Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2144(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0012/2009

Esitatud tekstid :

A6-0012/2009

Arutelud :

PV 03/02/2009 - 4
CRE 03/02/2009 - 4

Hääletused :

PV 03/02/2009 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0040

Istungi stenogramm
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

4. Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine punkt on Roberta Angelilli raport A6-0012/2009 kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta (2008/2144(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, raportöör.(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma tänada oma kaasliikmeid suurepärase koostöö eest, mis minu arvamuse kohaselt on võimaldanud meil kavandada väga hea teksti. Minu tänu kuulub ka kõigile valitsusvälistele organisatsioonidele ja institutsioonidele, kes meie tööd on lähedalt jälginud. Nende väärtuslikud ettepanekud on raportit paremaks teinud.

Me esitame oma raportis kaks põhieesmärki: esiteks kontrollida hoolikalt, millises ulatuses on 2003. aasta raamotsust 27 liikmesriigis rakendatud, ja teiseks esitada vajadusel selle parandusi. See on fakt, et raamotsust tuleb uuendada, et tõsta alaealiste kaitstuse taset uute ja häirivate ekspluateerimisjuhtumite valguses, mis on seotud uute tehnoloogiatega.

Esimene määratud prioriteetidest on võitlus seksiturismi vastu, mis on murettekitavalt suurenemas, ja osaliselt on selle põhjuseks madalad reisimiskulud. Sellest vaatepunktist tuleks arendada ekstraterritoriaalset koostööd ja nõuda liikmesriikidelt kahepoolse karistatavuse põhimõtte välistamist nende süütegude korral, mis puudutavad laste ekspluateerimist ja ärakasutamist.

Teiseks tuleks kõigis liikmesriikides tunnistada kuriteoks laste internetipõhine psühholoogiline manipuleerimine seksuaalse ahvatlemise eesmärgil (grooming).

Kolmandaks peaksid liikmesriigid olema kohustatud vahetama teavet, mis on karistusregistris seoses seksuaalse ärakasutamise süüdimõistmise kohtuotsustega. Selle eesmärk on välistada kindlalt seksuaalkurjategijate juurdepääs töökohtadele, kus on kokkupuude lastega.

Nende ettepanekute hulgas, mis tuleks rakendada võimalikult ruttu, on kadunud lastest kiirelt teavitamise süsteemi käikulaskmine. Sellist süsteemi on juba katsetatud ja rakendatud, kuigi ainult vähestes liikmesriikides ja testimisjärgus, kuid tulemused on suurepärased. Seetõttu tuleks nimetatud süsteem kõigis 27 liikmesriigis kasutusele võtta. Siinkohal on tegelikult kasulik meenutada, et igal aastal kaob Euroopas jäljetult tuhandeid lapsi.

Tahaksin esile tõsta veel ühe aspekti: üldiselt peaksid riiklikud õiguskaitseorganid täiustama lapsohvrite kaitset uurimise ajal ning enne ja pärast iga kohtumenetlust, millesse on kaasatud lapsed. See hoiaks ära laste ohvriks olemise kaks korda järgemööda, esiteks kuriteoohvritena ja seejärel meedia või õigusliku vägivalla ohvritena.

Lõpetuseks oleme tõstnud esile pakilise vajaduse tunnistada kuriteoks sunnitud abielud, mille enamikud juhud puudutavad lapsi.

Kokkuvõtteks, härra juhataja, usun ma, et tähtis on nõuda kõigilt liikmesriikidelt, et nad ratifitseeriksid nii ruttu kui võimalik Euroopa Nõukogu 2007. aasta oktoobri konventsiooni, mis käsitleb laste kaitsmist seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest. See on lähtepunkt, mis esindab kõige innovaatilisemat ja kaasaegsemat dokumenti lastekaitse kohta.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komisjoni asepresident. (FR) Härra juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma Roberta Angelillit tema tähelepanuväärse raporti eest siiralt tänada. Samuti sooviksin teda tänada selle eest, kuidas ta on teinud komisjoniga koostööd väga delikaatsel ja tundlikul teemal, mille suhtes me end nii otsustavalt tunneme.

Lapsed on haavatavad ja harmoonilise arengu kindlustamiseks on neil õigus kaitsele. Seksuaalne ärakasutamine ja erinevad ekspluateerimisviisid, eriti lapsporno, on põlastusväärsed kuriteod, mille mõju noortele ohvritele juurdub sügavale ja on pikaajaliste tagajärgedega.

See on kohutav fenomen, mille ulatus on teadmata. Mõningate allikate andmetel on 10–20% Euroopa lastest kannatanud oma lapsepõlves seksuaalse rünnaku ühe või teise vormi all.

Euroopa Liit on varustanud end sellekohaste õigusaktidega. 2004. aasta raamotsus kehtestab liikmesriikide õigusaktide minimaalse ühtlustamise kriminaliseerimise ja jurisdiktsiooni suhtes. Hoolimata info ebatäielikkusest hindas komisjon oma 2007. aasta raportis, et raamotsust on üldiselt rahuldavalt rakendatud. Siiski ei ole see piisav.

Interneti areng soodustab meie lapsi ähvardavate uute ohtude levikut. Üks nendest on lapsporno ning on ka teisi, nagu laste seksuaalne ahvatlemine, mida Roberta Angelilli ka möödaminnes mainis. Seksiturism kolmandatesse riikidesse laste ärakasutamise eesmärkidel on reaalsus, kuna tundmatud ei ole juhud, kus lapsi ära kasutavad seksuaalselt muudes liikmesriikides süüdimõistetud isikud.

Liikmesriigid ei ole rahul. 2007. aasta lõpul pidasid nad Euroopa Nõukoguga läbirääkimisi konventsiooni üle, et viia sisse väga kõrge kaitsetase. Esimese aasta jooksul on sellele konventsioonile alla kirjutanud 20 liikmesriiki 27st.

See näitab, et parlament ei ole ikka veel rahul ja Roberta Angelilli raport on selle tõenduseks. Parlament nõuab kaitsemeetmete paremat rakendamist ja eelkõige olulist täiendamist Euroopa raamistikus koos selliste kuritegude vastase võitluse tugevdamiseks mõeldud tunnusjoonte süsteemiga.

Pean ütlema, et ka mina pole rahul. Olen välja kuulutanud selleteemalise Euroopa õigusaktide üle vaatamise ja esitan komisjoni volinike poolsed vastuvõtmise ettepanekud märtsis. Tahan aruteluks välja pakkuda ambitsioonika teksti, mis ei käsitle ainult kaitsemeetmete jõustamist, vaid ka ohvrite kaitset ja kuritegude ennetamist.

Raportis esitatud nõuanded aitavad meil seda ettepanekut rakendada. Enamik raporti sisust peaks kajastuma uues raamotsuses, kuid kui see tehnilistel või õiguslikel põhjustel võimatuks osutub, siis püüame tuvastada kõige sobivamad vahendid kõigi raamotsusest välja jäänud ettepanekute rakendamiseks. Eks vaatame, kas on võimalus poliitilisteks algatusteks, eelkõige dialoogiks kolmandate riikidega, või isegi finantsinstrumentide kasutuselevõtuks nagu olemasolevate programmide korral.

Nõnda siis. Härra juhataja, daamid ja härrad, mul on hea meel märkida ära parlamendi soov liikuda edasi inimröövi hoiatusmehhanismide vastu võtmisega kõigis liikmesriikides. Pean ütlema, et viimasel sise- ja justiitsministrite kohtumisel pühendusin väga selle tõendamisele, et inimröövi hoiatussüsteemid kõigis liikmesriikides on vajalikud. Täieliku efektiivsuse saavutamiseks tuleb need süsteemid loomulikult omavahel ühendada.

Tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti tema otsustava pühendumuse eest. Tänan ka Roberta Angelillit tema vaieldamatult kvaliteetse raporti eest.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamuse koostaja. – (DE) Härra juhataja, daamid ja härrad, komisjoni esitatavat uut ettepanekut on vaja kiiresti. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmetel on selle ettepanekuga seotud spetsiifilisi küsimusi ja nõuandeid. Hädavajalik on väljuda Daphne programmi piiridest ja viia lapsporno valdkonnas sisse õiguslikud algatused. Loomulikult on see ka kasutajate vastutus, kuid riigid peavad rakendama asjakohaseid meetmeid. Mina näiteks usun, et oluline vahend on Europol, mida saab kasutada lapsporno ja prostitutsiooni vastaseks võitluseks koos tõhusa ekspertvõrgustiku ja spetsiaalse üksusega, mille liikmeid on koolitatud väga spetsiifilistel teemadel. Lahendada tuleb ka ekstraterritoriaalsuse küsimus, lähenedes sellele ühtselt kogu Euroopas.

Vajame konkreetsetes uuringutes rohkem taustainfot ohvrite sotsiaalse olukorra kohta, sest tihti vastutavad laste ärakasutamise ja nende piltide võrku riputamise eest nende pereliikmed ise. Tähtis on selles valdkonnas kindlaid edusamme saavutada.

Ma loodan, et komisjon on valmistunud ette tihedaks koostööks naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga, et saaksime need küsimused koos lahendada.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Härra juhataja, Europoli 2006. aasta organiseeritud kuritegevuse raport väidab, et eelised, mida Internet informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia mõistes pakub, on organiseeritud kuritegevusele väga kasulikud. Pole kahtlustki, et kõige haavatavam kasutajarühm on lapsed. Vastavalt ekspertide arvamusele suhtleb Interneti teel 90% 12–17aastastest lastest. Lisaks klassikaaslastega suhtlemisele ja mängimisele kasutavad nad tundmatu kasutajaga võrgustikke veebilehtede jututubade kaudu, mis on täiuslikud kontaktikohad pedofiilidele, kes potentsiaalsete ohvrite ahvatlemiseks võltsidentiteeti kasutavad.

Vastavalt organisatsioonile Internet Watch Foundation, kes töötas 2006. aastal läbi rohkem kui 30 000 raportit, oli 90% ohvritest alla 12aastased. 80% ohvritest olid naissoost ja domeene, kus lapsi ära kasutati, oli rohkem kui 3 000. Veelgi enam, 55% lapsi ärakasutavate domeenide peaarvutitest paiknes USAs, 28% Venemaal ja ainult 8% Euroopas. Kohane oleks kaasata lapsi ärakasutavate veebilehtede hävitamise alane koostöö ELi-USA tippkohtumise päevakorda.

Nagu Roberta Angelilli konstateeris, oleme tunnistajaks hästiorganiseeritud rahvusvahelisele pedofiilide võrgustikule ja seksitööstusega seotud organiseeritud kuritegudele. Teisest küljest on õiguskaitseasutuste vaheline rahvusvaheline koostöö piiratud. Peaaegu uskumatu on, et kaheksa liikmesriiki ei ole ikka veel ratifitseerinud lapse õiguste konventsiooni fakultatiivset protokolli lastega kauplemise, prostitutsiooni ja pornograafia kohta. Neli liikmesriiki ei ole ratifitseerinud Palermo protokolli, mis on inimkaubanduse-vastase võitluse rahvusvahelise koostöö põhidokument. Veidi vähem kui pooled liikmesriigid ei ole ikka veel ratifitseerinud Euroopa Nõukogu Küberkuritegevuse konventsiooni.

Selles valdkonnas on palju teha. Seetõttu on aeg anda nõukogule kindlalt ja selgelt teada, et nõukogu raamotsus laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastase võitlemise kohta tuleb uuesti läbi vaadata.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström, fraktsiooni PSE nimel.(SV) Härra juhataja, volinik Barrot, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma tänada Roberta Angelillit ja kõiki teisi väga konstruktiivse koostöö eest. Kindlasti mäletate, kui vähe oli käesoleva parlamendi ametiaja alguses tehtud, kuid aastataguse laste strateegiaga saavutati laste õiguste teemal uus pööre. Otsus, mille praegu langetama peame, puudutab laste õigust mitte olla seksuaalselt ärakasutatud ja lapspornovastast võitlust.

Loomulikult rõõmustan ma eelkõige nende kolme ettepaneku üle, mille vastuvõtmine mul kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonis korraldada õnnestus, ja ma loodan, et need hoitakse alal ka tänase hääletamise kestel. Esimene ettepanek oli, et lapseks klassifitseeritaks kuni 18aastast isikut. Väga tähtis on olla võimeline kaitsma nii noori tüdrukuid kui ka noori poisse seksuaalsete kuritegude, seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse ekspluateerimise eest kogu Euroopas.

Teine ettepanek on kaitsta lapsi seksiturismi eest, kriminaliseerides kõigis liikmesriikides nii ELi sisesed kui ka välised seksuaalkuriteod. See tähendab, et kuritegude toimepanijad ei saa mitte kunagi võimalust seksiturismiks ega teiste riikide kõige vaesemate ja nooremate laste ning noorte inimeste ära kasutamiseks, sest ükskõik kus ELis ka nende kodu asub, ootab neid koju jõudes kohtumõistmine ja karistus.

Kolmas ettepanek on, et peaksime nüüd tõsiselt käsile võtma Interneti ja arendama koostöös suuremate krediitkaarte väljastavate ettevõtete ning pankade ja valuutavahetuskontorite, Interneti-teenuste pakkujate ja otsingumootoreid haldavate ettevõtete ning loomulikult reisitööstuse kaasabil välja tehnilised meetmed võrgupõhiste maksesüsteemide sulgemiseks juhul, kui makse sooritatakse seksuaalkuritegude ja vägistamiste või laste ja noorte inimeste seksuaalse ekspluateerimise eest. Selliseid arvamusi leiab kõikjalt, kus inimesed võitlevad veebilehtede sulgemise eest, ning seda sellepärast, et lapsed on tähtsamad kui konfidentsiaalsus ning laste ja noorte inimeste ärakasutamisest tuleb teada anda.

Käesoleva raportiga võime nüüd natuke tagasi tõmbuda ja olla rahul sellega, et oleme parlamendis astunud esimese sammu laste õiguste osas. Kui uus Lissaboni lepe jõustub, siis on laste õigustel ka seaduslik alus ja eesmärk ELi raames, ning see kõik toimub täpselt õigel ajal. Tänan teid tähelepanu eest.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, fraktsiooni ALDE nimel. – (DE) Härra president, austatud komisjoni asepresident, sooviksin tänada raportööri tema jõupingutuste ja algatuse eest antud raporti osas. Internetti kasutavate laste kaitsmine ja lapspornovastane võitlus on kaks kõige pakilisemat teemat, millega meil tegelda tuleb. Minu jaoks on väga oluline kindlustada, et raamotsus laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta pakub kõrget kaitsetaset. Laste ärakasutamist Internetis saab käsitleda ainult ühise algatusena Euroopas, sest Internetile ei kohaldu riigipiirid.

Raportis on kolm punkti, mis minu arusaamise kohaselt vajaksid täiendamist. Esiteks tuleb säilitada tasakaal laste turvalisuse ja andmekaitse vahel. Me ei pea arvestama mitte ainult laste, vaid ka teiste inimeste isikuandmeid ja rahulolu, mis lastele sellise kaitse pakkumise eesmärgil on asjakohane. Internetis lapsporno kasutajatele ja levitajatele kriminaalsüüdistuse esitamiseks tuleb nende kohutavate toimingute taga olevad inimesed kõigepealt tuvastada ja arreteerida. Laste sellise ärakasutamise vastane võitlus saab olla edukas vaid siis, kui me seda juuretasandilt alustame. Samuti peaksime sihikuks võtma need inimesed, kes sellised kohutavaid kriminaalseid toiminguid sisaldavad teenused teistele kättesaadavaks teevad ja nendest kasu saavad.

Lisaks kurjategijate kriminaliseerimisele, nagu Roberta Angelilli raportis kirjeldatud, peaksime suurendama ka lastega tegelevate inimeste teadlikkust ja selgitama Interneti kasutamisega seotud riske. Peaksime ettekavatsetult keskenduma uute tehnoloogiliste meetodite arendamisele ja privaatsuspõhimõtte kehtestamisele. Lisaks peame edendama liikmesriikide üksikute asutuste vahelist teabe- ja kogemustevahetust. Liikmesriikide andmekaitseasutustel on võimalus selles suhtes tähtsate vahendajatena toimida. Edukaks osutub vaid kõikehõlmav lähenemine.

Siiski ei kiida ma heaks Interneti-teenuste pakkujate muutmist õiguskaitseasutusteks. Palju parem lahendus on rakendada kokkuleppeid, mis võimaldavad Interneti-teenuste pakkujatel teha õiguskaitseasutustega koostööd vabatahtlikul alusel, nagu see ka praegu toimub.

Mis tahes ilmingutes lapsporno ei ole rohkem ega vähem kui inimsusevastane kuritegu. Me peame rakendama kõik oma jõupingutused sellevastaseks võitluseks. Peame kindlustama, et liikmesriigid teevad meiega koostööd ja et me kõik siin parlamendis liigume ühes suunas. Sellel põhjendusel toetavad Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni liikmed Roberta Angelilli raportit.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski, fraktsiooni UEN nimel. (PL) Härra juhataja, vaatamata asjaolule, et liikmesriikide õigussüsteemid näevad ette karistused laste seksuaalse ekspluateerimise ning lapsporno eest, on siiski vaja suurendada meie laste kaitstuse taset.

Tuleks rõhutada, et lastel, kes kasutavad uudseid tehnoloogiaid ja eelkõige Internetti, on risk sattuda kontakti potentsiaalsete seksuaalkurjategijatega. Seoses olemasoleva ohuga tuleks kutsuda liikmesriike üles tõkestama juurdepääsu lapspornot sisaldavatele veebisaitidele. See peaks olema õiguslikult siduv kohustus.

Äärmiselt vajalik on korraldada ka lastevanematele ja teismelistele üleeuroopaline teadlikkuse suurendamise kampaania Internetis leviva lapsporno ohtudest. Tähtis küsimus on ka selle põlastusväärse äri ohvrite ja nende perede toetamine. Tihti jäetakse nad ilma abita. Meie kohustus on tagada oma lastele parim võimalik kaitse.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Härra juhataja, sooviksin Roberta Angelillit selle raporti eest tänada. Tahaksin korrata meie kolleegi Edit Baueri poolt öeldut, et meie oma liikmesriigid peaksid tegutsema mõningate konventsioonide ja protokollide allkirjastamise ja ratifitseerimise suunas, mida siiani tehtud ei ole. Ühise raamistiku ja ühise lähenemisviisi välja töötamisel on just need viitepunktid, mis aitavad edasi anda ka liikmesriikide sõnumit, et nemad tunnevad samuti antud küsimuste pärast muret. Minu arust on asjaomaste konventsioonide ja protokollide allkirjastamine üks peamisi toiminguid, mis teha tuleb, ja oleks huvitav teada, miks teatud liikmesriigid tegelikult veel nii kaugele jõudnud ei ole.

Tervitame suuremat osa raportist õigustel põhineva lähenemisviisi osas ja mulle meeldiks, kui selline lähenemisviis juhataks meid edasi ja aitaks unustada seisukohta, et tegemist on vaid kriminaalõiguse valdkonda kuuluva teemaga. Tegelikult on küsimus laste ja noorukite õigustes ning kaitses. Me vajame selgeid meetmeid lapsohvrite toetamiseks – kas kohtumenetlustes, kus põhiküsimus on ilmselgelt tõe väljaselgitamine, mis ei tohiks aga samas põhjustada lastele lisatraumasid, või kollektiivse töö kaudu lapsohvrite välja selgitamisel.

Kaitse peab siiski hõlmama ka lapsi endid. Me peaksime edendama laste Interneti turvalisust ning ka nende endi arusaamist sellest, millised ohud neid Internetis varitsevad ja mille suhtes nad tähelepanelikud olema peaksid, et ka lapsed saaksid selliste kuritegude vastasele võitlusele aktiivselt kaasa aidata.

Täna hommikul kavatseme toetada mõningaid muudatusettepanekuid, eriti selliseid, kus on meie arust kindlad põhimõtted, mida me meie endi hukatuseks rikume. Sellised on näiteks kahepoolse karistatavuse põhimõte ja konfidentsiaalsuse printsiip teatud ametite puhul ning üks või kaks muud juhtu, kus meie arust on vaja kontseptsiooni paremat määratlemist. Üldiselt anname aga käesolevale raportile oma tugeva toetuse ja ootame väga selle edasisi edusamme.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (SV) Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon annab raportile oma toetuse. Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno on räiged kuriteod, mille ennetamine nõuab rahvusvahelist koostööd. Lapsi rüvetatakse, sundides neid jõuga poseerima seksuaalsetes kontekstides, neid pildistatakse või filmitakse ning materjal riputatakse Internetti. Neid filme ja pilte nähakse kogu maailmas ja seetõttu on selliste rikkumiste lõpetamiseks vaja suurendada rahvusvahelist koostööd. Me teame, et seksuaalse orjakaubanduse ja laste seksuaalse ekspluateerimise vahel on kindlad seosed. ÜRO hinnangul on 85% seksuaalse orjakaubanduse ohvritest alla 18aastased lapsed.

Me ei tea, kui palju lapsi seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil ostetakse ja müüakse, kuid teame, et see arv on suur ja et iga niimoodi kahjustatud laps on üks laps liiga palju. Täiskasvanud peaksid vastutama meie laste kaitsmise eest ühe kõige hirmsama kuriteoliigi vastu, mis lapse suhtes võidakse toime panna.

Käesolevas arutelus ei tohiks me unustada, et paljude selliste lastevastaste kuritegude sooritajateks on pereliikmed või nende sõbrad, ja seetõttu on tähtis, et ühiskond kindlustaks lastele kontakti teiste täiskasvanutega, et neil oleks kellegi poole abi saamiseks pöörduda.

Laste seksuaalne ärakasutamine mis tahes viisil on kuritegelik ja seda tuleks kõigis liikmesriikides ka vastava kuriteona käsitleda. Kõiki laste suhtes seksuaalkuriteo toime pannud kodanikke tuleb karistada, hoolimata sellest, kas kuritegu pandi toime ELi liikmesriigis või ELi mittekuuluvas riigis.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, fraktsiooni IND/DEM nimel.(NL) Sooviksin õnnitleda Roberta Angelillit selle selge raporti eest. Ilmselge on, et laste seksuaalsele ekspluateerimisele tuleb lõpp teha. Interneti kaudu sooritatavate kuritegude arvu plahvatuslik kasv nõuab koordineeritud lähenemisviisi.

Mis puutub üksikasjalikesse ettekirjutustesse laste seksuaalse ärakasutamise üle kohtu mõistmise suhtes Euroopa tasandil, siis selles osas peaksime siiski ettevaatlikult toimima. Liikmesriigid ise peavad rakendama kõiki pingutusi karistuste määramiseks kaasaegse meedia kuritarvitamise eest. Interneti-põhist lapspornot on vaja reguleerida liikmesriikide kriminaalõigusega. Nõukogu peaks kooskõlas ametialase jätkamise keeluga välistama seadustest möödahiilimisvõimaluse õigusvõrgustikus, nii et laste seksuaalne ekspluateerimine ja selle edastamine Interneti kaudu ei koliks ümber riikidesse, kus vastavad õigusaktid ei ole piisavad. Oleksin soovinud kuulda komisjonilt, kas seda küsimust oleks võimalik arutada ka ELi-väliste riikidega, kuid kahjuks nõukogu käesoleval arutelul ei osale.

Veelgi enam, sooviksin argumenteerida koostöö tugevdamise kasuks Europoli ja Eurojustiga. Rahvusvaheliste lapspornovõrgustike vastasest võitlusest peaks saama nende organisatsioonide prioriteet, sest see võimaldaks tõepoolest laiemalt võtta asjakohaseid meetmeid väljaspool Euroopa Liitu.

Kui me oleme ühel seisukohal laste seksuaalse ekspluateerimise ebasoovitavuse suhtes, teen ettepaneku arutada ka täiskasvanute ekspluateerimist. Algatused prostitutsiooni vähendamiseks suurüritustel, nagu jalgpalli meistrivõistlused ja olümpiamängud, väärivad parlamendis suuremat toetust.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, pedofiilide organisatsioonid kujutavad endast ohtu kodanikele ja neid tuleks käsitleda sarnaselt maffia- või terroristlike organisatsioonidega, rakendades nende suhtes spetsiaalseid ja karme seadusi.

Ülekohtune on, et lapspornoga seotud kuritegude eest on esitatud süüdistusi tuhandetele inimestele, kes ei ole aga päevagi vanglas veetnud. Sooviksin meenutada ka raportöörile Roberta Angelillile, kelle töö kvaliteeti me kõik imetlenud oleme, et tema kodulinnas toimus eelmisel aastal lootoseõie nime all tuntud kohtuasi, millega olid seotud 200 romi last. Kohe pärast kohtuasja lõppu need romi lapsed praktiliselt haihtusid ja mitte keegi ei tea, kas neid tegelikult äkki samadesse laagritesse, kus ärakasutamine aset leidis, tagasi ei viidud.

Seetõttu peavad kõik liikmesriigid olema valvsad, juurutama spetsiaalseid õigusakte ning kehtestama sellise ülekohtuse ja ühiskonnale kohutavat ohtu kujutava fenomeni suhtes spetsiaalsed ja ülimalt karmid seadused.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE-DE). - (HU) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, tänasel täiskogul arutletakse teemat, mis õigustatult kõigile hea tahtega inimestele tundub ülekohtune. Me mõistame selle fenomeni hukka ja usume siis, et sellised traumad võivad toimuda vaid teiste inimeste lastega. Ometi on ohus meie kõigi lapsed, sest laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno ohvrite arv mitmekordistub. Seetõttu peame selliste tegude ennetamiseks kõigi olemasolevate vahenditega võitlema. Peame kindlustama riiklikes õigussüsteemides sätestatud sanktsioonide tõhusa rakendamise ning laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornovastase võitluse kajastamise igapäevategevuses. Liikmesriigid peavad tegema kõik võimaliku sellealase nõudluse täielikuks kõrvaldamiseks.

Eelkõige peame olema valvsad pideva väljakutse suhtes, mida uute Interneti-põhiste tehnoloogiate kasutamine – veebikaamerad, mobiiltelefonid ja eriti Internet ise – meile selles osas esitab. Lisaks perede ja laste ohust teavitamisele võib üks selletaoline võitlusviis olla uued programmid, mis tõkestavad juurdepääsu teatud veebilehtedele. Igal juhul tuleb rõhutada, et tegemist on tõsiste kuritegudega ja nende avastamise eesmärgil on ülioluline kõrvaldada teelt kõik takistused, et soodustada liikmesriikidevahelist sujuvat õiguskaitsetoimikute vahetust, mis võimaldab kurjategijate kohta informatsiooni sisaldavate tsentraliseeritud andmebaaside loomist.

Leian, et väga tähtis ja täielikult vajalik on, et liikmesriigid ratifitseeriksid olemasolevad rahvusvahelised dokumendid ja rakendaksid nende sisu mõjusalt. Peame veenduma, et laste turvalisusest saaks keskne teema kõigis ELi liikmesriikides. Roberta Angelilli suurepärane raport aitab sellele pingutusele kaasa ja me anname selle toetuseks ka oma hääle. Tänan teid tähelepanu eest.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (PSE).(ES) Härra juhataja, seksuaalne ekspluateerimine on reaalsus, mida poisid ja tüdrukud üle maailma taluma peavad, ja seda põhjusel, et eelkõige vaestes riikides pakutakse lapsi seksuaalseks ekspluateerimiseks ning rikaste riikide poolt on nõudlus Interneti-porno ja seksiturismi järele.

Käesoleva soovitusega toetame tegelike sammude astumist: nõuame seksuaalse täisea erinevuste ühtlustamist Euroopas, karmimaid karistusi seksuaalse ärakasutamise eest ning suuremal hulgal otsustavamaid riiklikke sekkumisprogramme ja -süsteeme. Selle saavutamiseks peame suunama oma tähelepanu liikmesriikidele, et saaksime kas või Hispaania näitel, kes on nõukogu selleteemalisest raamotsusest kaugemale edasi liikunud, arendada ja rakendada huvigruppe kaasavaid tegevuskavasid, sealhulgas ka avaliku teadlikkuse ja sotsiaalse mobilisatsiooni programme, ilma et rahvusvaheline koostöö hooletusse jääks.

Lõpetuseks sooviksin lisada oma hääle nende omadele, kes nõuavad tungivalt kõigi asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide allkirjastamist, ratifitseerimist ja rakendamist liikmesriikide poolt, et võiksime sellega tagada alaealiste õiguste austamise.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Lugupeetud president, volinik, austatud raportöör, head kolleegid. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng on loonud kurjategijatele uue kanali oma kuritegude toimepanemiseks või esitlemiseks. Erinevatel maailma ja Euroopa foorumitel on arutatud raporti teemaks olevaid kuritegusid.

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 2003. aastal vastu liikmesriikidele siduva raamotsuse laste seksuaalse ekspluateerimise ja lasteporno vastu võitlemisel, milles toodu on tänaseks integreeritud paljuski liikmesriikide õigussüsteemidesse, kuid seoses IT-valdkonna kiire arenguga vajab see täna juba ajakohastamist ja sellega ei saa me muidugi venitada. Siinjuures on mul heameel, et kohe-kohe on komisjonil valmimas uus ajakohastatud raamotsus.

Kõik liikmesriigid peavad „lapsporno” mõiste määratlema ja tunnistama laste seksuaalse ahvatluse interneti vahendusel kuriteoks. Internetis tegutsevaid ahistajaid on küll raske tabada, kuid siiski mitte võimatu. Samas takistavad jälitustegevust mitmed siseriiklikud seadused. Nii ei ole jälitustegevust lubatud rakendada teise astme kuritegude puhul, sageli on takistuseks ka andmekaitse.

Minu koduriigis on olnud juhtumeid, ja hiljuti just, kus netiahistaja tegevuse tõttu on alaealine läinud enesetapule. Nii on see juhtunud ka teistes liikmesriikides. Me peame suutma oma lapsi kaitsta ja enne kui neist saavad ohvrid. Euroopa Liidus peab pedofiilia ja lapsporno suhtes kehtima nulltolerants ja selle me peame saavutama.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella (UEN).(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, laste seksuaalne ekspluateerimine on kohutav probleem. See on tänapäeva maailma häbiplekk ja tõsine märk meie allakäigust.

Viimasel ajal on täheldatud laste seksuaalse ekspluateerimise järsku kasvu ja selle põhjus on Interneti ning uudsete ja keeruliste tehnoloogiate peadpööritav areng. Sellised tehnoloogiad seavad lapsed ohtu ja juurdepääsu neile ei takista mingid piirangud, reeglid, kontroll ega karistused. Vajadus selliste tõkestavate meetmete järele on nüüd tungivam kui kunagi varem ja neid tuleks rakendada üha rohkem tõhusal ja hoiataval viisil.

Roberta Angelilli suurepärane raport, mille puhul ma teda siiralt õnnitlen, ja spetsiifilised soovitused, mille parlament komisjonile esitab, näitavad ja pakuvad meetmeid, mis võimaldavad tõeliselt ohjeldada lapsporno, laste Interneti-põhise groomingu, seksiturismi ja laste mis tahes viisil ärakasutamise levikut.

Hiljutised häirivad andmed, sealhulgas ÜRO uuring laste vastu suunatud vägivallast, näitavad, et laste seksuaalne ekspluateerimine kasvab kiiresti, ja sellest on koos inimkaubandusega saamas rahvusvaheliselt üks peamisi tuluallikaid ja üks kiiremini kasvavaid kuriteoliike, mille iga-aastane käive on umbes 10 miljardit USA dollarit.

Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangule on sunniviisilise töö ohvreid rohkem kui 12 miljonit inimest, kellest rohkem kui 1 miljon on seotud seksuaalse ekspluateerimisega ning 45%–50% on lapsed.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ettepanek Euroopa Parlamendi soovituseks nõukogule laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta on üldiselt ajendatud uudsete sidetehnoloogiate selgeltnähtavast arengust.

Laste Interneti-põhise groomingu vormide hulk on kindlasti suurenenud, kuid ma sooviksin kasutada võimalust mõista avalikult hukka ka naiste piltide ekspluateerimine. Enamikes ELi liikmesriikides propageeritakse tihti vastikut vaadet naiselikkusele, kus kaubanduslikku eesmärki ei saavutata mitte ainult vulgaarsuse, vaid ka naissoo väärikuse tõelise solvamisega, rääkimata alateadlike reklaamide ja ka teleprogrammide kasutamisest, ja ma pean ütlema, et eelkõige toimub see mu enda kodumaal.

Olen nõus raportööriga nõukogu raamotsuse 2004/68 kaasajastamise vajaduse suhtes, et tõsta laste kaitstuse taset ja muuta seksuaalse ekspluateerimise vastane võitlus üldisemas mõttes edukamaks. Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimine on sama tähtis, kuid me ei tohiks sellega piirduda: vaja on kriminaliseerida ka laste Interneti-põhine grooming ja avaldada survet piiriüleseks koostööks antud valdkonnas.

Minu arvamuse kohaselt peaksid liikmesriigid olema kohustatud vahetama teavet, mis on karistusregistris seoses seksuaalse ärakasutamise alaste süüdimõistvate kohtuotsustega, et takistada teatud kuritegusid toime pannud isikute kontakti lastega ja tõhustada seega ohvrite kaitset mitte ainult uurimise ajal, vaid ka pärast kohtumenetlusi. Ma usun, et ECRISe süsteem on kindlasti samm edasi sellel rindel.

Lõpetuseks tahaksin rõhutada, et laste ekspluateerimise viisid hõlmavad rohkem kui vaid seksuaalset ärakasutamist, ja ma sooviksin näha, et meie institutsioonid pühenduksid rohkem ka teistele sellistele valdkondadele.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma õnnitleda Roberta Angelillit erakordse töö puhul selles tundlikus teemavaldkonnas, mis meid kõiki puudutab. Laste seksuaalne ekspluateerimine on fenomen, mis šokeerib jätkuvalt nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka muu maailma ühiskonda. Interneti-põhise lapsporno probleem muutub aina hullemaks, kui mõelda, et vahemikus 1997 kuni 2007 suurenes laste seksuaalset ekspluateerimist eksponeerivate veebilehtede arv tuhat protsenti. Tugevdatud koostöö erasektoriga võiks lapspornot sisaldavate veebilehtede arvu vähendamisele tõhusalt kaasa aidata. Interneti-põhise lapsporno vastase võitluse alast koostööd Euroopa tasandil võiks edendada näiteks krediitkaarte väljastavate ettevõtetega, kasutades nende maksesüsteeme laste fotosid müüvatel kommertslehtedel.

Lisaks aitab uus ühenduse programm Internetti kasutavate laste kaitsmise kohta edendada turvalisemat Internetipõhist keskkonda. Euroopa Nõukogu konventsioon, millele on alla kirjutanud 20 Euroopa Liidu liikmesriiki, on esimene rahvusvaheline õigusakt, milles laste seksuaalse ekspluateerimise erinevad vormid klassifitseeritakse kuriteona. Selle fenomeniga tõhusalt tegelemiseks on vajalik, et liikmesriigid kriminaliseeriksid kõik viisid, millega sunnitakse lapsi seksuaalsetes tegevustes osalema. Lõpetuseks leian ma, et väga tähtis on võtta arvesse pedofiilide registreid ja tõkestada selliste isikute juurdepääs alaealistele töö või vabatahtliku tegevuse kaudu, kus on otsene kontakt alaealistega.

 
  
MPphoto
 

  Katalin Lévai (PSE). - (HU) Tänan teid väga, härra juhataja, daamid ja härrad. Umbes 40 miljonit alla 12aastast last üle kogu maailma on mingil viisil sooritatud vägivallaakti ohvrid. Võttes arvesse uudsete tehnoloogiate ja eelkõige Interneti pidevat arengut ning pedofiilide kasutatavaid uusi Interneti-põhiseid meetodeid, on laste kaitstuse taseme suurendamine ülimalt tähtis. Vastavalt Eurobaromeetrile kasutab 74% alaealistest lastest Internetti iga päev ja järelikult on paljud neist vägivaldsete või pornograafiliste elementide eest kaitsetud.

Tõhusa kaitse huvides tahaksin soovitada peredele mõeldud niinimetatud tasuta infopakettide sisse viimist Euroopas. Teatud Interneti-teenuste osutajad Euroopas juba kasutavad neid laialdaselt ja ma usun, et ka teised võiksid selle pingutusega ühineda. Paketis on neli peamist turvalisusega seotud teemat – turvalisus ja kommunikatsioon, meelelahutus, allalaadimine ja virtuaalne vägivald – ning oma mängulisel moel aitavad need kaasa perede turvalisele Interneti-kasutusele. Soovitan lisaks kaasata sellesse paketti veel tasuta lastesõbraliku Interneti-brauseri, mis võiks toimida veebifiltrina ja tõkestada laste juurdepääsu ebasoovitava sisuga veebilehtedele ülemaailmses võrgustikus. Peame tagama laste turvalisuse mitte ainult Internetis, vaid ka avalikes ja eraasutustes. Seetõttu on ülimalt tähtis, et kõik lastega regulaarselt tegelevad isikud oleksid kohustatud andma teada igast olukorrast, kus esines seksuaalset ärakasutamist. Tänan teid tähelepanu eest.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno on väga tõsised kuriteod. Paljude Euroopa Liidu liikmesriikide õigusaktid on küll piisavalt ranged, kuid laste adekvaatse kaitse tagamiseks tuleb vastu võtta veel palju meetmeid. Kõik liikmesriigid peaksid ratifitseerima Euroopa Nõukogu konventsiooni ja rakendama täielikult raamotsust, et rajada ühine lähenemisviis Euroopa tasandil.

Laste ärakasutamist sisaldav illegaalne materjal tuleb Internetist selle algallikast eemaldada ja teenuse osutajad peaksid tõkestama juurdepääsu selleteemalistele veebilehtedele. Telekommunikatsioonialaste õigusaktide läbivaatamine, mille üle me hetkel Euroopa Parlamendis koos nõukogu ja komisjoniga arutleme, pakub seadusandluse täiustamiseks tõepoolest head võimalust.

Seksuaalkurjategijad peaksid jääma ilma võimalusest tegutseda ametialadel, kus tuleb kokku puutuda lastega. Tegelikult peaksid kohalikud võimud kohaldama tihedamat järelevalvet lastekodude üle.

Lõpetuseks usun ma, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid lastevanematele ja lastele suunatud kampaaniaid rahaliselt ja logistiliselt toetama.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Härra juhataja, mul on väga hea meel, et parlament on laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastase võitluse küsimuse tõsiselt käsile võtnud. Eriti rõõmustab see mind sellepärast, et kuni praeguseni on paljud Euroopa vasakpoolsed rühmitused võidelnud avalikult suurima võimaliku seksuaalse vabaduse eest, jättes tähelepanuta asjaolu, mida sellise tegevuse tagajärjed lastele tuua võivad. Esinenud on isegi katseid pedofiilide poliitiliste parteide moodustamiseks. See peaks igas korralikus Euroopa Liidu kodanikus tekitama õudust. Kõnealuse fenomeni ulatus on hiigelsuur ja selles võite veenduda ka lihtsalt ajalehti sirvides.

Käesoleva arutelu võimalust kasutades tuleks suunata tähelepanu väljastpoolt Euroopat pärinevate immigrantide laste õiguste rikkumisele ja seksuaalsele ekspluateerimisele. Nende kodumaal võib selline tegevus küll lubatud olla, kuid Euroopa Liidu liikmesriikides elades tuleb siin valitsevaid seadusi täielikult arvestada või Euroopast lahkuda. Nii ei saa, et Euroopa põliselanikele kehtivad ühed ja immigrantidele teised seadused. See käib iga eluvaldkonna kohta.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - (CS) Härra juhataja, daamid ja härrad, kahtlemata on tegemist väga tähtsa teemaga, mis nõuab kõigi liikmesriikide tõhusat koostööd. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et laste kaitsmine ärakasutamise vastu kaasaegses ühiskonnas on mitmeski suhtes nõrgenenud. Selle põhjused ulatuvad perekondade suurenenud lagunemisest ja üksikvanemaga peres kasvavate laste arvu kasvust kuni kodanike suurema liikuvuse ja kaasaegsete infotehnoloogiate levikuni. Seetõttu annan raportile oma tugeva toetuse.

Usun, et laste avameelne harimine seksuaalsuse teemal on nende seksuaalse ärakasutamise ennetamiseks asjakohane, kuid harida tuleks ka lapsevanemaid, kasvatajaid ja õpetajaid ning sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid. Tähtis on, et kõik omandaksid täieliku teadlikkuse selliste kuritegude kohta, teadvustades kõigepealt nende olemasolu, et oleks võimalik potentsiaalseid seksuaalseid ahistajaid tabada ja seksuaalset ärakasutamist ennetada.

Sooviksin suunata teie tähelepanu tõsiasjale, et laste seksuaalsed kuritarvitajad sooritavad väga suure tõenäosusega samasuguse kuriteo uuesti. Mõningal määral kehtib siin meie Saksamaa sõprade mõttetera „einmal ist keinmal”. Siiski, kui keegi sooritab sellise kuriteo kaks või rohkem korda, siis peaksime olema võimelised selliseid kurjategijaid järgnevate kuritegude toime panemisel tõkestama. Sellistel juhtudel tuleks kasutada teraapiaid ja mitmeid ennetavaid meetmeid, eriti laste ja noorukitega töötamise keeldusid. Kuna kuritegude korduva sooritamise vahelised ajaperioodid võivad olla pikad, tuleks infot selliste kuritegude toime panemise kalduvuste kohta hoida registris pika aja vältel. Soovitaksin ka nende isikute, kes taotlevad õpetajate, treenerite ja noorukite järelevaatajate ametikohta, kohustuslikku kontrollimist selles osas, kas nad on kunagi seksuaalkuritegusid sooritanud.

Minu kogemuse kohaselt püüavad laste suhtes seksuaalkuriteo toime pannud isikud lastega töötamise keeldudest sageli mööda hiilida, kasutades oma sihtmärkidele juurdepääsu taastamise püüdmiseks mitmeid kavalaid plaane, sealhulgas võltsidentiteeti. Inimeste vaba liikumine Euroopa Liidus annab neile selleks suurema tegutsemisvõimaluse.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Härra juhataja, sooviksin Roberta Angelillit selle suurepärase raporti eest tänada.

Laste seksuaalne ekspluateerimine on kuritegu meie ühiskonna kõige haavatavamate vastu ja seetõttu olen ma šokeeritud, et seitse Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole ikka veel allkirjastanud Euroopa Nõukogu konventsiooni. Tõsi on ka see, et kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli, mis käsitleb laste müüki, laste prostitutsiooni ja -pornograafiat.

Tõsiasi on, et tänapäeval pakub Internet selliste kuritegude sooritamiseks uusi viise ja seetõttu leian, et meie kohustus on nõuda tungivalt nende tegevuste, kus Internetti kasutatakse lapsporno ja laste groomingu eesmärgil, kuritegudeks kuulutamist. Sellest ei piisa, kui liikmesriigid toovad vabanduseks, et seda on raske teostada. Kindlustamaks, et me seda suudame, peame tegema koostööd ja oma jõupingutused koondama. Tõepoolest, kõigis liikmesriikides peaks olema võimalus iga Euroopa Liidu kodaniku või selle territooriumil elava isiku kohtu ette toomiseks väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki sooritatud kuriteo ees.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN). - Härra juhataja, ka mina sooviksin õnnitleda Roberta Angelillit väga hea raporti puhul. Arvan, et seda raportit toetame me kõik.

Nagu juba mainitud, on laste seksuaalne ekspluateerimine kuritegu, ja kõiki lapsi rünnanud või muul viisil kahjustanud isikuid tuleks kohelda kui kurjategijaid. Sellised asjad toimuvad kahjuks Internetis. Internet on suurepärane vahend, imepärane teabeallikas meie kõigi jaoks ning midagi, mis on ka tulevikus meie elu osa. Siiski leidub isikuid, kes jahivad lapsi, ja sellised inimesed kasutavad Internetti võimalikult palju, et püüda lapsi kahjustada.

Euroopa Liidus kasutab Internetti umbes 8 last 10st ja ma leian, et peame eriti hoolitsema kõige haavatavamate laste kaitsmise eest türanniseerimise, groomingu ja kiusamise vastu. Peame edendama avalikku teadlikkust ja Interneti turvalisust eriti laste, kuid ka lastevanemate hulgas, et viimased teaksid täpselt, mis Internetis toimub ja mida seal on võimalik teha.

Leian, et liikmesriigid peaksid illegaalsest ja kahjulikust veebilehe sisust või Interneti kasutaja sellisest käitumisest teada andmise kohustuse saavutamiseks tegema koostööd kontaktpunktide võrgustiku juurutamiseks. Tähtis on, et nii lastevanemad kui ka lapsed tunneksid end Internetti kasutades turvaliselt ja et neil oleks kontaktpunkt, kuhu igast õiguserikkumisest teada anda. Interneti-põhise groomingu ja pornograafia eest vastutavate isikute vastutusele võtmiseks tuleb meil asju näha nii, nagu need tegelikult on. Sellised tegevused on kuriteod ja nii tuleb neid ka käsitleda.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Härra juhataja, volinik Barrot, daamid ja härrad. 2003. aasta raamotsuse eesmärk oli vähendada erinevates liikmesriikides seadusandlikku vahet laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornoga võitlemisel. Selleks otstarbeks võeti vastu ühine Euroopat hõlmav sätete raamistik, et reguleerida muuhulgas kriminaliseerimist, kohaldatavaid sanktsioone ning ohvrikaitset ja ohvriabi. Kahetsusväärne on, et mõnedes liikmesriikides on raamotsuse rakendamiseks vajalikud meetmed ikka veel vastu võtmata, kuigi selleks antud tähtaeg on juba möödas.

On oluline, et kõik liikmesriigid kriminaliseeriksid laste seksuaalse ärakasutamise kõik viisid ja et kõigi Euroopa kodanike suhtes, kes panevad toime laste vastu suunatud seksuaalkuriteo Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigis või mitteliikmesriigis, kohaldataks kogu liidus kehtivat ühtset ekstraterritoriaalset kriminaalõigust. Tähtis on tagada, et selliste kuritegude toimepanijatel ei oleks võimalust seaduse käest pääseda. Toetan ka raamotsuse uuesti läbi vaatamist nii, et see tagaks vähemalt sama kaitsetaseme kui 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsioon. Kahetsusväärne on, et mõned liikmesriigid ei ole seda konventsiooni veel allkirjastanud.

Tähtis on tugevdada seda raamotsust ka kommunikatsiooni valdkonna kõige hiljutisematele tehnilistele saavutustele reageerimiseks. Lapsed kasutavad Internetti rohkem kui kunagi varem ja sellest on saanud potentsiaalsete ja tegelike kurjategijate üks eelistatumaid vahendeid, eriti laste groomingu ja pettuse teel kõlvatusele ahvatlemise ebaseaduslikeks eesmärkideks, millele Roberta Angelilli juba viitas. Kasutan võimalust õnnitleda raportööri suurepärase töö ja meile esitatud raporti puhul.

Olen teadlik selle võitluse keerukusest ja raskusest, kuid usun, et ühendatud tegevuse ja ühise pingutusega on võimalik laste seksuaalsele ekspluateerimisele vastu astuda. Rõhk tuleks asetada ennetustööle, edendades lastevanematele ja lastele suunatud teadlikkuse tõstmise kampaaniaid lapspornoriskidest, eriti Internetis, ja eelkõige seksuaalse ekspluateerimise riskist Interneti-põhistes jututubades ja foorumites.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Härra juhataja, poeet Zbigniew Herbert on öelnud, et me peame õppima ütlema „ei”, sest „ei” on väga oluline osa kõnest, mittenõustumine halvaga. Täna peame ütlema „ei” laste põhiõiguste rikkumisele, „ei” laste seksuaalsele ekspluateerimisele ja vägivallale, „ei” Internetis levivale kõlvatusele ja pornograafiale ning „ei” seksiturismile.

Seetõttu tänan Roberta Angelillit raporti eest. Olen selle teema palju kordi ka ise tõstatanud. Selles valdkonnas on vaja profülaktilisi ja ennetavaid meetmeid. Hädavajalik on teadlikkuse tõstmine ohtudest nii laste kui ka lastevanemate ja -hooldajate hulgas. Kohustuslik on kuriteo kiire avastamine ja karistuste range maksmapanek. Vajame meediapoolset koostööd. Sellised meetmed peaksid hõlmama kogu maailma, sest mõnedes riikides on organisatsioonid, mis peavad lastega seksuaalse kontakti eest karistamist küsitavaks. Tõepoolest, eksisteerivad isegi veenvana näivad arvamused niinimetatud heast pedofiiliast. Me ei peaks oma laste alandamise või nende valu ja häbistuse suhtes ükskõiksed olema. See on meie ajastu häbiplekk.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Härra asepresident, soovitus, mida Roberta Angelilli täna nii täiuslikult esitles ja mida mu kaasliikmed toetavad, on mõeldud otse nõukogule. Kuna te aga ütlesite, et esitate märtsis oma ettepaneku, sooviksin paluda, et teie ettepanek järgiks Euroopa Liidu arvukaid poliitikaid ega liiguks mitte ainult ühes suunas. See ettepanek peab nägema ette kriminaliseerimise, rangemad meetmed ja koostöö Europoliga, kelle konventsioon on esimene, kus inimkaubandust mainitakse. Me ei tohi unustada ka seda, et lisaks ähvardustele, vägivallale, pettusele ja ülalpeetavate ärakasutamisele, eriti pereringis, soodustatakse meil ekspluateerimist ka sihilikult ja peamiselt sellises vanuses inimeste suhtes, kes sellele reageerida ei saa. Sellega viitan ma hüljatud vastsündinute smugeldamise fenomenile, mida me oleme näinud Internetis esile kerkimas – ja Interneti all ei mõtle ma ainult ülemaailmset võrgustikku ja jututubasid, kuhu lapsed oma magamistubadest sisenevad, vaid ka arvukaid muid vahendeid, sealhulgas mobiiltelefone, mida lapsed kasutada saavad. Just seetõttu tuleb ette näha meetmed kõigile parameetritele.

Kriminaalkaristusest rääkides peame mõtlema ka olukorrast parandusasutustes ja vanglates. Kui me vähendame nendes institutsioonides töötavate inimeste arvu, siis sellise fenomeni risk kasvab. Ette tuleb näha ka ohvrite elutingimuste parandamist. Me peame kaitsma ohvreid ja nende peresid, arvestades, et seksuaalsete ahistajate poolne vägivald levib ja nende kasutatavad vahendid on majanduslikel põhjustel tugevamad kui ohvritele kättesaadavad kaitseabinõud. Sellepärast loodan, et teie uus ettepanek tõstab esile alaealiste tugevama kaitsetaseme ja põhjalikult täpsustatud abinõud.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek (PPE-DE).(PL) Härra juhataja, Roberta Angelilli raport aitab kõigil lastevanematel oma lapsi Internetis saaki varitsevate pedofiilide eest kaitsta. Me peame meeles pidama, et kogu toetus, mille me Interneti filtrite ja järelevalveteenuse osutajate vormis saame, ei vabasta meid kui lapsevanemaid kohustusest oma lapsi kaitsta ja ohtudest hoiatada.

Mina elan väikses külas, kus inimesed üksteist tunnevad ja on enda ümber toimuvast huvitatud. Võõras äratab kohe tähelepanu. Väikses Lõuna-Poola külas oleks kellelgi raske lastega märkamatult kontakti luua, kuid ma söandan öelda, et just sellistes rahulikes ja turvalistes paikades üle kogu Euroopa, kus vanemad vaikselt ajalehte loevad või televiisorit vaatavad, on nende laste magamistubades soovimatu võõras, kes on nendega Internetis kontakti loonud. Kas meie oleme vanematena abitud? Ei, me pole seda. Võib-olla on meie lapsed uudsete tehnoloogiate kasutamisel vilunumad. Võib-olla on raske neid arvutitest eemale saada.

Kallid vanemad, tegutsege oma laste kaitseks. Tuletage neile meelde midagi, mida meile õpetati, nimelt seda, et võõrastega ei tohi rääkida. See on niivõrd lihtne sõnum. Tänapäeval ei varitse sellised võõrad kooli kõrval, kommikott käes, vaid sisenevad Interneti jututubadesse ja otsivad oma ohvreid sealt. Nad on ohtlikumad, sest me ei näe, kuidas nad ilma raskusteta ühe lapse magamistoast teise lipsavad. Peaksime õpetama oma lastele, et võõrastega ei tohi rääkida, ja samamoodi tuleb ka Internetis uks nende nina ees sulgeda.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Asepresident

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Proua juhataja, sellel teemal on olemas niisugune kokkulepe, et tundub imelik, kuidas liikmesriikides nii vähe toimub.

Meie keskendumine Internetile on ilmselgelt väga tähtis, kuid see sisendab, nagu oleks tegemist uue probleemiga, kuigi me kõik teame väga hästi, et probleem on vana ja siiani väga edukalt varjatud. Laste seksuaalne ekspluateerimine ei toimunud mitte ainult koolide kõrval kommikottidega, vaid kõigi liikmesriikide kodudes, kirikutes ja haiglates.

Võib-olla tõi Internet valguse kätte ühiskonna väga tumeda osa, millega me siiani võitleme, ja väga kehvade tulemustega. Ülimalt vajalik on, et liikmesriigid võtaksid laste kaitsmise kohta tehtud rohkeid ilusaid sõnu tõsiselt. Ka sellel täiskogul oleme väga palju rääkinud laste väärtustamisest ja nende kaitsmisest, samal ajal kui tegelikult on meie teod otsustavatest sõnadest tihtipeale palju nõrgemad.

Mainisin, et mõnikord on kodu lastele kõige ohtlikum koht. Hiljutine juhtum Iirimaal tõstis selle esile. Lisaksin ka, et need, kes usuvad, et väiksed linnad, kus kõik üksteist tunnevad, on lastele turvalised, peavad veelkord mõtlema. Väikestes linnades sulgevad inimesed tihti oma silmad, sest nad ei soovi rääkida nende käsutuses olevast n-ö pehmest teabest, ja võib-olla kardavad sellest võimudele teada anda.

Me kõik peame silmad lahti hoidma ja sellel teemal rääkima valmistuma, sest vaikimine põhjustab laste ärakasutamise suurenemist ja kohutavaid kahjustusi sellisesse olukorda sattunud lastele. Kutsun Iirimaa valitsust üles esitama õigusakte, mis hõlmaksid laiaulatuslikke meetmeid laste seksuaalse ärakasutamise vastase kaitse osas. Minu arust peaksime vaatama ka oma põhiseadust, mis asetab perekonna laste õigustest ettepoole. Need kaks ei tohiks olla konfliktis: mõlemad väärivad põhiseaduselt kaitset.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Proua juhataja, tervitan seda arutelu ja julgustan kooskõlas kaasneva resolutsiooni ettepanekuga kõiki ELi liikmesriike allkirjastama ja ratifitseerima Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis käsitleb laste kaitsmist seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest. Samuti soovitan tungivalt kõigil ELi liikmesriikidel allkirjastada ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli laste müügi, lasteprostitutsiooni ja
-pornograafia kohta.

Euroopa Nõukogu konventsioon on esimene rahvusvaheline õigusakt, milles laste seksuaalse ärakasutamise erinevad vormid klassifitseeritakse kuriteona, sealhulgas selline ärakasutamine, mille toimepanemiseks kasutatakse muu hulgas jõudu, sundi või ähvardusi, seda ka peresiseselt. Siiski ei ole seitse ELi liikmesriiki Euroopa Nõukogu konventsiooni veel allkirjastanud ning kaheksa liikmesriiki ei ole veel ratifitseerinud ÜRO fakultatiivprotokolli.

Potentsiaalsed ja tegelikud seksuaalkurjategijad kasutavad laste seksuaalseks ärakasutamiseks üha rohkem Interneti keskkonda, eelkõige groomingut ja lapspornot.

Ma küll nõustun, et Iirimaa kriminaalõigus, millega lapsi seksuaalse ärakasutamise ja ekspluateerimise eest kaitstakse, on üsna kõikehõlmav, kuid sellest hoolimata soovitaksin tungivalt Iirimaa valitsusel esitada nii ruttu kui võimalik kaasaegsed õigusaktid, et tegeleda kiiresti levivate uute viisidega laste seksuaalsele ärakasutamisele allutamiseks.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Roberta Angelilli raport on väga õigeaegne ja tähtis. Me elame maailmas, kus laste ja noorukite ärakasutamise riskid pidevalt kasvavad.

Laste ekspluateerimine, sealhulgas nende seksuaalne ekspluateerimine, kuulub ühiskonna suurimate pahede hulka. Selle fenomeni vastane võitlus nõuab suurt ühist pingutust ning paljude meetmete, meetodite ja vahendite lõimimist. Väga tähtsad on kohtu- ja karistusmeetmed, nagu seksuaalse ekspluateerimise kriminaliseerimine ja eriti seadusandlus Interneti tehnoloogia kasutamise kohta laste parimate huvide vastu.

Me ei saa lubada ignoreerida tõsiasja, et osa selle fenomeni vastasest võitlusest on ennetustöö: tuleb harida lapsi ja lapsevanemaid teemal, kuidas hoiduda nimetatud fenomeni ja sellega seotud inimestega kokku puutumast; piirata kõik reklaamimisviisid, mis kutsuvad esile varjamata ja agressiivset seksuaalsust; kindlustada, et erinevates asutustes hoolitsetaks rohkem laste eest, kellest saavad tihti seksuaalse vägivalla ohvrid; ühendada tervikuks pingutused laste smugeldamise ära hoidmiseks – smugeldamise üks peamisi põhjusi on nimelt seksuaalne ekspluateerimine; moodustada vastumeetmena valitsusvälistest ja valitsusstruktuuridest koosnevad võrgustikud.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Proua juhataja, on täielikult mõeldamatu ja häbiväärne, et 21. sajandil pole erinevate riiklike teenuste ja ka liikmesriikide vaheline koostöö tasand laste vastu suunatud seksuaalkuritegude osas selline, nagu ta olema peaks. Õnnitlen nii volinikku kui ka raportööri, kes asjadest sedavõrd selgelt rääkisid ja rõhutasid tegelikku vajadust neid parandada.

Veel paluksin neil nimetada avalikult liikmesriigid, kus antud valdkonnas valitseb puudulik seadusandlus. Üks meede, mida ma panen ette kaaluda, on üleeuroopalise või – veelgi parem – rahvusvahelise avaliku nimestiku koostamine kurjategijatest, kes on mõistetud süüdi laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude eest. Teen ettepaneku, et selline nimestikku kandmine peaks olema püsiv ja kellegi nime ei oleks võimalik sealt eemaldada, välja arvatud juhul, kui algne süüdimõistmine on kohtuotsusega annulleeritud. Lapse suhtes sooritatud seksuaalkuritegu põhjustab ohvrile püsivaid kahjustusi ja ka kurjategijale peaks see lõppema püsiva märgistamisega. See oleks täiendav karistusmeede, kuid toimiks ka ennetava meetmena.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Proua juhataja, 20 liikmesriiki on allkirjastanud Euroopa Nõukogu konventsiooni, esimese rahvusvahelise õigusakti, milles laste seksuaalne ekspluateerimine klassifitseeritakse kuriteona.

Teaduse ja tehnoloogia ning uute suhtlusmeetodite, eelkõige Interneti ja mobiiltelefonide areng on paljastanud ka uue viisi laste seksuaalsele ekspluateerimisele meelitamiseks ja samuti lapsporno levitamiseks. Hädavajalik on kõigi liikmesriikide kriminaalseadustikku viia sisse seda laadi tegevuste eest ette nähtud karistused. Siiski ei ole kriminaalvastutuse sisse viimine selliste tegude eest piisav. Kohustuslik on rajada ka süsteemid, mis ennetavad olukordi, kus on võimalik lapse seksuaalse ekspluateerimise oht. Ennetavate meetmete alla kuuluksid näiteks lastevanemate ja laste harimine ning Internetis aktiivselt tegutsevate pedofiilide organisatsioonidele jälile jõudmine.

Tänan Roberta Angelillit väga tähtsa ja hästi ette valmistatud raporti eest.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Nõustun Euroopa Parlamendi soovituse eelnõuga nõukogule. Laste kaitsmine peaks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides alati prioriteetne teema olema, sest lapsed on ühiskonna kõige haavatavam rühm. Seaduste ühtlustamine oleks suur panus selliste kuritegude ennetamiseks ja aitaks kurjategijaid kõigis liikmesriikides tõhusamalt süüdi mõista. Järjekindlalt ühtlustatud seadusandlus võimaldab ennetada laste seksiturismi, mis Euroopa Liidus tänu seadusandluste erinevatele tasemetele püsib.

Vajalik on kaitsta ka laste juurdepääsu võrku, kus nad on kaitsetud selle sisu eest, muuhulgas võimaliku ärakasutamise pedofiilide poolt ja Interneti groomingu eest. Laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno on vastuolus ÜRO lapse õiguste ülemaailmse koodeksi ja samuti ka põhiliste inimõigustega.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (PSE) . – (RO) Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno on väga tõsised kuriteod, mille arv on tõusuteel, kuid mille vastu on võimalik võidelda õigusaktidega, muuhulgas teadlikkuse tõstmise kampaaniatega. Olen ka ise ema ja Euroopa Parlamendi liige riigist, mis on üks peamisi pornograafilise sisuga veebilehtede asukohaks olevaid riike. Seetõttu leian, et ELi liikmesriigid vajavad selgesõnalisi seadusi, mis tagaksid lapsporno seadusliku keelustamise Internetis, nõudes Interneti-teenuste osutajatelt avaliku juurdepääsu tõkestamist selliste kujutistega veebilehtedele.

Arvestades, et juurdepääs pornograafilisele materjalile ja selle levitamine ei sõltu ajast ega kohast, tervitan ma õigeaegset ettepanekut moodustada Euroopa tasandil lapsporno ja laste prostitutsiooniga tegelemiseks eriüksus ja teen ettepaneku, et liikmesriigid ja komisjon toetaksid rahaliselt info- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Proua juhataja, tervitan seda ettepanekut kahe lisatingimusega. Esiteks ei usu ma, et lapsi sundabiellu sundivate vanemate karistamine oleks mõjus. Realistlikult on seda peres, kus kehtib ka ebatavaline vaikimiskohustus, väga raske tõestada. Teiseks tuleks üksikasjalikumalt välja töötada ametialase konfidentsiaalsuse tühistamise säte. Nendest kahest lisatingimusest hoolimata pöördun ma liikmesriikide, nõukogu ja komisjoni, sealhulgas eesistujariigi Tšehhi poole, üleskutsega kaasajastada kiiresti asjaomane Euroopa ja riiklik seadusandlus ja ratifitseerida rahvusvahelised kokkulepped, et pedofiiliaga edukalt võidelda. Võimalikult ruttu tuleb luua üleeuroopaline pedofiilide andmebaas, et takistada selliste inimeste tööle asumist teiste liikmesriikide haridus- ja lasteasutustes. Ühtlustada tuleks ka seksuaalselt motiveeritud kuriteo vanusepiiri. Tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et liikmesriigid peaksid rahastama selliste arvutiprogrammide arendamist ja laiendamist, mis aitavad lapsevanematel lapsi Interneti groomingu eest kaitsta.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisjoni asepresident. (FR) Proua juhataja, ma usun, et käesolev arutelu on näidanud Euroopa Parlamendi üksmeelset pühendumist lastekaitsele.

Püüan väljenduda nii selgelt kui võimalik: juhiksin tähelepanu sellele, et me vaatame läbi lastekaitset käsitleva raamotsuse. Soovime täiustada selle sisu, et tõsta laste kaitsetaset Euroopa Liidus parimate riiklike kogemusteni ning kõrgeimate rahvusvaheliste standarditeni, nimelt uue, 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsiooniga sätestatud tasemeni.

Kriminaaljuurdluste osas hõlmab seadusandlik ettepanek uusi kriminaalkaristusi ärakasutamise uute vormide suhtes, mille arengule on uudsed tehnoloogiad kaasa aidanud. Juurdluste teostamine ja süüdistuste esitamine muutub lihtsamaks. Selle kohta ma rohkem ei ütle. Ohvrite aitamise osas muudame nende juurdepääsu õigusemõistmisele lihtsamaks.

Veelgi enam, organiseerime eriti ennetustööd, tegeledes kurjategijatega nende individuaalse diagnoosi ja iga kurjategija jaoks eraldi määratud riskianalüüsi põhjal. Lisaks püüame ennetada ja minimeerida kuriteo korduva toime panemise riske ja viia sisse meetmed, et tagada julgeolekumehhanismide optimaalne tõhusus kogu liidus. Selles suhtes on väga väärtuslik ECRISe süsteem, mis võimaldab kriminaaltoimikute sidumist arvutivõrguga.

Minult on küsitud ka ekstraterritoriaalsuse kohta. Kasutame ka juhust teha ettepanek kitsendavamate meetmete vastu võtmiseks sellel tasandil, võtmaks ELi liikmesriikide kodanikke vastutusele kolmandates riikides sooritatud seksuaalse ekspluateerimise kuritegude eest, ja seda isegi juhul, kui kolmas riik, kus kuritegu sooritati, seda ise teha ei saa.

Sellised on meie praegused mõtted. Austatud Roberta Angelilli, loomulikult jälgime raamdirektiivi arendamisel väga põhjalikult ka kõiki teie raportis esitatud soovitusi.

Proua juhataja, daamid ja härrad, sooviksin parlamendile öelda ka seda, et ainuüksi heast õiguslikust raamistikust ei piisa. Vaja on ka vahendeid ja just seetõttu püüame Euroopa tasandil Europoli ümber rajada platvormi, mida saaks kasutada liikmesriikide kogutud info koondamiseks ning riiklike platvormide raportite ja statistika levitamiseks. Sellised platvormid on mitmetes ELi liikmesriikides, kuid nüüd on vajalik kindlustada ühenduse tasandil kõigile võimalus kogu sellise infoga kursis olemiseks. Selles küsimuses saab Euroopa Liit pakkuda lisaväärtust eeldusel, et meil sellise platvormi loomine Europoli ümber õnnestub.

Mainiksin ka, et meil on veel üks vahend, millesse mul on palju usku ehk teisisõnu, komisjoni loodud mitteametlik avaliku ja erasektori rühm, mis on esitanud Euroopa finantskoalitsiooni laste pornograafiliste kujutiste kommertslikel eesmärkidel kasutamise vastu. Seistes silmitsi tõsiasjaga, et selliste veebilehtede arv on vahemikus 2003–2007 neljakordistunud, tuleb kaasata erasektor, mis juhib suurt osa infotehnoloogia infrastruktuuridest. Eriti tuleb koondada juurdepääsu pakkujaid veebilehtedele. See on põhireegel.

Koalitsioon koondab kõiki sidusgruppe: vabaühendusi, panku, krediitkaarte väljastavaid ettevõtteid, Interneti-põhiste maksesüsteemide organisatsioone, Interneti-teenuste osutajaid ja muid Internetis tegutsevaid eraoperaatoreid. Alustatakse kriminaalsetest tegevustest saadud tulude asukoha kindlaks määramise ja konfiskeerimisega. See on laiaulatusliku lapspornot kasutava kommertsliku tegevuse lõpetamiseks peamine tegur.

Proua juhataja, see oli mu vastus lühidalt, kuid meil on võimalus selle põhilise teema juurde tagasi pöörduda. Lisaksin, et eelmisel nädalal oli meil väga tore andmekaitsepäev. See näitas, et noorukid saadavad teistele noortele tähelepanuväärseid hoiatusi, et need Internetti kasutades ettevaatlikud oleksid.

Olete teadlikud, et nüüd on olemas suurem hulk jälgimismehhanisme, mida pered oma laste Interneti kasutamise turvalisemaks muutmiseks kasutada saavad. Ma ei väida, et asjad on täiuslikud, kuid tehtud on suuri pingutusi ja loomulikult tuleb meil koondada kogu Interneti kogukond.

Sooviksin rõhutada inimröövi hoiatuste ideed, sest paljudes kõnedes neid ei puudutatud. On tõepoolest tähtis, et parlament julgustaks liikmesriike end hoiatussüsteemidega varustama ja piiriüleste käivitusmehhanismide saavutamiseks kokkuleppeid sõlmima, nagu ta ka oma 2008. aasta 2. septembri deklaratsioonis tegi.

Lisaks olete väga heldelt loonud ka eelarverea, et julgustada liikmesriike rajama selliseid mehhanisme või vähemalt omavahelisi sidemeid inimröövi hoiatustega tegelemiseks. Me teame, et n-ö inimröövi hoiatus võib kiirel käivitumisel väga tõhus olla. Sooviksin käesoleval hetkel enne Euroopa Parlamenti rõhutada eriti lapseröövi õudust, mis tihti pornograafilistel eesmärkidel toime pannakse.

Sooviksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest laste kaitsmise alases võitluses. Lisaksin veel, et panin tähele kõnesid andmekaitse kohta kohtumenetlustes, kuhu on kaasatud lapsed. Mul ei ole rohkem kõneaega, kuid rõhutaksin, et märtsis püüame anda Euroopa Liidule õigusraamistiku näidise, mis on kooskõlas kõige rangemate lastekaitse standarditega.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, raportöör.(IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, sooviksin veel kord tänada oma kaasliikmeid selle arutelu ajal avaldatud mõtete ja toetuse eest ja kokkuvõtteks sooviksin avaldada erilist tänu Euroopa Komisjonile tema aktiivse koostöö eest. Eriliselt olen tänu võlgu austatud volinikule Barrot´le, kes on kogu tänase hommikupooliku lastekaitse teema suhtes ülimalt tugevat poliitilist ja õiguslikku tahet üles näidanud. Ta on pakkunud tõesti palju mõtteainet ja eelkõige praktiliselt teemale pühendumist.

Sooviksin kasutada seda võimalust mõningate punktide lisamiseks. Esiteks napib meil andmeid. Liiga tihti puuduvad meil piisavad andmed, statistika, mis on asendamatu aluspõhi meie tööks laste ärakasutamise paremaks jälgimiseks, paremaks mõistmiseks ja loomulikult paremaks võitluseks selle vastu. Selline andmepuudus on, kuidas seda öeldagi, korduv küsimus, kuid ma leian, et seda on tähtis rõhutada, sest tegemist on puudusega, mis tuleb meil kõrvaldada.

Mis puutub andmekaitsesse, siis mõned liikmesriigid tõstatasid selle teema ja volinik andis neile juba väga kindla vastuse. Sooviksin rõhutada, et olen andmekaitse alal väga teadlik, ja ma ei usu, et siin oleks konflikt privaatsuse ja laste õiguste vahel, loomulikult juhul, kui institutsioonid oma osa täidavad ja kõik – Interneti-teenuse osutajatest kuni politseini – määrustest kinni peavad.

Veelgi enam, sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et tegelikult on just lapsed need, kes kõige rohkem privaatsust ja andmekaitset vajavad. Seda mainis ka austatud volinik Barrot: tihtipeale juhtub nii, et kui kohtumenetluste ajal, mille ohver on kahjuks laps, puhkeb skandaal, siis söödetakse just täpselt see ekspluateeritud laps meediale ilma igasuguse kaitseta ette ja ma ütleksin, et see toimub ilma igasuguse kaastundeta lapse või tema privaatsuse suhtes, lihtsalt sellepärast, et telekanalite vaadatavust ja ajalehtede müüki tõsta. Sooviksin veel lisada, et mitte ükski laps ei ole sellistest ohtudest vaba ning saatjata ja romi lapsed on tihti isegi veel haavatavamad.

Proua juhataja, võtaksin oma sõnavõtu kokku sellega, et arusaadavalt on kultuuriliselt ja poliitiliselt vaja märkimisväärset pingutust ning seda peavad tegema pered, koolid ja meedia. Isereguleerimise osas saab palju ära teha, kuid ilmselgelt ei saa ilma kaalukate siduvate õiguslike vahenditeta võidelda ekspluateerimisjuhtudega, mille taga ei ole mitte ainult üksikisikud, vaid tihti ka kriminaalsed organisatsioonid.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub täna.

Kirjalikud seisukohavõtud (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), kirjalikult.(RO) Üks laste seksuaalse ärakasutamise iseärasusi on olnud selle kiire levik Interneti vahendusel, mis kogu fenomeniga võitlemise keerulisemaks muudab. Juurdepääsu tõkestamisest lapspornot levitavatele veebilehtedele peaks saama õiguslik kohustus. Tõepoolest, laste grooming tuleks klassifitseerida kuriteoks.

Ajal, kui laste Interneti kasutamise aktiivsus pidevalt kasvab, peame olema palju teadlikumad riskidest, mida uudseid tehnoloogiaid kasutavad pedofiilid endast kujutada võivad. Paratamatult peaksime muretsema põlvkondadevahelise lõhe tõttu Interneti kasutamises ja, seda teemat edasi arendades, laste juurdepääsu kontrollimise suhtes kõrge riskitasemega veebilehtedele.

Ülimalt tähtis on arendada suhtlust kooli ja pere vahel, et harida lapsi teemal, kuidas riskiolukordi ära tunda ja kuidas neile reageerida. Just sel põhjusel on kasulikud spetsiaalsed info- ja haridusprogrammid, rääkimata Euroopa strateegiast seksuaalse ärakasutamise vastaseks võitluseks ja liikmesriikide vahelisest aktiivsemast koostööst, mille eesmärk on moodustada riikideülene politseivõrgustik lapsporno ja laste prostitutsiooni lahendada püüdmiseks ning võrgustik selliste tegude eest süüdimõistetud inimeste kohta üksikasju sisaldava andmebaasi haldamiseks.

Euroopa koostöö seisukohalt vaadatuna on kahetsusväärne, et Euroopa Nõukogu 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimisprotsess niivõrd aeglane on olnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), kirjalikult. See raport tunnistab, et laste väärikuse rüvetus on tõsine inimõiguste rikkumine ja põlastusväärne tegu, mida kahjuks kogu ELis ühtselt lahendada püütud ei ole. Asjaolu, et mõned liikmesriigid ei ole laste kaitsmiseks rakendanud kõiki asjaomaseid rahvusvahelisi konventsioone, on murettekitav. Palun tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et nendele riikidele antud küsimuses survet avaldada.

Lapsporno vastaseks võitluseks peaks EL panema maksma jäigad õigusaktid, kuid korraldama ka haridusprojekte, mis inimesi sellest teemast teavitavad. Lapsevanemaid tuleks soodustada kasutama laste kaitsmiseks olemasolevaid tehnoloogilisi lahendusi, eelkõige lihtsalt kasutatavaid ja tasuta või soodsalt saadavalolevaid tarkvaravahendeid.

Nõrgad takistused Internetti sisenemisel ja minimaalne risk teevad kriminaalorganisatsioonidele küberruumi pääsemise väga lihtsaks. Sellele uuele ohule vastu astumiseks tuleb ühtlustada seadusandlus, innustada seaduste maksmapanekut ja tugevdada politseialast koostööd. Veelgi enam – ELi õigusaktid lahendaks probleemi ainult osaliselt, sest teema on globaalsete mõõtmetega ja seetõttu on seaduste rahvusvaheliseks maksmapanekuks vaja globaalset raamistikku. Soovitan ELil tungivalt juhtimine selles osas enda peale võtta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjalikult. – Laste ekspluateerimine mis tahes viisil on lubamatu. Lapsed on iga ühiskonna tulevik, kuid samas ka selle kõige haavatavam rühm. Seetõttu on poliitikute esmane kohustus kaitsta lapsi mis tahes ärakasutamise eest, eelkõige vabastada nad seksuaalse ärakasutamise riskist.

Tervitan soojalt laiaulatuslikku raportit, mis kutsub kõiki liikmesriike üles kõne all olevat probleemi ülima tõsidusega käsitlema.

Toetan üleskutset seitsme liikmesriigi osas, kes ei ole veel allkirjastanud Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis käsitleb laste kaitsmist seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest. Veelgi enam, ühinen ka üleskutsega kõigile liikmesriikidele allkirjastada, ratifitseerida ja rakendada meie laste kaitsmiseks kõik asjaomased konventsioonid.

Konventsioonide allkirjastamine ja ratifitseerimine kindlustab arengule siiski üksnes raamistiku. Vaja on praktilist tegevust, sest üha rohkem leidub tõendeid laste seksuaalse ärakasutamise kohta. Lapsed peavad üles kasvama turvalises keskkonnas, mille eest vastutavad esmalt nende vanemad. Õhutades liikmesriike oma tegevusi koordineerima, toetan ma ka ideed moodustada kadunud laste teavitamissüsteemi, mis parandaks selleteemalist koostööd Euroopas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), kirjalikult. – Lapsed vajavad meie kui seadusandjate hoolitsust ja kaitset. On väga oluline, et seitse liikmesriiki ja naaberriigid allkirjastaksid Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis käsitleb laste kaitsmist seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest. Sama oluline on nõukogu raamotsuse rakendamine.

Varases eas ärakasutamise ohvriks langenutele tuleb tagada täielik kaitse uurimise ajal, enne ja pärast kohtuprotsessi. Ohvrikaitsemehhanisme nagu ohvri perekonnale asjakohane abi ja ohvrite käsitlemine eriti kaitsetute ohvritena tuleb rakendada kohe.

Kaitse taset peame tõstma. Internetis toimuv on läinud üle igasuguste piiride. Lapsed ei ole tihti võimelised aru saama olukorra tõsidusest ja tagajärgedest. Tihti mänguna tunduv võib viia eluaegsete psüühiliste kahjustusteni.

Seega peame põlustama pedofiilide jututoad ja internetifoorumid ning nende kaudu meelitamise kriminaalkuriteoks. Me tõesti peame.

Meie kohus on kaitsta lapsi maailma eest, mis võib neid hävitada. Hoidkem seksuaalkurjategijad lastest eemal ja astugem selleks vajalikud sammud!

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), kirjalikult. – Eesti kuulub nende riikide hulka, kus parasjagu on käimas protsess, et karmistada karistusi nendele, kes on sooritanud laste vastu kuritegusid. Aga see on võitlus tagajärgedega.

Et kuritegusid ennetada, tuleks edendada „interneti-kirjaoskust”, kuhu peab kuuluma ka õpetus riskidest. Paraku on arvutimaailm just see paik, kus vanemad pole osanud olla teejuhid.

Kuritegude ennetamiseks tuleb tõsta teadlikkust. 2008. aasta Eurobaromeetri uuring näitab, et suur osa vanemaid ei pööra tähelepanu sellele, mida nende lapsed internetis teevad. Esindan näiteks riiki, kus interneti kasutus on üks kõrgemaid, kuid ka vanemate hoolimatus on ELi üks kõrgemaid. Nimelt ei muretse 60% nendest, et lapsed võiksid saada kiusamise ohvriks; 47% ei muretse, et lapsed näevad pornot või vägivaldset materjali; 62% ei karda, et lapsed võiksid anda välja isikuandmeid.

Väga oluline on nii vanemate informeerimine kui ka lastele suunatud teavitusprogrammid internetis, sest vaid 10% (Eesti) lastest väidab, et on internetis kogetud ebameeldivate kogemuste puhul pöördunud abiks vanemate poole.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika