Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2039(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0491/2008

Pateikti tekstai :

A6-0491/2008

Debatai :

PV 12/01/2009 - 23
CRE 12/01/2009 - 23

Balsavimas :

PV 15/01/2009 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0024

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d. - Strasbūras Tekstas OL

23. Direktyvos 2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimas ir taikymas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas yra T. Riera Madurell Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu pateiktas pranešimas (A6-0491/2008) dėl 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/73/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimo ir taikymo (2008/2039(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, pranešėja. (ES) Gerb. pirmininke, pranešime minima direktyva yra iš dalies pakeistas 1978 m. direktyvos ta pačia tema variantas, parengtas atsižvelgiant į Amsterdamo sutartį, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sukurtą precedentų teisę ir naują socialinę tikrovę. Tai variantas, kuris apima pagrindinius pranešime nagrinėjamus klausimus, susijusius su padėties moterų teisių srityje gerinimu.

Teisės akto tekste pateiktos netiesioginės ir tiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo apibrėžtys; jame prašoma valstybių narių raginti darbdavius įgyvendinti priemones, kuriomis užkertamas kelias diskriminacijai dėl lyties; jis saugo darbuotojų grįžimo į darbą po motinystės ir tėvystės atostogų teises.

Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės ne tik įsipareigoja kurti lyčių lygybės institucijas, kurios skatintų, vertintų, įgyvendintų ir remtų vienodą požiūrį, taip pat pradėtų vykdyti socialinį dialogą siekiant kolektyvinėse darbo sutartyse numatytais būdais skatinti vienodą požiūrį darbo rinkoje. Jos taip pat įsipareigoja stiprinti NVO vaidmenį skatinant lygybę, įgyvendinti veiksmingas priemones bausti tuos, kurie nesilaiko direktyvos nuostatų, ir įgyvendinti apsaugos priemones tiems, kurie suteikia paramą aukoms.

Jei Komisija sugebėtų parengti ataskaitą, kurią remiantis šia direktyva privaloma pateikti kas ketveri metai, mūsų vertinimo darbas būtų sąlyginai nesudėtingas. Kad taip būtų, visos valstybės narės turėtų perkelti direktyvą per nurodytą laiką, atlikti tai tinkamai ir pateikti visą informaciją Komisijai. Vis dėlto, kai pradėjome šį darbą, mūsų padėtis buvo kitokia.

Pasibaigus galutiniam direktyvos perkėlimo terminui devynios valstybės narės dar nebuvo pateikusios informacijos apie priemones, kurių jos ėmėsi siekdamos perkelti direktyvą. Tada Komisija pradėjo pažeidimų tyrimo procedūrą, o praėjusių metų gegužės mėn. procedūra vis dar buvo vykdoma dviejų valstybių narių atžvilgiu. Be to, dėl direktyvos sudėtingumo ir naujų į ją įtrauktų dalių Komisija pastebėjo jos perkėlimo problemų 22 valstybėse narėse, tačiau ji tikėjosi išspręsti daugelį šių problemų dialogu.

Siekdami, kad pranešimas būtų nuodugnus, naudingas ir kiek įmanoma ištobulintas, turime gauti daugiau duomenų ir todėl taip pat nusprendėme paprašyti valstybių narių pateikti informacijos. Turėdami Komisijos pateiktą informaciją, kurią ji gavo iš valstybių narių per jų lyčių lygybės institucijas ir nacionalinius parlamentus, ir mano kolegų iš įvairių frakcijų parengtą medžiagą, galėjome parengti šį pranešimą, kuris dabar pateikia aiškų vaizdą, kaip kiekvienoje valstybėje narėje vyksta perkėlimo procesas.

Sukaupusi šią patirtį norėčiau pabrėžti, kad nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimas buvo esminis užtikrinant mums galimybę tinkamai atlikti savo darbą. Be informacijos, kurią pateikė parlamentai ir lyčių lygybės institucijos, mums nebūtų pavykę parengti šio pranešimo, bent jau taip nuodugniai, kaip tai atlikome; tai taip pat nebūtų įmanoma be bendradarbiavimo, kurį mums pavyko užmegzti su Komisija, ir be neįkainojamos pagalbos, kurią suteikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto tarnybos, mano biuras ir mano parlamentinės frakcijos tarnybos. Norėčiau padėkoti visoms toms moterims. Taip pat noriu padėkoti pagalbiniams pranešėjams už jų įnašą ir jų pasiryžimą.

Nuo pat pradžių užsibrėžėme darbo tikslą ne būti tiesiog nuodugniems ir naudingiems, o sulaukti kiek galima platesnio palaikymo, kadangi mums reikėjo susidaryti tikslų vaizdą apie tai, kaip vyksta direktyvos perkėlimas. Ši direktyva yra labai svarbi, kadangi ji suteikia Europos Sąjungai labai veiksmingą priemonę, kuri leidžia valstybėms narėms sustiprinti savo teisės aktus dėl vienodo požiūrio darbo rinkoje, t. y. esminio momento, jei norime pasiekti tikslus, kuriuos sau iškėlėme kaip europiečiai.

Neturėtume užmiršti, kad netgi šiandien Europos Sąjungoje esama 28,4 proc. skirtumo tarp vyrų ir moterų užimtumo, kad esame dar toli nuo Lisabonos strategijos tikslo iki 2010 m. pasiekti 60 proc. moterų užimtumą, taip pat, kad moterys uždirba vidutiniškai 15 proc. mažiau nei vyrai.

Jei šis pranešimas taip pat pasitarnaus Europos Sąjungoje pažadinant žmonių sąžinę šiuo klausimu, galėsime būti dvigubai patenkinti.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. − Gerb. pirmininke, Komisija pritaria Parlamento pranešimui dėl šios svarbios direktyvos ir mes dėkojame T. Rierai Madurell daug prisidėjusiai rengiant šį pranešimą.

Direktyva 2002/73/EB yra svarbi priemonė kovoje su lyčių diskriminacija įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu. Ji labai patobulino Bendrijos teisę šioje srityje, pateikdama aiškesnes diskriminacijos rūšių apibrėžtis ir keletą naujoviškų teisinių sprendimų. Jie apima nuostatas dėl nėščiųjų ir motinystės atostogų išėjusių moterų apsaugos, socialinių partnerių ir NVO dalyvavimo užtikrinant lyčių lygybę darbo rinkoje ir lyčių lygybės institucijų steigimo.

Šis pranešimas ypač svarbus atsižvelgiant į daugelį nelygybės apraiškų, darančių poveikį vyrams ir moterims įdarbinimo srityje. Jis atkreipia valstybių narių, Komisijos, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dėmesį į pagrindines direktyvos nuostatas ir pabrėžia visiško jos įgyvendinimo būtinybę. Todėl jis gali prisidėti didinant atitiktį direktyvai ir geresnį vienodo požiūrio į vyrus ir moteris suvokimą Bendrijos teisėje.

Būdama Sutartis saugančia institucija, Komisija ir toliau atidžiai stebi direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse. Siekdama užtikrinti tinkamą direktyvos įgyvendinimą, ji palaiko dialogą su valstybėmis narėmis, susijusį su pažeidimų nagrinėjimo procedūra.

Vykdydama direktyvoje numatytą įpareigojimą teikti ataskaitas, pirmąjį šių metų pusmetį Komisija patvirtins ataskaitą dėl direktyvos taikymo visose valstybėse narėse ir praneš apie tai Parlamentui ir Tarybai.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks ketvirtadienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), raštu. – Airijos lyčių lygybės institucija laikoma gerosios patirties pavyzdžiu. Neseniai Airijos Vyriausybė 43 proc. sumažino jos biudžetą ir paspartino šios institucijos decentralizavimą, nors Vyriausybės bendroji viešųjų institucijų decentralizavimo programa sustabdyta.

Iš tiesų Niall Crowley, Airijos lyčių lygybės institucijos generalinis direktorius, atsistatydino iš savo pareigų, nurodydamas, kad „Lyčių lygybės institucija tapo negyvybinga dėl sprendimo [...] 43 proc. sumažinti jos finansavimą ir toliau vykdyti jos darbuotojų decentralizavimą“ ir kad „Lyčių lygybės institucijos darbui iškilo mirtina grėsmė“. Be to, atsistatydino dar šeši Lyčių lygybės institucijos valdybos nariai.

Šis pranešimas ragina valstybes nares plėsti pajėgumus ir užtikrinti tinkamus išteklius institucijoms, skatinančioms vienodą požiūrį ir vienodas lyčių galimybes, nustatytas Direktyvoje 2002/73/EB. Jis taip pat dar kartą pakartoja direktyvos reikalavimą užtikrinti šių institucijų savarankiškumą.

Airijos Vyriausybė aiškiai pažeidžia direktyvą, kadangi ji akivaizdžiai neketina nei užtikrinti atitinkamų išteklių, nei institucijos, kurios finansavimą ji sumažino beveik du kartus, priversdama atsistatydinti pusę jos valdybos, savarankiškumo, veiklos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), raštu. – Atsižvelgdamas į išliekančius skirtumus, susijusius su vyrų ir moterų užimtumu, atlyginimais ir galimybėmis eiti vadovaujamas pareigas, raginu valstybes nares spartinti Direktyvos 2002/73/EB įgyvendinimą užtikrinant, kad jos nuostatos būtų visiškai ir tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę. Didėjant finansų krizei esu susirūpinęs, kad lėtas ar nekokybiškas šios direktyvos įgyvendinimas gali paaštrinti lyčių nelygybę, sukelti pavojų Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui ir užkirsti kelią ES panaudoti visas jos ekonominių pajėgumų teikiamas galimybes.

Taip pat reikia apgailestauti dėl kai kurių valstybių narių sprendimo riboti draudžiamų rūšių diskriminacijos taikymo sritį, taip tik iš dalies vykdant Direktyvą 2002/73/EB. Liūdna ir tai, kad nepaisant didelio skaičiaus atliktų tyrimų šia tema kai kurios nacionalinės įstatymų leidybos institucijos vis dar nesirūpina pragaištingu diskriminacijos ir seksualinio priekabiavimo poveikiu darbuotojų moralinei būklei ir darbo našumui.

Siekiant geriau įgyvendinti prieš diskriminaciją ir priekabiavimą nukreiptą patirtį būtina įtraukti suinteresuotąsias šalis plačiosios visuomenės lygmeniu, vykdyti informavimo kampanijas, pasinaudoti NVO, taip pat taikyti daugiau oficialių priemonių, , įtraukti konkrečias nuostatas į kolektyvines darbo sutartis ir su lyčių lygybe susijusią nacionalinę teisę.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), raštu. (SK) Priėmus Europos teisės aktą inicijuojamas perkėlimo procesas ir direktyvos taikymas kiekvienoje valstybėje narėje. Europos Parlamentas atidžiai stebi kiekvienos direktyvos perkėlimą ir tai rodo gerbiamos kolegės Teresos Rieros Madurell pranešimas, kuriame nagrinėjamas vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymas.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas intensyviai dirba siekdamas atkreipti dėmesį į tai, kad diskriminacija dėl lyties vis dar vyrauja daugelyje visuomeninio ir politinio gyvenimo sričių. Lėtas ir nekokybiškas Direktyvos 2002/73/EB įgyvendinimas kelia grėsmę Lisabonos strategijos sėkmei ir galimybei išnaudoti visus ES socialinius ir ekonominius pajėgumus.

Raginu Komisiją ir valstybes nares įvesti aiškius, išsamius ir išmatuojamus vienodo požiūrio rodiklius, skirtus lyčių santykiams vertinti. Tikiu, kad lyčių lygybės institucija, kuri pradeda veikti, prie to labai prisidės savo veikla lyčių lygybės srityje.

Tvirtai tikiu, kad sėkmingą direktyvos perkėlimą galima pasiekti dalijantis gerąja patirtimi ir įgyvendinant teigiamas priemones tose srityse, kuriose buvo pastebėta diskriminacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), raštu.(RO) Buvo malonu Europos Parlamento tinklalapyje perskaityti, kad vienodo požiūrio į vyrus ir moteris tema užima išskirtinę trečiąją vietą tarp labiausiai skaitomų 2008 m. naujienų temų. Vis dėlto didelis susidomėjimas šia tema mums rodo, kad reikia dar daug nuveikti, ypač vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo ir pareigų paaukštinimo atžvilgiu srityje. Šiuo atžvilgiu Teresos Rieros Madurell pranešimas yra sėkmingas, nes paaiškina darbdavių ir pilietinės visuomenės vaidmenį skatinant lyčių lygybę.

Manau, kad Komisijai turi tekti ypač svarbus vaidmuo kovoje už vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymą darbo rinkoje. Visų pirma ji turi patikrinti būdą, kurį taikydamos ES valstybės narės ėmėsi teigiamų veiksmų šalinti kliūtis, kurias patyrė moterys savo profesinėje karjeroje. Taip pat ypač atkreipiu dėmesį į lyčių lygybės principo integravimą ir laikymąsi valstybių narių administraciniuose ir politiniuose sprendimuose.

Kas ketveri metai Komisijai rengiant ataskaitą kiekviena valstybė narė turi pateikti nuoseklų pristatymą apie sankcijas, kurios šiuo metu turi būti taikomos už šios direktyvos pažeidimus, ir toks pristatymas labai padėtų keistis gerąja patirtimi.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika