Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2039(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0491/2008

Predkladané texty :

A6-0491/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 23
CRE 12/01/2009 - 23

Hlasovanie :

PV 15/01/2009 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0024

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

23. Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0491/2008) pani Rierovej Madurellovej v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o transpozícii a uplatňovaní smernice 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (2008/2039(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, spravodajkyňa. (ES) Vážený pán predsedajúci, smernica, ktorou sa správa zaoberá, je zmeneným a doplneným znením smernice z roku 1978 na rovnakú tému a bola vypracovaná s ohľadom na Amsterdamskú zmluvu, judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a nové spoločenské skutočnosti. Toto znenie zahŕňa kľúčové prvky zlepšenia v oblasti práv žien, ktoré sa v tejto správe posudzujú.

Tento právny text definuje pojmy priamej a nepriamej diskriminácie, napadnutia a sexuálneho napadnutia, žiada členské štáty, aby podporovali zamestnávateľov v prijímaní opatrení, ktoré zabránia všetkým formám diskriminácie na základe rodovej príslušnosti a zabezpečuje práva zamestnancov po materskej alebo otcovskej dovolenke.

Vykonávaním tejto smernice sa členské štáty nezaväzujú len k zriadeniu orgánov zodpovedných za rovnosť, ktoré presadzujú, posudzujú, vykonávajú a podporujú rovnaké zaobchádzanie, ale aj k podnieteniu sociálneho dialógu s cieľom plánovane presadzovať rovnaké zaobchádzanie na pracovisku prostredníctvom kolektívnych dohôd. Zaväzujú sa tiež, že posilnia úlohu mimovládnych organizácií pri presadzovaní rovnosti, zavedú účinné opatrenia na potrestanie tých, ktorí nedodržiavajú ustanovenia smernice, a zavedú ochranné opatrenia pre tých, ktorí poskytujú pomoc obetiam.

Keby Komisia mohla každé štyri roky vypracovať správu, ktorá je podľa smernice povinná, naše hodnotenie by bolo pomerne jednoduché. Aby to bolo možné, všetky členské štáty mali smernicu transponovať v určenej lehote, mali to urobiť správne a všetky informácie mali predložiť Komisii. Keď sme však začali, situácia bola celkom iná.

Po uplynutí termínu na transpozíciu smernice deväť členských štátov nepredložilo informácie o opatreniach, ktoré prijalo na jej transponovanie. Komisia následne začala konania vo veci porušenia právnych predpisov, pričom konania proti dvom členským štátom prebiehali ešte v máji minulého roka. Vzhľadom na zložitosť smernice a nové prvky, ktoré obsahuje, Komisia okrem toho v 22 členských štátoch odhalila problémy s jej transpozíciou. Očakávala však, že mnohé z nich vyrieši v rámci dialógu.

Na vypracovanie dôkladnej, užitočnej a čo najúplnejšej správy sme potrebovali získať viac údajov, rozhodli sme sa preto požiadať o informácie aj členské štáty. S informáciami, ktoré nám poskytla Komisia, s údajmi, ktoré sme prostredníctvom orgánov zodpovedných za rovnosť a národných parlamentov získali od členských štátov, a s príspevkami kolegov poslancov z rôznych skupín sme dokázali zostaviť túto správu, ktorá teraz poskytuje jasnú predstavu o priebehu procesu transpozície v jednotlivých členských štátoch.

Po tejto skúsenosti chcem zdôrazniť, že to bola práve spolupráca parlamentov členských štátov a Európskeho parlamentu, ktorá nám umožnila, aby sme svoju prácu dobre vykonali. Bez informácií, ktoré nám poskytli parlamenty a orgány zodpovedné za rovnosť, by sme túto správu nemohli vypracovať, alebo aspoň nie v takej dôkladnej podobe. Nebolo by to možné ani bez vzájomnej spolupráce, ktorú sme nadviazali s Komisiou, ani bez neoceniteľnej pomoci služieb Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, mojej kancelárie a služieb mojej parlamentnej skupiny. Rada by som za to všetkým týmto ženám poďakovala. Chcem tiež poďakovať tieňovým spravodajkyniam za ich prínos a ochotu.

Naším cieľom od začiatku bolo, aby naša práca nebola len dôkladná a užitočná, ale aby bola aj výsledkom čo najširšej dohody, keďže sme potrebovali získať presný obraz priebehu transpozície. Táto smernica je nanajvýš dôležitá, keďže Európskej únii poskytuje veľmi účinné nástroje, ktoré členským štátom umožnia posilniť právne predpisy o rovnakom zaobchádzaní na pracovisku, čo je nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť ciele, ktoré sme si ako Európania dali.

Nemali by sme zabúdať na to, že aj dnes je v Európskej únii medzi zamestnanosťou mužov a žien rozdiel 28,4 %, že máme ďaleko k dosiahnutiu lisabonského cieľa 60 % zamestnanosti žien do roku 2010, a že ženy okrem toho zarábajú v priemere o 15 % menej ako muži.

Ak táto správa poslúži aj na ďalšie zvýšenie povedomia o tejto otázke v členských štátoch, budeme môcť byť dvojnásobne spokojní.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, Komisia víta správu Parlamentu o tejto dôležitej smernici a ďakuje pani Madurellovej za veľký kus práce, ktorý v tejto súvislosti vykonala.

Smernica 2002/73/ES je dôležitým nástrojom v boji proti diskriminácii na základe rodovej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky. Významne zlepšila právo Spoločenstva v tejto oblasti, keďže jasnejšie vymedzila typy diskriminácie a priniesla množstvo inovatívnych právnych riešení. K týmto riešeniam patria ustanovenia o ochrane tehotných žien a žien na materskej dovolenke, zapojenie sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií do zabezpečenia rodovej rovnosti na pracovisku a zriadenie orgánov zodpovedných za rovnosť.

Táto správa má osobitný význam vzhľadom na množstvo nerovností v oblasti zamestnania, ktoré stále postihujú mužov a ženy. Členské štáty, Komisiu, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť upozorňuje na kľúčové ustanovenia smernice a zdôrazňuje, že smernicu je potrebné vykonávať v plnom rozsahu. Môže teda prispieť k väčšiemu súladu s ustanoveniami smernice a k lepšej informovanosti o právnych predpisoch Spoločenstva v oblasti rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.

Komisia ako strážkyňa zmlúv naďalej pozorne sleduje vykonávanie smernice vo všetkých členských štátoch. V spojení s konaniami vo veci porušenia právnych predpisov udržuje s členskými štátmi dialóg, ktorý má zabezpečiť, aby sa smernica správne vykonávala.

Komisia si splní povinnosť vypracovať správu, ktorá jej vyplýva zo smernice, a v prvom polroku tohto roka prijme správu o uplatňovaní smernice vo všetkých členských štátoch a oboznámi o tom Parlament a Radu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Írsky Úrad pre rovnosť sa považuje za modelový príklad osvedčených postupov. Írska vláda napriek tomu nedávno znížila jeho rozpočet asi o 43 % a urýchlila decentralizáciu úradu v čase, keď sa vládny program celkovej decentralizácie verejných orgánov pozastavuje.

Pán Niall Crowley, riaditeľ írskeho Úradu pre rovnosť, odstúpil z funkcie s odôvodnením, že „Úrad pre rovnosť prestal byť životaschopný v dôsledku rozhodnutia […] znížiť jeho financovanie o 43 % a pokračovať v decentralizácii zamestnancov“ a že „činnosť Úradu pre rovnosť bola absolútne ohrozená“. Medzičasom odstúpilo ďalších šesť členov správnej rady Úradu pre rovnosť.

Táto správa naliehavo žiada členské štáty, aby vytvorili kapacity a zabezpečili primerané zdroje pre orgány presadzujúce rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, ktorých zriadenie ustanovuje smernica 2002/73/ES. Opakuje tiež požiadavku smernice na zabezpečenie nezávislosti týchto orgánov.

Írska vláda smernicu zjavne porušuje, pretože očividne nemá v úmysle poskytnúť primerané zdroje ani zabezpečiť nezávislosť úradu, ktorého financovanie znížila takmer na polovicu, čím donútila k odstúpeniu polovicu jeho správnej rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. – Vzhľadom na pretrvávajúce rozdiely medzi mužmi a ženami pokiaľ ide o mieru zamestnanosti, mzdy a prístup k vedúcim funkciám, vyzývam členské štáty, aby urýchlili vykonávanie smernice 2002/73/ES a zároveň zabezpečili úplnú a účinnú transpozíciu jej ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov. V súvislosti s rozmáhajúcou sa finančnou krízou mám obavy, že pomalé alebo nekvalitné vykonávanie tejto smernice pravdepodobne zvýši rodovú nerovnosť, ohrozí plnenie cieľov lisabonskej stratégie a zabráni EÚ v rozvinutí plného potenciálu svojich hospodárskych kapacít.

Poľutovaniahodné je tiež rozhodnutie niektorých členských štátov obmedziť rozsah zakázaných druhov diskriminácie, a tým len čiastočne dodržiavať smernicu 2002/73/ES. Je sklamaním, že napriek množstvu štúdií na túto tému niektorí vnútroštátni zákonodarcovia stále prehliadajú ničivé účinky diskriminácie a sexuálneho obťažovania na morálku a produktivitu zamestnancov.

Pre lepšie vykonávanie opatrení zameraných proti diskriminácii a obťažovaniu je potrebné zapojiť účastníkov na základnej úrovni prostredníctvom informačných kampaní, využívania mimovládnych organizácií a tiež prostredníctvom formálnejších nástrojov vrátane osobitných ustanovení v kolektívnych dohodách a vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa rodovej rovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Schválením európskej legislatívy začína proces transpozície a uplatňovania smernice v jednotlivých členských štátoch. Európsky parlament podrobne monitoruje transpozíciu každej smernice, príkladom čoho je aj správa kolegyne Teresy Rierovej Madurellovej, ktorá skúma vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť intenzívne upozorňuje, že neustále pretrváva diskriminácia na základe rodovej príslušnosti v mnohých sociálnych a politických aspektoch. Pomalé a nekvalitné vykonávanie smernice 2002/73/ES ohrozuje realizáciu lisabonskej stratégie a možnosť plného uplatnenia sociálneho a hospodárskeho potenciálu EÚ.

Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby zaviedli jasné, podrobné a merateľné ukazovatele rovného zaobchádzania a normy hodnotenia vzťahov medzi ženami a mužmi. Verím, že rodový inštitút, ktorý začína svoju činnosť, významne prispeje svojou agendou v oblasti rodovej rovnosti.

Som presvedčená, že úspešnú transpozíciu tejto smernice dosiahneme výmenou osvedčených postupov a prijatím pozitívnych opatrení v oblastiach, v ktorých boli identifikované znevýhodnenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Potešilo ma, keď som si na internetovej stránke Európskeho parlamentu prečítala, že téma rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi je na významnom treťom mieste medzi najčítanejšími správami za rok 2008. Obrovský záujem o túto tému nám však ukazuje, že ešte stále je čo robiť, najmä v oblasti rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní. Správa pani Teresy Rierovej Madurellovej je v tejto súvislosti úspechom vďaka vyjasneniu úlohy zamestnávateľov a občianskej spoločnosti pri presadzovaní rodovej rovnosti.

Domnievam sa, že v boji za zavedenie rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi na pracovisku zohráva Komisia nanajvýš dôležitú úlohu. Predovšetkým musí overiť, akým spôsobom členské štáty EÚ prijímajú pozitívne opatrenia vo vzťahu k znevýhodneniam, s ktorými sa ženy stretávajú vo svojej profesionálnej kariére. Poukazujem tiež najmä na integráciu a dodržiavanie zásady rodovej rovnosti v administratívnych a politických rozhodnutiach členských štátov.

Každý členský štát musí zároveň s predkladaním správ Komisii každé štyri roky predložiť ucelený zoznam vlastných sankcií, ktoré sa ukladajú za porušenie tejto smernice. Veľmi by to pomohlo zavedeniu výmeny skúseností a osvedčených postupov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia