Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0443/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0010

Rozpravy
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Trvalo udržateľné používanie pesticídov – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

A6-0443/2008 pani Christy Klassovej v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o rámcovej smernici o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (06124.5.2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD));

A6-0444/2008 pani Hiltrud Breyerovej v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (11119.8.2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka Vassiliouová, pán komisár Dimas, dámy a páni, dnes tu máme výsledok mnohých rozhovorov a rokovaní, ktoré občas sprevádzali veľké emócie a o ktorom budeme môcť zajtra hlasovať. Nijako sme si to nezľahčovali. Snažili sme sa o to, aby sme v rokovaniach s Radou a Komisiou dospeli k správnemu riešeniu. Zistili sme, že veda nám niekedy neposkytuje jasné závery. Budeme potrebovať ďalšiu vedeckú pomoc, aby sme mohli analyzovať vplyvy týchto nových právnych predpisov. Predovšetkým by som sa chcela úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o tento pozitívny výsledok svojimi konštruktívnými návrhmi, kolegom v tomto Parlamente, Európskej komisii, francúzskemu predsedníctvu Rady – škoda, že české predsedníctvo Rady tu dnes nie je, – no vďaka patrí aj všetkým pracovníkom.

Prostredníctvom súčasnej smernice o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín robíme obrovský krok smerujúci k jednotnosti v rámci európskej ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa. Dlhodobá udržateľnosť, ako zjednocujúca koncepcia pre európske poľnohospodárstvo, zabezpečí kvalitné potraviny a zdravé životné prostredie. Prvýkrát sa na európskej úrovni zosúladí zaobchádzanie s prípravkami na ochranu rastlín. Základná zásada „tak veľa, ako je potrebné a tak málo, ako je možné“ je založená na rozsiahlom a overenom poznaní. Prípravky na ochranu rastlín sú v skutočnosti pre rastliny liekom. Ak majú byť účinné, musia sa používať správne – správny prípravok a jeho vhodná dávka v správnom čase. Patrí sem aj uvažovanie nad tým, či je chemická ochrana rastlín potrebná a či by neboli vhodnejšie určité mechanické opatrenia. Výber najlepšej technológie a testované zariadenia na aplikáciu pesticídov ochránia životné prostredie a používateľov a prispejú tiež k úspechu tohto postupu v podobe dobrej úrody. Členské štáty zavedú vo svojich národných akčných plánoch opatrenia na zníženie používania prípravkov na ochranu rastlín.

Hlavným cieľom je zníženie rizika. Uplatňovanie základných všeobecných zásad integrovanej ochrany rastlín sa od roku 2014 stane povinným pre celú Európsku úniu. Členské štáty si určia nárazníkové zóny v blízkosti vodných tokov, ktoré budú musieť byť prispôsobené vlastnostiam pôdy a geografickým podmienkam. Ak to bude potrebné, používanie prostriedkov na ochranu rastlín miestnymi orgánmi a v chránených oblastiach sa zníži na minimum alebo sa úplne zastaví. Existujú nariadenia na kontrolu zariadení a určí sa interval pravidelnej údržby. Zníženie rizika znamená, že profesionálni používatelia musia dostať spoľahlivé a priebežné školenie týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín. Súkromných používateľov, ktorí neprešli špecializovaným školením a môžu nesprávnym používaním vo svojich záhradách spôsobiť škodu, musí dobre vyškolený predajca pri nákupe prostriedkov na ochranu rastlín informovať o ich používaní a možných rizikách.

Táto smernica bude znamenať, že doterajšie nariadenia v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa medzi sebou líšili, sa prispôsobia spoločnej vysokej úrovni. Navrhované opatrenia budú prospešné pre životné prostredie, spotrebiteľov a používateľov. Rovnaké podmienky v celej Európskej únii zabezpečia rovnaké bezpečnostné normy a rovnaké výrobné podmienky. Zhodujeme sa v tom, že látky, ktoré boli potvrdené ako zdraviu škodlivé, nedostanú licenciu. Zákaz však musí byť podložený spoľahlivými vedeckými zisteniami a nie politickými dogmami. Pri pesticídoch, rovnako ako v mnohých veciach v živote, je nebezpečenstvo otravy závislé od veľkosti dávky, a preto musíme brať do úvahy aj intenzitu vystavenia ich vplyvom. Tabletka proti bolesti hlavy je záchranou, ale pokiaľ si ich vezmete 20, stáva sa nebezpečnou, ba dokonca ohrozí váš život.

Dospeli sme k dobrému kompromisu. Zosúladí sa ním environmentálna a ekonomická stratégia a ja verím, že zajtra dokážeme zdôrazniť naše požiadavky v jednomyseľnom hlasovaní.

Dovolím si ešte jednu technickú poznámku, ktorá sa týka jednej chyby v článku 14 odsek 4. Je tam odkaz na internetový portál spomínaný v článku 4 odsek 3, ale v článku 4 sa žiadny odsek 3 nenachádza. Toto sa musí opraviť.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, pán komisár, dámy a páni, táto dohoda predstavuje medzník. Je medzníkom pre ochranu zdravia a spotrebiteľa, ale taktiež pre životné prostredie a hospodárstvo Európy. Predovšetkým by som sa rada poďakovala tieňovým spravodajcom za skvelú spoluprácu. Taktiež ďakujem príslušným pracovníkom a Komisii, vám, pán tieňový spravodajca, a vám, pán Dimas, takisto ďakujem francúzskemu predsedníctvu Rady a zároveň aj kolegom poslancom a poslankyniam, ktorí sa nenechali zastrašiť nadsadenými údajmi z priemyslu.

V prvom čítaní sme schválili 200 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v Európskom parlamente a touto dohodou sme sa pokúsili rozhodne zlepšiť spoločné stanovisko. Jasnými limitnými kritériami ukončíme túto neodbornú a nekonečnú hru s číslami, ako aj celý hókus-pókus okolo medzných hodnôt. Nikto nedokáže vyčísliť riziko. Bezpečnosť sa preto môže dosiahnuť jedine úplným zákazom. Pesticídy a iné látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické, nemajú čo hľadať, vôbec nemajú čo hľadať v potravinách. Zamedzením perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) zaistíme účinnú ochranu životného prostredia. Teší ma najmä to, že sme úspešne zaviedli a stanovili prvé jasné kritériá pre endokrinné látky a dôverujem zodpovednosti Komisie, že počas nasledovných štyroch rokov prispeje ďalšími kritériami.

Som tiež veľmi rada, že sa Európskemu parlamentu po prvýkrát podarilo zakotviť ochranu včiel medonosných ako kritérium schvaľovania. Poprední vedci vo Francúzsku a Nemecku odhadli hospodársku hodnotu opeľovačov na 150 miliárd EUR ročne a škodu vyčíslili na necelých 310 miliárd EUR v prípade straty včiel medonosných ako opeľovačov. Preto vás veľmi prosím, aby ste zajtra zamietli akékoľvek pozmeňovacie návrhy, ktoré sa ešte podali. Oslabili by tento kompromis. Ide o kompromis, ktorý už Rada odsúhlasila. Spravidla sa spoločné kompromisy nezvykli znovu napádať. Som však rada, že sme spoločne dosiahli zlepšenie v otázke imunotoxických a neurotoxických látok, pretože v Európe, ktorá o sebe tvrdí, že je spoločnosť založená na znalostiach, si nemôžeme dovoliť, aby vývoj mozgu detí dlhodobo poškodzovali predovšetkým neurotoxické látky. Celkom jednoznačne môžeme povedať „áno“ harmonizácii, avšak bez obmedzovania zákonov členských štátov, a poskytneme im flexibilitu pokiaľ, ide o vnútroštátne postupy v otázke licencií.

Trojitý právny základ takisto poukazuje na to, aký veľký dôraz kladieme na zdravie. Zo zákazu sme formulovali výnimky s mnohými reštrikciami, napríklad v spojení so substitučným plánom, aby sa výnimka nestala pravidlom, ale práve naopak. Som takisto rada, že sa nám do tohto nariadenia podarilo zahrnúť aj ochranu zvierat a že sme dosiahli väčšiu transparentnosť, aj keď som od Komisie očakávala viac odvahy. Dúfam, že budeme mať lepší prístup k záznamom o používaní a že sa nám podarí zaviesť elektronický pas pre pesticídy. Nie je to míľnikom iba v ochrane životného prostredia a spotrebiteľov Európy, podľa mňa je to pre Európu aj čarovná chvíľa. Pre Európu je to čarovná chvíľa, pretože rozhodnutie postupne vyradiť vysokotoxické pesticídy je bezprecedentné a jedinečné na celom svete a môžeme tak v Európskej únii presadiť prevratnú ochranu zdravia a Európa sa stane priekopníkom v globálnom meradle.

Toto nariadenie taktiež predstavuje pridanú hodnotu občanom, ktorí vedia, že Európska únia stojí zásadne na strane spotrebiteľa a zdravia a neustúpila tlaku priemyslu. Z tejto situácie vyšiel víťazne aj priemysel, veď dostane stimuly na inovácie, aby v budúcnosti mohol vyrábať lepšie a bezpečnejšie výrobky.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. − (EL) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcel poďakovať a zagratulovať spravodajkyniam pani Klassovej a pani Breyerovej a parlamentnému Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín za skvele vykonanú prácu na návrhoch rámcovej smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a na úprave a zlepšení nariadenia.

Mimoriadne ma teší, že sa dohoda dosiahla v druhom čítaní. Táto dohoda zabezpečuje neporušenosť životného prostredia podľa prvotného návrhu Komisie a v istých dôležitých bodoch vytýčila dokonca ambicióznejšie ciele pre životné prostredie.

Sme si vedomí toho, že používanie pesticídov vyvoláva u obyvateľov veľké obavy. Z toho dôvodu sme v prvom rade potrebovali sprísniť súčasný legislatívny rámec pozmenením smernice o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh z roku 1991 a v druhom rade odstrániť nedostatky v používaní týchto výrobkov na úrovni Spoločenstva.

Dohodou o tejto smernici Európska únia dokázala, že má politickú vôľu na uskutočnenie účinných opatrení na ochranu verejného zdravia a životného prostredia.

Vďaka Parlamentu sa smernica stala ambicióznejšou, než bola spoločná pozícia Rady v určitých dôležitých bodoch. Teraz budú členské štáty povinné pripraviť národné akčné plány s kvantitatívnymi cieľmi na zníženie rizík spojených s používaním pesticídov a zníženie používania určitých výrobkov.

Nebolo to ľahké, pretože spravodajkyňa musela presvedčiť členské štáty o tom, že za istých okolností je najlepšia cesta k zníženiu rizík zamedzenie použitia špecifických pesticídov, ale napokon sa jej to podarilo. Dosiahnutá dohoda predstavuje značný pokrok v ochrane verejného zdravia a životného prostredia v Európskej únii.

Európska komisia teda môže prijať kompromisný balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby sa dosiahla dohoda o smernici v druhom čítaní.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komisie. − Vážená pani predsedajúca, najprv by som sa chcela poďakovať spravodajkyniam pani Klassovej a pani Breyerovej, tieňovým spravodajcom za ich konštruktívny prístup k návrhu, francúzskemu predsedníctvu Rady a vám všetkým, ktorí ste prispeli k úspešnému záveru druhého čítania návrhu Komisie.

Prípravky na ochranu rastlín zohrávajú dôležitú úlohu v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve a záhradkárstve. Môžu mať však vplyv aj na ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie. Preto musíme zaistiť, aby boli efektívne a vyvážene regulované.

Počas prípravy prvotného návrhu Komisia viedla rozsiahle konzultácie s predstaviteľmi zainteresovaných strán všetkých sektorov, ktorých sa to týka, a uskutočnila podrobné hodnotenie vplyvov. Hlavnou prioritou bolo – a stále je – dosiahnutie najvyššej možnej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia. Som rada, že sa to odzrkadlilo aj vo výsledku rozhovorov medzi inštitúciami EÚ.

Kompromisný návrh, ktorý máme dnes pred sebou, by posilnil túto vysokú úroveň ochrany niekoľkými ustanoveniami. Na schválenie účinných látok by boli stanovené jasné a prísne kritériá. Výrobcovia, dodávatelia a profesionálni používatelia by museli viesť záznamy a sprístupniť ich na požiadanie tretím stranám, ako napríklad susedom, iným obyvateľom alebo odvetviu zodpovednému za zásobovanie pitnou vodou. Orgány členských štátov by museli sprísniť kontrolu reklám a používania a Komisia by vykonávala audit kontroly v členských štátoch. Úplne by sa zamedzili duplicitné testovania na zvieratách. Na podporu trvalej udržateľnosti v poľnohospodárstve by sa nebezpečné výrobky nahradili bezpečnejšími alternatívami.

Na zabezpečenie komplexných informácií môže Komisia preskúmať otázku dostupnosti existujúcich alternatívnych výrobkov k látkam známym ako endokrinné disruptory. To by sa samozrejme uskutočnilo bez prejudikovania bezpečnostných požiadaviek smernice.

Ako súčasť celkového kompromisu by som chcela navrhnúť v súvislosti s posúdením rizík pre včely medonosné nasledovný text: „Pri prepracovaní požiadaviek na údaje pre účinné látky a prípravky na ochranu rastlín uvedených v článku 8 ods. (1) písm. (b) a (c) bude Komisia venovať osobitnú pozornosť skúmaniu protokolov umožňujúcich vykonať hodnotenie rizík, ktoré berie do úvahy reálne vystavenie včiel medonosných týmto výrobkom, najmä cez nektár a peľ.“

Kompromisný návrh by vytvoril bezpečnejší rámec na používanie prípravkov na ochranu rastlín v Európskej únii a posilnil by našu environmentálnu ochranu a ochranu zdravia našich občanov. Zohľadňuje aj lisabonskú stratégiu, pretože by znížil nadmernú byrokraciu. Napríklad by sa skrátil a zefektívnil schvaľovací proces. Ďalej by už členské štáty nefungovali izolovane, pretože vzájomné uznávanie autorizácií by sa stalo skôr pravidlom než výnimkou. Malo by to zredukovať roztrieštenosť vnútorného trhu a vytvoriť širšiu dostupnosť pesticídov poľnohospodárom.

Nakoniec by som chcela zdôrazniť, že sa v plnej miere zlučuje s návrhom a zároveň dopĺňa návrh na smernicu o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, ktorá podlieha môjmu kolegovi, pánovi komisárovi Dimasovi.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges, v mene skupiny PPE-DE. (FR) Vážená pani predsedajúca, vážení komisári, najprv by som sa chcela poďakovať spravodajkyniam, Komisii a inštitúciám, najmä francúzskemu predsedníctvu Rady. Intenzívne pracovali na dosiahnutí tohto kompromisu, ktorý našiel strednú cestu medzi ľudským zdravím a poľnohospodárskou výrobou.

Čo sa týka poľnohospodárov, zosúladenie systémov troch zón uľahčí prístup k výrobkom a fond pre menej významné použitia plánovaný a garantovaný Komisiou znamená, že budeme mať na trhu výrobky určené na účely menej významného pestovania a záhradkárstva. Máme teda garanciu, že do roku 2020 už žiadne látky s preukázanými škodlivými účinkami, ako napríklad látky CMR a endokrinné disruptory, nebude možné umiestniť na trh.

Z toho vyplýva, že tento návrh by mal výrazne znížiť výskyt chorôb, mnohých druhov rakoviny, ako aj degeneratívnych chorôb, pri ktorých sa vedecky preukázala súvislosť s pesticídmi.

Rada by som zdôraznila, že sa odteraz vynaloží veľké úsilie na zabezpečenie väčšieho súladu s opatreniami na ochranu včiel medonosných. Komisia práve podala vyhlásenie o tomto bode. Chcela by som však vedieť, či Komisia znovu prehodnotí smernicu 2007/52 podľa aspektov, ktoré práve uviedla. Dôraz sa bude klásť aj na metódy biologickej kontroly a výskum v tejto oblasti, ktorý podporovala a financovala Komisia, sa naďalej musí efektívne uplatňovať na trhu. Okrem toho som presvedčená, že tento text poslúži ako vítaný a nevyhnutný podnet na stimuláciu výskumu a inovácií medzi hlavnými výrobcami konvenčných chemických pesticídov.

Pokiaľ ide o Komisiu, správa predpokladá vypracovanie predbežných správ, čo znamená, že máme garanciu na monitoring. Dúfam, že národné orgány takisto urobia všetko, čo je v ich silách, aby preukázali, že toto je potrebný text.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen, v mene skupiny PSE. (DA) Vážená pani predsedajúca, po zverejnení návrhu Komisie sa v jedných popredných dánskych novinách objavil istý titulok. Na titulnej strane novín stálo „EÚ ohrozuje dánsku podzemnú vodu“. My v Dánsku sme veľmi hrdí na to, že máme obrovské množstvo čistej podzemnej vody, ktorú môžeme piť bez akejkoľvek úpravy. Teda voda, ktorá tečie z vodovodného kohútika, je podzemná a pred pitím ju nijako nemusíme upravovať. Keby sa bol návrh Komisie prijal podľa pôvodného znenia, pre Dánsko by to znamenalo zhruba zdvojnásobenie počtu pesticídov na trhu. Tie by veľmi pravdepodobne presiakli až do podzemnej vody – pesticídy, ktoré sme práve odmietli používať, pretože by presiakli do podzemnej vody, a tak by sme už nemohli piť vodu bez jej úpravy. Keby sa schválil pôvodný návrh Komisie, bola by to katastrofa. A nielen pre Dánsko. Takisto ako my v mojej vlasti chceme chrániť podzemnú vodu, čo tu uvádzam iba ako príklad, existuje samozrejme mnoho štátov, v ktorých chcú chrániť rôzne veci súvisiace so životným prostredím či zdravím a EÚ nikdy nesmie prinútiť štát, aby znížil svoju úroveň ochrany. Som preto nesmierne rád, že sme dosiahli – nie vďaka Komisii, nie vďaka Rade, ale vďaka snahe Parlamentu – pružnosť, ktorá v prípade vážnych dôvodov umožňuje jednotlivým štátom povedať „nie“ pesticídom, ktoré, v prípade takej situácie nechcú.

Ďalší veľmi pozitívny moment, ktorý ma nesmierne teší, je prijatie zákazu a možnosť vyradiť niektoré z najnebezpečnejších látok obsiahnutých v pesticídoch. Sú to látky, ktoré sa už zakázali pri iných spôsoboch používania formou nariadenia označovaného ako REACH, ktoré sme vypracovali pred niekoľkými rokmi. Tieto látky sú natoľko nebezpečné, že sú zakázané v textilných materiáloch, zakázané v elektronických spotrebičoch, zakázané v hračkách a všetkých ďalších predmetoch, ale sú stále povolené v pesticídoch, ktoré sa napokon dostanú do našich potravín! To je, samozrejme, úplne neprijateľné, a preto som nesmierne rád, že sa zbavíme týchto nebezpečných látok v pesticídoch.

Tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť a ktorá je podľa mňa nesmierne pozitívna a mali by sme sa z nej radovať, je, že sme zaviedli ciele znižovania pre členské štáty. Zaviedli sme akčné plány, ktorými majú jednotlivé členské štáty dosiahnuť kvalitatívne a kvantitatívne zníženie v používaní pesticídov. Kvalitatívne znamená, že niektoré látky sú jednoznačne nebezpečnejšie než ostatné a mali by sme, samozrejme, byť opatrní najmä s týmito látkami. Je však tiež dobré znížiť ich používanie aj v kvantitatívnom zmysle, t. j. používanie pesticídov ako takých, pretože to bude mať logicky za následok aj zníženie používania týchto látok, ktoré sa dostávajú do našej prírody a potravín.

Na záver však musím dodať, že niektoré veci sa mohli spraviť aj oveľa lepšie. Napríklad neurotoxické látky. Sú to látky, ktoré škodia vývoju detského mozgu. Skutočnosť, že tieto látky nevyradíme, je podľa mňa neambiciózna a hanebná. Tiež si myslím, že je hanba, že sme zahrnuli možnosť vyňať tieto nebezpečné látky spod zákazu, ak priemysel preukáže ich potrebu. Myslím si, že sme mali byť ambicióznejší. V konečnom dôsledku som však rád a som spokojný. Je to výhra pre zdravie a životné prostredie.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, v mene skupiny ALDE. (ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, pán komisár, dámy a páni, nachádzame sa, dúfam, tesne pred schválením tohto balíka o pesticídoch. Dva kompromisné texty, ktoré budú predložené na hlasovanie v Parlamente, sa mi zdajú byť vyvážené a hodné našej podpory z niekoľkých dôvodov.

Výhody pre výrobcov a používateľov sú významné: zjednodušenie autorizačných postupov okrem iných rozdelením do troch zón a vzájomným uznávaním, ktoré je s ním spojené. Ja by som radšej bola uprednostnila jednu zónu, aby sa zaručila ešte väčšia konzistencia územia EÚ, ale preukázalo sa, že členské štáty sú príliš opatrné. Vyššie požiadavky na školenia predajcov a používateľov – naučiť ich lepšie sa vyznať v pesticídoch a ich používaní – sú garanciou nielen pre ochranu zdravia, ale aj hospodárske zisky.

Výhody pre tých, ktorí ochraňujú zvieratá, sú tiež významné, v neposlednom rade v zhromažďovaní údajov o testovaní zvierat. Výhody pre ochranu zdravia a životného prostredia sú veľmi podstatné. Najnebezpečnejšie látky z dlhodobého hľadiska nahradia menej škodlivé látky.

Musím sa vyjadriť k veľmi kontroverznej otázke endokrinných disruptorov. Doteraz neboli definované. Žiadny zákonodarný text sa nezaoberal touto otázkou. Kompromis poskytuje Európskej komisii štyri roky na zostavenie vedecky podloženého návrhu opatrení na definovanie vlastností, ktoré narúšajú endokrinný systém. Táto vedecká definícia umožní klasifikáciu výrobkov podľa toho, či narúšajú alebo nenarúšajú endokrinný systém a vlastne poskytne priemyslu potrebný právny vedecký rámec.

Kompromisný text zahŕňa aj otázku včiel medonosných a ich kľúčovej úlohy v ekosystéme. Som presvedčená, že znenie kompromisu a vyhlásenie Európskej komisie predstavujú veľký krok vpred. Vezmú sa do úvahy účinky aktívnych látok nielen na celkový vývoj včiel medonosných, ale aj na nektár a peľ. Chcela by som upokojiť zainteresované strany, ktoré pochybujú o dostupnosti účinných látok a výrobkov. Tento kompromis berie do úvahy ich obavy. Systém troch zón zaručí členským štátom možnosť autorizácie väčšieho množstva výrobkov. A taktiež máme možnosť udeliť výnimku.

Čo sa týka menej významného použitia, Parlament bojoval o to, aby v krátkom čase dostal návrhy Komisie na založenie európskeho fondu. Existuje aj revízna doložka, ktorá vyzýva Európsku komisiu na analýzu vplyvu tejto legislatívy na diverzifikáciu a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva.

V neposlednom rade – toto zdôraznili moji kolegovia poslanci – nabádame výrobcov pesticídov na vývoj nových a účinných výrobkov so zreteľom na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Na záver by som rada zdôraznila, že prípravky na ochranu rastlín sú pre rastliny lieky, a mali by sa preto používať výlučne pod dohľadom a rozvážnym spôsobom. Tieto texty uznávajú a naďalej budú zdôrazňovať význam integrovanej výroby, keď ide o zdravé a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Dva texty, ku ktorým sme dospeli, našli strednú cestu medzi ochranou zdravia, ochranou životného prostredia a dostupnosťou výrobkov pre poľnohospodárov.

Na záver by som chcela povedať, že mi bolo potešením spolupracovať s vami, dámy a páni, na tejto veľmi citlivej otázke. Výsledok sme podľa môjho názoru docielili vďaka počúvaniu, vzájomnému pochopeniu a spolupráci. Ďakujem vám, dámy a páni, skvelú prácu odviedli hlavne obe spravodajkyne, pani Klassová a pani Breyerová, ktoré vynikajúco vyjednávali pri hľadaní kompromisov s Radou.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, v mene skupiny UEN. Vážená pani predsedajúca, v tejto rokovacej sále hovoríme v predvečer hlasovania, ktoré je rozhodujúce pre poľnohospodárstvo, zdravie a životné prostredie. Buďme konkrétni: každý z nás, tvorcov legislatívy, ktorý rozpoznal a položil problematickú otázku počas tohto legislatívneho procesu, tak učinil kvôli starosti o poľnohospodárstvo a budúcnosť dodávok potravín.

Samozrejme som znepokojený akýmkoľvek nadmerným používaním pesticídov a ich účinkami. Niet pochýb o tom, že sa zvýšil výskyt rakoviny. Zvýšili sme množstvo rezíduí vo vzduchu, vode a potravinách, čo vplýva na naše zdravie a životné prostredie. Uvedomte si, prosím, že práve naši poľnohospodári sú v priamom kontakte s pesticídmi. Zámer tohto právneho predpisu, s ktorým súhlasím, je ochrana zdravia našich občanov, životného prostredia a poľnohospodárstva.

Ako zákonodarcovia však vždy musíme hľadať strednú cestu a budovať právne predpisy na vedeckých faktoch. Nemôžeme a nemali by sme schvaľovať právne predpisy na abstraktnej rovine. Upustením od pôvodného vedeckého prístupu Komisie založeného na rizikách v prospech prístupu založenom na nebezpečenstvách, by sme zakopli o prvú prekážku. Bez príslušného posúdenia vplyvu, ktorý mnohí z nás opakovane žiadali, nedokáže nikto presne určiť, koľko látok bude zakázaných.

Írsko má jedinečnú miernu, ale vlhkú klímu. Vďaka nej sú naše polia, na ktorých sa pestujú zemiaky a zimné obilniny, burinaté a plodiny sú náchylné na choroby, napríklad na plesne. Odstránenie odhadovaných 22 látok, vrátane prípravkov Mancozeb a Opus, ovplyvní dostupnosť výrobkov.

Aké budú teda výhľady po 18 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti nariadenia? Pesticídy, ktoré už sú na trhu v súlade so súčasnými predpismi, budú dostupné, kým nevyprší platnosť ich licencie. Ak v Írsku dokážeme, že konkrétna látka, ktorá by sa mala stiahnuť, je potrebná na boj proti vážnemu nebezpečenstvu pre zdravie rastlín a ak neexistuje bezpečnejšia náhradná látka, môže sa opakovane povoliť počas piatich rokov aj napriek jej zákazu.

Teoreticky to môže fungovať. Musíme dosiahnuť, aby to fungovalo aj prakticky. V súčasnej dobe si nemôžeme dovoliť znížiť výrobu potravín v EÚ a stratiť konkurencieschopnosť vzhľadom na náš potenciál lídra na trhu. Musíme vyvíjať tlak a naliehať na priemysel, aby investoval do alternatívnych a biologicky bezchybných výrobkov s rovnakými, ba dokonca lepšími účinkami. Existuje precedent. Dobre poznáme prípad použitia nechemického, prírodného, lacného a účinného spreja, ktorý sa na celom svete používa na ochranu bieleho hrozna.

Vítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu prispievajúci k ochrane včiel medonosných, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v opeľovaní dôležitom pre poľnohospodárov a dodávku potravín.

Na záver by som chcel požiadať kolegov poslancov o podporu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 182 skupiny UEN a zamietnutie balíka pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 169. Komisia a odborníci v priebehu štyroch rokov predložia primerané vedecké podklady o endokrinných disruptoroch. Nemôžeme ovplyvniť tento vedecký posudok definíciou, ktorá by nebola vedecky podložená.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, vlastne som sa chcela vyjadriť k správe pani Klassovej, ale využijem túto príležitosť na odpoveď predchádzajúcemu rečníkovi.

Mali by ste si prečítať dohodu! Práve ste povedali, že sme predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa endokrinné látky nevyskytovali na trhu ďalšie štyri roky. Váš pozmeňujúci a doplňujúci návrh docieli pravý opak. Pozrite si to, prosím, ešte raz. Zajtra možno budete môcť návrh stiahnuť, pretože je v rozpore s tým, čo ste práve povedali.

Odvetvie výroby pesticídov nechce, aby sme určili kritériá. Každý z nás, tu v Parlamente, si musí odpovedať na otázku, či sa pokorí výrobcom pesticídov, alebo či vytvoríme pridanú hodnotu pre občanov, zdravie a životné prostredie. To je kľúčová vec, nič iné. Napokon urobili sme, ako vždy, všetky potrebné opatrenia na podporu poľnohospodárstva. Najmä príklad Dánska je nesmierne pôsobivý: v priebehu dvadsiatich rokov tu dokázali bez toho, aby spôsobili poľnohospodárstvu škody, znížiť používanie pesticídov o polovicu, zdvojnásobiť kvalitu vody a znížiť množstvo rezíduí pesticídov o polovicu.

A teraz krátko k pani Klassovej. Srdečná vďaka za vašu prácu! My, ako skupina, by sme však boli uvítali jasne stanovené ciele a jasné časové plány. Samozrejme, napriek tomu dúfame, že to podnieti členské štáty, aby medzi sebou začali súťažiť v tom, ktorý z nich je najviac pripravený brať ochranu rastlín a trvalo udržateľné hospodárenie vážne.

A, samozrejme, by sme boli uvítali viac práv pre obyvateľov oblastí, ktoré susedia s poľnohospodárskymi plochami. V tejto súvislosti takisto dúfam, že smerodajné súdne rozhodnutie britského Najvyššieho súdu jednoznačne podnietiť a podporiť občanov požadujúcich informácie by sa mohlo použiť aj na to, aby sa v členských štátoch v celej Európe poskytol podobný prístup viacerým občanom. Takisto dúfam, že sme urobili krôčik k väčšej transparentnosti.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, v mene skupiny GUE/NGL. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dialóg o týchto opatreniach, smernici a nariadení o pesticídoch, bol veľmi zložitý. Parlament oprávnene trval na efektívnych a vhodných právnych predpisoch. V Parlamente sa viedli rozpravy, Komisia kládla silný odpor a zmobilizovali sa hospodárske subjekty na ochranu vlastných záujmov.

Skutočne by sme sa mali zaoberať verejnými záujmami. Spotrebitelia by mali mať možnosť konzumovať nezamorené jedlá, občania by mali byť schopní tešiť sa z prostredia neznečisteného pesticídmi a poľnohospodári by mali byť schopní pracovať bezpečne a smerovať k novej kvalite výrobkov.

V poľnohospodárstve sa používa nadmerné množstvo chemikálií, ktoré ničia všetko: naše potraviny, životné prostredie a poľnohospodári sú nútení platiť vysokú cenu za túto priemyselnú výrobu. Zneužitie chemikálií je spojené so starým modelom poľnohospodárstva, v ktorom sa väčší dôraz kladie na množstvo než na kvalitu a výroba je odlúčená od pôdy, ročných období a pracovníkov. Je to nákladný a škodlivý model pre nás všetkých pre svoj vplyv na skleníkový účinok. Právne predpisy, ktoré schvaľujeme, sú preto súčasťou hnutia za vytvorenie modernejšieho a zdravšieho modelu kvalitného poľnohospodárstva, ktoré spĺňa potreby občanov a životného prostredia, výraznejšie zohľadňuje pracovné podmienky a vytvára vyšší príjem.

Musím povedať, že naše úsilie padlo na úrodnú pôdu vďaka húževnatosti oboch spravodajkýň a všetkých odborníkov, ktorí spolupracovali s kolegami z Rady. Zámer znížiť používanie pesticídov, a nielen nebezpečenstvo s ním spojené, sa pridal na zoznam záväzkov, ktoré sa musia dodržať v rámci príslušných národných plánov. Týka sa to hlavne vysokorizikových látok.

Ak sa majú prioritne využívať nechemické metódy, ak sa má chrániť a neporušovať pôda a zásoby vody a má sa zabrániť znečisťovaniu spoločných zdrojov, napríklad vody, tak musia jednotlivé štáty cítiť veľkú zodpovednosť za zníženie používania pesticídov a podporovať trvalo udržateľné používanie. Letecké postreky sú teoreticky zakázané a tam, kde neexistujú žiadne iné alternatívy, treba miestnych ľudí vopred informovať o zložení, čase, intenzite a  pláne postrekov. Takisto sme dosiahli pokrok v oblasti práv na dostupnosť informácií a prístup k informáciám cez internet.

Chceli sme presadiť, aby sa z nariadenia vypustila koncepcia troch rozdelených zón, ale Rada nesúhlasila, a tak sa táto koncepcia ponechala. Výsledok je napriek tomu dôležitý. Ide o opatrenia na boj proti nezákonnému pašovaniu, falošným a nebezpečným látkam a podobne. Je to ozajstný krok vpred a dúfam, že pri parlamentnom hlasovaní nevzniknú hádky.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. (NL) Vážená pani predsedajúca, rozprava o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ich uvádzaní na trh je mimoriadne zložitá. Je ťažké nájsť strednú cestu medzi dobrom a zlom. Kým chemické látky škodia životnému prostrediu a zdraviu, naše poľnohospodárstvo bez nich nedokáže fungovať, pretože by sa tým príliš zvýšilo riziko ochorení plodín. To by zasa malo nepriaznivý vplyv na výrobu potravín a hospodárstvo.

Najdôležitejšou úlohou tvorcov legislatívy a politikov je nájsť strednú cestu medzi trvalou udržateľnosťou a ekonomikou poľnohospodárstva. Podľa mňa sú súčasné kompromisné návrhy na dobrej ceste, ja ich schvaľujem. Som nadšený napríklad z toho, že sa snažíme o zníženie rizík a nespoliehame sa výlučne na zníženie používania, veď v praxi samotné zníženie používania nie je vždy zárukou na zníženie rizík. Existujú prípady, keď sa síce zníži množstvo pesticídov, ale používajú sa výrobky s vyššou koncentráciou, čo napokon neprináša životnému prostrediu alebo nášmu zdraviu žiaden prospech.

Som takisto rád, že regulácia povolení nebude natoľko reštriktívna, ako sa navrhovalo v Parlamente v prvom čítaní. Teraz sa právom zavedú ďalšie obmedzenia na udelenie povolenia výrobkom, ktoré však neuškodia poľnohospodárstvu v neprimeranom rozsahu.

Rád by som poďakoval obom spravodajkyniam za spoluprácu a úsilie, ktoré vyvinuli na dosiahnutie tohto výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). - Vážená pani predsedajúca, zaplavili ma odkazy od pestovateľov z celého juhovýchodného Anglicka, ktorí tento návrh považujú priam za katastrofu. Následkom bude podľa nich menšia úroda obilia a vyššie ceny a otvoria sa tým dvere dovozcom, pre ktorých nebudú platiť rovnaké podmienky. Dôjde k stratám pracovných miest, niektoré podniky nebudú schopné prežiť a zastaví sa výroba. V mojom volebnom obvode sa zatvorí niekoľko prevádzok, pretože v niektorých prípadoch neexistujú alternatívy ku kľúčovým látkam, ktoré používajú špecializovaní pestovatelia.

V mnohých krajinách, okrem mojej, sa uskutočnilo neprimerané hodnotenie vplyvov a o prechode z hodnotenia rizík na hodnotenie nebezpečenstva sa tu už hovorilo. Ak použijete nebezpečenstvo ako kritérium, rovno môžete zakázať aj benzín a kofeín. Dokonca aj veda je proti vám, nahromadia sa problémy spojené s odolnosťou voči škodcom, poškodí sa biodiverzita. Programy integrovaného boja proti škodcom už znížili potrebu pesticídov. Dôležité sú možnosti, nie množstvá. A zdá sa, že ignorujete výhody striedania plodín. Nemáte právo zničiť jedno z mála prosperujúcich odvetví britského poľnohospodárstva, len aby ste uchlácholili dánsku nechuť upravovať podzemnú pitnú vodu.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE) . (NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, naše spravodajkyne tvrdo pracovali na dohode, ktorá si zaslúži našu podporu predovšetkým preto, lebo chce dosiahnuť ambiciózne environmentálne a zdravotné ciele, ale aj preto, lebo je poľnohospodársky a hospodársky racionálna, čo znamená, že dbá o istotu dodávky potravín aj schopnosť existencie poľnohospodárstva v Únii.

Kompromis je, ako vždy, založený na ústupkoch. Naďalej si viem len ťažko predstaviť život s limitnými kritériami, bola by som uprednostnila výber na základe vedecky založeného rizikového hodnotenia, a keď uznávam, že vďaka možnosti udeliť výnimky sa zabezpečí účinnosť.

Z kladných bodov by som chcela vyzdvihnúť nasledovné. Po prvé, členské štáty majú rozpätie pre stanovenie rozsahu zníženia. Po druhé, Únia sa rozdelila do troch zón, v ktorých sú povolenia navzájom uznávané, čo nás priblíži k jednotnému trhu s menšou byrokraciou a rýchlejšou dostupnosťou lepších prípravkov na ochranu rastlín. Po tretie, vítam skutočnosť, že členské štáty budú mať dostatočnú flexibilitu na určenie bezpečnostných zón v okolí vodných tokov. Napokon treba takisto pochváliť to, že členské štáty môžu zaviesť opatrenia na uľahčenie používania prípravkov na ochranu rastlín pre menej významné poľnohospodárske plodiny. Je to obzvlášť dôležité pre štáty s intenzívnym poľnohospodárstvom na malých pozemkoch, a preto dúfam, že fond pre menej významných užívateľov bude patrične dopĺňaný.

Dobrým pravidlom na používanie prípravkov na ochranu rastlín je: čo najmenej a čo najbezpečnejšie, ale toľko, koľko je potrebné pre ochránenú a výnosnú úrodu. Ak si budeme uvedomovať a rozumne sledovať, ak sa budeme snažiť o profesionálne a dobre informované používanie, a ak si uvedomíme, že sa poľnohospodárska výroba uskutočňuje na globálnom trhu, dosiahneme strednú cestu, a preto si tento kompromis získa našu podporu.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira (PSE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, pán komisár, najprv by som sa chcela poďakovať spravodajkyniam. Dnes sme si vedomí toho, že prípravky na ochranu rastlín síce umožňujú značný nárast poľnohospodárskej výroby, ale v niektorých prípadoch majú veľmi nepriaznivý vplyv na zdravie a životné prostredie. Okrem právnych predpisov, ktoré sa zavedú, by sme preto nutne potrebovali aj epidemiologický register, ktorý by umožnil zhodnotiť vplyv rôznych používaných pesticídov v závislosti od toho, ako im boli profesionálni používatelia, ich rodiny a, samozrejme, aj spotrebitelia vystavení. V niektorých oblastiach sa zaznamenal obzvlášť prudký nárast výskytu rôznych druhov rakoviny. Postihnuté sú aj deti používateľov, no hlavne poľnohospodárov. Okrem kľúčovej otázky ľudského zdravia by sa mal posudzovať aj vplyv na životné prostredie. Už sme si vedomí škodlivých účinkov istých chemických látok na podzemnú vodu a rieky. Na margo tejto otázky by som takisto mohla poznamenať, že si nemyslím, že návrh ponechať otázku bezpečnostných zón na rôzne vnútroštátne orgány je uspokojivým riešením. Myslím si, že Komisia bude musieť byť v tejto otázke veľmi ostražitá.

Dnes taktiež zaznamenávame zvýšenie erózie pôdy, ktoré by mohlo v nasledujúcich desaťročiach ohroziť poľnohospodárske využívanie pôdy v mnohých oblastiach Európskej únie. Úrodnosť pôd sa veľmi znižuje. Je dobré, že Európska Únia reaguje na tieto riziká, ale taktiež by mala podporovať poľnohospodárov pri znižovaní, alebo dokonca úplnej eliminácii od používania škodlivých pesticídov. Budúca spoločná poľnohospodárska politika by mala zahŕňať tieto ciele a finančne viac zohľadňovať prepojenie vysokokvalitnej výroby a poľnohospodárstva. Agronomický a ekotoxikologický výskum, ako aj odborná príprava poľnohospodárov, by mali podporovať nové metódy výroby prispôsobené špecifickým vlastnostiam jednotlivých území.

Svoj prejav zakončím citátom názvu jedného filmu, ktorý nedávno prišiel do kín a súvisí s témou dnešného večera. Nesie názov: „Demain nos enfants nous accuserons“ [Naše deti nás zajtra obžalujú].

 
  
MPphoto
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, dovoľte, aby som sa pridala k tým poslancom, ktorí považujú dohodu v druhom čítaní za vyvážený kompromis vzhľadom na zložitosť otázky. Ukazuje cestu pre ďalšie zlepšenie v odvetví smerom k účinnejším a bezpečnejším prípravkom na ochranu rastlín a je dostatočne flexibilná, aby sa vyhla situáciám, v ktorých by zákaz istých pesticídov v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnil neškodnosť poľnohospodárskych výrobkov.

Obzvlášť ma potešilo vylepšenie pôvodného návrhu Komisie zamerané na zabránenie duplicitných testov a výskumov a propagovanie testov, ktoré by sa neuskutočňovali na zvieratách.

Dúfam, že by to mohlo mať vplyv aj na iné súvisiace sektory, napríklad požiadavky na údaje týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktorých revízny proces práve prebieha.

Pesticídy sú na rozdiel od chemikálií cielene jedovaté a ich bezpečnostné hodnotenie je osobitou záležitosťou, to však neznamená, že sa majú vykonávať nepotrebné testovania na zvieratách. Vedci možno zistia ďalšie nepodstatné kroky a v budúcnosti bude možno priestor pre ďalšie obmedzenie testovania na zvieratách. Je potrebné poznamenať, že na vývoj a registráciu nových poľnohospodárskych pesticídov alebo prípravkov na ochranu rastlín je potrebných viac než 12 000 zvierat na tucty rozličných, ale často sa prekrývajúcich testov.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, pesticídy sú škodlivé pre životné prostredie a zvieratá. Rád by som zdôraznil, že podmienky, v ktorých sa staré pesticídy v mnohých štátoch skladujú, predstavujú hrozbu pre životné prostredie a ľudí. Chudobné štáty nebudú schopné riešiť tento problém bez pomoci Únie.

Trvalo udržateľné používanie pesticídov je veľmi dôležitá záležitosť. Poskytovanie informácií a školení používateľom je kľúčové, rovnako ako ich podpora agrotechnickými službami. Niektorí odborníci si myslia, že sa používa oveľa väčšie množstvo pesticídov, než je skutočne potrebné. Najčastejšie sa to stáva u malých používateľov, nakoľko im v mnohých otázkach chýbajú potrebné agrotechnické znalosti.

Ďalšími dôležitými otázkami sú umiestnenie pesticídov na trh, vedecký výskum v tejto oblasti a všetky druhy opatrení na zníženie vplyvu pesticídov na zdravie a životné prostredie bez vplyvu na ich účinok. Chcel by som sa poďakovať pani Klassovej a pani Breyerovej za správy, ktoré vypracovali. Rád by som zdôraznil, že tieto smernice majú veľký zmysel v prípade, že sa budú dodržiavať a stanú sa súčasťou poľnohospodárskej praxe.

Skupina Únie za Európu národov smernicu podporuje.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE) . – (NL) Vážená pani predsedajúca, smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a znížení rizík pri ich používaní a nariadenie o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh sú mimoriadne dôležité a užitočné. Trvalo udržateľná výroba a spotreba potravín je predsa základným ľudským právom. Pred nami sú dva kompromisy medzi Parlamentom a Radou. Naša skupina podporí oba dokumenty, hoci by sme boli radšej uvítali rozhodnejší konečný výsledok. Zarazil ma však prístup a prudké protesty záujmových skupín v poľnohospodárstve a priemysle výroby pesticídov v súvislosti s touto dokumentáciou, keďže právne predpisy, o ktorých budeme zajtra hlasovať, zabezpečia lepšiu ochranu ľudí a životného prostredia a v konečnom dôsledku budú viesť k inovácii a bezpečným náhradným výrobkom.

Už sa nikto nemôže zastávať kritiky záujmových skupín v poľnohospodárstve, ktoré tvrdia, že zmizne viac ako polovica pesticídov. Dokonca už aj poľnohospodárske organizácie pripustili, že je potrebné vyradiť maximálne 9 % pesticídov, a dokonca nie okamžite, ale v priebehu niekoľkých rokov. V tejto otázke je naďalej zásadná ochrana verejného zdravia proti karcinogénnym látkam, ktoré dokážu spôsobiť zmeny v DNA, ovplyvniť plodnosť alebo narušiť hormonálnu rovnováhu. Kompromisy v tejto oblasti sú úctyhodné a berú primeraný ohľad na poľnohospodárstvo. Dokonca sa schválilo, že ak sa určité poľnohospodárske odvetvie ocitne v ohrození, tak sa môže vytvoriť osobitný plán, aby sa mu poskytlo viac času.

Podľa mňa predkladáme úctyhodný a prijateľný kompromis medzi ekológiou a poľnohospodárskou ekonomikou.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROTHE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – Vážená pani predsedajúca, existuje mnoho príkladov rozumných environmentálnych opatrení EÚ, ktoré zlepšujú život občanov v celej Únii a existujú samozrejme aj také príklady, keď EÚ zavádza zbytočne byrokratické opatrenia obmedzujúce možnosť zachovať naše poľnohospodárstvo a spôsob života. Obávam sa, že tento balík týkajúci sa pesticídov môže patriť do druhej skupiny.

Vyjadrením svojich obáv z týchto opatrení vám chcem ujasniť, že nemám na mysli priemysel, ale skôr poľnohospodársku komunitu: poľnohospodárov, ktorí – pripomínam predošlých rečníkov – sa zaujímajú o ľudské zdravie rovnako, ako každý iný občan a ktorí v tejto súvislosti nemajú žiadne zlé úmysly.

Tento balík nemá dostatočnú vedeckú prísnosť potrebnú na ochranu nášho zdravia a hospodárstva. Absencia dôkladného hodnotenia vplyvu, zohľadnenia vplyvov na naše životné prostredie, zdravie, hospodárstvo a trvalú udržateľnosť našich poľnohospodárskych komunít je dôkazom neschopnosti uplatniť dostatočnú prísnosť.

Obávam sa, že tento balík bude mať opačný účinok ako progresívne zámery, na ktorých ja založený. Dobre mienený pokus o vytvorenie udržateľnejšieho vidieka ho môže podlomiť zavedením nadmerne prísnych právnych predpisov pre poľnohospodárstvo, ktoré už aj tak zápasí s problémami.

Pozorne som počúvala jednomyseľné argumenty írskych poľnohospodárov a myslím si, že sa oprávnene obávajú tohto balíka a že tieto opatrenia nechránia dlhodobé záujmy našich občanov a poľnohospodárskych komunít.

Trialóg predstavuje pokrok v návrhu, ale nariadenie musíme ešte upraviť pomocou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby sa vyriešili tieto skutočné obavy.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Vážená pani predsedajúca, veľký euroskeptik akým som ja, iba zriedkakedy schvaľuje návrh a odporúča Parlamentu, aby hlasoval v jeho prospech. Dôvodom je, že riešime cezhraničné environmentálne problémy a schopnosť fungovania vnútorného trhu. Návrhy sú spravidla neprimerane byrokratické, avšak nie v tomto prípade.

Tento návrh sa vyhýba zbytočnej byrokracii. Naša spravodajkyňa je na správnej ceste. Táto správa navrhuje prísne a tvrdšie kontroly. Požívanie otravných látok, ako napríklad alkoholu a tabaku, musí byť individuálne rozhodnutie. Proti toxicite sa musíme chrániť spoločne. Práve to sa navrhuje.

Návrh ponúka flexibilitu, vzájomné uznávanie, rozdelenie do zón a právo členského štátu zakázať pesticídy nad rámec tu uvedených prípravkov, čo je úplne vynikajúce. Pesticídy, ktoré už sú autorizované, sa nestiahnu. Voči tomu mám isté výhrady. Mali by sme byť veľmi prísni, pokiaľ ide o jedovaté látky tohto druhu.

Chcel by som vám pripomenúť, čo povedal môj kolega poslanec, pán Mote, o tom, že po zavedení prísnejších predpisov v EÚ sa objaví riziko, že občania budú kupovať výrobky v iných štátoch. Nemyslím si, že k tomu dôjde. Práve preto je dôležité uviesť, že výrobok pochádza z členského štátu EÚ. Ľudia potom uprednostnia práve taký výrobok. Z toho dôvodu odporúčam Parlamentu, aby hlasoval v prospech tohto skvelého kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať spravodajkyniam, schvaľujem dohodu dosiahnutú vďaka pozoruhodnej práci, ktorú s pomocou Európskej komisie a Rady vykonali. Pred sebou máme dohodu, ktorá sa mi zdá byť zvlášť dôležitá, pretože je vyvážená a zohľadňuje spoločný záujem, t. j. berie do úvahy ochranu zdravia spotrebiteľov, ktorí sú znepokojení, len čo sa spomenú pesticídy alebo počujú o kontaminácii ovocia, zeleniny a obilnín rezíduami pesticídov. Cieľ zníženia obsiahnutý v dohode a odstránenie karcinogénnych a genotoxických látok sú preto veľmi dôležité.

Ochrana životného prostredia a biodiverzity so začlenením problematiky včiel medonosných, ochrana vody a našej pôdy sú samozrejme kľúčové aspekty. Takým aspektom je aj ochrana poľnohospodárov, ktorí sú ako prví postihnutí používaním takýchto pesticídov, ktorí budú so spokojnosťou sledovať harmonizáciu legislatívy a zjednodušenie postupov a ktorí budú môcť naďalej používať isté látky potrebné pre poľnohospodárstvo, a dúfame, že to bude trvalo udržateľný typ poľnohospodárstva. Chemický priemysel potrebný pre poľnohospodárstvo má takisto povinnosť vyvíjať a hľadať nové alternatívne riešenia. Vďaka tomuto textu už nebude zmätok v súvislosti s pojmami nebezpečenstvo a riziko. Pesticídy sú evidentne nebezpečné, ale či predstavujú riziko pre profesionálov, používateľov a životné prostredie, závisí od spôsobu ich použitia. Preto je dôležité zabezpečiť odborníkom vhodnú odbornú prípravu, poskytnúť širokej verejnosti informácie a zaviesť výmenu osvedčených postupov.

Na záver by som chcela povedať, že sa v každom prípade musia zosúladiť dovozné kontroly, pretože nemôžeme od našich poľnohospodárov žiadať, aby dodržiavali predpisy, a zároveň naďalej dovážať do Európskej únie výrobky, ktoré nie sú v súlade s našimi právnymi predpismi. Vzniklo by riziko nespravodlivej hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Wise (NI). – Vážená pani predsedajúca, neviem, čo sa tu deje, ale pripomína mi to Vladimíra Iľjiča Lenina a jeden z jeho najznámejších výrokov „čím horšie, tým lepšie“. Keď sa spätne pozriem na posledných šesť mesiacov môjho pôsobenia tu v Parlamente, vidím, že sa to tu práve aplikuje. Čím horšie, tým lepšie! Z môjho uhla pohľadu je to lepšie, pretože čím skôr si ľudia uvedomia, ako veľmi škodí EÚ ich príjmom, existencii a výrobe potravín, tým lepšie na tom budeme bez nej – za tým si stojím.

Táto správa nepozná nebezpečenstvo alebo riziko, nevie ich rozlíšiť. Dovoľte mi, aby som vám to vysvetlil. Vonku je poľadovica – to je nebezpečenstvo. Existuje riziko, že na ceste domov spadnem. Ani jeden z týchto prípadov však nemôžete upraviť právnymi predpismi.

Spôsobí to škody výrobe potravín. Poľnohospodárov to hospodársky zničí. Spôsobí to zvýšenie cien potravín, hlavne vo Veľkej Británii. Ja budem hlasovať proti tomu, pretože „čím horšie, tým lepšie“, a keď sa toto posolstvo dostane medzi ľudí, my v Británii vystúpime z EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa poďakovať spravodajkyniam aj tieňovým spravodajcom. Kompromis, ktorý sa dosiahol, je podľa mňa posun smerom k trvalo udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu, ktoré tak zúfalo potrebujeme. Je všeobecne známe, že pesticídy zohrávajú kľúčovú úlohu v ochrane proti chorobám a škodcom, ale chemické pesticídy zároveň znečisťujú životné prostredie a môžu mať škodlivé účinky na zdravie. Preto je dôležité zodpovedne zúžiť priepasť medzi bežným a ekologickým poľnohospodárstvom. Tieto právne predpisy presne to zabezpečujú, predovšetkým tromi opatreniami, ktoré sú z tohto hľadiska dôležité.

Po prvé, zakáže sa niekoľko najnebezpečnejších chemických pesticídov. V prípadoch, kde ešte nie sú dostupné alternatívy, sa udelia výnimky. Pestovanie tulipánov nie je v ohrození, ale neuškodilo by mu, keby sa trochu znížila hladina toxínov.

Po druhé, toto je rovnako dôležité, v legislatíve sú zahrnuté aj stimuly na podporu vývoja trvalo udržateľnejších výrobkov a výrobkov pre menej významné plodiny. Menej významné plodiny sú plodiny, ktoré sa pestujú v malých množstvách, napríklad rajčiny, ružičkový kel a tulipány. Mnohí záhradníci sa obávali, že by legislatíva mohla tieto plodiny ohroziť, ale našťastie sa ukázalo, že ich obavy boli neopodstatnené. Práve naopak, pretože nariadenie zabezpečí založenie špeciálneho fondu na podporu výskumu výrobkov vhodných pre menej významné plodiny.

Tretie opatrenie, ktoré je tiež významné, je, že členské štáty by v tejto súvislosti mali vytvoriť plány na zníženie rizík spojených s používaním ostatných chemických pesticídov. Používanie chemických pesticídov sa znižuje všade, ale hlavne v citlivých oblastiach, napríklad v blízkosti škôl. To je tiež dôležité.

Všetky tieto opatrenia sú prospešné pre životné prostredie a verejné zdravie. Keby to bolo na mne, zakázala by som aj neurotoxické látky, nakoľko môžu ovplyvniť fungovanie ľudského nervového systému, a z toho dôvodu by sa nemali striekať na poľnohospodárske plodiny.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, občania Európy by dnes mali mať radosť z veľmi rozumnej dohody o pesticídoch, ku ktorej dospela Komisia, Rada a samozrejme naše spravodajkyne, a súdiac z toho, čo som počula počas rozpráv, sa dosiahla za silného a mimoriadne efektívneho lobovania v Spojenom kráľovstve a Írsku.

Je to teda legislatívny balík, ktorý zosúlaďuje zdravie a životné prostredie s konkurencieschopnosťou a inováciou namiesto toho, aby ich staval proti sebe, ako to často býva. Je dôležité mať na pamäti, že hoci tých približne 800 chemických molekúl nepochybne zohráva dôležitú úlohu v ochrane plodín proti škodcom, dnes existuje mnoho ľudí, ktorí neschvaľujú vystavovanie obyvateľstva zdravotným rizikám, ktorým sa dá zabrániť. Ja osobne mám na mysli hlavne poľnohospodárov, ktorí sú z nás najviac vystavení určitým škodlivým látkam, látkam CMR a endokrinným disruptorom.

Údaje, ktoré poskytla WHO, sú poučné: jeden milión prípadov vážnej otravy pesticídmi a približne 220 000 úmrtí ročne. Dnes spochybňujeme túto filozofiu, ktorá spočíva v používaní chemikálií na všetko, čím spôsobuje kokteilový efekt a zaujíma krátkodobý postoj k poľnohospodárstvu. Uskutočňuje sa potrebná zmena smerovania, ktorá, ak, samozrejme, naše plénum zajtra prijme kompromis, formálne prinesie ambicióznu, realistickú a rozhodne modernú politiku týkajúcu sa pesticídov. Je to ambiciózne, lebo Európania sa chcú, ako aj my, zbaviť nebezpečných výrobkov, takisto podporujú zákaz leteckých postrekov a zvýšenú ochranu verejných priestranstiev. Je to realistické, lebo sa dodržiavajú hospodárske životné cykly, dve tretiny látok umiestnených na trhu sú bezpečné na obnoviteľnej báze, a preto autorizované na dobu 10 rokov, a výrobcovia nemajú opodstatnený dôvod na obavy.

Vážená pani predsedajúca, na záver mi dovoľte zopakovať, že tento balík týkajúci sa pesticídov je moderný, pretože integrované riadenie pesticídov je nevyhnutnou súčasťou novej poľnohospodárskej politiky, ktorá Európe prinesie menej, ale o to kvalitnejších pesticídov.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som vyzdvihnúť tri problematiky z rozpravy o správach o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Po prvé, ustanovenia, o ktorých sa diskutuje, sa týkajú iba dvoch etáp používania chemických výrobkov, a to ich uvádzania na trh a ich následného používania. Ešte neexistujú primerané pravidlá na stiahnutie takých látok z trhu a ich zneškodnenie. V mojej krajine, Poľsku, je zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín veľkým problémom. Prioritou je skôr výrazná finančná podpora, než dodatočné právne ustanovenia. Miestne orgány, na ktorých území sú umiestnené skládky odpadov pre látky tohto druhu, žiadajú na zneškodnenie látok finančnú pomoc. Po druhé, bolo by potrebné, keby jednotlivé členské štáty mali v súlade so zásadou subsidiarity právo posledného slova v súvislosti s udelením, obmedzením a odmietnutím povolenia na používanie chemického výrobku na ich trhu. Po tretie, dúfam, že riešenia prijaté v Parlamente vytvoria rovnaké pravidlá pre všetkých európskych poľnohospodárov v súvislosti s používaním prípravkov na ochranu rastlín. Takisto pevne verím, že nelegálne praktiky súvisiace s obchodovaním a používaním týchto výrobkov sa znížia na minimum.

 
  
MPphoto
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL). (FR)Vážená pani predsedajúca, návrhy správy sú správne a z toho dôvodu by som chcela spravodajkyne pochváliť. Je síce pravda, ako tvrdí Komisia, že pesticídy sa týkajú hlavne spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale platí tiež, že takáto smernica by mala mať ako hlavný právny základ životné prostredie a verejné zdravie. Jej rozsah sa nemôže zredukovať na jednoduchú trhovú harmonizáciu alebo problematiku konkurencieschopnosti. Dôkazom je prípad najvzdialenejších regiónov Francúzska, Martiniku a Guadeloupe, kde sa v prípade Martiniku natrvalo znečistilo 20 % pôdy, 20 % povrchu ostrova, čo je plocha s rozlohou 1000 km2, látkou chlordecon, ktorej životnosť je neznáma. Znečistila nielen pôdu, ale aj povrchové vody, niektoré oblasti podzemných vôd a morskú vodu pri pobreží a mimoriadne poškodila naše hospodárstvo. Kto sa zamýšľa nad súčasnými problémami verejného zdravia? Ak ešte nie je neskoro, odporučila by som Parlamentu preštudovať prípad Martinik, ktorého si je Francúzsko veľmi dobre vedomé.

Je dôležité, aby táto smernica docielila výrazné zníženie používania chemických pesticídov v neposlednom rade podporovaním trvalo udržateľných alternatívnych riešení, akými sú napríklad organické poľnohospodárstvo a biopesticídy. Bude to zásluha Parlamentu. Nakoniec nezabúdajme – mnohokrát sa to zdôraznilo – na ničivé účinky pesticídov na faunu, hlavne na včely. Je takisto dôležité, aby bol Parlament obozretný, pokiaľ ide o výrobky voľného obchodu, predovšetkým poľnohospodárske výrobky z krajín, ktoré nemajú sprísnené podmienky na používanie pesticídov.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, všetkých nás tu spája želanie chrániť zdravie, ale mali by sme mať na pamäti, že práve poľnohospodári vyrábajú dobré, čerstvé a výživné potraviny, ktoré sú základom nášho zdravia. Pochádzam z daždivej krajiny. Naši poľnohospodári neustále bojujú proti fungálnemu zamoreniu. Huby – na rozdiel od hmyzu, ktorý prichádza a odchádza – prídu a zostanú. Zákaz používania fungicídov alebo nariadenie ich používania v zriedenom stave by mohlo pestovanie zemiakov a obilnín v Írsku znemožniť, no tento navrhovaný právny predpis má už teraz iný účinok.

V našich médiách sa už množia články podporujúce pestovanie geneticky modifikovaných zemiakov ako odpoveď na obmedzenie používania pesticídov zo strany EÚ. Čo bude viac škodiť včelám a životnému prostrediu: ďalšie zodpovedné používanie pesticídov, ako to robia írski poľnohospodári, alebo genetická modifikácia? Pesticídy vraj môžu narušiť DNA. Genetická modifikácia je založená na narúšaní DNA. Teraz je viac, ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sme začali s komplexným hodnotením vplyvov.

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI). – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, text týkajúci sa používania pesticídov, ktorý bol prijatý 18. decembra ako výsledok trialógu medzi Radou, Parlamentom a Komisiou, vyzerá byť vyvážený.

Samozrejme berie do úvahy ako záujmy poľnohospodárov, tak aj potrebnú ochranu životného prostredia vrátane chránených území. Túto záležitosť som pozorne sledoval a dosiahnuté výsledky ma tešia, keďže poľnohospodárom umožnia vykonávať hospodársku činnosť a používať pritom pesticídy a prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa však budú prísne kontrolovať.

V tomto ohľade by som rád zdôraznil, že pestovatelia kyslého ovocia a zeleniny v mojom regióne, Normandii, už niekoľko rokov používajú tie najšpičkovejšie agro-environmentálne metódy. Rada a Parlament sa našťastie veľmi užitočne dohodli v tomto čase neistoty, ktorý ešte zhoršuje konečná súvaha spoločnej poľnohospodárskej politiky a ohrozenie poľnohospodárskeho rozpočtu.

Na záver by som chcel povedať, že budeme vždy stáť pri poľnohospodároch a hájiť ich pracovný nástroj a nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti, ktorá spočíva predovšetkým v nakŕmení ľudí a až potom v zachovaní prírody a zveľaďovaní krajiny k spokojnosti všetkých. S ohľadom na nezodpovedný tlak, ktorý vyvíjajú ekológovia, je potešujúce, že zvíťazil zdravý rozum.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, zajtra budeme hlasovať o nových nariadeniach o ochrane rastlín. Ide o tému, ktorá vzbudzuje u obyvateľov veľké emócie. Odrazilo sa to aj na rokovaniach v Parlamente. Všetci by sme za dostupné ceny chceli čerstvé, zdravé a domáce potraviny, ktoré neobsahujú nebezpečné rezíduá prípravkov na ochranu rastlín. Výsledok trialógu pre to vytvorí predpoklady. Nové nariadenie o ochrane rastlín je veľkým krokom k lepšej ochrane spotrebiteľov a zdravia.

Pri stanovovaní kritérií na udeľovanie výnimiek mali pred politickými dogmami prednosť vedecké kritériá. Výsledkom trialógu je obrovský krok vpred na rozdiel od výsledku nášho Parlamentu z prvého čítania. Nedotkne sa to takmer 80 % všetkých účinných látok, ale len tých, ktoré predstavujú riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, a toto je postavené na vedeckom základe. Pre trvalo udržateľné hospodárstvo bude v budúcnosti dostatok dostupných prípravkov na ochranu rastlín. Látky, ktoré sú skutočne nebezpečné, budú však tiež zakázané.

V budúcnosti už nebude 27 vnútroštátnych licenčných orgánov, ale iba 3 licenčné zóny na udeľovanie licencií na prípravky na ochranu rastlín. Členské štáty si musia potom v rámci týchto zón vzájomne uznávať jednotlivé licencie. Nové nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín zabezpečí potrebný dlhodobý súlad s odôvodnením v sektore prípravkov na ochranu rastlín. Potom budeme mať rovnako vysokú úroveň ochrany bez ohrozenia udržateľnej poľnohospodárskej výroby v Európe. Takto docielime skutočný vnútorný trh a rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a urobíme veľký pokrok smerom k ochrane zdravia. Pre spotrebiteľov a poľnohospodárov je to ohromný úspech. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). (RO) Používanie prípravkov na ochranu rastlín v súlade s účinnými poľnohospodárskymi postupmi je nevyhnutné na vypestovanie dostatočného množstva kvalitných potravín, ktoré zabezpečia vysokú úroveň ochrany zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Zmierňovanie rizík a vplyvov súvisiacich s používaním pesticídov a stanovovanie cieľov zameraných na menej časté používanie týchto prípravkov pomôže zabezpečiť trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.

Prítomnosť veľkého množstva pesticídov v potravinách, ktoré sa spotrebúvajú v Európskej únii, je dôsledkom závislosti od týchto chemických prípravkov, ktoré napriek tomu, že sú potrebné na znižovanie zamorenia a zlepšenie efektivity výroby, môžu mať nežiaduci vplyv na verejné zdravie.

Niektoré členské štáty vrátane Rumunska čelia veľkej miere zamorenia, ktoré ovplyvňuje ich poľnohospodársku pôdu, a používanie pesticídov sa javí ako najlepší spôsob odstránenia škodcov.

Z toho dôvodu pomôžu návrhy na zavedenie integrovanej ochrany proti škodcom, používanie alternatívnych látok a riadenie rizika produkovať vhodné poľnohospodárske výrobky, ktoré berú ohľad na životné prostredie a bezpečnosť verejného zdravia, vďaka čomu sa zníži závislosť od prípravkov na ochranu rastlín.

Veľké množstvo škodcov na rumunských poľnohospodárskych plochách zároveň znamená, že pôdu musíme ošetrovať postrekom z lietadiel. Keď však smernica vstúpi do platnosti, tieto postreky sa budú aplikovať už len tam, kde sa nedajú uplatniť alternatívne riešenia pre boj proti škodcom, aby bolo životné prostredie primerane chránené.

S kompromisným výsledkom, ktorý podporila väčšina politických skupín, som spokojná. Zabezpečí totiž aj rovnováhu medzi dostupnosťou prípravkov na ochranu rastlín, a tým aj dostatkom potravinových výrobkov, a ďalej pomôže udržať konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov a zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia a zdravia.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, prípravky na ochranu rastlín boli a stále sú základnými poľnohospodárskymi zdrojmi. Poľnohospodári vyžadujú minimálny výber prípravkov na ochranu rastlín, lebo je to vec ochrany pôvodnej kultúrnej krajiny, výroby potravín najvyššej kvality a ochrany zdrojov.

Naše rozpravy o chemikáliách sa príliš často vedú na veľmi iracionálnej úrovni. Ak chceme dosiahnuť rozumné výsledky, musíme myslieť a konať racionálne. Dôsledky pôvodného stanoviska Parlamentu by boli fatálne: všeobecný zákaz používania prípravkov na ochranu rastlín by viedol k zníženiu poľnohospodárskej výroby a napokon k zvýšeniu cien potravín. Preto som rád, že v rámci trialógu sme dospeli k prijateľnému kompromisu. Je chvályhodné, že sme zachovali rozdelenie do troch zón, aj keď so značnými výnimkami pre členské štáty. Odvážny krok k riešeniu vo forme konzistentného vnútorného trhu by v tejto fáze vyzeral inak.

So zreteľom na prijateľné kompromisy, ktoré sme dosiahli, by sme nemali opravovať konečnú definíciu endokrinologicky účinných látok, ale ponechať Komisii štyri roky na vypracovanie definície na vedeckom základe. V opačnom prípade to s prevenciou preženieme.

Podľa mňa je poľutovaniahodné, že neumožňujeme žiadne hodnotenie vplyvov dohody, ku ktorej sme dospeli.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, naša práca na ďalších úlohách, ktoré sa zameriavajú na reguláciu otázok dôležitých pre ľudské zdravie v rámci Európskej únie, sa chýli k záveru. Verím, že kompromisy, na ktorých sa chceme dohodnúť, sú rozumné. Mali by zabezpečiť, aby zavedené obmedzenia podporili zdravie bez ohrozenia vývoja európskeho poľnohospodárstva.

Je však dôležité mať na pamäti, že všetky také zmeny zamerané na sprísnenie bezpečnostných podmienok v poľnohospodárstve majú za následok omnoho vyššie náklady. Tie musia znášať naši poľnohospodári, od ktorých sa zároveň vyžaduje, aby zlepšovali svoju konkurencieschopnosť na svetových trhoch. Naši poľnohospodári budú musieť platiť viac za bezpečnejšie pesticídy. Zopakujem, čo som v Parlamente povedal už veľakrát predtým. Pre našich poľnohospodárov a výrobcov potravín rozhodne stanovme vysoké štandardy. Tie isté štandardy však zaveďme aj pre dovozcov potravín z krajín mimo Únie, inak sa naše úsilie zvyšovať štandardy stane kontraproduktívnym.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážená pani predsedajúca, čo sa týka tejto veci, nesúhlasím s názorom, že už máme vyvážený balík. Podľa mňa sa táto rozprava vyznačuje dvomi nezmyslami: v prvom rade je to zavrhnutiahodné bláznovstvo EÚ, ktorá sa nezastaví ani len kvôli hodnoteniu vplyvov, ženie sa cestou zakazovania mnohých prípravkov na ochranu rastlín, nezaujíma ju, že neexistujú žiadne náhrady a že tým veľmi utrpí domáca výroba potravín, najmä sektor obilnín a zeleniny, a tým len prehlbuje závislosť od dovozu z iných štátov, ktoré tieto veci ani trochu nezaujímajú.

Vážená pani predsedajúca, v tejto rozprave som si vypočul veľa o vede, ale aká je to veda, keď sa nepodrobí riadnemu hodnoteniu vplyvov?

Druhý nezmysel sa týka najmä mojej krajiny, ktorú tieto návrhy ovplyvňujú asi najviac a ktorá sa musela podrobiť hlasom kvalifikovanej väčšiny v Rade o týchto veciach až do takej miery, že im pravdepodobne nebudeme môcť vzdorovať. Kvôli hlúpemu podrobovaniu sa kvalifikovanej väčšine sme sa ocitli v tejto pozícii a napriek tomu by niektorí v zmysle Lisabonskej zmluvy povedali, že do tejto kategórie by malo patriť ešte viac tém.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, ide o vyvážený kompromis, a preto ho podporím. Rád by som zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. Ako v tejto rozprave počujeme, dokumentácia bola pripravovaná s veľkými emóciami, no aj napriek tomu dokázala zosúladiť rôzne ciele ochrany, ktoré týmito právnymi predpismi sledujeme.

Európa tvrdí, že v oblasti ochrany rastlín je jednou z najpokrokovejších legislatívnych mocí na svete a že je to veľké plus. Pre nás bolo dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi predmetnými cieľmi ochrany a ochranou zdravia, cieľmi vnútorného trhu a samozrejme aj ochranou životného prostredia, ale dosiahli sme aj vyvážený výsledok medzi konkrétnymi ochrannými cieľmi. Pre nás bolo dôležité dodržiavať rôzne zásady, napríklad, aby sa celá vec zakladala na faktoch a vedeckých princípoch, nie na emóciách,a po druhé, aby sme si udržali prístup založený na riziku, nie prístup založený na nebezpečenstve, ako predtým. Pre uskutočniteľnosť celého legislatívneho projektu a jeho následnú realizáciu je to mimoriadne dôležité.

Zároveň je potrebné pripomenúť, aby sme pri realizácii neuprednostňovali dovoz, a tým neznevýhodňovali vnútroštátnu alebo európsku výrobu. V tomto prípade má však ešte Komisia pred sebou zložitú úlohu. Celkovo sa tieto zásady vzali do úvahy vyváženým spôsobom. Preto nám tento kompromis stačí. Čo sa týka podrobností, podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby mali členské štáty na ochranu podzemnej vody potrebnú flexibilitu a subsidiaritu a aby sa tak dostali do pozície, z ktorej budú môcť reagovať na jednotlivé konkrétne okolnosti. V tomto prípade sa nedá Holandsko porovnávať s Nemeckom alebo Maltou či Gréckom. Taktiež je dôležité, aby sa používanie pesticídov v oblastiach Natura 2000 a vtáčích rezerváciách znížilo na minimum. Členské štáty budú mať aj pri realizácii tohto znižovania dostatok priestoru na manévrovanie. Toto je však kompromis, ktorý by mali podporiť všetci.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poklonou spravodajcom za vynikajúce správy. Času je málo, preto sa budem venovať len správe pani Klassovej a poukážem na niekoľko nedostatkov navrhovanej smernice.

Táto smernica upravuje systém poskytovania odbornej prípravy a udeľovania osvedčení distribútorom a profesionálnym používateľom pesticídov. Navrhované opatrenia by však mali medzi členskými štátmi zabezpečiť vzájomné uznávanie osvedčení potvrdzujúcich dokončenie odbornej prípravy v používaní pesticídov. Smernica ďalej obsahuje aj nariadenia o systéme technickej kontroly a údržby zariadení na aplikáciu pesticídov, ktoré sa zakladajú na vnútroštátnych právnych predpisoch. Myslím si, že túto vec by bolo vhodné upraviť na úrovni Spoločenstva. Ak by sa táto kontrola zakladala na medzinárodných predpisoch, vzájomné uznávanie výsledkov členskými štátmi by bolo plne odôvodnené. Je to mimoriadne dôležité najmä vo vzťahu k obrábaniu polí nachádzajúcich sa v pohraničných oblastiach a k oficiálnemu konaniu, čo sa týka ochrany rastlín. Rád by som spomenul poslednú výhradu, a síce to, že osobitné okolnosti ochrany lesov sa nebrali do úvahy. Lesy sa bez leteckého postreku nedajú udržiavať.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Vážená pani predsedajúca, ako holandský poslanec Európskeho parlamentu som túto legislatívu pozorne sledoval. V mojej nízko položenej krajine je situácia veľmi špecifická. Na rozdiel od iných oblastí v Európe nie je v Holandsku možné zaviesť nárazníkové zóny, ktoré Európa stanovila pozdĺž všetkých vodných tokov. Nefungovalo by to. Znemožnilo by to normálnu udržateľnú výrobu v poľnohospodárstve a záhradníctve. Holandsko je však známe aj vďaka menej významným plodinám, ako sú tulipány, cibuľa a čakanka. Preto by sme mali venovať osobitnú pozornosť tomu, ako tento kompromis sformulovať. Kompromis, ku ktorému sme práve dospeli, je výborným vylepšením kompromisu z návrhu pani Breyerovej, o ktorom hlasovala Komisia. Ako člen skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov som pri tej príležitosti hlasoval proti. Teraz tu však sú primerané prechodné ustanovenia, ktoré v kombinácii s inováciou a náhradnými prípravkami priemyslu pomôžu. Navyše aj fond pre menej významné plodiny, ktorý sa založí, znamená vzpruhu pre tieto alternatívy. Aj tri predmetné nariadenia, tri európske zóny pre uznávanie a schvaľovanie sú omnoho lepšie zosúladené s reálnou praxou.

Rád by som sa venoval ešte jednej otázke a tou je schvaľovanie výrobkov spoza hraníc EÚ. Sme priekopníkmi pri zabezpečení rovnováhy medzi verejným zdravím a praktickou aplikovateľnosťou, ale čo sa stane s externými dovozmi? Podľa môjho názoru by sa touto otázkou hospodárskej súťaže, ako aj paralelným dovozom a paralelným obchodom, mala zaoberať Svetová obchodná organizácia, ktorá sa takýmto záležitostiam venuje.

Návrh môžeme podporiť. Rád by som poďakoval spravodajcom a najmä pani Klassovej a pani Hennicotovej-Schoepgesovej za úsilie, ktoré v tomto ohľade vyvinuli. Zostáva už len tento jeden problém, ktorý poľnohospodárov trápi, že síce uplatňujeme udržateľné poľnohospodárstvo, ale čo ostatní? Tento problém zostáva nateraz nevyriešený, a preto by som si rád vypočul vašu reakciu.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (HU) Dámy a páni, potravinová bezpečnosť je hlavným cieľom Európskej únie, ale toto je úbohý kompromis. Maďarsko sa v Rade postaví proti tejto správe a maďarskí poslanci Európskeho parlamentu takisto, pretože škodí európskemu poľnohospodárstvu.

Stojíme pred dvomi problémami mimoriadneho významu. Zónový systém je umelý a odporuje zásade subsidiarity Európskej únie a, ako práve poznamenal kolega poslanec z Holandska, znemožňuje pružné reagovanie. Okrem toho škodí európskemu poľnohospodárstvu, pretože sa zvyšuje miera rizika, zvyšuje sa nebezpečenstvo rezistencie, rastú výrobné náklady a aj preto, lebo, ako poznamenali mnohí kolegovia poslanci, nebudeme schopní monitorovať výrobky z tretích krajín. Z tohto dôvodu predstavuje smernica mimoriadne vážne nebezpečenstvo.

A napokon, dôsledok radikálnych environmentálnych stanovísk je taký, že obmedzenie používania prípravkov na ochranu rastlín uvoľní miesto geneticky modifikovaným organizmom, čo by Európa nechcela.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcela poďakovať tým, ktorí na týchto dvoch dôležitých správach pracovali. Na základe niektorých príspevkov, ktoré tu dnes večer odzneli, by si niekto pomyslel, že EÚ v súčasnosti nemá absolútne žiadnu kontrolu nad marketingom a používaním týchto chemikálií – ale my ju máme! V súčasnosti máme prísne predpisy a prísne sú aj s ohľadom na rezíduá a potraviny. V tejto rozprave sa neprikláňam na žiadnu stranu, ani k žiadnemu extrému, najmä nie k tým, ktorí nevidia potrebu prípravkov na ochranu rastlín pri výrobe potravín, ani k tým, ktorí tvrdia, že tieto dva právne predpisy sú pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín v Európe katastrofou.

Trochu ma zarážajú vyjadrenia komisára Dimasa o tom, že ľudí pesticídy znepokojujú. Áno, môže to tak byť, ale otázka znie: do akej miery je toto znepokojenie oprávnené? Čo ste ako Komisia urobili pre to, aby sa spotrebitelia dozvedeli, že veľké množstvo našich potravín sa vyrába s použitím prípravkov, ktoré zabezpečujú ich kvalitu a bezpečnosť? Áno, niektoré zložky chemikálií sú veľmi nebezpečné, ale riziko ich používania závisí od toho, ako sa používajú, a od dodržiavania maximálnych hladín rezíduí v našich potravinách. Som presvedčená, že tí, ktorí ich používajú, majú podľa mojich skúseností dobrú odbornú prípravu a možno by sme mali len zintenzívniť odbornú prípravu v iných členských štátoch.

Dvadsaťdva látok sa ide zakázať; v Írsku a Spojenom kráľovstve panujú veľké obavy o produkciu obilnín a o zemiaky. Otázky znejú: zareaguje chemický priemysel a začne vyrábať nové prípravky? Na túto otázku nemá Komisia odpoveď. Zaberie takéto znižovanie? Čo sa stane, ak nebudú žiadne alternatívy? Myslím si, že sa tým musíme zaoberať, lebo v Írsku chceme aj naďalej pestovať obilniny a zemiaky. Otázka potravín z dovozu je veľmi naliehavá, preto žiadam ešte ďalších päť sekúnd. Ak by Komisia na tomto spolupracovala s výrobcami potravín z EÚ, mohli by sme v tejto oblasti pokročiť. Je neprijateľné, aby tu Komisia sedela a vyhlásila, že zakáže používanie látok v Európe, ale tí mimo Európskej únie nám môžu aj naďalej posielať potraviny, v ktorých sa tieto látky nachádzajú. Nie je to konkurencieschopný postoj, je to neprijateľné a ja vás žiadam, aby ste o tom dnes večer hovorili.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE-DE). (ES) Vážená pani predsedajúca, rada by som povedala pár slov k správe pani Breyerovej. Je potrebné povedať, že európski poľnohospodári si sú plne vedomí toho, že pri používaní prípravkov na ochranu rastlín je potrebné venovať osobitnú pozornosť ľudskému zdraviu a ochrane životného prostredia. V tomto odvetví však panujú veľké obavy, keďže Európsky parlament nerozumie vplyvu, ktorý môže mať toto nariadenie v budúcnosti.

Hodnotenie jeho prípadného vplyvu naznačuje, že kvôli nedostupnosti prípravkov na ochranu rastlín v budúcnosti bude veľmi ťažké udržať pod kontrolou škodcov a choroby rastlín, ktoré ovplyvňujú pestovanie mnohých potravín, najmä celú stredomorskú poľnohospodársku výrobu, ako aj pestovanie okrasných rastlín a rezaných kvetov.

Som si plne vedomá, že dohoda plynúca z trialógu bola výsledkom zložitých rokovaní, a preto musím uznať prácu, ktorú odviedli spravodajcovia. Je však potrebné pripustiť, že následkom dočasnej definície endokrinných disruptorov bude strata veľkého množstva účinných látok, najmä insekticídov, ktoré sú pre poľnohospodárstvo mimoriadne dôležité.

Výrobcovia musia mať k dispozícii dostatočné množstvo účinných látok, aby mohli účinne a bezpečne bojovať proti chorobám rastlín alebo škodcom, ktorí ich rastliny napádajú, a mať na pamäti, že nebezpečenstvo veľakrát nespočíva ani tak v samotnom prípravku, ako v jeho zlom použití.

Z týchto dôvodov podporuje španielska delegácia skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov návrhy, ktoré vyžadujú hodnotenie vplyvu, a bude hlasovať za pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Sturdyho, ktorý som aj ja sama podpísala a ktorý sa vzťahuje na endokrinné disruptory, a za tie, ktoré umožnia, aby boli prípravky na ochranu rastlín k dispozícii v prípade núdze.

Ak sa toto nariadenie prijme v zmysle dosiahnutej dohody, výsledkom bude zníženie poľnohospodárskej výroby a nárast cien potravín, kvôli čomu budeme dovážať tie potraviny, ktoré nevyrábame a ktoré budú ošetrené tými istými prípravkami, ktoré zakazujeme.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, čo sa týka správy pani Breyerovej, pýtam sa Komisie, prečo ste proti hodnoteniu vplyvov? Čo je také dôležité alebo také znepokojujúce, že Komisia je proti hodnoteniu vplyvov?

Nemáme žiaden vedecký dôkaz, aby sme mohli tvrdiť, že niektoré prípravky, ktoré používame, sú nebezpečné pre verejné zdravie. Niektoré sú, ale je dosť veľa tých, ktoré navrhujete stiahnuť z ponuky, hoci nie sú nebezpečné. Konkrétne mám na mysli napríklad prípravok Triasol, ktorý je pre pestovanie pšenice v Európskej únii nevyhnutný. Sklamali ste, a týmto jednoznačne myslím vás, Komisiu, sklamali ste širokú verejnosť, keď ste nedokázali zabrániť príchodu geneticky modifikovaných organizmov do Európskej únie, čo Komisia aj pripúšťa. Pripustili ste skutočnosť, že ste nezabránili príchodu geneticky modifikovaných organizmov do Európy. Zlyhali ste, čo sa týka správy o maximálnych hladinách rezíduí, ktorú som pripravil. Máme tu členku GR SANCO – pani komisárka je však práve zaneprázdnená vedením rozhovoru, ale keď dohovorí, možno by si mohla vypočuť, čo chcem povedať. Zlyhali, čo sa týka kontroly dovozov s maximálnymi hladinami rezíduí pesticídov. Nájdeme ich na regáloch supermarketov.

Takže, ak zakážeme tieto prípravky v Európskej únii, čo urobíte s ohľadom na výrobky z dovozu? Poviete len: no, veď je to nakoniec jedno – tieto výrobky k nám budú chodiť tak či onak? Necháme to tak a budeme sa nazdávať, že ľudí to netrápi?

Pokiaľ ide o výrobu potravín, poľnohospodári z celej Európskej únie sa zachovali najzodpovednejšie a prijatím tejto legislatívy im vlastne povieme, že sú hlupáci a že sa ich to netýka. Žiadny poľnohospodár so zdravým zmýšľaním by nepoužil chemikáliu, ktorá je nebezpečná pre verejné zdravie. Čo sa tohto týka, vykonali sme obrovské množstvo prieskumov.

K tejto veci vyslovím ešte dve myšlienky. Pri výrobe vajec sa chystáme zakázať klietky, ale napriek tomu na to udelíte výnimku. Na tomto však ľuďom veľmi záleží. Znepokojuje ma, že vy, Komisia, ste zatiaľ nedokázali uplatniť všetky právne predpisy, ktoré máme. Teraz je absolútne nevyhnutné, aby ste dali poľnohospodárom príležitosť obhájiť sa a dokázať, že tieto výrobky sú bezpečné.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) V dôsledku nezodpovedného používania pesticídov sa objavilo niekoľko alarmujúcich trendov týkajúcich sa zdravia. Je zrejmé, že nemôžeme zlepšovať zdravie a znižovať výskyt rakoviny, keď sú naše potraviny čoraz jedovatejšie. Na mysli mám jednu z kľúčových otázok životného prostredia a zdravia, a preto nám môže pomôcť len zmena rozvojovej paradigmy, nie samotné kozmetické úpravy.

Práca, ktorú odviedla moja kolegyňa, pani Klassová, a kolegyňa, poslankyňa Breyerová, v spolupráci s tieňovými spravodajcami, je krok správnym smerom a ja by som rád povedal, že ju plne oceňujem. Som rád, že môžem poznamenať, že obidve správy dokázali určiť veľa oblastí, v ktorých je potrebné konať, a zároveň oslovujú výrobcov, predajcov a používateľov pesticídov. Zároveň však žiadame o zavedenie národných akčných plánov s kvantifikovanými cieľmi.

Podľa mňa je podstatné, že sme o tom informovali susedné štáty, keďže to môže mať významný vplyv nielen na ľudí, ale najmä na včely. Znamená to, že môžeme predchádzať škodám jednoducho tak, že sa zameriame na tých, ktorí by ich mohli spôsobiť. Táto smernica stanovuje, že členské štáty si môžu do svojich národných akčných plánov zahrnúť predpisy o informovaní susedných štátov. Bol by som radšej, keby sa ustanovilo, že tak musia urobiť.

Som presvedčený, že je možné povoliť ochranu rastlín s tým, že nechemické, čiže biologické a mechanické prípravky budú hrať väčšiu rolu.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, vážení komisári, rád by som vám pripomenul, že ani nie pred rokom sme v tejto miestnosti rokovali o tom, čo urobíme s ohľadom na celosvetovú potravinovú bezpečnosť, a či je vo svete dostatok potravín, čo nás veľmi znepokojovalo. Dnes večer, ani nie o rok neskôr, tu rokujeme o právnych predpisoch, ktoré majú potenciál znížiť výrobu potravín v Európskej únii, a na výrobu potravín sa vzťahuje aj istá morálka, lebo musíte mať na pamäti, že ak my v Európe nebudeme vyrábať potraviny, pravdepodobne si ich budeme môcť zaplatiť, ale rozvojové krajiny nie.

Mnohé z týchto právnych predpisov budú mať vplyv na naše plodiny – nielen na pšenicu, ako povedal Robert Sturdy, ale najmä na zemiaky. Za posledné dva roky sme mali v severnej Európe najhoršie letá, aké som kedy videl. Aby sme znížili množstvo plesní a aby sme vôbec mohli zemiaky vypestovať, potrebovali sme fungicídy. A ak nebudú ľudia v Európe jesť zemiaky, čo potom budú jesť, vážení komisári? Budú jesť ryžu a cestoviny, ktorých – a ryže určite – je v rozvojových krajinách nedostatok.

Ešte k tomu, čo povedal Robert Sturdy: veľa pesticídov a fungicídov, ktoré používame, nepredstavuje žiadny problém, pokiaľ sa používajú správne a pokiaľ sa dodržiava riadna doba odbúrania, a používaním týchto konkrétnych chemikálií môžeme vyrábať veľmi dobré potraviny. A ak sa tu postavíte a vyhlásite, že zastavíte dovážanie potravín, ktoré boli ošetrené týmito chemikáliami – nedokážete to! A to z jednoduchého dôvodu, že ak sa aplikovali správne, môžete pšenicu testovať po príchode do prístavu v Rotterdame, koľko len chcete, nenájdete tam žiadne rezíduá. Takže si myslím, že sa musíme prebudiť a uznať skutočnosť, že v Európe potrebujeme vyrábať potraviny a potrebujeme ich vyrábať bezpečným spôsobom, zabezpečiť znižovanie množstva chemikálií, ktoré používame, čo už aj robíme, a zabezpečiť, aby boli poľnohospodári správne odborne pripravení na to, ako správne postrekovať, čo už takisto robíme.

Rád by som vás teda vyzval: vykonajte, prosím, riadne hodnotenie vplyvov, lebo toto hodnotenie ste vykonali už pred dvomi rokmi. Zaznamenali sme dve najvlhkejšie letá vôbec, je čas, aby ste na to znova dohliadli. Vyzývame vás, aby ste vykonali riadne hodnotenie vplyvov.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, pán Struan Stevenson mi ponúkol svoje dve minúty, keďže tu dnes nie je. Mohla by som ich využiť ako čas PPE-DE?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. − Nech sa páči.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, kvôli zveličeným tvrdeniam je v rôznych fázach tejto zložitej rozpravy ťažké rozoznať skutočnosť od fikcie. Áno, je potrebné kontrolovať používanie agrochemikálií, s tým všetci súhlasíme, ale ak sa nebudú používať udržateľným spôsobom, môžu byť nebezpečné pre používateľov a životné prostredie. Ak sa však trvalo udržateľným spôsobom používať budú a ak sa budú dodržiavať maximálne hladiny rezíduí a doba odbúrania, predstavujú len minimálne riziko a pre spotrebiteľov dokonca žiadne.

Predmetom obáv je návrh zakladať rozhodnutia o povolení účinnej látky radšej na vnútorných vlastnostiach danej látky – prístup založený na nebezpečenstve – než na vedeckej zásade hodnotenia rizika.

Alkohol, čistý alkohol, je nebezpečný. Ak vypijete čistý alkohol, vieme, čo sa stane. Ale ak sa dostatočne zriedi na 4 % alebo 12 % alebo inak, predstavuje minimálne riziko, pokiaľ sa používa trvalo udržateľne. Dovolím si tvrdiť, že toto sú dva rôzne problémy.

Hovorilo sa o hodnotení vplyvov EÚ. Hovorilo sa už aj o vedeckej definícii endokrinných disruptorov a o jej nedostatočnosti. Pozitívnou správou však je, že obdobie, na ktoré sa výnimka udeľuje, umožní danému odvetviu investovať do prepotrebného výskumu a vývoja a vyvíjať nové prípravky a možné alternatívy. Rada by som vyzvala agrochemický priemysel a obec CERP, aby túto oblasť preskúmali a investovali do nej.

Záhadná anomália, že vo všeobecnosti povoľujeme dovoz potravín, ktoré boli ošetrené prípravkami na ochranu rastlín, a zároveň našim poľnohospodárom zakazujeme používať tie isté prípravky, je stále jedným z najväčších problémov, ktorý máme s právnymi predpismi tohto druhu. Po dôkladnej úvahe si však myslím, že od pôvodného návrhu sa už veľa zlepšilo, a ja sa prikláňam k podpore tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, rád by som zdôraznil, aké dôležité je už na začiatku legislatívneho procesu objasniť všetkým zainteresovaným dôvody, prečo je v tomto ohľade potrebná regulácia.

Ako zástupca prevažne vidieckeho volebného obvodu som k tumuto konkrétnemu problému dostal značné množstvo sťažností od veľmi znepokojených voličov z poľnohospodárskej komunity.

Táto komunita vo všeobecnosti nadobudla dojem, že Brusel vydáva nariadenia svojvoľne, bez akýchkoľvek informácií či zásahov zdola nahor. Z toho dôvodu som presvedčený, že vlády jednotlivých členských štátov musia tieto záležitosti zainteresovaným omnoho viac vysvetľovať, nielen jednoducho zvaliť zodpovednosť na takzvaných bruselských byrokratov. Napokon sú to práve členské štáty, ktoré musia v konečnom dôsledku tieto opatrenia implementovať, a sú to tiež členské štáty, ktoré majú z hľadiska miestnych zástupcov zdroje na to, aby tieto záležitosti vysvetľovali poľnohospodárom.

Je dôležité, aby výrobcovia potravín v EÚ neboli v porovnaní s výrobcami dovážajúcimi potraviny na trh spoza hraníc EÚ príliš zaťažovaní právnymi predpismi. Každý návrh musí byť vzhľadom na spotrebiteľov, poľnohospodárov a životné prostredie vyvážený, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby sa všetkým zainteresovaným sprístupnili správne informácie.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Dámy a páni, ako lekárka citlivo vnímam, že našou povinnosťou voči európskym spotrebiteľom je obmedziť tie látky na ošetrovanie rastlín, ktoré sú nebezpečné, a to na základe vedeckých poznatkov. Súčasne oceňujem, že sa spravodajkyniam podarilo nájsť vyvážené riešenie nového nariadenia, ktoré bude motivovať priemysel k hľadaniu a vyvíjaniu alternatívnych bezpečnejších pesticídov. Do tej doby je nutné udeľovať výnimky, ktoré potrebujú krajiny s vlhkým podnebím, a južné krajiny to jednoducho musia pochopiť. Trvám na tom, aby členské štáty, ale aj Komisia, dôsledne a nekompromisne kontrolovali, či neboli potraviny a kvetiny dovážené k nám z krajín mimo Európskej únie ošetrené zakázanými pesticídmi a fungicídmi. Nejde iba o hodnotenie úrovne rezíduí v potravinách. Nesmieme dopustiť takú nerovnú hospodársku súťaž pre európskych poľnohospodárov. Tiež sa pripájam k tým, ktorí kritizujú, že Komisia nevykonala hodnotenie vplyvov, kvôli čomu bohužiaľ nemôžeme občanom odpovedať na všetky pochybnosti o tomto nariadení, aj keď jeho zmysel podporujem.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, spoločná poľnohospodárska politika spôsobila britskému poľnohospodárstvu obrovské škody z finančného a hospodárskeho hľadiska.

Teraz máme tieto návrhy o pesticídoch. Odhaduje sa, že táto smernica by sa mohla premietnuť do zákazu 15 % pesticídov. Odhaduje sa, že v dôsledku tohto zákazu by sa úroda pšenice znížila o 26 % na 62 %, úroda zemiakov o 22 % na 53 % a úroda niektorých druhov zeleniny o 25 % na 77 %. Následkom tohto budú maloobchodné ceny prudko stúpať, čo sa najviac dotkne ľudí s najnižšími príjmami.

Zaujímalo by ma, či by nás spravodajkyne mohli informovať aspoň o jednom človeku, ktorého účinky týchto pesticídov postihli, alebo na ne zomrel. Asi nie. Ale ja vám viem povedať o mnohých voličoch z môjho volebného obvodu, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť za potraviny ešte viac.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) Som rád, že vďaka smernici o používaní prípravkov na ochranu rastlín patrí táto záležitosť v zásade do kompetencie členských štátov, najmä čo sa týka veľkosti a určenia nárazníkovej zóny. Som za stanovenie akčných plánov na národnej úrovni a podporujem návrh, že zníženie používania takýchto prípravkov by malo byť stanovené zákonom. Rovnako ma teší aj dosiahnutý kompromis týkajúci sa leteckého postreku.

Čo sa týka smernice o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, návrh je v základe rozumný, keďže sa zaoberá zákazom a postupným nahrádzaním prípravkov, ktoré majú vážne škodlivé účinky na ľudské zdravie. Zároveň však môže kontrolovanie materiálov prichádzajúcich z tretích krajín spôsobiť problémy.

Udeľovanie povolení na používanie prípravkov na ochranu rastlín podľa systému troch zón považujem za neprijateľné. Nemusíte byť expert na ochranu rastlín, aby ste sa zhrozili pri pomyslení, že napríklad Maďarsko by patrilo do tej istej zóny ako Írsko, ktoré má úplne iné poveternostné podmienky a podmienky na poľnohospodársku výrobu.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, rád by som sa venoval téme, o ktorej sme dnes v tejto súvislosti ešte nerokovali. Na konci dňa sme dúfam opäť dosiahli rozumný kompromis pre Európu. Ale čo sme za celý čas urobili? Spomeňme si na rokovania v priebehu mnohých mesiacov, počas ktorých jedna strana nekompromisne obviňovala druhú a naopak. Médiá nám to všetko s nadšením predložili. Všetko, čo bolo v médiách, viedlo k podkopaniu dôvery spotrebiteľov a k tomu, že všetci sa zhodli na tom, že Európa robí všetko zle a Európa je skôr proti občanom ako pre nich. Napokon sme dosiahli aspoň trochu primerané riešenie, kompromisné riešenie, ale stále len také, o ktorom sa budeme ešte veľa dohadovať. Čo po sebe vo všeobecnosti zanecháme? Málo, ak nie nič.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Po prvýkrát prijali Európska komisia, Rada a Parlament taký dôkladný a rozsiahly prístup k predpisom o kvalite a bezpečnosti potravín. Zajtrajšie hlasovanie v Parlamente zakončí trojročnú prácu. Našou úlohou je zabezpečiť, aby boli predpisy jasné, bezpečné a založené na znalostiach, najmä pokiaľ ide o takú citlivú oblasť, akou je výroba potravín. Z toho dôvodu so skupinou poslancov zdôrazňujeme potrebu neustáleho sledovania vplyvov prijatého nariadenia o používaní pesticídov.

Tvrdíme, že predpisy založené na hlbokých znalostiach zabezpečia u spotrebiteľov dôveru, pokiaľ ide o používanie pesticídov na vedeckom základe. Dosiahnutý kompromis pomôže zlepšiť zdravotný stav obyvateľov, ale zvýši výrobné náklady. Mali by sme to mať na pamäti, keď budeme rokovať o finančných zdrojoch pre spoločnú poľnohospodársku politiku. Zároveň sa pýtame, či budú dovezené potraviny spĺňať prísne predpisy, ktoré sa uplatňujú v Únii. Žiadam o podporenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 179, 180 a 181, ktoré sme predložili spolu s ostatnými poslancami.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, musím povedať, že mám vážne pochybnosti o návrhu, ktorý tu dnes večer máme pred sebou, a obávam sa vplyvu, ktorý bude mať na budúcnosť nášho poľnohospodárstva.

Chcem povedať, že podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil pán Sturdy a ktoré som aj podpísal, a že som ich podporil rád. Myslím, že prinajmenšom pomôžu podporiť poľnohospodárstvo v budúcnosti.

Áno, potrebujeme a vyžadujeme právne predpisy, ale musia to byť dobré právne predpisy. Nechceme predsa popritom výrobe škodiť. Potrebujeme riadne hodnotenie vplyvov, aby sme sa dozvedeli, aký to bude mať vplyv, a presne toto sa vyžaduje a toto je potrebné a toto teraz nemáme. Potrebujeme viac faktov, nie výmyslov, a na týchto faktoch by sme určite mali stavať.

Nemá zmysel, aby sa Európa sama svojimi právnymi predpismi diskvalifikovala, pretože nemôžeme kontrolovať, čo sa do nej dováža. V tomto prípade uplatňuje Komisia dvojitý meter na to, čo stanovuje v rámci Európskej únie a čo nechá do Európskej únie doviezť, pretože to povedie k tomu, že ľudia nakúpia v tretích krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. (EL) Vážená pani predsedajúca, rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa v dnešnej rozprave vyjadrili, za konštruktívne vystúpenia. Na základe textu, na ktorom sme sa dohodli a ktorý je kompromisom, a to veľmi úspešným, sú členské štáty povinné pripraviť národné akčné plány aj s kvantitatívnymi cieľmi, aby sa zmiernili riziká.

V zmysle týchto národných akčných plánov sú členské štáty ďalej povinné kontrolovať používanie pesticídov, ktoré občas spôsobovali konkrétne problémy, a stanoviť ciele na zníženie používania niektorých pesticídov. Predstavuje to významný pokrok, ktorý spolu s ochranou zdravia európskych občanov a životného prostredia prinesie finančné výhody v dôsledku zníženia vnútroštátnych výdavkov na zdravotníctvo a výhodu plynúcu zo zníženia používania pesticídov v zmysle nových právnych predpisov.

Okrem národných akčných plánov sa navrhovaný kompromis venuje aj množstvu iných dôležitých aspektov. Musí sa uplatňovať zásada prevencie. V rámci integrovanej ochrany proti škodcom sa uprednostňujú iné, nechemické metódy ochrany rastlín.

Ochrana obyvateľov a osôb v najbližšom okolí sa zlepšila v tom, že národné akčné plány môžu obsahovať predpisy o informáciách pre osoby, ktoré by mohli byť vystavené unášanému postreku, pričom pôda, ktorá sa postrekuje zo vzduchu nesmie byť priľahlá k obytným oblastiam.

Všetci distribútori pesticídov, nielen tí, ktorí ich predávajú profesionálnym používateľom, musia zabezpečiť, aby niektorí ich zamestnanci mali osobitné osvedčenie o spôsobilosti – ktoré sa samozrejme vzájomne uzná, ako poznamenal jeden poslanec – na poskytovanie informácií o pesticídoch, a aby boli pripravení poskytovať spotrebiteľom poradenstvo. Táto požiadavka sa v rámci výnimky nebude vzťahovať len na niektoré kategórie malých distribútorov.

Pokiaľ ide o zákaz leteckého postreku a spracovanie žiadostí o udelenie výnimky, dospeli sme ku kompromisnému riešeniu. Výnimky sa budú udeľovať v rámci dvojstupňového postupu. Prípravu všeobecného plánu leteckého postreku musia najprv výslovne schváliť orgány a potom sa podávajú osobitné jednotlivé žiadosti o letecký postrek, ktoré musia spĺňať podmienky schválené v rámci všeobecného plánu.

Na záver by som rád dodal, že Komisia je spokojná s výsledkom rokovaní, a preto môže prijať všetky navrhované kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, všetkým vám ďakujem za veľmi prínosnú účasť v tejto veľmi zaujímavej rozprave. Komisia prikladá osobitný význam tomuto spisu a ja osobne som odhodlaná presadzovať najvyššiu úroveň verejného zdravia, ktorú sa snaží dosiahnuť. Boli sme svedkami dlhých a náročných rokovaní v priebehu trialógu, ktorý spravodajkyňa viedla veľmi odhodlane a šikovne, za čo jej ďakujem.

Komisia podporila spoločnú pozíciu a teraz môže podporiť aj návrh vyplývajúci z druhého čítania. Všetky inovatívne aspekty v návrhu zostali, najmä kritériá schválenia, ktoré zabezpečia, aby sa nebezpečné látky, ktoré predstavujú pre verejné zdravie veľké riziko, eliminovali alebo nahradili bezpečnejšími alternatívami, zlepšené vzájomné uznávanie a náhrada niektorých prípravkov bezpečnejšími alternatívami. Rada by som však reagovala na niektoré pripomienky, ktoré tu dnes odzneli.

Podľa odhadov Komisie sa stiahnu len 4 % látok, ktoré sú dnes na trhu dostupné, pretože sú to endokrinné disruptory, a len 2 %, pretože sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujú reprodukciu. Očakáva sa, že celkový počet účinných látok, ktoré sú v súčasnosti na trhu dostupné a ktoré by sa podľa nového nariadenia hádam neboli bývali schválili, bude menej ako 25.

Toto vyčíslenie potvrdila správa Národného inšpektorátu pre chemické látky Švédska a je v súlade aj s revidovaným hodnotením vplyvu Riaditeľstva pre bezpečnosť pesticídov Spojeného kráľovstva. Ďalej by som rada zdôraznila, že nové kritériá sa budú vzťahovať na už schválené látky len po obnovení ich schválenia. Rok obnovy pre väčšinu týchto látok je 2016. Priemysel bude mať preto dosť času na vývoj iných, bezpečnejších látok.

Rada by som sa tiež vyjadrila k niektorým pripomienkam o dovážaných potravinách. Len pripomínam, že od roku 2008 máme nariadenie o maximálnych hladinách rezíduí, ktoré sa uplatňuje v plnom rozsahu. Ak sa účinná látka neschváli na používanie v prípravkoch na ochranu rastlín v EÚ, maximálna hladina rezíduí sa pre takúto látku stanovuje na zistiteľnú úroveň. Táto maximálna hladina rezíduí platí pre výrobu EÚ, ale aj pre dovážané potraviny a krmivá.

Je tu však niekoľko dôvodov, pre ktoré nemohla byť účinná látka schválená v EÚ, a prípadné riziko pre spotrebiteľov je jedným z nich. Ostatné sa môžu týkať životného prostredia alebo ochrany pracovníkov, ktorá patrí do zvrchovanosti tretích krajín, v ktorých sa pesticídy používajú. Za týchto okolností by nemohlo byť používanie pesticídov pre nás prijateľné, ale ošetrené plodiny by pre spotrebiteľov EÚ nemuseli nevyhnutne predstavovať riziko. Tretia krajina, ktorá chce vyvážať komodity ošetrené takými látkami do EÚ, by preto mohla požiadať o prípustnú koncentráciu pri dovoze, pokiaľ dokáže predložiť údaje dokazujúce, že konzumácia týchto komodít neohrozuje ľudské zdravie, a že tieto údaje boli pozitívne hodnotené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a formálne prijaté v právnych predpisoch EÚ. Toto je pozícia s ohľadom na dovážaný tovar.

Späť k smernici, ktorú, dúfam, prijmeme. Komisia považuje konečný kompromis za primerane vyvážený na dosiahnutie cieľov ochrany zdravia a životného prostredia a zabezpečenie dostupnosti pesticídov pre poľnohospodárov. Teraz sa tešíme na schválenie dohody z druhého čítania.

Toto je určite veľmi dobrý spôsob pre Európsky parlament a Radu, ako začať nový rok, a aj pre našich občanov, keďže prospieva ich zdraviu. Veríme, že je výhodný aj pre našich poľnohospodárov, keďže im zaručuje výrobu pomocou konkrétnych opatrení, akým je napríklad podpora bezpečnejších prípravkov. Čo sme dosiahli, je dôležité. Dosiahli sme to my všetci spoločne a slúži to ako výborný príklad toho, ako môže medziinštitucionálna spolupráca priamo prospievať našim občanom.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, už teraz môžeme pomocou najmodernejšej analýzy nájsť v Bodamskom jazere kocku cukru. Musíme si však položiť otázku, ako s novými objavmi naložíme, čo s nimi urobíme.

Teraz potrebujeme objektívne hodnotenie rizík, aby sme našli rovnováhu medzi odôvodnenými požiadavkami na zdravie a životné prostredie, odôvodnenými obavami hospodárskej sféry a potravinovou bezpečnosťou, a to aj v celosvetovom meradle.

Podľa mňa Komisia neodpovedala dostatočne na otázky, ktoré jej položili kolegovia. Nestačí povedať, že štyri látky sa už nebudú používať alebo dve látky sa už nebudú používať a celkovo ich je už len 25. Nie, želali by sme si presnú ekonomickú analýzu, ktorá spĺňa nielen ekonomické kritériá, ale aj zdravotné kritériá. Stále potrebujeme hodnotenie. Komisia teraz musí dôkladne analyzovať účinky nových právnych predpisov, aby sme vedeli, aký účinok budú nakoniec mať. Musíme to aj naďalej monitorovať, keďže veda bude aj naďalej prinášať nové objavy.

Kompromis, ktorý sme dosiahli, prináša nový smer do európskej politiky ochrany rastlín. Prináša viac spoločného postupu v rámci celej Európy a od členských štátov vyžaduje cielené opatrenia, ktoré zaručia udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín.

Ako spravodajkyňa vám ďakujem za podporu. Z rôznych východiskových pozícií sme sa dokázali dohodnúť na dobrom kompromise. Na nový rok by som si želala viac pozitívneho myslenia. Môžem povedať, že ja som pozitívnym myslením neoplývala: prípravky na ochranu rastlín zabezpečia pre nás v Európe zdravé potraviny a ich dostatok a zdravú kultúrnu krajinu.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, aj ja by som rada poďakovala za živú rozpravu. Rada by som znova zdôraznila, že mám stále rovnaký názor, že je to míľnik v ochrane životného prostredia a spotrebiteľov a predovšetkým čarovný okamih pre Európu. Európa zaradila vyšší rýchlostný stupeň. Ukazuje, že je priekopníkom v globálnom meradle. Rozhodnutie stiahnuť toxické pesticídy je vo svete jedinečné a Európska únia mať z toho úžitok.

Čo sa týka argumentov, ktoré v tejto rozprave opakovane odzneli, že nebola objasnená problematika dovozu: to nie je pravda, problematika dovozu v každom prípade objasnená bola. Zakázaním týchto veľmi toxických látok sa v Európe stanú nezákonnými. To znamená, že dovážané potraviny – napríklad ovocie a zelenina – musia byť, samozrejme, v súlade s európskymi právnymi predpismi, a to najmä s nariadením o maximálnych hladinách rezíduí. Ak testy na zistenie množstva rezíduí odhalia látky, ako napríklad pesticídy, ktoré boli v Európe zakázané, potom je taký výrobok nezákonný. To znamená, že napríklad banány z Kostariky ošetrené karcinogénnymi látkami, ktoré sme dali na index a ktoré sú preto zakázané, sú nezákonné v celej Európskej únii. Je to dostatočne jasne vysvetlené v nariadení o maximálnych hladinách rezíduí. Preto nie je vôbec žiaden dôvod na šírenie ďalšieho odporu, paniky a strachu.

Môžem len znova zdôrazniť, na čo poukázala už aj pani komisárka, že prvá štúdia Riaditeľstva pre bezpečnosť pesticídov naznačila, že 80 % pesticídov by sa z trhu stiahlo, ale toto číslo sa už značne znížilo. O tejto úprave štúdie Riaditeľstva pre bezpečnosť pesticídov ste sa však, žiaľ, už nezmienili.

Preto prosím prestaňte vyvolávať roztržky a strach. Poďme teraz osláviť úspech, ktoré sme všetci, dúfam, dosiahli v prospech občanov Európy a ochrany životného prostredia a zdravia.

(Predsedajúca prerušila rečníčku)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. Pani McGuinnessová, máte procedurálnu námietku.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, toto je procedurálna námietka, pretože si myslím, že prítomní rozprávajú a nepočúvajú.

Počula som, čo povedala pani komisárka o dovážaných potravinách. Myslím si, že ste to nepochopili, a pri všetkej úcte si myslím, že ani naša spravodajkyňa to nepochopila. Poľnohospodárom v Európe sa zakáže používanie konkrétnych látok. Ich kolegovia mimo Európskej únie tieto prípravky používať môžu. V potravinách z dovozu nenájdeme rezíduá. Hovoríme o konkurenčnej nevýhode pre výrobcov z EÚ. Možno by sme sa neskôr mohli venovať skutočnému svetu, nie tomuto nejasnému vzduchoprázdnu, v ktorom sa momentálne nachádzame. Ospravedlňte môj hnev.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Spoločná rozprava sa skončila.

Rozprava sa nebude znova otvárať.

Vystúpi pani Breyerová.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, spravodajkyňa. Vážená pani predsedajúca, ja aj pani komisárka sme situáciu vysvetlili veľmi jasne. Ak nepočúvate – alebo možno nechcete počuť, že sme problém vyriešili, pretože sa to nehodí do vašej kampane proti tomuto nariadeniu – potom som v pomykove. Ale znova poviem, že problém je vyriešený. V Európskej únii nemôžete predávať na trhu látku, ktorej predaj je v Európskej únii zakázaný. Bodka.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. Rozprava sa nebude znova otvárať. Rada by som vás vyzvala, aby ste v nej pokračovali na chodbách, ak to bude potrebné.

Spoločná rozprava sa skončila a hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. – Podporujem kompromis správy pani Breyerovej o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pretože poľnohospodárom a výrobcom potravín zabezpečí väčšiu stabilitu a bezpečnosť.

V kompromisnej dohode sa však uvádza, že nové právne predpisy budú len postupne nahrádzať súčasné právo EÚ a že pesticídy, ktoré sú už schválené podľa nových pravidiel, zostanú dostupné, kým povolenie na ich používanie nestratí platnosť. Prípravky, ktoré obsahujú nebezpečné látky, sa do troch rokov majú nahradiť, pokiaľ existujú bezpečnejšie alternatívy.

Ak sa správa odhlasuje, bude to krok k lepšiemu zdraviu prostredníctvom ochrany životného prostredia a prostriedok, ktorý EÚ umožní využívať lepší systém bez ďalšieho zdržiavania.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), písomne. (RO) Vítam kompromis týkajúci sa trvalo udržateľného používania pesticídov a rád by som poďakoval pani Klassovej za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla.

Podľa mňa máme pred sebou vyvážený text, ktorý zakáže používanie určitých škodlivých pesticídov, pričom však neuškodí európskemu poľnohospodárstvu.

Ďalej by som rád povedal, že som veľmi rád, že medzi navrhovanými nechemickými metódami ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a pestovania plodín nefiguruje používanie geneticky modifikovaných organizmov, pretože medzi ne mohli byť zahrnuté.

V takom prípade by sa v budúcnosti vytvoril v EÚ priestor na predávanie potravinových výrobkov obsahujúcich geneticky modifikované organizmy. Text kompromisu však dokazuje, že to tak nie je.

Európsky parlament opakovane kategoricky odmieta používanie geneticky modifikovaných organizmov. Tak bolo spoločné želanie 58 % európskych občanov znova vypočuté. Pri tejto príležitosti máme na svojej strane aj členské štáty, ktoré zastupuje Rada.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Nariadenia o pesticídoch sú dôležité ako prostriedky na zníženie rizík, ktoré so sebou používanie pesticídov nesie s ohľadom na zdravie obyvateľov a životné prostredie. Opatrenia prijaté s týmto cieľom musia byť rozumné a do úvahy musia brať kvalitu výroby, ako aj maximálnu úrodu.

Pri súčasnej hospodárskej kríze by zvýšenie výroby potravín mohlo byť jedným z riešení. Ako pani McGuinnessová uviedla v správe predloženej koncom minulého roka Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, cena pšenice stúpla v priebehu dvoch rokov o 180 %, kým ceny potravín v celosvetovom meradle stúpli o 83 %. Za vysoké ceny môžu prísne normy, ktoré určujeme pre európskych výrobcov.

Nechcem spochybňovať potrebu lepšieho upravovania používania pesticídov, ale stále si myslím, že jedno z navrhovaných opatrení povedie k zníženiu počtu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú dostupné na trhu EÚ. Celkovým výsledkom bude pokles produktivity v niektorých oblastiach, napríklad pri pestovaní obilnín.

Niektoré ustanovenia tohto právneho predpisu budú mať vplyv na výrobcov, keďže zakazujú väčšinu pesticídov dostupných na trhu, a tým podporujú predaj prípravkov, ktoré sa považujú za bezpečnejšie, ale sú omnoho drahšie. Následne stúpnu aj výrobné náklady, čo najviac znevýhodní poľnohospodárov z nových členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Ak všetky zainteresované strany schvália toto odporúčanie, zabezpečí to podmienky potrebné na zosúladenie zásad vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia a vhodné zaobchádzanie so zvieratami s efektívnym fungovaním vnútorného trhu.

Predpisy o vzájomnom uznávaní a systéme zón Rumunsko prijalo, keďže v texte sa nachádzajú aj ustanovenia, ktoré členským štátom umožňujú prijať opatrenia zamerané na prispôsobovanie podmienok na udeľovanie povolení na prípravky na ochranu rastlín, aby sa zohľadnili aj osobitné podmienky a ustanovenia o odmietnutí uznania v konkrétnych odôvodnených prípadoch.

Preto sa vychádza z toho, že táto verzia ponúka dostatočné záruky. Znamená to ďalšie výhody plynúce zo znižovania administratívneho zaťaženia, keďže hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín sa vykoná len v jednom štáte v rámci každej zóny, čím sa zohľadnia aj osobitné podmienky vo všetkých členských štátoch v jednej zóne.

Ako sociálnodemokratická poslankyňa Európskeho parlamentu si myslím, že sa musíme neustále usilovať o ochranu životného prostredia a ľudského zdravia a o vhodné zaobchádzanie so zvieratami, ale tak, aby sme neuškodili poľnohospodárskej výrobe.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia