Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 13. januára 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie predložených návrhov uznesení): pozri zápisnicu
 4.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza a rozprava – Desať rokov eura
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva (A6-0468/2008, Paolo Costa) (hlasovanie)
  6.2.Spoločný systém obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  6.3.Systém zdaňovania uplatniteľný pri zlučovaní, rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla (kodifikované znenie) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  6.4.Jazykový režim uplatniteľný na odvolania proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (hlasovanie)
  6.5.Hospodárske a obchodné vzťahy so západným Balkánom (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (hlasovanie)
  6.6.Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (hlasovanie)
  6.7.Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (hlasovanie)
  6.8.Transpozícia,vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (hlasovanie)
  6.9.Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (hlasovanie)
  6.10.Rámec pre opatrenia Spoločenstva o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (A6-0443/2008, Christa Klaß) (hlasovanie)
  6.11.Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (hlasovanie)
  6.12.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (hlasovanie)
  6.13.Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Slávnostná schôdza – Lotyšsko
 9.Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Bezpečnostné znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch (rozprava)
 13.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (rozprava)
 14.Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (rozprava)
 15.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 16.Balík o farmaceutických výrobkoch (rozprava)
 17.Nebezpečné látky a prípravky (dichlórmetán) (rozprava)
 18.Splnomocnenie ratifikovať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (dohovor č. 188) (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (782 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1685 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia