Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 13 stycznia 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 4.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie i debata – DZIESIĄTA ROCZNICA EURO
 6.Głosowanie
  6.1.Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (A6-0468/2008, Paolo Costa) (głosowanie)
  6.2.Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (głosowanie)
  6.3.System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (głosowanie)
  6.4.System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (głosowanie)
  6.5.Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (głosowanie)
  6.6.Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (głosowanie)
  6.7.Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (głosowanie)
  6.8.Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE oraz dyrektywy 84/450/WE (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (głosowanie)
  6.9.WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (głosowanie)
  6.10.Zrównoważone stosowanie pestycydów (A6-0443/2008, Christa Klaß) (głosowanie)
  6.11.Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (głosowanie)
  6.12.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (głosowanie)
  6.13.Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Uroczyste posiedzenie – Łotwa
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)
 10.Korekty głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (debata)
 13.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata)
 14.Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Produkty farmaceutyczne – pakiet (debata)
 17.Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) (debata)
 18.Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencji 188) (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (808 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1886 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności