokov postupne zameriava na regionálnu integráciu s cieľom prispôsobiť sa nášmu globalizovanému svetu. Je pravdou, že krajiny v rámci jednotlivých regiónov, či už ide o krajiny AKT, zámorské krajiny a územia (ZKÚ) alebo najvzdialenejšie regióny, majú často rovnaké črty (výhody či nevýhody).

V tejto súvislosti predložila Komisia v máji 2004 správu, ktorej súčasťou bol globálny prístup ku konkrétnym prvkom situácie v najvzdialenejších regiónoch. Cieľom správy bolo vymedziť opatrenia potrebné na rozvoj regiónov v súlade s ich špecifickými potrebami(1). Rada preskúmala oznámenie Komisie.

Neskôr, v septembri 2007, predložila Komisia Rade a predovšetkým Európskemu parlamentu revíziu tejto stratégie a vyhliadky do budúcna.(2). Francúzske, české a švédske predsedníctva do svojho osemnásťmesačného programu pre Radu(3) začlenili plán pokračovať v činnosti s cieľom v plnej miere zaviesť stratégiu pre najvzdialenejšie regióny z roku 2004 na základe oznámenia Komisie o revízii a vyhliadkach pre túto stratégiu. V máji sa v Bruseli uskutočnila medziinštitucionálna a partnerská konferencia o budúcnosti tejto stratégie.

Výsledky týchto rokovaní boli iba nedávno zverejnené v novom oznámení Komisie(4) zo 17. októbra 2008: Najvzdialenejšie regióny – prínos pre Európu. Obsahuje odporúčania rozvíjať jedinečné črty najvzdialenejších regiónov a využívať ich na pomoc pri riešení problémov Európy a sveta, ako zmena klímy, migračné toky a trvalo udržateľné riadenie morských zdrojov a poľnohospodárskych produktov. Jedna z kapitol je priamo venovaná posilňovaniu regionálnej integrácie a uvádza sa v nej, že programy územnej spolupráce na obdobie 2007 – 2013 spolufinancované z EFRR ponúkajú príležitosti na vypracovanie akčného plánu pre širšie susedstvo.

Na pamäti treba mať aj osobitné ustanovenia dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a krajinami AKT, ktorých cieľom je zaručiť užšiu integráciu týchto krajín v rámci vlastných regiónov.

 
 

(1)dok. 10166/04 + ADD 1 a 2.
(2)dok. 14838/07 + ADD 1.
(3)dok. 11249/08.
(4)dok. 14620/08.

 

Otázka č. 5, ktorú predkladá Marie Panayotopoulos (H-0888/08)
 Vec: Účasť mládeže na tvorbe a realizácii vzdelávacích programov
 

Aké opatrenia je možné prijať na podporu plnohodnotnej účasti mládeže na tvorbe a realizácii vzdelávacích programov pre migrantov a ako možno tieto programy kombinovať so spoznávaním jazyka a kultúry krajiny pôvodu migranta?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada vyvíja úsilie zapájať mladých ľudí do účasti na formulovaní a realizácii politiky na národnej i európskej úrovni, ktorá sa ich priamo dotýka.

Vo svojom uznesení z 27. júna 2002(1) o rámci európskej spolupráce v oblasti mládeže Rada poukázala na mimoriadnu dôležitosť toho, aby sa v politike a iniciatívach na národnej i európskej úrovni, ktoré sa týkajú mládeže, zohľadňovali ich potreby, situácia, životné podmienky a očakávania. Na tento účel sa pravidelné konzultácie s mladými ľuďmi na národnej úrovni i úrovni EÚ stali ústredným prvkom politiky pre mládež vždy, keď ide o vypracovanie a zavádzanie stratégií, ktoré sa ich týkajú. Do rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže tak boli začlenené praktické nástroje na uľahčenie aktívnej účasti mládeže na občianskom živote, ako aj pravidelný dialóg s mladými ľuďmi.

V praxi to znamená, že Rada v uvedenom uznesení prijala štyri tematické priority spolupráce na úrovni EÚ vrátane aktívnej účasti mladých ľudí na verejnom živote. Na základe toho prijali členské štáty spoločné ciele v súvislosti s účasťou a informovanosťou mládeže a dohodli sa na pravidelnom predkladaní správ Komisii o realizácii týchto cieľov.

Okrem toho vo svojom uznesení z 15. novembra 2005(2) o vykonávaní Európskeho paktu pre mládež a presadzovaní aktívneho občianstva Rada vyzvala členské štáty a Komisiu na začatie štruktúrovaného dialógu s mládežou a mládežníckymi organizáciami na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni o politických opatreniach, ktoré sa ich dotýkajú. V dôsledku toho boli na všetkých úrovniach vytvorené fóra na štruktúrovaný dialóg a diskusiu podľa rozvrhu určeného na základe politického programu EÚ.

Napokon vo svojom uznesení z 12. decembra 2006(3) o plnení spoločných cieľov v oblasti účasti a informovanosti mladých ľudí na účely podpory ich aktívneho európskeho občianstva Rada potvrdila dôležitosť a platnosť spoločných cieľov a línie činnosti podporujúce účasť mladých ľudí na verejnom živote, zdôrazňujúc, že tieto ciele naďalej zostávajú kľúčovými pre rozvoj aktívneho občianstva medzi mládežou, predovšetkým medzi mladými ľuďmi s menším počtom príležitostí.

Z tohto hľadiska sa navrhuje, aby členské štáty jasnejšie definovali prekážky účasti uvedených skupín a mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a povzbudzovali zavádzanie opatrení a mechanizmov na prekonanie týchto prekážok, predovšetkým formou zohľadnenia rôznorodosti a priorít týchto skupín obyvateľstva.

Rada vo svojom uznesení z 22. mája 2008 o účasti mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami predovšetkým vyzvala Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s mládežníckymi organizáciami zabezpečili prístupnosť štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi s obmedzenými príležitosťami je prístupný pre všetkých a na všetkých úrovniach a aby v prípade potreby prispôsobili formu stretnutí.

Takisto v roku 2008 vznikli texty zelená kniha z 3. júla 2008, Migrácia a mobilita – výzvy a príležitosti vzdelávacích systémov EÚ a oznámenie z 18. septembra 2008 nazvané Viacjazyčnosť – devíza pre Európu a spoločný záväzok. V týchto textoch Európska komisia zdôraznila dôležitosť otázky jazykov migrantov.

Osobitne uznesenie Rady z 21. novembra 2008 o európskej stratégii pre viacjazyčnosť obsahovalo výzvu, aby členské štáty a Komisia v rámci svojich právomocí a v plnom súlade so zásadou subsidiarity podporovali a využívali jazykové znalosti občanov z radov prisťahovalcov ako spôsob posilnenia medzikultúrneho dialógu i hospodárskej konkurencieschopnosti.

Pri príležitosti Európskeho roka medzikultúrneho dialógu vyvinulo predsedníctvo Rady v dňoch 5. – 9. júla v Marseille úsilie o to, aby sa do popredia dostali súvislosti medzi mládežou, vzdelávaním a jazykmi migrantov. Účastníci niektorých seminárov sa zhodli na dôležitosti partnerstiev verejných orgánov a mládežníckych organizácií pri vytváraní legislatívnych textov, ktoré sa týkajú mladých ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie a výučbu cudzích jazykov.

Z toho istého hľadiska bola dôležitosť vzdelávania v medzikultúrnom dialógu a jeho úlohy pri presadzovaní sociálnej súdržnosti a integrácie migrantov zdôraznená aj na konferencii s názvom Nové perspektívy medzikultúrneho dialógu v Európe, ktorá sa uskutočnila 17. – 19. novembra 2008 v Paríži.

V roku 2009 sa uskutoční hodnotenie všeobecného rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže, ktoré bude bezpochyby vynikajúcou príležitosťou na preskúmanie spôsobov, ako by mohli mladí ľudia zohrávať vo verejnom živote ešte významnejšiu a účinnejšiu úlohu.

Keďže konkrétna otázka výučby jazyka a spoznávania kultúry krajín pôvodu migrantov sa priamo dotýka života mladých ľudí, netreba zdôrazňovať, že členské štáty podnecujeme, aby si vypočuli názory mládeže na túto problematiku. Uvedená problematika však spadá do vnútroštátnych právomocí jednotlivých členských štátov, a preto je potrebné zaoberať sa ňou na národnej úrovni.

 
 

(1)Ú. v. ES C 168, 13.7.2002, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 292, 24.11.2005, s. 5.
(3) Ú. v. EÚ C 297, 7.12.2006, s. 6.

 

Otázka č. 7, ktorú predkladá Seán Ó Neachtain (H-0895/08)
 Vec: Zaručenie miléniových rozvojových cieľov v súčasnej finančnej kríze
 

Aké opatrenia prijíma Rada na ochranu rozvojových krajín pred svetovou finančnou krízou a na zaručenie toho, aby nás naliehavé domáce hospodárske obavy neodpútavali od uskutočňovania miléniových rozvojových cieľov?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Na neformálnom stretnutí 7. novembra 2008 vedúci predstavitelia štátov a vlád členských štátov Európskej únie zdôraznili, že potrebná reforma medzinárodného finančného systému by mala byť súčasťou súboru problémov, ktoré sú Európska únia a jej členské štáty naďalej odhodlané riešiť. K týmto problémom patria predovšetkým potravinová bezpečnosť, zmena klímy a boj proti chudobe. Zdôraznili aj to, že Európska únia zaistí, aby boli do tohto procesu v plnej miere začlenené rozvojové krajiny.

Na medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v dňoch 29. novembra – 2. decembra v Dauhe za účasti 90 štátov, tak Európska únia podporila zásadu konferencie na vysokej úrovni o finančných a svetových krízach a ich vplyve na rozvoj. Táto konferencia, o ktorej oznámi podrobnosti predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov do marca 2009, sa bude zaoberať otázkami medzinárodnej finančnej architektúry. Je naplánovaná na jeseň budúceho roka.

V Dauhe a na základe usmernení, ktoré Rada prijala 11. novembra 2008, Európska únia opätovne potvrdila svoj záväzok venovať v roku 2015 0,7 % HND na rozvojovú pomoc, ako aj potrebu zohľadniť nové finančné, hospodárske a environmentálne problémy.

Keďže súčasná finančná kríza bude mať pravdepodobne veľký vplyv na obyvateľstvo a hospodárstva rozvojových krajín, EÚ upriamila pozornosť všetkých darcov na situáciu a potreby najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí v pevnej viere, že miléniové rozvojové ciele (MRC) bude ešte stále možné dosiahnuť vo všetkých regiónoch vrátane Afriky za predpokladu, že všetci rozvojoví partneri prijmú okamžité, patrične cielené opatrenia na urýchlenie pokroku. Za dosiahnutie všetkých ôsmich MRC zodpovedáme spoločne – všetci partneri by mali dodržať svoje záväzky.

Na základe vyhlásenia schváleného Radou 11. novembra, v ktorom sa Európska únia „zaviazala spolupracovať so svojimi partnermi na hľadaní nových spôsobov prispievania k financovaniu udržateľného hospodárskeho, spoločenského a environmentálneho rozvoja, na podpore zavádzania inovatívnych mechanizmov umožňujúcich mobilizáciu dodatočných zdrojov a na zvyšovaní súdržnosti svojej politiky“, vyzvala Európska únia medzinárodné spoločenstvo na ďalšie kroky s cieľom zaviesť inovatívne financovanie zabezpečujúce udržateľnú rozvojovú pomoc.

 

Otázka č. 8, ktorú predkladá Eoin Ryan (H-0897/08)
 Vec: Ponuka nelegálnych drog
 

Aké sú bezprostredné plány Rady v súvislosti s uskutočňovaním iniciatív na zníženie ponuky a dopytu po nelegálnych drogách na území EÚ?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

V kontexte Stratégie EÚ pre boj proti drogám (2005 – 2012)(1) a vzhľadom na to, že prvý z dvoch akčných plánov v rámci tejto stratégie (2005 – 2008(2)) sa blíži ku koncu, Rada preskúmava druhý protidrogový akčný plán EÚ, ktorý navrhla Komisia(3) a ktorého súčasťou sú priority Únie pre boj proti drogám na roky 2009 – 2012. Tento akčný plán je dynamický nástroj zameraný na dosiahnutie praktických výsledkov v konkrétnych prioritných oblastiach.

Tento druhý akčný plán(4) poskytuje rámec pre komplexný, vyvážený a integrovaný prístup k boju proti drogám prostredníctvom riešenia spojitostí medzi všetkými článkami reťazca od výroby drog až po sociálnu nápravu drogovo závislých. Cieľom tohto plánu je znížiť ponuku a dopyt po drogách pomocou viacerých konkrétnych opatrení a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu. V porovnaní s plánom na roky 2005 – 2008 je stručnejší a počet opatrení je adresnejší.

Z plánu vyplýva, že pokiaľ ide o ponuku, jeho ambíciou je zvýšiť účinnosť presadzovania práva na úrovni EÚ s cieľom zabrániť výrobe drog a nezákonnému obchodu s nimi prostredníctvom prístupu založeného na výmene spravodajských informácií, ktorý v plnej miere využíva možnosti Europolu a ostatných existujúcich štruktúr na úrovni EÚ. Jeho súčasťou sú nové pokyny zásadného významu, týkajúce sa napríklad alternatívneho rozvoja v producentských krajinách, posilnenia právnej a policajnej spolupráce a dokonca aj identifikácie, zabavenia a rozdeľovania ziskov zločincov.

Jednou z nových čŕt a základným kameňom plánu je vytvorenie Európskej aliancie na boj proti drogám, ktorej cieľom je mobilizovať občiansku spoločnosť a verejný sektor v prospech informačnej kampane o rizikách spojených s užívaním drog.

Rada chce zdôrazniť aj to, že na zastavenie prílevu drog do EÚ z tretích krajín a na dosiahnutie dohody o koordinovanom prístupe bude organizovať dialógy ad hoc o tejto otázke s producentskými krajinami a s krajinami na prepravných trasách vrátane Latinskej Ameriky, karibskej oblasti, krajín Andského spoločenstva, Afganistanu, Ruska a západného Balkánu.

Navyše sa Rada na svojom stretnutí 24. októbra sústredila konkrétne na západnú Afriku ako na nové miesto tranzitu kokaínu z Latinskej Ameriky(5).

Uskutočňovanie akčného plánu je na členských štátoch, Komisii, Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť, na Europole, Eurojuste a na Rade.

 
 

(1) dok. 15047/08, neuverejnený v Ú. v.
(2) Ú. v. C 168, 8.7.2005
(3) KOM(2008) 567
(4) Akčný plán na roky 2009 – 2012 by mal byť prijatý na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy 8 – 9. decembra 2008
(5) pozri závery, dok. 14667/08, s. 16.

 

Otázka č. 9, ktorú predkladá Brian Crowley (H-0899/08).
 Vec: Konflikt v Sudáne
 

Zúčastní sa Rada aktívne na pomoci pri navrhovanom pláne Egypta na dialóg s cieľom nájsť riešenie konfliktu v Sudáne?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada si nie je vedomá, že by Egypt navrhol konkrétny plán s cieľom pokúsiť sa o vyriešenie konfliktu v Sudáne. Politický proces sa pod záštitou hlavného sprostredkovateľa Africkej únie a Organizácie Spojených národov, bývalého ministra zahraničných vecí štátu Burkina Faso, Djibrila Bassolého, znova dal do pohybu dosiaľ nebývalou rýchlosťou. Podpora tohto úsilia vychádza z pomoci Kataru, ktorého angažovanosť spolu s angažovanosťou pána Bassolého má zásadný význam. Kontakty v Dauhe sa rozširujú. Prístup Kataru v súčinnosti s Africkou úniou a OSN sa odlišuje od výziev Ligy arabských štátov smerom k Bezpečnostnej rade OSN na pozastavenie vyšetrovania sudánskeho prezidenta Medzinárodným trestným súdom.

Rada podporuje sprostredkovateľské úsilie pána Bassolého a úsilie o podporu zo strany Kataru. S oboma aktérmi sa uskutočňujú podrobné konzultácie prostredníctvom predsedníctva a osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán. Svoju úlohu v tomto procese musia v plnej miere zohrávať aj regionálni aktéri, predovšetkým Egypt.

Rada vyzýva sudánske orgány a povstalecké hnutia na prijatie rozhodného záväzku hľadať politické riešenie dárfúrskej krízy, v neposlednom rade prostredníctvom zastavenia násilia, čo je jediná možnosť vytvorenia priaznivého prostredia na dialóg.

 

Otázka č. 10, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0901/08)
 Vec: Označovanie potravín
 

Má Rada v úmysle zvážiť to, aby bola krajina pôvodu (v ktorej sú zvieratá porazené) minimálnym požadovaným označením pre výrobky z hydiny s cieľom vyhnúť sa narúšaniu hospodárskej súťaže a zaručiť spotrebiteľovi možnosť výberu s maximálnym množstvom informácií?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

V prípade dovozu hydinového mäsa z tretej krajiny nariadenie, ktorým sa vykonáva nariadenie o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), stanovuje, že sektor hydiny musí označovať krajinu pôvodu na balení alebo na etikete. V súlade s týmto nariadením sa okrem krajiny pôvodu požadujú aj ďalšie informácie (cena, schvaľovacie číslo bitúnku atď.).

Pre hydinu uvádzanú na trh v rámci Európskej únie platia ustanovenia smernice 2000/13/ES. Patrí k nim povinnosť označiť údaje o mieste pôvodu alebo o pôvode v prípade, keď neuvedenie takýchto údajov by mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod alebo miesto pôvodu potraviny.

Rada je však za predpokladu, že jej Komisia preloží návrhy, ochotná zvážiť možnosť zvýšenia prehľadnosti informácií na obaloch výrobkov z hydiny a predovšetkým preskúmať možnosť jednotného označovania krajiny pôvodu (rovnaký systém pre dovážaný tovar a obchod v rámci Spoločenstva).

 

Otázka č. 11, ktorú predkladá Claude Moraes (H-0903/08)
 Vec: Vstup Turecka do EÚ
 

V rokovacom rámci pre členstvo Turecka v EÚ schválenom v roku 2005 sa uvádza, že „spoločným cieľom rokovaní je vstup“.

Mohla by Rada potvrdiť svoj záväzok v súvislosti s úplným členstvom v EÚ za predpokladu, že Turecko splní všetky záväzky stanovené v rokovacom rámci?

Komisia minulý mesiac podala správu, v ktorej uviedla, že pokrok v niektorých kľúčových oblastiach reforiem v Turecku je pomalý. Má Rada napriek tomu plány otvoriť počas prístupových rokovaní s Tureckom niektoré z kapitol acquis alebo sa znova vrátiť k už otvoreným kapitolám?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

V záveroch prijatých 8. decembra 2008 Rada zdôraznila, že obnovený konsenzus o rozširovaní schválený Európskou radou 15. – 16. decembra 2006 zostáva naďalej základom stratégie rozširovania EÚ. Tento obnovený konsenzus vychádza z konsolidácie záväzkov, spravodlivej a dôslednej podmienenosti, lepšej komunikácie a z kapacity EÚ integrovať nových členov.

Rada vo svojich záveroch pripomenula aj to, že tempo rokovaní naďalej závisí predovšetkým od pokroku, ktorý Turecko dosiahne v plnení požadovaných podmienok vrátane splnenia úvodných a záverečných kritérií, ako aj požiadaviek stanovených v rokovacom rámci, ktoré sa konkrétne týkajú realizácie prístupového partnerstva a dodržiavania povinností vyplývajúcich z dohody o pridružení. Nakoniec Rada pripomenula, že kapitoly, v súvislosti s ktorými sa ukončili technické prípravy, sa predbežne otvoria alebo uzavrú podľa stanovených postupov a v súlade s rokovacím rámcom a závermi Rady z 11. decembra 2006. Rada v tejto súvislosti so záujmom očakáva medzivládnu konferenciu s Tureckom naplánovanú na december, na ktorej by sa mal dosiahnuť ďalší pokrok v rokovaniach. Je potrebné mať na pamäti, že od začiatku rokovaní s Tureckom sa otvorilo osem kapitol a analýza pokroku (skríning) sa ukončila v prípade dvadsiatich dvoch kapitol.

Pokiaľ ide o kapitoly, ktoré nemožno otvoriť v súlade so závermi Rady z 11. decembra 2006, Rada s poľutovaním konštatuje, že Turecku sa doteraz nepodarilo splniť svoju povinnosť úplného nediskriminačného vykonávania dodatkového protokolu k dohode o pridružení a nepokročilo v normalizácii vzťahov s Cyperskou republikou. V súčasnosti sa naliehavo očakáva pokrok.

Na záver by som rád znova potvrdil zámer predsedníctva vyvinúť maximálne úsilie otvoriť počas decembrovej medzivládnej konferencie nové kapitoly rokovania s Tureckom.

 

Otázka č. 12, ktorú predkladá Gay Mitchell (H-0906/08)
 Vec: Island
 

Islandský minister obchodu tvrdí, že jeho krajina by mala znova zvážiť možnosť uchádzať sa o členstvo v Európskej únii a začať používať spoločnú menu EÚ, čím by si pomohla v budúcich finančných krízach.

Mohla by sa Rada vyjadriť, ako by bola posudzovaná žiadosť Islandu o členstvo a aké podmienky by Rada stanovila na jeho získanie? Mohla by Rada tiež stručne objasniť, či bude, alebo nebude EÚ ochotná privítať Island aj po toľkých rokoch ľahostajnosti tejto krajiny voči členstvu v Únii?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada sa nezaoberala otázkou, ktorú predkladá vážený pán poslanec, keďže Island nepožiadal o členstvo v Európskej únii. EÚ a Island však už spolupracujú vo viacerých oblastiach, predovšetkým v rámci Európskej dohody o voľnom obchode.

Čo sa týka postupu pri zisku členstva v EÚ, v článku 49 Zmluvy o EÚ sa uvádza, že „o členstvo v Únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje zásady uvedené v článku 6 ods. 1. Žiadosť sa adresuje Rade, ktorá sa uznáša jednomyseľne po konzultácii s Komisiou a so súhlasom Európskeho parlamentu, dosiahnutým absolútnou väčšinou jeho poslancov.

Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je Únia založená a ktoré prijatie vyvolá, sú predmetom dohody medzi členskými štátmi a štátom žiadajúcim o prijatie. Táto dohoda sa predloží na ratifikáciu všetkým zmluvným štátom v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.“

V roku 1993 Európska rada definovala kodanské kritériá, ktoré špecifikujú, že „členstvo si vyžaduje, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu inštitúcií, ktoré zaručujú demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín, existenciu fungujúceho trhového hospodárstva, ako aj kapacity na zvládnutie konkurenčného tlaku a trhových síl v rámci Únie. Predpokladom na členstvo je schopnosť kandidátskej krajiny prijať záväzky členstva vrátane dodržiavania cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.“ Európska rada rovnako uvádza, že „schopnosť únie prijímať nových členov pri zachovaní tempa európskej integrácie je takisto dôležitým kritériom vo všeobecnom záujme ako Únie, tak aj kandidátskych krajín“. V decembri 2006 Rada zdôraznila, že „stratégia rozširovania založená na upevňovaní, podmienenosti a komunikácii vytvára spolu so schopnosťou EÚ integrovať nových členov základ pre opätovný konsenzus v otázke rozširovania“.

Keď európsky štát požiada o členstvo, Rada v prípade potreby požiada Európsku komisiu o zhodnotenie schopnosti kandidátskeho štátu splniť podmienky členstva a predovšetkým dodržiavať základné hodnoty EÚ. Na základe tohto hodnotenia a za predpokladu, že sú splnené požadované podmienky, Rada jednomyseľným uznesením rozhodne po prvé o udelení štatútu kandidátskej krajiny a po druhé o začatí oficiálnych rokovaní.

 

Otázka č. 13, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0908/08)
 Vec: Konžská demokratická republika
 

Komisár Michel v júni roku 2008 v odpovedi na otázku Komisie (E-1793/08) o situácii v KDR naznačil, že mierový proces napreduje dobre. Medzinárodné spoločenstvo sa však z nedávneho medzinárodného spravodajstva dozvedelo, že v KDR nie je všetko v poriadku a že mierový proces je v troskách. Zaujíma Radu, že EÚ reaguje na tieto problémy, ktoré sa vyvíjali celé mesiace a určite nespadli z jasného neba, neskôr, než by bolo treba?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Dňa 31. októbra a 1. novembra Bernard Kouchner, konajúci ako zástupca predsedníctva Rady, odcestoval do Konžskej demokratickej republiky (KDR), konkrétne do mesta Goma. Dňa 10. novembra Rada rokovala o situácii v KDR a následne prijala nové závery, v ktorých vyjadrila hlboké obavy z narastajúceho konfliktu v provincii Severné Kivu a dôsledkami pre obyvateľstvo na východe Konžskej demokratickej republiky a pre región ako taký. Európska únia v reakcii na krízovú situáciu podnikla opatrenia týkajúce sa poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom postihnutým konfliktom s dodatočnými príspevkami vo výške viac než 45 miliónov EUR (od členských štátov a Komisie). Európska únia okrem toho formou intenzívnych diplomatických činností aktívne prispieva k hľadaniu politického riešenia, ktoré je jediným prostriedkom zaručenia trvalej obnovy stability v tomto regióne. EÚ je rozhodnutá vyvíjať úsilie v tomto smere i naďalej, najmä v rámci úsilia medzinárodnej podpory. Osobitný predstaviteľ EÚ pre oblasť Veľkých jazier veľvyslanec van de Geer je takmer vždy prítomný priamo na mieste a veľmi sa zapája do práce medzinárodnej podpory. Takto udržiava veľmi úzke väzby s osobitným vyslancom Spojených národov pánom Obasanjom, bývalým prezidentom Nigérie. Vysoký splnomocnenec pre SZBP a predsedníctvo Rady majú veľmi pravidelný kontakt s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov s cieľom zabezpečiť vhodnú podporu z Európy pre prácu OSN v KDR.

 

Otázka č. 14, ktorú predkladá Mairead McGuinness (H-0910/08)
 Vec: Turistika za vodičskými preukazmi
 

Turistika za vodičskými preukazmi a podvody s nimi i naďalej zostávajú skutočným problémom pre EÚ.

Na jednej poprednej internetovej stránke sa chvália, že dokážu zabezpečiť vodičský preukaz z EÚ metódami, ktoré sú – ako pripúšťajú – „pokútne, ale nie protizákonné“. Smelo tvrdia, že celý rad prekážok – ako napríklad prepadnutie pri skúške – „nie je problém“ na získanie preukazu.

Môže Rada potvrdiť, či sa v minulých rozpravách dosiahla dohoda medzi členskými štátmi o spoločnej práci pri predchádzaní podvodom s vodičskými preukazmi a turistike v tejto súvislosti, a ak áno, aké konkrétne plány sa zaviedli?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada by chcela upozorniť váženú poslankyňu na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch(1), ktorá nadobudne účinnosť 19. januára 2013. Táto smernica obsahuje ustanovenia proti falšovaniu a proti praktikám označovaným ako „turistika za vodičskými preukazmi“. Z hľadiska boja proti falšovaniu sa v článku 1 a 3 a v prílohe č. I uvedenej smernice stanovuje jednotný vzor európskeho vodičského preukazu vo forme plastovej karty a povinnosť členských štátov podniknúť všetky potrebné opatrenia, aby zabránili riziku falšovania vodičských preukazov vrátane vzorov vodičských preukazov vydaných pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

Na účely boja proti „turistike za vodičskými preukazmi“ sa v článku 7 zavádza maximálna administratívna platnosť vodičských preukazov na 10 rokov (bod 2. a) a zriaďuje sa zásada jednej osoby na vodičský preukaz (bod 5. a). Členské štáty majú nielenže povinnosť odmietnuť vydať vodičský preukaz, ak zistia, že držiteľ už vodičský preukaz má, ale musia odmietnuť vydať preukaz alebo uznať platnosť preukazu osoby, ktorej vodičský preukaz bol obmedzený, pozastavený alebo odobratý v inom členskom štáte (článok 11 ods. 4). S cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto ustanovenia sú členské štáty povinné používať sieť vodičských preukazov EÚ, ktorá obsahuje potrebné informácie o vydávaní, náhrade, obnovení a výmene vodičských preukazov.

 
 

(1) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.

 

Otázka č. 15, ktorú predkladá Avril Doyle (H-0912/08)
 Vec: Biodiverzita
 

Mohla by Rada poskytnúť najnovšie informácie o aktuálnom stave, čo sa týka cieľa na rok 2010 zameraného na zastavenie poklesu biodiverzity?

Aké úsilie sa vyvíjalo počas francúzskeho predsedníctva a čo sa doposiaľ dosiahlo?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

V súvislosti s najambicióznejším cieľom EÚ, ktorým je zastavenie a zníženie poklesu biodiverzity na jej území do roku 2010(1), vyvíjajú členské štáty aj Komisia veľké úsilie, čo sa týka realizácie mnohých praktických opatrení stanovených v druhom akčnom pláne EÚ z 25. mája 2006(2) o biodiverzite pod názvom „Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010 – a v nasledujúcich rokoch“. Cieľom tohto akčného plánu je okrem iného aj zvýšiť začlenenie biodiverzity a ekosystémových služieb do horizontálnych a sektorových politík Únie, ako napríklad do politík poľnohospodárstva, lesníctva, rozvoja vidieka a rybolovu. Následne Rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2006(3) požiadala členské štáty a Komisiu, aby svoje úsilie zdvojnásobili a v plnej miere na mori aj na súši zaviedli sieť „Natura 2000“ a aby zaručili účinné riadenie a primerané financovanie tejto siete, ktorej cieľom je zabezpečiť biodiverzitu ochranou prírodných biotopov a divej fauny a flóry na území členských štátov. Významnými faktormi poklesu biodiverzity sú odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov. Dňa 4. decembra Rada prijala závery k oznámeniu Komisie „Riešenie výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity“. Tieto závery obsahujú cieľ znížiť do roku 2020 hrubé odlesňovanie tropických oblastí o polovicu a jeho úplne zastavenie do roku 2030. V tejto súvislosti Rada čaká na Komisiu, aby predstavila svoje návrhy k „balíku o biodiverzite“, ktorý by mal obsahovať správu v polovici obdobia o pokroku dosiahnutom pri plnení uvedeného akčného plánu.

Francúzske predsedníctvo je plne odhodlané mobilizovať stanoviská a opatrenia v celej EÚ na mnohých medzinárodných fórach na ochranu biodiverzity, a to predovšetkým v rámci

– dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva, ktorej účastníci sa stretli po štvrtýkrát 15. – 19. septembra 2008,

– 10. konferencie účastníkov Ramsarského dohovoru, ktorá sa konala od 28. októbra do 4. novembra 2008,

– stretnutia k memorandu o dohode o ochrane dravcov,

– stretnutia účastníkov Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktoré sa konalo začiatkom decembra 2008 v Ríme.

EÚ je súčasne odhodlaná preskúmať vytvorenie medzinárodného mechanizmu na zabezpečenie objektívnych vedeckých poznatkov o biodiverzite a definovanie zásad tejto problematiky, ako bolo stanovené na medzivládnej konferencii programu OSN pre životné prostredie o biologickej diverzite a ekosystémových službách, ktorá sa konala v polovici novembra roku 2008.

V máji roku 2008 sa napokon v Bonne konalo deviate stretnutie účastníkov Dohovoru o biologickej diverzite (CBD). Toto stretnutie sa konalo v kontexte krajnej núdze, čo sa týka boja proti vyčerpávaniu biodiverzity na medzinárodnej úrovni. Vďaka osobitnému vkladu členských štátov EÚ a mnohých partnerov bolo možné zmobilizovať značné prostriedky v rámci iniciatívy „LifeWeb“. Tieto financie pomôžu krajinám s bohatou biodiverzitou, ale hospodársky menej rozvinutým, aby lepšie chránili faunu a flóru a svoje ekosystémy.

 
 

(1) Vypracovala Európska rada v Göteborgu z 15. a 16. júna 2001, pozri závery predsedníctva dok. 200/1/01 REV 1 s. 718.
(2) Oznámenie Komisie KOM(2006) 216. Prvý plán je uvedený v oznámení Komisie KOM(2001) 162 z 27. marca 2001.
(3) dok. 16164/06.

 

Otázka č. 16, ktorú predkladá Dimitrios Papadimoulis (H-0916/08)
 Vec: Prepracovanie Paktu stability
 

Finančná kríza jasne odhalila nedostatky paktu stability, nielen čo sa týka nastolených obmedzení, ale aj prerozdelenia úloh medzi predmetné inštitúcie (úlohy Európskej centrálnej banky, vlád a politických orgánov).

Domnieva sa Rada, že pakt stability treba prepracovať, najmä pokiaľ ide o rozdelenie úloh medzi dané inštitúcie?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Finančná kríza prirodzene predstavuje problém pre zrevidovaný Pakt stability a rastu, pretože prinesie odskúšanie flexibilných prvkov, ktoré sa do paktu dostali pri jeho revízii v roku 2005. Ako viete, táto revízia mala pakt presne prispôsobiť hospodárskym potrebám členských štátov, pričom sa zohľadňovali rozdiely v hospodárskej situácii členských štátov a ekonomické výkyvy, ku ktorým by mohlo dôjsť.

Predsedníctvo sa v tomto kontexte domnieva, že sa nepreukázalo, že by pakt bol nedostatočný.

Rada vo svojich záveroch zo 7. októbra 2008 o koordinovanej reakcii EÚ na spomalenie ekonomiky opakovane uistila, že „vhodný rámec predstavuje Pakt stability a rastu reformovaný v roku 2005, ktorý by sa mal v plnom rozsahu uplatniť. Ponúka pružnosť umožňujúcu fiškálnej politike plniť svoju normálnu stabilizačnú funkciu“.(1)Dňa 2. ecembra Rada vo svojom príspevku na zasadnutí Európskej rady ku koordinovanej reakcii EÚ na rast a zamestnanosť uviedla, že okrem menovej politiky a už prijatých opatrení na stabilizáciu finančného sektora by mali hrať dôležitú úlohu pri stabilizácii hospodárstva aj rozpočtové politiky, a to prostredníctvom úplného súboru automatických stabilizátorov, ako aj ďalších rozpočtových a fiškálnych opatrení. Táto koordinovaná reakcia by mala byť v zhode s cieľom dlhodobej stability verejných financií a mala by rozvážne využívať flexibilné prvky, ktoré ponúka Pakt stability a rastu.

 
 

(1) pozri dok. 13927/08, s. 4.

 

Otázka č. 17, ktorú predkladá Josu Ortuondo Larrea (H-0920/08)
 Vec: Iniciatívy týkajúce sa rešpektovania a ochrany národov a národných identít
 

Francúzske predsedníctvo EÚ uplynie na konci roka 2008 a túto udalosť môže sprevádzať otvorenie zásadnej otázky pre budúcnosť Európy, ktorú budujeme, a to konkrétne otázky rešpektovania národov v tejto Európe.

Budem citovať z prejavu prezidenta Sarkozyho z 25. septembra 2007 pred Valným zhromaždením OSN: „Vo svete nebude mier, kým medzinárodné spoločenstvo robí kompromisy s právom ľudí na sebaurčenie alebo s ľudskými právami (...) Vo svete nebude mier bez rešpektovania rozmanitosti, bez rešpektovania národných identít (...) Oddanosť svojej viere, svojej identite, svojmu jazyku a kultúre a svojmu spôsobu života, myslenia a presvedčenia je legitímna a hlboko ľudská. Jej odmietanie znamená prispievať k poníženiu.“

Dodám, že existuje národ s jazykom a identitou, ktorá sa považuje za najstaršiu v Európe – národ z Euskal Herria alebo z Baskickej krajiny, ktorého existenciu dnes francúzsky štát otvorenie odmieta.

Mohla by Rada uviesť, aké opatrenia a iniciatívy sa uplatňujú s blížiacim sa koncom francúzskeho predsedníctva v súvislosti s dodržiavaním a ochranou identity ľudí a národov, ktoré v Európe existujú, ale nemajú svoj štát?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Únia nemá právomoc prijímať iniciatívy v otázke dodržiavania a ochrany identity ľudí a národov. Túto právomoc majú členské štáty.

Týmto zároveň dávame váženému poslancovi do pozornosti skutočnosť, že článok 6 Zmluvy o Európskej únii uvádza, že Únia musí rešpektovať národnú identitu svojich členských štátov.

Navyše treba pripomenúť, že záujmy regionálnych a miestnych spoločenstiev zohľadňuje na úrovni Európskej únie Výbor regiónov, s ktorým Rada alebo Komisia konzultujú v prípadoch stanovených v zmluvách.

Konkrétnejšie v súvislosti s rešpektovaním rozmanitosti, najmä jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, by som váženému poslancovi pripomenul uznesenie o európskej stratégii viacjazyčnosti, ktoré Rada prijala 20. novembra(1) a v ktorom potvrdila, že jazyková a kultúrna rozmanitosť sú súčasťou európskej identity a že aj viacjazyčnosť je zvlášť dôležitá v kontexte presadzovania kultúrnej rozmanitosti. Taktiež by som upozornil na závery Rady z 21. mája(2), v ktorých sa priorita kladie na presadzovanie aktívnej účasti každého občana na kultúrnom živote a podporu prístupu ku kultúre a dedičstvu vo všetkej rozmanitosti.

 
 

(1) Dok. 15368/08, s. 19 – 24.
(2) Závery Rady o medzikultúrnych kompetenciách, dok. 9849/08 s. 14 – 18.

 

Otázka č. 18, ktorú predkladá Frank Vanhecke (H-0921/08)
 Vec: Vzťahy medzi EÚ a Jordánskom
 

Je známe, že Jordánsko chce stíhať dánskeho autora karikatúr, desať dánskych novinárov a holandského poslanca Geerta Wildersa na základe obvinenia z „rúhania, pohŕdania islamom a citmi moslimov, urážania a hanobenia proroka Mohameda“. Jordánsko dokonca požiadalo Interpol o zadržanie týchto ľudí a ich predvedenie pred jordánsky súd.

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Jordánskom podpísaná 24. novembra 1997 nadobudla účinnosť 1. mája 2002. V článku 2 tejto dohody sa uvádza, že dodržiavanie demokratických princípov a základných ľudských práv je „zásadným prvkom“ dohody. V prípade porušenia dohody možno prijať „vhodné opatrenia“.

Predstavuje vyššie uvedená situácia porušenie doložky o „zásadnom prvku“ z článku 2? Ak áno, aké kroky podnikne Rada podľa tejto zmluvy?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada pozná informácie zverejnené v médiách, podľa ktorých dňa 21. apríla 2008 jordánsky generálny prokurátor pán Hassan Abdullát začal stíhanie jedenástich dánskych občanov a jedného holandského občana obvinených z rúhania a ohrozovania verejného poriadku.

Sloboda prejavu je základným právom pre všetky členské štáty Európskej únie. Ako vážený poslanec iste vie, táto sloboda zahŕňa povinnosti a konkrétnu zodpovednosť, čo je v súlade aj s medzinárodným právom. To znamená, že medze slobody prejavu možno za istých podmienok povoliť zákonom a že je možné stanoviť sankcie pre prípad prekročenia týchto medzí.

Zodpovednosťou každej spoločnosti preto je, aby definovala, čo tvorí prijateľné medze slobody prejavu v súlade s medzinárodnými štandardmi ľudských práv. V zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv členské štáty Európskej únie skutočne uznávajú, že sloboda prejavu môže podliehať „takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“, najmä v záujme „ochrany povesti alebo práv iných“. Iné krajiny majú ešte reštriktívnejší prístup a vypracovali tlačové kódexy zakazujúce rôzne druhy správania, predovšetkým hanobenie náboženstiev a ich symbolov.

Jadrom veci je teda určiť, či zákaz hanobenia náboženstiev a ich symbolov je v súlade so všeobecnými ľudskými právami. Členské štáty EÚ si nemyslia, že to tak je: ľudské práva podľa nás neslúžia na ochranu náboženstiev a ich symbolov, ale skôr na ochranu mužov a žien na celom svete. Držíme sa litery ustanovení medzinárodného práva týkajúcich sa ľudských práv.

Hanobenie náboženstiev sa v niektorých krajinách vníma ako akt netolerancie, ktorý útočí nielen na vieru, ale nepriamo aj na všetkých vyznávačov viery. Podobne ako v tomto prípade, hanobenie náboženstiev môže vyvolať aj verejné nepokoje. Udržanie verejného poriadku je v medzinárodných štandardoch jednou z akceptovaných medzí slobody prejavu.

Ako vidíte, prebieha živá debata o medziach slobody prejavu, v ktorej sa spomínajú ľudské práva rovnako ako záruka tejto slobody aj ako dôvod jej ďalšieho obmedzenia. Môžem vás uistiť, že členské štáty EÚ vyvíjajú veľké úsilie o zachovanie dialógu s každou stranou tejto dôležitej otázky, a to nielen na medzinárodných fórach, ale aj v diskusiách o ľudských právach, ktoré EÚ vedie s tretími krajinami, v ktorých presadzuje svoje stanovisko. Tento prístup je najefektívnejším spôsobom, ako informovať o postojoch EÚ, pričom kultúrny rozmer tejto diskusie je mimoriadne citlivý pre všetky dotknuté strany.

Rada sa domnieva, že táto otázka je veľmi významná, a preto sa i naďalej bude snažiť aktívne podnecovať dialóg a porozumenie, toleranciu a vzájomný rešpekt pri uplatňovaní ľudských práv prostredníctvom všetkých existujúcich mechanizmov, a to najmä mechanizmov ustanovených v zmluvách medzi EÚ a Jordánskom. EÚ v tomto smere na poslednom zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Jordánsko 10. novembra 2008 znova pripomenula jordánskym orgánom naše odhodlanie dodržiavať ľudské práva a základné demokratické zásady.

Rada bude, samozrejme, naďalej pozorne monitorovať situáciu.

 

Otázka č. 19, ktorú predkladá Justas Vincas Paleckis (H-0931/08)
 Vec: Určenie limitu zdanenia ropy
 

Dnes, keď klesli ceny ropy, nastal čas znova zvážiť skoršie návrhy francúzskeho predsedníctva o určení horného limitu zdanenia ropy v rámci EÚ alebo o použití časti príjmov jednotlivých štátov z dane z pridanej hodnoty na výrobky z ropy na vytvorenie fondu na pomoc dotknutým stranám. Nabádanie členských štátov, aby vybudovali rezervy ropy, ako to navrhovala Komisia v druhom strategickom prieskume energetickej politiky, ide v tých istých stopách ako predsedníctvo. Zmizne do stratena tento balík cenných návrhov pre našich občanov alebo sa posilní pred tým, ako prevezme štafetu české predsedníctvo?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Komisia k dnešnému dňu nedostala návrh Komisie zameraný na zavedenie stropu pre dane z ropy alebo na vytvorenie fondu na pomoc spotrebiteľom.

Rada sa domnieva, že zásoby ropy sú jedným z prostriedkov, ktorý by mohol pomôcť regulovať ceny energií a zaručiť energetickú bezpečnosť. Vážený poslanec bude iste vedieť, že Rada od roku 1968 uplatňuje povinný systém vytvárania núdzových zásob ropy na základe prijatia smernice (68/414/EHS) o zásobách ropy (kodifikovanej a zrušenej smernicou č. 2006/67/ES(1)). V nej zahrnutý koordinačný mechanizmus funguje dobre v prípade menších výkyvov, najmä v reakcii na spoločné opatrenia koordinované Medzinárodnou energetickou agentúrou (MEA).

Rada zároveň privítala skutočnosť, že Komisia jej nedávno predložila druhý strategický rozbor energetickej politiky,(2) ktorý obsahuje okrem iného aj návrh na revíziu smernice o zásobách ropy s konkrétnym cieľom posilniť súlad so systémom agentúry MEA a zvýšiť spoľahlivosť a transparentnosť zásob ropy prostredníctvom týždenného zverejňovania objemov ropy. To je v súlade so závermi Európskej rady z marca roku 2007, ktorá vo svojom akčnom pláne „Energetická politika pre Európu“(3) zdôraznila význam väčšej transparentnosti údajov o ropných výrobkoch a opätovného preskúmania ropovodnej infraštruktúry EÚ a mechanizmov skladovania ropy s cieľom doplniť krízový mechanizmus zabezpečený agentúrou MEA, najmä čo sa týka dostupnosti v prípade krízy. Rada sa teší na plodné pracovné vzťahy s Európskym parlamentom, aby mohla výrazne pokročiť v tejto dôležitej otázke.

Všeobecnejšie, v súvislosti s druhým strategickým rozborom energetickej politiky o tom Rada rokovala na svojom zasadnutí dňa 8. decembra, pričom mimoriadnu pozornosť venovala energetickej bezpečnosti, a v svojej práci bude pokračovať aj počas ďalších šiestich mesiacov.

 
 

(1) Smernica Rady č. 2006/67/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 217 z 8.8.2006.)
(2) Dok. 15944/08.
(3) Závery zo zasadnutia Európskej rady 8. – 9. marca 2007, dok. 7224/1/07 REV 1, Príloha, s. 16-23.

 

Otázka č. 20, ktorú predkladá Jacek Protasiewicz (H-0936/08)
 Vec: Pokrok v rokovaniach s bieloruskými úradmi v kontexte možného zneužívania trestného zákonníka proti politickej a občianskej činnosti
 

So zreteľom na vyhlásenia pána Alexandra Lukašenka v rozhovore pre Wall Street Journal, že je pripravený oslobodiť všetkých politických väzňov;

so zreteľom na skutočnosť, že pán Alexander Barazenka je vo väzbe, kde očakáva súdny proces za januárovú demonštráciu i napriek jeho dobrovoľnému prihláseniu sa na policajnom oddelení v Minsku 27. októbra na účely vypočutia, a na to, že mu nie je umožnené čeliť obvineniu bez zadržania vo väzbe, čo by bol bežný postup v demokratických krajinách;

po podobných prípadoch, ako aj po rozsudkoch obmedzujúcich slobodu, ktoré dostali iní opoziční aktivisti v Bielorusku;

je Rada informovaná o tejto situácii? Vyzvala už Rada bieloruské úrady, aby okamžite prepustili pána Barazenku a preskúmali podobné prípady? Ak nie, bude táto otázka jedným z predmetov rokovaní Rady so zástupcami bieloruskej vlády?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada je informovaná o situácii pána Barazenku. Predsedníctvo túto otázku už otvorilo s bieloruskými orgánmi dňa 24. novembra. Rada bude i naďalej pri svojich kontaktoch s bieloruskými úradníkmi požadovať prepustenie tejto osoby.

Rada systematicky odsudzuje zadržiavanie jednotlivcov z politických dôvodov. V záveroch Rady z 13. októbra sa zároveň stanovuje, že postupné opätovné nadväzovanie vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskom závisí od toho, aký pokrok dosiahne jeho režim v oblasti demokratizácie, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu.

 

Otázka č. 21, ktorú predkladá Catherine Stihler (H-0940/08)
 Vec: Reumatické ochorenia
 

Mohla by Rada vo svetle úspešného písomného vyhlásenia (P6_TA(2008)0262) o reumatických ochoreniach poskytnúť Parlamentu najnovšie informácie o opatreniach prijatých na pomoc pre ľudí trpiacich reumatickými ochoreniami v EÚ?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada vzala na vedomie písomné vyhlásenie o reumatických ochoreniach, ktoré Európsky parlament vydal 5. júna 2008.

V kontexte starnúcej spoločnosti a vzhľadom na to, že u väčšiny ľudí vo veku nad 70 rokov sa prejavujú chronické alebo opakujúce sa reumatické príznaky, sa v 18-mesačnom programe francúzskeho, českého a švédskeho predsedníctva zdôrazňuje podpora pre všetky iniciatívy zamerané na vytvorenie sociálneho prostredia, v ktorom sa so staršími ľuďmi bude zaobchádzať s úctou a dôstojne. Mali by mať možnosť viesť zdravý, aktívny a samostatný život, zastávať svoju úlohu v spoločnosti a tešiť sa lepšej kvalite života. V prípade, že potrebujú starostlivosť, mali by dostávať kvalitnú starostlivosť, a to dôstojným spôsobom. Preventívne opatrenia v oblasti zdravia sú nevyhnutné na ochranu zdravia obyvateľov a zabránenie budúcemu rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Opatrenia Spoločenstva v oblasti verejného zdravia musia v plnej miere rešpektovať povinnosti členských štátov týkajúce sa organizácie a poskytovania zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti. Rada už prijala závery o obezite, výžive a telesnej aktivite, ktoré sú veľmi dôležitými faktormi prevencie reumatických ochorení.

V záveroch Rady z 10. júna 2008 sa zriadil mechanizmus spolupráce medzi Radou a Komisiou pri zavádzaní stratégie EÚ v oblasti zdravia. Prvou zvolenou sférou činností je presadzovanie kultúry kvality v zdravotníckych službách, ktorá bude prínosom aj pre ľudí so svalovo-kostrovými problémami vyžadujúcimi si lekárske ošetrenie.

Čo sa týka vytvorenia stratégie Spoločenstva na boj proti reumatickým ochoreniam alebo stratégie zlepšenia prístupu k informáciám a lekárskemu ošetreniu pri týchto ochoreniach, prípadne odporúčania Rady o včasnej diagnostike a liečbe týchto patologických stavov, Rada nemá žiadne iniciatívy k týmto otázkam, ktoré jej postúpila Komisia.

 

Otázka č. 22, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0945/08)
 Vec: Neprípustné embargo, ktoré Turecko uvalilo na Cyperskú republiku
 

Turecká vláda neustále vzdorovito odmieta nielen plavidlá a lietadlá registrované na Cyperčanov, ale aj tie, ktoré v minulosti využili cyperské prístavy alebo letiská na prístup do vlastného vzdušného priestoru, na letiská, prípadne do prístavov. Rozhodnutie Rady zmraziť príslušné kapitoly rokovaní o pristúpení Turecka sa dnes ukázalo byť neprimerané, keďže turecké orgány demonštratívne odmietajú pokročiť v tejto otázke, ako sa potvrdilo pri návšteve delegácie Výboru pre dopravu Európskeho parlamentu na Cypre. Neprípustné embargo uvalené Tureckom, ktoré otvorene odmieta medzinárodné právo, dopĺňa aj pretrvávajúca vojenská okupácia polovice územia Cyperskej republiky.

Aké opatrenia zvažuje Rada s cieľom zabezpečiť, aby Turecko dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky a medzinárodné právo a aby sa zrušilo toto neprípustné embargo proti Cyperskej republike?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Stanovisko EÚ k otázke dodatočného protokolu k zmluve o pridružení je jednoznačné. Úplné a nediskriminačné uplatnenie protokolu je zmluvným záväzkom Turecka a je absolútne nevyhnutné, aby sa dodržalo. Toto stanovisko, ktoré sa uvádza v rokovacom rámci aj v revidovanom prístupovom partnerstve prijatom Radou, ako aj vo vyhlásení Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov z 21. septembra 2005, bolo Turecku pripomenuté pri viacerých príležitostiach, v neposlednom rade aj v rámci politického dialógu, ktorý EÚ vedie s tureckými orgánmi.

Odvolávajúc sa na závery z 10. decembra 2007, Radu v jej záveroch o rozšírení z 8. decembra 2008 mrzí, že Turecko doteraz zlyhalo pri plnení svojej povinnosti zaviesť úplným a nediskriminačným spôsobom dodatočný protokol k zmluve o pridružení a že neurobilo žiadny pokrok k normalizácii svojich vzťahov s Cyperskou republikou.

Rada preto v súlade so svojimi závermi z 11. decembra 2006 zopakovala, že bude i naďalej pozorne monitorovať a skúmať pokrok v týchto veciach, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov z 21. septembra 2005.

Rada napokon uviedla, že v súčasnosti naliehavo očakáva pokrok.

 

Otázka č. 23, ktorú predkladá Jean-Pierre Audy (H-0946/08)
 Vec: Odpoveď Rady na výročnú správu Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu na frok 2007
 

Európsky dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu na rok 2007 upozorňuje na veľké množstvo chýb vyplývajúcich z riadenia opatrení spoločne s členskými štátmi v nasledujúcich oblastiach politík: poľnohospodárstvo, súdržnosť, výskum, energetika, doprava, vonkajšia pomoc, rozvoj, rozšírenie, vzdelávanie a občianstvo. Mohla by Rada ako rozpočtový a politický orgán, ktorého povinnosťou je vyjadriť svoj názor ako súčasť udelenia absolutória, poskytnúť svoje stanovisko k pretrvávajúcej značnej chybovosti v súvislosti so spoločným riadením v spomínaných oblastiach a o neschopnosti mnohých členských štátov vydať vnútroštátne vyhlásenia? Mohla by Rada uviesť svoje stanovisko k vzťahu, ktorý Európsky dvor audítorov vidí medzi komplexnosťou predpisov a množstvom zistených chýb, a k možnosti odporúčania ďalšieho zjednodušovania európskych predpisov, ktorých uplatnenie často ešte viac sťažujú dodatočné vnútroštátne opatrenia?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Predseda Európskeho dvora audítorov pán Vitor Caldeira predstavil na zasadnutí Rady Ecofin z 2. decembra výročnú správu dvora o plnení rozpočtu EÚ na rok 2007.

Túto správu ešte musia preskúmať spôsobilé orgány Rady na účely zostavenia odporúčania pre Európsky parlament o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu na rok 2007. Rada by toto odporúčanie mala prijať na zasadnutí 10. februára.

Rád by som pripomenul, že Rada kladie maximálny dôraz na zdravé finančné riadenie prostriedkov Spoločenstva. Výročná správa Dvora audítorov je v tomto kontexte veľmi dôležitý nástroj.

Rada berie na vedomie všetky obavy, ktoré vážený poslanec vyjadril, a určite ich vezme do úvahy pri príprave odporúčania o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu na rok 2007.

V tejto súvislosti by som chcel potvrdiť, že odporúčanie Rady predloží Európskemu parlamentu predseda Rady na zasadnutí Výboru pre kontrolu rozpočtu vo februári roku 2009 a že vtedy určite bude priestor na komplexnú výmenu názorov na rôzne vzniknuté otázky.

 

Otázka č. 25, ktorú predkladá Konstantinos Droutsas (H-0949/08)
 Vec: Pokračovanie izraelských zločinov voči Palestínčanom
 

5. novembra Izrael zničil päť palestínskych domov vo východnom Jeruzaleme, pretože podľa izraelských úradov boli postavené bez povolenia. Izraelská organizácia na ochranu ľudských práv B'Tselem informovala, že izraelské orgány od roku 2004 zničili 350 palestínskych domov vo východnom Jeruzaleme.

Zároveň pokračuje nezákonné izraelské embargo voči palestínskemu ľudu, zabíjanie a nezákonné väznenie tisícov Palestínčanov vrátane detí. V priemere 700 detí ročne je údajne uväznených izraelskými okupačnými silami.

Tieto operácie izraelských okupačných síl sú hrubým porušovaním základných práv Palestínčanov a neslýchaným porušovaním medzinárodného práva.

Odsudzuje Rada nezákonné aktivity izraelskej okupačnej armády voči palestínskym obyvateľom?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada sa stotožňuje s viacerými obavami, ktoré spomenul vážený pán poslanec Európskeho parlamentu.

Rada by chcela poukázať na to, že opakovane vyjadrila svoju podporu princípom izraelsko-palestínskeho mierového procesu, ktorý opätovne začal na konferencii v Annapolise, v záveroch GAERC z 8. decembra 2008. Pri tejto príležitosti vyzvala strany, aby rešpektovali záväzky prijaté v súlade s mierovým plánom a aby uskutočnili zásadné zmeny v praxi pre podporu mieru v tomto regióne.

Rada považuje pokračujúcu kolonizáciu za jednu z hlavných prekážok mieru a vyjadruje pochybnosti o životaschopnosti budúceho palestínskeho štátu. Žiada izraelské orgány, aby dodržiavali medzinárodné právo a aby ukončili svoje kolonizačné aktivity vrátane tých, ktoré sú spojené s „prirodzeným rastom“, aj vo východnom Jeruzaleme. 10. novembra Rada vyjadrila svoje hlboké znepokojenie nad ničením palestínskych domov vo východnom Jeruzaleme. Toto stanovisko bolo tlmočené izraelským orgánom na rôznych úrovniach. 5. decembra predsedníctvo Rady Európskej únie uvítalo rozhodnutie izraelskej vlády evakuovať palestínsky dom, ktorý bol násilne okupovaný izraelskými kolonistami. Rada vyzýva Izrael, aby uskutočnil ďalšie kroky na posilnenie prebiehajúceho diplomatického procesu.

Rada je hlboko znepokojená obmedzeniami slobody pohybu a cestovania, ktoré Izrael zaviedol na západnom brehu rieky Jordán a v pásme Gazy. 14. novembra predsedníctvo Rady Európskej únie vyjadrilo hlboké znepokojenie nad najnovšou blokádou pásma Gazy, ktorá je nezákonná podľa medzinárodného práva, a požiadala izraelské orgány, aby okamžite znovu otvorili hraničné priechody na vstup humanitárnej pomoci na toto územie. Zároveň Rada žiada okamžité ukončenie ostreľovania Izraela raketami z pásma Gazy.

Nakoniec Rada poukazuje na to, že Európska únia prikladá mimoriadnu dôležitosť rešpektovaniu ľudských práv na palestínskych územiach. Oslobodenie palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli je kľúčovým krokom k obnove atmosféry vzájomnej dôvery potrebnej k pokračovaniu mierových rokovaní. Rada žiada izraelské orgány, aby oslobodili viac zadržiavaných Palestínčanov.

Otázky väzňov a protipalestínskeho násilia páchaného kolonistami patria k otázkam, o ktorých sa rokuje v politických dialógoch medzi EÚ a Izraelom. Vytvorenie podvýborov pre ľudské práva, vrátane EÚ a Izraela na jednej strane a EÚ a palestínskej samosprávy na druhej strane dokazuje záujem EÚ o ľudské práva v tomto regióne.

 

Otázka č. 26, ktorú predkladá Hans-Peter Martin (H-0956/08)
 Vec: Prípravné orgány Rady a COREPER
 

Vyjadrí sa Rada, či sa zástupcovia priemyslu alebo obchodu tiež môžu zúčastňovať na rokovaniach prípravných orgánov Rady a výboru COREPER?

Ak áno, ktorí zástupcovia priemyslu a obchodu sa zúčastňujú na týchto rokovaniach a ako často?

Ak nie, aké iné medzinárodné možnosti majú zástupcovia priemyslu a obchodu na stretnutie sa s úradníkmi prípravných orgánov Rady a výboru COREPER a s ostatnými úradníkmi Rady? Kde a ako často sa takéto rokovania konajú?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

V súlade s článkom 203 Zmluvy o ES sa na rokovaniach Rady môžu zúčastňovať iba zástupcovia vlád členských štátov. Komisia sa ich zúčastňuje kvôli úlohe, ktorú jej určili zmluvy. Nakoniec, v niektorých špeciálnych prípadoch zmluvy umožňujú prítomnosť zástupcov z iných orgánov, ako napríklad z Európskej centrálnej banky. Toto pravidlo platí mutatis mutandis pre rokovania všetkých prípravných orgánov Rady a najmä pre COREPER. Z toho vyplýva, že zástupcovia priemyslu alebo obchodu sa preto nemôžu zúčastňovať týchto rokovaní.

Kontakty so sociálnymi partnermi sa môžu konať, a aj na najvyšších úrovniach, ako je tripartitný sociálny samit, ktorého posledné zasadnutie sa konalo 15. októbra 2008, alebo makroekonomický dialóg, ktorý sa koná dvakrát ročne a ktorého sa zúčastňuje predsedníctvo Rady, prezidenti európskych združení zamestnávateľov a odborových združení, prezident Európskej centrálnej banky a dvaja komisári. Okrem toho sa členovia Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu pravidelne stretávajú so zástupcami sociálnych partnerov. Môžeme tiež spomenúť pravidelné stretnutia medzi predsedníctvom, sociálnymi partnermi a členmi mimovládnych organizácií „sociálnej platformy“, v rámci ktorých sa konajú neformálne diskusie o otázkach programu Rady o politike zamestnanosti a o sociálnej politike.

Okrem toho sú kontakty so zástupcami priemyslu a obchodu rovnako žiaduce, ale v neformálnych podmienkach.

 

Otázka č. 27, ktorú predkladá Catherine Guy-Quint (H-0958/08)
 Vec: Zastavenie úpadku odvetví chovu oviec a kôz v Európe
 

Odvetvie chovu oviec bolo ťažko zasiahnuté v priebehu posledných desiatich rokov sériou kríz, ktoré zasiahli odvetvie chovu prežúvavcov. Dve štatistiky hovoria za všetko: celkový počet malých prežúvavcov sa znížil o 7,6 % v EÚ v období od roku 2000 do roku 2006 a ak sa neuskutočnia žiadne kroky, chov oviec a kôz by mohol do roku 2015 poklesnúť o 25 %. Z tohto dôvodu som sa rozhodla predložiť dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k rozpočtovým riadkom vo všeobecnom rozpočte na rok 2009 v súvislosti s prémiami na ovce a kozy a doplnkovými prémiami pre chovateľov ovčieho a kozieho mäsa v znevýhodnených alebo hornatých oblastiach (so zvýšením o 20 miliónov EUR a 15 miliónov EUR jednotlivo). Rada sa pri hlasovaní v druhom čítaní o návrhu rozpočtu na rok 2009 rozhodla zamietnuť môj návrh. Mohla by Rada verejne uviesť svoje dôvody pre zamietnutie tohto návrhu v čase, keď je možné opätovne rokovať o všetkých nariadeniach (o DPH, o pakte stability, o revízii rámcových programov atď.) s cieľom zachrániť banky?

 
 

Otázka č. 30, ktorú predkladá Michel Teychenné (H-0963/08)
 Vec: Rozpočet: pomoc pre odvetvia chovu oviec a kôz
 

Odvetvia chovu oviec a kôz čelia bezprecedentnej kríze, ktorú ešte zhoršila katarálna horúčka oviec. Toto je priemysel, ktorý významne prispieva k využívaniu a plánovaniu využitia pôdy, najmä v najproblematickejších oblastiach. Z tohto dôvodu Európsky parlament prijal v prvom čítaní na októbrovej schôdzi dva pozmeňujúce návrhy pani Catherine Guyovej-Quintovej k všeobecnému rozpočtu na rok 2009 so zvýšením o 35 miliónov EUR na pomoc tomuto odvetviu. Avšak napriek naliehavosti situácie a naliehaniu Európskeho parlamentu ministri zamietli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy počas zmierovacieho zasadnutia v piatok 21. novembra 2008. Pán Barnier oznámil prijatie záchranného plánu pre francúzsky poľnohospodársky priemysel. Nie je to v rozpore s tým, že na európskej úrovni sa nič nedosiahlo? Inými slovami, kedy sa slová zmenia na činy?

 
  
 

(FR) Predovšetkým by som chcel zdôrazniť dôležitosť, ktorú Rada pripisuje poľnohospodárskemu odvetviu, ktoré je nevyhnutné pre európske hospodárstvo, a najmä priamym dotáciám poľnohospodárom, a to hlavne v odvetviach chovu oviec a kôz.

V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že počas zasadnutí Rady v dňoch 29. − 30. septembra a 27. − 28. októbra predsedníctvo a mnohí členovia Rady upriamili pozornosť Rady a Komisie na dodržiavanie pravidiel v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec (modrý jazyk), najmä pokiaľ ide o stratégiu vakcinácie.

Vo svojom druhom čítaní o návrhu rozpočtu Európskej únie na rok 2009 Rada zvážila, že vo vzťahu k „Ochrane a riadeniu prírodných zdrojov“ (riadok 2 finančného rámca) odhady Komisie v jej predbežnom návrhu rozpočtu upravené opravným listom č. 1/2009 a č. 2/2009 boli primeranou reakciou na potreby berúc do úvahy situáciu na trhu v danom období.

Avšak môžem iba zopakovať ubezpečenie, že Rada s maximálnou pozornosťou preskúma akýkoľvek návrh, ktorý Komisia môže dať v tejto veci.

 

Otázka č. 28, ktorú predkladá Pedro Guerreiro (H-0959/08)
 Vec: Ochrana výroby a zamestnanosti v textilnom a odevnom priemysle v rôznych členských štátoch EÚ
 

Vzhľadom na odpoveď na otázku H-0865/08(1) o (možnom) vypršaní platnosti systému spoločného dohľadu nad vývozom niektorých kategórií textilu a odevných výrobkov z Číny do rôznych členských štátov dňa 31. decembra 2008 a vzhľadom na rastúci počet firiem, ktoré krachujú alebo premiestňujú výrobu (najmä v Portugalsku), nehľadiac na dôsledky nezamestnanosti a sociálnych kríz, môže Rada vyhlásiť, či niektorý z členských štátov navrhol alebo požiadal, aby Komisia predĺžila platnosť mechanizmu dvojitého dohľadu po 31. decembri 2008 alebo aby v tomto rámci prijala nejaké opatrenia? Ak áno, môže vymenovať tieto členské štáty a vysvetliť, aké opatrenia v súčasnosti navrhujú? Namietal niektorý z členských štátov proti prijatiu takýchto opatrení? Ak áno, ktorý a z akého dôvodu v jednotlivých prípadoch?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada nedostala návrh Komisie v súvislosti s touto problematikou, a preto sa o nej nerokovalo. Mimochodom, odpovede na otázky H-0781/08H-0865/08 zostávajú v plnej platnosti. To platí najmä o činnosti príslušného prípravného orgánu Rady, Výboru pre článok 133 (Textilného výboru). Tento výbor sa predmetnou otázkou zaoberal niekoľkokrát. Pokiaľ ide o rôzne stanoviská členov výboru, nie je povinnosťou Rady tieto stanoviská zverejňovať a uvádzať zdôvodnenia alebo argumenty, ktoré počas týchto rokovaní zazneli.

 
 

(1) Písomná odpoveď zo dňa 18.11.2008.

 

Otázka č. 29, ktorú predkladá Laima Liucija Andrikienė (H-0961/08)
 Vec: Perspektívy vývoja vzťahov medzi EÚ a Čínou
 

Samit EÚ – Čína plánovaný na 1. decembra bol odložený zo strany čínskej vlády, ktorá vyčíta francúzskemu predsedníctvu stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom. Ako Rada hodnotí súčasnú situáciu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou? Aké sú perspektívy vývoja týchto vzťahov? Ako Rada hodnotí aktivity a prínos Európskeho parlamentu v rámci vzťahov medzi EÚ a Čínou?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Európska únia vzala na vedomie rozhodnutie Číny odložiť samit s Európskou úniou na základe skutočnosti, že niektorí európski vedúci predstavitelia sa stretli alebo sa plánujú stretnúť s dalajlámom. EÚ vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím predstaviteľov Číny, ktorí nesú zodpovednosť za svoje skutky.

Napriek tomuto bezprecedentnému rozhodnutiu Čína naďalej zostáva významným partnerom Európskej únie v hospodárskych a obchodných záležitostiach, ako aj vo významných medzinárodných otázkach. EÚ plánuje naďalej podporovať strategické partnerstvo s Čínou, najmä v čase, keď si svetová hospodárska a finančná situácia vyžaduje veľmi úzku spoluprácu medzi Európou a Čínou. Pravidelné kontakty s čínskymi orgánmi budú pokračovať v rámci rôznych obojstranných rozhovorov. Európska únia presadzuje najmä rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci a tiež očakáva podpis dohôd o spolupráci a projektoch, ku ktorým spolu s čínskymi orgánmi dospela.

Európsky parlament prostredníctvom svojich výborov prispieva k budovaniu zahraničnej politiky vo všeobecnosti, najmä však prispieva k rozvoju politiky vo vzťahu k Číne.

 

Otázka č. 31, ktorú predkladá Silvia-Adriana Ţicău (H-0965/08)
 Vec: Význam dopravnej politiky v oblasti cestnej dopravy
 

Pokiaľ ide o otázku H-0614/08 Rade z 15. júla 2008, napriek prísľubu predstaviteľa Rady na plenárnom zasadnutí 23. septembra 2008, v zmysle ktorého mala Rada poskytnúť Parlamentu svoje stanovisko v septembri, chcem Radu informovať, že Parlament doposiaľ žiadny takýto dokument nedostal. Ak nové znenie nariadenia o prístupe k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy vstúpi do platnosti 1. júna 2009 a členské štáty by mali mať prepojené národné elektronické registre do 1. januára 2012, ako definuje nariadenie, môže Rada povedať, aký stupeň priority sa dáva „balíku cestnej dopravy“ v najbližších piatich mesiacoch? Aký harmonogram je navrhovaný, aby sa nové upravené nariadenia prijali do 1. júna 2009?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na decembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

V júni 2008 dosiahla Rada pod vedením slovinského predsedníctva politickú dohodu o „balíku cestnej dopravy“, ktorý pozostáva z troch legislatívnych aktov týkajúcich sa prístupu k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (2007/0098 (COD)), prístupu na trh cestnej nákladnej dopravy (2007/0099 (COD)) a prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (2007/0097 (COD)). Rada v súčasnosti pracuje na spoločnom stanovisku ku každej z uvedených oblastí, ktorú plánuje Európskemu parlamentu predložiť v januári 2009. Budúce české predsedníctvo sa pevne zaviazalo začať neformálne rozhovory s rôznymi spravodajcami s cieľom preskúmať možnosti dosiahnuť čo najrýchlejšiu dohodu s Európskym parlamentom. V tejto súvislosti sa pozornosť váženej pani poslankyne zameriava na skutočnosť, že do konca októbra 2008 Komisia nepredložila bulharskú a rumunskú verziu spomínaného návrhu právneho predpisu, a preto nebolo možné pokračovať v prípravných prácach.

 

OTÁZKY PRE KOMISIU
Otázka č. 38, ktorú predkladá Marco Cappato (H-0919/08)
 Vec: Národné a európske vlajky na ďalších olympijských hrách
 

Radikálne združenie „Esperanto“, ktoré je súčasťou Radikálnej strany proti násiliu spustilo kampaň v snahe dosiahnuť, aby národné olympijské výbory umožnili každému členskému štátu zúčastniť sa ďalších olympijských hier s cieľom reprezentovať Európu i svoju krajinu. Každý atlét by niesol dve vlajky, vlajku svojej krajiny a európsku vlajku a na zozname medailí by bol uvedený aj celkový počet medailí získaných pod európskou vlajkou.

Má Komisia v úmysle podporiť túto iniciatívu?

 
  
 

(EN) Komisia si dobre uvedomuje významnú úlohu športu a jeho potenciál vytvárať zmysel pre spolupatričnosť. Ako sa však uvádza v Bielej knihe o športe, organizácia športu a súťaží na národnej úrovni je súčasťou historickej a kultúrnej tradície európskeho prístupu k športu a zodpovedá túžbam väčšiny európskych občanov. Významnú úlohu zohrávajú najmä národné tímy, a to nielen pokiaľ ide o identitu, ale aj v oblasti zabezpečenia solidarity s bežným športom, a preto by sme ich mali podporovať.

Šport patrí do kompetencie vnútroštátnych orgánov alebo športových organizácií, prípadne obidvoch. V tejto súvislosti by sme mali pripomenúť, že myšlienka európskej vlajky na športovom oblečení atlétov sa spomínala už v správe pána Adonina „Európa občanov“(1).

O spôsobe zverejňovania výsledkov olympijských hier rozhodujú organizátori, pričom nesmieme zabúdať, že systém výberu v istých disciplínach umožňuje Európe vyslať na olympijské hry viac atlétov (27 tímov), čo v porovnaní s inými účastníkmi zvyšuje šance na získanie medailí. Komisia preto zdôrazňuje, že členské štáty sa zúčastňujú olympijských hier ako samostatné štáty a pripomína slogan EÚ, ktorý znie: „Zjednotení v rozmanitosti“.(2)

Preto vážený pán poslanec určite chápe, že Komisia nemôže podporiť iniciatívu uvádzať na zozname počet medailí získaných pod európskou vlajkou. Pokiaľ ide o vystavenie dvoch vlajok počas budúcich olympijských hier, hoci Komisia určite nie je proti takémuto prejavu symbolu jednoty, v politike v oblasti športu je jej želaním plne rešpektovať autonómiu športu a základnú zodpovednosť členských štátov. Komisia však môže túto iniciatívu podporiť iba na základe plného súhlasu kompetentných orgánov.

 
 

(1) KOM (88) 331 v konečnom znení, 24. júna 1988
(2) http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_sk.htm

 

Otázka č. 42, ktorú predkladá Gay Mitchell (H-0907/08)
 Vec: Deficit rozpočtu
 

Deficit rozpočtu v Írsku sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 5 percent. Je to výrazné prekročenie 3-percentného limitu rozpočtového deficitu stanoveného v Pakte stability a rastu a tento deficit je dostatočne vysoký na prijatie núdzového varovného postupu.

V rozhovore pre írske noviny komisár Almunia povedal, že „v Pakte stability a rastu nejde o pokuty. Nejde o výčitky voči členským štátom... V niektorých prípadoch ide o vytváranie tlaku, snahu využiť európsku dimenziu a multilaterálny systém dohľadu v snahe primäť vlády k uskutočňovaniu politík.“

Môže Komisia uviesť, aké kroky podnikla vo vzťahu k írskej vláde v súvislosti so súčasnou situáciou v rozpočtovom deficite?

 
  
 

(EN) Podľa najnovšieho programu stability z roku 2008, ktorý írske orgány predložili 14. októbra sa výsledok deficitu verejných financií v roku 2008 v Írsku odhaduje na 5,5 % HDP, pričom plánovaný deficit sa v zmysle predchádzajúcich odhadov pohyboval na úrovni 0,9 % HDP.

Komisia uplatní postup pri nadmernom deficite (PND) v súlade s ustanoveniami Zmluvy a Paktom stability a rastu. V prípade, že deficit verejných financií prekročí 3 % HDP, Komisia musí vypracovať správu v súlade s článkom 104 ods. 3 Zmluvy. Na základe akékoľvek prekročenia referenčnej hodnoty, ktoré nie je výnimočné, dočasné a približuje sa k hranici referenčnej hodnoty (článok 104.2) Rada na základe odporúčania Komisie formálne rozhodne o existencii nadmerného deficitu v danej krajine (článok 104 ods.6)).

Postup pri nadmernom deficite by sa mal považovať za poskytnutie podpory na prekonanie súčasných ťažkostí a na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

 

Otázka č. 43, ktorú predkladá Dimitrios Papadimoulis (H-0917/08)
 Vec: Solventnosť členských štátov eurozóny
 

V období súčasnej finančnej krízy majú mnohé členské štáty problém s dlhovou službou v oblasti verejného dlhu, keďže pokles emitovaných štátnych dlhopisov vedie k prudkému nárastu cien pôžičiek.

Vzhľadom na to, že niektoré členské štáty, ako napríklad Grécko sa dlhé roky snažili výrazne znížiť verejný dlh, do akej miery hospodárska kríza ovplyvní solventnosť Grécka a členských štátov eurozóny všeobecne? Na akej úrovni sú úrokové sadzby pôžičiek v Grécku a v členských štátoch eurozóny? Vychádzajúc z nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu, aká je emisia štátnych dlhopisov v Grécku a v členských štátoch eurozóny?

 
  
 

(EN) Kríza finančného trhu priniesla „útek do bezpečia“, ktorý v krajinách s tradične vysokým deficitom a vysokou mierou zadlženosti zvýšil náklady dlhovej služby v oblasti štátnych dlhopisov.

V niektorých krajinách, napríklad konkrétne v Grécku by nerovnováha bežného účtu mohla naďalej zhoršovať negatívne vnímanie, pokiaľ ide o schopnosť vyrovnať sa s nepriaznivými vplyvmi hospodárskeho útlmu z dlhodobejšieho hľadiska.

K 6. novembru 2008 sa hodnota emitovaných 10-ročných štátnych dlhopisov v porovnaní so 6. novembrom 2007 zvýšila v Grécku o 120 percentuálnych bodov (z 31 na 151 percentuálnych bodov), pričom ako kritérium sa použil nemecký dlhopis s rovnakou dobou platnosti. Tento skok je v krajinách EÚ-27 jedným z najvýraznejších. Iba Maďarsko (+ 262 percentuálnych bodov), Rumunsko (+ 194), Lotyšsko (+ 182) a Poľsko (+ 145) prekonali Grécko a boli najvyššie v eurozóne (Taliansko je druhou krajinou eurozóny s najvýraznejším zvýšením + 75 percentuálnych bodov, za ktorým nasleduje Belgicko s + 64 percentuálnymi bodmi). Hoci uvedený vývoj sa týka vyslovene spomínaných krajín, toto zvýšenie ovplyvnilo krajiny EÚ-27 ako celok (v priemere + 67,7 percentuálneho bodu) a zároveň aj krajiny eurozóny (+ 46 percentuálnych bodov). (Zdroj údajov: Eurostat)

 

Otázka č. 46, ktorú predkladá Claude Moraes (H-0904/08)
 Vec: Európska stratégia Komisie v oblasti zdravia a starší ľudia
 

Prvoradým cieľom európskej stratégie Komisie v oblasti zdravia je „Podpora dobrého zdravotného stavu v starnúcej Európe“. Chcem pochváliť Komisiu za to, že starnutie obyvateľstva zaradila vo svojom programe zdravia na popredné miesto, napriek tomu však v tejto oblasti chýbajú konkrétne návrhy a opatrenia. Napríklad program otvoreného fóra o zdraví, ktoré sa konalo v dňoch 10. – 11. decembra sa zameriaval iba na mladých a nezaoberal sa problematikou starších ľudí.

Mohla by Komisia v tejto súvislosti uviesť, aké konkrétne strategické opatrenia a iniciatívy plánuje prijať na podporu zdravšieho a dlhšieho života starších ľudí v Európe s využitím existujúcich nástrojov EÚ, napríklad otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania?

Čo konkrétne plánuje Komisia robiť na podporu členských štátov v snahe začleniť starších ľudí ako cieľovej skupiny do aktivít na ochranu a podporu zdravia? Plánuje Komisia vypracovať európsku stratégiu v oblasti zdravého starnutia, ktorá sa bude týkať všetkých generácií?

 
  
 

(EN) Podpora dobrého zdravotného stavu starnúcej spoločnosti je skutočne prvoradým cieľom stratégie EÚ v oblasti zdravia na obdobie 2008 – 2013 a programu zdravia.

V stratégii v oblasti zdravia sa očakáva prijatie krokov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu starších ľudí vrátane usmernení súvisiacich s rakovinou a neuro-degeneratívnymi ochoreniami. V tejto súvislosti napríklad Komisia na budúci rok plánuje predložiť iniciatívu Spoločenstva zameranú na pomoc pri liečbe Alzheimerovej choroby.

Komisia sa tiež snaží zabezpečiť rôzne politické iniciatívy, ktoré prispejú k zdravému starnutiu a pomôžu prispôsobiť zdravotné systémy požiadavkám starnúceho obyvateľstva.

Okrem toho Komisia podporuje výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti. Napríklad z programu zdravia sa nedávno financoval projekt, ktorý sa zaoberal odporúčaniami v oblasti stratégie zdravého starnutia.

Podpora zdravého starnutia však znamená oveľa viac ako prijatie opatrení zameraných na starých ľudí. Ak by ľudia v mladosti žili zdravšie, mohli by sa mnohým chronickým ochoreniam v staršom veku vyhnúť. Preto stratégia presadzuje prevenciu a podporu počas celého životného cyklu a jej iniciatívy sa zameriavajú na ľudí všetkých vekových kategórií vrátane mladých. Opatrenia Komisie v tejto oblasti zahŕňajú európsku akčnú platformu pre výživu a fyzickú aktivitu a stratégie týkajúce sa výživy a škodlivosti alkoholu.

Komisia tiež podporuje členské štáty v ich úsilí propagovať zdravé starnutie. Pomocou otvorenej metódy koordinácie v sociálnom začleňovaní a sociálnej ochrane sa Komisia živo zaujíma o iniciatívy navrhované členskými štátmi v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb zameraných na staršie obyvateľstvo.

Napokon Komisia v súčasnosti uvažuje o ďalších iniciatívach do budúcnosti v snahe ďalej podporovať zdravé starnutie.

 

Otázka č. 47, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0909/08)
 Vec: Duševné zdravie
 

Môže Komisia uviesť, či je spokojná so súčasnou situáciou v zariadeniach na poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia v členských štátoch a s výškou prostriedkov, ktoré sú na tieto služby vyčlenené? Zaujíma sa Komisia o to, že oblasť duševného zdravia je stále nedostatočne financovaná a má slabé postavenie na to, aby mohla pomôcť tým, ktorí to potrebujú? Zaujíma sa Komisia konkrétne o regionálne nerovnosti v poskytovaní týchto služieb?

 
  
 

Organizácia a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti patrí do kompetencie členských štátov.

Komisia si uvedomuje, že systémy v oblasti duševného zdravia je potrebné zlepšiť. Členské štáty EÚ túto skutočnosť uznali a vyjadrili s ňou súhlas prijatím deklarácie Svetovej zdravotníckej organizácie o duševnom zdraví v Európe v roku 2005. Niektoré členské štáty medzičasom prijali kroky na prehodnotenie existujúcich alebo vytvorenie nových stratégií v oblasti duševného zdravia.

Jednou z priorít Európskeho paktu duševného zdravia a blaha, ktorý vznikol v júni 2008, je poskytovať podporu a umožniť členským štátom zdokonaliť systémy v oblasti duševného zdravia prostredníctvom výmeny a spolupráce na úrovni EÚ a na základe osvedčených postupov.

Okrem aktivít na základe Paktu duševného zdravia môžu členské štáty využívať existujúce nástroje EÚ. Je možné napríklad prijímať opatrenia na zlepšenie odbornej prípravy zamestnancov alebo na riešenie regionálnych nerovností v poskytovaní služieb v oblasti duševného zdravia prostredníctvom využitia programov štrukturálnych fondov.

 

Otázka č. 48, ktorú predkladá Avril Doyle (H-0913/08)
 Vec: Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
 

Návrh smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [Návrh smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 2008/0142(COD)] vytvára sieť orgánov na posúdenie zdravotníckej technológie. Tieto orgány, ako napríklad Úrad pre informácie a kvalitu zdravia (HIQA) v Írsku alebo Národný inštitút pre klinickú bezchybnosť (NICE) v Spojenom kráľovstve sa zaoberajú odporúčaniami o dostupnosti danej liečby pre pacientov.

Doposiaľ týmto procesom skúmania často chýbala transparentnosť, boli zdĺhavé a nezameriavali sa priamo na potreby pacientov. Nedávno sa vedenie inštitútu NICE muselo verejne ospravedlniť za omeškanie v súvislosti so skúmaním novej liečebnej metódy.

Súhlasí Komisia s tým, že smernica s názvom „Práva pacientov“ by mala zabezpečiť, aby sa do procesu skúmania zapojili aj pacienti?

 
  
 

(EN) Návrh smernice o právach pacientov v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou sa zameriava na vytvorenie siete na trvalom základe, ktorá bude spájať vnútroštátne orgány zodpovedné za posúdenie zdravotníckej technológie. Jej cieľom by bolo podporiť spoluprácu a výmenu informácií, poznatkov, metód a osvedčených postupov medzi 27 členskými štátmi.

Toto ustanovenie sa nezameriava na harmonizáciu vnútroštátnych rozhodovacích procesov na posúdenie zdravotníckej technológie, a preto neustanovuje účasť pacientov vo vnútroštátnych procesoch skúmania. Túto otázku by bolo možné brať do úvahy po prijatí opatrení na vykonávanie tohto ustanovenia. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že v súlade s článkom 17 navrhovanej smernice spomínaná sieť pozostáva z úradov alebo orgánov zodpovedných za posúdenie zdravotníckej technológie, ktoré sú ustanovené členskými štátmi.

 

Otázka č. 49, ktorú predkladá Bart Staes (H-0915/08)
 Vec: Cezhraničná zdravotná starostlivosť
 

V návrhu smernice Komisie (KOM(2008)0414) o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa kladie väčší dôraz na právo členského štátu financovať a riadiť vlastný systém zdravotnej starostlivosti. To by mohlo najmä v krajinách s veľkým prílivom pacientov vyvíjať na systém zdravotnej starostlivosti väčší tlak. Okrem toho už existuje nariadenie (EHS) č. 1408/71(1) na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré obsahuje pravidlá týkajúce sa úhrady nákladov, predchádzajúce povolenie atď.

Ako Komisia zaručí, aby sa nevyvíjal žiadny zbytočný tlak na vlastný systém zdravotnej starostlivosti v členskom štáte a ako Komisia plánuje vyriešiť situáciu pacientov, keďže nová smernica platí súčasne s nariadením (EHS) č. 1408/71 o systémoch sociálneho zabezpečenia?

 
  
 

(EN) Pokiaľ ide o otázku vplyvu návrhu smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti(2) na systémy zdravotnej starostlivosti členských štátov, hodnotenie vplyvu ukazuje, že dodatočné náklady na liečbu vyplývajúce z týchto návrhov by nemali narušiť trvalú udržateľnosť alebo plánovanie systémov zdravotnej starostlivosti ako takých.

Je to v dôsledku toho, že na základe navrhovanej smernice majú občania nárok len na úhradu zdravotnej starostlivosti v takej výške, akú by mali doma, preto sú členské štáty povinné hradiť len zdravotnú starostlivosť, za ktorú by museli platiť v každom prípade. Podľa posúdenia vplyvu sa odhaduje, že dodatočné náklady na ošetrenie by predstavovali iba zlomok celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť a v porovnaní s výhodami tohto návrhu by boli zanedbateľné.

Ale v každom prípade, ak by v krátkodobom horizonte nepredvídateľný objem cezhraničnej zdravotnej starostlivosti spôsobil vážny problém – napríklad pri plánovaní miestnych zariadení – v návrhu sa členským štátom povoľuje zaviesť obmedzenia potrebné na ochranu vlastného systému ako celku, napríklad zavedenie systému predchádzajúceho povolenia pre pacientov, ktorí vyhľadajú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť za podmienok uvedených v smernici, ktorá vychádza z judikatúry Súdneho dvora.

Okrem toho z dlhodobého hľadiska pridaná hodnota vyplývajúca z európskej spolupráce v oblastiach, ako sú európske siete referenčných centier, spoločné posudzovanie nových zdravotníckych technológií a využívanie informačnej a komunikačnej technológie na poskytovanie účinnejšej zdravotnej starostlivosti („elektronická zdravotná starostlivosť“) pomôže zlepšiť kvalitu a zvýšiť účinnosť zdravotnej starostlivosti tak pre pacientov, ktorí za zdravotnou starostlivosťou cestujú, ako aj pre tých, ktorí ju využívajú doma.

Čo sa týka otázky vzťahov tohto návrhu a existujúceho rámca na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a konkrétne nariadenia (ES) č. 1408/71(3), existujúci rámec na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zostane v platnosti súčasne s navrhovanou smernicou so všetkými všeobecnými zásadami, na ktorých sú nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia založené.

Nariadenie (ES) č. 1408/71 zabezpečuje, že ak pacientovi v danom stave nemožno bez zbytočného odkladu poskytnúť primeranú starostlivosť v jeho vlastnej krajine, bude mať právo ísť do zahraničia a všetky dodatočné náklady súvisiace s ošetrením sa uhradia z verejných fondov. Vždy, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia, udelí sa povolenie a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. Tieto kroky sa v navrhovanej smernici explicitne pripúšťajú. Nariadenie (ES) č. 1408/71 bude preto naďalej predstavovať všeobecný nástroj a „záchrannú sieť“ na zabezpečenie toho, aby každý pacient, ktorému nemôže byť zdravotná starostlivosť v jeho vlastnom štáte poskytnutá v primeranom čase, mal prístup k zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte.

V návrhu smernice sa ustanovuje dodatočná možnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ako reakcia na prípady, ktoré iniciovali samotní občania a ktoré viedli k riešeniu súdnou cestou. Je dôležité zdôrazniť, že práva vychádzajúce z tejto judikatúry nenahrádzajú práva existujúce v zmysle národných rámcov alebo nariadenia (ES) č. 1408/71. Pre občanov predstavujú dodatočné práva, o ktorých uplatňovaní sa môžu občania rozhodnúť. Preto poskytujú všetkým občanom lepší prístup k rôznym formám zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ.

 
 

(1) Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.
(2) KOM(2008)414.
(3) Nariadenie (ES) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva, Ú. v. ES L 149, 5.7.1971

 

Otázka č. 50, ktorú predkladá John Bowis (H-0924/08)
 Vec: Kontrola tabaku
 

Vypracuje Komisia zoznam členských štátov, ktoré ešte neratifikovali Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku a ešte nemajú zavedené politiky pre zákaz fajčenia na verejných miestach a na pracoviskách?

 
  
 

(EN) K dnešnému dňu ratifikovali Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku všetky členské štáty s výnimkou Českej republiky.

Dohovor vytvára pre zmluvné strany právny záväzok prijať a vykonávať účinné opatrenia na ochranu ľudí pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu na uzavretých pracoviskách, verejných miestach a vo verejnej doprave.

V súčasnosti majú všetky členské štáty zavedenú nejakú formu regulácie, ktorá sa zameriava na obmedzovanie vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu. Rozsah a charakter tejto regulácie sa však veľmi líši.

Podľa informácií, ktoré má k dispozícii Komisia, niečo vyše tretiny členských štátov zabezpečuje účinnú ochranu pred tabakovým dymom na všetkých uzavretých pracoviskách a verejných miestach v súlade s požiadavkami dohovoru WHO.

Všeobecný zákaz fajčenia na všetkých uzavretých verejných miestach a pracoviskách vrátane barov a reštaurácií je zatiaľ zavedený v Írsku a v Spojenom kráľovstve.

Právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, ktoré zaviedli Taliansko, Malta, Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Slovinsko, Francúzsko a Holandsko, povoľujú osobitné uzavreté fajčiarne.

Vo viac ako v polovici členských štátov však občania a zamestnanci stále nie sú úplne chránení pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých pracoviskách a verejných miestach. Problematickou oblasťou regulácie sú najmä bary a reštaurácie.

Komisia hodlá v roku 2009 predložiť návrh odporúčania o prostredí bez dymu s cieľom podporiť členské štáty pri prijímaní komplexných právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu.

Podrobný prehľad politík členských štátov v prospech prostredia bez dymu bude uvedený v hodnotení vplyvu, ktoré bude priložené k návrhu.

Tejto téme sa bude Komisia venovať aj v nadchádzajúcej správe o vykonávaní odporúčania Rady o prevencii fajčenia.

 

Otázka č. 51, ktorú predkladá Sarah Ludford (H-0929/08)
 Vec: Smernica 2001/93/ES, ktorá mení a dopĺňa smernicu 91/630/EHS stanovujúcu minimálne normy na ochranu ošípaných
 

Plánuje Komisia v rámci akčného plánu Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na rok 2009 začať pracovať na návrhu na zmenu a doplnenie smernice 91/630/EHS o ochrane ošípaných skôr, než podstatná časť výskumu, ktorý uskutočnil v tejto oblasti Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), prestane byť aktuálnou?

 
  
 

(EN) Komisia si uvedomuje, že vzhľadom na nové vedecké poznatky, ktoré boli predložené v správach prijatých Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), je potrebná modernizácia právnych predpisov o dobrých životných podmienkach ošípaných.

Komisia už začala pracovať na vyhodnotení najlepšej možnosti na zlepšenie súčasnej situácie. Zohľadňuje pritom potrebu zvážiť strategické priority akčného plánu Spoločenstva na dobré životné podmienky zvierat a najmä možnosť zaviesť do svojho budúceho návrhu osobitné merateľné ukazovatele životných podmienok zvierat, pokiaľ už existujú. Minimálne normy týkajúce sa poľnohospodárskeho systému, podmienok ustajnenia a postupov kŕmenia by ešte stále mohli byť potrebné, ale vývoj ukazovateľov životných podmienok zvierat by mal prispieť k lepšiemu hodnoteniu situácie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na hospodárstvach a, dúfajme, k lepšiemu a rýchlejšiemu presadzovaniu noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a ich udržiavaniu v súlade s novými vedeckými poznatkami.

V súvislosti s tým Komisia skúma možnosť vypracovať návrh na prepracovanie všeobecných právnych predpisov z roku 1998(1) o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely, ako aj špecifických požiadaviek týkajúcich sa ošípaných s cieľom modernizovať normy stanovené v príslušných právnych predpisoch. Akýkoľvek návrh by mal tiež brať do úvahy ciele nového právneho predpisu týkajúceho sa zdravia zvierat, ktorý sa plánuje v stratégii EÚ v oblasti zdravia zvierat(2).

Komisia sa domnieva, že prípadné použitie existujúcich medzinárodne uznávaných ukazovateľov životných podmienok zvierat v európskych právnych predpisoch by umožnilo lepšie presadzovanie a podporu vyšších noriem v oblasti životných podmienok.

Komisia sa okrem toho domnieva, že tento prístup umožní porovnanie noriem v oblasti životných podmienok zvierat s medzinárodnými obchodnými partnermi, a dúfa, že uľahčí ich používanie mimo hraníc Spoločenstva.

Na podporenie tejto iniciatívy prebieha niekoľko výskumných projektov vrátane výskumného projektu financovaného Spoločenstvom, ktorý sa nazýva Kvalita životných podmienok zvierat – veda a spoločnosť zlepšujú životné podmienky zvierat v reťazci kvality potravín. Realizácia projektu o kvalite životných podmienok zvierat sa očakáva v roku 2009. V roku 2010 chce Komisia pracovať na prípadných možnostiach prepracovania súčasného legislatívneho rámca.

 
 

(1) Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely. Úradný vestník ES L 221, 08/08/1998
(2) http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/index_en.htm

 

Otázka č. 52, ktorú predkladá Catherine Stihler (H-0939/08)
 Vec: Reumatické ochorenia
 

Mohla by Komisia vzhľadom na úspešné písomné vyhlásenie (P6_TA(2008)0262) o reumatických ochoreniach poskytnúť Parlamentu najnovšie informácie o opatreniach prijatých na pomoc ľuďom v EÚ, ktorí trpia reumatickými chorobami?

 
  
 

(EN) Písomné vyhlásenie z 5. júna 2008 o reumatických ochoreniach(1) vyzýva Komisiu, aby okrem iného vypracovala stratégiu Spoločenstva na boj proti reumatickým ochoreniam. Podľa článku 152 Zmluvy činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.

Komisia napriek tomu podporila dôležitú oblasť reumatických ochorení prostredníctvom programov činnosti Spoločenstva v oblasti verejného zdravia. V roku 2008 bol vybraný na financovanie nový projekt pre európsku monitorovaciu a informačnú sieť v oblasti ochorení oporno-pohybovej sústavy. Tento projekt významne prispeje k podporeniu lepšieho pochopenia, poznatkov a informácií o ochoreniach oporno-pohybovej sústavy v EÚ.

Okrem toho prebiehajúci 7. rámcový program pre výskum na roky 2007 – 2013 navrhuje v rámci programu Zdravie uskutočniť translačný výskum závažných ochorení. V tejto oblasti sa výslovne uvádzajú reumatické ochorenia.

Po výzve v roku 2007 na predkladanie návrhov na tému „počiatočné štádiá v patogenéze chronických zápalových ochorení“ bol vybratý projekt Masterswitch. Projekt integruje 17 vedúcich výskumných skupín z 10 krajín EÚ a pridružených krajín a zameriava sa na objasnenie mechanizmu spúšťania reumatickej artritídy a potenciálnych bunkových a molekulárnych terapeutických cieľov. Celkový príspevok na projekt predstavuje 11,2 milióna EUR. V budúcnosti sa očakávajú výzvy na ďalšie pokračovanie pomoci pre výskum o tejto problematike v rámci 7. rámcového programu.

Navyše pri príležitosti nedávnej konferencie Európskej ligy proti reumatizmu (EULAR)(2), ktorá sa konala 6. novembra 2008 v Budapešti, je dôležité poukázať na podporu, ktorú poskytla Komisia vyzdvihnutím dôležitosti reumatických ochorení (RD) ako podskupiny ochorení oporno-pohybovej sústavy (MSD) pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a jej prepojenie s antidiskriminačnými politikami Spoločenstva.

Na záver – a konkrétne o poškodeniach oporno-pohybovej sústavy – Komisia v oznámení Zlepšenie kvality práce: stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012(3) vyjadrila svoj zámer hľadať spôsoby na posilnenie prevencie rizika porúch oporno-pohybovej sústavy. V súčasnosti prebieha hodnotenie vplyvu s cieľom dosiahnuť tento zámer.

 
 

(1) P6_TA(2008)0262
(2) Európska liga proti reumatizmu
(3) KOM(2007) 62, konečné znenie z 21.02.2007.

 

Otázka č. 53, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0967/08)
 Vec: Komercializácia zdravia v záujme veľkých monopolných skupín
 

Podľa výskumu, ktorý uskutočnila Aténska univerzita, je Grécko na čele v oblasti privatizácie a komercializácie zdravotníckeho systému. Táto skutočnosť veľmi nepriaznivo vplýva na rodiny pracujúcej triedy, od ktorých sa požaduje, aby zo svojho skromného rozpočtu platili 57 % všetkých nákladov na zdravotníctvo (viac ako 11 miliárd EUR). Súkromné diagnostické a nemocničné zariadenia, ktorých počet sa neustále znásobuje, sa v rastúcej miere koncentrujú do veľkých skupín, ktoré teraz v prevažnej miere určujú politiku v oblasti zdravotníctva, zatiaľ čo veľká časť liečebnej kapacity zostáva nevyužitá. Enormný nárast súkromného sektora a korupcie vo verejnom sektore spôsobil samotný štát, ktorý núti pracujúcich, aby sa so svojimi zdravotnými problémami obracali na súkromný sektor, pretože verejný sektor v dôsledku nedostatočných infraštruktúr, vybavenia a personálu nie je schopný poskytovať dostatočne rýchlu liečbu.

Ako sa na túto neprijateľnú situáciu, ktorá obmedzuje možnosti liečby pracujúcich, komercializuje systém zdravotníctva v záujme veľkých monopolných skupín, zvyšuje nedostatočné využívanie zdravotníckeho personálu a dokonca ohrozuje verejné zdravie, pozerá Komisia?

 
  
 

(EN) Podľa článku 152 Zmluvy a predovšetkým odseku 5 činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.

Preto nie je úlohou Komisie vyjadrovať názory na situáciu, ktorú opísal vážený pán poslanec. Tento prípad patrí do právomoci príslušných gréckych orgánov.

 

Otázka č. 54, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-0880/08)
 Vec: Politika v oblasti zdravotníctva a zákaz fajčenia
 

Na základe akých kompetencií, vzhľadom na politiku v oblasti zdravotníctva, sa Komisia v súčasnosti usiluje o zákaz fajčenia na pracoviskách v celej EÚ a čo považuje v tejto otázke za obmedzenie svojich kompetencií v rámci politiky v oblasti zdravotníctva v protiklade s kompetenciami členských štátov?

 
  
 

(EN) Spoločenstvo a 26 členských štátov sú vzhľadom na programy verejného zdravia a ako strany Rámcového dohovoru svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na kontrolu tabaku (FCTC) zaviazané zabezpečiť ochranu pred vystavením tabakovému dymu na všetkých uzavretých pracoviskách a verejných miestach. Aj výsledok diskusie o zelenej knihe Smerom k Európe bez tabakového dymu(1), ktorú uverejnila Komisia, jasne ukázal komplexnú podporu politikám v prospech prostredia bez dymu a ďalšej činnosti EÚ v tejto oblasti. Komisia hodlá začiatkom roka 2009 v nadväznosti na diskusiu o zelenej knihe predložiť návrh na odporúčanie Rady o prostredí bez cigaretového dymu.

Každý konkrétny právny predpis určený na ochranu pracujúcich pred ohrozením zdravia a bezpečnosti súvisiacim s vystavením environmentálnemu tabakovému dymu na pracovisku bude patriť do oblasti politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bude sa zakladať na článku 137 ES.

Článok 137 stanovuje, že Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov vo viacerých oblastiach vrátane zlepšovania pracovného prostredia vzhľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Komisia sa pred predložením návrhu v tejto súvislosti radí so sociálnymi partnermi na úrovni Spoločenstva podľa dvojfázového konzultačného postupu v súlade s článkom 138 ES.

Každá takáto legislatívna iniciatíva by spĺňala zásady proporcionality a subsidiarity.

 
 

(1) KOM(2007) 27 v konečnom znení.

 

Otázka č. 55, ktorú predkladá Hélène Goudin (H-0882/08)
 Vec: Vyvíjanie nátlaku pred hlasovaním o Lisabonskej zmluve
 

V správe, ktorá bola uverejnená 11. októbra 2008 v novinách Aftonbladet, sa tvrdí, že pani komisárka Margot Wallströmová sa 20. novembra pokúšala vo švédskom parlamente ovplyvniť výsledok hlasovania o Lisabonskej zmluve. Podľa novín sa pani komisárka Wallströmová pokúšala presvedčiť predsedníčku švédskej Sociálnodemokratickej strany pani Monu Sahlinovú, aby odporučila hlasovať za Zmluvu.

Môže sa Komisia zaručiť, že sa v tejto záležitosti nepokúšala, oficiálne ani neoficiálne, ovplyvniť pani Monu Sahlinovú a švédskych sociálnych demokratov?

 
  
 

(EN) Postoj Komisie k Lisabonskej zmluve je známy. Komisia sa nepokúšala neprimeraným spôsobom ovplyvniť ratifikáciu Lisabonskej zmluvy vo Švédsku.

 

Otázka č. 56, ktorú predkladá Nils Lundgren (H-0884/08)
 Vec: Vojenské ambície EÚ podľa Lisabonskej zmluvy
 

Pani komisárka Margot Wallströmová sa v rozhovore s novinami EUObserver, ktorý bol uverejnený 22. októbra 2008, sťažovala, že súčasťou írskej referendovej kampane o Lisabonskej zmluve, ktorá prebiehala začiatkom tohto roka, bolo množstvo emocionálnych argumentov. Ako príklad uvádza, že mnohí írski občania boli vystrašení a hlasovali proti zmluve, pretože sa domnievali, že v prípade prijatia Lisabonskej zmluvy by museli posielať svoje deti do armády EÚ. Poznámky pani komisárky Wallströmovej svedčia o tom, že podľa Lisabonskej zmluvy nemá EÚ v úmysle vytvoriť spoločnú vojenskú organizáciu.

Domnieva sa Komisia, že írski voliči nepochopili text Zmluvy, a teda, že si môžu byť istí, že v prípade, ak Lisabonská zmluva nadobudne platnosť, ich synovia a dcéry nebudú musieť slúžiť v armáde EÚ? Môže Komisia zaručiť, že švédska politika neutrality pretrvá, aj keď nadobudne platnosť Lisabonská zmluva?

 
  
 

(EN) Lisabonská zmluva by v oblasti zahraničných vecí a obrany v plnej miere zachovala národnú suverenitu členských štátov. Preto by Zmluva neovplyvnila vojenskú neutralitu príslušných členských štátov.

Lisabonská zmluva do istej miery pozmeňuje a dopĺňa súčasné ustanovenia o bezpečnosti a obrane, ale nemení ich základné vlastnosti. V Zmluve sa výslovne uvádza, že zmeny v oblasti bezpečnosti a obrany navrhované podľa Zmluvy „sa nedotknú osobitnej povahy bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov“.

Nová štruktúra zahraničnej politiky by zvýšila súdržnosť a efektívnosť vonkajšej činnosti Únie, ktorá je dôležitá vzhľadom na nové úlohy 21. storočia a na zvýšenie schopnosti Únie konať na svetovej scéne. Lisabonská zmluva by zvýšila jej schopnosť reagovať na krízové situácie na celom svete využívaním veľkého rozsahu nástrojov, ktoré by sa mohli mobilizovať na podporu predchádzania konfliktom a krízového riadenia, pritom by mohla prijímať humanitárne a záchranné úlohy alebo sa zúčastňovať na operáciách na udržiavanie mieru. Rozhodnutia o otázkach bezpečnostnej a obrannej politiky by sa však naďalej prijímali jednomyseľne a nasadenie jednotiek ľubovoľným členským štátom na konkrétnu misiu by zostalo na suverénnom rozhodnutí príslušného štátu. Pri každej misii EÚ v oblasti krízového riadenia by bola naďalej potrebná podpora všetkých členských štátov. Írsko a Švédsko by mali v prípade akejkoľvek misie na udržiavanie mieru – či už by ju viedla Organizácia Spojených národov, EÚ alebo niekto iný – právo rozhodnúť sa, či poskytnú takýto príspevok a akým spôsobom.

 

Otázka č. 57, ktorú predkladá Stavros Arnaoutakis (H-0887/08)
 Vec: Bezplatné ovocie a zelenina pre školopovinné deti
 

Komisia navrhuje prijať celoeurópsky program na bezplatnú distribúciu ovocia a zeleniny na školách (KOM(2008)0442). Nákup a distribúcia týchto výrobkov budú financované z fondov EÚ vo výške 90 miliónov EUR ročne. Od členských štátov sa tiež žiada, aby pripravili vnútroštátne stratégie a vzdelávacie iniciatívy. Program má prijať Rada v roku 2009.

Kedy sa očakáva prijatie rozhodnutia o implementácii tohto nariadenia a ako Komisia zabezpečí, aby príslušné orgány a občania členských štátov boli správne a včas informovaní?

Komisia oznámila, že na prepojenie programov rôznych vnútroštátnych orgánov bude pridelených 1,3 milióna EUR, aby sa podporila spoľahlivá a efektívna výmena osvedčených postupov. Akých činností sa to týka a ktoré orgány budú zodpovedné za ich vykonávanie?

 
  
 

(EN) Potom, čo predložil svoje stanovisko Parlament, Rada pre poľnohospodárstvo dosiahla dňa 19. novembra politickú dohodu o školskom programe podpory konzumácie ovocia. Formálne prijatie nariadenia Rady sa očakáva pred koncom roka 2008.

Začiatkom budúceho roka útvary Komisie pripravia vykonávacie pravidlá pre školský program podpory konzumácie ovocia a tieto budú prijaté prostredníctvom postupu riadiaceho výboru. Vypracovanie vnútroštátnych a/alebo regionálnych realizačných stratégií bude úlohou členských štátov.

Zorganizovaním veľkej konferencie v dňoch 15. – 16. decembra 2008, na ktorej sa zúčastnili propagátori projektu, akademickí pracovníci a zástupcovia administratív členských štátov, Komisia opäť posilnila činnosti na prepojenie programov. Účelom konferencie je prepojiť školské programy podpory konzumácie ovocia, poskytnúť vstupné informácie pre vykonávacie pravidlá Komisie a vnútroštátne/regionálne stratégie. Zámerom Komisie je podporiť výmenu skúseností medzi rôznymi aktérmi zapojenými do týchto programov v celej Európskej únii, podporovať konferencie o školských programoch podpory konzumácie ovocia a vývoj internetových nástrojov.

 

Otázka č. 58, ktorú predkladá Liam Aylward(H-0894/08)
 Vec: Energetická účinnosť
 

Pokiaľ ide o balík pre zmenu klímy, mnohí sa domnievajú, že pre súkromné byty, verejné orgány, spoločnosti atď. je energetická účinnosť jedným z najužitočnejších a najrealistickejších spôsobov zníženia emisií.

Predpokladá Komisia, že sa tento nezáväzný cieľ energetickej účinnosti stane záväzným?

 
  
 

(EN) Hlavy štátov a vlád EÚ sa na zasadnutí Európskej rady v marci 2007 zaviazali, že do roku 2020 dosiahnu tri ambiciózne 20 % ciele: (1) zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990, (2) zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie v EÚ na 20 % a (3) zníženie plánovanej spotreby energie o 20 %.

Energetická účinnosť je pri dosahovaní týchto cieľov pre Európsku úniu kľúčovou oblasťou, v ktorej je možné urobiť pokrok. Energetická účinnosť je nákladovo najefektívnejším spôsobom, ktorým možno znížiť spotrebu energie pri zachovaní rovnakej úrovne hospodárskej činnosti. Zvýšenie energetickej účinnosti tiež rieši kľúčové energetické úlohy súvisiace so zmenou klímy, energetickou bezpečnosťou a konkurencieschopnosťou.

Cieľ dvadsaťpercentnej úspory energie je nezáväzný, pretože nebol stanovený právnymi predpismi. Pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zníženia emisií však určite spustí investície do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti v sektoroch premeny energie, dodávok energie a priemyslu. To potom prispeje k dosiahnutiu cieľa ušetriť 20 % energie.

Komisia neplánuje presadzovať záväznosť cieľa úspor, pretože ponecháva členským štátom väčšiu pružnosť, aby mohli podľa vlastných stratégií zlepšovať energetickú účinnosť vo svojich, z hľadiska spotreby energie kľúčových, sektoroch. Komisia je však presvedčená, že spoločným úsilím na politickej a realizačnej úrovni by sa motivácia pre energetickú účinnosť dala ešte zvýšiť a mohli by sa dosiahnuť vyššie úrovne úspor energie. Komisia prijala v roku 2006 európsky akčný plán energetickej účinnosti s cieľom mobilizácie tvorcov politiky a účastníkov trhu pri dosahovaní vyššej energetickej účinnosti budov, zariadení, dopravných prostriedkov a energetických systémov. V súčasnosti prebieha implementácia tohto akčného plánu a mala by sa ukončiť do roku 2012. Prednedávnom, 13. novembra, Komisia prijala komplexný balík návrhov a rozhodnutí v oblasti energetickej účinnosti na posilnenie úsilia dosiahnuť 20 % cieľ v roku 2020. Komisia vyhodnotí európsky akčný plán energetickej účinnosti v roku 2009.

 

Otázka č. 59, ktorú predkladá Brian Crowley (H-0900/08)
 Vec: Mladí ľudia a Európska únia
 

Aké sú súčasné plány Komisie na zapojenie mladších ľudí, aby chápali a získali skúsenosti s činnosťou EÚ?

 
  
 

(EN) Komisia považuje zapájanie mladých ľudí do záležitostí EÚ za dôležitý prvok dlhodobého rozvoja európskeho občianstva. Toto porozumenie sa odzrkadľuje v mnohých programoch a činnostiach vykonávaných na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni rôznymi útvarmi Komisie a v úzkej spolupráci s orgánmi jednotlivých členských štátov.

Centrálna úroveň, Mládež v akcii, hlavný program EÚ pre mladých ľudí, sa zameriava na inšpiráciu pocitu aktívneho občianstva, solidarity a tolerancie medzi mladými Európanmi a na ich zapojenie do formovania budúcnosti Únie.

Európsky týždeň mládeže poskytuje od roku 2003 mladým ľudom platformu a príležitosť zúčastňovať sa na tvorbe politiky EÚ a zahŕňa kultúrne podujatia a politické diskusie organizované v celej Európe. Okrem toho sú zástupcovia mládežníckych organizácií pozývaní do inštitúcií EÚ na diskusie s tvorcami politiky EÚ, aby sa podporilo získavanie skúseností a zapojenie mladých ľudí do záležitostí EÚ. Toto fórum poskytuje Komisii príležitosť na rozhovory s mladými ľuďmi o otázkach, ktoré ich osobitne zaujímajú, ako aj na ich zapojenie do európskych záležitostí a zlepšenie ich vedomostí o európskych inštitúciách a politikách.

Toto zapojenie dopĺňa európsky portál pre mládež, ktorý ponúka mladým Európanom nielen informácie, ale im tiež umožňuje vyjadrovať svoje názory a klásť otázky. Portál poskytuje informácie o 8 hlavných témach, pokrýva 31 krajín a je dostupný v 25 jazykoch.

Komisia tiež organizuje každých 6 mesiacov pre viac ako 600 stážistov odbornú prípravu na pracovisku. Stáže poskytujú mladým absolventom univerzít jedinečné skúsenosti z prvej ruky a poznatky o práci inštitúcií EÚ. Stáže takto vytvárajú neformálnu sieť mienkotvorných subjektov a „vyslancov“ hodnôt a myšlienok EÚ.

Existuje tiež viacero decentralizovaných iniciatív, ktoré sú určené školám, vrátane projektu Návrat do škôl a Jarný deň pre Európu. V rámci projektu Návrat do škôl navštevujú zamestnanci EÚ v úlohe veľvyslancov svoje predchádzajúce školy, kde diskutujú so žiakmi o záležitostiach EÚ.

Jarný deň pre Európu je každoročná iniciatíva vytvorená na podporu záujmu o zásady, výsledky a budúcnosť EÚ. Poskytuje žiakom jedinečnú príležitosť na stretávanie a výmenu myšlienok s odborníkmi EÚ a politickými vedúcimi predstaviteľmi a prostredníctvom hier, diskusií a rozhovorov im umožňuje dozvedieť sa o európskej integrácii a lepšie pochopiť EÚ.

Napokon, mladí ľudia sú prioritou v kampani Komisie na podporu účasti na voľbách do EP na budúci rok. Cieľom tejto kampane je zlepšiť informovanosť o úlohe EÚ a pomôcť vytvoriť emocionálnu identifikáciu mladých ľudí s Európskou úniou. Komisia plánuje uskutočniť paneurópsku multimediálnu kampaň pre mladých ľudí, do ktorej budú zapojené populárne televízne kanály, platformy spoločenských sietí a volebné miesta prispôsobené potrebám mladých ľudí.

 

Otázka č. 60, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0902/08)
 Vec: Úverové združenia
 

Súhlasila by Komisia s tým, aby v súvislosti s nedávnou úverovou krízou a potrebou masívnych vládnych intervencií na pomoc bankovému systému dostali pomoc úverové združenia, ktoré v mnohých štátoch EÚ poskytujú mikroúvery malým a stredným podnikom i jednotlivcom? Vidí Komisia priestor na rozširovanie úverových združení v rámci EÚ, vzhľadom na ich finančnú stabilitu v nedávnej minulosti?

 
  
 

(EN) Úverové združenia v zásade podliehajú právnym predpisom Spoločenstva pre úverové inštitúcie, predovšetkým smernici o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES). Niektoré úverové združenia sú však výslovne vyňaté z pôsobnosti smernice 2006/48/ES. Členské štáty môžu regulovať tieto úverové združenia podľa vlastného uváženia za predpokladu, že splnia všeobecné povinnosti stanovené Zmluvou.

Väčšina úverových združení skôr poskytuje služby v oblasti osobných úspor a úverov, než úverov na profesionálne účely. Samozrejme, ich štatúty môžu zakazovať poskytovanie úverov na účely podnikania, zatiaľ čo mikroúver je určený na podnikateľskú činnosť a týka sa najmä ľudí, ktorým tradičné finančné inštitúcie odmietli umožniť prístup k finančným prostriedkom.

Poskytovateľom mikroúverov vo všeobecnosti pomôže akýkoľvek pokrok v oblastiach 1 a 2 iniciatívy Komisie týkajúcej sa mikroúverov, ktorá sa začala v novembri 2007. Ak úverové združenie spĺňa podmienky na získanie pomoci v rámci spoločného programu Komisie a Európskej investičnej banky na podporu nebankových finančných inštitúcií v oblasti mikrofinancovania v Európe JASMINE, môže dostať technickú pomoc na zlepšenie postupov riadenia a správy, ako aj technických možností, a tým zvýšiť svoj potenciál na pritiahnutie ďalších investícií zo zdrojov súkromného sektora.

 

Otázka č. 61, ktorú predkladá Armando França (H-0905/08)
 Vec: Dohovor o Europole
 

Hlavným cieľom Europolu (Európskeho policajného úradu) je boj proti organizovanému zločinu, terorizmu a všetkým formám závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Europol má preto veľký význam pre bezpečnosť 500 miliónov európskych občanov. Efektívnosť jeho činnosti do veľkej miery závisí od spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

V akom rozsahu sa členské štáty podieľajú na práci Europolu a ako vzájomne spolupracujú? Aké formy spolupráce existujú medzi Europolom a tretími krajinami?

Počas portugalského predsedníctva sa dosiahla dohoda o reforme dohovoru o Europole a o začatí prác na jeho nahradení. Aký je súčasný stav tohto procesu nahradenia?

 
  
 

(FR) Európsky policajný úrad (Europol) je dôležitým prvkom vnútornej bezpečnosti Únie a sú s ním spojené nedávne operatívne úspechy. Napríklad, vlani v lete sa Europol podieľal na operácii BAGDAD, do ktorej sa zapojilo 1 300 policajtov v deviatich krajinách a ktorá viedla k uväzneniu 75 osôb zapojených do siete obchodovania s ľuďmi.

Čo sa týka spolupráce medzi Europolom a členskými štátmi EÚ, kvalita práce Europolu do veľkej miery závisí od ochoty členských štátov podieľať sa na vkladaní údajov do informačného systému alebo na prevádzke analytických pracovných súborov (AWF). Preto je každý členský štát zodpovedný za to, aby jeho orgány činné v trestnom konaní primerane spolupracovali s Europolom.

Pokiaľ ide o spoluprácu Europolu s tretími krajinami alebo inými organizáciami, úrad uzavrel približne 20 strategických alebo operatívnych dohôd. Iba operatívne dohody umožňujú výmenu osobných údajov. Europol v súčasnosti rokuje s poltuctom ďalších krajín, ale nie je jeho úlohou uzatvárať dohody s celým svetom. Dohoda o spolupráci s Eurojustom uzavretá v roku 2004 by sa mala do konca tohto roka zmeniť a doplniť tak, aby sa posilnila kvalita a intenzita ich vzťahov.

Všeobecne povedané, vážený pán poslanec si môže prečítať výročnú správu za rok 2007, ktorú práve uverejnili na internetovej stránke Europolu.

Napokon, čo sa týka nahradenia dohovoru o Europole rozhodnutím Rady, dohoda bola dosiahnutá 18. apríla 2008 a formálne prijatie tohto rozhodnutia teraz závisí od odstránenia výhrad zo strany Parlamentu. Práce na tom, aby Europol mohol od 1. januára 2010 fungovať ako agentúra EÚ, sa však už začali, čo má zabezpečiť, že zmena štatútu nebude prekážkou v činnosti agentúry.

 

Otázka č. 62, ktorú predkladá Mairead McGuinness (H-0911/08)
 Vec: Uznávanie odborných kvalifikácií
 

Môže nám Komisia poskytnúť aktuálne informácie o transpozícii smernice 2005/36/ES(1) o uznávaní odborných kvalifikácií? Domnieva sa Komisia, že táto smernica zaručuje dostatočnú ochranu občanom EÚ hľadajúcim prácu v členskom štáte inom, ako je ten, v ktorom získali kvalifikáciu?

 
  
 

(EN) Hoci do 10. novembra 2008 dostala Komisia oznámenia o 595 transpozičných opatreniach k smernici 2005/36/ES1, iba 8 členských štátov dosiahlo úplnú transpozíciu textu. Tri členské štáty ešte neinformovali o žiadnom transpozičnom opatrení.

Ukázalo sa, že pre členské štáty je ťažké dodržať lehotu transpozície (20. október 2007) najmä z dvoch nasledujúcich dôvodov:

- veľmi veľký rozsah smernice (zahŕňa všetky regulované profesie), ktorý si vyžaduje prijatie veľkého počtu právnych predpisov. V niektorých členských štátoch sa transpozícia robí po profesiách;

- administratívna štruktúra niektorých členských štátov: v niektorých krajinách sa transpozícia musí robiť aj na federálnej, aj na regionálnej úrovni.

Komisia vyjadruje poľutovanie nad touto situáciou, ktorá je zdrojom právnej neistoty pre odborníkov, ktorí chcú vykonávať regulovanú profesiu v hostiteľskom členskom štáte. Rozhodla sa predložiť prípad členských štátov, ktoré nedodržiavajú pravidlá, Európskemu súdnemu dvoru. Okrem toho sa občania môžu väčšiny ustanovení smernice dovolávať priamo pred svojimi vnútroštátnymi súdmi.

Vzhľadom na meškajúcu transpozíciu a oneskorenia pri vykonávaní Komisia nedokáže posúdiť, akú úroveň ochrany táto smernica účinne zabezpečuje.

 
 

(1) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

 

Otázka č. 63, ktorú predkladá Elisabetta Gardini (H-0914/08)
 Vec: Opatrenia Spoločenstva v oblasti invazívnych nepôvodných druhov, s osobitnou zmienkou o rastline Ambrosia artemisiifolia a jej vplyvoch na zdravie ľudí a zvierat
 

Je potrebné Komisiu informovať o zdravotnej hrozbe, ktorú predstavuje peľ rastliny Ambrosia artemisiifolia patriacej k stovke najnebezpečnejších invazívnych nepôvodných druhov v Európe. Peľ tejto rastliny spôsobuje vážne alergické a dýchacie ťažkosti, často s príznakmi spôsobujúcimi dočasné zneschopnenie, ktorého spoločenské a individuálne náklady nie sú zanedbateľné. V niektorých regiónoch hlásia orgány životného prostredia a zdravotníctva, že postihnutých je až 15 % populácie a že rozsah problému narastá. Približne pätnásť členských štátov, krajín uchádzajúcich sa o členstvo a predvstupových krajín je zasiahnutých priamo, v niektorých prípadoch veľmi vážne. Problémy s obsahom peľu a rýchlosťou jeho šírenia znamenajú, že potreba krokov na zmiernenie následkov je pre Európu naliehavejšia než kedykoľvek predtým.

Je Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti informovaná o aktuálnej environmentálnej a zdravotnej situácii, pokiaľ ide o šírenie rastliny Ambrosia artemisiifolia v európskych krajinách? Vypracuje koherentný právny rámec pre oblasť invazívnych nepôvodných druhov? Podporí Komisia vytvorenie európskeho orgánu zodpovedného za kontrolu, prevenciu a boj proti organizmom, ktoré majú škodlivé účinky na ľudské zdravie?

 
  
 

(EN) Komisia je informovaná o hrozbách, ktoré predstavujú invazívne druhy vrátane rastliny Ambrosia artemisiifolia L., čo je bežná ambrózia.

Mnoho ľudí je vysoko alergických na peľ tejto rastliny, ktorá má pôvod v Severnej Amerike, ale od konca 19. storočia sa rozšírila do Európy. Zlými mesiacmi sú august a september, kedy sa jej peľ v zasiahnutých oblastiach vyskytuje vo vzduchu najčastejšie. Táto rastlina zamorila údolia riek Rhôna a Pád, ako aj oblasti v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku. Objavili ju aj v Slovinsku, Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Belgicku a mimo EÚ vo Švajčiarsku.

Keďže sa táto rastlina šíri prostredníctvom semien, dá sa zadržiavať tým, že sa zabráni tvorbe semien, či už ničením pomocou herbicídov, alebo kosením, prípadne vykopávaním predtým, než sa vysemení.

Astma a ďalšie choroby dýchacích ciest sú jednými z najčastejších príčin chorobnosti ľudí a majú vážne účinky na zdravie.

Komisia na riešenie tohto problému zvolila komplexný a integrovaný prístup, ktorý zahŕňa viacero opatrení a krokov na prevenciu chorôb dýchacích ciest a je zameraný na rozhodujúce zdravotné činitele. Tento postup sa týka právnych predpisov a konania v oblasti kvality vonkajšieho a vnútorného ovzdušia vrátane expozície vzduchom prenášaným alergénom.

Výsledkom výskumného projektu EÚ financovaného v rámci 6. rámcového programu pre výskum je celoeurópsky zoznam invazívnych nepôvodných druhov. Podrobné informácie, ako aj kontakty na odborníkov sú prístupné na internetovej stránke http://www.europe-aliens.org/index.jsp".

Podporu získal aj ďalší projekt na výskum vzduchom prenášaných alergénov a ich účinkov na zdravie. Cieľom projektu je posúdiť účinky diverzity a zmeny klímy na expozíciu vzduchom prenášaným alergénom a vytvoriť sieť včasného varovania pred alergénmi vo vonkajšom prostredí. To umožní predvídať expozíciu vzduchom prenášaným alergénom a poskytne pacientom, lekárom a regulačným orgánom v oblasti zdravotníctva lepšie informácie na ochranu, liečenie a prevenciu alergických ochorení vyvolaných vzduchom prenášanými alergénmi.

Ako súčasť širšieho úsilia o ochranu biodiverzity sa Európska únia (EÚ) zaviazala výrazne znížiť vplyv invazívnych druhov. Komisia prijala 3. decembra 2008 oznámenie s názvom Stratégia v oblasti invazívnych druhov(1), ktoré načrtáva možnosti politiky a opatrenia na okamžitú realizáciu s výhľadom na prípravu stratégie EÚ v oblasti invazívnych druhov. Riešia sa aj horizontálne problémy, ako je zvyšovanie informovanosti, otázky výskumu a jeho financovania.

Toto oznámenie by malo vyvolať diskusiu medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami. Komisia využije získanú spätnú väzbu na prípravu návrhu stratégie EÚ, ktorá by sa mala začať realizovať v roku 2010 a mala by výrazne znížiť vplyv invazívnych nepôvodných druhov v Európe. Komisia tiež preskúma možnosť vytvorenia systému včasného varovania a informovania, ktorý by bol založený na pravidelne aktualizovanom zozname.

Oznámenie a jeho prílohy si môžete prevziať z internetovej stránky
http://ec.europa.eu:8082/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

 
 

(1)KOM(2008) 789

 

Otázka č. 64, ktorú predkladá Marco Pannella (H-0918/08)
 Vec: Kultúrna politika a viacjazyčná komunikácia
 

Časti internetovej stránky Komisie venované európskej politike v oblasti kultúry sú dostupné iba v angličtine, francúzštine a nemčine.

Stránka venovaná vytváraniu digitálnej knižnice európskej kultúry Europeana je k dispozícii iba v angličtine.

Súhlasí Komisia s tým, že najmä v oblasti kultúrnej politiky by sa jej komunikácia nemala obmedzovať na angličtinu s občasným pridaním francúzštiny a nemčiny, čo je v rozpore s viacjazyčným duchom Zmlúv?

Súhlasí Komisia s tým, že uvedené časti internetovej stránky by sa mali bezodkladne preložiť do všetkých oficiálnych jazykov?

 
  
 

(EN) Komisia je pevne odhodlaná chrániť a podporovať jazykovú rozmanitosť v rámci Únie a podporuje množstvo konkrétnych aktivít smerujúcich k tomuto cieľu. Popri svojej povinnosti uverejňovať legislatívne návrhy a návrhy politík (1) vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ sa Komisia maximálne usiluje v rámci svojich možností zaobchádzať so všetkými občanmi, kultúrami a jazykmi rovnocenne.

Pre európskych občanov je dôležité používanie širokej škály jazykov EÚ na internetových stránkach všetkých inštitúcií. V súlade s akčným plánom Komisie na zlepšenie komunikácie o Európe z roku 2005(2) Komisia zriadila v rámci Generálneho riaditeľstva pre preklad službu určenú na internetový preklad. Stále však zostáva naliehavou úlohou priebežne poskytovať príslušným subjektom a občanom EÚ potrebné informácie a zabezpečovať aktualizáciu týchto informácií.

Občania prejavujú značný záujem o internetové stránky Komisie vrátane stránok z oblasti kultúry, a preto Komisia kladie veľký dôraz na udržiavanie aktuálnosti týchto stránok s čo najväčším množstvom noviniek. Používanie jednotlivých jazykov sa riadi všeobecnou zásadou prispôsobiť jazykovú stratégiu každej stránky cieľovej skupine a poskytnúť obsah vrchných úrovní každej stránky v čo najväčšom počte jazykov.

Aby Únia čo najviac priblížila občanom svoje iniciatívy v oblasti kultúry, zriadila kultúrne kontaktné body na propagáciu kultúrneho programu v zapojených krajinách. Jednou z hodnotných aktivít kontaktných bodov je reprodukovanie správ o Európe, uverejnených na ich internetových stránkach (zároveň prepojených s celou Európou), v národnom jazyku (národných jazykoch).

Portál Europeana, ktorý vytvorila Nadácia Európskej digitálnej knižnice ako súčasť svojej iniciatívy i2010, využíva 22 európskych jazykov.

 
 

(1) Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve, Ú. v. ES L 17, 6.10.1958, článok 1 a 2.
(2) SEK(2005)985, príloha, akcia 36.

 

Otázka č. 65, ktorú predkladá Frank Vanhecke (H-0922/08)
 Vec: Vzťahy medzi EÚ a Jordánskom
 

Je známe, že Jordánsko chce stíhať dánskeho autora karikatúr, desať dánskych novinárov a holandského poslanca Geerta Wildersa na základe obvinenia z „rúhania, pohŕdania islamom a citmi moslimov, urážania a hanobenia proroka Mohameda“. Jordánsko dokonca požiadalo Interpol o zadržanie týchto ľudí a ich predvedenie pred jordánsky súd.

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Jordánskom podpísaná 24. novembra 1997 nadobudla účinnosť 1. mája 2002. V článku 2 tejto dohody sa uvádza, že dodržiavanie demokratických princípov a základných ľudských práv je „zásadným prvkom“ dohody. V prípade porušenia dohody možno prijať „vhodné opatrenia“.

Predstavuje vyššie uvedená situácia porušenie doložky o „zásadnom prvku“ z článku 2? Ak je to tak, aké „vhodné opatrenia“ Komisia prijme?

 
  
 

Komisia sa chce poďakovať váženému pánovi poslancovi za otázku týkajúcu sa sťažností vznesených v Jordánsku proti holandskému poslancovi pánovi Wildersovi a 11 autorom a vydavateľom dánskych karikatúr.

Delegácia Komisie v Ammáne, ako aj veľvyslanectvá Holandska a Dánska pozorne sledujú vývoj situácie.

Komisia využíva všetky dostupné prostriedky na podporu jordánskych orgánov v úsilí o ďalší pokrok v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Je to jedna z hlavných priorít akčného plánu európskej susedskej politiky. O otázkach, ako je sloboda prejavu, sa rokuje na oficiálnych zasadnutiach podvýboru pre ľudské práva a demokraciu. Tento podvýbor sa schádza raz ročne a poskytuje priestor na úprimný a otvorený dialóg. EÚ zároveň poskytuje finančnú podporu v tejto oblasti jordánskym úradom, ako aj jordánskym mimovládnym organizáciám.

Komisia bude naďalej sledovať vývoj situácie v týchto prípadoch. Je jasné, že dohoda o pridružení (čl. 101) umožňuje dôkladné preskúmanie akejkoľvek situácie prípadného neplnenia záväzkov s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany.

 

Otázka č. 66, ktorú predkladá Kinga Gál (H-0923/08)
 Vec: Protimaďarská činnosť na Slovensku
 

Ako spravodajkyňa Parlamentu pre založenie Agentúry EÚ pre základné práva by som sa chcela opýtať Komisie, aké kroky navrhuje na ochranu dialógu medzi etnickými skupinami a kultúrami na Slovensku, ktoré je členským štátom EÚ, kde tento dialóg systematicky každodenne narúšajú terajší politickí vodcovia krajiny. Ako dlho bude Komisia vyčkávať, keďže po slovných provokáciách sme teraz očitými svedkami toho, ako slovenskí policajti bezdôvodne brutálne bijú mladých etnických Maďarov, zatiaľ čo slovenskí mladíci skandujú protimaďarské heslá a povzbudzujú ich? Bude namiesto vyšetrovania zakázané používať menšinové symboly, ako je nosenie maďarských zástav a symbolov na slovenské ligové zápasy? Čo urobí Komisia na ochranu maďarskej menšiny na Slovensku, v Európskej únii, kde parlament jedného členského štátu prijme uznesenie proti poslancom svojej maďarskej menšiny, pretože tí sa odvážili zúčastniť sa na akcii verejného zmierenia organizovanej parlamentom Maďarska (susedného členského štátu), pričom ich nazýva renegátmi a porušovateľmi parlamentného sľubu?

 
  
 

(FR) Komisia už mala možnosť reagovať na obavy v súvislosti so situáciou maďarskej menšiny na Slovensku v odpovediach na písomnú otázku P-5730/08, ktorú predložili pani Bauerová a pán Tőkés, a písomnú otázku P-5663/08, ktorú predložil pán Tőkés. Komisia odporúča váženej pani poslankyni, aby si prečítala tieto odpovede.

Každý členský štát Únie musí využiť všetky dostupné právne nástroje na zabezpečenie práv menšín v súlade so svojím ústavným poriadkom a záväzkami podľa medzinárodného práva.

Orgány všetkých členských štátov, politické strany a organizácie na ochranu ľudských práv sa musia jednoznačne dištancovať od akýchkoľvek javov nezlučiteľných s hodnotami, na ktorých je EÚ založená, či už je to rasizmus, xenofóbia, totalitné ideológie, chuligánstvo alebo násilie, a aktívne proti týmto javom bojovať.

Komisia je presvedčená, že orgány Maďarska a Slovenska budú konať v súlade s hodnotami, ktoré sú spoločné všetkým členským štátom Európskej únie.

 

Otázka č. 67, ktorú predkladá Saïd El Khadraoui (H-0926/08)
 Vec: Opatrenia Komisie na ochranu úspor klientov banky Kaupthing a ďalších
 

Začiatkom októbra bolo už jasné, že islandská banka Kaupthing čelí vážnym finančným problémom. Finančné prostriedky klientov banky sú teraz niekoľko týždňov zablokované. Pretože islandská banka fungovala v Belgicku s luxemburskou licenciou, belgická vláda rokovala s islandskou aj luxemburskou vládou. Navyše, spotrebiteľská organizácia Test-Aankoop predložila luxemburskému premiérovi a ministrovi financií petíciu s viac ako 5 000 podpismi. Belgická vláda zatiaľ nebola veľmi úspešná pri získavaní záruk pre belgických sporiteľov. Ale fínski klienti banky Kaupthing majú záruku, že dostanú svoje úspory naspäť. Scenár prevzatia v prípade Kaupthing Bank Belgium bude známy až okolo 15. novembra.

Je o tejto situácii Komisia informovaná? Aký je názor Komisie na prístup belgickej vlády? Aké riešenia vidí Komisia pre sklamaných sporiteľov? Je zarážajúce, že fínski klienti by mali získať záruky skôr ako belgickí. Aké plány na koordinovanejší postup na európskej úrovni môže Komisia predložiť, aby predišla podobným situáciám v budúcnosti?

 
  
 

(EN) Komisia dostala viaceré oznámenia o problémoch islandskej banky Kaupthing. Komisia je informovaná o ťažkostiach, ktorým čelia sporitelia, a pozorne sleduje úsilie islandských, luxemburských a belgických orgánov v tejto záležitosti. Komisia je aj v kontakte s Dozorným orgánom EZVO, keďže Island nie je členom EÚ, ale je členom dohody o EHP.

Komisia má informácie, že v tejto veci došlo k určitému vývoju. O časti banky Kaupthing majú očividne záujem potenciálni nadobúdatelia. To samo osebe by mohlo odblokovať situáciu pre vkladateľov, ktorí momentálne nemajú prístup k svojim vkladom v belgickej pobočke luxemburskej dcérskej banky Kaupthing Bank. Navyše, belgický premiér oznámil, že belgickí vkladatelia budú mať od 1. decembra prístup k svojim zablokovaným vkladom do výšky maximálne 20 000 EUR, ak banku nepreberú potenciálni nadobúdatelia.

Komisia má ďalej informácie, že belgické a luxemburské orgány budú pokračovať v rokovaniach o riešení súčasných problémov, ktoré sa dotýkajú takmer 20 000 vkladateľov.

Rozdielny prístup k fínskym a belgickým sporiteľom vyplýva z rozdielov v platných zákonoch. Zatiaľ čo Kaupthing Bank Finnish Branch je pobočkou islandskej banky Kaupthing a riadi sa islandským právom, Kaupthing Bank Belgium je pobočkou luxemburskej dcéry tejto islandskej banky. Preto je technicky luxemburským subjektom, ktorý sa riadi luxemburským právom, keďže Luxembursko je jeho domovským členským štátom. Z toho dôvodu je Luxembursko zodpovedné za dohľad nad touto bankou, ako aj za jej reorganizáciu/likvidáciu a za kompenzácie vkladateľom podľa smernice o ochrane vkladov (smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov). Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na belgickú pobočku.

Dňa 15. októbra Komisia navrhla zlepšenia smernice o ochrane vkladov. Hlavné navrhované zmeny sa týkajú úrovne krytia a skrátenia výplatných lehôt.

Okrem toho Komisia vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k smernici o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES a 2006/49/ES) z 1. októbra 2008 predstavila koncepciu kolégií dozorných orgánov. Koordinácia prostredníctvom kolégií umožní lepší dohľad nad cezhraničnými bankovými skupinami.

Uvedené opatrenia spolu s ďalšími legislatívnymi návrhmi Komisie, ktoré možno budú potrebné pri zohľadnení vývoja trhov, by mali pomôcť pri predchádzaní podobným situáciám v budúcnosti.

 

Otázka č. 68, ktorú predkladá Jim Allister(H-0927/08)
 Vec: Smernica o kvalite vôd mäkkýšov
 

Aký bude vplyv rámcovej smernice o vode 2000/60/ES(1) na ďalšiu platnosť alebo inak, vplyv environmentálnych noriem stanovených smernicou o kvalite vôd mäkkýšov 79/923/EHS(2)? Prestanú sa po roku 2013 uplatňovať niektoré ochranné opatrenia vrátane mikrobiologických noriem, ktoré platia pre vody mäkkýšov?

 
  
 

(EN) Jedným z hlavných cieľov rámcovej smernice o vode (RSV, 2000/60/ES(3)) pri jej prijatí v roku 2000 bolo zjednodušiť množstvo nástrojov regulujúcich politiku EÚ v oblasti vodného hospodárstva vytvorením koherentného rámca, ktorý by dokázal zvládnuť všetky spôsoby použitia, tlaky a vplyvy. Smernica o kvalite vôd mäkkýšov (2006/113/ES(4)) bude spolu s ďalšími právnymi nástrojmi zrušená v roku 2013, keď bude plne funkčný program opatrení v rámci prvého plánu vodohospodárskeho manažmentu povodí RSV. Podľa odôvodnenia 51 a článku 4.9 RSV by sa mala vykonávaním tejto smernice dosiahnuť prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany, akú poskytujú staré právne predpisy.

RSV jasne uvádza, že ochranu vôd využívaných na produkciu mäkkýšov by mali dôsledne zaviesť členské štáty v prvých plánoch vodohospodárskeho manažmentu povodí (PVMP) RSV, ktoré sa majú v súlade s ustanoveniami smernice o kvalite vôd mäkkýšov prijať v decembri 2009. To znamená:

Všetky oblasti určené smernicou o kvalite vôd mäkkýšov sa musia zahrnúť do registra chránených území RSV.

PVMP musí pre tieto vody stanoviť konkrétne ciele, ktoré spoločne s cieľmi RSV (dobrý ekologický a chemický stav) zabezpečia prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany ako smernica o kvalite vôd mäkkýšov. Zahŕňa to najmä mikrobiologický parameter obsahu fekálnych koliformných baktérií. Úroveň ochrany týchto existujúcich oblastí sa musí zachovať aj pri následnej aktualizácii PVMP.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa RSV by mali členské štáty v decembri 2008 predložiť návrh PVMP na verejnú diskusiu. Producenti mäkkýšov a ďalšie zainteresované subjekty by mali využiť túto verejnú diskusiu na overenie, či sú všetky vody mäkkýšov zaregistrované ako chránené územia a či sú ciele smernice o kvalite vôd mäkkýšov primerane zahrnuté do PVMP.

V súvislosti s pripravovanou stratégiou akvakultúry v súčasnosti útvary Komisie posudzujú viaceré možnosti, ako zabezpečiť, aby nové oblasti mäkkýšov vytvorené po roku 2013 dosiahli prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany ako existujúce určené oblasti.

 
 

(1) 1  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2) 2  Ú. v. ES L 281, 10.11.1979, s. 47.
(3) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006

 

Otázka č. 69, ktorú predkladá Justas Vincas Paleckis (H-0928/08)
 Vec: Kompenzácie pre členské štáty EÚ, ktoré prichádzajú o učiteľov
 

Emigrácia mladých absolventov na začiatku kariéry, ako aj vedcov a učiteľov je jedným z najchúlostivejších problémov štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii v 21. storočí. Mnohí študenti využívajú možnosť bezplatného vyššieho vzdelávania, ktorého náklady vo výške až desiatok tisícov eur znášajú daňoví poplatníci. Po vyštudovaní vo svojej krajine si nájdu oveľa lepšie platené zamestnanie v starých členských štátoch EÚ a tam začnú pracovať. Niektoré členské štáty EÚ v snahe zmierňovať nepriaznivý vplyv tohto úniku mozgov požadujú od študentov, aby v krajine, kde vyštudovali, ostali pracovať takú dlhú dobu, akú trvalo ich štúdium. Ak niekto nedodrží túto dohodu, musí zaplatiť celé náklady na svoje štúdium.

Aký má Komisia názor na toto opatrenie, ktoré prijímajú niektoré členské štáty EÚ a ktoré slúži na udržanie mladých absolventov, najmä vedcov a učiteľov? Aké iné kompenzačné opatrenia navrhuje Komisia pre členské štáty, ktoré strácajú svojich kvalifikovaných pracovníkov, a pre ich vzdelávacie systémy?

 
  
 

(EN) Členské štáty si môžu ľubovoľne organizovať svoje vzdelávacie systémy a pracovné trhy, pokiaľ dodržiavajú zákony ES. Povinnosť mladých absolventov pracovať niekoľko rokov v členskom štáte, v ktorom študovali, a v prípade nesplnenia tejto povinnosti uhradiť náklady vynaložené na štúdium by mohli viesť k porušeniu predpisov ES o voľnom pohybe pracovníkov.

Súdny dvor rozhodol, že cieľom predpisov ES o voľnom pohybe osôb je uľahčiť občanom EÚ hľadanie ľubovoľného zamestnania na celom území EÚ a vylúčiť opatrenia, ktoré by mohli znevýhodňovať občanov EÚ, ak chcú vykonávať hospodársku činnosť na území iného členského štátu. Ustanovenia, ktoré bránia alebo znemožňujú občanovi členského štátu opustiť krajinu pôvodu v rámci využívania práva na voľný pohyb, preto vytvárajú prekážku tomuto právu, dokonca aj vtedy, keď sa uplatňujú bez ohľadu na národnosť daných pracovníkov(1). Vzhľadom na judikatúru sa Komisia domnieva, že uvedené povinnosti by sa mohli stať prekážkou základných slobôd zaručených Zmluvou, konkrétne voľného pohybu pracovníkov, keďže by mohli na niekoľko rokov zabrániť alebo znemožniť mladým absolventom pracovať v inom členskom štáte.

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora musia vnútroštátne opatrenia, ktoré by mohli obmedzovať alebo zhoršovať uplatňovanie základných slobôd zaručených Zmluvou, spĺňať štyri podmienky: musia sa uplatňovať nediskriminačným spôsobom (bez rozdielu národnosti); musia byť odôvodnené naliehavými požiadavkami vo všeobecnom záujme; musia byť vhodné na dosiahnutie cieľa, ktorý sledujú; a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa(2). Pri rozhodovaní, či sú uvedené vnútroštátne opatrenia opodstatnené alebo nie, treba prihliadať na podrobnosti týchto opatrení, ktoré nie sú Komisii známe.

Problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v členských štátoch má vo všeobecnosti viacero stránok a často ho popri emigrácii spôsobujú aj iné faktory, ako napríklad väčší domáci dopyt po pracovných silách vďaka hospodárskemu rastu. Spôsob riešenia tohto problému do veľkej miery závisí od konkrétnej situácie v danej krajine. Spravidla si vyžiada vhodnú kombináciu politík, pozostávajúcu z takých prvkov, ako sú opatrenia na zvýšenie všeobecnej účasti na pracovnom trhu, ďalšie skvalitňovanie vzdelávania a odbornej prípravy, primerané platové a pracovné podmienky zamestnancov vo verejnom sektore, stimuly na návrat emigrantov a uľahčovanie vnútornej mobility pracovnej sily a prisťahovalectva spoza hraníc EÚ.

V každom prípade, stratégie na udržanie mladých absolventov bude treba dobre naplánovať, aby sa predišlo nechceným dôsledkom. Napríklad, v mnohých oblastiach výskumu je pre mladých vedcov nevyhnutné ísť na určitý čas do zahraničia, aby pred návratom do svojej domovskej krajiny získali skúsenosti, vedomosti a medzinárodné uznanie vo svojom odbore.

V súvislosti s európskou politikou v oblasti výskumu sa často hovorí o javoch „únik mozgov“ verzus „prílev mozgov“. Celkovo Komisia usudzuje, že medzinárodná mobilita je pozitívna a v stále globálnejšom svete výskumu dokonca nevyhnutná z dôvodu získavania nových vedomostí a zručností. Pracovníci v oblasti výskumu navyše už tradične patria medzi najmobilnejších, pretože majú snahu vyhľadávať najlepšie podmienky, čo sa týka infraštruktúry, financovania a ďalších pracovných podmienok. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že komunita výskumných pracovníkov pôsobiaca v inej krajine nepredstavuje čistú stratu intelektuálneho vkladu a potenciálu. Naopak, mnohí členovia tejto takzvanej „vedeckej diaspóry“ môžu byť prínosom pre svoju domovskú krajinu v tom, že často komunikujú a sú v spojení s vedeckými pracovníkmi doma.

V rámci integrovanej európskej stratégie prípravy, mobility a kariérneho rastu výskumných pracovníkov Komisia kladie dôraz skôr na posilňovanie „cirkulácie mozgov“ vo vnútri EÚ aj v celosvetovom rámci než na obmedzujúcejšie koncepcie „úniku mozgov“ a „prílevu mozgov“. V súvislosti s Európskou výskumnou oblasťou je „cirkulácia mozgov“ úzko spätá so stratégiou Komisie na zvýšenie atraktívnosti európskeho výskumu, čo sa týka kvality výskumných tímov, infraštruktúry, platov a perspektívy kariérneho rastu.

 
 

(1) Vec C-18/95 Terhoeve, Zb. 1999, s. I-345, bod 37.
(2) Vec C-55/94 Gebhard, Zb. 1995, s. I-4165, bod 37.

 

Otázka č. 70, ktorú predkladá Maria Badia i Cutchet (H-0930/08)
 Vec: Komunikovanie o Európe v partnerstve
 

Dňa 13. októbra 2008 prijala Rada politické vyhlásenie s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve, ktoré by mali prijať aj Parlament s Komisiou. Dokument nadväzuje na Bielu knihu o európskej komunikačnej politike z februára 2006.

S výhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v júni 2009 sa posilnila spolupráca medzi inštitúciami Spoločenstva a členskými štátmi v oblasti komunikácie s cieľom diskusie a výmeny osvedčených postupov, ako aj vytvárania súčinnosti pri informovaní voličov o našich prioritách.

Vo vyhlásení Komunikovanie o Európe v partnerstve sa uvádza, že pri vykonávaní informačných a komunikačných činností sa bude podporovať viacjazyčnosť a kultúrna rozmanitosť.

Mohla by Komisia poskytnúť viac informácií o zameraní sa Spoločenstva na inštitucionálnu komunikáciu s ohľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu?

Mohla by Komisia podrobne objasniť, ako sa bude podporovať viacjazyčnosť pri vykonávaní informačných a komunikačných činností?

 
  
 

(EN) Komisia, Parlament a Rada podpísali 22. októbra 2008 politické vyhlásenie o komunikovaní o Európe v partnerstve. Je to po prvýkrát, čo sa Parlament, Rada a Komisia dohodli na spoločnom prístupe ku komunikácii. Uznali, že komunikovanie o Európskej únii si vyžaduje politickú angažovanosť inštitúcií EÚ a členských štátov a že je oveľa účinnejšie a efektívnejšie, ak sa o prioritných otázkach komunikuje koordinovane.

Stredobodom tohto politického vyhlásenia je dohoda o spoločných komunikačných prioritách. Medziinštitucionálna skupina pre informácie (IGI), ktorej spoločne predsedajú zástupcovia každej inštitúcie, sa dohodla, že voľby do Európskeho parlamentu sú jednou zo štyroch spoločných priorít na rok 2009.

Parlament a Komisia sa zapojili do nepolitickej kampane na zvýšenie informovanosti. Cieľom Komisie je úzko spolupracovať, podporovať a dopĺňať komunikačné úsilie Parlamentu pri ukazovaní toho, čo presne EÚ dosiahla v oblastiach rozhodujúcich pre občanov.

Komisia aktívne podporuje viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť všeobecne vo svojej komunikačnej politike a konkrétne vo svojej kampani k voľbám do Európskeho parlamentu. Rámec vyhlásenia o komunikovaní o Európe v partnerstve pomôže vytvoriť súčinnosť s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, a tým zasadiť kampaň do viacjazyčného a kultúrne rozmanitého kontextu.

Zastúpenia Komisie a informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch budú spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi na príprave spoločných činností prispôsobených vnútroštátnym podmienkam. Úspešné vykonávanie spoločných komunikačných priorít vrátane kampane k voľbám do Európskeho parlamentu sa dá zabezpečiť na základe vhodných administratívnych opatrení príslušných oddelení na úrovni EÚ a na národnej úrovni.

Činnosti a materiály pre túto komunikačnú kampaň sa budú pripravovať vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Jedným z ďalších opatrení je pridelenie prekladateľov zastúpeniam Komisie v členských štátoch, aby uspokojovali miestne potreby a pomáhali pri komunikovaní o Európe v jazyku jej občanov.

 

Otázka č. 71, ktorú predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski(H-0932/08)
 Vec: Iniciatíva Komisie na vytvorenie právneho rámca Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI)
 

Iniciatíva Komisie na vytvorenie právneho rámca Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) (COM(2008)0467) umožňuje efektívnejšie zapojenie sa do rôznych medzinárodných vedeckých projektov.

Je správne, že Komisia venuje zvláštnu pozornosť zabezpečeniu rozvoja výskumného potenciálu Európskej únie ako celku. Je preto vhodné zaistiť vyvážené rozdelenie ERI v rámci celého Spoločenstva a podporiť vznik projektov ERI v krajinách s pomerne slabým výskumným potenciálom.

Aké kroky Komisia podnikla alebo má v úmysle podniknúť na zaručenie toho, že navrhované nástroje znížia rozdiely v nových technológiách, vo výskumnom potenciáli a vedeckej infraštruktúre v tých častiach Spoločenstva, kde je výskumná infraštruktúra slabšia?

 
  
 

(EN) Komisia ďakuje váženému pánovi poslancovi za otázku o návrhu nariadenia o právnom rámci pre Európsku výskumnú infraštruktúru a o opatreniach Komisie na pomoc menej rozvinutým regiónom Európy pri znižovaní ich vedeckého a technologického zaostávania.

Najskôr treba objasniť, že zámerom nariadenia o ERI je uľahčiť spoločné vytváranie a prevádzkovanie veľkých výskumných zariadení v európskom záujme konzorciami na čele s viacerými členskými štátmi a krajinami zapojenými do rámcového programu Spoločenstva pre výskum a vývoj.

Určené je pre infraštruktúru, ktorá tvorí limity vedeckej úrovne a vyžaduje si obrovské investície presahujúce finančné a vedecké možnosti jednej krajiny. Plánovanie a koordinovanie takýchto projektov medzi viacerými európskymi partnermi umožňuje dosiahnuť kritické množstvo a špecializáciu a vzájomné učenie sa na európskej úrovni. Mnohé takéto projekty zaradilo Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) do svojho strategického plánu na rok 2006 (aktualizovaný bol v tomto roku). Projekty zahŕňajú infraštruktúru v mnohých vedeckých oblastiach, ako sú observatóriá pre vedy o životnom prostredí, databanky v genomike alebo najmodernejšie veľké superpočítače.

Výskumná infraštruktúra by mala pomôcť chrániť vynikajúci vedecký výskum v rámci Spoločenstva a konkurencieschopnosť jeho hospodárstva založeného na strednodobých a dlhodobých prognózach a vychádzajúceho z efektívnej podpory činností v oblasti európskeho výskumu. Na dosiahnutie tohto by mali mať snahu zvýšiť európske vedecké spôsobilosti nad rámec súčasného stavu, a tým prispieť k rozvoju Európskej výskumnej oblasti.

Právny rámec ERI navrhla Komisia ako odpoveď na požiadavku členských štátov vypracovať vhodné právne formy, ktoré by uľahčili a urýchlili budovanie novej výskumnej infraštruktúry so zapojením viacerých členských štátov, keďže súčasné nástroje sa ukázali ako nevhodné. ERI zlepší prístup ku kvalitným výskumným službám celej európskej výskumnej komunite; výskumným pracovníkom z krajín s bohatou infraštruktúrou aj z krajín s menej rozvinutou infraštruktúrou.

V súvislosti s geografickým rozdelením ERI treba poznamenať, že hoci Komisia bude zaznamenávať oprávnené návrhy na použitie právnej formy ERI, plánovanie, ako aj financovanie výskumnej infraštruktúry je jednoznačne v kompetencii vnútroštátnych orgánov. Ony budú predkladať návrhy a Komisia bude registrovať tie, ktoré sú oprávnené, bez ohľadu na ich umiestnenie. Vnútroštátne orgány spoločne rozhodnú o všetkých konkrétnych aspektoch, ako je členstvo, príspevky a umiestnenie sídla.

Komisia sa však bude snažiť podporovať nové subjekty, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v Európskej výskumnej oblasti, a čo najviac zapojiť zariadenia regionálnych partnerov. Mnohé veľké výskumné zariadenia (napríklad 28 zo 44 v strategickom pláne ESFRI) tvoria rozptýlenú výskumnú infraštruktúru, ktorá bude mať základne vo viacerých štátoch, buď preto, že musia byť fyzicky rozmiestnené (napríklad environmentálne alebo geologické monitorovanie), alebo preto, že sú tak rozmiestnené centrá vedeckej kvality. Takéto rozptýlené štruktúry, ktoré už sú stimulované prostredníctvom integrovaných činností podporovaných 6. a 7. rámcovým programom pre výskum a technologický rozvoj (FP6 a FP7), vydláždia cestu k vyváženému rozvoju Európskej výskumnej oblasti.

Komisia sa okrem toho bude snažiť čo najviac podporovať otvorený prístup k výskumnej infraštruktúre pre vedcov a inžinierov zo širokej geografickej oblasti. Predovšetkým sa bude snažiť podporovať prístup k tejto infraštruktúre na základe vedeckej kvality alebo potrieb, a nie výlučne na základe schopnosti zaplatiť si to.

Financovanie infraštruktúry z prostriedkov Spoločenstva umožňuje kohézna politika v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva. Komisia nedávno vydala usmernenie týkajúce sa používania a kombinovania financovania z rozličných zdrojov Spoločenstva (financovanie výskumu, kohézie a konkurencieschopnosti)(1). Konvergenčné regióny by mohli rozumne využívať štrukturálne a kohézne fondy na podporu financovania zo zdrojov pre Európsku výskumnú infraštruktúru a predkladať vhodné návrhy na jej umiestnenie.

Na záver treba poznamenať, že Komisia podporuje vedecký a technologický rozvoj potenciálu regiónov prostredníctvom jednotlivých činností v rámci programu Kapacity rámcového programu FP7.

Na záver, nový právny rámec ERI bude otvorený pre oprávnené návrhy od partnerov z celej Európskej únie a z krajín pridružených k výskumnému rámcovému programu. Komisia bude naďalej povzbudzovať krajiny, ktoré dosahujú pomerne slabé výsledky v oblasti výskumu, aby investovali a zmenšovali rozdiely, ale je vecou vnútroštátnych orgánov týchto krajín, aby spoločne predkladali oprávnené návrhy.

 
 

(1) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-eufunding_en.pdf

 

Otázka č. 72, ktorú predkladá Paulo Casaca (H-0933/08)
 Vec: Rokovania medzi Komisiou a iránskou vládou o spôsoboch prenasledovania iránskej opozície
 

Poskytne mi Komisia zápisnicu z rokovania s iránskymi orgánmi dňa 6. októbra 2008 o účinnejších spôsoboch prenasledovania iránskej opozície?

Objasní Komisia právny základ na uskutočnenie rokovaní tohto druhu s iránskymi orgánmi?

Zverejní Komisia prísľuby, ktoré dala iránskym orgánom, že urobí všetko pre to, aby zvrátila rozhodnutie Súdneho dvora, ktoré zrušilo zaradenie Organizácie mudžahedínov iránskeho ľudu (PMOI) do zoznamu teroristických organizácií zo strany Rady?

 
  
 

(EN) Rokovanie dňa 6. októbra 2008, ktorému sa už predtým venovala odpoveď Komisie na otázku váženého pána poslanca E-5142/08, neprebehlo medzi Komisiou a iránskymi orgánmi. V rámci funkcie predsedníctva EÚ si francúzske ministerstvo zahraničných vecí pozvalo iránskeho veľvyslanca v Paríži a otvorilo viacero prípadov z oblasti ľudských práv.

Komisia nikdy nedala iránskym orgánom žiadne „prísľuby“, ktoré uviedol vážený pán poslanec.

 

Otázka č. 73, ktorú predkladá Glenis Willmott (H-0935/08)
 Vec: Látky toxické pre reprodukciu
 

Chcela by som upozorniť Komisiu na prijatie uznesenia Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti zdravia (P6_TA(2008)0477), v ktorom Európsky parlament jednoznačne konštatoval, že smernica 2004/37/ES(1) o expozícii karcinogénnym a mutagénnym látkam v pracovnom prostredí nedostatočne chráni európskych občanov pri práci pred expozíciou látkam toxickým pre reprodukciu, a následne vyzval Komisiu, aby látky toxické pre reprodukciu zahrnula do svojho pripravovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k tejto smernici.

Môže Komisia v súvislosti s tým potvrdiť, že v záujme zdravia pracovníkov venuje plnú pozornosť tejto požiadavke, ktorú podporilo 554 poslancov Európskeho parlamentu?

 
  
 

(FR) Komisia považuje za mimoriadne dôležitú ochranu pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z ich expozície látkam toxickým pre reprodukciu. Z tohto pohľadu chce zdôrazniť, že právne predpisy Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci a najmä smernica 98/24/ES(2) obsahujú minimálne požiadavky na ochranu zamestnancov.

Tieto požiadavky zahŕňajú ustanovenia o hodnotení, prevencii a riadení rizika, ktoré sa uplatňujú na všetky nebezpečné chemické látky prítomné na pracovisku vrátane látok toxických pre reprodukciu. Všeobecné zásady ochrany vyžadujú najmä to, aby sa riziká ohrozujúce zdravie a bezpečnosť pracovníkov odstránili alebo znížili na minimum.

Komisia chce zdôrazniť, že začala v dvoch fázach konzultácie so sociálnymi partnermi na tému ochrany pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z expozície karcinogénom, mutagénom a látkam toxickým pre reprodukciu. Na základe výsledkov týchto konzultácií Komisia v súčasnosti skúma možnosti úpravy právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti.

 
 

(1) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.
(2) Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), Ú. v. ES L 131, 5.5.1998

 

Otázka č. 74, ktorú predkladá Jacek Protasiewicz (H-0937/08)
 Vec: Pokrok v rokovaniach s bieloruskými orgánmi v kontexte možného zneužívania trestného zákonníka proti politickej a občianskej činnosti
 

So zreteľom na vyhlásenia pána Alexandra Lukašenka v rozhovore pre Wall Street Journal, že je pripravený oslobodiť všetkých politických väzňov;

so zreteľom na skutočnosť, že pán Alexander Barazenka je vo väzbe, kde očakáva súdny proces za januárovú demonštráciu i napriek dobrovoľnému prihláseniu sa na policajnom oddelení v Minsku 27. októbra na účely vypočutia, a na to, že mu nie je umožnené čeliť obvineniu bez zadržania vo väzbe, čo by bol bežný postup v demokratických krajinách;

po podobných prípadoch, ako aj po rozsudkoch obmedzujúcich slobodu, ktoré dostali iní opoziční aktivisti v Bielorusku;

je o tejto situácii Komisia informovaná? Vyzvala už Komisia bieloruské orgány, aby okamžite prepustili pána Barazenku a preskúmali podobné prípady? Ak nie, bude táto otázka jedným z predmetov rokovaní Komisie so zástupcami bieloruskej vlády?

 
  
 

(EN) Komisia je informovaná a stotožňuje sa s obavami váženého pána poslanca v súvislosti s prípadom pána Barazenku, ktorý medzičasom, 8. – 9. decembra, stál pred súdom. Pred procesom neprimerane držali pána Barazenku vo väzbe od konca októbra.

Pána Barazenku odsúdili na 1 rok odňatia slobody za účasť na nepovolenej demonštrácii v januári. Údajne sa proti tomuto rozsudku odvolá.

Pani komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku vo svojom vyhlásení z 21. novembra popri pochválení Bieloruska za nedávne pozitívne kroky dala bieloruským orgánom jasne najavo, že EÚ pozorne sleduje prípad pána Barazenku. Zdôraznila najmä, že pre EÚ je veľmi dôležité, aby Bielorusko zostalo „krajinou bez politických väzňov“. V tejto súvislosti sa zmienila o prípade pána Barazenku a varovala, že EÚ bude jeho proces pozorne sledovať.

Komisia už pri viacerých príležitostiach nastolila prípad pána Barazenku počas rokovaní s bieloruskými orgánmi.

Je to vážny problém a Komisia ho bude naďalej pozorne sledovať a opätovne ho pred bieloruskými orgánmi otvárať.

Skutočnosť, že 13. októbra Rada rozhodla o pozastavení sankcií voči Bielorusku na dobu 6 mesiacov, po uplynutí ktorej sa bude situácia opätovne posudzovať, nám v tejto súvislosti umožňuje vyslať jasnú správu o tom, aké demokratické kroky od Bieloruska očakávame, a najmä, že je neprípustná recidíva v otázke politických väzňov.

 

Otázka č. 75, ktorú predkladá Johan Van Hecke (H-0938/08)
 Vec: Zmiernenie bremena dlhu Haiti
 

Momentálna situácia v zúfalo chudobnej krajine Haiti býva označovaná za najvážnejšiu environmentálnu krízu na tejto planéte. Zatiaľ čo krajinu bičujú ničivé búrky, 98 % jej lesov vyrúbali a použili na kúrenie, čo znamená, že dokonca aj obyčajné búrky spôsobujú záplavy. Odborníci hovoria, že potrvá roky, kým bude krajina schopná vyrobiť aspoň polovicu potravín potrebných na nasýtenie svojich obyvateľov. A aj to sa môže podariť iba s obrovskou injekciou peňazí a energie do zásadnej obnovy, základných služieb a potravinovej bezpečnosti.

Keď je to tak, je absurdné, že až o päť mesiacov môže Haiti očakávať veľké odpustenie dlhov od Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Zároveň bol odložený vstup Haiti do skupiny veľmi zadlžených chudobných krajín (HIPC). V záujme obnovy krajiny je potrebné, aby sa akcionári Svetovej banky spoločne pozreli na to, ako by mohli čo najskôr zrušiť dlh Haiti. Aký je názor Komisie na toto odloženie vstupu a podnikne Komisia následne nejaké kroky?

 
  
 

(FR) Haiti prešlo bodom rozhodnutia a zostáva oprávnené na dosiahnutie bodu dovŕšenia v rámci iniciatívy veľmi zadlžených chudobných krajín (HIPC), ktorú riadi Svetová banka a Medzinárodný menový fond (MMF). Je dôležité zdôrazniť, že Haiti dosiahlo na tejto ceste nadpriemerný pokrok, čo znamená, že keď príde čas, bude možné zrušiť jeho dlh 650 miliónov USD.

Podľa predbežného časového plánu bolo rozhodnutie o dosiahnutí bodu dovŕšenia iniciatívy HIPC odložené do júna 2009 po oznámení MMF a Svetovej banky, že Haiti v súčasnosti zatiaľ nespĺňa podmienky vyplatenia. Jednou zo základných podmienok bol zákon o zadávaní zákaziek, o ktorom mal parlament hlasovať v priebehu 6 mesiacov od predstavenia dokumentu národnej stratégie rastu a znižovania chudoby (NSGRP – november 2007). V súčasnosti je pripravené nariadenie o verejných zákazkách, ale zatiaľ nebolo vyhlásené. Trvalé uplatňovanie tohto kritéria má zabezpečiť, že očakávané výsledky zníženia dlhu budú dlhodobé.

Medzinárodné inštitúcie a všetci partneri sa pokúšajú prekonať túto situáciu. Tak napríklad Interamerická rozvojová banka (IADB) oznámila ročný odklad splácania dlhu a zmrazenie platieb dlhovej služby Haitskej republiky.

Komisia je naďalej zástancom iniciatív na zníženie dlhu Haiti ako prostriedku na urýchlenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny. Naďalej platí záväzok Komisie podporovať úsilie orgánov a ľudu Haiti a realizovať ambiciózny rozvojový program, ktorý zabezpečí trvalý prínos vedúci k pokroku. S týmto zámerom Komisia v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu (EDF) pridelí Haiti programovateľné finančné prostriedky vo výške 291 miliónov EUR na podporu cestnej infraštruktúry, procesu decentralizácie, sektora spravodlivosti a všeobecného makroekonomického rámca. Nezávisle od toho Komisia poskytuje potrebnú pomoc obetiam nedávnych záplav na zlepšenie humanitárnej situácie obyvateľstva.

 

Otázka č. 76, ktorú predkladá Caroline Jackson (H-0941/08)
 Vec: Verejný zber použitých batérií
 

Termín na transpozíciu smernice o batériách (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES(1) zo 6 septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch) uplynul 26. septembra 2008. Zastáva Komisia názor, že členské štáty musia vydať povolenie nakladania s nebezpečným odpadom pre každé zberné miesto batérií z domácností vo verejných budovách, školách, supermarketoch atď.?

 
  
 

(EN) Podľa článku 8 ods. 1 smernice o batériách (smernica 2006/66/ES(2)) „Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené vhodné systémy zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Takéto systémy: a) umožnia konečným užívateľom odovzdať použité prenosné batérie alebo akumulátory na dostupnom zbernom mieste v ich blízkosti, pričom sa zohľadní hustota obyvateľstva...“.

Podľa článku 8 ods. 1 smernice o batériách sa na zberné miesta zriadené pre použité prenosné batérie a akumulátory vrátane batérií z domácností nevzťahujú požiadavky registrácie alebo povolenia podľa smernice 2006/12/ES o odpade(3) (rámcová smernica o odpade) alebo smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade(4). Preto členské štáty nemusia vydávať povolenie nakladania s nebezpečným odpadom pre akékoľvek zberné miesto zriadené pre batérie z domácností v blízkosti konečných užívateľov vrátane verejných budov, škôl, supermarketov atď.

Tieto ustanovenia sú v súlade s nedávno revidovanou rámcovou smernicou o odpade, ktorej článok 20 hovorí, že články 17 (riadenie nebezpečného odpadu), 18 (zákaz zmiešavania nebezpečného odpadu), 19 (označovanie nebezpečného odpadu) a 35 (vedenie záznamov) sa neuplatňujú na zmesový odpad, ktorý vznikol v domácnostiach. Podobne články 19 a 35 sa neuplatňujú na separované zložky nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v domácnostiach, pokiaľ ich na zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie prijme zariadenie alebo podnik, ktorý získal povolenie alebo bol zaregistrovaný v súlade s článkami 23 alebo 26.