Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0033(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0341/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0341/2008

Keskustelut :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Äänestykset :

Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0017

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

17. Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Carl Schlyterin laatima ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta (KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD) (A6-0341/2008).

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, esittelijä.(SV) Arvoisa puhemies, toivoin todella, että puheenjohtajavaltio Ranska olisi edustettuna täällä tänään, sillä minun on kerrottava, että meidän yhteistyömme oli erinomaista. Ilman sen sitoutumista ja halukkuutta löytää tie eteenpäin emme koskaan olisi päässeet sopimukseen. Menettelyn aikana oli aina määrävähemmistö yhdestä tai toisesta asiasta. On siis puheenjohtajavaltio Ranskan erinomaisen yhteistyön ansiota, että lainsäädäntö nyt toteutuu, mikä on oikein hyvä asia.

Puhumme nyt dikloorimetaanista, joka on maalinpoistoaine. Se on myös teollinen kemikaali, jota lääketeollisuus itse asiassa käyttää suuria määriä. Sen teollisessa käytössä on kuitenkin täysin mahdollista suojata työntekijät ja ympäristö. Ongelmia tulee pääasiassa kun ainetta myydään kuluttajille. Dikloorimetaani on ainutlaatuisen haitallinen kemikaali, koska se aiheuttaa syöpää, sillä on huumaava vaikutus ja kielteisiä terveysvaikutuksia. Sille on helppo altistua. Siinä vaiheessa kun dikloorimetaanin haistaa, on jo ylitetty turvallisuusraja-arvot kolmella asteella, ja tämän vuoksi suojautuminen on hyvin vaikeaa. Asianmukaiset suojavarusteet käsittävät asianmukaiset käsineet, jotka on vaihdettava kolmen tunnin välein. Tarvitaan suojavarusteet, jotka riippumattomalla ilmansyötöllä varustettuine hengityssuojaimineen maksavat noin 2 700 euroa.

Tämän kemikaalin nykyinen käyttö perustuu pitkälti siihen, että sitä käytetään laittomasti. Tämän vuoksi oli tärkeää myös rajoittaa ja kieltää ammattikäyttöä. Usein yksityisyrittäjät tai muutaman työntekijän yritykset esimerkiksi puhdistavat graffiteja tai poistavat maalia. Suojavarusteet jäävät usein kotiin tai niitä ei ole lainkaan saatavilla. Kemikaalin kieltäminen on tämän vuoksi suurelta osin työntekijöiden suojelemiseen liittyvä asia. Tiedämme, että valtioissa, joissa dikloorimetaania käytetään – nykyisellään 24:ssa kaikkiaan 27 jäsenvaltiosta – sitä käytetään tuskin koskaan kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Katson, että riittää, kun lainaan Saksan kemianteollisuuden liiton omaa tekstiä, jossa todetaan, että vaikka tuuletus olisi hyvä, maalia poistettaisiin rajatulla alueella, irronnut maali kerättäisiin ja dikloorimetaanipurkit suljettaisiin välittömästi, altistumisen raja-arvot ylittyvät säännöllisesti. Tämän vuoksi tarvitaan riippumattomalla ilmansyötöllä varustettuja hengityssuojaimia.

Minusta on todella myönteistä, että komissio esitti ehdotuksen ja että olemme nyt päässeet kompromissiin, jolla käytännössä kielletään myös ammattikäyttö, mutta valtioilla on mahdollisuus kansallisiin poikkeuksiin. Tällaisia poikkeuksia soveltavien on kuitenkin taattava, että kemikaalin parissa työskentelevillä on asianmukaiset suojavarusteet, riittävä koulutus ja tietoa vaihtoehdoista, ja niiden on kyettävä perustelemaan miksi vaihtoehtoihin ei turvauduta. On nimittäin itse asiassa totta, että kaikilla aloilla, joilla dikloorimetaania käytetään, on saatavilla vaihtoehtoisia tuotteita. Puhumme nyt siitä viidestä prosentista, jossa ainetta käytetään vaarallisella tavalla, nimittäin maalinpoistosta. Loput 95 prosenttia käytetystä dikloorimetaanista käytetään teollisuudessa. Tälläkin alalla on hyvä asia, että tiukennamme työntekijöiden ja ympäristön suojeluvaatimuksia.

Kaiken kaikkiaan olen itse asiassa hyvin tyytyväinen sopimukseen. Sillä parannetaan ihmisten mahdollisuuksia poistaa maalia turvallisesti altistumatta vaarallisille, syöpää aiheuttaville kemikaaleille. Kollegani täällä parlamentissa ovat auttaneet tekemään tämän sopimuksen mahdolliseksi näin nopeasti, ja kiitän teitä kaikkia siitä ja kaikkia varjoesittelijöitä ja itseäni siitä, että pääsimme sopimukseen neuvoston kanssa. Tämä enteilee hyvää. Itse asiassa tämä oli viimeinen mahdollisuus kieltää kemikaali vanhalla tavalla ennen REACH-asetuksen voimaantuloa. Se oli siis eräänlainen grande finale kemikaalipolitiikan vanhalle tyylille, ja meille oli todella hieno lopetus päästä näin tehokkaasti sopimukseen.

Eräät väittävät dikloorimetaanista, että sen vaihtoehdot voivat olla vähintään yhtä vaarallisia, kenties vielä vaarallisempia, mutta komission ja muiden arviointien mukaan on selkeästi osoitettu, että vaihtoehdot ovat merkittävästi vaarattomampia. Me olemme nyt perustamassa markkinoita näille vaihtoehdoille. Todellisuudessa niissä yrityksissä, jotka nyt valittavat, tullaan useissa tapauksissa valmistamaan myös vaihtoehtoja, ja myös pienemmissä yrityksissä valmistetaan vaihtoehtoja. On hyvä, että ne pääsevät nyt hyödyntämään parempaa ympäristönsuojelua koskevaa kilpailuetuaan sisämarkkinoilla. Me suuntaamme kohti turvallisempaa tulevaisuutta, ja kiitän kaikkia menettelyyn osallistuneita.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi kiittää esittelijä Schlyteriä hänen tekemästään kovasta työstä ehdotuksen parissa. Meillä on nyt neuvoston kanssa hyvä kompromissi, joka voidaan hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä.

Kyse on dikloorimetaanin markkinoinnin ja sen käytön maalinpoistoaineissa rajoittamisesta useissa merkittävissä komission puolesta tehdyissä tutkimuksissa tunnistettujen riskien vähentämiseksi. Dikloorimetaani on epäilemättä haitallista ihmisten terveydelle sen suuren haihtuvuuden vuoksi. Haihtuminen aiheuttaa ympäröivään ilmaan korkeita höyrypitoisuuksia, joita maalinpoistoaineiden käyttäjät voivat helposti hengittää sisään, ja joilla on välitön myrkyllinen vaikutus keskushermostoon.

Heikoissa työskentely- tai toimintaoloissa tämä on aiheuttanut tai osaltaan edistänyt kohtalokkaita onnettomuuksia useissa jäsenvaltioissa. Suurin osa onnettomuuksista ja kuolemantapauksista on tapahtunut kaupallisessa tai ammatillisessa ympäristössä, erityisesti riittämättömän tuuletuksen ja henkilökohtaisten suojavarusteiden puutteen vuoksi. Onnettomuuksia on kuitenkin tapahtunut myös kuluttajille, vaikka näiden onnettomuuksien ilmoitettu määrä onkin paljon pienempi.

Komission ehdotuksella pyritään vähentämään mahdollisimman paljon ja niin paljon kuin teknisesti on tehtävissä tämän haitallisen kemikaalin käyttöön liittyviä riskejä. Parlamentin ja neuvoston tarkistamassa toisinnossa dikloorimetaania sisältävien maalinpoistoaineiden myynti kuluttajille kielletään kokonaan. Olisi myös kiellettävä kuluttajia käyttämästä tätä ainetta, sillä heillä ei tavallisesti ole tarvittavia henkilökohtaisia suojavarusteita eikä heitä voida kouluttaa tai valvoa aineen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Dikloorimetaanin markkinointi ja ammattikäyttö kielletään yleisesti. Koska tietyt jäsenvaltiot kuitenkin uskovat, että ammattilaisten on saatava jatkaa aineen käyttöä tulevaisuudessa, näille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus sallia käyttö tiukoin erityisedellytyksin. Jäsenvaltioiden on annettava erityisiä sääntöjä ja säännöksiä niiden kansalliseen järjestelmään kuuluvien ammattilaisten hyväksyntää varten. Ammattikäyttäjät voivat saada käyttöluvan ainoastaan koulutuksen läpikäytyään. Koulutuksessa on muun muassa tarjottava tietoa dikloorimetaaniin liittyvistä riskeistä ja vaihtoehtojen saatavuudesta. Työnantajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien on suotuisinta korvata dikloorimetaani muilla aineilla tai menetelmillä ottaen huomioon asiaankuuluvan työpaikkojen turvallisuutta koskevan lainsäädännön.

Dikloorimetaania sisältävien maalinpoistoaineiden käyttö on edelleen sallittua liiketiloissa sillä edellytyksellä, että tarvittavat toimenpiteet on toteutettu siellä työskentelevien altistumisen minimoimiseksi. On esimerkiksi tärkeää varmistaa tuuletuksen riittävyys työpaikan raja-arvojen ylittymisen ehkäisemiseksi. On myös toteutettava toimenpiteitä maalinpoistoainesäiliöistä tapahtuvan haihtumisen minimoimiseksi. Lisäksi työpaikan raja-arvojen ylittyessä on käytettävä hengityssuojaimia.

Jäsen Schlyter suositteli, että tuette neuvoston kanssa neuvoteltua kompromissitekstiä. Minäkin katson, että kompromississa on tavoitettu hyvä tasapaino. Voin tämän vuoksi antaa komission puolesta kompromissille täyden tukeni.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges, PPE-DE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja toistaa, että teimme yhdessä kovasti töitä saadaksemme aikaan tämän kompromissin, jota Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä tukee. On kiinnitettävä huomiota siihen, että kyseessä on hyvin myrkyllinen tuote ja että on olemassa käyttökelpoisia ja turvallisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, kuten totesitte, emme todellakaan voi kiistää dikloorimetaanin käyttöön liittyviä vaaroja, varsinkaan jos olosuhteet eivät takaa käyttäjän turvallisuutta. Ihmiset käyttävät usein dikloorimetaania kunnostaessaan omia kotejaan. He pitävät sitä erinomaisena ja tehokkaana tuotteena, mutta eivät ymmärrä, että käyttäessään sitä suljetussa tilassa he ovat vaarassa menettää hyvin nopeasti tajuntansa ja että on olemassa myös hengenvaara, jos ei toimita huolellisesti.

Toisin kuin esittelijän aluksi esittämässä täydellisessä kiellossa nyt aikaansaadussa kompromississa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus myöntää poikkeus ammatti- ja teollisuuskäyttöä varten, mutta vain selkeästi määritetyin edellytyksin. Tämä on järkevä kompromissi, ja on tärkeää tunnustaa, että dikloorimetaani on aiheuttanut useita onnettomuuksia. Pahoittelen lisäksi sitä, että meillä on hyvin vähän tietoja tapahtuneista työtapaturmista. Korostan myös sitä, että ennen komission työn käynnistämistä tehtiin vaikutustenarviointi ja sen tulokset muokkasivat tekstiä. Meidän on kuitenkin varmistettava, että tarjotaan hyvin täsmällistä tietoa niiden henkilöiden saataville, jotka edelleen haluaisivat käyttää tätä tuotetta, vaikka nyt onkin jäsenvaltioiden vastuulla laatia selkeät säännöt ja valvoa markkinoinnin yleistä kieltoa tämän terveydelle haitallisen tuotteen osalta.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä Carl Schlyteriä sekä varjoesittelijöitä heidän tässä asiassa tekemästään hyvin perusteellisesta ja ammattimaisesta työstä. Minulle on näinä aikoina harvinaista herkkua voida osallistua keskusteluun, joka perustuu valiokuntamme työhön, ja erityisesti tähän aikaan päivästä tai sanoisinko tähän aikaan yöstä.

Minulla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua keskusteluihin valiokunnassa kuin yhden kerran, jolloin toivoin varmistavani, että kollegani ymmärtävät, kuinka tärkeää on äänestää esittelijän ehdotusten puolesta. Tämä on kuitenkin tärkeä asia, todellakin kysymys on elämästä ja kuolemasta, ja minulle se on kaksinverroin tärkeä, koska se kiinnostaa erityisesti vaalipiirissäni.

Dikloorimetaanit ovat, kuten olemme kuulleet, poikkeuksellisen vaarallisia aineita. Ne haihtuvat niin nopeasti, että pelkkä niiden haju ylittää kaikki tunnustetut terveyteen liittyvät raja-arvot. Ne aiheuttavat syöpää ja neuroottisia vaikutuksia sekä hermovaurioita. Tavanomaisessa lämpötilassa niitä haihtuu vaarallisia määriä. Jotta voidaan työskennellä turvallisesti dikloorimetaaneilla, tarvitaan ilmatiivis puku, joka maksaa noin 2 000 euroa, ja iho on suojattava hansikkailla, jotka maksavat 25 tai 30 euroa, ja ne on vaihdettava parin kolmen tunnin välein.

Ei kukaan tietenkään näin tee, vaikka tietäisikin aineen haitallisista vaikutuksista. Ei ole tehokasta tapaa varmistaa kansalaisten turvallinen dikloorimetaanin käyttö. Koska aineet ovat näin vaarallisia, esittelijä ja valiokunta halusivat kieltää niiden käytön, myös ammattikäytön, kuolemantapausten välttämiseksi. Komission tiedossa on viimeiseltä kahdeksalta vuodelta 18 kuolemantapausta, jotka johtuivat näiden aineiden käytöstä, sekä 56 muuta onnettomuutta. Olen varma, että niitä on todellisuudessa ollut enemmän. Teollisuuden eturyhmä on kuitenkin saanut aikaan määrävähemmistön neuvostossa, ja tämän vuoksi esittelijä ja valiokunta suostuivat vastentahtoisesti sallimaan jäsenvaltioille ammattikäyttöä koskevan poikkeuksen.

Olemme kuitenkin saaneet aikaan sen, että ammatissaan aineita käyttäviä työntekijöitä suojellaan tiukasti, ja myös sen, että jäsenvaltiot sitoutuvat valvontaan ja tarkistuksiin. Nämä aineet on jo kielletty kokonaan Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa, ja toivon, ettei yksikään jäsenvaltio pyydä poikkeusta. Teollinen käyttö on eri asia. Tuotteita voidaan käyttää turvallisesti teollisuudessa oikeissa olosuhteissa.

Jotkut parlamentin jäsenet ovat väittäneet, että niiden käyttö olisi sallittava kulttuuriperinnön suojelemisessa, maalinpoistossa vanhoista monumenteista niitä vahingoittamatta. Asiantuntijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan ole hyvä ajatus, joten ryhmäni ei kannata yhtään tämänsuuntaista tarkistusta.

Mainitsin, että vaalipiirissäni ollaan kiinnostuneita tästä. Olen käynyt kirjeenvaihtoa komission jäsen Verheugenin kanssa seitsemän vuoden ajan tästä asiasta. Miksikö? Koska vaalipiirissäni toimii yritys nimeltä Eco Solutions, joka on kehittänyt täysin turvallisen vaihtoehdon dikloorimetaaneille. Vaihtoehto on vesipohjainen. Se toimii aivan samoin, vaikka prosessi viekin hieman enemmän aikaa. Olen pahoillani todetessani, että ainoa jäsenvaltio, joka teki kovaa painostustyötä dikloorimetaanin käytön sallimiseksi edelleen, oli Yhdistynyt kuningaskunta, joka myös tuottaa monia näistä aineista teollisia määriä.

Minä tein neljä vuotta työtä komission jäsen Verheugenin kanssa saadakseni asiantuntijakomitean edes havaitsemaan tämän vesipohjaisen turvallisemman vaihtoehdon olemassaolon, ja vei vielä kolme vuotta, ennen kuin vesipohjainen vaihtoehto tunnustettiin tehokkaaksi ja käyttökelpoiseksi tekniikaksi. Olen kuitenkin iloinen todetessani, että parhaiden tarinoiden tavoin tässäkin on onnellinen loppu. Dikloorimetaanien muu kuin teollinen käyttö poistuu markkinoilta. Vaalipiirissäni rikastutaan uudella tekniikalla, ja kaikki elävät onnellisina elämänsä loppuun asti Carl Schlyterin ja hänen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan kuuluvien kollegojensa erinomaisen työn ansiosta.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, dikloorimetaani eli DCM on vaarallinen kemikaali, joka voi aiheuttaa syöpää, silmävaurioita ja akuutteja vaurioita sydämen, maksan ja munuaisten kaltaisiin elimiin. Dikloorimetaania käytetään lääketeollisuudessa sekä muun muassa maalin ja rasvan poistamisessa. Joissain jäsenvaltioissa, kuten Ruotsissa, Tanskassa ja Itävallassa, sen käyttö on jo kielletty.

On hienoa, että dikloorimetaania koskeva asia on nyt esityslistalla. On sitäkin parempaa, että sopimus merkitsee dikloorimetaanin käytön kieltämistä kokonaan, mitä tulee tavallisiin kuluttajiin. Tästä voin vain kiittää suuresti esittelijäämme Schlyteria. Hienosti tehty, Carl!

Valitettavasti lääketeollisuudessa sekä seinien ja julkisivujen puhdistamisessa työskentelevät joutuvat edelleen kärsimään dikloorimetaanin vaikutusten riskistä. Olen surullinen todetessani, että tämä sopimus ei merkitse dikloorimetaanin ammattikäytön täydellistä kieltoa. Tämä on vakava puute, josta pidän komissiota yksin vastuullisena. Poikkeus on kuitenkin rajattu siten, että ne toivoakseni harvat jäsenvaltiot, jotka haluavat edelleen sallia dikloorimetaanin käytön, joutuvat takaamaan, etteivät työntekijät joudu kärsimään siitä. Todistustaakka on näin ollen niillä valtioilla, jotka haluavat sallia dikloorimetaanin rajallisen käytön, ja niiden on osoitettava, että ainetta käytetään mahdollisimman turvallisella tavalla, ja taattava työntekijöiden turvallisuus. Loppujen lopuksi tämä voidaan hyväksyä.

Kaiken kaikkiaan tämä on hyvä sopimus. Kehotan komissiota ottamaan mallia tästä päätöksestä. Kyllä, me pystymme! Mennään vielä pidemmälle. Vetoan komissioon, olkaa niin hyvät, eikö olisi mahdollista antaa meille viite siitä, että tulevaisuudessa kielletään enemmän vaarallisia aineita, kuten syöpää aiheuttavat atsovärit, BPA ja palonestoaine decaBDE? Jos EU ei pysty tähän, miksi ette antaisi yksittäisten jäsenvaltioiden edistää asiaa ja asettaa omia kieltojaan? Olette komissiossa menneet niinkin pitkälle, että olette pakottaneet jäsenvaltioita poistamaan rajoituksia, joita niissä jo on ollut. Esimerkiksi kotimaani Ruotsi joutui sallimaan atsovärit liityttyään EU:hun vuonna 1995. Komission uhkailtua oikeustoimilla yhteisöjen tuomioistuimessa Ruotsi sallii nyt decaBDE:n. Tätä ei voida hyväksyä, ja se ei ennen kaikkea ole ympäristöystävällistä. Tämä ei ole oikea tapa viedä eteenpäin ympäristölainsäädännön edistyksellistä ohjelmaa. Komissio ja arvoisa komission jäsen Verheugen, olkaa hyvät ja vakuuttakaa minut siitä, ettei näin ole! Osoittakaa, että ympäristöseikat ylittävät markkinakysynnän merkityksen useammissa kuin tässä yksittäisessä tapauksessa.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, dikloorimetaani, jota on saatavilla markkinoilla ja jonka käyttö on yleisesti sallittua erilaisissa kaupallisissa tuotteissa, on myös laajassa käytössä kemianteollisuudessa sekä tekstiili- ja lääketeollisuudessa. Dikloorimetaani imeytyy helposti ihmiskehoon, se on hyvin myrkyllistä ja aiheuttaa syöpää ja on aiheuttanut hyvin monta myrkytystä, myös kuolemantapauksia. Yksin Puolassa tälle kemialliselle aineelle altistuu työpaikoilla arviolta monta tuhatta henkilöä. Vaikka kemikaalin teollista käyttöä voidaan valvoa tehokkaasti, yksittäisten kuluttajien tai jopa yritysten käyttöön liittyy aina ihmisen terveyteen tai henkeen kohdistuva riski, eikä pelkästään siksi, ettei asianmukaista valvontaa olisi mahdollista toteuttaa, vaan myös suojavarusteiden käytön korkean hinnan vuoksi.

Kaikki varoitukset ja toimenpiteet dikloorimetaanin käytön sääntelemiseksi ovat osoittautuneet tehottomiksi tämän kemiallisen yhdisteen suuren myrkyllisyyden ja suuren haihtuvuuden vuoksi, ja tämän vuoksi dikloorimetaani on vedettävä kokonaan pois laaja-alaisesta kuluttajakäytöstä. Taloudellisia tekijöitä ei voi käyttää perusteluna tämän myrkyn säilyttämiselle yleisessä käytössä. Meidän on myös vältettävä dikloorimetaania sisältäviä tuotteita valmistavan teollisuuden etuja argumenttina dikloorimetaanin rajatun kuluttajakäytön sallimiselle. Tämän aineen yleisen käytön kustannukset yhteiskunnalle ylittävät reilusti kaiken aineellisen hyödyn.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä kuin komission jäsen viimeisessä lauseessaan, siitä, että voimme olla tyytyväisiä tähän kompromissiin, ja tämän vuoksi onnittelen esittelijää ja varjoesittelijöitä tämän aikaansaamisesta.

Tähän on päästy pitkää ja vaikeaa tietä. Alunperin komissio esitti ehdotuksen aineen yksityisen käytön kieltämisestä – ei ammattikäytön – ja esittelijä esitti ehdotuksensa kiellon laajentamisesta myös ammattikäyttöön. Me kuuntelimme siis vaalipiiriemme esittämiä tosiseikkoja, kuten Graham Watson teki. Hän puhui teollisuuden eturyhmistä. Hän puhui myös teollisuuden eturyhmästä, joka sai hänet vakuuttumaan vaihtoehdosta. Me tiedämme, että 90 prosentissa maalinpoistoaineita käytetään dikloorimetaania, joten meidän oli puututtava tähän.

Kukaan meistä ei halua voittaa vaarojen kuvauksillaan. Kuunnellessani tänä iltana puheita tämän aineen vaaroista mietin, miksi annamme teollisuustyöntekijöiden altistua sille, mutta emme anna ammattilaisten käyttää ainetta sääntöjen ja tiukkojen ohjeiden mukaisesti. Ja kaikki ne asutkin, joita Graham Watson antaa ihmisille tulevaisuudessa – valkoiset asut, tai mitä ne sitten ovatkin, avaruusajan parlamentaarinen etu – ovat tulossa.

Katson, että monien muiden aineiden tavoin tähänkin liittyy suuri riski. Se on mahdollisesti vaarallista. On näyttöä siitä, että onnettomuuksia on tapahtunut ja ihmiset ovat loukkaantuneet. On todennäköisesti oikein, että ryhdymme aiempaa voimakkaampiin toimiin. Tämän vuoksi hyväksyn kompromissin ja olen siihen todella tyytyväinen. Siinä jätetään ovi auki niille jäsenvaltioille, jotka haluavat ja katsovat että on oikein antaa edelleen asetettujen tiukkojen sääntöjen mukaisesti ammattilaisten – ja ainoastaan ammattilaisten – käyttää ainetta teollisen käytön lisäksi.

Mutta, arvoisa komission jäsen, teidän vastuullanne on nyt palata vaihtoehtoihin ja tutkia niitä. Katsokaa saatavilla olevia vaihtoehtoja: N-metyyli-2-pyrrolidonia on ollut saatavilla 11 vuoden ajan, mutta se on todettu lisääntymisvaaralliseksi vasta nyt. Tulenarat liuottimet voivat aiheuttaa liimanhaisteluongelmia. On raiskauksissa käytettäviä huumaavia aineita, joita pidetään turvallisina vaihtoehtoina. On DBE, josta ei tiedetä paljonkaan, ja on tavallisia kuumailmapuhaltimia ja hiekkapuhallusmenetelmiä, joita voidaan käyttää, vaikka niistä seuraa muun muassa pölyongelmia. Palataanpa siis nyt vaihtoehtoihin ja tutkitaan ne perusteellisesti, jotta voimme todella olla varmoja, että tarjoamme äänestäjillemme turvallisempia vaihtoehtoja. Jos havaitsemme, että jotkut vaihtoehdot eivät ole sen vaarattomampia, olen varma, että komission jäsen ja hänen seuraajansa palaavat kertomaan sen meille ja esittämään ehdotuksen – ja jos he eivät sitä tee, olen varma että Carl Schlyter tekee.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, dikloorimetaanilla on narkoottisia vaikutuksia, jotka aiheuttavat vahinkoa keskushermostoon sekä tajunnan menetystä, sekä sydämelle myrkyllisiä vaikutuksia. Väärinkäyttöön liittyy välitön kuolemanvaara, ja tällä tekijällä on yhteys terrorismiin. Kannatan tämän vuoksi sen käytön kieltämistä tavallisilta kuluttajilta sekä tiukkoja rajoituksia ammattikäyttöön. Koska on olemassa vaihtoehtoisia ja mahdollisesti vähemmän myrkyllisiä valkaisuaineita, minusta on tarpeetonta sallia poikkeuksia. Ehdotuksella, josta äänestämme huomenna, annetaan kuitenkin jäsenvaltioille mahdollisuus pyytää komissiolta poikkeusta perustelluissa tapauksissa, tosin hyvin tiukoin edellytyksin. Haluaisin tietää kuinka komissio tai kukaan muukaan voi arvioida poikkeushakemusten perusteltavuutta ja kuinka rajoitusten noudattamista seurataan.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aluksi haluan sanoa pari sanaa jäsen Watsonille. Teillä on ollut tärkeä rooli tämän ehdotuksen aikaansaamisessa. Kun kerroitte minulle henkilökohtaisesti ongelmasta, joka teillä oli ollut vuosien ajan komission kanssa, ymmärsin, että aineelle on olemassa vaihtoehtoja, ja olen varma, että myönnätte asioiden sen jälkeen edenneen hyvin nopeasti. Pyysin itse omaa pääosastoani esittämään ehdotuksen, koska minulle oli teidän kanssanne käymieni keskustelujen jälkeen selvää, että vaihtoehtoja oli olemassa. Olen sanonut tämän kerran aikaisemminkin täällä parlamentissa, ja pyydän erityisesti jäsen Holmia kuuntelemaan tätä, että vaikka olenkin yrityksistä ja teollisuudesta vastaava komission jäsen, en katso, että vaarallisen teollisuustuotteen olisi säilyttävä markkinoilla vain, jotta sillä voitaisiin ansaita rahaa. Olen sitä mieltä, että kun on olemassa vaihtoehto, jolla voidaan korvata vaarallinen teollisuustuote, se on korvattava. Tähän periaatteeseen viittasin kun keskustelimme REACH-asetuksesta ja hyväksyimme sen täällä parlamentissa. Hyvä jäsen Holm, REACH-asetus kattaa nyt kaikki mainitsemanne aineet.

REACH-asetus kattaisi myös dikloorimetaanin, mutta niin ilmeisten terveysriskien ja monien onnettomuuksien vuoksi katsoimme tämän aineen käsittelyn ensisijaiseksi. On mahdollista, että joudumme toimimaan samoin muidenkin aineiden osalta, jos terveysriskit ovat yhtä lailla ilmeisiä ja jos emme voi odottaa hyvin laaja-alaisen ja vaativan REACH-menettelyn loppuunsaattamista.

Hyvä jäsen Holm, haluan myös tehdä selväksi, että olisin äänestänyt laaja-alaisemmankin kompromissin puolesta. Jos parlamentti olisi päässyt neuvoston kanssa sopimukseen dikloorimetaanin kaupallisen käytön kiellosta, olisin äänestänyt sen puolesta tänä iltana. Olkaa ystävällinen älkääkä pitäkö komissiota vastuullisena siitä, että useat jäsenvaltiot eivät halunneet edistää asiaa syistä, joita en tiedä. Tämän vuoksi komissio esitti ehdotuksensa kuten esitti, koska halusimme saada aikaan ehdotuksen, joka olisi mahdollista hyväksyä, ja näin myös kävi.

Viimeinen huomautukseni koskee jäsen Bowisin vaihtoehtojen myrkyllisistä vaikutuksista esittämiä kommentteja. Kemikaalien kanssa joudutaan aina punnitsemaan niihin liittyvien riskien määrää. Perusteelliset ja laaja-alaiset tutkimuksemme ovat osoittaneet, ettei yhdelläkään nykyisin myynnissä olevalla vaihtoehtoisella aineella ole niin vaarallisia ominaisuuksia kuin dikloorimetaanilla, toisin sanoen välitöntä myrkyllistä vaikutusta keskushermostoon. Tämä vaikutus on vain dikloorimetaanilla eikä sitä ole muilla aineilla.

Olemme tietoisia hyvin harvoista vaihtoehtoisiin aineisiin liittyvistä onnettomuuksista. Tämä koskee myös valtioita, joissa dikloorimetaanin käyttö on jo kielletty, kuten Tanskaa, Itävaltaa ja Ruotsia. Jos tilanne muuttuisi, komissio tietysti tutkisi asiaa ja ehdottaisi tarvittaessa muita aineita koskevia toimenpiteitä.

Lopuksi haluan vielä kommentoida jäsen Holmin huomautuksia, jotka hetkeksi unohdin, joka koskivat sitä, pakottaako komissio jäsenvaltiot kumoamaan edistyksellisiä ympäristöä tai terveyttä koskevia säännöksiä, koska ne ovat ristiriidassa sisämarkkinasääntöjen kanssa. Komissio ei tee näin. Nykyisessä lainsäädännössä säädetään selvästi, että jäsenvaltioilla on oikeus säätää kansallisia säädöksiä, jotka poikkeavat sisämarkkinoilla voimassa olevista säädöksistä, jos ne katsovat sen tarpeellliseksi terveyteen tai ympäristöön liittyvistä syistä.

Koska vastaan näitä poikkeavia säädöksiä koskevien ilmoitusten seurannasta, voin kertoa teille, että komissio toimii tässä tapauksessa selkeän ja yksiselitteisen periaatteen mukaisesti. Suhtaudumme vakavasti jäsenvaltioiden esittämiin perusteluihin, jotka koskevat terveydenhuoltoa ja ympäristöä. Jos jäsenvaltiot säätävät näistä syistä erilaisia säädöksiä, emme pakota niitä kumoamaan ympäristö- tai terveydenhuoltolainsäädäntöään. Jos teillä on tietoa viime vuosilta syytteidenne tueksi, toivoisin tarkempia yksityiskohtia, jotta voin kumota väitteenne. Mainitsemanne tapaus on vuodelta 1995, joten minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, esittelijä.(SV) Arvoisa puhemies, haluan palata jäsen Watsonin sanomaan. Hänelläkin on ollut roolinsa. Vaikka ette ole valiokuntamme jäsen, te teitte valiokuntaamme vaikutuksen ja autoitte meitä pääsemään kompromissiin. Tietysti myös henkilökunnalla, joka auttoi minua pääsemään sopimukseen, oli merkittävä rooli.

Voin vain toistaa sen, mitä komission jäsen Verheugen totesi. Komissio on koko prosessin ajan tehnyt selväksi, ainakin minulle, että jos neuvosto ja parlamentti saisivat aikaan kattavamman kompromissin, johon sisältyisi täydellinen kielto, komissio tukisi sitä. Minun ja komission välillä tämä asia on ollut täysin selvä.

Haluan vain kuvailla tätä kemikaalia teille kaikille. Jos minä nyt avaisin tässä kilon purkin, levittäisin sitä penkeille ja maalaisin sillä, me itse asiassa todennäköisesti ylittäisimme raja-arvot tässä valtavan kokoisessa istuntosalissa. Näin myrkyllistä tämä nimenomainen kemikaali on.

Voin päättää tämän keskustelun vain vetoamalla komissioon, jotta se nyt varmistaa, että poikkeusta ammattikäytölle hakevat jäsenvaltiot kumoavat poikkeuksen jos näitä uusia ja entistä tiukempia sääntöjä rikotaan toistuvasti. Me tiedämme, kaikki tietävät ja kaikki tutkimukset osoittavat, että jos dikloorimetaania käytetään asianmukaisesti siten, että työntekijöiden terveys on suojattu, aineen käyttö on silti epätaloudellista ja epäekologista. Jos dikloorimetaani altistetaan asianmukaisesti markkinaolosuhteille, jos siis lainsäädäntöä noudatetaan, sen kilpailukyvyttömyys johtaa hyvin nopeasti siihen, että dikloorimetaanin käytöstä luovutaan kokonaan ja se korvataan vaihtoehdoilla. Käytän tätä mahdollisuutta vedotakseni komissioon, jotta se varmistaisi säädösten noudattamisen. Jos näin tehdään, dikloorimetaani poistaa itse itsensä toimitusketjusta riittävän nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), kirjallinen.(HU) Tämänpäiväisellä päätöksellään Euroopan parlamentti rajoittaa merkittävästi dikloorimetaanina tunnetun maalinpoistoaineen käyttöä. Euroopan parlamentin sosialistiryhmän varjoesittelijänä olen tyytyväinen päätökseen, jonka eteen olemme tehneet kovasti työtä. Dikloorimetaanin käyttö on aiheuttanut viime vuosina useita kuolemantapauksia. Tämä hyvin nopeasti haihtuva aine vahingoittaa hermostoa ja on samasta syystä myös karsinogeeninen. Onnettomuuksien uhrit olivat pääasiassa yksittäisiä käyttäjiä, omia asuntojaan kunnostavia tai sisustajia, sillä teollisessa käytössä noudatetaan tiettyjä turvallisuussäännöksiä. Joissakin eurooppalaisissa teollisuuslaitoksissa mitatut pitoisuudet olivat niin korkeita, että pitkittynyt altistuminen aiheuttaisi syövän joka kymmenennelle työntekijälle.

Nyt hyväksytyn kompromissitekstin mukaan dikloorimetaania voidaan tulevaisuudessa käyttää maalinpoistoon vain teollisuudessa ja tiukkojen turvallisuussäännösten mukaisesti. Kuluttajien ja ammatinharjoittajien on poistettava ei-toivottu maali käyttämällä jotain yhtä tehokasta mutta haitatonta vaihtoehtoista kemikaalia tai esimerkiksi turvautumalla pyroliittiseen tai lämpöpoistoon.

Tärkein seikka on, ettei tämän syöpää aiheuttavan aineen käyttöä sallita suljetuissa julkisissa tiloissa, kuten ostoskeskuksissa tai alikulkukäytävissä, sillä haihtuvien aineiden tuottama höyry on ilmaa raskaampaa, ja mittaukset ovat osoittaneet sen painuvan alaspäin ja olevan erityisesti vaaraksi lapsille. Päätöstä tehdessään poliittinen ryhmämme otti laajasti huomioon kyseisten ammattiliittojen mielipiteet, sillä teollisen käytön osalta suurin huolenaiheemme on työntekijöiden terveys.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), kirjallinen.(PL) Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, monet vaaralliset kemialliset aineet on hyväksytty yleiseen käyttöön huolimatta niiden sisältämistä vaarallisista aineosista. Yksi tällainen aine on dikloorimetaani (DCM), jota käytetään yleisesti lääkkeiden, liuottimien ja muiden tuotteiden valmistuksessa.

Aine on erityisen haitallinen ihmisten terveydelle, sillä se luokitellaan karsinogeeniseksi. Se vahingoittaa hermostoa ja aiheuttaa vakavia sisäelinvaurioita, jotka voivat johtaa välittömästi kuolemaan.

Suuremman hengitysmääränsä vuoksi lapset ovat alttiimpia dikloorimetaanimyrkytykselle, kuten myös sydän- ja verisuonitautipotilaat. On myös hälyttävää, että dikloorimetaanimyrkytyksiin on liittynyt kuolemantapauksia.

Koska tiedämme, että markkinoilla on tuotteita, jotka voivat tarjota vaihtoehdon dikloorimetaania sisältävien tuotteiden käytölle, ja koska tietyt jäsenvaltiot ovat kieltäneet tämän aineen käytön, vaikuttaa tarpeelliselta kieltää sen käyttö kokonaan.

Dikloorimetaanin käytön kieltämistä tukeva lisäperuste on se, että kuten asiantuntijat korostavat, emme voi varmistaa, että kuluttajat käyttävät ainetta turvallisesti.

Komission ehdotus koulutuksen järjestämisestä dikloorimetaania sisältävien tuotteiden ammattikäyttöä varten tulee maksamaan noin 1,9 miljardia euroa ensimmäisenä täytäntöönpanovuotena.

Dikloorimetaanin vetäminen pois liikkeestä vaikuttaa tämän vuoksi järkevimmältä ja vastuullisimmalta ratkaisulta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö