Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0153(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0497/2008

Pateikti tekstai :

A6-0497/2008

Debatai :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Balsavimas :

PV 13/01/2009 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0012

Diskusijos
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

4. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Toliau mūsų darbotvarkėje pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ataskaita, kurią Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu teikia Wolf Klinz (nauja redakcija) (COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD) (A6-0497/2008).

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, pranešėjas.(DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, 2008 m. liepą Europos Komisija pateikė siūlymą dėl galiojančios kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) direktyvos peržiūrėjimo, kuris suteikia pagrindą mūsų šiandieninei diskusijai. Turėjome laikytis iš tiesų įtemptos darbotvarkės, kad galėtume tikėtis iki šios Parlamento kadencijos pabaigos sėkmingai atnaujinti KIPVPS direktyvą, kurios pradinė redakcija įsigaliojo 1985 m.

Neabejotina, kad šios reformos tikslas yra pagerinti Europos investicinių fondų konkurencingumą, padėti sumažinti sąnaudas šioje ūkinės veiklos srityje, išplėtoti ją ir pasiekti reikiamą ekonomikos efektą, bei užtikrinti, kad visi investicinių fondų teikėjai turėtų galimybę įsilieti į visas Europos Sąjungos rinkas. Visa tai reikia pasiekti nesumažinant investuotojų interesų apsaugos. Priešingai – mes siekėme pagerinti investuotojų apsaugą. Kitaip tariant, mes užsibrėžėme labai ambicingą užduotį. Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad bendradarbiaujant su visomis prisidėjusiomis institucijomis mums pavyko šį projektą įvykdyti labai greitai.

Investiciniai fondai mažiesiems investuotojams suteikia galimybę įdėti nedideles kapitalo sumas į diversifikuotus profesionaliai valdomus vertybinių popierių portfelius. Europos KIPVPS sulaukė nepaprastos sėkmės. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius paslaugos parduodamos ne tik Europoje, tačiau ir dideliu mastu eksportuojamos į už Europos Sąjungos ribų esančius kraštus – ypač Pietų Ameriką ir Aziją, kur šie fondai labai vertinami. Svarstant iš naujo minėtąją direktyvą buvo labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų sugadinta KIPVPS reputacija.

KIPVPS direktyva dar kartą svarstyta du kartus. Šį kartą Komisija direktyvą tikslino taip pat labai atidžiai. Vyko konsultacijos, parengta žalioji ir baltoji knygos, vyko diskusijos su visais rinkos dalyviais. Naujoje redakcijoje Komisija pasiūlė iš viso šešias priemones, kurios turėtų padėti pasiekti mano anksčiau jau minėtus tikslus.

Pirma – įvedamas valdymo bendrovės pasas. Antra – palengvinamas tarptautinis investicinių fondų susijungimas, siekiant sumažinti Europos Sąjungoje siūlomų investicinių fondų skaičių ir panaikinti disbalansą, kuris pastebimas tarp Europos bei kitų kraštų, ypač Jungtinių Valstijų. Trečia – numatytos bendrų finansuojančiųjų ir finansuojamųjų fondų („master-feeder“) struktūros, kitaip tariant – galimybė vieną investicinį fondą prijungti prie kito pagrindinio finansuojamojo fondo, kuris valdytų visas investicijas. Ketvirta – numatyta parengti glaustą dviejų puslapių dydžio informacinį dokumentą, kuriame bus pateikiami svarbiausi investuotojui duomenys (svarbiausių investuotojo žinių dokumentas). Penkta – supaprastinama informacijos teikimo procedūra, siekiant užtikrinti, kad investiciniam fondui kreipiantis registracijos šalyje, kurioje fondas dar neregistruotas, toks pageidavimas nebūtų de facto traktuojamas kaip nauja registracija. Galiausiai numatoma sustiprinti prižiūrimąjį bendradarbiavimą.

Krizė skaudžiai palietė investicinių fondų sektorių. Prarastos didžiulės lėšos. Šiomis aplinkybėmis gyvybiškai svarbu kuo greičiau priimti reikiamus sprendimus, kad būtų sutvirtinta fondų reputacija ir mažieji investuotojai neprarastų pasitikėjimo šiais investavimo instrumentais.

Baigdamas norėčiau pateikti dar dvi pastabas. Pirma – Komisija sudarė J. de Larosière’o vadovaujamą darbo grupę, kuri išnagrinės priežiūros Europoje klausimus. Tikiuosi, kad Komisija palankiai priims šios darbo grupės išvadas ir pateiktus siūlymus bei deramai į juos atsižvelgs. Antra – kalbant apie tarptautinį fondų jungimąsi, apmokestinimas skirtingose šalyse esančių fondų susijungimo atveju vis dar skiriasi nuo vienoje šalyje esančių fondų susijungimo apmokestinimo. Tad kviečiame Komisiją žengti reikiamus žingsnius, kad fondų jungimasis abiem atvejais būtų traktuojamas vienodai, o ne skirtingai.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, džiaugiuosi galėdamas pareikšti Komisijos pritarimą Parlamento teikiamoms KIPVPS IV pasiūlymo pataisoms. Komisijos pritarimas palengvins KIPVPS IV pataisų priėmimą vienu skaitymu. Toks rezultatas būtų labai palankiai sutiktas ES investicinių fondų rinkose, kurios pastaruoju metu patyrė daug sunkių iššūkių.

Praeitą liepą Komisijos priimtas pasiūlymas yra nuodugnaus konsultavimosi, prasidėjusio dar prieš finansų krizę, rezultatas. Jame apibrėžti aiškūs KIPVPS direktyvos tobulinimo tikslai. Atsižvelgdama į tai Komisija siekė supaprastinti ir paskatinti tarptautinę KIPVPS prekybą, suteikti fondų valdytojams veiksmingas fondų stambinimo priemones, kad jie galėtų gauti reikiamą ekonomikos efektą. Tačiau kalbama ne tik apie konkurencingumą. Komisija taip pat siekė įgyvendinti veiksmingas investuotojų informavimo taisykles, užtikrinančias, kad kiekvienas asmuo, investuojantis savo santaupas į KIPVPS, prieš darydamas sprendimą, gautų visą svarbią informaciją, pateikiamą aiškiai ir suprantamai.

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Komisijos pasiūlyme nustatyti tikslai pasiekti. Nors Parlamentas ir Taryba pakoregavo Komisijos pasiūlymus dėl fondų jungimosi, bendrų finansuojančiųjų ir finansuojamųjų fondų struktūrų, informacijos apie fondus teikimo ir svarbiausių investuotojo žinių dokumento, aukšti Komisijos siekiai, nustatyti pirminiame pasiūlyme, yra visiškai išlaikyti.

Komisija yra labai patenkinta bendro sprendimo dėl liepos pasiūlyme aptariamų skirsnių procedūros rezultatu. Kalbant apie valdymo bendrovės pasą, kuris yra svarbi pasiūlymo dalis, per pirmą pasiūlymo priėmimo svarstymą Komisijai kilo abejonių, kad nepakankamai parengtas valdymo bendrovės pasas galėtų pakenkti saugumui ir mažiesiems investuotojams, patikintiems savo lėšas KIPVPS fondams.

Dabar, žvelgdamas iš perspektyvos, esu įsitikinęs, kad mūsų sprendimas dėl šių klausimų pasitarti su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (CESR) buvo teisingas. Konsultacijos padėjo Parlamentui ir Tarybai parengti tvirtas nuostatas, kurios deramai apsaugos investicinių vienetų turėtojų interesus. Tai vienintelė mano pastaba dėl valdymo bendrovės paso.

Nuo 2008 m. liepos nueitas ilgas kelias. CESR patarimai suteikė pagrindą parengtoms nuodugnioms nuostatoms, kurios vienareikšmiškai užtikrina pareigų vykdymą, visos reikiamos informacijos teikimą ir skatina ES valstybes nares plėtoti būtinąjį bendradarbiavimą bei užtikrinti paramą. Tai aktualu visuose lygmenyse: pradinės registracijos, tęstinės priežiūros ir vykdomajame. Dabar Komisija gali patvirtinti suderintą pataisų tekstą.

Tačiau mūsų darbas šiame bare dar nebaigtas. Valdymo bendrovės paso sėkmė priklauso nuo to, kaip mes sugebėsime išspręsti kai kuriuos likusius sudėtingus klausimus, pavyzdžiui rizikos valdymo taikant 2 lygmens priemones. Ši užduotis taip pat yra gera proga pašalinti rizikos valdymo trūkumus, kurie pastaruoju metu kai kuriais atvejais itin išryškėjo.

Komisija šias priemones turėjo pateikti laikydamasi labai griežto termino. Esame išsakę savo susirūpinimą dėl tokio termino racionalumo. Reikia laiko ir išteklių, kad galėtume kruopščiai parengti šias priemones, pasitarti su suinteresuotomis šalimis ir jas įgyvendinti. Komisija sieks pradėti šią procedūrą kuo greičiau. Mums bus reikalingas aktyvus bendradarbiavimas su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant Parlamentą, kad galėtume laiku pateikti rezultatą.

Noriu dar kartą padėkoti pranešėjui gerb. W. Klinzui ir išreikšti savo susižavėjimą bei dėkingumą, kad taip veiksmingai buvo tvarkomas šis reikalas Parlamente. Visos trys institucijos patenkintos sutarimu, kuris buvo pasiektas vos per kelis mėnesius. Jūs pademonstravote, kad Europa gali labai greitai priimti naudingas reguliavimo pataisas. Derėtų išlaikyti šiuos pasiekimus ir užbaigti ambicingą teisinės bazės įgyvendinimo programą.

Norėčiau baigti dviem pastabomis, kurioms pritarė Komisija.

Pirmiausia – dėl tarptautinio fondų jungimosi apmokestinimo. Komisija įsipareigoja ištirti, kokią neigiamą įtaką nacionalinės mokesčių sistemos gali daryti tarptautiniam fondų jungimuisi ir panaudoti savo išteklius, kai siūlomos nuostatos bus priimtos. Komisija ypač atidžiai išnagrinės galimus neigiamus padarinius investuotojams.

Aš jau sakiau, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą priežiūros srityje. „Mokumas II“ projekte ir direktyvos dėl kapitalo pakankamumo pataisose Komisija, atsižvelgdama į mano rekomendacijas, pateikė prižiūrimojo bendradarbiavimo plėtojimo siūlymus. Savaime suprantama, kad aš visiškai pritariu tolesnėms pastangoms šioje svarbioje srityje. Siekiant užtikrinti viso aktualaus finansų sektoriaus reguliavimo nuoseklumą ir integralumą, Komisija, atsižvelgdama į gerb. J. de Larosière’o ataskaitos išvadas, įsipareigoja ištirti poreikį sutvirtinti šios direktyvos nuostatas, susijusias su bendradarbiavimu priežiūros srityje.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, Teisės reikalų komiteto išvados rengėjas. (FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, leiskite man pirmiausia pasveikinti pranešėją gerb. W. Klinzą, atlikusį didelį darbą ir sugebėjusį pasiekti bendrą sutarimą Ekonomikos ir pinigų politikos komitete ir visiškai patenkinantį kompromisą su pirmininkaujančia šalimi.

Teisės reikalų komitetas pareiškė savo nuomonę ir į jo poziciją buvo atsižvelgta. Pirminė KIPVPS direktyva buvo svarbus Europos investicinių fondų plėtrą paskatinęs instrumentas. 2007 m. liepą KIPVPS valdomas turtas prilygo 6 000 mlrd. eurų, o KIPVPS investicijos sudarė apie 75% visos Europos Sąjungos investicinių fondų rinkos. KIPVPS suteikia vidaus garantijas ir tai paaiškina, kodėl šios investavimo priemonės yra pripažįstamos investuotojų toli už Europos ribų. Vis dėlto, kad būtų paskatinta šių investicinių fondų plėtra, reikalingi reguliavimo pokyčiai.

2001 m. atlikti pakeitimai atvėrė naujas investavimo per KIPVPS galimybes, tačiau liko ir tam tikrų trikdžių. Paskelbta žalioji knyga sukėlė viešas diskusijas. Po to, 2005 m., buvo paskelbta baltoji knyga.

Šiandien galime pasidžiaugti didžiule mums pristatyto pasiūlymo pažanga, ypač jo veiksmingumu. Svarbiausias pasiekimas yra valdymo bendrovės Europos paso pripažinimas. Siūlomos nuostatos suteikia galimybę įdiegti valdymo bendrovės pasą, kuris užtikrins investuotojų apsaugą. Sveikiname sėkmingai atliktą su šiuo pasu susijusį darbą. Drauge su šiuo pasu įdiegiamos priežiūros priemonės, be jokios abejonės, veiksmingai pašalins visas iki šiol išreikštas abejones.

Pasiūlyme taip pat numatyta techninių patobulinimų – pavyzdžiui, informacijos teikimo, tarptautinio fondų jungimosi ir fondų jungimosi naudojant bendrų finansuojančiųjų ir finansuojamųjų fondų struktūras. Tokiu būdu atliktas suderinimas užtikrins lygias konkurencijos sąlygas visoje Europos Sąjungoje su sąlyga, kaip jau minėjo mūsų pranešėjas, kad bus imtasi fiskalinio lygmens priemonių, idant būtų išvengta neatitikčių.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, PPE-DE frakcijos vardu. (FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, mano nuomonė apie pasiūlymą dėl direktyvos, dėl kurios rengiasi balsuoti Parlamentas, dar niekada nebuvo tokia įvairialypė. Tiesa, kad pranešėjas gerb. W. Klinz daugelį metų dirbo šioje srityje ir talentingai derėjosi su suinteresuotomis šalimis, ypač vykstant „trilogui”. Taip pat tiesa, kad ši direktyva užtikrins vidaus rinkos veikimo ir kolektyvinio finansinių išteklių valdymo pažangą. Europos investicinių fondų verslas tai sveikina. Tačiau, nepaisant to, diskusijos ir aptarimai Taryboje bei Parlamente niekada nevyko visiškai laisvai, nes rezultatas buvo žinomas iš anksto. Kai kurioms suinteresuotoms šalims rūpėjo bet kokia kaina įdiegti valdymo bendrovės Europos pasą.

Kalbant apie principą, regis, viskas aišku: pasas savaime suteikia apsaugą. Vis dėlto būtina užtikrinti, kad valdymo bendrovių paso diegimą lydėtų būtinos garantijos, ir ypač susijusios su investicinių fondų priežiūra, nes investicinių fondų funkcijos perkeliamos už valstybių sienų. Apgailestaudama turiu pastebėti, kad diegiama sistema yra ne tik sudėtinga, bet ir prieštaringai vertinama.

Kyla pavojus, kad ši sistema netruks susidurti su praktiniais sunkumais, kurie padarys žalą Europos investicinių fondų eksportui, ir ypač šių paslaugų teikimui trečiosiose šalyse.

Suprantu, kad mano pozicija yra mažumos pozicija, tačiau dėl to nesigraužiu. Normaliomis aplinkybėmis norėčiau sakyti, kad konkrečias išvadas būtų galima padaryti tik per praktiką, tik tada paaiškėtų, kas teisus. Ar teisūs tie, kas pasikliauja rinkos operatorių gebėjimu prisitaikyti, ar tie, kas tvirtina, jog reikalingas apdairesnis požiūris? Neatmetu pasisekimo galimybės, tačiau tai jokiu būdu negarantuota. Naujausios žinios, ir ypač Madoffo skandalas bei jo padariniai kolektyvinio finansų išteklių valdymo sričiai, vargu ar yra padrąsinančios.

Mano skeptiškumas išduoda tam tikrą nerimą. Finansų krizė neaplenks investicinių fondų srities. Mes visi tai suprantame. Galime būti priversti kelti esminius klausimus. Tokios gilios krizės aplinkybėmis rinkdamiesi sprendimus, kurie sumažina suinteresuotų šalių pareigų apibrėžtumą arba remiasi prielaida, kad reguliuojančiųjų institucijų bendradarbiavimas bus tobulas, rizikuojame paskatinti sutrikimus.

Aš manau, kad ši direktyva atspindi visiškai kitą epochą, kai dar nebuvo kilusi krizė. Šią direktyvą žymi tam tikras nerūpestingumas. Finansų sistema faktiškai patiria tęstinę pasitikėjimo krizę. Būtina permąstyti dideles šios sistemos struktūrines dalis. Nepamirškime, kad svarbiausia pinigų rinkos fondų pareiga yra apsaugoti investuotoją diversifikuojant riziką ir taikant griežtas taisykles. Balsuodami už dabartinę šių nuostatų redakciją, iš tiesų nenumanydami, kokie bus padariniai, mes elgsimės taip, lyg ničnieko neįvyko. Toks atsiribojimas nuo tikrovės neduos nieko gero, todėl aš susilaikysiu, nors ir pasirašiau kompromisines pataisas, dėl kurių susitarta su Taryba. Atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, padaryti patobulinimai, man regis, yra pernelyg menki atsižvelgiant į principinius klausimus, apie kuriuos ką tik kalbėjau.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, PSE frakcijos vardu.(IT) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, mes rengiamės balsuoti dėl naujos kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų direktyvos. Ši direktyva buvo be galo svarbi anksčiau ir išliks svarbi ateityje.

Nuo pirminės direktyvos įsigaliojimo praėjo jau ketvirtis amžiaus, per kurį vyko labai sparti kaita. Dabar turime suderinti teisės aktus, administravimo ir reguliavimo nuostatas, kaip ir minima direktyvos pavadinime. Reikalingas radikalus direktyvos atnaujinimas atsižvelgiant į naujus poreikius. Mano manymu, svarbiausi naujieji poreikiai yra didesnis lankstumas ir mobilumas bei griežtesnė priežiūra ir kontrolė.

Ekonomikos ir pinigų politikos komitete buvo dirbama juntant puikią bendradarbiavimo dvasią. Ją didele dalimi užtikrino palanki pranešėjo, kuriam būtų sunku atsidėkoti, ir taip pat Tarybos nuostata. Galbūt taip atsitiko dėl to, kad mes pajutome, jog imamės glaudžiai su finansų krize susijusios srities ir turime skubiai pateikti atsakymus. Manau, kad šiuo metu svarbu apibendrinti kai kuriuos dalykus, dėl kurių mums pavyko sutarti. Tikiuosi, kad pasieksime gerą rezultatą. Tai, pavyzdžiui, valdymo bendrovių atžvilgiu taikytinos teisės nustatymas (taikoma valstybės narės, kurioje valdymo bendrovė yra arba kurioje ji buvo įsteigta, teisė). Tai padės mums sukurti aiškesnę, saugesnę ir veiksmingesnę priežiūros sistemą. Kitas pavyzdys – sutarimas dėl 2 lygmens priemonių, kurias Komisijai pavesta įdiegti iki 2010 m. liepos.

Norėčiau paminėti ir sutarimą, jog valdymo bendrovė atsako už tai, kad būtų užtikrintos procedūros, organizaciniai mechanizmai ir kontaktiniai asmenys, sudarantys sąlygas vartotojams ir investuotojams gauti reikalingą informaciją (be kita ko, ir nusiskundimų pateikimo reikmėms), kai valdymo bendrovė nėra įsikūrusi vartotojo ar investuotojo valstybėje narėje. Turėtume teigiamai žvelgti į tolesnio bendradarbiavimo stiprinimo galimybes, ypač priežiūros srityje, naudojant valstybių narių kompetentingų institucijų dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl KIPVPS ir dėl valdymo bendrovių bei susitarimus dėl fondų susijungimo, finansuojančiųjų ir finansuojamųjų fondų struktūrų, kurie leistų išplėtoti veiklą visu vidaus rinkoje įmanomu mastu. Kita vertus, mūsų nuomonės dėl informavimo procedūros terminų dar kiek skiriasi, nes mes norėjome ir vis dar norėtume, kad terminas, kaip nurodė Taryba, būtų ilgesnis ir tinkamesnis.

Galiausiai norėčiau paminėti pažangą, susijusią su investicinio fondo prospektu, kuriame vartotojų teisių apsaugos sumetimais pateikiamos svarbiausios investuotojo žinios. Šiuo atveju mes pageidavome, kad spausdintas prospektas (atsižvelgiant į tai, kad jis visiškai nedidelis) būtų platinamas ne tik pagal pageidavimą. Apibendrindama noriu pasakyti, jog manau, kad daugelis mūsų pritartume, kad šis dokumentų paketas turėtų būti priimtas pirmuoju skaitymu.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, ALDE frakcijos vardu.(SV) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, norėčiau pradėti nuo padėkos savo kolegai iš Europos liberalų ir demokratų aljanso frakcijos gerb. W. Klinzui už jo puikų darbą. Net ir tokiu neramiu metu šį rudenį pranešėjui pavyko rasti racionalų kompromisą, apie kurį jau visi girdėjome. Net ir be finansų krizės šie klausimai yra sudėtingi. Gerai tai žinau, nes buvau atsakingas už KIPVPS koordinavimą 2001 metais.

KIPVPS fondų paskirtis yra ne tik suformuoti didesnę ir geresnę investicinių fondų rinką, tačiau ir užtikrinti, kad ji būtų atvira bei palanki vartotojui. Didele dalimi tai pavyko pasiekti. 2001 m. buvo pašalinta dauguma kliūčių. Norėčiau priminti, kad ir tada nebuvo ypač lengva. Tai buvo dar prieš Lamfalussy’io procesą. Vis dėlto išliko kai kurių kliūčių. Būtent su šiomis kliūtimis dabar bandoma susidoroti. Bus pagerinta rinkodara, padidinta investuotojų apsauga, įteisintas fondų jungimasis ir bendrų finansuojančiųjų ir finansuojamųjų fondų struktūrų naudojimas. Bus sustiprintas priežiūros institucijų tarpusavio bendradarbiavimas – apie šiuos ir kitus dalykus jau kalbėjo Komisijos narys.

Su valdymo bendrovės pasu susijusios taisyklės buvo jautrus klausimas. Jau girdėjome pastabų apie tai, žinome, kad yra skirtingų nuomonių. Vis dėlto manau, kad dabartinis pasiūlymas yra geras. Gerai organizuotoje rinkoje konkurencija ir atvirumas gali būti tik į gera.

Kitas svarbus dalykas buvo svarbiausios investuotojo žinios – šis dokumentas pakeis supaprastintą fondo prospektą. Būtina suderinti aktualiausios informacijos pateikimo ir dokumento veiksmingumo reikmes. Pernelyg daug informacijos nėra gerai, tačiau taip pat blogai, kai informacijos trūksta. Kalbos klausimas, be abejo, taip pat yra jautrus. Tačiau aš manau, kad turime rasti drąsos spręsti šį klausimą, jeigu norime pasistūmėti į priekį plėtodami tarptautinę prekybą. Šioje srityje taip pat turime rasti racionalią pusiausvyrą.

Rudenį buvo aišku, kad Europai reikalinga veiksminga finansų rinka. KIPVPS pašalino daugelį kliūčių, pelnė sėkmę ir tapo gerbiamu prekės ženklu net ir už Europos ribų. Kviečiu saugoti ir branginti šį pasiekimą, kaip ir yra siekiama daryti pateiktuoju pasiūlymu.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan, UEN frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, pradėdamas norėčiau pasveikinti pranešėją gerb. W. Klinzą už pristatytą puikią ataskaitą. Jis atliko nepaprastai sunkų darbą, kad pasiektų kompromisinį sutarimą. Sveikinu, jam pavyko tai padaryti.

Įsigaliosianti atnaujinta KIPVPS direktyva gerokai sumažins draudimus ir nereikalingas sąnaudas.

Tariantis dėl kompromiso buvo atsižvelgta į kai kurių valstybių narių susirūpinimą dėl tam tikrų dalykų. Buvo parengtas pasiūlymas, jį labai plačiai parėmė. Esu tikras, kad jis apsaugos ne tik vartotojų interesus, tačiau ir bus palankus investuotojams. Kaip jau sakė kiti pranešėjai, atvira rinka yra teigiamas dalykas. Atvira rinka mums visiems gali duoti labai gerų rezultatų, jeigu tik ji bus deramai reguliuojama.

KIPVPS teisės peržiūrėjimas patvirtina, kad šiandienos finansų rinkos yra tokios integruotos, jog mums reikalingos bendros taisyklės ir standartai, kad būtų užtikrintas veiksmingas pasaulinio finansinių paslaugų ūkio reguliavimas ir veikla. Šiuo precedento neturinčiu finansiniu metu tai pripažįstama ne tik Europoje, bet ir pasauliniu mastu. Mums labai svarbu dirbti kartu ir stengtis išspręsti sunkumus pasauliniu mastu.

Leiskite man paminėti, kad šiandien įstabi proga – švenčiame euro dešimtmetį. Ši sukaktis savaime parodo ekonominio bendradarbiavimo svarbą. Laimė, mano šalis, Airija, yra euro erdvės narė. Ši valiuta užtikrino Airijos stabilumą beprecedenčių permainų metu, vykstant pastarojo meto pasauliniam nuosmukiui. Jeigu Airija nebūtų euro erdvėje, veikiausiai būtų atsidūrusi nepavydėtinoje Islandijos padėtyje, tačiau taip neįvyko.

Norėčiau priminti kai kuriems šio Parlamento nariams, atstovaujantiems Airijai, ir ypač „Sinn Féin” nariams: jeigu jų siekiai būtų išsipildę, mūsų šalis nebūtų euro erdvėje. Tuo metu jie teigė tai būsiant žingsniu atgal. Tačiau, jeigu Airija nebūtų priklausiusi pinigų sąjungai, šalies ekonominė būklė būtų tapusi ne ką geresnė už Islandijos.

Norėčiau priminti ir prieštaravusiems dėl Europos erdvės kūrimo Airijoje: daugelis pasaulio šalių dabar išnaudoja tai, kad Airija atmetė Lisabonos susitarimą ir, pasinaudodamos tikrais ar menamais dėl to kilusios sumaišties padariniais, laimi naujus kontraktus aplenkdamos Airiją. Ekonomine prasme Airija turi išlikti Europos sprendimų centre, kur mūsų šalis visada buvo ir kur ji turėtų būti, nes tai reikalinga mūsų verslo bendruomenei.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, atsižvelgiant į finansinių paslaugų ūkio dabartinio reguliavimo prieštaringumą ir skubotą siekį pernelyg suvaržyti reguliavimą, tai labai sveikintinas racionalios nuovokos, deramo ir pamatuoto šios veiklos srities reguliavimo pavyzdys. Gerb. W. Klinz ir Komisija gerai atliko darbą, mielai pritarsiu šiai ataskaitai ir siūlomiems pakeitimams.

KIPVPS yra gyvybiškai svarbi Europos ir, suprantama, Škotijos investicijų valdymo ūkio dalis. KIPVPS yra gyvybiškai svarbi taupymo priemonė taupantiems lėšas ir investuotojams – ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Pamėgdžiojimą, be abejo, galime laikyti esant komplimentu. Net ir JAV KIPVPS modelis tapo siektinu pavyzdžiu. Gerb. W. Klinz į siūlomus pakeitimus įtraukė daugelį dalykų, kuriuos aš laikyčiau gyvybiškai svarbiais. Tai yra diversifikavimas panaudojant naujus investicinius produktus ir metodus, užtikrinant deramą saugumą, neprieštaraujantį racionaliai nuovokai. Svarbiausia, kad mes turime pasiekti didesnį ekonomikos efektą Europoje. Daugelis mūsų KIPVPS yra pernelyg smulkūs, investicinių fondų yra gerokai per daug, tad būtina skatinti jų jungimąsi. Aš netgi norėčiau, kad šia linkme būtų einama toliau, leidžiant skirtingus investavimo tikslus turintiems KIPVPS jungtis lengviau su sąlyga, kad būtų užtikrinta derama investuotojų apsauga ir informavimas apie tokius pokyčius.

Trečia, ką norėčiau paminėti, yra valdymo bendrovės pasas. Tai gyvybiškai svarbi nauja sąlyga, kuri padės realizuoti didesnį ekonomikos efektą, padidinti veiksmingumą ir sumažinti draudimus. Ši priemonė visiškai atitiks investuotojų interesus. Naujovė duos gerų rezultatų šiai veiklos sričiai ir, svarbiausia, investuotojams bei taupytojams ne tik Europoje, tačiau ir visame pasaulyje. Labai džiaugiuosi galėdamas pritarti gerb. W. Klinzo ataskaitai ir KIPVPS reglamentavimo pakeitimams.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE). (FR) Gerb. pirmininke, W. Klinzai, dėkoju jum už darbą, atsidėjimą ir derybinius įgūdžius. KIPVPS tam tikra prasme yra Europos finansų rinkos prekių ženklas. Šie fondai yra geras eksporto produktas. Kita vertus, Europos Sąjungoje yra tam tikrų netolygumų, nes šioje ūkio srityje yra valstybių tiekėjų ir valstybių vartotojų, o tai lemia skirtingas strategijas.

Vienas iš šios direktyvos svarstymo tikslų yra dabartinėmis aplinkybėmis organizuoti KIPVPS vidaus rinką, kuri iš tiesų veiktų. Šioje stadijoje iškilo keturi klausimai: pirmiausia – apie tai jau kalbėta šioje diskusijoje – valdymo bendrovės pasas. Girdėjau Komisijos nario nuogąstavimus dėl to, kad šis pasas gali būti prastai parengtas. Tačiau gerb. Ch. McCreevy’ėjau, juk reikia valios šiam dokumentui parengti. Kartais man susidarydavo įspūdis, kad Komisijos narys iš tiesų nebuvo pasiryžęs pasiekti šio tikslo. Dėl to džiaugiuosi girdėdamas apie Europos Parlamento ir Tarybos iniciatyva prasidėjusias derybas, kurių tikslas yra užtikrinti, kad iš naujo apsvarsčius KIPVPS direktyvą būtų įdiegtas tikras valdymo bendrovės pasas, sudarysiantis Europos Sąjungos vidaus rinkai veikti normalias sąlygas.

Antrasis pastebėjimas susijęs su atidėjinių klausimu. Jeigu, iš naujo pasvarstę direktyvą dėl kapitalo reikalavimų, mes reikalaujame, kad bankai laikytų atidėjinius, lygius 5% rinkoje vertybiniais popieriais paversto kapitalo, būtina neatidėliojant ir taikant vienodas sąlygas suderinti atidėjinių prievoles ir KIPVPS srityje, nes vienodos rizikos atžvilgiu turi būti taikomos vienodos taisyklės.

Trečiasis mano pastebėjimas susijęs su priežiūros klausimu. Aš nemanau, kad kas nors abejotų mūsų ryžtu pagerinti priežiūros sąlygas. Visi laukiame gerb. J.M. Barroso iniciatyva pradėtos J. de Larosière’o vadovaujamos darbo grupės veiklos rezultatų. Manau, kad susiklostė tokios aplinkybės, kai mes tiesiog nebegalime ilgiau laukti šios darbo grupės veiklos rezultatų, nes gali nukentėti santykių tarp suinteresuotų šalių (kitaip tariant, KIPVPS investicinių produktų tiekėjų ir vartotojų) priežiūros organizavimas. Dėl to būtina apibrėžti priežiūros šioje srityje klausimus.

Mano paskutinis pastebėjimas yra apie apmokestinimo tvarką. Pranešėjas paminėjo aktualius klausimus, o Komisijos narys pranešė apie savo įsipareigojimą. Už apmokestinimo tvarkos glūdi slaptas protekcionizmas, kurį turime griežtai pasmerkti, jeigu norime įveikti šias kliūtis. Komisija privalo imtis iniciatyvos ir siekti, kad apmokestinimo tvarka užtikrintų tikrai laisvą KIPVPS produktų judėjimą ir nebūtų jokio protekcionizmo.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Aš taip pat norėčiau akcentuoti sėkmingą mūsų pranešėjo darbą ir jo gebėjimą pasiekti deramą kompromisą. Kita vertus, kaip ir kai kurie kiti pranešėjai, aš turiu tam tikrų abejonių. Šios abejonės susijusios su nuostata, teigiančia, kad ES valstybės narės turės parengti visus su investiciniu verslu susijusius dokumentus – kaip nurodoma teisės akte – „tarptautinių finansų srityje įprasta kalba”. Tai reiškia anglų kalbą.

Aš pasisakiau už tai, kad verslui būtų sudarytos sąlygos sumažinti sąnaudas atsisakant pernelyg smulkmeniško reguliavimo. Tačiau investicinių fondų valdytojams, kalbantiems viena kuria nors kalba (šiuo atveju – angliškai), nederėtų suteikti pirmenybės ir sudaryti palankesnių konkurencijos sąlygų. Taip pat turėtume saugotis, kad nesukurtume teisinio neapibrėžtumo.

Kaip vartotojas galės apginti savo teises, jeigu dokumentas sukuria prielaidas daugiareikšmiškai interpretuoti finansinę verslo atsakomybę? Aš esu už tai, kad finansinė verslo atsakomybė ir konkurencinės investicinio verslo sąlygos būtų apibrėžtos aiškiai.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE).(PL) Mano manymu, prioritetinė Parlamento užduotis turėtų būti KIPVPS funkcionavimo mechanizmų veiksmingumo didinimas. Siekiant padidinti naudą ir paskatinti konkurenciją Europos investicinių fondų ūkyje, savikaina investuotojams turėtų būti ribojama, tačiau tuo pačiu metu užtikrinama ne mažesnė jų apsauga. Aš pritariu pranešėjui, kad dabartinį investicinio fondo prospektą derėtų pakeisti laisvai prieinamu svarbiausių investuotojo žinių dokumentu.

Taip pat labai svarbu tęsti su direktyva susijusį darbą dėl fondų jungimosi apmokestinimo. Reikia pašalinti mokestines kliūtis. Be to, aš, kaip ir pranešėjas, laikausi nuomonės, kad praktinis valdymo bendrovės paso taikymas padės sukurti tikrą vieningą rinką investicinių fondų ūkyje, nes šis pasas suteiks galimybę valdymo bendrovėms teikti grupinio investicinių fondų portfelių valdymo paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, dar kartą noriu pareikšti savo dėkingumą ir susižavėjimą, kaip veiksmingai šis reikalas buvo sprendžiamas Parlamente. Stebėtinai greitai pasiektas sutarimas užtikrino sėkmę.

Kaip jau buvo minėta – tai dar ne pabaiga. Dar daug reikia nuveikti 2 lygmens priemonių srityje. Valstybių narių dar laukia užduotis visas šias naujas nuostatas – 1 ir 2 lygmens – visiškai perkelti į savo teisę iki 2011 m. vasaros. Reikės įgyvendinti organizacines bendradarbiavimo tarp nacionalinių priežiūros institucijų priemones. Šios priemonės be galo svarbios siekiant užtikrinti gerą valdymo bendrovės paso funkcionavimą.

Galiu jus patikinti, jog Komisija atliks savo funkcijas, kad paskatintų pažangą šioje srityje, ir kad šie be galo reikalingi pakeitimai būtų realizuoti bei imtų veikti ES investicinių fondų ūkyje.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, pranešėjas.(DE) Gerb. pirmininke, pirmiausia aš pritariu Komisijos nariui, kad šis reikalas dar nebaigtas. Turime pradėti įgyvendinimą. Viena iš priežasčių, kodėl mes nustatėme palyginti griežtus terminus Parlamentui ir Tarybai – mes nenorime pernelyg ilgai užtrukti, kol pradėsime įgyvendinimą. Turime išlaikyti tempą, nes matome, kad rinkos kinta nepaprastai sparčiai. Jeigu mes nuolat atsiliksime, negalėsime pasiekti visų savo tikslų, o gal ir visai jų nepasieksime.

Šiandieninė diskusija parodė, kad kompromisą, kurį pasiekėme tardamiesi, palaiko įvairios partijos. Suprantu, kad gerb. A. Lulling viskas atrodo kiek kitaip. Vis dėlto, esu tikras, kad jos susirūpinimas dėl to, jog Liuksemburgo, kaip vieno iš Europos investicinių fondų centrų, pozicija gali būti pažeista, jau artimiausioje ateityje paaiškės esąs nepagrįstas. Priešingai – naujoji KIPVPS direktyva šiam finansų centrui gali suteikti naujų galimybių.

P. Berès yra visiškai teisi: šio reikalo esmė yra siekis, kad investicinių fondų sektoriuje galiausiai būtų sukurta tikrai vieninga vidaus rinka. Kol kas šis sektorius puikiai iliustruoja padėtį, kai – nors ir kalbama apie vieningą vidaus rinką – tokios rinkos nėra. Tai labai svarbu. Niekas neginčija, kad bus reikalingas visiškai naujas, labai aukšto lygio bendradarbiavimas, įskaitant ir bendradarbiavimą tarp priežiūros institucijų. Turime tai pasiekti bet kokiu atveju. Taip pat ir kitose srityse prižiūrinčiosios institucijos turi bendradarbiauti glaudžiau ir konstruktyviau, turi pasikliauti vienos kitomis daugiau, negu joms pavykdavo iki šiol. Jeigu KIPVPS direktyva gali tai bent kiek paskatinti, mano manymu, ji duos labai gerą rezultatą.

2 lygmens priemonių, kurias minėjo Komisijos narys, yra labai daug. Su šiomis priemonėmis susijęs darbas turi būti atliktas kuo greičiau. Tai visiškai suprantama. Visi esame suinteresuoti užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos.

Tačiau ir tai dar ne viskas. Investicinių fondų sektorius taip pat turi atlikti namų darbus. Komisija ir mes, Parlamento atstovai, sąmoningai nekėlėme klausimo dėl investicinių fondų sandorių tvarkymo, nes visi savo darbą grindžiame prielaida, kad sektorius ištesės duotą pažadą savarankiškai išspręsti šį klausimą, netaikant teisinio spaudimo. Investicinių fondų sektorius jau ilgokai sprendžią šią problemą, tačiau kol kas mums dar nieko konkretaus nepateikta. Labai tikiuosi, kad šio sektoriaus atstovai jau netrukus galės ką nors mums pateikti. Antraip mes neturėsime jokios išeities, tik imtis papildomų veiksmų jau artimiausiu metu.

Apibendrindamas noriu padėkoti Komisijai, ir ypač Tarybai, už bendradarbiavimą ir aktyvią paramą. Taip pat esu dėkingas visiems kitų frakcijų atstovams, ir ypač gerb. P. Berès, D. Gottardi, J.P. Gauzèsui ir taip pat A. Lulling, kuri, kaip šiandien matėme, atkakliai gynė savo interesus, tačiau parodė ypač gerą valią siekiant kompromiso, kai tai buvo įmanoma. Labai jums dėkoju.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigos.

Netrukus bus balsuojama.

(Posėdis sustabdytas 9.40 val. ir atnaujintas 10.00 val.)

 
  
  

PIRMININKAVO: H.G.PÖTTERING
Pirmininkas

 
Teisinė informacija - Privatumo politika