Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0497/2008

Predkladané texty :

A6-0497/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0012

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa, ktorú v mene Výboru pre hospodárske a menové veci predkladá Wolf Klinz o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD) (A6-0497/2008).

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, spravodajca. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v júli 2008 Európska komisia predložila svoj návrh na revíziu súčasnej smernice o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ktorá poskytuje základ pre tému našej dnešnej rozpravy. Museli sme dodržať veľmi náročný časový plán, ak sme chceli zaistiť, aby sme mohli do konca tohto volebného obdobia úspešne zrevidovať smernicu o PKIPCP, ktorá bola v účinnosti vo svojej pôvodnej forme od roku 1985.

Jasným cieľom týchto reforiem bolo zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia fondov, umožniť zníženie jeho nákladov, dosiahnuť a využiť úspory z rozsahu, zabezpečiť, aby všetci poskytovatelia fondov mali naozaj prístup na všetky trhy v Európskej únii, a všetky tieto ciele dosiahnuť bez zníženia ochrany investorov: naopak, ochranu investorov sme chceli zlepšiť. Inými slovami, mali sme veľmi ctižiadostivý program a musím povedať, že si naozaj cením skutočnosť, že sme v spolupráci so všetkými zainteresovanými inštitúciami dokázali zvládnuť dokončenie tohto projektu v takom krátkom čase.

Investičné fondy poskytujú jednotlivým investorom možnosť investovať malé objemy kapitálu do diverzifikovaného portfólia, ktoré je profesionálne spravované. Európske PKIPCP už v minulosti potvrdili úspešnosť svojej existencie. Kolektívne investície do prevoditeľných cenných papierov sa nepredávajú len v Európe, ale v nezanedbateľnom rozsahu sa vyvážajú aj do regiónov mimo Európskej únie, najmä do Južnej Ameriky a Ázie, kde sa veľmi vysoko cenia. Preto bolo pri revízii tejto smernice také dôležité zabezpečiť, aby sme nepoškodili štatút týchto PKIPCP.

Smernica o PKIPCP bola v minulosti dvakrát zmenená a doplnená a Komisia aj v tomto prípade pristupovala k revízii veľmi starostlivo. Uskutočnila konzultačný proces, predložila zelenú a bielu knihu a zúčastnila sa na hĺbkových diskusiách so všetkými účastníkmi trhu. Komisia v tejto revízii celkovo navrhla šesť opatrení, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť ciele, ktoré som predtým spomenul.

Po prvé, zahŕňajú zavedenie pasu správcovskej spoločnosti, po druhé, uľahčenie cezhraničných zlúčení fondov s cieľom znížiť počty fondov poskytovaných v Európskej únii, čím sa odstránia rozdiely, ktoré je v súčasnosti možné vidieť medzi Európou a najmä Spojenými štátmi, po tretie, poskytnutie možnosti štruktúry „master-feeder“, inými slovami, poskytnúť možnosť investovania jedného fondu do druhého hlavného (master) fondu a správu investícií prenechať tomuto hlavnému fondu, po štvrté vypracovanie krátkeho, len dvojstranového informačného dokumentu známeho ako kľúčové informácie pre investorov, ktorý obsahuje najdôležitejšie kľúčové informácie pre jednotlivých investorov, po piate, zjednodušenie postupu oznamovania s cieľom zabezpečiť, aby v krajine, v ktorej sa autorizácia fondu požaduje, ale fond v nej zatiaľ nie je autorizovaný, nedošlo de facto k novej, opakovanej autorizácii a, napokon, posilnenie spolupráce orgánov dohľadu.

Odvetvie fondov nevyviazlo z finančnej krízy bez zranenia. Veľa peňazí uniklo a za týchto okolností je absolútne nevyhnutné, aby sme čo najskôr prijali rozhodnutia o fondoch a aby sme zaistili, že jednotliví investori nestratia dôveru v tieto investičné nástroje.

Na záver by som chcel uviesť len dve posledné pripomienky. Prvá sa týka toho, že Komisia zriadila skupinu na preskúmanie otázky dohľadu v Európe, ktorej predsedom je Jacques de Larosière. Dúfam, že závery, ktoré táto skupina prijme, a návrhy, ktoré vypracuje, Komisia napokon zohľadní a vyjadrí im podporu. Po druhé, najmä v prípade cezhraničného zlúčenia fondov, stále vidíme rozdiely v daňových úpravách cezhraničných a vnútroštátnych zlúčení. Aj v tomto prípade vyzývame Komisiu, aby zabezpečila, že obidva typy zlúčení fondov budú mať rovnaké podmienky bez rozdielov v daňových úpravách.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, som rád, že môžem vyjadriť podporu Komisie pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu k návrhu balíka pre efektívnosť trhu PKIPCP IV. Uľahčí to prijatie úprav balíka PKIPCP IV v prvom čítaní. Takýto výsledok bude veľmi vítaným vývojom pre trhy investičných fondov EÚ, ktoré v poslednom čase čelia mnohým náročným problémom.

Návrh, ktorý vlani v júli prijala Komisia, je výsledkom dôkladného konzultačného procesu. Tento proces začal pred začiatkom finančnej krízy. Stanovuje niektoré jasné ciele na zlepšenie fungovania smernice o PKIPCP. Komisia to zohľadnila a chce zjednodušiť a podporiť cezhraničný predaj PKIPCP, poskytnúť správcom fondov efektívny nástroj na zvýšenie objemu ich fondov a zvýšiť úspory z rozšírenia rozsahu. Netýka sa to však len konkurencieschopnosti. Komisia tiež chcela zaviesť účinné predpisy týkajúce sa zverejňovania informácií o investoroch s cieľom zabezpečiť, aby každý, kto chce investovať svoje úspory do PKIPCP, získal dôležité, jasné a zrozumiteľné informácie, skôr než sa rozhodne.

S potešením beriem na vedomie, že ciele stanovené v návrhu Komisie boli splnené. Parlament a Rada upravili návrh Komisie týkajúci sa zlúčení, štruktúr „master-feeder“, oznamovaní fondov a kľúčových informácií pre investorov, avšak aj tie najambicióznejšie ciele, ktoré stanovila Komisia vo svojom pôvodnom návrhu, boli v plnej miere dodržané.

Komisiu veľmi teší výsledok spolurozhodovacieho postupu, pokiaľ ide o kapitoly, ktoré sú obsiahnuté v jej júlovom návrhu. Pokiaľ ide o tému pasu správcovskej spoločnosti, ktorá sa stala dôležitou súčasťou návrhu, Komisia mala najprv v čase prijatia návrhu vážne obavy z možného negatívneho vplyvu, ktorý by mohol mať nedostatočne pripravený pas na bezpečnosť a retailových investorov, ktorí svoje peniaze investujú do fondov PKIPCP.

Pri hodnotení doterajšieho postupu som presvedčený, že naše rozhodnutie poradiť sa o týchto otázkach s Európskym výborom pre cenné papiere bolo správne. Parlamentu a Rade to pomohlo navrhnúť správne ustanovenia, ktoré budú slúžiť na ochranu záujmov podielnikov. Na toto jediné hľadisko som sa zameral pri riešení otázky pasu správcovskej spoločnosti.

Od júla 2008 sme prešli dlhú cestu. Odporúčanie CESR poskytlo základ pre ucelený súbor opatrení, ktoré vyjasňujú plnenie zodpovedností, zabezpečujú úplný tok informácií a posilňujú potrebnú spoluprácu a podporu orgánom členských štátov EÚ. Platí to vo všetkých etapách: pri ich počiatočnej autorizácii, priebežnej kontrole a presadzovaní. Komisia sa teraz môže prihlásiť ku kompromisnému textu.

Naša práca tým však nekončí. Úspech pasu správcovskej spoločnosti závisí od našej schopnosti riešiť niektoré zostávajúce komplexné otázky, ako je riadenie rizika prostredníctvom opatrení úrovne 2. Táto práca poskytne aj príležitosť riešiť slabé stránky v riadení rizika, ktoré sa v niekoľkých prípadoch v poslednom čase vyskytli.

Komisii boli uložené veľmi prísne termíny na predloženie týchto opatrení. Vyjadrili sme svoje obavy o reálnosť dodržania týchto termínov. Budeme potrebovať čas a zdroje na starostlivú prípravu týchto opatrení, konzultácie s akcionármi a ich prijatie. Komisia vynaloží úsilie na urýchlené začatie tohto procesu. Budeme potrebovať aj plnú a aktívnu spoluprácu všetkých zúčastnených subjektov vrátane tohto Parlamentu, aby sme ich mohli včas predložiť.

Veľmi pekne by som chcel znovu poďakovať spravodajcovi, pánovi Wolfovi Klinzovi, a vyjadriť svoje uznanie a svoj obdiv Parlamentu za efektívne vyriešenie tejto problematiky. Všetky tri inštitúcie môžu byť spokojné s dohodou, ktorú sa podarilo dosiahnuť za niekoľko mesiacov. Ukázali ste, že Európa dokáže postupovať rýchlo v snahe poskytnúť potrebné regulačné zlepšenia. Musíte teraz stavať na tomto úspechu a dokončiť ambiciózny program implementácie právnych predpisov.

Na záver mi dovoľte, aby som vystúpenie ukončil dvomi vyhláseniami, ktoré chce Komisia predniesť v súvislosti s prijatím tejto správy.

Predovšetkým v súvislosti s otázkou týkajúcou sa zdaňovania cezhraničných zlúčení. Komisia sa zaviaže preskúmať nepriaznivý vplyv, ktorý môžu mať vnútroštátne daňové systémy na cezhraničné zlúčenia a použitie fondov po prijatí navrhnutých ustanovení. Komisia preskúma najmä prípady možných nepriaznivých dôsledkov zdanenia na investorov.

Pokiaľ ide o dohľad, zdôraznil som potrebu posilniť spoluprácu orgánov dohľadu. Komisia na moje odporúčanie predložila v smernici Solvency II a v zmene a doplnení smernice o kapitálových požiadavkách návrhy na posilnenie spolupráce orgánov dohľadu. Preto mi nič nebráni v tom, aby som súhlasil s tým, že je potrebné posunúť sa v tejto rozhodujúcej oblasti ďalej. S cieľom zabezpečiť konzistenciu a koherenciu vo všetkých príslušných nariadeniach finančného sektora súhlasí Komisia na základe záverov správy, ktorú predložil pán de Larosière, s tým, že preskúma potrebu posilniť ustanovenia tejto smernice v súvislosti s opatreniami v oblasti dozornej spolupráce.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, najprv mi dovoľte, aby som vyslovil uznanie práci, ktorú vykonal náš spravodajca, pán Wolf Klinz, ktorému sa podarilo dosiahnuť všeobecnú dohodu v rámci Výboru pre hospodárske a menové veci a dohodnúť absolútne uspokojivý kompromis s predsedníctvom.

Výbor pre právne veci po požiadaní o stanovisko vyjadril svoje názory, ktoré boli zobrané do úvahy. Pôvodná smernica o PKIPCP bola kľúčom rozvoja európskych investičných fondov. V júni 2007 aktíva spravované v PKIPCP predstavovali 6 000 miliárd EUR a PKIPCP zodpovedali približne za 75 % trhov investičných fondov v Európskej únii. Vnútorné záruky, ktoré poskytli PKIPCP, sú vysvetlením toho, prečo sú uznávané investormi aj ďaleko za hranicami Európy. Nariadenia sa však musia zmeniť, aby podporili rozvoj týchto fondov.

Zmeny, ktoré nastali v roku 2001, otvorili PKIPCP nové oblasti investovania, ale priniesli aj niekoľko prekážok. Zelená kniha rozprúdila verejnú diskusiu. Po nej nasledovala biela kniha v roku 2005.

Dnes môžeme privítať výrazný pokrok v efektívnosti, ktorú predložený návrh ponúka. Najvýznamnejším pokrokom je uznanie európskeho pasu správcovských spoločností. Navrhnuté ustanovenia umožnia implementáciu tohto pasu správcovských spoločností a zaručia primeranú ochranu investorov. Je to úplný pas a my ho vítame. Dozorné opatrenia, ktoré pas obsahuje, budú určite účinné pri odstraňovaní všetkých pochybností, ktoré sa mohli vyskytnúť.

Návrh obsahuje aj významné technické zlepšenia, napríklad oznamovania, cezhraničné zlúčenia a zoskupovanie fondov prostredníctvom štruktúr „master-feeder“. Zosúladenie, ktoré sa tým dosiahne, zaručí aj rovnaké podmienky hospodárskej súťaže v Európskej únii za predpokladu, ako povedal náš spravodajca, že sa prijmú opatrenia na fiškálnej úrovni, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, v mene skupiny PPE-DE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, moje pocity, pokiaľ ide o návrh smernice, o ktorej sa Parlament chystá hlasovať, sú oveľa zmiešanejšie ako kedykoľvek predtým. Je pravda, že pán spravodajca Klinz na nej veľa rokov pracoval a na rokovaniach, najmä počas trialógu, preukázal svoj talent. Pravdou je aj to, že smernica bude znamenať významný pokrok vo fungovaní vnútorného trhu a v kolektívnom riadení aktív, čo európske odvetvie investičných fondov uvítalo. Stále platí, že rozpravy a diskusie v Rade a Parlamente nikdy neboli celkom slobodné, pretože výsledok bol vždy dopredu známy: pre niektoré subjekty bolo dôležité zaviesť pas európskych správcovských spoločností za každú cenu.

V zásade niet viac čo dodať, pas je ich vlastná ochrana. Je však potrebné zabezpečiť, aby zavedenie pasu správcovských spoločností sprevádzali potrebné záruky, najmä pokiaľ ide o dohľad nad fondmi, pretože to za hranicami vedie k rozčleneniu funkcií. S poľutovaním beriem na vedomie, že zavedený systém je nielen komplikovaný, ale podlieha aj rôznym výkladom. Je tu riziko, že čoskoro bude mať za následok praktické ťažkosti, ktoré poškodia odvetvie vývozu európskych fondov, najmä vývoz do tretích krajín.

Uvedomila som si, že moje stanovisko naozaj patrí k menšine, aj keď sa vôbec neobávam. Za bežných okolností by som mala pokušenie povedať, že o tejto otázke sa len v praxi dajú prijať definitívne závery a len prax ukáže, kto má pravdu. Sú to tí, ktorí veria v schopnosti organizátorov trhu prispôsobiť sa, alebo tí, ktorí trvajú na rozvážnejšom prístupe? Nevylučujem možnosť úspechu, ale ani ten nie je zaručený. Na základe najnovších správ, najmä o Madoffovom škandále a jeho dôsledkoch na odvetvia riadenia kolektívnych finančných aktív, je nepravdepodobné, že by sme sa opäť dali presvedčiť.

Môj skepticizmus vedie k obavám. Teraz je nám už jasné, že odvetvie investičných fondov finančná kríza neušetrí. Je asi potrebné klásť zásadné otázky. V tejto hlbokej kríze prijímanie rozhodnutí, ktoré znižujú zodpovednosť zainteresovaných strán alebo ktoré predpokladajú dokonalú spoluprácu medzi regulačnými orgánmi, môže naozaj viesť k rozporom.

Hovorím, čo si myslím: táto smernica je tiež z inej doby, z tej pred krízou. Je poznačená určitou nedbalosťou. Finančný systém v skutočnosti prežíva pretrvávajúcu a zásadnú krízu dôvery, a preto sa všetky časti jeho štruktúry musia znovu premyslieť. Nezabúdajme, že prvoradou povinnosťou fondov peňažného trhu je chrániť investorov diverzifikáciou rizík a zavedením prísnych pravidiel. Hlasovaním za tento text v jeho súčasnej podobe bez toho, aby sme vedeli, kam skutočne smerujeme, by sme vlastne predstierali, že sa nič nestalo. Toto odtrhnutie od reality nebude viesť k ničomu dobrému, a preto sa zdržím hlasovania, aj keď som podpísala kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli dohodnuté s Radou. Za daných okolností sa mi dosiahnuté zlepšenia zdajú veľmi nepodstatné v porovnaní so zásadnými otázkami, ktoré som práve predložila.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, v mene skupiny PSE.(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, máme hlasovať o novej smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Táto smernica bola v minulosti mimoriadne dôležitá a dôležitou zostane aj v budúcnosti.

Situácia sa tak rýchlo zmenila od poslednej smernice, ktorá bola prijatá už takmer pred štvrťstoročím, že ako oprávnené štáty musíme teraz koordinovať zákony, nariadenia a správne ustanovenia a požadovať, aby radikálna aktualizácia zohľadnila nové potreby, na ktoré sa podľa mňa treba pozerať z hľadiska väčšej premenlivosti a mobility, ako aj z hľadiska zvýšeného dohľadu a zvýšenej kontroly.

Práca vo Výbore pre hospodárske a menové veci sa vyvíjala v duchu vynikajúcej spolupráce zásluhou pozitívneho prístupu spravodajcu, ktorého nemožno dosť vynachváliť, a Rady azda preto, lebo sme si uvedomili, že zasahujeme do oblasti, ktorá úzko súvisí s finančnou krízou, a že je nevyhnutné, aby sme dali včasné a primerané odpovede. Myslím si, že je dôležité, aby sme v tejto etape zhrnuli niekoľko bodov, v ktorých sme dosiahli zhodu, a, dúfam, aj dobré výsledky. Týka sa to správcovských spoločností, najmä pokiaľ ide o určenie uplatniteľného práva – práva členského štátu, v ktorom bol zriadený fond alebo v ktorom bola zriadená správcovská spoločnosť, aby sme sa posunuli smerom k jasnejšiemu a efektívnejšiemu systému dohľadu. Týka sa to aj dohody o opatreniach úrovne 2 a Komisia bola požiadaná, aby ju určite prijala do júla 2010.

Platí to aj pre dohodu o porozumení, na základe ktorej sa správcovská spoločnosť stane zodpovednou za postupy, mechanizmy a kontaktné osoby s cieľom umožniť spotrebiteľom a investorom získanie konkrétnych informácií, prinajmenšom vtedy, keď sa chcú sťažovať, ak správcovská spoločnosť nie je založená v ich členskom štáte. Mali by sme pozitívne vnímať možnosť ďalšieho posilnenia spolupráce z hľadiska dohľadu na základe dvojstranných a viacstranných dohôd o PKIPCP uzatvorených medzi príslušnými orgánmi členských štátov a správcovskými spoločnosťami a taktiež aj dohôd o zlúčení a štruktúrach „master-feeder“, ktoré umožňujú fungovať v plnom rozsahu na celom vnútornom trhu. Stále však máme niektoré rozdielne názory, pokiaľ ide o časový plán postupov oznamovania, pretože sme chceli a stále chceme, aby bol dlhší a primeranejší v súlade s ustanovením Rady.

Napokon by som chcela spomenúť pokrok, ktorý sa dosiahol v prospekte, kľúčových informáciách na ochranu investorov, a poznamenávam, že aj v tomto prípade by sme chceli, aby sa tlačená verzia prospektu, keďže má malý formát, distribuovala automaticky a nielen na požiadanie. Na záver chcem podotknúť, že si myslím, že by mala byť širšia dohoda o potrebe dokončiť tento dokument v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, na úvod by som sa rád poďakoval svojmu kolegovi zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, pánovi Klinzovi, za jeho vynikajúcu prácu. Ako sme už počuli, spravodajcovi sa podarilo nájsť primeraný kompromis v takej nepokojnej dobe, akou bola táto jeseň. Tieto otázky sa ťažko riešia aj bez finančnej krízy. Sám to veľmi dobre viem, lebo som bol v roku 2001 zodpovedný za riadenie PKIPCP.

Cieľom fondov PKIPCP je nielen vytvoriť lepší a väčší fondový trh, ale aj trh, ktorý je otvorený a priaznivý pre spotrebiteľov. To sa zväčša aj stalo. V roku 2001 sa odstránilo veľa prekážok. Každému by som chcel pripomenúť, že ani vtedy to nebolo vôbec jednoduché. Bolo to tiež pred Lamfalussyho procesom. Niekoľko prekážok však zostalo a práve týmito prekážkami sa teraz zaoberáme. V marketingu nastane zlepšenie. Zlepší sa ochrana investorov. Bude možné zlúčenie fondov a štruktúr „master-feeder“ a posilní sa spolupráca medzi orgánmi dohľadu. O niečom takom sa zmienil aj pán komisár.

Otázky týkajúce sa pravidiel pasu správcovských spoločností sú veľmi citlivé. Už sme si k tomu vypočuli pripomienky. Uvedomujeme si rozdielnosť názorov. Napriek tomu si však myslím, že toto je dobrý návrh. Na dobre organizovanom trhu sú hospodárska súťaž a otvorenosť vždy vhodné.

Ďalším dôležitým bodom boli kľúčové informácie pre investorov, ktoré nahrádzajú zjednodušený prospekt. Musí sa dosiahnuť rovnováha medzi dôležitými informáciami a účinnosťou. Nie je dobré, ak je priveľa informácií, ale dobré nie je ani to, ak ich je príliš málo. Otázka jazyka je, samozrejme, citlivá vec, no myslím si, že musíme nazbierať odvahu zaoberať sa touto otázkou, ak chceme dosiahnuť väčší pokrok v oblasti cezhraničného obchodu. V tejto oblasti sa vyžaduje aj primeraná rovnováha.

Ako sa na jeseň ukázalo, Európa potrebuje finančný trh, ktorý funguje efektívne. PKIPCP otvorili cestu a stali sa úspešnou a uznávanou obchodnou značkou aj mimo Európy. Zabezpečme tento rozvoj, o to sa usiluje aj návrh tejto smernice.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som začal poďakovaním pánovi Klinzovi za jeho vynikajúcu správu. Veľmi intenzívne pracoval na dosiahnutí kompromisnej dohody a za to mu ďakujem.

Keď revidovaná smernica o PKIPCP nadobudne účinnosť, bude slúžiť na zníženie veľkej byrokracie a zbytočných nákladov.

