Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0497/2008

Předložené texty :

A6-0497/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0012

Rozpravy
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

4. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva předložená Wolfem Klinzem jménem Hospodářského a měnového výboru o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (revize) (KOM(2008)0458 – C6–0287/2008 – 2008/0153(COD) (A6-0497/2008).

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz , zpravodaj. Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, v červenci roku 2008 představila Evropská komise svůj návrh revize platné směrnice o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a tento návrh je základem dnešní rozpravy. Pakliže jsme chtěli zajistit, abychom do konce tohoto volebního období provedli skutečně úspěšnou revizi směrnice o SKIPCP, která ve své původní podobě platila od roku 1985, museli jsme dodržet velice náročný časový plán.

Jasným cílem těchto reforem bylo zvýšení konkurenceschopnosti evropského odvětví fondů, snížení jeho nákladnosti, vytvoření a lepší využívání úspor z rozsahu, zajištění toho, aby všichni poskytovatelé fondů měli opravdu přístup na všechny trhy v rámci Evropské unie, a dosažení všech těchto cílů bez oslabení ochrany investorů: ochranu investorů jsme chtěli naopak zlepšit. Měli jsme jinak řečeno velmi náročný plán a musím říci, že si opravdu cením toho, že se nám ve spolupráci se všemi zúčastněnými institucemi podařilo tento projekt v takto krátké lhůtě dokončit.

Investiční fondy dávají drobnějším investorům možnost investovat menší sumy svého kapitálu do rozrůzněných a profesionálně spravovaných portfolií. Již v minulosti se evropské SKIPCP velmi dobře osvědčily. S kolektivními investicemi do převoditelných cenných papírů se neobchoduje pouze v Evropě, ale v míře nikoli zanedbatelné se vyvážejí i do oblastí mimo Evropskou unii – zejména do Jižní Ameriky a Asie – kde jsou velmi vysoce ceněny. Z tohoto důvodu bylo velmi důležité, abychom při revidování této směrnice nepoškodili status těchto SKIPCP.

Směrnice o SKIPCP byla v minulosti dvakrát pozměněna a rovněž tentokrát přistoupila Komise k její revizi s velkou péčí. Zahájila postup konzultace, předložila zelenou a bílou knihu a celou problematiku důkladně projednala se všemi zúčastněnými stranami na trhu. Komise v této revizi navrhla celkem šest opatření, která by měla přispět k dosažení cílů, o nichž jsem se zmínil.

Mezi ně patří za prvé zavedení pasu správcovských společností; za druhé usnadnění přeshraničních fúzí fondů za účelem snížení počtu fondů v rámci Evropské unie, aby tak byla odstraněna nerovnováha, patrná zejména ze srovnání Evropy a Spojených států; za třetí vytvoření možnosti struktur typu master-feeder, jinými slovy zavedení možnosti investovat jeden fond do jiného master fondu, který by pak tyto investice spravoval; za čtvrté vytvoření krátkého – nejvýše dvoustránkového – informačního dokumentu, známého pod názvem klíčové údaje pro investory, který bude obsahovat nejdůležitější informace pro malé investory; za páté zjednodušení oznamovacího postupu, aby nedocházelo k tomu, že určitý fond při žádosti o povolení v zemi, ve které dosud není povolen, bude muset de facto projít znovu celým povolovacím postupem; a konečně posílení spolupráce při dohledu.

Ani odvětví fondů nezůstalo nedotčeno důsledky finanční krize. Došlo k odlivu značného množství peněz a za těchto okolností je naprosto nezbytné, abychom svá rozhodnutí učinili co nejdříve a posílili tak důvěryhodnost fondů a zajistili, aby malí investoři neztratili důvěru v tyto investiční nástroje.

Na závěr mi dovolte dvě poznámky. Za prvé chci říci, že Komise zřídila skupinu, jejímž předsedou je Jacques de Larosière, aby prošetřila otázku dohledu v Evropě. Věřím, že závěry, k nimž tato skupina dospěje, a návrhy, jež vytvoří, budou Komisí převzaty a příznivě budou přijaty i zde v Parlamentu. Za druhé chci říci, že zejména pokud jde o přeshraniční fúze fondů, jsme stále svědky rozdílného zdanění přeshraničních a vnitrostátních fúzí. I v této věci žádáme Komisi, aby zajistila, že oba typy fúzí budou mít stejné podmínky a nebude se s nimi zacházet odlišným způsobem.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy , člen Komise. − Pane předsedající, jsem potěšen, že mohu jménem Komise podpořit pozměňovací návrhy Evropského parlamentu k návrhu IV směrnice o SKIPCP. Bude tak usnadněno přijetí úprav SKIPCP IV v rámci jediného čtení. Pro evropské trhy v odvětví fondů, které se v současné době potýkají s velkými obtížemi, bude tento výsledek vítaným znamením příznivého vývoje.

Návrh přijatý Komisí loni v červenci je výsledkem velmi důkladného postupu konzultace. Na tomto návrhu se začalo pracovat ještě před nástupem finanční krize. Vytyčuje řadu jasně vymezených cílů, které by měly zlepšit fungování směrnice o SKIPCP. Komise se s ohledem na to chtěla zasadit o zjednodušení a stimulaci přeshraničního obchodu SKIPCP, poskytnout správcům fondů účinné nástroje, které by jim umožnily fondy zvětšovat a využívat úspor z rozsahu. Nejde však pouze o konkurenceschopnost. Komise chtěla rovněž stanovit účinná pravidla zveřejňování informací pro investory, která zajistí, že každý zájemce o investování svých úspor do SKIPCP obdrží před vlastním rozhodnutím všechny podstatné informace, podané jasnou a srozumitelnou formou.

Jsem potěšen, že vám mohu oznámit, že cíle stanovené v návrhu Komise byly dosaženy. Parlament a Rada upravily návrh Komise o fúzích, strukturách typu „master–feeder“, oznamovacích postupech fondů a klíčových údajích pro investory, zachovaly přitom ovšem i vysoké nároky obsažené v původním návrhu Komise.

Komise je velmi potěšena výsledkem postupu spolurozhodování, zejména pokud jde o kapitoly obsažené v jejím červencovém návrhu. Co se týče otázky pasů správcovských společností – jež tvoří důležitou součást návrhu – tak zpočátku, v době přijímání návrhu, měla Komise vážné obavy z možného nepříznivého dopadu, který by mohlo mít zavedení nedostatečně připraveného pasu správcovských společností na bezpečnost a na drobné investory vkládající své peníze do fondů SKIPCP.

Při pohledu zpět jsem přesvědčen, že naše rozhodnutí konzultovat Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry bylo správné. Toto rozhodnutí pomohlo Parlamentu a Radě k vytvoření dobře koncipovaných opatření, která ochrání zájmy podílníků. O to jediné mi také šlo při jednání o pasu správcovských společností.

Od července 2008 máme za sebou dlouhý kus cesty. Výsledek konzultace Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) se stal základem komplexního souboru opatření, které kladou jasný důraz na konkrétní odpovědnost, zajišťují tok všech nezbytných informací a podtrhují nezbytnou spolupráci a podporu, kterou potřebují orgány členských států EU. To platí na všech úrovních: počáteční povolení, průběžný dohled a prosazování pravidel. Komise může nyní přistoupit k podepsání kompromisního znění.

Naše práce však není ještě zcela u konce. Úspěch pasů správcovských společností závisí na naší schopnosti zvládnout několik dosud nevyřešených komplexních problémů, jako je řízení rizik prostřednictvím opatření druhé úrovně. Tato práce bude rovněž příležitostí k odstranění slabých míst v řízení rizik, která v několik málo případech z nedávné doby vyšla najevo.

Komise byla při práci na těchto opatřeních vázána velmi přísnými lhůtami. Již dříve jsme vyjádřili obavu, že tyto lhůty nejsou reálné. Budeme potřebovat čas a prostředky, abychom byli schopni tato opatření důkladně připravit, konzultovat zúčastněné strany a připravená opatření přijmout. Komise se vynasnaží, aby tento postup zahájila v co nejkratší možné době. Budeme rovněž potřebovat všestrannou a aktivní spolupráci všech zúčastněných stran, mj. i tohoto Parlamentu, abychom byli schopni vydat opatření včas.

Rád bych ještě jednou vřele poděkoval zpravodaji panu Wolfu Klinzovi a vyjádřil mu své uznání a svůj obdiv za to, že Parlament dokázal tuto agendu zvládat tak účinným způsobem. Konsensus, jehož bylo dosaženo v rámci několika málo měsíců, může být důvodem ke spokojenosti všech tří institucí. Ukázali jste, že Evropa je schopna jednat rychle a vytvořit při tom užitečná zlepšení svých právních předpisů. Na tom, čeho jsme dosáhli, musíte nyní dále stavět a zasadit se o dokončení ambiciózního plánu, který spočívá v provedení této legislativy.

Dovolte, abych nakonec učinil dvě prohlášení, na nichž se Komise s ohledem na přijetí této zprávy dohodla.

První se týká otázky zdanění přeshraničních fúzí. Komise podnikne šetření potenciálně nepříznivého vlivu vnitrostátních daňových systémů na přeshraniční fúze a použije své prostředky, jakmile budou navržená ustanovení přijata. Komise zejména prošetří možné případy nepříznivých daňových důsledků pro investory.

Co se týče dohledu, já sám jsem zdůrazňoval potřebu posílení spolupráce při vykonávání dohledu. V dokumentu „Solventnost II“ a v pozměňovacích návrzích ke směrnici o kapitálových požadavcích předložila Komise na mé doporučení návrhy k posílení spolupráce při vykonávání dohledu. Nemám proto nejmenší potíže souhlasit s potřebou zlepšení v této důležité oblasti. V zájmu zajištění konzistence a soudržnosti všech příslušných právních předpisů v oblasti celého finančního odvětví se tudíž Komise shodla na tom, že s ohledem na závěry de Larosièrovy zprávy prošetří potřebu posílení jednotlivých ustanovení této směrnice, která se týkají organizace spolupráce při vykonávání dohledu.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, navrhovatel stanoviska Výboru pro právní záležitosti. (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych ze všeho nejdříve vzdal hold pozoruhodné práci, kterou odvedl náš zpravodaj pan Wolf Klinz, jemuž se podařilo získat široký konsensus v rámci Hospodářského a měnového výboru a vyjednat ve všech směrech zcela uspokojivý kompromis s předsednictvím.

O vyjádření svého stanoviska byl požádán také Výbor pro právní záležitosti, výbor své názory vyslovil a tyto názory pak byly brány v úvahu. Původní směrnice o SKIPCP byla klíčovým momentem vývoje evropských investičních fondů. V červnu 2007 představovala aktiva SKIPCP hodnotu 6 000 miliard EUR a SKIPCP se podílela na 75 % trhu EU v oblasti investičních fondů. Vnitřní záruky, jež SKICP nabízí, jsou důvodem toho, že je uznávají také investoři za hranicemi Evropy. Je nicméně třeba, aby došlo ke změně právních předpisů a byl podpořen další rozvoj těchto fondů.

Změny provedené v roce 2001 otevřely pro SKICP cesty do nových investičních oblastí, na několika místech však tyto cesty zůstaly jen těžko prostupné. Zelená kniha vyvolala veřejnou debatu. V roce 2005 následovalo vydání bílé knihy.

Dnes nás již může těšit podstatný pokrok v účinnosti návrhu, který máme před sebou. Nejdůležitější pokrokem je uznávání evropského pasu správcovských společností. Navrhovaná ustanovení umožní zavedení tohoto pasu pro správcovské společnosti a zároveň poskytnou záruku adekvátní ochrany investorů. Pas má svou konečnou podobu a v této podobě ho vítáme. Opatření týkající se dohledu, která jsou jeho součástí, budou dozajista dostatečně účinná, aby odstranila veškeré pochybnosti, které by snad někdo mohl mít.

Návrh rovněž přináší důležitá technická zlepšení, například oznamování, přeshraniční fúze a seskupování fondů v rámci struktur typu „master-feeder“. Harmonizace, jíž bude tímto způsobem dosaženo, zaručí rovné podmínky hospodářské soutěže v celé Evropské unii, pakliže ovšem, jak řekl již náš zpravodaj, budou podniknuty kroky na fiskální úrovni, které zabrání jejich pokřivení.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling , jménem skupiny PPE-DE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, při hlasování o návrhu směrnice jsem ještě nikdy neměla tak smíšené pocity jako nyní. Je pravda, že zpravodaj pan Klinz na tomto návrhu pracoval několik let a osvědčil se jako velmi nadaný vyjednavač, zejména v průběhu trialogu. Je rovněž pravda, že směrnice přináší významný pokrok v několika směrech, v oblasti fungování vnitřního trhu a v kolektivním řízení finančních aktiv, a tento pokrok se v oboru investičních fondů setkal v Evropě s příznivým ohlasem. Problémem však zůstává fakt, že rozpravy a diskuse vedené na toto téma v Radě a v Parlamentu nebyly po celou dobu nikdy zcela svobodné, protože jejich výsledek byl znám již předem: některé zúčastněné strany musely za každou cenu prosadit evropský pas správcovských společností.

V zásadě k tomu není mnoho co dodat, pas je sám svou vlastní obranou. Je nicméně nutno zajistit, aby zavedení tohoto pasu pro správcovské společnosti šlo ruku v ruce s nezbytnými zárukami, zvláště pak zárukami týkajícími se dohledu nad fondy, neboť zavedení pasu vede k disociaci funkcí, které nezná hranic. S politováním musím říci, že ve své realizované podobě je systém nejen velmi složitý, ale rovněž otevřený různým interpretacím. Je riziko, že se brzy ocitne v reálných obtížích, které poškodí odvětví evropských vývozních fondů, a to zejména fondů pro vývoz do třetích zemí.

Samozřejmě mi neuniklo, že se svým postojem jsem v menšině, ale to mi nevadí. Za normálních okolností bych měla pokušení říci, že teprve až sama praxe umožní vyvodit definitivní závěry v této věci a rozhodnout, kdo má pravdu. Jsou to ti, kteří důvěřují přizpůsobivosti provozovatelů trhu, nebo ti, kteří trvají na opatrnějším přístupu? Nevylučuji možnost úspěchu, ale zaručený tento úspěch není. S ohledem na poslední zprávy, obzvláště pak s ohledem na Madoffovu aféru a na důsledky, které z ní vyplývají pro řízení kolektivních finančních aktiv, se takových záruk ostatně asi jen sotva můžeme nadát.

Můj skepticismus dává slovo obavám. Finanční krize neušetří odvětví investičních fondů, to již víme. Je proto možná na čase, abychom si položili některé základní otázky. Činíme-li v čase této hluboké krize rozhodnutí, která oslabují konkrétní odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran či předpokládají dokonalou spolupráci mezi regulačními orgány, může se stát, že se nevyhneme nesrovnalostem.

Říkám, co si myslím: tato směrnice je z jiné doby, z doby před krizí. Vyznačuje se jistou nonšalancí. Finanční systém ve skutečnosti prochází dlouhodobou a hlubokou krizí důvěry a přehodnocení vyžadují všechny články jeho architektury. Nezapomínejme, že první povinností fondů peněžního trhu je ochrana investorů diverzifikací rizik a stanovením přísných pravidel. Hlasováním ve prospěch tohoto znění v jeho stávající podobě bez toho, abychom opravdu věděli, kterým směrem se ubíráme, vytváříme dojem, jako by se vůbec nic nestalo. Tento odklon od reality nepovede k ničemu dobrému, takže pokud jde o mne, já se zdržím hlasování, přestože jsem podepsala kompromisní pozměňovací návrhy, které byly vyjednány s Radou. Za daných okolností se mi všechna zlepšení, jichž bylo dosaženo, jeví jako nedůležitá ve srovnání se principiálními otázkami, které jsem právě nadnesla.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, jménem skupiny PSE.(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, máme hlasovat o nové směrnici o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Tato směrnice byla již v minulosti nesmírně důležitá a neméně důležitá bude i v budoucnu.

Od vydání první směrnice, od něhož uplynulo již téměř čtvrt století, se řada věcí rychle změnila, takže nyní potřebujeme, jak vyplývá už ze samotného názvu, zkoordinovat zákony, nařízení a správní ustanovení a žádat zásadní aktualizaci, jež zohlední nové potřeby, které budeme spatřovat, jak se domnívám, jednak ve větší plynulosti a mobilitě, jedna také v důkladnějším dohledu a kontrole.

Práce v Hospodářském a měnovém výboru postupovala vpřed v duchu vynikající spolupráce, a to díky pozitivními přístupu zpravodaje, kterému nemohu nevyjádřit dostatečné díky, a Rady, snad proto, že jsme si všichni uvědomovali, že se dotýkáme oblasti, která velmi těsně souvisí s finanční krizí, a že naléhavě potřebujeme přijít s dostatečně rychlou a náležitou odpovědí. Myslím, že v této fázi je důležité shrnout několik bodů, ve kterých jsme si dobře rozuměli a ve kterých jsme dosáhli, věřím, rovněž dobrých výsledků. Tak je tomu v případě správcovských společností, obzvláště co se týče identifikace použitelného právního předpisu – právního předpisu členského státu, v němž byly fond či správcovská společnost zřízeny – což nám umožňuje, abychom dospěli k jasnějšímu, bezpečnějšímu a účinnějšímu systému dohledu. Stejně tak je tomu i v případě dohody o opatření druhého stupně, kterou má Komise na základě naší žádosti schválit do července 2010.

Podobně jsme se shodli také na tom, že správcovské společnosti mají být zodpovědné za postupy, mechanismy a jména kontaktních osob, jež umožní spotřebitelům a investorům získávat příslušné informace, v neposlední řadě i v případě, že chtějí podat stížnost, i když správcovská společnost nemá sídlo v jejich členském státě. V pozitivním světle bychom měli vidět možnost dalšího posilování spolupráce při výkonu dohledu na základě dvojstranných a mnohostranných dohod uzavíraných mezi příslušnými orgány členských států o SKIPCP a správcovských společnostech a stejně tak i dohodu o fúzích a strukturách typu „master-feeder“, jež umožní provozovat činnost v celém rozsahu vnitřního trhu. Stále se nicméně názorově lišíme v otázce časových lhůt oznamovacího postupu, protože jsme od začátku chtěli a stále chceme, aby byly delší a přiměřenější, tak jak byly stanoveny Radou.

Nakonec bych ráda zmínila pokrok, jehož bylo dosaženo v otázce prospektu, klíčových údajů pro investory na ochranu spotřebitele, a poznamenala, že také v tomto případě jsme chtěli, aby vzhledem ke svým malým rozměrům byla tištěná kopie prospektu rozesílána automaticky a nikoli pouze na vyžádání. Na závěr bych chtěla říci, že bychom se zde všichni měli shodnout na tom, že je potřeba tuto složku uzavřít během prvního čtení.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, jménem skupiny ALDE. – (SV) Pane předsedající, pane komisaři, rád bych začal poděkováním svému kolegovi ze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, panu Klinzovi, za jeho vynikající práci. V této tak rozbouřené době, jakou letošní podzim nepochybně byl, se našemu zpravodajovi, jak jsme zde již slyšeli, podařilo najít rozumný kompromis. I bez finanční krize se tyto záležitosti obtížně řeší. Vím o tom až příliš dobře, neboť jsem měl SKIPCP na starosti v roce 2001.

Cílem fondů SKIPCP není pouze vytvoření lepšího a většího trhu v oblasti fondů, ale také vytvoření trhu, který bude otevřený a uživatelsky vstřícný. A to se také z velké části skutečně podařilo. Množství překážek bylo odstraněno již v roce 2001. Rád bych vám všem připomněl, že ani tenkrát to nebylo nijak zvlášť snadné. Bylo to ještě v době před zavedením Lamfalussyho procesu. Několik překážek nicméně zůstalo a tyto jsou nyní předmětem jednání. Dojde ke zlepšení v oblasti marketingu. Zvýší se ochrana investorů. Budou možné fúze fondů a struktury typu „master-feeder“, posílena bude spolupráce mezi orgány vykonávajícími dohled, jak o tom mluvil i pan komisař.

Citlivou otázkou byla pravidla týkající se pasu správcovských společností. Názory na toto téma jsme již slyšeli. Jsme si vědomi, že stanoviska se různí. Myslím si nicméně, že stávající návrh je návrhem dobrým. Hospodářská soutěž a otevřenost jsou v dobře organizovaném trhu vždy dobré.

Další důležitou otázkou byly klíčové údaje pro investory, které nahrazují zjednodušený prospekt. Mezi potřebnými informacemi a účinností je nutno nalézt rovnováhu. Příliš mnoho informací není dobré stejně tak jako příliš málo informací. Otázka jazyka je samozřejmě citlivá, ale domnívám se, že chceme-li skutečně něčeho dosáhnout v oblasti přeshraničního obchodu, musíme najít odvahu se s tímto problémem vypořádat. I v této oblasti je třeba nalézt rozumnou rovnováhu.

Jak se ukázalo na podzim, Evropa potřebuje finanční trh, který funguje účinným způsobem. SKIPCP otevřela cestu k takovému trhu a představuje úspěch a ceněnou značku i mimo Evropu. Tento vývoj bychom měli být schopni udržet, a to je ostatně něco, na čem tento návrh pracuje.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan, jménem skupiny UEN. Pane předsedající, rád bych nejprve poblahopřál panu zpravodaji k jeho vynikající zprávě. Odvedl nesmírně náročnou práci, aby dosáhl kompromisu, a k tomuto úspěchu mu blahopřeji.

Poté, co vstoupí přepracovaná směrnice o SKIPCP v účinnost, přispěje ke snížení tíživé byrokracie a zbytečných výdajů.

Během vyjednávání kompromisu projevily některé členské státy určité konkrétní obavy, které byly zohledněny, a to pak umožnilo vytvoření návrhu se silnou a širokou podporou. Domnívám, že návrh neochraňuje pouze spotřebitele, ale je dobrý i pro investory. Jak řekli již někteří mí předřečníci, otevření trh je pozitivum, a je-li správně regulován, může být dobrou věcí pro nás pro všechny.

Revize směrnice o SKIPCP je dalším svědectvím o tom, že si uvědomujeme provázanost současných finančních trhů, a tedy i potřebu společných pravidel a norem pro jejich účinnou regulaci a provozování globálního průmyslu finančních služeb. Uvědomujeme si to nejen v Evropě, ale v globálním měřítku, neboť procházíme finančním obdobím, které nemá obdoby. Je velmi důležité, abychom na řešení problémů pracovali společně a na globální úrovni.

Dovolte mi, abych připomněl, že dnešek představuje velkou příležitost: slavíme dnes 10. výročí vzniku evropské měny euro, jež samo slouží jako ilustrace významů hospodářské spolupráce. Je velké štěstí, že má země, Irsko, je členem eurozóny, protože v době dosud nevídaných výkyvů a současné globální recese se pro Irsko i pro ostatní země stala stávající měna zdrojem stability. Kdyby Irsko nebylo v eurozóně, ocitli bychom se pravděpodobně v nešťastném postavení Islandu – na to ovšem nedošlo.

Rád bych připomněl některým irským poslancům v této sněmovně – obzvláště strany Sinn Féin – že kdyby bylo bývalo po jejich, nebyli bychom nyní v eurozóně. Svého času o ní říkali, že je to krok zpátky. Irsko by nebylo členem měnové unie a jeho hospodářské postavení by bylo stejně špatné jako hospodářské postavení Islandu.

Rád bych připomněl všem, kteří se v Irsku stavěli proti evropskému projektu, že mnoho zemí na celém světe využívá irského odmítnutí Lisabonské smlouvy a těží z možných nebo reálně pociťovaných dozvuků tohoto odmítnutí k tomu, aby na úkor Irska samy získávaly nové kontrakty. Z hospodářského hlediska musí Irsko zůstat ve středu evropského rozhodování, kde jsme vždy také tradičně stáli a kde naše vlastní podnikání chce a potřebuje Irsko i nadále mít.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE). – Pane předsedající, i při všech sporech, které v současnosti provázejí regulaci průmyslu finančních služeb i přes ukvapené volání po zavádění zbytečně rozsáhlých regulačních opatření jde o vítaný příklad zdravého rozumu a přiměřeného a uměřeného regulování tohoto odvětví průmyslu. Pan Klinz a Komise odvedli dobrou práci a já tuto zprávu i navrhovanou revizi s radostí podporuji.

SKIPCP představují životně důležitou součást evropského – a neváhám říci, že i skotského – odvětví řízení investic. Představují životně důležitý způsob spoření jak pro spořitele, tak pro investory, a to nejen v Evropě, ale na celém světě. Napodobování je dozajista dostatečný kompliment a vskutku dokonce i ve Spojených státech považují SKIPCP za vzor, o jehož uskutečnění by stáli. Pan Klinz začlenil do své zprávy většinu toho, co já sám považuji za životně důležité, jako je diverzifikace do několika nových investičních produktů a postupů, které dávají rozumnou míru bezpečnosti a neopouštějí rovinu zdravého rozumu. Ze všeho nejdůležitější je ovšem to, že musíme dosáhnout větších úspor z rozsahu. Mnoho našich SKIPCP má příliš malý rozsah a je jich rovněž příliš velké množství, a je tudíž nutno usnadnit fúze. Osobně bych se byl přimlouval za to, jít ještě dále a umožnit snadnější vytváření fúzí i v případě SKIPCP, které mají odlišné investiční cíle, za předpokladu, že by investor byl odpovídajícím způsobem chráněn a informován o těchto změnách.

Za třetí správcovský pas, který je novým životně důležitým ustanovením, jež umožní větší úspory z rozsahu, větší účinnost a omezení byrokracie. To vše je jedině v zájmu investorů. Z revize tudíž bude mít prospěch průmysl, ještě důležitější je však to, že z ní bude mít prospěch i investor a spořitel, a to nejen v Evropě, ale kdekoliv na světě. Zprávu pana Klinze a revizi směrnice o SKIPCP podpořím velmi rád.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Pane předsedající, pane Klinči, děkuji vám za vaši práci, za vaše úsilí i za vaše vyjednavačské schopnosti. SKIPCP jsou v jistém smyslu obchodní značkou evropských finančních trhů; jsou dobrým vývozním artiklem. V Evropské unii existují nicméně určité nerovnováhy, jako například tam, kde jsou producentské a spotřebitelské země, a kde se tudíž také uplatňují odlišné strategie.

Jedním z cílů revize této směrnice je organice vnitřního trhu, který by za těchto podmínek umožňoval skutečné fungování SKIPCP. V této fázi si musíme položit čtyři otázky: první otázkou, která byla vznesena již během této rozpravy, je zcela samozřejmě otázka pasu správcovských společností a i já jsem vyslechl pana komisaře, který mluvil o svých obavách z toho, že by pas mohl být špatně připraven. K jeho přípravě musí být ovšem vůle, pane McCreevy: občas jsem měl dojem, že pan komisař k tomu není zcela odhodlán. Potěšila mne proto jednání, která začala z podnětu Evropského parlamentu a Rady a která měla zajistit, abychom spolu s revizí směrnice o SKIPCP přijali i skutečný správcovský pas, jež umožní vnitřnímu trhu Evropské unie, aby fungoval za normálních podmínek.

Druhý postřeh se týká otázky zadržování. Žádáme-li v revidované směrnici o kapitálových požadavcích, aby banky zadržovaly 5 % z celkového objemu sekuritizací, které uvádějí na trh, bude nutno přistoupit s ohledem na podobné podmínky ke sjednocení zadržovacích povinností i na poli SKIPCP, protože stejná rizika s sebou musí nést stejná pravidla.

Můj třetí postřeh se týká otázky dohledu. Myslím, že nikdo zde nebude zpochybňovat naše odhodlání vymezit lepší podmínky dohledu. Všichni zde díky iniciativě pana předsedy Barrosa čekáme na výsledky pracovní skupiny vedené Jacquesem de Larosière. Domnívám se, že vzhledem k situaci už nemůžeme čekat o mnoho déle na provedení výsledků této pracovní skupiny. Bude to mít vliv na podmínky, za jakých bude organizován dohled mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, tj. mezi producenty a spotřebiteli SKIPCP. Potřebujeme proto, aby byly vymezeny problémy, které s sebou dohled v této oblasti přináší.

Moje poslední poznámka se dotýká sporných otázek daňového režimu. Pan zpravodaj tyto otázky zmínil a pan komisař přislíbil jejich vyřešení. Za otázkou daňových režimů se skrývá problém protekcionismu, který musíme odmítnout a který chceme překonat. Dosáhnout toho bude možné pouze v případě, že se Komise z vlastního podnětu postará o to, aby daňový režim umožňoval skutečně volný pohyb produktů SKIPCP, neomezovaný žádným protekcionismem.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Chtěla bych podtrhnout vynikající práci našeho zpravodaje a jeho schopnost najít přijatelný kompromis. Podobně jako někteří mí předřečníci mám ovšem i já několik pochybností. Tyto pochybnosti se týkají ustanovení, podle něhož členské státy EU mají za povinnost připravit všechny dokumenty vztahující se k investičnímu podnikání, a to, jak se praví v dokumentu, „v jazyce obvyklém ve sféře mezinárodního finančnictví“, což znamená v angličtině.

Hovořila jsem ve prospěch vytváření příležitostí pro podnikání s nižšími náklady, které by nebylo regulováno do všech podrobností, avšak správci fondů mluvící jedním jazykem, v tomto případě angličtinou, by neměli být upřednostňováni před ostatními a konkurenčně zvýhodňováni. Měli bychom rovněž předejít vytváření právní nejistoty.

Jak může spotřebitel hájit svá práva, pakliže dokument vytváří podmínky umožňující nejednoznačný výklad odpovědnosti za své finanční podnikání? Jsem pro jasné vymezení odpovědnosti za finanční podnikání a podmínek hospodářské soutěže, jimiž se investiční podnikání bude řídit.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE).(PL) Prioritou parlamentní práce by se podle mého názoru mělo stát zlepšení účinnosti mechanismů, na jejichž základě funguje SKIPCP. Aby bylo možné zvýšit prospěšnost a zlepšit hospodářskou soutěž v evropském odvětví fondů, mělo by dojít k omezení investorských nákladů, zároveň by však investoři měli mít záruku vysoké úrovně ochrany. Souhlasím s panem zpravodajem, že existující prospekt by měl být nahrazen bezpoplatným dokumentem, který bude obsahovat klíčové údaje pro investory.

Je rovněž velmi důležité, abychom pokračovali v práci na směrnici v oblasti zdanění fúzí fondů a odstranili daňové překážky. Dále zastávám stejně jako pan zpravodaj stanovisko, že praktické používání pasu správcovských společností, jehož záměrem je dát správcovským společnostem právo nabízet služby související se správou skupinového portfolia v celé EU, přispěje k vytvoření skutečného společného trhu v oblasti odvětví fondů.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy , člen Komise. − Pane předsedající, ještě jednou chci vyjádřit své uznání a obdiv k tomu, jak účinným způsobem Parlament zvládl tuto agendu. Je to výsledek pozoruhodně rychlého konsensu.

Jak již bylo zmíněno, nejsme ještě ani zdaleka u konce – stále ještě zbývá hodně práce, kterou je třeba vykonat na úrovni 2. Členské státy budou mít rovněž úkol provést tento soubor pravidel – úroveň 1 a úroveň 2 – do začátku léta 2011. Bude třeba zajistit rovněž podmínky pro spolupráci mezi vnitrostátními dozorčími orgány. Ty jsou klíčovým předpokladem správného fungování pasu správcovských společností.

Mohu vás ujistit, že Komise bude jednat tak, aby usnadnila pokrok tímto směrem a zasadila se o uskutečnění těchto naléhavě potřebných změn v evropském odvětví fondů.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz , zpravodaj.(DE) Pane předsedající, ze všeho nejdříve chci říci, že souhlasím s panem komisařem, že v této věci nejsme ještě ani zdaleka u konce. Musíme nyní začít pracovat na provedení této legislativy a jedním z důvodů, proč jsme Parlamentu a Radě stanovili ony poměrně krátké lhůty je to, že chceme zajistit, abychom na provedení nemuseli čekat příliš dlouho. Musíme si udržet tempo, neboť je vidět, že trhy se mění závratnou rychlostí, a budeme-li za nimi stále jen pokulhávat, svých cílů nikdy úplně nedosáhneme anebo jich možná také nedosáhneme vůbec.

Dnešní debata ukázala, že kompromis, který jsme zde vyjednali, má širokou podporu napříč politickými stranami. Vím, že paní Lullingová vidí věci trochu jinak, ale já sám mám dobré důvody k tomu, abych věřil, že budoucnost prokáže neopodstatněnost jejích obav z toho, že postavení Lucemburska jako jednoho z ústředních center investičních fondů v Evropě by mohlo upadnout, a že nová směrnice o SKIPCP naopak vytvoří nové příležitosti i pro toto finanční centrum.

Paní Berèsová má naprostou pravdu: to, oč jde, je opravdu s konečnou platností vytvořit skutečný vnitřní trh v odvětví investičních fondů. Toto odvětví je příkladem skutečnosti, že ačkoli se zde bavíme o vnitřním trhu, v mnoha případech dosud nic takového nemáme. A to je to podstatné. Nikdo nepochybuje o tom, že to povede ke zcela nové a velmi ambiciózní úrovni spolupráce, včetně spolupráce mezi dozorčími orgány, ale dosáhnout toho musíme stůj co stůj. Také v jiných oblastech musí dozorčí orgány pracovat v těsné součinnosti, konstruktivněji a s větší vzájemnou důvěrou, než jak tomu bylo v minulosti. Poslouží-li směrnice o SKIPCP jako jemné pošťouchnutí, které tento vývoj povzbudí, bude to podle mého mínění jen dobře.

Opatření na úrovni 2, na něž poukázal pan komisař, je celá řada a na jejich projednání není mnoho času; tak tomu sice je, ale my všichni máme zájem na tom, abychom zajistili, že k tomu skutečně dojde.

Ani tím ovšem úkoly nekončí: i svůj domácí úkol bude muset udělat i samotné odvětví. Komisi i my zde v Parlamentu jsme se záměrně rozhodli nechat úplně stranou otázku zpracování fondů, protože se při své práci opíráme o předpoklad, že toto odvětví dostojí svému slibu a poradí si s touto záležitostí samo, bez legislativního tlaku. Nějakou dobu se na tom již pracuje a my ovšem nemáme dosud nic konkrétního, nač bychom mohli ukázat. Věřím, že odvětví fondů bude brzy schopno s něčím přijít, v opačném případě nebudeme mít jinou možnost než podniknout v dohledné budoucnost další kroky.

Na závěr bych rád poděkoval nejen Komisi, ale zejména i Radě za jejich spolupráci a za jejich aktivní podporu. Svůj vděk chci vyjádřit také všem zástupcům ostatních skupin, jmenovitě paní Berèsové, paní Gottardiové, panu Gauzèsovi a rovněž paní Lullingové, která, jak jsme dnes toho znovu byli svědky, své zájmy hájila s velikým nasazením, ale přesto, kdykoli to bylo možné, dokázala být dokonale ochotná ke kompromisu. Velmi vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat po krátké přestávce.

(Zasedání bylo přerušeno v 9:40 a znovu zahájeno v 10:00.)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: HANS-GERT PÖTTERING
Předseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí