Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 13 januari 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) (Herschikking) (debat)
 5.Plechtige vergadering en debat - TIENDE VERJAARDAG VAN DE EURO
 6.Stemmingen
  6.1.Overeenkomst EG/VS voor samenwerking op het gebied van burgerluchtvaartveiligheid (A6-0468/2008, Paolo Costa) (stemming)
  6.2.Gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovalbumine en lactalbumine (gecodificeerde versie) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (stemming)
  6.3.Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor verplaatsing van de statutaire zetel (gecodificeerde versie) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (stemming)
  6.4.Taalgebruik dat van toepassing is in hogere voorzieningsprocedures tegen besluiten van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de EU (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (stemming)
  6.5.Handels- en economische betrekkingen met de Westelijke Balkan (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (stemming)
  6.6.Gemeenschappelijk landbouwbeleid en mondiale voedselzekerheid (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (stemming)
  6.7.Perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (stemming)
  6.8.Omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (stemming)
  6.9.Het GVB en de ecosysteembenadering van het visserijbeheer (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (stemming)
  6.10.Kaderrichtlijn duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen (A6-0443/2008, Christa Klaß) (stemming)
  6.11.Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (stemming)
  6.12.Coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) (Herschikking) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (stemming)
  6.13.Openbare financiën in de EMU - 2007 en 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Plechtige vergadering - Letland
 9.Stemverklaringen (voortzetting)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (debat)
 13.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (debat)
 14.Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Pakket farmaceutische producten (debat)
 17.Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) (debat)
 18.Bekrachtiging van het Verdrag inzake arbeid in de visserij (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (803 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1989 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid