Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine: vt protokoll
 4.Parlamendi koosseis: vt protokoll
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis: vt protokoll
 6.Andmekaitse (Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametissenimetamine): vt protokoll
 7.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine: vt protokoll
 8.Esitatud dokumendid: vt protokoll
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine): vt protokoll
 10.Petitsioonid: vt protokoll
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid: vt protokoll
 12.Tööplaan
 13.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 14.Tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks – taimekaitsevahendite turuleviimine (arutelu)
 15.Linnaliikluse tegevuskava (arutelu)
 16.Ringhäälinguteatise läbivaatamine – riigiabi avalik-õiguslikule ringhäälingule (arutelu)
 17.Kaubandus- ja majandussuhted Lääne-Balkani riikidega (lühiettekanne)
 18.Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)
 19.Kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaated Lissaboni lepingu põhjal (lühiettekanne)
 20.Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus 2007-2008 (lühiettekanne)
 21.Ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (lühiettekanne)
 22.Ühine kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel (lühiettekanne)
 23.Direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmine ja kohaldamine (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (387 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (895 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika