Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0497/2008

Внесени текстове :

A6-0497/2008

Разисквания :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0012

Разисквания
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработка) (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на Wolf Klinz – от името на Комисията по икономически и парични въпроси, относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработка) (COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD) (A6-0497/2008).

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, докладчик. (DE) Г­н Председател, Комисар, госпожи и господа, през юли 2008 г. Европейската комисия представи своето предложение за преразглеждане на съществуващата Директива относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), което служи за основа на днешните разисквания. Необходимо е да се придържаме към изключително стриктен график, за да гарантираме, че ще успеем в действителност до края на този парламентарен мандат да преразгледаме Директивата за ПКИПЦК, която е в сила от 1985 г. в първоначалния си вид.

Ясната цел на тези реформи е да се подобри конкурентоспособността на европейския сектор за инвестиционни фондове, да се намалят разходите, секторът да се развива и да се възползва от икономиите от мащаба, да се гарантира, че всички инвестиционни посредници наистина имат достъп до всички пазари в Европейския съюз, и да се постигне всичко това, без да се намалява защитата на инвеститорите, а напротив – да се увеличи. С други думи, поставихме си много амбициозна програма и трябва да кажа, че наистина оценявам факта, че в сътрудничество с всички ангажирани институции успяхме да приключим този проект в рамките на такъв кратък период от време.

Инвестиционните фондове предоставят възможност на дребните инвеститори да инвестират малки суми в диверсифициран, професионално управляван портфейл. В миналото подобни европейски предприятия вече доказаха, че имат голям успех. Колективното инвестиране в прехвърлими ценни книжа се предлага не само в Европа, но също в значителна степен и в региони извън Европейския съюз, особено в Южна Америка и Азия, където то е много високо ценено. Ето защо беше изключително важно при преразглеждането на директивата да се уверим, че статусът на тези ПКИПЦК няма да пострада.

Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа е изменяна два пъти в миналото и този път Комисията отново обърна голямо внимание на преразглеждането й. Комисията проведе консултация, представи Зелена книга и Бяла книга и започна задълбочена дискусия със заинтересованите страни. Комисията предложи общо шест мерки при това преразглеждане, които трябва да спомогнат за осъществяването на целите, които посочих.

Тези мерки включват: първо, въвеждане на паспорт на управляващото дружество; второ, улесняване на трансграничните сливания на фондове с цел намаляване на броя на фондовете, предлагани в Европейския съюз, и следователно премахване на несъответствието, съществуващо в момента между Европа и Съединените американски щати в частност; трето, въвеждане на възможност да се създават структури от типа управляващи-захранващи, с други думи възможността един фонд да инвестира в друг, който да управлява инвестициите; четвърто, изготвяне на кратка информация в документ от две страници, познат като основна информация за инвеститорите и съдържащ най-важната информация за дребните инвеститори; пето, опростяване на процедурата за уведомяване, за да се гарантира, че когато фонд изисква оторизация в страна, в която все още не е оторизиран, това няма да доведе de facto до повторна оторизация; и накрая, засилване на сътрудничеството при надзора.

Секторът на инвестиционните фондове не остана незасегнат от финансовата криза. Големи суми бяха изтеглени и при тези обстоятелства е наистина жизненоважно да вземем решения в най-кратък срок, за да се повиши надеждността на фондовете и да се гарантира, че дребните инвеститори няма да загубят доверие в тези финансови инструменти.

Бих искал да приключа с две неща. Първо, Комисията създаде група с председател Jacques de Larosière, която да проучи въпроса с надзора в Европа. Надявам се, че изводите, които ще направи тази група, и предложенията, които ще разработи, ще бъдат взети под внимание от Комисията и ще бъдат приети. Второ, особено в случаите на трансгранични сливания на фондове все още се наблюдава разлика при облагането на трансграничните и националните сливания. Призоваваме Комисията да се увери, че условията ще бъдат уеднаквени.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, член на Комисията. (EN) Г­н Председател, със задоволство изразявам подкрепата на Комисията относно предложението за изменение на ПКИПЦК IV. Това ще съдейства за приемане на изменението на ПКИПЦК IV в рамките на едно четене. Подобен развой ще бъде изключително благоприятен за европейските инвестиционни фондове, които в последно време са изправени пред многобройни предизвикателства.

Предложението, прието от Комисията през юли миналата година, е резултат от задълбочен процес на консултации, който започна преди финансовата криза. Той определи някои ясни цели за подобряване на действието на Директивата за ПКИПЦК. Имайки предвид това, Комисията искаше да опрости и стимулира трансграничното предлагане на ПКИПЦК, да предостави на мениджърите на фондовете ефикасни инструменти за увеличаване на размера на средствата им и възползване от икономиите от мащаба. Обаче не става въпрос само за конкурентоспособност. Комисията искаше също да въведе ефективни правила за предоставяне на информация на инвеститорите, които да гарантират, че всеки, който желае да инвестира своите спестявания в ПКИПЦК, ще получи съществена, ясна и разбираема информация, преди да вземе решение.

С удовлетворение мога да кажа, че целите, определени в предложението на Комисията, са изпълнени. Парламентът и Съветът коригираха предложението на Комисията относно сливанията, структурите от типа управляващи-захранващи, процедурата за уведомяване и основната информация за инвеститорите, но амбициозните цели на Комисията, изложени в първоначалното й предложение, бяха изцяло удовлетворени.

Комисията е много доволна от резултата от процеса на съвместно вземане на решения по главите, съдържащи се в нейното предложение от м. юли. По въпроса за паспорта на управляващото дружество, който стана съществена част от предложението, Комисията първоначално, при приемането на предложението, имаше сериозни притеснения относно потенциалното отрицателно въздействие, което един недостатъчно добре подготвен паспорт на управляващото дружество би имал върху сигурността и инвеститорите на дребно, влагащи средствата си в ПКИПЦК фондове.

Поглеждайки назад, аз съм убеден, че нашето решение да се консултираме с Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа по тези въпроси беше правилно. То помогна на Парламента и на Съвета да изготвят ясни разпоредби, които да защитават интересите на притежателите на дялове. Това беше единственото, което ме безпокоеше във връзка с паспорта на управляващото дружество.

От юли 2008 г. досега изминахме дълъг път. Съветите на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа подготвиха основата за цялостен набор от разпоредби, които разясняват отговорностите, осигуряват пълна информация и подкрепят необходимото сътрудничество и подпомагане на органите на държавите-членки на ЕС. Това е валидно за всички етапи: оторизация, надзор и изпълнение. Комисията вече може да подпише компромисния текст.

Работата ни по засегнатия въпрос, обаче, не е приключила. Успехът на паспорта на управляващото дружество зависи от нашата способност да се справим с още няколко сложни въпроса, като управление на риска чрез мерки от ниво 2. Тази дейност ще предостави възможност също да се справим със слабостите в управлението на риска, които станаха очевидни в някои случаи в последно време.

Много стриктни срокове са наложени на Комисията за постигане на тези мерки. Ние изразихме опасенията си относно приложимостта на тези срокове. Ще са ни необходими време и ресурси за внимателното подготвяне на мерките, за консултации с притежателите на дялове и за приемането. Комисията ще положи усилия да започне този процес възможно най-бързо. Ще имаме нужда и от пълното и активно сътрудничество на всички участници, включително и от страна на Парламента, за да можем да изпълним мерките навреме.

Бих искал отново да благодаря горещо на докладчика, г­н Wolf Klinz, и да изразя своята благодарност и възхищение от ефективната работа на Парламента по този въпрос. И трите институции могат да бъдат доволни от консенсуса, който бе постигнат в рамките на само няколко месеца. Показахте, че Европа може да се движи бързо по пътя към полезни регулаторни подобрения. На базата на това постижение трябва да вървите към по-нататъшно усъвършенстване и да завършите амбициозната програма за прилагане на законодателството.

Накрая, нека завърша с две изявления, които Комисията се съгласи да направи във връзка с приемането на този доклад.

Първо, по въпроса за облагането на трансграничните сливания. Комисията се задължава да проучи евентуалното неблагоприятно въздействие, което националните данъчни системи могат да имат върху трансграничните сливания, след като предложените разпоредби се приемат. Комисията ще проверява по-специално случаите на потенциални неблагоприятни данъчни последици за инвеститорите.

По въпроса за надзора, ясно изразих необходимостта от засилване на сътрудничеството. В Директивата за платежоспособност II и в измененията на Директивата за капиталовите изисквания Комисията, по моя препоръка, направи предложения за засилване на сътрудничеството по надзора. Ето защо не ми е трудно да се съглася с необходимостта да се наблегне на тази ключова област. Следователно, за да се гарантира последователност и съгласуваност при регулацията на съответния финансов сектор, Комисията се съгласява, въз основа на заключенията от доклада на г­н de Larosière, да проучи необходимостта от засилване на разпоредбите на настоящата директива, свързани със споразумения за сътрудничество при надзора.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, докладчик по становище на Комисията по правни въпроси. (FR) Г­н Председател, Комисар, госпожи и господа, позволете ми първо да приветствам забележителната работа, извършена от нашия докладчик, г­н Wolf Klinz, който успя да постигне пълно съгласие в Комисията по икономически и парични въпроси и да договори напълно задоволителен компромис с председателството.

След като беше поискано становището й, Комисията по правни въпроси изложи своите виждания и те бяха взети под внимание. Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в първоначалния си вид беше от ключово значение за развитието на европейските инвестиционни фондове. През юни 2007 г. активите, управлявани от ПКИПЦК, възлизаха на 6 000 милиарда евро и ПКИПЦК представляваха около 75 % от пазара на инвестиционни фондове в Европейския съюз. Заложените вътрешни гаранции от ПКИПЦК обясняват защо те са признати от инвеститорите и отвъд границите на Европа. Въпреки това регулациите трябва да бъдат променени за насърчаване на развитието на тези фондове.

Промените, направени през 2001 г., откриха нови инвестиционни области за ПКИПЦК, но останаха няколко пречки. Началото на публичното обсъждане бе положено със Зелената книга. През 2005 г. тя беше последвана от Бяла книга.

Днес ние можем да приветстваме големия напредък по отношение на ефективността, представен в предложението, което разглеждаме. Най-значителен напредък е признаването на европейски паспорт на управляващите дружества. Предложените разпоредби ще дадат възможност да се въведе такъв паспорт на управляващите дружества, като същевременно се гарантира адекватна защита на инвеститорите. Това е цялостен паспорт и ние го приветстваме. Включените в него мерки относно надзора със сигурност ще отстранят евентуални съмнения.

Предложението прави също сериозни технически подобрения, например уведомяване, трансгранични сливания и групиране на фондове в структури от типа управляващи-захранващи. Хармонизирането, което ще бъде постигнато по този начин, ще гарантира също справедливи конкурентни условия в Европейския съюз, при условие че, както нашият докладчик заяви, действията са предприети на фискално ниво, за да се избегнат нарушения.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE. – (FR) Г­н Председател, Комисар, повече от всякога изпитвам смесени чувства относно предложението за директива, което Парламентът се готви да гласува. Вярно е, че докладчикът, г­н Klinz, работи по въпроса в продължение на много години и преговаря умело, особено по време на тристранния диалог. Също така е вярно, че директивата ще доведе до значим напредък в работата на вътрешния пазар и в областта на колективното управление на финансови активи, което е приветствано от сектора на европейските инвестиционни фондове. Проблемът е в това, че разискванията и дискусиите в Съвета и в Парламента никога не са били напълно свободни, тъй като резултатът беше известен предварително – за някои страни беше от съществено значение на всяка цена да се въведе европейски паспорт на управляващите дружества.

По принцип въпросът е пределно ясен – паспортът не се нуждае от аргументация. Независимо от това е необходимо да се гарантира, че въвеждането на паспорт на управляващите дружества е придружено от необходимите гаранции, особено по отношение на надзора на средствата, тъй като това води до разединение на функции. Отбелязвам със съжаление, че системата във вида, в който се прилага, е не само сложна, но и обект на различни тълкувания. Съществува риск тя скоро да изпадне в практически трудности, които ще навредят на европейските инвестиционни фондове, по-специално при предлагането на трети страни.

Забелязах наистина, че моята позиция е слабо подкрепена, макар че аз не се чувствам неудобно. При нормални условия бих се изкушила да кажа, че само въз основа на практиката ще бъде възможно да се направят окончателни изводи и да се реши кой е прав. Дали тези, които имат доверие в способностите на пазарните субекти да се адаптират, или онези, които настояват за по-разумен подход? Не изключвам възможността за успех, но той не е гарантиран. Трудно бихме се убедили, като се имат предвид последните новини, особено скандалът Madoff и неговите последици върху управлението на колективните финансови активи.

Моят скептицизъм преминава в загриженост. Сега знаем, че секторът на инвестиционните фондове няма да бъде подминат от финансовата криза. Може би трябва да си зададем важните въпроси. В тази тежка криза вземането на решения, които размиват отговорностите на заинтересованите лица или предполагат перфектно сътрудничество между регулаторните органи, може наистина да доведе до противоречия.

Казвам, каквото мисля – тази директива е от друга епоха – отпреди кризата. Тя носи отпечатъка на някакво безгрижие. Финансовата система на практика изживява трайна и фундаментална криза на доверието и цели фрагменти от нейната архитектура трябва да бъдат преразгледани. Нека не забравяме, че първото задължение на фондовете на паричния пазар е да се защитят инвеститорите чрез диверсификация на рисковете и чрез установяване на строги правила. Гласувайки този текст в сегашния му вид, без да знаем накъде наистина сме се отправили, ние се преструваме, че нищо не се е случило. Това пренебрегване на действителността няма да доведе до нищо добро, така че аз ще се въздържа, въпреки че съм подписала компромисните изменения, договорени със Съвета. Предвид обстоятелствата, направените подобрения ми изглеждат по-маловажни в сравнение с принципните въпроси, които поставям.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, от името на групата PSE. – (IT) Г­н Председател, Комисар, госпожи и господа, предстои ни да гласуваме новата Директива за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Тази директива бе изключително важна в миналото, ще продължи да бъде такава и в бъдеще.

Нещата са се променили от времето на първата директива, която датира от преди почти четвърт век. Сега ние трябва да координираме законовите, подзаконовите и административните разпоредби и да поискаме радикално обновяване, така че да се вземат под внимание новите нужди, които трябва да се разгледат, според мен, от гледна точка на една по-голяма гладкост и мобилност, а също по-значителен надзор и контрол.

Дейността на Комисията по икономически и парични въпроси продължи в духа на отлично сътрудничество, благодарение на положителната нагласа на докладчика, на когото нямам думи да благодаря достатъчно, и на Съвета – вероятно защото осъзнахме, че се докосваме до област, която е тясно свързана с финансовата криза и че спешно е необходимо да се излезе с някои навременни и подходящи решения. Смятам, че е важно на този етап да се обобщят няколко точки, по които постигнахме съгласие, и, надявам се, добри резултати. Такъв е случаят с управляващите дружества, особено по отношение на определяне на приложимото право – правото на държавата-членка, в която действа фондът или в която е учредено управляващото дружество – с цел да постигнем по­ясна, по-безопасна и по-ефективна система за контрол. Такъв е и случаят със споразумението относно мерките от ниво 2, което Комисията трябва да приеме най-късно до м. юли 2010 г.

Същото се отнася и до разбирането, че управляващото дружество е отговорно за процедурите, механизмите и лицата за връзка, за да се даде възможност на потребителите и инвеститорите да получат конкретна информация, както и – не на последно място – да отправят оплаквания, ако имат такива, в случаите когато управляващото дружество не е базирано в тяхната държава-членка. Ние трябва да видим в положителна светлина възможността за по-нататъшно засилване на сътрудничеството по отношение на надзора чрез двустранни и многостранни споразумения между компетентните органи на държавите-членки относно ПКИПЦК и управляващите дружества, а също и чрез споразумения за сливания и структури от типа управляващи-захранващи, които дават възможност за по-пълно възползване от вътрешния пазар. Все още имаме някои различия в мненията, които обаче са относно сроковете на процедурата по уведомяване, които бихме желали да бъдат по-дълги и подходящи, както беше изложено от Съвета.

И накрая, бих искала да спомена постигнатия напредък по проспекта, съдържащ основната информация за инвеститорите, която им осигурява защита, като отбележа, че бихме желали този проспект да бъде раздаден – на хартиен носител поради малкия му размер – на всички, а не само при поискване. В заключение смятам, че всички сме съгласни относно необходимостта да приключим тази точка на първо четене.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, от името на групата ALDE.(SV) Г­н Председател, Комисар, най-напред искам да благодаря на моя колега от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, г­н Klinz, за отличната му работа. Във време на такива сътресения, както беше тази есен, докладчикът успя да намери разумен компромис, което вече беше споменато. Дори и без финансовата криза тези въпроси са сложни. Това ми е добре известно, тъй като аз отговарях за изменението на ПКИПЦК през 2001 г.

Целта на ПКИПКЦ фондовете е да се създаде не само по-добър и по-голям финансов пазар, но също и този пазар да е отворен и насочен към потребителя. Това до голяма степен се осъществи. Много препятствия бяха отстранени през 2001 г. Бих искал да напомня на всички, че и тогава не беше особено лесно. Това беше преди процедурата Lamfalussy. Все още са налице някои препятствия и точно тях разглеждаме понастоящем. Ще има подобрение в маркетинга. Ще има по-голяма защита за инвеститорите. Сливанията и структурите от типа управляващи-захранващи ще бъдат възможни, а сътрудничеството между надзорните органи ще бъде засилено – нещо, което също бе споменато от Комисаря.

Правилата, отнасящи се до паспорта на управляващото дружество, са чувствителен въпрос. Вече чухме коментарите по него. Наясно сме с различните мнения. Все пак смятам, че настоящето предложение е добро. Наличието на конкуренция и отвореност винаги е от полза за един добре организиран пазар.

Друг важен въпрос беше основната информация за инвеститора, която заменя опростения проспект. Трябва да се постигне баланс между полезна информация и ефективност. Не е добре информацията да е твърде много, както и не е добре да е твърде малко. Въпросът за езика, разбира се, е чувствителен, но аз вярвам, че ние трябва да имаме куража да се справим с този проблем, ако искаме да постигнем по-голям напредък с трансграничната търговия. Тук отново се изисква разумен баланс.

Както стана ясно през есента, Европа се нуждае от финансов пазар, който да функционира ефективно. ПКИПЦК си проправиха път и имат успех, превърнаха се в ценена марка също и извън Европа. Нека запазим постигнатия напредък, както прави това предложение.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan, от името на групата UEN. – (EN) Г­н Председател, бих искал най-напред да поздравя докладчика, г­н Klinz, за отличния му доклад. Той е работил изключително усилено за постигане на компромис и аз го поздравявам за това.

Когато влезе в сила, ревизираната Директива за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа ще служи за намаляване на бюрокрацията и излишните разходи.

По време на преговорите за компромис бяха отчетени съображенията на някои държави-членки, което позволи изработването на силно и широко подкрепено предложение. Смятам, че то не само защитава потребителите, но е и добро за инвеститорите. Както някои оратори вече казаха, отвореният пазар е положителен фактор и може да е от голяма полза за всички нас, ако е добре регулиран.

Преразглеждането на Директивата за ПКИПЦК още веднъж потвърждава, че днешните финансови пазари са толкова сложни, че имаме нужда от общи правила и стандарти за ефективно регулиране и функциониране на сектора на финансовите услуги в глобален мащаб. Това се признава не само в Европа, но и в целия свят, защото финансовата конюнктура е безпрецедентна. Много важно е да работим заедно на глобално равнище, за да се опитаме да решим проблемите.

Позволете ми само да напомня, че днес честваме едно важно събитие – 10-годишнината на евро валутата, която сама по себе си служи като илюстрация на значението на икономическото сътрудничество. За щастие моята страна, Ирландия, е член на еврозоната, тъй като настоящата валута е източник на стабилност за Ирландия и за други страни в сегашното време на безпрецедентни сътресения и глобална рецесия. Ако Ирландия не бе в еврозоната, вероятно щяхме да бъдем в неблагоприятната позиция на Исландия – сега обаче ние сме в различна ситуация.

Бих искал да припомня на някои от сънародниците ми в Парламента, и на г­жа Sinn Féin в частност, че ако те бяха надделели, ние нямаше да бъдем в еврозоната. Навремето те определяха това като крачка назад. Ирландия нямаше да бъде в паричния съюз и икономическото й положение щеше да бъде не по-завидно от това на Исландия.

Бих искал да напомня на онези, които се противопоставяха на европейския проект в Ирландия, че много страни по света сега използват отхвърлянето на Договора от Лисабон в Ирландия и объркването във връзка с вероятните или явни последици от него, за да спечелят нови договори за сметка на Ирландия. В икономическо отношение Ирландия трябва да остане в центъра на вземането на решения в Европа, където традиционно е била и където нашият бизнес иска тя да бъде.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE).(EN) Г­н Председател, с оглед на всички настоящи противоречия относно регулацията на сектора на финансовите услуги и стремителното желание за свръхрегулация, това е добре дошъл пример за благоразумно, подходящо и премерено регулиране на сектора. Г­н Klinz и Комисията са свършили добра работа и аз с готовност подкрепям този доклад и предложените изменения.

ПКИПЦК са важна част от европейския и – разбира се – шотландския сектор на управление на инвестициите. Те са изключително важен приемник на спестявания и вложения не само в Европа, но и по целия свят. Това, че се подражава на модела на ПКИПЦК, несъмнено е достатъчен комплимент, към този модел се стремят дори и в САЩ. Г­н Klinz е включил почти всичко, което смятам за изключително важно, като например диверсификация чрез нови инвестиционни продукти и техники при разумно ниво на сигурност. Най­важното е, че трябва да постигнем по-големи икономии от мащаба в Европа. Много от нашите ПКИПЦК са твърде малки и прекалено многобройни, така че ние трябва да подпомогнем сливанията. Лично аз бих отишъл по-далеч – да се позволи на ПКИПЦК с различни инвестиционни цели да могат да се сливат по-лесно, при условие че инвеститорите са адекватно защитени и информирани за тези промени.

На трето място, паспортът на управляващото дружество е изключително важна нова разпоредба, която ще даде възможност за по-големи икономии от мащаба, по-голяма ефективност и намаляване на бюрокрацията. Това трябва да е само в интерес на инвеститорите. Промяната ще се отрази добре на сектора, но – което е още по-важно – тя ще се отрази добре на вложителите не само в Европа, а и навсякъде по света. С удоволствие подкрепям доклада на г­н Klinz и преразглеждането на Директивата за ПКИПЦК.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE). (FR) Г­н Председател, г­н Klinz, изказвам благодарност за свършената работа и умелите преговори. ПКИПЦК са вид търговска марка на европейските финансови пазари, те са добър продукт за износ. И все пак съществуват някои несъответствия в Европейския съюз, тъй като това е област, в която има страни производители и страни потребители, така че съществуват различни стратегии.

Една от целите на преразглеждането на директивата е да се организира в тези условия вътрешен пазар в рамките на ПКИПЦК, който наистина работи. На този етап съществуват четири въпроса. Първият – вече споменат при това разискване – засяга очевидно паспорта на управляващото дружество и Комисарят ни запозна с опасенията си в случай на недобре подготвен паспорт. Обаче, г­н McCreevy, необходимо е желание той да бъде изготвен. На моменти имах усещането, че това не е нещо, което членът на ЕК си е поставил за цел. Поради това съм доволна от започналите преговори по инициатива на Европейския парламент и Съвета, за да се гарантира, че когато Директивата за ПКИПЦК бъде преразгледана, ние ще приемем истински паспорт на управляващото дружество, който ще позволи на вътрешния пазар на Европейския съюз да функционира в нормални условия.

Вторият въпрос е свързан със задържането. Ако при преразглеждане на директивата за капиталовите изисквания изискваме банките да държат 5 % от ценните книжа, които пускат на пазара, ще е необходимо незабавно да се хармонизират при същите условия задълженията при задържане в сферата на ПКИПЦК, защото едни и същи рискове трябва да водят до едни и същи правила.

Третото ми наблюдение се отнася до надзора. Мисля, че никой тук не се съмнява в решимостта ни да търсим подобрени условия по надзора. Ние всички очакваме, по инициатива на председателя, г­н Barroso, резултатите на работната група начело с г­н Jacques de Larosière. Според мен е заложено твърде много, за да си позволим да чакаме още дълго постигането на резултати от тази работна група. Това ще окаже влияние върху условията за организиране на контрол между заинтересованите страни, с други думи – производителите и потребителите на ПКИПЦК. Ето защо въпросите относно надзора в тази област трябва да бъдат решени.

И последното, което искам да отбележа, се отнася до режима на облагане. Докладчикът го спомена и Комисарят се ангажира с него. Зад въпроса с режима на облагане стои скрит протекционизъм, който ние осъждаме и с който трябва да се преборим. За тази цел Комисията трябва да предприеме инициативи, така че режимът на облагане да позволява наистина свободно движение на стоките на ПКИПЦК, без протекционизъм.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Аз също бих искала да подчертая отличната работа на нашия докладчик и способността му да намери подходящ компромис. Както някои от останалите изказали се обаче, аз също имам известни съмнения. Те се отнасят до условието, че държавите-членки на Европейския съюз ще трябва да подготвят всички документи, свързани с инвестиционната дейност, както се посочва в документа, „на език, обичайно използван в сферата на международните финанси“, а това означава на английски.

Аз се изказах в полза на създаването на възможност за бизнеса да намали разходите, което няма да бъде регламентирано подробно, но фондовите мениджъри, говорещи един език, в случая английски, не следва да получават приоритет и конкурентно предимство. Трябва да избегнем също така създаването на правна неяснота.

Как ще може един потребител да защити правата си, ако документът създава предпоставки за двусмислени тълкувания на финансовата отговорност? Аз съм за ясно определена финансова отговорност и конкурентни условия, които да се спазват в инвестиционния бизнес.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE).(PL) По мое мнение, подобряването на ефективността на механизмите на функциониране на ПКИПЦК трябва да бъде приоритет в работата на Парламента. За да се увеличат ползите и конкуренцията в сектора на европейските инвестиционни фондове, разходите на инвеститорите трябва да бъдат ограничени, като в същото време им се гарантира същото високо ниво на защита. Аз съм съгласен с докладчика, че съществуващият проспект трябва да бъде заменен от свободен документ, съдържащ основната информация за инвеститора.

Изключително важно е също да се продължи работата по директивата в областта на облагането на сливанията, за да се премахнат данъчните бариери. Нещо повече – и аз като докладчика съм на мнение, че практическото приложение на паспорта на управляващото дружество, който е предназначен да даде на управляващите дружества правото да предлагат портфейл от управленски услуги в целия Европейски съюз, ще допринесе за създаването на истински общ пазар на инвестиционните фондове.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, член на Комисията. (EN) Г­н Председател, още веднъж изказвам своята благодарност и възхищение от ефективната работа на Парламента по обсъждания въпрос. Това е резултат от забележително бързо постигнат консенсус.

Както беше споменато, все още предстои много работа на ниво 2. Държавите-членки ще имат за задача да приложат тази нова система от правила – ниво 1 и ниво 2 – преди лятото на 2011 г. Необходими са споразумения за сътрудничество между националните надзорни органи. Това са фактори от ключово значение за правилното функциониране на паспорта на управляващото дружество.

Мога да кажа уверено, че Комисията ще свърши своята работа по улесняването на този процес и прилагането на тези крайно необходими промени за работата на европейските инвестиционни фондове.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, докладчик.(DE) Г­н Председател, на първо място, аз съм съгласен с Комисаря, че работата не приключва дотук. Сега трябва да се насочим към процеса на въвеждане и една от причините да определим сравнително кратки срокове за Парламента и Съвета е желанието ни да се уверим, че въвеждането няма да се забави твърде много. Темпото трябва да се поддържа, защото виждаме, че пазарите се променят с огромна бързина и ако постоянно изоставаме, няма да успеем да постигнем целите си напълно или дори изобщо.

Днешното разискване показа, че имаме широка подкрепа сред всички партии относно компромиса, който постигнахме. Разбирам, че г­жа Lulling вижда нещата малко по-различно в това отношение, но съм сигурен – бъдещето ще покаже, че нейните опасения да не бъде засегната позицията на Люксембург като един от центровете на европейските инвестиционни фондове ще се окажат неоснователни и че, напротив, новата Директива за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа може също да предостави възможности за този финансов център.

Г­жа Berès е абсолютно права – това, за което всъщност става дума, е окончателното създаване на истински вътрешен пазар в сектора на инвестиционните фондове. Този сектор онагледява факта, че макар да говорим за вътрешния пазар, в много отношения ние още нямаме такъв. Това е изключително важно. Никой не спори, че това ще доведе до изцяло ново и много амбициозно ниво на сътрудничество, включително между надзорните структури, но трябва да го постигнем при всички случаи. В други сфери също надзорните органи трябва да работят по-обвързано и по-продуктивно заедно и да имат по-голямо доверие помежду си, отколкото в миналото. Ако Директивата за ПКИПЦК може да даде известен тласък в това отношение, смятам, че ще е за добро.

Мерките от ниво 2, посочени от Комисаря, са многобройни и трябва да се изготвят за кратко време. Така е наистина, но всички ние имаме интерес това наистина да се случи.

С това въпросът не се изчерпва. Секторът също трябва да си „напише домашното“. Комисията и Парламентът съзнателно избраха да не се повдига въпросът за работата с фондовете, тъй като всички залагаме на презумпцията, че секторът ще спази обещанието си да се справи с този въпрос самостоятелно, без натиск от страна на законодателя. По това се работи вече от доста време, а още нямаме нищо конкретно, Надявам се, че скоро ще имаме някакъв резултат, иначе не остава нищо друго, освен да предприемем по-нататъшни действия в обозримо бъдеще.

В заключение бих искал да благодаря не само на Комисията, но също и специално на Съвета за сътрудничеството и активната подкрепа. Благодарен съм и на всички представители на другите групи, особено на г­жа Berès, г­жа Gottardi, г­н Gauzès, а също и на г­жа Lulling, която, както видяхме отново днес, защитава интересите си смело, но в същото време желае да постигне възможен компромис. Сърдечно ви благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе по-късно.

(Заседанието, прекъснато в 9,40 ч., бе възобновено в 10,00 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г­н PÖTTERING
Председател

 
Правна информация - Политика за поверителност