Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2244(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0507/2008

Predkladané texty :

A6-0507/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 20
CRE 12/01/2009 - 20

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.13
CRE 13/01/2009 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0013

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0507/2008) pani Gottardiovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o verejných financiách v hospodárskej a menovej únii (HMÚ) za roky 2007 a 2008 (2008/2244(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, spravodajkyňa.(IT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, presne pred rokom sme prijali rozhodnutie spojiť správy o verejných financiách za roky 2007 a 2008. Boli na to aspoň dva dôvody: snaha urýchliť proces a zohľadnenie signálov prebiehajúcich zmien. V tom čase sme ešte nepoznali celkový rozsah zmien, ale už bolo jasné, že analýzou dvoch rokov spolu získame ucelenejšie a presnejšie hodnotenie. A mali sme pravdu! Správa, o ktorej budeme zajtra hlasovať, sa sústavne aktualizovala.

Tesná väzba medzi verejnými financiami a finančnou a hospodárskou krízou je veľmi jasná. Uvážte len zdroje vyčlenené na pomoc bankám a veľkým podnikom, podporu určenú na výrobu a nezabúdajte na žiadosti malých a stredných podnikov a na ochranu občanov pred dôsledkami recesie. Európske inštitúcie a jednotlivé členské štáty boli upozornené na všetky tieto opatrenia, tie by však nemali ohroziť či oslabiť náš pohľad a naše odhodlanie v mene budúcich generácií.

Správa sa týka najmenej dvoch úrovní: toho, čo je všeobecné, stabilné a platné vo všetkých situáciách a toho, čo je núdzovou reakciou na súčasnú krízu. Zásada, že pre jednotlivé krajiny, rovnako ako pre stabilitu hospodárstva a európsky sociálny model, sú nevyhnutné vysoko kvalitné a trvalo udržateľné verejné financie zostáva nezmenená, ba dokonca sa posilňuje. V súvislosti s príjmami sa musia podniknúť opatrenia na rozšírenie daňového základu, avšak bez oslabenia zásady progresívneho zdanenia, a na zníženie daňovej povinnosti z práce, predovšetkým pri platoch a dôchodkoch nízkej a strednej úrovne. Opatrenia spojené s výdavkami musia zahŕňať posúdenie situácie, požiadaviek a zloženia obyvateľstva s primeraným prihliadnutím na politiky rodovej rovnosti a demografické zmeny. Cieľom nemá byť znižovanie bez rozmyslu, ale reorganizácia výdavkov, čiastočne založená na presune rozpočtových položiek a modernizácii verejnej správy.

Užitočným spôsobom, ako to dosiahnuť, je postup tvorby rozpočtu z hľadiska rovnosti pohlaví, ktorý Európsky parlament už istú dobu uprednostňuje a presadzuje, ale ktorý ešte zďaleka nie je normou. Tento postup zvyšuje transparentnosť a porovnateľnosť, občania ho omnoho ľahšie rozoznávajú, pomáha preto budovať dôveru a pocit osvojenia.

Dnešná bezprecedentná nestabilita si vyžaduje rozhodné opatrenia. Ak zásah verejného sektora opäť nadobúda ústredný a základný význam, nesmieme sa znovu dopustiť tých istých chýb. To by bolo celkom neodpustiteľné. Namiesto toho musíme krízu viesť k novému modelu rozvoja, ktorý bude skutočne trvalo udržateľný z environmentálneho a sociálneho hľadiska.

Keď hovoríme o európskej koordinácii, mali by sme mať na mysli vytvorenie vlastného anticyklického riadenia, spoločné smerovanie, posilnenie boja proti daňovým únikom a daňovým rajom a vzájomné prepojenie vnútroštátnych plánov. Pri zásahoch na podporu podnikov musíme posudzovať vplyv na hospodársku súťaž, rovnaké podmienky a fungovanie vnútorného trhu, aby sme zaručili dohľad, zodpovednosť, obmedzenia a následné správanie. Revidovaný Pakt stability a rastu umožňuje opatrné využitie riadenej flexibility v dlhodobej perspektíve.

V strategických, vopred určených odvetviach by sa mali znovu zaviesť makroekonomické politiky a spoločné investície s využitím takých nástrojov, ako sú eurobondy, pričom však treba pozorne sledovať miestnu úroveň a regionálne plány stability. Vo Výbore pre hospodárske a menové veci zavládla v súvislosti s touto správou široká zhoda, keďže väčšina politických skupín sa s touto predstavou stotožnila. Naozaj dúfam, že je to predzvesťou dobrého výsledku v zajtrajšom hlasovaní.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, Komisia víta správu pani Gottardiovej, ktorej podstata vhodne dopĺňa obsah dvoch predošlých správ Komisie o verejných financiách v HMÚ, ktoré boli uverejnené v júni 2007 a 2008. Komisia tiež súhlasí s tromi najnovšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré spravodajkyňa predložila 7. januára.

Správa Európskeho parlamentu potvrdzuje, že revidovaný Pakt stability a rastu zatiaľ funguje tak, ako má. Mnoho členských štátov vynakladá značné úsilie najmä na plnenie svojich záväzkov vo vzťahu k paktu. Od jeho reformy sa opravné aj preventívne opatrenia uplatňujú v plnom súlade s ustanoveniami reformovaného paktu a pri jeho presadzovaní sa neprejavila žiadna zhovievavosť.

Správa však zdôrazňuje aj veľmi nepriaznivý hospodársky výhľad Európskej únie a eurozóny na rok 2009. Rast sa výrazne spomalil a tento rok sa dostane do úplnej recesie. Celkové hospodárske vyhliadky na rok 2010 sú takisto neradostné, Komisia preto súhlasí s Európskym parlamentom, že podpora dopytu za pomoci opatrení fiškálnej politiky podľa vlastného uváženia je teraz nevyhnutná.

Fiškálna politika však má mať trvalo udržateľný kurz, ktorý podporuje očakávania týkajúce sa usporiadaného vyriešenia krízy. Komisia v tejto súvislosti zdieľa obavy Parlamentu vo vzťahu k dlhodobej udržateľnosti verejných financií a naďalej kladie dôraz na jej posudzovanie.

Novú správu o dlhodobej stabilite verejných financií v Európskej únii Komisia uverejní na jeseň roku 2009. Komisia tiež zastáva názor Európskeho parlamentu, že verejné výdavky sa musia preorientovať tak, aby sa ich kvalita zlepšila v súlade s lisabonskou stratégiou. Takáto orientácia postupov je aj súčasťou integrovaných usmernení pre politiky, ktoré prijala Európska rada. Komisia ďalej pracuje na systematickejšom posúdení kvality vývoja verejných financií vrátane hľadísk tvorby rozpočtu na základe výkonnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenie (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne.(RO) Na jar roku 2006 prechádzalo dvanásť členských štátov postupom pri nadmernom deficite. V dôsledku zavedenia odporúčaní a rozhodnutí, ktoré v prípade krajín s nadmerným deficitom vydala Rada, sa dva a pol roka nato počet členských štátov prechádzajúcich postupom pri nadmernom deficite blíži nule. Tento úspech bol možný vďaka priaznivým hospodárskym podmienkam v rokoch 2006 a 2007. V období rokov 2008 a 2009 čelíme hospodárskej kríze, ktorá už v mnohých členských štátoch vyvolala hospodársku recesiu, rast nezamestnanosti a vysoký počet bankrotov, najmä medzi malými a strednými podnikmi. Európsky plán na oživenie hospodárstva zabezpečuje rozsiahle verejné investície na modernizáciu dopravnej a energetickej infraštruktúry. Členské štáty pripravujú programy na podporu malých a stredných podnikov, ktoré im umožnia naďalej podnikať. Za týchto podmienok bude pre členské štáty v eurozóne, tak ako pre všetky členské štáty, ťažké splniť konvergenčné kritériá. Domnievam sa, že na európskej úrovni treba prijať opatrenia, ktoré členským štátom umožnia vyrovnať sa so súčasnými problémami, ku ktorým patrí starnutie obyvateľstva, migrácia, klimatické zmeny atď. Kľúčovými oblasťami pre hospodársky rozvoj EÚ a pre kvalitu života európskych občanov je poľnohospodárstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a doprava. Tieto oblasti musia mať výhodu osobitných verejných politík.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia