Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0216(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0500/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0500/2008

Keskustelut :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Äänestykset :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0015

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

12. Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Esityslistalla on seuraavana Carlos Coelhon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntäminen passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimukseista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta (KOM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)) (A6-0500/2008).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, esittelijä. − (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja Barrot, hyvät naiset ja herrat, tänään käsittelemällämme ehdotuksella pyritään muuttamaan vuonna 2004 annettua asetusta, jolla parannettiin ja yhdenmukaistettiin EU:n kansalaisten passien ja matkustusasiakirjojen suojaan liittyviä turvallisuussäännöksiä väärinkäyttöä vastaan ja jossa samalla otettiin käyttöön biometristä tunnistusta koskevia osia. Toisin kuin vuoden 2004 menettelyssä, meillä on nyt yhteispäätösmenettely. Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa ja komission jäsentä Barrot’a heidän tätä asiaa kohtaan tosoittamastaan valtavasta sitoutumisesta sopimuksen saavuttamiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä heidän työstään ja yhteistyöstään, jotka ovat olleet välttämättömiä tuloksen saavuttamiseksi.

Tämä ratkaisu oli tarpeellinen, sillä tämä asetus tuli voimaan vuonna 2003, ja viimeistään tämän vuoden kesäkuusta lähtien kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi kerätä lasten sormenjäljet syntymästä lähtien. Monissa jäsenvaltioissa tehtyjen pilottihankkeiden voimassa olevien tutkimusten mukaan on kuitenkin hyvin vaikeaa ottaa sormenjälkiä alla 6-vuotiailta lapsilta tai edes luottaa kyseisiin sormenjälkiin. On totta, että kansallinen lainsäädäntöelin voi tehdä poikkeuksia tähän velvoitteeseen. Se kuitenkin tarkoittaisi, että siihen ikärajaan asti, johon vapautus on myönnetty, voitaisiin myöntää vain väliaikaisia passeja. Vanhemmille olisi kohtuutonta hankkia passit kaikille lapsille aina, kun he haluaisivat matkustaa Schengenin alueen ulkopuolelle.

Siksi onnistuimme saamaan aikaan sopimuksen, jonka mukaan neljän vuoden ajan ikärajaksi määrätään 12 vuotta ja jossa on purkuehto, jonka nojalla valtiot, jotka ovat jo antaneet alemman ikärajan sisältävää lainsäädäntöä, voivat soveltaa sitä edellyttäen, että raja on vähintään kuusi vuotta. Myös tarkistuslauseke oli odotettu ottaen huomioon tulokset tutkimuksesta, jonka pyysimme komission tekemään lasten sormenjälkien luotettavuudesta. Lausekkeella säädetään, että ikäraja asetetaan ja yhdenmukaistetaan ehdottomasti kaikkien jäsenvaltioiden osalta neljän vuoden aikana.

Toinen poikkeus otettiin käyttöön niiden henkilöiden osalta, jotka eivät eri syistä pysty fyysisten rajoitteiden takia antamaan sormenjälkiä. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vaatimus "yksi henkilö – yksi passi" hyväksyttiin myös. Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu sanoi, se edistää lapsikaupan torjuntaa.

Saimme lasten suojelemiseksi aikaan myös kolmen toimielimen välillä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen, joka koskee yhteisen kannan kehittämistä lasten suojelemiseksi sieppaamiselta ja lapsikaupalta tarvittavien sääntöjen hyväksymiseksi. Komission pitäisi esitellä vastaavat aloitteet yksityisoikeuden vastaavan alan puitteissa.

Minun on tunnustettava, että kamppailemme tässä asiassa unionin kavennettua toimivaltaa koskevan kysymyksen kanssa: passien myöntäminen on kansallinen erioikeus, ja Euroopan unioni voi puuttua siihen vain passien ja matkustusasiakirjojen biometristen tietojen valvonnan osalta parantaakseen kyseisten asiakirjojen turvallisuutta rajavalvonnan puitteissa.

Minun on sanottava, että olemme laatineet säännöt, joilla turvataan yhteisön toimivallan käyttäminen ja määritellään, minkälaisia tietoja – sormenjälkiä ja valokuvia – sisällytetään ja miten niiden käyttöä rajoitetaan. Niitä voidaan käyttää vain tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin – rajavalvontaan – ja asiakirjan aitouden varmentamiseen ja sen varmistamiseen, että se, jolla asiakirja on, on sen laillinen haltija.

Pääsimme sopimukseen myös kahdesta tutkimuksesta: toinen matkustusasiakirjojen myöntämiseen vaadituista asiakirjoista sen varmistamiseksi, että asiakirjat, joiden perusteella passit myönnetään, ovat yhtä luotettavia kuin passit, ja toinen tietojen vastaavuudesta rajavalvonnassa, jotta voidaan tutkia virheellisten hylkäyksien osuutta. Näiden tutkimusten perusteella ja neljää vuotta koskeva tarkistuslauseke huomioon ottaen pitäisi yhteispäätösmenettelyn nojalla tehdä jossakin vaiheessa välttämättömiä muutoksia unohtamatta, että on tärkeää kuulla Euroopan tietosuojavaltuutettua, mikä on sääntö, jota ei valitettavasti otettu huomioon tätä ehdotusta laadittaessa.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensin kiittää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajaa. Haluaisin myös kiittää lämpimästi esittelijä Carlos Coelhoa hänen merkittävästä mietinnöstään sekä komission kanssa tehdystä erinomaisesta yhteistyöstä arkaluonteisessa ja herkässä asiassa.

Komissio ehdottaa sormenjälkien ottamisvaatimuksia koskevien yhdenmukaistettujen poikkeusten käyttöönottoa, jotta kaikkia EU:n kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Komissio halusi myös suojella lapsia ihmiskaupalta tekemällä kansainvälisesti tunnustetusta periaatteesta "yksi henkilö – yksi passi" oikeudellisesti sitovan.

Pidän myönteisenä Euroopan parlamentin ponnisteluja tätä ehdotusta koskevan sopimuksen aikaan saamiseksi ensimmäisessä käsittelyssä, jotta sormenjäljet voitaisiin sisällyttää jäsenvaltioiden myöntämiin passeihin viimeistään 28. kesäkuuta 2009 mennessä. Mikäli sopimusta ei olisi saatu aikaan, kaikkien, myös vastasyntyneiden, olisi pitänyt antaa sormenjäljet aina, kun he olisivat matkustaneet ulkomaille passin kanssa. Siksi haluan todella esittää komission tyytyväisyyden neuvoteltuun kompromissiehdotukseen. Nyt komissio ryhtyy toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti Euroopan parlamentin mietinnössä pyytämää ja vaatimaa tehtävää. En usko, että minun tarvitsee jatkaa. Kuuntelen nyt kiinnostuneena parlamentin jäsenten näkemyksiä ja kiitän jälleen esittelijäänne Carlos Coelhoa, joka on tehnyt erinomaista työtä.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, PPE-DE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani tukea tänään esitettyjä ehdotuksia.

Minun mielestäni on luotava kiireellisesti yhteiset normit biometristen tietojen varmentamiseksi. Kollegani eivät ehkä ole tietoisia siitä, että maittain on suuria puutteita esimerkiksi siinä, miten tiukasti niissä varmennetaan passikuvat. Monissa maissa vaaditaan, että passia hakevat kansalaiset tekevät sen henkilökohtaisesti ja tuovat mukanaan asiakirjansa ja valokuvansa, ja näissä tapauksissa passin myöntävän viraston virkailijat voivat nähdä, muistuttaako kyseinen henkilö valokuvaa.

Joissakin maissa – tunnetuimpana ehkä Yhdistynyt kuningaskunta – postitse lähetettävät hakemukset ovat sääntö, ja valokuvan aitouden vahvistaa vain niin kutsuttu ammattihenkilö, joka on tuntenut hakijan vähintään kaksi vuotta. Luettelo henkilöistä, jotka ovat kelpoisia tekemään tämän Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on sangen mielenkiintoista luettavaa. Varmennuksen voi tehdä oma optikko tai hammaslääkäri mutta myös ammattivalokuvaaja tai palolaitoksen virkailija, mitenkään halventamatta näiden ammattien edustajia.

Kiinostavaa on myös se, että Yhdysvalloissa varmentamista koskevat säännöt ovat sangen löyhiä. Passia ensi kertaa hakevien passikuvat voidaan varmentaa niin kutsutuissa hyväksytyissä laitoksissa. Todellisuudessa se tarkoittaa paikallisen postitoimiston henkilöstöä. Tuntuu uskomattomalta, että turvallisuudestaan niin tarkalla maalla, jonka kansalaiset voivat matkustaa Eurooppaan ilman viisumia, on tällainen varmennusjärjestelmä.

Voidaksemme siis tehdä passeistamme varmempia, meidän on todella sisällytettävä niihin luotettavampia biometrisiä tietoja, eli sormenjäljet. Meidän on myös varmistettava, että niiden keräämisestä ja varmentamisesta vastaava virasto noudattaa samoja normeja EU:n lisäksi myös niissä maissa, joiden kansalaiset voivat matkustaa Eurooppaan ilman viisumia, jotta voimme olla varmoja, että myös he täyttävät samat tiukat vaatimukset kuin meidän kansalaisemme EU:ssa.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure, PSE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, kun turvatekijöitä ja biometristen tietojen sisällyttämistä EU:n passeihin koskeva asetus annettiin vuonna 2004, jäsenvaltiot eivät vaatineet poikkeuksia sormenjälkien antamista koskevaan velvoitteeseen. Nyt kokemus osoittaa, että nykyisellä tekniikalla ei vieläkään voida varmistaa, että alle 12-vuotiaiden lasten sormenjäljet olisivat riittävän luotettavia, jotta niitä voitaisiin käyttää passien turvatekijänä. Siksi pidän myönteisenä jäsenvaltioiden aikaansaamaa kompromissia, joka koskee 12 vuoden ikärajan asettamista biometristen tietojen keräämiselle ja joka sisältää lausekkeen tarkistamisesta kolmen vuoden kuluessa. Omasta puolestamme olemme hyväksyneet poikkeuksen niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat jo antaneet lainsäädäntöä, joka koskee yli 6-vuotiaita lapsia.

Tällaisten tietojen käyttäminen on hyväksyttävää ainoastaan, jos sillä todella tarjotaan suojelua lapsillemme. Näin ei vielä ole. Olemme kuitenkin edelleen avoimia kaikille myönteisille muutoksille tämän alan tekniikassa. Ensisijainen tavoitteemme on yksin matkustavien lasten turvallisuus sieppausten ja lapsikaupan estämiseksi. Näiden tietojen sisällyttäminen passeihin antaa väärän turvallisuudentunteen, koska niillä ei estetä lasta ylittämästä rajaa ilman vanhemman suostumusta. Jäsenvaltioiden aikaansaaman kompromissin ansiosta komissio voi esittää kertomuksen ulkorajojen yli yksin matkustavia alaikäisiä koskevista vaatimuksista. Tämän kertomuksen nojalla voidaan sitten ehdottaa aloitteita, joilla taataan eurooppalainen lähestymistapa sääntöihin, joilla suojellaan alaikäisiä, kun he ylittävät jäsenvaltioiden ulkorajoja.

Lopuksi, passien biometrisiä tietoja pitää käyttää ainoastaan asiakirjojen aitouden varmentamiseen, ja biometristen tietojen kaltaisten arkaluonteisten henkilötietojen käyttö voidaan hyväksyä vain ankaria tietosuojasääntöjä soveltaen.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensin onnitella esittelijäämme Carlos Coelhoa ja edellistä puheenjohtajavaltiota Ranskaa, jonka edustaja ei odotetusti ole kanssamme, sopimuksen aikaansaamisesta ensimmäisessä käsittelyssä. Sen tekeminen vaati tahtoa sekä valmiutta hyväksyä vaadittu kompromissi. Haluan sanoa erityiset onnittelut esittelijällemme Carlos Coelholle, sillä hänen perustelunsa, jotka kehotan kollegani lukemaan, ovat pieni älyn ja poliittisten taitojen helmi.

Käsiteltävänä olevan tekstin asianmukainen analyysi paljastaa meillä tärkeän periaatteen, joka on myös tämän mietinnön vallankumouksellinen periaate. Tällä vallankumouksellisella periaatteella ei ole mitään tekemistä biometristen tietojen kanssa. Se päätettiin vuonna 2004. Periaate on "yksi henkilö – yksi passi" -vaatimus. Se nostaa esiin kysymyksen lapsista ja iästä, jolloin lapsilta voidaan ottaa sormenjäljet. Ei piilotella sitä, että kompromissi oli äärimmäisen vaikea. Jotkut, kuten alussa Carlos Coelho, halusivat, että sitä sovellettaisiin mahdollisimman varhaisessa iässä, jotta lapsia suojeltaisiin mahdollisimman varhain. Se edellyttäisi kuitenkin luotettavia biometrisiä tietoja, joita ei tällä hetkellä voida taata. Lopuksi saatiin aikaan seuraava kompromissi: lasten sormenjäljet ovat pakollisia 12 vuoden iästä alkaen. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet niitä aiemmin, voivat jatkaa sitä neljän vuoden ajan, mutta ikäraja ei missään tapauksessa ole alle kuusi vuotta, ja komissio antaa tulevina vuosina kertomuksen järjestelmän toiminnan arvioinnista ja tarvittaessa, ja tämä on sisällytetty tekstiin, kaikista muutoksista. Meidän on siksi toivottava suurta edistystä tekniikassa, koska lastensuojelun ihanteena olisi luotettavien ja vertailukelpoisten biometristen tietojen saaminen mahdollisimman pian. Tämä huomioon ottaen, voimme olla samaa mieltä tekstistä, josta sanon uudelleen, että pidän sitä myönteisenä, ja onnittelen esittelijää, komissiota sen alkuperäisestä ehdotuksesta ja neuvostoa sen kompromissihalusta.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Koska olen esittelijä lastenoikeuksia koskevassa EU:n strategiassa, minun on korostettava tiettyjä merkittäviä kohtia Carlos Coelhon mietinnössä, vaikka muut kollegat ovat niin jo tehneet.

Ensinnäkin periaate yhteisen lähestymistavan takaamisesta ulkorajamme ylittävien lasten suojelua koskeviin säännöksiin on hyvin myönteinen.

Toiseksi, periaate "yksi henkilö – yksi passi" on hyvin tärkeä, koska se yhdistää biometriset tiedot suoraan asiakirjan haltijaan. Tällä tehdään loppu kaikista nykyisin käytettävistä menetelmistä, joissa lapset voidaan lisätä vanhempien passeihin. Tässä käytännössä lapsen henkilöllisyyden tarkistaminen on paljon vaikeampaa ja epäluotettavampaa, ja kiistoissa osallisina olevien lasten sieppaaminen sekä lapsikauppa ja lasten hyväksikäyttö ovat helpompia.

Kolmanneksi mietinnössä säädetään myös, että komissio antaa kertomuksen, jossa tutkitaan, onko sormenjälkien käyttäminen alle 12-vuotiaiden lasten tunnistamisessa teknisesti toteuttamiskelpoista. On hyvin tärkeää työskennellä järjestelmän parantamiseksi ja sen luotettavuuden varmistamiseksi erityisesti lastensuojelun osalta.

Päätän sanomalla, että minun mielestäni olisi erittäin hyödyllistä määritellä tulevaisuudessa pisimmälle kehittyneet, asianmukaisimmat ja turvallisimmat tekniset menetelmät, joilla lasten henkilöllisyys ja ikä voidaan rekisteröidä ja todentaa ehdottoman varmasti, mahdollisimman aikaisin, mielellään syntymästä alkaen.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ensin kiittää Carlos Coelhoa hänen erinomaisesta työstään. Vaikka meillä kaikilla on erilaiset poliittiset näkemykset, hän teki parhaansa saavuttaakseen kompromissin.

Verts/ALE-ryhmä vastustaa vahvasti biometriikan laajaa käyttöönottoa ennen kuin sen välttämättömyys on todistettu varmasti. Meidän mielestämme se vaikuttaa ratkaisevasti henkilötietojen turvallisuuteen ja perusoikeuksiin. Äänestimme viisumien biometriikkaa vastaan. Vastustamme myös EU:n passien biometriikkaa. Mielestämme nykyinen ehdotus on mahdollinen tapa säätää rajat sormenjälkien ottamiselle matkustusasiakirjoja varten. Siksi olemme tyytyväisiä siihen, että komission ja neuvoston kanssa saatiin aikaan kompromissi, 12 vuoden ikärajasta säädettiin niille jäsenvaltioille, joissa lapsilta ei oteta sormenjälkiä ja kuuden vuoden ikärajasta muille jäsenvaltioille.

Haluaisin jälleen korostaa, että tukemme ikärajoille ei tarkoita, että tuemme itse sormenjälkiä. Uskomme vahvasti, että passien biometriikkaa pitää käyttää ainoastaan asiakirjan aitouden tai haltijan henkilöllisyyden varmentamiseen. Kyseisten tietojen käyttö muihin tarkoituksiin, kuten lainvalvontaan, ei ole laillista eikä oikeasuhteista. Emme voi olla samaa mieltä siitä, että kaikki EU:n passin haltijat ovat tavallisia epäiltyjä, joiden sormenjäljet on otettava talteen. Tämä on kantamme, mutta haluaisin vielä kerran korostaa, että onnittelemme Carlos Coelhoa ja komissiota ja neuvostoa tästä kompromissista.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, en kannata sormenjälkien ottamista pieniltä lapsilta tai jopa pienenpieniltä vauvoilta. Lapset on vapautettava vaatimuksesta antaa biometriset sormenjälkitiedot passeihin. Siksi on oikein, että tässä luodaan lapsia koskeva vapautus. Alle 12-vuotiaiden lasten biometristen sormenjälkien käytöstä ei vieläkään ole varmaa tietoa. Suurin epävarmuus on siinä, kuinka kauan kasvavien lasten sormenjäljet itse asiassa ovat luotettavia. Jos yksinkertaisesti käyttäisimme näitä tietoja, saattaisimme saada aikaan päinvastaisen vaikutuksen kuin haluamme, eli turvallisuuden lisäämisen sijasta sen vähenemisen. Siksi ei ole oikeasuhteista kerätä ja käyttää tietoja, joiden luotettavuutta ei voida kiistattomasti taata.

Nyt neuvoston kanssa aikaansaadussa kompromississa nämä huolet näkyvät, ja, parlamentin sinnikkyyden ansiosta ja esittelijän erinomaisen työn ansiosta, se perustuu nyt 12 vuoden ikärajaan neljän vuoden siirtymäajaksi, jonka aikana tehdään laaja tutkimus lasten biometristen tietojen luotettavuuden tutkimiseksi. Kompromississa valitettavasti myös säädetään vapautuksista niille jäsenvaltioille, joilla jo on lainsäädäntöä, jonka nojalla sormenjälkiä voidaan ottaa alle 12-vuotiailta lapsilta. Siksi on vielä tärkeämpää, että toteamme saavutetun kompromissin aikana selkeästi, että turvatekijöistä ja passien biometriikasta annettua EU:n säädöstä ei voida missään oloissa käyttää vetoomuksen perustana näitä tietoja sisältävien tietokantojen perustamiseksi kansallisella tasolla

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, IND/DEM-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen voidessani sanoa, että Yhdistynyt kuningaskunta on jätetty pois tästä asetuksesta, koska se ei kuulu Schengenin alueeseen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on kuitenkin sanonut, että se noudattaa asetusta varmistaakseen, että sen asiakirjoja ei kohdella toisen luokan asiakirjoina. Tästä saa sellaisen käsityksen, että se kuvittelee, että ehdotukset ovat ensimmäistä luokkaa ja että siten sitä kuitenkin sitoo asetuksen sisältö.

Mutta kuten tämä mietintö osoittaa, biometristen tietojen aitoudesta ja niiden varmentamisesta nousee esiin kaikenlaisia kysymyksiä. Minkälaisia alkuperäisiä asiakirjoja käytetään hakijan alkuperäiseen tunnistamiseen, ja miten voidaan olla varmoja, että ne ovat aitoja? Kun passi on myönnetty, siitä ei ole paljon hyötyä, ellei sen tietoja voida verrata haltijan henkilöllisyyteen jonkinlaisen kansallisen tai keskitetyn henkilötietokannan perusteella.

Mietinnössä tunnustetaan, että näiden tietojen säilyttämistä varten pitäisi olla erittäin turvalliset tallennusvälineet, mutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa me kaikki tiedämme kokemuksesta, että ei ole sellaista asiaa kuin näiden tietojen erittäin turvallinen tallennusväline. Kirjaimellisesti miljoonien ihmisten henkilötietoja ja erittäin arkaluonteisia tietoja on kadonnut tai paljastettu hallituksen tietokannoista muutaman viime vuoden aikana. Kaikki Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietävät, että heidän henkilötietonsa eivät ole turvassa hallituksemme hallussa.

Tässä mietinnössä ei käsitellä itse biometristen tietojen luotettavuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan passiviraston biometriikan merkintätesti vuonna 2004 itse asiassa osoitti, että kasvotunnistuksessa virheiden taso oli yksi kolmesta, sormenjäljissä yksi viidestä ja iiriksen skannauksessa yksi 20:stä. Biometrinen tunnistus on houkutteleva ajatus, mutta se ei ole sellainen aukoton mekanismi kuin saattaisimme kuvitella. Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue äänestää siksi tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, minun mielestäni esittelijä on sangen oikeassa kiinnittäessään huomiota moniin kohtiin, jotka suurelta osin johtuvat siitä, että passien biometristen tietojen kerääminen, käsittely ja vertailu ovat suhteellisen viimeaikaista kehitystä. Siksi olisi myös järkevää tarkistaa koko menettely ehdotuksen mukaisesti kolmen vuoden kuluttua.

On myös erittäin tärkeää, että yhdenmukaistamme biometristen tietojen käsittelyä tietyssä määrin, sillä ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Teoriassa Euroopan unionin sisärajojen poistamisen olisi pitänyt johtaa ulkorajojen valvonnan paranemiseen, mutta todellisuudessa on selvää, että järjestelmässä on edelleen sangen räikeitä haavoittuvia kohtia. Kansainväliset rikollisverkostot, huume- ja ihmiskauppiaat ja laittomat maahanmuuttajat ovat kaikki hyötyneet kyseisistä haavoittuvista kohdista. Jos haluamme tehokkaan rajavalvontajärjestelmän, on joka tapauksessa korkea aika sille, että biometriset tiedot olisivat tehokas osa tuota järjestelmää.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE).(NL) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin kiittää esittelijää, kollegaani Carlos Coelhoa, hänen panoksestaan. Hän on onnistunut saavuttamaan kompromissin neuvoston ja komission kanssa ensimmäisessä käsittelyssä, ja minä tuen vahvasti kyseistä kompromissia, myös periaatetta "yksi henkilö – yksi passi". Haluaisin kuitenkin tarkastella tätä kysymystä hieman yksityiskohtaisemmin.

Tämän periaatteen avulla pitäisi olla mahdollista tarjota parempaa suojelua lapsikaupan ja lasten sieppausten kaltaisilta rikoksilta, koska kaikkien lasten pitäisi saada oma passinsa, jossa on hänen biometriset tietonsa sisältävä mikrosiru. Tässä on tietysti hintalappu. Näin on ehdottomasti niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat tähän asti sallineet lasten sisällyttämisen vanhempiensa passeihin. Alankomaissa passin enimmäishinta on yli 48 euroa ja lapsen sisällyttäminen vanhemman passiin maksaa 8,5 euroa. Kolmilapsiselle perheelle tämä merkitsisi siksi passien hankkimiskustannusten kaksinkertaistumista nykyisestä 120 eurosta 240 euroon. Kaikki vanhemmat tietysti antaisivat iloisina tuon rahamäärän, jos sillä edistettäisiin heidän lapsensa turvallisuutta. Eikö ole kuitenkin totta, että jos on mahdollista siepata lapsi, on myös mahdollista päästä käsiksi hänen passiinsa? Kun tarkistettu säädös on voimassa, ei ole enää mahdollista sisällyttää lapsia vanhempien passiin. Eikö kuitenkin ole niin, että joskus lapsen sisällyttäminen vanhemman passiin todella edistää lapsen turvallisuutta, koska siinä ilmoitetaan, kummalla vanhemmalla on lapsen huoltajuus? Miten sitten on mahdollista tarkistaa tehokkaasti huoltajuus?

Euroopan komission on kolmen seuraavan vuoden aikana tarkistettava, tarvitaanko täydentävää lainsäädäntöä, esimerkiksi lasten rajojen ylittämistä koskevia yhteisön sääntöjä. Tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat edelleen sangen jakautuneita tämän kysymyksen osalta. Kehotan komissiota hyödyntämään tarkistusta tutkiakseen, onko yhden passin käyttöönotto henkilöä kohti auttanut laskemaan lasten sieppausten määrää vai ei ja miten. Onko tämä kompromissi johtanut haluttuun tulokseen vai onko se vain aiheuttanut sivuvaikutuksia, jotka edellyttävät ratkaisua?

Arvoisa komission jäsen, lastemme turvallisuus edellyttää jatkuvaa huomiotamme. Nyt olemme ottamassa erityistä askelta. Jos on lapsen edun mukaista ottaa uusia askelia keskipitkällä aikavälillä, huomaatte varmasti, että tämän parlamentin kristillisdemokraatit ovat puolellanne.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, se, että parlamentin näkemys voitti tänään neuvoston yritykset ottaa biometrisiä tietoja koskevat rekisterit käyttöön 6-vuotiaiden lasten osalta, on sen perusperiaatteen voitto, että henkilötietoja voidaan kerätä ainoastaan, jos voidaan todistaa, että se on välttämätöntä, oikeasuhteista ja tietysti hyödyllistä, ja pelkäänpä, että neuvosto ja komissio ovat viime vuosien aikana laiminlyöneet tätä periaatetta usein lainsäädäntöaloitteissaan.

Lasten passien ja sormenjälkien osalta on ilmiselvää, että lapset tarvitsevat omat passinsa, joissa on biometriset tunnisteet, pyrittäessä estämään sieppauksia, lapsipornografiaa ja lapsikauppaa.

Samalla on kuitenkin selvää, että on laitonta kerätä kyseisiä tunnisteita, jos ne eivät ole välttämättömiä. Sormenjälkien osalta meillä on tutkimuksia, jotka osoittavat, että niistä on tuskin mitään hyötyä 6-vuotiaille lapsille. Heidän sormenjälkensä muuttuvat niin nopeasti, että niihin perustuvat passit ja tunnistaminen ovat hyödyttömiä.

Joten parlamentti on tänään saanut aikaan tasapainon. Se vaatii komissiolta vakavaa tutkimusta nähdäkseen, milloin lapsia todella voidaan suojella käyttämällä heidän sormenjälkiään, ja antaa kerätä niitä vain iässä, jolloin tiedämme varmasti, että niin on.

Joka tapauksessa lopuksi, passien biometristen tunnisteiden osalta olemme sanoneet "kyllä" haltijan tunnustamista varten, "kyllä" haltijan tunnistamista varten, "kyllä" sen varmistamiselle, että passia ei ole väärennetty, mutta "ei" sähköisten tietokantojen luomiselle miljoonista syyttömistä kansalaisista.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE).(PL) Haltijan biometrisiä tunnisteita sisältävien passien käyttöönotto on vastaus vaatimuksiin sitoutua asiakirjojen väärentämisen, terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjuntaan. Siksi on poikkeuksellisen tärkeää varmistaa korkea luottamus biometristen tietojen keräämismenettelyyn ja tietojenkeruuta koskevien yhteisten perusnormien luominen siten, että niiden turvallisuus ja luotettavuus taataan.

Tuen esittelijän ehdotusta tutkimuksen tekemisestä jäsenvaltioiden välisistä eroista passin saamiseksi esitettävien asiakirjojen alalla. Tämä johtuu siitä, että kyseisten asiakirjojen turvallisuustaso on tavallisesti alhaisempi kuin biometristen passien myöntämiseen sovellettava taso. Siihen liittyy vaara, että niitä väärennetään helpommin.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, turvallisuusnormeja koskevien säännösten yhdenmukaistamisen ja siihen liittyvän biometristen tunnisteiden käyttöönoton pitäisi edistää asiakirjojen varmentamista niiden tarkistamisen aikana, joten se on osa väärentämisen torjuntaa. Näillä tekijöillä puolestaan taataan tehokkaampi rikosten, terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjunta.

Koska uusien tekniikoiden käyttöä varten ei ole asianmukaisia testejä, jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön omat vaatimuksensa kansalaisoikeuksien suojelun alalla. On määrättävä ikäraja, jota vanhemmilla lapsilla on oltava passi, ja on päästävä eroon siitä, että passin haltijalle ja hänen lapsilleen myönnetään yksi passi, jossa ei ole biometrisiä tietoja. Tällaiset tilanteet voivat edistää lapsikauppaa, koska lapsen henkilöllisyyden tarkistaminen on vaikeaa. Jokaisella henkilöllä pitäisi olla oma passinsa, jotta tällainen menettely voitaisiin tehdä mahdottomaksi.

Lopuksi haluaisin korostaa, että passien ja muiden henkilöllisyysasiakirjojen haltijoiden turvallisuuden varmistamiseksi pitäisi soveltaa suurta harkintaa biometristen tietojen keräysprosessissa.

 
  
MPphoto
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, on totta, että muutetulla ehdotuksella, joka meitä pyydetään hyväksymään, saatetaan saada aikaan parannuksia tietyissä jäsenvaltioissa, joissa biometrisiä tunnisteita otetaan jopa pikkulapsilta, ja estetään väliaikaisesti tiettyjä jäsenvaltioita pakottamasta kyseisiin menettelyihin alle 12-vuotiaita henkilöitä, joilta ei tällä hetkellä vaadita tietyissä maissa missään tapauksissa henkilökohtaista passia matkustamista varten.

Meidän on arvioitava ehdotettuja poikkeuksia niiden hyväksymisen todellisten vaikuttimien perusteella, koska biometristen tunnisteiden ottamista koskevasta ikärajasta huolimatta saatamme kaikki poikkeuksetta olla jossakin vaiheessa sähköisessä rekisterissä.

Juuri tämän kaltaisilla asetuksilla pidetään yllä ja edelleen institutionalisoidaan niiden menetelmien käyttöä, joilla kansalaisista – ja miten monesta syyttömästä kansalaisesta − pidetään kaikkialla rekistereitä, ja annetaan oikeus käsitellä arkaluonteisia henkilötietojamme.

Siksi on meidän velvollisuutemme muistuttaa kansalaisia, joita muutaman kuukauden kuluttua pyydämme jälleen antamaan äänensä Euroopan unionin periaatteiden ja politiikan puolesta, että emme kannata kyseisiä toimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, teoriassa biometristen tietojen kerääminen on varmasti yksi tapa varmistaa, että passeja ja matkustusasiakirjoja ei voida väärentää. Uudet tekniikat ennen kaikkea auttavat meitä toivottavasti torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja laittomien maahanmuuttajien tulvaa.

Kaikkien jäsenvaltioiden on kuitenkin tässä suhteessa ymmärrettävä, että Frontexia on ajanmukaistettava rahoituksen ja henkilöstön osalta, jotta se voi toteuttaa tehtävänsä todella tehokkaasti. Jos sisärajoja ei ole, ulkorajoja on suojeltava vastaavasti. Kun hakkerit kerskuvat internetissä, miten helppoa on väärentää sormenjälkiä Saksan rekistereihin, ja huomauttavat, että jos henkilökortit pienennetään luottokorttikokoon, valokuvat leikataan digitaalisesti halutun kokoiseksi, mikä tekee biometrisestä tunnistamisesta vaikeampaa, on helppoa alkaa epäillä tätä tekniikkaa.

Yksi asia on varma: jos biometrisiä tietoja käytetään, meille tavallisille ihmisille on taattava tietosuoja.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE-DE).(HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaani Carlos Coelhoa hänen erinomaisesta työstään. Haluaisin kommentoida vain yhtä mietinnön kohtaa.

Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että ihmiskauppa ja erityisesti lapsikauppa ovat kohonneet huolestuttavalle tasolle sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella. Minun mielestäni on siksi myönteinen askel eteenpäin, että alaikäiset voivat tulevaisuudessa ylittää EU:n ulkorajat omalla passillaan. Lapsikaupan näkökulmasta tämä voi toisaalta tarjota enemmän turvaa, mutta toisaalta on tunnustettava, että lapsi, jolla on oma asiakirjansa, voi matkustaa kenen kanssa tahansa.

Pidän valitettavana, että yhteisessä ehdotuksessa ei mainittu, että alaikäisten passeissa pitäisi olla heidän henkilötietojensa lisäksi niiden ihmisten henkilötiedot, jotka ovat heidän huoltajiaan. On totta, että ehdotuksen 1 artiklassa todetaan, että komissio esittää kertomuksen yksinään tai saattajan kanssa matkustavia jäsenvaltioiden ulkorajat ylittäviä lapsia koskevista vaatimuksista ja esittää tarvittaessa ehdotuksia jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien lasten suojelemisesta.

Tämä tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuutta varten, ja siksi pyydän komissiota yhdessä asiaankuuluvien järjestöjen kuten Etyjin, OECD:n, Unicefin, UNHCR:n, IOM:n ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä Europolin kanssa arvioimaan kehitystä ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi tehokkaammin. Kokemus osoittaa, että ihmiskaupan uhrina olevien lasten määrä kasvaa tasaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja Barrot, hyvät naiset ja herrat, onnittelen Carlos Coelhoa, Martine Rourea ja muita jäseniä heidän työstään. Neuvosto antoi joulukuussa 2006 asetuksen jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista. Meidän on nyt pitänyt ryhtyä uusiin toimenpiteisiin lasten sieppausten ja lapsikaupan torjunnassa.

Lasten passien käyttö periaatteen "yksi henkilö – yksi passi" mukaan voi olla perustavanlaatuinen keino tämän vaikean ja merkittävän taistelun voittamisessa. Kotimaassani Portugalissa sormenjälkien kerääminen 6-vuotiailta ja sitä vanhemmilta lapsilta on jo pitkä käytäntö, minkä takia minä en sitä ehkä vastustakaan. EU:n asian kannattajana uskon, että yhdenmukaistaminen tässä asiassa on tärkeää. Minusta on lohdullista tietää, että jäsenvaltioiden, jotka Portugalin tapaan asettivat kauan sitten sormenjälkien ottamisen vähimmäisiäksi kuusi vuotta, ei tarvitse muuttaa kansallista lainsäädäntöään.

Minun on korostettava, että nyt vahvistettava passien turvallisuus ei pääty siihen, että passi on olemassa. Passi itsessään vastaa kasvaneeseen turvallisuustasoon alkaen passin myöntämiseen vaadituista asiakirjoista biometristen tietojen keräämisen kautta varmentamiseen ja vertaamisen rajatarkastusasemilla. Tämä mietintö on jälleen uusi askel henkilöiden oikeuksien vahvistamisessa ja heidän turvallisuutensa takaamisessa.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc (PPE-DE).(SL) Tuen mietintöä, jonka on laatinut esittelijä Carlos Coelho, joka on, kuten tavallista, saanut aikaan erinomaisen työn. Olen samaa mieltä esitetyistä ehdotuksista, myös siitä, joka koskee periaatetta "yksi henkilö – yksi passi".

Haluaisin kuitenkin kuulla, mitä erityisesti komissiolla tai jopa kollegallani Carlos Coelholla on sanottavanaan siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, kun lapset matkustavat yksin, ilman vanhempiaan, koska asiakirjoista, joita heillä on oltava mukanaan, ei ole yhdenmukaista politiikkaa. Esittelijän ehdotus on, että huoltajien nimet pitäisi painaa lapsen passiin. Joskus kuitenkin lapset matkustavat muiden perheenjäsenten saattamina, ja he saattavat itse asiassa asua heidän kanssaan ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna meidän pitäisi olla järkevän joustavia tässä asiassa.

Toisaalta olen huolissani siitä, että kukaan ei ole kyseenalaistanut 6-vuotiaiden lasten yksinään matkustamisen toteuttamiskelpoisuutta. Se voisi olla mahdollista lentokoneella (ei puhuta tässä kohdassa mahdollisista vaurioista, joita lapsi – 6-vuotias poika tai tyttö – voi saada lentokoneessa), koska lapsi voidaan saattaa koneeseen, joku voi tavata hänet määränpäässä ja viedä hänet esimerkiksi vanhempien tai jonkun muun luo. Mitä järjestelyjä pitäisi soveltaa, kun lapset matkustavat junalla, linja-autolla tai muulla julkisen liikenteen välineellä? Miten sitä valvottaisiin? Jos on olemassa vanhempia, jotka ovat tarpeeksi vastuuttomia lähettääkseen lapsensa tuollaisille matkoille, minun mielestäni meidän pitäisi omaksua tähän myönteisempi kanta ja sanoa, että lapset eivät saa matkustaa yksin niin nuorina. Se saattaa kuulosta hieman kovalta, mutta koska on jo puhuttu paljon siitä, miten arvokkaita lapset ovat, ja sieppauksista ja niin edelleen, meidän pitäisi antaa tästä asiasta rohkeampi lausunto.

Haluaisin myös kysyä komissiolta, mitä kuuluu neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteiselle lausunnolle viisumin myöntämiseen tarvittavien alkuperäisten asiakirjojen luotettavuudesta? Tämä johtuu siitä, että olen hieman huolestunut, että jos se on totta, tietyssä jäsenvaltiossa käytettävä järjestelmä saattaa sallia väärinkäytön myöntämisen aikana. Haluaisin esittää viimeisen kysymyksen komissiolle tai ehkä Carlos Coelholle: mitä meidän pitäisi tehdä, kun ihmiset tulevat rajalle, mutta heidän passiensa tiedot eivät vastaa virallisten tietokantojen tietoja? Mielestäni meidän pitäisi ottaa käyttöön ohjeet, jotka hyödyttävät lasta tai pikemmin matkustajaa.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, tuhannet lapset joutuvat vuosittain lapsikauppiaiden uhreiksi ja vielä useampia siepataan. Nykyiset tutkimuksest osoittavat, että kyseisten rikosten uhreina ovat yksin matkustavat alaikäiset. Siksi pidämme myönteisenä sitä, että Euroopan komissio ottaa nyt vanhaan asetukseen tekemiensä tarkistusten nojalla lapset asianmukaisesti huomioon. Kun vaadimme, että myös lapsilla pitäisi olla biometriset tiedot passeissaan tietystä iästä alkaen, se ei johdu joukkohysteriasta, jota en todellakaan jaa, vaan siitä, että tahdomme suojella lapsiamme paremmin. Kyseinen suoja voidaan kuitenkin tarjota vain, jos kaikilla lapsilla on omat passinsa, joissa on biometriset tiedot ja huoltajien nimet.

Tietojenkeruun osalta ryhmälleni on erityisen tärkeää, että kaikkien kansalaisten biometristen tietojen keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn paras mahdollinen suoja taataan ja että meidän on aina oltava selvillä siitä, kuka voi käyttää kyseisiä tietoja. Tätä kohtaa koskevilla neuvoston asetuksilla ja päätöksillä säädetään hyvin korkeatasoisista suojamekanismeista ja valvontaelimistä tietojen väärinkäytön estämiseksi. Minun on sanottava, että luotan lujasti kansallisiin viranomaisiini toisin kuin moniin yksityisiin yrityksiin, joista jotkin voivat toimittaa suojaamatonta tietoa kolmansille osapuolille skandaalimaisten porsaanreikien avulla ja saada asianmukaisen korvauksen sen tekemisestä. Juuri tämän takia on niin tärkeää, että kansalliset viranomaiset hyödyntävät saavutettua luotettavuuttaan ja työskentelevät tiiviisti tietosuojaviranomaisten kanssa. Täällä tapahtuneen vastaisesti tämä sisältää sen, että Euroopan komissio kunnioittaa oikeudellisia velvoitteitaan kuulla Euroopan tietosuojavaltuutettuja.

(PT) Haluaisin onnitella ystävääni Carlos Coelhoa hänen tälle parlamentille tekemästään erinomaisesta työstä. Kiitos paljon.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . − (BG) Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin onnitella esittelijää, Carlos Coelhoa, hänen tässä mietinnössä kansainvälisten matkustusasiakirjojen korkeamman turvallisuustason varmistamisen ja Euroopan unionin kansalaisten henkilötietojen ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelun välillä saavuttamastaan tasapainosta. Monien teknisten vaatimusten parantamista koskevilla ehdotuksilla tuetaan rajatylittävän rikollisuuden, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaa. Bulgarian kaltaisille rajavaltioille, joihin kohdistuu maahanmuuttovirroista ja kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta peräisin olevaa ulkoista painetta, uusien normien nopea ja menestyksekäs käyttöönotto on olennaisen tärkeää EU:n ulkorajojen suojelemiseksi.

Kotimaassani on valitettavasti monia vakavia tapauksia, jotka koskevat kadonneita lapsia, joista tähänkään mennessä ei ole mitään tietoa. Siksi minun mielestäni tällä mietinnöllä annetaan vakaat suuntaviivat Euroopan nuorimpien kansalaisten passien turvatekijöiden ja biometriikan normien tulevalle kehitykselle. Periaatteen "yksi henkilö – yksi passi" käyttöönotolla heille tarjotaan vielä korkeampitasoista turvallisuutta Euroopan unionin alueen ulkopuolella matkustettaessa. Ehdotuksella lisätä täydentäviä tietoja alle 18-vuotiaiden lasten passeihin rajoitetaan lapsikaupan laittomaan toimintaan liittyviä mahdollisuuksia. Sovellettaessa asetusta kansalliseen lainsäädäntöön jäsenvaltioiden on ehdottomasti käsiteltävä mahdollisia taloudellisia seurauksia suurperheille. Myös muutamat aiemmin puhuneet kollegamme mainitsivat tämän. Näiden perheiden liikkumisen vapautta ei saa rajoittaa siksi, että niiden on maksettava suuri määrä rahaa lastensa passeista.

Lopuksi minun on sanottava henkilöiden vapaasta liikkumisesta Euroopan unionissa, että minun mielestäni voidaan poistaa ikärajat henkilökorttien saamiselle, koska myös sillä rohkaistaan EU:n nuorimpien henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja taataan se.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää ja sanomalla, että tuen tätä mietintöä. Mielestäni mietintö ei ole pelkästään merkittävä vaan myös hyvä. Aloitan ehkä täällä esitetystä lausunnosta, jonka mukaan passi on jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädäntönsä mukaan myöntämä asiakirja. On totta, että meillä on erilaisia passeja, myös kansien lisäksi, mutta on tärkeää löytää tasapaino sen välillä, että näiden passien turvatoimilla tunnistetaan Euroopan unionin kansalainen tai muu Euroopan unionin alueelle tuleva henkilö ja sen välillä, että samalla torjutaan rikollisuutta, josta suuri osa liittyy passeihin, kuten laitonta maahanmuuttoa, terrorismia, lapsikauppaa ja asiakirjojen väärentämistä. Tässä mietinnössä on mielestäni löydetty tämä tasapaino. Ei ole mitään merkkejä siitä, että mietintöön sisällyttämämme rajoitukset vaikuttaisivat millään tavoin jäsenvaltioihin passien myöntämisessä tai rajoittaisivat niitä.

Haluan kiinnittää huomiota yhteen periaatteeseen, jota kannatan täysimääräisesti: periaate "yksi henkilö – yksi passi". Lasten osalta se on hyvä periaate, mutta mielestäni se ei saisi olla taloudellinen este vanhemmille, jotka haluavat lapsilleen passin mutta joiden varat saattavat olla rajalliset. Haluan myös kiinnittää huomiota mietinnön yhteen heikompaan kohtaan, vaikka esittelijä onkin kiinnittänyt siihen huomiota, nimittäin siihen, että nykyaikaisia, testaamattomia tekniikoita on arvioitava uudelleen, ja on hyvä, että voimme tehdä sen kolmen vuoden kuluttua. Kehotan myös, että Euroopan tietosuojavaltuutetun asema otetaan kuitenkin huomioon. Kyseisen EU:n elimen on oltava vahvemmin mukana koko menettelyssä ja siihen minä kehotan.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää Carlos Coelhoa. Tämä mietintö on hyvin merkittävä Euroopan tulevaisuudelle ja sen 500 miljoonalle kansalaiselle: muun muassa heidän turvallisuudelleen, turvalleen ja terrorismin vastaisille toimenpiteille. Kuten Dushana Zdravkova sanoi, jos tekniikkaa on, meidän pitäisi hyödyntää sitä.

Lasten näkökulmasta Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis ja muut ovat sanoneet, että se voi olla elintärkeä ase esimerkiksi lasten salakuljetuksen torjumisessa.

Tärkein kohta on kuitenkin itse asiassa uusi 4 artiklan 3 kohta, jossa todetaan, että biometrisiä tietoja ei käytetä ainoastaan aitouden toteamiseen vaan myös haltijan henkilöllisyyden varmistamiseen vertaamalla tunnisteita suoraan saatavilla oleviin tunnisteisiin. Useimmat maat luottavat tällä hetkellä miltei yksinomaan valokuviin, ja arvioisin, että hyvin harvat ihmiset – ehkä ette edes te, arvoisa puhemies, tai edes puheenjohtaja Barroso – muistuttavat passikuviaan – ei sillä, että monet meistä edes haluaisivat! Joten minun mielestäni jos uusia henkilöllisyyttä koskevia menettelyjä ja menetelmiä on saatavilla, meidän pitäisi olla valmiita käyttämään niitä.

Urszula Gacekista ja Gerard Battenista ja heidän Yhdistyneen kuningaskunnan vastaisesta "lyö ja juokse" -menetelmästään – koska he eivät ole täällä kuulemassa vastauksia – sanoisin, että Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä ei ole luultavasti parempi eikä huonompi kuin monet muut Euroopan unionissa. Meillä on tarkastuksia ja arviointeja, mutta pystymme toimimaan paremmin. Jos saatavilla on 2000-luvun tekniikkaa, meidän pitäisi olla valmiita hyödyntämään sitä, ja kuten Genofewa Grabowska sanoi vähän aikaa sitten, meidän pitäisi olla valmiita muuttamaan sitä jatkuvasti käyttääksemme mahdollisimman hyvin Euroopan unionin valmiuksia.

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Lasten suojeleminen sieppauksilta ja ihmiskaupalta edellyttää lasten passien käyttöönottoa.

Periaate "yksi henkilö – yksi passi" tarkoittaa, että kaikille Schengenin alueen ulkopuolelle matkustaville lapsille myönnetään passi. Uudella tunnistusjärjestelmällä yksinkertaistetaan rajavalvontaa. Välineisiin, joilla lapsia suojellaan sieppauksilta, kuuluvat eurooppalainen auttava puhelin, johon voidaan ilmoittaa kadonneista, siepatuista tai seksuaalisesti hyväksikäytetyistä lapsista, biometrisiä tietoja sisältävät passit ja pian käynnistettävä yleiseurooppalainen lasten sieppauksia koskeva hälytysjärjestelmä.

Biometristen tietojen hankkimista ja käyttämistä koskevan prosessin luottamuksellisuuden korkean tason varmistamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tuen esittelijän näkemystä siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden sormenjälkitunnistusjärjestelmien mahdollisista puutteista on tehtävä tutkimus. Samoin olisi harkittava sormenjälkien vertailussa käytettävän yhteisen eurooppalaisen järjestelmän käyttöönottoa.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Haluaisin onnitella Carlos Coelhoa tästä mietinnöstä.

Pidän myönteisenä tätä aloitetta, jossa osoitetaan, että Thessalonikin Eurooppa-neuvoston jälkeen on saavutettu todellista edistystä matkustusasiakirjojen ja niiden haltijoiden välisen yhteyden laatimisessa ja periaatteen "yksi henkilö – yksi passi" hyväksymisessä.

Haluaisin korostaa kolmea merkittävää näkökulmaa.

Ensinnäkin meidän on mukautettava tässä mietinnössä esitettyjä periaatteita ja poikkeuksia tuloksiin ja käytännössä kokemiimme ongelmiin. Tämä tarkoittaa, että on keskityttävä tässä mietinnössä tarkoitettuun 3-vuotiseen arviointijaksoon, jonka aikana sekä jäsenvaltioiden että komission on yritettävä määritellä teoreettisten periaatteiden ja käytännön esteiden väliset suositukset.

Toiseksi tallennettujen tietojen turvallisuuteen ja haltijan henkilöllisyyden suojeluun liittyy vakava ongelma.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että matkustusasiakirjojen tai passien myöntämiseen vaadituille menetelmille on laadittava yhteiset periaatteet, koska tämä vaihe on erittäin tärkeä sekä tietokantojen turvallisuuden varmistamiseksi että kyseisten asiakirjojen väärentämisen estämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, vielä hetki kiittääkseni teitä, hyvä Carlos Coelho, ja kertoakseni teille, että oli suuri ilo työskennellä teidän kanssanne, koska osoititte aina suurta taitoa, te todella osaatte kuunnella ja analysoida ja teidän ansiostanne olemme saaneet aikaan tämän tuloksen.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . − (RO) Romaniassa otettiin biometriset passit käyttöön 1. tammikuuta 2009 alkaen. Tällaisissa passeissa on 50 turvatekijää, ja niissä on ensimmäistä kertaa Euroopan unionissa tekijä, jonka avulla voidaan tunnistaa sekä henkilön kasvot että sormenjäljet.

Romania on siten ryhtynyt merkittäviin toimenpiteisiin liittyäkseen Schengeniin alueeseen, mitä on suunniteltu vuodelle 2011. Biometristen passien käyttöönotolla täytetään lopulliset perusehdot Romanian liittymiselle viisumivapausohjelmaan. Tämän takia kieltäytyminen poistaa viisumivaatimus Yhdysvaltoihin meneviltä romanialaisilta perustuu nyt ainoastaan subjektiivisiin perusteisiin, ja toivon, että Yhdysvallat ottaa tämän asianmukaisesti huomioon.

Haluaisin onnitella vielä kerran esittelijää huomattavien parannusten lisäämisestä asetukseen, erityisesti yhdenmukaisen eurooppalaisen järjestelmän luomisesta biometristen osien ja mikrosiruun tallennettujen tietojen vastaavuuden todentamiselle.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Biometristen passien turvallisuusnormien yhtenäistäminen EU:n tasolla on Schengenin säännöstön säännösten laajentamista. Asetuksella säädetään yleisestä velvoitteesta antaa sormenjäljet, jotka tallennetaan passiin kontaktittomalle mikrosirulle.

Tuen poikkeuksia, jotka koskevat alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkien antamista, ja kehotan tarkistamaan ja yhdenmukaistamaan erityisen kansallisen lainsäädännön.

Mielestäni biometristen passien tietoja on käsiteltävä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Komission ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen tämän biometristen passien tietojen käsittelyä koskevan säännöksen noudattamisen sekä rajalla että asiaankuuluvien tietokantojen ylläpitoa koskevan prosessin aikana tilanteissa, jolloin kansallisessa lainsäädännössä on tämä säännös.

Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että biometristen passien voimassaoloajan rajoittaminen niiden ihmisten osalta, jotka eivät voi väliaikaisesti tai pysyvästi antaa sormenjälkiä, 12 kuukauteen tai vähempään vaikeuttaa vammaisten ihmisten elämää. Siksi pyytäisin komissiota arvioimaan asianomaisen tekstin uudelleen.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, kenenkään lakia noudattavan ihmisen ei pitäisi olla huolissaan siitä, että hänen tai hänen lastensa henkilöllisyys vahvistetaan. Siksi pidän biometristen tietojen käyttöä passeissa ja muissa asiakirjoissa myönteisenä.

Haluaisin vain ottaa yhden kohdan esiin tulevaisuutta varten. On totta, että biometriset tunnisteet eivät pysy samana lapsuudesta aikuisuuteen yhtä lukuun ottamatta: DNA-sormenjälkiä. Ne pysyvät saman hedelmöityksestä kuolemaan ja vielä senkin jälkeen. Nykyään on mahdollista tunnistaa henkilö vielä monta vuotta hänen kuolemansa jälkeen vain saamalla pieni näyte luun jäänteistä. DNA-sormenjälkiä koskeva tekniikka on nykyään nopeaa, se on halpaa, ja se voidaan tehdä vain muutaman sellaisen solun avulla, jotka voidaan saada joko suun limakalvoista nopeasti otetun näytteen avulla tai esimerkiksi napanuorasta otetun verinäytteen avulla.

Siksi ehdotan, että tulevaisuudessa meidän pitäisi harkita DNA-sormenjälkien käyttämistä kaikkien EU:n kansalaisten ainoana biometrisenä tunnisteena – joka on varmasti sama kunkin ihmisen osalta.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, kiitokseni Carlos Coelholle sekä onnitteluni hänen mietinnöstään. Me kaikki olisimme olleet pettyneitä, jos hänen mietintönsä olisi ollut alle ihannetuloksen, koska olemme jo tottuneet siihen, että hänen mietintönsä ovat sen tasoisia. Pidin erityisesti siitä, että Carlos Coelho osoitti alusta asti selkeästi, että hänen mietinnössään on kyse lasten turvallisuudesta. Voimme saada sen aikaan myöntämällä turvallisia passeja ja ottamalla sormenjälkiä varmistaaksemme, että on mahdollista tarkistaa, onko rajan ylittävä henkilö todella passissa näkyvä henkilö.

Tämä on siten tavoite, jota voidaan käyttää lasten turvallisuuden aikaansaamiseksi. Se, että keskustelemme nyt siitä, pitäisikö sormenjäljet ottaa 6-vuotiaana vai 12-vuotiaana, on tekninen kysymys, ei kysymys näkökulmasta. Minä en kokisi ongelmaksi sormenjälkien ottamista kuudesta vuodesta alkaen, koska tässä kaikessa on kyse lapsista ja heidän turvallisuudestaan. Minusta on itsestään selvää, että tietosuojalakeja on noudatettava. Meidän ei pitäisi edes keskustella siitä. Sen valvominen on perustuslaillisen valtion tehtävä. Jos saamme aikaan tilanteen, jossa meillä on turvalliset passit ja jossa tietosuojalakeja noudatetaan, Euroopan unioni on edistynyt ratkaisevasti lasten etujen osalta ja lapsikaupan ja lasten salakuljetuksen torjunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, luulen, että koko parlamentti on osoittanut kunnioitusta Carlos Coelhon työlle ja hänen ominaisuuksilleen, ja haluaisin lisätä oman osani Martine Rouren esittämään ylistykseen.

Haluaisin sanoa Gérard Deprez'tä mukaillen, että meidän on yritettävä saada aikaan koko ajan luotettavammat ja vertailukelpoisemmat biometriset tiedot, joiden avulla voimme hyödyntää paremmin pisimmälle kehittyneitä tekniikoita varmistaaksemme turvallisuuden tässä asuttamassamme vapaassa tilassa. Sitä varten tämä kokous on suunniteltu. Siksi pidän myönteisenä sitä, että myös parlamentti on sitoutunut tähän ponnistukseen, jolla pyritään tekemään lasten tunnistamisesta varmempaa, mikä on välttämätöntä heidän turvallisuudelleen.

Minulta on kysytty, onko meillä jo todisteita näiden menettelyjen tehokkuudesta. Sanoisin, että vain käyttämällä voimme asianmukaisesti tarkistaa tehokkuuden, mutta sitä ennen kaikki näyttää osoittavan, että yksin matkustavien lasten tunnistamisen parantuminen johtaa turvallisuuden parantumiseen. Joka tapauksessa emme voi olla ottamatta tätä tärkeää tavoitetta huomioon. Annan parlamentille monia vastauksia moniin kysymyksiin.

Ensinnäkin minun on sanottava, että komissio on ehdotuksissaan aina korostanut tietosuojaa. Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultiin perusehdotuksesta, ja hän teki huomioita, jotka komissio on ottanut huomioon. Haluaisin myös todeta, että tunnisteiden osalta normimme on yhtenäistetty Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) normien kanssa, mikä, kuten on sanottu, helpottaa vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa.

Seuraavaksi muistuttaisin teitä siitä, että lasten passeista koituu tietysti kustannuksia perheille, mutta se kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan, ja huomauttaisin, että Schengenin alueella matkustamiseen riittää henkilökortti. Passia tarvitaan ainoastaan matkustamiseen Euroopan unionin ulkopuolelle.

Lopuksi haluan vahvistaa, että komissio aikoo tehdä vertailevan tutkimuksen yksin matkustavista alaikäisistä jäsenvaltioissa voimassa olevista säännöistä. Ehdotamme asianmukaisena ajankohtana, että neuvosto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi tehokkaammin ja lapsikaupan estämiseksi. On erittäin selvää, että parlamentti aivan oikein haluaa tätä tutkimusta, ja minä tietysti sitoudun vastaamaan, että henkilöstöni tuottaa sen mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman nopeasti.

Tässä on kaikki, mitä minulla on sanottavana, lukuun ottamatta sitä, että toistan kiitokseni parlamentille siitä, että se on jälleen kerran antanut hyvin rakentavan panoksen EU:n lainsäädäntöön.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, jos keskustelusta on käynyt ilmi yksi asia, se on se, että tämän parlamentin suuri enemmistö on huolissaan ihmiskaupan ja erityisesti lapsikaupun tehokkaasta torjumisesta. Se on suurin hyöty tästä toimenpiteestä, jonka hyväksymme, ja olen iloinen siitä, että melkein kaikki puhujat ovat käsitelleet sitä.

Haluaisin jälleen kerran kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä, ja se ei ole turhaa ylistystä. On oikeudenmukaista sanoa, että kollegallani Martine Rourella oli keskeinen asema sopimuksen varmistamisessa, ja komission jäsen Barrot ja puheenjohtajavaltio edistivät sitä myös paljon. Haluaisin erityisesti kiittää komission jäsentä Barrot'a komission valmiudesta antaa institutionaalista tukea lapsikaupan torjunnan elähdyttämiselle sekä sen valmiudesta tehdä yhteistyötä kolmen pyytämämme tutkimuksen osalta: lasten sormenjälkien luotettavuudesta, matkustusasiakirjojen myöntämiseen vaadituista asiakirjoista ja virheellisten hylkäyksien osuudesta, jotka ovat muutamia niistä huolista, joita meillä on näiden sääntöjen täytäntöönpanon osalta.

Lopuksi, arvoisa puhemies, Mihael Brejc nosti esiin kysymyksen: hän kysyi, pystymmekö sanomaan, että passien myöntäminen on turvallista. Ollakseni aivan rehellinen minun on sanottava, että tämä vaihtelee maasta toiseen. Joillakin mailla on tiukempi järjestelmä kuin toisilla, ja se on toinen syy, miksi tutkimus matkustusasiakirjojen myöntämiseen vaadituista asiakirjoista on hyvin tärkeä. Tiedän, että tällä alalla EU:lla ei ole toimivaltaa – passien myöntäminen on kansallinen erioikeus – ja siksi olin hyvin tyytyväinen, kun komission jäsen Barrot suostui siihen, että Euroopan komissio tekee yhteistyötä matkustusasiakirjojen myöntämiseen vaadittavien asiakirjojen osalta. Ei ole mitään järkeä, että passit ovat hyvin turvallisia, jos tätä turvallisuutta voidaan sabotoida myöntämisprosessin aikana. Jäsenvaltioille ei määrätä toimenpiteitä, vaan jaetaan parhaita käytäntöjä, jotta voimme taata, että EU:n passi on turvallista todellisuutta ulkorajoillamme. Kiitos paljon kaikille teille yhteistyöstänne.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna keskiviikkona klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjallinen.(ET) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, tämän asetuksen antaminen on tärkeä askel EU:n matkustusasiakirjojen tekemisessä turvallisemmiksi. Sen ansiosta 29. päivään kesäkuuta 2009 mennessä passin ja sen haltijan välillä pitäisi EU:ssa olla selvä yhteys, millä edistetään huomattavasti passien suojaamista väärentämiseltä.

Pidän erityisen myönteisenä periaatteen "yksi henkilö – yksi passi" täytäntöönpanoa, millä mahdollistetaan matkustamisen turvallisuuden parantaminen erityisesti lasten osalta ja estetään lapsikaupassa ja lasten sieppauksissa mukana olevien henkilöiden toimia. On kiitettävää, että tämä vaatimus pannaan nyt täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Virossa se on ollut voimassa vuodesta 2000 lähtien.

Matkustusasiakirjojen turvaamisen lisäksi jäsenvaltioiden rajavartijoilla on merkittävä tehtävä, ja heidän on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota huoltajan kanssa tai ilman huoltajaa matkustavien ja EU:n ulkorajat ylittävien alaikäisten henkilöiden tutkimiseen, kuten he tekevät aikuisten osalta.

Matkustusasiakirjojen turvallisuus ei missään nimessä rajoitu passeihin, ja koko prosessi ei ole yhtään merkityksettömämpi. Joten ei ole mitään syytä parantaa passien turvallisuutta, ellei samalla kiinnitetä huomiota ketjun muihin lenkkeihin.

Minun mielestän Euroopan komission pitäisi sen lisäksi, että se tekee matkustusasiakirjoista turvallisempia, harkita EU:n yhteisen lähestymistavan hyväksymistä, jotta sillä voitaisiin korvata tällä hetkellä 27 jäsenvaltiossa voimassa olevat EU:n ulkorajat ylittävien lasten suojelua koskevat erilaiset säännöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen.(RO) Terroriuhkien takia joidenkin täydentävien turvallisuutta koskevien ja biometristen osien käyttöönottamisesta on tullut välttämätöntä Euroopan unionissa liikkuvien matkustajien suojelemiseksi. Tärkeimmät osat ehdotuksessa asetukseksi ovat lapsikaupan torjunta ottamalla käyttöön periaate "yksi henkilö – yksi passi" ja sormenjälkien ottamiseen alle 12-vuotiailta lapsilta liittyvien poikkeusten käyttöönotto. Joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännöllä kuitenkin sallitaan sormenjälkien ottaminen alle 12-vuotiailta lapsilta, mutta se on mahdollista ainoastaan neljän vuoden siirtymäajan aikana. On kuitenkin ehdoton kuuden vuoden ikäraja. Joissakin jäsenvaltioiden tekemissä pilottitutkimuksissa on korostettu sitä, että alle 6-vuotiaiden lasten sormenjälkien laatu ei ole hyvä ja että ne voivat myös muuttua lasten kasvaessa. Ikärajan asettaminen vähentää vaaraa tehdä virhe, kun ihmisiä tunnistetaan ottamalla heidän sormenjälkensä. Se myös vaikeuttaa tilaisuutta ihmiskauppaan. Matkustajien suojelun tarve on tullut vielä selvemmäksi vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. Suojelu- ja turvallisuustason nostamiseen on kuitenkin liitettävä takuu matkustajien oikeuksista ja arvokkuudesta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisesti.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö