Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0500/2008

Predkladané texty :

A6-0500/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0015

Rozpravy
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Bezpečnostné znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. Ďalším bodom programu je správa (A6-0500/2008) pána Coelha v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (KOM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, spravodajca. (PT) Vážený pán predsedajúci, pán Barrot, dámy a páni, cieľom návrhu, o ktorom dnes rokujeme, je zmena nariadenia schváleného v roku 2004, ktorým sa vylepšili a harmonizovali bezpečnostné normy týkajúce sa ochrany pasov a cestovných dokladov občanov EÚ proti podvodnému použitiu a zároveň sa zaviedli prvky biometrickej identifikácie. Na rozdiel od roku 2004 sme tentoraz použili spolurozhodovací postup. Chcem sa poďakovať francúzskemu predsedníctvu a pánovi komisárovi Barrotovi za ich nesmiernu angažovanosť v tejto veci, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody v prvom čítaní. Tiež by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za ich prácu a spoluprácu, ktorá bola na dosiahnutie tohto výsledku nenahraditeľná.

Toto riešenie bolo nevyhnutné, ak si uvedomíme, že toto nariadenie vstúpilo do platnosti v roku 2004 a najneskôr od júna tohto roku by všetky členské štáty museli odoberať odtlačky prstov deťom od narodenia. Avšak podľa existujúcich štúdií, ktoré sú výsledkom pilotného projektu realizovaného v niekoľkých členských štátoch, je veľmi ťažké odobrať alebo sa vôbec spoľahnúť na odtlačky prstov detí vo veku menej ako šesť rokov. Je pravda, že národné zákonodarné orgány by mohli vytvoriť výnimky z tejto povinnosti. To by však znamenalo, že do vekovej hranice, po ktorú by bola táto výnimka udelená, by mohli byť vydávané len dočasné pasy. To by znamenalo nadmernú záťaž pre rodičov, ktorí by museli pre svoje deti vybavovať pasy vždy, keď by chceli vycestovať zo schengenského priestoru.

Preto sa nám podarilo dosiahnuť dohodu stanovením štvorročného obdobia, počas ktorého by bola veková hranica stanovená na 12 rokov, spolu s únikovou klauzulou, ktorá by dovoľovala štátom, ktoré už prijali právne predpisy zakotvujúce nižšiu hranicu, aby túto hranicu aplikovali pod podmienkou, že táto hranica nie je nižšia ako šesť rokov. Očakávala sa aj klauzula o preskúmaní, ktorá by zohľadňovala výsledky štúdie týkajúcej sa detských odtlačkov prstov, ktorej vypracovanie sme si vyžiadali od Komisie a ktorá by stanovovala, že veková hranica bude definitívne stanovené a harmonizovaná pre všetky členské štáty o štyri roky.

Druhá výnimka bola prijatá vo vzťahu k osobám, ktoré sú z rôznych dôvodov fyzicky neschopné poskytnúť odtlačky prstov. Prijaté bolo tiež odporúčanie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo „jedna osoba – jeden pas“. Ako povedal Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, je to ďalší prínos v boji proti obchodu s deťmi.

S cieľom chrániť deti sme tiež dosiahli medziinštitucionálnu dohodu uzavretú medzi tromi inštitúciami o vypracovaní spoločnej pozície k prijatiu potrebných pravidiel na ochranu detí proti únosom a obchodovaniu s nimi. Príslušné iniciatívy by mala Komisia prijať v rámci príslušnej oblasti občianskeho práva.

Musím priznať, že zápasíme s problémom zredukovaných kompetencií Únie v tejto záležitosti: vydávanie pasov je vnútroštátnou kompetenciou a Európska únia môže zasiahnuť len v súvislosti s posilnením biometrických údajov v pasoch a cestovných dokladoch s cieľom zvýšiť bezpečnosť týchto dokladov v rámci hraničnej kontroly.

Musím povedať, že sme vytvorili pravidlá zaručujúce uplatňovanie kompetencií Spoločenstva, stanovujúce, ktoré typy údajov budú do tohto systému zahrnuté – odtlačky prstov a fotografie – ako aj obmedzenia ich použitia. Môžu byť použité len na účely stanovené v tomto nariadení – hraničná kontrola – a na overenie autenticity dokladu a na zistenie, či osoba, ktorá ho má v držbe, je, alebo nie je jeho oprávneným držiteľom.

Tiež sme sa dohodli na dvoch štúdiách: jednej o takzvaných „vstupných dokumentoch“, aby sa zaručilo, že dokumenty umožňujúce vydanie pasov si budú zasluhovať rovnaký stupeň dôvery ako pas, ktorý chceme zabezpečiť, a druhej o porovnávaní údajov pri hraničných kontrolách, aby bolo možné sledovať mieru chybných zamietnutí. Následkom týchto štúdií a berúc do úvahy štvorročnú klauzulu o preskúmaní by mali byť v určitom momente spolurozhodovacím postupom prijaté zmeny bez toho, aby sme zabudli, že je dôležité tieto veci konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, čo je pravidlo, ktoré, nanešťastie, nebolo zohľadnené pri vypracúvaní tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať predsedovi Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Tiež sa chcem vrelo poďakovať spravodajcovi, pánovi Carlosovi Coelhovi za jeho pozoruhodnú správu a za jeho výbornú spoluprácu s Komisiou na delikátnej a citlivej otázke.

Návrhom Komisie je zaviesť harmonizované výnimky z požiadavky odoberať odtlačky prstov tak, aby sa so všetkými európskymi občanmi zaobchádzalo rovnako. Okrem toho chcela Komisia chrániť deti pred obchodovaním s nimi tým, že by medzinárodne uznávanú zásadu „jedna osoba – jeden pas“ urobila právne záväznou.

Vítam snahu Európskeho parlamentu dosiahnuť v prvom čítaní dohodu o návrhu začleniť odtlačky prstov do pasov vydávaných členskými štátmi najneskôr do 28. júna 2009. Ak by sa dohoda nebola dosiahla, každý vrátane novorodencov by bol povinný poskytnúť odtlačky prstov vždy, keď by cestoval do zahraničia s pasom. Preto by som chcel vyjadriť úprimnú spokojnosť Komisie s dojednaným kompromisným návrhom. Teraz sa komisia pustí do čo najefektívnejšieho vypracovania správy požadovanej Európskym parlamentom. Myslím, že to nemusím viac rozvádzať. Teraz si so záujmom vypočujem príspevky poslancov a znovu ďakujem spravodajcovi, pánovi Carlosovi Coelhovi, ktorý odviedol vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, v mene skupiny PPE-DE. Vážený pán predsedajúci, som rada, že môžem podporiť návrhy, ktoré dnes boli predložené.

Myslím si, že je nevyhnutne nutné vytvoriť spoločný súbor noriem na overovanie biometrických údajov. Kolegovia možno nevedia, že v súčasnosti vládne značný nesúlad medzi jednotlivými krajinami, napríklad pokiaľ ide o prísnosť overovania fotografií v pasoch. Mnohé krajiny od občana žiadajúceho o pas vyžadujú, aby sa dostavil osobne a priniesol si svoje doklady a fotografie a v týchto prípadoch úradníci vo výdajnom mieste pasov môžu vidieť, či sa dotyčná osoba na seba podobá podľa predloženej fotografie.

Avšak v niektorých krajinách – najtypickejšie je to asi pre Spojené kráľovstvo – sú normou žiadosti zasielané poštou a autenticitu fotografií potvrdí len takzvaná „profesionálna osoba“, ktorá pozná žiadateľa najmenej dva roky. Zoznam osôb v Spojenom kráľovstve na to spôsobilých je celkom zaujímavým čítaním. Toto overenie môže vykonať váš optik alebo váš zubár, ale aj profesionálny fotograf alebo príslušník hasičského zboru – bez akejkoľvek neúcty voči príslušníkom týchto profesií.

Je tiež zaujímavé, že dosť voľné pravidlá overovania platia v Spojených štátoch. Overenie fotografií pre prvožiadateľov možno vykonať v takzvaných „prijateľných zariadeniach“. To sa v podstate môže vzťahovať na zamestnancov miestnej pošty. Zdá sa neuveriteľné, že taká bezpečnostne uvedomelá krajina, ktorej občania môžu cestovať do Európy bez vízovej povinnosti, má takýto systém overovania.

Takže, aby boli pasy bezpečné, skutočne musíme použiť spoľahlivejšie biometrické údaje, teda odtlačky prstov. Tiež musíme zaistiť, aby orgán zodpovedný za ich odber a overovanie spĺňal tie isté normy nielen v rámci EÚ, ale aj v tých štátoch, ktorých občania môžu cestovať do Európy bez vízovej povinnosti, aby nás ubezpečili, že aj oni spĺňajú tie isté prísne požiadavky ako naši občania tu v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, keď bolo nariadenie o bezpečnostných znakoch a začlenení biometrických údajov do európskych pasov v roku 2004 prijaté, členské štáty nepočítali s nijakou výnimkou z povinnosti poskytnúť odtlačky prstov. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že existujúca technológia stále nezaručuje, aby odtlačky prstov detí vo veku menej ako 12 rokov boli dostatočne spoľahlivé na to, aby mohli byť použité ako bezpečnostný znak v pasoch. Preto vítam kompromis dosiahnutý s členskými štátmi, čiže stanovenie 12 rokov ako vekovej hranice pre odber biometrických údajov, ako aj prijatie klauzuly o preskúmaní o tri roky. My z našej strany sme túto výnimku akceptovali pre tie členské štáty, ktoré už prijali legislatívu pre deti staršie ako šesť rokov.

Použitie tohto typu údajov by bolo prijateľné, len ak by skutočne poskytovalo ochranu našim deťom. Ešte to tak nie je. Avšak zostávame otvorení akýmkoľvek pozitívnym zmenám v technológii v tejto oblasti. Našou prioritou je zaistiť bezpečnosť detí, ktoré cestujú samé, aby sa zabránilo ich únosom a obchodovaniu s nimi. Začlenenie týchto údajov do pasov vytvára falošný pocit bezpečia, keďže nezabráni deťom prekročiť hranicu bez súhlasu rodičov. Kompromis dosiahnutý s členskými štátmi umožní Komisii predložiť správu o požiadavkách pre maloletých, ktorí cestujú za vonkajšie hranice sami. Táto správa tak umožní navrhnutie iniciatív, ktoré zaručia európsky prístup k pravidlám ochraňujúcim maloletých pri prechode vonkajších hraníc členských štátov.

Nakoniec, biometrické údaje v pasoch musia byť použité len na overenie autenticity dokladu a použitie takých citlivých osobných údajov, ako sú biometrické detaily, je prijateľné len v spojení s prísnymi pravidlami na ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel nášmu spravodajcovi, pánovi Carlosovi Coelhovi, a bývalému Francúzskemu predsedníctvu, ktoré, ako sme očakávali, tu s nami nie je, pogratulovať k tomu, že dosiahli dohodu v prvom čítaní. Vyžadovalo si to vôľu k tejto dohode plus schopnosť akceptovať požadovaný kompromis. Obzvlášť by som chcel pogratulovať pánovi Coelhovi, nášmu spravodajcovi, pretože jeho dôvodová správa, ktorú svojim kolegom odporúčam prečítať si, je malým klenotom inteligencie a politickej obratnosti.

Dôkladná analýza predkladaného textu odhalí základnú zásadu, ktorá je zároveň revolučnou zásadou tejto správy. Táto revolučná zásada nemá nič spoločné s biometrickými údajmi. Rozhodlo sa o nej v roku 2004. Ide o zásadu „jedna osoba – jeden pas“. To nastoľuje otázku detí a veku, v ktorom možno deťom odoberať odtlačky prstov. Nezakrývajme skutočnosť, že tento kompromis bol nesmierne ťažký. Niektorí, ako napríklad hneď od začiatku pán Coelho, chceli, aby to bolo od čo najnižšieho veku, aby boli deti chránené čo najskôr. To by si však vyžadovalo spoľahlivé biometrické údaje, ktoré momentálne nemožno zaručiť. Nakoniec bol dosiahnutý nasledujúci kompromis: odtlačky prstov detí sú povinné od veku 12 rokov. Štáty, ktoré ich odoberajú skôr, tak môžu ďalej robiť ešte štyri roky, ale veková hranica nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako šesť rokov a Komisia v nasledujúcich rokoch bude podávať správy o hodnotení systému počas jeho používania, a to je obsiahnuté v texte, o akýchkoľvek úpravách, ak to bude potrebné. Preto musíme dúfať vo výrazný pokrok v technológii, pretože ideál ochrany detí je získať spoľahlivé biometrické údaje čo najskôr. Keď si to uvedomíme, môžeme vyjadriť svoj súhlas s týmto textom, ktorý ja znovu vítam a gratulujem spravodajcovi, Komisii za jej počiatočný návrh a Rade za jej zmysel pre kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, v mene skupiny UEN. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som začať tým, že pogratulujem spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Ako spravodajkyni pre stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa mi prislúcha úloha zdôrazniť niektoré dôležité body v správe pána Coelha, aj keď niektorí kolegovia poslanci to už urobili.

Po prvé, princíp zaručenia spoločného prístupu k predpisom chrániacim deti prekračujúcim naše vonkajšie hranice je veľmi vítaný.

Po druhé, zásada „jedna osoba – jeden pas“ je dôležitá, lebo priamo spája biometrické údaje s držiteľom dokladu. Toto odstraňuje všetky v súčasnosti vyžadované postupy, ktoré umožňujú, aby boli deti pridané do pasov svojich rodičov. Pri takejto praxi je kontrola identity dieťaťa oveľa ťažšia a nespoľahlivejšia, je ľahšie uniesť deti, ktoré sú predmetom sporu, ako aj obchodovať s deťmi a vykorisťovať ich.

Po tretie, správa tiež počíta s tým, že Komisia predloží správu hodnotiacu technickú uskutočniteľnosť použitia odtlačkov prstov na účely identifikácie detí mladších ako 12 rokov. Je veľmi dôležité usilovať sa o vylepšenie systému a zaistiť jeho spoľahlivosť, obzvlášť na účely ochrany detí.

Na záver poviem, že podľa môjho názoru v budúcnosti bude potrebné určiť čo najsofistikovanejšie, najvhodnejšie a najbezpečnejšie technické metódy, ako zaznamenať a tým kategoricky overiť identitu a vek dieťaťa v čo najnižšom veku, ak je to možné, už od narodenia.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, v mene skupiny Verts/ALE. Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Coelhovi za jeho vynikajúcu prácu. Aj keď máme všetci odlišné politické názory, urobil, čo bolo v jeho silách, aby sa dosiahol kompromis.

Skupina Verts/ALE je silným odporcom širokého zavedenia používania biometrie, kým jej potreba nepresiahne všetky pochybnosti. Myslíme si, že má zásadné dôsledky pre bezpečnosť osobných údajov a pre základné práva. Hlasovali sme proti používaniu biometrie vo vízach. Tiež sme proti používaniu biometrie v európskych pasoch. Predložený návrh vidíme ako možný spôsob stanovenia obmedzení pre odber odtlačkov prstov od ľudí na účely cestovného dokladu. Preto sme spokojní, že sa dosiahol kompromis s Komisiou a Radou, teda veková hranica 12 rokov je stanovená pre tie členské štáty, v ktorých sa odber odtlačkov prstov u detí nevykonáva, a veková hranica šesť rokov je stanovená pre ostatné členské štáty.

Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že naša podpora vekovej hranice neznamená, že podporujeme odber odtlačkov prstov ako taký. Pevne veríme, že biometria v pasoch môže byť použitá výlučne na overenie autenticity dokladu alebo identity jeho držiteľa. Použitie takýchto údajov na iné účely, napríklad v súvislosti s trestným vyšetrovaním, nie je ani legitímne, ani primerané. Nemôžeme súhlasiť, že každý držiteľ európskeho pasu je bežný podozrivý, ktorého odtlačky prstov treba uchovávať. To je naša pozícia, ale ešte raz by som chcela zdôrazniť, že pánovi Coelhovi, Komisii a Rade k tomuto kompromisu gratulujeme.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, nesúhlasím s odoberaním odtlačkov prstov malým deťom alebo dokonca maličkým bábätkám. Deti musia byť oslobodené od požiadavky poskytovať biometrické odtlačkov prstov na účely pasov. Je preto správne deti z tejto povinnosti vyňať. O použiteľnosti odtlačkov prstov detí vo veku menej ako 12 rokov ešte stále nejestvujú žiadne spoľahlivé poznatky. Hlavnou nejasnosťou je, ako dlho sú vlastne odtlačky prstov od rastúcich detí spoľahlivé. Ak by sme tieto údaje jednoducho začali používať, mohli by sme dosiahnuť pravý opak toho, o čo sa snažíme, totiž menej namiesto viac bezpečnosti. Je preto neprimerané zbierať a používať údaje, ktorých spoľahlivosť nemožno zaručiť napriek všetkým pochybnostiam.

Kompromis, ktorý bol teraz s Radou dosiahnutý, zohľadňuje tieto obavy a vďaka naliehaniu Parlamentu a vďaka vynikajúcej práci spravodajcu je založený na vekovej hranici 12 rokov na prechodné obdobie štyroch rokov, počas ktorého sa vykoná rozsiahla štúdia, aby sa preskúmala spoľahlivosť detských biometrických údajov. Tento kompromis, bohužiaľ, stanovuje aj výnimky pre členské štáty, ktoré už majú zákony umožňujúce odber odtlačkov prstov u detí vo veku menej ako 12 rokov. Je preto ešte dôležitejšie, aby sme počas trvania dosiahnutého kompromisu ustanovili, že na Európsky právny akt o bezpečnostných znakoch a biometrických údajoch v pasoch a cestovných dokladoch sa nebude možné za žiadnych okolností odvolať s cieľom vytvoriť databázy obsahujúce tieto údaje na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, v mene skupiny IND/DEM. Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že môžem povedať, že Spojené kráľovstvo je vyňaté z tohto nariadenia, lebo nie je súčasťou schengenského priestoru. Avšak britská vláda povedala, že bude s nariadením držať krok, aby zaručila, že jej doklady nebudú vnímané ako druhotriedne. To naznačuje, že si myslí, že návrhy sú prvotriedne a potom bude aj tak viazaná podstatou nariadenia.

Ako však ukazuje táto správa, vynárajú sa všetky možné otázky, pokiaľ ide o autenticitu biometrických údajov a ich overovanie. Aké vstupné dokumenty sa používajú na prvotnú identifikáciu žiadateľa a aká je istota, že sú autentické? Keď je už pas vydaný, nie je veľmi užitočný, pokiaľ údaje v ňom uvedené nie je možné overiť na základe porovnania s identitou držiteľa uloženou v nejakej vnútroštátnej alebo centralizovanej databáze identít.

Správa uznáva, že by mali existovať veľmi bezpečné pamäťové médiá na uchovávanie takýchto informácií, ale zo skúsenosti v Británii všetci vieme, že niečo ako vysoko bezpečné médium na uchovávanie údajov neexistuje. Za niekoľko posledných rokov sa z vládnych databáz stratili alebo boli sprístupnené osobné a vysokocitlivé informácie o miliónoch ľudí. Každý v Spojenom kráľovstve vie, že jeho osobné informácie nie sú v rukách našej vlády v bezpečí.

V tejto správe sa nehovorí o spoľahlivosti samotných biometrických údajov. Skúška používania biometrických údajov Britskou pasovou službou v roku 2004 v skutočnosti ukázala mieru chybnej identifikácie 1 z 3 pri rozpoznaní tváre, 1 z 5 pri odtlačkoch prstov a 1 z 20 pri skenovaní dúhovky. Biometrická identifikácia je lákavá myšlienka, ale nie je to mechanizmus odolný voči zlyhaniu, aký si možno všetci predstavujeme. Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva bude preto hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, podľa môjho názoru má spravodajca úplnú pravdu, keď poukazuje na množstvo otázok, ktoré jednoducho vyplývajú z faktu, že zber, spracovanie a porovnávanie biometrických pasových údajov sú veci, ktoré vznikli pomerne nedávno. Z toho dôvodu by bolo tiež rozumné o tri roky celý postup preskúmať, tak ako je to navrhnuté.

Je tiež nanajvýš dôležité, aby sme zaviedli určitý stupeň harmonizácie, čo sa týka zaobchádzania s biometrickými údajmi, pretože reťaz nie je o nič silnejšia než jej najslabšie ohnivko. Teoreticky mala zo zrušenia vnútorných hraníc v Európskej únii vyplynúť zvýšená kontrola vonkajších hraníc, ale v skutočnosti je zjavné, že systém stále ukazuje svoje do očí bijúce zraniteľné miesta. Medzinárodné zločinecké siete, obchodníci s drogami a s ľuďmi a nezákonní prisťahovalci, všetci z takýchto zraniteľných miest profitovali. Ak chceme účinnejší systém kontroly hraníc, je v každom prípade najvyšší čas, aby boli biometrické údaje skutočnou súčasťou tohto systému.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE).(NL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcela poďakovať spravodajcovi, môjmu kolegovi pánovi Coelhovi, za jeho prínos. Podarilo sa mu dosiahnuť kompromis s Radou a s Komisiou už v prvom čítaní a ja tento kompromis silne podporujem vrátane zásady „jedna osoba – jeden pas“. Tejto otázke by som sa však chcela venovať podrobnejšie.

Táto zásada by mala umožniť poskytnutie väčšej ochrany proti zločinom, napríklad obchodovaniu s deťmi a únosom detí, pretože každé dieťa by malo dostať svoj vlastný pas s čipom obsahujúcim jeho biometrické údaje. Bude to, samozrejme, finančne náročnejšie. Určite to tak bude v členských štátoch, ktoré doteraz umožňovali, aby boli deti zapísané v pasoch svojich rodičov. V Holandsku maximálna cena pasu začína od 48 EUR a za zapísanie dieťaťa do pasu rodiča treba zaplatiť 8,50 EUR. Čiže pre rodinu s tromi deťmi z toho vyplynie zdvojnásobenie ceny za získanie pasov zo súčasných 120 EUR na 240 EUR. Každý rodič by tú sumu, samozrejme, veľmi rád zaplatil, ak by to prispelo k bezpečnosti jeho dieťaťa. Avšak, nie je pravda, že ak je možné uniesť dieťa, je tiež možné zmocniť sa jeho pasu? Keď bude novelizované nariadenie platiť, už nebude možné zapísať deti do pasov ich rodičov. Avšak, nie je to tak, že zapísanie dieťaťa do pasu rodiča je v niektorých prípadoch naozaj v záujme bezpečnosti dieťaťa, keďže to ukazuje, ktorý z rodičov má dieťa v starostlivosti? Ako bude potom možné účinne overiť rodičovské práva a povinnosti?

V priebehu nasledujúcich troch rokov bude musieť Európska komisia prehodnotiť potrebu ďalšieho nariadenia, napríklad pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa prekračovania hraníc deťmi. V súčasnosti sa členské štáty v tejto otázke ešte stále značne rozchádzajú. Vyzývam Komisiu, aby toto prehodnotenie využila na to, aby zistila, či a ako zavedenie jedného pasu na osobu prispelo k zníženiu počtu únosov detí. Priniesol terajší kompromis žiadaný účinok alebo len viedol k vedľajším účinkom, ktoré si vyžadujú riešenie?

Pán komisár, bezpečnosť našich detí si vyžaduje našu neustálu pozornosť. Dnes prijímame jeden konkrétny krok. Ak bude prijatie ďalších krokov v strednodobom horizonte v záujme detí, Kresťanských demokratov v tomto Parlamente určite nájdete na svojej strane.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Vážený pán predsedajúci, skutočnosť, že názor Parlamentu dnes prevážil nad pokusom Rady zaviesť záznamy biometrických údajov pre šesťročné deti, je víťazstvom základnej zásady, že osobné údaje možno zbierať, len ak je možné dokázať, že je to potrebné, opodstatnené a užitočné, čo je zásada, ktorú Rada a Komisia, obávam sa, niekoľko posledných rokov vo svojich legislatívnych iniciatívach často ignorovali.

Čo sa týka detských pasov a odtlačkov prstov, potrebujú deti jednoznačne svoje vlastné pasy s biometrickými identifikačnými údajmi, aby sa zabránilo únosom, detskej pornografii a obchodovaniu s deťmi.

Zároveň je však jednoznačne nelegálne odoberať takéto identifikačné údaje, ak nie sú potrebné. Čo sa týka odtlačkov prstov, máme štúdie, ktoré ukazujú, že v prípade šesťročných detí sú sotva použiteľné. Ich odtlačky prstov sa menia tak rýchlo, že pasy a rozpoznanie podľa nich sú nanič.

Takže dnes Parlament dosiahol rovnováhu. Od Komisie požaduje serióznu štúdiu, aby videl, kedy vlastne možno chrániť deti pomocou ich odtlačkov prstov, a ich odber povolí len vo veku, v ktorom naisto vieme, že je to tak.

Na záver, v každom prípade, čo sa týka biometrických identifikačných údajov v pasoch, povedali sme „áno“ účelu rozpoznať držiteľa, „áno“ identifikácii držiteľa, „áno“ zisteniu, či pas nebol sfalšovaný, ale „nie“ vytvoreniu elektronických dátových súborov o miliónoch nevinných občanov.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). (PL) Zavedenie pasov obsahujúcich biometrické identifikačné údaje držiteľa je odpoveďou na výzvy k zapojeniu sa do boja proti falšovaniu dokladov, terorizmu a nezákonnému prisťahovalectvu. Je preto mimoriadne dôležité zaručiť vysokú úroveň dôvery v procese zbierania biometrických údajov a vytvorenia zdieľaných základných noriem týkajúcich sa zberu údajov tak, aby sa zaručila ich bezpečnosť a dôveryhodnosť.

Súhlasím s návrhom spravodajcu, aby bola vykonaná analýza rozdielov medzi členskými štátmi v oblasti dokladov, ktorých predloženie je podmienkou na vydanie pasu. Bezpečnosť týchto dokladov je totiž nižšia ako stupeň uplatnený pri vydávaní biometrických pasov. V tejto súvislosti existuje riziko, že môžu byť ľahšie sfalšované alebo napodobnené.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, harmonizácia ustanovení týkajúcich sa bezpečnostných noriem v spojení so zavedením biometrických identifikačných údajov by mala mať priaznivý vplyv na overovanie dokladov počas ich kontroly a je tiež prvkom v boji proti falšovaniu. Tieto faktory sú zase zárukou účinnejšieho boja proti zločinu, terorizmu a nezákonnému prisťahovalectvu.

Vzhľadom na nedostatok príslušných testov súvisiacich s používaním nových technológií by mali členské štáty zaviesť svoje vlastné požiadavky v oblasti ochrany práv občanov. Treba stanoviť vekovú hranicu, nad ktorou už deti musia byť držiteľmi pasov, a tiež treba eliminovať prípady, keď je jeden pas vydaný držiteľovi a jeho deťom bez biometrických údajov. Takéto situácie môžu napomáhať obchodu s deťmi, pretože kontrola identity dieťaťa je ťažšia. Aby sa predišlo podobným postupom, každá osoba by mala vlastniť svoj vlastný pas.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že na zaručenie bezpečnosti držiteľov pasov a iných identifikačných dokladov treba pri procese zbierania biometrických údajov zaviesť vysoký stupeň diskrétnosti.

 
  
MPphoto
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, faktom je, že zmena a doplnenie nariadenia, o prijatie ktorého sme žiadaní, bude znamenať zlepšenie situácie v niektorých členských štátoch, v ktorých sa biometrické identifikačné údaje odoberajú aj malým deťom, a dočasne zabráni tomu, aby sa v niektorých členských štátoch deti vo veku nižšom ako 12 rokov, ktorí v súčasnosti v niektorých krajinách nie sú v žiadnom prípade povinní cestovať so svojím osobným pasom, podrobovali takýmto postupom.

Musíme zhodnotiť navrhnuté výnimky na základe skutočných motívov pre ich prijatie vzhľadom na to, že bez ohľadu na vekovú hranicu pre odoberanie biometrických identifikačných údajov môžu raz o nás všetkých existovať elektronické záznamy.

Takéto nariadenia zásadným spôsobom posilňujú a ďalej inštitucionalizujú používanie metód na uchovávanie záznamov o občanoch vo všetkých sférach – a o koľkých nevinných občanoch – a udeľujú právo na presúvanie našich citlivých osobných údajov.

Je preto našou povinnosťou pripomenúť občanom, ktorých budeme o niekoľko mesiacov žiadať, aby znova zahlasovali za princípy a politiku Európskej únie, že takéto opatrenia nepodporujeme.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, teoreticky je zhromažďovanie biometrických údajov určite jedným zo spôsobov, ako zabrániť falšovaniu pasov a cestovných dokladov. Predovšetkým dúfame, že nám nová technológia pomôže v boji proti organizovanému zločinu a prílivu nezákonných prisťahovalcov.

Avšak všetky členské štáty musia v tomto ohľade pochopiť, že Frontex v súčasnosti potrebuje modernizáciu, čo sa týka financovania a personálu, aby vlastne mohol svoju úlohu plniť naozaj efektívne. Ak nie sú žiadne vnútorné hranice, vonkajšie hranice musia byť tomu zodpovedajúco chránené. Ak sa hackeri na internete chvália, aké je ľahké v nemeckých registračných záznamoch sfalšovať odtlačky prstov, a poukazujú na to, že pri zmenšovaní preukazov totožnosti na veľkosť kreditných kariet sú fotografie digitálne zostrihávané, čo sťažuje biometrické rozpoznávanie, je ľahké začať pochybovať o tejto technológii.

Jedno je isté: ak sa biometrické údaje budú používať, musí byť pre nás radových občanov zaručená ochrana údajov.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – (HU) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade by som chcela poďakovať môjmu kolegovi pánovi Coelhovi za jeho vynikajúcu prácu. Mám pripomienku len k jednému bodu v správe.

Skúsenosti z posledného obdobia ukázali, že obchod s ľuďmi, a obzvlášť obchod s deťmi, dosahuje znepokojivé rozmery tak v Európskej únii, ako aj mimo nej. Preto pokladám za pozitívny krok vpred, že maloletí budú môcť v budúcnosti prechádzať cez vonkajšie hranice EÚ s vlastnými pasmi. Z pohľadu obchodovania s deťmi to môže na jednej strane poskytnúť väčšiu bezpečnosť, ale na druhej strane treba priznať, že dieťa, ktoré má pri sebe svoj vlastný doklad, môže cestovať prakticky s kýmkoľvek.

Pokladám za poľutovaniahodné, že spoločný návrh nespomenul, že pasy maloletých by mali okrem ich osobných údajov obsahovať aj údaje osoby alebo osôb, ktoré sú za ne rodičovsky zodpovedné. Je pravda, že v prvom článku návrhu sa uvádza, že Komisia predloží správu o požiadavkách pre deti, ktoré cestujú samy alebo v sprievode za vonkajšie hranice členských štátov, a ak to bude nutné, vypracuje návrhy týkajúce sa ochrany detí prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov.

To ponúka príležitosti pre budúcnosť, a preto žiadam Komisiu, aby spolu s organizáciami zainteresovanými v tejto záležitosti, ako sú OBSE, OECD, UNICEF, UNHCR, IOM a v neposlednom rade Europol, spoločne zhodnotila vývoj a prijala kroky potrebné na poskytnutie účinnejšej ochrany deťom. Skúsenosti ukazujú, že počet detí medzi obeťami obchodu s ľuďmi stále rastie.

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán Barrot, dámy a páni, blahoželám pánovi Coelhovi, pani Roureovej a ostatným poslancom k odvedenej práci. V decembri 2004 prijala Rada Nariadenie o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi. Teraz sme museli prijať nové kroky na boj proti únosom a obchodovaniu s deťmi.

Používanie pasov deťmi podľa zásady „jedna osoba – jeden pas“ by mohlo byť základným prostriedkom na to, ako vyhrať tento ťažký a dôležitý boj. V mojej krajine, v Portugalsku, je odber odtlačkov u detí vo veku šesť rokov a starších už dlho uplatňovanou praxou, čo je asi dôvodom, prečo ja proti tomu nemám žiadne námietky. Ako stúpenec európskej myšlienky si myslím, že je dôležité dosiahnuť v tejto veci harmonizáciu. Je pre mňa upokojujúce vedieť, že členské štáty, ktoré, tak ako Portugalsko, už dávno stanovili šesť rokov ako minimálny vek pre odber odtlačkov prstov, nebudú musieť zmeniť svoje vnútroštátne právne predpisy.

Musím zdôrazniť, že pasová bezpečnosť, ktorá sa teraz posilňuje, neznamená koniec existencie pasu. Pas sám osebe musí spĺňať zvýšenú úroveň bezpečnosti, počnúc predložením dokladov potrebných na vydanie pasov, následným zberom biometrických údajov až po kontrolu a porovnávanie na hraničných prechodoch. Táto správa je ďalším krokom v upevňovaní práv jednotlivcov a garantovaní ich bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc (PPE-DE).(SL) Súhlasím so správou, ktorú predložil spravodajca pán Coelho, ktorý, ako vždy, odviedol kus vynikajúcej práce. Súhlasím s predloženými návrhmi vrátane návrhu týkajúceho sa zásady „jedna osoba – jeden pas“.

Ale chcel by som počuť odpoveď Komisie alebo aj môjho kolegu pána Coelha na otázku, čo by sme mali robiť v prípadoch, keď deti cestujú samy, bez sprievodu svojich rodičov, keďže neexistuje žiadna jednotná politika, pokiaľ ide o doklady, ktoré musia mať pri sebe. Spravodajca navrhuje, aby mená osôb, ktoré sú za deti rodičovsky zodpovedné, boli uvedené v pase dieťaťa. Niekedy ale deti cestujú v sprievode iných členov svojej rodiny a môžu s nimi aj bývať a podobne. Mali by sme byť v tomto ohľade skrátka rozumne flexibilní.

Na druhej strane ma znepokojuje, že nikto nenastolil otázku, či je vôbec možné, aby šesťročné deti cestovali bez sprievodu. Bolo by to možné lietadlom (teraz nepreberajme možné traumy, ktoré by dieťa – šesťročný chlapec alebo dievča – mohlo zažiť v lietadle), keďže dieťa by mohlo byť odprevadené k lietadlu, na druhej strane by naň niekto čakal a odviedol ho napríklad k jednému z jeho rodičov alebo k niekomu inému. Aké opatrenia by sa ale vzťahovali na prípady, keď deti cestujú vlakom, diaľkovým autobusom alebo iným dopravným prostriedkom? Ako by sa to monitorovalo? Ak existujú rodičia, ktorí sú dosť nezodpovední na to, aby poslali svoje deti na také cesty, myslím si, že by sme v tomto ohľade mali zaujať pozitívnejšie stanovisko a povedať, že deti v takom nízkom veku nesmú cestovať samy. To znie možno trochu tvrdo, ale keďže tu už bolo toľko povedané o tom, aké sú deti pre nás vzácne a k téme únosov a tak ďalej, mali by sme sa otvorene vyjadriť aj k tejto otázke.

Chcel by som sa Komisie tiež spýtať, aká je situácia, pokiaľ ide o spoločné vyhlásenie Rady a Európskeho parlamentu, čo sa týka bezpečnosti vstupných dokumentov potrebných na vydanie víz. Trochu ma totiž znepokojuje, že ak je to pravda, systém v konkrétnom členskom štáte by mohol umožňovať zneužitie na výdajnom mieste. Ešte by som Komisii, alebo možno pánovi Coelhovi, položil jednu poslednú otázku: čo máme robiť, keď sa ľudia dostavia na hranicu, ale údaje v ich pasoch nezodpovedajú údajom uloženým v oficiálnych databázach? Myslím, že treba stanoviť pravidlo v prospech dieťaťa alebo skôr cestujúceho.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tisícky detí padnú ročne za obeť obchodníkom s deťmi a ešte viac ich je unesených. Aktuálna štúdia ukazuje, že obeťami takýchto zločinov sa stávajú maloletí bez sprievodu. Preto vítame skutočnosť, že Európska komisia vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k starým nariadeniam teraz deťom venuje náležitú pozornosť. Keď žiadame, aby aj deti mali od istého veku v pasoch svoje biometrické údaje, nie je to dôsledok masovej hystérie, ktorú ja skutočne nezdieľam, ale je to preto, lebo chceme našim deťom poskytnúť lepšiu ochranu. Takúto ochranu však možno poskytnúť len vtedy, ak každé dieťa bude mať svoj vlastný pas so svojimi biometrickými údajmi a menami svojich poručníkov.

Tak, ako je to so zberom všetkých údajov, pre moju skupinu je obzvlášť dôležité, aby bola zaručená čo najvyššia bezpečnosť pri zbere, uchovávaní a spracovávaní biometrických údajov všetkých občanov, a vždy musíme byť schopní vystopovať, kto môže získať prístup k akým údajom. Nariadenia a rozhodnutia Rady týkajúce sa tohto problému zavádzajú vysokoochranné mechanizmy a kontrolné orgány, ktorých účelom je zabrániť zneužitiu údajov. Musím povedať, že mám plnú dôveru v moje národné orgány, na rozdiel od niektorých súkromných spoločností, z ktorých niektoré sú vďaka škandalóznym bezpečnostným medzerám schopné vydať nechránené údaje tretím stranám a dostať za to náležite zaplatené. Toto je presne dôvod, prečo je tak dôležité, aby vnútroštátne orgány využili svoju etablovanú dôveryhodnosť a úzko spolupracovali s orgánmi na ochranu údajov. Navzdory tomu, čo sa tu stalo, to platí aj pre Európsku Komisiu, ktorá si plní svoju zákonnú povinnosť radiť sa s európskymi úradníkmi na ochranu údajov.

(PT) Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal môjmu priateľovi Carlosovi Coelhovi k vynikajúcej práci, ktorú odviedol pre tento Parlament. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcela by som spravodajcovi, pánovi Coelhovi, zablahoželať k rovnováhe, ktorú vo svojej správe dosiahol medzi zárukou vyššieho stupňa bezpečnosti pre medzinárodné cestovné doklady a ochranou osobných údajov a ľudskej integrity občanov Európskej únie. Návrhy na vylepšenie mnohých technických požiadaviek pomôžu boju proti cezhraničnej kriminalite, nezákonnému prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. Pre hraničné krajiny, ako je Bulharsko, ktoré sú vystavené intenzívnemu tlaku vĺn prisťahovalcov a aktivitám medzinárodného organizovaného zločinu, bude rýchle a úspešné zavedenie nových noriem životne dôležité z hľadiska ochrany vonkajších hraníc EÚ.

V mojej krajine máme, bohužiaľ, niekoľko vážnych prípadov detí, ktoré zmizli, o ktorých ešte ani teraz nemáme žiadne informácie. Z tohto dôvodu si myslím, že táto správa vytvára rozumné usmernenia pre budúci vývoj noriem pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch pre najmladších európskych občanov. Zavedenie zásady „jedna osoba – jeden pas“ im poskytne ešte vyšší stupeň bezpečnosti pri cestovaní mimo priestoru Európskej únie. Návrh na zavedenie dodatočných údajov do pasov detí vo veku do 18 rokov obmedzí príležitosti pre nezákonné aktivity obchodovania s deťmi. Keď je potrebné aplikovať nariadenie v rámci ich vnútroštátnych právnych predpisov, musia členské štáty prirodzene brať do úvahy možné finančné následky pre veľké rodiny. Toto spomenuli aj niektorí naši kolegovia poslanci vo svojich predchádzajúcich vystúpeniach. Sloboda pohybu týchto rodín nesmie byť obmedzená len preto, že musia zaplatiť veľkú sumu peňazí za pasy pre svoje deti.

Na záver, čo sa týka problematiky slobody pohybu osôb v rámci Európskej únie, myslím si, že možno zrušiť obmedzenia týkajúce sa veku, v ktorom je osoba oprávnená získať preukaz totožnosti, keďže toto tiež podporí a zaručí voľný pohyb pre najmladších európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi a povedať, že s jeho správou súhlasím. Myslím si, že správa je nielen dôležitá, ale aj dobrá. Môžem začať konštatovaním, ktoré tu už zaznelo, teda že pas je doklad vydávaný členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Je síce pravda, že máme odlišné pasy, teda okrem obalov, ale je dôležité nájsť rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami týchto pasov tak, aby identifikovali občana Európskej únie alebo inú osobu vstupujúcu na územie Európskej únie a zároveň aby boli odolné voči zločinnosti, ktorá často súvisí s pasmi, ako napríklad nezákonné prisťahovalectvo, terorizmus, obchodovanie s deťmi alebo falšovanie dokladov. Podľa mňa bola takáto rovnováha v tejto správe dosiahnutá. Nič nenaznačuje, že obmedzenia, ktoré do správy vkladáme nejakým spôsobom ovplyvnia alebo obmedzia členské štáty pri vydávaní pasov.

Chcem upozorniť na jednu zásadu, s ktorou plne súhlasím: zásadu „jedna osoba – jeden pas“. V súvislosti s deťmi je to dobrá zásada, ale nechcela by som, aby to bola finančná bariéra pre rodičov, ktorí chcú, aby ich deti mali pas, ale ktorých finančné možnosti môžu byť obmedzené. Tiež chcem upozorniť na jeden slabší moment v správe, aj keď spravodajca na to už upozornil, a to na skutočnosť, že moderné, nevyskúšané technológie treba prehodnotiť. Je dobre, že o tri roky to budeme môcť urobiť. Taktiež vyzývam k tomu, aby sa stále počítalo aj s úlohou Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Táto inštitúcia EÚ musí byť v celom procese viac zaangažovaná a na toto ja apelujem.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel pánovi Coelhovi poďakovať. Táto správa je veľmi dôležitá pre budúcnosť Európy a pre jej 500 miliónov občanov: okrem iného, kvôli ich bezpečnosti a z hľadiska protiteroristických opatrení. Ak existuje technológia, ako povedala pani Zdravková, mali by sme ju využiť.

Pokiaľ ide o deti, pani Angelilliová, pán Lambrinidis a iní povedali, že môže byť veľmi významnou zbraňou napríklad v boji proti pašovaniu detí.

Avšak kľúčový bod sa v skutočnosti nachádza v novom článku 3, v ktorom sa uvádza, že účelom biometrických údajov je overiť nielen pravosť dokladu, ale aj totožnosť držiteľa prostredníctvom priamo dostupných porovnateľných prvkov. V súčasnosti sa väčšina krajín spolieha výlučne na fotografie a veľmi málo ľudí – dovolím si tvrdiť, že možno ani vy, pán predsedajúci, ani vy pán Barroso –nevyzerá tak, ako na svojich fotografiách v pase – mnohí z nás by to vlastne ani nechceli. Preto si myslím, že ak existujú nové postupy a metódy identifikácie, mali by sme byť pripravení začať ich používať.

Čo sa týka pani Gacekovej a pána Battena a ich protibritských príspevkov v štýle „udri a uteč“ – pretože tu teraz nie sú, aby si mohli vypočuť nejaké reakcie – podľa môjho názoru nie je britský systém pravdepodobne o nič lepší ani o nič horší ako mnohé iné v Európskej únii. Máme systém kontrol a rovnováh, ale mohlo by to byť aj lepšie. Ak je k dispozícii nová technológia, technológia 21. storočia, mali by sme byť pripravení ju využiť a, ako povedala pred chvíľou pani Grabowská, mali by sme byť pripravení neustále ju vylepšovať, aby sme boli schopní všetky možné zariadenia, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii, čo najlepšie využiť.

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi vyžaduje nutnosť zavedenia pasov pre deti.

Zásada „jedna osoba – jeden pas“ znamená, že každému dieťaťu, ktoré cestuje mimo schengenského priestoru, bude vydaný cestovný pas. Nový spôsob identifikácie uľahčí kontroly na hraniciach. Jednotná európska telefónna linka pre správy o nezvestných, unesených a sexuálne zneužívaných deťoch, pasy s biometrickými údajmi a pripravované spustenie celoeurópskeho systému hlásenia únosov detí sa stanú týmto nástrojom na ochranu detí pred únosom.

Je potrebné venovať pozornosť vysokému stupňu dôvernosti pri procese získavania a využívania biometrických údajov. Podporujem stanovisko spravodajcu, že je nutné vykonať analýzu možných nedostatkov identifikačných systémov odtlačkov prstov v členských štátoch Európskej únie. Následne je potrebné zvážiť zavedenie spoločného európskeho systému na porovnávanie odtlačkov prstov.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal pánovi Coelhovi k jeho správe.

Vítam túto iniciatívu, ktorá znamená od zasadnutia Európskej rady v Solúne skutočný pokrok v tom, že vytvára vzťah medzi cestovnými dokladmi a ich vlastníkmi a prijíma zásadu „jedna osoba – jeden pas“.

Chcel by som vyzdvihnúť tri dôležité aspekty.

Po prvé, zásady a výnimky stanovené v tejto správe musíme prispôsobiť výsledkom a problémom, ktoré sa objavili v praxi. To znamená, že treba klásť dôraz na trojročné hodnotiace obdobie stanovené touto správou, počas ktorého sa členské štáty, ako aj Komisia musia pokúsiť identifikovať odporúčania medzi teoretickými zásadami a praktickými prekážkami.

Po druhé, existuje vážny problém, pokiaľ ide o bezpečnosť uložených údajov a ochranu totožnosti vlastníka.

Na záver by som chcel upozorniť na potrebu stanovenia spoločných zásad, ktorými by sa mali riadiť postupy týkajúce sa vydávania cestovných dokladov alebo pasov, keďže táto fáza je kľúčová na zaručenie bezpečnosti databáz, ako aj zabránenie falšovania týchto dokladov.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, ešte raz by som sa vám chcela poďakovať, pán Coelho, a povedať vám, že je veľkým potešením s vami pracovať, pretože vždy preukazujete veľkú odbornosť a máte skutočnú schopnosť počúvať a analyzovať a tento výsledok sme dosiahli vďaka vám.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Rumunsko zaviedlo používanie biometrických pasov od 1. januára 2009. Tento druh pasu obsahuje 50 bezpečnostných prvkov a po prvýkrát v Európskej únii zahŕňa znak na identifikáciu tváre aj odtlačkov prstov osoby.

Týmto Rumunsko urobilo významný krok smerom k vstupu do schengenského priestoru, ktorý je naplánovaný na rok 2011. Zavedením biometrických pasov je splnená posledná základná podmienka pre prijatie Rumunska do bezvízového programu USA. Odmietanie zrušenia vízovej povinnosti pre Rumunov cestujúcich do Spojených štátov sa preto bude teraz zakladať na subjektívnych dôvodoch a dúfam, že Spojené štáty túto záležitosť náležite zvážia.

Chcel by som spravodajcovi ešte raz zablahoželať k tomu, že sa podarilo nariadenie doplniť o výrazné vylepšenia, hlavne čo sa týka vytvorenia jednotného európskeho systému overovania kompatibility medzi biometrickými prvkami a údajmi uloženými na čipe.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Harmonizácia bezpečnostných noriem pre biometrické pasy na európskej úrovni je rozšírením ustanovení schengenského acquis. Nariadenie stanovuje všeobecnú povinnosť poskytnúť odtlačky prstov, ktoré budú uložené na bezkontaktnom čipe v pase.

Podporujem výnimky týkajúce poskytovania odtlačkov prstov deťmi do veku 12 rokov a naliehavo žiadam prehodnotenie a harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov.

Podľa mňa musia byť biometrické pasy spracovávané v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva upravujúcimi ochranu osobných údajov a súkromia. Komisia a členské štáty musia prijať náležité opatrenia na zaručenie dodržiavania tohto ustanovenia týkajúceho sa spracovania biometrických údajov použitých v pasoch, na hraniciach, ako aj pri procese vedenia príslušných databáz tam, kde vnútroštátne predpisy takéto ustanovenie obsahujú.

Chcem však upozorniť na skutočnosť, že obmedzenie platnosti biometrických pasov u ľudí, ktorí sú dočasne alebo trvale neschopní poskytnúť odtlačky prstov, na 12 mesiacov alebo menej, sťaží život telesne postihnutým ľuďom. Preto by som chcela Komisiu požiadať, aby príslušný text prehodnotila.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, žiadny bezúhonný občan by sa nemal znepokojovať kvôli dokazovaniu svojej totožnosti alebo totožnosti svojich detí. Preto používanie biometrických údajov v pasoch a iných dokladoch vítam.

Chcel som len niečo podotknúť, pokiaľ ide o budúci vývoj tejto problematiky. Faktom je, že žiadny biometrický znak nezostane rovnakým od detstva do dospelosti okrem jedného: vzorky DNA. Tá zostáva rovnaká od počatia až do smrti a dokonca aj potom. Dnes je možné určiť totožnosť človeka aj mnoho rokov po jeho smrti len získaním malej vzorky z kostných pozostatkov. Dnešná technológia odoberania vzoriek DNA je rýchla, je lacná a odber možno vykonať len na niekoľkých bunkách, ktoré možno získať buď rýchlym výterom ústnej sliznice, alebo z kvapky krvi odobratej napríklad z pupočnej šnúry.

Preto navrhujem, aby sme v budúcnosti zvážili použitie vzoriek DNA ako jediného biometrického identifikačného znaku, pri ktorom je zaručené, že zostane rovnakým u každého jednotlivca – u všetkých európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, ďakujem Carlosovi Coelhovi a blahoželám mu k jeho správe. Všetci by sme boli sklamaní, ak by to bola podpriemerná správa, pretože na takúto kvalitu správ sme si u neho už zvykli. Obzvlášť sa mi páčilo, že Carlos Coelho od začiatku jasne zdôrazňoval, že v jeho správe ide o bezpečnosť detí. Dosiahnuť ju môžeme vydávaním bezpečných pasov a odoberaním odtlačkov prstov, aby sa zaručilo, že bude možné overiť, či osoba prekračujúca hranice je naozaj osobou uvedenou v pase.

Preto toto je cieľ, ktorým možno dosiahnuť bezpečnosť pre deti. Naša terajšia diskusia o tom, či by mali byť odtlačky prstov odoberané vo veku šiestich alebo dvanástich rokov, je technickou otázkou, nie otázkou názoru. Ja osobne by som nemal žiadny problém s odoberaním odtlačkov prstov už od šiestich rokov, pretože tu ide o deti a ich bezpečnosť. To, že zákony o ochrane osobných údajov treba dodržiavať, pokladám za samozrejmé. O tom nemáme ani diskutovať. Je povinnosťou právneho štátu, aby na to dohliadol. Ak dosiahneme stav, že budeme mať bezpečné pasy a zároveň sa budú dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov, potom budeme môcť konštatovať, že Európska únia urobila rozhodný krok vpred v záujme detí a proti obchodovaniu s deťmi a ich pašovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, myslím, že už celý Parlament vzdal hold práci pána Coelha a jeho kvalitám a ja osobne by som sa chcel pridať k chvále, ktorá zaznela z úst pani Roureovej.

Zopakujem slová pána Gérarda Depreza a poviem, že sa musíme snažiť smerovať k stále viac spoľahlivým, čoraz lepšie porovnateľným biometrickým údajom, ktoré nám umožnia lepšie využiť najpokrokovejšie technológie na zaručenie bezpečnosti voľného priestoru, ktorý obývame. Preto bola aj naplánovaná táto schôdza. Preto vítam skutočnosť, že aj Parlament sa zaviazal k úsiliu urobiť identifikáciu detí spoľahlivejšou, čo je dôležité pre ich bezpečnosť.

Dostal som otázku, či už máme potvrdené, že sú tieto procesy účinné. Myslím, že účinnosť budeme vedieť overiť až v praxi, ale a priori všetko naznačuje, že zvýšená bezpečnosť vyplynie zo zdokonalenej identifikácie detí, ktoré cestujú samy. V každom prípade nesmieme tento dôležitý cieľ stratiť zo zreteľa. Dám Parlamentu niekoľko odpovedí na niekoľko otázok.

Po prvé, musím povedať, že Komisia vo svojich návrhoch vždy zdôrazňovala dôležitosť ochrany údajov. Základný návrh bol konzultovaný s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a pripomienky, ktoré vzniesol, Komisia zohľadnila. Tiež by som chcel vyhlásiť, že pokiaľ ide o identifikačné znaky, naše normy sú harmonizované s normami ICAO (Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo), čo, ako už bolo povedané, uľahčí dialóg so Spojenými štátmi.

Ďalej by som vám chcel pripomenúť, že detské pasy budú pre rodiny prirodzene znamenať zvýšené finančné náklady, ale to patrí do kompetencie členských štátov. Ešte by som chcel zdôrazniť, že pri cestovaní v rámci schengenského priestoru stačí preukaz totožnosti. Pas sa vyžaduje len pri cestovaní mimo hraníc Európskej únie.

Nakoniec by som chcel potvrdiť, že Komisia vykoná porovnávaciu štúdiu existujúcich pravidiel v členských štátoch týkajúcich sa maloletých, ktorí cestujú sami. Vo vhodnom čase navrhneme, aby Rada prijala potrebné opatrenia na účinnejšiu ochranu detí a zabránenie obchodovaniu s deťmi. Je úplne evidentné, že Parlament si túto štúdiu želá – a želá si ju oprávnene – a ja sa prirodzene zaväzujem, že zabezpečím, aby ju môj tím vypracoval v čo najlepších podmienkach a v čo najkratšom čase.

To je všetko, čo som chcel povedať, len by som ešte rád poďakoval Parlamentu za to, že sa znovu raz veľmi konštruktívne podieľal na tvorbe európskych právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, spravodajca.(PT) Vážený pán predsedajúci, ak niečo z tejto rozpravy vyplynulo, tak to, že veľká väčšina členov tohto Parlamentu si robí starosti, či sa účinne bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi – a obzvlášť proti obchodovaniu s deťmi. To bude najväčším prínosom tohto opatrenia, ktoré sa chystáme prijať, a veľmi ma teší skutočnosť, že tejto otázky sa dotkli skoro všetci rečníci.

Ešte raz by som chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu – a nie je len preto, aby som im oplatil komplimenty. Moja kolegyňa pani Roureová si oprávnene zaslúži, aby som povedal, že hrala kľúčovú úlohu pri dosiahnutí dohody, ku ktorej veľkou mierou prispeli aj komisár Barrot a francúzske predsedníctvo. Obzvlášť by som chcel poďakovať komisárovi Barrotovi za ochotu Komisie poskytnúť inštitucionálnu podporu posilneniu boja proti obchodovaniu s deťmi, ako aj za jej ochotu spolupracovať pri vypracovaní troch štúdií, ktoré sme požadovali: o spoľahlivosti detských odtlačkov prstov, o vstupných dokumentoch a miere chybného zamietnutia, čo sú niektoré z obáv, ktoré si robíme, čo sa týka implementácie týchto pravidiel.

Na záver, pán predsedajúci, pán Brejc upozornil na jeden problém: spýtal sa, či môžeme povedať, že vydávanie pasov je bezpečné. Aby som bol celkom úprimný, musím povedať, že to sa v rámci jednotlivých krajín líši. Niektoré krajiny majú prísnejšie systémy než iné, a to je ďalší dôvod, prečo je štúdia o vstupných dokumentoch veľmi dôležitá. Viem, že táto oblasť nie je v jurisdikcii Európy – vydávanie pasov je vnútroštátnou kompetenciou – a preto som bol veľmi rád, keď pán komisár Barrot súhlasil, že Európska komisia bude spolupracovať pri vypracovaní štúdie o vstupných dokumentoch. Nemá pre nás žiadny význam mať bezpečné pasy, ak túto bezpečnosť možno sabotovať počas procesu vydávania. Nejde o to, aby sa členským štátom nariaďovali opatrenia, ale aby sme sa podelili o najlepšie praktiky, aby sme mohli zaručiť, že Európsky pas bude bezpečnou realitou na našich vonkajších hraniciach. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za vašu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v stredu o 12 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne.(ET) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prijatie tohto nariadenia je významným krokom smerom k zvýšeniu bezpečnosti cestovných dokladov občanov EÚ. Výsledkom tohto by sme mali mať do 29. júna 2009 v EÚ jednoznačné prepojenie pasu a jeho majiteľa, ktoré bude veľmi dôležité pri ochrane pasov pred zneužitím.

Vítam najmä zavedenie pravidla „jedna osoba – jeden pas“, ktoré umožní zlepšenie bezpečnosti cestovania, najmä cestovania detí, a zamedzí činnosti ľudí zapojených do obchodu s deťmi a do ich únosov. Je chvályhodné, že toto odporúčanie sa bude teraz uplatňovať vo všetkých členských štátoch. V Estónsku je platné od roku 2000.

Okrem zlepšenia bezpečnosti cestovných dokladov zohráva dôležitú úlohu hraničná stráž členských štátov, ktorá musí venovať zvýšenú pozornosť kontrole neplnoletých osôb cestujúcich so zákonným zástupcom alebo bez neho prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ, podobne ako to je v prípade dospelých.

Bezpečnosť cestovných dokladov sa určite neobmedzuje len na pasy, keďže celkový proces nie je o nič menej dôležitý. Teda je zbytočné zvyšovať bezpečnosť pasov bez toho, aby sme venovali pozornosť aj zvyšným článkom reťaze.

Domnievam sa, že okrem lepšieho zabezpečenia cestovných dokladov by mala Európska komisia zvážiť prijatie spoločného prístupu EÚ, aby nahradila rozdielne predpisy na ochranu detí prechádzajúcich vonkajšie hranice EÚ, ktoré v súčasnosti platia v 27 členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne.(RO) Teroristické hrozby si vynútili zavedenie niektorých dodatočných bezpečnostných a biometrických prvkov na zvýšenie ochrany pasažierov cestujúcich v rámci Európskej únie. Najdôležitejšími stránkami návrhu nariadenia sú boj proti obchodovaniu s deťmi prostredníctvom pravidla „jedna osoba – jeden pas“ a zavedenie výnimky pri odoberaní odtlačkov prstov detí mladších ako 12 rokov. Legislatíva niektorých členských štátov dovoľuje odoberanie odtlačkov prstov u detí mladších ako 12 rokov, ale to bude možné len počas prechodného obdobia štyroch rokov. No neskôr bude stanovená veková hranica šesť rokov. Niektoré pilotné štúdie uskutočnené členskými štátmi upozornili, že odtlačky prstov detí mladších ako šesť rokov nemajú dostatočnú kvalitu a tiež sa môžu počas rastu dieťaťa zmeniť. Stanovenie vekovej hranice znižuje riziko vzniku omylu pri identifikácii ľudí prostredníctvom odtlačkov prstov. Rovnako znižuje možnosť obchodovania s deťmi. Potreba ochrany cestujúcich sa stáva ešte viditeľnejšou po udalostiach z 11. septembra 2001. Zvýšenie úrovne ochrany a bezpečnostných potrieb musíme spojiť so zárukou práv a dôstojnosti cestujúcich tak, ako bolo stanovené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia