Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2039(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0491/2008

Внесени текстове :

A6-0491/2008

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 23
CRE 12/01/2009 - 23

Гласувания :

PV 15/01/2009 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0024

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

23. Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е доклад (A6-0491/2008) на г-жа Riera Madurell – от името на Комисията по правата на жените и равенството между половете, относно транспонирането и прилагането на Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (2008/2039(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, докладчик. (ES) Г­н Председател, директивата, за която се отнася докладът, е изменен вариант на директива от 1978 г. със същия предмет, изготвена в контекста на Договора от Амстердам, съдебната практика, установена от Съда на Европейските общности, и новата социална реалност. Това е вариант, който обединява ключови елементи за напредъка в областта на правата на жените, които са оценени в този доклад.

Правният текст дава определение за пряка и непряка дискриминация, тормоз и сексуален тормоз; изисква държавите-членки да насърчават работодателите да предотвратяват всички форми на дискриминация, основана на пола; защитава правата на работниците след отпуск по майчинство или родителски отпуск.

Чрез прилагането на тази директива държавите-членки не само се задължават да създадат органи по въпросите на равенството, които да насърчават, оценяват, прилагат и подкрепят равното третиране, но също така се ангажират да провокират социален диалог с оглед поощряване на равното третиране на работното място чрез колективни трудови договори, по план. Те се задължават също така да засилят ролята на неправителствените организации за насърчаване на равенството, да установят ефективни мерки за санкциониране на тези, които не спазват разпоредбите на директивата, и да прилагат мерки за закрила за тези, които помагат на жертвите.

Ако Комисията можеше да изготви доклад, който съгласно самата директива е задължителен на всеки четири години, нашата работа по оценката би била относително лесна. За да бъде това така, всички държави-членки трябваше да транспонират директивата в рамките на предвидения срок правилно и да предадат цялата информация на Комисията. Не такава обаче беше ситуацията, в която се намирахме, когато започнахме.

При изтичане на крайния срок за транспониране на директивата девет държави-членки не бяха предоставили информация относно мерки за транспониране на директивата. Тогава Комисията започна производства за нарушение и през м. май миналата година все още бяха в ход производствата срещу две държави-членки. Освен това, поради сложността на директивата и съдържащите се в нея нови елементи, Комисията установи проблеми при транспонирането й в 22 държави-членки, въпреки че тя очакваше много от тях да се решат чрез диалог.

За да се състави задълбочен, полезен и възможно най-пълен доклад, трябваше да разполагаме с повече информация и следователно решихме да поискаме информация и от държавите-членки. С информацията, предоставена от Комисията, тази получена от държавите-членки чрез техните органи по въпросите на равенството и националните парламенти, както и благодарение на приноса на моите колеги от различните групи, ние успяхме да изготвим този доклад, който дава ясна представа относно напредъка на процеса по транспониране във всяка държава-членка.

След този опит бих искала да подчертая, че сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент изигра основна роля, за да можем да свършим добре работата си. Без информацията, предоставена от националните парламенти и органите по въпросите на равенството, ние нямаше да можем да напишем този доклад, поне не така задълбочено, както го направихме; нито това щеше да бъде възможно без взаимното сътрудничество, което успяхме да установим с Комисията; нито без неоценимата помощ, предоставена от службите на Комисията по правата на жените и равенството между половете, моя кабинет и службите на моята парламентарна група. Бих искала да отправя благодарностите си към всички тези жени. Бих искала също така да благодаря на докладчиците в сянка за тяхното съдействие и готовност.

От самото начало нашата цел беше работата ни да не бъде просто задълбочена и полезна, а резултат от най-широкия възможен консенсус, тъй като имахме нужда да получим точна картина за това как напредва процесът по транспонирането. Тази директива е много важна, тъй като тя предоставя на държавите-членки на Европейския съюз много ефективно средство за укрепване на националните законодателства в областта на равното третиране на работното място – нещо, което е основополагащо, ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили като европейци.

Не бива да забравяме, че дори днес в Европейския съюз съществува разлика от 28,4 % между нивата на заетост на мъже и жени, че все още сме далеч от целта от Лисабон за достигане на 60 % заетост при жените до 2010 г. и че освен това заплащането на жените е средно с 15 % по-малко от това на мъжете.

Ако докладът спомогне за по-нататъшното осъзнаване на този проблем в държавите-членки, ние ще бъдем двойно удовлетворени.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, член на Комисията. (EN) Г-н Председател, Комисията приветства доклада на Парламента по тази важна директива и благодарим на г-жа Madurell за упоритата й работа по този въпрос.

Директива 2002/73/ЕО е важен инструмент за борба с дискриминацията, основана на пола, при достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и по отношение на условията на труд. Тя значително подобри правото на Общността в тази област с по-ясни дефиниции на видовете дискриминация и множество новаторски правни решения. Те включват разпоредби за закрила на бременни жени и жени в отпуск по майчинство, включване на социалните партньори и неправителствените организации в осигуряването на равенство между половете на работното място и създаване на органи по въпросите на равенството.

Този доклад има специално значение, предвид многото различия, които все още засягат мъжете и жените в областта на заетостта. Той привлича вниманието на държавите-членки, на Комисията, на социалните партньори и на гражданското общество към ключовите разпоредби на директивата и подчертава нуждата от пълно прилагане. Следователно той може да допринесе за по-голямо съответствие с директивата и за по-голяма осведоменост за законодателството на Общността относно равното третиране на мъжете и жените.

Като пазител на Договорите, Комисията продължава да следи отблизо прилагането на директивата в държавите-членки. Тя поддържа диалога с държавите-членки във връзка с производствата за нарушение, с оглед осигуряване на правилното прилагане на директивата.

В изпълнение на задължението за докладване съгласно директивата, Комисията ще приеме доклад през първата половина на тази година относно прилагането на директивата във всички държави-членки и ще информира за това Парламента и Съвета.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък.

Писмени декларации (Член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма. – (EN) Ирландският орган по въпросите на равенството се смята за пример за добра практика. Въпреки това ирландското правителство наскоро намали неговия бюджет с около 43 % и ускори децентрализацията на органа, по време когато общата програма за децентрализиране на публични органи на правителството е спряна.

Действително Niall Crowley, главният изпълнителен директор на Ирландския орган по въпросите на равенството, наскоро подаде оставка от този пост, като заяви, че органът по въпросите на равенството е станал нежизнеспособен с решението да се намали неговото финансиране с 43 % и да продължи децентрализирането на неговия персонал и че работата на органа по въпросите на равенството неизбежно е компрометирана. Освен това още шестима членове на управителния съвет на органа по въпросите на равенството са подали оставка.

Този доклад призовава държавите-членки да развиват капацитета си и да осигуряват адекватни ресурси за органите, които насърчават равното третиране и равните възможности за половете, предвидени в Директива 2002/73/ЕО. Той също така излага отново изискването на директивата за гарантиране на независимост на тези органи.

Ирландското правителство явно нарушава директивата, защото то очевидно няма намерение нито адекватно да осигури, нито да гарантира независимостта на орган, чието финансиране почти е намалило наполовина, като е принудило половината от членовете на управителния му съвет да подадат оставка.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), в писмена форма. (EN) В контекста на съществуващата разлика между мъжете и жените по отношение на нивото на заетост, заплащане и достъп до управленски позиции призовавам държавите-членки да ускорят прилагането на Директива 2002/73/ЕО, като гарантират, че нейните разпоредби са напълно и ефективно транспонирани в националните законодателства. С разгръщащата се финансова криза, аз съм загрижен, че бавното и некачествено прилагане на тази директива може да изостри неравенствата между половете и да застраши осъществяването на целите на Лисабонската стратегия, както и да попречи на Европейския съюз да развие целия потенциал на икономическия си капацитет.

Буди съжаление също така изборът на някои държави-членки да ограничат обхвата на забранените видове дискриминация, като по този начин само частично се съобразяват с Директива 2002/73/ЕО. Разочароващ е фактът, че въпреки многобройните проучвания по този въпрос, някои национални законодатели все още пренебрегват пагубните последици от дискриминацията и сексуалния тормоз върху духа и производителността на служителите.

За да се приложат по-добре практиките срещу дискриминация и тормоз, необходимо е да се ангажират заинтересованите лица на равнище, най-близко до гражданите, чрез информационни кампании, използване на неправителствени организации, а също така чрез по-официални инструменти като например включване на специални разпоредби в колективните трудови договори и националното законодателство относно равенството между половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Приемането на акт от европейското законодателство инициира процеса по транспониране и прилагане на директивата във всяка държава-членка. Европейският парламент внимателно следи транспонирането на всяка директива, пример за което е докладът на колегата Teresa Riera Madurell, който проучва прилагането на принципа на равното третиране между мъжете и жените.

Комисията по правата на жените и равенството между половете работи усилено, за да привлече вниманието към факта, че дискриминацията, основана на пола, все още съществува в много сфери на социалния и политически живот. Бавното и некачествено прилагане на Директива 2002/73/ЕО застрашава постиженията на Лисабонската стратегия и възможността за разгръщане на пълния потенциал на социалния и икономически капацитет на Европейския съюз.

Призовавам Комисията и държавите-членки да въведат ясни, подробни и измерими показатели за равно третиране и стандарти за оценка на отношенията между половете. Считам, че институтът за равенство между половете, който започва да функционира, чрез своите дейности ще има голям принос в областта на равенството между половете.

Категорично считам, че успешно транспониране на директивата може да се постигне чрез споделяне на добри практики и приемане на положителни мерки в областите, където е била установена дискриминация.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма.(RO) Беше ми приятно да прочета на уебсайта на Европейския парламент, че темата за равното третиране на мъжете и жените е на видното трето място сред най-четените новини през 2008 г. Огромният интерес към тази тема ни показва все пак, че все още остава да бъде направено много, по-специално в областта на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване. В това отношение докладът на Teresa Riera Madurell е успех, благодарение на изясняването на ролята на работодателите и на гражданско общество за насърчаване на равенството между половете.

Смятам, че Комисията играе изключително важна роля в борбата за установяване на равно третиране на мъжете и жените на работното място. Необходимо е преди всичко да се провери по какъв начин държавите-членки на Европейския съюз са предприели положителни действия във връзка с препятствията, с които са се сблъсквали жените по време на тяхната професионална кариера. Имам предвид по-специално интегрирането и спазването на принципа на равенство между половете в административните и политически решения на държавите-членки.

Когато подава докладите до Комисията на всеки четири години, всяка държава-членка трябва да предложи последователно представяне на действителните санкции за нарушаване на тази директива, което много би помогнало за установяване на обмен на опит и добри практики.

 
Правна информация - Политика за поверителност