Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: Βλ. Πρακτικά
 3.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Πρακτικά
 4.Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση και συζήτηση – 10η επέτειος του ευρώ
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (A6-0468/2008, Paolo Costa) (ψηφοφορία)
  6.2.Κοινό σύστημα εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  6.3.Φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  6.4.Γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0508/2008, Κώστας Μποτόπουλος) (ψηφοφορία)
  6.5.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα δυτικά Βαλκάνια (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (ψηφοφορία)
  6.6.Η κοινή γεωργική πολιτική και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (ψηφοφορία)
  6.7.Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (ψηφοφορία)
  6.8.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή κι επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ και 2006/114/ΕΚ (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (ψηφοφορία)
  6.9.Η ΚΑΠ και η προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (ψηφοφορία)
  6.10.Πλαίσιο κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων (A6-0443/2008, Christa Klaß) (ψηφοφορία)
  6.11.Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (ψηφοφορία)
  6.12.Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (ψηφοφορία)
  6.13.Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ – 2007-2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Λετονία
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χαρακτηριστικά ασφαλείας και χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα (συζήτηση)
 13.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (συζήτηση)
 14.Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (συζήτηση)
 15.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Πακέτο «φάρμακα» (συζήτηση)
 17.Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) (συζήτηση)
 18.Εξουσιοδότηση κύρωσης της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188) (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1295 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1377 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου