Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2114(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0514/2008

Indgivne tekster :

A6-0514/2008

Forhandlinger :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0008

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 12. januar 2009 - Strasbourg EUT-udgave

21. 21 – Omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF og direktiv 2006/114/EF (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0514/2008) af Barbara Weiler for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame (2008/2114(INI).

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, ordfører. (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Inden jeg taler om betænkningen ønsker jeg endnu en gang at påpege, at vi ikke har fulgt proceduren korrekt med hensyn til beslutningen om at drøfte vores initiativbetænkninger. Når jeg følger forhandlingerne – som er uden dialog, uden diskussioner, uden konflikter – føler jeg ikke, at der er tale om ægte parlamentariske forhandlinger, og jeg håber, at vi hurtigt får genskabt ånden i forhandlingerne efter valget til Europa-Parlamentet.

Jeg vil alligevel gerne takke de af mine kolleger, der ikke er til stede. Vi har haft et virkelig godt samarbejde om udarbejdelsen af betænkningen. Jeg ønsker endvidere at takke Kommissionen og udvalgets sekretariat.

Vi har gjort mange nye fælles opdagelser under forhandlingen på udvalgsplan. Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har bevidst sat forhandlingen om gennemførelsen relativt højt på dagsordenen, da medlemsstaternes frist for gennemførelse var i midten eller slutningen af 2007, som ikke er meget tid i forhold til et direktiv, der involverer så omfattende og vigtige elementer for harmonisering. Nogle medlemsstater har ikke omsat direktivet. Det har helt klart noget at gøre med den komplicerede procedure, men det er interessant, at tre medlemsstater, som endnu ikke har omsat direktivet, er nogle af de grundlæggende medlemsstater. Vi kan derfor ikke formode, at de ikke har tilstrækkelig viden om europæisk ret. Tre medlemsstater har endnu ikke omsat direktivet, fire medlemsstater har omsat direktivet mangelfuldt og utilstrækkeligt, og tre medlemsstater har modtaget meddelelser fra Kommissionen, som eventuelt kan føre til indledning af overtrædelsesprocedurer ved EU-Domstolen. Der er en lang række medlemsstater, som ikke har omsat direktivet i tilstrækkeligt omfang. Vi har under høringen slået fast, at der er to lande, som har omsat direktivet med stort engagement og kreativitet, nemlig Det Forenede Kongerige og Østrig. Det kan derfor godt lade sig gøre.

Fordelene i forbindelse med det indre marked bør være i medlemsstaternes interesse. Formålet med direktivet skal være at klarlægge forbrugerrettigheder, forenkle grænseoverskridende handel, indføre pålidelige og retfærdige forskrifter samt naturligvis at styrke retssikkerheden.

Beskyttelse af borgerne og forbrugerne imod svindel har været et meget væsentligt punkt for Europa-Parlamentet. Dette gælder ikke blot forbrugerne, men også små virksomheder og erhvervsdrivende. Vores målsætning, fru kommissær, bør måske være at slå disse to direktiver sammen på mellemlang sigt, da rigtig mange små virksomheder oplever samme irritationsmomenter på det indre marked som forbrugerne. Vi er bekendt med mange eksempler, f.eks. uhensigtsmæssige reklamer og vildledende og aggressive forretningsmetoder. Vi er alle bekendt med svindel med adresser, som er et udbredt problem i Europa. Vi er bekendt med lotterisvindel og mange andre eksempler på svindel.

Jeg ønsker endvidere at takke Kommissionen for målrettet at indføre det nye sweep-system i forbindelse med reklamer for luftfartsselskaber og ringetoner. Vi håber, at Kommissionen vil arbejde videre med dette spørgsmål. Vi forventer, at Kommissionen vil fremme networking med nationale regeringer og ministerier og sikre, at sortlisterne ikke undermineres, og at sanktionerne faktisk har en præventiv virkning – et meget vigtigt punkt for Europa-Parlamentet.

Jeg ønsker afslutningsvis at påpege, at vellykket omsætning kræver samarbejde blandt medlemsstaterne og mellem nationale parlamenter og Europa-Parlamentet, og jeg ønsker helt i tråd med Lissabontraktaten, som er nævnt i denne sammenhæng, at argumentere til fordel for, at nationale parlamentsmedlemmer opnår mere kontrol med de nationale parlamenter. Disse to tiltag vil være en god start.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren, fru Weiler, for betænkningen, som naturligvis vil blive overvejet grundigt af Kommissionen, og for hendes kommentarer til denne procedure.

Kommissionen er helt enig i, at det på nuværende tidspunkt er meget vigtigt, at medlemsstaterne fuldt ud omsætter de nye koncepter i direktivet om urimelig handelspraksis, og at de nationale myndigheder også bidrager til ensartet gennemførelse af direktivet i EU.

Hvad angår omsætning er der to medlemsstater, som stadig har problemer: Luxembourg og Spanien. Kommissionen henviste disse to lande til EF-Domstolen i juni sidste år.

Kommissionen koordinerede også samarbejdet om omsætning for at undgå mangelfuld og forkert omsætning. Der er dog fortsat problemer i nogle enkelte lande, hovedsageligt på grund af deres manglende vilje til at opfylde kravene til fuld harmonisering. Med hensyn til disse lande vil Kommissionen ikke tøve med at indlede overtrædelsesprocedurer.

I betænkningen understreges det, at det ikke blot er nødvendigt at beskytte forbrugerne, men også de små og mellemstore virksomheder, imod urimelig handelspraksis. Kommissionen ønsker i denne sammenhæng at minde Europa-Parlamentet om, at et direktiv om fuld harmonisering af virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne i forvejen var et ambitiøst forslag, som ville have været tabt på gulvet, hvis anvendelsesområdet var blevet udvidet til at omfatte virksomheders urimelige handelspraksis over for andre virksomheder.

Efter høringen i forbindelse med forslaget og drøftelserne i Rådet konkluderede man, at der har været meget lidt støtte til at udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte virksomheders urimelige handelspraksis over for andre virksomheder.

Hvad angår aggressiv handelspraksis, der for første gang blev reguleret på EU-plan gennem direktivet om urimelig handelspraksis, vurderede man, at denne praksis næsten udelukkende forekommer i forholdet mellem virksomheder og forbrugere. Virksomheders vildledende handelspraksis over for andre virksomheder er allerede dækket af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame. Den pågældende praksis skal fortsat udelukkende være reguleret af dette direktiv.

Hvad angår håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse vil Kommissionen fortsat koordinere håndhævelsestiltag gennem samarbejdsnetværket for forbrugerbeskyttelse.

I denne sammenhæng noterer Kommissionen sig Parlamentets støtte til "sweeps" som redskab til håndhævelse. Kommissionen har til hensigt yderligere at udvikle denne mekanisme og har planlagt endnu en sweep senere på året. I forbindelse med Parlamentets anmodning glæder det endvidere Kommissionen at kunne tilføje, at den kommende version af forbrugerresultattavler vil indeholde oplysninger indsamlet under de sweeps, der er udført indtil nu.

Da det påpeges i betænkningen, at der er behov for oplysningskampagner for at bevidstgøre forbrugerne om deres rettigheder, ønsker Kommissionen at orientere medlemmerne om sin nyoprettede webside "Is it fair?", som f.eks. indeholder uddannelsesmateriale om sortlisten vedrørende forbudt handelspraksis.

Kommissionen ønsker til slut at forsikre Parlamentet om, at den fortsat vil arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre tilstrækkelig og effektiv håndhævelse af direktiverne om urimelig handelspraksis og vildledende og sammenlignende reklame.

Databasen med nationale omsætningsforanstaltninger og retspraksis vil blive oprettet i år og være et nyttigt redskab i denne sammenhæng.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag kl. 12.00.

(Efter fru Weilers kommentarer henviste formanden til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 45, stk. 2)

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. – (SK) Europæiske forbrugere konfronteres ofte med urimelig handelspraksis og vildledende reklame. Kategorien med sårbare forbrugere, der især omfatter børn og ældre, er mest udsat for risikoen for svindel.

Jeg bifalder Kommissionens indsats for at støtte medlemsstaternes omsætning af et direktiv, der vil medvirke til at styrke tilliden for både forbrugere og handlende i grænseoverskridende transaktioner. Og det vil skabe større retssikkerhed for forbrugerne og samtidig beskytte de små og mellemstore virksomheder imod aggressiv og urimelig handelspraksis.

Direktivet vil være af afgørende betydning for den fremtidige udvikling af forbrugerrettighederne i EU og den optimale udvikling af det indre markeds potentiale. Da nogle punkter stadig er uafklarede i forbindelse med omsætningen af direktivet, bifalder jeg fru Weilers betænkning, hvori der sættes fokus på problemerne forbundet med omsætningen af direktivet.

Hvis direktivets målsætninger skal opfyldes, skal retsmyndighederne forstærke det grænseoverskridende samarbejde om vildledende databasetjenester. Jeg lægger stor vægt på oplysningskampagner til yderligere bevidstgørelse af forbrugerne om deres rettigheder, da disse rettigheder er en vigtig faktor i ydelsen af større beskyttelse. Kun velinformerede forbrugere vil være i stand til at gennemskue vildledende reklame og undgå de skuffelser, som disse reklamer kan medføre.

Efter min opfattelse vil "sortlisterne" gøre det muligt for os at afdække urimelig handelspraksis og fuldt ud forbyde vildledende reklame.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik