Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0514/2008

Ingivna texter :

A6-0514/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0008

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

21. Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Barbara Weiler, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, om införlivande, genomförande och efterlevnad av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (2008/2114(INI)) (A6-0514/2008).

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, föredragande. (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Innan jag går in på mitt betänkande vill jag återigen säga att vi inte agerade korrekt när vi beslutade att debattera våra initiativbetänkanden. När jag ser hur debatterna är – ingen dialog, ingen polemik, inga konflikter – tycker jag inte att detta är någon ordentlig parlamentsdebatt. Jag hoppas att det här kommer att rättas till snabbt efter valet till Europaparlamentet.

Trots detta vill jag tacka de av mina kolleger som inte är här just nu. Vi har alla samarbetat mycket bra vid utarbetandet av betänkandet. Jag vill också tacka kommissionen och utskottets sekretariat.

Vi gjorde många nya gemensamma upptäckter under utskottsdiskussionen. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har medvetet satt debatten om genomförandet relativt högt upp på dagordningen eftersom tidsfristen för medlemsstaternas genomförande var från mitten till slutet av 2007, vilket hittills inte varit mycket tid för ett direktiv som har ett så enormt och betydande inslag av harmonisering. Trots detta har vissa medlemsstater inte börjat införliva direktivet. Det beror givetvis på det komplicerade förfarandet, men det är intressant att tre av grundarländerna återfinns bland de medlemsstater som inte har klarat av införlivandet. Vi kan således anta att problemet inte är bristande kunskap om EU:s lagstiftning. Tre medlemsstater har ännu inte införlivat direktivet, fyra har gjort det på ett bristfälligt och olämpligt sätt och tre medlemsstater har fått meddelanden från kommissionen som kan komma att leda till rättsliga förfaranden vid EG-domstolen. Det finns flera fall av bristfälligt införlivande. Under vår utfrågning konstaterade vi att två länder, Storbritannien och Österrike, har införlivat direktivet med stort engagemang och kreativitet. Det låter sig alltså göras.

Det borde ligga i medlemsstaternas intresse att utnyttja den inre marknadens fördelar. Direktivets syfte bör vara att förtydliga konsumenternas rättigheter, förenkla den gränsöverskridande handeln, införa tillförlitliga och rättvisa regelverk och givetvis stärka rättssäkerheten.

En mycket viktig fråga för oss som parlamentsledamöter är att skydda medborgarna och konsumenterna mot olagliga affärsmetoder. Det gäller inte bara konsumenter utan också småföretag och handelsidkare. Vårt mål, fru kommissionsledamot, bör kanske vara att slå ihop dessa båda direktiv på medellång sikt, eftersom väldigt många småföretag drabbas av samma irritationsmoment på den inre marknaden som konsumenterna. Vi känner till flera exempel, däribland besvärande reklam och vilseledande och aggressiva affärsmetoder. Vi känner alla till problemet med falska företagskataloger, som är utbrett i Europa. Vi känner till blufflotterier och många andra liknande företeelser.

Jag vill också tacka kommissionen för dess rigorösa införande av det nya skannings- och söksystemet för flygbolag och ringsignalreklam. Vi hoppas att den kommer att fortsätta arbetet med detta. Vi räknar med att den kommer att inrätta starkare nätverk med nationella myndigheter och se till att svarta listor inte undergrävs och att sanktioner faktiskt fungerar avskräckande – något som är mycket viktigt för oss parlamentsledamöter.

Avslutningsvis vill jag säga att en förutsättning för ett framgångsrikt införlivande är att medlemsstaterna, nationella parlamentsledamöter och Europaparlamentets ledamöter samarbetar. Helt i linje med Lissabonfördraget, som nämndes tidigare, skulle jag också vilja att de nationella parlamentsledamöterna kunde utöva större kontroll över sina regeringar. Dessa båda rättsakter vore en bra början.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Först vill jag tacka föredraganden Barbara Weiler för hennes betänkande som kommissionen naturligtvis noga kommer att överväga. Jag vill också tacka henne för hennes kommentarer när det gäller denna arbetsgång.

Kommissionen håller fullständigt med om att det är mycket viktigt att medlemsstaterna införlivar de nya begrepp om otillbörliga affärsmetoder som införs genom direktivet på ett lämpligt sätt samt att även de nationella myndigheterna bidrar med ett enhetligt genomförande av direktivet i hela EU.

När det gäller införlivandet ligger fortfarande två medlemsstater efter. Det är Luxemburg och Spanien och kommissionen hänvisade dessa fall till domstolen förra året.

Kommissionen samordnade också arbetet med införlivandet för att undvika felaktigheter i samband med detta. Trots det kvarstår en del problem i några få länder, mest på grund av deras motvilja mot en fullständig harmonisering. Kommissionen tvekar inte att inleda överträdelseförfaranden i dessa fall.

I betänkandet nämns behovet av att inte bara skydda konsumenterna utan även små och medelstora företag mot otillbörliga affärsmetoder. Kommissionen påminner Europaparlamentet om att ett fullt harmoniserat direktiv om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter redan var ett mycket ambitiöst förslag som skulle ha misslyckats om man hade utökat tillämpningsområdet till att även gälla otillbörliga affärsmetoder som tillämpas mellan företag.

Både från samråden som ledde fram till förslaget och från överläggningarna i rådet har man dragit slutsatsen att det fanns lite stöd för att utöka direktivets tillämpningsområde till att även gälla företag till företag.

När det gäller aggressiva affärsmetoder, vilka reglerades för första gången på EU-nivå i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ansåg man att sådana metoder nästan uteslutande sker i förhållandet näringsidkare–konsument. Vilseledande metoder mellan företag och företag omfattas redan av direktivet om vilseledande och jämförande reklam. Sådana affärsmetoder ska även i fortsättningen uteslutande regleras i det direktivet.

När det gäller genomförande av lagstiftning om konsumentskydd kommer kommissionen att fortsätta samordna genomförandeåtgärder via samarbetsnätverket för konsumentskydd.

Här uppmärksammar kommissionen att parlamentet stöder ingripanden som ett genomförandeinstrument. Kommissionen vill vidareutveckla denna mekanism och har planerat för ytterligare ett ”tillslag” senare i år. Som svar på parlamentets förfrågan är kommissionen glad att kunna tillägga att en kommande andra version av resultattavlan för konsumentmarknaden kommer att innehålla information som samlats in under hittills genomförda kontroller.

Eftersom man i betänkandet nämner behovet av informationskampanjer för att öka konsumenternas medvetenhet om sina rättigheter vill kommissionen informera ledamöterna om sin senaste webbplats ”Är det rätt?”. Den innehåller bland annat utbildningsmaterial om förbjudna affärsmetoder som finns på svarta listan.

Sammanfattningsvis vill kommissionen försäkra parlamentet om att den kommer att fortsätta arbetet tillsammans med medlemsstaterna för att garantera ett korrekt och effektivt genomförande av direktiven om otillbörliga affärsmetoder och vilseledande och jämförande reklam.

Databasen som innehåller nationella införlivandeåtgärder och rättspraxis kommer att inrättas detta år och kommer att fungera som ett användbart verktyg för detta syfte.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på tisdag kl. 12.00.

(Med anledning av Barbara Weilers synpunkter läste talmannen upp bestämmelserna i artikel 45.2 i arbetsordningen.)

Skriftlig förklaring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. (SK) De europeiska konsumenterna möter ofta otillbörliga affärsmetoder och bedräglig och vilseledande reklam. Det är de mest utsatta konsumenterna, i synnerhet barn och äldre, som löper störst risk att drabbas av bedrägerier.

Jag välkomnar kommissionens insatser för att hjälpa medlemsstaterna att införliva ett direktiv som kommer att bidra till att öka både konsumenternas och handelsidkarnas förtroende vid internationella transaktioner. Det kommer att garantera en större rättssäkerhet för konsumenterna samtidigt som de små och medelstora företagen skyddas mot aggressiva och orättvisa affärsmetoder.

Direktivet kommer att bli avgörande för den framtida utvecklingen av konsumenternas rättigheter i EU och för att till fullo utveckla den inre marknadens potential. Vissa saker är fortfarande oklara när det gäller direktivets införlivande. Jag välkomnar därför att problemen med att införliva direktivet i de nationella lagstiftningarna uppmärksammas i Barbara Weilers betänkande.

Om vi ska bli framgångsrika måste de rättsliga myndigheterna förstärka det gränsöverskridande samarbetet kring vilseledande databastjänster. Jag fäster stor vikt vid informationskampanjer för att öka konsumenternas medvetenhet om sina rättigheter, eftersom detta är centralt för att förstärka konsumentskyddet. Endast en välinformerad konsument kan upptäcka vilseledande reklam och undvika den besvikelse den kan leda till.

Jag anser att svarta listor kommer att göra det möjligt för oss att avslöja otillbörliga affärsmetoder och fullständigt förbjuda vilseledande reklam.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy