Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 13 януари 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 4.Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработка) (разискване)
 5.Тържествено заседание и разискване – десет години евро
 6.Време за гласуване
  6.1.Сътрудничество в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване (A6-0468/2008, Paolo Costa) (гласуване)
  6.2.Обща система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (кодифицирана версия) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  6.3.Обща система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище (кодифицирана версия) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  6.4.Езиков режим, приложим към обжалването на решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (гласуване)
  6.5.Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (гласуване)
  6.6.Общата селскостопанска политика и осигуряване на прехраната в световен мащаб (A6­0505/2008, Mairead McGuinness) (гласуване)
  6.7.Развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (гласуване)
  6.8.Транспониране, прилагане и изпълнение на Директиви 2005/29/ЕО и 2006/114/ЕО (A6­0514/2008, Barbara Weiler) (гласуване)
  6.9.Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и екосистемният подход към управлението на риболова (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (гласуване)
  6.10.Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите (A6-0443/2008, Christa Klaß) (гласуване)
  6.11.Пускане на пазара на продукти за растителна защита (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (гласуване)
  6.12.Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработка) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (гласуване)
  6.13.Публичните финанси в ИПС – 2007-2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Тържествено заседание − Латвия
 9.Обяснение на вот (продължение)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Отличителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспортите и документите за пътуване (разискване)
 13.Публичен достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (разискване)
 14.Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Фармацевтични продукти (разискване)
 17.Опасни вещества и препарати (дихлорметан) (разискване)
 18.Упълномощаване на държавите-членки да ратифицират Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188) (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1229 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1298 kb)
Правна информация - Политика за поверителност