Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0475/2008) της κυρίας Grabowska, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2067(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska, εισηγήτρια. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αλλάζουμε θέμα συζήτησης και περνάμε στις επαφές ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της. Οι επαφές αυτές είναι ανεπαρκείς. Υπάρχει βαθύ χάσμα ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες της, παρότι ο Jean Monnet επισήμανε ότι η Ένωση δημιουργήθηκε περισσότερο για τους πολίτες παρά για τα κράτη και τις κυβερνήσεις.

Η Ένωση διευρύνεται και αποκτά περισσότερους πολίτες, όμως τα θεσμικά της όργανα δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επαφές με τους πολίτες. Τούτο κατέστη σαφές από την επώδυνη εμπειρία του γαλλικού και του ολλανδικού «όχι» στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι αλήθεια ωστόσο ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης προσπαθούν να βελτιώσουν τις επαφές τους με τους πολίτες. Ανοίγονται στους πολίτες και αναγνωρίζουν σαφώς το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει ένα ολοένα αυξανόμενο πεδίο επικοινωνιακών πολιτικών της Ένωσης στον τομέα αυτό. Ο νέος όρος «διάλογος των πολιτών» δημιουργήθηκε για να περιγράψει τις πολιτικές αυτές. Εντούτοις, απαιτούνται περισσότερα. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση και επιχειρεί να δημιουργήσει έναν κατάλληλο μηχανισμό για το σκοπό αυτό και να προωθήσει τις επαφές αυτού του είδους ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της. Αυτό θα επέλυε το πρόβλημα του δημοκρατικούς ελλείμματος και θα καταδείκνυε ότι οι πολίτες παίζουν και αυτοί σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 10 της Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι «Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες». Υπάρχει επίσης μια επιπρόσθετη διάταξη η οποία δίδει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν νομοθετική πρωτοβουλία. Κατόπιν της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ένα εκατομμύριο πολίτες θα δύνανται να προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την καλούν να καταθέτει νομοθετική πρόταση επί ενός σημαντικού θέματος για τους πολίτες.

Γι’ αυτό αναφέρομαι στο διάλογο των πολιτών στην έκθεση αυτή. Πρόκειται για ένα διάλογο ο οποίος δεν ορίζεται δια νόμου. Είναι απαραίτητος ωστόσο και θα ήθελα να κατευθύνεται από τις εξής αρχές ή μάλλον να αυτοκατευθύνεται από αυτές. Πρώτον, στην εν λόγω έκθεση εισήγαγα την αρχή της αντιπροσώπευσης της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα η κοινωνία των πολιτών να αντιπροσωπεύεται σωστά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα δηλαδή να αντιπροσωπεύεται από εταίρους οι οποίοι αντικατοπτρίζουν και αντιπροσωπεύουν σωστά τα εν λόγω συμφέροντα.

Θα ήθελα ο διάλογος των πολιτών να είναι μια αμοιβαία και αμφίπλευρη διαδικασία. Τούτο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίζει τους πολίτες και αυτοί να ανταποκρίνονται. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να ενημερώνει τους πολίτες όταν οι απόψεις τους έχουν ληφθεί υπόψη και να τους εξηγεί ποιες ήταν οι συνέπειες των απόψεων αυτών. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε αμφίδρομη ενημέρωση από την Ένωση προς τους πολίτες.

Θα ήθελα ο διάλογος των πολιτών να βασίζεται στις αρχές της σαφήνειας και της διαφάνειας. Θα πρέπει να διεπόμαστε από σαφείς κανόνες όταν καλούμε τους αντιπροσώπους της κοινωνίας να συμμετάσχουν σε διάλογο μαζί μας. Θα πρέπει να δημοσιεύουμε συστηματικά τον κατάλογο των οργανώσεων οι οποίες συμμετέχουν στη διαβούλευση. Θα ήταν σώφρον η Ένωση να διορίσει πρόσωπο επαφής αρμόδιο για τον εν λόγω τομέα, δηλαδή για το διάλογο.

Δεν είναι εύκολο να θεσπίσουμε κανόνες οι οποίοι να διέπουν τον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη συντάξει αρχές για την ενίσχυση της λογικής της διαβούλευσης και του διαλόγου το 2002, ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι έτοιμη να συντάξει τις κατάλληλες αρχές. Αυτές θα καταστούν κοινές για όλα τα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι θα πρέπει να απαιτείται και από τα κράτη μέλη να προωθούν το διάλογο των πολιτών. Δεν κατάφερα να αναφέρω κάθε μέρος της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα όμως το περιεχόμενο να υποβληθεί σε δοκιμασία με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2009. Θα ήθελα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή και να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση των επαφών με τους ευρωπαίους πολίτες, βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν ότι η Ένωση έχει να προσφέρει το καλύτερο και να διδαχθεί από αυτούς για τι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε εμείς στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια κυρία Grabowska, καθώς και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για αυτήν την εξαιρετική έκθεση.

Συμφωνούμε ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την κοινωνία και τους πολίτες της ΕΕ. Βοηθά τους πολίτες να ασκούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει μακρά και υγιή παράδοση αμφίδρομης επικοινωνίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία αυτή ανάμεσα στην Επιτροπή και την κοινωνία των πολιτών έχει ενταθεί και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων από τον διάλογο περί πολιτικής μέχρι τη διαχείριση έργων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους μας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας θα θέσει τις ισχύουσες πρακτικές μας σε μια πιο επίσημη βάση και θα προσφέρει νέα ώθηση για την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Επίσης θα ανοίξει το δρόμο σε μια ακόμη επιλογή της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να καταστήσει λειτουργικές τις απόψεις της μέσα από την πρωτοβουλία των πολιτών.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε έναν ενεργό διάλογο απαιτεί την παροχή κατάλληλων μέσων ώστε η κοινωνία των πολιτών να εκφράσει τις απόψεις της και να ακουστεί. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χρειάζονται ομοίως κατάλληλα μέσα για να διασφαλίσουν ότι αυτά που ακούμε από την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες γίνονται αντιληπτά με σωστό τρόπο και εισάγονται στο σύστημα. Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση στηρίζει πολλές από τις ιδέες που ήδη θέτει σε εφαρμογή η Επιτροπή.

Μέσα από την εντολή της, η παρούσα Επιτροπή έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να επιτύχει τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών ατομικά σε μια δημόσια συζήτηση για τα θέματα της ΕΕ. Ένα από τα πλέον καινοτόμα παραδείγματα αυτών των προσπαθειών ήταν οι διαβουλεύσεις με τους πολίτες, όπου δοκιμάσθηκαν η διαβουλευτική δημοσκόπηση και οι προφορικές διαβουλεύσεις.

Προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, τα τελευταία 35 χρόνια το ευρωβαρόμετρο εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη. Ούτε η Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο μπορούν ωστόσο να οργανώνουν μονομερώς μια πανευρωπαϊκή δημόσια συζήτηση. Τούτο θα καταστεί δυνατό μόνο αν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργασθούν. Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής δήλωσης για τη «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» η οποία υπεγράφη από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συντονίζουν ήδη τις προσπάθειές τους με τα κράτη μέλη μέσω των συμπράξεων διαχείρισης, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν περιφερειακές και τοπικές εκστρατείες επί συγκεκριμένων θεμάτων, τις οποίες συνδέουν με δράσεις των τοπικών αρχών και των ΜΚΟ. Έντεκα νέες συμπράξεις διαχείρισης το 2009 θα καταστήσουν αυτήν την προσέγγιση ακόμη πιο αποτελεσματική.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι ο εποικοδομητικός διάλογος εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή όλων των πλευρών: τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ και είναι έτοιμη να αναλάβει την απαραίτητη δράση προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις της και να εξακολουθήσει να αναπτύσσει το διάλογο των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. – (PL) Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πραγματικά δημοκρατική και κοντά στους πολίτες της, απαιτείται στενή συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη αφενός και την κοινωνία των πολιτών αφετέρου.

Η κοινωνία των πολιτών αντιπροσωπεύει πολλές μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες συστάθηκαν εκουσίως από πολίτες. Διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αφού καθιστά γνωστές τις θέσεις και τις επιθυμίες των πολιτών της Ένωσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να παρέχουμε στους πολίτες αποτελεσματικές και αξιόπιστες πληροφορίες και να καταστήσουμε πιο δημοφιλή το διάλογο των πολιτών. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση και την εξάπλωση των δράσεων και των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών.

Η μεγαλύτερη πολιτική ευαισθητοποίηση, ένας πιο αποτελεσματικός διάλογος των πολιτών και μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση είναι απαραίτητα αν η Ένωση θέλει να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους και τις προθέσεις της.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με την Ένωση διευκολύνοντας αυτούς και τις οργανώσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν σε συζητήσεις για την αποκαλούμενη Ευρώπη των πολιτών.

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά προκειμένου να αναπτύξουν το διάλογο των ευρωπαίων πολιτών και να ενθαρρύνουν τους πολίτες της Ένωσης να συμμετέχουν περισσότερο στην Ευρώπη. Είναι ουσιαστικό να ενθαρρύνουμε την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές συζητήσεις και συνομιλίες. Και οι πολίτες θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλωστε, όπως είχε πει ο Jean Monnet, δεν δημιουργούμε μια Ένωση για τις χώρες και τις κυβερνήσεις, τη δημιουργούμε για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), γραπτώς. – (HU) Η συμμετοχή με την ιδιότητα μέλους σε μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες την ευκαιρία να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής. Αποβλέποντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία και η δημιουργία συγκεκριμένων και απτών ευκαιριών για να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να προσφέρουν αμφίδρομη πληροφόρηση, να ασκήσουν κριτική και να εκφράσουν αντίθετες απόψεις αποτελούν πραγματική πρόκληση. Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει ενιαίος και ακριβής ορισμός της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, αυτό μπορεί να εμφανίζει δυσχέρειες.

Προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξακολουθήσουμε να επεκτείνουμε τη δημοκρατία, να αυξάνουμε τη διαφάνεια και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το δημοκρατικό έλλειμμα απορρέει από το γεγονός ότι οι πολίτες δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες. Ορισμένα από τα έγγραφα που σχετίζονται με την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα και συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας στα κοινοτικά έγγραφα εργασίας.

Ο μηχανισμός διαβούλευσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρέπει να θεσπίσουμε γενικές αρχές και ένα ελάχιστο σύνολο κανόνων αναφορικά με τη διαβούλευση και να δημιουργήσουμε πλαίσιο για τη διαβούλευση το οποίο να είναι συνεκτικό αλλά και αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), γραπτώς. – (DE) Η έκθεση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα ώστε η ΕΕ να έλθει πιο κοντά στους πολίτες της και προτείνει απτά μέτρα προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης του στόχου αυτού.

Καλούμε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών ένα σημαντικό διατομεακό καθήκον του πολιτικού τους έργου.

Οι άνθρωποι στηρίζουν την ΕΕ μόνο αν είναι ενημερωμένοι για τα πολιτικά εγχειρήματα και τις δραστηριότητες και αν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα μέσα από διαβουλεύσεις. Με την απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία είδαμε τι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η παραπληροφόρηση που διαδίδεται εσκεμμένα. Αυτό πρέπει να αποτραπεί στο μέλλον μέσω της προορατικής πολιτικής ενημέρωσης και διαλόγου. Το αυτό ισχύει συγκεκριμένα και για το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλουν πιο ενεργές προσπάθειες για να παρέχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ.

Η πρόσβαση στα έγγραφα όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να καταστεί ευκολότερη και να βελτιωθεί ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αποκτά εικόνα του έργου τους.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου. Επομένως, ζητάμε επιτέλους τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών πλαισίωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει, πρωταρχικά, έναν χάρτη των ευρωπαϊκών οργανώσεων, καθώς και των απαραίτητων βασικών υποδομών για ενεργούς πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κυρίας Grabowska σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί παράδειγμα σπατάλης χρόνου και πόρων. Ανακύπτει λοιπόν ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποιος είναι τελικά ο σκοπός αυτής της συζήτησης; Άλλωστε, η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι νεκρή. Η Ιρλανδία την απέρριψε με εθνικό δημοψήφισμα. Τούτο σημαίνει ότι το προαναφερθέν έγγραφο δεν έχει νομική ισχύ. Το να στηρίξουμε κάτι επάνω του είναι σαν να χτίζουμε στην άμμο, χωρίς θεμέλια. Το να στηρίζουμε κάτι πάνω σε μια συνθήκη η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα γιατί απορρίφθηκε είναι παραβίαση της δημοκρατίας και των ίσων δικαιωμάτων των ελεύθερων κρατών. Όλα αυτά φέρνουν στο νου τον ορισμό της δημοκρατίας. Όπως το αντιλαμβάνομαι, δημοκρατία είναι μια ελεύθερη επιλογή, όχι κάτι το οποίο επιβάλλεται και αγνοεί τη βούληση του λαού. Ο λαός είναι κυρίαρχος σε μια δημοκρατία, όχι μια συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων. Η υπέρτατη έκφραση της βούλησης του λαού είναι ένα δημοψήφισμα, όχι μια απόφαση η οποία λαμβάνεται από μια κυβερνώσα φατρία, αντίθετα προς τη βούληση του λαού. Είναι τόσο δύσκολο να το κατανοήσετε αυτό;

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), γραπτώς.(BG) Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Grabowska για την υπέροχη έκθεσή της η οποία είμαι βέβαιη ότι θα συνεισφέρει στη βελτίωση και την ανάπτυξη του διαλόγου των πολιτών. Πολλά μπορούμε να πούμε για την ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά της όργανα. Ως πρόεδρος οργάνωσης πολιτών στη Βουλγαρία, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης η οποία πρέπει να μεταρρυθμισθεί και να βελτιωθεί επειγόντως.

Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, αλλά και στις οργανώσεις των πολιτών γιατί χωρίς τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους δεν θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε το στόχο που εμείς θέσαμε.

Η έκθεση προτείνει έναν ίσο διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στις πολυάριθμες οργανώσεις και την ανεξαρτησία τους. Θα προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε μια διαφορική προσέγγιση προκειμένου να παράγουμε αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο λόγω του διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης στις διάφορες χώρες και τους διάφορους τομείς.

Βασίζομαι στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη ώστε να λάβουν υπόψη τις συστάσεις μας το συντομότερο δυνατό, ακόμη κι αν η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν τεθεί σε ισχύ σύντομα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου