Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 14 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A6-0479/2008

  Lívia Járóka (PPE-DE), в писмена форма. – (HU) Считам, че докладът на моя колега има особено значение, тъй като правата на човека представляват един от стълбовете на изложените в Договорите на Европейския съюз ценности. В допълнение към демокрацията и правовата държава, изискваме от страните кандидатки да зачитат правата на човека, като изтъкваме утвърждаването на универсалните, неотменими права и при нашите международни отношения. Все пак, Европейският съюз ще бъде надежден защитник на правата на човека в глобален план, само ако на собствената си територия използва безпогрешно всеки достъпен инструмент за защита на ценностите, изразени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

В доклада специален раздел е посветен на ромите, които са най-многобройното малцинство в Европейския съюз и са най-тежко засегнати от социална изолация. Съвместната отговорност на европейските държави е да подготвят всеобхватна и единна стратегия за справяне с проблемите на ромите, които в по-голямата си част живеят в окаяни условия и нищета. Необходима е рамкова програма с ориентирани към действие и ясни цели и срокове, която да използва ефективен мониторинг и механизми за оценка.

Трябва да бъде изработена програма, която независимо от партиите и смяната на правителствата разглежда едновременно образованието, жилищното настаняване, здравеопазването и дискриминацията и се занимава с лошите практики в държавите-членки; такива програми следва да служат като основа за незабавни действия в региони на криза. Ако можем да помогнем на милионите роми да станат пълноправни европейски граждани и членове на Европейската общност в духовен смисъл, това би било огромен скок към социалното сближаване на континента.

 
Правна информация - Политика за поверителност