Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2114(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0514/2008

Внесени текстове :

A6-0514/2008

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0008

Разисквания
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

21. Транспониране, прилагане и изпълнение на Директиви 2005/29/ЕО и 2006/114/ЕО (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е доклад (A6-0514/2008) на г-жа  Weiler – от името на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2008/2114(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, докладчик. (DE) Г­н Председател, Комисар, госпожи и господа, преди да премина към доклада, бих искала да кажа още веднъж, че не се държахме коректно с решението си да разискваме нашите доклади по собствена инициатива. Като виждам как протичат разискванията – без диалог, без противопоставяне, без противоречия – не смятам, че това е същинско парламентарно разискване и се надявам, че ще променим това скоро след парламентарните избори.

Въпреки това бих искала да изразя благодарността си към колегите, които не присъстват. Ние работихме много добре заедно по изработването на доклада. Също така бих искала да благодаря на Европейската комисия и на секретариата на комисията.

Направихме много нови общи открития по време на разискването в комисията. Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съзнателно постави разискването относно прилагането сравнително рано в дневния ред, тъй като срокът за прилагане от страна на държавите-членки беше средата до края на 2007 г., което досега не е много дълъг срок за директива, която включва огромен и значителен елемент на хармонизиране. Въпреки това някои държави-членки не са приели мерки за транспониране. Безспорно това се дължи на сложната процедура, но интересното е, че три държави-членки, които не са успели, са някои от държавите основателки. Следователно не можем да приемем, че им липсват знания в областта на европейското право. Три държави-членки все още не са транспонирали директивата, четири са я транспонирали в недостатъчна и незадоволителна степен, а три държави-членки са получили съобщения от Комисията, които биха могли да доведат до производство в Съда на Европейските общности. Има много случаи на недостатъчно транспониране. По време на нашето заседание установихме, че две страни са транспонирали директивата с голяма отговорност и творчество, а именно Обединеното кралство и Австрия. Значи е възможно.

Предимствата на вътрешния пазар следва да бъдат в интерес на държавите-членки. Целта на директивата следва да бъде изясняване на правата на потребителите и опростяване на трансграничната търговия, въвеждане на надеждни и справедливи правила и разбира се засилване на правната сигурност.

Много важен въпрос за нас като парламентаристи е защитата на гражданите и потребителите от измамни практики. Това се отнася не само за потребителите, но също и за малките предприятия и търговците. Нашата цел, Комисар, следва може би да бъде въвеждането на тези две директиви заедно в средносрочен план, тъй като много малки предприятия са изправени пред същите проблеми на вътрешния пазар като потребители. Запознати сме с много примери, като например неприятни реклами и заблуждаващи и агресивни търговски практики. Всички сме запознати с измамите с указатели, което е широко разпространен проблем в цяла Европа. Знаем за измамите с лотарията и още много други.

Бих искала да благодаря на Комисията за строгостта при използването на новата система „sweep“ за проверка на авиокомпаниите и мелодиите за телефони. Надяваме се, че тя ще продължи да работи по този въпрос. Очакваме, че тя ще осъществи по-здраво сътрудничество с националните служби и ще гарантира, че черните списъци няма да се пренебрегват и че санкциите всъщност са разубеждаващ фактор – доста важен въпрос за нас като парламентаристи.

Бих искала да кажа в заключение, че успешното транспониране изисква сътрудничество между държавите-членки и между националните и европейски парламентаристи, и изцяло в съответствие с Договора от Лисабон, който беше споменат тук, бих искала да подкрепя националните парламентаристи за упражняване на по-строг контрол над техните национални правителства. Тези два акта биха били добро начало.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, член на Комисията. (EN) Г-н председател, преди всичко бих искала да благодаря на докладчика, г-жа Weiler, за нейния доклад, съдържанието, на който, разбира се, ще бъде внимателно разгледано от Комисията, а също така да й благодаря и за коментарите, които направи във връзка с тази процедура.

Комисията е напълно съгласна, че понастоящем е много важно държавите-членки да транспонират точно новите понятия, въведени от директивата относно нелоялните търговски практики и националните органи също да допринесат за еднаквото прилагане на директивата в целия Европейски съюз.

Що се отнася до транспонирането, две държави-членки все още закъсняват: Люксембург и Испания; Комисията отнесе тези случаи до Съда на Европейските общности през м. юни миналата година.

Комисията също така координира сътрудничеството по транспонирането, за да се избегне неправилното транспониране. Независимо от това в ограничен брой страни остават някои проблеми, главно поради нежеланието на тези страни да се съобразят с цялостната хармонизация. В тези случаи Комисията няма да се поколебае да започне процедури за нарушение.

Докладът посочва необходимостта да се защитят не само потребителите, но и малките и средни предприятия от нелоялни търговски практики. По този въпрос Комисията напомня на Европейския парламент, че една директива за пълно хармонизиране относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители вече е твърде амбициозно предложение, което би било неуспешно, ако неговото приложно поле се разшири до нелоялни търговски практики от страна на търговци към търговци.

От консултациите, довели до предложението, и от разискванията в Съвета е направено заключението, че има слаба подкрепа в полза на разширяване на приложното поле на директивата, за да бъдат обхванати нелоялните търговски практики от страна на търговци към търговци.

Относно агресивните практики, които се регламентират за първи път на равнище Европейски съюз чрез директивата относно нелоялните търговски практики, беше преценено, че подобни практики се срещат почти изключително в транзакциите между търговци и потребители. Заблуждаващите практики в транзакциите между търговци вече са регламентирани от директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама. Такива практики следва да продължат да се регламентират единствено от тази директива.

По отношение прилагането на законодателството за защита на потребителите, Комисията ще продължи да координира действията по прилагането чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите.

В този контекст Комисията отбелязва подкрепата от страна на Парламента за проверките като инструмент за прилагане. Комисията възнамерява да доразвие този механизъм и е планирала още една проверка по-късно тази година. В допълнение към искането от страна на Парламента, Комисията също така би искала да добави, че предстоящият втори вариант на Индекса за развитие на пазарите на дребно ще съдържа данни, събрани по време на досега проведените проверки.

Тъй като докладът посочва необходимостта от информационни кампании за повишаване на осведомеността на потребителите относно техните права, Комисията би искала да информира членовете за новия уебсайт „Is it fair?“ (Коректно ли е?), който например включва образователен материал относно черния списък на забранените практики.

В заключение Комисията би искала да увери Парламента, че ще продължава да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да гарантира точното и ефективно прилагане на директивите относно нелоялните търговски практики и заблуждаващата и сравнителната реклама.

Базата данни за националните мерки, приети при транспонирането, и за съдебната практика ще бъде създадена тази година и ще служи като полезен инструмент в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе във вторник от 12,00 ч.

(След коментарите на г-жа Weiler, председателят прочете разпоредбите на член 45, параграф 2 от Правилника за дейността)

Писмена декларация (Член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Европейските потребители често се сблъскват с нелоялни търговски практики и измамни и заблуждаващи реклами. Категорията уязвими потребители, която включва по-специално деца и възрастни граждани, е изложена в най-голяма степен на риск от измама.

Приветствам усилията на Комисията да съдейства на държавите-членки в транспонирането на директива, която ще помогне да се увеличи доверието на потребителите и на търговците в трансграничните транзакции. Това ще гарантира по-голяма правна сигурност за потребителите, и в същото време ще защити малките и средни предприятия от агресивни нелоялни търговски практики.

Тази директива е решаваща за бъдещото развитие на правата на потребителите в Европейския съюз и за цялостното развитие на потенциала на вътрешния пазар. Тъй като някои неща все още остават неясни при транспонирането на директивата, приветствам доклада на г-жа Weiler, който привлече вниманието върху проблемите с транспонирането на директивата в националните законодателства.

За да успеем, съдебните органи ще трябва да засилят трансграничното сътрудничество по отношение на подвеждащи услуги, свързани с бази данни. Отдавам голямо значение на информационните кампании за повишаване на осведомеността на потребителите за техните права, защото те са ключов фактор за предоставяне на по-голяма защита. Само добре информиран потребител може да забележи заблуждаваща реклама и да избегне разочарованието, което тя може да причини.

Смятам, че „черните списъци“ ще ни дадат възможност да разкрием нелоялни търговски практики и напълно да забраним заблуждаващата реклама.

 
Правна информация - Политика за поверителност