Počas rokovaní o kompromise sa vyslovili niektoré konkrétne obavy členských štátov, čo umožní vypracovať návrh, ktorý bude mať silnú a všeobecnú podporu. Verím, že nielen ochráni spotrebiteľov, ale že je dobrý aj pre investorov. Ako už niektorí rečníci povedali, otvorený trh je pozitívny a môže byť veľmi prínosný pre nás všetkých, ak bude správne riadený.

Revízia smernice o PKIPCP je však ďalším uznaním toho, že dnešné finančné trhy sú natoľko integrované, že na efektívne riadenie a fungovanie odvetvia globálnych finančných služieb potrebujeme spoločné pravidlá a normy. Teraz, keď zažívame finančnú situáciu, aká nemá obdobu, táto potreba sa uznáva nielen v Európe, ale aj v celom svete. Je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali na globálnej úrovni a snažili sa vyriešiť problémy.

Dovoľte mi povedať len toľko, že dnes je vhodná príležitosť: oslavujeme 10. výročie euromeny a už to dokazuje význam hospodárskej spolupráce. Moja krajina, Írsko, je, našťastie, členom eurozóny, pretože súčasná mena je v čase nebývalých otrasov a súčasnej globálnej recesie zdrojom stability pre Írsko aj iné krajiny. Keby Írsko nebolo v eurozóne, pravdepodobne by sme boli v takej nešťastnej situácii ako Island. No nie je to tak.

Chcel by som pripomenúť niektorým írskym poslancom v tomto Parlamente – najmä členom strany Sinn Féin – že keby presadili svoje predstavy, neboli by sme v eurozóne. Kedysi to považovali za krok späť. Írsko by nebolo v menovej únii a pozícia írskeho hospodárstva by bola na takej zlej úrovni ako islandská.

Chcel by som pripomenúť tým, ktorí boli proti európskemu projektu v Írsku, že veľa krajín vo svete teraz používa írske odmietnutie Lisabonskej zmluvy ako zámienku a využíva chaos kvôli jej možným alebo vnímaným následkom s cieľom získať nové zmluvy na úkor Írska. Írsko z hospodárskeho hľadiska musí zostať v centre prijímania rozhodnutí v Európe, kde má svoje tradičné miesto a kde naše podniky potrebujú a chcú, aby Írsko zostalo.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, celá rozporuplnosť, ktorou je teraz zahalené riadenie odvetvia finančných služieb, ako aj unáhlená snaha o nadmernú reguláciu odvetvia finančných služieb sú vítaným príkladom logického, primeraného a premysleného riadenia tohto odvetvia. Pán Klinz a Komisia vykonali dobrú prácu a ja s radosťou podporujem túto správu a navrhnutú revíziu.

PKIPCP sú dôležitou súčasťou správy odvetvia európskych, áno, aj škótskych, investičných fondov. Pre sporiteľov aj investorov sú veľmi dôležitým nástrojom sporenia nielen v Európe, ale aj všade vo svete. Napodobňovanie je určite dostatočná pochvala a PKIPCP sú dokonca aj v USA vzorom, o ktorý sa oplatí usilovať. Pán Klinz do správy zapracoval veľa z toho, čo považujem za veľmi dôležité, ako napríklad diverzifikáciu do nových investičných produktov a techník s primeranou bezpečnosťou na adekvátnej úrovni. A čo je najdôležitejšie, v Európe musíme dosiahnuť väčšie úspory z rozsahu. Mnohé z našich PKIPCP sú príliš malé a je ich priveľa, a preto musíme uľahčiť zlúčenia. Mňa osobne by tešilo, keby sa išlo ešte ďalej s cieľom umožniť PKIPCP s rôznymi investičnými cieľmi, aby sa mohli jednoduchšie zlučovať za predpokladu, že by investori boli primerane chránení a informovaní o týchto zmenách.

Po tretie, pas správcovských spoločností je veľmi dôležité nové ustanovenie, ktoré umožní väčšie úspory z rozsahu, väčšiu efektívnosť a zníženie byrokracie. Musí to byť len v záujme investorov. Revízia smernice bude preto prínosom pre odvetvie, ale, a to je ešte dôležitejšie, bude dobrá pre investorov a sporiteľov, a to nielen v Európe, ale všade vo svete. Som veľmi rád, že môžem podporiť správu pána Klinza a revíziu smernice o PKIPCP.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Klinz, ďakujem vám za vašu prácu, angažovanosť a zručnosť, ktorú ste prejavili v rokovaniach. PKIPCP sú určitým spôsobom pre európske finančné trhy obchodnou značkou, sú dobrým vývozným produktom. V Európskej únii je však porušená rovnováha, keďže je to oblasť, v ktorej sú producentské aj spotrebiteľské krajiny a využívajú sa rôzne stratégie.

Jedným z cieľov revízie smernice je v týchto podmienkach organizovať vnútorný trh v PKIPCP, ktorý skutočne funguje. V tejto etape sú teraz štyri otázky: prvá, ktorá už zaznela v tejto rozprave, sa očividne týka pasu správcovských spoločností a počula som pána komisára, ktorý nám povedal o svojich obavách, že tento pas nie je dobre pripravený. Pán McCreevy, tu však musí byť aj snaha o jej dobrú prípravu. Niekedy mám dojem, že pán komisár to ani neplánoval dosiahnuť. Teší ma preto, že sa začali rokovania o iniciatíve Európskeho parlamentu a Rady s cieľom zabezpečiť, aby sme po revízii smernice o PKIPCP prijali skutočný pas správcovských spoločností, ktorý umožní vnútornému trhu Európskej únie, aby fungoval v normálnych podmienkach.

Druhá poznámka sa týka otázky zachovania. Ak po revízii smernice o kapitálových požiadavkách budeme požadovať, aby si banky ponechali 5 % sekuritizácie, ktorú umiestnili na trh, bude potrebné okamžite a za podobných podmienok zosúladiť povinnosti zachovania v oblasti PKIPCP, pretože rovnaké riziká musia viesť k rovnakým pravidlám.

Moja tretia poznámka sa týka otázky dohľadu. Nemyslím si, že by niekto z prítomných pochyboval o našom odhodlaní snažiť sa zlepšiť podmienky dohľadu. Na základe iniciatívy pána predsedu Barrosa všetci očakávame výsledky pracovnej skupiny, ktorú vedie pán Jacques de Larosière. Domnievam sa, že naše záujmy nám nedovolia ďalej čakať na implementáciu výsledkov tejto pracovnej skupiny. Bude to mať vplyv na podmienky organizovania dohľadu medzi zainteresovanými stranami, inými slovami producentmi a spotrebiteľmi PKIPCP. Preto potrebujeme, aby sa vymedzili otázky dohľadu v tejto oblasti.

Napokon, moja posledná poznámka sa týka otázok daňového režimu. Spravodajca o nich hovoril a pán komisár prijal záväzok. Za otázkou daňových režimov sa skrýva protekcionizmus, ktorý musíme verejne odsúdiť a nad ktorým chceme zvíťaziť. Komisia musí pritom prevziať iniciatívu na dosiahnutie toho, aby daňový režim umožnil voľný pohyb produktov PKIPCP a odstránil sa protekcionizmus.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Tiež by som chcela zdôrazniť vynikajúcu prácu nášho spravodajcu, ako aj jeho schopnosť nájsť vhodný kompromis. Mám však, tak ako aj niektorí rečníci, určité pochybnosti. Tieto pochybnosti sa týkajú ustanovenia o tom, že členské štáty EÚ budú musieť pripraviť všetky dokumenty súvisiace s investovaním tak, ako sa to uvádza v dokumente „v bežne používanom jazyku v oblasti medzinárodných financií“, to znamená v angličtine.

Vyjadrila som sa v prospech vytvorenia príležitosti na zníženie nákladov súvisiacich s obchodovaním, ktoré by neboli podrobne riadené, ale správcovia fondov hovoriaci jedným jazykom, v tomto prípade po anglicky, by sa nemali uprednostňovať ani by nemali mať konkurenčnú výhodu. Tiež by sme sa mali vyhnúť vytváraniu právnej neistoty.

Ako môže spotrebiteľ brániť svoje práva, keď dokument vytvára predpoklady na nejednotný výklad zodpovednosti za finančné obchodovanie? Podporujem jasne vymedzenú zodpovednosť za finančné obchodovanie a konkurenčné podmienky, ktoré investičné obchodovanie dodržiava.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE).(PL) Podľa môjho názoru by malo byť prioritou parlamentnej práce zvýšenie efektívnosti mechanizmov, podľa ktorých fungujú PKIPCP. Mali by sa obmedziť náklady pre investorov a zároveň by sa im mala zaručiť vysoká úroveň ochrany s cieľom zvýšiť výhody a konkurenciu v európskom odvetví fondov. Súhlasím s pánom spravodajcom, že súčasný prospekt by sa mal nahradiť bezplatným dokumentom, ktorý by obsahoval kľúčové informácie pre investorov.

Mimoriadne dôležité je pokračovať v práci na smernici aj v oblasti zdaňovania zlúčenia fondov s cieľom odstrániť daňové prekážky. Okrem toho zastávam názor, a v tomto smere súhlasím so stanoviskom spravodajcu, že praktické použitie pasu správcovských spoločností, ktorý je určený na to, aby dal správcovským spoločnostiam právo ponúkať služby kolektívnej správy portfólií v celej EÚ, by malo prispieť k vytvoreniu skutočného spoločného trhu pre odvetvie fondov.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, ešte raz chcem vyjadriť Parlamentu svoje uznanie a obdiv za efektívne riešenie tejto problematiky. Je to výsledok mimoriadne rýchlej zhody.

Ako už bolo spomenuté, týmto práca nekončí – veľa sa ešte musí urobiť na úrovni 2. Členské štáty budú mať tiež úlohu transponovať tento nový súbor pravidiel – úroveň 1 a úroveň 2 – všetky do leta 2011. Budú sa musieť zaviesť opatrenia na spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Sú kľúčom k dobrému fungovaniu pasu správcovských spoločností.

Môžem vás ubezpečiť, že Komisia sa postará o to, aby uľahčila tento pokrok a zaviedla zmeny, ktoré sú vážne potrebné pre fungovanie odvetvia fondov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, spravodajca.(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade súhlasím s pánom komisárom, že toto naozaj ešte nie je koniec. Teraz musíme začať s implementáciou a jedným z dôvodov, prečo sme Parlamentu a Rade stanovili pomerne krátke termíny, je zabezpečiť, aby sme na implementáciu nemuseli čakať pridlho. Musíme si udržať tempo, lebo vidíme, že trhy sa menia ohromnou rýchlosťou, a ak budeme sústavne zaostávať, nedokážeme plnohodnotne dosiahnuť naše ciele, ak vôbec.

Dnešná rozprava ukázala, že pre kompromis, ktorý tu vyjednávame, existuje široká podpora všetkých strán. Uznávam, že pani Lullingová vidí veci v tomto smere trochu inak, som si však pomerne istý, že budúcnosť ukáže, že jej obava o možné poškodenie postavenia Luxemburska ako jedného z hlavných európskych centier investičného financovania bola nepodložená a že táto nová smernica o PKIPCP by práve naopak mohla predstavovať príležitosť pre toto finančné centrum.

Pani Berèsová má absolútnu pravdu: v podstate konečne ide o vytvorenie skutočného vnútorného trhu v sektore investičných fondov. Tento sektor príkladne ilustruje skutočnosť, že hoci hovoríme o vnútornom trhu, v mnohých prípadoch ho ešte nemáme. To je mimoriadne dôležité. Nikto nepochybuje, že to povedie k spolupráci na úplne novej a veľmi ambicióznej úrovni aj vrátane spolupráce medzi dozornými orgánmi, ktorú však musíme dosiahnuť v každom prípade. Dozorné orgány musia spolupracovať užšie a konštruktívnejšie aj v iných oblastiach a dôverovať si viac než v minulosti. Ak nás k tomu zľahka postrčí práve smernica o PKIPCP, bude to podľa mňa len dobré.

Opatrení úrovne 2, o ktorých hovoril pán komisár, je kvantum a musia sa riešiť v krátkom čase. To je pravda, ale všetci máme záujem na tom, aby to tak bolo.

To však nie je všetko: aj samotné odvetvie si musí splniť svoju úlohu. Komisia aj my tu v Parlamente sme sa vedome rozhodli vôbec neotvárať otázku spracovania fondov, pretože pracujeme za predpokladu, že toto odvetvie dodrží sľub a túto vec vyrieši samo bez legislatívneho tlaku. Istý čas sa už na tom pracuje a stále nám ešte nebolo ukázané nič konkrétne. Dúfam, že čoskoro niečo predložia, inak nebudeme mať inú možnosť, len podniknúť v dohľadnej budúcnosti ďalšie kroky.

Na záver by som chcel poďakovať nielen Komisii, ale tiež najmä Rade za ich spoluprácu a za ich aktívnu podporu. Taktiež som vďačný všetkým zástupcom iných skupín, predovšetkým pani Berèsovej, pani Gottardiovej, pánovi Gauzèsovi a aj pani Lullingovej, ktorá – ako sme dnes znova videli – statočne bránila svoje záujmy, ale stále bola otvorená kompromisu všade, kde to len bolo možné. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční čoskoro.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.40 hod. a pokračovalo o 10.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
predseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia