Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0143/2008

Внесени текстове :

O-0143/2008 (B6-0002/2009)

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 15
CRE 12/01/2009 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

15. План за действие за градска мобилност (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е въпрос с искане за устен отговор от г­н Costa – от името на Комисия по транспорт и туризъм, и г­н Galeote – от името на Комисия по регионално развитие, към Комисията, относно плана за действие за градска мобилност (O-0143/2008 – B6-0002/2009).

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa, автор.(IT) Г­жо Председател, Комисар, госпожи и господа, Комисията, чийто член сте Вие г­жо Vassiliou, на няколко пъти обяви публикуването на изготвения от нея План за действие за градската мобилност. Планът трябваше да бъде предаден на Съвета и на Парламента миналата есен. Комисията пое този ангажимент миналия март при приключването на консултациите по Зелената книга относно градската мобилност, публикувана през 2007 г., както и по Плана за действие в областта на логистиката на превоза на товари от същата година, и в съобщението си относно Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи и за транспорт през 2008 г.

Времето минава, но планът за действие все още не е публикуван. С наближаване на края на законодателния мандат нараства загрижеността на Комисията по транспорт и туризъм, която представлявам, че по­голямата част от работата през последните няколко години ще остане без резултат. Можете ли да ме уверите още веднъж Комисар, че планът за действие е готов? Можете ли да кажете, че ще бъде обявен публично през следващите седмици, за да може Парламентът да финализира препоръките си, съдържащи се в резолюцията на Rack „Към нова култура за градска мобилност“, гласувана в Парламента през м. юли 2008 г.?

Г­жо Vassiliou, градската мобилност без съмнение засяга местното управление и винаги ще бъде въпрос предимно в сферата на компетентност на местните органи, а не на националните органи или на Общността, но това не означава, че ще се обсъжда без каквато и да е намеса на държавата или на Общността. Кой, ако не Европейският съюз, може и трябва да определи ролята на Общността тук? Кой може и трябва да интерпретира ограниченията, наложени от принципа за субсидиарност в тази област?

Избягването на този въпрос от страна на Комисията и съответно от Европейския съюз не помага за решаването на проблема с градския транспорт и мобилността на гражданите, нито за решаването на проблемите със замърсяването на въздуха – знаем, че 40% от емисиите на CO2 са причинени от градския транспорт и че 70% от другите транспортни замърсители се намират в града. Това не помага и за решаване на проблемите със сигурността на пътя – знаем, че 50% от произшествията с фатален край се случват в градовете – нито за тези, свързани с увеличаващата се група потребители (граждани с по­скромни възможности), чиято мобилност зависи от обществения транспорт.

Можем ли да приемем, че трябва да има различия между държавите-членки? Или между градовете по отношение на стандартите за опазване на градската среда? Може ли да има различни изисквания за пътна безопасност или за достъп на гражданите до мобилност? Не са ли това основни права, които Съюзът следва да гарантира за всички европейци? Е добре, необходимо е да установим стандарти и общи минимални цели, но също така и най­добри практики и финансови стимули. Необходими са координирани действия и новаторски проекти, както и да се изготви и ползва надеждна статистика със съпоставими данни.

Ако Съюзът поеме инициативата, няма ли това да спомогне за реализирането на онези допълнителни решения, които държавите-членки и местните общности имат пълното право да защитават? Г­жо Vassiliou, вероятно можете да ни предоставите списък с основателни причини за закъснението, и дори за това, че не успяхте да представите Плана за действие за градската мобилност. Ако желаете може да опитате да оправдаете невъзможността да изпълните този ангажимент, но преди да го направите, задайте си въпроса, дали това са наистина основателни причини или банални извинения. Моля Ви, г­жо Vassiliou, да не доразвивате станалата популярна напоследък идея, че Европейската комисия до такава степен се притеснява да не обезпокои държавите-членки, че се е отказала да разрешава европейски проблеми. За институция като Комисията това би било самоубийствена стъпка, която не бе подкрепена по време на успешното френско председателство.

Резултати, резултати, резултати: това искат гражданите на Европа и поради това аз считам, че те са или биха могли да бъдат готови да погледнат на институциите ни с по­добро око. Скромният пример на плана за градската мобилност наистина би могъл да спомогне за разрешаването на този много по­значим проблем.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, член на Комисията. (EN) Г­жо Председател, преди всичко искам да предам, че заместник-председателят Tajani съжалява, че не може да бъде с нас, тъй като е на много важно посещение в Япония.

А сега направо на въпроса. Комисията остава изцяло ангажирана с разработването на политика на Европейския съюз в областта на градската мобилност, тъй като е убедена, че макар отговорността за градската мобилност да е предимно от компетентността на местните, регионалните и националните органи, в някои конкретни области действията на европейско равнище биха могли да бъдат полезни.

Всъщност, макар всички градове да са различни, те са изправени пред общи предизвикателства. Проблемите в областта на градската мобилност са значителни и броят им продължава да нараства и да засяга множество граждани и представители на бизнеса. Сред проблемите, които трябва да се преодоляват, са пътната безопасност, ограниченият достъп до обществен транспорт, задръстванията и здравословните проблеми, дължащи се на замърсяването на въздуха. За да илюстрирам важността на градската мобилност, нека ви запозная с някои цифри: 60 % от населението живее в градски райони и 85 % от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз се генерира в тях. В градовете обаче се генерират и 40 % от емисиите на въглероден двуокис, а две от три пътни произшествия се случват в тези райони. Накрая, в резултат от задръстванията – един от основните проблеми, с които гражданите се сблъскват ежедневно – Европейският съюз губи по около 1 % от брутния вътрешен продукт всяка година.

В този смисъл устойчивата градска мобилност е ключов елемент за постигане на целите ни в областта на климатичните промени, икономическия растеж и безопасността на пътя. Ето защо Комисията предприема действия в тази област от 1995 г. насам с цел насърчаване на обмяната на опит по отношение на най­добрите практики. Основен акцент бе изключително успешната програма CIVITAS, стартирана през 2000 г.

Зелената книга от 2007 г. „Към нова култура за градска мобилност“ очерта основните насоки за потенциални допълнителни действия на равнище Европейски съюз за насърчаване на по­зелени и по­безопасни градове и за по­интелигентен и достъпен градски транспорт.

Но какво конкретно може да се направи на равнище Европейски съюз? Можем да помогнем на местните органи да прилагат съответните европейски политики и да използват финансирането от Европейския съюз възможно най­ефективно. Разпространяването и създаването на новаторски подходи в целия Европейски съюз може да даде възможност на властите да постигнат повече и по­добри резултати с по­малко разходи.

Можем да помогнем, като стимулираме пазарите за нови технологии, например за екологично чисти и енергийно ефективни превозни средства, и да подпомогнем създаването на хармонизирани стандарти за широко въвеждане на новите технологии на пазара. В заключение Европейският съюз може да дава насоки на органите относно решения, които са оперативно съвместими и спомагат за по­гладкото функциониране на единния пазар.

Ето защо Комисията ще продължи да действа в подкрепа на инициативите на местно, регионално или национално равнище, тъй като считаме, както и по­голямата част от заинтересованите лица, че има какво да се спечели от работата на равнище Европейски съюз.

Сега ми позволете да отговоря на Вашия въпрос: защо Планът за действие за градската мобилност беше забавен. За съжаление, преди края на 2008 г. нямаше подходящи условия за приемане на всеобхватен план за действие от страна на Комисията.

Моят колега заместник-председателят Tajani обаче би желал да Ви увери, че остава решен да работи в посока приемане на Плана за действие и за разработване на политика на Европейския съюз в областта на градския транспорт, като спазва изцяло принципите за субсидиарност и пропорционалност. За тази цел Комисията не желае да предлага решения от типа „всички под един знаменател“. Напротив, ние бихме искали да разработим набор от инструменти, включително кратко- и средносрочни практически действия, с които да се осигури възможност на градовете да преодолеят по интегриран начин специфичните проблеми в областта на градската мобилност. Тогава местните органи ще могат да решават кое е най­подходящо за тях в съответствие със собствените си цели и съобразно нуждите си.

По повод на притесненията, които все още биха могли да съществуват във връзка със стратегическата роля на Европейския съюз за градската мобилност, заместник-председателят Tajani възнамерява чрез конкретни действия да покаже как Съюзът би могъл да допринесе за градската мобилност в Европа. Въз основа на реакциите по отношение на Зелената книга и на множеството обсъждания със заинтересованите лица бяха очертани редица действия, които ще се предприемат по­късно тази година.

С цел насърчаване на новаторските решения и новите технологии вече сме открили конкурс за предложения, който ще приключи в края на м. март и предвижда да се осигури до 50% финансиране на избраните проекти. След като Директивата за насърчаване на чисти енергийно ефективни транспортни превозни средства по суша влезе в сила около м. март, ще стартираме разработването на уебсайт за насърчаване на продажбите чрез обществени поръчки на екологично чисти превозни средства.

По отношение на информацията и обмена на подходи възнамеряваме около м. април да стартираме уебсайт, предоставящ информация за законодателството в областта на градската мобилност и на финансирането в Европа, както и за добрите практики. Съвместно със заинтересованите лица ще обсъдим и бъдещето на програмата CIVITAS и как да използваме огромните познания и опит, натрупани при осъществяване на дейностите, финансирани чрез тази програма.

В заключение, за да разширим познанията за политиката на устойчива мобилност, ще направим проучване на аспектите, свързани със „зелените“ зони, и на възможностите за подобряване на оперативната съвместимост на системите за обществен транспорт. Възнамеряваме също така да изградим мрежа от експерти, които да разгледат някои аспекти относно пътните такси в градовете и интернализацията на външните разходи.

Убедена съм, че този пакет от действия на равнище Европейски съюз, които скоро ще бъдат предприети, е важна основа за постигане на напредък в областта на градската мобилност.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, от името на групата PPE-DE. (DE) Г­жо Председател, Комисар, с цялото ми уважение към Комисията и към Вас като личност, Вие всъщност не отговорихте на въпроса на председателя на комисията г-н Costa. Вече ни дадохте добър знак, когато споменахте – а това е нещо, което вече е ясно от Зелената книга относно градската мобилност - че се нуждаем от общо европейско решение на проблеми, които почти всички европейски градове имат под една или друга форма. Някои от тези проблеми са доста различни, а други са сходни. Ние одобрихме Зелената книга преди няколко месеца и с нетърпение очаквахме предложенията на Комисията, както ни бе обещано. Те не се реализираха и ако имаше някакъв знак във Вашето изказване, то аз го разбрах така: няма да има всеобхватен план за действие. А защо не?

Ако вярваме на това, което чуваме – а в този Парламент и в институциите на Европейския съюз чуваме доста неща – има една или може би няколко държави-членки, които са предизвикали тревога и за съжаление са обезпокоили и Комисията с мотива, че принципът за субсидиарност може да бъде нарушен. В предложенията си Европейският парламент изрично подчерта, че не желае да нарушава този принцип. Вие още веднъж показахте, че не желаете да представите общ план, който да удовлетвори всички, но липсата на какъвто и да е план не е решение. Нека предприемем тази стъпка, спазете това обещание. Преизбирането на Комисията може да бъде гарантирано не като не вършим нищо или като се стараем да не засегнем една или повече държави-членки, а само като се предложи и представи нещо положително.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, от името на групата PSE. (FR) Г­жо Председател, Комисар, Вие току­що ни подкрепихте в инициативата, която ние – членовете на Европейския парламент, планираме да предприемем по този въпрос. Съобщихте ни, че поради обективни причини, а именно поради значимостта на градския транспорт в сферата на транспорта като цяло, и предвид целите, заложени в европейския план за климатичните промени, Европейският съюз не може да не проявява интерес към градския транспорт. Преди Вас г­н Barrault пое инициативата за въвеждане на Зелена книга с обещанието да се изготви план за действие. Днес Вие не можете да ни отказвате такъв план за действие и да ни обяснявате, че го провеждате негласно, без парламентарни разисквания, без парламентарен контрол и без каквато и да е прозрачност.

Поради това аз успях да убедя моите колеги, за което трябва да им благодаря и най­вече на г­н Rack, който извърши огромна подготвителна работа, да се съгласят Европейският парламент да направи нещо съвсем необичайно и в свой доклад по собствена инициатива Парламентът да подготви плана за действие, който вие отказвате да изготвите, преди изборите. Тази напълно необичайна инициатива ще има голяма политическа тежест, тъй като предвижда да се поставят въпроси пред новия Европейски комисар по транспорта, който ще бъде изслушван от Комисията по транспорт и туризъм, и поради това ще има относително голяма тежест във връзка с одобрението му от Европейския парламент. Всъщност считам за жалко, че днес Европейската комисия трябва да отстъпва пред минали възражения от старите държави-членки.

И точно защото сме загрижени за това развитие, което е институционална тенденция, при която Европейската комисия реши да не използва вече аргумента с Общността, а междудържавния, за това днес ние сме убедени в намерението си договорим план за действие помежду си, да ви го предадем и да гарантираме, че следващият комисар по транспорта ще поеме твърд ангажимент относно действията, които следва да се предприемат по този план.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE. (FR) Г­жо Председател, Комисар, с цялото ми уважение към Вашата позиция и към личността Ви, бих желал, ако е възможно, да кажа две неща в отговор на Вашето изказване. Опитахте се да изместите фокуса на въпроса и да лавирате.

Посочихте различните глави, които би трябвало да съдържа планът за действие, и считам, че колегите ми както и аз сме доволни да открием повечето от предложенията си в този списък. След това ни предоставихте доказателства, че в рамките на Комисията разполагате с всички необходими елементи, за да публикувате този план за действие с всичките му части.

Самият аз считам, че има четири обяснения за първото изречение от втората част, ако правилно съм разбрал превода, което гласи, че няма подходящи условия.

Първа възможност: има недостиг на техническа информация в Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“? Подробностите, предоставени от г­н Barrot, в контекста на Зелената книга изглежда сочат точно обратното, а именно, че Комисията разполага с достатъчно техническа информация.

Втора възможност: казвате, че условията са неблагоприятни. Има ли някои държави-членки, които да се противопоставят на този план? Доколкото знам Комисар, Комисията не е зависима от държавите-членки. И за секунда не бих повярвал, че бихте се огънали под натиска на някои държави-членки.

Възможност номер три: има ли различия в становищата в рамките на самата Комисия, които пречат да ни предадете плана за действие? Надявам се, че няма такива за Бога!

И на последно място: отказвате да проведете разискване с настоящия Европейски парламент, за да го отложите до края на следващата година. Предвид отличните доклади, които заздравиха отношенията ни със заместник-председателя Barrot по време на изготвянето на Зелената книга, не ми се иска да повярвам в това.

Комисар, няколко седмици ни делят от изборите. Този план за действие според мен е отличен пример, с който да покажем на нашите съграждани, че Европа не само съблюдава принципа за субсидиарност, но е загрижена и за техните здравословни и други проблеми, които вече изброихте.

Аз наистина съжалявам за това закъснение и се надявам, както и моите колеги, че ще успеете да отстраните проблема възможно най­бързо.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, от името на Групата Verts/ALE.(DE) Г­жо Председател, госпожи и господа, непрекъснатото отлагане и Вашият отговор, Комисар, са неприемливи. Времето изтича.

Градският трафик играе ключова роля в контекста на климатичните промени. Той е отговорен за около 70 % от всички парникови газове в градовете. Европейският съюз ще успее да постигне целите си за опазване на климата само ако промени транспортната си политика. Най­големият потенциал е в градовете, тъй като 90 % от пътуванията с кола в тях са за по­малко от шест километра – разстояния, които лесно биха могли да се изминат с влак, с автобус, с колело или пеша.

Надявам се Комисията да се е възползвала от закъснението, за да обмисли как Европейският съюз би могъл ефективно да помогне на правителствата и градовете. Всъщност няма европейски принос, когато докладът е неясен и необвързващ като Зелената книга и доклада на Rack.

Ние, представителите на Зелените, искаме преразглеждане на съфинансирането от Европейския съюз с оглед на неговата екологосъобразност. Към днешна дата 60 % от средствата на Европейския съюз са използвани за проекти за изграждане на пътища, а само 20 % за обществен транспорт и железопътна мрежа. Бихме искали поне 40 % да бъдат за железници, както бе решено от Парламента в моя доклад относно прилагането на първия железопътен пакет.

Второ, бихме искали средства на Европейския съюз да се предоставят безвъзмездно само ако градовете могат да представят планове за устойчива мобилност. Трето, искаме да повишим пътната безопасност чрез въвеждане на обща позволена скорост от 30 км/ч с възможност за определени пътища градовете сами да определят по­висока разрешена скорост.

Това е добре не само за климата, но и ще намали произшествията, тъй като всяка година по пътищата на Европа загиват 40 000 души.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). (CS) Г­жо Председател, госпожи и господа, наистина е много жалко, че публикуването на документа и на плана за действие закъснява. Нека не забравяме, че 70 % от хората в Европа понастоящем живеят в градовете и ние трябва да се стремим да осигурим възможно най­бързо градски транспорт, с много по­високо равнище на достъпност, безопасност и най­вече надеждност, който в същото време е и екологосъобразен. Ето защо очаквам, че публикуваният документ не само ще включва нови тенденции, но ще съдържа и оценка на новите подходи и мерки като подкрепата на здравословни форми на придвижване (например с колело или пеша). Тогава отделните общини ще могат да изберат най­постижимите и подходящи възможности за тях от този списък. Според мен това е основен подход. Трябва да осигурим подкрепа, която разбира се да бъде от структурните фондове, така че средствата да послужат за желаните цели.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE).(IT) г­жо Председател, Комисар, госпожи и господа, до голяма степен съм съгласна с преждеговорившите: в наши дни и в този век градската среда играе основополагаща роля в живота ни, и не само в живота на тези, които живеят в градовете.

Представените от Комисията данни в Зелената книга „Към нова култура за градска мобилност“ ясно посочват, че 60 % от европейците живеят в градска среда и че тези области генерират голям процент от европейския брутен вътрешен продукт. Тази статистика бе цитирана и от г­жа Vassiliou.

Тези данни не са се променили през последните месеци и ние следва всъщност да отчитаме задълбочаващия се проблем със задръстванията в големите градове, както и кризата с околната среда, която остава актуална гореща тема, също както не можем да пренебрегнем положените напоследък усилия от страна на Парламента във връзка с пакета от мерки в областта на климатичните промени.

Бяха предприети стъпки за градската мобилност в съответствие с регионалната политика на Европейския съюз и има редица форми на финансиране от Съюза: през последния мандат на Парламента бяха похарчени 2 милиарда EUR от Фонда за регионално развитие, а за периода 2007—2013 г. беше заделена сумата от приблизително 8 милиарда EUR. Кохезионният фонд също би могъл да даде своя принос.

Ето защо аз считам, че е наистина важно Европейският съюз да приеме обща политика, всеобхватен план за действие, съобразен разбира се с принципа на субсидиарност и с компетентните органи на държавите-членки и местните органи. Ясно е какви ще бъдат ползите от това. Всъщност трудно е да се разбере защо все още не е публикуван план с такова приложно поле.

Това е позицията, изразена чрез въпрос с искане за устен отговор, внесен от председателя на Комисията по транспорт и туризъм, и подкрепена от Комисията по регионално развитие. Предвид факта, че наближава краят на мандата на този Парламент, надявам се, че този въпрос ще бъде преосмислен и че Комисията в действителност ще публикува План за действие за градската мобилност, което ще има изключително положителен ефект.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Г­жо Председател, Комисар, наистина въпросите, свързани с градския транспорт, са много важни както за икономическото развитие, така и за опазването на околната среда. Това e безспорен факт и едва ли се нуждае от разискване.

По време на работата на Европейския парламент по текста на Зелената книга обаче възникнаха проблеми от различен характер. Те вече бяха споменати и са свързани предимно с разделението на властта при местните органи, националните органи и органите на европейско равнище. Появиха се съмнения относно това, дали Европейският съюз трябва да се намесва в местни проблеми или да ги остави да бъдат разрешавани от националните и местните органи.

Във връзка с това бих искал също така да привлека вниманието на Парламента към факта, че в процеса на разискване възникна и въпросът, дали тази Зелена книга по някакъв начин ще помогне на градовете или в резултат от нея градовете ще са задължени да предприемат определени действия. Споразумяхме се тези действия да бъдат подкрепящи или с други думи, действия, които да включват оказване на помощ. Предвид закъснението сега стои въпросът какво цели Комисията чрез представянето на Зелената книга. Дали наистина иска да се ангажира с активни действия или е заинтересована само от огласяването на становището си по проблема?

В светлината на събитията изглежда, че след доста скептичната първоначална реакция Комисията забави значително процеса на работа и все още обмисля как да продължи вече започнатата дейност. Крайно време е за недвусмислени решения.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Г­жо Председател, Комисар, госпожи и господа, искам да потвърдя казаното вече от колегите членове на Европейския парламент. Много съм разочарован от отговора Ви. Твърдите, че Комисията, разбира се, ще излезе с редица предложения относно градската мобилност. Въпреки че само по себе си е очевидно, не това искахме. Това, което искаме са единни възгледи, план за действие, определящ предложенията, които Комисията ще направи и мерките, които ще предприеме през следващите няколко години, за да можем да ги обсъдим не само помежду си, но и с обществеността, със заинтересованите лица и със засегнатите страни.

След това бих искал да Ви помоля въпреки всичко да уведомите колегите си на всяка цена да настояват за преразглеждането на някои въпроси след това разискване и да излязат с предложение възможно най­скоро преди изборите и преди този Парламент да бъде разпуснат през лятото.

Както колегите ни вече многократно подчертаха, градската мобилност е нещо, което засяга всички в Европа. Във всичките ни градове сме изправени пред проблеми с мобилността. На европейско равнище Съюзът може да изиграе много положителна роля за разрешаването на този и на много други подобни проблеми, като инвестира в нови технологии, в качеството си на структура, която определя и разпространява нови технологични стандарти, в качеството си на орган, който всъщност е най­подходящ да разпространява новите идеи и най­добрите практики, който може да стимулира реализирането на нови планове за мобилност и да въвежда нови механизми за финансиране и т.н.

В светлината на това настоявам Комисията да преосмисли отговора си и да представи възможно най­скоро план за действие.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Планът за действие за градската мобилност е абсолютно задължителен за градските общини в ЕС. Шестдесет и седем процента от жителите на Европа очакват да бъде разработена европейска политика в тази област.

Какъв отговор можем да дадем на европейските граждани?

Разходите, произтичащи от задръстванията в градовете, са приблизително 1 % от европейския брутен вътрешен продукт. За да се намали нивото на замърсяване в градската среда и да се ограничат задръстванията, е необходимо да инвестираме в обществен транспорт и интелигентни транспортни системи.

Миналата година одобрихме доклада за насърчаване на използването на екологично чисти автомобили в градския транспорт.

Прага е столицата, която даде пример, като закупи екологично чисти автобуси за системата на градския си транспорт, като използва държавна помощ.

Призовавам Комисията също да отдаде дължимото внимание на градската мобилност при изготвяне на междинния преглед на рамката за усвояване на структурните фондове.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, член на Комисията. (EN) Г­жо Председател, наистина оценявам вашия принос. Разбира се, ще запозная заместник­председателя Tajani, който, сигурна съм, стои зад поетия ангажимент, с всичките ви опасения.

Всъщност Планът за действие е включен в работната програма на Комисията за 2009 г. и зная, че заместник-председателят Tajani лично се е ангажирал работата по него да продължи. Ето защо не се съмнявам, че той ще се отнесе много сериозно към казаното от вас. Зная, че оценката за въздействието на мобилността вече е готова и, както вече споменах, Планът за действие е в законодателната програма и се надявам работата по него да продължи тази година.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), в писмена форма. (PL) В Зелената книга от 2007 г. Комисията обсъжда легитимността на разискванията относно необходимостта от намесата на Комисията по отношение на въпроса за засилващата се мобилност в градовете в рамките на Съюза на базата на принципа на субсидиарност. Съгласно този принцип Съюзът действа в рамките на компетенциите си, когато тези действия са важни и подпомагат действията на държавите-членки. Принципът на субсидиарност цели да гарантира, че взетите решения са възможно най­близко до гражданите. Това се постига, като постоянно се проверява дали действията, които предстои да се предприемат на общностно равнище, са оправдани по отношение на възможностите, които съществуват на национално, регионално или местно равнище. Ролята на държавите-членки по отношение на легитимността на намесата на институциите на Европейския съюз на местно ниво е допълнително засилена в Договора от Лисабон, който понастоящем е на етап ратифициране.

В разисквания пакет за евентуални действия, насочени към повишаване на равнището на мобилност в големите конгломерати, се наблюдава тенденцията новите технологии да се разглеждат отделно от интелигентните транспортни системи. Синергията между тези две области трябва да се разработи и да се използва, за да се увеличи потокът по улиците и пътуването да бъде по­удобно. Други ползи ще бъдат по­добрите условия за пътуване, съкращаване на времето за пътуване, спестяване на енергия, по­малко вредни емисии, по­малко разходи за управление на превозните средства и за поддръжка и обновяване на настилката. Ще се повиши и безопасността на пътя.

В светлината на горепосоченото приключването на ратификацията на Договора от Лисабон и изпълнението на програмата на чешкото председателство ще послужат като основа за Плана за действие за градската мобилност на Комисията. Програмата на чешкото председателство разглежда въпроса за подобряване на функционирането на вътрешния пазар на превозни средства в Съюза като приоритетен.

 
Правна информация - Политика за поверителност