Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0415/2008

Predkladané texty :

A6-0415/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 14/01/2009 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0016

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom programu je správa (A6-0415/2008) pána Lambsdorffa v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov zadávania určitých verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v oblastiach obrany a bezpečnosti (KOM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, spravodajca.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súčasnosti je na celom svete 13 misií EÚ, prostredníctvom ktorých pomáhame prinášať mier a stabilitu. Deväť misií sa už ukončilo. Pri mnohých týchto operáciách, na ktorých sa často zúčastňujú policajní dôstojníci, vstupujú ozbrojené sily z našich členských štátov do náročných podmienok. Všetci zároveň vieme, že problematických miest je ešte oveľa viac a že požiadavka na európske zásahy v medzinárodnej politike bude skôr narastať ako klesať a, bohužiaľ, tiež vieme, že my Európania často nie sme schopní uskutočňovať svoje misie tak, ako by sme ich naozaj mali, s optimálnym vybavením, interoperabilne a s možnosťou strategických presunov. Musíme to dosiahnuť, pretože to dlhujme svojim vojakom a policajným dôstojníkom, ktorí sa zúčastňujú operácií na celom svete. Tento cieľ je však ešte veľmi vzdialený.

Jedným z dôvodov je náš rozdrobený trh s obrannými zariadeniami. Našich 27 členských štátov sa venuje 89 rôznym, niekedy dokonca zdvojeným výskumným programom. USA ich majú iba 29. Spolupráca členských štátov pri vývoji týchto výrobkov je iba veľmi malá. Pred netradičnými, ale možno lepšími dodávateľmi sa uprednostňujú takzvaní tradiční dodávatelia, a to chceme zmeniť.

Každý rok sa na európskom trhu s obrannými zariadeniami nakupuje tovar a služby s hodnotou okolo 91 miliárd EUR. Z toho sa v celej Európe vyhlasuje verejná súťaž v priemere iba na 13 % zákaziek. Mohol by som doplniť, že poľutovaniahodnou krajinou, ktorá je v tomto prípade úplne na konci, je Nemecko s hodnotou iba okolo 2 %. Výsledkom je to, že nefunguje vnútorný trh s výrobkami na účely obrany. V tomto technologicky vyspelom priemysle sa nemôžu využívať mnohé významné inovácie, naše ozbrojené sily nedostávajú najlepšie zariadenia a plytvá sa peniazmi daňových poplatníkov. Preto sú technologicky vyspelé výrobky na účely obrany stále drahšie, pričom rozpočet na obranu zostáva rovnaký alebo sa ešte znižuje. V tejto situácii je jasné, o čo tu ide. Nejde tu o zvýšenie výdavkov na zbrojenie, ale o rozumnejšie vynakladanie existujúcich finančných prostriedkov. To je to, čo musíme urobiť. Dlhujeme to svojim daňovým poplatníkom.

Tento Parlament preto v roku 2005 v správe vyzval Komisiu, aby predložila smernicu pre tento sektor. Po dohode s Parlamentom aj Radou to Komisia urobila. Pre nás a aj pre mňa ako spravodajcu bolo dôležité, že pán prezident Sarkozy vo svojom prejave o prioritách francúzskeho predsedníctva výslovne uviedol európsky trh s obrannými zariadeniami. Tým bolo jasné, že Parlament, Rada a Komisia by na tom mali pracovať jednotne, v spoločnom úsilí. Výsledkom tejto spoločnej politickej vôle je dohoda v prvom čítaní. Zajtra – dúfam, že spoločne – položíme základy nového európskeho právneho rámca, ktorý zabezpečí v súvislosti s verejným obstarávaním skutočné otvorenie trhu a väčšiu transparentnosť a hospodársku súťaž.

V tomto kontexte sa musíme pozerať aj na túto smernicu. V decembri sme úspešne prijali smernicu o transfere výrobkov na účely obrany vnútri Spoločenstva. Smernica, ktorú máme dnes pred sebou, je druhým dôležitým stavebným kameňom európskeho obranného balíka. I keď teoreticky fungujú tieto dve smernice nezávisle, prakticky sa navzájom potrebujú. To je ďalší dôvod, prečo je také dôležité, aby sme zajtra ukončili práce na obrannom balíku. Je jasné, že to nevyvolá zo dňa na deň revolúciu na trhu, je to však dôležitý krok správnym smerom, ktorý dokáže významne posunúť európsku bezpečnostnú a obrannú politiku ďalej dopredu.

Chcel by som úprimne poďakovať kolegyniam, tieňovým spravodajkyniam, pani Charlotte Cederschiöldovej, pani Barbare Weilerovej a pani Gisele Kallenbachovej za ich vždy čestnú, niekedy kritickú, ale vždy konštruktívnu spoluprácu. Chcem tiež poďakovať Rade a Komisii. Všetky zainteresované strany preukázali úžasnú zmes politickej vôle, profesionality a ochoty robiť kompromisy.

Spoločnú konštruktívnu politiku pre Európu dlhujeme svojim občanom všetci. Dúfam, že zajtrajším prijatím tohto balíka splníme túto povinnosť pre našu oblasť právomoci. Mimochodom, túto rozpravu by sme mali mať v Bruseli a nie v Štrasburgu. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv, aby som sa ospravedlnil za slabý hlas, pretože som veľmi prechladnutý.

Chystáte sa hlasovať o návrhu smernice o verejnom obstarávaní obranných a bezpečnostných zariadení, ktorú Komisia predložila v decembri 2007 ako súčasť takzvaného obranného balíka. Tento návrh je veľkým krokom vpred smerom k vytvoreniu spoločného európskeho trhu v oblasti obrany, ktorý je sám osebe dôležitým príspevkom k bezpečnosti Únie a jej obrannej politike. Inými slovami, táto smernica je politicky veľmi dôležitým nástrojom, ktorý pomôže posilniť obranné schopnosti Európy, zefektívniť verejné výdavky a zvýšiť bezpečnosť našich občanov.

Procesu rokovaní o návrhu prospela úzka spolupráca Parlamentu, Rady a Komisie. Preto chcem vrelo poďakovať pánovi spravodajcovi Lambsdorffovi za jeho intenzívnu a efektívnu prácu na dosiahnutí dohody s Radou v prvom čítaní. Chcem tiež poďakovať tieňovým spravodajkyniam za konštruktívnu spoluprácu. Zablahoželať by som chcel aj francúzskemu a slovinskému predsedníctvu, ktoré úspešne urýchlili rokovania v Rade. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať českému predsedníctvu za angažovanie sa pri dokončovaní týchto dokumentov.

Komisia víta text, ktorý máme teraz na stole. Nová smernica je šitá na mieru pre verejné obstarávanie v oblasti obrany a bezpečnosti. Verejným obstarávateľom bude poskytovať flexibilitu potrebnú pri rokovaniach o zákazkách, ktoré sú často mimoriadne zložité a citlivé. Umožní im tiež požadovať osobitné ustanovenia o bezpečnosti na ochranu utajovaných informácií a na zaistenie bezpečnosti ich dodávok. To všetko robí z tejto smernice nástroj, ktorý môžu členské štáty uplatňovať na väčšinu svojho verejného obstarávania v oblasti obrany bez ohrozenia svojich bezpečnostných záujmov.

Nová smernica sa bude vzťahovať aj na citlivé verejné obstarávania v oblasti nevojenskej bezpečnosti. Tento prístup je v súlade s dnešným strategickým prostredím, v ktorom nadnárodné hrozby a nové technológie zotreli deliacu čiaru medzi vojenskou a nevojenskou, vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. Tento vývoj nemôže verejné obstarávanie ignorovať: napríklad v prípadoch, keď má zariadenie určené pre policajné zložky podobné vlastnosti ako obranné zariadenie, je iba logické, aby sa na verejné obstarávanie vzťahovali rovnaké pravidlá.

To všetko bude mať veľké výhody: nová smernica umožní členským štátom obmedziť používanie výnimky podľa článku 296 Zmluvy o ES na výnimočné prípady. Preto sa na dôležité súčasti trhu v oblasti obrany a bezpečnosti budú v Európe konečne vzťahovať zásady vnútorného trhu. Spravodlivé a transparentné pravidlá verejného obstarávania sa budú uplatňovať v celej Únii a umožnia spoločnostiam jednoduchšie sa uchádzať o zákazky v iných členských štátoch. Európske priemyselné odvetvia získajú omnoho väčší domáci trh s väčším rozsahom výrobných sérií a úspor. To následne zníži náklady a povedie k nižším cenám.

Napokon dosiahneme väčšiu otvorenosť trhu, ktorá prinesie úžitok všetkým: priemysel sa stane konkurencieschopnejším, ozbrojené sily získajú za peniaze lepšiu hodnotu a daňoví poplatníci budú mať prospech z väčšej efektívnosti verejných výdavkov. To všetko je aj ovocím vašej práce a vašich príspevkov. Dovoľte mi preto ešte raz vám poďakovať a zablahoželať vám k tomu.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld, v mene skupiny PPE-DE.(SV) Vážený pán predsedajúci, európsky trh s výrobkami na účely obrany sa nedá vytvoriť zo dňa na deň, ale spravodajca vytvoril presvedčivú spoluprácu, ktorá nám pomohla spoločne s Radou a osobitne Komisiou urobiť prvý veľmi dôležitý krok. Výrobky na účely obrany budú teraz jasne začlenené v rámci základných pravidiel vnútorného trhu, a to by malo pomôcť znížiť ceny. Otvorenejší trh prinesie aj zvýšenie európskej konkurencieschopnosti a zefektívni výrobu zariadení.

Pochvalu za konštruktívnu úlohu si zasluhuje aj francúzska vláda, ale najvýznamnejšie prispel, samozrejme, pán spravodajca Lambsdorff. Chcela by som tiež poďakovať obrannému priemyslu za hodnotný príspevok, ktorý zvýšil flexibilitu. Zachovali sa mnohé prvky zo smernice o verejnom obstarávaní z roku 2004. Zároveň sa preukázal rešpekt voči národným bezpečnostným záujmom a napríklad osobitné podmienky týkajúce sa poskytovania a ochrany informácií. V súlade so súčasnými právnymi predpismi sa zachovalo uplatňovanie článku 296, zabránilo sa však jeho zneužívaniu. Uvítať by to mal aj priemysel, ktorý bude mať, samozrejme, naďalej možnosť ovplyvňovať vykonávanie smernice, ako aj vývoj nových postupov.

Aby som uviedla iba pár príkladov mnohých úspechov Európskeho parlamentu, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a spravodajcu, nás v Parlamente teší, že Rada pristúpila na kompromis vo veci prahových hodnôt a transparentnosti. Osobne ma teší, že bolo možné vyriešiť najspornejšie problémy vzhľadom na súčasné právne predpisy ES. Ak táto správa, ako dúfam a verím, získa širokú podporu Parlamentu, potom sa urobí dôležitý a logický krok vpred.

Úprimne ďakujem všetkým svojim kolegom poslancom a ďalším zúčastneným stranám, ktoré pomohli vytvoriť tento konštruktívny a strhujúci postup.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, v mene skupiny PSE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, koncom minulého roka sa objavili nápadné titulky vyhlasujúce „svet sa znovu vyzbrojuje“, „prudko stúpa obchod so zbraňami“, „nákladný zbrojársky priemysel – chýba hospodárska súťaž“ a ďalšie prípady korupcie v Nemecku, ako aj v ďalších krajinách Európskej únie. My sociálni demokrati máme voči tomuto druhu pretekov v zbrojení, tomuto nárastu zbrojenia a tiež ľahostajnému postoju voči korupcii absolútne jasné odmietavé stanovisko. V tejto otázke súhlasíme s poslancami nášho národného parlamentu.

Cieľom tohto legislatívneho balíka, ktorý obsahuje tieto dve smernice o transfere a o verejnom obstarávaní a o ktorých tu dnes diskutujeme, bude zabezpečiť, aby to nebola iba záležitosť konkurencieschopnosti, ale tiež zastavenia plytvania peniazmi daňových poplatníkov na výrobu obranných zariadení a aby sa zabránilo korupcii. Tieto dôvody samotné postačujú na to, aby sociálni demokrati tento výsledok schválili.

Budeme mať európsky právny rámec na zadávanie zákaziek na tovar a služby v oblasti obrany a bezpečnosti, bude väčšia spolupráca medzi členskými štátmi, inými slovami, žiadne zbytočné prekrývania a žiadne podvádzanie členských štátov zbrojárskymi spoločnosťami a celkove bude existovať väčšia konkurencia a menej výnimiek podľa článku 296.

Som presvedčený, že pre nás poslancov – pre všetky skupiny – bolo dôležité zavedenie smernice o opravných prostriedkoch, inými slovami smernice, ktorú vypracoval pán Fruteau. Pre Radu to vôbec nebolo také zrejmé. Bolo pre nás dôležité, aby v nej boli sankcie pre prípad korupcie až po vylúčenie z konania pre zadanie verejných zákaziek. Myslím si, že pre tento priemysel, ktorý bol doteraz rozmaznávaný, je to niečo nové.

Pre nás však bolo tiež dôležité, aby tieto výsledky boli prijateľné pre všetkých 27 členských štátov. Je dôležité, aby za nami stálo 27 štátov, aj keď svoju vlastnú výrobu má iba šesť alebo sedem členských štátov a ešte menej sa zapája do obchodovania. To sa nám podarilo. Nie som si istý, či bude všetko fungovať tak, ako si to predstavujeme, a preto sme zahrnuli fakt, že Parlament chce mať naďalej určitý stupeň kontroly. Chceme byť informovaní nielen automaticky, prostredníctvom Komisie, ale chceme byť informovaní o výsledkoch a o transpozícii tohto balíka smerníc.

V budúcnosti, keď budeme mať ešte silnejší európsky vnútorný trh a získame európske právomoci, ako, prirodzene, plánoval pán Sarkozy, potom Európsky parlament ako volená inštitúcia v Európe musí byť zapojený do skutočnej kontroly, kontroly, ktorú máme v národných parlamentoch, ale ešte ju nemáme v Európskom parlamente. To je však úloha pre budúcnosť. Napríklad v Nemecku sme si popálili prsty s výrobou obranných zariadení a zvýšenými cenami. Máme stíhačku Eurofighter – neprimerane nákladný, ak nie najdrahší projekt, a som si istý, že podobné skúsenosti majú všetky členské štáty.

Na záver sa nechcem poďakovať. Spolupráca bola celkom konštruktívna a významné sú predovšetkým jej výsledky. Chcel by som však povedať celkom otvorene, že parlamentné postupy boli neúnosné. Práca tohto Parlamentu by jednoducho nemala spočívať v dosahovaní kompromisov s Radou a Komisiou v prvom čítaní. Preto v budúcnosti musí byť tento postup absolútnou výnimkou. Pre tento legislatívny balík to naozaj nebolo potrebné. Mali by sme naďalej trvať na svojom a okamžite po tomto hlasovaní skoncovať s týmto druhom postupu pre neparlamentnú činnosť.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, na úvod by som chcel zablahoželať svojmu kolegovi, pánovi Lambsdorffovi, k jeho vynikajúcej správe. Viem, že sa oduševnene venoval tejto veľmi dôležitej práci. Vytvorenie spoločného trhu so zbraňami a ustanovenie právneho rámca pre tento trh považujem za veľmi dôležité pre ďalšie rozvíjanie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP).

Vítam tiež dôležitý úspech, že aj na trhu v oblasti obrany a bezpečnosti sa budú dodržiavať zásady zmluvy, predovšetkým zásada transparentnosti, nediskriminácie a otvorenosti. Ako už bolo povedané, zvýši sa tým efektívnosť výdavkov na obranu.

Na základe návrhu Komisie a správy pána Lambsdorffa sa podarilo vytvoriť súbor pravidiel týkajúcich sa verejných zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti, ktoré umožňujú správne fungovanie spoločného trhu so zbraňami.

Chcem spomenúť aspoň dve významnejšie zlepšenia pre dodávateľov aj verejných obstarávateľov, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti EÚ a jej členských štátov. Spomenul by som tu ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti dodávok, a to informácií o uchádzačoch a subdodávateľoch, ktoré sa poskytujú verejným obstarávateľom, a prísľuby alebo záväzky, ktoré musia uchádzači poskytnúť v súvislosti so zaistením bezpečnosti dodávok. Na druhej strane sú uchádzači tiež chránení zavedením postupu preskúmania, ktorý zaisťuje, aby bol postup zadávania zákaziek spravodlivý a aby nedochádzalo ku žiadnej diskriminácii.

Návrh zvyšuje transparentnosť pracovného postupu, členské štáty by sa tomu však vôbec nemali brániť, pretože ich bezpečnostné záujmy sú chránené najmä prostredníctvom zachovania výnimiek zverejňovania informácií v prípade, keď ide o bezpečnostné záujmy.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že spoločný európsky trh v oblasti obrany je pre nás veľmi dôležitý. Keď diskutujeme o tejto otázke – spoločnom európskom trhu v oblasti obrany – alebo možno keď diskutujme o citlivejších otázkach, ako sú kompenzácie v budúcnosti, súčasne by sme mali seriózne vziať do úvahy strategické záujmy a konkrétnu situáciu každého členského štátu.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán Lambsdorff vykonal vynikajúcu prácu. Blahoželám. Využívanie verejných financií vždy vyvolávalo silné emócie. Osobitne to platí v prípade verejného obstarávania pre armádu alebo obranné sily. Ide o veľké sumy peňazí a musíme vybrať výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú najlepšie služby, nie najlacnejšie riešenia. Potrebujeme vysokú kvalitu za rozumnú cenu.

Musíme tiež vziať do úvahy kvalitu všetkých vykonaných prác a kvalitu použitých materiálov, ako aj špecifické otázky, napríklad dôvernosť alebo dokonca utajenie, hlavne v súvislosti s kľúčovými otázkami. Tieto záležitosti sú tiež spojené s otázkami kompenzácií a zabezpečenia návratnosti investícií. Myslím si, že k tomuto predmetu sa budeme musieť vrátiť. Som presvedčený o správnosti stanoviska predstaveného v návrhu smernice. Podľa môjho názoru navrhované riešenia zvýšia efektívnosť európskeho systému verejného obstarávania v oblasti obrany. Zasluhujú si naše prijatie.

 
  
MPphoto
 

  Gisela Kallenbach, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať spravodajcovi za konštruktívnu spoluprácu, pretože pri všetkej oprávnenej kritike postupu v prvom čítaní bola táto spolupráca v skutočnosti nevyhnutná, aby bolo zreteľne počuť hlas Parlamentu v trialógu.

Dnes rozhodujeme o kompromise vo veci tovaru, ktorého predošlý trh bol obmedzený iba na niekoľko členských štátov. Bolo naozaj zaujímavé sledovať, ako hlavní obhajcovia vnútorného trhu a hospodárskej súťaže robili zrazu všetko možné, aby mohli naďalej využívať vnútroštátne rozhodovacie a separatistické mechanizmy. Nepodarilo sa im to, a to je dobre.

Prečo to tak bolo? Bolo to preto, lebo v dôsledku väčšej hospodárskej súťaže v obchode s obrannými zariadeniami sa v budúcnosti, ako dúfame, odstráni diktovanie cien a umožní sa zníženie a omnoho efektívnejšie využívanie verejných financií určených na tento účel. To isté platí pre obmedzenie korupcie. Dlhujeme to svojim občanom. Je tiež jasné, že teraz sa budú uplatňovať jednoznačné podmienky výberového konania, čo povedie k väčšej transparentnosti v súvislosti so zadávaním zákaziek a konečne to tiež poskytne reálnu šancu malým a stredným podnikom, aby mohli vstupovať na tento trh. Okrem toho sa tiež zmenšili všetky mysliteľné právne medzery umožňujúce vyhnúť sa výberovému konaniu a všetky predpokladané odchýlky sa musia dohodnúť vopred s Komisiou. Smernica nelegalizovala výmenný obchod, ktorý bol doteraz síce podľa zákona zakázaný, ale napriek tomu sa v praxi bežne využíval. V neposlednom rade sa teraz po prvýkrát môže použiť opravný prostriedok.

Dúfala som, že to bude ešte viac európske, že znížime prahové hodnoty a dosiahneme tak väčšiu transparentnosť, je to však veľký krok správnym smerom a teším sa na jeho transpozíciu.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger, v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán predsedajúci, táto smernica je súčasťou obranného balíka, ktorého obsahom je, citujem „stratégia pre silnejší a konkurencieschopnejší európsky obranný priemysel“. Ako pri mnohých ďalších veciach, aj tu je základnou zásadou slobodný trh s výrobkami na účely obrany, inými slovami so zbraňami a zbrane sú na zabíjanie a vedenie vojny. Cieľom smernice je zlepšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti zbrojárskeho priemyslu v EÚ. Pán Swoboda hovoril v predchádzajúcej rozprave jasne. Povedal, že vzhľadom na konkurenciu, najmä zo Spojených štátov, potrebujeme lepšie počiatočné podmienky pre európsky zbrojársky priemysel.

Členské štáty EÚ sa v roku 2005 spoločne stali po prvýkrát najväčšími vývozcami zbraní na svete. 70 % tohto vývozu pochádzalo zo štyroch veľkých členských štátov – Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Talianska. Hlavnými dovozcami sú štáty na Blízkom východe. Naším záujmom by nemal byť efektívnejší zbrojársky priemysel, ale skôr odzbrojenie, a pre odzbrojenie, na rozdiel od efektívnosti zbrojárskeho priemyslu, neexistuje žiadna smernica. Je veľmi jasné, o čo tu naozaj ide.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcem tiež vyjadriť svoje úprimné poďakovanie spravodajcovi z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa ale aj svojmu priateľovi, Karlovi von Wogauovi, predsedovi a spravodajcovi Podvýboru pre bezpečnosť a obranu požiadaného o stanovisko ku správe, pána Lambsdorffa.

Nehovoríme tu o vývoze zbraní do štátov mimo európskeho vnútorného trhu, iba o otázke, ako by sa dal dosiahnuť rentabilnejší a efektívnejší predaj a obchod so zbraňami v rámci európskeho vnútorného trhu, t. j. v 27 členských štátoch Európskej únie. Veľmi vítam skutočnosť, že Parlament zaujal v tejto veci spoločné stanovisko, pretože výsledkom budú významné úspory občanov na trhu vo výške približne 70 miliárd EUR ročne, a preto sa bude môcť určitým spôsobom vyplácať mierová dividenda.

Vzhľadom na veľmi zložité diskusie medzi členskými štátmi v minulosti je táto práca a toto rozhodnutie veľmi vítané – a je trochu sklamaním, že dnes je tu tak málo zástupcov Rady. Rovnako ako súhlasím s názorom sociálnych demokratov o problémoch pri trojstrannom dialógu, musím povedať, že jedného dňa týmto dosiahneme medzník v európskej obrannej politike. Ešte viac som sklamaný, že pri tomto rozhodovaní chce byť tak málo kolegov poslancov.

Dnes dopoludnia sme oslávili 10 rokov eura. Dúfam, že o pár rokov sa tiež pozrieme späť na dnešný deň, pretože tento deň bude medzníkom v európskej spolupráci medzi členskými štátmi v oblasti obrany a zahraničnej a bezpečnostnej politiky, pretože v budúcnosti to bude v podstate tak, že akékoľvek požiadavky stanovíme vo svojom vlastnom členskom štáte, tie isté požiadavky sa budú automaticky uplatňovať vo všetkých ostatných členských štátoch. Od členských štátov si to vyžaduje veľkú dôveru, ktorou sú teraz ochotné prispieť. Som im za to mimoriadne vďačný.

Chcel by som však poďakovať aj Komisii, ktorá pracovala na tejto smernici s veľkou energiou, ktorá prekonala opozíciu v členských štátoch a ktorá sa pokúšala konštruktívne pomáhať Parlamentu pri hľadaní cesty spletitým podrastom právnych predpisov o verejnom obstarávaní. Už boli spomínané pozitívne body vrátane zlepšení, ktoré sa urobia v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní, a nechcem ich opakovať.

Druhou časťou balíka na vytvorenie skutočného európskeho vnútorného trhu s výrobkami na účely obrany sme na tejto ceste skutočne prešli ďalšiu dôležitú míľu. Posilňuje tiež schopnosť Európskej únie samostatne reagovať na medzinárodné krízy. Ide o prácu, ktorej sa v Podvýbore pre bezpečnosť a obranu venoval najmä pán von Wogau. To, ako ďaleko sa Európska únia dostala pri budovaní obrany Európy, ukazuje operácia Európskej únie v Afrike pod vedením írskeho generála s poľským zástupcom a jednotkami, ktoré tvoria členovia z 15 rôznych členských štátov, o ktorej sa písalo prednedávnom. Po tejto ceste musíme ísť ďalej. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, najprv chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Lambsdorffovi, a tieňovým spravodajkyniam, osobitne pani Weilerovej.

Vážené dámy a páni, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme pokročili v integrácii vnútroštátnych trhov v oblasti obrany, ako aj v strategickej koordinácii príslušnej výroby. Musíme postúpiť dopredu so všetkými špecifikami a opatreniami, ktoré sú potrebné na uplatňovanie základných pravidiel vnútorného trhu na obranný priemysel, na zvýšenie transparentnosti organizácie zadávacích konaní, na ktorých sa zúčastňujú členské štáty Európskej únie, a zákaziek, ktoré sa zadávajú. Súčasne však musíme pomôcť vytvoriť podmienky, ktoré zabezpečia zlepšenie konkurencieschopnosti európskych zariadení a výrobkov na svetových trhoch.

Vážený pán komisár McCreevy, považujem za dôležité, aby táto smernica dokázala zabezpečiť zlepšenie právneho rámca pre verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Smernica musí pomáhať pri vytvorení vnútorného trhu, samozrejme, pri rešpektovaní práv a záujmov členských štátov, najmä v oblasti bezpečnosti, hovorím konkrétne o tých, ktoré vyrábajú zbrane, muníciu a obranné a bezpečnostné zariadenia, ako napríklad moja krajina.

Vážený pán predsedajúci, chcel by som tiež upozorniť na ustanovenia, ktoré umožňujú malým a stredným podnikom jednoduchší prístup na trh, najmä zlepšením predpisov pre uzatváranie subdodávateľských zmlúv. Zdôrazňujem tiež perspektívu vytvárania väčšieho a hlbšieho vplyvu na priemyselnú štruktúru s cieľom vytvoriť skutočný európsky trh s obranným priemyslom. Môže to tiež prispieť k posilneniu výskumu a vývoja nielen v rámci týchto priemyselných odvetví, ale tiež v časti európskeho priemyslu, ktorá ich vývoj využíva.

Na záver, myslím si, že by sa mohlo poukázať na zrejmé spojenie medzi obrannými priemyselnými odvetviami a zahraničnou politikou Únie. V reakcii na posledné vystúpenie by som však chcel citovať klasické rímske príslovie: „Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu.“ Tieto priemyselné odvetvia nazývame v Európskej únii „obranný priemysel“ a nie „vojnový priemysel“, pretože Európska únia je takmer pacifistickou superveľmocou, keďže my nechceme vojnu, ale mier. To je tiež dôvod, prečo potrebujeme obranný priemysel.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Vážený pán predsedajúci, Spojené štáty vynakladajú na obranu okolo 500 miliárd USD. Európska únia vynakladá na obranu niečo cez 200 miliárd. Otázka však znie, či vojenské schopnosti členských štátov Európskej únie zodpovedajú tejto 200 miliardovej investícii tak, ako je to v prípade Spojených štátov. Keď som bol ministrom obrany, stretol som sa so zástupcami priemyslu a povedal som im, že som minister zodpovedný za národnú obranu a nie minister obrany priemyslu. Myslím si, že smernica, o ktorej dnes diskutujeme a za ktorú by som chcel pánovi Lambsdorffovi poďakovať, prinesie podstatne účelnejšie a rozumnejšie využívanie veľkých súm, ktoré vynakladáme na obranu, a že vojenské schopnosti Európskej únie budú zodpovedať úrovni nákladov na obranu.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som opäť zdôraznila, že hovoríme o balíku: uznesenie z decembra a táto dnešná rozprava. Zmysel dávajú iba vtedy, ak sa na obidva predpisy – nariadenie o transferoch výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva a teraz na smernicu o obstarávaní – pozeráme spoločne.

Vypracovala som stanovisko Výboru pre zahraničné veci. Mali sme základný politický cieľ, konkrétne, že súčasne s harmonizáciou európskeho zbrojárskeho priemyslu a liberalizáciou v rámci EÚ by sa mali uplatňovať prísnejšie kontrolné prostriedky v otázke vývozu mimo EÚ. Ak budeme hovoriť o záporných správach, mali by sme spomenúť aj dobré. Počas francúzskeho predsedníctva Rada na poslednom zasadnutí koncom minulého roka prijala kódex správania ako právne záväzný nástroj. Je to dobrá vec a tento Parlament to vždy požadoval.

Preto by som rada znovu zdôraznila, že táto harmonizácia, ktorú považujeme za správnu – a nie iba harmonizácia, ale tiež vypracovanie mechanizmu sankcií, ktoré sa budú využívať v prípade porušovania tejto smernice – je teraz pod kontrolou národných a členských štátov. S veľkým záujmom budeme sledovať nielen harmonizáciu ale aj tento proces.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som podporiť líniu, ktorú pred chvíľou zaujal pán Schwab. Chcel by som povedať, že dôležitým rozhodnutím, ktoré dlhujeme mimoriadnemu úsiliu nášho spravodajcu, pána Lambsdorffa, našej tieňovej spravodajkyni, pani Charlotte Cederschiöldovej, ktorej ďakujem, a prirodzene francúzskemu predsedníctvu, ktoré koncom minulého roka vynaložilo veľké úsilie na dosiahnutie kompromisu, je, aby sme dnes túto smernicu prijali.

Dnes skutočne ukončujeme cyklus, ktorý bol pozoruhodne rýchly, trval totiž pár mesiacov, ktorý zahŕňa smernicu o vnútornom trhu s výrobkami na účely obrany prijatú v decembri aj kódex správania pri ich vývoze, z ktorého sa v tom istom čase stal zákon, a napokon táto smernica uvádza do súladu článok 296 zmluvy so všeobecnými pravidlami uplatniteľnými na verejné zákazky. Tento celý súbor nás skutočne, takpovediac, zaväzuje k tomu, čo budem nazývať „zospoločenštenie“ obranného hospodárstva. To sa môže, samozrejme, javiť ako nepriateľské voči túžbe po zvrchovanosti alebo dokonca voči samotnej charakteristike obrannej politiky. V skutočnosti to tlmočí túžbu po integrácii štátnych zvrchovaností.

To isté zistíme v oblasti spravodlivosti. Od čias portugalského a slovinského predsedníctva a počas francúzskeho predsedníctva sa urobil obrovský pokrok ešte v jednej oblasti, v ktorej národné zvrchovanosti chceli zablokovať akúkoľvek dohodu alebo spoluprácu.

Dámy a páni, skutočne verím, že prijatím tohto textu pomôžeme ukončiť ideologickú rozpravu o povahe a forme európskeho projektu. Je to priestor a veľmoc a v oblastiach obrany a zahraničnej politiky, ktoré budú stále viac uznávané.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ako britskí konzervatívci sme vo všeobecnosti silní zástancovia otvorených trhov, ale ako už potvrdilo viacero rečníkov, táto správa sa zameriava hlavne na posilnenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) a európskej integrácie a nie na reálny hospodársky prínos. Ten určite nemá nič spoločné s posilnením obranných schopností.

Vidím, že určitý malý prínos spočívajúci v jednoduchšom prístupe Spojeného kráľovstva na trhy niektorých ďalších európskych krajín pri verejnom obstarávaní v oblasti obrany by to mohlo priniesť. Omnoho väčšiu výhodu však prístupom na trh Spojeného kráľovstva, ktoré má najväčšie náklady na obranu, získajú druhí – a mimochodom, Spojené kráľovstvo už má najotvorenejší trh v Európe pre verejné obstarávanie v oblasti obrany.

Veľké obavy vyvoláva to, že vláda alebo firma, ktorá vložila obrovské investície do niektorých aspektov výskumu a vývoja už podľa navrhovaných pravidiel nebude môcť tieto investície kompenzovať vo vývojovej a výrobnej etape. Predpokladá sa, že zákazky na vývoj sa otvoria pre európsku hospodársku súťaž, pričom sa vládam členských štátov neponechajú žiadne prostriedky na ochranu duševného vlastníctva, pracovných miest ani vývozných príležitostí. To spomalí výskum a vývoj.

Sú tu aj ďalšie obavy, musím však povedať, že z hľadiska obrany, priemyslu a vlastne z hospodárskeho hľadiska táto správa naozaj nie je potrebná.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Vážený pán predsedajúci, smernica o obstarávaní obranných zariadení je dôležitým krokom k európskemu trhu s obrannými zariadeniami aj k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike. Uznávam ťažkosti pri uvádzaní zásad voľného trhu do súladu s nevyhnutnou diskrétnosťou obranných záležitostí a všeobecných predpisov vzťahujúcich sa na zadávanie verejných zákaziek s jednotlivými postupmi týkajúcimi zákaziek v oblasti obrany.

Tento veľmi zložitý súbor nariadení musí, samozrejme, prejsť praktickou skúškou, pretože pokus zlúčiť v tom istom balíku protirečivé prvky, ako transparentnosť a utajenie, spoločné a individuálne, si bude vyžadovať neustále monitorovanie a odhodlanie potrestať každý jednotlivý pokus uprednostniť jeden prvok pred druhým a neustále úsilie udržiavať citlivú rovnováhu medzi všetkými štyrmi prvkami.

Správne fungovanie bude potom závisieť od odhodlania orgánov EÚ rozhodovať na tomto rodiacom sa európskom trhu a od skutočnej ochoty zástancov národnej obrany a príslušných členských štátov rešpektovať tieto nové pravidlá a konať podľa nich.

Niekoľko slov o kompenzácii. Kompenzácia je pre krajiny, ako je napríklad moja vlasť, Rumunsko, aspoň v súčasnosti dôležitým mechanizmom, ktorý zabezpečuje prežitie nášho národného priemyslu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Európska jednota a bezpečnosť boli v tejto chvíli opäť ohrozené finančnou aj hospodárskou a energetickou krízou. To znova ukázalo, že iba jednota a solidarita nám umožnia úspešne riešiť veľké problémy moderného sveta.

Zavedenie spoločných, transparentných pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať pri verejnom obstarávaní na trhu s výrobkami na účely bezpečnosti a obrany, je dôležitým krokom na posilnenie európskej bezpečnostnej politiky. Je to tiež mechanizmus špecifický pre trhové hospodárstvo, ktorý umožní európskemu priemyslu úspešne súperiť s hlavnými aktérmi, najmä v Spojených štátoch.

Čo najskôr je potrebné vytvoriť spoľahlivý systém Spoločenstva na zabezpečovanie bezpečnosti informácií, pričom sa musí zaviesť primeraný kontrolný systém pre vývoz výrobkov a zariadení na účely bezpečnosti a obrany do tretích krajín. Ratifikácia a presadzovanie Lisabonskej zmluvy umožní vybudovať dobre štruktúrovanú trvalú spoluprácu v oblasti bezpečnostnej politiky, ktorá je nevyhnutná pre budúcnosť EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Od deväťdesiatych rokov bolo jasné, že rozdrobenosť európskych trhov v oblasti obrany mala nepriaznivé hospodárske dôsledky. Počas posledných 20 rokov sa zredukovali náklady na obranu, čo viedlo ku zníženiu obratu a zamestnanosti, ako aj k zredukovaniu investícií v oblasti výskumu nových vojenských technológií.

Dnes majú problémy s financovaním obranných systémov aj veľké členské štáty. Mala by sa vytvoriť európska priemyselná a technologická základňa v oblasti obrany s cieľom rozvinúť základné obranné schopnosti členských štátov. Tento krok je veľmi dôležitý na zvládnutie globálnych úloh v oblasti obrany.

Dôležité je tiež, aby sme mali harmonizovaný európsky legislatívny rámec, ktorý by členským štátom umožňoval realizovať ustanovenia Spoločenstva bez ohrozenia svojich vlastných obranných záujmov. Nemali by sme zabúdať na dôležitý prvok, totiž na zavedenie kontrolného postupu. Tento postup by sa mal zameriavať na zaistenie účinnej právnej ochrany uchádzačov, podporenie transparentnosti a zabránenie diskriminácie v priebehu postupu verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, tiež by som rád zablahoželal spravodajcovi, pánovi Lambsdorffovi, a tieňovým spravodajkyniam k vykonaniu dôležitej práce.

Hlavným znakom európskeho trhu je rozdrobenie, ktoré prevláda na vnútroštátnej úrovni. Vývoz výrobkov súvisiacich s príslušným sektorom obrany a bezpečnosti podlieha vnútroštátnym systémom na udeľovanie vývozných povolení, ktoré sa odlišujú z hľadiska postupu, rozsahu a lehôt.

Tieto nové právne predpisy zvyšujú transparentnosť a stanovujú základy na vytvorenie jednotného, otvoreného európskeho trhu s obrannými zariadeniami, ktorý je tiež základným faktorom pri posilňovaní Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Dôležité je tiež, že sú tam základné ustanovenia vzťahujúce sa na bezpečnosť dodávok a informácií. Ujasnilo sa tiež citovanie článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, teraz sa však obmedzuje na skutočné výnimky stanovené v Zmluve a podľa požiadavky Európskeho súdneho dvora.

Na záver by som chcel zdôrazniť dôležitosť existencie flexibilných opatrení posilňujúcich úlohu malých a stredných podnikov, ktoré v niektorých členských štátoch tvoria sektor zamestnávajúci tisíce pracovníkov.

 
  
MPphoto
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, takisto by som rád pogratuloval pánovi Lambsdorffovi za skvelú prácu, ktorú odviedol, a, samozrejme, aj jeho tieňovým poradcom, predovšetkým pani Cederschiöldovej. Dovoľte mi tiež zdôrazniť niečo, čo povedal pán Toubon: vynikajúcu prácu francúzskeho predsedníctva pri dosahovaní dohody vo veci tejto smernice.

Dúfam, že keď sa k tomu o pár rokov vrátime, uvedomíme si, že by sme sa nemali báť hovoriť o európskom trhu s obrannými zariadeniami v kontexte spoločného európskeho trhu. Je v spoločnom obrannom záujme Európy i v spoločnom záujme Európy dosiahnuť vyššiu úroveň hospodárskej súťaže.

Dovoľte mi zdôrazniť jednu časť smernice, ktorá je veľmi dôležitá pre mnohé členské štáty. Ide predovšetkým o text týkajúci sa uzatvárania subdodávateľských zmlúv. Som veľmi rád, že dohody, ktoré sme dosiahli za prítomnosti Rady a Komisie, pokiaľ ide o text týkajúci sa uzatvárania subdodávateľských zmlúv, vyjadrujú to, čo do veľkej miery presadzoval aj Parlament, a to väčšiu transparentnosť pri uzatváraní subdodávateľských zmlúv, po druhé, žiadnu diskrimináciu na vnútroštátnej úrovni pri návrhoch subdodávateľských zmlúv a napokon aj možnosť pre vnútroštátne úrady povoľovať dodávateľom uzatváranie subdodávateľských zmlúv až do výšky 30 % ich zákaziek.

Je to v záujme spojenia nášho priemyslu v rámci Európy.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval všetkým účastníkom rozpravy. Je zrejmé, že tento text predstavuje kompromis, a preto neobsahuje všetky návrhy, ktoré boli predložené s cieľom vylepšiť jeho znenie. Parlament však zároveň má veľa dôvodov na spokojnosť.

Po prvé, práve Parlament požiadal Komisiu na základe uznesenia zo 17. novembra 2005 o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení, aby pripravila túto smernicu. A preto je táto smernica do veľkej miery návrh Parlamentu.

Po druhé, a to je ešte dôležitejšie, pre tento text boli veľmi prínosné vaše príspevky počas jeho prípravy. So zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa do textu integrovalo veľké množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov súvisiacich s rozsahom, ustanoveniami o opravných prostriedkoch a transparentnosťou.

Komisia prijíma tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a podporuje znenie textu. Sme presvedčení, že táto smernica prinesie zmenu a prispeje k vytvoreniu skutočného európskeho obranného trhu. Priznajme si, že len pred piatimi rokmi bola myšlienka budovať takýto trh z nástrojov Spoločenstva pre väčšinu ľudí čistou fikciou, ale dnes sa stáva realitou. Nemali by sme premeškať túto príležitosť.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, rád by som požiadal kolegu, pána van Ordena, aby si uvedomil, že jediná osoba, ktorá ho tu podporuje, je nemecký krajne ľavicový extrémista. Pánovi Pflügerovi z ľavice by som odporúčal nahliadnutie do zákona, ktoré mu pomôže pochopiť. Tu predsa vôbec nejde o vývoz, ale o európsky vnútorný trh.

Inak to, čo povedala pani Weilerová, je správne. Povedala, že tieto produkty sú drahé kvôli nedostatočnej hospodárskej súťaži. Áno, naozaj, keď neexistuje hospodárska súťaž, tak sú drahé. Preto dúfajme, že zavedieme na európsky vnútorný trh väčšiu hospodársku súťaž. Takto produkty určite nezlacnejú, ale prinajmenšom budú cenovo výhodnejšie. Je to veľká príležitosť nielen pre priemysel, aby otvoril nové trhy, ale aj pre stredne veľké podniky, aby prenikli na tieto trhy. Avšak, a toto je veľmi dôležité, je to tiež príležitosť pre transparentnosť, a tým aj pre občiansku spoločnosť, ktorá bude schopná lepšie sledovať štruktúru a dianie na trhu, a pre mnoho mimovládnych organizácií.

Chcel by som špeciálne poďakovať pánovi Mladenovovi a pánovi Toubonovi za to, že poukázali na výnimočné úsilie, ktoré sa v tomto projekte vynaložilo. V zásade ide o projekt v druhom pilieri, teda o posilňovanie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky s použitím nástroja z prvého piliera, ktorým je smernica v oblasti vnútorného trhu. Tento projekt by nikdy neuspel bez skvelej práce francúzskeho predsedníctva, ktoré vystupovalo ako sprostredkovateľ medzi členskými štátmi, čo bola určite extrémne náročná úloha.

Našou úlohou je rozšíriť tieto príležitosti. Bude to príležitosť pre politickú Európu. Bude to príležitosť pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku pre Európu hodnôt a mieru. Toto je príležitosť, ktorú musíme využiť.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL).(DE) Vážená pani predsedajúca, rád by som predstavil svoju požiadavku podľa článku 145 rokovacieho poriadku. Keď vás niekto osobne osloví, máte príležitosť stručne odpovedať.

Veľmi rýchlo sa ukáže, kto je tu extrémista, keď sa pozriete na to, o čo tu vlastne ide. Ide tu o trhový extrémizmus, ktorý je v tejto oblasti očividný. Povedal som, že efektívnejší obranný priemysel v rámci Európskej únie bude mať prirodzene vplyv na vývoz zbraní. Nikto nemôže poprieť, že práve toto je ten prípad. Akékoľvek iné tvrdenie by naznačovalo úplnú fixáciu na Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), písomne.(PL) Rád by som zdôraznil dôležitosť návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov zadávania určitých verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v oblastiach obrany a bezpečnosti, ktoré dôrazne podporujem.

Táto smernica otvára cestu k tomu, aby verejné obstarávanie v oblasti bezpečnosti a obrany bolo založené na transparentných kritériách, ktoré nediskriminujú uchádzačov z ostatných členských štátov EÚ a súčasne zaručujú bezpečnosť týchto krajín. Preto je veľmi dôležité, aby sa táto doložka uplatnila v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, ktorá stanovuje, že je možné odchýliť sa od jej ustanovení v prípade, že takýto krok je nevyhnutný na ochranu základných záujmov členského štátu EÚ.

Spoločná produkcia, spoločný nákup, verejné obstarávanie, predovšetkým technologicky najmodernejšieho, a preto aj drahšieho vybavenia dá európskej bezpečnostnej a obrannej politike väčšiu šancu na úspech. Návrh smernice, ktorú podporujem, predstavuje pozitívny krok smerom k otvoreniu trhov členských štátov EÚ a k znižovaniu súperenia v tomto sektore medzi krajinami, ktoré môžu využívať spoločné a cenovo efektívnejšie riešenia.

Zároveň by som chcel vyjadriť určité výhrady k poradiu dôležitosti štandardov, ktoré sa skúmajú pri vypracovávaní technických špecifikácií na nákup obranných zariadení. Zodpovednosť za vytváranie priorít implementácie by mali niesť ministri obrany.

Navyše som v tomto návrhu zaregistroval nedostatok odkazov na kódex najlepších postupov v dodávateľskom reťazci Európskej obrannej agentúry, ktoré implementujú dodávatelia. A preto nie je jasné, či by sa toto kritérium malo pri výbere dodávateľov naďalej brať do úvahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) , písomne.(BG) Som pevne presvedčená, že obrana a bezpečnosť sú mimoriadne dôležité pre každý členský štát, ale sú to predovšetkým oblasti záujmu každého občana v Európskej únii a takisto aj európskeho obranného priemyslu.

Je úplne samozrejmé, že možnosť odchýlky od tejto smernice sa bude naďalej uplatňovať. A preto je veľmi dôležité, aby boli členské štáty vyzývané k zlepšovaniu ich právnych predpisov, ktoré riadia verejné obstarávanie v oblasti národnej bezpečnosti. Mali by tiež využiť príležitosť, ktorú poskytuje článok 296 Zmluvy o Európskom spoločenstve, ale výlučne za podmienky, že zaručia podobnú úroveň transparentnosti, zodpovednosti, sústredenie na výsledky a efektívnosť a vhodný mechanizmus na riešenie vzniknutých sporov.

Chcela by som uviesť, že smernica, bez ohľadu na to, do akej miery je prehľadná a špecifická, nemôže nahradiť potrebu jasnej predstavy o obrannom priemysle EÚ alebo, všeobecnejšie, o bezpečnostnom priemysle EÚ. Chýbajúca vízia a stratégia sa nedajú nahradiť pravidlami a výnimkami z pravidiel a môže sa stať, že krajiny budú „podvádzať“, aby ochránili vlastné súkromné záujmy a oblasť veľkoobchodu alebo maloobchodu podľa veľkosti svojho obranného priemyslu. Z tohto dôvodu musíme v tejto oblasti vytvoriť stratégiu, ktorá bude ochraňovať európske zásady.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia