Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 януари 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателя
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Защита на данните (назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и на помощник надзорния орган): вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10.Петиции: вж. протокола
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 14.Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите – Пускане на пазара на продукти за растителна защита (разискване)
 15.План за действие за градска мобилност (разискване)
 16.Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване – държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване (разискване)
 17.Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (кратко представяне)
 18.Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната (кратко представяне)
 19.Развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон (кратко представяне)
 20.Публичните финанси в ИПС – 2007–2008 г. (кратко представяне)
 21.Транспониране, прилагане и изпълнение на Директиви 2005/29/ЕО и 2006/114/ЕО (кратко представяне)
 22.Обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова (кратко представяне)
 23.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (664 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (748 kb)
Правна информация - Политика за поверителност