Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προστασία δεδομένων (διορισμός του ευρωπαίου εποπτική αρχή και του αναπληρωτή εποπτική αρχή): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή εγκεκριμένων πράξεων με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων - Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (συζήτηση)
 15.Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (συζήτηση)
 16.Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (συζήτηση)
 17.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Η κοινή γεωργική πολιτική και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2007 και 2008 (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Η ΚΑΠ και η προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (700 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (796 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου