Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0132(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0443/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0010

Rozpravy
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem programu je společná rozprava o následujících zprávách:

A6-0443/2008 zpráva Christy Klassové jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o rámcové směrnici o udržitelném používání pesticidů (06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD));

A6-0443/2008 zpráva Hiltrud Breyerové jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD));

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, zpravodajka. (DE) Paní předsedající, paní komisařko Vassiliouová, pane komisaři Dimasi, dámy a pánové, máme před sebou dnes výsledek mnoha diskusí a jednání, která občas probíhala s velkými emocemi, a zítra budeme mít možnost o věci hlasovat. Nijak jsme si to neusnadnili. Snažili jsme se při jednáních s Radou a Komisí najít správné řešení. Zjistili jsme, že věda nás ne vždy nasměruje správně, s jasnými závěry. Bude nutná další vědecká pomoc, abychom mohli provést analýzu účinků těchto nových právních předpisů. Především proto upřímně děkuji všem, kdo k tomuto výsledku přispěli konstruktivními návrhy, mým kolegům zde v Parlamentu, Evropské komisi, francouzskému předsednictví Rady – je škoda, že zde dnes není české předsednictví Rady – a děkuji také zaměstnancům.

Se současnou směrnicí o udržitelném používání pesticidů činíme obrovský krok směrem k větší pospolitosti v evropské ochraně životního prostředí a spotřebitelů. Udržitelnost jako obecný pojem evropského zemědělství zajistí zdravé potraviny a zdravé životní prostředí. Zacházení s pesticidy bude poprvé harmonizováno na evropské úrovni. Základní princip „co nejvíc je nutné, co nejmíň je možné“ předpokládá komplexní a solidní znalosti. Přípravky na ochranu rostlin jsou v podstatě pro rostliny lékem. Musí se používat správně, aby byly účinné – správný přípravek ve správném množství ve správnou dobu. Počítá se i se zvážením, zda je nutné použít chemický přípravek na ochranu rostlin, nebo zda by nebyla lepší mechanická opatření. Výběr nejlepší technologie a ověřeného zařízení ochrání životní prostředí a uživatele a přispěje k úspěchu operace, tedy dobré úrodě. Členské státy přijmou opatření ve svých národních akčních plánech na omezení používání přípravků na ochranu rostlin.

Hlavním cílem je omezení rizika. Používání obecných základních principů komplexní ochrany rostlin začne pro celou Evropskou unii závazně platit od roku 2014. Nejdůležitější prioritou je shoda s ustanoveními rámcové směrnice o vodě. Členské státy vybudují nárazníkové zóny v sousedství vodních útvarů, které musí být přizpůsobené podmínkám bonity půdy a zeměpisným poměrům. Bude minimalizováno nebo v případě potřeby zastaveno používání přípravků na ochranu rostlin ze strany obecních orgánů a v chráněných oblastech. Budou stanoveny předpisy pro kontrolu zařízení a pravidelnou údržbu. Omezení rizika znamená, že profesionální uživatelé musí získat řádné a pravidelné proškolení v používání přípravků na ochranu rostlin. Soukromé uživatele, kteří nemají zvláštní průpravu a mohou nesprávným používáním způsobit škodu v soukromých zahradách, musí dobře proškolení prodejci při nákupu výrobků na ochranu rostlin informovat o využití a rizicích.

Tato směrnice bude znamenat, že budou předchozí rozdílné předpisy platné v jednotlivých členských státech upraveny na vyšší společné úrovni. Navrhovaná opatření budou ku prospěchu životního prostředí, spotřebitelů i uživatelů. Stejné podmínky v celé Evropské unii zajistí stejné bezpečnostní normy a stejné výrobní podmínky. Látky, u nichž se prokáže jejich škodlivý vliv na lidské zdraví, nedostanou licenci, a v tom jsme zajedno. Zákaz však musí být založen na řádných vědeckých zjištěních, a ne na politických dogmatech. Zohlednit se musí i délka vystavení, protože u pesticidů představuje stejně jako u mnoha věcí v životě riziko otravy právě dávkování. Prášek na bolení hlavy je požehnáním, ale pokud si jich vezmete 20, je to nebezpečné, dokonce i život ohrožující.

Dosáhli jsme dobrého kompromisu. Životní prostředí se tak sladí s hospodářskou politikou a doufám, že zítra našim požadavkům dodáme důraz jednotným hlasováním.

Dovolte mi ještě technickou poznámku, do čl. 14 odst. 4 se vloudila chyba. Je zde odkaz na internetový portál uvedený v čl. 4 odst. 3, ale v čl. 4 není odst. 3. Je nutné to opravit.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, zpravodajka. (DE) Paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, dámy a pánové, tato dohoda znamená milník, milník pro evropskou ochranu zdraví a ochranu spotřebitelů, ale také pro životní prostředí a hospodářství. Především upřímně děkuji stínovým zpravodajům za jejich vynikající spolupráci. Mnohokrát děkuji i zaměstnancům, kteří se na práci podíleli, a Komisi, dále vám, paní Vassiliouová a pane Dimasi, a také francouzskému předsednictví Rady, ale také děkuji kolegům poslancům, které nevystrašily naprosto přehnané údaje z průmyslu.

V prvním čtení v Evropském parlamentu jsme přijali 200 pozměňovacích návrhů a pokusili jsme se rozhodně zlepšit společný postoj k této dohodě. Skoncujeme s touto nevědeckou nekončící hrou s čísly, hokusy-pokusy při stanovování limitů a určíme jasná konečná kritéria. Nikdo nemůže riziko kvantifikovat. Bezpečnosti lze proto dosáhnout jen bezvýhradným zákazem. Pesticidy a jiné látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, nemají v potravinách co dělat, vůbec co dělat. Zajistíme úspěšnou ochranu životního prostředí se zákazem perzistentních, bioakumulativních látek (PBT). Obzvlášť velkou radost mám z toho, že jsme uspěli v zavedení a zakotvení počátečních jasných kritérií pro endokrinní látky, a důvěřuji Komisi, že v příštích čtyřech letech přijde s více kritérii.

Obzvlášť velkou radost však mám z toho, že se Evropskému parlamentu podařilo poprvé zakotvit ochranu včel jako kritérium pro udělování licencí. Hlavní francouzští a němečtí vědci odhadli ekonomickou hodnotu opylovačů na 150 miliard EUR ročně a škody na až 310 miliard EUR, pokud opylovače ztratíme. Proto vás zcela mimořádně žádám, abyste zítra odmítli veškeré předložené pozměňovací návrhy. Tento kompromis by se tím rozdrobil. Jde o kompromis, se kterým již Rada vyslovila souhlas. Bývá zvykem nepokoušet se znovu napadnout společný kompromis. Jsem však ráda, že jsme společně dosáhli zlepšení týkající se imunotoxických a neurotoxických látek, protože v Evropě, která o sobě tvrdí, že je společností založenou na znalostech, si nemůžeme dovolit, aby byl dlouhodobě poškozován vývoj dětského mozku vývoj především prostřednictvím neurotoxických látek. Můžeme říct zcela jasné ano harmonizaci, ale bez omezení zákonů členských států, kterým umožníme flexibilitu, pokud jde o postupy v otázce udělování licencí.

Trojnásobný právní základ také ukazuje, že zdraví dáváme vysokou hodnotu, a zformulovali jsme výjimky ze zákazu s mnoha omezeními, spojenými například se substitučním plánem, takže se výjimka nestává pravidlem, ale naopak. Jsem také ráda, že se nám podařilo zahrnout do této směrnice ochranu zvířat a že jsme byli schopni prosadit větší transparentnost, i když bych od Komise očekávala větší odvahu. Doufám, že budeme mít větší přístup k prováděcím protokolům a že se nám podaří zavést elektronický polní pas. Nejde jen o milník pro ochranu životního prostředí a spotřebitele v Evropě, ale myslím, že jde i o hvězdnou chvíli pro Evropu. Jde o hvězdnou chvíli pro Evropu, protože toto rozhodnutí postupně omezovat vysoce toxické pesticidy je bezprecedentní a celosvětově unikátní, takže tak můžeme Evropskou unii posunout do rychlého pruhu z hlediska novátorské ochrany zdraví a Evropa bude v tomto směru celosvětovým průkopníkem.

Toto nařízení také znamená přidanou hodnotu pro občany, které vědí, že Evropská unie je především na straně spotřebitelů a zdraví a neustoupila průmyslu. Navíc je to situace, která je pro průmysl vždycky výhodná, protože ten dostane inovační pobídky, aby v budoucnu produkoval kvalitnější a zdravější výrobky.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komise. − (EL) Paní předsedající, především chci poděkovat a pogratulovat paní zpravodajce Klassové, paní zpravodajce Breyeré a parlamentnímu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin za jejich vynikající práci na návrhu rámcové směrnice o udržitelném využívání pesticidů a na revizi a vylepšení nařízení.

Obzvlášť potěšující je to, že se této dohody dosáhlo ve druhém čtení. Tato dohoda chrání ekologickou integritu původního návrhu Komise a stanovuje u některých významných bodů dokonce ambicióznější cíle.

Uvědomujeme si, že používání pesticidů je pro občany znepokojující záležitostí. Proto jsme za prvé potřebovali zpřísnit stávající předpisový rámec novelizací směrnice z roku 1991 o uvádění určitých výrobků na trh a za druhé zaplnit mezery na úrovni Společenství, pokud jde o používání těchto produktů.

Dosažením dohody o této směrnici Evropská unie prokázala, že má politickou vůli přijímat účinná opatření na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.

Díky Parlamentu je tato směrnice v některých důležitých bodech ještě přísnější, než byl společný postoj Rady. Členské státy budou nyní povinné připravit vnitrostátní akční plány s kvantitativními cíli, jak pokud jde o omezení rizik spojených s používáním pesticidů, tak o omezení používání některých výrobků.

Nebylo to snadné, protože zpravodajka musela přesvědčit členské státy, že za určitých okolností je nejlepší cestou, jak omezit riziko, omezení používání určitých pesticidů, a to se jí podařilo. Dosažená dohoda znamená významný pokrok v ochraně veřejného zdraví a životního prostředí v Evropské unii.

Evropská komise proto souhlasí s kompromisním balíčkem pozměňovacích návrhů, aby bylo možné dosáhnout dohody o směrnici ve druhém čtení.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , členka Komise. Paní předsedající, především chci poděkovat paní zpravodajce Klassové a paní zpravodajce Breyerové, stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní přístup k návrhu, francouzskému předsednictví a všem vám, kdo jste přispěli k úspěšnému zakončení druhého čtení návrhu Komise.

Přípravky na ochranu rostlin hrají významnou roli v zemědělství, zahradnictví, lesnictví a zahrádkářství. Mají však také dopad na lidské zdraví, zdraví zvířat a na životní prostředí. Proto musíme zajistit jejich účinnou a vyváženou regulaci.

Komise vedla při přípravě původního návrhu rozsáhlé konzultace se subjekty ze všech zainteresovaných odvětví a provedla komplexní posouzení dopadů. Hlavní prioritou bylo – a stále je – dosáhnout co nejvyšší úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí. S velkou radostí vidím, že se to také odráží ve výsledku diskusí mezi orgány EU.

Návrh kompromisu, který dnes máme před sebou, by tuto úroveň ochrany měl prostřednictvím řady předpisů posílit. Pro schvalování aktivních látek by se měla stanovit jasná a přísná kritéria. Výrobci, dodavatelé a profesionální uživatelé budou muset uschovávat záznamy, které musí na požádání třetí strany, jako jsou sousedé, jiní obyvatelé nebo vodní průmysl, předložit. Členské státy by měly zesílit kontroly prodeje a používání a Komise by měla provádět audit kontrol členských států. Nemělo by vůbec docházet k duplicitním testům na zvířatech. Pro podporu udržitelnosti zemědělství by měly být rizikové přípravky nahrazeny bezpečnějšími alternativami.

Aby se zajistila komplexní znalost problematiky, může Komise také prozkoumat otázku dostupnosti existujících alternativních přípravků k látkám, o nichž se ví, že narušují endokrinní systém. To by mělo pochopitelně proběhnout, aniž bychom předem odsoudili bezpečnostní požadavky směrnice.

Jako součást obecného kompromisu bych chtěla navrhnout následující znění týkající se hodnocení rizika u včel: „Komise bude při revizi požadavků na údaje o aktivních látkách a přípravcích na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) věnovat zvláštní pozornost protokolům umožňujícím hodnocení rizik, zohledňujícím skutečné vystavení včel těmto přípravkům, zejména prostřednictvím nektaru a pylu.“

Kompromisní návrh by měl v Evropské unii vytvořit bezpečnější rámec pro používání přípravků na ochranu rostlin a měl by posílit naše zajištění ochrany životního prostředí a zdraví našich občanů. Odráží také Lisabonskou strategii a měl by omezit byrokracii. Například schvalovací postup by měl být kratší a efektivnější. Členské státy by navíc již neměly fungovat v izolaci, neboť vzájemné uznávání povolení by se mělo stát normou spíše než výjimkou. Mělo by se tak snížit roztříštění vnitřního trhu a zajistit širší dostupnost pesticidů pro zemědělce.

A konečně bych chtěla zdůraznit, že návrh je plně kompatibilní s návrhem směrnice o udržitelném používání pesticidů, který také doplňuje a jenž patří do odpovědnosti mého kolegy pana komisaře Dimase.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges, jménem skupiny PPE-DE. – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, především děkuji zpravodajům, Komisi a orgánům, především francouzskému předsednictví. Tvrdě pracovali na nalezení kompromisu, který představuje rovnováhu mezi lidským zdravím a zemědělskou výrobou.

Pokud se týká zemědělců, usnadní harmonizace systémů všech tří zón přístup k přípravkům a fond pro plodiny menšího významu, který Komise navrhla a zaručila, bude znamenat, že se na trh dostanou přípravky pro drobné pěstitele a zahrádkáře. Musíme proto zajistit, že látky s prokázaným škodlivým účinkem, jako jsou CMR (karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci) a látky narušující endokrinní systém nebudou mít od roku 2020 povolení k uvedení na trh.

Tento návrh by měl takto významně snížit počet onemocnění a řadu druhů rakoviny, jejichž vztah k pesticidům byl již vědecky prokázán, a dále degenerativní nemoci, jejichž původ byl také prokázán.

Velmi významným aspektem, který by měl být zdůrazněn, je to, že se od nynějška bude vyvíjet větší úsilí k zajištění lepšího dodržování opatření na ochranu včel. Komise k tomu právě vydala prohlášení. Chtěla bych však vědět, zda Komise znovu posoudí směrnici 2007/52 z hledisek, které právě vyjmenovala. Důraz bude položen i na metody biologického boje a v této oblasti je ještě nutné tento výzkum, který Komise podporuje a financuje, dostat účinně na trh. Důvěřuji navíc tomu, že tento dokument poslouží jako vítaná a nutná pobídka ke stimulaci výzkumu a inovací hlavních výrobců konvenčních chemických pesticidů.

Pokud jde o Komisi, zpráva počítá s průběžnými zprávami, což znamená, že máme záruku sledování. Doufám, že také vnitrostátní orgány udělají vše proto, aby se prokázalo, že tento dokument bude platit.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen, jménem skupiny PSE.(DA) Paní předsedající, když Komise tento návrh zveřejnila, dostalo se to do titulků hlavních dánských novin. První strana novin oznamovala, že „EU ohrožuje dánské podzemní vody“. V Dánsku jsme velmi hrdí na to, že máme obrovské množství čisté podzemní vody, kterou můžeme pít bez jakékoliv úpravy. Voda, která nám teče z kohoutků, je podzemní a my ji pijeme bez předchozí úpravy. Pokud by musel být návrh Komise realizován, jak bylo původně předneseno, znamenalo by to, že by se na dánském trhu zhruba zdvojnásobilo množství pesticidů. To by velmi pravděpodobně vedlo k tomu, že by se mnoho z nich dostalo do podzemních vod – pesticidů, které jsme právě odmítli používat, protože by mohly proniknout do podzemních vod, což by mělo za následek, že bychom nemohli pít vodu, která by neprošla úpravou. Pokud by byl původní návrh Komise přijat, znamenalo by to opravdovou katastrofu, a nejen v Dánsku. Vzhledem k tomu, že máme v mé zemi podzemní vodu, o kterou se chceme starat, vybral jsem si to jako příklad, a jiné země mají pochopitelně různé jiné oblasti spojené s životním prostředím a zdravím, které by chtěly chránit, a EU nesmí nikdy žádnou zemi nutit snižovat svou úroveň ochrany. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo zajistit – a není to výsledek úsilí Komise, není to výsledek úsilí Rady, ale je to výsledek úsilí Parlamentu – flexibilitu, která, když o to zvlášť půjde, umožní zemím říct „ne“ na pesticidy, které nechce, jak by tomu pochopitelně mělo být.

Další velmi pozitivní věcí, z jejíhož přijetí se raduji, je, že budeme moci zakázat a postupně odstranit některé velmi nebezpečné látky obsahující pesticidy. Jde o látky, které již byly zakázány v jiném použití směrnicí, nazývanou REACH, kterou jsme vydali před několika lety. Jde o látky, které jsou tak nebezpečné, že je nepovolíme v textilních výrobcích, že je nepovolíme v elektronických přístrojích, že je nepovolíme v hračkách nebo v mnoha jiných použitích, ale stále jsou povoleny v pesticidech, které pak končí v jídle! To je pochopitelně naprosto nepřijatelné, a jsem proto velmi rád, že se nyní těchto nebezpečných látek v pesticidech zbavíme.

Třetí věcí, o níž bych se chtěl zmínit a kterou považuji za nesmírně pozitivní a se kterou můžeme být spokojení, je, že jsme nyní zavedli cíle snížení pro jednotlivé členské státy. Zavedli jsme akční plány, prostřednictvím kterých musí jednotlivé země dosáhnout kvalitativního i kvantitativního snížení používání pesticidů. Kvalitativní se týká toho, že existují látky, které jsou víc nebezpečné než jiné, a na tyto látky bychom měli pochopitelně dávat obzvlášť pozor, ale je také dobré omezit používání v kvantitativním smyslu, což znamená obecné používání pesticidů, protože to očividně povede ke snížení používání těchto látek, které končí v přírodě a v potravinách.

Na závěr bych však chtěl také říct, že některé věci by šlo udělat mnohem lépe. Vezměme si například neurotoxické látky. Jde o látky, které poškozují vývoj dětského mozku. To, že tyto látky nebudeme rušit, není dle mého názoru nijak smělé a je to ostuda. Domnívám se rovněž, že je ostudné, že jsme do návrhu zahrnuli možnost dát těmto nebezpečným látkám výjimku, pokud průmysl prokáže jejich nutnost. Myslím, že bychom měli být ambicióznější V jádru jsem však potěšený a spokojený. Jde o vítězství pro zdraví a životní prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, jménem skupiny ALDE.(FR) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, konečně jsme se dostali, jak doufám, těsně před přijetí balíčku o pesticidech. Oba kompromisní texty, které budou předloženy Parlamentu k hlasování, se mi zdají vyrovnané a zasluhující naši podporu, a to hned z několika důvodů.

Pokrok pro výrobce a uživatele je značný: zjednodušení postupů pro získání povolení zejména díky rozdělení do tří zón a jejich vzájemného uznání. Byla bych raději, kdyby byla jen jedna zóna, a zaručil se tak ještě větší soulad po celém území EU, ale členské státy se projevily poněkud přehnaně opatrně. Požadavek na důkladnější proškolování prodejců i uživatelů – aby se naučili lépe pesticidům rozumět a lépe je používat – jsou zárukou nejen lepší ochrany zdraví, ale i ekonomického zisku.

Pokrok pro ochránce zvířat je také významný, v neposlední řadě díky sdílení údajů získaných z testování zvířat. Velmi významný je pokrok v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí; dlouhodobě budou nejnebezpečnější látky nahrazeny látkami méně škodlivými.

Musím se dotknout i velmi kontroverzní otázky látek poškozujících endokrinní systém. Dosud k nim neexistovala definice. Tímto problémem se žádné právní předpisy nezabývaly. Kompromis dává Evropské komisi čtyři roky na to, aby na vědeckém základě vypracovala návrhy opatření, která budou definovat vlastnosti poškozování endokrinního systému. Vědecká definice umožní přípravky klasifikovat podle toho, zda tento systém poškozují nebo nepoškozují, a průmyslu poskytne de facto vědecký zákonný rámec, po němž volá.

Kompromisní text přihlíží také k otázce včel a jejich zásadní roli v ekosystému. Domnívám se totiž, že formulace kompromisního textu představuje společně s prohlášením Evropské komise velký krok kupředu. Zohlední se i účinky aktivních látek nejen na celkový rozvoj včelstev, ale i na nektar a pyl. Chci ujistit některé zainteresované osoby, které vyjádřily pochyby o dostupnosti aktivních látek a produktů. Tento kompromis bere ohled na jejich obavy. Systém tří zón zajistí členským státům možnost povolit větší počet výrobků. Existuje i možnost výjimek.

Pokud jde o drobné uživatele, Parlament se bil za to, aby Komise rychle připravila návrhy na vytvoření evropského fondu. Je zde i doložka o přezkumu, na základě níž se Evropská komise vyzývá, aby analyzovala dopad těchto právních předpisů na diverzifikaci a konkurenceschopnost zemědělství.

A v neposlední řadě, jak mí kolegové připomněli, podporujeme výrobce pesticidů, aby vyvíjeli nové produkty, které budou účinné a šetrné k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Na závěr chci připomenout, že přípravky na ochranu rostlin jsou léky pro rostliny, takže by se měly používat pouze řízeně a rozumně. Tyto dokumenty uznávají a ještě zdůrazňují význam sjednocené výroby pro řádné a udržitelné zemědělství. Oba texty, které jsme připravili, zvládnou zajistit rovnováhu mezi ochranou zdraví a životního prostředí a dostupností přípravků pro zemědělce.

Na závěr chci říct, že jsem s vámi, dámy a pánové, na této velmi citlivé otázce pracovala s velkou radostí. Naše práce byla podle mého příkladem naslouchání, vzájemného pochopení a spolupráce. Děkuji vám, dámy a pánové, a bravo především oběma zpravodajkám, paní Klassové a paní Breyerové, které byly vynikajícími vyjednavačkami při hledání kompromisu s Radou.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, jménem skupiny UEN. Paní předsedající, hovoříme v této sněmovně v předvečer volby, která je nesmírně důležitá pro zemědělství, zdraví a životní prostředí. Buďme upřímní: každý z nás zákonodárců, kdo hovořil v tomto legislativním procesu o problematických otázkách, vyjádřil mnoho obav o zemědělství a budoucí zásoby potravin.

Pochopitelně že mě znepokojuje každé nadužívání pesticidů a mám obavy o jejich účinky. Není pochyb o tom, že se zvýšila míra onemocnění rakovinou. Zvýšily se zbytky ve vzduchu, vodě a jídle, což má vliv na naše zdraví i na životní prostředí. Také si všimněte, že v nejtěsnějším kontaktu s pesticidy jsou naši zemědělci. Cílem tohoto právního předpisu je, což chválím, ochrana zdraví našich občanů, životního prostředí a zemědělství.

Jako zákonodárci však musíme hledat rovnováhu a právní předpisy opírat o pevné vědecké základy. Nemůžeme a neměli bychom přijímat zákony čistě teoreticky. Když jsme se od původního vědeckého přístupu Komise vycházejícího z rizika dostali k přístupu vycházejícímu z nebezpečí, ztroskotali jsme na první překážce. Bez náležitého posouzení dopadu, které někteří z nás opakovaně požadovali, nemůže nikdo přesně určit, kolik látek se má zakázat.

Irsko má jedinečně mírné, ale vlhké klima. Kvůli tomu je naše bramborová úroda a zimní úroda obilí náchylná k zaplevelení a chorobám, jako je plíseň. Odstranění zhruba 22 látek včetně Mancozebu a Opusu postihne jejich dostupnost.

Jaký je výhled na to, co se stane do 18 měsíců po zavedení těchto předpisů? Pesticidy, které jsou již na trhu podle současných právních předpisů, by měly být k dispozici, dokud nevyprší jejich stávající povolení. Pokud v Irsku můžeme prokázat, že některá konkrétní látka, která by měla být stažena z výroby, je nezbytná pro boj se závažným nebezpečím pro zdraví rostlin a že k ní neexistuje zdravější náhrada, měla by být tato látka i přes zákaz opakovaně schvalována až na dalších pět let.

V teorii to může fungovat. V praxi to bude dřina. V současném ovzduší si nemůžeme dovolit v EU snižovat výrobu potravin a být méně konkurenceschopní ve svém potenciálu mít na trhu vedoucí postavení. Musíme tlačit na průmysl, aby investoval do alternativních, biologicky zdravých výrobků, které jsou stejně, ne-li víc účinné. Precedens máme. Všichni jsme viděli příklad používání nechemického, přírodního, levného a účinného léčivého postřiku používaného všude po světě k ochraně bílé vinné révy.

Vítám pozměňovací návrh Parlamentu, který určitým způsobem chrání včely, jež jsou zásadně důležité pro zemědělce a zásoby potravin díky opylení.

A konečně chci požádat kolegy, aby podpořili pozměňovací návrh UEN 182 a zamítli balíček pozměňovacích návrhů 169. Komise a její znalci přijdou za čtyři roky s vlastním vědeckým základem týkajícím se látek porušujících endokrinní systém. Nemůžeme ohrožovat toto vědecké hodnocení nevědeckou definicí.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Paní předsedající, chtěla jsem ve skutečnosti mluvit o zprávě paní Klassové, ale nyní využiji příležitosti a odpovím svému předřečníkovi.

Měl jste si tu dohodu přečíst! Právě jste řekl, že jsme přinesli pozměňovací návrh, podle něhož nebudou endokrinní látky dalších pět let na trhu. Váš pozměňovací návrh způsobí přesně opačnou situaci. Podívejte se na to prosím ještě jednou. Možná byste mohl zítra váš pozměňovací návrh vzít zpět, neboť je v rozporu s tím, co jste právě řekl.

Průmysl vyrábějící pesticidy chce, abychom nestanovovali žádná kritéria. Každý v této sněmovně se musí pochopitelně sám sebe zeptat, zda padne na kolena před průmyslem na výrobu pesticidů, nebo zda vytvoří přidanou hodnotu pro občany, zdraví a životní prostředí. To je jádrem problému a nic jiného. Jinak jsme jako vždy přijali veškerá opatření na podporu zemědělství. Především dánský příklad je velmi působivý: Dánsku se během dvaceti let podařilo, aniž by to znamenalo ztrátu pro zemědělce, na polovinu snížit používání pesticidů, zdvojnásobit kvalitu vody a na polovinu snížit rezidua pesticidů.

A nyní k paní Klassové, mnohokrát děkuji za vaši práci! Nicméně jako skupina bychom měli pochopitelně požadovat jasné cíle a jasné časové plány. Doufáme však pochopitelně, že pro členské státy to bude pobídkou, aby spolu soutěžily, který z nich bude nejlépe připraven na skutečnou ochranu rostlin a seriózní trvale udržitelné hospodaření.

A pochopitelně bychom měli požadovat víc práv pro obyvatele žijící v sousedství zemědělských oblastí. V této souvislosti také doufám, že průkopnické soudní rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, jež povzbuzuje a podporuje občany, aby požadovali informace, snad půjde využít k tomu, aby podobný přístup získalo více občanů v členských státech celé Evropy. Doufám také, že jsme udělali malý krok k větší transparentnosti.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, jménem skupiny GUE/NGL.(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, dialog o těchto opatřeních – směrnici a nařízení o pesticidech – byl velmi obtížný. Parlament právem trval na tom, aby byly přijaté předpisy účinné a adekvátní danému problému. V Parlamentu proběhla diskuse, ale především se projevil velký odpor v Radě a ekonomické síly se mobilizovaly, aby bránily svá nezadatelná práva.

Nás ve skutečnosti musí zajímat obecný zájem. Spotřebitelé by měli moci jíst potraviny, které nebudou kontaminovány rezidui, občané by si měli moci užívat prostředí, které nebude těmito pesticidy zničené, a zemědělci by měli moci pracovat bezpečně a snažit se o novou kvalitu produktů.

V zemědělství se používá příliš mnoho pesticidů, jež poškozují všechno – naše jídlo, prostředí a zemědělce, kteří musí za tuto průmyslovou produkci platit vysokou cenu. Zneužívání chemikálií je spojeno se starým modelem zemědělství, kdy byla hodnota v kvantitě, a ne v kvalitě, a kdy byla výroba oddělená od půdy, ročních období a pracovníků. Tento model je nákladný pro všechny, je také škodlivý kvůli dopadu, který má na skleníkový efekt. Právní předpisy, které přijímáme, jsou tudíž součástí hnutí na vytvoření modernějšího, zdravějšího modelu kvalitního zemědělství, s větším zapojením práce a vytvářejícího větší výnos.

Musím oznámit, že naše úsilí nese ovoce, díky vytrvalosti obou zpravodajek a všech expertů, kteří pracovali se svými kolegy v Radě. Cíl snížení používání pesticidů a nejen jejich nebezpečnosti byl připsán na seznam závazků, které je nutné splnit v rámci příslušných národních plánů. Týká se to především vysoce rizikových látek.

Pokud se má dát přednost nechemickým metodám, obraně a integritě půdy a vodních zdrojů, bez jakékoliv kontaminace společných zdrojů, např. vody, pak musí mít jednotlivé země smysl pro tuto velkou odpovědnost za snížení pesticidů a přechod k trvale udržitelnému využívání. Postřikování ze vzduchu je v podstatě zakázané a tam, kde neexistují funkční alternativy, musí být místní občané předem informováni o složení, době, intenzitě a časovém plánu postřikování. Pokroku bylo dosaženo i s ohledem na práva na informace, díky přístupu k datům přes internet.

Chtěli jsme, aby nařízení opustilo myšlenku tří pevných zón, ale Rada s tím nesouhlasila, takže byly zachovány. Výsledky jsou nicméně výrazné; budou přijata opatření na boj proti pašování nelegálních, padělaných a nebezpečných látek atd. Uděláme skutečný krok kupředu a doufám, že při parlamentním hlasování nedojde ke rvačce!

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. – (NL) Paní předsedající, rozprava o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin a jejich přístupu na trh je obzvlášť složitá. Je obtížné zjistit rozdíl mezi dobrým a špatným. Chemické látky sice poškozují životní prostředí a zdraví, ale naše zemědělství bez nich nemůže fungovat, protože hrozí riziko příliš velkého nárůstu chorob úrody. To by zase mělo nepříznivé účinky na výrobu potravin a hospodářství.

Nejdůležitějším úkolem pro politiky je najít zdravou rovnováhu mezi udržitelností a zemědělskou ekonomikou. Podle mého názoru tyto kompromisní návrhy této rovnováhy určitým způsobem dosahují, a proto je mohu podpořit. Jsem například potěšen, že byl udržen systém zmírnění rizika, spíše než abychom se spoléhali jen na omezení používání, protože v praxi nemůže omezení používání samo vždy zajistit i omezení rizik. Jsou případy, kdy lze omezit množství pesticidů, ale přípravek se pak používá ve vyšších koncentracích, což životnímu prostředí a našemu zdraví valně neprospívá.

Jsem také rád, že směrnice o schvalování nebude tak omezující, jak Parlament navrhoval v prvním čtení. Byla oprávněně prosazena zvláštní omezení týkající se schvalování výrobků, ale to zemědělství nijak neúměrně neublíží.

Chtěl bych upřímně poděkovat oběma zpravodajkám za spolupráci a úsilí o dosažení tohoto výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). – Paní předsedající, byl jsem zavalen zprávami od pěstitelů z celé jihovýchodní Anglie, kteří tento návrh považují téměř za katastrofu. Jak mi řekli, povede to k nižší úrodě za vyšší ceny a otevře to cestu dovozcům, na něž se nebudou vztahovat stejná kritéria. Dojde ke ztrátám pracovních míst, některé podniky nebudou životaschopné a zastaví výrobu. V mém volebním obvodu dojde k zavírání, protože v některých případech neexistují alternativy k hlavním látkám, které používají specializovaní pěstitelé.

V mnoha zemích kromě mé došlo k naprosto neadekvátnímu posouzení dopadu a přechod od hodnocení rizika k hodnocení nebezpečí tu již byl okomentován. Pokud začnete jako kritéria používat nebezpečí, můžete stejně tak zakázat benzin a kofein. Dokonce i věda je proti vám; zhorší se problémy s odolností vůči pesticidům, dojde ke ztrátě biologické rozmanitosti. Sjednocené programy na používání pesticidů již jejich potřebu snížily. To, co je důležité, jsou možnosti, ne kvantita. A zdá se, že jste opomenuli výhody střídání hospodářských plodin. Nemáte právo ničit jedno z mála odvětví britského zemědělství, které ještě prosperuje, jen abyste ukonejšili dánskou neochotu k úpravě pitné vody.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). - (NL) Paní předsedající, dámy a pánové, naše zpravodajky odvedly kus náročné práce na dohodě, která si zaslouží naši podporu, především proto, že se snaží dosáhnout náročné ekologické a zdravotnické cíle, ale také protože zůstává zemědělsky a ekonomicky racionální, což znamená, že má smysl jak pro jistotu zásob potravin, tak pro životaschopnost zemědělství v Unii.

Jako vždy se chystá předložení a přijetí kompromisu. Stále se domnívám, že je těžké žít s kritérii zastavení používání, protože bych raději zavedla selekci na základě vědecky podepřené analýzy rizik, třebaže musím připustit, že díky možnosti výjimek snad budou věci realizovatelné.

Jako pozitivní bych chtěla zdůraznit tyto body: především, členské státy mají rozmezí, v rámci kterého mohou stanovit objem omezení. Za druhé, Unie byla rozdělena na tři zóny, v nichž se vzájemně uznává souhlas, díky čemuž se dostáváme blíž k jednotnému trhu s menší byrokracií a dřívější dostupností lepších přípravků na ochranu rostlin. Za třetí vítám fakt, že mají členské státy dostatek flexibility rozhodnout o nárazníkových zónách kolem vodních toků. A nakonec, což je také nutné pochválit, mohou členské státy přijmout opatření na usnadnění využití přípravků na ochranu rostlin pro malé pěstitele. To má obzvlášť velký význam pro země praktikující intenzivní zemědělství na malých plochách, a proto doufám, že bude mít fond pro drobné uživatele dostatečné krytí.

Dobrá směrnice pro používání přípravků na ochranu rostlin je co možná nejmenší a nejbezpečnější, ale co nejpotřebnější pro bezpečnou a ziskovou úrodu. Pokud to uznáme a budeme to citlivě monitorovat, pokud vyvineme úsilí na zajištění profesionálního a informovaného využití a pokud také zohledníme, že zemědělská výroba funguje na globálním trhu, najdeme správnou rovnováhu, a proto má tento kompromis naši podporu.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira (PSE). – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, především děkuji zpravodajkám. Jsme si dnes vědomi, že i když přípravky na ochranu rostlin umožnily výrazný růst zemědělské produkce, měly v některých případech také velmi negativní dopad na zdraví a životní prostředí. Proto je kromě právních předpisů, které zavedeme, také velmi nutné vytvořit epidemiologický registr, který bude schopen měřit dopad používání jednotlivých pesticidů podle toho, jak jim byli pracovníci, jejich rodiny a pochopitelně spotřebitelé vystaveni. V některých regionech se skutečně pozoruje obzvlášť rychlý nárůst různých druhů rakovinových onemocnění. Postiženy jsou i děti uživatelů a především zemědělců. Kromě zásadní otázky lidského zdraví je také nutné měřit dopad na životní prostředí. Jsme si již vědomi škodlivého účinku některých chemických látek na spodní vodu a řeky. V této souvislosti se nedomnívám, že návrh odeslat otázku nárazníkových zón k jednotlivým vnitrostátním rozhodčím soudům je uspokojivým řešením. Spíše si myslím, že Komise musí být vůči této otázce extrémně ostražitá.

Dnes také pozorujeme nárůst eroze půd, což by mohlo v příštích desetiletích ohrozit zemědělské využívání velké části zemědělské půdy po celé Evropské unii. Velmi se zmenšuje úrodnost těchto půd. Evropská unie na tato rizika reaguje, což je dobře, ale měla by také podpořit zemědělce, aby omezili či dokonce zlikvidovali škodlivé pesticidy. Budoucí společná zemědělská politika by měla tento cíl zahrnout a lépe finančně zohlednit vztah mezi kvalitní výrobou a zemědělstvím. Na podporu nových výrobních metod by se měl využívat výzkum v oblasti agronomie a ekotoxikologie, stejně jako vzdělávání zemědělců, vše by se mělo přizpůsobit specifickým vlastnostem území.

Nakonec chci jen citovat název filmu, který začali nedávno dávat a který se týká tématu dnešního večera. Zní: „Demain nos enfants nous accuseront“ [Zítra nás naše děti obviní].

 
  
MPphoto
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). - Paní předsedající, dovolte mi, abych se přidala k těm poslancům, kteří považují dohodu přijatou ve druhém čtení za vyvážený kompromis, s ohledem na složitost tématu. Ukazuje, jakým způsobem by se mělo odvětví dál vyvíjet, směrem k účinnějším a bezpečnějším přípravkům na ochranu rostlin, a je dostatečně flexibilní, aby bylo možné se vyhnout situacím, kdy by zákaz některých pesticidů mohl v závěrečné analýze snížit kvalitu zemědělských výrobků.

Především bych ráda uvítala vylepšení původního návrhu Komise, pokud jde o zrušení duplicitních testů na zvířatech a podporu testů neprováděných na zvířatech.

Doufám, že to bude mít dopad i na jiné, související odvětví, jako požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin, které projdou hned nyní procesem přezkoumání.

Přestože se od počátku předpokládá, že pesticidy jsou na rozdíl od chemikálií toxické, a jejich hodnocení je proto specifické, neznamená to, že by se měly provádět nadbytečné testy na zvířatech nebo že se vědecké vědění nemůže vyvíjet tak, že ohledně dalších testů zjistí, že se dělají nadbytečně a že bude v budoucnu možné testování na zvířatech ještě více omezit. Je nutné poznamenat, že při vývoji a registraci nových zemědělských pesticidů nebo přípravků na ochranu rostlin se může využívat více než 12 000 zvířat v desítkách oddělených a často překrývajících se testech.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Paní předsedající, pesticidy škodí životnímu prostředí a zvířatům. Chtěl bych připomenout, že podmínky, za jakých jsou pesticidy v mnoha zemích skladovány, jsou takové, že tyto přípravky představují nebezpečí pro životní prostředí i pro lidské bytosti. Chudé země nebudou schopné tuto otázku vyřešit bez pomoci Unie.

Dlouhodobé používání pesticidů představuje závažný problém. Poskytování informací a školení pro uživatele je velmi důležité, stejně jako pomoc pro ně prostřednictvím agrotechnických služeb. Někteří znalci se domnívají, že množství používaných pesticidů je mnohem větší, než je ve skutečnosti zapotřebí. Týká se to především drobných uživatelů, neboť postrádají nutné agrotechnické znalosti o mnoha otázkách.

Další důležitou otázkou je uvádění pesticidů na trh, vědecký výzkum v této věci a všechny typy akcí na omezení dopadu pesticidů, které se stále ukazují jako účinné, na zdraví a životní prostředí. Chtěl bych mnohokrát poděkovat paní Klassové a paní Breyerové za zprávy, které připravily. Chtěl bych také poukázat na to, že tyto směrnice mají velký smysl, za předpokladu, že budou účinně uplatněny a stanou se součástí zemědělské praxe.

Skupina Unie pro Evropu národů směrnici podporuje.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Paní předsedající, směrnice o udržitelném používání pesticidů s omezeným rizikem i nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh jsou velice nutné a užitečné. Udržitelná výroba a spotřeba potravin je konec konců základním lidským právem. Leží před námi dva kompromisy mezi Parlamentem a Radou. Naše skupina schválí oba dokumenty, i když bychom pochopitelně raději viděli jako výsledek solidnější závěr. Byl jsem totiž spíše překvapený postojem a zuřivými protesty zemědělské lobby a průmyslu vyrábějícího pesticidy vůči této problematice, vzhledem k tomu, že zákony, o nichž budeme zítra hlasovat, zajistí lepší ochranu člověka a životního prostředí a nakonec také povedou k větším inovacím a bezpečnému nahrazení výrobků.

Nikdo nemůže dál podporovat kritiku, kterou vznesla zemědělská lobby kvůli tomu, že zmizí polovina pesticidů. Ve skutečnosti i zemědělské organizace nyní připouštějí, že bude muset přestat existovat maximálně 9 % přípravků, navíc ne hned, ale z trhu budou mizet postupně během několika let. Zásadní v této věci je jako dřív ochrana veřejného zdraví před karcinogenními látkami, které mohou způsobit změny DNA, ovlivnit plodnost nebo narušit hormonální rovnováhu. Kompromisy, které před námi leží, si zaslouží úctu, pokud jde o respektování světa zemědělců. Došlo již k dohodě, že pokud nějakému konkrétnímu zemědělskému odvětví bude hrozit, že se dostane do nesnází, je možné připravit zvláštní plán, aby toto odvětví dostalo víc času.

Podle mého názoru předkládáme úctyhodný a přijatelný kompromis mezi ekologií na jedné straně a zemědělským hospodářstvím na straně druhé.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: MECHTILD ROTHE
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Paní předsedající, existuje mnoho příkladů rozumné environmentální politiky EU, která zlepšuje život občanů v celé Unii, existuje také pochopitelně mnoho případů, kdy z EU přicházejí zbytečně byrokratická opatření, která omezují potenciál udržitelného venkovského hospodářství a způsobu života. Bohužel se domnívám, že balíček opatření týkajících se pesticidů může skončit v té druhé kategorii.

Když vyslovuji obavy ohledně těchto opatření, chci dát jasně najevo, že nemám na mysli průmysl, ale spíše zemědělské společenství – zemědělce, kteří, abych připomenula svého předřečníka, mají stejné obavy o lidské zdraví jako jakýkoliv jiný občan a kteří v tomto ohledu nemají žádné zákeřné úmysly.

Tento balíček postrádá dostatečnou vědeckou důkladnost, kterou potřebujeme na obranu našeho zdraví i životního prostředí. Nedostatek důkladného posouzení dopadů, pokud jde o účinky na naše životní prostředí, zdraví, hospodářství a udržitelnost našich venkovských společenství, je důkazem této nedostatečné důkladnosti.

Obávám se, že balíček bude mít opačný účinek než progresivní záměry, které jsou za ním. Dobře míněný pokus o vytvoření udržitelnějšího venkova může nakonec venkov oslabit příliš přísnými pravidly pro zemědělce, kteří se i tak potýkají s problémy.

Pozorně jsem si vyslechla argumenty, které jednomyslně zazněly od zemědělců v Irsku, a domnívám se, že mají právo mít z tohoto balíčku obavy a že tato opatření nechrání dlouhodobé zájmy našich občanů a zemědělských společenství.

Společné trojstranné stanovisko nepředstavuje zlepšení návrhu, ale na směrnici se ještě musí zapracovat pomocí pozměňovacích návrhů, aby se těmto obavám skutečně dalo čelit.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Paní předsedající, pro přesvědčeného euroskeptika jako jsem já je vzácné, že může pochválit nějaký návrh a doporučit, aby sněmovna hlasovala pro. Důvod je v tom, že řešíme přeshraniční environmentální problémy a schopnost vnitřního trhu fungovat. Návrhy mají sice většinou tendenci být nesmyslně byrokratické – tady tomu ale tak není.

Návrh se vyhýbá zbytečné byrokracii. Naše zpravodajka je na správné cestě. Tato zpráva navrhuje přísné a tvrdší kontroly. Užívání jedů, jako je alkohol a tabák, musí být rozhodnutím jednotlivce. Společně musí být možné se chránit před toxicitou. A to se tu navrhuje.

Návrh nabízí flexibilitu, vzájemné uznávání, rozdělení do zón a právo států zakázat další pesticidy mimo ty, které jsou zde zahrnuty, a to je absolutně skvělé. Pesticidy, které již byly schváleny, se nestahují z trhu. K tomu mám ve skutečnosti výhrady. Měli bychom být velmi přísní, pokud jde o jedy tohoto druhu.

Chtěl bych vám připomenout, co řekl náš kolega pan Mote o riziku, že občané budou po zavedení přísnějších pravidel v EU nakupovat přípravky v jiných zemích. Nemyslím si, že se to stane. K tomu je důležité upřesnit, že přípravek pochází ze členských států EU. Lidé se pak rozhodnou koupit právě takový výrobek. Proto doporučuji, aby sněmovna hlasovala pro tento vynikající kompromisní návrh.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Paní předsedající, chtěla bych pochopitelně poblahopřát našim zpravodajkám, poté pochválit dohodu, které bylo dosaženo díky vynikající práci, kterou odvedly s pomocí Evropské komise a Rady. Jde totiž o dohodu, která je podle mého názoru obzvlášť důležitá, protože jde o vyrovnanou dohodu, která zohledňuje práva všech, tedy ochranu zdraví spotřebitele – toho spotřebitele, který je znepokojený, jakmile se mluví o pesticidech, který je znepokojený, když slyší, že zbytky pesticidů kontaminují ovoce, zeleninu a obilniny. Cíl jejich omezení, který je v dohodě obsažen, včetně odstranění karcinogenních a mutagenních látek, je proto velmi důležitý.

Ochrana životního prostředí a biologické rozmanitosti, se zahrnutím problematiky včel, ochrana vody a ochrana naší půdy jsou pochopitelně velmi důležité. Důležitá je také ochrana zemědělce, toho zemědělce, jehož se jako prvního týká používání těchto pesticidů, který uvítá harmonizaci právních předpisů, zjednodušení postupů, který bude moci dál používat některé látky, jež potřebuje pro zemědělství, ale pro zemědělství, které bude, jak doufáme, trvale udržitelné. Chemický průmysl, který zemědělství potřebuje, má také povinnost se vyvíjet a hledat alternativní řešení. S tímto dokumentem už nebude docházet k zaměňování pojmů nebezpečí a rizika. Pesticidy jsou evidentně nebezpečné, ale to, zda představují riziko pro profesionální uživatele, spotřebitele a životní prostředí, závisí na způsobu jejich používání. Je proto zajistit dobré proškolení profesionálních uživatelů, informování široké veřejnosti, jakýsi druh školy osvědčených postupů.

Na závěr chci říct, že je absolutně nutné harmonizovat kontroly dovozu, neboť nemůžeme od našich zemědělců něco vyžadovat a dál dovážet přípravky, které nesplňují naše právní předpisy. V tom by bylo riziko nepoctivé hospodářské soutěže.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Wise (NI). - Paní předsedající, nevím, co se bude dít, ale vzpomínám si na jeden z nejslavnějších citátů Vladimíra Iljiče Lenina, který zní „hůř je líp“. A když vstupuji posledních šest měsíců mého funkčního období na toto místo, uvědomuji si, že právě to se děje. Hůř je líp! Líp je to z mého pohledu, protože čím dřív lidé zjistí, jak škodlivý dopad má EU na jejich příjmy, jejich živobytí a výrobu potravin, tím lépe na tom budeme – a proto to toleruji.

Tato zpráva si nevšímá nebezpečí nebo rizika; neumí mezi nimi rozlišovat. Dovolte mi, abych vám to řekl. Venku mrzne – to je nebezpečí. Riziko je, že se po cestě domů přerazím. Ani k jednomu nemůžete vydat předpisy.

Poškodí to výrobu potravin. Zemědělce to připraví o práci. Zvýší to ceny, především ve Spojeném království. Budu hlasovat proti, protože hůř je líp a když se to rozkřikne, my v Británii EU opustíme.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Paní předsedající, chci poděkovat zpravodajkám i stínovým zpravodajům. Kompromis, kterého bylo dosaženo, je podle mého názoru krokem směrem k udržitelnějšímu zemědělství, a to zoufale potřebujeme. Pesticidy samozřejmě hrají klíčovou úlohu v prevenci nemocí a zamoření plevelem, ale chemické pesticidy také znečišťují životní prostředí a mohou být zdraví škodlivé. Proto je důležité uvážlivě zúžit propast mezi běžným a organickým zemědělstvím. To právě právní předpisy dělají a dělají to především prostřednictvím tří opatření, které mají v tomto ohledu velkou důležitost.

Zaprvé budou zakázány některé z nejnebezpečnějších chemických pesticidů. Výjimky jsou povolené tam, kde není k dispozici doposud alternativa. Pěstování tulipánů proto není ohroženo, ale neškodilo by, kdyby se o něco snížila úroveň toxinů.

Za druhé – a to je přinejmenším stejně důležité – do právních předpisů se dostaly pobídky na podporu udržitelnějších přípravků a přípravků pro plodiny menšího významu. Plodiny menšího významu jsou plodiny pěstované v malých množstvích, jako jsou rajčata, růžičková kapusta a tulipány. Mnoho pěstitelů mělo obavy, že tyto plodiny menšího významu budou těmito právními předpisy ohroženy, ale naštěstí se ukázalo, že tyto obavy byly bezdůvodné. Právě naopak, vzhledem k tomu, že směrnice zavádí zvláštní fond pro podporu výzkumu přípravků, které jsou vhodné pro plodiny menšího významu.

Třetím opatřením, které je také významné, je to, že členské státy by v této souvislosti měly naplánovat omezení rizik spojených s používáním zbývajících chemických pesticidů. Používání chemických pesticidů se omezuje všude, ale zvláště v citlivých oblastech, například blízko škol. To je také důležité.

Všechna tato opatření jsou ku prospěchu životního prostředí a veřejného zdraví. Pokud by to bylo na mně, zakázala bych současně i neurotoxické látky, protože mohou ovlivňovat fungování nervového systému, a proto by se neměly rozstřikovat na zemědělské plodiny.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Paní předsedající, evropští občané mohou být dnes spokojeni s velmi dobrou dohodou, ke které dospěla Komise, Rada a pochopitelně naše zpravodajky, o otázce pesticidů, a to, jak jsem v této rozpravě slyšela, v ovzduší velmi intenzivního a mimořádně účinného lobbingu ve Velké Británii a v Irsku.

Jde o legislativní balíček, který tedy uvádí v soulad zdraví a životní prostředí s konkurencí a inovacemi, místo aby je stavěl proti sobě, jak se často děje. Je důležité mít na paměti, že i když přibližně 800 chemických molekul hraje nepopiratelně roli při ochraně úrody proti škůdcům, hodně lidí se dnes staví proti tomu, aby byli lidé vystavováni zbytečným zdravotním rizikům, a já myslím pochopitelně obzvlášť na zemědělce, kteří jsou víc než ostatní vystaveni některým škodlivým látkám, CMR a látkám narušujícím endokrinní systém.

Údaje Světové zdravotnické organizace jsou poučné: každoročně dochází k milionu vážných otrav a přibližně 220 000 úmrtí. Tato filozofie, spočívající v používání chemikálií na všechno, chemikálií, které způsobují koktejlový efekt, a chemikálií, které se používají s krátkodobou vizí v zemědělství, je dnes zpochybňována. Dochází k nutné změně kurzu, který zítra, pochopitelně pokud naše plenární zasedání tento kompromis schválí, ve světě formálně zavede ambiciózní, realistickou a naprosto moderní politiku pesticidů. Je ambiciózní, protože Evropané se chtějí stejně jako my zbavit nebezpečných přípravků; také podporují zákaz rozstřikování ze vzduchu a větší ochranu veřejných oblastí. Je realistická, protože uznává hospodářské životní cykly, dvě třetiny látek uvedených na trh jsou bezpečné, jsou proto povolené na 10 let na základě každoroční obnovitelnosti a výrobci nemají oprávněné důvody k obavám.

Na závěr chci říct, paní předsedající, že tento balíček je moderní, protože základní složkou nové zemědělské politiky je společné řízení pesticidů, kdy Evropa bude mít menší počet pesticidů, ale kvalitnějších.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Paní předsedající, v rozpravě o zprávách o udržitelném používání pesticidů a zavádění přípravků na ochranu rostlin na trh chci vyzdvihnout tři věci.

Za prvé, předpisy, o nichž diskutujeme, se týkají jen dvou etap používání chemických pesticidů, jmenovitě jejich uvedení na trh a jejich následného využití. Doposud neexistují vhodné předpisy týkající se odstranění těchto látek z trhu a jejich likvidace. V mé zemi, v Polsku, je likvidace přípravků na ochranu rostlin velkým problémem. Prioritou je finanční podpora, spíše než další zákonné předpisy. Místní orgány, na jejichž území se nacházejí skládky látek tohoto druhu, potřebují finanční pomoc, aby je mohly zlikvidovat. Za druhé by bylo žádoucí, kdyby měly jednotlivé členské státy dle zásady subsidiarity poslední slovo, pokud jde o potvrzení, omezení a odmítnutí povolení používat chemické přípravky na jejich území. Za třetí bych chtěl vyjádřit naději, že řešení přijaté Parlamentem vytvoří pro všechny evropské zemědělce stejné podmínky, pokud jde o používání přípravků na ochranu rostlin. Věřím také, že se na minimum omezí nezákonné praktiky obchodování a používání těchto přípravků.

 
  
MPphoto
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL). – (FR) Paní předsedající, navržená zpráva jde správným směrem a za to bych chtěla zpravodajkám poděkovat. Je sice pravda, jak řekla Komise, že pesticidy se týkají hlavně společné zemědělské politiky, ale není méně pravda, že taková směrnice se musí snažit mít za právní základ životní prostředí a veřejné zdraví. Její dopad se nemůže omezovat jen na prostý problém harmonizace trhu nebo problém konkurenceschopnosti. Důkazem toho je případ francouzských nejvzdálenějších regionů Martinik a Guadeloupe, kde bylo v případě Martiniku 20 % půdy, 20 % plochy ostrova, tedy plocha 1 000 km2, na neurčitou dobu znečištěno molekulou chlordekonu, o níž se neví, jak dlouho přetrvá. Tato molekula neznečistila jen půdu, ale také povrchové vody, některé podzemní vody a moře v pobřežní oblasti, což velkou měrou poškozuje naše hospodářství. A kdo myslí na současné problémy veřejného zdraví? Není-li příliš pozdě, radím Parlamentu, aby se zabýval případem Martiniku, který Francie velmi dobře zná.

Je rozhodující, že se tato směrnice snaží výrazně omezit používání chemických pesticidů, především podporou alternativních řešení, jako je ekologické zemědělství a biopesticidy. Bude to k poctě Parlamentu. A konečně nezapomínejme – a to tu několikrát zaznělo – na zničující dopad pesticidů na faunu, především na včely. Parlament také musí být ostražitý, pokud jde o přípravky na volném trhu, především o zemědělské přípravky ze zemí, které nejsou vůči používání pesticidů přísné.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Paní předsedající, máme tu společnou věc, a tou je ochrana zdraví, ale nezapomínejme, že dobré, čerstvé a výživné jídlo, které je základem našeho zdraví, vyrábějí zemědělci. Pocházím z velmi deštivé země. Moji zemědělci neustále bojují s plísňovými nákazami. Plísně – na rozdíl od hmyzu, který přijde a odejde – přijdou a zůstanou. Kdyby se fungicidy zakázaly nebo se přikázalo jejich ředění, nebylo by v Irsku možné pěstovat brambory a obilí, ale tyto navrhované právní předpisy již mají jiný účinek.

V našich médiích se již objevily články podporující pěstování geneticky modifikovaných brambor jako reakce na zákaz pesticidů v EU. Co způsobí včelám a životnímu prostředí mnohem větší škody: trvalé, uvážlivé používání pesticidů, jako to praktikují irští farmáři, nebo geneticky modifikované plodiny? Řekli jsme, že pesticidy mohou narušit DNA. Genetická modifikace je založená na narušení DNA. Je více než kdy jindy důležité, abychom zahájili posouzení plného dopadu.

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI). – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, text o balíčku o pesticidech, přijatý 18. prosince jako výsledek trialogu mezi Radou, Parlamentem a Komisí, se zdá velmi vyvážený.

Zohledňuje totiž jak zájmy zemědělců, tak nutnost ochrany životního prostředí, včetně chráněných oblastí. Tuto otázku jsem podrobně sledoval a s dosaženým výsledkem jsem spokojený, neboť umožní zemědělcům věnovat se své hospodářské činnosti, aniž by byli znevýhodněni úplným zrušením pesticidů a přípravků na ochranu rostlin, které budou přísně kontrolovány.

V této souvislosti připomínám, že pěstitelé zeleniny a kyselého ovoce v mém regionu v Normandii jsou již řadu let v agroenvironmentální oblasti na špičce. Rada a Parlament naštěstí našly velmi užitečnou oblasti k dohodě v tomto období nejistoty, které ještě zhoršila závěrečná rozvaha společné zemědělské politiky a hrozby, které visí nad zemědělským rozpočtem.

Na závěr chci říct, že budeme vždy stát na straně zemědělců při obraně jejich pracovního nástroje a jejich nezastupitelné úlohy ve společnosti, která spočívá především v živení svých spoluobčanů a pak v ochraně krajiny a v úpravě území ke spokojenosti všech. S ohledem na neodpovědný tlak ekologů je povzbudivé, že zvítězil zdravý rozum.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, zítra budeme hlasovat o nových předpisech týkajících se ochrany rostlin, otázce, která budí mezi lidmi velké emoce. Odráží se i v rozpravě v Parlamentu. Všichni bychom chtěli čerstvé, zdravé, lokálně vypěstované jídlo za rozumné ceny bez nebezpečných zbytků přípravků na ochranu rostlin. Předpokladem bude výsledek, kterého bylo dosaženo v trialogu. Nové nařízení o ochraně rostlin je velkým krokem k větší ochraně spotřebitele a zdraví.

Při vytváření kritérií pro výjimky byla znovu upřednostněna vědecká kritéria, nikoli politická dogmata. Výsledek trialogu je obrovským krokem vpřed ve srovnání s výsledkem našeho Parlamentu po prvním čtení. Téměř 80 % všech aktivních látek se to již nebude týkat, půjde jen o ty, které jsou rizikové pro lidské zdraví a životní prostředí, a to na vědeckém základě. K dispozici bude také dostatečné množství přípravků na ochranu rostlin pro udržitelné hospodaření v budoucnu. Nicméně skutečně nebezpečné látky budou zakázány.

V budoucnu již nebude 27 vnitrostátních orgánů udělujících licence pro přípravky na ochranu rostlin, ale jen 3 zóny, v nichž se budou vydávat licence. Členské státy v těchto zónách si musí vzájemně tyto licence uznávat. Nové nařízení o ochraně rostlin poskytne harmonizaci, po níž již dlouho oprávněně volá odvětví zabývající se přípravky na ochranu rostlin. Získáme tak v Evropě jednotně stejnou úroveň ochrany, aniž by byla ohrožena udržitelná zemědělská výroba. Dosáhneme skutečně vnitřního trhu, jednotných podmínek hospodářské soutěže a velkého pokroku v oblasti ochrany zdraví. Jde o skvělý úspěch pro spotřebitele a zemědělce. Děkuji vám mnohokrát.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Používání přípravků na ochranu rostlin v souladu s účinnými zemědělskými metodami je životně důležité pro výrobu dostatečného množství kvalitních potravin, což zajistí vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Omezení rizik a dopadu spojených s používáním pesticidů a stanovením cílů omezení frekvence používání těchto přípravků napomůže zajistit udržitelné zemědělství.

Přítomnost vysoké úrovně pesticidů v potravinách, které se v Evropské unii konzumují, je výsledkem závislosti na těchto chemických přípravcích, které jsou sice nezbytné pro omezení zamoření škůdci a pro zvýšení efektivnosti výroby, ale mohou mít negativní dopady na lidské zdraví.

Některé členské státy včetně Rumunska čelí vysokému stupni zamoření škůdci, postihujícími jejich zemědělskou půdu, kde se jako nejlepší metoda likvidace jeví využití pesticidů.

Návrhy na zavedení společného řízení pesticidů, používání alternativních látek a řízení rizik proto napomůže sklizni udržitelných zemědělských plodin, přičemž zohlední bezpečnost životního prostředí a lidského zdraví a současně sníží závislost na přípravcích na ochranu rostlin.

Velký počet škůdců na zemědělské půdě v Rumunsku současně znamená, že musíme provádět ošetření postřikem z letadel. Jakmile však tato směrnice vstoupí v platnost, bude se toto ošetření provádět jen tam, kde nebude možné jiné řešení na vyhubení škůdců, aby se životnímu prostředí zajistila patřičná úroveň ochrany.

Mám radost z kompromisního výsledku, který získal podporu většiny politických skupin. Zajistí také rovnováhu mezi dostupností přípravků na ochranu rostlin a tím pádem dostatečného množství potravinových produktů, a současně pomůže udržet konkurenceschopnost evropských zemědělců a zvýšit úroveň ochrany životního prostředí a zdraví.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, přípravky na ochranu rostlin byly a stále jsou základními provozními prostředky zemědělského hospodářství. Zemědělci potřebují minimální výběr přípravků na ochranu rostlin, protože jde o ochranu původní kulturní krajiny, výrobu kvalitních potravin a ochranu zdrojů.

Naše diskuse o chemikáliích jsou příliš často vedeny na velice neracionální úrovni. Musíme myslet a jednat racionálně, pokud chceme dosáhnout výrazných výsledků. Účinky původního stanoviska Parlamentu by bývaly byly fatální: široký zákaz přípravků na ochranu rostlin by vedl k nižším zemědělským výnosům a nakonec ke zvýšení cen potravin. Proto jsem šťastný, že byl v jednáních tří stran nalezen přijatelný kompromis. Je potěšitelné, že jsme ponechali rozhodnutí o třech zónách, dokonce se značnými výjimkami pro členské státy. Odvážný krok k důslednému řešení vnitřního trhu by v tomto stádiu vypadal jinak.

Souběžně s dosažením přijatelného kompromisu bychom neměli anticipovat konečnou definici látek působících na endokrinní systém, ale skutečně nechat Komisi její čtyři roky na to, aby vytvořila vědeckou definici. Jinak zde překročíme zásadu předběžné opatrnosti.

Dle mého názoru je politováníhodné, že neumožňujeme žádné posouzení dopadu přijaté dohody.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Paní předsedající, naše práce na budoucí sérii úkolů zaměřených na regulaci otázek důležitých pro lidské zdraví v rámci Evropské unie se chýlí ke konci. Domnívám se, že kompromisy, na kterých se doufám shodneme, jsou rozumné. Měly by zajistit, že zavedená omezení podpoří zdraví a přitom neohrozí vývoj evropského zemědělství.

Pamatujme si však, že všechny tyto změny zacílené na zpřísnění bezpečnostních podmínek v zemědělství povedou k výraznému nárůstu nákladů. Ty půjdou na bedra našich zemědělců, po nichž současně požadujeme, aby zlepšili svou konkurenceschopnost na světových trzích. Naši zemědělci zaplatí za bezpečnější pesticidy více peněz. Zopakuji, co už jsem v Parlamentu několikrát řekl. Rozhodně zaveďme vysoké normy pro naše zemědělce a výrobce potravin. Vyžadujme však stejné normy od dovozců potravin z území mimo Unii, jinak se naše úsilí o zlepšení norem obrátí proti nám.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Paní předsedající, nesouhlasím s tím, že jsme v této otázce dosáhli vyrovnaného balíčku. Podle mého z této rozpravy vyplývají dvě hlouposti: první je naprostá hloupost EU, která si neudělala čas ani na posouzení dopadu, a rychle načrtla cestu zákazů mnoha přípravků na ochranu rostlin, aniž by se starala o to, že za ně neexistuje náhrada a že tím drasticky utrpí domácí výroba potravin, především v odvětví obilovin a zeleniny, čímž násilně vnutila ještě vyšší závislost na dovozu ze zemí, které se o tyto věci vůbec nestarají.

Paní předsedající, v této rozpravě jsem mnohokrát slyšel o vědě, ale co to je za vědu, která nepodrobí sama sebe řádnému posouzení dopadu?

Druhé hlouposti se dopouští především moje země, kterou tyto návrhy možná nejvíc postihnou, jež v této otázce přijala hlasování kvalifikovanou většinou v Radě, takže dnes jsme pravděpodobně bezmocní. Do této pozice jsme se dostali kvůli hloupému přijetí hlasování kvalifikovanou většinou a ještě by někdo pod vlivem Lisabonu mohl říct, že bychom do této kategorie měli odevzdat další a další témata.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, jde o vyvážený kompromis, a proto ho podpořím. Chtěl bych také poděkovat všem, kdo se do věci zapojili. Tyto texty byly, jak v této rozpravě již zaznělo, připravovány s velkými emocemi, přesto se však podařilo různé cíle ochrany, které tyto právní předpisy řeší, sladit.

Evropa tvrdí, že má jedny z nejmodernějších právních předpisů zaměřených na ochranu rostlin na světě a to je velké plus. Bylo důležité, abychom našli rovnováhu mezi ochrannými cíli a ochranou zdraví, cíli vnitřního trhu a pochopitelně ochranou životního prostředí, ale podařilo se dosáhnout vyrovnaného výsledku mezi těmito specifickými cíli ochrany. Bylo důležité, abychom dbali různých principů, aby se například celá problematika opírala o fakta a vědecké principy, a ne o emoce, za druhé, abychom zachovali přístup opírající se o rizika, a ne o nebezpečí jako dřív. To je pro proveditelnost celého legislativního projektu a jeho pozdější uplatnění nesmírně důležité.

Současně připomeňme, že nezavádíme nějaké zvláštní přednostní zacházení s dovozem k újmě vnitrostátní a evropské výroby. V tomto případě má však Komise před sebou stále velký úkol. Tyto principy byly obecně rozumně zohledněny. Proto můžeme žít s kompromisem. Pokud jde o podrobnosti, je pro mě obzvlášť důležité, že členské státy dostaly dostatečnou flexibilitu a subsidiaritu, pokud jde o ochranu podzemních vod, takže jsou v postavení, kdy mohou zareagovat na své specifické podmínky. Nizozemsko nelze v tomto ohledu srovnávat s Německem nebo s Maltou či Řeckem. Důležité také je, že bylo na minimum omezeno používání pesticidů v oblastech Natura 2000 a v ptačích rezervacích. Členské státy budou mít dostatečný manévrovací prostor se podle toho zařídit. Nicméně jde o kompromis, který by měli všichni podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Golik (PSE). - (PL) Paní předsedající, rád bych nejprve pogratuloval paním zpravodajkám za jejich vynikající zprávy. Čas běží, takže se chci jen zmínit o zprávě paní Klassové a poukázat na některé nedostatky navrhované směrnice.

Směrnice stanovuje sytém školení a certifikace pro distributory a profesionální uživatele pesticidů. Navrhovaný text by však měl zajistit možnost vzájemného uznání osvědčení o absolvování školení v používání pesticidů mezi členskými státy. Směrnice také zachovává řízení systému technických kontrol a údržby zařízení na aplikaci pesticidů dle vnitrostátních právních předpisů. Domnívám se, že by bylo vhodné tuto otázku řešit na úrovni EU. Pokud by se takové kontroly opíraly o mezinárodní normy, byly by všechny důvody pro to, aby si členské země vzájemně uznávaly výsledky těchto kontrol. Důležité je to obzvlášť ve vztahu s obděláváním půdy v pohraničí a na územích oficiální ochrany rostlin. Na závěr bych chtěl vyjádřit výhradu k tomu, že zprávy neberou v úvahu specifikum ochrany lesů. Lesy nelze udržovat bez postřiků ze vzduchu.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Paní předsedající, jako nizozemský poslanec sleduji tyto právní předpisy s velkou pozorností a zájmem. V mé nízko položené zemi je velmi specifická situace. Na rozdíl od jiných oblastí Evropy je zde nemožné pracovat s nárazníkovými zónami, které Evropa předepisuje podél všech vodních toků. To by nefungovalo. Normální udržitelná výroba v zemědělství a zahradnictví by pak byla nemožná. Nizozemsko je však známé i díky svým plodinám menšího významu včetně tulipánů, cibule a čekanky. Proto bychom měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jak bude kompromis naformulován. Kompromis, kterého jsme nyní dosáhli, znamená velký pokrok ve srovnání s návrhem paní Breyerové, o němž se hlasovalo v Komisi. Jako člen skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů jsem tehdy hlasoval proti. Nyní zde máme rozumné přechodné klauzule, které v kombinaci s inovacemi a náhradními přípravky mohou průmyslu pomoci. Kromě toho se vytváří fond pro plodiny menšího významu, který bude také velkou pomocí. Tři nařízení, tři zóny v Evropě s vzájemným uznáváním a přijímáním jsou také mnohem lépe v souladu se současnou praxí.

Chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, a tou je vstup přípravků ze zemí mimo Evropskou unii. Razíme cestu, pokud jde o rovnováhu mezi zdravím a praktickou použitelností, co se ale děje s dovozem zvenčí? Tento konkurenční postoj by měl být společně s paralelním dovozem a paralelním trhem podle mého řešen na úrovni Světové obchodní organizace, kde se podobné otázky diskutují.

Návrh můžeme podpořit. Chtěl bych poděkovat zpravodajkám a především paní Klassové a paní Hennicotové-Schoepgesové za jejich úsilí. Zůstává jen ta jediná věc, která je pro zemědělce důležitá, a to, že my sice provozujeme udržitelné zemědělství, ale co ti ostatní? Tento problém zůstává prozatím nevyřešen a rád bych slyšel, co si o tom myslíte.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (HU) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bezpečnost potravin je pro Evropskou unii důležitým cílem, ale toto je ubohý kompromis. Maďarsko bude v Radě proti této zprávě a podobně i maďarští poslanci v Evropském parlamentu, protože škodí evropskému zemědělství.

Stojíme před dvěma obzvlášť důležitými problémy. Systém zón je umělý a odporuje principu subsidiarity Evropské unie, a jak právě ukázalo vystoupení mého kolegy z Nizozemska, flexibilní reakce je nemožná. Evropskému zemědělství to škodí, protože se zvyšuje úroveň rizika, nebezpečí rezistence, rostou výrobní náklady a protože, jak již mnoho mých kolegů řeklo, nebudeme schopni kontrolovat výrobky ze třetích zemí. Z těchto důvodů je tato směrnice nesmírně nebezpečná.

A konečně může z pohledu radikálních environmetalistů omezení přípravků na ochranu rostlin otevřít cestu geneticky upraveným organismům, což by v Evropě nebylo žádoucí.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Paní předsedající, chci poděkovat všem, kdo na těchto dvou významných zprávách pracovali. Z některých příspěvků mých kolegů by člověk řekl, že EU v současnosti nemá nad prodejem a používáním těchto chemikálií absolutně žádnou kontrolu – to není pravda! Máme přísná pravidla a samozřejmě pravidla týkající se reziduí a potravin. Nepodlehnu tedy ani jedné ze stran v této rozpravě, především těm, kdo nechápou nutnost přípravků na ochranu rostlin při výrobě potravin, ani těm, kdo říkají, že tyto dvě směrnice jsou katastrofou pro zemědělství a výrobu potravin v Evropě.

Jsem poněkud znepokojená poznámkami pana komisaře Dimase, který řekl, že lidé se pesticidů bojí. Ano, stát se to může, ale otázka zní: jak oprávněné jsou tyto obavy? Co jste udělali v Komisi proto, abyste spotřebitelům ukázali, že při výrobě velkého množství našich potravin se používají přípravky, díky nimž jsou potraviny kvalitní a bezpečné? Ano, některé přísady používané v chemikáliích jsou velice nebezpečné, ale riziko jejich používání závisí na tom, jak se používají, a na tom, zda splňují úroveň maximálních limitů reziduí v potravinách. Pokud jde o mé zkušenosti, tak jsou lidé, kteří je používají, velmi dobře proškolení, a možná musíme urychlit školení v jiných členských státech.

Má se zakázat dvacet dva látek; v Irsku a ve Spojeném království existují velké obavy ohledně produkce obilnin a brambor. Otázka zní: zareaguje agrochemický průmysl a vyrobí nové přípravky? Na tuto otázku Komise odpověď nemá. Budou výjimky fungovat? Co se stane, když nebudou existovat alternativy? Myslím, že je nutné to řešit, protože my v Irsku chceme dál pěstovat obilí a brambory. Otázka dovozu potravin je velmi reálná a prosím, abychom jí věnovali čas. Pokud by se Komise této otázce věnovala spolu s evropskými výrobci potravin, mohli bychom se pohnout kupředu. Není prostě udržitelné, že Komise tu sedí a říká, že zakážeme používání látek v Evropě, ale výrobci mimo Evropskou unii nám mohou dál posílat potraviny obsahující tyto látky. Není to konkurenční postoj, není to obhajitelné a žádám vás, abychom se této otázce dnes večer věnovali.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE-DE). - (ES) Paní předsedající, ráda bych se zmínila o zprávě paní Breyerové. Je nutné říct, že evropští zemědělci jsou si plně vědomi, že při používání přípravků na ochranu rostlin musí věnovat zvláštní pozornost lidskému zdraví a ochraně životního prostředí. Průmysl však má velké obavy, protože Evropský parlament nechápe dopad, jaký toto nařízení může mít v budoucnu.

Z hodnocení potenciálního dopadu vyplývá, že když bude v budoucnu nedostatek přípravků na ochranu rostlin, bude velmi obtížné korigovat škůdce a nemoci, které postihují pěstování mnoha potravinářských plodin – především ve Středomoří – i pěstování okrasných rostlin a řezaných květin.

Jsem si plně vědoma toho, že dohoda dosažená v trialogu je výsledkem obtížných jednání, proto musím uznat, že zpravodajky odvedly velký kus práce. Nicméně je nutné uznat, že provizorní definice látek poškozujících endokrinní systém vyústí ve vymizení velké řady aktivních látek, především insekticidů, které mají pro zemědělství maximální význam.

Pěstitelé musí mít k dispozici dostatečné množství aktivních látek, aby mohli efektivně a bezpečně bojovat s veškerými chorobami a škůdci, které postihnou jejich úrodu, s tím, že nebezpečí často není v samotném výrobku, ale v jeho nesprávném použití.

Z tohoto důvodu španělská delegace skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů podporuje návrh požadující posouzení dopadu a bude hlasovat pro pozměňovací návrhy pana Sturdyho – které jsem já osobně podepsala – týkající se látek poškozujících endokrinní systém a podpory použití přípravků na ochranu rostlin v případě nouze.

Kromě toho, pokud bude nařízení ve znění dohody přijato, bude výsledkem omezení výroby potravin a navýšení cen, což povede k tomu, že ty stejné potraviny, které nebudeme vyrábět, budeme dovážet, ale zpracované pomocí přípravků, které zde zakážeme.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (PPE-DE). – Paní předsedající, ohledně zprávy paní Breyerové, a mluvím ke Komisi, proč jste proti posouzení dopadu? Co je tak důležité nebo tak znepokojující, že je Komise proti posouzení dopadu?

Neexistují vědecké důkazy, které by naznačovaly, že některé z výrobků, které používáme, jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Některé z nich jsou, ale je pár látek, které navrhujete odebrat z nabídky a které nebezpečné nejsou. Myslím konkrétně na jednu, která se nazývá Triasol a je nesmírně důležitá pro produkci pšenice v Evropské unii. Zklamali jste, a to myslím zcela jasně, jako Komise jste zklamali širokou veřejnost, když jste nezastavili příchod geneticky upravovaných organismů do Evropské unie, což Komise uznává. Uznali jste, že nezastavili příchod geneticky upravovaných organismů do Evropy. Zklamali jste, pokud jde o mou zprávu o maximálních limitech reziduí. Máme zde členku generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele – paní komisařka je zabraná do hovoru, ale kdyby přestala mluvit, mohla by slyšet, co chci říct. Zklamali jste v otázce kontroly dovozů s limitní úrovní reziduí pesticidů. Nacházejí se na regálech v supermarketech.

Takže pokud tyto přípravky zakážeme v Evropské unii, co se stane s dovozy? Řeknete jen: inu, na tom opravdu nezáleží – a tyto přípravky se budou stejně dál dovážet? Necháme to být a budeme jen předpokládat, že to lidem nebude vadit?

Zemědělci po celé Evropské unii byli nejodpovědnější lidé, pokud jde o výrobu potravin, a přijetí těchto předpisů v podstatě znamená, že jim řekneme, že jsou blázni a nezajímá je to. Žádný normální zemědělec by nepoužíval chemikálie, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví. V této věci jsme prováděli rozsáhlý průzkum.

Na závěr bych k tomu chtěl říct jednu nebo dvě věci. Chystáme se zakázat klecovou výrobu vajec a vy k tomu vydáte výjimku. Přesto je to pro lidi hodně důležité. Obávám se, paní komisařko, že se vám doposud nepodařilo zavést veškeré právní předpisy, které máme. Je velice důležité, abyste dala zemědělcům možnost, aby se osvědčili a aby prokázali, že jejich výrobky jsou bezpečné.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Objevují se znepokojující zdravotní trendy, které jsou z velké části důsledkem neodpovědného používání pesticidů. Je jasné, že zlepšení zdraví a snížení počtu rakovinových onemocnění není možné, když je v našich potravinách stále více jedů. Mluvím o jednom z hlavních zdravotních a environmentálních problémů, a proto nám může pomoci jen změna paradigmatu vývoje, nikoli pouhé kosmetické úpravy.

Práce, kterou odvedly mé kolegyně paní Klassová a paní Breyerová společně se stínovými zpravodaji, je krokem správným směrem a chci jim za to vyjádřit mé plné uznání. Jsem potěšen, že v obou zprávách se hovoří o řadě oblastí, ve kterých je nutné bojovat, jež se týkají výrobců, prodejců i uživatelů pesticidů. Současně však požadujeme zavedení vnitrostátních akčních plánů s vyčíslenými cíli.

Zdá se mi velmi podstatné, že bylo zahrnuto informování sousedů, protože to by mělo mít velký význam nejen pro lidi, ale také a především pro včely. Znamená to, že můžeme snadno předcházet škodám, jednoduše tím, že se zaměříme na ty, kteří by je mohli způsobovat. V této směrnici je stanoveno, že členské státy mohou zahrnout ustanovení o informování sousedů do svých vnitrostátních akčních plánů. Byl bych raději, kdyby bylo stanoveno, že to udělat musí.

Jsem přesvědčen, že je možné dát větší prostor ochraně rostlin pomocí nechemických přípravků, které jsou biologické a mechanické.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, před méně než rokem jsme v této sněmovně debatovali o tom, co uděláme pro globální zabezpečení potravin, ve světě bylo dost potravin a my jsme o to měli velké obavy. A teď jsme tady, o méně než rok později, a diskutujeme o těchto právních předpisech, které mají potenciál skutečně omezit výrobu potravin v Evropské unii; a výroba potravin je otázka morálky, protože si musíte uvědomit, že pokud v Evropě nebudeme vyrábět potraviny, pravděpodobně za ně můžeme zaplatit, ale rozvojový svět ne.

Mnoho těchto právních předpisů bude mít vliv na naše plodiny – nejen na pšenici, o níž se zmiňoval Robert Sturdy, ale především na brambory. Máme za sebou dvě nejhorší léta, jaká jsem kdy v severní Evropě zažil. Potřebujeme fungicidy, abychom mohli omezit plíseň a skutečně pěstovat brambory. A pokud lidé v Evropě nejedí brambory, co jedí, paní komisařko, pane komisaři? Jedí rýži a jedí těstoviny, kterých má – především v případě rýže – rozvojový svět skutečný nedostatek.

Ohledně toho, co řekl Robert Sturdy, používáme mnoho těchto pesticidů a fungicidů, ale pokud se používají správně a se správnými ochrannými lhůtami, nepředstavují problém, a za použití těchto specifických chemikálií můžeme vyrábět velmi kvalitní potraviny. A když se postavíte a řeknete mi, že zastavíte dovoz potravin, které byly postříkány tímto konkrétním typem chemikálií – neuděláte to! Z prostého důvodu, že pokud byly použity správně, můžete skutečně testovat pšenici přicházející do Rotterdamského přístavu jak chcete a rezidua nenajdete. Takže si myslím, že si opravdu musíte uvědomit, že v Evropě potřebujeme vyrábět potraviny a potřebujeme je vyrábět bezpečně, musíme zajistit, že omezíme množství používaných chemikálií, což už děláme, a musíme zajistit školení zemědělců, aby prováděli postřik správně, což už také děláme.

Takže bych vás rád požádal: proveďme prosím řádné posouzení dopadu, protože už to jsou dva roky, co jsme jej provedli.Máme za sebou dvě nejvlhčí léta od doby, kdy se vedou záznamy, je čas posoudit dopad znovu. Skutečně vás žádáme, aby se provedlo posouzení rizika.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Paní předsedající, pan Struan Stevenson mi nabídnul své dvě minuty, protože tu nemůže být. Mohu je využít jako dobu pro PPE-DE?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Prosím!

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Paní předsedající, přehnané požadavky způsobily, že je v jednotlivých stádiích této náročné debaty obtížné zjistit, co je pravda a co výmysl. Ano, potřebujeme kontrolovat používání agrochemikálií, s tím všichni souhlasíme, a pokud nejsou používané udržitelně, mohou být nebezpečné pro uživatele i životní prostředí. Pokud jsou však používané udržitelně a pokud se dodržují limity reziduí a ochranné lhůty, jsou pak jen minimálně riskantní, a vůbec ne pro spotřebitele.

Návrh vyjít při rozhodování o schvalování aktivní látky ze základní vlastnosti látky – což je přístup opírající se o nebezpečí – spíše než z vědeckého principu posuzování rizik je velkým problémem.

Alkohol, čistý alkohol, je nebezpečí. Pokud pijete čistý alkohol, víme, co se stane. Když je však dostatečně rozředěný na 4 % nebo 12 % nebo jakkoliv – když se používá udržitelně –, riziko je minimální. Smím říct, že zde máme dvě rozdílné otázky.

O evropském posouzení dopadu tu již byla řeč. O vědecké definici látek narušujících endokrinní systém a její absenci tu již byla řeč. Pozitivní však je, že období výjimek umožní průmyslu investovat do velmi potřebné vědy a výzkumu a vyvíjet nové produkty a životaschopné alternativy. Chtěla bych vyzvat agrochemický průmysl a jeho společenství CERP, aby se této oblasti věnoval a investoval do ní.

Anomálie, kdy dovolujeme dovážet potravinové výrobky, při jejichž výrobě byly použity přípravky na ochranu rostlin, zatímco sami našim zemědělcům nepovolíme je používat, je dál jednou ze záhad a jedním z největších problémů, které máme s tímto druhem právních předpisů. Po bližší úvaze se však domnívám, že od původního návrhu jsme dosáhli velkého zlepšení a jsem nakloněná ho podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Paní předsedající, chci zdůraznit, jak je důležité vysvětlovat všem zainteresovaným osobám od počátku legislativního procesu důvody, proč je nutné regulovat.

Jako zástupce převážně venkovských voličů jsem k této věci dostal velkou řadu protestů od velmi zainteresovaných voličů ze zemědělské komunity.

Tato komunita obecně vnímá, že z Bruselu přicházejí svévolně předpisy, bez jakéhokoliv vstupu zezdola. Proto se opravdu domnívám, že vlády členských států musí hodně zapracovat na vysvětlování těchto záležitostí zainteresovaným stranám, místo aby jim jednoduše podsouvali odpovědnost na takzvané bruselské byrokraty. Konec konců, to členské státy musí tato opatření provádět a členské státy mají prostředky, pokud jde o místní zástupce, kteří musí tyto věci vysvětlovat zemědělcům.

Je důležité, aby ti, kdo vyrábí potraviny v rámci EU, nebyli přeregulovaní ve srovnání s těmi, kdo přinášejí výrobky na trh ze zemí mimo EU. Jakýkoliv návrh musí být v rovnováze z hlediska spotřebitelů, zemědělců a životního prostředí, ale musíme také zajistit, aby měli všechny zainteresované osoby k dispozici správné informace.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako lékařka citlivě vnímám, že je naší povinností vůči evropským spotřebitelům eliminovat takové rostlinné lékařské látky, které jsou nebezpečné, a to na základě vědeckých poznatků. Současně oceňuji, že se zpravodajům podařilo najít vyvážené řešení nové regulace tak, že bude motivovat průmysl hledat a vyvíjet alternativní bezpečnější pesticidy. Do té doby je nutné udělovat výjimky, které potřebují země s vlhkým podnebím, a jižní země to prostě musí pochopit. Trvám na tom, že členské státy, ale i Komise musí důsledně a nekompromisně kontrolovat, že také potraviny a květiny k nám dovážené ze zemí mimo Evropskou unii nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy a fungicidy. Nejde jen o hodnocení úrovně reziduí v potravinách. Nesmíme dopustit takovou nerovnou soutěž pro evropské zemědělce. Připojuji se také k těm, kteří kritizují, že Evropská komise neprovedla dopadovou studii, a díky tomu bohužel nemůžeme občanům odpovědět na všechny pochybnosti ohledně této regulace, i když její smysl podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Paní předsedající, společná zemědělská politika způsobila britskému zemědělství obrovské škody a představovala obrovské finanční a ekonomické náklady.

A nyní tu máme tyto návrhy o pesticidech. Odhaduje se, že by tato směrnice měla znamenat zákaz 15 % pesticidů. Odhaduje se, že takový zákaz by snížil výnosy pšenice o 26 – 62 %, výnosy brambor o 22 – 53 % a další zeleniny o 25 – 77 %. V důsledku toho vyletí maloobchodní ceny vysoko nahoru, což nejhůř postihne ty, kdo jsou nejméně schopní platit.

Zajímalo by mě, zda by nám zpravodajky mohly říct jméno alespoň jedné osoby, která je postižená nebo zemřela kvůli účinkům těchto pesticidů? Pravděpodobně ne! Já bych vám ale mohl říct jména spousty mých voličů, kteří si nemohou dovolit platit víc za účty za jídlo.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) Jsem rád, že podle směrnice spadá používání přípravků na ochranu rostlin v zásadě do kompetence členských států, především pokud jde o velikost a označení nárazníkové zóny. Jsem pro předepisující akční plány na vnitrostátní úrovni a podporuji návrh, že by základem zákona mělo být snížení používání takovýchto přípravků. Mám radost i z dosaženého kompromisu ohledně postřiku ze vzduchu.

Pokud jde o směrnici zabývající se uváděním přípravků na ochranu rostlin na trh, je návrh v zásadě správný, protože řeší zákaz a postupné nahrazování přípravků, které mají závažné škodlivé účinky na lidské zdraví. Současně může způsobit problémy kontrolování materiálů ze třetích zemí.

Povolování přípravků na ochranu rostlin v systému 3 zón považuji za nepřijatelný. Člověk nemusí být odborník na ochranu rostlin, aby byl vyděšený z myšlenky, že by se například Maďarsko mělo dostat do stejné zóny jako Irsko, které má zcela jiné podnebí a zcela jiné podmínky zemědělské produkce.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, chtěl bych se zmínit o věci, která tu dnes v této souvislosti nebyla diskutována. Na konci dne jsme opět dospěli k tomu, že to, co očekáváme, je rozumný kompromis v Evropě. Co jsme však mezitím udělali? Vzpomeňme si na diskuse před mnoha měsíci, kdy se obě strany vzájemně občas radikálně obviňovaly. Média se toho chytla s velkým nadšením. To všechno v médiích vedlo ke znejistění spotřebitelů a všichni zase říkali, že „Evropa dělá něco špatně“ a „Evropa je zase spíše proti občanům než pro ně“. Nyní, na konci dne jsme dosáhli aspoň trochu rozumného řešení, kompromisního řešení, ale stále řešení, na kterém se shodneme. Co pak v průměru zůstane? Něco málo až nic!

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Je to poprvé, co Evropská komise, Rada a Parlament přijaly tak důkladné a dalekosáhlé předpisy týkající se kvality a bezpečnosti potravin. Zítřejší hlasování v Parlamentu završí tři roky práce. Našim úkolem je zajistit, aby byly tyto předpisy jasné, bezpečné a založené na znalostech, především proto, že se jedná o tak citlivé téma, jako je výroba potravin. Proto společně se skupinou poslanců upozorňujeme na nutnost provádět neustálé monitorování účinků nařízení přijatého v souvislosti s pesticidy.

Tvrdíme, že předpisy založené na řádných znalostech vyvolají mezi spotřebiteli důvěru, pokud jde o používání pesticidů na vědeckém základě. Dosažený kompromis napomůže zlepšit podmínky zdraví občanů, ale zvýší výrobní náklady. Musíme na to myslet, až budeme diskutovat o finančních zdrojích pro společnou zemědělskou politiku. Chceme se také zeptat, zda budou dovážené potraviny splňovat přísné předpisy, které platí v Unii. Apeluji na podporu pozměňovacích návrhů 179, 180 a 181, které jsme předložili společně s ostatními poslanci.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Paní předsedající, musím říct, že jsem návrhem, který před námi dnes večer leží, a důsledky, jaké bude mít na budoucnost našeho zemědělství, velmi znepokojen.

Chci, aby bylo zaznamenáno, že podporuji pozměňovací návrhy pana Sturdyho, které jsem podepsal a které s radostí podporuji. Domnívám se, že mohou přinejmenším přinést v budoucnu průmyslu určitou pomoc.

Ano, potřebujeme a vyžadujeme právní předpisy, ale musí to být dobré právní předpisy. Nepotřebujeme přitom způsobit výrobě škody. Potřebujeme kvalitní posouzení dopadu, abychom věděli, jaké účinky to bude mít, a to požadujeme a to potřebujeme a to dnes nemáme. Musíme mít více faktů, a ne smyšlenek, a na fakta bychom se měli určitě soustředit.

Podstatou není, abychom si v Evropě vydávali zákony, které nás přivedou ke krachu, protože nemůžeme kontrolovat, co se dováží. Komise má zde naprosto dvojí normu v tom, co zavádí v Evropské unii a co dovoluje v Evropské unii, a v tom, co se stane, když se lidé dostanou ven.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komise. − (EL) Paní předsedající, rád bych poděkoval všem, kdo vystoupili v dnešní debatě, za jejich velmi konstruktivní příspěvky. Na základě schváleného textu, který je kompromisem, a velmi úspěšným kompromisem, jsou členské státy povinny připravit vnitrostátní akční plány stanovující kvantitativní cíle omezení rizik.

Podle těchto vnitrostátních akčních plánů jsou členské státy povinny monitorovat používání pesticidů, které občas způsobovaly specifické problémy, a stanovit cíle snížení používání některých pesticidů. To představuje výrazný pokrok, který vedle ochrany zdraví evropských občanů a životního prostředí přinese finanční výhody, spojené s omezením vnitrostátních výdajů na zdravotnictví, a užitek spočívající v omezení používání pesticidů dle nových právních předpisů.

Navrhovaný kompromisní balíček obsahuje kromě vnitrostátních akčních plánů i řadu jiných významných aspektů. Musí se použít princip prevence. V rámci společného řízení škůdců jsou upřednostňovány jiné, nechemické metody ochrany rostlin.

Zlepšila se ochrana občanů i ostatních lidí, tyto vnitrostátní akční plány mohou obsahovat ustanovení týkající se informování osob, které by mohly být vystaveny úniku aplikační kapaliny, přičemž půda postřikovaná ze vzduchu nesmí ležet v sousedství obytných oblastí.

Všichni prodejci pesticidů, nejen ti, kdo je prodávají profesionálům, musí zajistit, že někteří z jejich zaměstnanců budou mít speciální osvědčení o způsobilosti – které se pochopitelně, jak jeden poslanec okomentoval, musí vzájemně uznávat – o tom, že jsou schopni přinášet informace o pesticidech a na vyžádání poskytovat zákazníkům rady. Od tohoto požadavku budou osvobozené jen určité kategorie malých prodejců.

Pokud jde o zákaz postřiku ze vzduchu, bylo nalezeno kompromisní řešení, týkající se postupu požadavků na udělení výjimek. Na výjimky se bude vztahovat dvouetapový postup. Za prvé půjde o obecný plán postřiku ze vzduchu, který se bude předkládat k výslovnému souhlasu úřadům, po němž bude následovat předložení zvláštních individuálních žádostí o povolení provedení postřiku, který bude muset splňovat podmínky dohodnuté v obecném plánu.

Na závěr bych rád dodal, že Komise je s výsledkem jednání spokojená, a proto je připravená souhlasit se všemi navrhovanými kompromisními pozměňovacími návrhy.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: MARTINE ROURE
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , členka Komise. Paní předsedající, děkuji vám všem za vaši velmi plodnou účast v této velice zajímavé rozpravě. Komise věnovala této otázce zvláštní pozornost a já sama jsem se angažovala v otázce dosažení co nejvyšší úrovně veřejného zdraví. Během trialogu probíhala dlouhá a obtížná jednání, které paní zpravodajka řídila s velikou oddaností a dovedností, a za to jí děkuji.

Komise podpořila společný postoj a může nyní podpořit návrh, který vzešel z druhého čtení. Byly ponechány všechny novátorské aspekty návrhu, především kritéria schvalování, která zajistí, že budou nebezpečné látky, představující vysoké riziko pro zdraví obyvatel, zrušeny nebo nahrazeny bezpečnějšími alternativami, zlepšilo se vzájemné uznávání a některé přípravky byly nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Dovolte mi nicméně, abych odpověděla na některé komentáře, které tu zazněly.

Podle odhadů Komise by měla zmizet jen 4 % látek, které jsou v současnosti na trhu, kvůli tomu, že narušují endokrinní systém, a jen 2 % kvůli tomu, že jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci Celkový počet aktivních látek, které jsou v současnosti na trhu a které možná nebudou podle nových právních předpisů schváleny, se odhaduje na méně než 25 látek.

Toto hodnocení potvrdila zpráva od Švédské chemické agentury a je též v souladu s revidovaným posouzením dopadu od britského ředitelství pro bezpečnost pesticidů. Navíc bych chtěla upozornit, že pro látky již schválené budou platit nová kritéria při obnově schválení a pro většinu těchto látek platí datum prodloužení do roku 2016. Průmysl bude mít proto dostatečný čas na vyvinutí nové bezpečnější látky.

Chci se také zmínit o některých komentářích týkajících se dovážených potravin. Dovolte mi, abych vám připomněla, že od roku 2008 máme nařízení o maximálních limitech reziduí, která jsou plně v platnosti. Pokud není některá aktivní látka schválená pro použití v přípravcích na ochranu rostlin v EU, platí pro maximální limit reziduí hodnota rovná úrovni detekce. Tento maximální limit reziduí platí pro výrobky EU, ale i pro dovážené potraviny a krmiva.

Existuje však několik důvodů, proč by mohla být aktivní látka v EU neschválená a možné riziko pro spotřebitele je jedním z nich. Další mohou být rizika spojená s otázkami životního prostředí nebo ochrany pracovníků, což spadá do svrchovanosti třetích zemí, ve kterých se pesticidy používají. Za těchto okolností by pro nás použití pesticidu nebylo přijatelné, ale ošetřené plodiny by neměly nutně znamenat pro spotřebitele v EU riziko. Třetí země, která chce vyvážet zboží ošetřené těmito látkami do EU, může proto požádat o odchylku od maximálních limitů reziduí, dokud nebude moci předložit údaje dokazující, že ze spotřeby tohoto zboží nehrozí žádné riziko pro lidské zdraví a že jsou tato data kladně hodnocena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a oficiálně byla schválena právními předpisy EU. To je stanovisko týkající se dováženého zboží.

Když se vrátím ke směrnici, kterou doufejme přijmete, Komise se domnívá, že konečný kompromis musí být řádně vyvážený, aby dosáhl cílů zdravé a ekologické výroby a zajistil dostupnost pesticidů pro zemědělce. Nyní se těšíme na formální schválení dohody ve druhém čtení.

Jde nepochybně o velmi dobrou možnost pro Evropský parlament a Radu, jak začít nový rok, a dobré je to i pro naše občany, neboť je to prospěšné pro jejich zdraví. Domníváme se, že je to prospěšné i pro naše zemědělce, neboť se tím prostřednictvím specifických opatření, jako je podpora bezpečnějších výrobků, zaručuje jejich vlastní výroba. To, čeho jsme dosáhli, je důležité. Dosáhli jsme toho všichni společně a slouží to jako vynikající příklad toho, jak může být meziinstitucionální spolupráce přímo prospěšná pro naše občany.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, zpravodajka. (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, v dnešní době je pomocí nejmodernější analýzy možné zjistit, že se v Bodamské jezeře nachází kostka cukru. Musíme si však také položit otázku, jak s těmito novými objevy naložíme, co s nimi uděláme.

Potřebujeme nyní objektivně posoudit riziko a najít rovnováhu mezi oprávněnými zdravotními a environmentálními požadavky a oprávněnými obavami o obchod a bezpečnost potravin, včetně celosvětového srovnání.

Na otázky, které moji kolegové položili, Komise podle mého názoru neodpověděla dostatečně. Nestačí říct, že odpadnou čtyři látky nebo odpadnou dvě látky a že jde celkem jen o 25 látek. Ne, my chceme přesné ekonomické posouzení, posouzení, které nesplňuje jen ekonomická, ale i zdravotní kritéria. Stále potřebujeme posouzení. Komise musí nyní provést důkladnou analýzu účinků těchto nových právních předpisů, abychom věděli, jaké účinky to nakonec bude mít. Musíme to dál sledovat, protože vědecké objevy budou stále pokračovat.

Dosažený kompromis přináší nový směr do evropské politiky ochrany rostlin. Přináší více evropské společné akce a vyžaduje od členských států cílená opatření, která zajistí udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin.

Jako zpravodajka vám děkuji za podporu. Vyšli jsme z různých startovacích pozic a podařilo se nám najít dobrý kompromis. Do nového roku bych si přála více pozitivního myšlení. Jednu věc lze říct, a sice to, že mi chybělo dost pozitivních myšlenek: přípravky na ochranu rostlin nám v Evropě zajistí zdraví a dostatek potravy a zdravou kulturní krajinu!

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, zpravodajka. (DE) Paní předsedající, i já bych chtěla poděkovat za tuto živou rozpravu. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že mám stále stejný názor; jde o milník v ochraně životního prostředí a spotřebitelů a především je to magický moment pro Evropu. Evropa nyní jede v rychlém pruhu. Evropa ukazuje, že je světovým průkopníkem. Toto rozhodnutí postupně odstranit vysoce toxické pesticidy je ve světě ojedinělé, a proto na tom Evropská unie může vydělat.

Nyní, pokud jde o argumenty, které se tu v rozpravě opakovaly, tedy otázku dovozů, jež nebyla vyjasněna: není to pravda, otázka dovozu vyjasněna byla. Tyto vysoce toxické látky se tímto zákazem staly v Evropě nezákonné. To znamená, že když dovážíme – vezměme si například ovoce a zeleninu –, musí tyto dovozy pochopitelně splňovat evropské právní předpisy a především nařízení o maximálních limitech reziduí. Pokud se v testech na množství reziduí najdou látky jako pesticidy, které byly v Evropě zakázány, pak je přípravek nezákonný. To znamená, že banány z Kostariky, které byly ošetřeny karcinogenními látkami, které jsme dali na index a které jsou proto zakázané, jsou v Evropské unii nezákonné. Zcela jasně je to objasněno v nařízení o maximálních limitech reziduí. Proto není jakýkoliv důvod k podporování dalšího odporu, paniky a strachu!

Mohu udělat jen to, že opět upozorním na to, na co již Komise upozorňovala, a tedy že ačkoli původní studie PSD tvrdila, že 80 % pesticidů z trhu zmizí, toto číslo se od té doby značně snížilo. Bohužel jsem ve studii PSD nenašla o této opravě zmínku.

Proto prosím přestaňte vytvářet strach a neshody. Pojďme skutečně oslavit úspěch, kterého doufejme právě dosahujeme ve prospěch občanů Evropy, životního prostředí a ochrany zdraví.

(Předsedající řečníka přerušila.)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Paní McGuinnessová, máte procesní námitku.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Paní předsedající, je to procesní námitka, protože lidé mluví a neposlouchají.

Vyslechla jsem si, co paní komisařka řekla o situaci s dovozem potravin. Myslím, že jste na něco zapomněla, a myslím, se vší úctou, že i naše zpravodajka na něco zapomněla. Zemědělcům v Evropě zakážeme používat některé konkrétní látky. Jejich kolegové mimo Evropskou unii je používat mohou. V dovezených potravinách nenalezneme rezidua. Mluvíme o konkurenčním znevýhodnění pro výrobce v EU. Třeba bychom se jindy mohli zabývat skutečným světem, spíše než tímto mlhavým éterem, ve kterém momentálně jsme. Omlouvám se za rozčilení.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Společná rozprava je ukončena.

Nebudeme znovu otevírat rozpravu.

Slovo má paní Breyerová.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, zpravodajka. Paní předsedající, já i paní komisařka jsme obě vysvětlily situaci velmi jasně. Pokud neposloucháte – nebo možná nechcete slyšet, že jsme problém vyřešili, protože se vám to nehodí do vaší kampaně proti regulaci –, pak jsem na rozpacích! Ale ještě jednou prohlásím, že problém je vyřešen. V Evropské unii nemůžete prodávat látku, která není k prodeji v Evropské unii povolená. A tečka.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Nebudeme znovu otevírat rozpravu. Mohli byste v ní pokračovat na chodbách, je-li to nutné.

Společná rozprava je ukončena a hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písemně. – Podporuji kompromis ve zprávě paní Breyerové o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, protože to přinese větší stabilitu a bezpečnost pro zemědělce a výrobce potravin.

Kompromisní dohoda však stanoví, že by nové právní předpisy měly postupně nahradit existující právo EU a že pesticidy, které již byly podle současných předpisů schválené, by měly zůstat dostupné, dokud jejich současné povolení nevyprší. Přípravky obsahující nebezpečné látky musí být nahrazeny do tří let, pokud k nim existují bezpečnější alternativy.

Pokud bude zpráva přijata, bude to krokem k lepšímu zdraví cestou ochrany životního prostředí a prostředkem, který umožní EU pohnout se směrem k lepšímu systému bez dalšího prodlení.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), písemně.(RO) Vítám kompromisní dokument o udržitelném používání pesticidů a chtěl bych poděkovat paní Klassové za kvalitní práci, kterou odvedla.

Podle mého názoru máme před sebou vyvážený text, který zakáže používání některých škodlivých pesticidů, ale nepoškodí evropské zemědělství.

Dále bych chtěl říct, že mám radost z toho, že se mezi doporučovanými nechemickými metodami ochrany rostlin a řízení škůdců a plodin neobjevuje jako alternativa používání geneticky modifikovaných organismů. Bývala by existovala možnost zařadit je mezi nechemické metody.

V tom případě by se v EU otevřela cesta pro budoucí obchodování s potravinovými výrobky obsahující geneticky modifikované organismy. Kompromisní text nám dokazuje, že tak tomu není.

Evropský parlament opět říká používání geneticky modifikovaných organismů kategorické NE. Spojený hlas 58 % obyvatel Evropy se tak znovu prosadil. V tom případě budeme mít na své straně i členské státy reprezentované Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písemně.(RO) Předpisy regulující používání pesticidů jsou důležité k omezení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí spojených s používáním pesticidů. Opatření přijatá za tímto účelem však musí být rozumná a brát v úvahu jak kvalitu výroby, tak dosahování maximální sklizně.

V současné hospodářské krizi může být zvýšení výroby potravin řešením. Jak uvedla paní McGuinessová ve zprávě předložené na konci loňského roku Výboru pro zemědělství rozvoj venkova, cena pšenice za dva roky vzrostla o 180 % a ceny potravin se zvýšily celosvětově celkem o 83 %. Tyto vysoké ceny vznikají jako důsledek přísných norem, které ukládáme evropským výrobcům.

Aniž bych chtěl zpochybňovat potřebu vyšší regulace používání pesticidů, mám stále pocit, že jedno z navrhovaných opatření povede ke snížení počtu přípravků na ochranu rostlin na trhu EU. Konečným výsledkem bude pokles produktivity v určitých odvětvích, jako je odvětví obilovin.

Některá ustanovení tohoto právního předpisu se výrobců dotknou, protože budou znamenat zákaz většiny pesticidů na trhu a podpoří místo toho prodej přípravků, které jsou považovány za bezpečnější, ale jsou mnohem dražší. V důsledku toho se zvýší výrobní náklady, kvůli čemuž se dostanou zemědělci v nových členských státech do obrovské nevýhody.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně.(RO) Pokud všichni zainteresovaní toto doporučení podpoří, zajistí to podmínky potřebné pro harmonizaci principů spojených s ochranou životního prostředí a zdraví zvířat a účinné fungování vnitřního trhu.

Ustanovení týkající se vzájemného uznávání a systému zón Rumunsko přijalo, vzhledem k tomu, že do textu byla začleněna ustanovení umožňující členským státům, aby přijaly opatření na úpravu podmínek povolování přípravků na ochranu rostlin s přihlédnutím ke specifickým podmínkám a k ustanovením odmítajícím uznání v určitých oprávněných případech.

Tato verze je proto považovaná za verzi nabízející dostatečné záruky. Přináší další výhody plynoucí z omezení administrativní zátěže, protože hodnocení přípravků na ochranu rostlin se budou provádět jen v jednom státě v každé zóně a budou se při něm zohledňovat specifické podmínky ve všech členských státech v dané zóně.

Jako sociálně demokratická poslankyně se domnívám, že potřebujeme vyvinout udržitelné úsilí na ochranu životního prostředí, lidského zdraví a zdraví zvířat, aniž by se přitom ohrozila zemědělská výroba.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí